mapa stránek || vyhledávání

Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!

lod-s-migranty Ľudia sa už dávno prestali pýtať na to, či je ich konanie v súlade s Vôľou Stvoriteľa a jeho Zákonmi. Vôbec nás už nezaujíma, či sú naše snahy o riešenie najrozličnejších problémov kompatibilné so Zákonmi Tvorcu univerza. Môžeme síce vo svojej slobodnej vôli jednať takýmto spôsobom, avšak naše konanie sa tým automaticky dostáva do rozporu so Zákonmi univerza, čo pre nás musí mať celkom logicky nepriaznivé dôsledky.

Tak je to aj s imigráciou. Náš fatálny nezáujem o to, ako by sme mali tento problém správne vnímať a riešiť sa preto musí nevyhnutne skončiť katastrofou.

Určite bude teda prínosné, ak sa pokúsme pozrieť na problematiku imigrácie práve z hľadiska duchovných Zákonov.

V celku stvorenia, zahŕňajúcom v sebe ako hmotný, tak i duchovný rozmer vládne Spravodlivosť. Iba na zemi je tomu vinou ľudí inak. Ľudia sa totiž o Zákony skutočnej Spravodlivosti nezaujímajú a nesnažia sa ich vedome aplikovať do svojho každodenného života.

Avšak na základe skutočnej a vyššej Spravodlivosti nie je vôbec žiadna náhoda, na aké miesto na našej planéte a do akého konkrétneho národa sa každý človek rodí. Zrodenie na zem je totiž procesom riadeným duchovnými Zákonitosťami. Tie objektívne a nestranne posudzujú všetky kvality ľudskej duše, všetky jej klady a zápory, všetky jej chyby, viny, nedostatky, ale aj prednosti. No a na základe maximálne spravodlivého a nestranného posúdenia sa potom každá ľudská duša rodí do celkom konkrétneho národa na zemi, ktorý predstavuje to najvhodnejšie miesto pre jej ďalší duchovný a osobnostný rast.

V prostredí, ktoré bolo človeku určené vyššou Spravodlivosťou, má odložiť svoje viny, vymazať svoje chyby a vyrovnať svoje účty. A ak sú aj mnohokrát tieto podmienky tvrdé, sú každopádne spravodlivé, pretože práve tak si to človek zaslúžil na základe súhrnu všetkých kvalít svojho predchádzajúceho bytia.

Spravodlivými Zákonmi univerza je pri posudzovaní nášho miesta na zemi brané do úvahy predovšetkým to, čo je dobré pre náš duchovný vzostup a nie to, čo je nám osobne príjemné. Tieto Zákony majú totiž na zreteli naše celkové dobro, kým ľudia majú na zreteli len svoje momentálne, hmotné dobro. O zájmy svojho ducha a svojej duše, čiže o svoje skutočné záujmy, dbá iba málokto.

Rodná zem predstavuje teda pre každého človeka práve to miesto na zemi, kde má dozrievať vo svojej ľudskosti, čestnosti, ušľachtilosti, spravodlivosti a duchovnosti. V podmienkach, do ktorých sa zrodil, má za úlohu pretvárať sám seba k lepšiemu a zároveň má usilovať i o zlepšenie podmienok, v ktorých sa ocitol.

Poslaním každého človeka je totiž bojovať za dobro a spravodlivosť práve na tom kúsku zeme, kde sa narodil. Tým dozrieva jeho osobnosť a tým zlepšuje i svoje vlastné, životné pomery.

Ľudskú dušu, prichádzajúcu na zem môžeme pripodobniť k rytierovi, vstupujúcemu na bojisko. Bojisko predstavujú životné podmienky v mieste jeho zrodenia, z ktorého nemá zbabelo utekať, pretože to je jeho osudom.

Oceľ sa kalí v ohni a človek v utrpení! Toto úslovie platí zvlášť vo vzťahu k ťažkým životným podmienkam, v ktorých má človek dokázať ustáť svoju ľudskosť a rozvinúť svoj zmysel pre spravodlivosť. Duchovný vývoj od nás totiž vyžaduje, aby sme sa stali bytosťami pevne stojacimi na pozíciách dobra, nech už sa okolo nás deje čokoľvek.

Toto je jedna strana mince. Ide o pohľad zhora, zohľadňujúci záujmy ľudského ducha a jeho rozvoj. Ide o osud, ktorý nám bol tu na zemi určený dokonalou Spravodlivosťou Zákonov Stvoriteľa. Spravodlivosťou, prejavujúcou sa miestom nášho zrodenia na zemi.

A teraz sa pozrime na druhú stranu mince. Na pohľad zdola, čiže na pohľad čisto hmotný, ktorý neberie na zreteľ duchovné Zákony, ani vyššiu Spravodlivosť.

Človek, vnímajúci život takýmto obmedzeným spôsobom, sa bude vždy na zemi usilovať iba o hmotný prospech. Bude brať do úvahy iba zlepšenie svojich materiálnych a finančných pomerov. A ak sa mu naskytne možnosť zlepšiť ich nejakým výrazným spôsobom, neváha a migruje hoci aj na opačný koniec našej planéty.

Ale položme si dôležitú otázku: Ak sa budeme mať v cudzine lepšie, budú lepšie životné podmienky dostatočne stimulovať rozvoj nášho ducha a našej duše? Nemôže dôjsť k tomu, že si síce hmotne polepšíme, ale duchovne budeme stagnovať, alebo ešte dokonca upadať?

Ak sa na život pozeráme iba z hľadiska hmotného prospechu, je každé jeho zlepšenie považované za vec vyslovene pozitívnu. Ale čo záujmy nášho ducha a našej duše? Veď ako povedal kedysi Ježiš, čo je človeku osožné, keby hoci aj celý svet získal, keď tým uškodí svojej duši?

Nepremrháme a nepremárnime týmto spôsobom vlastný život, ktorého skutočným účelom je práve duchovný rozvoj a duchovný vzostup? A nebudeme si potom snáď musieť zopakovať túto lekciu školy života, ale ešte v omnoho horších a ťažších podmienkach?

Myslíte si vari, že je naozaj možné postaviť sa bez vážnych duchovných následkov voči rozhodnutiu vyššej Spravodlivosti, ktorá každému z nás určila prostredníctvom miesta nášho zrodenia celkom konkrétne miesto na zemi, na ktorom má žiť a pôsobiť?

Ale pretože ľudia o týchto veciach nič nevedia a vo svojej nevedomosti ignorujú duchovné Zákony, musí im ich postoj nevyhnutne prinášať škodu. Škodu duchovnú, ale aj hmotnú v podobe najrozličnejších problémov, konfliktov, napätia a disharmónie v spoločnosti tak, ako je to v súčasnosti vo vzťahu k imigrácii a imigrantom.

Mnohým by určite mohlo byť nápomocné, keby sa k nim duchovné Zákony univerza dokázali prihovoriť ľudskou rečou. Ak by to teda bolo možné, povedali by nám pravdepodobne asi toto:

„Človeče, tvoje miesto je doma! V národe a na pôde, kde si sa narodil. Tam máš dozrievať, tam sa máš stať lepším človekom a tam máš usilovať o zlepšenie pomerov, v ktorých žiješ. Lebo práve toto miesto ti určili spravodlivé Zákony Najvyššieho, o ktorých spravodlivosti a dokonalosti nepochybuj!

Človeče, môžeš opustiť svoju domovinu. Môžeš odísť do cudziny, či už na dlhšiu, alebo kratšiu dobu. Môžeš poznávať svet a získavať skúsenosti, ale pamätaj, že tvoje miesto je doma. Tam by si sa mal nakoniec vrátiť.

Tu zúroč svoje skúsenosti, ktoré si vo svete nadobudol! Tu napomáhaj k pozdvihnutiu vlastného národa, pretože tým zároveň pozdvihneš seba samého a svoju vlastnú dušu.

Človeče, pamätaj, že si ako rastlinka, zasadená na celkom konkrétne miesto na zemi, ktorá môže jedine na tomto mieste dospieť k plnej sile a kráse.

Ak ale bude presadená niekde inde, bude jej určitý čas trvať, kým sa spamätá. A keď sa napokon spamätá, nikdy sa už nerozvinie do takej sily a krásy, ako by to dokázala na pôde, ktorá jej bola Stvoriteľom pôvodne určená.

Človeče, máš slobodnú vôľu a môžeš samozrejme konať inak. Ale vedz, že všetko, čo nemá opory v Zákonoch Stvoriteľa, nemôže byť dobré, ani správne. A ani to nemôže človeku priniesť skutočné šťastie, alebo mať dlhého trvania.“

PS. Tento text sa vzťahuje na všetkých imigrantov ekonomického charakteru. Európa by ich mala vrátiť nazad a ak prispela k devastácii krajín, z ktorých imigranti prišli, ak sa podieľala na ich drancovaní a rozvrate, mala by im ekonomicky pomôcť, aby odtiaľ nikto nemusel utekať.

Dočasný azyl by mal byť poskytnutý iba ľuďom utekajúcim zo strachu o holý život. Medzinárodné spoločenstvo by sa malo pousilovať o čo najrýchlejšie urovnanie tamojšieho vojnového konfliktu a tiež o čo najrýchlejšiu normalizáciu životných podmienok do takej miery, aby sa dočasní azylanti mohli vrátiť domov.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 4
Tisk Tisk

56 komentářů

 1. Nadpis článku je
  „Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!“
  Migrací částí národů spojených s vůlí Stvořitele je plná Bible ( Starý zákon)
  Do babylonského zajetí za Nabukadnesara II. byla odvlečena až 1/4 Židů, další část obyvatelstva uprchla do Egypta.
  Útěk židů z Egypta pod vedením Mojžíše je exodus přímo vedený Hospodinem. A už se tam Židé nikdy nevrátili.
  Článek :“„Človeče, tvoje miesto je doma! V národe a na pôde, kde si sa narodil. Tam máš dozrievať, tam sa máš stať lepším človekom a tam máš usilovať o zlepšenie pomerov, v ktorých žiješ. Lebo práve toto miesto ti určili spravodlivé Zákony Najvyššieho, o ktorých spravodlivosti a dokonalosti nepochybuj!“
  Asi tak 100-600 let po tom co Stvořitel stvořil Krista měl Spasitel pěkný chaos v pojmech domov, národ a půda, kde kdo narodil. Stěhování národů vrcholilo vpádem Hunů a tzv. barbarů na území už tehdy křesťanské Říše římské.
  Heslo google/Obrázky : stěhování národů
  http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/files/2010/05/800px-Invasions_of_the_Roma.png
  http://hismap.wz.cz/evropa/sn.JPG
  https://leporelo.info/pics/pic/stehovani_narodu-_mapa.jpg
  Nebo video mapa Evropy 1000- 2015
  https://www.youtube.com/watch?v=4Q1PKP_dwLE
  Zlatá naše Bohemia, jinak je skoro všechno v pohybu. Židé žijí 2000 let v diaspoře, Polsko bylo 3x rozděleno a jednou posunuto o nejméně 100 km. Dnes mocné Německo bylo ve středověku rozdrobené na krupici.
  Máme v hymně Kde domov můj, ale jsme na tom zeměpisně dobře. Je Vámi uvažovaný domov tam, kde se člověk narodil nebo tam, kde sídlili nejspíš jeho předci. Je domovem stát, kde převážně sídlí národ mluvící stejnou řečí?
  Chápu, že válka vyhání lidi z domovů, bylo to tak vždycky, nekorespondovalo to s vůli Stvořitele. A nezměnilo se nic, jen doba má větší možnosti. Za jeden den se dozvíme: Žáci terorizují učitelku, která zemře. Spolužák zavraždil 15 dívku na ZŠ. Na Nový rok v Kolíně nad Rýnem došlo k 467 sexuálním útokům. A to je začátek, zdá se že imigranti myslí na jiné věci, než návrat domů.
  Článek píše :“ No a na základe maximálne spravodlivého a nestranného posúdenia sa potom každá ľudská duša rodí do celkom konkrétneho národa na zemi, ktorý predstavuje to najvhodnejšie miesto pre jej ďalší duchovný a osobnostný rast.“
  Obávám se, že podle tohoto sdělení se duše rodí někde jinde, než člověk, který se rodí kdekoli včetně nejnevhodnějších míst pro duchovní rozvoj.
  S Vaším závěrem za PS souhlasím. Evropa by měla…, ale Stvořitel jí to zrovna neulehčuje.

 2. Autor, píšeš:

  …Ale vedz, že všetko, čo nemá opory v Zákonoch Stvoriteľa, nemôže byť dobré, ani správne. A ani to nemôže človeku priniesť skutočné šťastie, alebo mať dlhého trvania.“

  Akože dobre. Len neviem čo je to ,,Zákon Stvoriteľa“.

  Neviem , ako si na tom Ty, možno si ,,homonkulus“ , ale mojimi stvoritelmi bola moja matka a môj otec.

  Žiadny ,,Nebeský eunuch“, stvorený Protožidmi na svoj obraz a ciele…

  Nie som ,,stvorený zo žiadnej hliny“, ale som plodom ,vyvinutým zo semena a z vajíčka. Nebol mi Nebeským eunuchom vdýchnutý ani TEN omieľaný Dych života…

  Ver mi, necítim sa byť ,,požehnaný“ ani odporným Kainovým činom. Keď si Nebeský eunuch nevedel uhlídať 4 ľudí, čo dozoroval v inkriminovanej dobe, je ,,obyčajným
  neschopákom“…

  Okrem tých šryroch : Adama, Evy, komplexom menejcennosti trpiaceho Ábela a pravého ,,pračloveka“ Kaina ,tu boli len ovce, tchory, dinosauri, vták archeopterix, protoryba a pár ,,biologických robotov“ – tzv. anjelikov, ktorí celé dni len vyspevovali, a hlásali ,,ako je im FASA v nadštandartnom bývaní v Nebesiach, kde dostali povolenie ,,prežúvať“ a neplatiť NÁJOMNÉ,ako i pár ,,oponentov“ , typu Satan , Bordelár Lojzo, Bielozub, či Mrchazalina…

  Takáta bola ,,prvotná zmiešaná rodinka na Zemeplacke“ , okolo ktorej sa vrtelo Slniečko a to celé sa rútilo vperjod obrovskou rýchlosťou…

  A až potom sa ,,zjavili“ bezprízorní mohamedáni , krvilační náboženskí fanatici typu aztékov, či čudákov typu Hongkongský čurkan a iná ,,ludská chaska“…..

 3. Pán Šupa vo svojom článku vychádza z predikcií o ktorých sa domnieva, že sú Božími zákonmi danými stvoreniu a ľuďom a následne z toho vyvodzuje, že ich porušovanie, alebo nedodržiavanie musí byť pre svet a ľudí zhubné, lebo sa také konanie prieči Božej vôli. Ale to je iba jeho domnienka, ktorá nie je založená na realite (pravde).
  Ako je to teda v skutočnosti s tými údajnými Božími zákonmi? Takým príkladom môžu byť napr. prírodné zákony. Je možné ich porušovať, alebo nedodržiavať? – To je vylúčené! Nikto nemôže porušiť žiadny prírodný (Boží) zákon, lebo je to jednoducho nemožné! A tak je tomu aj s tými (inými) Božími (duchovnými a morálnymi) zákonmi, ktoré pre ľudí stanovili „Boží sprostredkovatelia“, akými bol napr. Mojžiš v jeho „desatore“. Ak by to bola skutočne Božia vôľa, nikto by ju nemohol porušiť, ale vieme, že tento „zákon“ samotný Mojžiš porušil, keď dal povraždiť svojich súkmeňovcov.
  Všetko to, čo ľudia vydávajú za Božiu vôľu je iba vôľa ľudí, ktorí sa snažia z rôznych príčin manipulovať a ovládať iných a vyvolávať v nich strach, aby dosiahli ich povoľnosť…

  1. Ahoj Degone, Boží zákony tak jak jsou popisovány v některých případech co by tzv. „vůle stvořitelova“, nejsou ničím jiným než-li alegorickým popisem kauzality. Rozdíl je jen v tom, jak a komu byly předávány způsoby ochrany před těmito následky. Je-li a byl-li zde evidentně kdosi obdařen mocí či je tak technologicky vyspělý, kdo má evidentně možnost komunikace s někým odtud např. s prorokem (dle způsobu podání a předání informace), záleží pak jen na interpretaci a vyložení si významu tabu či doproručení. Zda-li je třeba z důvodu předejití katastrofy vytvořit mýtus potažmo mytologii, účel posvětí prostředek. Jsi-li ale dejme tomu tvrdý empirik, no problém krom času, kdy záleží opravdu jen na době trvání, kdy se důsledek projeví. Není-li zjednána náprava, důsledky se nejprve varovně synchronizují čím dál tím efektivněji až do opravdu blokujících stavů, kterých jsme svědky. Ve zvětšující se intenzitě ovšem zjišťujeme, že mýtus byl upřednostněn jako potřebný, neboť času již není mnoho, jak by se mohlo někomu mylně zdát.

   1. Vláďo, s tým by sa dalo súhlasiť, ale aj polemizovať. Npr. „mýtus byl upřednostněn jako potřebný, neboť času již není mnoho“. Ako vieme, čas je relativný a nie je ho nedostatok. Môže sa tu naskytnúť otázka, či ho má dostatok ľudstvo a život na tejto planéte Zem. Všetkému je určený (vymedzený) určitý čas vývoja (zrodu a zániku – smrti) a tak je to aj s celým pozemským ľudstvom. Ale, z toho by nás nemala bolieť hlava, lebo tak to už v prírode chodí. Iný môže byť náš pohľad na „porušovanie Božích zákonov“, napr. na zázraky. G.n. nadhodil otázku, či môže porušiť svoje zákony Boh. Prečo by to robil??? Božia vôľa je v ich platnosti a nie v ich porušovaní! Preto je takáto otázka nezmyselná! Ďalej sa hovorí, že zázraky (porušenie prírodných zákonov) sa dejú. Ja tomu tiež verím, ale viem, že to nie sú prípady porušenia prírodných a Božích zákonov. Sú v ich súlade, iba dobre nepoznáme celý mechanizmus ich vzniku a prejavu… Iluzionista tiež dokáže predvádzať takéto kúsky a mnohí to tiež považujú za zázrak, aj keď im rozum vraví niečo iné…

    1. …času již není mnoho. Prosím Tě Degone, to píšu jen v případech, kdy by bylo bývalo lepší tzv. uposlechnout Boží vůli od samého začátku, jím takto vznesenou či projevenou v podbě varovných proroctví apod. Dnes se v podstatě sektáváme s finálním koncovým stavem, kdy to tzv. už dál jinak než totálními represemi řešit nelze ze stran tzv. těch nahoře, kteří za to nesou svým způsobem hlavní zodpovědnost. To se nepokrytě již děje. Společnost je ovšem již v takovém rozkladu, ačkoliv to mnozí ke své škodě nejsou opravdu schopni vidět, že je odevšad z lidu voláno po zásahu Boží vůle rozuměj vyšší vůle, která to má za ně vyřešit lépe a rychleji. Proto „málo času“, jelikož nikdo nechce být trpělivým, nikdo nechce ty tzv. následky (kříž) nést na sobě a ještě navíc dlouhodobě. Proto jsou vyhledávána zkratkovitá a rázná řešení, jenž vedou opravdu tam kam vedou.

    2. Vláďo, píšete :
     “ času není mnoho…Dnes se v podstatě sektáváme s finálním koncovým stavem,“

     Koncem roku 2012 jsme měli taky málo času, transformace byla na spadnutí a po ní všude dobře, po transformaci pro pár lidí nejlépe. A nic, prostě kulový……

     Pan Staněk má konec civilizace a výběr hodných taky na dohled
     http://hledani.gnosis.cz/prichazejici-nova-civilizace-3/
     „Výše uvedený a zrychlený přírodních sil tlak způsobí, že s potížemi a s největší snahou po poznání Řádu stvoření budou přežívat lidé, hodní svého dotvoření k požadavku vyšší civilizace. ..
     Pád Západu do všestranného chaosu, klimatických změn a možná války vidím jako jistý a brzký. Protože zásadní věci není v západní civilizaci schopen nikdo řešit, tak leda v EU „zahnutost banánů“.
     Vzniklý chaos nebudou, protože nejsou schopni, řešit tamní vládnoucí lidé, ale až přírodní síly Stvořitele. Podle níže popsaných pravidel vrátí lidstvo do Řádu stvoření.“
     To jsou věci, přírodní síly Stvořitele, které se neřídí přírodními zákony, vrátí mimo jiné lidstvo do Řádu stvoření, tedy časem nazpět.

    3. Mám rád tyhle apokalyptický lidičky. Ostatně ve stejném průseru už mysleli Ježíšovu dobu a prd se stalo.

 4. Degon, píšeš:

  ….Takým príkladom môžu byť napr. prírodné zákony. Je možné ich porušovať, alebo nedodržiavať? – To je vylúčené! Nikto nemôže porušiť žiadny prírodný (Boží) zákon, lebo je to jednoducho nemožné!….

  A tu je vážny rozpor s etikou. Nikto nemôže porušovať ,,prírodné“, teda Božie zákony“. To by bolo zatial O.K.

  Ale môže BOH porušovať vlastné zákony, popierať vlastné slová? Že prečo takáto na ,,prvé prečítanie“ odporná OTÁZKA?

  Prečítaj si z Genesis, kapitolu 1 , verš 17, kde sa píše:

  …17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

  Prečítal si si tieto riadky poriadne? Adam dostal ,,príkaz“, dokonca zákaz ,,zožrať“ ovocie zo stromu Poznania , lebo ho stihne SMRŤ..

  A čo sa stalo? Adam vraj dostal podnet od Evičky,aby pojedol zo zakázaného ovocia . Evička ako je z výpovede zrejmé tento podnet zasa dostala od HADA a tak sa stalo, že aj Adamko aj Evička zožrali ovocie zo zakázaného stromu!!!

  Mali by byť Hospodinom okamžite usmrtení a mohli sme si naďalej užívať v RAJI, lebo pre Hospodina by bolo hračkou uhnietiť z hliny nového Adama a už aj ozajstnú hlinenú Evičku. Ten Dych života by mal byť už len čerešničkou na torte !!!

  Ale čo sa NESTALO!!!!!!

  Hospodin porušil svoje slovo a prešiel tanto nehorázny čin ,,nejakým“ trestom bez toho, aby bolo vyvodené Poučenie z krízového vývoja v Raji.

  Obaja aktéri vzbury by mali byť okamžite po zožraní onoho inkriminovaného Jablka predvolaní ,,pred ludový tribunál“ a za účasti zvierat už stvorených, by mali byť obaja aktéry POPRAVENÍ a ich mŕtve tela mali byť pohodené v kriakoch RAJA..

  Ale kde nič, tu nič. Takto nezodpovedne sa začali dejiny ľudstva…

  A kde sú Tolstojom tolkokrát opakované slová : ZLOČIN a adekvátny TREST ???

  Stal sa odporný zločin a adekvátny TREST nikde???

  Pripravujem sťažnosť za porušenie Galaktickej ústavy, lebo trest vopred oznámený ,,hriešnikom“ nebol vykonaný a tým boli následnym postupom Hospodina porušené moje galaktické práva ,ako nepriameho potomka tých dvoch ,,vyvrheľov“…

 5. Gilgamešova noho, oceňujem Váš prínos ako „baviča“ na týchto webových stránkach, ako aj to, že máte snahu pátrať po skutočných pravdách v literárnych prameňoch, ktoré ako v prípade Biblie, podrobujete zdrvujúcej kritike (ak nie priamo výsmechu) pre jej zastaralú naivitu. Ja sa nechcem tomuto prameňu „ľudskej múdrosti“ vysmievať, lebo pre mnohých je to stále ona jediná dostupná „Božia múdrosť“, podľa ktorej môžu formovať svoj pozemský život, lebo iná je pre nich nedostupná. Okrem toho ľudia skôr veria lacným ilúziam, ako zložitým, ale reálnym pravdám, lebo logické uvažovanie je dosť zložitý mozgový a duchovný proces. Ono je ľahšie sa vysmievať cudzej naivite a hlúposti, ako ísť na „trh“ s tým čomu ja sám verím a čo uznávam ako pravdu…

 6. Degone,

  ano pochopil si to, čo som možno okrajovo chcel, hoci to je umožnené len niektorým jedincom . Nechcem tvrdiť, že len tým, ktorí si pootvorili štvrté OKNO do vesmíru..

 7. Móóóc dobré počtení, proto tedy, aniž bych konkuroval v diskusi citacemi vybraných pasáží z Bible apod. či kopírováním nejrůznějších odkazů na netu, píši jen – souzním a souhlasím s Milanovým článkem…najmě s obsahem Post Scripta…

 8. Degone,

  ešte by som sa vrátil k Tvojej myšlienke, ktorú si fomuloval :

  …Ono je ľahšie sa vysmievať cudzej naivite a hlúposti, ako ísť na „trh“ s tým čomu ja sám verím a čo uznávam ako pravdu…

  Ano, je to pravda, ale musím sa brániť tým, čo mám poruke. A čo to je? Nič iné, ako pochody v mojej ,,soplovici“, ktoré mám v lebeni..

  Nech uvažujeme akokolvek plytko, musíme pochopiť, že bohovia, a bolo ich vymyslených počas tých posledných cca 10.000 rokov , čo bol zahájený civilizačný ,,poskok“ typu dva kroky vpred, jeden vzad, že bohovia boli vymýšlaní v dobách, keď sa ludstvo bálo aj svojho ,,prdu“…

  O svojom TELE nevedeli nič, o Zemeplacke ani náhodou, takže ,,ring bol volný“…

  Na všetky nezodpovedané otázky v tých ťažkých časoch dostali od ,,tých najschopnejších z ich ,,klanu “ odpoveď, že : To my aj s našim Bohom, sme sa tak rozhodli. Boh nikdy neprotestoval, tak to bolo všetkým JASNÉ..

  To bol najlepší Civilizačný úskok, aký bol vynajdený. Nikto sa predsa nemohol vzoprieť tomu, čo mal za kamaráta TOHO najväčšieho a k tomu aj neviditeľného, ktorí ovládal blesky, nosil dážď, vypúšťal na Nebo Slnko a večer doniesol iného kamaráta- Mesiac , vedel vypúšťať vietor a vedel…….

  Tí, ktorí si ,,Boha vymysleli“, hladali, klopali a boli vpustený aj do fyzikálnych tajomstiev a šikovne ich využili v prospech strachu z Boha.

  A hlavne cez tohoto silného kamaráta sa vyvinula v skoro každej civilizácii ,,sekta“ , ktorá komunikovala s ICH vymysleným Bohom a ktorá ,,presvedčila väčšinu“,že v ,,kolektíve s NÍM“ sa dielo určite podarí , ale je nutné POSLÚCHAŤ ich príkazy, ako ,,Jediných sprostredkovatelov“…

  A tých pár ,,jedincov“ čo pochybovalo , bolo označkovaných a zlikvidovaných, samozrejme verejne, aby si to lud dlho pamätal…

  Aké jednoduché, také účinné……

  1. Gilgamešova noho: Súhlasím, že tak nejak sa tá naša ľudská história vyvíjala a s ňou aj mytológia a neskôr aj vierouka tých rôznych náboženstiev a nimi aj dogiem, ktoré tu na zemi máme. Máme ich tu preto, že vždy sa našlo niekoľko málo ľudí, ktorí túžili po moci iných ovládať a tých ostatných v ktorých bol vypestovaný strach, či už z nadprirodzených a tajomných síl, alebo z tých, ktorí sa postavili ako panovníci do ich čela. Ale, to ešte nie je žiadny dôkaz o tom, že Boh Stvoriteľ sveta a všetkého života nejestvuje! Je to len dôkaz skutočnosti, že máme o skutočnom Bohu falošné a mylné predstavy. Ak by sme poctivo študovali vedu a držali sa logiky, museli by sme na základe tohoto poznania dospieť k presvedčeniu, že všetko poukazuje na Boha, ako príčinu všetkého, čo jestvuje. A kto skutočne poctivo skúma samotný náš život, tiež musí dospieť k záveru, že stopy takéhoto Boha jestvujú aj v nás samotných.

 9. Degone,

  aj Ty tušíš, že nie je všetko ,,len tak“ ,TU na Zemeplacke. A čo prijať fakt, že Vesmír, je tu ,,odjakživa“, ale jeho dni sú spočítané…

  Je to taká istá odôvodnitelná varianta, akože Svet bol stvorený akýmsi Bohom. Vieš, kde sa táto Nehmotná nebytosť vzala? Vyliačila sa z ,,hlbín vesmíru“, bez otca, bez metere?

  Taký Vesmírny odpad, ktorý chytil druhý dych a začal stvárať a stvárať , myslým bytosti a nebytosti okolo seba, ako ,,zmyslov“ zbavený?

  Však len živočíšných druhov je TU na miliardy, samozrejme myslým aj na tie miktroorganizmy, ktoré ani v podstate volným okom nevidíme, ale žijú v NÁS , aj OKOLO nás.. Potom tisíce druhov flóry, atď, atď…

  Myslýš si naozaj, že tú všetku ,,háveď“ , čo sa hemží vo vode, v tráve, v zemi, stvoril z hliny a vdýchol jej Dych toho oného?

  Len si vezmi variantu, že z hliny vymodelovanú rybu by ON vpustil do mora, jazera, či rieky. Do 10 minút by sa ,,rozpustila“ , a bolo by po paráde. Tí Protožidia si nedali ani tolko námahy, aby vymysleli stvorenie druhov v realite doby…

  Keby aspoň tú inkriminovanú hlinu vypálili, ale zabudli, aj na to najpodstatnejšie. Ako sa z hliny vyvinulo : Mäso, krv, kosti, hlieny a ako sa to v tele špecializovalo. Nehovorím, že Protožidia ani nevedeli, na čo ,,slúži v lebeni ten ,,sopel“…

  Čiže také primitívne chyby pri modeli Stvorenia si mohol dovoliť len ,,človek, na nízkom stupni evolučného vývoja“ a nie akýsi hierarchicky ,,navyšší“ BOH…

  Preto znovu opakujem: Bohov stvoril človek na svoj obraz a pre to, aby sa ho mohol pevne chytiť za ,,gule“ a presvedčiť tých ostatných, že len ON a jeho partia má ,,za sebou“ toho silného a neviditelného kamaráta…

  Presne tak ,ako sme ako chalani na dvore zmizli, keď Ferkovi prišiel pomôcť jeho Velký brácha a nakopal Ďurka do riti, lebo mu zobral guličky…

  A potom, keď sa malo niečo Ferkovi znovu stať, stačilo pohroziť: Počkaj, lebo zavolám zase bráchu a ten ŤA…

  A bolo po akte stvárania…

  1. Pre G.n.: Zrejme som dlžný odpoveď na otázky typu: „A čo prijať fakt, že Vesmír, je tu ,,odjakživa“, ale jeho dni sú spočítané…“. Myslel som si, že G.n. si zo mňa len strieľa, ale napokon som uznal, že je možné, že nedokáže správne naformuľovať svoju otázku, aby bolo možné na ňu dať logickú odpoveď. Tak tu je môj laický názor: – Ak je niečo „odjakživa“ (čo nepodlieha priestoru a času) je večné a teda logicky nemôžu byť jeho dni spočítané! Čo je večné, to nezaniká! Treba tu podľa zákona kauzality odlišovať príčinu od následku, teda Stvoriteľa od stvorenia. Stvoriteľ je večný, ale stvorenie je pominuteľné, lebo malo svoj počiatok. Musí mať teda zákonite aj svoj koniec.
   Vo stvorení je možná recyklácia, čo nie je zánik, ale premena foriem, ako napr. voda (kvapalná forma a plynná – para). Niekedy sa takto chápe aj samotný život, ktorý je v jestvujúcich formách (telách), akoby zakliaty a tak prechádza z rodičov na potomkov. Z toho vznikla predstava reinkarnácie a „karmický zákon“ odplaty. Mohlo by tomu tak byť, ak by život vznikol (ako tvrdia materialisti) z hmoty a v hmote, ale trochu osvietenejší ľudia vedia, že život (duša), nie je hmotnej podstaty, ale duchovnej, čo je niečo medzi tým. Duša vychádza z Boha, ale sa dokáže spojiť s hmotným svetom a tak ho dokáže, ako svoje telo využívať (obliekať si ho). Preto je telo smrteľné, ale samotná duša je nesmrteľná, lebo je duchovnej podstaty. Po smrti tela môže vstúpiť do nového zrodenia v novom tele, ale nemusí. Môže si zvoliť existenciu duchovnej bytosti v duchovnom svete, alebo v prítomnosti Boha, čo sa niekedy označuje pojmom nirvána…
   O týchto veciach ľudia dosť uvažujú a preto je to často predmetom polemík a rôznych názorových postojov. Dosť ťažko sa to ľuďom objasňuje – je to ako popísať slepému krásu farieb, alebo hluchému ladnosť hudby. Je to problém našej obmedzenosti…

  1. Pan Josef na videu
   https://www.youtube.com/watch?v=EWgCG7plVgo
   působí pohodově, líbí se mi sdělení, že Starý zákon je třeba brát s rezervou, máme jako morální odkaz Nový zákon. Nemyslím, že budhisté a hinduisté na Cejlonu bojovali spolu jen kvůli náboženství, ale jsou to duchovně nenásilné náboženství a realita chování je jiná.
   Paniky není nikdy dost, říká sarkasticky o asteroidu. Výpočet je jednoduchý:
   Gravitační vliv prolétající planetky je blízký nule. Uvažujme vliv na 1 m3 vody tedy asi 1 000 kg.
   Planetka hmotnost asi 33 000 000 kg, vzdálenost asi 17 000 000 m, rychlost asi 30 000 m/s.
   Vlak hmotnost asi 500 000 kg, vzdálenost vezmu 17 m, rychlost 30 m/s
   Člověk hmotnost 80 kg, vzdálenost 0,8 m, rychlost 1 m/s.
   Poměr gravitačního působení planetka : vlak : člověk = 1:(1,4E^10):(1E^9)
   Člověk 0,8m vzdálený od vody tedy působí gravitačně miliardkrát silněji na 1 m3 vody, než průlet planetky, která navíc letí asi 30 000 rychleji čili působení síly bude trvat 30 000 x kratší čas.

   1. Když už jsme náhodně u průletu nějaké planetky, co takhle gravitační síla Země ve vztahu k té planetce? (nechám se poučit i výpočtem, že si tu planetku Země nepřitáhne)

    1. Nemohu si sice vynutit odpověď, ale rozhodně jste se od odpovědi na mé otázky vzdálili.

 10. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ob%C4%9B%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha.jpg

  Když planetka bude v perihelu tedy mít největší rychlost k Zemi a bude nejblíže k Zemi, tak by ji muselo něco zbrzdit, atmosféra není tak vysoko, takže jen proletí po elipse. Gravitace je neustálé padání do většího objektu, ale protože tělesa mají rychlost, tak se pohybují po různých elipsovitých trajektoriích. Země například neustále padá do Slunce, nebo náš Měsíc padá na Zemi :)

  1. „Země například neustále padá do Slunce, nebo náš Měsíc padá na Zemi :)“

   Matrixi mylis se. Pardal ma pravdu. Posledni vyzkumy jasne ukazuji,ze Mesic se od Zeme vzdaluje. A Zeme jiste nepada do Slunce. Slunce jednoho dne,az nastane konec jeho funkce hvezdy ,postupne pohlti Zemi i s Mesicem (jestli tady jeste bude).

 11. Matrixi, proboha, tělesa kolem Slunce se pohybují po elipsách, to objevil už Kepler.
  Měsíc nepadá na Zemi, vzdaluje se o několik cm ( myslím 3cm nebo 4 cm) za rok. Směřuje to za miliardy let k vázané rotaci, kdy i Země bude přivrácená jednou stranou k Měsíci, jako je nyní Měsíc. Podobně se vzdaluje Země od Slunce a za několik miliard let bude poblíž dnešní dráhy Marsu.

  1. Představte si Pardále hozený kámen velkou rychlostí aby nedopadl a bouchl vás až obletí kolem Země do zátylku, pak to pochopíte. Že musí padat, po křivce jinak by opustil Zemi někam do Vesmíru.

   1. Tělesa kolem Země nebo Slunce obíhají po elipse, gravitační síla je kompenzována odstředivou silou, která závisí na čtverci obvodové rychlosti. Měsíc obíhá kolem Země asi 4 miliardy let, nepadá , ale pohybuje se po elipse obvodovou rychlostí jenom asi 1 km/s, gravitační síla Země je na jeho dráze asi 60x menší, jak na povrchu Země. Nejsem schopen s Vámi diskutovat, pokud oběhu ( Země , Měsíce, asteroidu) po elipse říkáte pád.

    1. Vím co myslíte, ale já to myslím ještě jinak, to se normálně dočtete v knížce. Jinak jsem to popsal na hozeným kamenem, zamyslete se, hodím kamen silou a on někam dopadne, hodím ho střední silou dopadne dál, pak ho hodím tak moc aby nedopadl to neznamená že nepadá, pořád bude padat, ale bude opisovat kruh, nebo elipsu jak chcete. Jeho rychlost bude větší než křivka jeho pádu.

    2. Najel jsem si z knížky Fyzika budoucnosti str.267

     Když Isac Newton viděl padat ze stromu jablko a hleděl na Měsíc, položil si otázku, navždy změnila dějiny lidstva: Když padá jablko, padá pak také Měsíc? Ve věku třiadvaceti let si ve skvělém okamžiku prozření uvědomil, že síly, jež stahují jablko k zemi, jsou stejné jako ty, které působí na planety a komety na obloze. To mu umožnilo za pomocí nové matematiky, kterou právě vynalezl, diferenciálního počtu, načrtnout dráhy planet a měsíců, a poprvé tak propočítal pohyby nebeských těles. Roku 1687 uveřejnil své mistrovské dílo, Principia…

     No tak kdo má Pardále pravdu hi hi..

    3. Prave se koukam na Sci chanel na porad How the Universe Works – „Secret history of the Moon“. Rikaji,ze geologicky je Mesic stale zivy. Zaznamenane zablesky z povrchu Mesice pricitaji k vyverum lavy na povrch.
     Kazdopadne,Mesic jako takovy se od Zeme v tuto chvili vzdaluje. A je to zpusobeno rotaci Zeme. Mesic ma vliv na priliv a odliv oceanu,ale tahle masa vody je pry pri rotaci Zeme mirne v predstihu pred Mesicem,coz zpusobuje pri odstredive sile stale vetsi vzdalovani Mesice od Zeme. Neumim to tak popsat jako Pardal,tak si to pripadne najdete na netu.

    4. To ví snad každý že se vzdaluje, ale samotný krouzivy, nebo eliptický pohyb je padani. Co na to nechápeté s Pardalem.

 12. Degone,
  dal si smer,nedal si mu parametre,keď píšeš:

  ….Preto je telo smrteľné, ale samotná duša je nesmrteľná, lebo je duchovnej podstaty. Po smrti tela môže vstúpiť do nového zrodenia v novom tele, ale nemusí….

  Všetko by som aj bral, keby nechýbalo vysvetlenie, z ,,čoho je zložená DUŠA“…

  Podľa Teba je ,,DUŠA“ zložená z najmenších kúskov Stvoriteľa, tzv ,,Stvoriteliónov“ . Je samotný Stvoriteľ zložený z NIEČOHO, alebo je poskladaný z najmenších častíc – NIČIÓNOV a jeho podstata je z NIČOHO?

  Kde nabral ,,silu-energiu“ Stvoriť SVET- miliardu Slnk, Planet, Mesiacov,Faunu a Flóru???

  Energia ako taká má , akoby som povedal aj svoju ,,Kapacitu“. Stváraním – vydávaním čiastkových energií zo svojej podstaty JU stráca a preto by bol teraz Tvoj Stvoritel vyžmýkaná kôpka NIČOTY .

  Vydal zo seba všetko, čo mu dal NIEKTO , tiež zložený z HOVNA – NIČOHO?
  Alebo ju získal ,,pri vyliačení sa z HOVNA“, typu Veľká trieskavica…?

  Nie, Stvoriteľ , aký taký neexistuje, pretože nie je možné vysvetliť: Kedy, Kde a NAČO by mal VZNIKNÚŤ, je teda NEDEFINOVATEĽNÝ…

  A čo nie je definovateľné, je náboženskej podstaty, čo v prenesenom význame slova znamená , že ,,JE VYMYSLENÝ“…

  To nie je konštatovanie, že teraz musí ,,padnúť SVET“, lebo JE vážné podozrenie, že tohoto ,,nášho“ Stvoriteľa vymysleli PROTOŽIDIA …

  1. G.n.: Začnem od konca, kde sa píše: „JE vážné podozrenie, že tohoto ,,nášho“ Stvoriteľa vymysleli PROTOŽIDIA“. – Ako mohli niečo vymyslieť židia, obyčajní pastevci? Všetko ich Biblické poznanie nepochádza od nich, ale si to „vypožičali“ z iných kultúrnych centier (najmä Egypta), keď si ho hyksósi na určitý čas podmanili (biblický príbeh Jozefa a jeho bratov)a následne pod vedením Mojžiša ho opustili. Židia tiež mali svojich osvietencov – prorokov, ale ich nepočúvali, ale radšej kameňovali.
   Čo sa týka zloženia duše, je to podobné ako zloženie svetla. Jeho spektrum je trojfarebné a tieto „farby“ vyjadrujú aj jeho podstatu. Pochopiť podstatu duše je ako v prípade „žaby v studni“ pre človeka obťažné, lebo „žaba“ vníma iba tú svoju „studňu“ a malý otvor tam hore, ktorý predstavuje celý ostatný svet. Možno ľuďom hovoriť pravdu, ale dokázať to, aby tú pravdu aj pochopili už nemožno…

 13. Degone,

  klobúk dolu, si jeden z prvých, ktrorí sa odvážil vysloviť svoj vlastný názor na Dušu ako takú…..

  To si cením a preto to nebudem nevhodne komentovať …

  Očakávam, že sa znalci Biblie ozvú .

 14. G.n. píše: „Očakávam, že sa znalci Biblie ozvú“. Ja sa naopak domnievam, že to prejdú bez povšimnutia, lebo Duša a Boh sú „tabu“…

 15. Degone,

  nechcem Tu ,,naručovať niekoho kruhy“, ale keď ,,znalci“ Biblie nezareagujú, a zachovajú sa ako píšeš : ,,Ja sa naopak domnievam, že to prejdú bez povšimnutia, lebo Duša a Boh sú „tabu“…

  teda ,že budú hluchí a slepí, lebo odmietnu pomoc a nepomôžu tu niektorým tápajúcim, zachovajú sa presne ako ten Had z Raja, ktorý neupozornil Adama, že to Jablko, o ktorom Eve nakecal nezmysly , je naozaj TABU a ,,éto nevazmóžno požrať“ ani zo žartu, ako bežné ,,ovocovie“ naokolo…

  Nie preto, že by HAD už vopred vedel, že bude nasledovať len mierny trest aj pre NEHO, ako aktéra tejto biblickej drámy…

  Keď sa to tak vezme, ON , aktér ,,pádu človeka“ vyšiel ,,z toho najlepšie“, pretože sa mal plaziť do konca života v prachu Zeme ..

  Hospodin asi v rozčúlení zabudol , že tento inkriminovaný HAD nemal vymodelované hlinené nohy už od prvopočiatku, teda bol odkázaný len na pohyb v prachu Zeme“, či ,,závitnicovým pohybom“ po kmeňoch stromov…

  On bol voči Hospodinovi imúnny aj preto, lebo patril medzi tú zver, akými boli hmyz, ryby a všetky ostatné plazy, ktorým Hospodin nevdýchol cez ,,nozdry to oné“ …

  Buď zo zábudlivosti, alebo pre iné ciele, o ktorých zatial nič nevieme a už sa ani nikdy nedozvieme, lebo ON je vraj už ,,PO“…

  1. G.n.: Myslím, že stojí za to trochu túto problematiku rozobrať. Uvedená biblická alegória (výtvarné vyjadrenie abstraktných pojmov), kde „had“ predstavuje pre ľudí pokušiteľa, ktorý ich zvádza k „ochutnaniu jablka“ neznamená „Božieho odporcu“, ako sa to niekedy vysvetľuje, ale „navádzaniu ku zlu“ s cieľom vlastného prospechu. Zlo nie v poznaní dobra a zla vo svete (stvorení), ale ako nám to Ježiš vysvetlil v príbehu pokúšania na púšti satanom je to vedomé konania zla iným s cieľom svojho vlastného prospechu. Satan tu sľubuje vládu nad svetom, ak si Ježiš vyberie cestu života ako Kain, ktorý zabil svojho brata Ábela. Ako vieme, takúto dohodu s bohom Jehowa za židov vykonal Mojžíš a to generačne za všetkých židov do skonania sveta.
   Je to vhodná téma na zamyslenie aj v dnešnej dobe…

 16. Degone,píšeš:

  …Satan tu sľubuje vládu nad svetom, ak si Ježiš vyberie cestu života ako Kain, ktorý zabil svojho brata Ábela…

  Podľa kolektívnej správy, akými sú evanjéliá, sa nedá veriť ani tomu, že Ježieš mal NOS medzi očáma…

  Sú to písomné anonymné správy , ktoré boli ešte pred koncilmi dôkladne preprané od nánosov PRAVDY a upravené po storočiach od inkriminovanej doby tak, aby vyhovovali aj po ,,mnoho storočí dopredu“..

  Že je tomu tak, stačí, keď si zájdeš znova do ,,kostola“. Čo som ja ako dieťa počul tam onehdá, je do jediného písmenka interpretované aj teraz…

  Kresťanstvo je ,,geneticky“ založené na OTREPÁVANÍ už raz prijatých KLAMSTIEV..

  A prečo ? Jedine preto, aby ,,plameň“ KLAMSTVA bol natrvalo udržiavaný v hlavách chudobných a sprostých…Sprostí v tomto význame slova nemusia byť len ,,nevzdelaní“, ale TÍ, ktorí sú už geneticky aj výchovou od detstva vhodní ako predpripravení ,,materiál“ na prijatie akéhokolvek náboženstva..

  A skúška Ježiša Satanom, je už vrcholom drzosti, ktoré ,,ojebávači“ predkladajú davu..

  So zahmleným a zakaleným ,,MODZGOM“ predpokladajme, že Ježiš je ,,synom“ toho Stvoriteľa- Hospodina – Boha. Čiže pred nami stojí Nadprirodzená nebytosť – UPÍR, ktorá má MOC, akou ovplýva len jeho ,,OTECKO“. Je nesmrteľný, prekonáva prekážky, ako superman a čo mu ten Satančok, ten ,,zvrhnutý a zvrhlý “ anjel, s ,,geneticky“ NIŽŠÍM potenciálom môže ponúknuť ??

  NIČ, lebo Ježišťok to už všetko vraj má v ,,genetickej výbave“…

  To je akoby milionár chcel podplatiť multimiliardára ? Chápeš už ,že je to totálny BLUD ???

  Keď už, malo to byť práve naopak : Ježišťok by mal presvedčovať Satana, aby prestúpil do vyššieho Levelu , kde ON už JE a získal by /SATAN/ TO, čo slubuje , ale nevie splniť, lebo na to NEMÁ..

  Už z hladiska prízemnej logiky táto pôvodná ,,otrepávka“ nie je prijatelná a nie je teda ani didakticky vhodným materiálom na vstrebávanie…

  1. ..“Už z hladiska prízemnej logiky táto pôvodná ,,otrepávka“ nie je prijatelná a nie je teda ani didakticky vhodným materiálom na vstrebávanie…“

   A v tom je celej tvuj problem,milej noho. S logikou bude tohle vsechno vzdy neprijatelne. Veta ..“Nehledejte kralovstvi Bozi na nebi,ale ve svem srdci „.. jasne naznacuje ,ze pri pouzivani jen logiky to budou vzdy jen „bludy“. Taky jsem se na to tak dival noho. Jeste pred par lety jsem si utahoval ze svych pratel a rikal jsem jim ..“ ale prece logicky,… „.. No a dnes to vidim jinak a stydim se,ze jsem se choval jak blbec.No ale vsichni si tim asi musime projit.

   1. Niekedy G.n. celkom dobre chápem, ale inokedy je pre mňa zahalený temnotou a vôbec nechápem, čo chce vyjadriť. Zdá sa mi, že so špinavou vodou z vaničky vylieva aj dieťa. Nie je všetko zlato, čo sa blyští a nie všetko zlato sa nachádza v kráľovských komnatách. Často je ukryté hlboko pod zemou, odkiaľ sa musí pracne dolovať. Ale, kto vie a chce, ten býva bohato odmenený…

   2. ad: Jeste pred par lety jsem si utahoval ze svych pratel a rikal jsem jim ..“ ale prece logicky,… „.. No a dnes to vidim jinak a stydim se,ze jsem se choval jak blbec.

    Přijmi můj upřimný obdiv, Martasi. Velice, převelice vím o čem mluvíš.

   3. Chyba – stydím se – není třeba stydět se a vzdávat se, pokud se člověk dostane o krůček dál :-)

    1. Matičko, stud má svůj neoddiskutovatelný význam. Stud je svého druhu a svým způsobem „katalyzátorem“ v procesu „proměny“ a „znovuzrození“. Už Titus Maccius Plautus, přece řekl: Tvrdím, že mrtev je ten, komu odumřel stud. Je dobré se sem tam „ohlédnout“ a zastydět. Koneckonců, všechno co člověk (u)dělá, dělá v konečném důsledku jen a jen pro sebe.

    2. Ano, Jene tak, jak píšete, je stud v pořádku. Jen nesmí člověka ochromit natolik, aby se přestal stydět a dále vyvíjet :-)

    3. Stud je potvrzením toho, že člověk uvnitř není mrtvý, ale vnímá. Ovšem kolik kdo zde má studu, na to ať si každý odpoví sám.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference