mapa stránek || vyhledávání

Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…

Koptský gnostický rukopis ze 4. stol, II. kodex z Nag Hammádí (NHC-II)

Koptský gnostický rukopis ze 4. stol, II. kodex z Nag Hammádí (NHC-II)

Jsem rád, že se již blížím k sepsání mých závěrečných poznatků, které mi stále více zapadají do sebe a které jsem si ověřoval svoji vnitřní cestou s dlouholetým cílem, jenž mi vyvstal v určitém období mého života. Okolnosti, které v tomto pozemském světě rozhodují, jsou mi tak stále zřejmější. Leccos lze vyčíst, to je neoddiskutovatelný fakt. Lze tak i nahlédnout do gnostických spisů. Jsou totiž velmi inspirativní. Vážím si lidí, kteří mají svá evangelia v srdcích, svého věčně živého Spasitele, kteří se chovají podle jeho přikázání, rad a doporučení k žití vysoké morálky a etiky. Jsou s ním tak na cestě kýžené spásy. Spása však k nikomu nepřichází zadarmo a je vyústěním až po mnoha životech, ve kterých je sváděn o tento cíl velký boj.

V raně křesťanském spise „Rozhovory se Spasitelem“ (Dialogue of the Saviour) říká Ježíš, že člověk velmi trpí tím, čemu nerozumí. Ten, kdo nerozumí principu narození, neporozumí principu smrti a „pro tento svět není cizincem“. Bude trpět neustálým navracením se na tento svět, bude tu „vítán“ a sám se tu bude cítit jako doma. Cituji z tohoto zdroje:

„Jak někdo nepochopí, jak vznikl oheň, oheň ho spálí, protože nepochopil jeho kořen. (…) Jak někdo nepochopí, jak vzniklo tělo, ve kterém se nachází, zahyne v něm. (…) Někdo, kdo nepochopí kořen (zdroj) zla, není pro zlo cizincem. Kdo neporozumí tomu, jak přišel (narodil se), neporozumí ani tomu, jak půjde dál (v čase smrti), a pro tento svět není cizincem.“

Co asi znamená „nebýt pro tento svět cizincem“? Kdo chce, může pochopit.

Oblast Nag Hammádí dala lidem mnoho gnostických zdrojů, které mají velmi blízko k Ježíši. Jedním z nich je spis Apokryf Jana (Apocryphon of John). V jednom příběhu, který se v něm nachází, je popisováno to, co člověk nazývá jako mysl. Je to v něm označené jako „falešný duch“ a duchovní forma Ježíše odpovídá na otázky, které mu klade učedník Jan. V tomto příběhu je i dialog, ve kterém Ježíš říká Janovi, že duše inkarnovaná do těla, do kterého sestupuje Duch Života, určitě dosáhne spasení. Jan ten příběh uvádí takto:

„(Spasitel) mi odpověděl: „Jak do nich sestupuje Duch, je jisté, že dosáhnou spasení. (…) Vskutku, Energie (Duch Svatý) sestoupí na každého, protože bez toho nikdo nemůže vstát (žít v těle). A jak po narození Duch Života narůstá – jak na nich působí Energie – posilňuje duši a nic ji nemůže přivést k dílu zla. Ale ti, na které sestupuje falešný duch (mysl), budou oklamáni a sejdou z cesty.“

„Energie“, anebo „Duch“ je přítomná v každém, jinak by nikdo nemohl povstat a žít v tomto světě. Duch je rozhodující esencí života. A jak „na nich působí Energie“, jak jsou pokřtěni anebo zasvěceni, „Duch života narůstá“, duše si bude stále víc a víc vědomá tvořivého Ducha ve svém nitru a bude jím do velké míry posilněna a stále více jeho vyzařováním i posilňovaná. Nic ji již nemůže svést z mystické cesty. Ale naproti tomu ti, kteří se stanou oběťmi „falešného ducha“, mysli, budou oklamáni a sejdou z cesty. Čí je mysl, tento falešný duch, nástrojem pro pozemský život, není nesnadné pochopit.

Jan se dále zeptal:

„Pane, kam půjde duše těchto lidí, když odejde z těla?“

On se na mne usmál a řekl mi: „Duše, ve které je Energie mocnější než falešný duch, je dost silná a bude se vyhýbat zlu. A pomocí milosti Neomylného dosáhne spasení a bude vzata na odpočinek přes mnohé eóny (vyšší regiony Stvoření) a nakonec k Bohu.“

Duše, ve které Duch zapustil kořeny, bude pomocí Jeho milosti nasměrovaná zpět k Bohu.

„Optal jsem se ještě: „Pane, a kam půjdou duše těch druhých, kteří neví, komu patří?“

A on mi odpověděl: „V jejich případě působí stále více a intenzivněji falešný duch a zbloudili z cesty. To jednotlivou duši zatěžuje, svádí ji ke špatným myšlenkám a zlým skutkům a přivádí ji do temného stavu zapomnění (anebo hlubokého spánku). A když vystoupí z těla v čase smrti, budou o ni rozhodovat vládcové a mocnosti, jenž existují díky velké Negativní síle, Satanovi. Spoutají duše různými vazbami a uvrhnou je do vězení (těla). A budou v tom neustále pokračovat, dokud se duše neprobudí ze stavu zapomnění a neosvojí si poznání (gnosis). Takto, po další cestě, se může stát dokonalou a dosáhnout spasení.“

Výraz falešný duch či mysl je tím, co v nás v tomto žití v pozemském životě chce ovládat; tělo i duši, a to v zadání Negativní síly, Satana. Toto označení jde najít i v jiných gnostických spisech. Například v „Pistis Sofia“ se ptá Máří Magdaléna Ježíše, kdo nabádá člověka ke konání a páchání hříchů. Je to dobrá otázka a Ježíš ji vysvětluje, že lidská bytost je složená z „Energie“, „duše“ a „falešného ducha“ a tyto všechny části jsou společně propojeny v daném hmotném těle. Energie je Tvořivým Slovem, jež bylo na počátku a „duše“ je kapkou z ní a je stahována buď dolů, „falešným duchem – myslí“ a nebo opačně, přitahována Slovem směrem nahoru. „Falešný duch“ či mysl má materiální tužby a sklony a získá-li dominanci v těle, není tu tím vzpomínaným cizincem.

Příště ještě k otázce, která může čitatele napadnout – co dál? Například, jak gnostické spisy hodnotí cestu „duše“, může být duše hříšná a jaký ji čeká trest a odkládá někdy mysl?
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 3.7
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

75 komentářů

 1. ad: No to je dost přesné popsání toho co se mi stalo! :)

  „Tušil“ jsem to…:-) Ale neptejte se mě „jak“ a „odkud“…:-)

 2. ad: člověk se sám svými skutky neznovunarodí ani nespasí.

  Lukáši, cesty Boží jsou absolutně nevyzpytatelný. A nejsou skutky jako skutky. Řekl bych, že mnohé skutky (zejména pak ty, za který by si člověk nejradši nafackoval)jej, byť „oklikou“, k osvícení a znovuzrození přivedou. Ježíš, víra jako taková vůbec, to je také „jeden velký paradox“, či jak bych to nazval. Vemte si už jen samu a přímo ultraparadoxní povahu a obsah Ježíšových slov, když říká: „Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.“ (2 Kor 12, 10)
  V Ježíši je zkrátka obsaženo VŠECHNOTakže asi tak..:-)

  1. Lukáš a Honza

   MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST ……. – na to nezapomínejte

   a pozor – citace Korintským 2, 12:10 – to řekl postižený Pavel, co by zakladatel „paulinismu“, ne Ježíš

   1. ad MILOST – souhlas.

    ad „paulinismus“ – nesouhlas. Pavlovy dopisy beru za Boží slovo a kdyby nebyly v Novém zákoně Písmo by nebylo kompletní. Listy apoštolů osvícených Duchem svatým jsou prostě potřebné a jsou psány pro v Kristu znovuzrozené (věřící) lidi. Evangelia reflektují přechod mezi Starým a Novým zákonem, Skutky a listy apoštolů reflektují dobu po milosti a vzkříšení Krista. Samozřejmě, nic z toho co je v dopisech a skutcích apoštolů nepopírá slova Ježíše v evangeliích. Již jsem si ale zvykl, že má víra v Písmo jako v pravdivé Boží slovo (tím myslím celou Bibli) je na zdejším diskuzním fóru v menšině.

   2. ad: Lukáš a Honza MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST MILOST …..

    O LASKAVOSTI

    Na tomto místě je vhodné zeptat se, co je to soucit. Mnozí jej totiž chválí jako ctnost a soucitného muže nazývají dobrým mužem. I to je duševní vada, protože člověk takto chybující se vzdaluje od pravdy. Soucit je vada malicherného ducha slábnoucího při pohledu na cizí zla. Soucit je proto běžný u těch nejhorších; jsou to stařeny a obyčejné ženské, koho dojímají slzy největších zločinců. Soucit je chorobný stav duše vyvolaný pohledem na cizí potíže nebo smutek z cizího neštěstí, o němž si člověk myslí, že je nezasloužené. Takový chorobný stav však mudrce nepostihuje. Mudrc tudíž necítí soucit, protože to není možné bez ubohosti duše. Soucit je blízký bídě, neboť z ní něco má a něco z ní bere. Soucit je chorobný stav duší příliš poděšených bídou. (Lucius Annaneus Seneca – O duševním klidu)

 3. Honzo, zase si napísal, čo sa mi nepáči :

  …Lukáši, cesty Boží jsou absolutně nevyzpytatelný.

  Toto snáj nemôže byť ani pravda…

  Keby cesty Božie boli nevyspytatelné, ako konštatuješ, načo by si veril v JEHO slová, ktoré sú napísané v Biblii, v Desatoru, keď aj tak nevieš, ako sa Ti ON, Nehmotná to nebytosť v konečnom dôsledku ,,odmení“..

  Za dobrotu na žobrotu. To vyplýva z Tvojej vety a je to aj možné, keď si predstavím , osud toho dobrotivého , no sprostého Jóba, ako s ním Hospodin ,,vykýval“, i keď to bola len ,,HRA“…

  Len čistá viera v Nadprirodzenú nebytosť , je CESTA k Tvojmu nešťastiu. Pri ceste životom je nutné používať aj vlastný ,,MODZOG“ , kolektívnu skúsenosť ľudí a intuíciu…

  Poučenie z krízového vývoja? Ži si tak, ako myslýš, lebo vďaku od Nehmotných nebytostí za život podla ich ,,scenára“, či inštrukcií NEČAKAJ…

 4. Vendo, tak jsem si znovu našel Váš článek
  https://hledani.gnosis.cz/inkarnace-a-reinkarnace-mysl-a-duch-zivota-jen-porozumet/
  kde se odvoláváte na Apokryf Jana a citujete cosi o inkarnaci duše
  „V tomto příběhu je i dialog, ve kterém Ježíš říká Janovi, že duše INKARNOVANÁ do těla, do kterého sestupuje Duch Života, určitě dosáhne spasení. Jan ten příběh uvádí takto:
  „(Spasitel) mi odpověděl: „Jak do nich sestupuje Duch, je jisté, že dosáhnou spasení. (…) Vskutku, Energie (Duch Svatý) sestoupí na každého, protože bez toho nikdo nemůže vstát (žít v těle). A jak po narození Duch Života narůstá – jak na nich působí Energie – posilňuje duši a nic ji nemůže přivést k dílu zla. Ale ti, na které sestupuje falešný duch (mysl), budou oklamáni a sejdou z cesty.“
  Našel jsem Apokryf Jana na http://gnosis.org/naghamm/apocjn-davies.html
  A nenašel jsem tam nic z toho, co citujete. Inkarnovanou duši taky ne. Slovo Enegie taky.

  Chápu, že nevíte, co se stane a jestli vůbec něco se stane s duší po smrti, to neví nikdo.
  Ale zajímalo by mě, co si MYSLÍTE, ŽE SE VAŠÍ DUŠÍ STANE.
  Já si myslím, že s mojí duší (duchem, duchovním obzorem, myšlením) se stane to, že smrtí zanikne.

 5. Vrátil jsem se před chvílí z víkendového pobytu.
  Pardale, pokusím se Vám na Vaše dva příspěvky směřované ke mně odpovědět.
  Pěkný den.

  1. Pardale, každý překladatel může použít někdy i jiná slova do svého překladu. Váš odkaz jsem si otevřel a někde ke konci anglického textu je nadpis „Six Questions about the Soul“ /stránky nejsou očíslovány /

   http://gnosis.org/naghamm/apocjn-davies.html

   Kolekce Apocryphona Johna (Tajné zjevení Jana – Tajná kniha Jana)

   Six Questions about the Soul

   A ten úryvek co jsem před léty / více jak tři roky zpět /použil, zní v originále takto:

   Then I asked him, “Lord, what about the souls who didn’t do these things even though the Spirit of Life’s power descended on them?“

   He answered, “If the Spirit descends to people they will be transformed and saved. The power descends on everyone and, without it, no one can even stand up. After they are born, if the Spirit of Life increases in them, power comes to them and their souls are strengthened. Nothing then can leave them astray into wickedness. But if the artificial spirit comes into people, it leads them astray.”

   Překladač mi to přeložil takto:

   Pak jsem se ho zeptal: „Pane, co duše, které tyto věci neudělaly, i když na ně sestoupila moc Ducha života?“

   Odpověděl: „Pokud Duch sestoupí lidem, budou transformováni a spaseni. Síla sestupuje na každého a bez ní se nikdo nemůže postavit. Když se potom, co se v nich narodí, zvyšuje-li v nich Duch života, přichází k nim moc a jejich duše se posilují. Nic jim pak nemůže nechat zkazit zlost. Ale pokud umělý duch přijde do lidí, vede je na scestí. “
   – – – – – – –
   Já jsem použil překlad z jiného zdroje, citoval jsem z knihy „The Gospel of Jesus. In Search of His Original Teachings“ – autor John Davidson. Vy, jako znalý přírodních věd se budete asi cítit zaskočen tím, že tam není ta „Energie“. Tady je použita do překladu „Síla“. Jinak je tam vše.

   Ad/
   Chápu, že nevíte, co se stane a jestli vůbec něco se stane s duší po smrti, to neví nikdo.
   Ale zajímalo by mě, co si MYSLÍTE, ŽE SE VAŠÍ DUŠÍ STANE.
   Já si myslím, že s mojí duší (duchem, duchovním obzorem, myšlením) se stane to, že smrtí zanikne.

   Pardale, po mém článku „Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…“ jsem vytvořil další pokračování, kde jsme spolu nad tématy dále diskutovali. Mohu za sebe říci, že dost:

   https://hledani.gnosis.cz/hrisna-duse-odklada-nekdy-duse-mysl-jen-porozumet-2-cast/

   https://hledani.gnosis.cz/vnitrni-cesta-duse-s-novou-nadeji-jen-porozumet-3-cast/

   A ještě jedno vysvětlení – napsal jste mi na závěr 7.12.2019 (20:00) to, co uvádím pod „ad/“. K tomu, jak již poněkolikáté sděluji, je pro mě ztrátou času Vám sdělovat něco k duši /zrovna tak karmě či reinkarnaci /. Na nic z toho nevěříte a já nemám důvod Vás přesvědčovat.

   Váš závěr – „Já si myslím, že s mojí duší (duchem, duchovním obzorem, myšlením) se stane to, že smrtí zanikne“ – je pro mě takový smutný.

   Děkuji za pochopení.

   Václav Žáček

   P.S.
   Ještě Vám budu dlužit odpověď na Váš příspěvek ze 7.12. v 0:14. Snad se k tomu dostanu zítra – to víte, důchodce může mít ještě i jiné zájmy. Ale abyste byl již trochu v obraze. Napsal jsem Vám, že ….. Duše je jediná, nedělí se na astrální, pozemskou, kauzální…. . Nespočet duší sestupuje jako jedinečný oživující princip do jednotlivých těl. Tato jediná duše je vždy v jediném těle a nedělí se na astrální, pozemskou……již to vidíte o pár řádků výše. Duše sem sestupuje a „bere“ na sebe při „cestě do hmotných plánů“ různá těla /obaly/, které ji umožňují pobyt v té které oblasti. Poslední tělo pro duši je to tělesné. …… To je po jeho nefunkčnosti / po smrti / odloženo a duše v astrální sféře používá tělo astrální. . . . atd. Těch obalů /těl/ je více. První obal duše při sestupu do pomíjejících oblastí Universa je nejjemnější, je to mysl. Věřte ale, že k tomu Vám nepodám žádný „hmatatelný“ důkaz. ……… Trochu se dá s problematikou člověka seznámit v jednom z mých základních článků zde: https://hledani.gnosis.cz/co-kdo-a-nebo-cim-je-clovek/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference