mapa stránek || vyhledávání

Ztráta legitimity vlád je markantem rozkladu západní civilizace

Možnými zdroji legitimity vládců jsou tři činitelé.

V nejnižším stupni vývoje civilizací dodává oprávnění ke vládě neboli legitimitu přímá hrubá síla.

Ve středně rozvinutých civilizacích se jím postupně stává rozhodující masou lidí uznaná kompetentnost k rozhodování neboli moudrost. Tu vyhodnocují spravovaní lidé z pozorovaných dobrých následků předchozích rozhodnutí vládců.

V nejvýše rozvinutých civilizacích je zdrojem legitimity vedení státu spojení s transcendentním rozměrem reality, s duchovní dimenzí, lidově s Bohem. Ta ovšem vyplývá na povrch až z dlouhodobých výsledků po několika generacích. Oprávněnost vlády, kterou je možno označit z „boží milosti“, jsou tedy její rozhodnutí, které ocení až následné generace. Neboli vládní zásahy působí ve svém výsledku tak, že obecně přispívají ke konstituování neplnohodnotných „lidiček“ v sebevědomé „osobnosti“.

Jan Vilímek (1860-1938) - Karel IV.

Jan Vilímek – Karel IV.

Vláda „z boží milosti“ spravuje tedy podřízený společenský útvar krátkodobě i dlouhodobě pod vlivem tak, že je pod vlivem Prozřetelnosti. Toho je ovšem schopna jen tehdy, když v jejím čele stojí lidé ve stavu aktivované intuice. Tedy ve spojení s Podstatou světa.

Je zřejmé, že být „vládcem z boží milosti“ by chtěli být všichni. Už kvůli tušené délce trvání státu a civilizace. Každý se může přesvědčit studiem dějin, že trvání státu založeného na síle se měří na měsíce a roky. Na kompetentním neboli moudrém spravování pozemských věcí za použití rozumu trvá desetiletí. Na duchovním vedení po generace až tisíciletí.

Dodnes je patrný rozsah a kladný vliv někdejší římské říše. Ale i Habsburské. V dějinách českého státu jsem nalezl jako typického vládce z boží milosti jen císaře Karla IV. i po 7. stoletích je stále Otcem vlasti a všechny jeho správní úkony jsou stále ctěny. (Možná jim byl i kníže Václav, ale o jeho působení je málo věrohodných podkladů.)

Legitimita vládců, odvozená od hrubé síly, je vlastně projevem pokračování „zákona silnějšího“. Tento děj je typický pro život v „džungli“. Je projevením žití zákona „těla“, hmotnosti, stavu lidí po „vyhnání z ráje“. Typickými představiteli zákona síly ve správě státu byli třeba siláci neboli rabiáti typu Džingischána, Attily, nebo siláci v projevu „schopností zorganizovat rabiátnost druhých“, jako třeba A. Hitler. Tito vládcové činili jen svou svévoli, protože se považovali za vtělené bohy na zemi. Neuznávali zájem celku nebo Stvořitele.

Z podstaty věci, z absence přítomnosti byť jen stop duchovnosti, říše jen na síle bazírující mají trvání jen po dobu života dotyčných diktátorů. K tomuto závěru dojde i nepříliš inteligentní člověk. Proto po uchopení moci válečníci a dobyvatelé, jakmile začnou stárnout a moudří, pochopí krátkodechost své legitimity u moci. Snaží si proto do způsobu své vlády včlenit alespoň část oněch dalších dvou zdrojů legitimity. Tedy kompetentnost v konkrétním rozhodování (moudrost) a vnímání mimorozumového rozměru reality. (Způsobu chodu božích „mlýnů“.) K tomuto účelu si přidružují okruh relativně protěžovaných a chráněných poradců všeho druhu. Aby tito je samotné „zásobili i svou moudrostí a intuicí. Ve středověku to byli kromě vysoké šlechty a umělců často i prostořecí dvorní šašci. Roli těchto šašků naplňují v tzv. demokratické společnosti současnosti novináři a politologové. To proto jim skutečný „vlastník moci“ povoluje „svobodu tisku“, spíše žvanění o konání „držitelů moci“, aby se dověděl „loajálním obličejem“ zakryté reakce občanů na napsané.

Samozřejmě se vládcové tohoto světa snaží zavázat si náboženské vůdce. Dobře ví, že nejlevněji proveditelné dodržování pravidel chování lidí je skrze stereotypy myšlení. Jak říkal Havlíček, náboženství je nejlevnější policie. (Poznal to z fungování jednoty trůnu a oltáře v rakouském mocnářství.) Jenže náboženští činitelé mají „v popisu práce“ býti oddáni jen Bohu Podstatě světa. Zatím to na světě bohužel často chodilo tak, že světští vládcové snadno nacházejí ctižádostivé neplnohodnotné představitele náboženských společenství. Ti mocným tohoto světa za protěžování svého „vyznání“ a dobré bydlo dodávají u lidu aureolu „vládců z vůle transcendentna“. Viz všechny současné náboženské vůdce, fotografované s vládci prokazatelně se zvrhávající a upadající civilizace. Jmenovat netřeba. Osobnost s otevřeným duchem, tj. vhledem do nadčasovosti, tedy mající skutečně spojení s transcendentním rozměrem reality, by se s lidmi „vlády tohoto světa“ neměl ani sejít. Takovými setkáními ztrácí již dosaženou „vibraci“ duše, neodvislou od světských věcí. Proto skrze stavy rozšířeného vědomí „zasvěcený“ císař Karel IV. navštěvoval poustevníky a „zřece“, např. „slepého mládence“, jakoby náhodou, utajeně.

Již v dobách antiky byli za poradce a vychovatele synů vládců násilníků vyhledáváni filozofové, jako Diogenés, Seneka, Aristotelés nebo Platón. O stovky až tisíc let pozdějším moudrým příkladem „obstarání si“ božího požehnání bylo konání jinak velmi tvrdého „rabiáta“ císaře Konstantina Velikého. Povolením křesťanství a jeho ustanovením státním náboženstvím se časem obdařil přídomkem Veliký.

Dobová mince s portrétem franckého krále Chlodvíka I. (465-511)

Dobová mince s portrétem franckého krále Chlodvíka I. (465-511)

Nebo později francký vládce Chlodvík, který se poté, co od barbarů osvobodil rozvrácený Řím, domluvil s již bezvýznamným a bezmocným římským katolickým biskupem. Chlodvík přitom přestoupil od ariánů na katolickou víru a římský biskup jej po tomto kroku pomazal posvátným olejem na dědičného franckého a římského krále. Na oplátku za tuto vzájemně výhodnou spolupráci podložil Chlodvík mocensky prioritu římského biskupa v křesťanství neboli obnovil papežství. Jejich konání vedlo vlastně k znovuobnovení kulturního okruhu bývalé římské říše, čímž prokázalo duchovní legitimitu.

Následný stav na evropském kontinentu, potvrzování legitimity vládců papežem (nebo hlavou místní církve), trval celý středověk. V možných podmínkách se církev alespoň v mírné formě stala stabilizujícím a války omezujícím prvkem. Nebýt jejího „arbitrážního“ vlivu, bojovali by rabiáti o moc „ještě lépe a radostněji“.

Jenže ustrnutí a úpadek křesťanství v kontrastu k postupu poznání jiných aspektů světa vedl postupně k tomu, že legitimita obstarávaná církví v nové době postupně ztrácela váhu a tím účinnost na masu lidí. Ustrnulá vedení křesťanských církví v nově se vynořujících okolnostech neprokazovalo ani spjatost se svými duchovními kořeny, ani prostou moudrost. Spojení s transcendentním rozměrem reality na základě výsledků už prokazovala velmi těžko. Místo náboženských hodnostářů vize a zázraky přicházely spíše k obyčejným teologickým „nevzdělancům“, od Františka z Asisi po Bernandettu.

Propad váhy církevního posvěcení se vzorově projevil na sporu anglického krále Karla I. a parlamentu. Parlament trval na tom, že vládce musí jednat v zájmu země, reprezentovaném poslanci. Ti, že se řídí moudrostí, kterou prostřednictvím parlamentu zastává většina rozumných občanů. Král Karel I. ale trval na tom, že k vládě zrozený a pomazaný, tedy Bohem ustanovený, je on. A tudíž platí jeho vůle jako zastupujícího vůli boží. Jenže chod událostí neboli boží mlýny jeho postoj nepodpořily. Byl z vůle parlamentu diktátorem Oliwerem Cromwelem popraven. Diktatura parlamentu nastoupila ovšem jen načas. Lid (veřejné mínění) postupně prohlédl parlament jen jako vlastníka silné armády a pouhé krátkozraké zástupce finančního prospěchu. Jeho legitimita se v očích lidu začala „rozpouštět“. Aby byla legitimita správy Anglie zachráněna, byl nalezen kompromis. Monarchie byla obnovena v konstituční podobě. Král je sice dál zrozován z boží milosti, jako takový se narodí, ale je povinen se řídit vůlí parlamentu, neboli tím, co je považováno za moudrost. Dodnes se to v Anglii osvědčilo jako nejlepší řešení.

S nástupem faktického materialismu přešlo lidstvo na kontinentu do další fáze vývoje způsobu správy států. Má jim být údajná „vláda lidu“ neboli demokracie. V ní se s králi jako zrozenými z boží milosti již nepočítá. Do funkce hlavy států (králů) s titulem prezident jsou voleni lidé poslušní pravidlům tohoto světa. Duchovní organizace byly z procesu poskytování prvku „božího posvěcení“ neboli rozměru transcendentna k legitimitě vládnutí odstraněny. Podle mne se tím církvím otevřela cesta k jejich vlastní sebereflexi neboli k obrození od nesvětského působení. „Vůle boží“ se ve státech a civilizacich děje stejně! Pouze jinou formou. „Koho si lid zvolí, tím je buď potrestán nebo odměněn.“ Podle zákona setby a sklizně, příčiny a následku. Církve tím nenesou odpovědnost za ateismem a demokracií přibližující se společenské kalamity. Myslím si, že budou horší než ty v době vlády bolševismu v Rusku nebo nacismu v Německu.

V současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a „pštrosí politika“ k  odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v EU a USA, tak v Číně. Překvapivě nejméně v Rusku. V těchto civilizačních okruzích vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu, odvozenou i z pozemské moudrosti. O prozřetelnosti přístupu z hlediska věčnosti ani nemluvě! Tu konec konců ateistické civilizace ostatně ani nemohou mít. Protože ateismus kromě spotřeby nedefinuje smysl života člověka, nemůže tedy vůbec nalézt lidskou bytost jako i nehmotnou jednotku.

Současné státy této civilizace „boha peněz“ vnímají člověka pouze jako výrobce a spotřebitele. Stačí se podívat na body jednání vlád a parlamentů. Skrytý okruh vládců se domnívá, že je možno lidi spravovat podle zákonů vytvořených silnějšími. Tedy těmi bez jakýchkoliv nehmotných zábran. Ateistické právo nezná jiný přístup než právo silnějšího a vychytralejšího! Civilizace peněz tak zákonitě začnou řídit z hlediska věčnosti slepí vůdcově. Slepí vedou slepé, ovládané. Tento stav věcí má jediné vyustění. Všichni, vládcové z vůle peněz i ovládaní, jejich zákonodárci a společensko-vědci, přivedou civilizaci do rozkladu. Nyní jde vlastně jen o to, kdy a jak hluboko to bude.

Tento neblahý stav správy věcí veřejných začali již před desetiletími vidět a vyslovovat jednotlivci z duchovních elit národů. Jejich varování však ani vládcové, ani lid uspávaný nebývalým konzumem, nedbal. Je sice pravda, že většina lidských bytostí musí být nejprve nasycena a teprve pak je schopna se otevřít k vnímání jiných aspektů reality. Protože ale varování příslušníků duchovních elit národů ze špatného nasměrování lidské činnosti po desetiletí nepřestávalo, začalo nakonec působit i na masy konzumentů. Značná část z nich již začíná tušit, že „konzumní civilizaci opravdu ovinuly nějaké mraky“! Část konzumentů znervózněla. V důsledku této nervozity „strany konzumu“ začaly být vůdcové Západu nalézáni jako nedostatečně kompetentní. Vlády začaly ztrácet důvěru a tím legitimitu. Konzumenti přestávají chodit k volbám.

Následně se lidé mohou ptát vlád: „Jakým právem se tu, vládo, zmocněná 20% občanů, na nás rozkřikuješ??? Právem moci? To si nepřej, abychom se my, (zejména ti „nevaž se, odvaž se“) rozkatili. Pak uvidíte, že vám ani vaši pendrekáři nebudou stačit!“ Nebo snad se vy, demokratické vlády, rozkřikujete „právem moudrosti neboli kompetence“? To jako prokázané skrze výsledky při správě států, životního prostředí, orgánů EU, společensko-vědních oborů, lidských práv tvůrců hodnot nebo výkonů justice?

EUZačaly se ozývat rebelující hlasy: „Nedělejte z nás voličů blbce!“ Ta vaše EU moudrost dosáhla nejvýše na to, abyste udělali evropské normy tak na banány nebo „včelí rámečky“. Ale dodnes nikoho z těch v EU parlamentu sedícího nenapadlo skutečně normalizovat jednotnou nabíječku na všechny mobily a notebooky!!! A to napadlo i tady vedle mne sedícího „tenťáka Frantu Ferdu“, který se „mluvením o ochraně životního prostředí“ neživí! A nebo vaše kompetence řídit stát a civilizaci má spočívat v tom, abyste po Evropě podle „zákonných klíčů“ šířili bandy, s evropskými normami soužití nesourodé? Takové, které země svého původu přivedli k hladomorům a válkám?!

A tak jako evropský občan a volič se slovy římského Cicerona ptám: „Jak dlouho ještě budete EU reprezentanti zneužívat naší důvěry?“ Jak dlouho ještě budete US vládcové „šířit demokraciiL bombardováním jako v Jugoslávii, Libyi, Sýrii, Iráku, Ukrajině? A následně vlny uprchlíků ze zemí „rozpoutané“ demokracie usazovat v Evropě?

Protože „psí hlas do nebe nevolá“ (pozor zdánlivě!), odpovědi se zřejmě nedočkám. Zřejmě ji neznají ani „ti nahoře“. Musím proto spoléhat na to, že realita není jen čtyřrozměrná a modlit se za to, aby na ni přišli. Doufám, že v té transcendentní dimenzi světa jsou síly, které nenápadně lidstvu pomohou. Třeba i „náhodami a přírodními silami“. Po nich by se do vedení států a civilizací měli vrátit lidé s faktorem věčnosti zakotveným ve svém uvažování. Tím jejich rozhodnutí nabudou kvalitu, že se o nich ještě po staletích bude hovořit jako o osvícených. Aby se tak stalo, měly by duchovní organizace nejen prohloubit kvalitu svého vnímání Podstaty světa, ale co nejvíce mentálně „vyzařovat“ správný typ myšlení. Myšlení, které povznese lidstvo do vyšší, již i nemateriální úrovně civilizace.
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 4.7
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

36 komentářů

 1. Od roku 1913 se zkoncentrovala obrovská moc v rukou bankovní cosa nostry, která tím, že získala vládu nad tištěním peněz, postupně začala přetvářet svět podle své potřeby. Ke globální vládě nad světem a získáním kontroly nad každou lidskou činností /ze které si vezmou svůj maximální podíl/, financováním revolucí, válek a převratů postupně dostala pod kontrolu většinu zemí. Vládci a jednotlivé národy by nikdy dobrovolně nevydali své zdroje a své životy. Proto podporou a financováním antagonistických sil jsou země uváděny do chaosu, revolucí a kolapsu, aby jim posléze byla nabídnuta pomoc ve formě trvalého zadlužení, nuceného výprodeje vlastních zdrojů a zničení jakékoli soběstačnosti. Z obyvatel země se stává vykořeněná pracovní síla, která bude pracovat pro kohokoli kdo zaplatí. Uplynulých 100 let bylo ve znamení centralizace moci, růstem vlivu lichvy a nadnárodních korporací, které jsou ekonomickými upíry zdrojů, za něž obyvatelé dostávají bezcenné potištěné papírky, respektive s přechodem na bezhotovostní platbu již ani ty ne. Nyní se neexistujíc měna generuje virtuálně, stiskem klávesnice. Obchoduje se s iluzemi a je jednoduché kdykoli a kdekoli v dosahu chapadel této zločinecké organizace vyvolat krize, války, hladomor. Na všech těchto krizích vždy zbohatnou dodávkami potřebných komodit /zbraně, potraviny…/ na něž se vlády jednotlivých států zadlužují a stávají se i se svými občany majetkem bankovního kartelu a jím vlastněných korporací. Ve skutečnosti se nejedná o kapitalismus a svobodu podnikání, ty slouží pouze jako reklamní spot pro zakrytí ekonomického diktátu monopolů. Tedy jisté formy bankovního fašismu. S postupujícím růstem této na první pohled neviditelné, ale o to skutečnější moci, se postupně odlupuje vlídná demokratická a lidsko-právní maska a stále nepokrytěji se ukazuje její totalitní, nemilosrdná tvář, jejímž hlavním atributem je čirá technologie moci. Postupnými a dlouhodobě připravenými legislativními kroky dochází k postupné feudalizaci /sloužící oligarchové jako novodobí vazalové dostávají v léno celé oblasti se zdroji pitné vody, potravin a surovin, z nichž odvádějí daň „šelmě“/, kdy se bohatství a moc kumuluje k zasvěceným klanům. Ostatní jsou určeni k zajištění fungování systému jako jeho otroci. To vše za masivního ohlupování a debilizace společnosti propagandou, honbou za požitky, komerční zábavou tak, aby lidé byli zcela dezorientováni a žili své životy v honbě za hmotným přežitím, které je jim vtěsnáno do intervalů mezi jednotlivými akty loutkového divadla, kterému se říká volební systém. V této loutkohře je přitom pravidelně vyměňováno, obměňováno herecké obsazení tak, aby se hrálo podle předem daného scénáře pod dohledem přísné režie. Loajální a schopní lokajové z řad politických loutek pak dle potřeby zakládají nové a nové politické subjekty, v nichž stále zastávají důležitá místa, dokud se jejich role neujmou loutky nové a neokoukané, výkonnější. V této šarádě se pak voliči /ovce/ hádají, nenávidí se a v případě potřeby jsou ochotni se navzájem vraždit v občanských válkách iniciovaných a financovaných zvenčí, aby po každé takové byli více a více zotročení. Vyprázdnění pojmů a jejich zvrácení je nezbytné k dezorientaci tak, aby otroctví bylo podáváno jako svoboda a prosperita, cetky byly proklamovány jako bohatství, mravní úpadek jako nezbytný pokrok. Vše je pak stmelováno pravidelnými porcemi strachu z vnějšího i vnitřního nepřítele.
  Pokud je stádo příliš veliké, pak je vybíjeno nejrůznějšími způsoby. Už nyní je populace kontrolována od kolébky do hrobu, krmena jedy a očkována, aby se snížila její reprodukční schopnost, imunita a inteligenční kapacita. Společnost se rozděluje, třídí a atomizuje skrze nejrůznější politické ideologie, náboženství, kulty, pseudoduchovní učení, ezoteriku. Vše je zaměřeno na honbu za sobeckou realizací sebe sama, zatímco láska k bližnímu, sounáležitost, bratrství, úcta k starším je systematicky vymazávána z povědomí člověka. Ženy jsou stavěny proti mužům, děti proti rodičům, mladí proti starým, všichni proti všem. V těchto zakalených vodách krouží dravci, aby si ze společenství oslepených vzali co největší díl kořisti.
  Moc, kterou zlo na světě má, plyne z lidských slabostí, strachu, lenosti, lpění. Ze zbožnění hmoty, ze ztráty vědomí své duchovní podstaty.
  Vše spěje k akcelerujícímu zhroucení. Implozi takto vytvořeného a udržovaného systému, jehož samotný základ, jehož podstata je určena k zániku už od počátku. Vše, co od počátku v sobě neobsahuje princip lásky spěje k zániku. Tedy i zdánlivě ušlechtilé, avšak jen na sebe zaměřené lidské aktivity.

  1. Pane Weissbachu, výstižná analýza (jako obvykle). Zvýraznil bych zde osvědčenou (a bohužel efektivní) metodu všech mocipánů a to Rozděl a panuj!, přesněji ROZEŠTVI a panuj! Pokud se jim totiž povede rozeštvat lidi navzájem přes zneužití jejich rozdílnosti, napr. postavit proti sobě mladé a staré, různé národnosti, malé zamšstnavatele a zaměstnance, věřící a nevěřící, různé náboženské konfese, odboráře a neodboráře, různé třídy apod. tak mají tito mocipáni vyhráno na celé čáře. Správnou odpovědí na uvedené reprezentuje heslo V jednotě je síla!, tj. zanechat vzájemných rozmíšek, sjednotit se a napřímit všechny síly na boji proti manipulátorům a obecně Zlu.

    1. V „jednotě je síla“.
     Další použitý slogan, který zdůrazňuje význam jednoty. Proto jsem i já svůj předchozí příspěvek nazval názvem s použitím Jednoty, jako nezbytnosti na cestě k dalším aspektům – Harmonii a Řádu. Vládnoucí moc, kterou tak mistrně popisujete, však ani Jednotu, ani Harmonii a Řád nepotřebuje. jejich činnost a plody jejich „práce“ jsou s J+H+Ř naprosto v rozporu.

     Proto i můj malý náznak s důrazem pro to, co má lidi i různých vyznání spojovat. Protože jedině tak lze měnit a možná i změnit svět. Když však budou mocní do jádra učení, filosofií či náboženství vkládat semínka rozmíšky, a toto se bude ujímat, jaký může být výsledek?

     Venda

    2. Jistě, ale limitujícím faktorem je souznění či nesouznění s určitým cílem, posláním, snahou, činností. To znamená, že na dílčích věcech se lidé mohou jakž takž sjednotit. Sjednocení ve smyslu, který zmiňujete ve svém článku /jak jsem to pochopil/ je možné až po definitivním rozdělení na berany a kozly. V současném babylónském zmatení to možné není, což jistě sám vnímáte. /viz většina diskusních příspěvku tady i jinde/.

    3. Děkuji, že to sem takto přesně a jasně konečně někdo napsal. Chtít uměle vytvářet jednotu tam, kde kvůli rozdílným (většinou i dost protikladným) podstatným konečným cílům (a dalším podstatným faktorům) být nemůže, je nesmyslné.

    4. Trošku, Marielo, tu Vaši druhou větu pozměním a zeptám se :

     Chtít přirozeně vytvářet jednotu tam, kde …..) být může, je hlavním smyslem.

     Takhle nějak by to mohlo být, že?

     Ale pak mám dotaz – kde a kdy a za jakých podmínek takový stav nastane?

     Díky za pochopení.

     Venda

    5. Dílčí „jednoty“ se vytvářejí stále na základě zákona rezonance, stejnorodosti. (Vrána k vráně sedá.)Jednota „nedílčí“, tedy v tom podstatném všeobecná nastane po onom již zmíněném roztřídění. Jednota beranů oproti jednota kozlů. Tyto dvě skupiny se dále žádnou jejich společnou jednotu nebudou snažit vytvořit, ani to dle mého již nepůjde, nebudou totiž již vzájemně v osobní interakci.

    6. Potom naopak teprve dojde k jednotě, harmonii a řádu (v souladu s Boží vůlí), avšak jen mezi těmi, kteří jsou výše uvedeného schopni a svou svobodnou vůlí to zvolili a uvádějí do praxe. Přece na základě svobodné vůle k jednotě, harmonii a řádu podle vůle Boží nebude nucen nikdo, kdo se vřadit nechce. Proto ono roztřídění.
     Vy nic takového v tom Vašem indickém pojetí nemáte?

    7. Pro Marielu,
     právě že máme. Je jí Dharma, konání odpovídající nejvyššímu zákonu ve Stvoření – Zákonu Lásky. A to prezentuje oprostit se právě od své vůle a vnořit se s pokorou a důvěrou pouze a jenom do Jeho vůle. Jinými slovy, Dharma není mojí vůli, jedince. Dharma je pravé a konečné spojení se s Ním, Podstatou v Jednotě Harmonii a Řádu. Roztřídění je vůlí jen člověka.

     Venda

    8. Pane Weissbachu,
     myslíte si, že bez vlastního přičinění, vzájemné tolerance a snášenlivosti, s uvědoměním si, že jsme přece všichni lidé, bude lépe? Myslíte si, že současné babylonské zmatení jen tak samo odezní? A kdo provede rozdělení na berany a kozly?

     Venda

    9. Bez vlastního přičinění, vzájemné tolerance a snášenlivosti, s uvědoměním si, že jsme přece všichni lidé, lépe nebude.
     Zmatení odezní přirozenou cestou.
     Rozdělení provádí člověk sám tím, kam vnitřně směřuje, co chce. To je samočinný proces. To znamená, že se člověk zařazuje tam nebo tam nikoli na základě vnějších atributů, ale na základě svého nitra.
     Nerozhoduje příslušnost vnější, ale vnitřní. Ne to čím jsi, ale jaký jsi…

    10. Jak píšete o tom rozdělení, tak v posledních dnech, každý člověk se bude moct rozhodnout, mezi dobrem, nebo zlem. Tak jednoznačné to bude, aby měl každý šanci.

    11. Matrixi, v jakých posledních dnech? Před smrtí fyzického těla každého individua ? A nebo v posledních dnech civilizace? V obou případech, není to příliš pozdě?

     Jak tomu mám rozumět?

     Venda

    12. Posledních dnech civilizace, samozřejmě. Pozdě to nebude, nevědomost hříchu nečiní. „Živé bytosti hynou se svým mylným přesvědčením.“

    13. Živé bytosti a přesvědčení? To musí být jedině člověk.

     Poznat sebe sama, to je především o poznání dobra a zla a konání dobra, tedy v zájmu duchovní cesty. Opačná cesta, o tom tu nemluvíme. Proto cestu dobra je nutné nastoupit právě tehdy, když pochopím, že je to nezbytný krok. Čekat na konec civilizace?

     Nevidím důvod a ani to, jak to poznám, že jde již o opravdový konec.
     Venda

  2. Pane Weissbachu, dopoledne jsem tu napsal něco k Vašemu významnému a prvnímu ohlasu -diskuznímu příspěvku, který jste měl nedávno pod tímto posledním článkem pana Staňka „Ztráta legitimity vlád je markantem rozkladu západní civilizace“ tuto velmi zajímavou. Za několika vloženými vykřičníky zdůrazňuji tu zásadní myšlenku, která má možná souvztažnost k Novému zákonu Bible svaté. Pro pořádek a úplnost ten odstaveček znovu kopíruji.

   „Už nyní je populace kontrolována od kolébky do hrobu, krmena jedy a očkována, aby se snížila její reprodukční schopnost, imunita a inteligenční kapacita. Společnost se rozděluje, třídí a atomizuje skrze nejrůznější politické ideologie, náboženství, kulty, pseudoduchovní učení, ezoteriku. Vše je zaměřeno na honbu za sobeckou realizací sebe sama, zatímco láska k bližnímu, sounáležitost, bratrství, úcta k starším je systematicky vymazávána z povědomí člověka. !!!!!! Ženy jsou stavěny proti mužům, děti proti rodičům, mladí proti starým, všichni proti všem. V těchto zakalených vodách krouží dravci, aby si ze společenství oslepených vzali co největší díl kořisti.

   Ta část za vykřičníky, kterou jste použil, má ve Vašem příspěvku souvztažnost k evangeliu Matouše, kapitola 10., kde Ježíš mluví o postavení se člověka proti člověku pro Ježíše: verše 34-39 a nebo nemá????? / opět vkládám pro přehlednost ty vykřičníky, které připomínají obdobný text z Vašeho příspěvku /

   „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. !!!!! Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne,nalezne jej.“

   Jak to Vy vidíte?

   Děkuji

   Václav Žáček

   1. Pane Weissbachu, prosím, můžete mi odpovědět na moji otázku z mého příspěvku z 2.7.2014 z 12:36 – souvztažnost Kristus a Vaše postřehy ?

    Pro Vaši informaci je to můj třetí a poslední pokus. Pak již tohoto dotazování nechám.

    Současně gratuluji k dobrému materiálu, který jste zpracoval a na který zdejší kolegy a kolegyně diskutující upozorňuji.

    http://weissbach-info.webnode.cz/news/a18-znameni-ze-globalni-ekonomicka-krize-akceleruje/

    Pěkný den.
    Venda

 2. p. weisbach píše:

  …Moc, kterou zlo na světě má, plyne z lidských slabostí, strachu, lenosti, lpění. Ze zbožnění hmoty, ze ztráty vědomí své duchovní podstaty.

  Takže doporučujem Jahvemu, vykynožiť ludstvo ako ,,totálny“ nepodarok, a nahradiť ho tvorom bez slobodnej vôle.

  Za vštko ZLO na tomto svete je zodpovedná ,,slobodná vôla“, ktorú sme pri stvorení dostali – zožraním JABLKA.
  Ja chcem podať ,,dovolanie“ samému Jahvemu, že sa zriekam ,,slobodnej vôle“ a chcem žiť v RAJI, ako Adam, ešte pred tým, ako si zašustal s Evou a ako dar za nekvalitný a zbabraný sex ,dostal od Evy ,,darček“ -hada s jablkom. Fuj, chcem sa dostať do doby, ked sa čistý, neposúložený Adam vyvaloval v tráve, žral a pil bez toho, aby čo i len prstom ,,pohol“. Ano toto chcem. Tri, dva, jedna…

  Zatial nič, ale príde ráno , možno… Teraz v tomto okamihu je 24.32

 3. Žasnu, jak krásně a přímočaře situaci Weissbach napsal. Protože si myslím, že vše přirozené kolem mne jen tak nevzniklo,ten, který je původcem si ohlídá i člověka a umožní mu vymanit se ze sevření temných duchů do vyšší úrovně civilizace.

  1. Pan Weissbach píše vždy kvalitně, stručně, výstižně a k věci.

   Z jeho věty „….kdy se bohatství a moc kumuluje k zasvěceným klanům. Ostatní jsou určeni k zajištění fungování systému jako jeho otroci“ plyne, že moc tu má určitá skupina lidí, která se dlouhodobě vytvářela, sílila, moc prohlubovala a sofistikovala své nástroje se všemi těmi atributy, které si dovolím obecně nazvat, z opačného pohledu a velmi zjednodušeně, jako ZLO. Samozřejmě, že pro ně a jejich cítění to zlem není.

   Je to však vše velmi pomíjející, zrovna jak pomíjející je každý život zde, i každá i nepatrná část tohoto stvoření.

   Na druhé straně dáváte, pane Staňku, naději….“že vše přirozené kolem mne jen tak nevzniklo,ten, který je původcem si ohlídá i člověka a umožní mu vymanit se ze sevření temných duchů do vyšší úrovně civilizace.“ A to je ta duchovní, produchovnělá stránka věci. I když pan Weissbach konstatuje, že nástrojem mocných je i náboženství, je zase podle Vás tzv.pravá duchovnost zřejmě atributem lásky a ohlídá si i člověka. A to je naděje.

   Při hlubším zamyšlení se mi tedy objevuje myšlenka – co je účelem stvoření, co je účelem vyšší inteligence ve světě hmoty, života člověka? Jak píše slovenský anonym, hází to zjednodušeně na počátek „historie“ a konání člověka Adama. Je jisté, že stvoření se muselo nějak vyvíjet / v Jednotě, Harmonii, Řádu / až k životu. Možná by někdo namítl, že se, podle v příspěvku pana W. vše vymklo Bohu z rukou? Myslím že ne. Oživující princip člověka je jen jeden, společný, máme ho od Boha a u Boha, ale vskutku byl „atomizován“ do mnoha forem života. Ta na naší planetě nejvyšší forma inteligentního života však žije v hluboké nevědomosti a jejím projevem je to všechno popsané, to co je projevem sobeckosti a ega.

   Pan Staněk píše, že původce ….. umožní mu/člověku/ vymanit se ze sevření temných duchů do vyšší úrovně civilizace. Mnohem snáz se člověk pod vlivem nástrojů Negativní síly, mysli, chtíčů, lpění, závisti…. /atd./ dobabrá zdánlivého vrcholu v této oblasti. Mnohem těžší je však dospět v nepřejících okolnostech k těm vyšším ideálům. Na jakém stupni žebříku při výstupu „vzhůru“ se nachází lidstvo, toť otázka?

   Na závěr – není projevem sobeckosti snaha jedince o svůj duchovní vzestup. Ono to ani jinak nejde. Tak jako necítím porodní bolesti manželky či bolení zubů kamaráda, jsou v tom sami a cítí ji jen oni, tak výstup, snaha o návrat je věcí pouze a pouze jednotlivce. Samozřejmě, že může skupina vytvářet okolnosti, které to mohou usnadňovat. Setkávání se, výměna zkušeností, doporučit si literaturu, zkoušet společně usilovat třeba i meditací. Ale pak je vždy jednotlivec, který musí jednak odolat nástrahám, nenechat se vtáhnout do dění, které zajišťují právě pro zatemnění jeho snah ti „zlí“, a který musí také hlavně přijmout ten kříž nepohodlí, jít za svou praxí, zkušenostmi, zdolávat překážky, být trpělivý a pokorný, mít neutuchající důvěru a Lásku k Němu.

   Původce si to může ohlídat, do toho asi nikdo nevidí, ale nedá nám, duchovně hledajícím, nic zadarmo.

   Václav Žáček /Venda/

 4. Zdravim vsechny,

  Rád bych k tomuto tematu zminil jednu knihu ,kterou jsem prave docetl s nazvem „Zivot bez penez“ http://www.kosmas.cz/knihy/192026/zivot-bez-penez/. Myslim si,ze clovek o kterem se v knize pise vystihl cely koren problemu naprosto presne.

  Dle meho nazoru jsou korenem zla penize,ale i treba smenny obchod.Kdyz se clovek vazne zamysli nad existenci a smyslem penez,musi se zakonite rozesmat,kdyz si uvedomi v jake prekrasne iluzi je lidstvo udrzovano.

  1. Peníze a směnný obchod problémem nejsou. Problémem je hamižnost, chtíč, touha po moci, lichva. Peníze byly oblíbeným platidlem hlavně proto, aby sebou lidé nemuseli tahat na tržnici krávu a koně aby je vyměnili za hrách… Domníváte se, že je člověk schopen si vše sám vypěstovat, ušít a vyrobit, aby nebyl nucen směnit jednu věc, kterou má za jinou kterou potřebuje? Výměnný obchod by naopak srovnal skutečnou hodnotu práce a zboží a odstranil parazity /lichvu/.

 5. Třeba bible se věnuje hodně penězům, takže bych je tak nezatracoval. Chyba je spíš v lidech samotných.

 6. Podobná témata řešili lidé před 2.000 lety take, jen v jiném scénáři. Lidi se od té doby mnohému naučili,avšak pořád ne natolik mnoho, aby odstranili příčinu prázdnoty a krizi v této době. Byl by proto omyl myslet si, že se zde podobné úpadky jednotlivce a společnosti vyřeší za jednu generaci.

  Když neumí člověk dnešní doby vymýtit temné vládce tohoto světa z čela, kteří ostatní zotročují, je to známka toho, že jednotlivec neumí degradovat temnotu ve svém nitru a ani ve svém okolí. Temnější duchové to mají dobře vymyšlené, jsou houževnatí, chytří znají psychiku a potřeby člověka a stav bude trvat do té doby, než se lidé usilující o lepší svět neuschopní natolik, aby jim to zatrhli.
  Proto přeju mnoha lidem v práci na sobě a svém okolí – Zdar !!!

 7. Nostradamus citováno z díla Centuries: V,91.
  At the market that they call that of liars,
  Of the entire Torrent and field of Athens:
  They will be surprised by the light horses,
  By those of Alba when Mars is in Leo and Saturn in Aquarius.

  Tak tedy, žel Bohu přátelé, skončí to kataklyzmatem, a co je hůř, ještě téměř 9 let skomírání v současném bahně máme před sebou :((

 8. Odkud čerpáte ještě téměř 9 let skomírání v současném bahně? Z uvedené centurie zřejmě ne, když Mars ve Lvu a Saturn ve Vodnáři bude začátkem léta 2021, tedy přesně za 7 let.

  1. Ok, možno sa mýlim, ale akým výpočtom ste Vy dospeli k tomu, že Saturn bude ekliptikálnou dĺžkou spadať vo zvieratníku do Vodnára o takmer 2 roky skôr? (Preiznám sa, potešilo by ma, ak by bol Váš výpočet – skorší – pravdivý, resp. presnejší ako môj). Nie som astronóm. Okrem pera a papiera som použil len astronomickú ročenku. Priemerná rýchlosť pohybu Saturna okolo Slnka za 1 pozemnský rok je cca 11°48´. V januári 2014 mal pozíciu 226°. V ekliptikálnej dĺžke pre tzv. vonkajšie (exoplanéty) je uhlové rozhranie medzi predošlým súhvezdím Kozorožca (Capricorn) a Vodnárom (Aquarius) zhruba cca 327° (do +/- 1° výchylka). Takže ak k hodnote 226° budeme pripočítavať za každý rok 11°48´, tak mne vyšlo, že v januári 2022 bude pozícia 317°84´, no v januári 2023 to už bude 329°32´. Budem rád, ak vysvetlíte svoj (možno presnejší, neviem) postup, prípadne ozrejmíte kde je moja chyba v počtoch. Mar nie je problém, lebo sa pohybuje rýchlejšie, ale s tým letom súhlasím tiež mi vycházda máj – jún.

   1. Nepoužila jsem žádný svůj výpočet. Prostě jsem použila na internetu volně přístupný program (starý astromat) a podívala se na postavení Marse a Saturnu v době, kterou jste uváděl. Pak jsem ji upravila.
    Předpokládám, že jste zapomněl na to, že planety jsou také retrográdní.
    Takže já našla červen, červenec 2021 během jediné minuty. :-)

    1. Tak som si to prezrel a skontroloval. Následne overil i Vaše upozornenia. A zistil som, (obrazne povedané), že kým ja som našiel ihlu v kope sena a nezbadal balvan, Vy ste ho uvidela behom minuty! Gratulujem. Teraz detailne. V prvej štvrtine tohto storočia nastanú Nostradamom zmienené okolnosti – čiže súbežné postavenie Saturna vo Vodnárovi a Mars v Levovi napodiv 2x. Najprv približne od 4 resp. 5 mája 2021 do 1. júla 2021, čo Vám dáva plne za pravdu a myslím, že bystrosťou a duchaprítomnosťou sa vyrovnáte antickej kolegyni resp. predchodkyni Hypatii :)
     Napodiv zmienené okolnosti nastanú ešte raz. Na niečo vyše dva týždne („moja ihla v kope sena“) – počnúc 22. marcom 2023 do 5/6. apríla 2023. Priznám sa, tzv. starý astromat nepoznám, ale správnosť toho čo píšem, si môžte na vlastné oči overiť tu:
     http://dd.dynamicdiagrams.com/wp-content/uploads/2011/01/orrery_2006.swf
     Záverom už len dodám, že zmienená strašná strofa od Nostradama upozorňuje na svetodejinnú udalosť a prírodnú katastrofu „2 v jednom“. Zdá sa, že niekedy v rozpätí mesiacov máj-jún 2021 dôjde k výbuchu starej pleistocénnej sopky Monte Albano v stednom Taliansku, čoho dôsledky pre onen štát, svet, či veriacich kresťanov si iste viete sama predstaviť (domyslieť).

    2. :-)
     Já se astronomií nezabývám a vlastně ani astrologií. Hledám něco cca tak 1x do roka …
     Starý astromat dne 22.3.2023 mi ukazuje Marse v Blížencích, Saturna v Rybách, v květnu 2023 Marse ve Lvu, ale Saturna stále v Rybách.
     Fakt si nevymýšlím.
     http://stary.astromat.cz/index.php?mb=1&pm=1
     Nicméně vzhledem k tomu, co jsem napsala výše, nemám zkušenosti s tím, zda jsou tam zadané správné efemeridy …
     Takže díky za pochvalu, ale rozhodně není zač mě přechválit. :-)

     PS: Váš odkaz je úžasný, neznala jsem ho a líbí se mi :-)

    3. Snáď by som len pre úplnnosť dodal, že tá stránka zobrazuje Slnečnú sústavu z Geocentrického pohľadu, čiže zväčšená Zem na úkor planét, a ani pri vonkajších plynových obroch nie sú reálne veľkostné pomery zachované. Je tam možnosť prepnúť si z Koperníkovej schémy na schému Tycha de Brahe (v pravo dole). Ide o schému Slnečnej sústavy pre astrologické potreby, na rozdiel od astronomickej reality, planéty sa pohybujú po elyptických dráhach, nie v kruhoch okolo Slnka.

 9. Pro filosofa.
  Saturn oběhne za 10 757,736 dne, tedy 29,45368077 roku, což je 12,22258103°/pozemský rok. Za 8,27 roku bude o 101° dál, tedy místo údajně na 226° bude na 327 °.
  Laškuje i Wikipedie, takže laicky to vypočítat pořádně asi nejde.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
  Orbitální rychlost 10,182 km/s, průměrná 9,136 km/s ( ??)
  http://nostradamus.xf.cz/oldversion-nostradamus.htm
  „Výhled do budoucna : Nostradamus předpovídá, že mezi koncem roku 2010(nebo začátkem 2011) a rokem 2015 budou rozpoutány dvě velké války, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50%. Ti, co přežijí vojenské údery, zahynou žízní nebo na následky použití chemických zbraní. Dále prorok upozorňuje, že kdo si v předcházejícím období – jež on sám označuje za éru největšího blahobytu v dějinách světa – zachová jasnou hlavu a připraví se na hrozící apokalypsu, ten bude v patřičný okamžik vědět, jak si má počínat. Nostradamus tvrdí, že jeho předpovědi jsou důležité zvláště pro generace žijící v letech 1615-1655, 1915 a 2015, kolem r. 2550 a 2700- 3080.“
  http://presny-cas-online.cz/obsah/nostradamova-proroctv%C3%AD-nostradamus
  „Nostradamus se narodil 14. prosince 1503, Saint-Rémy-de-Provence; umírá dne 2. července 1566.. Nostradamova proroctví dovádějí v úžas již celá staletí svou často až absolutní, absurdní přesností“.
  Můj názor : Absurdní proroctví to jsou určitě. Major Terazky :“Kefalín, čože je to absurdné?“
  Kepler vydává knihu se svými zákony pohybu planet ( včetně třetího o oběžných dobách) až kolem 162O (prvé dva zákony formuluje 1609).
  V době Nostradamova života nebylo tedy známo, že planety obíhají po elipsách, to objevil až Kepler na základě odchylek, které pozoroval.
  Přesné pozorování pohybu planet prováděl před Koperníkem pouze Tycho Brahe (+1601 v Praze), pak jeho dědici nechtěli vydat záznamy Keplerovi, až na příkaz Rudolfa II.
  Závěr : Nostradamus planety pozoroval nepřesně, vyvozovat z pohybu planet podle něj nějaké závěry pro dnešek nemá smysl už z astronomického hlediska. Nostradamova proroctví jsou psána obecným jazykem, když někdo chce z toho vyčíst katastrofy, tak může, nebo třeba z rozlitého logru kafe.

  1. Nostradamovo proroctví je skrytými duchovními texty,zrovna jako pravá Písma Starého Zákona.

 10. Hvězdička píše:

  Nostradamovo proroctví je skrytými duchovními texty,zrovna jako pravá Písma Starého Zákona.

  Mne pripadá Nostradamus ako falošný hráč- kartár, ktorý sa tvári, že má medzi prstami ESO, ale to je len vyčítatelné z jeho výrazu tváre. Ale v skutočnosti tam ESO nie je.On sa len tvári, že ho medzi prstami vidí a o tom presvedčí všetkých okolo.
  Aj Nostradamové proroctvá sú len ,,pretvárkou duše“, pretože nikde som sa nič konkrétneho pre určité obdobie nedozvedel. Tak, ked niekto Nostradama ,,prekukol“, chcem si prečítať, čo sa stane v roku 2014-2015. Ale nie až v roku 2220, ked to už bude vedieť aj upratovačka na toaletách z novín…Ak je to pravda, že bol taký vynikajúci jasnovidec, čo sa stane vo vyšše dotazovaných rokoch? Nechcem vedieť, čo bude o 5 rokov, ale čo bude ,,teraz“…

  Budúcnosť nie je ,,viditelná, pretože sa udeje tak, ako to nikto nepredpokladal, nie je to totiž matematický fenomén. Budúcnosť sa totiž nedá vypočítať. Ona sa len stane, pretože stále vládne chaos a z tohoto chaosu ,,vypadne“ jedna z alternatív, ktorá bola už pripravovaná ,,oplodnením“ chaosu. Čiže je to ,,plod“ biologicko-matematicko-spoločenského fenoménu. Jedno je isté, rodičia ,,plodu“, čiže budúcnosti ,sú neznámy…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference