mapa stránek || vyhledávání

Korene európskeho pseudohumanizmu

euAk ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť.

V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov?

K pochopeniu príčin sa musíme pozrieť do minulosti. Dnes je už Európa ateistická a materialistická. Dnes už podľahla konzumnému spôsobu života. Ale pomerne v nedávnej dobe tomu tak nebolo. Vtedy bola Európa kresťanská. Verila v Boha a duchovné snaženie ľudí bolo prirodzenou súčasťou ich spôsobu života.

Avšak práve v spomínanom duchovnom snažení došlo svojho času v zásadnej chybe. K veľkému omylu, ktorý v súčasnosti, aj napriek dnešnému ateizmu a materializmu, podprahovým spôsobom prerastá do už spomínaného pseudohumanistického prístupu politikov a európskych inštitúcií k imigrantom. Ide o neblahé dedičstvo zmäkčilého kresťanstva, ktoré sa v súčasnej ateistickej dobe pretransformovalo do falošného princípu prehnanej tolerancie a samovražednej dobrosrdečnosti.

Skôr, ako začneme so samotným objasňovaním, treba ale zvlášť zdôrazniť, že kresťanstvo ako také patrí k vrcholom duchovných snáh na našej planéte. Všetko, čo Európa dosiahla a čo tu dnes máme, bolo vybudované práve na jeho základe a prostredníctvom hodnôt s ním úzko spojených.

Kresťanstvo vo svojej zdravej a pravej podobe bude totiž vždy predstavovať učenie, ktoré ak je reálne aplikované do života, musí mať ten najblahodárnejší vplyv na celkový osobnostný rozvoj každého jednotlivca i celej spoločnosti.

Treba však podotknúť, že kresťanstvo musí nevyhnutne zostať zdravé a pravé. Ak sa totiž jeho učenie zakalí a dostanú sa do neho rôzne omyly a chyby, musí potom takto znehodnotené učenie priviesť ľudí i celú spoločnosť do nešťastia. A tomu žiaľ v súčasnosti dochádza práve v podobe seba deštruktívneho humanizmu.

Takže poďme k podstate celého problému. Dokonale ho ilustruje nápis nad vstupnou bránou istého chrámu, kde bolo napísané: Boh je Láska.

V tejto jedinej krátkej vete, ktorú nikoho ani len nenapadne považovať za mylnú sa skrýva celá tragédia kresťanského sveta, ako i tragédia súčasnej Európy. Táto veta totiž nie je pravdivá! Lebo Boh vždy bol, vždy je a navždy zostane Láskou a Spravodlivosťou! Neoddeliteľnou jednotou Lásky a Spravodlivosti!

Veď predsa už samotné zostavenie Biblie tomu jasne nasvedčuje. Biblia sa skladá zo Starého a Nového Zákona. Starý Zákon predstavuje Zákon Spravodlivosti. Spravodlivosti prísnej, až drsnej.

Nový Zákon je Zákon Lásky. Lásky tolerantnej a odpúšťajúcej. No a to pravé a správne môže vzísť jedine zo vzájomného spolupôsobenia oboch princípov. Jedine tak môže vzniknúť harmónia.

Dokonca i Ježiš, ako časť Božej Lásky, zvlášť zdôraznil, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť. Alebo doplniť! Neprišiel teda spravodlivosť Starého Zákona negovať, ale zavŕšiť poznaním princípu lásky k blížnemu, aby ľudstvo v harmonickom spolupôsobení oboch princípov mohlo dospieť k harmónii.

Žiaľ, dnešné kresťanstvo spomínané Ježišove slová akoby nebralo na vedome. Len choďte do akéhokoľvek z kresťanských chrámov a pozorne počúvajte. Budete počuť hlavne a predovšetkým o láske. Princíp spravodlivosti bol odsunutý kamsi bokom, akoby ho Ježiš svojim učením skutočne zrušil. Akoby ho svojim učením potrel. Kresťania teda žiaľ skĺzli presne k tomu, pred čím ich Kristus vystríhal: uviazli v láske a odsunuli spravodlivosť.

Avšak ak spravodlivosť bez lásky musí byť nevyhnutne tvrdá a prísna, naopak láska bez spravodlivosti sa musí nevyhnutne stať slabošskou a zmäkčilou.

Správne pôsobenie týchto princípov nájdeme trebárs v ideálnom pôsobení muža a ženy. Muž by mal reprezentovať princíp spravodlivosti a spravodlivej prísnosti. Žena naopak princíp lásky a láskavej tolerantnosti. No a z takéhoto ideálneho vzájomného pôsobenia muža a ženy má vzísť pravý a zdravý harmonický vzťah, ktorý je najvhodnejšou pôdou pre správnu výchovu budúcej generácie.

Žiaľ, jednostranné zameranie sa kresťanstva iba na princíp lásky z neho učinilo náboženstvo zmäkčilosti a slabosti. No a práve tento nezdravý postoj sa v novodobej, ateisticko materialistickej súčasnosti transformuje do slabosti a zmäkčilosti európskej politiky voči imigrantom.

Vsádzaním iba na lásku a toleranciu a odmietaním spravodlivej prísnosti sa stáva Európa slabošskou a neživotaschopnou. A duchovní pastieri kresťanských cirkví už ani nie sú schopní vnímať smrteľné nebezpečenstvo zániku vlastnej viery, ktorá vo svojej zmäkčilosti nebude schopná odolať rozpínavosti islamu. Islamu, ako náboženstva so silným akcentom spravodlivosti, ktorému žiaľ naopak chýba práve láska.

Ako sa teda, na základe všetkých uvedených skutočností, postaviť k praktickému riešeniu problému imigrácie? Ako sa k nemu postaviť z hľadiska hodnôt skutočného a pravého kresťanstva?

Ak dnes predstavitelia cirkví a politici hovoria o láske k blížnemu, ktorému je treba pomáhať v jeho nešťastí, je to v poriadku. Je to správne, kresťanské, ľudské a humánne. Ale je to iba jedna strana mince! Ak totiž berieme do úvahy lásku, je nevyhnutne zobrať do úvahy i spravodlivosť. Dokonalú Spravodlivosť Božiu, prostredníctvom ktorej je každému jednotlivému človeku na tejto zemi určené jeho pozemským zrodením presne to miesto na zemi, ten národ a tie pomery, ktoré mu prináležia. Dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho totiž každému z nás určí, kde sa narodí a teda kde má žiť a kde sa má hmotne, osobnostne i duchovne rozvíjať.

Toto treba jednoznačne rešpektovať, pretože takto to predsa určuje autorita Najvyššia! Lebo nech sú už pomery, do ktorých sme sa zrodili akokoľvek ťažké, práve v konfrontácii s nimi môže naša osobnosť správnym spôsobom rásť a po všetkých stránkach sa vyvíjať.

Ak to ale človek nerešpektuje a z najrozličnejších dôvodov odchádza niekam inam, protiví sa určeniu Vyššej Spravodlivosti a duchovne tým stráca, pretože v nových pomeroch nie je jeho osobnosť vonkajšími podmienkami tak ideálne stimulovaná, akoby to bolo pre jeho osobný a duchovný rast potrebné.

Veď nakoniec, čo je človeku osožné, ak by sa i mal pozemsky lepšie, ak tým uškodí svojej duši? Ak síce žije v blahobyte, ale duchovne pri tom stráca? Lebo hoci sa aj svojou emigráciu nateraz vyhne pomerom, ktoré mu určila Vyššia Spravodlivosť jeho zrodením na zemi, nabudúce sa bude musieť ocitnúť v pomeroch ešte oveľa ťažších. Alebo si človek vari myslí, že je schopný prekabátiť dokonalú Spravodlivosť Božiu?

Celkom prakticky to znamená, že na základe zohľadnenia princípu spravodlivosti je neprípustná akákoľvek imigrácia za účelom zlepšenia svojich životných pomerov. Takíto imigranti by mali byť okamžite posielaní domov.

Dočasná pomoc v duchu kresťanskej lásky, v duchu ľudskosti a humanizmu má byť poskytnutá iba imigrantom, ktorí utekajú v strachu o holý život. Má im byť poskytnutý dočasný azyl a to dovtedy, kým sa pomery v ich krajine neupravia natoľko, aby sa mohli vrátiť naspäť. Zo strany svetovej verejnosti má byť preto vyvíjané úsilie, aby sa životné pomery v takýchto krajinách čo najskôr upravili.

Takýmto spôsobom bude potom učinené zadosť i láske, ktorá pomáha iným v ich núdzi, ale i spravodlivosti, ktorá dbá o to, aby každý prežíval svoj život na mieste, kde sa narodil.

V dodržiavaní princípov pravého kresťanstva, ktoré berie na zreteľ ako Lásku, tak i Spravodlivosť, spočíva teda správne riešenie problematiky imigrácie.

Ak však budeme problém riešiť inak, rozumovo, pseudohumanisticky, zmäkčilo a slabošsky, v príkrom rozpore s harmóniou, spočívajúcou v jednote princípov Lásky a Spravodlivosti, prinesie nám to iba problémy, spoločenské pnutia, konflikty, či dokonca kultúrnu i hmotnú deštrukciu celej Európy.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

18 komentářů

 1. Milane,

  Je tu dilema. Strielať ešte na mori ,alebo až vtedy, keď dosiahnu breh Európy.

  Kým si toto ,,Európa“ neujasní, bude tu v roku 2016 taký prebytok ludského materialu, ako za rímskeho obdobia, keď sa im do ríše nadrbal všetok ludský odpad z okolitých krajín.

  Všetci chceli byť súčasťou Rímskej ríše a vrcholom ich snahy bolo dostať kus pôdy, rolu…

  Vtedy sa to ,,upratalo“ tak, že dostali možnosť bojovať s Rimanmi za nové územia a keď bol dosiahnutý ich CIEL, potom dostali akože prisťahovalci ,,kopačky“..

  Je to jediný návod ako na to, bez toho, aby sa museli likvidovať po stovkách , či tisícoch.. Čo s tolkými mrtvolami ? Nie sme ako Európa na tento variant vôbec pripravený…

  Takže Milane, teraz buď vrtký. Strielať, či púšťať, lebo varianta nechať ich na brehu a srať na NICH sa akosi z hygienických dôvodov nedá ..

  A ako by si s nimi TÍ nablblí Gréci poradili. Tu nepomôže ani Euklidovská matematika, či Tálesová geometria…

  Ako povedal v krízovom momente za oných čias súdruh Čapájev : Súdruženkovia , došli mi náboje, a čo teraz?

 2. Evropa se svými spojenci sklidí, to,co zasévá. Vypije až do dna,pohár jí určený. Kdo můžeš chápat, tak pochop.

  1. Všechno se vyjeví, skutky jdou za vámi (za každým). (akce, reakce, příčina, důsledek)

 3. Petr, píšeš:

  …Všechno se vyjeví, skutky jdou za vámi (za každým). (akce, reakce, příčina, důsledek)

  Zase tá karma , inkarnácia, zločin a trest až po smrti ?

  Lenže jedinec nie je ,,single“ bod v priestore a čase, ale je súčasťiu spoločnosti. Preto aj jeho činy súvisia so spoločenskou, politickou a osobnou situáciou aj v rodine a ták…

  Takže akákolvek ,,osobná“ zodpovednosť za činy je rozložená medzi jedincov konajúcimi v uvedenom čase a priestore.

  Neviem, keby si bol napr.,,pod tlakom lynčujúceho davu“, či by si dokázal ísť proti rozzúrenému davu, alebo by si ich chcel len zastaviť , keby si aj Ty osobne mal pocit, že ,,dav koná v tom momente naozaj spravodlivo“..

  Zabudol by si v tom momente ,,spravodlivého“ hnevu na karmu, desatoro, na zodpovednosť voči svojim Stvoritelom i voči sebe…

  Vieš, rozdávať ,,rozumy“ vie pri klávesnici PC každý. Ale to, čo ,,JE v 
  Tebe“, v Tvojom podvedomý pri chvílach osobného ohrozenia, nevieš ani TY sám a možno by si bol nepríjemne zaskočený, čo si spravil. A cesty späť už NIET…

  Takže ,,Karma“ a z nej odvodené ingrediencie sú hovadiny . A sú to len teórie tých, ktorí stratili kontakt s realitou a žijú si vo svojej ,,pustovni“ niekde na samote a dumajú a dumajú, ako by ,,pomohli“ svetu…

  Neuvedomujú si, že ani jeden pes, či svorka dobiedzajúcich psov rozbehnutú karavánu nezastaví. To je ako v tej arabskej prúpoviedke……

  Hladnému psovi do očí nepozeraj, keď mu nemáš čo ponúknuť , lebo Ti odhryzne raťafák , alebo tak nejako…

  A na záver si dajme : Tak nám PánBožko pomáhaj…

 4. Svet sa za posledných 50 rokov velmi zmenil a od roku 1683 ani nehovorím (https://youtu.be/xwxJ5gAd1-A ). Novým náboženstvom západnej civilizácie je konzum, ktorý skončí akonáhle sa zistí, že niet tolko prírodných zdrojov, aby to rástlo +3% každym rokom. Dokonca ten pád urýchly aj umelý nárast obyvatelstva. Každy z prisťahovalcov bude chcieť vegetiť bez náležitého úsilia.

 5. Duves,

  keď píšeš, že: ….Každy z prisťahovalcov bude chcieť vegetiť bez náležitého úsilia… dobre hovoríš, ale si Ty len beťár, prečo nepovieš aj to B..

  Čiže, nedal si kontaktuš na riešenie.

  Čiže, strielať , alebo ,,odštiknúť“ hneď po príchode…

  Iné ,,variácia“ nie je . Takže ako hovorievala mamička: Béla neser ma, už sa vykokci…

 6. Gilgamešova noha
  možno pride aj na tú prestrelku. Asi až vtedy, až (nas) bude polovička europanov vyzabíjana migrantami. Totiž, achilovou pätou rozvinutej cívilizácie je brutálny pokles schopnosti sa branit proti intervencii zaostaleho sveta. Mam taky divny pocit, že globalny prediktor chce prave takyto scenar.

 7. Duves,

  máš pravdu, ale ja spávam pokojne. Kým v ,,kresle“ precedu sedí ,,birmovaný komunista“, nebojím sa ani mohamedánov, ani ,,zlodejov“ samotného BK , lebo ON nekradne pre seba, ale pre nás všetkých. Keď sa všetko ,,olepší“ s tým čo nakradol a má to uložené v tom Belizovi, sa určite bratsky podelí. Však to poznáš : Jemu všetko a nám ostatným pamiatka zosnulých…

  On , teda preceda verí Jurkovi Jánošikovi a to je také ľudské, že ,,spravodlivejšieho “ čeloveka už na Zemavajci nenájdeš…

  A preto Ti hovorím, ON je ako naša ,,bohorodička“. Ani ONA neporodila, takže keď preceda ,,upláchne“ s nakradnurým, tak je aj tak v mojom ,,srdci“ hlboko zarytý ako antihrdina, ktorý sa nezlakol ani hnusných mohamedánov…

   1. Miláčikovia moji! Tento svet nie je miesto, kde by muselo byť nejako lepšie a lepšie. Aj komunisti hovorili – každému podľa jeho zásluh. Aj oni spoznali zákon akcie a reakcie. Správalo sa snáď ľudstvo, napríklad v minulých sto rokoch, nejako sväto? Zberáme to, čo sme zasiali, jeme, čo sme navarili. A že niekomu nechutí? Ľahká pomoc. Odíď z tohto sveta a už sa sem nikdy nevracaj. Ak nevieš ako, tak naozaj, musíš k tomu dospieť sám. Majú tieto moje slová nejakú nádej?
    Pre Boha, nie aby niekto z vás spáchal samovraždu. To nie je žiadne riešenie.To by takto konajúceho iste vrátilo späť. A do oveľa horšieho osudu. Každý človek musí dospieť k poznaniu, inak to nejde, naozaj!
    Dobrú chuť nad uvareným jedlom. Niekedy je to miska vtipné kaše, niekedy zapíjame nejaké nechutné jedlo pohárom horkosti.

 8. skovenská Hviezdička ,

  duves sa pýtal , čo na to kabalisti ? A ja doplňám, čo na to ,,slovenská kavaléria“ a hlavne aký postoj k tomu zaujme ,,slovenská podmorská pechota“ a slovenské ponorkové loďstvo?

  Pridá sa na lavo, či na pravo, alebo pre istotu ,,zutečie“ ?

  Môj osobný povzdych : Chýba nám tu ten René Jánošik, ozaj nám tu chýba…

 9. ..“Vtedy bola Európa kresťanská. Verila v Boha a duchovné snaženie ľudí bolo prirodzenou súčasťou ich spôsobu života.“..

  Jo,to vsak neznamena,ze to vedlo k nejakemu osviceni – nekonecne valceni o uzemi a moc,mor,kolonialismus,… A kterou pomerne nedavnou dobu ma autor vlastne na mysli ? Nedavno jsem navstivil vystavu islamskeho umeni od 8.do 16.stoleti ,pri pohledu na ty nektere veci jsem si uvedomil,ze v tech dobach se lide v evropskych „mestech“ brodili v hovnech.

  ..“Avšak práve v spomínanom duchovnom snažení došlo svojho času v zásadnej chybe. K veľkému omylu, ktorý v súčasnosti, aj napriek dnešnému ateizmu a materializmu, podprahovým spôsobom prerastá do už spomínaného pseudohumanistického prístupu politikov a európskych inštitúcií k imigrantom. Ide o neblahé dedičstvo zmäkčilého kresťanstva, ktoré sa v súčasnej ateistickej dobe pretransformovalo do falošného princípu prehnanej tolerancie a samovražednej dobrosrdečnosti.“..

  K jake chybe asi doslo ?Kde ti soudruzi udelali chybu ? Ze by slo o „nebblahe dedictvi zmekcileho krestanstvi “ se me moc nezda,vzhledem k faktu kolika lidem cirkev dopomohla ve jmenu Boha na onen svet. O jakem zmekcilem krestanstvi autor zde mluvi ? Naopak pokud je dnes nekdo tolerantnejsi a dobrosrdecnejsi nez ve vzpominane dobe,ma ke skutecnemu krestanstvi bliz,nez v dobe ,kdy ve jmenu Boha likvidovali kohokoli,kdo nepristoupil na jejich nabozenskou predstvavu.Presne stejny stav dnes vykazuji nektere formy islamu (viz Saudska Arabie,Bahrajn,IS,apod.)

  ..“treba ale zvlášť zdôrazniť, že kresťanstvo ako také patrí k vrcholom duchovných snáh na našej planéte. Všetko, čo Európa dosiahla a čo tu dnes máme, bolo vybudované práve na jeho základe a prostredníctvom hodnôt s ním úzko spojených.“..

  Ale nerikejte autore.To jako ze jinde na Zemi se snazili mene ? Znovu opakuji,nekterym civilizacim se Evropa v te dobe brodici se v hovnech,nesahala ani po paty. Autor rovnez opomiji fakt,ze mnoho z to co „Evropa dosiahla a bolo vybudovane“, pochazelo z dobyvacnych vyprav (Spanele by nebyli nic bez tech tun nakradeneho zlata z Ameriky,Anglicani se svym kolonialismem v Africe a Indii take neprisli nazmar,Francie,Holansko,..). Ze by zrovna tenhle priklad krestanstvi byl vrcholem duchovnich snah na nasi planete ?

  ..“Ako sa teda, na základe všetkých uvedených skutočností, postaviť k praktickému riešeniu problému imigrácie? Ako sa k nemu postaviť z hľadiska hodnôt skutočného a pravého kresťanstva?“..

  Co se tak k tomu problemu imigrácie postavit s logikou a selskym rozumem,bez tech nabozenskych nalepek o hodnotach skutecneho a praveho krestanstvi.

  ..“Dokonalú Spravodlivosť Božiu, prostredníctvom ktorej je každému jednotlivému človeku na tejto zemi určené jeho pozemským zrodením presne to miesto na zemi, ten národ a tie pomery, ktoré mu prináležia. Dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho totiž každému z nás určí, kde sa narodí a teda kde má žiť a kde sa má hmotne, osobnostne i duchovne rozvíjať.“..

  Aha,takze je nam urceno kde se narodime,abychom se hmotne ,osobnostne a duchovne rozvijeli. NA ZAKLADE CEHO JE NAM URCENO ?? Proc se nekdo narodi ve Svycarsku,nekdo v Brazilskem slumu,,nekdo v Syrii,jiny zase v Mongolsku ,nekdo se narodi do blahobytu,nekdo do bidy,nekdo do valecne zony,nekdo do zivota v prirode a nekdo mezi uprchliky na ceste do EU ?? Dle ceho tak Nejvyssi urcuje,kdyz ne bez universalniho zakona zvaneho karma ? Jedine reinkarnovana duse ,se muze podle karmickeho zakona zrodit zde na Zemi do pomeru vyse uvedenych,aby mohla jak autor pise,hmotne osobnostne i duchovne se rozvijet. Ale jak tohle pasuje do krestanskeho uceni,ktere reinkarnaci a karmu neuznava ?

  ..“Toto treba jednoznačne rešpektovať, pretože takto to predsa určuje autorita Najvyššia! Lebo nech sú už pomery, do ktorých sme sa zrodili akokoľvek ťažké, práve v konfrontácii s nimi môže naša osobnosť správnym spôsobom rásť a po všetkých stránkach sa vyvíjať.
  Ak to ale človek nerešpektuje a z najrozličnejších dôvodov odchádza niekam inam, protiví sa určeniu Vyššej Spravodlivosti a duchovne tým stráca, pretože v nových pomeroch nie je jeho osobnosť vonkajšími podmienkami tak ideálne stimulovaná, akoby to bolo pre jeho osobný a duchovný rast potrebné.“..

  Nesouhlasim. Co kdyz se nekdo rozhodne opustit blahobyt a naopak zvoli jednoduchy zivot ,ktery ho dusevne naplnuje ? Napr. clovek v Anglii pracoval v bance a po letech si uvedomil,ze jeho zivot nikam nevede,nevytvari zadne skutecne hodnoty,se rozhodnul vse prodat a rozdat a odjel nekam do jihovychodni Asie kde bydli na ricnim ostrove jednoduchym zivotem v drevene chatrci stejne jako ostatni obyvatele toho ostrova. Vyuzil sve svobodne vule a pozmenil svuj zivot.A jestlize se duchovne posunul,jak se muze protivit urceni Vyssi Spravedlnosti ? Nebo naopak,nekdo z bidnych pomeru zvoli imigraci a svou snahou a vuli postupne vystuduje a stane se treba lekarem.Dotycny pak muze byt prospesnejsi spolecnosti vic,nez kdyby zustal nekde ve slumu. Protivi se taky urceni Vyssi Spravedlnosti ?

  ..“Celkom prakticky to znamená, že na základe zohľadnenia princípu spravodlivosti je neprípustná akákoľvek imigrácia za účelom zlepšenia svojich životných pomerov. Takíto imigranti by mali byť okamžite posielaní domov.“..

  Slyseli jsme slovo Bozi v podani autora. Jak slysim nekde slovo „nepripustne“ a „meli by byt okamzite“ ,radeji zdrham,nezli si na me dotycny otestuje svou krestanskou spravedlnost.

  ..“Dočasná pomoc v duchu kresťanskej lásky, v duchu ľudskosti a humanizmu má byť poskytnutá iba imigrantom, ktorí utekajú v strachu o holý život. Má im byť poskytnutý dočasný azyl a to dovtedy, kým sa pomery v ich krajine neupravia natoľko, aby sa mohli vrátiť naspäť. Zo strany svetovej verejnosti má byť preto vyvíjané úsilie, aby sa životné pomery v takýchto krajinách čo najskôr upravili.“..

  A co lidi utikajici pred klimatickymi zmenami. Co udela autor s lidmi treba ze souostrovi Vanuatu,kde more postupne zaplavuje zemi do takove miry,ze se lide odtamtud uz ted stehuji. Co chce delat s miliony lidi utikajici z uzemi zasazenych suchem,sopkou,ci jinou katastrofou,kde jiz nejde krajinu zpet upravit. A co kdyz ta pomoc dotycnym zabere 20 let.20 let jim poskytnete azyl,a pak je i s detmi,ktere nikdy nepoznali puvodni zemi svych rodicu deportujete ??? Fakt by me zajimalo,jak by to pan Šupa resil. A nebo radeji ne :-(

  ..“V dodržiavaní princípov pravého kresťanstva, ktoré berie na zreteľ ako Lásku, tak i Spravodlivosť, spočíva teda správne riešenie problematiky imigrácie.“..

  Tak na co cekat autore,honem to preposlete do Bruselu .Tam budou mit jiste radot z tokoveho reseni .

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference