mapa stránek || vyhledávání

František Kovář: Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i myšlenkou, která byla při prvním vydání r. 1941 cenzurována fašisty, aby následně upadla v rukách církve do ztracena, vychází opět na boží Světlo ve své necenzurované podobě. Byl-li Výklad psán v kroužku teologů CČS(H), během první poloviny 20. století (z čehož obsah v dané církvi již dávno vzal za své), je nyní předkládán všem lidem.

Ačkoli se jedná o knihu exegetickou, nikoli o kázání, zaznívá z ní v její kvintesenci hloubka ducha pravého Ježíšova učení. Autor v celém spise, ač si drží svůj vědecký odstup, odděluje jako na pipetě olej od vody, tedy Kristovy výroky od dobových vpisků a úprav, nesouznících s Kristovým učením; a to převážně pod vlivem apologetiky prvních křesťanů – ve vleku židovských ale i pohanských představ. Přesto není kniha laděna v duchu antisemitismu, nýbrž kritickou studií vyjasňuje Ježíšovo jasné učení o Životě, obsažené v jeho samotných výrocích. Sama analýza synoptických evangelií, znalost řečtiny, hebrejštiny ale i aramejštiny, vývoj a posun znění perikop, odkrývají do jisté míry samy o sobě podstatu a původnost Ježíšových slov.

Krásnými příklady, s nimiž se tak střetne čtenář při četbě této knihy, jsou podrobně vyložené výroky, oproštěné od hrubých představ tělesného vzkříšení, folklóru dobových zázraků, od představ apokalyptických či eschatologických, od výkupné krvavé oběti, od mylné představy národně-politického mesiáše či tajemných podobenství pro tzv. vyvolené (kroužku zasvěcenců) – jakožto, pro změnu, folklóru mysteriozních škol řecko-římského světa té doby. A právě to, co zbývá (považ, že právě to je křesťanství, o němž nic nevíme!), je Perla učení, učení o království Božím v nás, o životě a jeho zápase za Pravdu – tedy křesťanství, které oslovovalo nejlepší duchy lidstva všech věků.

Přesně v době, kdy byla kniha vydaná v její necenzurované verzi (na sklonku roku 1945), mohl se svět těšit z objevu svitků v Nag Hammádí. Zatímco ten byl vyzvednut z prachu zapomnění, Kovářův spis, mající přitom mnohé shody s obsahovou stránkou Tomášova Evangelia, jehož přitom autor v celé podobě neznal, ale k němuž došel nezávisle rozborem synoptických textů, šel osudem opačným. A přesto za tu dobu se v pochopení Ježíšova pravého učení o Životě neučinil ani krůček vpřed – ani nemohl. Namísto podstaty učení o Životě, království Božím, které má moc oslovovat duši člověka a povznášet jej nad zvíře, nad zápas tohoto světa a jeho utrpení, počala se zkoumat metafyzická originalita, zamlžující a odvádějící stejně tak účinně od podstaty učení jako apologetika prvních žido- i pohanokřesťanů; nakolik žádný metafyzický diskurz ještě sám o sobě neučinil z člověka bytost rozumnou. Poznání, jakým byli v dějinách prodchnuti Chelčický, Tolstoj, Eckhart či Kierkegaard, však vyžaduje více než objev, apologetiku, scholastiku, metafyzický diskurs či kázání; vyžaduje více než slova vytesaná do kamene, stejně jako za doby Ježíšovy, vyžaduje více než primitivní antisemitismus či pozitivní liberalismus, více než čekání na Krista přicházejícího hrubohmotně z nebe či z Aiónů: vyžaduje celého, bytostného člověka – Syna člověka, jeho upřímnost, jeho duši v poměru k Bohu – jeho vlastní úsilí po Pravdě, jeho nové zrození v rozumnou bytost, nesenou (jako každé zrození) svým křížem v kontrapunktu se světem zákoníků a farizeů, v kontrapunktu se světem, který miluje pravdu jen do jisté míry.

Přehled a badatelská práce autora, který se živě zajímal o prostředí prvních křesťanů, helénismu, židovství či pársismu (autor známé knihy Filosofie helénistického židovstva), s sebou nese profesorskou aplikaci a postup, přesto protkaný láskou k tématu a vlastní, rozumnou vírou v Kristovo učení. Tato kniha by měla být proto povinnou četbou nejen každého křesťana, ale zároveň každého člověka, který chce mluvit o křesťanství, mysle si, že jím je ono křesťanstvo v lavicích, vydávané dosud za samo křesťanství.

Knihu vydalo nakladatelství Michal Legelli, 2018
https://legelliart.eu/e-knihy/
 

Ukázky z knihy:

Důvod řeči v podobenstvích – podobenství jako mystérion?

[11] Následuje Ježíšova odpověď, která svým smyslem znamená opak toho, než co plyne z Ježíšova podobenství o rozsévači. I řekl jim: »Vám je dáno tajemství království Božího, ale těm, kteří jsou mimo, všecko se děje v podobenstvích.« To jsou slova v ústech Ježíšových nezvyklá, a na jiném místě nedosvědčená. Mluví se tu o lidech, kteří »jsou mimo«, což předpokládá jako protějšek lidi, kteří jsou »uvnitř«. Takové rozlišování nenalezneme nikde jinde v Evangeliu. Zákoníci tehdejší doby ovšem znali »lidi, kteří jsou mimo«, hachíçóním; byli to heretikové, vyloučení ze společenství vyvoleného národa, z »lidí uvnitř«. Také apoštol Pavel znal ten rozdíl: »lidé mimo« (hoi eksó) jsou nekřesťané, »lidé uvnitř« (hoi esó) jsou křesťané (1. Kor. 5, 12; 1. Thes. 4, 12; Kol. 4, 5). Ve světě helenistickém bylo toto rozlišování běžné hlavně při náboženstvech mystérií. Hoi eksó, lidé mimo, byli všichni ti, kteří stáli mimo kruh zasvěcenců do některého mysterijního náboženství; členové kruhu byli hoi esó, lidé uvnitř. Jedině členové kruhu znali nauku, tajemství, mystérion, zvěstované jen zasvěcencům; proto to byla nauka esoterická, určená jen pro ty, kteří »byli uvnitř«, zasvěcenci. Také naše místo předpokládá, že Ježíšovým učedníkům a průvodcům, tedy Ježíšovým stoupencům, je známo tajemství (mystérion) království Božího jako esoterická nauka, neznámá nezasvěcencům, kteří jsou mimo. Těm, kteří jsou mimo, se všecko děje v podobenstvích, tj. mluví-li se k nim v podobenstvích, neprozrazuje se esoterická nauka nezasvěcencům. (Podobenství je zjednodušující názorný příklad, tudíž označovat podobenství jako prostředek tajemnosti jde samo o sobě proti smyslu samého užití podobenství.) Zasvěcencům je dáno tajemství království Božího, dáno Bohem; oni jsou vyvolení a zasvěcení. To všecko ukazuje, že se tu pohybujeme v okruhu idejí, jež byly zcela cizí Ježíšovi. On nikdy nemluvil o lidech mimo a uvnitř, o tajemství pro zasvěcené a o utajování něčeho před nezasvěcenými. V podobenstvích mluvil nejen lidu, tedy nezasvěceným, ale i učedníkům, tedy zasvěcencům podle tohoto místa. Do Ježíšových úst je tu vložena myšlenková náplň i slovní roucho, jež pocházejí ze světa helenistického. Předpokládá se v nich už křesťanství jako druh mysterijního náboženství, se zasvěcenci, vyvolenými Bohem, a s esoterickou naukou, skrývanou před lidmi mimo. Je to nový důkaz, že vložka není jednotkou nejstarší prvokřesťanské tradice.

O uschlém fíkovníku – Ježíš jako proklínač, mág?

[14] Zklamání naděje vede Ježíše ke skutku, který se nám zdá být podivný a který dobře neodpovídá Ježíšově bytosti. I řekl mu: »Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!« Učedníci to slyšeli. Ježíš tedy pronesl nad fíkovníkem slova prokletí, jimiž jej odsoudil k neplodnosti. Je to zcela ojedinělá zpráva v Evangeliích. Ježíš se tu jeví takřka jako přísný mstivec, který jedná zle proto, že se nesplnilo jeho očekávání. To není ve shodě se vzpomínkami svědků Ježíšova života o jeho povaze. Nikde jinde v Evangeliích nečteme, že by byl Ježíš někdy pronesl prokletí. Prokletí je výrazem magického přesvědčení, že určitá slova mají zázračný účinek, jakmile se vysloví, účinek, působící ex opere operato. Ježíšovo myšlení a jednání bylo naprosto náboženské, nikoliv magické. V soudobém židovství bylo ovšem proklínání věcí velmi častou, neboť u Židů žilo ještě mnoho představ a praktik rázu magického. Marek dodává, že učedníci prokletí slyšeli; tím připravuje pokračování události.

[20. 21] Pokračování události se podle Marka děje až druhý den ráno. Ráno, když šli mimo, uviděli fíkovník uschlý až do samých kořenů. Petr si vzpomněl a řekl: »Rabbi, hle, fíkovník, který jsi proklel, uschl.« Již druhého dne se tedy objevil následek Ježíšova prokletí fíkovníku, tak rychle působilo jeho mocné slovo. Fíkovník uschl až do samých kořenů, nikdy tedy z něho již nikdo nebude jíst ovoce; včera ještě měl listí, dnes je již až do samých kořenů bez života, ani z pařezu již nevyrazí výhonky. Matouš zázrak ještě více zvětšuje. Podle něho uschl fíkovník náhle, před očima učedníků, ihned, jakmile Ježíš pronesl slova prokletí. Ježíšova slova mají okamžitý zázračný účinek, tak jsou mocná.

Uvedené vlastnosti tohoto vypravování, tak zcela odlišné od všeho, co čteme o Ježíšovi v Evangeliích na jiných místech, jsou dostatečným důvodem k výkladu, že tato přírodní zázračná historie není zprávou o historické události z Ježíšova života. Celé vypravování připomíná symbolické úkony ze života izraelských proroků a jako takový symbolický úkon se dá dobře pochopit. Fíkovník byl tehdy často chápán jako symbol národa izraelského. Ve výkladu křesťanském byl izraelský národ podoben fíkovníku, který měl krásné listí, ale žádné plody, tj. chvilkové nadšení pro Ježíše, ale žádnou víru v Ježíše jako mesiáše, a zvláště žádné skutky, plynoucí z té víry. Izrael je tedy fíkovník neplodný. Ale neplodný fíkovník uschne, to znamená: izraelský národ bude zničen. Ježíšovo prokletí fíkovníku znamená mesiášův zničující soud nad národem izraelským.

Nemáme v evangelní tradici dokladu, že by byl Ježíš užíval symbolických úkonů po vzoru některých proroků. Víme však, že prvotní církev tvořila symbolická vypravování po vzoru prorockém, zvláště když měla Ježíšova slova, která mohla poskytnout látku k symbolické historii. V tomto případě mohla látku poskytnout Ježíšova slova podobenství o fíkovníku, jak nám jsou zachována v singulární tradici Lukášově: kdosi měl fík vsazený na své vinici a přišel hledat na něm ovoce, ale nenalezl. I řekl vinařovi: »Hle, již tři léta uplynula od té doby, co přicházím hledat ovoce na tomto fíku, ale nenalézám. Vysekni jej! Proč i tu zemi moří?« On však mu odpověděl: »Pane, nech jej ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, ponese-li snad ovoce příště; pakli ne, vysekneš jej.« (Luk. 13, 6—9). Toto Ježíšovo podobenství bylo zřejmě proneseno o národu izraelském; on je ten neplodný fík. Ale Ježíš ještě neztratil naděje, že přece ponese ovoce. Chce se o to přičinit. Nebude-li jeho činnost mít úspěchu v národě, bude to mít za následek zkázu národa. Dovedeme si dobře představit, že prvotní křesťané si z tohoto podobenství vzali látku k vytvoření historie o uschlém fíkovníku, jak je obsažena v naší perikopě.

Synoptická apokalypsa nebo židovská představa o příchodu Syna člověka?

[27] Podle židovské apokalyptiky má Syn člověka provésti na zemi soud. Zde však se soud nelíčí. »Tehdy vyšle své anděly a shromáždí vyvolené ze čtyř končin větrů od konce země až po konec nebe.« Syn člověka je provázen nebeskými služebníky, anděly. Ti shromáždí (Matouš dodává: hlučným troubením) vyvolené, tj. křesťany ze všech končin a světových stran země, patrně také ty, kteří již zemřeli a nyní vstanou z mrtvých. Je, jak se zdá, míněna forma soudu, že jen spravedliví budou žíti věčným životem v Božím království, které s sebou Syn člověka přinese, zatímco ostatní jsou navěky zničeni. Život a poměry království Božího se blíže nelíčí. Křesťanská apokalyptika a eschatologie dosud nebyla vytvořena a rozvinuta. Lukáš připojuje výzvu ke křesťanům: »Až se to všecko počne díti, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.«

V památkách křesťanské tradice, která pochází od svědků Ježíšova života, nenajdeme apokalyptických fantasií. V Ježíšových slovech, jež jsou v té tradici zachována, není řeči o znameních a předzvěstech ani o strastech konečné doby, také ne líčení konečné doby a příchodu Syna člověka. V Logiích byla zachována Ježíšova slova o »dnu Syna člověka«, ale ta mají zcela jiný smysl než synoptická apokalypsa. Jsou zachována u Lukáše 17, 26. 27 = Mat. 24, 37—39. V Logiích byla také Ježíšova slova o soudu, jsou zachována u Lukáše 17, 35—37 = Mat. 24, 40. 41. Soud je podle těch Ježíšových slov něco, co přichází na každodenní život jednotlivců. Den Syna člověka pak je fakt bezčasový, je to nadpřirozená událost universálního rázu. Ježíšova slova zdůrazňují jeho odlišnost od každé historické události. O události v historii lze říci, že se děje zde nebo tam. O dnu Syna člověka se však nedá říci zde nebo tam, neboť je jako blesk, blýskající se září z jedné končiny pod nebem do jiné končiny pod nebem. Nemůže tedy být umístěn v prostoru a čase, je okamžitý a všude jsoucí. Přijde náhle jako potopa. Pokud jej může absolvovat historie, je ztělesněn v historické krizi, kterou způsobil Ježíšův příchod. Ale lidský duch, třeba dlí v historii, patří věčnému řádu a plný význam Syna člověka a království Božího může zakusit jen v tom věčném řádu. To, co nemůže být zakoušeno v historii, symbolisuje Ježíš malbou budoucí události, a její bezčasová kvalita je vyjádřena jako současnost v čase, jako záblesk blesku. Podle Ježíšova singulárního výroku u Luk. 17, 20. 21 království Boží nepřichází tak, aby to lidé pozorovali, tj. není něco, co se dá vypočítávat, jako hvězdáři vypočítávají zjevy na nebi. Jako den Syna člověka nemůže být lokalisován v čase a prostoru, tak ani království Boží. Poslední realita, ač je zjevena v historii, patří v podstatě duchovnímu řádu, kde kategorie času a prostoru se nedají použít.

Jak zcela odlišná od toho je naše apokalypsa! Je to doklad, jak záhy po Ježíšově smrti proudily do křesťanství myšlenky apokalyptického směru ze židovství. Vzpomínky svědků Ježíšova života však ukazují, že Ježíš nebyl apokalyptik ani eschatologický fantasta.

Poslední večeře či krvavá oběť?

[22] Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dával jim řka: »Vezměte! To jest mé tělo.« Počínání s chlebem je počínání hospodáře: vzíti chléb, požehnati, lámati a dávati spolustolujícím s výzvou, aby jedli. Ale slova, která hospodářův úkon doprovázejí, dávají mu zvláštní smysl. Ježíš mluvil aramejsky a tato řeč nezná kopuly »jest«. V Ježíšových ústech jeho slova zněla: »Toto — mé tělo.« Je tedy předem vyloučen smysl: toto jest reálně, skutečně mé tělo, tento chléb se mění nebo proměnil v mé skutečné tělo. O reálné ztotožnění chleba a těla, o reálnou přítomnost Ježíšova těla v chlebě nemohlo jít a nemůže jít. Slova mohla a mohou mít smysl jedině: Toto znamená mé tělo, chléb je symbolem, podobenstvím, obrazem mého těla. Lámání chleba pak je symbolem, podobenstvím, obrazem Ježíšovy smrti. Jeho tělu se děje totéž, co lámáním chlebu. Jako se chléb láme a ve své celistvosti ničí, tak se jeho tělo ničí smrtí. Chléb se však láme k pojídání, proto jim jej podává s výzvou, aby vzali a jedli. Tak i jeho smrt je obrazem, podobenstvím, symbolem užitku pro učedníky, který je obdobný užitku, jejž učedníkům přináší pojídání chleba. Chléb živí a to tím, že je lámán a ničen. Tak i Ježíšova smrt, zničení těla, je životem pro učedníky, životem arci duchovním. V čem záleží, není blíže vysvětleno. Je tu jen myšlenka: jako chléb slouží výživě, tak Ježíšova smrt slouží duchovní spáse. Jeho smrt má význam pro ně, oni mají duchovní podíl na požehnání jeho smrti, která je vyvrcholením a ověřením jeho díla. Společně pojídaný chléb také spojuje Ježíše s nimi i je mezi sebou navzájem. Jeho nastávající smrt tedy nezruší, nýbrž nově založí obecenství mezi ním a jimi i mezi nimi navzájem. Ježíš tedy dává význam tomuto obraznému úkonu: jednak jím oznamuje učedníkům smysl své smrti, jednak jim dává osobní účast na tom, co je jeho smrtí, jako vyvrcholením jeho díla, pro lidi získáno. Podobenstvím učedníkům vysvětluje smysl své smrti a svého díla i jejich účast na užitku té smrti a toho díla.

[23. 24] Co se stalo s prvním prvkem večeře, chlebem, děje se nyní paralelně s druhým prvkem večeře, vínem. Vzal kalich, dobrořečil a dával jim; i pili z něho všichni. Řekl jim: »To jest má krev smlouvy, vylévaná za mnohé.« I zde je úkon a doprovodná slova vysvětlení. Ale paralelismus není v dnešním znění čistý. Paralelismus by si žádal jen slov: »Toto — má krev.« Další slova: »smlouvy, vylévaná za mnohé« ruší čistotu paralelismu a činí dojem dodatečného přídavku. Jdou také obsahově, teologicky, mnohem dále, než slova při chlebu. Paralelismus s chlebem vyžaduje: Ježíš jako hospodář bere druhou součást večeře, víno v kalichu, žehná je a podává spolustolujícím k pití. Slova, doprovázející obrazný úkon, vysvětlují jeho zvláštní smysl při této poslední večeři. Ani zde nemohou slova: »Toto — má krev«, jak v aramejštině zněla, mít smysl, že v kalichu je reálně, skutečně přítomna Ježíšova krev, že se víno proměňuje v Ježíšovu krev, nýbrž jedině smysl, že víno znamená, je symbolem, podobenstvím, obrazem Ježíšovy krve. Oddělení těla, zobrazeného chlebem, od krve, zobrazené vínem, znamená opět Ježíšovu smrt. Víno se podává k pití a slouží k udržení života. Tak i jeho smrt přináší duchovní život jeho učedníkům. Společně pité víno pak je spojuje jednak s ním, jednak mezi sebou navzájem. Obecenství stolu, které dosud žili a které bylo obrazem obecenství království Božího, se sice jeho smrtí přerušuje, ale on je obnovuje jiným, duchovním způsobem. Svým obrazným úkonem na prvcích večeře je činí účastnými své smrti a obnovuje tak obecenství, žité za jeho života. Obecenství království Božího jeho smrtí nepřestane ani mezi nimi a ním, ani mezi nimi vespolek. Tímto úkonem je nově stvořeno. Jeho nastávající smrt je podle Boží vůle nutnou pro vítězství království Božího. Tím, že je učinil účastnými své smrti, učinil je účastnými i svého vítězství. V království Božím věčném, které je dovršením království Božího zde přítomného, bude jejich obecenství obnoveno věčně. To je vysloveno v dalším verši.

Sestavíme-li takto Ježíšova slova v čistý paralelismus, mají svůj dobrý smysl, shodný s Ježíšovým učením o království Božím a o Synu člověka, jak jsme je poznali v dosavadních částech Evangelia. Slova, která jsou k druhému členu paralelismu přidána, jej ruší formálně i obsahově. Formálně v řečtině slovo »smlouvy«, přidané ve 2. pádě k slovu »krev«, působí těžkopádně, neřecky, jako pozdější přídavek. Ježíšova smrt je tím přídavkem chápána jako krvavá oběť, která zřizuje novou smlouvu mezi Bohem a křesťany. To je idea starozákonní. Podle Starého zákona byla krev obětních zvířat prolita při uzavírání smlouvy mezi Jahvem a Abrahamem (Gen. 15, 9—21). V Novém zákoně tuto ideu rozvíjí list Židům: že bylo třeba prolití krve Kristovy, aby byla uzavřena nová smlouva (Žid. 9, 15). Ale v Ježíšových slovech během jeho veřejného působení nenajdeme ani jedno, které by mluvilo o krvavé oběti, také ani jedno, které by mluvilo o nové smlouvě. To je nový doklad, že to slovo nebylo součástí prvotní tradice o průběhu Ježíšovy poslední večeře. Slovo »vylévaná za mnohé« upomíná na slova Mar. 10, 45 o Ježíšově smrti jako o výkupném za mnohé. Tam jsme došli k závěru, že to nejsou slova Ježíšova, ale pozdější dodatek k Ježíšovým slovům ve smyslu myšlenek o smírném, zástupném významu Ježíšovy smrti, podnícený Izaiášem 53. Ani zde nelze soudit jinak. Slova, rušící čistotu paralelismu, je nutno pokládat za přídavek prvotní církve, obsahující prvokřesťanský výklad smyslu Ježíšovy smrti. Markovo Evangelium je nám tedy svědkem toho, v co věřila prvokřesťanská obec o své večeři Páně, slavené na památku Ježíšovy smrti, chápané ve smyslu smrti výkupné. Ale nejstarší zpráva o Ježíšově poslední večeři, obsahující Ježíšovo dvoj podobenství lámaného chleba a rozdíleného vína s doprovodnými slovy, podnícenými vědomím blízkosti smrti, měla pravděpodobně jiné chápání Ježíšovy smrti, takové, které plyne z čistého paralelismu Ježíšových obrazných úkonů a doprovodných slov k nim, bez dodatku o krvi smlouvy a o krvi vylévané za mnohé.

Úvod napsal a ukázky z knihy vybral:

Michal Legelli
https://legelliart.eu

hodnocení: 3.1
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

190 komentářů

 1. Podle ukázek z knihy její autor přináší pouze další výklad Ježíšových sdělení.
  Je s ním stejně daleko od skutečných jeho sdělení jako ty ostatní výklady co tu jsou.
  Pokud k dané záležitosti přistupuji ze stejného směru, se stejnými nástroji a dosavadními poznatky jako to činili už ostatní, tak zákonitě nemohu očekávat a ani dosáhnout jiné výsledky něž už tu jsou od jiných.

  1. Myslím, že by bylo fér říct, co je z Vašeho pohledu ono „skutečné sdělení“ (v porovnání s ukázkami), aby člověk mohl vysoudit co je daleko a co blízko. Jaké „nástroje“ jsou ty pravé? To rovněž neříkáte.

  2. Máme stále stejné nástroje a vycházíme ze stejných poznatků, máme zhruba stejné představy o tomto světě a jeho podstatě a chodu. Jako ateista i jako věřící v některé z náboženství mam „nástroje“ stále stejného druhu. Proto se nemůžeme hnout dál v rozluštění poselství Bible. A nejsme schopni ani přijmout revolučně jiný pohled. Jediné co se za dva tisíce let stalo bylo rozštěpení křesťanství na mnoho církví což nepřineslo žádný pokrok v této věci.
   Naťuknu jádro pudla, dokud se jedinec cítí být svým tělem, tak vše posuzuje z této pozice. Ježíš na tom byl zásadně jinak, měl diametrálně jiný bod poznání a proto přirozeně popisoval svět a události z odlišného úhlu pohledu. Jedině z blízkého úhlu toho jeho pohledu lze dojít k pochopení co je v jeho podobenstvích, co jimi o světě říkal.
   Církve paradoxně plní úlohu zcela opačnou něž je jim ohledně Boha přisuzována. A já si plně uvědomuji, že klasický věřící se nemůže posunout a překročit své hranice, že nedokáže být otevřen novým pohledům jako je otevřen nezávislý badatel na tomto poli. Pokud je člověk nezávislý, pokud se nachází mimo náboženství i ateismus pak by mohl posoudit co je daleko a co blízko.

  3. „Nejvyšší formou lidské inteligence je nehodnotit.“

  4. »Vezměte! To jest mé tělo.« , »Toto — mé tělo.«

   Ano, Ježíš přirovnává chléb ke svému tělu z důvodu, že si byl vědom, že oboje je v podstatě stejná hmota vzešlá z materiálu planety. Je to poukázání na to, že oboje je jen hmota, a není v tom souvislost výlučně s jeho tělem. Byl si plně vědom, že on sám není tělo Ježíš. Kdyby to mělo být srozumitelně řečeno současnými vyjadřovacími prostředky, řekl by něco jako: Nejsme nikdo svým tělem, jsme nesmrtelným Duchem, a Vaše tělo za které se považujete je jen hmota složená z prvků země po které chodíte, a stejně je na tom tělo mé i tento chléb. Oboje vzešlo ze země a opět se tam vrátí. To co se tu děje je to, že hmota jí hmotu, hmota zabíjí hmotu, ale podstata člověka je Duch, a ten je trvalý a nesmrtelný, toho se zdejší dění netýká. Neplačte pro mne, já nezemřu. Pouze odložím své tělo a odejdu z tohoto do neprojeveného světa, do záhrobí.
   Ježíš navíc svým klidným přijetím svého osudu tuto skutečnost dokládal, neměl strach, neprojevoval k nikomu nenávist, proč taky, když nic cenného neztrácel. Jediné co je skutečné a trvalé je naše podstata, a tou je Duch a život sám.
   Jedině toto poznání mě jako člověka může dovézt do stavu, že mohu milovat druhého jako sebe sama, nečinit druhému co by se nelíbilo kdyby někdo činil mě a nelpět na čemkoli hmotném, tedy ani na chlebu, ale ani na svém či jiném těle.
   Toto je jádro křesťanství.

  5. Milénie, něco zkuste posoudit. Ježíš, Mistr, je vtělené Slovo, že?! Z Jana – 1:14- Slovo, které bylo učiněno tělem. Jíst tělo a pít krev Ježíše znamená být věrný jeho učení. To vede žáka k připoutání se k Duchu Božímu a ke splynutí se Slovem, skutečným Mistrem v žákově nitru.
   Ale dosti.Autor tu již diskutovat o svých myšlenkách nemůže.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  6. Nezdá se, že pan Kovář vychází ze stejných poznatků církve, když odmítá krvavou oběť, odmítá eucharistii jako tzv. zpodstatnění Krista (ale jako podobenství o vítězství ducha nad smrtí – lámáním chleba), tělesné vzkříšení, apokalypsu, zázraky atd. a dokládá to srovnávacím a jazykovým rozborem a znalostí církevnických posunů, znalostí helenismu, židovské apokalyptiky atd. Mnohdy není problém v tom, co jak kdo vykládá, ale jak chce kdo číst nebo čte.

  7. Krishnamurti
   „Nejvyšší formou lidské inteligence je nehodnotit.“

   To opravdu řekl velký duchovní učitel? A není to špatně přeloženo?

   Když Krishnamurti dostane k obědu psí hovínko, tak ho prostě sní? Jeho nejvyšší forma inteligence mu nedovolí hodnotit jestli je hovínko vhodné k pozření nebo ne?

   Duchovní učitel by vyřkl „moudrý člověk neodsuzuje“.
   Moudrý člověk by předložené hovínko na talíři vyhodnotil jako nepoživatelné ale neodsoudil by toho, kdo mu ho přinesl.
   Hodnotit a odsoudit, to je zcela něco jiného.

 2. Na počátku byla všechna duchovní podstata života stvořena jako dokonalá, v dokonalém souladu s Bohem. Pouze část sešla ze správné cesty a ty bytosti, které zabloudily, začaly působit v různých dimenzích reality a protože byly Bohem vybaveny pro tvořivou spoluúčast na Božském stvoření, začaly jejich myšlenky tvořit. Nabízí se mi tak poznání, že to již byly a stále jsou naše tvořivé lidské myšlenky. Protože my jsme, ať se to líbí, či nelíbí, ty zbloudilé a svedené duše, momentálně tady v této části hmotného vesmíru na planetě, kterou jsme pojmenovali Země!

  Je fakt z historie doložitelný, že Bůh, tato věčná emanující síla vysílá své Syny, aby těm zbloudilým duším pomáhali na jejich cestě nápravy k pozdějšímu návratu. Svět ve své nejnižší podobě stvoření by mohl být touto Silou zničen, ale Bůh je milosrdný a chce, aby to sejití z cesty duše pochopily a dokázaly se navrátit /byť lopotně/ zpět.

  Nejen evangelium Marka, i ostatní, i apokryfní, i moudra jiných kultur, jsou dány jako možnost poznání. Ber či neber, věnuj se světu, i to je cesta. Ideální je však přímé setkání s tou vyslanou duší Syna a získání přímého učení v přímé zkušenosti s ním a od něho. Ne všichni tuto možnost mají.

  K samotnému objasnění některých podobenství. Pan František Kovář měl jistě možnost je objasňovat, „překládat“ k pochopení. Tu měli a mají i další lidé a je fakt, že se tak dělo a děje již dlouhou dobu. Nedávno tu kolega Alois nastínil problém ega. A to se při objasňování starých mouder, ba přímo zaznamenaného učení Ježíše a jeho podobenství, opět možná projeví. Je však samotným Bohem dán velký pramen pro poznání. Každý ho má v sobě a nelze ho získat žádnými výpočty, zkoumáním mikroskopem či dalekohledem a již vůbec ne planými řečmi. Jakmile se k tomuto prameni člověk dostane, přestává mít vše ostatní smysl. A ego u takového člověka? Přestává působit jako zásadní překážka duchovního vzestupu.

  Všem Ivám vše nej k jejich svátku a pěkný začátek posledního měsíce v tomto roce.
  Václav Žáček

  1. Venda píše :“Pouze část sešla ze správné cesty a ty bytosti, které zabloudily, začaly působit v různých dimenzích reality a protože byly Bohem vybaveny pro tvořivou spoluúčast na Božském stvoření, začaly jejich myšlenky tvořit…Ideální je však přímé setkání s tou vyslanou duší Syna a získání přímého učení v přímé zkušenosti s ním a od něho. Ne všichni tuto možnost mají..Jakmile se k tomuto prameni člověk dostane, přestává mít vše ostatní smysl. ..Svět ve své nejnižší podobě stvoření by mohl být touto Silou zničen, ale Bůh je milosrdný a chce, aby to sejití z cesty duše pochopily a dokázaly se navrátit /byť lopotně/ zpět. “

   Nic takového ani v náznaku Bible a křesťanství neříká, takže nevím proč bych se měl lopotně vracet zpět.
   Jsem rád, že jsem se s vyslanou duší Syna nesetkal a ani nechci, nedostanu k tomu prameni, kdy vše ostatní přestává mít smysl.
   Manželka upekla 2 plechy štrůdlů, jeví se mi smysl ho sníst, na potlačování ega se vykašlu, už nás doma tolik není, sníst to bude hlavně na mě.

   Svatý Augustin řekl něco ve smyslu, když nechápeš víru, zapoj rozum. A ten tedy ve Vašem příspěvku postrádám, asi jsem ta zbloudilá a štrůdlem svedená duše.
   Ale souhlasím, že pramen poznání by měl člověk hledat v sobě a ne v planých řečech.

  2. Vendo,

   vy nejste veden ani Synem, ani Bohem, vy jste veden duchovní pubertou. Ale to je v pořádku, protože i tímto stavem si musí každý člověk (po svém) projít.

   Tvrdíte: Jakmile se k tomuto prameni člověk dostane, přestává mít vše ostatní smysl…
   Je to přesně naopak.
   Jakmile se člověk k tomuto prameni dostane, vše dostane právě takový smysl, jaký to má mít a člověk svým egem pochopí i smysl nejposlednějšího červa.

  3. Vendo,

   teď se stalo něco velkého.
   Teď jste mě (vaší odpovědí) dostal.
   Přeji vám úspěch.

 3. A nick Ježíšek letos nebude? A já se tak těšil na „Ježíška“ a nějakou jeho 5D moudrost! AuM – to je jen slabá náhražka!

 4. “Nejvyšší formou lidské inteligence je nehodnotit.”

  To sice ano, jenže –

  * lidé tvoří své city pomocí myšlenek, které si zvolili k přemýšlení.
  Máme schopnost volit různě a vytvářet tak různé zážitky.

  * A myšlenky pohybující se v našem těle jsou pocity.
  Buďme k sobě mírní, když procházíme životem a dostáváme lekce.

  * mnozí hodnotíme a vylučujeme to, co se nám nehodí, nelíbí,…

  jenže dá se i říci:

  * Někteří sprostě nemyslí, oni jen sprostě mluví.
  mezi lidmi je hodně inteligentů – hovaX
  ale také hovaX s krásným otevřeným srdcem.

  1. → “Nejvyšší formou lidské inteligence je nehodnotit.”- To sice ano, jenže –

   Matičko, nenechte se zblbnout, deformovat. Nic takovýho jako „Nejvyšší forma lidské inteligence“, ve skutečnosti neexistuje. Jakmile je cokoli zabaleno do slovíčka forma, můžete vzít jed na to, že se se jedná o deformaci.

  2. ad.
   Honza 1.12.2018 (20:01)

   No jo no, občas se mi podaří také vytvořit deformovanou formu a to si pište, že je vytvořená důkladně a rozbít takový železobetonový konstrukt to dá fušku. Ale jakmile se to podaří, tak mosty za mnou „lítaj“ :-) :-)

 5. Michal Legelli představuje svou vlastní teologii (výklad Bible). Teologické spory nadělaly v dějinách spoustu zla. Když člověk čte historii křesťanství, je překvapen, o jaké banality byly některé spory vedeny. Smysl Ježíšova poselství byl někde jinde. Byl formulován tak, aby ho pochopili i prostí, nevzdělaní rybáři: „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (pomáhej trpícím). V této jediné větě je obsažen celý étos křesťanské nauky. Nic dalšího k dosažení Božího království není potřeba.

  Milovat bližního může mít mnoho podob a jak se mění doba, mění se i obsah tohoto přikázání. Úkolem člověka ve starověku bylo pomáhat trpícím ve svém okolí. Okolím dnešního člověka je však celý svět, který se stal velkou vesnicí. Nabízí se otázka: Komu pomoci, když trpících je takové množství (ročně umírá 9 milionů lidí hladem)? Technologická vyspělost lidstva je dnes taková, že zajistit výživu by nebyl problém. To, co tomu brání, je špatná organizace společnosti. Příkladem může být situace v Zimbabwe nebo ve Venezuele. Lidé tam hladoví, ačkoliv to byly prosperující země. Nejlepším způsobem, jak pomoci těm umírajícím, je potlačit ve světě síly, které šíří utopické ideologie – politické systémy hlásající krásné zítřky, jež ale obvykle končí perzekucí a chudobou.

  V naší zemi jsou politici nepokrytě propagující sobectví. Před válkou takoví lidé odmítali poskytnout azyl rakouským židům (během anšlusu), dnes stejně smýšlející odmítají azyl uprchlíkům přes válkou na Blízkém východě. Když poskytneme azyl, neznamená to, že musíme ihned poskytnout občanství. Občanství můžeme poskytnout až se po dlouhodobé zkušební lhůtě přesvědčíme, že uprchlík je ochoten respektovat náš právní řád. Jsou dokonce politici, kteří odmítají i uprchlé děti. Je legrační, že jsou podporováni lidmi, kteří sami sebe považují za duchovně zaměřené. Je záhadou, jak takoví lidé dokážou znásilnit své svědomí.

  1. „Byl formulován tak, aby ho pochopili i prostí, nevzdělaní rybáři: „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (pomáhej trpícím).„
   Ano, prostým rybářům byl určen. Dál pak lidé ve složitějších dobách musí hledat svou orientaci, promýšlet Ježíšům pokyn. Nacisté – dobývali Polsko, Francii, SSSR. A jak těm popleteným zlo činícím bližním pomáhat – přemoci je střelbou nebo je vítat, ať si vezmou naši zemi?
   Pomáhat některým Afričanům k dalšímu přemnožení jejich národa, když přebytky našich bližních přijdou do Evropy? Vybíráme řešení.

  2. Pan Legelli je jen vydavatel, autor výkladu Markova evangelia je pan Kovář.

   Nesouhlasím s Vaším „Milovat bližního může mít mnoho podob a jak se mění doba, mění se i obsah tohoto přikázání.“ Obsah je jasný, jasněji to nešlo ani říci. Ale lidstvo /především i křesťané/ se podle přikázání nechovají. Doba by na tuto Ježíšovu pravdu neměla mít vliv.

   Nesouhlasím s Vaším – „Úkolem člověka ve starověku bylo pomáhat trpícím ve svém okolí.“

   Kdybyste měl zájem, uvedu hrůzné příklady z historie starověku – třeba jen Starý zákon Bible je knihou s popisem cíleného vraždění. A navíc, ne ale na omluvu, u Židů třeba platilo „oko za oko, zub za zub“:

   Zaráží mne Vaše nepochopení, když píšete – „dnes stejně smýšlející odmítají azyl uprchlíkům před válkou na Blízkém východě.“

   Vždyť křesťanští vojáci jsou dnes na Blízký východ posíláni politiky přesně proti křesťanského přikázání Ježíše „Miluj bližního svého…..“.

  3. Dobrý den, jelikož jsem autorem článku a vydavatelem knihy, a zmiňujete mne, rád odpovím. V prvé řadě jsem vydal dílo pana Kováře, tudíž nechápu přesně, co je myšleno mou teologií.

   V druhé řadě, byť je to napsáno v „předmluvě“, kniha je exegetická (zabývá se nikoli výkladem ve smyslu postily či scholastického výkladu, nýbrž zkoumáním, rozborem textu/textů), tudíž se drží nikoli banalit, názorů, představ, nýbrž porovnání řeckého textu, synoptických posunů, židovské apokalyptiky, helénistické filosofie atd., jejichž objektivitu lze premeny dohledat. Je-li exegeze pana Kováře dobrá či ne (pro kohokoli), to musí člověk posoudit znalostmi (má-li je), názorem svého náboženského vědomí (cítění) a znalostí dané práce, o níž se chce vyjadřovat.

   Z reakcí výše (pominu-li, že jsou tu komentáře, které se nijak nevztahují ke knize), zdá se proto, že nikdo zatím nechápe rozdíl mezi výkladem a exegezí, jak jsem zmínil. Teologický spor může být o dogmata, nikoli až tak o řecký překlad, vliv septuaginty na prvokřesťanské vpisky nebo nesrovnalost synoptických evangelistů. Bylo by dobré, kdyby každý předstoupil se znalostí řečtiny, hebrejštiny, aramejštiny, latiny atd., považoval-li by tuto znalost k exegezi za zbytečnou… (k „výkladu“, přiznávám, je důležité srdce, náš poměr vůči Bohu; u exegeze je tomu však z podstaty přirozeně jinak)

   Píšete SZ přikázání jako étos křesťanství. To je trochu úsměvné, byť nijak nepopírám, že v lásce k bližnímu (společně, či prve k Bohu) je podstata všeho rozumného učení nejen křesťanů. Měl-li bych mluvit za sebe, pak tzv. étos vidím především v Kázání na hoře, kde prakticky, jak zmiňujte, kráčíme v souhlase či nesouhlase se svědomím, božskou pravdou, kde prakticky je udáno oproti SZ vyšší učení lásky k bližnímu v kontrapunktu se světem farizeů a zákoníků. A hle, nikde ani čárky v komentářích o nejdůležitějším kázání, o požadavcích našeho vlastního svědomí neoplácet zlo zlem atd. Spíše debaty, je-li či není-li Kristus tělesný, polotělesný, aionový a nevím jaký… (právě to vytváří ony konflikty, jak píšete, s čímž souhlasím a do čeho se nebudu zapojovat.)

   A právě z tohoto důvodu vidím přínos knihy, kterou jsem oprášil ze zapomnění, ve vší skromnosti, nakolik dosud se zdá, že vše v evangeliu, mimo jasné Ježíšovo učení, má pro lidi větší ceny, než, řeknu-li po Vašem: láska k bližnímu a požadavky vyššího nazírání na život. Tudíž toto dílo je asi to poslední, které by vnášelo spor. Ano, maximálně s předsudky, nikoli s křesťanským učením.

   S mnohým, co tu odznělo (byť se to skoro snad ani jednou netýkalo knihy) mohu i nemusím třeba souhlasit. Kniha, byť je mi trapné to vysvětlovat, má však za cíl osvobodit čtení evangelia od oněch apologetických a teologických posunů (neboť právě to není učení, ale sloužilo době, kdy mnozí nakonec považují křesťanské učení za učení o chození po vodě, roztrhnutí nebe, prokletí fíkovníku, krvavým paralelismem smlouvy atp.), které právě daly základ všemu tomu, co píšete: násilí ve světě …tedy nedorozumění Ježíšova učení lásky se záměnou apologetiky prvokřesťanské.

   Psal-li tu někdo, že jde „jen“ o další výklad, zajímalo by mne, jaké jsou to ony další, podobné výklady… Odpověď zůstane a z podstaty věci musí zůstat nezodpovězena.

   S pozdravem, Michal Legelli.

 6. Pane Legelli,

  stydím se, že jsem hloupě popletl vás jako autora článku s autorem knihy.

  Nelze vyloučit, že pan Kovář se dopracoval ke správnějšímu znění NZ, než řada jiných exegetů před ním. Nicméně zdá se pravděpodobnější, že exegeti starověku měli lepší přístup k pramenům a že asi byli blíže k pravdě. Nejsem v tomto směru žádný odborník a tak se spoléhám na jejich poctivost – nevěřím, že by úmyslně manipulovali s textem. Jinou možností je, že nějaká chyba vznikla překladem. Divil bych se však, kdyby na to nepřišel někdo z obrovského počtu badatelů a překladatelů.

  Řekl bych, že exegeze není jen jazykový rozbor, že s teologií překrývá nebo ji alespoň ovlivňuje. Lze říci, že výklad evangelia, o němž je řeč, není jen věcí odbornosti badatele. Jinými slovy: Výklad je vždy individuální a nelze objektivně zjistit, který z výkladů je ten pravý.

  Například výklad pod titulkem: „Důvod řeči v podobenstvích – podobenství jako mystérion?“ Exegeta má určitě pravdu, že důvody řeči v podobenstvích byly jiné, než u řeckých mystérií určených jen pro vyvolené. Důvod naznačil Ježíš jeho oblíbenou citací Izajáše: „`Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.“ Ježíš jednoduše sděluje, že nemíní Boží království nikomu vnucovat a už vůbec ne člověku, který si zacpává uši. Teorie pana Kováře, že se do NZ dostaly jakési helénistické prvky, se mi zdá dosti nepravděpodobná.

  Píšete, že přikázání lásky k bližnímu je starozákonním přikázáním. Asi máte pravdu, ale je to současně i přikázání Nového zákona – viz. evangelium o posledním soudu. Také Kázání na hoře je vlastně odvozeno z přikázání lásky (milosrdenství).

  Na druhé straně přiznávám, že výklad poslední večeře Páně mě velice oslovil.

  S pozdravem

  Pavel

  1. ad Milenium: Co se děje v Africe?

   Člověče, vy jste rasista. Rasisté, podobně jako vy, dehumanizují ty druhé – viz vaše vyjádření: “ Naopak od pravých zvířat mají tato již jistou vyšší inteligencí obdařená lidská zvířátka schopnost závidět Evropě její výdobytky a chtěli by je mít také.“

   Každý rasista je duševní mrzáček.

  2. Pavle v 
   Rasista?
   Ne, že bych měl potřebu nějak obhajovat mou osobu, za kterou se nepovažuju, jen poskytuju zpětnou vazbu.
   Že jsem Afričany nazval zvířátky? tak si povšimněte, že až na výjimky nazývám všechny lidi člověkem zvířecím, protože do člověka Božského jsme ještě nedozráli.
   Není ve mně nenávist ke komukoli, tedy ani k odlišným rasám. To, že jsou lidská těla rozdílná, že mají jiné jak fyzické znaky tak schopnosti a nadání je nepopiratelný fakt. Nejde dělat, že to neexistuje, ale jde z toho nevyvozovat nadřazenost a nechovat v sobě nenávist.
   Nemyslíte, že je diametrálně velký rozdíl mezi říkat, že zde žijí lidé z rozdílnými znaky a chovat k těm jiným nenávist.

  3. Pavle v,
   Vy jste pravděpodobně rychlostudent plzeňské Fakulty sociálních studií. Protože, jak někdo řekne pravdu, tak ho označíte za rasistu. IQ opice je asi 70, IQ inženýrů z Afriky, kteří se sem hrnou, je 70 – 90. To je statistika, nikoli rasismus.

 7. pro bo

  Napsal jste:“ Nacisté – dobývali Polsko, Francii, SSSR. A jak těm popleteným zlo činícím bližním pomáhat – přemoci je střelbou nebo je vítat, ať si vezmou naši zemi?“ Legrační otázka. Nemá sebemenší logiku pomáhat někomu, kdo šíří zlo – to přeci není bližní. Bližní byli ti, kdo pod nacisty trpěli. Pomáhat jim nešlo jinak, než zabíjet jejich tyrany.

  Tvrdit, že Afričané jsou přemnožení, je cynismus. Co jste vlastně zač?

  1. …Tvrdit, že Afričané jsou přemnožení, je cynismus. Co jste vlastně zač?…

   To je konstatování faktu, to není cynismus.

  2. Pro pavel v 
   To Vaše mne překvapuje, že by tehdejší nacističtí Němci nebyli bližní.
   I když oni některé zajatce už z principu hned zavraždili, což jim spojenci naopak nečinili. Ani nějaké vyvraždění poražených Němců se vůbec neuvažovalo.
   „Nemá sebemenší logiku pomáhat někomu, kdo šíří zlo – to přeci není bližní.“ Hledejme – proč násilníkovi dávat košili, kabát? Někdy čteme snadno vytvořené názory, za kterými hledám neprospěšná ovlivňování.
   Bylo psáno, že nejprve se vyskytli sovětští vojáci, kteří odmítali střílet do útočících Němců – že to byli stejně dělníci jako oni Sověti – tedy konkretizace jejich bližních. Přesvědčili se, že do nich je třeba střílet, ale zajatce brávali.

   Anonyme – že svět je lidmi přečíslený, jistě všem lidem není známo. Někteří dodnes odmítají omezovat počet dětí v rodině užitím kondomů. Píše se, že ani v Indii už nyní nepokračuje tak velký počet potomků v rodině, jako to ještě zůstává ke škodě ostatních lidí v některých zemích v Africe.

  3. Tak dobře, není to cynismus, je to zhůvěřilost.

  4. Ježíš opravdu říká: „Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

   Co to znamená milovat nepřátele? Znamená to, že když nějaký úchyl mi bude chtít znásilnit manželku, že bych mu měl přidat ještě dceru? Takto to Ježíš určitě nemyslel. Když se člověk rozhodne strpět bezpráví, dává tím najevo, že není připoután k tomuto světu (ke hmotě), dává najevo svou velkorysost. Každý z nás někdy někomu ublížil tak, že to nelze to nahradit, a touží tedy, aby mu to dotyčný odpustil. Proto Ježíš říká: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Jestliže my tedy lidem ubližujeme a chceme, aby nám odpouštěli, máme i my odpouštět.

   Máme odpustit (poddat se) zvířeti, které naši velkorysost nedokáže ocenit? To by byla hloupost. Někteří lidé mají mentalitu (neomezené sobectví) zvířat. Například Lenin považoval kapitalisty sympatizující s dělníky za „užitečné idioty“ a prohlašoval o nich posměšně: „Oni nám prodají provaz, na kterém je posléze oběsíme.“ Takoví lidé-zvířata považují velkorysost za slabost a na ně se spíše vztahuje Ježíšovo: „Neházejte perly sviním …“

   Když dokážeme strpět křivdu, zračí se v tom naše ušlechtilost (že se rozhodneme přetnout řetěz vzájemného oplácení zla). Když však strpíme křivdu, kterou trpí jiný člověk, není to velkorysost, nýbrž podlost. Pacifisté jsou podlí lidé, kterým chybí soucit. Bylo by obrovským omylem myslet si, že jejich pomatenost je podložena křesťanským evangeliem. Kdyby se k vám do domu dobýval lupič, chtěl byste, aby přivolaní policisté byli pacifisté?

  5. Co se děje v Africe?
   Žijí tam převážně nejnižší vývojové formy člověka, i když jsme téměř všichni lidé ještě člověkem zvířecím, tak tam jsou zvířatům nejblíže. Jsou tam často lidé teprve v prvních inkarnacích do těla člověka. A proto tam vedou život jaký vedou. Zvířata také nejsou schopni krotit svůj rozmnožovací pud, jejich pudem je mít co nejvíce potomků, že je nebudou mít čím krmit neřeší. Naopak od pravých zvířat mají tato již jistou vyšší inteligencí obdařená lidská zvířátka schopnost závidět Evropě její výdobytky a chtěli by je mít také. A nezajímá je, že si je Evropané budovali staletí. To je holý popis faktů, já tento stav, ani tyto lidi neodsuzuju, naopak chápu proč se to děje.
   Jaký čistý postoj zaujmout k těmto oblastem? V první řadě nezneužívat jejich primitivnosti a nesnažit se je připravit o jejich nerostné bohatství, nesnažit se je kolonizovat a vykořisťovat.
   A dále jim můžeme nenásilnou formou pomoci s osvojováním si základních moderních lidských dovedností a budováním si dle jejich schopností odpovídající stupeň lidské společnosti.
   Takže jako smysluplné vidím posílat tam kondomy a šiřitele osvěty ohledně sexu, pomoci jim se získáním vody a předávat jim informace ohledně pěstování potravin.

  6. ad.: Milenium 3.12.2018 (11:32)

   Konečně jeden příspěvek, který má hlavu a patu. Souhlasím s ním.

  7. „Když se člověk rozhodne strpět bezpráví, dává tím najevo, že není připoután k tomuto světu (ke hmotě), dává najevo svou velkorysost. Každý z nás někdy někomu ublížil ..“

   – Ano, přesně tak.

   „Máme odpustit (poddat se) zvířeti, které naši velkorysost nedokáže ocenit? To by byla hloupost.“

   -Takovýto ještě hodně zvířecí člověk se v našem životě neobjeví náhodou!

   „Kdyby se k vám do domu dobýval lupič, chtěl byste, aby přivolaní policisté byli pacifisté?“

   -To je už z principu nesmysl. Policistu a profesionálního vojáka nikdy nejde dělat pacifista, jsou to naopak jedinci vybaveni těly které Bůh obdařil patřičnými schopnostmi a nastavením vhodným právě pro to aby byli schopni vykonávat zde právě takové povolání. Moje tělo dostalo zase úplně jiné schopnosti, a byť mam blízko k pacifismu, tak přijímám a chápu roli těch s jiným nastavením. Tedy pokud má přijít zasáhnout hrubá síla, tak přijde a já s tím nic neudělám, nemám jak. Tak to přijmu a nebudu to odsuzovat.

   „když však strpíme křivdu, kterou trpí jiný člověk, není to velkorysost, nýbrž podlost.“

   -Vše je složitější než se zdá na první pohled, je více vrstev poznání a z nich plyne více možných pohledů.
   A nemůže náhodou ten trpící člověk sklízet zrovna to co zasel?
   Odpovím, každý útok a z něj plynoucí utrpení je vybíjení karmy, nic se zde neděje bez příčiny. A pokud je tu někdo kdo Pokud jdu někomu pomoci, je dobré si uvědomit, že když se tam řítím s nenávistí k útočníkovi zasévám zrovna svou karmu, protože budu dělat na útočníkovi stejné násilí které jsem vyhodnotil u něj jako nepřijatelné. Můj zásah bude násilí pod tlakem negativní emoce. A jsme u starozákonného zub za zub, a jako by Ježíš nic neříkal.
   Čisté to může být pouze za předpokladu, pokud chápu co se skutečně děje. Jedině tak můžu zůstat emočně v klidu a s touto Božskou neutralitou mohu vstoupit do toho děje aniž bych obrátil rozlícenost útočníka na sebe a mohl jeho jednání zastavit. A pokud jdu zasáhnout, jdu tím vlastně pomoci oběma stranám, ano i útočníkovi. On totiž neví co ve skutečnosti činí, stal se v podstatě nástrojem pro vybití karmy oběti. Samozřejmě, že to je právě on a ne někdo jiný z dobrého důvodu, z důvodu nabrání si zkušenosti z takového činu. A to jak z jeho vykonání, tak jeho následků Božské spravedlnosti v podobě karmy, tak případně i té ne vždy se dostavivší světské v podobě postihu podle práva až po případné výčitky svědomí. Je projevem Boží lásky, pokud pošle někoho aby násilníka zastavil v zasévání si karmy. Útočníci vycházejí ve svém jednání z vlastní zkušenosti v dětství, takže je pro ně šok, pokud je někdo přijde zastavit v klidném rozpoložení a bez agrese.
   I to, že někdo nebude obětí, násilníkem a případně ani přímým svědkem takovýchto násilných činů není náhoda, stejně tak opačně. A podle průběhu, zejména emočního prožití takové události když už se do ní dostaneme se to bude, nebo nebude jednotlivým účastníkům muset opakovat.

  8. pro Milenium

   Na moji tezi „„když však strpíme křivdu, kterou trpí jiný člověk, není to velkorysost, nýbrž podlost.“ jste napsal:“A nemůže náhodou ten trpící člověk sklízet zrovna to co zasel?“ Pochopitelně, je-li kdo ve vězení, protože spáchal zločin, je pro něj jen dobře, že tam trpí. Když někdo zabije agresora, nejedná se o trpícího člověka ani o křivdu na něm a nebudu tedy agresorovi pomáhat. Je pochopitelné, že budu zvažovat, zda si trpící člověk moji pomoc zaslouží, zda netrpí právem – pak se totiž nejedná o křivdu. Já jsem však psal o pacifistech, kteří s ukřivděnými nemají soucit.

  9. Pro pavel v
   „Já jsem však psal o pacifistech, kteří s ukřivděnými nemají soucit.“

   A Milenium psal o tom, že není možné vědět, že jde o křivdu-nespravedlnost, a dokonce, že je přesvědčen, že nespravedlnost neexistuje. Pouze to tak pro pozorovatele který nezná souvislosti zdánlivě vypadá na nespravedlnost.
   Násilí na mě je pouze následek mých předešlých činů.

 8. pro AuV

  Židovské „Oko za oko, zub za zub“ znamenalo „Za oko jen oko, za zub jen zub“. Na svoji dobu, kdy lidé byli napůl primitivové, to byl veliký pokrok!

  Píšete:“Zaráží mne Vaše nepochopení, když píšete – „dnes stejně smýšlející odmítají azyl uprchlíkům před válkou na Blízkém východě.“ Vysvětlete prosím, co jsem nepochopil.

  Dále píšete:“Vždyť křesťanští vojáci jsou dnes na Blízký východ posíláni politiky přesně proti křesťanského přikázání Ježíše „Miluj bližního svého…..“. Jaké křesťanské vojáky máte na mysli?

  1. Oko za oko…..atd. – to je tzv. židovská starozákonní spravedlnost. Nejen za oko jen oko, ale za krádež krádež, za znásilnění znásilnění, smrt za smrt….. . Zatímco Ježíš Kristus donesl blahoslavenství, odpouštění, lásku k bližnímu.

   ad/“Jaké křesťanské vojáky máte na mysli?“

   Prezident Bush mladší – z wikipedie :“Bush se netají tím, že se vícekrát denně modlí a ve svých projevech cituje verše z Bible nebo na ně odkazuje. Studium bible je jeho velkou vášní, se kterou začal kolem roku 1985 návštěvami komunitní skupiny (Community Bible Study), věnující se katechezi a výkladem Nového zákona. Studium Bible zavedl i v Bílém domě.“ No křesťanský člověk !!
   Američtí a britští vojáci zahájili ofenzívu v Iráku 19. března 2003, Bagdád dobyli 9. dubna. Během dalších pěti let si ale teroristické útoky a boje vyžádaly životy desetitisíců Iráčanů a téměř čtyř tisíců amerických vojáků.
   No neříkejte, že v těchto armádách /USA a GB/ nezabíjeli své bližní křesťanští vojáci ?

   Pane pavle v, když čtu Vaše příspěvky, mám pocit, že jste dosti militantní člověk ? Ale nemohu to posuzovat, neznám Vás.

   Pochopte, že ty nejničivější války / i za kolonialismu / na Blízký východ přinášely ryze křesťanské země, dodávaly tam zbraně, vojenské know how?! Jestli toto nevidíte? Pro lásku k bližnímu svému, kterého by milovaly jako sebe sama to jistě nedělaly.

  2. ad.Zatímco Ježíš Kristus donesl blahoslavenství, odpouštění, lásku k bližnímu.

   Tomášovo evangelium:
   „Z nitra prýštilo:Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení – oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní. „

  3. to Alois

   Podle mého názoru se lidské myšlení vyvíjelo. Před třemi tisíci lety, kdy Izraelité obsazovali Kanaán, to byli lidé jiní, než my. Krutost a pomsta tehdy byly samozřejmostí. Proto čteme, že po vítězné válce Izraelci vyvraždili Kanaánce včetně žen, dětí a dobytka. Cílem bylo natrvalo se zbavit nebezpečí. Asi to v té době bylo samozřejmé a nebylo proroka, který by Izraelce přesvědčil, že tak by se civilizovaný člověk chovat neměl. Ale i uvnitř Izraelského kmene se pomsta za tělesnou újmu považovala za správnou. Rozsah pomsty přesahoval způsobenou újmu a Mojžíšovi dalo velkou práci přesvědčit své lidi, že pomsta musí být úměrná způsobené ztrátě (za oko jen oko – ne více). Ještě ve středověku v našich zemích byla praktikována krevní msta, mučední vězňů, napichování na kůl, upalování – věci, které se modernímu člověku jeví nepochopitelné. Našim potomkům se možná bude jevit nepochopitelné, že se přejídáme a vyhazujeme jídlo do odpadků, zatímco jinde lidé hladoví.

   Když Američané a Britové intervenovali v Iráku, válka tam už byla. Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. V čele Iráku byl zločinec, který měl na svědomí 400 až 500 tisíc obětí v jím rozpoutané válce s Íránem a následné genocidě Kurdů, při níž použil zbraně hromadného ničení. Důvod pro intervenci USA v Iráku byl stejný jako důvod pro intervenci v Německu – zbavit zemi zločince, který, podobně jako Hitler, nesmyslnými válkami úplně vyčerpal vlastní zemi.

   Kolonizátoři z kolonií bohatli, ale také přinášeli do kolonií vzdělání, pokrok a disciplínu. Porovnáme-li klady a zápory, klady jednoznačně převažují. Kdyby Sovětský svaz nerozeštval kolonie dodávkami zbraní teroristům, na světě by dnes nebyl jediný hladovějící člověk – viz. úpadek Zimbabwe. V Kolumbii Rusové podporovali teroristy levicové guerilly FARC proti vládě. Dle deníku El Tiempo si konflikt vyžádal od roku 1964 na 260 000 obětí a sedm milionů uprchlíků. Dne 27. září 2016 pak byla v Havaně mezi zástupci kolumbijské vlády a FARC podepsána mírová dohoda, kterou však voliči v říjnovém referendu odmítli.

  4. pavel v:
   „Kolonizátoři z kolonií bohatli, ale také přinášeli do kolonií vzdělání, pokrok a disciplínu.“ – nad takové přinášení bývá: svoboda.

   „Když Američané a Britové intervenovali v Iráku, válka tam už byla.“ – Už byla – ale dávno, roky předtím skončena, válka Irák – Irán.

   „Důvod pro intervenci USA v Iráku byl stejný jako důvod pro intervenci v Německu – zbavit zemi zločince, který, podobně jako Hitler, nesmyslnými válkami úplně vyčerpal vlastní zemi.“ – Posouzením Hitlerova podmaňování mnoha cizích zemí a zotročování několika některých národů se ukáže velký rozdíl proti Sadámovi. Lepší by bylo nedodávat zbraně současně Iráku a Iránu v době jejich války 1980 – 1988. Jenže to by ta válka mohla skončit moc brzo a proto mocní výrobci a dodavatelé zbraní tak nepostupovali.

  5. ad.Podle mého názoru se lidské myšlení vyvíjelo. Před třemi tisíci lety, kdy Izraelité obsazovali Kanaán, to byli lidé jiní, než my. Krutost a pomsta tehdy byly samozřejmostí. Proto čteme, že po vítězné válce Izraelci vyvraždili Kanaánce včetně žen, dětí a dobytka. Cílem bylo natrvalo se zbavit nebezpečí. Asi to v té době bylo samozřejmé a nebylo proroka…a Mojžíšovi dalo velkou práci přesvědčit své lidi,..

   Naopak,duch člověka degradoval.

   Považovat výklad Starého i Nového Zákona,jako i dalších,jako jsou např.Védy, za historickou dokumentaci a hlavní hrdiny za skutečně žijící historické postavy,to je projev těžce nemocného rozpolceného ducha,žijícího v bludech.
   Je to zrovna tak zcestné,jako považovat Šípkovou Růženku,Jeníčka a Mařenku nebo
   Járu Cimrmana za skutečně žijící historické osoby,kdy archeologové nalézají a historikové považují za důkaz šípkové keře,pardubický perník a divadlo J.P. v Praze.
   Až tak je to zcestné.

   *******
   https://www.euserver.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx

   1868 – Invaze do Uruguaye a Kolumbie.
   1895 – Panama. Američtí vojáci napadnou kolumbijskou provincii.
   1986 – Kolumbie. Americká podpora proamerického režimu „v boji proti drogám“. Do Kolumbie bylo převezeno velké množství vojenského materiálu, poté co kolumbijská vláda prokázala svou loajalitu k USA: v „sociálních čistkách“, tj. zničení odborových předáků a členů nějakých více či méně významných hnutí a organizací, zemědělců a nevýhodných politiků pro „očištění“ země od protiamerických a protivládních elementů. Aktivně se používala brutální mučení, například v letech 1986-1988. Centrum Pracovníků ztratilo 230 lidí, téměř všichni byli nalezeni umučení k smrti. Za pouhých šest měsíců, „čištěním“ (1988) bylo zabito více než 3 000 lidí, pak Amerika řekla, že „Kolumbie má demokratickou formu vlády a významně neporušuje stupeň mezinárodně uznávaných lidských práv“. Od roku 1988 do roku 1992 bylo z politických důvodů zabito kolem 9 500 lidí (včetně 1 000 členů jediné nezávislé politické strany „Vlastenecký svaz“), do toho není zahrnuto 313 mrtvých rolníků a 830 politických aktivistů se pohřešovalo. Do roku 1994 se počet usmrcených osob z politických důvodů již rozrostl na 20 000. Následující případy začlenit do „boje proti drogám“ určitě nejde. V roce 2001 se kmen indiánů snažil pomocí pokojných protestů nedopustit těžbu ropy na svém území americkou firmou „Occidental Petroleum“. Firma se samozřejmě neptala na povolení a poslala vládní síly na civilisty. Výsledkem bylo napadení dvou vesnic v regionu Valle del Cauca, bylo zabito 18 lidí, z toho 9 dětí. Podobný incident se stal v roce 1998 v Santa Domingu. Při pokusu přehradit cestu byli zabiti 3 děti a desítky lidí byly zraněny. 25 % kolumbijských vojáků chrání zahraniční ropné společnosti.

   1980 – Vojenská pomoc Iráku kvůli destabilizaci nového protiamerického režimu Íránu. Válka trvala 10 let a počet obětí se odhaduje na jeden milion. Amerika protestuje, když OSN se snaží odsoudit iráckou agresi. Navíc Spojené státy odstraní Irák ze seznamu „zemí, které podporují terorismus“. Současně Amerika tajně posílá Íránu zbraně přes Izrael v naději, že se uskuteční pro-americký převrat.

   1990 – Začíná námořní blokáda Iráku.

   1991 – Rozsáhlé vojenské akce proti Iráku, na které se podílí 450 000 vojáků a několik tisíc kusů moderní techniky. (Více v ruštině zde: http://www.usinfo.ru/iraq.htm) Bylo zabito nejméně 150 tisíc civilistů. Úmyslné bombardování civilních objektů pro zastrašení obyvatelstva Iráku. Pro první invazi do Iráku Amerika použila následující výmluvy:

   Tvrzení vlády USA:

   1) Irák napadl nezávislý stát Kuvajt
   2) Husajn vyrábí jaderné zbraně použije ho proti Americe
   3) Irák nechtěl začít mírové rozhovory a stáhnout vojáky
   4) zvěrstva irácké armády v Kuvajtu
   5) použití zbraní hromadného ničení iráckou armádou
   6) Irák se chystal zaútočit na Saúdskou Arábii
   7) V Iráku není demokracie

   Pravda:

   1) Kuvajt byl po staletí části Iráku a britští imperialisté ho odtrhli pomocí síly ve 20. letech 20. století kvůli politice „rozděl a panuj“. Žádná země v regionu neuznala tento stát.
   2) Plány na výrobu jaderných zbraní byly v počáteční fázi, pod touto záminkou můžeme bombardovat většinu světa. Jeho záměr zaútočit na Ameriku byl samozřejmě čirým výmyslem.
   3) Když Amerika napadla Irák, mírová jednání byla již v plném proudu a irácká armáda opouštěla Kuvajt.
   4) Nejhorší zvěrstva typu vražd novorozeňat popsaných výše byla vymýšlená americkou propagandou.
   5) Amerika sama poskytla Husajnovi tyto zbraně.
   6) Důkazy doposud nejsou.
   7) Američané sami dosadili Husajna k moci.

   1992 – V Iráku se nezdařil proamerický převrat, který měl nahradit Husajna americkým občanem Sa’d Salih jabr.

   1994 – 1996 – Irák. Pokus svržení Husajna pomocí destabilizace země. Ani na den se nezastavilo bombardování, lidé umírali hladem a nemocemi kvůli sankcím, stále probíhaly výbuchy na veřejných místech. Za tímto účelem Američane používali teroristickou organizaci Irácký národní kongres (INA). Docházelo dokonce k ozbrojeným střetům se silami Husajna, jelikož Američané slíbili podporu Národnímu kongresu ze vzduchu. Nicméně podpora nepřišla. Teroristické útoky byly namířeny proti civilistům, Američané doufali, že tím vyvolávají hněv lidí na režim Saddáma Husajna, který umožňuje vše. Režim to však dlouho netrpěl a v roce 1996 byla zničena většina INA. Do nové irácké vlády INA také nikdo nepustil.

   1998- 4 dny aktivního bombardování Iráku poté, co inspektoři hlásili, že Irák nebyl dostatečně kooperativní.

   2003:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_v_Iráku
   https://eurozpravy.cz/zahranicni/blizky-vychod/161311-krvava-valka-v-iraku-160-tisic-mrtvych-husajn-obesen-zrod-islamskeho-statu/
   https://www.lidovky.cz/svet/za-islamsky-stat-muze-absurdni-invaze-usa-do-iraku-tvrdi-britsti-experti.A150125_134543_ln_zahranici_mmu

   Vraždění civilistu v Iráku (výpověď Amerického vojáka) (Slovenské titulky)
   https://www.youtube.com/watch?v=2E8rYb7NTZQ

   bývalý americký vojak – „skutočný terorista som bol ja“
   https://www.youtube.com/watch?v=8akV3xldqJM

   Slzy a nádej Iraku /dokument/
   https://www.youtube.com/watch?v=V7oqKKlSSSg

   PS:Inteligence není Moudrost.

 9. Nedivím se, že si je dobré povšimnout evangelia Marka.
  Nezačíná zázračným početím a zrozením Ježíše. Proč, když to bylo tak důležité pro pozdější církev. A také končí prázdným hrobem.
  Ježíš v něm přichází jako „hotový“ člověk nechat se pokřtít, zasvětit od Jana Křtitele.
  Marek sloužil jako předloha pro evangelia Matouše a Lukáše.
  Markovo evangelium bylo napsáno v Římě někdy mezi roky 65 až 80 n.l..
  To je 30 až 50 roků po smrti Ježíše.
  Prý byl autorem Jan Marek, společník Pavla ze Skutků, ale nemá to žádnou historickou podporu.
  Autor Markova evangelia si potrpěl na zázraky, ze samotného Ježíšova učení je zaznamenáno velmi málo. / a vzkříšení Ježíše v závěru bylo do něj dopsáno později /. Samozřejmě, že originální zakončení se mohla ztratit.
  Marek neznal kraj Palestiny z časů Ježíše.
  Marek vysvětluje rituál umývání rukou Židů /všech/, ale v čase Ježíše byl tento rituál jen pro kněze a farizeje.
  Marek o rozvodech uvádí něco o možnosti, že žena může propustit muže. V čase Ježíše takové právo ženy neměly.
  Velké rozpory jsou o dni zatčení Ježíše, ve dnech slavnosti velikonočního beránka a slavnosti nekvašených chlebů. Na tyto dny /osmidenní slavnost/ nemají ortodoxní Židé vycházet v noci / až do rána/ ven. Marek neznal židovské zvyky, ale není to tak důležité, psal to pro Římany.
  Vědci posledních dvou století, kdy byla evangelia podrobena analytickému zkoumání, říkají, že ať Markovo evangelium napsal kdokoliv, nebyl očitých svědkem událostí, o kterých píše.

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

 10. ad.Takové rozlišování nenalezneme nikde jinde v Evangeliu.

  Není pravda,protože slovo „unitř“ a „mimo“ jsou používána v evangeliích velmi často.

  εἴσω -> vnitř,zevnitř,doma*
  ἔξω-> vně,venku,mimo,z domu*

  Navíc uvnitř a vně používali již dávno pra-staří Slované:
  … от Круга до Круга/od Kruhu do Kruhu/->“z domu do domu“
  Řekové:
  …vnitřní moře a vnější moře z Gai/tj.Earth->Země neboli Vědomí/;Gaía->ga+ja=>svaté světlo,svatý duch,hudba
  *
  ad.Jedině členové kruhu znali nauku, tajemství, mystérion, zvěstované jen zasvěcencům; proto to byla nauka esoterická, určená jen pro ty, kteří »byli uvnitř«, zasvěcenci. Také naše místo předpokládá, že Ježíšovým učedníkům a průvodcům, tedy Ježíšovým stoupencům, je známo tajemství (mystérion) království Božího jako esoterická nauka, neznámá nezasvěcencům, kteří jsou mimo.

  pozn.:Tohoto velice mylného názoru nabyli lidé především z řad kněží,kteří se považovali za něco více,za tzv.zasvěcence,než ostatní.Bohužel tento mylný názor přetrvává až po dnes.Díky tzv.zatajování faktů před „nezasvěcenými“jen proto,že si někdo myslí,že patří mezi „vyvolené“, je tato civilizace tam,kde je.A to včetně tzv.
  „zasvěcených“ hlupáků,kteří jsou přesvědčeni,že jsou víc než kdokoliv jiný.
  *
  ad.Těm, kteří jsou mimo, se všecko děje v podobenstvích, tj. mluví-li se k nim v podobenstvích, neprozrazuje se esoterická nauka nezasvěcencům. (Podobenství je zjednodušující názorný příklad, tudíž označovat podobenství jako prostředek tajemnosti jde samo o sobě proti smyslu samého užití podobenství.) Zasvěcencům je dáno tajemství království Božího, dáno Bohem; oni jsou vyvolení a zasvěcení.

  To není pravda,protože podobenství/vnějšího/ se používalo k popisu vnitřních procesů
  v člověku/vnitřního/.Alegorie obsahují základní vzorce,které lze použít k tvorbě
  dalších a dalších podobenství,alegorií,bajek,..příběhů.To,co se děje vně,se děje uvnitř
  a to,co se děje uvnitř se zobrazuje vně,přičemž obojí je součástí jednoho „Vědomí“
  v jednom „Těle“,které je mnohými/mnohostí/.

  ad.To všecko ukazuje, že se tu pohybujeme v okruhu idejí, jež byly zcela cizí Ježíšovi. On nikdy nemluvil o lidech mimo a uvnitř, o tajemství pro zasvěcené a o utajování něčeho před nezasvěcenými. V podobenstvích mluvil nejen lidu, tedy nezasvěceným, ale i učedníkům, tedy zasvěcencům podle tohoto místa.

  pozn.:Je dobré si nejprve uvědomit,co vlastně znamená jméno,tedy název: Χριστό Ιησού
  Χριστό ->zlato,zlaté->symbol rozumu od Umu,Umy;symbol pro „bohatství“
  Ιησού->světlo rozpolceného,roztrhnutého /ducha,mysli/
  Χριστό Ιησού->“rozum- světlo odpojených“/oddělených/

  Pak by neměl být problém pochopit,že si církev svévolně proměnila Ducha na člověka.
  Duch nemohl chodit a vystupovat jako člověk,protože je všemi.Jestliže si autor,František Kovář uvědomoval,že v evangeliích jsou použity alegorie,symboly,pak
  si zřejmě/protože tomu byl tak naučen/ neuvědomoval,že i jména jsou symboly a
  nikoliv jména žijících lidí.

  Duch Otec promlouvá k nám zevnitř,v domu,ale i vně/mimo domu/ přes „živé obrazy“,
  tj.přes každodenní životní situace,přes naše bližní,přes naše přátele i nepřátele,atd.
  Má na všechno a na všechny vliv.A tak,jako v alegoriích jsou základní vzorce,tak i v
  každodenních „promítaných živých obrazech“ jsou základní vzorce,které jsou jakoby
  za „promítaným plátnem“.Jsou základem našich životních zkušeností.
  Jako příklad mohu uvést závislost.Závislost má mnoho podob a je našim každodenním
  „chlebem“.A to je 1 kousek chleba,jenž je tělem Otcovým.Těch základních kousků
  kulatého/kruhového/ chleba je dvanáct.Tak jako je 12 synů Jákobových,což je 12
  základních zkušeností,kterými zde každý prochází přes různé životní situace.
  A aby toho nebylo málo,vše je zde vzhůru nohama.To proto,že do domu Silného se nedá
  vniknout násilím,aniž by mu svázali ruce,pak ale Jeho dům převrátili.Přičemž spoutané
  ruce jsou symbolem omezujících lidských vztahů,závislostí,chtění a odmítání.
  *
  ad.fíkovník
  -Fíkovník je symbol pro lásku bezpomínečnou,soucit;
  -uschlý fíkovník je tentýž symbol jako vyprahlá poušť->bezcitnost;
  -bezcitnost,jak aktuální „obraz vnějšího“,které živě zobrazuje/zrcadlí/ „vnitřní
  stav“ mysli společnosti/stav mysli,ducha,způsobu myšlení->určuje budoucí cestu->karmu
  *
  ad.Apokalypsa pojednává o vnitřní proměně.Ano,je to hodně bolestivá zkušenost zejména
  pro nabubřelého a schizofrenního ducha.Mimochodem o schíze se píše i v Lukášovi,
  konkrétně v bajce o Lazarovi.

  „A vně kolem vše/celek,úplnost/,uprostřed uvnitř nás a uvnitř Tebe+ máš/je/ sídlo Bohyně samojediné,hlubina/mezi dvěma duchy/,protože ta kdekoliv je přející věčností; bez ní zde, uvnitř ve vás, každý ducha rozpolceného,a pak tam mrtvý/v Hádes/ uvnitř nás.“

  ->je vytvořena velká propast
  *bez Ní nikdo nenalezne způsob /nebude schopen/sjednocení/křížení/->nalézt bod spojení a stát se křížencem->jednobodové mysli,sjednoceného ducha.
  *διαβούν ->synonymum διασχίζω ->trhlina,roztržení,rozpolcení

  “Jestliže nejsou voláni/nenaslouchají uvnitř,vnitřním uchem/ Hudbou +a vypravěči alegorií/podobenství/,nedají uvnitř do pořádku ani jednoho ze dvou a je-li schopnost odkrýt vzkříšení Bohyně ukrytá v rukopise/Písmu/ jim vzdálená, zahyne/ztratí se,rozplyne se/.”

  *
  ad.víno znamená, je symbolem, podobenstvím, obrazem Ježíšovy krve.

  Ano,symbolem.Krev je symbol ega./odtékající krev->odtéká ego
  *
  ad. Ale nejstarší zpráva o Ježíšově poslední večeři, obsahující Ježíšovo dvoj podobenství lámaného chleba a rozdíleného vína s doprovodnými slovy, podnícenými vědomím blízkosti smrti, měla pravděpodobně jiné chápání Ježíšovy smrti,

  Ano,zcela jistě.Při odkrytí symbolů jde o nástup spásné sexuální askeze a vnitřní/“vojenské“/ disciplíny.Díky spásné sexuální askezi dochází ke sjednocení ducha a tím ke změně myšlení.
  Z duality k tzv.jednobodové mysli/asparšajóga/

  např.Leviticus 20:18

  18Kdyby někdo spal se ženou v období její nečistoty, odkryl její nahotu a obnažil zdroj jejího krvácení a ona by nechala odkrýt zdroj svého krvácení, budou oba vyobcováni ze společenství svého lidu.

  překlad:
  Kdyby se kdokoliv spojil(emoční a citové vazby) s citem v období jejího soužení(trápení),
  odkryl její individualitu a odhalil podstatu jejího sužování a ona by vyzradila zdroj její ztráty chuti do života,oba opustí staré myšlení svého vnitřního života.

  výklad:
  Pokud chce někdo někomu pomoci,je dobré si vzájemně vyměnit svůj pohled na příčinu trápení.
  Při společném odhalení příčiny problému zbohatnou o zkušenost oba a zkušenost jim pomůže
  bořit hradby starého naučeného myšlení.

  ad. Lukáš připojuje výzvu ke křesťanům: »Až se to všecko počne díti, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.«

  Vždyť se tak děje stále.
  Komu se tady nezbortil život,kdo nepadl na samé dno,jako kdyby nežil.
  Nemá v rukou nic a i to málo mu bude odňato,nakolik rozum má propůjčen.

  PS:Starý i Nový Zákon jsou psány v symbolech a alegoriích.Rovněž Korán nebo Gíta,atd.
  Písma svatá lze rozlišit velmi jednoduše.Jsou psána v symbolech.

  1. Paradox:
   Až teprve překladem Písem z jazyka symbolů můžeš uzřít bídu vlastního ducha/mysli/,
   ve které přebýval.Až teprve pak uvidíš tu hrůzu Nicoty,ve které degradovala lidská
   mysl.Až teprve pak můžeš uzřít tu pravou historii člověka.A věz,že budeš potřebovat spoustu lásky bezpodmínečné,soucitu, ve svém srdci,abys to všechno ustál a proměnil své zkušenosti na Moudrost vědění.

   Blíží se opět Vánoce,zrození Moudrosti z Milosrdenství.Kéž by se rodila každičký den a nejen v době Vánoc,kdy myslíme na své bližní a nejen sami na sebe a chceme jim udělat radost.Abychom již konečně pochopil,že našimi bližními jsou všechna srdce,že jsme
   společně Jedním Bohem,kombinací dvou energií,že jsme Jednou velkou Rodinou.

   PS:Soucit není lítost.

 11. ad.Milenium 3.12.2018 (11:32)

  V Novém Zákoně se nepíše o inkarnaci a již vůbec ne o reinkarnacích,ale o transformaci světla.

  Římanům 8:3-4
  3 Dvojos/Dvojí cesta/,uvnitř existuje cesta v souladu napojením na Harmonii/Hudbu,Duši,
  Vědomí/+ opakem/rubem/ je slabost + uprostřed masa/=pudů;žádostivosti,přirozenosti těla/ Boha,transformací uvnitř něj rozdělí se jeho vnitřní dítě/božská mysl,oči,zrak->dualita/+
  ve ztotožnění s podobou hříšného těla/chybující přirozeností těla/+ a relativním
  /souvisejícím,úměrným/ egem/já/ ztroskotancem/selhání,zklamání,nezdaru/, + špatně chápajícím /odsuzujícím/nečinnost/klid/ uvnitř těla/žádostivosti/,
  4 z tohoto důvodu po spravedlnosti vyžaduje harmonii vně plnosti Bohyně/duše/ +
  vy v nás cestujete/kráčíte/, nejste harmonií mé podstaty,ale jste hudbou/harmonií/ uvnitř Ducha/Boží mysli/.

  Tedy jeden jde cestou /zůstává doma/ harmonie,další jde cestou přímých zkušeností /vně domova/.Transformací v těle dochází k rozpolcení ducha/mysli/ duálním vnímáním/žena-muž,nahoře-dole,starý-mladý../ a ve ztotožněním se s tělem a egem/osobností;běloch,černoch;křesťan,muslim;evropan,asiat,…/ náležící tomu tělu
  /jako herec s filmovou rolí/ s pocitem selhání,zklamání,nezdaru a špatným duálním vnímáním,odsuzujícím nečinnost klidu/harmonie,duše/ uvnitř těla.
  A toto odsuzování z nevědomosti,tedy chudoby srdce, vyžaduje „spravedlnost“ ve vnějším světě. Ovšem v podobě trestu,pomsty a násilí.Cestujeme,kráčíme v Bohu.Nejsme duší v Duši,ale jsme harmonií/dušičkami,světly/ uvnitř Ducha/božské mysli/,pokud tedy není ten náš rozpolcen.Jsme uvnitř Živého Boha,uvnitř Ducha,uvnitř Otce.

  Z tohoto důvodu odpadá veškeré mylné pojetí o reinkarnacích/školách,vyšší a nižší stupeň,atd./,odpadá mylné pojetí karmy ve stylu oko za oko,zub za zub,nakolik jsou si všechna srdce rovna ŽÁDNÉ NENÍ ANI VÍCE ANI MÉNĚ.Nejsou zkušená a méně
  zkušená.To fyzická forma a její duch/mysl/podléhá evoluci,plánované evoluci.Nikoliv
  duše.Ta je stálá a neměnná a je jediným „duhovým mostem“ spojení rozpolceného ducha.
  Navíc oko za oko ve Starém Zákoně má zcela jiný význam.Buď jsi „doma“/nefyzično/ nebo „z domu“/fyzično/.Samozřejmě nejen proto,že se o tom v Písmu píše,ale především pro svou zkušenost.
  *
  ad. V první řadě nezneužívat jejich primitivnosti a nesnažit se je připravit o jejich nerostné bohatství, nesnažit se je kolonizovat a vykořisťovat. ..

  Milenie,to je to,co zde mělo být již od počátku:“volnost, rovnost, bratrství“.
  Takže nyní snášíme a tady ještě jen budeme snášet důsledky zneužívání,kolonizace a vykořisťování.A v tom je Otec velmi tvrdě důsledný.
  *
  ad.smysluplné vidím posílat tam kondomy a šiřitele osvěty ohledně sexu

  Každý je zde ve zvířecím těle,se zvířecími pudy,a to bez rozdílu jestli žiješ v Africe,
  Indii nebo v Čechách.Tady neexistuje rozdíl mezi člověkem a zvířetem do té doby,
  než nastoupíš sexuální spásnou askezi/tzv.“vegetariánství“/.A nemusíš pudy,ani
  svou závislost nikterak ospravedlňovat,ani odsuzovat.To dělají závisláci.Můžeš jen zkusit.Jak říká Jaro Slávik:“Nezkusíš,nevíš.“A to je hluboká pravda,proč jsme tady.
  *
  K primitivismu:
  Uvedu ti příklad.Považuješ-li se za Čecha,jsi součástí Českého národa.Český národ vyváží nejen do Afriky zbraně za miliardy.Zhruba za dvacet miliard do Saudské arábie.Saudové je používají k útokům na Jemen,na školní autobusy plné dětí.O hladomoru nemluvě.
  Za primitivní považuji nikoliv život v souladu s přírodou,ale hlášku Zemana ve
  zbrojovce,že nás přece nemusí zajímat,na co se ty zbraně v těch zemích používají,
  důležité je,že náš zbrojní průmysl prosperuje a naši lidé mají své výplaty.
  Pokud však lidé z těchto zemí utíkají do Evropy před válkami,Evropa je odmítá.
  Odmítá nést důsledky svých činů,tedy svého primitivního způsobu myšlení.
  Primitivní a zbabělé je myslet si,že mohu žít a shromažďovat světské majetky na úkor
  někoho jiného.Ať již se jedná o národ nebo jedince/politiky či velkopodnikatele/.
  To nejde! Jsme zde totižto spojené nádoby.A kdo je si toho plně vědom,ten již zná sám sebe vpravdě.

  Další příklad chudoby srdce/nevědomosti/ a zbabělosti:
  umlácený afgánec/domorodec/českými okupanty,nemajíce se jak bránit.

  Nicméně všechno slouží k tomu,abychom rozlišovali,nikoliv rozdělovali.

  PS:Milenie,rozumím ti velmi dobře.Před pár lety jsem zde však psala o „škole“, přesně
  jako ty nyní.Ale Otec mne vedl dál,abych se na těch svých příspěvcích nyní se shovívavostí smála.Prostě patří to k procesu probouzení,než i ty sám přijdeš na to,
  že jsme součástí Živého Boha-nyní a právě teď.Nikoliv až potom a tam někde.

  To proto je velmi dobré naučit se být neulpínavý na představách/konstruktech/,
  aby člověk mohl jít dál.Aby boural a znovu stavěl,ale stále na pevnějších základech.
  Je dobré zříci se světa,tedy naučených konstruktů a naučených neověřených znalostí,
  abych mohl přijímat bez odsudků nové a ověřené zkušenosti.To je na cestě sebepoznání
  se vpravdě skutečně to nejtěžší.Už jen proto,že v našem mozku musíme zrušit naučená
  neuronová propojení…

  1. Napsala jste: „To proto je velmi dobré naučit se být neulpínavý na představách/konstruktech/, aby člověk mohl jít dál.Aby boural a znovu stavěl,ale stále na pevnějších základech. Je dobré zříci se světa,tedy naučených konstruktů a naučených neověřených znalostí, abych mohl přijímat bez odsudků nové a ověřené zkušenosti.To je na cestě sebepoznání se vpravdě skutečně to nejtěžší.Už jen proto,že v našem mozku musíme zrušit naučená neuronová propojení…“

   Velmi hezky řečeno – je to tak. Když mluvím s lidmi, mám pocit, že byli v dětství nějak naprogramováni a v dospělosti nejsou schopni překročit svůj stín. Jsou zvyklí uvažovat ve schematech, které získali od (milujících) rodičů a mají možná pocit, že kdyby se od nich odchýlili, své rodiče by svým způsobem zradili. Já jsem byl vychováván od prvního ročníku základky k bezvýhradné lásce k Sovětskému svazu a k bezbřehé nenávisti ke kapitalismu. Když jsem se naučil číst, byly mé nejmilejší knihy Příběh opravdového člověka, Timur a jeho parta atd. Miloval jsem filmy jako Syn pluku a Práče. Nehráli jsme si s kluky na indiány, nýbrž na partyzány a litovali, že žijeme v nudné době, že není válka plná dobrodružství – tak úspěšné bylo vymývání našich mozečků komunistickými učiteli. Když jsem povyrostl, stal jsem se velkým zastáncem pacifismu a zamiloval si filmy jako Prší na Santiago o Pinochetově puči vůči Allendemu nebo Ghándí o povstání Indů proti Britům. Moji víru silně nalomila sovětská válka proti naší zemi v roce 1968 a následné denodenní lži v komunistických médiích. Definitivním převratem mého myšlení bylo zjištění, že Sovětský svaz zahájil II. světovou válku společně s Hitlerem na základě paktu Molotov – Ribbentrop a že Hitlera celou dobu podporoval dodávkami potravin a surovin při jeho válečném tažení Evropou. https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0903/005-015.pdf

   Dnes 30 let po dosažení svobody jsou v naší zemi stále lidé, kteří i dnes věří na Marxovu utopii o vytvoření nebeského království bez Boha na zemi. Původní doktrínou levice bylo, že socialsmus zvítězí na celém světě díky své vyšší ekonomické výkonnosti – díky odbourání krizí a nezaměstnanosti. Když tyto optimistické předpovědi zhavarovaly, přišli ruští ideologové s doktrínou, že Západ zbohatl na vysávání kolonií. Nová doktrína již nemluví o ekonomice, ale o nutnosti přemoci kapitalismus vojensky. Výsledkem je tajné vyzbrojování povstalců v rozvojových zemích pod rouškou národně osvobozeneckého boje. V řadě zemí se tak povede zorganizovat puč a ustavit proruské loutkové diktátory. Příkladem může být proruský prezident Angoly José Eduardo dos Santos. Přes jeho občasné sliby se v Angole od roku 1992 nekonaly dalších 20 let další volby, a to přes to, že byly opakovaně plánovány a odkládány. Jeho dcerou je úspěšná podnikatelka Isabel dos Santosová, nejbohatší žena na africkém kontinentu s odhadovaným majetkem přes tři miliardy amerických dolarů. Vzhledem k rodinnému zázemí bývá často obviňována, že svého bohatství dosáhla korupcí, nepotismem a zejména perzekucí a vydíráním obchodních konkurentů a partnerů. Angola proto často bývá udávána za příklad kleptokracie.

   Na západních univerzitách je etablovaná Nová levice (neomarxisté). Nová levice zradikalizovala levicové postoje a kromě tradičních ekonomických témat (kritika nerovnosti, vykořisťování, kapitalismu, atd.) zdůrazňovala nespravedlnost a špatnost kulturních, morálních a společenských norem „buržoazní“ společnosti. Jejím nosným konceptem byla myšlenka odcizení. Tuto představu již použil Marx pro označení toho, co s proletariátem dělají kapitalistické výrobní vztahy – totiž že ho odcizují od jeho lidství, dehumanizují jeho život a tím navozují mizerii jeho osudu, jež prohlubuje třídní konflikt (a tak, paradoxně z hlediska Marxe, mají pozitivní účinky – povedou k třídní revoluci a nahrazení jedné společensko-ekonomické formace novou, založenou již na jiných výrobních vztazích, konkrétně na společenském vlastnictvím výrobních prostředků, které jediné odstraní vykořisťování člověka člověkem). Podle Nové levice nejen ekonomický sytém, ale i pokrytecká morálka, opresivní normy, bezcitnost a lhostejnost konzumního života, neexistence skutečné rovnosti a demokracie a naopak existence privilegií establishmentu v buržoazní společnosti západní civilizace zásadně znemožňují naplnění a seberealizaci lidského potenciálu a toho dobrého, co skutečná lidskost lidstvu umožňuje. Neumožňují lidskou autenticitu, což je další klíčové slovo Nové levice. Proto je západní společnost inherentně špatná a škodlivá, a navíc má tendenci vyvážet svou podobu k civilizacím jiným, tedy je navíc agresivní, kolonialistická a imperialistická. Západní civilizace je tak deformovaná, že u svých příslušníků (tj. většinou svých obětí, jimiž nejsou pouze ti z establishmentu) vyvolává falešné vědomí: oběti si nejsou vědomy skutečného stavu věcí, tj. toho, jak je jejich společnost záporná. Proto v návaznosti na koncept odcizení má ústřední místo v myšlení Nové levice koncept osvobozování – nejen osvobozování od konkrétních ekonomických vztahů a norem společnosti, nýbrž především osvobozování od falešného vědomí, tedy osvobozování, které umožní lidskou autenticitu: feminismus osvobozuje ženy od jim vnucené představy podřízenosti mužům, protizápadní národně-osvobozovací hnutí bojují za vymanění se z vlivu Západu, později radikální environmentalisté osvobozují lidi z otroctví konzumního života apod. To vše umožní lidem plné intelektuální, materiální, kulturní a sexuální sebevyjádření, což naplní jejich autenticitu, kterou západní společnost vždy potlačovala represí – ať již politickou, ekonomickou, společenskou či morální. Z této analýzy západní společnosti plyne nejen odcizení se Nové levice od ní, nýbrž i její srovnání s civilizacemi alternativními: ty dopadají ve srovnání s civilizací západní nezvykle dobře. Principiální vystoupení Nové levice proti západní civilizaci a její zamítnutí po radikální kritice vede Novou levici k preferování civilizací jiných, někdy čistě hypotetických: proto ty sympatie s jakýmkoliv protizápadním hnutím či vůdcem ve třetím světě – ať již to byli Castro, Ho či-min, Lumumba nebo sandinisté. Studená válka a obecně konflikt Západu se Sovětským svazem a mezinárodním komunistickým hnutím byl vnímán obdobně – mezi Sovětským svazem a Západem nebyl žádný kvalitativní rozdíl, maximálně snad kvantitativní, a oba systémy byly stejně špatné a odpovědné za Studenou válku (ne-li Západ více). Proto jakýkoliv západní studenoválečnický postoj k Sovětům byl projevem nabubřelé arogance moci, imperialismu, politické hysterie a válečného štvaní. Namístě je spíše usilovat o vzájemné porozumění, odzbrojení a mírovou koexistenci, která umožní Západu věnovat se řešení vlastních palčivých problémů.

   Hvězdičko, domnívám se, že i vy vězíte ve schematech myšlení Nové levice a vůbec vám asi nevadí, že její zakladatelé jako Herbert Marcuse obdivovali či podporovali sexuální revoluci v roce 1968 na Západě. Byli to lidí zaměření jen a jen na hmotu.

  2. ad.Moji víru silně nalomila sovětská válka proti naší zemi v roce 1968 a následné denodenní lži v komunistických médiích.

   No,karta se obrátila a mnohem větší lživá propaganda probíhá v současnosti,ráda bych
   řekla demokratické,ale bohužel agresivní kapitalisticko-otrokářské společnosti.
   Tak,jako zde nebyl komunismus,tak ani demokracie,ačkoliv se s nimi ohání kdekdo.

   Je až tristní a zároveň k smíchu sledovat,jak chce být každý první,manipulativním
   otrokářem,majetným kapitalistou,který rozhoduje o ostatních škatulkováním a chce mít nad nimi moc.Ale když jim začne téci do bot a jde o život,chtějí mít z Boha komunistu a otroka,
   neboť po něm všichni vyžadují milosrdenství a prosí o pomoc bez rozdílu.

   *Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se označují jako komunisté.

   *

   ad.Hvězdičko, domnívám se…

   No právě.Domněnky jsou cestou do pekla tvé vlastní mysli.:))

 12. Nikde jsem netvrdil, že Starý zákon je dějepisná kniha. Na druhé straně věřím, že lidé jako Abraham, Jozue, Mojžíš, David, Šalomoun skutečně existovali, že Izraelité se osvobodili z egyptského otroctví a usadili v zemi Kanaán atd.

  Píšete o rozpolceném člověku. Měla jste na mysli mě?

  Tvrdíte, že mentalita lidí se vyvíjí k horšímu (degraduje). Není to pravda. V civilizovaném světě prakticky vymizela krevní msta. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že v poměru k počtu obyvatel klesá počet vražd (většina vražd jsou vraždy v afektu).

  Portál euserver.cz je prokremelský web, tudíž informace jím uváděné mají nulovou hodnotu. To neznamená, že vše, co uvádí, je lež. Strategií hybridní války vynalezené generálem Gerasimovem je zahltit internet směsí pravdivých a falešných informací, aby se v tom nikdo nevyznal.

  Ve věci války v Iráku je pravda, že Husajn se stihl včas zbavit zbraní hromadného ničení, které mu zbyly po napadení Kurdů a že Američané tam již žádné ZHN nenašli. To však nic nemění na skutečnosti, že zbavili Irák tyrana vraždícího vlastní obyvatelstvo (genocida Kurdů). Nedokážu pochopit, že se takové zrůdy může někdo zastávat. USA stála válka v Iráku 800 miliard dolarů. Tím padá lež nové levice a prokremelských webů, že USA chtěly na válce vydělat. Během války spáchali Saddámovi lidé spusty sebevražedných atentátů. Na těch Američané nemají žádnou vinu. Nemají vinu ani na občanské válce vyvolané bývalými Saddámovi stoupenci a už vůbec nemají vinu na vzniku islámského státu, do něhož se přesunuli bývalí Saddámi důstojníci.

  1. ad.Na druhé straně věřím, že lidé jako Abraham, Jozue, Mojžíš, David, Šalomoun skutečně existovali, že Izraelité se osvobodili z egyptského otroctví a usadili v zemi Kanaán atd.

   Věřit se dá všemu možnému,člověk pak obvykle přizpůsobí této víře myšlení a podle toho koná.

   cituji:
   „Děti „věří na“ pohádkové bytosti. Jejich vnitřní fantazijní svět se nemusí krýt s objektivní realitou. Prostě Krteček, Krakonoš či Malá mořská víla jsou a hotovo. Dospělejší lidé „věří na“ ideálního partnera, vítězství pravdy, rozumu či humanity… Tato víra je subjektivní, funguje v rovině přání a snů, kde přináší inspiraci a poskytuje tvořivou volnost všem tvořivým a umělecky nadaným lidem. Pokud člověk nemá takovouto víru, snadno upadá do pesimismu, zklamání a sucharského pohledu na své okolí.

   „Slepá víra“ nepotřebuje vidět důkazy, jde za svým cílem bez otázek, bez ohledu na okolnosti. Slepě věřit ve své pravdě se dá fanaticky, až do krajnosti (osobě, ideji, hnutí), následuje nesnášenlivost a vyčlenění se nebo agrese. Kompromis, dialog či sebekritika jsou nežádoucí. Pro tento způsob života člověk nebyl stvořen, pokud se formou slepé víry prosazuje (na první pohled) i dobrá myšlenka, konec bude plný zranění, zklamání a smrti.

   „Náboženská víra“ je přirozenou odpovědí na vrozené religiózní cítění člověka. Většina lidí instinktivně vnímá, že „něco je“. Snad jen vyhraněná materialistická filosofie předpokládá, že člověk je jen „maso a kosti“. Podvědomé tušení duchovního světa vede k otázkám, ke hledání odpovědí, odhalování tohoto (mystického) tajemství. Z tohoto základu vyrůstá „náboženská víra“, buď ji člověk vědomě popírá, nebo zastává nějaké vyznání. Taková víra obecně skrze sled náboženských rituálů, posvátných úkonů a tradic sleduje jediný cíl – poznat a naklonit si to „tajemství v pozadí“, z čehož čerpají i okultní mocnosti. Bible ale učí něčemu jinému: důrazně vyzývá k opravdovému hledání Boha, ne k náboženským úkonům, upřímnému člověku se Bůh dává poznat. Náboženství není cílem křesťanství – tím je živý vztah s Bohem, to je víc než oběti a rituály.“
   http://www.ymca.cz/protein/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2014070002
   *
   ad.Píšete o rozpolceném člověku. Měla jste na mysli mě?

   Píšu o rozpolceném duchu/mysli/ dualitou.A ano i tvůj duch je nemocný a je to zjevné.
   *
   ad.Tvrdíte, že mentalita lidí se vyvíjí k horšímu (degraduje).

   Ano.Je schizofrenní,rozpolcená naučeným duálním vnímáním.A taková je nemocná.
   *
   ad.Portál euserver.cz je prokremelský web, tudíž informace jím uváděné mají nulovou hodnotu….

   Je úplně jedno,na kterém portálu jsou informace zveřejněny.Ty máš sledovat obě strany
   současně.Když už sleduješ „vše vnější“/z domu,z kruhu/,pak objektivita žádá celé srdce-tzn.spojeného ducha/dva vlky,dva lvy/ láskou bezpodmínečnou,soucitem.Jinak
   zůstaneš rozerván.Pokud sis toho nevšiml,vně se ti projevuje to,co se děje uvnitř tebe.
   Rozpolcenost společnosti,národa je zrcadlem rozpolcenosti uvnitř člověka,jeho
   rozpolceného ducha,mysli.
   *
   ad.Ve věci války v Iráku…

   Otázkou je,co tam po násilné invazi USA zůstalo.A co se tam děje dnes.
   *
   Má vlastní zkušenost s mocenskou politikou a vměšováním se USA v jiných zemích:

   „Nedá se mi nereagovat na to,co se děje v Líbyi(je 22.8.2011),žila jsem tam
   nějakou dobu,poznala jsem mentalitu národa.Je zcela jiná,než ta naše,ale je
   krásná v tom,že vyznává jiné hodnoty,než běžný evropan.Násilí,kterého
   jsem svědkem byla,a násilí,kterého jsem i dnes svědkem mne zvedá ze židle.
   Chce se mi zvracet z té slepoty srdcí,z té manipulace člověka.
   Chtějí dopadnout ďábla Kaddáfího.To jsou slova těch,kteří s vámi točí už celá
   staletí.Když jej dostanou,zůstanou tam siroty,o které se nikdo nepostará,
   nikdo se o ně již nepostará jako on.Budou umírat hlady,vzbouří se a budou
   chtít vrátit staré časy,zaútočí na Evropu.Vrátí ji to,čeho se jim dostalo.
   Nepochopím,jak někdo může někomu vnucovat násilím demokracii,kterou vůbec
   nepoznal.Byla jsem svědkem,jak američtí agenti a lidé,kteří se jim zaprodali,
   jehlou zraňují líbyjské děti,aby je nakazili AIDS.Byla jsem svědkem,jak podél
   pobřeží byly porozhazované balíčky s drogami,jak byly vypuštěny na jejich
   území nakažené mouchy,které nakladly i do malé ranky vajíčka,larvy pak do
   deseti dní vyžraly měkké orgány člověka.
   Čeho je schopen člověk bez poznání,člověk chamtivý po moci a bohatství.
   Srdce se svírá bolestí,strašlivou bolestí.“
   *
   PS:Sleduješ-li mocenskou hru rozervaných závislých otroků vlastní mysli a začneš-li
   se s nimi ztotožňovat,pak dopadneš jako oni,tzn. spící zombie.
   Otcova slova:“Důvěřuj,ale ověřuj!“

   Tomáš:
   78 Z nitra prýštilo: Proč jste vyšli na pole? Abyste viděli rákos, který se chvěje ve větru? Abyste viděli člověka, který má na sobě měkké šaty jako vaši králové a vaši předáci? Ti mají na sobě měkké šaty, a nebudou moci poznat pravdu.

   překlad z jazyka symbolů:
   Proč se snažíte zaštítit dosaženými výsledky,které vedou ke stagnaci?Abyste ukrývali svá poznaná tajemství před druhými?Abyste viděli falešná ega,která se tváří mile a dělají příjemnou společnost,jako vaše štěstí,pocta,peníze a sobce*,kteří mají své vlastní zájmy?Ti mají na sobě masky,a nebudou moci poznat Pravdu a uvěří každé lži.

   *předáci-politici,kněží,bankéři,…

  2. Nejsem zastáncem slepé (takzvané uhlířské) víry. Na druhé straně většinu poznatků, o něž se v životě opíráme, jsme získali vírou. Věříme například, že efekty teorie relativity způsobují dilataci času, byť tento poznatek odporuje „zdravému selskému rozumu“. Věříme nikoliv proto, že jsme si věci experimentálně ověřili, nýbrž proto, že lidé, kteří nás s těmi poznatky seznámili, jsou pro nás důvěryhodní. Pro mě je důvěryhodný jen člověk, který ctí svobodu slova, který tím připouští možnost vlastního omylu, který tím připouští vlastní nedokonalost. Nevěřím naopak totalitním politikům, kteří své kritiky (novináře) vraždí a mají plné věznice politických vězňů.

   Nevěřím na pohádkové bytosti, ale věřím pohádkám – myšlence, že v konečném zúčtování zvítězí dobro nad zlem. Pokud by většina lidí tuto víru neměla, svět by se stal peklem, v něž sobci permanentně bojují o lepší místo na slunci.

   Článek od YMCA je zcela v souladu s mým pohledem na svět.

   Jak jsem již psal, hybridní válka generála Gerasimova je založena na zahlcení mediálního prostoru směsí pravdy a lži. Nemá nejmenší smysl číst informace pocházející z Kremlu (euserver.cz), dokud v Rusku budou vražděni novináři, dokud tam nebude svoboda slova. Ze stejného soudku jsou vaše „informace“ o Libyi.

   Máte pravdu, že lidé žijící v přepychu, mají ztíženou možnost poznat Pravdu (to jsme my, žijící zde na Západě), ale je hloupé myslet si, že všichni politici jsou stejní darebáci. Kdyby tomu tak bylo, nebyla by žádná naděje na změnu. Existují politici, bankéři a kněží špatní i dobří, stejně jako je tomu mezi prostými lidmi. Masoví vrazi jako Hitler a Gottwald byli do svých postavení vyneseni prostými (ale zkaženými) lidmi.

  3. pavel v

   No kdyby jenom Rusko a generál Gerasimov.

   Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům“, vypracovaná už po roce 1945.

   „Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.

   Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

   Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

   V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.

   Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.

   Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.

   Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.

  4. Matrixi, to jste jste sem dal je pádnou odpovědí zdravýho rozumu na všechny snahy pavla v tu nosit různé nálady a názory, takové vyloženě /neobjektivně/ pro americké. Nerad se odkláním od tématu autora článku k evangeliu Marka, ale ještě uvedu, že zdroj je tady a je tam navíc i dobrá inventarizace českého vývoje.
   http://www.zvedavec.org/prispevky2009/11/3386-zivot-po-20-letech-kapitalismu.htm

   Matrixi, díky, potěšilo mne to, to „čisté“ americké víno značky CIA !!

  5. ad. Ze stejného soudku jsou vaše „informace“ o Libyi.

   Tak tady sis narazil velmi tvrdě na kámen.Napsala jsem snad jasně,že jde o mou zkušenost.
   Žila jsem tam.Takže se nejedná o nějaké informace z nějakého soudku tvých domněnek.

   Tato zvěrstva se tam skutečně děla.A přidám k nim i svou zkušenost s tzv.mexickými mouchami,
   vypuštěnými američany v Líbyi.Tyto mouchy nakladly do sebemenší ranky vajíčka,jejichž larvy
   likvidovaly vnitřnosti člověka.Do deseti dní nastala smrt.A protože jsme tam byli i s dětmi,
   chodily polepené náplastmi.A ulice zaplněné pohřebními stany.Do toho dávat pozor,aby je
   nějaký vůl nenakazil AIDS škrábancem jehlou.

   Chlapče,pokud toto jednou zažiješ na vlastní kůži,již nikdo ti nenakuká slátaniny jak
   mocenská politika USA je úžasná.Je to jedině úžasné svinstvo.

   Svinstvem byla i invaze NATO 19.3.2011.
   UMÍRALI NÁM TAM DOBŘÍ KAMARÁDI A PŘÁTELÉ I S JEJICH RODINAMI A MALÝMI DĚTMI!
   A to všechno jen pro nenažranost mocnářů USA,za „poslušnosti“ evropských spojenců.

   Proto však nebudu a nemíním zatracovat všechny americké obyvatele,tak jako ty ty ruské.

   Rusofobie je projevem strachu.Strach je projevem nevědomosti.
   Nevědomost je projevem toho,že tvůj duch nemá kde spočinout a nachází se mimo
   svůj domov,mimo tvé spojení s Vědomím,tedy Bohem.
   Pokud duch nemá kde „hlavu“ složit,nemá svůj stabilní opěrný bod,je zmítán ve víru událostí vnějších,tedy mimo svůj domov.
   To proto by se měl člověk obrátit do svého nitra a nalézt jej.Tím domovem je
   vnitřní klid a harmonie.Tím domovem je chrám Matky boží,milosrdenství,který
   je zároveň spojením s Vědomím,s Vesmírem.
   Zde se mohu ptát a zde mohu dostávat přímé odpovědi.Zde vím,že vím.V oku tornáda
   je můj domov,z něhož chodím zkoumat věci vnější,tedy sebe samo.

   **************************
   „Víra je důvěra svému srdci,kterou si rozumovou abstrakcí v člověku ověřuji.
   A naopak,mysl falešného ega,mohu odkrýt srdcem pomocí vědy.“

  6. Pro Matrix 5.12.2018 (14:53)

   Ano,přesně takto postupovali v Líbyi.A přesně takto postupovali v Jugoslávii.
   A přesně takto postupují v současnosti i v České a Slovenské republice a dalších
   evropských zemích.

   A daří se jim.

   PS:Tak jako my jsme sledovali kreslený seriál:Jen počkej,zajíci!,tak má vnoučata,
   samozřejmě včetně nás dospělých,sledují Mášu a medvěda.

   A toto mne opravdu dostalo.Dá se vůbec ještě víc klesnout?

   Populární ruskou animovanou pohádku Máša a medvěd, jež dobývá svět, vidí někteří kritici jako nástroj propagandy Kremlu, napsal britský list The Times. Seriál, jenž byl přeložen do 25 jazyků a byl uveden ve více než stovce zemí, podle těchto tvrzení skrytě velebí politiku ruského prezidenta Vladimira Putina.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ruska-animovana-pohadka-jako-nastroj-Kremlu-V-Londyne-maji-velke-obavy-zato-v-Moskve-vybuchli-smichy-560802

   http://www.novarepublika.cz/2016/07/pohadkovi-diverzanti-v-kreslenem.html

  7. Pokud by Allan Dulles vydal direktivu, o níž píšete, musel by být padlý na hlavu. Taková direktiva by totiž byla jen nošením dříví do lesa. Záměry, o níž se ve vaší direktivě píše dávno předtím zrealizoval Lenin a dovršil Stalin. Větší hrůzy a morální úpadek, kterému za těchto vládců byli Rusové vystaveni, si nelze představit. Jako příklad lze uvést zážitek Dmitrije Šostakoviče při setkání se Stalinem. Už skutečnost, že byl ke Stalinovi předvolán, byla silně znepokojující. Ve vyšších kruzích všichni věděli o jeho bezmezné krutosti, s níž posílá lidi na smrt. Před audiencí musel Šostakovič několik hodin čekat v předpokoji, než byl pozván, aby vstoupil. Je samozřejmé, že během této doby jeho strach rostl a sílil. Když vešel do Stalinovy pracovny, mocnář neodpověděl na pozdrav a cosi psal. Po určité době Stalin vzhlédl a podíval se hudebnímu géniovi upřeně do očí. Ovládla ho hrůza a v tu chvíli neudržel stolici. Stalinovi sluhové věděli co mají dělat. Vykoupali ho a dali mu čisté prádlo i kalhoty. Pak se vrátil a Stalin se k němu choval téměř mile.

   Zbývá jen dodat, že podle průzkumů veřejného mínění masového vraha Stalina dnes adoruje 40% Rusů. Zkuste si představit, že by dnes 40% Němců adorovalo Hitlera.

  8. Hvězdičko, všiml jsem si, že jste mi začala tykat. To svědčí buď o vaší nadutosti nebo o neschopnosti ovládat vztek.

   Jako anonymní přispěvatel klidně můžete tvrdit, že jste byla v Libyi viděla tam nějaké zločiny páchané Američany, je však otázkou, zda vám to bude někdo věřit. Zvláště když si to dáte do souvislosti s vyšetřováním amerických vojáků za násilí páchaném na „nevinných“ islamistech v Abú Ghrajb nebo když si vzpomenete, jak byl americký prezident skandalizován kvůli věznění islamistů na Guantanámu. V USA je veliké množství levicových intelektuálů připravených tvrdě pranýřovat každý poklesek americké armády a vlády. Tito lidé budou donekonečna omílat My Lai, kde se američtí vojáci dopustili zločinu na 347 až 500 Vietnamcích. Titíž lidé budou cudně mlčet o předcházejícím masakru v Hue, kdev komunistický Vietcong povraždil 2 800 až 6 000 mužů, žen, dětí, kojenců a válečných zajatců. Mnoho obětí bylo mučeno, znásilněno a pohřbeno zaživa (Wikipedie).

   ad „Rusofobie je projevem strachu.Strach je projevem nevědomosti.“
   Dokud v Rusku vládl civilizovaný Gorbačov, neměl jsem z Rusů strach i přes neblahé zkušenosti z jejich okupace. Když se k moci dostal agent KGB, ovládl sdělovací prostředky a posílal najaté vrahy na opoziční novináře a politiky, bylo jasné, že se do Kremlu vrátil „mráz“. Když k tomu přičteme vysokou popularitu Stalina, je jasné, že studená válka se vrátila.

  9. pavel 6.12.2018 (15:17)

   ad.Hvězdičko, všiml jsem si, že jste mi začala tykat. To svědčí buď o vaší nadutosti nebo o neschopnosti ovládat vztek.

   1.Zase domněnky.Zkus se na to podívat tak,že ses tebou bavím jako rovný s rovným.
   Nic víc.Nikdo není ani více ani méně nežli ty nebo já.
   2.Bohu nevykám.Až to snad jednou pochopíš,pak už budeš „doma“ a nebudeš se tomu divit.

   ad.Jako anonymní přispěvatel klidně můžete tvrdit, že jste byla v Libyi viděla tam nějaké zločiny páchané Američany, je však otázkou, zda vám to bude někdo věřit.

   Můžeš být bez obav.Nezáleží mi na tom,jestli mi někdo věří nebo ne.To se týká
   i mé přímé komunikace s Božským Otcem.On je mi svědkem především. Dále pak manžel,děti a všichni,kdo s námi v Líbyi byli.A že jich tam z Čech a Slovenska bylo víc než dost.Nemluvě o zdravotním personálu z Polska nebo Indie,či pracujících z Turecka.
   A již vůbec nemluvě o lidech,kteří se tam narodili a vyrůstali.

   Je to má zkušenost,je to mé bohatství.To proto nemáš šanci mne zavést svou sebelítostí
   na zcestí do víru nenávisti.

   *******************************

   Zatím se tu stále jen lituješ.A sebelítost je největší zlo.
   Zkus už konečně pochopit,že to,o čem stále dokola mluvíš,je to,co bylo.
   A na tom nezměníš vůbec nic.Můžeš však z toho vytěžit moudrost zkušeností.

   K tomu potřebuješ nadhled.A když chceš mít nadhled,je třeba se nejen dívat k zemi,
   ale je také zapotřebí nejdřív poznat sám sebe vpravdě.To proto,aby ses přestal
   považovat za Američana nebo Rusa,bílého nebo černého,křesťana nebo muslima,atd.
   To však není všechno,budeš muset nalézt příčinu všeho násilí,agrese,zaslepenosti,atd.
   A pokud nalezneš jinou příčinu,nežli je chudoba srdce,pak mi dej vědět,neboť bys
   předčil samotného Božského Otce.

   Otcova slova:
   „Chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce a
   sebelítost je největší zlo.
   Sebelítost-> závist,nenávist,touha po pomstě,…

   „Uvnitř v tobě je království a vně tebe. Když poznáš sebe, budeš poznán a uvědomíš si, že ty a všichni ostatní jste dětmi živého Boha. Jestliže však sám sebe nepoznáš, pak přebýváš v bídě a jsi bídou.Tedy chudobou srdce,zlem.“

   PS:Pokud neznáš sám sebe vpravdě,neznáš ani Otce.Neznáš-li Otce,pak jej nemůžeš
   poznat v ostatních,ve všech a ve všem.Můžeš jej nenávidět,ale můžeš jej poprosit
   o milost rozumu a milost smrti tak,jako jsem to učinila i já.

   U mne zastání nacismu,rasismu,fašismu,násilí,agrese,atd. skutečně nehledej.V mých očích
   jsou agresoři a násilníci v slovech i činech největší zbabělci.Když mohou,troufají si
   na slabší,ale postavit se samotnému Božskému Otci a zabojovat si sním o to,pro co si sem
   spolu s ním do Nicoty přišli,na to jsou příliš velcí srabi.Nemohou však za to,byli v tomto
   schizofrenním duchu vedeni od mala.Jsou slepí a nemocní.A slepý,jednooký nebo nemocný duchem
   jim těžko pomůže.

   Měj se.

 13. Pro pavla v
  „USA stála válka v Iráku 800 miliard dolarů. Tím padá lež nové levice a prokremelských webů, že USA chtěly na válce vydělat.“

  Zkuste si položit otázky: Kdo je USA, kdo je ten co utratil ty miliardy a kam putovaly? Kdo vyrábí zbraně a munici, kdo to prodává, kdo profituje z potřeby a spotřeby zbraní? Kolik levné ropy USA od té války z Iráku získala?

  1. Vy si myslíte, že na Irácké válce vydělali američtí zbrojaři, ale zaplatil to americký stát. Nelze vyloučit, že máte pravdu. Nicméně americká vláda nedrží pod krkem americká média jako ruská Putin a pokud byste měl pravdu, věřte, že američtí novináři by zbrojařům a americké vládě pěkně zatopili.

   Vy si myslíte, že USA chtěli vydělat na irácké ropě. Ve skutečnosti demokraticky zvolená irácká vláda uzavřela kontrakty na těžbu s mnoha ropnými společnostmi a USA nijak nezvýhodnila, jak ukazuje článek na Aktuálně.cz:

   „Irácká vláda v posledním půlroce otevřela těžařům z celého světa dveře dokořán a podpis jednoho kontraktu stíhal druhý.

   O těžbu z obřího pole Rumajlá na hranici s Kuvajtem se podělí British Petroleum (BP) a čínská společnost CNPC. Zdejší pole obsahuje přes 17 miliard barelů, BP slíbila investovat 15 miliard dolarů.

   Kontrakt na těžbu v dalším velkém poli Západní Kurná s téměř 13 miliardami barelů získaly ruský Lukoil a norský Statoil. S napětím očekávaný závod o těžbu z pole Madžnún, kde je odhadem 12,6 miliard barelů ropy, vyhrály v lednu Royal Dutch Shell a malajsijský Petronas.

   Irák nabídl kontrakty celkem na deset ropných polí, dostalo se například i na angolskou firmu Sonangol (Angola je po Nigérii, Alžírsku a Libyi čtvrtým největším producentem ropy v Africe).“

   https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/irak-celi-nove-invazi-ropni-tezari-zizni-po-smlouvach/r~i:article:662438/

  2. Mohl by snad pavel v
   uvést něco i k Číně, bylo by to za jedny peníze.

 14. → pavel v  6.12.2018 (15:17)

  Jó, tak CIA dobrý, KGB špatný, čtyři nohy dobrý, dvě nohy špatný, takhle ty to máš..:-)) Bééééééé..:-)

  1. Raoul Gustav Wallenberg byl švédský diplomat a člen vlivné rodiny Wallenbergů. Během druhé světové války působil v Budapešti, kde s velkým osobním nasazením a také za velkého rizika zachránil až 100 000 maďarských Židů před holokaustem, a to mimo jiné vydáváním švédských ochranných pasů.

   Nacisté v roce 1944 začali pod vedením Adolfa Eichmanna uskutečňovat „konečné řešení“ židovské otázky. Raoul Wallenberg postrádal zkušenosti z diplomatické oblasti, v období druhé světové války však spolupracoval s maďarským obchodníkem Kalmanem Lauerem a měl za sebou několik obchodních cest do Budapešti. Když organizace War Refugee Board hledala vhodného vyslance, který by se mohl v Maďarsku pokusit pomoci ohroženým Židům, volba padla právě na Wallenberga. Byl mu udělen status diplomata a odcestoval na švédské velvyslanectví do Budapešti. Zde zorganizoval efektivní kancelář, která hledala nejrůznější cesty, jak zachránit co nejvíce lidí. Sám Wallenberg dokázal najít odvahu vylézt na železniční vagón a rozdávat ochranné pasy lidem směřujícím do vyhlazovacích táborů. Jednal z vlastní iniciativy, pochopil, že nemůže čekat na schválení seshora, diplomatické cesty byly neúčinné. Wallenberg začal autem stíhat pochody smrti, které mířily k rakouským hranicím. Rozdával lidem oblečení, jídlo, léky a pasy, které jejich majitelům zaručovaly nedotknutelnost.

   Když se v lednu 1945 dozvěděl o nacistickém plánu na vyhlazení obyvatel budapešťského ghetta, písemně kontaktoval vrchního velitele wehrmachtu v Maďarsku a pohrozil mu trestním stíháním za válečné zločiny po skončení války. Tato akce slavila úspěch, plán na vyhlazení se nerealizoval.

   Válku bez úhony přežil, 17. ledna 1945 se však v chaotické situaci během obsazování Budapešti pokusil kontaktovat Rudou armádu. V úmyslu měl zajistit u domnělých spojenců pomoc a ochranu pro ghetto, chtěl také navrhnout svůj plán pro poválečnou obnovu Budapešti. Naposledy ho jeho spolupracovníci viděli 17. ledna 1945, jak je odvážen sovětskými vojáky na jejich vojenské velitelství v Debrecínu. Poté byl však zatčen a jako možný americký špión (mj. kvůli jeho studiu na univerzitě Michiganu) odvezen do Sovětského svazu, kde zřejmě 16. července 1947 zemřel. Jeho úmrtí nicméně nebylo nikdy oficiálně potvrzeno a někteří vězni propuštění ze sibiřských gulagů tvrdí, že muže odpovídajícího jeho popisu viděli ještě v 80. letech. V roce 2001 mezinárodní komise sestavená ke zjištění Wallenbergova osudu nedospěla k žádným výsledkům. Podle předsedy rusko-švédské komise Hanse Magnunssona to, že v roce 1966 údajně Moskva nabídla výměnu Wallenberga za Stiga Wennerstrőma, top špiona pracujícího pro sovětskou stranu, který byl ve Švédsku zatčen. Takže podle původního prohlášení ruských úřadů zemřel Wallenberg v roce 1947 na infarkt. Ale ještě v roce 1966 nabídla sovětská strana jeho výměnu.

   Tak takhle to vidím já.

  2. …Tak takhle to vidím já….

   Kolik Vám za to trollení Soroš platí? To není možné mít takové názory „zadarmo“!

  3. Pro pavla v

   Osobně nijak neřeším, kdo je z velmocí větší zlo, ale rozhodně nemám pocit, že to je Rusko kterým se v poslední době tolik straší. USA se zde snažíte velebit a přehlížíte co se ho vše týká. Označujete zdejší přispěvatele za rasisty a ještě poměrně nedávno oficiálně v praxi probíhající rasovou segregaci v USA nezmíníte.
   „Oficiálně rasové segregaci v USA zazvonil umíráček až v roce 1964, kdy američtí zákonodárci přijali zákon o občanských právech a o rok později zákon o volebním právu. A i když „právní“ segregace tímto skončila, ta „faktická“ se táhla ještě léta. Stále se vynořují názory, že se objevuje i dnes.
   Třeba Arne Duncan z amerického ministerstva školství nedávno prohlásil, že kdyby Martin Luther King ještě žil, byl by sklíčen pohledem na množství škol, které jsou stále segregované.“

   https://zpravy.idnes.cz/oddelena-pitka-pro-cerne-a-bile-pripominaji-rasovou-segregaci-v-usa-1dh-/zahranicni.aspx?c=A101012_162118_zahranicni_ipl

  4. Smysl toho všeho?
   Rozděl a panuj.
   A kdo se nechá zmást, tak bývá „pod pantoflem,“ či jhem…

 15. Rusko 18., 19. a 20.století bylo ve vývoji světa „pozadu“. V tom materialistickém duchu určitě. Carismus lpěl na jistých tradicích ovládání. Ruská šlechta měla svoji dominantní sílu nad podřízenými lidmi. Školství Ruska bylo za carů velmi pozadu. Průmyslová výroba byla pozadu za Evropou a Amerikou. Zrovna tak nástup vědy. Doprava po obrovském území Ruska byla pozadu.

  Do toho přišla zdánlivě nová doktrína „postupu“ přes novou revoluci, která do té doby neměla svým rozsahem a cílem srovnání. Na jedné její straně byly totiž jisté nevyzkoušené téze vývoje, na druhé praxe. Moc ale lidem vždy chutnala a do porevolučního dění se zapojil opět neblahý lidský faktor, který měl starý šat – ovládání za každou cenu, mít se lépe než jiní. Lid SSSR byl tak pokusnou zvěří, na jedné straně, na druhé šéfové tohoto vývoje měli touhu vyrovnat se vyspělému světu. Stálo to obrovské oběti.

  Vrátím se do historie Západu. Odvážní lidé toužili od 17.století po Novém světě. Přes tehdy malou informovanost se daly do pohybu /postupně/ masy lidí, které šly za novými ideály přes oceán. I tam /na území dnešních USA/ prodělala tato nová společnost svůj vývoj. Když mi někdo řekne – Stalin vraždil, odpovím, dávno před ním vraždili původní obyvatelstvo zmíněné části kontinentu farmáři, postupně různě organizované polovojenské jednotky /pro tento účel vytvořené/ až po vzniklou armádu USA již s novou ústavou „za zády“. Jaký byl rozdíl? A v jakém zájmu to probíhalo?

  Ruská šlechta držela při zemi nevolníky, posléze se nevolnictví zrušilo, něco se uvolnilo a do toho přišel vývoj s datem od r. 1905 až do dnů I.světové války. Pak nastal teror.

  Osadníci chtěli na území dnešních USA půdu, obživu, postupně suroviny pro rozvoj….., a ti úspěšní, vzdělaní, dokázali zavádět do organizace životů osad a měst nové prvky. Kdo jim stál však v cestě na prvém místě? Primitivní obyvatelé, Indiáni, původní obyvatelstvo, které nemělo nárok a které muselo být značně zdecimováno a umístěno v rezervacích. Ó, jak lidské!

  Jaký byl rozdíl? V USA to přišlo značně dříve, na rozdíl od Ruska, a to o mnoho roků. Záměrně pomíjím dovoz otroků z černé Afriky a jejich /ne/status jako lidských bytostí. Vím ale, že to pan Pavel v příslušně okomentuje. Nicméně bych ho nenazýval trollem.

  Dnešní Rusko se mnoho od USA neliší. Mizí tam například lidé zrovna jako v USA. Oba státy mají represivní složky, které sledují obyvatele, novináře, umělce, vědce…. . Ale Rusko neprojevuje chtění po agresi s cílem získat nová území, zdroje. Mají jich dost. Počínaje vodou, dřevem, uhlím, ropou, plynem a dalšími surovinami, dnes i „díky“ sankcím dostatečným množstvím potravin z vlastní produkce /což se o naši republice napsat nedá!/. Chce Rusko, aby za něj třeba nějaký podmaněný stát válčil a přinášel pro agresivní choutky své oběti? Buduje nové a nové vojenské základny po celém světě?

  Pavel v napsal jedno tvrzení – „Kdyby Sovětský svaz nerozeštval kolonie dodávkami zbraní teroristům, na světě by dnes nebyl jediný hladovějící člověk“. To snad nemyslíte vážně, vážený pane? To slůvko kdyby a ještě to vymyšlené dění brané jako nějaký fakt ??

  To je jako bych napsal, že kdyby se Hitlerovi nekladl žádný odpor, byl by teď všude mír, obyvatelé českých a moravských měst a obcí by žili spokojeným životem podloženým svoji kulturní identitou, zvyky a tradicemi.

  Brrrrr, jak může být někdo takto zaslepený.

  Na závěr svého vstupu, za který se omlouvám autorovi článku panu Michalu Legellimi, protože je mimo jeho téma, bych se Vás, Pavle v rád zeptal. Napsal jste: „Moji víru silně nalomila sovětská válka proti naší zemi v roce 1968 …….“

  Jaké oběti Vám a Vaší rodině přinesla tato sovětská válka, mimo silné nalomení Vaší víry?

  Dovedete si uvědomit, co se skrývá pod slovem „válka“? Třeba bombardování civilního obyvatelstva, továren, škol, postup fronty, strádání v úkrytech, padlí lidé, nemoci, hlad, mrtví příbuzní a známí ve skutečném boji na a pak tvrdé obsazení, v případě naší prohry, diktát vítěze a další pronásledování odporu. Přinesla toto ta Vaše „válka“?

  Zpravidla přeji pěkný den. Ale tady cítím jisté zklamání nad jednostranným zaměřením diskutujícího Pavla v. Ale může, to je svoboda.

  Václav Žáček

  1. Pavel v by mohl přidat výčet ruských /sovětských/ zásahů ve světě.
   Spíš ale bude nadále mlčet?

  2. Proč by se mělo pokračovat? Nov už je za námi, splněno…

  3. Popisoval jsem vlastní zážitky, jak v mém dětství již od první třídy probíhalo vymývání mozků komunisty. Dějepis byl podáván tak, aby to vyhovovalo komunistické propagandě – informace byly jednostranně zmanipulované. Když jsem po roce 1989 začal číst normální dějiny, zjistil jsem, že pravda je jiná. Kolik lidí se však o historii zajímá? Myslím, že starší lidé mají v hlavách stále komunistickou propagandu. Spojené státy byly líčeny jako kolonialistická a později imperialistická velmoc, což znamená totéž. Jedním z komunistických argumentů bylo, že USA ukradli zemi indiánům. Byli to však Evropané, kdo od 16. století Severní Ameriku kolonizoval. Podle Wikipedie době jejich příchodu tam žilo 3 – 5 milionu domorodců – země byla jen řídce osídlená. Ve vzájemných bojích padlo 30 tisíc indiánů a 20 tisíc bělochů. Většina indiánů zahynula na evropské infekční nemoci, proti nimž neměli žádnou imunitu. Indiáni všechny války s bělochy prohráli nejen proto, že běloši byli technicky vyspělejší, ale také proto, že mezi různými indiánskými kmeny byla nenávist až za hrob. Ve všech indiánských válkách vesměs stáli na straně bělochů nějací indiáni, obvykle v roli stopařů. Na konci těchto válek zbylo 250 tisíc indiánů. Dnes jejich populace čítá 4 miliony duší (500 uznaných kmenů). Komunisté se nikdy nezmínili o ruské kolonizaci Sibiře (Dálného východu), která, podobně jako v Severní Americe probíhala od 16. století. Důvodem byly zpočátku kožešiny, později nerostné bohatství včetně ropy. Od roku 1708 už Sibiř patřila pod různě organizované ruské gubernie. Sibiř ovšem byla domovem velkého počtu dalších malých národů. Sociálním způsobem života tito domorodci představovali především nomády a sběrače a lovce, cestující za obživou v souladu s přírodními cykly. Tím se zásadně lišili od Rusů, kteří už dávno přešli k usedlému a zemědělskému způsobu života. Domorodé skupiny obyvatel severní Eurasie neměly k dispozici moderní střelné zbraně, což dávalo Rusům samozřejmě (podobně jako Španělům a Portugalcům) velkou výhodu. Příchod a přítomnost Rusů samozřejmě vyvolávaly konflikty a povstání domorodců, na což Rusové odpovídali často násilím v různé podobě.

   Američanům je (právem) vyčítáno otroctví. Bylo zrušeno až v roce 1865. V Rusku bylo zrušeno nevolnictví v roce 1861 carem Alexandrem II.Někteří odborníci ovšem upozorňují, že zákony vydané při kolektivizaci v Sovětském svaze připoutávaly lidi k půdě natolik, že de facto nevolnictví za vlády Stalina obnovovaly. Během celé existence SSSR vzniklo nejméně 476 táborových komplexů, v nichž byly sdruženy tisíce táborů. Na rozdíl od německých vyhlazovacích táborů gulag představoval spíše tábory produkující otrockou práci, jeho hlavním úkolem byla těžba surovin a stavba náročných projektů. Vrchol éry gulagu přišel na přelomu 40. a 50. let. Podle odhadů dosáhl počet lidí v táborech v roce 1948 asi 10 milionů a v roce 1952, těsně před Stalinovou smrtí, téměř 13 milionů. Vězni v táborech museli nezřídka pracovat až 16 hodin denně či dokonce více s minimem stravy, bez patřičného nářadí, bez zkušeností a za daných podmínek s nesplnitelnými normami.

   Po II. světové válce proběhla dekolonizace v Africe, Indii a Indočíně pod vlivem bipolárního rozdělení světa. Lze říci, že studená válka byla pokračováním II. světové války v bývalých koloniích. Sovětský svaz jako nová velmoc tam začal vyvážet komunistickou revoluci. Většinou vyzbrojil nějakého diktátora, který pod praporem socialistické revoluce svrhl slabou vládu a posléze si zemi zprivatizoval. Příkladem budiž Robert Mugabe v Zimbabwe. Ten tuto prosperující zemi naprosto zdevastoval. Jiným dítětem sovětské rozpínavosti je Severní Korea. Jelikož jsme měli podobný režim, umíme si představit, jakou bídu tam lidé prožívají. I přesto dnešní Rusko a Čína drží nad touto strašnou zemí ochrannou ruku. Jižní Korea naopak patří k prosperujícím zemím. To jsem měl na mysli, když jsem psal, jaké důsledky přineslo sovětské vyzbrojování bývalých kolonií a že na celém světě dnes už nemuseli být žádní hladovějící lidé. Kolonizátoři z kolonií na jedné straně bohatli, ale současně přinášeli technický rozvoj a tím i vyšší životní úroveň. Neexistuje však bývalá kolonie, kam Rusové vyvezli socialismus, kde by lidé nežili v bídě.

   Obhájci Sovětského svazu rádi argumentují, že Sovětský svaz zachránil svět před Hitlerem. Proto asi Venda napsal: „To je jako bych napsal, že kdyby se Hitlerovi nekladl žádný odpor, byl by teď všude mír, obyvatelé českých a moravských měst a obcí by žili spokojeným životem podloženým svoji kulturní identitou, zvyky a tradicemi. Brrrrr, jak může být někdo takto zaslepený.“ – konec citace. Tito lidé zapomínají, že Sovětský svaz byl původně Hitlerův spojenec a společně s ním rozpoutal II. světovou válku. Hitler by nikdy nezískal takovou sílu, kdyby mu Sovětský svaz nepomáhal dodávkami potravin a surovin.

   Venda – cit.:“Na závěr svého vstupu, za který se omlouvám autorovi článku panu Michalu Legellimi, protože je mimo jeho téma, bych se Vás, Pavle v rád zeptal. Napsal jste: „Moji víru silně nalomila sovětská válka proti naší zemi v roce 1968 …… Jaké oběti Vám a Vaší rodině přinesla tato sovětská válka, mimo silné nalomení Vaší víry?“ – konec citace.

   Na rodíl od vás, Vendo, si nemyslím, že tato diskuze nemá duchovní rozměr. Hledání pravdy má smysl pro duchovní růst lidstva. Kdybyste si přečetl nějaký nesovětský dějepis, byl byste překvapen, co všechno nám komunisté zamlčeli. A nemusí to být jen pravda o Katyňském lese. Má to nějký smysl? Má. Historie je učitelkou života a kdo ji nezná, je nucen ji prožívat stále znova. Když jsem psal o nalomení své víry, měl jsm na mysli, že po napadení naší země Sovětským svazem všichni lidé definitivně přestali věřit v étos marxistické ideologie. Jaké oběti mi přinesla válka Sovětského svazu proti mé zemi? Členové mojí rodiny byli bezdůvodně zavíráni do vězení. Kdo se nepoddal, skončil jako myč oken nebo v kotelně. Moje rodina žila v trvalém strachu a špehování agenty StB. Ještě v roce 1988 (za Gorbačova) byl umučen Pavel Wonka. Na vysvětlenou: Všechny lidi, na kterých se komunisté podepsali, považuji za svoji rodinu.

   Když Hitler vyhlásil protektorát naší země, na našem území se neválčilo, ale lidé to považovali za válečný stav. Když nás napadla ruská armáda, jednalo se o totéž. Bylo riziko, že jakýkoliv odpor Rusové utopí v krvi, jako v Maďarsku v roce 1956. Když viděli náš strach, upustili od tvrdosti. Češi měli v živé paměti jejich vraždění po roce 1948.

   P.V.

  4. pavel v pro vendu 10.12.2018 (19:35)

   …vlastní zážitky, vymývání mozků, dějepis, Indiáni, infekce, Sibiř, domorodci na Sibiři, zatajování, Maďarsko, 1968, Wonka, rodina žila v trvalém strachu a špehování agenty StB…..

   – každý má poněkud jiné zážitky,
   – proto se snaží každý každému vymýt mozek k obrazu svému
   – dějepis – dějiny píší vítězové podle toho, jak oni potřebují
   – Indiání – i ona infekce je genocidou, a to nejen v USA
   – Sibiř, domorodci – vida, to je stejné, jako když byli hubeni Indiáni, snad se to dělo jen trochu jinými cestami
   – zatajování – kolik nám toho kdo zatajuje a komu se to daří lépe, ten je „hezčí“ ?
   – Maďarsko, 1968 – že nás v tom USA + západní tzv. demokracie nechali podusit – jako vždy.
   – Wonka – no dobrá, stavím mu na roveň lidi zabité Mašíny.
   – že Vaše rodina žila v trvalém strachu a špehování agenty StB? No a co? Všichni byli sledováni. Vyjímky nejsou. To není žádný zásluha.
   Trvalý strach? – Ale prosím Vás, ten je i dnes všudypřítomný. S tím, že stejně jako tehdy, ani dnes nevíte, kdo Vás sleduje. Třeba dokonce i sám strýček Sam, nebo Santa Klaus, nebo jak se všichni ti agenti jmenují…. Bylo třeba vytlačit Ježíška a znemožnit dědu Mráze a nahradit je jiným tlusťochem Santou…. Tsss, nechtěla bych v kolíbce kolíbat ani jednoho.
   Tím chci říci – že mnohá srdce zkameněla.
   Ale jinde srdce kamenná ani jednostranná nejsou.
   *************

   „mnoho srdcí jde cestou věčnosti

   mnoho srdcí je na pouti věčností

   rozdávají svá srdce všem¨

   Stvoření Otcovo¨

   Věčností

   září“

  5. ad. Anonym 10.12.2018 (22:38)

   Chybička se vloudila – napsala matka

  6. Člověk se neustále vyvíjí. Byl zcela jiným v době bronzové, ve staré Číně či ve středověké Francii. Stále je však do něj zakódováno to „od počátku“ dané poznání dobra a zla ve svém subjektivním cítění a chtění mít pro sebe to dobro. Kdo, co je to „pro sebe“? Tělesná schránka, s myslí, smysly, pocity libosti či nelibosti? Nebo nějaké „vyšší já“? Ať podle svého poznání si každý přebere.

   Měl jsem známé, kteří do roku 1989 byly náměstky či jinými vedoucími pracovníky komunistických podniků a po roce 1989 začali číst tu jinou literaturu a pochopili, že všechno, co dosud dělali bylo špatné. Vrhli se na privatizaci, pochopili a u moci pak zůstali. /žádní Kožení či Bakalové…./

   Znám učitele, kteří dnes vehementně učí, že nás v roce 1945 osvobodili Američané. Snad dokonce že boje na linii Ostrava, Brno / Boskovice až k Poličce/, Vídeň, kam došla Rudá armáda, že vlastně ani jakoby nebyly.

   Znám lidi, kteří v životě neposlouchali Rádio Svobodná Evropa či Hlas Ameriky, ale po roce 1989 prokoukli tak, jako by měli i ty knihy o tom správném dějepise, které ještě nebyly na zdejším trhu, dávno nastudované.

   Znám lidi, kteří chodili před rokem 1989 k volbám, dokonce byli členy politických stran, které s komunisty kolaborovaly, a pak pokračovaly z ničeho nic jako ničím nezatížení lidé.

   Kdo z rodičů řekl šestiletému chlapci, prvňákovi, „pozor, chlapče, bude ti vymýván komunisty mozek?“. Moji rodiče pocházející z velmi skromných poměrů naopak říkali – kluci /tři synové/, máme se dobře a učili nás žít a poctivě pracovat. Žádný z nás se po roce 1989 nestal privatizátorem.

   Dějiny píšou vítězové. Dvě atomové bomby na japonská města? Byly přece nutné pro ukončení války? Proč to tak nechápat,že ?

   Příkladů tady bylo uvedeno mnoho. Imperiální politika je vždy pro lidi, kteří jsou ovládání a pociťují to, špatná. Jednou takové lidi ovládá ten, podruhé onen stát – velmoc. Kdo má dnes největší vojenský rozpočet? Kdo je největší vývozce zbraní? Čí koncerny, nadnárodní podniky ovládají většinu světa?

   Na závěr. Jsem již dost stár na to, abych rozpoznal propagandu a faleš i toho dnešního světa, kam jakoby patříme. Dávám císaři, co je jeho a na druhé straně, pro mne mnohem a mnohem důležitější je jiný svět, jiná strana mince, kam dávám to podstatné. Upřímně, i se sedmdesátkou na krku, hledám pravdu a nacházím ji na jisté duchovní cestě. Jestli mi otevřely oči nesovětské dějiny či ty zmanipulované, komunistické? Kdo jistě ví, v čem je pravda? Nechávám se vést tou Silou, která tento svět a myriády jiných stvořila. Až bude má duše stát u toho božského účetního, tak se mne tam nikdo nebude ptát, jestli jsem četl Viktora Suvorova, L.N.Tolstého či Karla Čapka a jak a čemu věřím? Budu tam pouze se záznamem svého života, svých hříchů a pochybení. A tam je jedno, jestli někdo změnil svůj přístup z komunistu na odéesáka, z nevěřícího na věřícího……., tam je to o tom závěrečném účtu za prožitý život. Ze svého značně omezeného života, z působení na „nízké“ úrovni bez ambicí někoho či něco ovládat, jsem viděl chyby za minulého režimu a vidím je i nyní.

   Nepostavil jsem za minulého režimu ve svém mládí dům, nevystudoval vysokou školu. Žil jsem tak, jak podmínky dovolovaly. Četl jsem Hrabala, Párala, Dostojevského i Twaina, chodil na české filmy i na málo těch západních. Nemám v sobě žádnou hořkost. Nenazývám rok 1968 válečným rokem se sovětskou mocí.

   Pane Pavle v, prostě žiju. Vnímám svět jako jeviště obrovské divadelní frašky, tragédie i komedie. Jsem tady duchovní bytost, která v těle bytosti člověka sbírá životní zkušenosti a která si v jistém okamžiku svého života uvědomila, kde se nachází.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  7. Vendo,
   není u nás člověka, který by nevěděl jak a co učit, hlavně dějepis. Chyba je mimo jiné v tom, že rodiče a prarodiče nepodporují autoritu školy. Protože do nějakého věku musí se naučit dítě autoritu respektovat. Ve Švédsku mají po 30 let rostlou generaci, na kterou nikdo nesměl sáhnout. Jestli z toho jásají, to nechám na zdejší znalce, byl jsem jen v obdobném Dánsku a stačilo.
   Já si pamatuji, že jsem se ve 4.třídě učil, že Julius Fučík miloval Sovětský svaz a žádné následky to na mě nemělo. Doma bylo smýšlení jiné. Rodiče byli sedláci, komunisti nás chtěli vystěhovat, vystěhovali pak jiného sedláka, další bývalý protektorátní četník byl 10 let zavřený, že měl vysílačku a jako chalupář se přistěhoval člověk, který taky 10 let seděl kvůli vysílačce. Ve vsi byl i spolupracovník StB. Táta byl krátce zavřený kvůli tomu, že soudruzi dali v noci na kolnu zbraně po vlasovcích a ráno je tam našli.
   Děti spolu na vsi kamarádili všichni a nikdo politiku neřešil. Lítalo se venku. Dnes si děti vymývají hlavu samy marjánkou, mobilem a internetem, ze kterého tahají věci nepřiměřené jejich věku. Bakalářská práce na UK Praha sociologii řeší, jestli mužný vzor Ferda mravenec není antifeminista. A to nemluvím o sektách a vykladačích čehosi JAKOBY duchovního.
   Píšete :“Znám učitele, kteří dnes vehementně učí, že nás v roce 1945 osvobodili Američané. Snad dokonce že boje na linii Ostrava, Brno / Boskovice až k Poličce/, Vídeň, kam došla Rudá armáda, že vlastně ani jakoby nebyly.“
   Komentář: JAKOBY je důležitý faktor historie. JAKOBY jste byl na hodině, kde někdo JAKOBY špatně učil dějepis.
   Byli jsme přeci osvobozeni USA ( Udatnou Sovětskou Armádou).
   Můj táta šel 6.května 1945 do kostela v sousední vesnici a přišel za 3 dny. Wehrmacht odevzdal zbraně bývalým českým vojákům, SS odzbrojili Čechy a utíkali před Rusy, přijeli místo nich vlasovci, ti utekli před Rusy. A někdo na kole dojel pro Američany, kteří osvobodili vesnici asi 5 km daleko. Nakonec zahrála česká dechovka. Do naší vesnice nedojel nikdo, takže poraďte Vy, kdo nás tam osvobodil, procházeli tudy jen celý den vlasovci. A v 1968 sovětské tanky jezdily taky do naší vsi nedorazily, tak jsem šel ráno krmit jalovice.
   Moje třídní na ZŠ byla komunistka, učila dějepis dobře a nenapsala mi do posudku, že jsem chodil na náboženství.
   Píšete :“Kdo z rodičů řekl šestiletému chlapci, prvňákovi, „pozor, chlapče, bude ti vymýván komunisty mozek?“.
   Mě šestiletý mozek nikdo nevymýval, na soudruhy, co vyhrožovali rodičům, že se děti nedostanou na školu jsme s bratrem křičeli, že jsou zloději. A nestalo se nic. Vystudovali jsme nakonec všichni tři a máma byla během mé školy už vdova.
   Uteklo to hezky a dobře, nějak jsem zapomněl si na všechno stěžovat. Žijeme tu 73 let bez války, máme se tak zle?

  8. Cituji: „…tam je to o tom závěrečném účtu za prožitý život.“ V této věci jsme vy i já zcela ve shodě. Lidé, kteří prožili klinickou smrt, podávají svědectví o „filmu svého života“. Vidí v něm sami sebe, ale očima těch druhých. Každá faleš (každé sobectví) vyplave na povrch. Nikdo nesoudí. Není to nutné – důkazy jsou totiž „neprůstřelné“. Co máme dělat, aby nám při sledování toho filmu nebylo úzko? Podle mého máme žít v pravdě – zavrhnout život ve lži. Zdá se mi, že v tom je podstata Ježíšova poselství. Drtivá většina utrpení, co ho ve světě je, je způsobena lidmi. Je falešné jen pracovat na svém duchovním růstu a tvářit se, že úpění trpících nás nemusí zajímat, že my na něm neneseme vinu. Žádnou vinu bychom neměli, kdybychom byli v postavení otroků či nevolníků, lidí, kteří nijak nemohou ovlivnit běh světa, jak to bylo charakteristické pro naprostou většinu lidí ve starověku. Pro tyto lidi opradu platilo okřídlené úsloví: Nemůžeš-li změnit svět, změň alespoň sám sebe. Svět je dnes jiný. Za prvé se stal velikou vesnicí, za druhé máme svobodu, tedy určitý podíl na moci a z toho plynoucí svůj díl odpovědnosti. Ano, budeme skládat účty z toho, jak jsme se svým podílem na moci naložili. Lze si představit obvyklou obhajobu: Musel jsem dělat špinavé kompromisy s mocnými, aby moje děti mohly studovat, nebo proto, že to tak dělali všichni … Taková obhajoba sotva obstojí. Jiní lidé totiž nepřivolili ke spolupráci se lží. Jiná obhajoba může znít: Nevěděl jsem o hrůzách, na nichž se má vlast podílela (kambodžská genocida). Ani tato obhajoba nemůže obstát – je podobná obhajobě Němců, kteří tvrdili, že nic nevěděli o vyhlazovacích táborech. Další obhajoba může být: Já jsem spolupracoval s mocí a měl účast na její lži, ale jen proto, abych vyvažoval lži politického soupeře. Říká se tomu reálpolitika – pro ni žádné morální zásady nemohou platit, protože pokud by je jedna strana dodržovala, prohrála by. Podle tohoto konceptu politika je cosi, co nemá souvislost s duchovním úsilím člověka. Ani tato obhajoba nemůže obstát. Platí totiž, že žádnou špinavost nelze omluvit špinavostí někoho jiného. Život není sport, kde se fauly považují za normální součást hry. Nelze omluvit zlo, že bylo spácháno s cílem dosáhnout dobro. Tolerovat zlo je hřích a také nebetyčná hloupost. Jestliže dnes toleruji zlo, které se děje někomu jinému, mohu si být jist, že až zlo zesílí, doplatím na to i já. Němci fandili Hitlerovi, když kradl majetek židů (lichvářů), ale pak nemohli nic dělat, když po vyhlášení totální války byli na frontu posíláni jejich mladí chlapci.

   Každý se můžeme rozhodnout pro širokou cestu pohodlného kompromisu se zlem (se lží) nebo se rozhodnout pro onu úzkou cestu, o níž mluví Ježíš. Jeho mise zdánlivě skončila fiaskem. Někteří jeho současníci z něj měli legraci a považovali ho za hlupáka, který ničeho nedosáhl. My dnes víme, že individuální odpor proti zlu má smysl. Že malá sněhová kulička může strhnout lavinu.

   Good luck

   P.

  9. ad/…..Žijeme tu 73 let bez války, máme se tak zle?

   Ne, nemáme.

  10. Pardale, musím se přiznat, že jsem nějak nepobral ten Váš komentář:
   „ JAKOBY je důležitý faktor historie. JAKOBY jste byl na hodině, kde někdo JAKOBY špatně učil dějepis“ co tím chtěl básník říci?

   Tohle je vyloženě literární perla:
   „Můj táta šel 6.května 1945 do kostela v sousední vesnici a přišel za 3 dny. Wehrmacht odevzdal zbraně bývalým českým vojákům, SS odzbrojili Čechy a utíkali před Rusy, přijeli místo nich vlasovci, ti utekli před Rusy. A někdo na kole dojel pro Američany, kteří osvobodili vesnici asi 5 km daleko. Nakonec zahrála česká dechovka.“

   A tuto větu jste vyrobil zase z rozčílení?
   „A v 1968 sovětské tanky jezdily taky do naší vsi nedorazily, tak jsem šel ráno krmit jalovice.

   K Vaší závěrečné otázce, Milenium si rozhodně nemyslí, že se zde máme obecně špatně. Mnoho lidí si to ale myslí, ego je totiž pěkně obelhává.

  11. ad.: Mnoho lidí si to ale myslí, ego je totiž pěkně obelhává.

   Děkuji za ego-příspěvek. Už jsem měl ego-absťák:-))

  12. „Žijeme tu 73 let bez války, máme se tak zle?“
   Jak se to vezme. Táta mého kamaráda si velice rád utahoval z lidí. Když spolu pracovali a ten můj kamarád naříkal, anžto se praštil kladivem do palce, jeho povedený tatík se smál řka: Já stojím metr od tebe a tady žádnou bolest necítím. Tato příhoda hezky ilustruje relativitu štěstí. Za sebe mohu říci, že ač jsem své mládí prožil v nesvobodě, bral jsem věci tak, jak jsou a necítil jsem se nějak zvlášť bolševikem postižený. Každý takové štěstí neměl. Kdo vyčníval z řady, na toho dopadla těžká bolševikova bota. Ať to byl akademik Wichterle, Werich, Chramostová, Kubišová… Vy si možná myslíte, že ti lidé jen spláceli svůj karmický dluh, že dostávali, co zasloužili. Pokud opravdu nemáte soucit s oběťmi bolševika, pak je to s vámi marné, marné, marné …

  13. Milénie, neporozuměl jste. No a co? Vypněte své ego, a když neporozumíte ani tak, tak pochopíte, že vypínání ega je k dobré k diskutování o diskutování. Jinak k ničemu.

  14. pro pavla v
   . Psal jste, že bolševik ublížil Vaší rodině a vysvětlení : všichni, komu ublížil jsou moje rodina. To je hopně jinak , než jak píšete :“Za sebe mohu říci, že ač jsem své mládí prožil v nesvobodě, bral jsem věci tak, jak jsou a necítil jsem se nějak zvlášť bolševikem postižený.“
   Chramostové bolševik ublížil a pak si ublížila sama, chtěla podvodem privatizovat půl Malé strany a dostala milost od Havla. Kubišová je jiná úroveň.
   Píšete :“Vy si možná myslíte, že ti lidé jen spláceli svůj karmický dluh, že dostávali, co zasloužili. Pokud opravdu nemáte soucit s oběťmi bolševika, pak je to s vámi marné, marné, marné“
   Komentář : karmický dluh považuji za nesmysl a psal v tom duchu asi 100-krát.
   Mluvil jsem s obětmi bolševika, třeba rodinu mojí tety vystěhovali. Sestřenky to nesou jako křivdu stále a ani tam nechtějí se léta podívat na zbylé riuny statku.
   Mluvil jsem mnohokrát s tím, co seděl 10 let za vysílačku. Byl přátelský a na nic si nestěžoval.

  15. Pardale a víte proč si jeden stěžuje a druhý za stejné situace ne?
   Je to velmi prosté, protože tělo jede podle programu. Podle programu jede úplně každá hmota, úplně každá, i ta, co nemá DNA, ale jen kristalickou mřížku.
   Pokud se budeme bavit jen o lidském těle a životě, tak Od velkého-malého třesku v podobě splynutí samčí a samičí pohlavní buňky až do posledního výdechu těla jsou všechny změny DNA již zaneseny v původním programu. Ten program jednoduše obsahuje informace o čase, tedy děj a k příslušné době i příslušné změny. Takže to není tak jak se zde někteří vyjadřovali ve smyslu, že to a to mění DNA, tak jak by v něm mohlo být zaznamenáno vše až do smrti. Prostě tam je i to, že dojde v dané době k těm změnám. To myslím není tak těžké si představit, pro Milenium to není problém, ale chápu, že mnohý to musí odmítnout pro zachování sebe sama, respektive toho, za co se považují (hmota, myšlenky a skutky)
   Ego vynechám, nechci ještě více popichovat Lojzu.

  16. Milénie, nemám chuť pokračovat v diskuzi, když píšete :“Podle programu jede úplně každá hmota, úplně každá, i ta, co nemá DNA, ale jen kristalickou mřížku.“
   Asi máte na mysli krystalickou mřížku, tu ovšem nemá každá hmota, jsou i látky nekrystalické ( amorfní) nebo látky kapalné a plynné a plazma, které je vesmíru většina. Aha. Krystalickou mřížku neřídí program, ale možnosti prostorového upořádání, který vede ke krystalickým soustavám, viz látka ZŠ.
   O DNA nemáte páru, nejen že se časem mění (degraduje, vznikají ale i mutace, které mohou být evolucí využity). Moje DNA neřídí všechno, např. to, že jsem si před chvílí nakrájel na plátky jablko a snědl a nyní píšu Miléniu ( Miléniovi). Pokud si něco takového myslíte, jděte na procházku do lesa, to neublíží.
   DNA člověka je dána při narození, ale geny se mohou aktivovat nebo ne, což je podstatné a tato část vědy se jmenuje epigenetika. Gen člověčenství byl údajně nalezen, píše Jaroslav Petr, což je VŠ profesor a popularizátor vědy.
   https://vtm.zive.cz/clanky/konecne-gen-clovecenstvi-dlouholete-patrani-mozna-prineslo-sve-ovoce/sc-870-a-196347/default.aspx

  17. matko,

   napsala jste: „– Wonka – no dobrá, stavím mu na roveň lidi zabité Mašíny.“ K.cit.

   Podívejme se na Mašíny v historických souvislostech. Během protektorátu se většina Čechů rychle poddala nacistům, usilovně pro ně vyráběla zbraně v českých zbrojovkách, nehnula proti nacistům prstem, zato však ochotně posílala udání na své sousedy . Mnozí Češi s nacisty sympatizovali, protože neměli rádi židy (považovali je za kulturně cizorodé a záviděli jim bohatství). Naštěstí se našli i lidé riskující život v odboji. Opravdovým esem mezi nimi byl otec bratří Mašínů. I když se na našem území nebojovalo, patřilo k věci, že rukou odbojářů padli němečtí vojáci i jejich čeští kolaboranti. Při stíhání odbojářů sploupracovali esesáci s českou policií.

   Po roce 1948 spustil Klement Gottwald teror podle Stalinova vzoru. Pod vedením jeho poradců vytvářela komunistická strana atmosféru strachu. Stovky politických vězňů byly popraveny, desetitisíce žalářovány v táborech nucených prací. Krutost komunistů byla stejného druhu jako gestapáků za protektorátu. Řada přátel bratří Mašínů, včetně anglických letců, se stala obětí tohoto běsnění. Nelze se divit, že se Mašíni rozhodli pro odboj. Lidé, které zabili, měli vždy zbraň svěřenou jim Gottwaldovými teroristy. Nemuseli zemřít, kdyby se od stalinistického teroru distancovali. Je jisté, že oni by Mašíny klidně vydali Stalinovým katům.

   Když Mašíni prchali přes NDR, bylo na jejich dopadení nasazeno 20 000 policistů. To dostatečně svědčí o Stalinově zběsilosti. Uvážíme-li, jaká zrůda byla jejich protivníkem, je unfér je odsuzovat.

  18. Napsala jste: „– proto se snaží každý každému vymýt mozek k obrazu svému
   – dějepis – dějiny píší vítězové podle toho, jak oni potřebují“

   Jste velice nespravedlivá. Že by se po roce 1989 vymýval již malým dětem ve škole mozek, není pravda. Když jsem byl malý kluk, téměř všechny děti byly dobrovolně-povinně pionýry. Skaut byl zakázán. Je snad dnes zakázán Pionýr?

   Jako děti jsme již na základním stupni chodili se školou na filmy jako Práče, Syn pluku, Kapitán Dabač. Nejen to. Byli jsme od mala vystaveni i dokumentárním záběrům z koncentráků. Těmito filmy jsme byli vychováváni k nenávisti. Jsou dnešní děti vystaveny něčemu podobnému?

   O Masarykovi se učilo, že nechal střílet do dělníků. Byla to lež, Masaryk jako prezident takovou pravomoc neměl. Jinak se o Masarykovi nesmělo mluvit – ani pozitivně, ani negativně. O jeho myšlenkách se za komunistů nevědělo vůbec nic.

   O Baťovi byl natočen film Botostroj. Vykreslil Baťu jako bezohledného kapitalistu, který se neštítil ani těch nejhorších metod, aby dosáhl co největšího zisku. Promítal se s velikou slávou po celém Československu. Ve Zlíně (tehdy už Gottwaldově) projekce skončila fiaskem. Diváci ve městě, které bylo filmovým dějištěm tohoto díla, z nichž mnozí ještě zažili svého šéfa jako zaměstnavatele, po několika minutách začali dávat hlasitě najevo, co si myslí o tak nehorázném pomlouvání Tomáše Bati a překrucování reality. Nevole vyvrcholila demolováním kina, které ukončil až zásah policie. Představení se nedohrálo.

   Jiným příkladem manipulace s dějinami je seriál 30 případů majora Zemana. Jako v mnohých jiných dílech z této doby v něm byla řada skutečností uváděna do smyšlených souvislostí, nebo některá fakta zcela měněna. Většina dílů seriálu je sice natočena na základě skutečných událostí s řadou nepozměněných faktů, ale jejich celkové, ideové vyznění je poplatné době a účelu vzniku seriálu. To je důvod, proč je seriál označován jako propagandistický. Vznikl po r. 1989 nějaký propagandistický seriál opačného znaménka?

   Zásadní rozdíl mezi dobami před a po roce 1989 je dnešní svoboda slova a svoboda politická (zakládat strany). Pokud by dnes chtěl nějaký autor úmyslně veřejně falšovat historii, okamžitě by se zesměšnil. Pokud však v době normalizace někdo veřejně kritizoval lži komunistů, skončil v báni.

  19. ad.
   Pardal 13.12.2018 (22:38)

   „Mašíni rozhodli pro odboj. Lidé, které zabili, měli vždy zbraň svěřenou jim Gottwaldovými teroristy.“

   Souhlas. To nebyl odboj. Ti se chovali jako zpovykaná zvěř. Surově vraždit omráčené, okrást je, sebrat zbraně,… to nelze zdůvodnit jako odboj.

  20. Pavel v.
   Kdyby všichni, kdo měli někoho zavřeného neprávem v padesátých letech někoho kvůli tomu zavraždili kvůli penězům, tak to bylo podle Vás OK.
   https://www.novinky.cz/domaci/135438-syn-zastreleneho-ucetniho-promluvil-masinove-jsou-loupezni-vrazi.html
   Je tam snímek zavražděného se svázanýma rukama za zády.
   „Kousky spisů se po roce 1989 ztratily. Patří k nim obrazová složka o zabití strážmistra Jaroslava Honzátka v Čelákovicích. Právo snímky získalo od anonymního dárce.
   Muži, kteří chtěli získat zbraně, do Čelákovic přijeli v ukradené sanitce. Zaparkovali ji před služebnou a Honzátkovi namluvili, že měli dopravní nehodu. Uvěřil jim a pustil je dovnitř. Milan Paumer, který se akce zúčastnil s Mašíny, tvrdí, že strážmistra omámili chloroformem a nechali ho ležet na zemi služebny. Rozhodně popřel, že by ho svázali. Tím si ale protiřečí jak s Mašíny, tak s policejní dokumentací.
   Mladíkům se z místa podařilo odnést zbraně. Už byli v autě, když se k omámenému Honzátkovi vrátil Ctirad Mašín a podřízl mu hrdlo. Alespoň takto popsali události v Čelákovicích Václav Švéda a Zbyněk Janata zatčení při pozdějším útěku v Německu. Oba byli následně odsouzeni k smrti a popraveni.“

  21. ad.
   pavel v pro pardala 14.12.2018 (14:23)
   Peníze loupili, aby dostali z vězení svého neprávem zavřeného kolegu Ctirada Mašína.
   http://www.totalita.cz/odbsk/odbsk_masin_06.php
   http://www.totalita.cz/odbsk/odbsk_masin_08.php

   Takže loupež na úplatky, nikoliv na odboj…..
   A víte co, já byla účetní. Měla jsem hmotnou zodpovědnost za peníze. A pokud by na mne kdokoliv vyjel s úmyslem ukrást mi peníze pro lidi, či učně, to si pište, že pokud bych hrůzou nezkameněla, že bych se bránila.
   Kdo jde krást musí počítat s tím, že bude zabit. A ne to všelijak zdůvodňovat. Nebylo to morální. Ten účetní za to, že zavřeli Ctirada, nemohl mít nic společného. Takže vražda. Sprostá nemorální vražda ….

  22. V reakci na odboj Mašínů, kteří zabili, připomínáte 5. přikázání Desatera. Jako křesťan věřím, že Desatero má původ u Boha. Přesto žádné z těch přikázání (vyjma prvních dvou) nemá absolutní platnost. Ježíš dokazoval farizeům, že se smí například porušit 3. přikázání (sváteční den), když se má prokazovat milosrdenství a když je potřeba udělat neodkladnou práci. V tomto smyslu se smí v zájmu „vyššího principu“ porušit i přikázázání „nezabiješ“. Takto mohou legitimně zabíjet policisté, vojáci, ale také každý z nás – při obraně. Celá Ježíova mise byla o svobodě člověka rozhodovat se ne podle nějakého nařízení, ne podle většiny lidí, ale podle vlatního svědomí. Svědomí člověku nedovolí bezdůvodně zabít, ale také mu nedovolí ignorovat utrpení nevinných způsobené agresí. Pacifismus, to jest odmítání násilí, není ušlechtilé. Odmítnout pomoc trpícímu je za prvé zbabělost, ale hlavně podlost.

  23. ad. pavel pro matku 15.12.2018 15.12.2018 (17:18)

   * jak je snadné porušit kterýkoliv článek Desatera a porušení si zdůvodňovat dle svého zájmu a prospěchu
   * jak je snadné ignorovat utrpení nevinných způsobené agresí – podřezaných, zastřelených,…
   * Jak je snadné odmítnout pomoc trpícímu je za prvé zbabělost, ale hlavně podlost.
   * Jak je snadné svázaného člověka, člověka v bezvědomí,…dorazit.
   * jak snadno se z beránka stane bestie….která trhá na kusy dalšího beránka…

   Opakuji naposledy – spěte dál ve své víře, konstruktu,…. Je to též velmi snadné, hajat.

  24. matko,

   francouzští policisté zabili Chérifa Chekatta, teroristu, který měl na svědomí lidské oběti ve Štrasburku. Jsou ti policisté vrazi? Porušili 5. přikázání? Měli se raději podřídit teroru?

   Pavel

 16. matka 7.12.2018 (15:28)Smysl toho všeho? Rozděl a panuj. A kdo se nechá zmást, tak bývá „pod pantoflem,“ či jhem…

  Přesně tak! Zpitomět lidi, udělat z nich vystrašený zvířata – peklo nebo současný systém ???

  https://www.youtube.com/watch?v=am-H09jTIwU

  1. Nejen systém, ale mnohdy i lidi vzájemně se udržují ve strachu, obavách, bolesti.
   A pokud se člověk navíc dá strhnout a začne oplácet či nenávidět, jedná se o zničující energie.
   Ti, kdo se snaží ostatní ovládat, netuší, že se jim to mnohonásobně vrátí. Vídám to velmi často kolem sebe, jak si lidé podlamují (přinejmenším) své zdraví….

 17. → Matrix 7.12.2018 (14:56) – jakou to má souvislost?

  Neočekávej vnímámí souvislostí od někoho, kdo nevnímá vůbec.

 18. → Pavel v by mohl přidat výčet ruských /sovětských/ zásahů ve světě.

  Tak ať klidně přidá. O CCCP si nedělám nejmenším iluze, ale v soutěži zvěrstev všeho druhu nemá Jůůesej konkurenci.

  1. Podle odhadu komunismu, který Rusové vyváželi ze Sovětského svazu, padlo na celém světě za oběť 80 milionů lidí. Tím vůbec neříkám, že Američané se nedopustili jiných nepřijatelných věcí. Například si nejsem jist, zda bombardování Drážďan nebyl, přes všechna zvěrstva nacistů, válečný zločin. Posuďte sám, která z oněch dvou supervelmocí způsobila více úmrtí.

 19. → Když jsem psal o nalomení své víry, měl jsm na mysli, že po napadení naší země Sovětským svazem všichni lidé definitivně přestali věřit v étos marxistické ideologie.

  Hmm, tak věř nebo nevěř, ale existují lidé, kteří marxistický ideologii a víře v bolševika nevěřili a neuvěřili nikdy.

 20. → Posuďte sám, která z oněch dvou supervelmocí způsobila více úmrtí.

  Tvl., co řešíš? Posuzovat zvěrstva, co do více/méně? Ty jsi asi fakt upad. Zvěrstvo zůstává za všech okolností zase a jen zvěrstvem, přičemž je šuma fuk jestli ho způsobil bolševik, nebo tzv. demograt.

  1. ad. Honza 11.12.2018 (0:00)
   Bingo.
   přečetla jsem:
   „Krvavé kolo diktatury vždy semele i mnohé z těch, co jej pomáhali roztočit.
   Zajímavou zkušenost jsem učinil v jedné vísce, kde jsem se chtěl dozvědět více o osudu jednoho komunisty, který byl v padesátých letech umučen v pracovním lágru. Od jednoho zasloužilého soudruha se mi tam dostalo odpovědi, že to bylo naprosto v pořádku, neb to byl trockista…“

   * totiž každý, i takzvaný demokrat, který zvěrstvo páchá, si je zdůvodňuje a upravuje kladně, ku prospěchu svému,…a bojí se druhého, který není v jeho podporujícím stádečku….

  2. Tvl. Honzo :-),

   máte pravdu, zvěrstvo zůstává za všech okolností zase a jen zvěrstvem. Jsem stejně jako vy přesvědčen, že pomsta (vyvažování zla zlem) je cestou do pekel. Občas se asi každému z nás stane, že někomu ublížíme a máme pak výčitky svědomí. Věc by se dala snadno napravit, kdybychom dokázali přiznat chybu a omluvit se. Jenže v té chvíli si uvědomíme, že i ten druhý nám kdysi ublížil (a neomluvil se). Konečným důsledkem takového vztahu, kdy ani jeden není schopen nabídnout smírnou ruku, je vzájemné odcizení až lhostejnost.

   Možná si řeknete, že moje úvaha je mimo téma. Nemyslím si to. Učencům trvalo poměrně dlouho, než si uvědomili, že stejné fyzikální zákony, jako zde na zemi, platí i ve vzdáleném vesmíru a že vzdálené hvězdy jsou složeny ze stejných atomů jako slunce. Tak i bezprostřední vztahy mezi lidmi jsou kopií vztahů ve velké politice.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference