mapa stránek || vyhledávání

TAJEMSTVÍ REINKARNACE v jedné z moudrých knih!

Odkazuji čtenáře na můj nedávný článek s názvem Studium duchovní literatury jako důležitý krok…. Vzpomněl jsem v něm důležitost významného kroku na cestě sebepoznání, kterým je, nejen podle mne, i studium duchovních (kvalitních) textů. V sanskrtu a filosofii jógy je tento krok pojmenován jako SVÁDHJÁJA. Toto studium však není konečným cílem, ale pouze nástrojem. Laskavého čtenáře upozorňuji na to, že milé zvíře, jakým je osel, uveze na svém hřbetu metrák knih, ale neví co je v nich. Zmiňuji to proto, abych objasnil funkci tohoto nástroje. Samotné a skutečné poznání se pak ukrývá uvnitř každého člověka, v jeho nitru a je na každém jednotlivci, zda vůbec chce tuto obtížnou cestu nastoupit.

Edgar Cayce, fotografie z roku 1910

Edgar Cayce, 1910

Dnes si povšimnu a dám i odkaz na dílo a skvostné myšlenky amerického senzibila minulého století, kterým je Edgar Cayce, který žil v první polovině minulého století. Díky jeho činnosti začal být považován za největšího amerického mystika a v celém světě stále existují tisíce lidí, kteří jeho odkaz studují. Jeho hluboká meditace mu dala příležitost předvídat budoucnost anebo se i dívat nazpět do minulosti. I odbornou veřejnost, kupříkladu lékaře, často přímo šokoval svými diagnostickými vizemi lidského těla.

Než se budu věnovat mé dnešní hlavní knize, uvedu jednu citaci z jiné autorovy knihy s názvem „Edgar Cayce hovoří“. Tyto myšlenky se vinou životem a dílem autora:

„Uznáváme-li existenci Boha, myslíme tím nejen to, že Bůh existuje, ale i to, že On je vším a vše je Jím. Přihlásit se k Bohu znamená nejen přihlásit se k Bytí,, ale přímo k té vlastnosti, které říkáme Láska. Bůh je láska a plyne z toho, že Ho i jeho projevy ve Stvoření máme milovat. Přihlásíme-li se k Bohu, musíme dále chápat Lásku jako motivační sílu vesmíru a ptát se sebe samých, zda naše motivy jsou s ní v souladu. Protože jsme Boží děti, je láska samou podstatou i našich bytostí. Stanovíme-li si lásku jako ideál, můžeme v sobě začít probouzet její motivační potenciál stále častěji a za různých okolností.“

Tento úvod sem také dávám jako důležitou informaci pro vnímání autora. Pokud si zatím neznalý čtenář najde některá jeho díla a přečte je, zjistí, že E.C. byl milujícím křesťanem, pravým vyznavačem učení Ježíše Krista.

Dnešní kniha, jejíž název je v pojmenování mého článku, najdete i s odkazem na konci, ukazuje Edgara Cayceho a jeho zkoumání fascinujících aspektů, teorie, podle níž každý z nás již na této Zemi kdysi žil. Lze se v ní seznámit s mnoha záhadnými výpověďmi lidí týkajícími se jejich předchozích životů — s neobyčejnými důkazy o jednotící síle, jež řídí celý vesmír. Tato nesmírně zajímavá kniha ukazuje, jak můžete splnit poslání, kvůli němuž jste se na tuto Zem narodili a jak se můžete stát nesmrtelnými. Ostatně, také v Ježíšově poselství, i přes jasné snahy překladatelů a „ideologů“ pozdější církve reinkarnaci vyloučit, zůstalo mnoho v jeho podobenstvích.

reinkarnací úzce souvisí duchovní zákon karmického vyrovnání. Karma podle autora představuje univerzální zákon příčiny a následku, jež duši poskytuje příležitost pro tělesný, duševní a duchovní růst. Každá duše po svém návratu na Zem disponuje duševními schopnostmi, jež získala během svých předchozích životů. Na druhé straně však musí čelit negativním vlivům, jako je například hněv, nenávist, strach či sobectví a chamtivost, jež zpomalují její vývoj. Úkolem duše na Zemi je vyrovnat pozitivní a negativní karmické návyky potlačením sobeckých impulzů a rozvíjením svých kladných rysů – v tomto ohledu speciální místo zaujímá schopnost mít rád druhé a nezištně jim pomáhat. /důležitost LÁSKY/

E. C. také učil, že všechny lidské bytosti mají jednu společnou věc: naplno žijí pouze tehdy, když jejich pozornost není soustředěna na vlastní blaho, nýbrž na blaho druhých! Jak mnoho je o tom i v evangeliích Nového zákona a jak mnoho se do takové činnosti musí promítat vzpomenutá Láska k bližnímu.

Úryvek je z kapitoly druhé: JESTLIŽE JSME JIŽ ŽILI DŘÍVE, PROČ SI TO NEPAMATUJEME?

Jestliže si přejete vysvětlení, proč si nepamatujeme své minulé životy, představte si, že jste herec.

Myslete si, že jste největší herec her Shakespeara – Sir Laurence Olivier, jenž nenapodobitelným způsobem ztvárnil role Jindřicha V., Hamleta, Richarda III. a Othella. Každá z těchto rolí tvořila dokonalé dílo. Olivier se s těmito postavami musel stoprocentně ztotožnit. Mezi těmito rolemi měl Olivier čas na odpočinek a na to, aby vyhodnotil své výkony. Lze jej považovat za největšího žijícího umělce v Americe a v Evropě, avšak jeho problémy se příliš neliší od našich. Objednává se u svého zubaře, občas jej trápí nachlazení a čas od času má díru v ponožce. Rozdíl mezi námi a jím se stane zřejmým, když se postaví na jeviště, aby zahrál roli Othella.

Přemýšlí snad o tom, zda-li si zašil díru v ponožce či nikoli? Rozhodně ne. Osoba Laurence Oliviera pro něj v tento okamžik neexistuje. Nyní je Othellem a soustřeďuje se na city, jež musí v obecenstvu vzbudit. Představte si, jak zaníceně hovoří jako Othello a řekněte – je možné, aby současně s tím vzpomínal na příznivé kritiky napsané o jeho ztvárnění Hamleta, či na ovace následující po jeho předchozím vystoupení? Dovolte mi, abych vás ujistil, že by nebyl schopen myslet na nic jiného, než na svoji lásku k Desdemoně. Dokonce i během přestávek by byl stále Othellem – Othellem odpovídajícím, ale stále Othellem. Byl by jím až do doby, kdy se naposledy zatáhne opona a kdy si oblékne civilní oblek.

Pokračujme v našem podobenství – ne všechny Olivierovy herecké výkony byly úspěšné. Bylo by však velmi neúčelné, kdyby podkopával svoji vlastní důvěru tím, že by si připomínal role, které nezvládl. Jaký druh Othella by mohl svým divákům předvést, kdyby jeho mysl trápily výčitky předchozího selhání? Co by to provedlo se vztahem Othella a diváků, jenž tak pečlivě vytváří? Aplikujte to na sebe. Předpokládejte, že vám byl umožněn přístup ke všem vašim předešlým životům a že jste zjistili, že jste byli největším zločincem v dějinách lidstva! Jak byste tomuto čelili, těmto obrovským výčitkám? Jak byste se vyrovnali s obavami, že vaši duši očekává milion nesmírně obtížných životů, jež vykompenzují škody, které jste způsobili? Jaká by vám potom zbyla naděje?

K této situaci nemůže nikdy dojít, neboť žádnému z nás nebude dovoleno seznámit se s poznatky, jež by pro nás měly katastrofální následky. Nezávisle na tom, jak velký náš dluh je, v každém životě budeme muset splatit pouze to, co jsme schopni vykonat.

„Neboť Bůh nenaloží na nikoho více, než je schopen unést,“ řekl Edgar Cayce. „Většina lidí chybně interpretuje karmické podmínky. Každá duše by měla pochopit, co je to osud. Osud je uvnitř, je to dar Kreativních Sil. Karmický vliv je rebelií proti osudu.“ (Naším osudem je podle E. C. stát se společníky Boha. – pozn. překladatele.)

„Tato bytost zdůrazňuje význam karmy,“ pokáral jednoho z tazatelů. „Jestliže žiješ podle zákona, musíš podle něho soudit; jestliže se však v životě řídíš vírou, pak právě ona hraje hlavní roli v tvém úsudku.“

„Toto není míněno jako kritika či sarkasmus,“ řekl dalšímu člověku. Avšak Boží zákon je dokonalý, nikoliv lidská představa o něm. Zákonu bude učiněno zadost. Uděláš to ty, anebo to necháš na někom jiném? Ten, kdo hledá, najde. Tomu, kdo klepe, bude otevřeno. To jsou neměnné zákony.

A zde analyzuje detailněji: „Karma je reakce, již lze porovnat s reakcí uvnitř těla poté, co se najíme. Jídlo se v těle rozloží a pronikne do každé buňky našeho organismu – tak ovlivňuje jak zdraví těla, tak mysl.“

„Podobně je tomu s duší, když se znovu reinkarnuje na Zem. Myšlenky duše spolu s činy, jež jsou následky myšlenek, tvoří její „potravu“. Tyto myšlenky a činy za svůj vznik vděčí myšlenkám a činům, které jim předcházely a tak to jde neustále zpět do minulosti, k samému zrození duše.“ (Podle E. Cayceho byly všechny lidské bytosti stvořeny před mnoha miliony let jako nehmotné bytosti, k jejich reinkarnaci do hmotných těl na Zem došlo teprve relativně nedávno. – pozn. překladatele.)

„Když duše vstoupí do nového těla, dveře jsou otevřeny, jsou příležitostí pro vytváření jejího osudu. V tom je obsaženo vše dobré i špatné, co duše předtím vytvořila. Cesta k nápravě je vždy otevřena, avšak duše se nemůže vyhnout svým povinnostem. Život je tak prostředkem k vývoji, přípravou pro očistu duše. Občas je velmi těžký. Změny přicházejí a někteří lidé říkají, že se tak stalo díky náhodě či štěstí. Není to však štěstí. Je to následek toho, jak se duše v minulosti postavila ke svým příležitostem umožňujícím spasení.“

A zde jednoduchými slovy prezentuje zákon Boží milosti, jenž je nadřazen vykoupení: „Karma je spíše nedělání toho co víme, že bychom měli udělat. Tak jako chceš, aby ti bylo odpuštěno, odpusť druhým. To je způsob, jak se vyrovnat s karmou.“ (Ve světle tohoto doporučení se jako naprosto logický jeví důraz, jenž bible klade na odpuštění – je prakticky roven významu lásky, jsme vyzýváni milovat a odpouštět. — pozn. překladatele.) Přirozeně, nikdo nemůže být nucen, ať již Bohem nebo jeho bližním, aby odpustil sobě či někomu jinému. Je to jeho vlastní rozhodnutí. Záleží na něm, zda zůstane v očistci nebo zda odpustí sobě i druhým a tak „smaže“ svoji karmu. (Zákon Boží milosti či Božího odpuštění není nakonec v rozporu se zákonem karmy či zákonem příčiny a následku. Podle něj se nám vše dobré i špatné vrací, tj. odpustíme-li, je nám odpuštěno, stejně tak jako pomůžeme-li, je nám pomoženo. – pozn. překladatele.)

Avšak do doby, než duchovně vyspěje, co získá ptaním se sebe sama: „Proč si nepamatuji svoji minulost?“ A nebylo by vhodnější říci: „Jsem rád, že si ji nepamatuji!“ – I když to může znamenat, že mu bude odepřena radost ze životů, kdy se choval jako anděl. (Podle Edgara Cayceho je po vstupu do astrální sféry tj. po smrti – umožněno poznat své předchozí životy pouze duším s nepříliš velkou karmickou zátěží, tedy těm, které na své cestě duchovního vývoje již značně pokročily. Důvody byly již zmíněny výše. – pozn. překladatele.)

Všechno dobro, jež jsme v jakémkoliv životě vykonali, se s námi nese dál. Duše nemůže nikdy anulovat význam svých dobrých skutků – později se budeme zabývat tím, jak to lze aplikací zákona Boží milosti postavit proti zákonu příčiny a následku.

Nechci nijak myšlenky autora komentovat. Dost na tom, že své poznámky přiložil překladatel. Z mých četných diskuzí nejen pod mými články jsem získal pocit, že mnoho lidí hledá a nachází a může být tak i na cestě, která není tou pravou. Na závěr tedy ještě uvedu některé zajímavé myšlenky Edgara Cayceho pro proces tvoření v realitě Stvoření, který je v neustálém pohybu a vývoji:

 • Některé duše byly předurčeny k tomu, aby využívaly své svobodné vůle k prosazování Božích záměrů na Zemi, zatímco jiným byla dána absolutní volnost… aby se svojí vůlí nakládaly tak, jak si přejí…
 • Nově se tvořící Zem jim nabídla možnost uzurpovat si Boží roli jako Tvůrce. Staly se samy malými Tvůrci. V té době byly ještě nehmotnými stvořeními a Země měla podobu shluku plynů. Jejich prvotním hříchem bylo sobecké myšlení. (K dalšímu morálnímu propadu došlo až o mnoho milionů let později, kdy se na Zemi objevil život, jak jej přibližně známe nyní a kdy se původně nehmotné bytosti začaly z vlastní vůle inkarnovat do zvířecích těl. – pozn. překladatele.)
 • Proto se ve výkladech často opakuje věta – „Myšlenka je stavitel.“ Stejně tak jako série reakcí může změnit neutrálně se chovající atom na částice, které změnily Hirošimu, stejně tak řetězec pozitivních reakcí pozitivního myšlení může duši umožnit návrat do jejího domova nalézajícího se na astrální úrovni.
* * *

Tato a další knihy Edgara Cayceho patří do mé “pokladnice“ pro intelektuální (rozumovou) orientaci. Za sebe je doporučuji.

Použitá kniha: Noel Langley a Edgar Cayce – TAJEMSTVÍ REINKARNACE
 

Václav Žáček /Venda/
 

edgar-cayceEdgar Cayce (1877-1945) byl slavný americký jasnovidec a vizionář známý pod přídomkem „spící prorok“, zakladatel Asociace pro výzkum a osvícení (Association for Research and Enlightenment).

Narodil se 18. března 1877 na farmě u Hopkinsville v Kentucky do farmářské rodiny se šesti dětmi. Už od malička byl silně nábožensky založený a citlivý, ve vizích se setkával s mrtvými příbuznými. Jakmile se naučil číst, často si četl v Bibli. Jednou se mu zjevil anděl, který jej upozornil na jeho mimořádnou schopnost zapamatovat si obsah každé knihy, kterou si dá před usnutím pod polštář.

Po dokončení základní školy pracoval na farmě, později v obchodě s obuví a v knihkupectví v Hopkinsville, kam se se svou rodinou přestěhoval.

Ve dvaceti letech po ztrátě hlasu a bezvýsledné snaze lékařů o vyléčení mu pomohl až léčitel a hypnotizér Al Layne, který jej uvedl do hypnózy, v níž sám sobě diagnostikoval příčinu problémů s hlasivkami a probudil se uzdravený. Po této zkušenosti začal Cayce své schopnosti v hypnóze používat pro bezplatnou pomoc jiným lidem (po probuzení si nepamatoval nic, co v tranzu říkal). Nejdříve jen v okruhu rodiny a známých, později byl k dispozici všem zájemcům. Mnohdy stačil dopis s adresou a jménem, aby Edgar nemocnému pomohl. Většinou doporučoval dietní omezení, konkrétní cviky nebo jiné postupy. Řada lékařů jeho rady dodnes využívá při léčbě některých nemocí.

V roce 1903 se oženil s Gertrudou Evansovou, měl s ní tři děti, jedno zemřelo jako dvouměsíční. V letech 1912 až 1923 žil s rodinou v Selma v Alabamě. Pracoval ve fotografickém ateliéru. V roce 1923 začal poprvé v hypnotickém tranzu hovořit o reinkarnaci. Jakožto hluboce věřící křesťan měl ovšem s reinkarnací velký problém, určitou dobu chtěl dokonce veškerou aktivitu v oblasti hypnózy ukončit. Nakonec jej přesvědčily různá místa v Bibli, které lze vyložit ve prospěch reinkarnace. Během dalších dvaceti let hovořil v tranzu o dávných civilizacích, zemích Og, Atlantidě, Lemurii nebo o starověkém Egyptě a o náboženských otázkách.

V roce 1929 byla založena Cayceho nemocnice ve Virginia Beach, kterou sponzoroval bohatý makléř Morton Blumenthall. Cayce žil ve Virginia Beach od roku 1925 až do své smrti.

V roce 1943 se po vydání článku v časopise Coronet s názvem „Zázračný muž z Virginia Beach“ ještě zvýšil zájem o jeho sdělení. Mezi jeho klienty patřila i řada známých osobností jako Woodrow Wilson, Thomas Edison, Irving Berlin nebo George Gershwin. V tranzu se mu dostalo varování, že by měl kvůli svému zdraví omezit vstupy do hypnózy. Cayce chtěl ale vyhovět lidem, kteří potřebovali pomoc a proto se do tranzu dostával až osmkrát za den. Velmi jej to vyčerpávalo. Zemřel po mrtvici 3. ledna 1945 ve věku 67 let. Pohřben je na hřbitově v Hopkinsville. Jeho poslední slova zněla: „Jak velice dnešní svět potřebuje Boha!“

Mnohá z jeho sdělení z období před rokem 1923 se nezachovala. Pozdější výklady zapisovala sekretářka Gladys Davisová, kterou si Cayce v roce 1923 najal. Bylo tak pořízeno více než 14 tisíc zápisů z vizí, ze kterých čerpají i autoři knih.

 

hodnocení: 4.8
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

18 komentářů

 1. Reinkarnace a Nový zákon v Bibli, to by mne zajímalo? Obecně, reinkarnace však nemá nic, co by na ni bylo alespoň trochu vědecké a asi to je důvod, že se o ní lidé nezajímají.

 2. Přišel mi dopis, údajně je jeho autorem Einstein.

  Dopis pro Lieserl Einstein:
  „Když jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to, co odhalím a přinesu lidstvu teď rovněž koliduje s nepochopením a s předsudky světa.

  Žádám tě, abys chránila dopisy, jak dlouho bude nutné. Roky, dekády, dokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže.

  Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska.

  Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější, nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je gravitace, protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Láska je síla, protože násobí to nejlepší, co je v nás a dovoluje lidstvu nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska.

  Tato síla vše vysvětluje a dává životu smysl. Je to proměnná, kterou jsme příliš dlouho ignorovali možná proto, že se lásky bojíme, jelikož je to jediná energie ve vesmíru, jíž se člověk nenaučil podřídit své vůli.

  Abych lásku učinil viditelnou, jednoduše jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější rovnici. Pokud bychom namísto E = mc2 akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit.

  Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie…

  Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho obývá, láska je jedinou odpovědí.

  Možná zatím nejsme připraveni postavit bombu lásky, zařízení dost silné na zničení veškeré nenávisti, sobectví a chamtivosti, na zničení vlastností, které devastují planetu.

  Nicméně, každá individualita s sebou uvnitř nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa.

  Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat a dostávat, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvítězí nad vším, je schopná přesáhnout všechno a nic, protože láska je kvintesencí(podstatou) života.

  Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež pro tebe tiše bije po celý můj život. Možná je už pozdě se omlouvat ale protože čas je relativní, potřebuji ti říci, že Tě miluji a díky tobě jsem dosáhl k ultimátní odpovědi!“

  Tvůj otec,
  Albert Einstein

  – – – – –

  Je to doplnění k tomu zvýraznění lásky v článku.

  1. http://zivotopis.osobnosti.cz/albert-einstein.php
   Osud prvního Albertova a Milevina dítěte, dcery Lieserly, je neznámý. Někteří věří, že v dětství zemřela , jiní že byla dána k adopci. Jinak Einstein měl dva syny.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_family
   Michele Zackheim, ve své knize o „Lieserl“, Einstein dcera, se uvádí, že „Lieserl“ byla mentálně postižená při narození (*1902), a že žila s rodinou své matky a pravděpodobně zemřela na spálu v září 1903.

 3. Anonym píše , či cituje akýsi List:

  …Láska je Bůh a Bůh je Láska.

  Aké jednoduché . Ale je tu jeden ,,nerybársky“ háčik. Vieme všetci dobre, že Láska postupne, alebo i zrazu sa vie preklopiť na Nelásku – Nenávisť. Tento dej je aj v opačnom slede.

  A čo potom? Je Boh-Hospodin Netvor, ináč už mrtvý , aj nositelom Nelásky??

  Takže hovorím vám gnostoci, mystici, zliezajte už zo stromu Nepoznania a uvedomte si, že Vesmír tu bol už odjakživa , čiže od ,,nepamäti“ a nepotreboval Stvorenie.

  Práve že Stvoritela bolo nutné za dreveným stolíkom ,,stvoriť“, aby boli ludia skrze strach z NEHO , byť stvoritelmi Stvoritela lahko manipulovatelní…

  Tak nám Hadádidlá pomáhaj…

  1. Nechápu, že to GN ještě baví. Škoda reakcí, jemu snad pomůže již jen absolutní ignorování.

 4. Není ta Noha nažraná jako doga hned v nedělu po ránu?

  1. Odpověď všem najednou :

   pro Aleše – již tu ta ukrytá reinkarnace v Novém zákoně byla diskutována mnohokráte. Na mně působí ta z kapitoly 18. Matouše, kde Pán, který odpustil dluhy jednomu člověku nechá ho nakonec v koloběhu rození, protože on nedokázal odpustit svému bližnímu. Píše se tam, že ho dal Pán do vězení /světa/, dokud nezaplatí své dluhy. Odpouštění, milost, reinkarnace, karma…., to a více spolu souvisí.

   pro Anonyma : já ten dopis dostal také, a to jako odkaz ze stránek Osud.cz – viz.: http://www.osud.cz/dopis-alberta-einsteina-sve-dceri

   Ta Láska je opravdu Zákonem a určující silou stvoření. Je těžké to vysvětlovat, obzvláště těžké pak Gilgamešově Noze, která napíše ….“Anonym píše , či cituje akýsi List:“ Chápete, akýsi list? Dopisy Alberta Einsteina jsou určitě cenné a jejich autor nebyl nějaký „hejpočkej“??!!

   Fakt asi je, že Láska, kterou zdůrazňuje A.E. je něco, je silou, jež nejde vyjádřit nějakými jednotkami, lambdami, frekvencemi, ampéry…..jak popisují jinde pánové Muladi, Lubko a Pardal. V Lásce fyzika a matematika prostě nemá své pole působnosti a nebo k jejímu pochopení a vyjádření ještě nedošla ?! kdo ví.

   Pro Gilgamešovu Nohu :
   Ještě jednou Vám zkopíruji to podstatné i od E.Cayceho z mého článku – „„Uznáváme-li existenci Boha, myslíme tím nejen to, že Bůh existuje, ale i to, že On je vším a vše je Jím. Přihlásit se k Bohu znamená nejen přihlásit se k Bytí,, ale přímo k té vlastnosti, které říkáme Láska. Bůh je láska a plyne z toho, že Ho i jeho projevy ve Stvoření máme milovat. Přihlásíme-li se k Bohu, musíme dále chápat Lásku jako motivační sílu vesmíru a ptát se sebe samých, zda naše motivy jsou s ní v souladu. Protože jsme Boží děti, je láska samou podstatou i našich bytostí. Stanovíme-li si lásku jako ideál, můžeme v sobě začít probouzet její motivační potenciál stále častěji a za různých okolností.“

   Doporučuji, přečtěte si to prosím pozorně a hned úvodní sloveso – „Uznáváme-li existenci Boha, myslíme……. a nebo o pár řádků dále další:“Přihlásíme-li se k Bohu, musíme dále chápat Lásku……“

   Myslím, že v českém jazyce jde o podmiňovací způsob – tedy souhlas s tím vyjádří člověk „uznává-li“ či přihlásí-li se“ !!

   Vy, jak je z Vašich příspěvků cítit, neuznáváte, nepřihlašujete se. A to je svoboda Vaší volby. Někteří lidé na tomto diskuzním fóru mohou být jiného zaměření než Vy a tak mají, spolu s A.E. či E.C.,svoji jinou svobodnou volbu.

   Pro anonymní : díky za reakci, svobodně lze i ignorovat

   Pro nicka Hádádidlu – je to možné a nebo také je pan Gilgamešova Noha naprosto střízlivý /pokud pod tím „nažraný“ jste myslel opilý?/ Pan Noha to nebude číst rád, ale i tady mu i Vám dal Bůh svobodu vůle k vyjádření.

   Pěkný večer.

   Václav Žáček /Venda/

 5. Zdravím nejen autora, k textu přidávám pár odkazů dále. Obzvláště se závěrem slov svátečních souzním. . MK. .

  REINKARNACE

  http://www.kabalacesky.com/kb_reinkarnace.html

  +

  O širším pojetí víry

  Sváteční slovo faráře Starokatolické církve Pavla Cepka

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/415235100071005

  &&

  Světová náboženství

  Originální název: Spurensuche Die Weltregionen Auf Dem Weg – Stopáž: 56 minut
  Rok výroby: 2010 Žánr: Dokument

  1. Náboženství kmenů 2. Hinduismus 3. Duchovní směry Číny
  4. Buddhismus 5. Židovství 6. Křesťanství 7. Islám

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10366843252-svetova-nabozenstvi/

  1. Martine, díky za pozdrav.

   Můj obzvláště vřelý pozdrav tak letí do brány Jeseníků.

   Díky za odkazy. Pečlivě si je pročtu resp. shlédnu. Tuším v nich kvalitu.

   Pěkný a nerušený letní podvečer, leda tak adekvátní hudbou.

   Václav Žáček /Venda/

 6. p. Venda,

  nechcem Vás provokovať, ale človek si, ak môže, robí čo chce a nepotrebuje k tomu ani Program od Hospodina. Bežný človek je tvor, ktorý sice ničomu nerozumie, a ani si nad tým nebude lámať hlavu, pretože ,,Slobodnú vôlu“ báťuška Hospodin nestvoril, ináč by sa v tej knihe určenej len pre Židov o nej ,,pisálkovia“ už dávno zmienili a cirkevné koncily by sa na tej téme ,,odbavovali“ stáročia…

  Ješitný Hospodin nepotrebuje nič také, akým je Slobodná vôla…

  Však z tretej triedy z Katechizmu si ešte musíte pamätať: Ja, som váš jediný Boh ..

  Potom prišli komouši a pretavili tento židovský názor na novú verziu : So Sovietskym zväzom na večné časy…

  Škoda, že tí ,, stvoritelia gulagov “ nedali tam dovetok, že : Na večné časy, bolo by to zrozumitelnejšie..

  Kto by zostal pri báťuškovi, keby povolil slobodnú vôlu… Všetci by sa mu rozutekali po dolinách a horských pasienkoch…

  A znovu ,Hadádidlá skoč mi na hrb a ideme…

  1. Na úvod. Necítím se být nijak Vámi provokován.

   Nenapíši to nijak přesně, ale myslím si, že Bůh svobodnou vůli nestvořil, On ji člověku daroval pro život v tomto světě. Člověk pojedl ze stromu poznání dobra a zla a tak se pak mohl v této dualitě svobodně rozhodovat.

   Samozřejmě, že ani církve, ani světští vládcové, v minulosti a ani nyní, nejsou rádi, když se člověk rozhoduje svobodně. Snažili se a stále se snaží se jej ovládat, ovlivňovat i v tom, co by si měl dát k obědu, jaké pivo pít či jaké třpytivě lesklé vlasy bez lupů mít, koho volit v tzv.svobodných volbách ??

   Svobodná vůle je, jak by řekl Brňák, taková fligna, kterou pro vytváření karmy člověk běžně používá.

   A běžný člověk, jak vy píšete, je takový, jaký je. Co s tím naděláte? Až se budete rozhodovat, jestli budete na tento můj příspěvek reagovat, a odpovíte-li něco, napište mi případně, jestli jste se rozhodl sám a nebo Vás k tomu někdo nějak nutil.

   Pěkný den.

   Václav Žáček /Venda/

   P.S.

   nejen ke svobodné vůli člověka jsem napsal již dříve článek – můžete, chcete-li, přenést diskuzi pod něj, nechcete-li, i to bude projev Vaší svobodné vůle :

   http://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/

 7. p. Venda,

  preklikol som na Vaš odkaz a prečítal som si ho , a aj diskusiu…

  Môj názor je ten, že slobodná vôla je len ILÚZIA, pretože, je založená na štatistike a tá je od 0% – 100%, že na určitú situáciu zareagujeme práve tak, ako sme zareagovali.

  Jedni hovoria, že MOZOG, to ,, mäso“ v hlave už vopred vie, ako budeme reagovať, druhý, že gény, tretí, že morálka, štvtí, že náboženská degenerácia, ďalší, že…

  Čiže znovu , slobodná vôla neexistuje, je to len štatistická možnosť reagovať tak, či tak..

  Vezmime si napr. Zemevajce.

  Podla mňa je otázka slobodnej vôle na nižšej hodnotovej úrovni ako otázka , prečo sa Zemevajce , či iné planéty, otáčajú okolo svojej osi a kde na to berú ENERGIU“, aby sa tento proces udržiaval už miliony rokov?

  Ako je možné, že sa otáčanie nezastaví a Zemevajce neupadne ,,do kómy“..

  Skúste si ,,kus železa“ položiť pred seba a mohutným hasom ,,zrevte“ otáčaj sa , Ty hovado…

  Nič sa štatisticky nestane, i keď sú splnené všatky predpoklady, aby sa začal krúživý pohyb…

  Môžete skúsiť ,,kus železa“ pohybom ruky roztočiť. Kým točíte , O.K, prestanete, železo postupne začína padať k Zemevajcu a končí…

  Toto ani štatisticky nie je možné vysvetliť, nie to ešte fyzikálne, matematicky.
  Nedokážeme to vysvetliť ani fotosyntézou a to už je ,,na hranici“…

 8. Moje odpověď bude velmi stručná a již jsem Vám to nedávno znovu i překopíroval z mého článku :
  „„Uznáváme-li existenci Boha, myslíme tím nejen to, že Bůh existuje, ale i to, že On je vším a vše je Jím. ……. “

  A tak to otáčení Zemevajca pro mne souvisí s Bohem.

  A Vy? Neumíte si to zřejmě vysvětlit, že? Ještě možná napíšete, že se tak otáčí odjakživa, ale jednou to bude mít konec.

  Venda

 9. p. Venda píše :

  …A tak to otáčení Zemevajca pro mne souvisí s Bohem.

  V tejto otázke, pre objasnenie veci, že prečo sa Zemevajce stále otáča okolo svojej osi, keď už dávno sa malo zastaviť a ,,skydnúť“ sa do iného ,,sveta“, je pre mňa naozaj záhadou….

  Preto vás diskutujúcich žiadam o helfnutie, pretože neviem zaspávať, kým sa to nedozviem…

  Možno sú medzi vami naozaj takí, čo mi TO dokážu vysvetliť a určite pomôžu aj iným ,,postihnutým“…

  Kto že to s našim Zemevajcom hrá takú odpornú hru – že ju vrtí a vrtí .. Hádam je tu dôkaz, že Perpetum mobile , je realita ??

  1. „……..keď už dávno sa malo zastaviť a ,,skydnúť“ sa do iného ,,sveta“, je pre mňa naozaj záhadou……. .“

   Nejste sám, kdo zjišťoval, zjišťuje a v budoucnu bude zjišťovat takové záhady.

   Jepice žije jeden den, prožije tím celý svůj vývoj, člověk např.75 roků, želva déle; různé bytosti prožívají své životy, dobu zrodu, zrání, zralosti, úpadku, smrti…. .

   Co je na tom divného a záhadného?

   A co ten živý organismus, planeta Země? Spěte ale na ni klidně dál. I ona měla čas zrodu, zrání, zralosti, a blíží se každým časovým úsekem i ke své „smrti“ /přeměně/. Proč si to ale představovat? Určitě při své znalosti Bible víte, co říkal Bůh Jobovi – viz. kapitola třicátá osmá.

   38
   Kdo to zatemňuje mé záměry?
   1 Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru:
   2 „Kdo to zatemňuje mé záměry
   řečmi, v nichž není poznání?
   3 Jako muž si teď vyhrň rukávy,
   budu se tě ptát a ty mě poučíš:
   4 Kde jsi byl, když jsem zemi založil?
   Jen pověz, když tomu rozumíš. ……………. a dále

   Pane GN, nejste /ani jiní/ postihnutý. Jste jen, i já, nevědomý. Já si to pokorně přiznávám. Že je Bůh nad chápání člověka? To je jisté. V hierarchii Jeho Stvoření totiž nejsme na prvním místě.

   Bez nějakého komentáře pro Vás, podívejte se do prologu knihy JOB, např.verš devátý. Snad pochopíte.

   Pěkný den.

   Václav Žáček /Venda/

   P.S. dnes odpoledne tu s diskuzí skončím, protože odjíždím na pár týdnů mimo internet.

 10. Takže otázka ,,otáčania Zemevajca okolo svojej osi po milióny rokov bez toho, že by toto otáčanie zaregistrovalo akékolvek ,,spomalovanie“ je nad sily vykladačov Biblie, amatérskych prelátov, ako i vyznavačov náboženstva Klingónov…

  Zostanem v ,,advente“, v očakávaní, kým sa niekto zo zasvätených rozhodne mi pomôcť a odbremeniť moje Psyché od tejto traumy , ktorá je zapríčenená mojou neschopnosťou pochopiť tento ,,Perfektum mobilum“..

  Tak nám Hadáditlá…

 11. S Edgarem Cayce jsem kdysi začínal na své Cestě. Začalo to hledáním odpovědí na základní filozoficko-světonázorové otázky, kdy jsem mimo jiné zjistil, že klasické křesťanství nedokáže podat uspokojivé odpovědi na uvedené otázky kromě obvyklé otřepané fráze o jakémsi Tajemství. Pak jsem se seznámil s koncepcí karmy, reinkarnace, s dílem Edgara Cayce, který to podrobněji rozvedl v kontextu s křesťanstvím a hned mi to do sebe zapadlo. Ale to jenom na okraj.

  Asi budu nosit dříví do lesa, nicméně doporučuji do laskavé pozornosti čtenáře i jeho další knihy (viz link) http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/edgar-cayce-10624

  Edgar Cayce je mimořádná osobnost, jeho knihy velice čtivé a myšlenky elegantně jasné a vcelku jednoduché. Žádné složité konstrukce a zašmodrchané výklady. Na EC je pozoruhodná jeho vlastní Cesta (opakuji již uvedené) – ačkoliv byl křesťan (každý rok života přečetl celou Bibli), tak nakonec akceptoval i myšlenku reinkarnace (+ karmy). Dokázal by tohle ještě někdo jiný např. z našich křesťanských VIP osobností jako je Halík, Duka, Malý, Czendlik etc.? (Je to myšlenko jako řečnická otázka, protože jak známo kapři si nevypustí svůj rybník.) Edgar Cayce je nám příkladem, že učení o reinkarnaci a karmě je neslučitelné pouze s OFICIÁLNÍ doktrínou ř.-k. církve.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference