mapa stránek || vyhledávání

Lidské. Duch národa (1.)

Jako každý člověk sám o sobě, tak i každý obzvláštní národ musí dle své povahy, dle své přirozenosti se chovati a vzdělávati, jestliže svého původního určení dojíti a mezi ostatními své místo slavně a statně držeti má. Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) [1]

 

Období

Byla různá údobí v dějinách českého národa v Čechách, podobně na Moravě. Úspěšně se kdysi činil velikán J. A. Komenský, učenec. Vzepjal se nám kněz Jan Hus, navěky stvrzený kostnickým koncilem. Úctyhodný byl přínos Ottova slovníku („Tuto původní českou encyklopedii překonala na světě snad jen Encyclopaedia Britannica“ – Derek Sayer: The Coasts of Bohemia, A Czech History, vydání 1998.)

T. G. Masaryk pomohl napřímení Evropy ve prospěch Slovanů. Vybraný Čech kdysi startoval z Bajkonuru – první z těch kosmonautů, kteří nebyli občany dvou kosmických supervelmocí – jsme pro každou legraci.

Světový přínos Haškova Švejka později ve 20. století nenásledovali teutonští Germáni. Za nacismu pohříchu nešvejkovali. Opustili Ježíše a byl jim vybrán Darwin.
 

Duch národa

Ke studiu rozdílů mezi národy přidává, něco zásadního, duchovní poznání. Představuje vědomého Ducha národa. O něm dovedli ještě lidé 19. století uvažovat jako o skutečnosti. Předpokládám v něm ten vliv, který určuje, že jedni národové jsou vychloubační, jiní spravedliví, další zase jinak. Při vší úctě k rovnoprávnosti. Jde především o převažující pestré vlivy, které samozřejmě v omezené míře patří všem národům.

Například Rudolf Steiner učil:

„Tento duch se neprojevuje bezprostředně smyslově. Vyžívá se v pocitech, citech, sklonech a podobně, jež pozorujeme jako něco určitému národu společného. Jde o bytost, která se smyslově nevtěluje, jako člověk utváří smyslově viditelně své tělo, tak duch národa tvoří své tělo ze substance duševního světa. Toto duševní tělo ducha národa je jako oblak, v němž žijí příslušníci národa a jehož účinky se projevují v duších lidí, sám však z těchto duší nepochází.“ [2]

František Palacký národy srovnává s bytostmi:

Moderní národy nebyly kýmkoliv „vymyšleny“, jak se někdy tvrdí. Konstitualizovaly se – slovy Palackého – jako „skutečné reality, zvláštní a živé, mající každý své povědomí, své chtění, své společné interesy, a tudíž i povinnosti a práva, jsou tedy skutečně osoby mravní a právní.“

Myšlenka, že národ je bytost, nebyla pouze představou Palackého. Sdílel ji zvláště s historiky německými a polskými. [3]

Ing. Roman Palka k Duchu národa napsal:

Lidé neustále kritizují a vymlouvají se na zkaženou společnost. Ta se skládá z podobných jedinců a odráží jejich vlastnosti – lži, chamtivost a agresivitu. My jsme společnost. Ztotožněním se se společností, jejími myšlenkami, názory, postoji a žebříčkem hodnot, vzniká umělý duch – agregor, který sjednocuje a telepaticky ovlivňuje všechny členy. Každá národnost, rasa i církev má vlastní agregor, proto se Němec chová jako Němec a ne jako Rus. Někomu může pomoci, ale jiným nedovolí překročit určitou mez. Světci odcházeli do pousteven, aby se od něj osvobodili. Zvlášť silný a nebezpečný agregor měl nacismus, po válce jeho vliv silně poklesl. [4]

Karel Funk popisovaného Ducha národa pojmenovává Archandělem, vyjímám i podrobnost:

Duše či duch národa není jen abstraktní metaforou, ale živou realitou, byť dnes skoro zapomenutou. Oním duchem národa je jeho Archanděl, podobně jako každý z nás máme svého Anděla Strážce. Archandělovi je národ, jeho utváření, vývoj a identita svěřen vyšším řízením. Archanděl je jednotící silou, která stmeluje skupinu lidí do jednotného jazykového a kulturního společenství. Ve fázi utváření národa jako celku je jeho vliv ještě málo projevený. Zráním národa se s ním jeho archanděl více ztotožňuje, rozprostírá své působení silněji, srůstá s ním, étericky se do něj vtěluje. Pevným spojením pak vede národ k jeho předurčení, národ „nalézá sám sebe“.

Když národ neplní svůj úkol, může na něj archanděl působit pouze skrze největší duchy národa – umělce, filosofy, politiky, kteří se svým individuálním vývojem účastní jeho nadsmyslových inspirací. Bez těchto lidí by archandělé neměli „most“, kterým by přenášeli své síly a inspirace na zem. Z našeho světa jim tedy musí vycházet vstříc pomocná síla z duchovní práce. Proto se typické rysy, ke kterým má národ vyspět, tak dobře zrcadlí v jeho největších představitelích. [5]

 

Různé národy

Nebývají to jazyky, vzájemně až nesrozumitelné, kterými by se národy definovaly nejdůkladněji. Národ, kdysi starozákonní, několikrát vyměnil svůj používaný jazyk, a přece jsou ti lidé považováni za Izraelce nadále. Už za starověku byly vůči nim výhrady ostatních národů, a příčinu tak dlouhodobých výhrad materialismus nevysvětlí. Byli odmítaní proto, že někde nepodléhali branné povinnosti? Protože je mezi nimi velký podíl schopných lidí? Protože byli, protože přinesli…?

*

Dost konkrétní je následující výňatek, který fandí české zemi. Izrael je stále v ohrožení, armáda tam má svou velkou důležitost, čehož následky nejsou úctyhodné.

Posílám Vám sumarizaci Keishina semináře, který proběhl 5.8.2012 v Praze.

Přiletěla rovnou z Izraele, kde měla rovněž seminář, a byla úplně zhrozená. Celý život poslouchala, jaká to je Svatá Země, moc se tam těšila, ale jaké vibrace tam má Matka Země a lidé, ji naprosto šokovalo. Nenávist, pomsta, krutost, smrt. Bylo jí tak zle, že poprvé v kariéře uvažovala, že zruší akci, ale pak se vzmužila a zvládla to. No a z bývalé Svaté Země přišla rovnou do budoucí, doufejme že už i současné, Svaté Země, tedy k nám. Prý jsme vibračně jedno z nejúžasnějších míst na světě, kde byla, Matka Země září a lidé jsou čím dál láskyplnější. A to je, milí moji, i Vaše zásluha, kterou Vám teď nezávisle potvrdili zvenčí. [6]

Něco konkrétního k izraelské armádě. Nespoutávaná tvrdost. Zda vojáci stříleli přesně nebo jen přestřelovali, americký důstojník nesděluje.

Izraelská armáda nejčastěji známá pod anglickou zkratkou IDF. Typická jednotka —: Mužstvo ve věku 19-22 let, poddůstojnické funkce vykonávají vybraní vrstevníci mužstva, kteří s ním jako rovný s rovným prošli přijímačem; velitel ve věku kolem 25 let, jehož podřízení pociťují větší loajalitu ke svým kamarádům než k němu. — IDF po vzoru Wehrmacht sestavuje jednotky na bázi místa bydliště, klade značný důraz na to, aby se vojáci navzájem znali z civilu —.

— samotný velitel nemůže být všude a poddůstojníci vůbec nejsou tím, čím by měli být – hlavní oporou velitele specificky vyčleněnou z mužstva, zralejšími osobnostmi krotícími výstřelky v chování většinových adolescentů. —.

Nejmenovaný americký důstojník s dlouholetou znalostí poměrů v IDF například podává následující svědectví o zkušenostech z let 2008-2009:

„V Bejt Sahuru u Betléma jsem viděl vojáky IDF střílet na palestinské křesťanské ženy věšící prádlo v zahradách. Prováděli to spřaženými tankovými kulomety z polního opevnění vzdáleného několik set yardů a evidentně se tím jen tak bavili. V Betlémě mi jeden poručík řekl, že by nařídil mužům, ať mě během demonstrace, ve které jsem uvízl, zastřelí, ale že to neudělal, protože si myslel, že možná nejsem Palestinec a kdybych jím nebyl, mohl by mít jisté potíže.“ [7]

Kladné poznatky k Izraelcům, získávané ze skrytých míst, přináší 11. kniha vydaná L. C. – podle přenosů od Kryona. Zhruba – píše o důležitosti Židů pro budoucnost všech národů: v souvislosti s krystalickou mřížkou Země – tedy skrytou duchovní záležitostí. O mnohých chybách Židů po vzniku státu Izrael, o vyvolaných bojích – válkách, o utrpení. Cosi i o jejich nejistotě, váhání nad ukořistěnými územími. Ale především přidává optimismus v pohledu do budoucnosti.

Přidám svou úvahu. Občas se objevují výhrady – kromě bankovnictví – také k účasti židů na různých povstáních, revolucích, převratných změnách. Zde zmiňuji jen obecně. Jejich podíl bývá větší, než odpovídá početnímu zastoupení v té které zemi. Dělají takoví aktivisté několika posledních staletí dobře nebo špatně?

Země se svou civilizací jde zatím do zkázy. Naším základem je příroda a ta nyní trpí, usychá nedostatkem vláhy, zahlcuje se plastovými odpady v oceánech, dusí se špatným vzduchem a kácením pralesů, především přemnožením dvounožců. Pak hledat změny ve prospěch odlišného provozování lidské civilizace je potřebné.

Kromě oprátky, sebevraždy pistolí, skoku z výšky nebo pod vlak, jsou nám podobně nešťastnou pomůckou také kazítka. Nezkracují jeden lidský život, ale záměrně krátí životnost průmyslových výrobků. Opakovanou spotřebou surovin zbytečně sebevraždíme svou civilizaci. Jak jinak?

Prodlužovat záruční dobu výrobků? Zakazovat takové a jiné chemikálie – na polích či do výrobků? Zdanit letecké palivo? Vůči jiným, zásadnějším možnostem změn, trpí ekonomové provozní slepotou? Ne, jen pokračují v tom, co Evropa potřebovala například v začátku 20. století. Tím tehdy bylo bohatnutí, odstraňování bídy.

Nyní však, přetrvávající snahou o bohatnutí, vyjadřovanou penězi, připomínáme boháče z pohádky. Čeho se jakkoliv dotkl, to se mu proměnilo ve zlato. Dobrou chuť :-(

*

Jsou však i jiné osočované národy, jdoucí odkudsi, zmocněné kdoví k jakému vzestupu.

Kdosi se spícího proroka (Edgar Cayce, 1878 – 1945) zeptal na budoucnost náboženství v USA. „To záleží na činnostech mnoha osobností. Nelze ji předpovídat. Dochází ke změnám, to je jasné – k vývoji nebo k revoluci v náboženském myšlení. Základem bude Rusko, ale ne komunismus, NE! Spíše to bude na principu Kristova učení – bude to jeho komunismus.“ [8]

Jsou národy nebojácné nebo smířlivé. Je zajímavé, jak jednotlivci spíš bojovných národů – v době klidu a míru – dovedou být přátelští. Sultánova vojska krutě bojovala, ale jinak byli disciplinovaní a i mírní. I diplomaté, obchodníci, cestovatelé, duchovní se shodovali na tom, že Turci se ve všedním a soukromém životě chovají poctivě, čestně, upřímně, umírněně, skromně a pohostinně [6]. Přitom nelidská jednání ve 20. století vůči sousedním národům jsou také známá [7]. Působí Duch národa?

Evropa a islám – Franco Cardini:

— mluvili Evropané o Turcích s obdivem a viděli v nich udatné, schopné a disciplinované bojovníky. Sultánovo vojsko bylo na rozdíl od neukázněných evropských vojsk 16. a 17. století a hrozivých poměrů panujících v jejich táborech zářným příkladem pořádku, umírněnosti a disciplíny. I když byli Osmané považováni za kruté bojovníky, nejednalo se o onu barbarskou zaslepenou zuřivost, typickou pro žoldnéře před vojenskými reformami 18. století. Slova chvály nezaznívala pouze z úst kronikářů, ale též od diplomatů, obchodníků, cestovatelů, duchovních a dalších. Všichni se shodovali na tom, že Turci, jež jsou neúprosní a hroziví v bitvě a přísní a nelítostní ve vykonávání práva a moci, se ve všedním a soukromém životě chovají poctivě, čestně, upřímně, umírněně, skromně a pohostinně. [9.a]

Čech o Turcích I:

Procházíme-li se po asijské části Istanbulu, z velké části nově vystavěné, připadáme si jako v Paříži či New Yorku. Lidé jsou usměvaví, vstřícní a zvídaví. Tady zjistíte, jak blízké nám Turecko je. [9.b]

Čech o Turcích II:

Turecko je úžasná země nejen tím, co nabízí z pohledu pamětihodností a přírody. Lidé, se kterými jsem se setkal, byli vždy přátelští a snažili se pomoct. Nesetkal jsem se s jakoukoli nenávistí, pokusem o podvod, ale ani s náznakem pohrdání či odmítavého chování. [9.c]

Státní nacionalismus:

— V první kompletní genocidě národnostních menšin v dějinách světa, kterou spáchal turecký stát, vyhlazení osmanských křesťanů, Arménů a Asyřanů v počtu 1,5 milionu lidí v letech 1915 – 1918 (kterou turecký stát dosud nepřiznal, nezreflektoval a zmínku za ni trestá), tak sehráli významnou roli převážně islámští, ale jazykově nepříbuzní Kurdové, zatímco v pozdějším vyhlazování samotných Kurdů ve středomořské Anatolii a severní Levantě, které kontinuálně probíhá sto let, hrají důležitou úlohu loajální přistěhovalci z islámských států Balkánu, ruského Kavkazu, Uralu a turkické Střední Asie, kteří následně osidlují vylidněné oblasti. [10]

 

– pokračování –
 

Literatura, odkazy

[1] Nitky z mého života – Jan Evangelista Purkyně (1787-1869). ODEON, Praha 1987

[2] Teosofie – Rudolf Steiner. Vyd. Baltazar, Praha 1992, s.88

[3] Palackého nacionální pojetí dějin – Libuše Hrabová (Dílo Františka Palackého. Sborník – Hodslavice 1996), s.50

[4] Magický svět. Člověk, společnost a agregor – Ing. Roman PALKA. Sborník článků pro týdeník SPIRIT

[5] Naše země jako budoucí duchovní centrum světa. Země česká – od úsvitu do Úsvitu – Karel Funk. Časopis Phoenix, březen 2004

[6] Podrobný obsah přednášky Little Grandmother v Praze (13. 8. 2012)

[7] Kdo vlastně bojuje v Gaze? – Karel Dolejší. 27. 7. 2014

[8] Tajemství záhad – Edgar Cayce – Richard Gordon, 1989. Eko-konzult Bratislava 1996. Orig. USA. Překlad Anna Rafajová, s.126

[9.a] Evropa a islám – Franco Cardini. Nakl. Lidové noviny. Praha 2004. Orig. italsky 2002. Překlad Jiřina Němcová

[9.b] ČECH O TURCÍCH Turecko je evropské – Z. Š. www.lidovky.cz, 2004 – 2005

[9.c] Istanbul: město slunce, Koránu a Bible – Ondřej Novák

[10] Turecko: státní naci(onali)smus včera, dnes a zítra – Tomáš Koloc
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

14 komentářů

  1. V citaci [4] jsem samozřejmě ponechal autorovo slovo agregor, ačkoliv běžně známe egregor. Možná by někdo mohl upřesňovat, zda Egregor je totéž co Duch národa.
   D. Andrejev kdysi pojmenoval:
   Egregóry – zde útvary odlišné materiality, vznikající z určitých psychických výronů velkých lidských společenství: plemen, států, některých stran a náboženských společností. Tyto útvary nemají monády, ale mají dočasně zkoncentrovaný náboj vůle a ekvivalent uvědomění.
   A k monádě píše:
   Monáda – zde prvotní nedělitelná nesmrtelná duchovní jednotka zrozená nebo stvořená Bohem. Vesmír představuje nesčetné množství monád a jimi vytvářené rozmanité druhy materiálnosti.

   Pojem monády vytvořil Leibniz. Kdysi jsem posuzoval možnou shodu s mými body, jež v modelech vkládám do posic diskrétního prostoru.
   čtu i zde:
   Monáda – pochází údajně z Číny jako dualistický princip jing – jang (viz), ženský a mužský princip značící se jako kolečko, vyplněné černou a bílou plochou ve tvaru podobného kapce. Podle slovníku je monáda nejmenší částka Jsoucna a uplatňovala se ještě v 19. století při diskuzích o podstatě hmoty. 
   Tzv. monadologii vytvořil r. 1695 V. Leibnitz proti atomové teorii. Tělesa prý se nesestávají z atomů, ale z jednodušších monád. Není vyloučeno, že Leibnitz vymyslel monády spíše ze žertu, aby se uplatnil v atomové polemice. Ztotožňovat monády s jadernými částicemi by bylo však příliš násilné.
   http://psychotronika.cz/x_mona.htm
   Naopak Minařík ani Weinfurter pojem Egregor do svých slovníků nezařadili.

  2. Pane Tichánku, agregor a egregor se dost liší. Odkaz jsem dal na egregor, teď druhý pojem třeba tady: http://www.bozilaska.cz/22.html

   Vrátím se k egregoru. Někrasov píše a cituje i D.Andrejeva : „Daniil Andrejev nabízí následující definici:

   „Egregor je jinohmotný útvar, vznikající z psychických výronů formujících se nad velkými společenstvími lidí, etniky, státy, některými stranami a náboženskými sdruženími. Nemá monády, ale disponuje dočasně koncentrovaným nábojem vůle a ekvivalentem uvědomění.“ Andrejev tedy chápe pod pojmem egregor velké energoinformační útvary vycházející z početných kolektivů. Mnozí autoři se domnívají, že egregor existuje i v malých kolektivech počínaje rodinou. V posledních desetiletích se psychoenergetický potenciál lidí mnohonásobně zvýšil, což dává nevelkým kolektivům, a dokonce i jednotlivcům možnost významně ovlivňovat svět. Domnívám se, že egregorem může být i jedinec sám bez podpory dalších lidí. Může vstoupit do vzájemného kontaktu s energoinformačními útvary jemnohmotných vrstev, přírody či vesmíru, a tak vytvářet svůj vlastní, poměrně silný prostor.
   Pokud byli dříve takoví lidé pouze výjimkami, dnes jich je velice mnoho. Za posledních padesát let se počet lidí na Zemi několikanásobně zvýšil, což zároveň přispělo i k prudkému růstu počtu egregorů a jejich síly.“

   Vzpomenul jste mého oblíbeného, ale ještě dost pro mne složitého Andrejeva. Jistě víte, že by se dalo diskutovat o Irolnech, sídla monád lidstva, o metakultuře a jejím spojením s Olírnou a také Zatomísy, co by nebeských světů vedoucích sil národů.

   Vrátím se k Vašemu článku. Je skvělý a jsem rád, že bude mít pokračování. Ale věřte, že ještě dojde k mnohému nepochopení. Ono to téma je samo o sobě složité.

   Divám se na něj jako člověk, který se snaží být v modu vairágji, tedy zbavení se závislosti, připoutanosti na světě, který, podle termínu Východu, uznává a snaží se o vivék na své cestě. Ještě dodám – stručně vyjádřeno, náplň Vašeho článku je „pod třetím okem“. ALE, je dobré si ty okolnosti a jejich vzájemné prolínání, připomenout.

   Díky.
   Václav Žáček

   1. To jsem netušil, co je všechno možné ( napsat).
    http://odkrytepravdy.cz/agregor/
    Klamný esoterický pojem, který má popisovat nashromáždění lidských myšlenek evokujících povstání něčeho z neexistence do bytí.
    Následuje Vendův odkaz, je to pěkná mimoňovina
    http://www.bozilaska.cz/22.html
    Agregoři jsou zasvěcenci planety Země. Každý planeta má 6 zasvěcenců…
    Žijí v jiné dimenzi naší planety, dle jiných zasvěcenců se skrývají v podzemí naší planety, a na povrch téměř nevycházejí. Těmto šesti vládcům je nadřízený 7. agregor, nejvyšší vládce. Je to ochránce planety. Tito agregoři sledují lidstvo, jeho duchovní stav i stav planety Země a podávají o tom zprávu Nejvyššímu ochránci, který rozhoduje, zda postoupí problém Nejvyššímu, to je Otci, či zda je v silách agregorů situaci zvládnout. Ochránce planety se pravidelně účastní zasedání Vesmírné konfederace na Bílém Kuželi a podává zprávu o své planetě, jejich vibracích, o lidstvu, které na této planetě žije, případně o opatřeních, které spolu s ostatními agregory učinil. Na těchto zasedáních se rozhoduje, jaká opatření budou nutná, zda bude pomoc poskytnuta a v jaké formě.
    ..Agregory jsou krystaly, které přivodily zkázu Atlantidy.

    https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/egregor
    z řeckého slova, ἐγρήγοροι (egrḗgoroi), což znamená „pozorovatele“, kolektivní skupinová mysl
    http://blog.samanizmus.cz/subdom/blog/egregor/
    Egregor je uměle vytvořená entita. Můžete si ji představovat jako éterickou bytost, stejně jako obří informační bublinu. Není důležité jak vypadá, protože pro lidský mozek to představuje něco nepředstavitelného. Zásadní je co obsahuje a jak funguje. A kde se bere.
    Egregor vzniká dvěma základními způsoby.
    1) společným záměrem většího množství lidí
    2) záměrem a vědomím jedné jediné bytosti

   2. Přečetl jsem si konečně celý článek. Zaujalo mne:

    „Když národ neplní svůj úkol, může na něj archanděl působit pouze skrze největší duchy národa – umělce, filosofy, politiky, kteří se svým individuálním vývojem účastní jeho nadsmyslových inspirací. Bez těchto lidí by archandělé neměli „most“, kterým by přenášeli své síly a inspirace na zem. Z našeho světa jim tedy musí vycházet vstříc pomocná síla z duchovní práce. Proto se typické rysy, ke kterým má národ vyspět, tak dobře zrcadlí v jeho největších představitelích.“

    Ta poslední věta je k velkému zamyšlení. Někdo, jak již to bývá při hledání souvislostí, může být při pohledu na naší republiku z toho zrcadlení na rozpacích, někdo naopak.

    A pak výrok Keishy: „Prý jsme vibračně jedno z nejúžasnějších míst na světě, kde byla, Matka Země září a lidé jsou čím dál láskyplnější. A to je, milí moji, i Vaše zásluha, kterou Vám teď nezávisle potvrdili zvenčí.“

    Již je to sedm roků co byl tento výrok pronesen a zdá se, že se mohlo u nás i něco změnit. Z předešlé citace by se mohlo zdát, že náš archanděl usnul nebo má dovolenou. Nikdy ale žádný národ zcela neustrne. Vývoj pokračuje a i s tisíci chybami jednotlivců, který jej tvoří. Protože vše se „zrcadlí“.

    Ve své úvaze sám autor píše mj.: „Země se svou civilizací jde zatím do zkázy. Naším základem je příroda a ta nyní trpí, usychá nedostatkem vláhy, zahlcuje se plastovými odpady v oceánech, dusí se špatným vzduchem a kácením pralesů, především přemnožením dvounožců. Pak hledat změny ve prospěch odlišného provozování lidské civilizace je potřebné.“

    Jak jsem psal jinde – planeta Země chytila virus Homo sapiens!

    Z citace vhledu E.Cayce:…Základem bude Rusko, ale ne komunismus, NE! Spíše to bude na principu Kristova učení – bude to jeho komunismus.

    Andrejev, Rus, předvídá také budoucnost tvořícímu se synklétu prosvětlených duší jeho národa. Zajímavé, E.Cayce nikdy v Rusku nebyl a za jeho života se o situaci, o vývoji tehdejšího Ruska /CCCP/ nemohl mnoho dozvědět. V závěru jeho života byly Spojené státy spojencem Sovětského svazu a E.Cayce ještě zažil i vylodění spojeneckých vojsk ve Francii. A tak se mu možná spojily ty principy Kristova učení a nějaký jeho pohled na ideály komunismu, které se útržkovitě mohly k němu dostat.

    Franco Cardini mluví o Evropanech, kteří byli nadšeni nad úrovní bojovníků sultána. K tomu dodám, že člověk má dělat vše pořádně, s plným vědomím. Asi u těch skvělých vojáků byla navíc i víra v jejich vůdce, podložená silným náboženstvím. Nedávno jsem byl na velké rodinné oslavě v Německu a setkal jsem se tam ponejvíce s Němci, pak Angličany, polské zastoupení, samozřejmě Češi, jedna ruská rodina a jedna, a ta mě zaujala nejvíce, jedna turecká rodina. Usměvavá, kamarádská…….. . /Mimochodem, zítra jim vezu knihu Američana dr. J.Johnsona – „Cesta Mistrů“ v německém jazyce. Otec této rodiny projevil nevšední zájem o univerzální učení, které přichází z Indie/

    Závěrem. Když jsem si přečetl úryvek od Tomáše Koloce – Státní nacionalismus, přišlo mi na mysl, že se stále vše opakuje. Lidstvo rozdělené na národy chce na konto jiného získat výhody. Bylo tomu tak v minulosti, je to i dnes. Mimo otevřené agrese se tak děje i diplomatickou cestou, ale hlavně pak pomocí financí, které používají nadnárodní společnosti. Jak paradoxně zní ten název „nadnárodní“. Mělo by z toho vyplývat, že tím „nad“ jsou blíže k ideálu lidského soužití.

    Asi ne.

    Těším se na další pokračování.

    Václav Žáček

   3. Venda napsal „náš archanděl usnul nebo má dovolenou“
    V cestě naší civilizace, jdoucí zatím směrem dolů, nás některé národy a státy vedou. Běžně se na ně pohlíží s obdivem, jak jsou bohatí, důležití, kolik toho přináší. My netáhneme vývoj světa dosavadním škodlivým způsobem. Podílíme se, ale ponejvíc jen následujeme. Pak vychází, že Duch českého národa tím směrem nejde. Spíme my.

   4. Pane Tichánku, Vás, Vašeho přístupu k diskuzi a Vašich článků si vážím. I když mnohým, kde je fyzika a matematika, nerozumím. Rád bych Vám něco navrhl a tak se Vás vypravím do Letovic hledat. Na Vašem webu nic ke kontaktu není. Ale je zajímavý: https://www.tichanek.cz/obsah.html
    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. Pro Venda 16.8.2019 (9:14)
    Je pravda, že na mojí http://www.tichanek.cz je adresa zřejmě málo srozumitelně v:
    > Odezvy ± <
    A následuje proti spamům kamuflovaná emailová adresa způsobem: "bohumir ? tichanek.cz"
    Obrázek delfína namísto zavináče…

 1. Netuším, kdo je Keisha, ale jestliže vyzařuje Pálava, záření se šíří přes vrcholy hor a kopců celou zemí. S tím, že nevydrží (nepřežijí) ti, kdo by škodili tomuto agregoru.
  Článek si znovu velmi podrobně přečtu, až budu mít chviličku. Děkuji.

 2. Tichánek píše: „Tělesa prý se nesestávají z atomů, ale z jednodušších monád“. Tak ma napadlo, či sa tu neuplatňuje matematický princíp známy ako fraktálna geometria, alebo veľká Mandelbrotova množina.
  Fraktály jsou všude kolem nás. Můžete si jich všimnout v … řekách, cévním systému. Ne nadarmo se popisují jako Božská geometrie přírody – https://yonilife.com/cs/blog/posvatna-geometrie-fraktaly/, alebo tuto: https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness/transcript?language=sk#t-1025481

  1. V tom prvním odkazu je mimo jiné psáno:
   „…Nezapomeňte postupovat krok za krokem….“
   poznámečka – někdy však přijde řešení – pomoc velmi, velmi rychle. :-)

  2. Degone, když jsem byl ještě mladík, tak mi dědové často s pochopením říkávali, že mne chápou, že taky bývali mladí… Ale, já jsem si tehdy pomyslel: – Jó, ale to byli jiné časy!
   Dnes, když jsem už taky v jejich věku, tak si říkám, že „časy“ na tom nic nemění, protože se tady uplatňují ty „egregóry“ a „monády“, které nedovolí, aby se jednotlivec odchýlil od předem určené šablony „fraktálu“, co zabezpečuje, že jednotlivec je stejný, jako ten před ním a stejní, jako byli i jiní v minulosti.
   Teď už to chápu i když máme na to trochu jiná slova, jako ti přede mnou.

 3. Pre matku Zdenku a Kolemjdoucího: Dnes vo svete vládne „egregor“ materializmu a „poslušnosti k tej pravej demokracii, aká sa predvádza v USA“, kým v minulosti to boli náboženské vzory typu „Ježiš Kristus“, alebo „Buddha“. Tiež vzor „vedec“ je populárny, lebo slúži pre potreby mocných. Tiež aj egregor „karmy“ je zaujímavý, lebo sa pod ním skrýva duchovné otroctvo tzv. minulých väzieb a povinností, ktoré takisto dokážu pomútiť hlavy nejedného človeka.
  Pekný deň, ale radšej bez tých – egregorov!

  1. Degone – ano. Mnohé slouží pro ovládnutí lidí, zvláště je-li momentálně nitro rozjitřeno, či oslabeno.
   Hezký den i Vám.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference