mapa stránek || vyhledávání

Ježiš, Buddha a Osvietenie

Božskou existenciou, hľadaním Duchovnej podstaty života, pochopením mystéria, čo je človek, aký je jeho účel, smerovanie, hranice možností, kam smeruje, kto a prečo nám umožnil život, aký je zámer Stvoriteľa s nami, sú otázky vystávajúc už v dávnych dobách. Je veľmi zložité hľadať pôvod a určovať, kto bol prvý, kde a kedy začalo pátranie, hľadať stratené civilizácie, dôležitejšie však pre nás je správne pochopiť obsah, odkaz už nájdeného, poznaného, predkladaného, toho, čo je dostupné, prežité.

BuddhaMnohým v hĺbke vedomia-mysli vystávali túžby hľadať, odhaľovať tieto sféry Bytia, Božstva, dospeli k určitému poznaniu konštatujúc, že pátranie sa začínalo dávno pred nimi a oni sú len ďalší pokračovatelia a zvestovatelia pre ostatných v danom období. Nik si nenárokoval patent, vyvolenosť na Pravdu, Tá je stále rovnaká, platná pre všetkých v každom období a v každom kúte sveta.

Pravda, Duchovné Poznanie, Bytie, Božská Láska túži, aby bola každým Uvedomovaná, Žitá, Videná a nepotrebuje, aby bola privlastnená len jedným národom, spoločenstvom, náboženstvom, rasou, kastou.

Ježiš z Nazaretu i Gautama Sidhárta, snáď najviac historicky známe a spomínané osobnosti zaoberajúc sa pátraním po Bohu, Osvietení, Pôvodu Existencie, nadväzovali na dostupných smeroch, tradíciách v ústnom, či písomnom podaní, prejave, videli a konfrontovali sa s okolitým reálnym stavom v danej spoločnosti. Boli nútený skrz úpadku, sváru, nerovností, rôznorodých pohľadov a nevedomostí nájsť očistenú, rýdzu Pravdu.

Gautama Sidhárta-Buddha čerpal z prastarých Indických Véd, Upanišad, tvrdil, že pred ním existovalo mnoho Buddhov, tj. Prebudených a on len opäť spresňuje, vykladá náuku, predkladá cestu v podmienkach, vo svojom období, okoliu, spôsobu životu a žitia.

Ježiš bol zrodený v prostredí Judaizmu, ale zároveň v oblasti vplyvu Gnosticizmu, Egyptského Hermetizmu, Starogréckej rozvinutej filozofii a vplyvu náuk z Východu, ktoré sa vstrebávali už pred jeho zrodom v oblastí Východného Stredomoria.

Ja sa prikláňam k téze, ktorá Ježiša opisuje ako človeka prechádzajúceho svojim rastom a vývojom, zvestovateľom, prekladateľom, šíriteľom Duchovného Poznania, ukazovateľom cesty k Osvieteniu, k odhaleniu toho, čo je v človeku Božské, Večné, Nemenné, Pravdivé, Dokonalé, stále Prebývajúce. Nadväzoval na šíriace sa učenie o spáse a oslobodení sa človeka, veľmi blízke Budhistickej ceste.

Ježiš nikdy netvrdil, že bol zázračne počatý, jediný Boží syn, o ktorom vedeli dopredu proroci, že sa práve narodí na určitom mieste a trojica kráľov mu prišla dať úctu a dary, považujúc ho za spasiteľa, Bohočloveka a mnohé iné rôzne fanatické nepodložené, nemožno overiteľné, doložené domnienky, vytvorené predstaviteľmi vznikajúcich spoločenstiev túžiacich viac po moci a vládnutí než k naozajstnému hľadaniu Duchovnosti. On nebol rozpoznaný ako Dalajláma v Tibete, kde po určitom spôsobe vyhľadania reinkarnovanej osobnosti určia budúceho nástupcu už v mladom veku, od malička ho vychovávajú vo svojej komunite, aby neskoršie prevzal úlohu vodcu.

Nielen Cirkev ale aj rôzne skupiny, ktoré predkladajú Ježišovo učenie, nevedia, nie sú spôsobilé dostatočne opísať, pravdivo doložiť veľkú časť jeho života i výklady jeho verejného učenia sa zakladajú viac na úvahách a dohadoch, nepodložených ťažko overiteľných informácii a zdrojov.

Ani nepripustia, že Ježiš, tak ako Gautama a mnoho iných, musel hľadať, rozvíjať, zdokonaľovať sa. Ak by sa zrodil dokonalý, určite by skôr ako po 30-ke verejne hlásal, bolo by aj nepochybne veľké množstvo predložených spisoch, zaznamenaných materiáloch. Otázka je, prečo si Ho tak radi privlastňujú a pretvárajú na svoju predstavu, alebo si len paralelne vytvorili postavu svojho Ježiša a koncepciu Boha používajúc v stredoveku temna a stále v jemnejšej podobe naďalej držia ľudí v týchto úsudkoch, názoroch, nepodložených domnienkach?

Je historicky známe a zaznamenané, že Cirkvi vznikli až o mnoho rokov neskôr než pôsobil Ježiš, sú založené viac na viere, dohadoch, predkladajú materiál svojich prvých pisateľov, ktorí neprišli do styku ani s priamymi učeníkmi, čím vierohodnosť a autentickosť Ježišovho učenia, posolstva, pôsobenia je značne nedostatočná. Tak človek je odkázaný na osobnú skúsenosť, hodnotenie, vlastný výklad, ktorého správnosť je podmienená stupňom poznania, duchovnej inteligencie, intuícii, nestranného myslenia, schopnosti mystického vhľadu, Kristovho vedomia.

Každý, kto nestranne vníma históriu, vznik, prejav rôznych cirkvi, predkladané ich výroky, rozdielny výklad prepisovaných evanjelií, usúdi, že je tam veľmi málo odhalené z priameho duchovného učenia Ježiša a jeho priamych nasledovateľov, ktoré z iných zdrojov ukazujú skôr Gnostickú-mystickú povahu, pátrajúc po Pravde, Svetle, Osvietení, ktorá všeobecne nebývala sprístupnená davu, skôr jednotlivcom pripraveným ju prijať.

Známa a písomne doložená je aj skupina Essénov (zvitky od Mŕtveho mora) pôsobiaca v Jeho časoch, rôzne smery Gnostického hnutia hľadajúce transformáciu, premenu, Vyššie Vedomie, Boha. Takzvané Ježišove stratené neznáme roky môžu z Jeho metaforického kázania len napovedať porovnávacou metódou, kde Ježiš mohol prebýval, s kým sa stýkať.

Objav textov z Nag Hammadi len dokazuje zhodu učenia „splynutie s Otcom“ s Buddhistickou cestou k Nirváne, či Védske spojenie s Atmanom, paprskom Brahma.

JežíšPresne opísať život Ježiša je momentálne asi nemožné, ani ďalšie nájdené ukryté zvitky by neboli zárukou, že by ich dnešné nejednotné cirkvi prijali. Jazyk a štýl by bol iný, metaforický, než teologický, ktorý sa dnes používa. Tomášové evanjelium či iné gnostické pramene a evanjelia predstavuje formu Ježišovho vyjadrovania, v ktorom sa bežný hľadajúci určite ťažko vyzná. Duchovná prax za Ježiša má málo spoločné s dnešným kázaním Cirkvi, pretože Jeho cesta a Duchovné Poznanie neboli založené na viere a bežnom intelektuálnom rozume ale na praxi „splynutia s Otcom“.

Ježiš predkladal ľudom cestu za Spásou, náuku založenú na ceste Činov, ceste Lásky a Poznania Božskej Lásky – úrovni, sféry, dimenzii Kristovho Vedomia, ktorú každý človek musí nájsť, odhaliť v sebe. Kristove vedomie (to isté čo Krišnovo, Buddhovo vedomie), prejdenie krstom znamená uvedomenie, vhľad, zjednotenie sa z Božskou úrovňou, prazákladom vedomia, z ktorého vedomie ego – individuálna jednotka a jeho činnosť neustále vzniká.

Dnešný krst je veľmi vzdialený od pôvodného Ježišovho mystického významu či Gnostických náuk, človek upadol do literi, uctievania, zázrakov, domnienok a dohadov, čo sa týka Spásy, Božského Bytia v človeku.

Gautama mal tak isto svoj dlhý vývoj a rast, opustenie činného svetského života, 5-ročný asketizmus hľadanie, skúmanie, osvietenie a návrat do sveta skrz učiteľskú službu. Vedel, že nie všetci ho ihneď priamo a vo všetkom chápu, dospejú naraz do stavu Buddhu ako On. Bolo mu jasné, že je nutný prirodzený postup, vývoj, rast každej individuality, nadobudnutie shopností, zrelosti mysle. Vnímal stav reálneho okolia, utrpenia, nevedomosti, nutnosti ukázať novú cestu, iný horizont, správny smer. I On nerád používal lineárny jazyk a už vôbec nie vieru, zdôrazňoval nutnosť praktikovania meditácie, bdelosti, stíšenia, zastavenia činnosti mysle, ponorenie sa do Večného zdroja Vedomia.

Z Gautamovho a Ježišovho učenia je zrejmé, že obaja predkladali rovnakú náuku, cestu k Prebudeniu-Osvieteniu, hľadaniu Pravdy, ktorá vyslobodí, Duchovné Poznanie, ktoré spasí. Nirvána a Kráľovsvo nebeské je v každom vedomí človeka, každý sa musí usilovať ho nájsť,
je to Večná nehynúca podstata, Prapôvodné Božské vedomie, Večné svetlo.

Môže byť len Jedna Pravda, Boh, aj keď je v rôznych kultúrach i v rozdielnom časovom období pomenovaná rôznymi slovíčkami, no stále je to tá istá Nemenná Jedna Univerzálna Božská Pravda.

Za Ježiša a Gautamu bol život odlišný, menej náročný ale Duchovné posolstvo, cesta k Božskej podstate, je stále rovnaká a platná. Máme možnosti dnes čerpať z množstva kultúr a prekladateľov Duchovna, aby sme dospeli k jednotnému odhaleniu a nájdeniu Božskej Podstaty v človeku, Jednotného Božského vedomia – Boha. Sme v období Duchovnej Slobody, nik nám už nemôže nasilu určovať, vnucovať určitú mocenskú vieru, prešli sme už obdobím násilia niektorých Cirkvi a inkvizície, totalitných režimov. Záleží len na nás, na slobodnom rozhodnutí, premeny v krajšieho človeka, túžby hľadať to, čo je v človeku Božské, Večné i Nekonečne Rastúce.

Pomôcť na ceste okrem starovekého Ježiša a Gautamu nám môžu v našich podmienkach i celosvetové osobnosti, napr. P. Brunton, J. Krishnamurti, R. Mahariši, Deepak Chopra, Vivekananda alebo dostupné múdrosti Tao, Véd, Zenu, Kresťanskej mystiky, Súfi.
 

Jaroslav Gonos

hodnocení: 4.3
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. „….ponorenie sa do Večného zdroja Vedomia….“
  Křídlo andělské, živý zdroj, který neutopí,… :-)

  1. Pro matku:
   ad.Písek složen, jsem tu na skok… a to,co uvidělo mé srdce.

   1.snahu podělit se o to,co právě prožívám,dělám….to je naprosto v pořádku

   2.co již v pořádku není a je chybou,tak to je spěch,nesoustředěnost,
   vztahovačnost a tím i neúcta k tomu,kdo chce něco sdělit dotyčnému.
   Nikoliv,aby ublížilo,ale z lásky k němu.
   Pak to dopadá,jak dopadá,když není čas číst(a prožívat) pomaličku a rozmýšlet s láskou nad každým slovem.Rychle čte a ještě rychleji reaguje falešné ego.
   Ono reaguje sebelítostivě-agresivně nebo uraženě,ješitně,škodoradostně,..

   3.Když nerozumím ihned,stačí se zeptat-upřímně,nikoliv jízlivě,povýšenecky,
   urážlivě,oplzle,s pohrdáním…navíc přejít úplně samozřejmě všechna ta
   svinstva,však ona snese..

   4.Jsem velmi ráda,že jste zareagovala nahlas.To je jeden z úkolů Vašeho
   srdce.Zdánlivá maličkost,ale shození masky strachu,co by tomu řekli..,ještě
   se pustí i do mně.

   5.také mne zabolí,když tu někdo neúpřímně a hnusně zaútočí,ale:
   -jsou srdce zkušená a méně zkušená
   -jsou srdce spící a snící ve svých iluzích a představách(naučených,
   převzatých),kterým když na ně sáhnete svou zkušeností,začnou bolestivě
   útočit
   -no a jsou srdce upřímná,která uvidí něco,co mi uniká-ta jsou pro mne
   velmi vzácná (ZK)
   -jsou tu srdce,která si jen povrchně utvoří o vás představu,a ta útočí
   v zaběhnutých kolejích

   6.Více než před třemi lety jsem přišla na tyto stránky z důvodu podělit se
   o své zkušenosti.To jsem ještě netušila,čím si tu mám projít.Vy velmi
   dobře víte,že porozumění jsem našla velmi málo,zato ponižování, nadávek a
   výsměchu dostatek.Nezastal se mne nikdo.Pro mne to však bylo velkým přínosem.
   Za každé ponížení se mi dostalo nejen poznání,ale i mnohých „darů“.
   Kdysi jsem se bála vystoupit proti chudobě srdce,dnes nikoliv.Dnes jste to
   dokázala i Vy.:)

   7.Vůbec nejde o to,co každý děláme.Jeden skládá písek,druhý maká na zahradě,
   další zavařuje,..většinou máme rodiny,děti,a to je vždy spousta práce a nejen
   fyzické.Také mám manžela,čtyři děti,zeťáky a vnoučata..Mnohdy mi to nejmladší
   sedí na klíně,když sem píšu(chyby v textu:))
   Jde o přístup jeden k druhému,o úctu,důvěru,porozumění.Nemusí mne nyní
   oslovit ta,či ona informace,ale možná přijde v životě chvilka- aha efektu.
   A takových momentů se v životě najde dost- aha,on-ona to tenkrát říkal-la,
   no nyní tomu již rozumím.A já mu-ji tenkrát tak nadával a dělal si srandu.

   8.“Život“ se se mnou nebabral.Nestěžuju si.To,co jsem mohla proměnit s láskou
   na moudrost svého srdce,to jsem díky Otci udělala.Kde?Na každodenní“hostině“
   ve svém chrámu,tzv.Novém Jeruzalémě.V tom chrámu je spousta Lásky,opravdové
   Lásky,pro každé srdce,jakékoliv povahy.

   9.Psala jsem zde knihu pro své děti.Kde jinde se dá něco lépe napsat,než
   v přímém přenosu:otázek a odpovědí,reakcí.Co je však velmi důležité,je ta
   PROMĚNA v přímém přenosu.Dnes se musím nad mnohými svými příspěvky zpětně
   pousmát.Ne proto,že bych v nich psala něco lživého,to ne.Ale způsob.Márty
   i pan Venda mne mnohokrát vybízeli,abych napsala souvisle koncept nebo
   článek.Jenže vše ,co člověk potřebuje už napsáno je.Hlavně se dá podle Písem
   ověřovat vlastní cesta sebepoznávání.Co je důležitější,je možnost přímého oslovení Živého,Otce-Matky a vlastní zkušenosti nebo zkušenosti druhých,pokud
   je prožívám spolu s nimi(nikoliv za běhu).

   Živý je stále přítomen,a když dávám pozor,vždy ke každému promlouvá- přes jiná
   srdce nebo i přímým vlastním psaním.Vždyť Bůh je všemi a vším-je ŽIVÝ a stále přítomný.

   PS:Nikdo není tím,kým byl včera.Pozorujeme a prožíváme současně.Umíráme každý den.Život je cestou, každou smrtí život ještě jen začíná.
   Láska Pravdou a Spravedlností.

   1. Dobrý večer,

    paní Hvězdičko, reagujete na matku a její sdělení „Křídlo andělské, živý zdroj, který neutopí,… :-), ale citujete v úvodu moje prosté sdělení filosofce, paní, se kterou jsem tu nedávno diskutoval.

    Je mi jasné, že tento příspěvek není určen pro mne. Podivuji, že jste ho neumístila pod „Volby, wu-wej a kedlubny“, kde se „téma“ písku diskutuje.

    Zajímalo by mne, nic za tím prosím nehledejte a zdůrazňuji, že mi ani nemusíte vůbec nic odpovídat, co Vás vedlo ho umístit pod více jak čtyři roky starý příspěvek pana Gonose?

    Dobrou noc.

    Venda

   2. *mé vědomí je s Vámi přítomno,
    mé srdce je Vaší Jednotou.
    Klid a mír nyní cítíš,
    má tvorbo prvotní.
    A to je nyní nejdůležitější,
    neklesat, zachovávat rovnováhu,
    klid a mír….

    …Záhalem vědomí
    Tě dcero nyní zahalím.
    Znát nebudeš
    a nemáš znát….“

    Přijímám, cítím Tvou ochranu, dík.
    ………………..

    A snad jen – maska strachu lidského zatemňuje ještě velmi často „mé“ plné vědomí. Jediným řešením je, uvědomit si důvod, či původ strachu…atd.,…v tom tlukot srdce pomáhá i klid a mír v centru srdce duchovního,…
    a pak člověk může i „slámu, či seno zužitkovat“ :-)

 2. Vzkaz od J.G.:

  „Pre svoju zaslepenosť ste si tu prišli o príležitosť poskladať samých seba.“

  Vzkaz od Otce:

  Ona mala štyri rohy,
  zostaly jej už len dva,
  lebo si to so Satanom
  za všetkých už rozdala.

  Tie dva rohy zostaly,
  aby sa tu potkali
  Tí,čo sa tu zahrali
  na Dobro a na Zlo,
  a tak sa tu poskladali,
  zo srdca zlomeného v Jedno.

  Zabehli ste si tu všetci so Mnou,
  aby ste sa tomu naučili tiež,
  aby ste sa poskladali a
  ísť mohli so Mnou „domov“.

  Ona mala štyri rohy,
  zostali jej už len dva,
  aby na nich Našu Dcérku Zlatú
  „domov“ pre Synčeka odniesla.

  http://svetlojelaska.blog.cz/1202/bohyne-isis
  http://www.bombastus.cz/slovnik/isis/

  zlaté rohy symbolizují ovládnutou sexuální podstatu a nalezení intuice

  Intuice je inteligentní vyřešení problémů bez intelektuálního procesu. Intuice je neocenitelnou pomocí pro praktický i pro duchovní život. Probouzí se, jakmile člověk „zruší“ celý myšlenkový proces o řešení problému a přenechá řešení hlubší složce inteligence v úplném odbourání přesvědčení, že problém je schopno vyřešit ego. Pak na rozhraní hlubokého spánku a bdění vpluje tiše, většinou při probouzení,intuice do vědomí.

  dvojka- v hlubším pochopení je možné pod číslem dvě rozeznat i bdělou a jasnou pozornost, pomocí níž lze pochopit protiklady v pravdě beze slov

  cituji:
  Paul Brunton: “Osvícený člověk si je vědom nejvyšší jednoty i bezprostřední rozmanitosti světa. To je paradox. Ale jeho trvalé místo klidu, když jedná s ostatními lidmi,se nachází ve styčném bodě duality a jednoty, takže v každém okamžiku je připraven upnout svou pozornost na kteroukoliv z těchto dvou úrovní“.

  To místo klidu je místem rovnováhy mezi jazykem a srdcem,je tou kuličkou(perlou)
  pro kterou si sem každý přichází.

  Je velmi těžké v sobě samém vůbec nalézt odpověď na otázku:Co tu vlastně
  celou tu dobu hledám?Jsem si-li vědom,kdo jsem,proč tu jsem a kam kráčím,pak
  to,pro co jsem si sem přišlo i najdu.Když to najdu,naleznu Pravdu i Spravedlnost,
  Lásku všeobjímající.Najdu-li Lásku bezpodmínečnou v sobě samém,Otec Sám přijde
  rád každému naproti.
  Láska všeobjímající v sobě obsahuje Pravdu i Spravedlnost.Není hloupá a naivní,
  jak se mnozí domnívají.Jejich chyba(najdi příčinu),že Ji ještě nepoznali(Spravedlnost).

 3. Jeden článek Jargův se zde zachoval,
  další neumím najít.

 4. Vracívám se občas sem, ke Zdroji, ke klidu a míru. A děkuji.

  „…Môže byť len Jedna Pravda, Boh, aj keď je v rôznych kultúrach i v rozdielnom časovom období pomenovaná rôznymi slovíčkami, no stále je to tá istá Nemenná Jedna Univerzálna Božská Pravda….“

 5. JAN 1
  1 Vnitřního spojení jsem princip/podstata/ + jsem Zvukem tří -Svaté slovo/hlásím se Zvukem/+a Zvuk tří -Svaté slovo je univerzálním /společným/ Božím darem +a Hlas tří Svaté slovo je Hlasem Božím.
  *zvuk->vlnění= šíření kmitů prostorem->Otcova slova: „Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.“

  2 Já jsem vnitřního tónu rozsah/spřežení/ +společně/ruku v ruce/ s Darem Božím.

  3 Vše se zrodilo uvnitř bytí uprostřed Zvuku +a bez něj nezrodí se ani vnitřní ze sebe/vlastní/ bohatství.

  4 Uprostřed Zvuku je Žiwa =Syn= Duch Svatý=Soucit +a Živa je zář/=Jitřenka/,světlem Ducha/mysli/.

  5 A Zář světla/=zvuku/ uvnitř hmoty nástroj úplnosti Moudrosti/= sté ovce/ + a nevědomost/nejistota/nemá moc převládat proti ní.

  6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je „Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu“.

  7 Prázdný jsem přišel pro jistotu + s cílem podat svědectví související se světlem/září,zálivem/+proto,aby se každý duch /mysl/ mohl sám přesvědčit jeho prostřednictvím/->toho svědectví/.

  8 Nejsem tím světlem/září,klidem/+ale předem určen nebeským Otcem k dávání důkazu/svědectví/+ v úctě/respektem/ ke světlu/Jitřence,Synu= zraku Božímu/.

  9 Skryté /skutečné,pravdivé/ světlo/zář,záliv/+ které čistí ohněm/mečem rozumu/+uvnitř proti vám oddaný/věrný čistý,pravdivý/ má na sobě šaty osobnosti/mysli/+bylo určeno urychlit/zkrátit/ vnitřní cestu příchodu Vědomí.

  10 Prázdný/odpojen/ jsem pronikal/postupoval/ vědomím + a vědomě stal se uvnitř existence/bytí/zprostředkovatelem/médiem/+ale vědomí nepotkal.

  11 Stal se uvnitř jeho vlastním mu místem souzení/prokladem,mezerou/,ale podobné skrytému zvířecímu doupěti/jeskyni->podvědomí,nevědomí/pro jeho nepřijímání/nevnímání,nepřijetí/.

  12 Tak zvuk/způsob/ jeho přijímání/příjmu/+uvnitř odpojen ,dává moc stát se pláštěm nevlastním/falešným bohem,falešným egem/.12 Tak Zvuk jeho přijímání +uvnitř prázdnoty se stává napajedlem/spojením/ dětí Božích.

  13 A ony se zrodily,ne mimo rozdělení/krve=falešného ega/,ani mimo tělesné vůle,ani mimo člověka,ale ze Zvuku Božího.

  14 Zvuk třech Svaté slovo se stalo neprůhledné pro maso/pudy/a dům vnitřního života uprostřed nás,a dostávám zobrazení/obrazy,názor,pohled/ její slávy ním/přes něj/,sláva její podobná,jenž má,přemůže Mocného/Silného/samojediným Synem/Zrakem,“okem“Božím/ to je mu Otec jeho a já je úplný/kompletní/,za to všechno Pramen a Pravda na prvním místě.

  15 „Pěstování tónu milosrdenství/Soucitu mi dává důkaz/svědectví/,ano,jásá nad vším– je zpět/doma/kdekoliv/všude/ — říkám:« Že tam,kdo přichází zpátky,důl obdrží,bude opásán uvnitř mě bojem,vzhledem k tomu,že existoval přede mnou.“
  *Pěstování tónu/zvuku/ milosrdenství/Soucitu /=>Yoga-> Yo = „pěstovat“+Ga=“svatý“;svatý od svátost->stavba duhového mostu = spojení

  17 Protože spravedlnost byla dána prostřednictvím spojení +/ona/ Vesmírná Duše přinesla Zvuk Soucitu/požehnaní/+/ona/ Harmonie/vznešená Paní/Dáma/+stává se Živou/ Pravdou/ prostřednictvím tvé vnitřní mysli/ducha/ Milostí /zasvěcením,pomazáním/.

  19 A ona je důkaz pěstování zvuku/hudby/ Soucitu, kdy jste na správné cestě lokalizovali uvnitř/v nitru/svatyni/duchovní zasvěcení/ a spojení od osvětlení ,žrec prozíravý, kvůli tomu se uvnitř zeptá: «Jakýkoliv/který/ zvuk ty jsi ;» Kde to je,tady?->kdo je to tady,kdo jsem já?
  */ní*/ ->ta Ιερουσαλήμ Jerousalím
  Ye = „osvětlení“->světlo
  Rouse = „Růže“;“kropítko“
  Alim=“prozíravý,moudrý“

  *Lewy=“Spojený“->je ve spojení
  *Ioudios =“jsou na správné cestě“,“věřící->mají vír/spojení/“
  *Ιωάννη = „pěstování zvuku Soucitu/Milosrdenství“=>PROGRAM-> yoga->
  *Yoga->Yo= pěstování+Ga = svátosti/spojení/->spojení přes zvuk/vír/=>kmitočet

  20 A toto je vnitřní přiznání a ne jehněte pouzdro/plášť,hrob/,ale stejně smýšlející uvnitř : «Já nejsem kříženec dvou sil».

  25 Z tohoto důvodu si ho prověřovali a zeptali se : « Pak proč křtíš/barvíš na bílo/+pokud nejsi Pomazaným ani Okem Božím ani Vidoucím;»

  34 A já poznal/zjistil/ jsem to,a daruji/zanechávám/ důkaz/výpověď,testament,odkaz/ že zpět tón/znovu/ mám/je,jsem/ Gios od/ze/ Zvuku Boha/Ós->Áss/.
  *Gi= statečná;G=> „vstup do Jednoty Svatého Ducha“*Ós = „Divine“ = boží,božský, svätý, , nadprirodzený; vnímať, rozpoznať, vidieť

  J 4:22. „Poráží vás automaticky hluboko zakořeněné názory a tradice,kterým nerozumíte,my v klidu pozorujeme/zkoumáme/ příčiny/a tím i důsledky/ těchto hluboce zakořeněných názorů a životních překážek/=zkušeností/,které jsme schopni v nitru spojovat světlem drahokamu;cílem ducha spasení je sjednocování v hlubinách nevědomí září drahokamu,neboli světlem Boha.“

  1. JAN 1:23

   23 Αυτός είπε: «Είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει στην έρημο: “Κάντε ευθεία την οδό του Ιεχωβά”, όπως είπε ο Ησαΐας ο προφήτης».

   Cit-Duše:
   23 Řekl jsem:« Jsem Zář /světlo/na Zemi/vědomí/,který hlasitě pláče uvnitř pouště zoufalstvím
   /zavlažuje citem rozum/:“ Buduji přímou/rovnou/ vnitřní cestu YHWH“,
   jako je říkám Duch uvnitř vás „vidoucí Zvuk“».

   Rozum-Duch:
   23 Řekl jsem:« Jsem poživatel/polykač,Vlk,Esu,Stín/ na zemi/půdě->podvědomí/,vnitřní hlas chudoby,který hlasitě křičí :“ Konám přímo soud/odvetu spravedlnosti,poslední soud,pokání,trest/ YHWH“,jako mluvící Duch uvnitř vás ,který je slyšet ».

   A Duch Svatý to spojí a interpretuje obrazem takto:
   23 Já říkám: « Jsem hlas,který volá uvnitř pouště:“ Tvořím přímou cestu YHWH“,jako říká
   Izajáš prorok. ».

   *Giós = G +i + Ós =Klid/vstup do Jednoty/ i Pohyb/trasa,cesta/= Klid a Pohyb
   Klid a Pohyb ->podobojí/obojím/,jejich spojením je Duch Svatý
   *Giós = dítě Boží,Syn Boží= „Oko Boží“ = „Vidí Ós“, Zrak Ós, Zrak Boží
   *Izajáš = Ησαΐας = Η/Duch/ +σα /->σε= uvnitř,vnitru/ +ΐας /vás,vy/
   Izajáš = Duch uvnitř vás,Duch Pravdy

   *Η Αγία Γραφή =Η/Ducha/+ Αγία/Svatého/+ Γ/G->vstup do Jednoty/+ραφή/šev->spojení/
   *Η Αγία Γραφή překládáno jako The Holy Bible->Svatá Bible

 6. Matka-Hviezdička: Potešilo ma, že ste si tu pripomenuli „Jarga“ (Jaroslava Gonosa), ktorý tu tiež pred mnohými rokmi prispieval svojimi kladnými postrehmi. Zaslúži si tichú spomienku.

  1. Degone,

   Jargo vytvářel, budoval krásný chrám svými texty
   Jeho slova nebolela.
   …..

   pro radost píši jedno ze starších slov, říkání:

   Paprskem lásky jsem tě stvořil, má tvorbo milovaná, prvotní,
   paprskem lásky jsem tě na zemi provázel,
   paprskem lásky jsem vždy s tebou
   paprskem lásky s tebou hovořím
   paprskem lásky se mnou hovoříš,
   paprskem lásky se všemi hovoříš
   paprskem lásky je most vytvořen,
   paprskem lásky se obruče propojí, které zemi v celku udrží.
   …..

   Jargo vytvářel, budoval krásný chrám svými texty
   Jeho slova nebolela.
   …..

   „Vše žije dál“
   Některé duše ví a cítí, že vše, co kdy bylo vytvořeno, nezaniká a v energiích žije dál….

   Je zde bytost. Vždy je zde . Nadnáší nás cestou pozemskou, cestou lidských bytostí, cestou svou….

   Záříš,
   nech myšlenky po vodě odplynout,
   nechť tě nematou, svou zdánlivou bezmocí.
   Na loď svou, na loď mou
   jen ty zářivé, láskyplné
   se dostanou,
   k duchovnímu srdci
   je přivezu,
   Lodivod nebeský jsem já.

   :-)

  2. Máte pravdu matko, Jargo mal čistú dušu. Ďakujem za jeho texty. Mal som aj ja jeho korešpodenciu, ale už ju neviem v počítačoch nájsť. Škoda, že sa jeho príspevky z tohoto webu vytratili…
   Želám pekný deň!

  3. Degone, pokud se mi podaří jeho texty najít, napíši je zde, ale bude to trvat. Hezký den i Vám :-)

  4. Anonym 2.7.2018 (8:48)
   – doplňuji opět nick – matka

 7. Matka pripomenula ste diskutujúcim Jaroslava Gonosa (Jarga), ktorý tu diskutoval, pekne a múdro písal, hlavne bez konfrontácie. Aj mne je príjemná na neho spomienka, aj na jeho „anjelské krídlo“, ktoré ho zobralo do Božích rúk tesne pred jeho smrťou. Bol to vzácny človek…

 8. Ano, Degone, ta dobrota se zračila v jeho tváři.
  Kdysi jsem „viděla“ živá andělská křídla,
  současně s jedním klučinou,
  Jemu ty bytosti světla pomohly žít zde na světě spokojenější život.
  …..
  …..
  …..

  Zrovna jsem si „Jarga“ načrtla, pohár života vyživuje jeho srdce božím trojplamenem,
  jeho srdce takto rovněž září a pomocí jednoty (symbol nekonečna – ležící osmička) část energie vrací zpět, nádherné, čisté linie :-)
  Po velmi dlouhé době taková kresba…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference