mapa stránek || vyhledávání

Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…

Koptský gnostický rukopis ze 4. stol, II. kodex z Nag Hammádí (NHC-II)

Koptský gnostický rukopis ze 4. stol, II. kodex z Nag Hammádí (NHC-II)

Jsem rád, že se již blížím k sepsání mých závěrečných poznatků, které mi stále více zapadají do sebe a které jsem si ověřoval svoji vnitřní cestou s dlouholetým cílem, jenž mi vyvstal v určitém období mého života. Okolnosti, které v tomto pozemském světě rozhodují, jsou mi tak stále zřejmější. Leccos lze vyčíst, to je neoddiskutovatelný fakt. Lze tak i nahlédnout do gnostických spisů. Jsou totiž velmi inspirativní. Vážím si lidí, kteří mají svá evangelia v srdcích, svého věčně živého Spasitele, kteří se chovají podle jeho přikázání, rad a doporučení k žití vysoké morálky a etiky. Jsou s ním tak na cestě kýžené spásy. Spása však k nikomu nepřichází zadarmo a je vyústěním až po mnoha životech, ve kterých je sváděn o tento cíl velký boj.

V raně křesťanském spise „Rozhovory se Spasitelem“ (Dialogue of the Saviour) říká Ježíš, že člověk velmi trpí tím, čemu nerozumí. Ten, kdo nerozumí principu narození, neporozumí principu smrti a „pro tento svět není cizincem“. Bude trpět neustálým navracením se na tento svět, bude tu „vítán“ a sám se tu bude cítit jako doma. Cituji z tohoto zdroje:

„Jak někdo nepochopí, jak vznikl oheň, oheň ho spálí, protože nepochopil jeho kořen. (…) Jak někdo nepochopí, jak vzniklo tělo, ve kterém se nachází, zahyne v něm. (…) Někdo, kdo nepochopí kořen (zdroj) zla, není pro zlo cizincem. Kdo neporozumí tomu, jak přišel (narodil se), neporozumí ani tomu, jak půjde dál (v čase smrti), a pro tento svět není cizincem.“

Co asi znamená „nebýt pro tento svět cizincem“? Kdo chce, může pochopit.

Oblast Nag Hammádí dala lidem mnoho gnostických zdrojů, které mají velmi blízko k Ježíši. Jedním z nich je spis Apokryf Jana (Apocryphon of John). V jednom příběhu, který se v něm nachází, je popisováno to, co člověk nazývá jako mysl. Je to v něm označené jako „falešný duch“ a duchovní forma Ježíše odpovídá na otázky, které mu klade učedník Jan. V tomto příběhu je i dialog, ve kterém Ježíš říká Janovi, že duše inkarnovaná do těla, do kterého sestupuje Duch Života, určitě dosáhne spasení. Jan ten příběh uvádí takto:

„(Spasitel) mi odpověděl: „Jak do nich sestupuje Duch, je jisté, že dosáhnou spasení. (…) Vskutku, Energie (Duch Svatý) sestoupí na každého, protože bez toho nikdo nemůže vstát (žít v těle). A jak po narození Duch Života narůstá – jak na nich působí Energie – posilňuje duši a nic ji nemůže přivést k dílu zla. Ale ti, na které sestupuje falešný duch (mysl), budou oklamáni a sejdou z cesty.“

„Energie“, anebo „Duch“ je přítomná v každém, jinak by nikdo nemohl povstat a žít v tomto světě. Duch je rozhodující esencí života. A jak „na nich působí Energie“, jak jsou pokřtěni anebo zasvěceni, „Duch života narůstá“, duše si bude stále víc a víc vědomá tvořivého Ducha ve svém nitru a bude jím do velké míry posilněna a stále více jeho vyzařováním i posilňovaná. Nic ji již nemůže svést z mystické cesty. Ale naproti tomu ti, kteří se stanou oběťmi „falešného ducha“, mysli, budou oklamáni a sejdou z cesty. Čí je mysl, tento falešný duch, nástrojem pro pozemský život, není nesnadné pochopit.

Jan se dále zeptal:

„Pane, kam půjde duše těchto lidí, když odejde z těla?“

On se na mne usmál a řekl mi: „Duše, ve které je Energie mocnější než falešný duch, je dost silná a bude se vyhýbat zlu. A pomocí milosti Neomylného dosáhne spasení a bude vzata na odpočinek přes mnohé eóny (vyšší regiony Stvoření) a nakonec k Bohu.“

Duše, ve které Duch zapustil kořeny, bude pomocí Jeho milosti nasměrovaná zpět k Bohu.

„Optal jsem se ještě: „Pane, a kam půjdou duše těch druhých, kteří neví, komu patří?“

A on mi odpověděl: „V jejich případě působí stále více a intenzivněji falešný duch a zbloudili z cesty. To jednotlivou duši zatěžuje, svádí ji ke špatným myšlenkám a zlým skutkům a přivádí ji do temného stavu zapomnění (anebo hlubokého spánku). A když vystoupí z těla v čase smrti, budou o ni rozhodovat vládcové a mocnosti, jenž existují díky velké Negativní síle, Satanovi. Spoutají duše různými vazbami a uvrhnou je do vězení (těla). A budou v tom neustále pokračovat, dokud se duše neprobudí ze stavu zapomnění a neosvojí si poznání (gnosis). Takto, po další cestě, se může stát dokonalou a dosáhnout spasení.“

Výraz falešný duch či mysl je tím, co v nás v tomto žití v pozemském životě chce ovládat; tělo i duši, a to v zadání Negativní síly, Satana. Toto označení jde najít i v jiných gnostických spisech. Například v „Pistis Sofia“ se ptá Máří Magdaléna Ježíše, kdo nabádá člověka ke konání a páchání hříchů. Je to dobrá otázka a Ježíš ji vysvětluje, že lidská bytost je složená z „Energie“, „duše“ a „falešného ducha“ a tyto všechny části jsou společně propojeny v daném hmotném těle. Energie je Tvořivým Slovem, jež bylo na počátku a „duše“ je kapkou z ní a je stahována buď dolů, „falešným duchem – myslí“ a nebo opačně, přitahována Slovem směrem nahoru. „Falešný duch“ či mysl má materiální tužby a sklony a získá-li dominanci v těle, není tu tím vzpomínaným cizincem.

Příště ještě k otázce, která může čitatele napadnout – co dál? Například, jak gnostické spisy hodnotí cestu „duše“, může být duše hříšná a jaký ji čeká trest a odkládá někdy mysl?
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 3.7
hlasů: 12
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

75 komentářů

Přidat komentář
 1. Kdo,se narodí z Boha,je skutečně svobodný,má Poznání. Svobodný nehřeší; kdo hřeší,je otrokem hříchu. Poznání,může činit takového člověka domýšlivým,může mu poskytovat pocit nadřazenosti nad celým světem. Jisté však je, Láska buduje a vítězí a kdo se stal svobodným skrze poznání,je,,otrokem“vůči těm,kteří svobodu poznání ještě nemohli přijmout. Láska přemáhá svět i smrt – Láska září jako koruna na hlavách pomazaných. Láska nemůže ubližovat,je vínem a vůní, zakoušejí ji všichni,kteří se jí pomažou, zakoušejí ji i ti, kteří jsou v blízkosti těchto pomazaných. Mír s vámi Václave.

 2. Přísloví ve Starém zákoně, kapitola 8., verš. 22 až 31:

  22 Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil,
  před všemi svými činy, před časem.
  23 Od věků jsem byla ustavena,
  od počátku, dříve než začal svět.
  24 Než vznikly propasti, zrodila jsem se,
  než vodou naplněny byly prameny.
  25 Předtím než byly hory zapuštěny,
  dříve než pahorky jsem se zrodila,
  26 ještě než učinil zemi a vše kolem,
  dříve než světa první prach.
  27 Byla jsem při tom, když nebesa chystal,
  když nad propastí obzor vyměřil,
  28 oblaka když ve výšinách věšel,
  propastné prameny když vytryskly.
  29 Byla jsem tam, když oceán spoutal,
  na jeho rozkaz vody poslechly!
  Základy země když vyměřoval,
  30 po jeho boku věrně stála jsem.
  Zůstávám jeho rozkoší den za dnem,
  svým hrám se před ním stále oddávám.
  31 Na jeho zemi, na světě si hraji,
  lidští synové jsou mou rozkoší!

  Ke Slovu, k Moudrosti, k Lásce, k Nejvyšším Zákonům. Co všechno povstalo a vzniklo?

  1. ad: Ke Slovu, k Moudrosti, k Lásce, k Nejvyšším Zákonům. Co všechno povstalo a vzniklo?

   Kromě vyjmenovaného, evidentně demence… Quos Deus perdere vult, dementat prius. – „Koho chce Bůh zahubit, zbaví ho nejdřív rozumu“.

   V České republice je celkový počet pacientů s demencí odhadován na 120–130 tisíc osob, prevalence činí tedy více než 1 % populace. V populaci nad 65 let se objevuje 10 nových případů demence na 1000 lidí za rok a postihuje tak v této věkové skupině 5 % všech jedinců. V populaci nad 85 let je demence ještě častější, vyskytne se 90 nových případů na 1000 lidí za rok, a tak v této věkové skupině trpí demencí 30–50 % osob. Výskyt demence se bude zvyšovat se stárnutím populace v ČR. Ve státech Evropské unie tvoří demence již dnes jedno z nejčastějších onemocnění.Každý rok se vyskytne přibližně 600 tisíc nových případů, což převyšuje nové případy cévních mozkových příhod, cukrovky nebo rakoviny prsu.

   http://alzheimernf.cz/pro-pecujici-a-pacienty/situace-v-cr-a-ve-svete/

 3. Vendo, říkáte „Cituji z tohoto zdroje“ – pak uvedete – „Jak někdo nepochopí, jak vznikl oheň, oheň ho spálí, protože nepochopil jeho kořen. (…) Jak někdo nepochopí, jak vzniklo tělo, ve kterém se nachází, zahyne v něm. (…) Někdo, kdo nepochopí kořen (zdroj) zla, není pro zlo cizincem. Kdo neporozumí tomu, jak přišel (narodil se), neporozumí ani tomu, jak půjde dál (v čase smrti), a pro tento svět není cizincem.“ – ale zdroj této citace jaksi nikde.

  Můžu vědět z jakého zdroje to citujete? Omlouvám se za svou obezřetnost, ale Vaše „duchovní kompilace“, si v ničem nezadají s urban legend, aneb: báby v zelenině povídaly…

   1. Vendo, jediný tzv. „zdroj“, který jsem našel je zde: http://www.mystika.cz/old/nabozentsvi/krestanstvi/krestan-mimo-RozhovorseSpasitelem.htm

    Veškeré další tzv. „zdroje“, resp. jejich překlady, interpretace a reinterpretace, „rouby“ všeho druhu, mezi něž lze směle zařadit i ty Vaše, coby mičurince duchovních nauk, beru s velkou rezervou. Z monoha Vašich projevů, příspěvků, je více než zřejmé, že rozdojit kozla je Vám vlastní.

    https://www.youtube.com/watch?v=pA7e5Rj0laQ

   2. Rozumím, Pardale. Já holt na nějaké „převtělování“, na nějaký „reperát“ nevěřím. Celý život je vlastně příprava na smrt. Věřím, že až si mě Nejvyšší povolá, zeptá se mě na jediné: Jak si žil, Honzo?

   3. „Já holt na nějaké „převtělování“, na nějaký „reperát“ nevěřím. Celý život je vlastně příprava na smrt. Věřím, že až si mě Nejvyšší povolá, zeptá se mě na jediné: Jak si žil, Honzo?“

    Pak proc tolik vzruchu nad Vendovymi clanky a komentari ? Staci je necist …

   4. Honzo, ani já nejsem přesvědčen o převtělování a karmě. Obecně si myslím, že gnose a křesťanství je na tomto serveru administrátorem velmi dobře zpracováno a základní pojmy diskuze by z toho mohly vycházet.
    Honzo,
    divil jste se, když jsem napsal, že za x-let to bude bude diskuze stejná a pořád na začátku.
    Server se jmenuje Gnosis9.net a shromážděné články, citace a uvedené zdroje jsou na českém webu unikátní, minimálně na diplomku, leží tu 10 let a články přispěvatelů objevují objevené…A diskutuje se o dojmech.
    http://gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=75
    http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080002
    Tomášovo evangelium
    http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001
    Honzo jste milovník citátů. Slovní spojení Ježíš řekl je tam 93 krát. V Novém zákonu Ježíš řekl je asi 23 krát.
    http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009050009
    „V gnostickém díle Rozprava o vzkříšení (Treatise on Resurrection) se obyčejná lidská existence popisuje jako duchovní smrt, zatímco vzkříšení jako chvíle osvícení odhalující to, co skutečně existuje. Když někdo pochopí tuto myšlenku, duchovně ožije a může okamžitě vstát z mrtvých. Stejnou myšlenku je možné najít ve Filipově evangeliu, které se vysmívá „nevědomosti křesťanů, jež berou vzkříšení doslova:
    „Ti, kdo říkají, že nejprve zemřou a potom vstanou z mrtvých, se mýlí, vzkříšení musí dosáhnout, dokud žijí.“
    Z toho si mohu vyvodit, že o nesmrtelné duši to není.
    Včera byl na Prima Zoom pořad o černém moru v Anglii, Florencii a Evropě kolem roku 1348. Třetina až polovina obyvatel (měst?) Evropy měla zahynout na mor. Zeslábla autorita církve, protože nedokázala vysvětlit, za co jsou hromadně trestáni lidé včetně kněží, kteří měli žít bezúhonným životem. Utrpení a smrt na zemi byla chápána jako zkrácení doby duše v očistci.

 4. Berte vše s velkou rezervou a buďte opatrný. Přistupujte ke všemu bez předsudků; vždyť Vy jste čistý jak to malé dítě, ne? Ale potěšitelné je, že hledáte. Že něčemu nerozumíte? S tím nic nenadělám, pokud se nezeptáte. Ježíš také říkal…komu je dáno, dostane ještě přidáno, komu není dáno, bude mu ještě odebráno….nedávno jste to tady citoval, nevzpomínáte? A nebo chcete, aby byl jeden zdroj, povinný pro všechny, jako za dřívějšího režimu. Držet se v zástupu a všichni hledět ke stejnému? Ty časy jsou pryč.

  Dobrou noc.

  1. ad: vždyť Vy jste čistý jak to malé dítě, ne?

   Kdo ví?..:-) Ale snažím se snažit..:-))

   ad: Držet se v zástupu a všichni hledět ke stejnému? Ty časy jsou pryč.

   To si jenom myslíte… Uniformita má tisíce podob…

 5. Honzo, píšeš :

  ……Koho chce Bůh zahubit, zbaví ho nejdřív rozumu“…

  Na prvé počutie je to zaujímavá veta, ale pri jej rozbore zistíme, že sa jedná o ,,prvý pohlad z rýchlo bežiaceho slona“..

  Niekto tu stále spomínal ,,blázinec“, a to je to MIESTO, kde by sa mali sústreďovať osoby ,,zbavené rozumu“..

  Sú tam však len neškodné tipy, akými sú námorníci z Kolumbových lodí, Napoleoni, J. Visarionovičovia, Maocetungovia a ďalší známi adepti , ale tá ,,šťava“ si volne behá po Zemeplacke a rozvíja svoje konšpirácie ďalej..

  Jednému z tisíca sa podarí získať si aj svojich nasledovníkov a podporovatelov a potom sa len začínajú diať veci. Kade pozrieš, samá mrtvola, samý puch…

  Ale nikde mrtvola ,,strojvodcu“, ten je už kdesi vpredu a hladá si ďalšie obete……

  Až po tisíckách obetí umiera ako posledný ONEN strojvodca a za jeho truhlou sa tiahnú smútočné davy jeho obdivovateľov a šťastlivcov, ktorí zázrakom prežili…

  Takže nie je pravdou, len to, že …Koho chce Bůh zahubit, zbaví ho nejdřív rozumu“…

  Najprv umierajú TÍ, ktorí stáli v ceste TOHO, ktorý bol toho rozumu už zbavený ale ešte nestihol ,,byť zahubený“…

  Kristova noho, to sú mi ale veci…

 6. ad: Staci je necist …

  Jistě. Ale to ovšem zdaleka neznamená mlčet, Martasi…:-) Jak už kdysi řekl Aristoteles: Platón je mi přítelem, ale větší přítelkyní je mi pravda.

  1. O jakou pravdu Aristotelesovi asi šlo? Určitě by rád tu „Absolutní“, ale tu žádný člověk nepozná. A pak jsou tu pravdy dílčí, relativní. Dnes platí, zítra nikoliv. Asi bych si vybral mít Platóna za přítele.

   Ježíš byl na poušti pokoušen. Satan mu nabízel za to, že se mu bude klanět, celý svět. Odmítl to jednoznačně. Věděl komu se klanět. Co lidí dnes za mnohem menší příslib či představu pouze své mysli /Satana v nás/ se přikloní ke zlu. Ale to Vy přece víte.

   Líbí se mi, jak píšete Pardalovi – „Celý život je vlastně příprava na smrt. Věřím, že až si mě Nejvyšší povolá, zeptá se mě na jediné: Jak si žil, Honzo?“

   Těžko říci, co asi odpovíte. Ale určitě již teď víte, že vlastně nevíte, protože nikdo (z nás) nezná celý příběh… / + citát Chalíla Džibrána / A o tom to celé je. Co my víme?

 7. ad: A pak jsou tu pravdy dílčí, relativní. Dnes platí, zítra nikoliv.

  Pak se dozajista nejedná o pravdu (o pravdy). Všudepřítommná bagatelizace a relativizace pravdy, stějně jako porcování reality (a tedy pravdy) na „subjektivní“, „objektivní“, „relativní“, je cesta do prdele, stejně jako posouvání jazyka a řeči. Pravda je vševládnoucí princip. Viz. → Logos, → viz. „to a to se má tak a tak“.

  Pro mne je pravda nezávisle vládnoucím principem. Tato pravda se nevztahuje k relativní pravdě našich vlastních představ, nýbrž k absolutní pravdě, věčnému principu, kterým je Bůh.(Mahatma Gandhi)

  1. „Pak se dozajista nejedná o pravdu (o pravdy). Všudepřítommná bagatelizace a relativizace pravdy, stějně jako porcování reality (a tedy pravdy) na „subjektivní“, „objektivní“, „relativní“, je cesta do prdele, stejně jako posouvání jazyka a řeči. Pravda je vševládnoucí princip. Viz. → Logos, → viz. „to a to se má tak a tak“.“

   V tomto napsaném není pravda, jinak řečeno, v tom je Vaše pravda. A je to pouze hra se slovíčky, viz. ta prdel. Co je to realita, co je to pravda? Odpovězte si. „To a to se má tak a tak“ není nikdy trvalé. Jedno „to“ nebo druhé „to“ se může změnit a pak neplatí jedno nebo druhé „tak“. V jaké realitě se nachází trvalá a neměnná Pravda a jaká je pak ta s vševládnoucím principem?

   Logos je řecké označení pro „Slovo na počátku“ a je tím, co přináší Absolutní Pravdu i do nevědomého a pomíjivého těla. Je tou Energií Ducha Svatého z mého článku, o které mluvil Ježíš. Pokud byste chtěl tvrdit, že „to a to se má tak a tak“ , že to je Absolutní a neměnná Pravda, pak dospějete k tomu, že takové označení je zcela prázdné; pokud si neodpovíte na otázku, v jaké realitě má tato formulace pravdy platnost? / Chci Vás k něčemu dovést a jsem zvědav, zda se to podaří. /

   1. ad: pokud si neodpovíte na otázku, v jaké realitě má tato formulace pravdy platnost?

    No spíš by mě zajímalo kde a v jaké „realitě“ a jeskyni to žijete?…:-)) A když už je Vám ten Platón bližší než pravda, tak si jeho Podobenství o jeskyňi aspoň přečtete. Přičemž neočekávám, že to vůbec pochopíte. Jak už jsem řekl, teoretik jste ukrutnej. Ale to je tak všechno. Permanentně vnímat CELEK v každé jeho jednotlivosti, – neboli neignorovat kontexty, ani sebe samého v kontextu kontextů – je zcela mimo Vaše rozlišovací schopnosti.

    http://literatura.kvalitne.cz/jeskyne.htm

 8. ad: V tomto napsaném není pravda, jinak řečeno, v tom je Vaše pravda.

  Tak to si vyberte, Vendo. Buď je to pravda, nebo to není pravda. Vaše představy, ani představy o pravdě, mě nezajímaj.

  ad: Logos je řecké označení pro „Slovo na počátku“ a je tím, co přináší Absolutní Pravdu i do nevědomého a pomíjivého těla.

  Nechte se léčit…:-))) Melete úplný kraviny. O LOGU nemáte nejmenšího šajna.

  http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova4.htm

  ad: Chci Vás k něčemu dovést a jsem zvědav, zda se to podaří.

  Je zřejmé a evidentní, kam až jste se sám a sebe samého dovedl…:-) Říká Vám něco: radikální znesmyslnění?

  1. Kilogram suchého loupaného hrachu. Sednu si před stěnu. Hážu hrách a říkám si; má cenu s Honzou diskutovat. Položím mu otázku, nic, položím druhou, nic, položím třetí, nic ! Kdyby alespoň pokus z jeho strany o diskuzi. Položí mi v reakci dvě otázky a na oplátku, že jsem si dovolil mít otázky také mne různě hodnotí. Hrách mi dochází a výsledek, nic. Totéž jako s Honzou:

   – v jaké realitě a jeskyni to žiju? Odpověděl bych, ale proč, když jsem Vám položil otázky k realitě jako první – takže? Honzo, jste na řadě. A myslím, že máte v „rukávě“ velkou zásobu zdrojů pro heslo „realita“. Ne tak asi pro jeskyně.

   – píšete mi „neočekává, že něco pochopím“ – jak toto Honzo víte? není to domněnka?

   – a napsal jste mi , „teoretik jsem ukrutnej“……….v čem asi ta moje ukrutnost spočívá? Že neumíte odpovědět na moje otázky. Asi ano.

   – uvádíte, co je „mimo moje rozlišovací schopnosti“…proč? Vždyť jsem Vám položil jen tři zcela jasné otázky. Vždyť byste je mohl s Vašimi rozlišovacími schopnostmi klidně, bez emocí, zodpovědět. Umí Honza? Neumí? Chce? Nechce? Stále spí? Mnoho věcí, které se dějí v blázinci, Vám nedovolí odpovídat ?

   . . . . . . . . atd. . . . . . . . . .

   Honzo, chtěl jsem diskutovat k mému článku. Nepovedlo se. Váš přístup „vrčícího štěněte“ / víte, co to znamená? / pokračuje dál.

   Někdo zde má vrchol poznání ve wikipedii. Tady z ní cituji k Logosu, i když jsem toto označení pro Tvořivý záměr Boha, Jeho Znějící proud, Ducha Svatého, Nám, Dhun, Slovo z počátku, Šabd, Kalám-i-iláhi, Hlas Boží, Tao, Ákáš Bání…..již dávno použil.

   „V původním širokém smyslu chápali slovo logos někteří novoplatónici, kteří mu ale připisovali božskou povahu zosobněné Moudrosti. V této podobě přišlo slovo logos do helénistického židovství (Filón Alexandrijský), do řeckého překladu Bible a do Nového zákona:

   “Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. (…) Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlem lidí“ (J 1,1-4 J 1, 1 (Kral, ČEP)).
   Ježíš jako Boží Syn je jediným sdělením, „slovem“ i moudrostí, jehož prostřednictvím Bůh tvoří svět a skrze něž se světu dává poznat. Na tento specifický význam Božího Slova jako druhé božské osoby a vtěleného Slova, které se účastnilo Stvoření i spásy, navazuje teologický význam slova logos, živý zejména ve východních církvích. Některé proudy současné teologie zdůrazňují i zde význam „slovo“, „řeč“, zejména tak zvaná dialektická teologie.“

   Poslední Vaše otázka byla – „Říká Vám něco: radikální znesmyslnění?“
   Moje odpověď – ano říká.

   Tak se mějte a spěte klidně dál. Již si Vám nedovolím položit žádnou otázku.

   1. ad: – píšete mi „neočekává, že něco pochopím“ – jak toto Honzo víte? není to domněnka?

    Ne, není to domněnka. To je skutečnost, realita, nebo-li pravda. Jinými slovy; alétheia, neboli „neskrytost“, neboli „to co je zjevné“.

    http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aletheia-rec

    Velmi důležitým důkazem usebírání ve smyslu „legein“ je řeč. Řeč je terénem původní otevřenosti světa. V řeči se prolamuje celek světa do otevřenosti, proto řeč je logos a slovo je logos a úsudek je logos. Odtud čerpá své věcné a historické oprávnění logika jako nauka přesného myšlení, tj. takového, v němž se nedělají chyby. (Anna Hogenová)

    ad: Kdyby alespoň pokus z jeho strany o diskuzi.

    Nepotřebuju pokusy..:-) Stejně jako nepotřebuji být vtažen do toho Vašeho koloběhu a kolotoče absurdních otázek a představ a jeskyně z nesmyslů.

 9. ad: Rozprava o vzkříšení (Treatise on Resurrection) se obyčejná lidská existence popisuje jako duchovní smrt, zatímco vzkříšení jako chvíle osvícení odhalující to, co skutečně existuje. Když někdo pochopí tuto myšlenku, duchovně ožije a může okamžitě vstát z mrtvých. Stejnou myšlenku je možné najít ve Filipově evangeliu, které se vysmívá „nevědomosti křesťanů, jež berou vzkříšení doslova: „Ti, kdo říkají, že nejprve zemřou a potom vstanou z mrtvých, se mýlí, vzkříšení musí dosáhnout, dokud žijí.“ Z toho si mohu vyvodit, že o nesmrtelné duši to není.

  Souhlas, Pardale. Vyvozujete správně.

  1. Ano, jedině za života je nutné zemřít pro tento svět. Získat nadvládu nad falešným duchem, jak to autor článku nazývá, jak vlastně cituje z gnostických spisů. Jinak, zvítězit nad myslí.
   Kdo žije výhradně pro tento svět je duchovně mrtvý. A jedině za života se lze znovu narodit. Ježíš to vysvětlil i nechápajícímu Nikodémovi, který si myslel, že se nějak musí dostat do lůna své matky.

   Duše pod nadvládou falešného ducha je v zajetí světa Satana. I to je zřejmé z článku pana Žáčka. A pak se znovu rodí, v koloběhu, s nákladem karmických dluhů do té doby, dokud neučiní ten zásadní krok – nezrodí se pro „pravé poznání“. Jinak fakt táhne karmu, činí zlo a trpí následky „své mysli“.

   Co sám Ježíš učinil tzv.zázraků, kdy duchovně mrtvé, propadlé světu, vzkřísil k novému životu. To bylo jeho poslání, ne snad? A šlo a stále to jde jen za života. Jinak je duše /nesmrtelná/ v moci Satana. Tak jsem to pochopil z citace z „Apokryf Jana“.

   Jak jsem Vám napsal jinde, budou tu rozpory mezi fotbalisty a filatelisty.
   Luboš

   1. „Hmno, spíše než na rozpory mezi fotbalisty a filatelisty, bych to viděl na fatalním nepochopení ROZDÍLU mezi znovuzrozením a znovuzrozováním. Holt pojmy nejsou dojmy, fakta nejsou názory.“

    A neni to jen tva domenka Jendo ?

    Jinak se me libi jak postujes citaty lidi,kteri cerpali z Bhagavadgity a pro ktere byla reinkarnace a karma samozrejmosti,ackoli ty na tohle prece neveris . Nedavno to byl Brunton,dnes zase Gandi. To si vybiras jen dle toho,co se hodi do tvych citatu ? Priste by si nam mohl citovat neco z Mao c‘ tunga .

   2. ad: To si vybiras jen dle toho,co se hodi do tvych citatu ?

    Nikoli, Martasi. Ale vždy jen to, co má současně hloubku a obsah. Povrchní myšlení, stejně jako povrchní pravdy, – neboli sračky a hovna – to není nic pro mě…-) Konekonců, pravdivé vidění je podstatou spirituality. Jak říká Richard Rohr: Nevmýšlíme se do nových cest života. Vžíváme se do nových cest myšlení. Spiritualita se týká vidění nikoli získávání nebo dosahování něčeho. Jde spíše o vztah než o výsledky nebo požadavky. Jakmile jednou vidíš, ostatní následuje. Teda jak u koho, že…:-))

   3. ad: Priste by si nam mohl citovat neco z Mao c‘ tunga

    No to sotva, Martasi. A můžeš klidně přemejšlet proč. Nebo se ještě začnu bát, že už i Tobě „narost názor“…:-) V blázinci je totiž možný úplně všechno..:-))

   4. Zdravím Vás Luboši v diskuzi pod tímto článkem.

    Jen krátce si Vás dovolím upozornit, že Pardal sem 3.2. 10:29 dal několik odkazů. Je opravdu dobré se na ně podívat. Pan Kukliš, provozovatel těchto stránek vykonal vskutku velké dílo. S drobným popisem obsahů tam najdete mnoho z dávných knih a dokumentů. Nenajdete tam téměř žádnou diskuzi. Někdy před dvěma léty se „nějak“ vše smazalo. Tato díla by neměla unikat pozornosti zájemců o duchovní život.

    V tomto mém článku, který vychází z některých gnostických spisů a který bude mít pokračování, si všímám cesty duše, jako podstaty života, s neoddělitelnou Energií /Silou/ Ducha Svatého a oproti tomu věčnému jejímu boji pro ovládnutí falešného ducha, mysl člověka. A dále bude naznačeno mnoho dalších souvislostí a poznání gnostiků a mystiků.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   5. Luboš je dnes mimo internet. Píšu Vám, pane Žáčku, já, jeho přítelkyně. Každý Váš článek a následnou diskuzi s Lubošem probíráme. Nejsme tu však dlouho. Na mne osobně zapůsobilo několik pokračování k józe. Sama se o to zajímám a jsem překvapena, jaké souvislosti to má. Určitě to vysvětlení, které tu někdo podal; YO a GA neberu. Ale to je jen maličkost.

    Prohlédla jsem si – pročetla – těch pár posledních příspěvků a překvapil mne u diskutujícího Honzy takový, hledám výraz, konfrontační tón. Hned po prvním Vašem vstupu, a to směrem k jinému diskutujícímu, Vám sděluje něco o demenci……proč, to nechápu? Ale, a to Vy víte, každý jsme jiný – jiná. Myslím, že i Luboš bude souhlasit s tím, že jste to s ním celkem elegantně ukončil. Ten hrách mi, vzhledem k jeho reakcím, přišel jako smysluplnější činnost, než diskuze s ním.

    Váš článek pod kterým píšu je pro nás jasný. Cítím tam Trojjedinost i démonické pojetí člověka. Dívala jsem se i na ty odkazy od Pardala. Je to velké, dá se možná napsat, encyklopedické dílo. To, že někdo čerpá z nějakých třeba i vlastních překladů – já našla něco v angličtině – je dobré, i když by byl možná lepší překlad z originálu. U asi většiny těch gnostických knih nebyl ještě proveden překlad do českého jazyka, že? Nemáte aktuální přehled, co bylo přeloženo, eventuelně do slovenštiny, které také dobře rozumíme.

    Mějte se hezky a pište, nenechte se odradit.

    Za Luboše Jitka.

   6. Tož včíl jste mne tou „elegancí“ rozesmála. No, uvidíme :-)))))

   7. Jako že elegantní ukončení – ve smyslu 4. vraždy stačí drahoušku :-)))))
    Také jsem to kdysi praktikovala.

   8. Matka
    Já jsem zaregistroval pouze 3 vraždy. :)))
    Že by byla čtvrtá?????
    Nechám se překvapit. :)))))))

   9. Pro Jitku a Luboše.

    Díky za reakci. Nechci se k tomu již nijak vracet. Ano, jsme každý něčím jiný a žitím života, ve stálém pohybu a konání na mnoha neznámých úrovních života s prolínající se vztahovou stránkou všech bytostí, „trpíme“ světem. Většinou, jak z textu článku vyplývá, nejsme tady ale těmi cizinci.

    Celý pojem „Gnóze“ má svoji složitost a velkou rozmanitost a prolíná se velkým obdobím několika století prvního tisíciletí. Je dobré hledat podle výčtu jednotlivých děl, na které dal odkaz Pardal a zjišťovat, zda dílo je přeloženo, nebo zda hledat informace v jiných jazycích.
    http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080002
    / ty modře označené články v názvu vám dají již i překlad a další bohaté zdroje /

    Někdo se spokojí, když hledá slova Ježíše a jeho nauku, s později přijatými a schválenými úpravami /překlady / ve třech synoptických evengelií + Janově v Novém zákoně. Jiný jde dál, zřejmě fascinován velkou škálou dobové literatury, děl apokryfnich. Gnostická díla mne zajímají a pro své zamyšlení k pomíjejícímu „fyzičnu“ člověka, jeho duši a mysli a k všeovládající Energii Slova či Ducha Svatého používám literaturu i z učení Sant Mat. Ale raději více ne.

    Tady mohu jen říci; je potřeba hledat. Někdo svůj volný čas věnuje třeba televizi, kartám, mnoha a mnoha jiným zálibám. Někdo může hledat poznání, doslova prosit a klepat u dveří, za kterými po jejich otevření čeká vzestup. To „hledání, prošení a klepání“ lze uskutečnit jen za života ve fyzickém těle.

    Něco dalšího bude v mém dalším pokračování.

    Pěkný den
    Václav Žáček

   10. Vendo, píšete se svými oblíbenými uvozovkami, které jakoby něco naznačují a když by něco, tak jakoby nic.
    „Někdy před dvěma léty se „nějak“ vše smazalo.“

    Jsem jako Pardal autor článků a diskutér na serveru Gnosis9.net od roku 2007. V roce 2013 se opakovaly problémy s načtením tohoto serveru. Byly i útoky hackerů, které napadaly slabě zabezpečenou diskuzi vytvořenou někdy v roce 2004. Diskuze měla vynikající hluboké členění, přístup anonymní a přehlednost, všechny články a odkazy diskuze byly spojeny s počítadly, časem se měnila struktura menu, trvale byly udržovány aktuální data zvláště na klimatologii. Kdo si nezkusil správcovat web sotva tuší, kolik je práce s udržováním takového systému. Za doménu prvního řádu se platí a obrovský objem dat je přítěží i v tomto směru. Já sám jsem byl zastáncem názoru, že udržet zavedenou doménu, kterou Google má silně zaindexovanou je první předpoklad jejího pokračování. Obnovit plně starou diskuzi v novém, jinak členěném a bezpečnějším systému pod novým standardem HTML je skoro nemožné. Server hledani.gnosis9.net je prakticky nový web.
    Jen některé z mnoha článků z části Hledání Světla byly obnoveny a doplněny možností diskuze podle nového bezpečnějšího systému, který např. neuvádí IP adresu, ale je méně přehledný, jak diskuze předešlá.
    Já sám jsem žádal, aby mé články ( většinou dlouhé a s mnoha obrázky a grafy) obnoveny nebyly, protože chápu, co je s tím za práci. A řekněme si pravdu, ve směru toku času směrem nazpátek hodně zbytečné práce a málo užitku. Administrátor mi umožnil mé články si stáhnout z dočasného úložiště, nyní jsou pouze ve formátu pdf. na pardal net.wz.cz. Ani já jsem neměl své články a zdroje k nim pořádně zálohovány. Měnil jsem během 6 let několikrát doma i v práci počítač a kolikrát jsem měnil systém nebo formátoval disk na počítači to už ani nevím.
    Prostě ukládání záložních dat a internet není stodola nebo půda vesnického stavení, kam hospodář odloží nepotřebné věci a po víc jak 10 letech je tam zase mírně zaprášené snadno najde.
    Nemám Vám za zlé, co jste napsal. Předpokládám, že nemáte za zlé ani Vy mě tento příspěvek. Když se tu hledá pravda, tak já ji vidím takto.
    Přeji pohodu mysli v hledání cest.
    Pardal

   11. Nemám Vám nic za zlé. Nemám k tomu ani důvod.

    To „nějak“ lze jednoduše vysvětlit. Na počítače, na různé IT jsem prostě nevzdělán a nepočítám se mezi ty, kteří by mohli vůbec něčemu rozumět.
    Proto jsem použil „nějak“. V tom roce 2013 jsem byl nemile překvapen, ale nyní je to dávno pryč.

    Díky za objasnění.
    Václav Žáček

 10. Vendo, prečo si myslýš, že to bolo takto, že :

  …“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh…

  Je to Pravda, len preto, že nejaký Protožidia to tak napísali?

  Povedz mi jeden logický dôvod, prečo by nemalo byť ako prvé TO, z čoho vznikol SVET, to známe slovo HOVNO – NIČOTA.

  A vieš prečo, lebo NIEČO nemôže vzniknúť z HOVNA – NIČOTY ..

  Keď ideš stavať dom, či pergolu, musíš mať Plán, čo chceš, potom stavebný material a stavebný pozemok.

  Na počiatku bolo HOVNO, teda nič nebolo. A kde sa vzal Hospodin-BOH. Vyliačil sa toho HOVNA, z tej NIČOTY?

  A prečo by malo byť na počiatku SLOVO? Načo by Bohovi bolo SLOVO? Len na to, aby sa ukájal v tom, že sám seba označil za BOHA, hoci nikto nemohol ani tušiť čo ten zhluk písmen znamená.

  Bol sám, bol tým HOVNOM a nebol ešte ČAS, PRIESTOR, GRAVITÁCIA…

  Si tu len ako ,,papagáj“, ktorý opakuje kecy, ktoré napísali PROTOŽIDIA..

  Takže na počiatku musel boť CHAOS, kde čas,priestor,gravitácia a ďalšie ingrediencie sa navzájom ,,miesili“ až ….

  A tu je tá sranda, že nikto nevie, čo bolo ďalej a či to tak vôbec bolo…

  Mojou predstavou je, že Svet je TU od počiatku vekov a raz ukončí ako hmota svoju existenciu. A k tomuto poznaniu NIE je potrebný žiadny Stvoriteľ ,ani Satan, ani plejáda Nadprirodzených nebytostí….

  A vieš, kde sa nabrala táto kamufláž? Vymysleli si ich ľudia, aby odrbali iných ľudí a presvedčili nás, že ONI, len oni sú s NIMI kamaráti a že nám dajú omrvivky z toho, čo ONI ako ICH kamaráti, vraj dostávajú plným priehrštím..

  Stačí ,ak ich uznáme ako svojich králov, teda takých ,,dílerov vieri „..

  Si Vendo, ďalší člen systému MLM , teda díler, dílerov vieri? A čo za TO ??

  1. Vendo, prečo si myslýš, že to bolo takto, že ?:

   …“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh…

   A proč ne?

   Ale přece jen moje vysvětlení, které Vy ale nemůžete přijmout. Proč si to myslím? Protože o něco níže píšete :“Mojou predstavou je, že Svet je TU od počiatku vekov a raz ukončí ako hmota svoju existenciu.“

   Co je to „počátek věků“ – svět je tu od počátku věků – tak byl nějaký počátek nebo nebyl. Plyne-li z toho, že byl?! Kde se tedy vzal, od čeho se tedy počítají věky? A jak se to celé projevilo? Nijak? je to nekonečno? Najednou tu bylo všechno co je? A nebo nebyl žádný počátek, Vy si to neumíte vysvětlit a myslíte tím „počátkem věků“ prostě -svět nějak byl. Proč by pak měl být nějaký konec hmoty a její existence? Kde by se ta hmota vůbec vzala?

   A tak moje vysvětlení – již jsem ho tu jednou psal jako součást mého článku, ale to jste sem ještě nechodil diskutovat.

   Jan v 1:1:
   “ Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh“

   Proč hledat nějaký počátek? Odpovědí by mohlo být poukázání na to, že přece ani žák základní školy nemůže ihned vstoupit do osmé třídy. Do procesu nabývání vědomostí musí vstoupit prvními základními krůčky, naučit se např. číst pomocí slabikáře. Verš evangelia říká to podstatné a prvotní, že před vznikem stvoření neexistovalo nic, absolutně nic, s výjimkou Boha. Vše, co bylo potom stvořeno, není nic, než zhmotnělá představa, odraz či projev Jeho samotného a mezi Slovem a Duchem svatým, neboli, řečeno modernějším jazykem, mezi božským tvořivým zvukovým proudem (Slovo, Logos), není žádného rozdílu; to vše jsou jen jména jednoho Jediného. Vše, co jsme schopni ve fyzickém světě dnes spatřit, ale i to neviditelné či jen dosud nepoznané, vše to je Jeho stvoření, Jeho vlastní projekce, jeho záměr.

   A přidám – Jan 1:2

   „To bylo na počátku u Boha.“

   Slovo s Ním bylo na počátku, je s Ním nyní a vždy s Ním bude. Jen Bůh samotný je Pravdou, věčnou a neměnnou. Všechno, co vidíme, jednou zanikne, ale Slovo, Síla, Duch svatý nezanikne.

   A ještě Jan 1:3

   „Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“

   Nic nebylo stvořeno někým jiným ani zde nikdo jiný nebyl. Bůh je všude a my žijeme a dýcháme v Něm. Ve Stvoření není nic, co by nebylo stvořeno tímto jeho Slovem božím, a není nic, co by tímto Slovem nebylo udržováno při životě. On sám a jeho Síla jsou samotnou Láskou, která je u Něho nejvyšším zákonem.

   – – – – – – –
   Noho, přečtěte si ještě jednou můj článek. Odkazuji na tuto Ježíšovu větu :
   „Vskutku, Energie (Duch Svatý) sestoupí na každého, protože bez toho nikdo nemůže vstát (žít v těle).“ Máte pro to vysvětlení?

   Ale jinak tento Duch, Slovo, Energie působí ještě před tím žití v těle. Dávno před tím, než se tu vůbec nějaká těla či život objevil. Kdo způsobil pohyb atomů, elektronů, kdo způsobil ze vzniku lidského jedince z úrovně spermie a vajíčka zrození bytosti s endokrinním systémem fungování žláz, s imunitou, s funkcí paměti…..atd. ? Znáte odpověď? A nepiště mi prosím nic o HOVNĚ.

   Zdar.
   Václav Žáček

   1. ad: mezi božským tvořivým zvukovým proudem (Slovo, Logos), není žádného rozdílu; to vše jsou jen jména jednoho Jediného.

    Vendo, než vůbec začnete mluvit (žvanit) o Slovu, o Logos, o tzv. ne-rozdílech, studujte! Garantuji Vám, že ne všechno jedno jest! A ještě i jinak řečeno: „Ty vole, máš zdravý hovno?“ Mezi tvořivým zvukovým proudem (Slovo, Logos) a vašimi vypouštěnými naleštěnými prdy je – věřte nebo nevěřte – opravdu ROZDÍL.

    file:///E:/Dokumenty/My%20eBooks/Logos%20v%C2%A0p%C5%AFvodn%C3%ADm%20v%C3%BDznamu.htm

   2. Ať žije paní Anna.

    Slovo – Logos – Šabd – to se musí zažít.

    Ne o tom číst !

    To je ten rozdíl.

    Dobrou noc.

 11. Vendo,

  vieš dobre, že HOVNO v mojom ponímaní nie JE to hovno v klozete, ale ako som už uviedol HOVNO – NIČOTA – NIČ.

  Aby som mohol uveriť niečomu inému , musí vychádzať z tohoto základu: Na počiatku, ktoré nevieme definovať, bolo velké HOVNO-NIČOTA .

  Pripúšťam ešte jednu možnosť a to som už písal, že Svet nemal nikdy a nikde počiatku , je tu od nepamäti a bezpodmienečne raz musí skončiť…

  Všetko ostatné sú len a len fantazmagórie, nikým a ničím nepotvrditeľné…

  Ešte Ti vyjavím jedno TAJOMSTVO:

  Žiadne náboženstvo a ani veda súčastnosti nemá šancu ,,povedať PRAVDU“ o Vzniku Sveta , lebo to je jedna z vecí, na ktorú DNES nepozná nikto na Zemeplacke odpoveď. A dokedy bude táto nevedomosť pretrvávať ? Nevedno . To je na tom TO Pekné a Tajomné…

  Všetko nesmieme a nemôžeme vedieť, lebo sme len z mäsa, kostí a iného vesmírneho odpadu…

  Musíme sa len ticho pozastaviť a konštatovať, že dnes ,,je cesta týmto smerom zarúbaná“….

  A ďalšie otázky tipu ktoré si aj TY Vendo kladieš : ….Dávno před tím, než se tu vůbec nějaká těla či život objevil. Kdo způsobil pohyb atomů, elektronů, kdo způsobil ze vzniku lidského jedince z úrovně spermie a vajíčka …

  Sú naozaj zaujímavé, ale hovorím Ti, zabudnime na to, že sa MY dožijeme ešte ODPOVEDÍ na ne…

  Každý z nás TU prítomných niečo TUŚÍ , ale dôkazu niet……….

  1. ad: v mojom ponímaní…(…)….ale ako som už uviedol HOVNO – NIČOTA – NIČ.

   Všichni máme koncepci, tedy pojetí Boha. I ateistovo popírání Boží existence stojí na jeho koncepci, na jeho pojetí Boha. I ateista zná koncepci bytí Boha, jinak by Jeho existenci nemohl popírat. Jednoduše, popřít se nedá to co neexistuje, protože o tom neexistuje nijaká koncepce – pojetí. Co opravdu není, o tom se nedá ani diskutovat, nevíme totiž o čem, to ani na mysl nemůže přijít, protože to opravdu není. Kdežto nějakou koncepci Boha má každý, proto Bůh je. Jak Bůh v našem pojetí vypadá to už je jiná otázka, je to otázka pravdy a deformace, pravdy a lži. Deformovat však můžeme jen to co existuje v pravdivé formě. Kdyby nebyly pravé peníze, nedaly by se padělat. Naše představy i lunatické vidění jsou jen deformace něčeho, co existuje, a je v pravdivé formě nedeformované. Proto říci, že Bůh není, je nelogické a sebeporážející prohlášení, protože všechno o čem mluvíme v deformované podobě musí existovat v pravdivé formě, jinak bychom o tom nemohli mluvit ani zdeformovaně – nebylo by to totiž. Všechno, včetně Boha existuje už jen svou koncepcí. Koncepce je vždy objektivní. Mysl nemůže pojmout koncepci něčeho co není! Falešná představa zelených mužíčků na Marsu je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi. Mysl může pojmout jenom existující formu nebo její deformaci. (Pavel Steiger)

  2. Díky za objasnění. Já NICOTU nevysvětluji HOVNEM. To druhé je totiž pěkně fyzické; šlápl jsem do nicoty nebo do hovna, to je rozdíl, ne?

   Kopíruji ještě pár slov od Vás:
   „Pripúšťam ešte jednu možnosť a to som už písal, že Svet nemal nikdy a nikde počiatku , je tu od nepamäti a bezpodmienečne raz musí skončiť…“

   Zamyslete se prosím. Když není pro všechno co tu je počátek, kde se třeba jen ta všechna hmota vzala? Ale když by neměla počátek, proč by měl Svět bezpodmínečně jednou skončit? Kam by se to vše, „jen“ to, co vidíme, ztratilo?

   Chápu, že je to nepochopitelné. Ve východních naukách jsou „Dny a Noci Brahmy“ a miliardy let a cyklicky se opakující počátek, zrod, zrání, zralost, úpadek a smrt.

   Nastíním takový stav. Proberu se v nějaké černočerné tmě, po pás v hustém bahně a vysoko, těžko odhadnou jak, září malé světýlko. Nevidím nic jiného, nevím, jestli jsou kolem mne nějaké předměty, překážky, pevnina, jestli jsem omezen nějakými stěnami a navíc se v tom bahně nedá moc chodit; kam také ???

   Rozumíte těm třem otazníkům na konci?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 12. ad: Slovo – Logos – Šabd – to se musí zažít.

  Ano, Vendo. Takže dokud jste nezažil své vlastní „dno“, nečuch jste si ke svému vlastnímu hovnu, tak je to jenom teorie. Ne o tom číst a rozevlatě žvanit! To je ten ROZDÍL. Zdůrazňovat, že váš „apriorní“ odpor k HOVNU, není žádná náhoda, rozhodně netřeba. Karma, kausální nexus, má milióny podob.

   1. Nejednou, mockrát. A nejen ochutnal, ale taky prožil takříkajíc „na vlastní kůži“. Což si ovšem při svý debilitě, nevykládej jako frustraci. Jakákoli lekce, je především POZNÁNÍM. Někdo se z toho holt zesere, někdo se z toho poučí. Jak už jsem zde zmínil: „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“
    Jak krásně a úžasně prostý, viď? To jenom kokoti vymešlej všelijaký krkolomosti, sračky a hovna o ničem.

  1. Honzo, již jsem pochopil, proč jste si sem, na tyto stránky, dal nedávno tento citát:

   „Chci být člověkem, který se mi nehnusí.“ (J.P. Sartre)“

   Rád bych Vám pomohl z Vaší zloby a hněvivých projevů, kterými se tu často prezentujete. Ale poznal jsem, že to již nejde. K zamyšlení kopírují dvě pasáže z jednoho mého dřívějšího článku.

   Tady je speciálně pro Vás definice hněvu, jak jedné z destruktivních vášní neovládnuté mysli.

   „Druhou zhoubnou vášní a velmi destruktivní je HNĚV. Projevy hněvu jsou již při samotném vyslovování hnusné: pomluvy a zlé řeči, klevetění, neuctivost, rozmrzelost, vytýkání chyb druhým, nevrlost, nesnášenlivost, reptání a netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, sklony k destruktivní kritice. Hněv v člověku tak ničí třeba jen náznaky po míru, harmonii a lásce, plodí zášť a mění jedince i skupiny lidí v nepřátele. Člověk ovládaný hněvem působí zlo jiným, sám sobě si však zpětným působením často zakládá na zdravotní potíže. Takový hněv otravuje okolí, někdy, a to dost často, páchají oběti i sebevraždu. Důležitá informace – smrtí projevy hněvu nekončí, protože jsou hluboce zakořeněny v mysli, a ta putuje s duší a je jako nemoc trvající mnoho životů, než se ji mysl zbaví!

   Zkuste se prosím nad tím krátce zamyslet.

   Paní Eva Skalická z Brna, cvičitelka jógy, napsala v jedné své útlé knížce k prvním dvou stupňům jógy toto:

   „Možná se tedy dá tušit, že existuje NĚCO podstatně hlubšího, bytostně závazného, NĚCO, co působí v souladu s naším svědomím. Tady se nabízí termín přirozené vnitřní mravnosti, kterou velká náboženství a filosofie popisují jako opravdovou morálku. A z té se nabízejí zásadní otázky, ale i odpovědi: Jak mám žít? Jakým člověkem mám být? Co mám dělat, abych žil v co největším souladu s pravdou? Je dobré na začátku této části ještě říci, že etické principy svou trvalou platností a jednoznačností jsou jako dopravní značky, které nás vedou, upozorňují, přikazují, zakazují a také ukazují směr – bez nich by vznikal Chaos!“

   Možná si z toho něco odnesete.

   Prosím, již neklikejte na své bohaté zdroje citátů a úryvků od svých oblíbených autorů. Jestli Vás mohu poprosit, nepište mi již nic. Tak, jako já nebudu již psát Vám.

   Děkuji za pochopení.
   Václav Žáček

 13. Honzo, píšeš:

  ….To jenom kokoti vymešlej všelijaký krkolomosti, sračky a hovna o ničem.

  Trafil si palček po nechte. Ano, je to tak, že aj kokoti si vymyšlajú všelijaké
  hovadiny, lebo aj ONI sú len ľudia ucapkaný z hliny…

  Ale MODZOG, ten sa im vyvinul bez prispenia Hospodina, lebo nikde vo svätých knihách o tejto lepkavej hmote nie je žiadny záznam , teda evidentne neexistuje. Jediní, ktorí HO poznali, boli kanibali, ktorým náramne chutil. Ani sa im nečudujem, lebo aj prasačí ,,modzog“ je labuža , hlavne na cibulke…

  Oni, tí pôvodná ludkovia, čo písali tie sväté knihy, si mysleli, že je to SOPEĽ , ktorý ešte neodtiekol a je v zásobníku, teda v tej lebeni…

  Takže môžeme sice ďalej obkecávať, nadávať, urážať jeden druhého, to je prípustné, však SME LEN ĽUDIA, ale Pravdu o virtuálnom vziku Sveta nedoriešime.

  Virtuálni bohovia na TO serú, ich to evidentne nezaujíma , kontakt medzi NAMI a NIMI nie je, takže si musíme pomáhať SAMI..

  Veriaci glej je presvedčení, že to ,,spískal“ niektorí z desiatok tisíc bohov , ktorí sa počas vývoja civilizácií mihli ,,okolo“ a my neveriaci ,,serieme“ na to, lebo vieme, že Svet je TU a bude ešte pár stotisíc, možno miliony rokov a je nám ukradnuté, či vznikol zo ,,špiny“ vo Vesmíre, alebo ho ucapkali bôžikovia z toho HOVNA – NIČOHO , ktoré bolo k dispozícii v inkriminovanej dobe…

  My ludia sme pre vznik Sveta neurobili NIČ, prišli sme k NEMU, ako slepé kura ku zrnu a tak nech si ,,lebedí“ ten SVET ďalej, lenže POZOR, raz nám umrie na STAROBU, chudáčik JEDON a nezostane po ňom ani TEN povestný smrad, lebo aj ten je zložený z častíc…

  1. ad:MODZOG, ten sa im vyvinul bez prispenia Hospodina.

   Začínám pomalu věřit, že u některých jedinců, alespoň soudě podle jejich projevů, tomu tak mohlo i být. Marná sláva, absence Boha se holt nějak projevit musí…:-))

 14. Honza,

  vidíš, že TEN Tajtrlík , ten Nebeský Taťulda je naozaj v reálnom svete úplne zbytočný. Ide to aj bez neho, hoci z Tvojho tónu je ,,zretetelné“, že si to myslel inak……

  Hádam mi nechceš nahovoriť, že sleduje každú súlož, ktorá sa vo Svete odohráva a hodnotí ju po technickej , či umeleckej stránke a každému osobitne po akte ,,vdychuje“ ten ONÝ..

  To by ako ,,EUNUCH“, aj tak nepochopil, lebo Protožidia mu najprv vymysleli manželku tam v Nebi a potom mu ju jednoducho zhabali sa nechali ho v Nebesiach, ako samotára, pustovníka , nasraného dedulu, ktorý nevie, čo je to Zlá, Odporná, manželka,ktorú často bolieva ,,hlava“ a pod touto zámienkou odmieta si plniť svoje manželské povinnosti, ktoré vyplývajú z Galaktickej ústavy, čl.1,27…

  A navyše, keď na Neho prišiel po milionoch rokoch ten oný, no ten Chtíč, ,,popichal“ vraj Marienku, aj so svojimi komplicmi, ktorými vraj boli Dúšik svätý, arcidiabol Gábriš a iné Nadpozemské nebytosti…..

  Potom sa nečudujme, že je taký zlostný, samoľúby,ohundraný, čiže taký hnusný, ufrlaný Nebeský Dedula, ktorý len vraždí, čistí, ako taký obyčajný pozemský tyran, ktorý uchopil MOC do svojich rúk a bojí sa o ňu…

  Vraj pocit MOCI je božský a preto sa niektorí politici tak o tú MOC snažia….

  Už sa človeče VZCHOP a odpútaj sa od Nehmotných nebytostí. Zaručujem Ti, že sa Ti uľaví a budeš žiť bez strachu a slobodný , ako ten vták v tých ,,gatiach“….

 15. ad: Tož včíl jste mne tou „elegancí“ rozesmála. No, uvidíme :-)))))

  S některejma ZaLubošeJitka, je docela prdel, co?….-))))) Marná sláva, v blázinci se furt něco děje…:-)))

  1. ad.S některejma ZaLubošeJitka, je docela prdel, co?….-)))))
   ————————————————————–
   To ano,zvláště když jsou to klony té samé mysli.Tedy Václava Žáčka.

   1. ad: To ano,zvláště když jsou to klony té samé mysli.Tedy Václava Žáčka.

    … a tím pádem taky klony „elegantní“…:-) Není nad „přímý přenos“, že.:-) Však mi Hvězdičko rozumíte. Je dobré udržovat abstraktní myšlení v kondici..:-)

 16. Myslim si,ze „falosnym duchom“ myslel ego.Kazdy nevedomy a neprebudeny clovek je viac ci menej nim ovladany.Aby to poznal,musi sa najprv spojit so svojou dusou (skutocnou identitou ) a pochopit ten rozdiel.A tu sa dostavame k poslednej a najdolezitejsej casti duchovnej cesty a to je znovuzrodenie z ducha.Kedze Boh je trojjedinny a clovek je stvoreny na jeho obraz,skladame sa tiez z 3 zloziek.Soma,psyche,pneuma.Telo,dusa a duch.Skutocne a konecne znovuzrodenie nastava ked sa dusa spoji s duchom sidliacim hlboko v nej.Je to ta Bozia (skutocne realna) iskra v nas.Zdroj nekonecnej lasky,svetla,pravdy a energie.Vtedy v cloveku povstane Kristus.Tzv.druhy prichod,nie z vonku ale zvnutra.Samozrejme,ze reinkarnacia do tohto planu dokonale zapada.Nie je mozne sa pocas jedneho zivota priblizit k dokonalosti,taky clovek neexistuje.Potrebujeme na to mnoho,mnoho zivotov aby jednak dusa zazila vsetko co chce a potom sa dvihla naspat k Bohu.Najpodrobnejsi opis znovuzrodenia podal Karel Weinfurter v mystickom diele Ohnivy ker…spozdravom Mato.

  1. Jasně, jasně a jasno.
   Tak kvalitní reakci k podstatě mého, v tomto případě vstupního článku, jsem již dlouho nečetl.
   Díky, Mato.

   Jen ještě něco – a doufám, že Vás to nenazlobí.
   Popsal to nakonec i Karel Weinfurter a i další.

   Až to člověk intelektuálně pochopí, tak pak následují kroky vedoucí k vlastní zkušenosti. A nastoupit ty kroky, jít po té cestě, to trvá fakt mnoho životů. To počáteční uvědomění je však velmi důležité. Když by někomu stačilo jen to intelektuální poznání a dál nechtěl jít, neudělal vlastně nic a život tak ztrácí. Ale jen člověk může dojít k tomu spojení uvnitř.

   Díky
   Václav Žáček

   1. ad: A nastoupit ty kroky, jít po té cestě, to trvá fakt mnoho životů.

    Docela by mě zajímalo, kdy – v kontextu těhle okultních bludů – prožíváte takříkajíc svůj život, autentickou PŘÍTOMNOST?

    Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? (Galatským 3:2)

   2. Honzo, díky za Tvůj vstup. Nenapsal bych to lépe!

    Na Wienfurtera pozor, před svým obrácením jsem od něj četl skoro všechny knihy, dělal jsem i podle něj cvičení. Byl to okultista par excelance, který převrátil křesťanství „naruby“, vydával to své za jedinou pravdu a hanil evangelium, kterému neuvěřil a které nepřijal.

    Mato má částečně pravdu s tím znovuzrozením, jenže to není to poslední co člověku chybí, ale to první co je člověku třeba – pak až se člověk stává křesťanem (ne podle toho že chodí do kostela). Pak také zjistí, že člověk nepotřebuje žádné další životy (pokud vůbec jsou) a studium gnóze, ale že se to již a nyní děje a že spása je skutečností (spása duše následuje v průběhu života jako proces připodobňování Kristu, ale již s obnoveným duchem člověka a proto je člověk schopen se i Kristu připodobňovat = má sílu jeho Ducha).

    A jak se člověk může znovuzrodit z Ducha? Pokornou vírou v Pána Ježíše Krista, to je evangelium v 5 slovech. Akorát že i ta víra je pouze a jenom Božím darem – kdo jí nemá může o ní ale Boha prosit (za sebe i za druhé).

   3. ad: A jak se člověk může znovuzrodit z Ducha? Pokornou vírou v Pána Ježíše Krista, to je evangelium v 5 slovech.

    Rozumím, Lukáši. Malý problém vidím s tou „pokornou vírou“, resp. s těmi nejroztodivnějšími představami. Pro mě je Ježíš Kristus především „radikál“ a „rebel“, viz. třeba vyhánění kupčíků z chrámu, kde obrací vše vzhůru nohama, kde takříkajíc nezůstane kámen na kameni, nic „při starém a zatuchlém“… Prostě „výbuch“! Takže ono znovuzrození z Ducha, vnímám také jako „radikální proměnu“.

    Bude-li se Vám chtít, jukněte sem: http://www.fatym.com/abcd/k/000183.htm – je to cosi, co bych nazval „moje druhá bible“. Věřím, že tam najdete nejen spoustu kontextů, ale i myšlenek, které Vás osloví.

   4. ad „Takže ono znovuzrození z Ducha, vnímám také jako „radikální proměnu“.“

    No to je dost přesné popsání toho co se mi stalo! :) Domnívám se jen, že bez pokory (ke kterému člověka vede opět jenom Bůh skrze životní okolnosti, které často dost bolí) k žádnému znovuzrození z Ducha ani dojít nemůže. U té víry je to vskutku složitější, dobře si vzpomínám že ta mi byla Bohem darována (doslova vlita) a to již byl spíše důsledek znovuzrození, které je v moci Boží nikoliv v moci lidské. Napsal jsem to tedy nepřesně. Pokud člověk chce být znovuzrozen z Ducha měl by se obrátit od sebe a světa plně k Bohu (což u někoho může znamenat absolutní touhu po Pravdě/Lásce/Spravedlnosti…), protože zase a jedině Bůh člověka může znovuzrodit (viz Bible „Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.“ = Ježíš Kristus), člověk se sám svými skutky neznovunarodí ani nespasí. Ostatně, od koho člověk má tu touhu po Bohu?? Zase jen od Boha :-) Toť má zkušenost.

 17. Honzo, zase sme v sebe, pretože píšeš hovadiny tipu:

  ….Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? (Galatským 3:2)

  Hospodin, ten Netvor z hlbín vesmíru Teba ani nikomu inému nedal žiadne ,,Svého Ducha“, ako píšeš, ale Ti uštedril len Dych života. A čo to je ten Dych života? Je to asi paroplynový extrakt, čiže PRD.

  Dušu , pneumón a telo Ti nedal Tento spomínaný Netvor , ale Tvoj Ocko a Mamička.

  Uveriť Protožidovským kecom znamená, že si mal naozaj ťažké detstvo a Vaši ŤA asi moc ,,mlátili“, hlava – hlava keď si sa poriadne nemodlil. Zanechalo to na Tvojej ,,duši“ ozaj velké ,,boule“..

  Ďalším predpokladom, prečo si ,,bigotný“, je asi Tvoj pôvod – dedina a jej kruté prostredie…

  Je štatisticky potvrdené, , že najváčšími ,,bigotmi“ sú duševne menej vyvinutí človekovia, hlavne tí, ktorí sú presvedčení , že boli ucapkaní z ,,Hliny“ z Oblasti Edenu. To, ako sa z hliny mohlo vyvinúť MASO, KOSTI, KRV a iné ,,HÚŽVY“ , ich nezaujíma, preto sú viacmenej štaticky nablblí …

  My, čo sme presvedčení že sme ,,vyvinutí z ejakulátu , ktorého súčasťou je aj sperma ,ktoré ,,napichlo inkriminované vajíčko“, máme iný ťah na bránu…

  Nebudem Ťa ľutovať, lebo máš ešte pár ,,DNÍ“, aby si bol ešte ,,doosvetlovaný“…

  Odvolávam sa na Spirit 2.27 geriat..

 18. ad: Honzo, zase sme v sebe

  Nevím v kom/čem jseš Ty, a je mi to taky celkem u prdele, ale mezi ukotvením v Bohu a v Pravdě a zakletím ve falešných představách, je – věř nebo nevěř – nebetyčný ROZDÍL.

 19. Honzo,

  prečo hneď také plytké ,,anvektívy“, že ,,celkem u prdele“.

  Ako kresťan-katolík by si mal nastaviť aj druhé líce,aby som Ťa ,,preplieskal“..

  A vieš čo by som ,,ja neznaboh“ zrobil , nechal by som ŤA tak, čiže by som Ti akože daroval ,,život“…

  A nezabúdaj PánBožko nás vidí a boduje…Keď budeš ,,zlý a horší, skončíš ako ,,veriaci“ vo virtuálnom Pekle…

  Verím, že si si od strachu ,,odfúkol“ so slovami : Fuj, tajbl…

  Ale aj JA, ako neznaboh hovorím: Fuj tajbl…

 20. ad: My, čo sme presvedčení že sme ,,vyvinutí z ejakulátu , ktorého súčasťou je aj sperma ,ktoré ,,napichlo inkriminované vajíčko“, máme iný ťah na bránu…

  No výborně!..:-) Tak byste taky „VY“, měli mít aspoň trochu pojem o tom, když se řekne: logos spermatikos. Jinak si „VY“ o nějakém ťahu na bránu, můžete nechat tak akorát zdát. A jedinej „ťah“, kterej registruju, je ťah na mojí bránici…:-)))

Napsat komentář: Gilgamešova noha Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2020

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference