mapa stránek || vyhledávání

Mystika (4. část) – Za přímou cestu budiž pochválena!

V mém dnešním povídání dospěji téměř k poslednímu vyjádření mého postoje k fenoménu mystika a také k rekapitulaci toho nejdůležitějšího pro uvědomění si základů mystické praxe, které mohou být (z mého pohledu), jsou-li správně prováděny, mimo jakékoliv světské ovládání nebo manipulace. Mystik, v pravém smyslu tohoto slova, především necítí potřebu sdělovat svůj pokrok, protože se jedná o ryze individuální a až intimní cestu za nejvyšším poznáním, ve které má zásadní důležitost i nezbytný dar Milosti.

K čemu je filosofie, k čemu je náboženství? Obě dvě disciplíny hledají odpovědi na základní otázky v úrovni buď intelektu člověka či v úrovni působení emocí, které pomohou v oblasti citů; a v obou případech k nasměrování pro základní směr snahy o duchovní cestu a tak i k určité orientaci a poznání tady, v „uzavřeném“ světě, kam byla nekonečnou Silou Boha – Stvořitele nejvyšší forma stvoření – člověk umístěna.

knihomolPřečíst tu všechny vydané knihy světa a získat tak moudrost, kterou někdo do nich umístil? Je to ten pravý účel a naplnění života? Jaké otázky mne mohou zajímat, kupříkladu v poznání reality bytí, reality člověka či reality světa? Nebo snad rozumem pochopit cíl lidského života, realitu času a prostoru? A nebo se v morálce soustředit na to, co je to dobro oproti zlu, zda a kdy je lze chápat jako jen relativní a nebo si myslet, že získávám poznání toho již absolutního? A nebo znát přímé odpovědi na otázku svobodné vůle či problémy bídy a krutosti? A nebo se dokonce dostat až na samý konec svého současného pozemského bytí a hledat odpovědi i v přípravě na poslední cestu, kterou bude fyzická smrt s pohledem – co je po ní?

Zodpovězení či řešení těchto nelehkých otázek má pro upřímně hledajícího člověka ještě jeden aspekt; kde, u koho hledat správnou odpověď? Náboženství světa nabízejí cestu víry. Je ale často deformovaná, a to jako jistý důsledek zřejmého nepochopení oč tomu, kdo v minulosti přinesl jako první nějaké základy, ale který do světa nepřišel jako zakladatel nějaké promyšlené činnosti vedoucí k zavedení technologie ovládání lidí a moci nad nimi, s mnoha dodatečně vymyšlenými rituály, obřady a poutěmi s okázalým vystupováním různých kněží, rádoby nositelů a hlasatelů spásy. Že šlo v mnohých případech o falešnou cestu, při které byly prolity i v zájmu získání vlivu potoky nevinné krve, bylo a je zřejmé. I to je součástí Nejvyššího poznání, že Zákon Lásky nelze v konečném snažení prosadit žádným mečem.

Filosofie se staví k těmto otázkám zbraněmi rozumu a má hlavní oporu v intelektu, kde se pomocí schopnosti myšlení snaží tyto důležité otázky vyřešit. Nejde to však, protože zůstává v zajetí svého světa hmoty tam, kde je „doma“ a i kdyby se například věřící moderní cestovatel do jiných mimozemských světů dostal s Biblí či jiným skvostem sepsaného poznání i mimo naši sluneční soustavu, stále zůstane v zajetí stejné hmoty, zdánlivě nekonečného vesmíru galaxií, hvězd a planet. Náboženství se snaží o ovládání emocemi.

Mystická cesta nabízí pro toho, kdo ji praktikuje, odpoutání se jako nutnou podmínku k úspěchu ve svém celkem krátkém pobytu v bytostném těle ve světě negativity, ve světě hmoty, v procesu střídajícího se zrání duše v různých zrozeních, na jehož konci je vtělení se do života člověka. Jedině v této bytosti se poté děje to hlavní; cesta transcendentním transportem, cesta získávání nadsmyslových a přímých zkušeností v mikrokosmu našeho chrámu těla, v našem samém nitru.

Duše člověka v jeho těle se projevuje coby vědomí. Má jedinečnou, ale také utajenou schopnost vidět a slyšet, ne ale fyzickými smysly hmotného těla. Tento dar je ji dán pro případ, kdy se dostane do nové situace, na kterou ona trpělivě věky čeká. Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitívní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli. Ta je tu až paradoxně pro duši nezbytná, mysl je duší oživována, je jejím vyspělým nástrojem, v němž člověk jedná a koná. Guru Nanak říká: “Překonej mysl a překonáš svět“! Sama duše pak čerpá sílu od Boha – Ducha Svatého, z jeho věčného vyzařování. Společně s vědomím se pak pozornost mysli rozprostírá do světa, k jeho rozličným formám a jevům a upíná se k pomyslnému růstu, který je však často jen falešnou cestou, cestou dominance ega. Jde o její nutný úpadek, kdy na svůj „účet“ přikládá ze svého myšlení, jednání a konání nové a nové karmické účty, pro jejichž vyrovnání se znovu a znovu a rodí. Řešením, vymaněním se z tohoto kruhu, je obrácení se zcela odlišným směrem, např. Mistr Ježíš to nazýval pokáním.

Mysl má navíc zakódované vášně, které od narození člověka narůstají ve své „kvalitě“, duši brzdí a s jejich probuzením duše prohrává svůj boj právě v tom opačném směřování tvořivého proudu vědomí pro Cestu návratu do své Boží podstaty. Jsou jimi chtíč, jako animální projev zvířeckosti v nás, je jimi nespoutaný hněv, umocněný sobeckostí, lhaním a násilím; je tu touha po věcech, prožitcích jako vášeň pomíjivého chtění; je tu neustávající lpění na svých zdánlivých úspěších, a to je také mistrem věčných odkladů pro nastoupení duchovní cesty. A v neposlední řadě je tu zbytnělé již zmíněné ego, které v hmotné realitě člověka drží v bludu vlastnictví – v jeho touze být úspěšným, bohatým, nezdravě sebevědomým…., s pýchou na sebe sama a s prosazováním svého (malého) já! Mysl je z pohledu duchovnosti velký nepřítel, když duši ovládá; mysl je však výborný a silný spojenec, když duši slouží. Je pro ni těžké nepodléhat vábení smyslů a uspokojování jejich nekonečných přání a tužeb.

Nakonec je třeba uvést známý termín – duše tu je ve škole života! Fyzické tělo člověka totiž existuje v té nejnižší části stvoření, v hmotných plánech, kde však jeho základ, jako prapůvodní duchovní bytost, získává svými životy zkušenosti pro okamžik, kdy dojde k prvotnímu poznání a zpochybnění toho, že všechny ty negativní kroky bídy a utrpení nejsou tou správnou cestou.

V souvislosti s tím se nabízí základní otázka – jak ovládnout překážející funkci mysli, bez které ale nelze být současně člověkem? Lze ji nabídnout něco jiného, mnohem lepší kvality, než čím je svět smyslového poznání v systému líbí – nelíbí, na kterém ona lpí?

Ano, ta cesta existuje. Je to velmi těžká cesta nezměrné trpělivosti, kde pak dochází k setkání uvnitř lidské bytosti, v tom již zmíněném chrámu Boha, se Slyšitelným zvukovým proudem, který v mnoha projevech, podle jednotlivých stupňů cesty postupu, okouzlí mysl pomocí již zmíněné schopnosti duše slyšet. To, co ji upoutá, je úžasná hudba sfér, znějící uvnitř jako tvořivý proud. Pomocí další schopnosti, vidění vnitřním zrakem, dochází k umocnění prožitku spatřením Božského věčného světla. Takto radostná mysl pak již není pro duši překážkou a umožní ji setkat se, a opět to zdůrazňuji, ve fyzickém těle za jeho života, se svým Mistrem; v nitru těla potkává jeho zářivou formu, a to je ta konečná a rozhodující nabídka, kdy se změní směřování člověka, do té doby zaměřené na uspokojování smyslového poznávání a požitků!

Znovu uvedu velmi stručně několik základních informací, které jsem podrobněji poskytl v předchozích článcích, jejichž pochopení je na mystické cestě prvním předpokladem pro její úspěch a dá se říci, že jsou tak pro ni nezbytné:

 • Mistr, Učitel, Rádce, Průvodce, Mystik, Pán a z cizích používaných pojmenování jako Guru či Sant….., to vše a mnoho dalších pojmenování má stejný obsah; jsou to často užívaná jména pro mimořádné kvalitou obdařené duše nadaných lidí, kteří jsou neustále skrze věky posíláni do zrození v hmotném světě. Jejich úkolem od Otce-Boha je i například sdělení jednoho z nich, Ježíše Krista, který řekl: “Neboť jsem sestoupil z nebe ne abych činil vůli svou, ale abych činil Vůli toho, který mne sem poslal“.
 • Chrám žijícího Boha – je jím sama lidská bytost a její fyzické tělo! Až v něm, po ovládnutí své mysli a usměrněném vědomí pro cestu opačnou, než je ta častá „přízemní“ a často egoistická, vedoucí k uspokojování vlastních zájmů života ve hmotném světě, po změně směřování „vzhůru“ a uvědomění si duše jako svého božského základu a oživujícího principu, lze nastoupit Cestu k poznání nejen sebe sama, ale i Boha samotného. Přes naše nitro to máme k Bohu nejblíž a jinde Ho nelze najít! Jedině tam lze získat odpovědi na ty základní otázky.
 • Skutečné jméno, to z Nového Zákona označené jako Slovo, jež bylo na počátku u Boha, které je samotným projevem záměru Boha-Otce a jako Jeho tvůrčí princip je nazváno Duchem Svatým, či v řečtině Logos a nebo jako Matka-Moudrost, která plodí (vtěluje) do Stvoření Syny. Křesťanství ale i jiná náboženství uznávají tuto jedinečnou Trojjedinost. Tento Duch Svatý vytváří svou nekonečnou Moudrostí harmonii a jednotu celého Stvoření, protože je zrealizovanou Vůlí Nejvyššího.

  Pro úplnost některá pojmenování pro tento vzácný a formující fenomén z jiných kultur a náboženství: Šabd, Nám, Bání, Náda, Udgíta či Dhun z Indie; islámský svět zná pojmenování Kalma či Kalám-i-iláhi, Tao je cesta či nejvyšší cíl v čínských naukách, Asa Vahista jako nejvyšší vůle ve světě projevovaná či tvořivý proud Sraoša perského mudrce Zoroastera. I v dogmatické kabale Židů je tvořivá duchovní emanace, jako první projev Nejvyšší bytosti, absolutní jednoty. Je to první sefira, nazývaná Keter, jako hlavní „Koruna“ celého stromu života… atd..

 • meditace

 • Meditace, duchovní cvičení, vnitřní modlitba, mystická modlitba, úpěnlivá prosba a podobně, to vše je označením činnosti či techniky, moderně know-how, které, jsou-li vykonávány správně, pod vedením Mistra, vedou k úspěchu na vnitřní cestě. Verbální modlitba formulovaná jako častá prosba o splnění světského přání a touhy či i účast na různých rituálech, půstech a poutích, je cestou, kdy slepý vede slepého. Mystici říkají, že Bůh stvořil a neustále udržuje při životě Své stvoření pomocí tvořivé Síly, jinými slovy, vyzařováním ze Sebe samého. Tyto tučně zvýrazněné techniky mohou být nástrojem, kterým se můžeme dostat k napojení na toto věčně živé Slovo, nebo-li Ducha Svatého v nás, ale vždy jen pomocí učení Jeho Syna (Mistra, Rádce, Učitele, Proroka… ), který je sem pro tento úkol posílán.
 • A nově více slov k nutnosti – projít křtem, zasvěcením, uvedením duše k poznání sebe sama. Je to poslední doplnění, které má pro mystickou cestu zásadní význam. Tak jako se v určité fázi člověk stává žákem; mimo to, že ho učí od narození rodiče, studuje postupně základní vzdělání a později může absolvovat i vysoké školy, tak i učení pro mystickou praxi má svůj stejně důležitý význam a jistý postup s cílem, být vybaven pro zvolenou cestu teoretickými i praktickými znalostmi. Učení o duši, doslova Učení Mistrů, se však na žádné škole nestuduje.

  Samozřejmě, student civilních škol může studovat filosofii všech směrů a oborů, teologii, může vědět (téměř) vše o duchovním vývoji člověka, ale pak, na rozdíl od například technických oborů, kde jsou odborná praktika, laboratorní cvičení, účast na až vědeckých experimentech, nedojde na školách tohoto zaměření k závěrečné praxi. Kdo ji např. z pánů profesorů těchto humanitních směrů vůbec zná? Student se může naučit nazpaměť i evangelia a žít podle nich, citovat celá díla Platóna, Sókrata či jiných starověkých i novověkých učenců. Může široce mluvit o stovkách nastudovaných transcendentních prožitků různých významných lidí, které jsou detailně podchyceny v moudrých knihách. Ale pokud neprovádí svoji praxi, pokud nezískává své vlastní zkušenosti v přímém poznání, je jen intelektuálně vybaveným člověkem; samozřejmě úspěšným třeba i v odborných diskuzích, v publikační činnosti, zkoumáním historie a souvislostí dějinných událostí… atd.. To jej však k Bohu nepřivede. Takový, byť vysoce uznávaný učenec, se pak pohybuje jen v uzavřeném kruhu hmotného stvoření.

  Mystik je však ten, který má v prvé řadě vnitřní zkušenost a který může objasňovat svým žákům – studentům i samotný popis praxe – Cesty, jak se do této zkušenosti dostat, a to právě teď, za života v tomto těle. A ono to ani jinak nejde. Toto moudro však nelze vyčíst v žádné knize. Nejedná se o teorii, ale o praxi a o osobní prožitek. Mystik je totiž posílán Otcem na svět, aby tuto techniku naučil již Jeho Milostí obdařeným jedincům, kteří jsou již, primárně po stránce morální a etické, připraveni pro hlavní cíl Cesty – již se znovu do tohoto světa nezrodit a navrátit se do svého Domova.

  Ten hlavní akt a vrchol práce Mistra je samotné zasvěcení či křest. V něm je podán žáku nezbytný popis cesty, od uvedení nástrah, které negativní síla (Satan) v zájmu udržení duše zde, v hmotných plánech, má vždy v mnoha modifikacích připraveny, až po nároky pro „zjemnělou“ kvalitu života s plněním podmínek, které jsou mu určeny a jejichž dodržování je základem úspěchu. Není nic tajného je stručně objasnit; žák musí žít čestný a spravedlivý život, v zájmu neubližování a nezvyšování karmické zátěže se musí vyvarovat stravy masité vč. vajec, musí vyloučit jakýkoliv alkohol či drogy, nepříznivě působící na mysl a měnící stav vědomí a také vykonávat denně nezbytnou meditaci jako jedinou praxi vedoucí do nitra adepta. Předpokládá to i nejen výše zmíněný aspekt čistoty, ale i odžitou karmu, tzv. „vyčištěný pohár těla či připravenou lampu“. Právem je takový člověk, Bůh-Syn či vtělené Slovo, jako Duch Svatý, nazývám Mistrem. Pak již je celý proces v rukou žáka, který se řídí Mistrovými pokyny.

  Uvedu některé citace z evangelia apoštola Jana, ve kterých Ježíš tento fakt uvádí a navíc potvrzuje ten důležitý fakt, že zasvěcený a praktikující adept se dostane k Otci:

Kap. 14, verš 6:

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

(Mistr je vždy průvodce žáka-učedníka; skrze jeho učení a s ním jako s průvodcem se dají překonat nástrahy vnitřních světů a dojít k Otci.)

Kap. 14, verš 21:

„Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“

(Má přikázání = mé učení; a dám se mu poznat = dojde k setkání v nitru žáka s mou vnitřní podobou, která zasvěceného již provází až na konec Cesty.)

Kap. 14, verš 24:

„Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.“

(Oddanost žáka Mistrovi je nutná pro úspěch na Cestě. Ten nabízí vše od Otce.)

Kap. 14, verš 9-11:

Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

(Kdo mne vidí, setká se s mou věčnou zářivou formou v nitru, vidí pak i Otce – Ježíš učil i tuto zásadní techniku vnitřního mystického vhledu žáka.)

Kap. 11, verše 25-26:

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“

(Tady snad ani komentář není třeba?)

Kap. 8, verše 31-32:

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

(Jinak řečeno, dodržujte mé pokyny, poznáte pravdu a ta vás osvobodí z kola opětovného zrození.)

Kap. 3, verš 3:

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

(Narodit se znovu, za života, značí nové zrození v Duchu, získat právě ten křest.)

Kap. 3, verš 6:

„Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“

(Objasnění původu pravého Mistra, byť i on musí působit v lidském těle.)

Kap. 7, verš 16-17:

Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“

(Jakýkoliv komentář je celkem zbytečný.)

Kap. 9, verš 4-5:

„Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

(Poslední věta jasně vysvětluje – jen žijící Mistr je světlo světa, může učit a pracovat ku spáse.)

Kap. 12, verš 35-36:

Ježíš jim řekl: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.

(Tyto verše doplňují předchozí.)

Kap. 10, verš 9:

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

(Jedině s Mistrem lze „vejít“ dovnitř, ke spáse.)

I metoda jógy zdůrazňuje nezbytnost Mistra – Kršna říká v Bhagavatgítě /zkratka/:

jogin

„Nechť se jogín zabývá jógou neustále, nechť tuto cestu provádí sám na skrytém místě, ovládá mysl i ego, nechť je prost touhy i nadějí. Na osamělém místě nechť zbuduje pevné sedátko, ani příliš vysoké, ani příliš nízké, zhotovené z vrstvy látky a vrstvy trávy kuša. Zde nechť sedí nehybně s myšlenkami i smysly potlačenými, nechť soustřeďuje svou mysl do jediného bodu a tím nechť provádí jógu očisťující jeho já. Nechť drží tělo, hlavu a krk zpříma, sedí bez pohybu a upírá svůj pohled na špičku nosu. Klidný a mírný, beze strachu, aniž porušuje slib zdrženlivosti, aniž přestane ovládat svou mysl, nechť upře myšlenky na mne, plný souladu, nechť sedí a učiní mne svým cílem.“

(Celé v šestém zpěvu, verš 10-15)

Je dobré si povšimnout, že Kršna používá přítomný čas, jinými slovy, učí kontemplaci na jeho fyzickou podobu. Soustředěná pozornost, jako předpoklad úspěšné meditace pak přivede žáka do vnitřních světů, kde se pravý Mistr nachází, a znovu uvádím, jako vtělené Slovo, Duch Svatý. To je to pravé, co Mistr učí své žáky. Spojit se v nitru přes svého Mistra s Duchem Svatým. Nechci odkazovat na mé články o józe, která je i tu v citaci „Gíty“ propagována. Jen stručně. Slovo JÓGA má slovní základ v sanskrtu, v kořenové části slovesa „judž“ a značí, řečeno velmi zjednodušeně, cestu konání ke konečnému sjednocení s Nejvyšší podstatou.

V závěru ještě jedno sdělení, ve kterém zdánlivě odbočím, abych se v dalším, již závěrečném článku vrátil k objasnění s doslova hrstí praktických rad cesty mystiky. Existují tři základní pojmy, kterým je také dobré porozumět – prostor, čas a příčinnost. Určují uspořádání a řád hmotného vesmíru. Ostatní, vyšší univerza již tato omezení neznají. Mistři dobře vědí, že ve vyšších oblastech čas a prostor samy od sebe mizí, patří pouze světům materiálním. Čas a prostor nejsou absolutní realitou. Značí omezení, zatímco svobodná duše není omezena již ničím a člověk se tak stává pánem nad svým životem, ale i smrtí.
 

Václav Žáček /Venda/ – podle učení cesty duchovních Mistrů SANT MAT
 

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

134 komentářů

 1. p. Venda, píšete:

  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
  (Jedině s Mistrem lze „vejít“ dovnitř, ke spáse.)

  Ja si myslím, že ten , komu tento citát je pripisovaný v skutočnosti ani nežil. A kto by tie jeho ,,kecy“, bolo ich na tisíce, kto by ich zapisoval? Bol poverený nejaký pisár, ktorý chodil s Ježišom a čokolvek čo povedal, to zapisoval? To snáď nie ? To vymyslela katolícka cirkev, po stáročia, očisťovala číre ,,slovo“ od ,,pliev“, alebo presnejšie povedané-do úst Ježiša dodatočne ,,vkladali“ slová, ktoré si ONI v mene CIRKVI vymysleli, aby po dve tisícročia mohli bez hanby a zodpovednosti za vedomé klamstvo očakávať trest. Ešte v 20.sor. sa v Amerika, u tých duševných analfabetov na Bibliu prisahalo… Gomora, Sodoma, alebo tak nejak…

  1. Díky za reakci. Již jsem to tu, a myslím, že zrovna Vám,a nebo panu Muladimu nebo Degonovi /?/ objasňoval, historicitu Ježíše, jehož vzpomínají prameny římské i židovské, a to pár let po jeho smrti. Určitě žil.

   Pavel z Tarsu byl tím, kdo v podstatě „vymyslel“ a sepsal nové náboženství, někdy se mu proto říká i „paulinismus“, a ještě dlouhá staletí trvalo, než se vše ustálilo. Kdyby je Řím neuznal a nepřijal za své, kdo ví, jak dlouho by křesťané bojovali o své místo na slunci a zda by se dostalo tam, kde je nyní.

   Samozřejmě, že s Ježíšem nechodil žádný tehdejší „novinář“, zapisovatel jeho myšlenek. Ty zůstaly a dlouho se tradovaly mezi prvními křesťany, určitě bylo mnoho různých poznámek a postupně byla zapsána evangelia, ta uznaná, přijatá pozdější církví a i ta neuznaná, tzv.apokryfní. Dá se na ně najít mnoho odkazů a zdrojů informací. I ta technika záznamu byla dost obtížná – pergamen nebo papyrus, obojí byly dost neoperativní a přepisování velmi pracné.

   Janovo evangelium, ze kterého cituji se obecně uznává jako evangelium mystické. Jsou v něm mnohá podobenství, metafory, jinotaje, zakódované učení. To pravé Ježíšovo učení, zrovna tak jako i židovská kabala, není určeno všem. Když Ježíš říkal, že přišel pro Otcem označené duše, ze kterých se postupně vytvořili jeho učedníci, myslel tím to, že pouze jim předal nauku. Notabene, dodnes zasvěcení mystiků, ten pravý křest, nikdo nezjevil. A ti zasvěcení, pokřtění, si je pečlivě hlídají. Velkým přínosem v Ježíšově učení bylo i jeho kázaní, jeho učení davů, kde vysvětloval, jak žít, řečeno dnešním jazykem, vysvětloval morální a etické principy. I dnes je také ještě mnoho sekt, různých směrů učení lidí, které zasvěcují, ale ne všechny a ne hned. Zájemce musí dokázat především zájem, přijmout učení jako takové a po určitém čase dostane třeba jen základní rady, poté třeba i další stupně. V dávné minulosti měl Mistr, Guru, své žáky, které s ním byli třeba i desítky let, než dosáhli pokroku. Proč tomu tak bylo? Své v tom hrála i kvalita života / po duchovní stránce / a tzv. jug. Dnes, v tzv.železném věku, Kalijuze, kdy u lidí velmi převládají negativní stránky života, je pomoc Boha a Synů daleko v rychlejším sledu.

   Souhlasím s Vámi, že následovníci Mistra nemuseli být vždy a všichni těmi, kteří šli k jádru učení. Mnohdy stačilo „vymyslet“ náboženství, obřady, rituály a mohlo se „účinkovat“, a to i z ryze zištných důvodů. Lidé totiž potřebovali ve svém ne snadném životě pomoc a často ji hledali u Boha, u božstev. že tam byla i manipulace a mocenský boj, to je myslím dost jasné.

   V Janově evangeliu / ale i v ostatních, i těch méně známých / vidím opravdovou mystickou cestu. Cestu vstupu do nitra v meditaci, jako v prvním předpokladu.

   O tom ještě v pátém pokračování. Dodávám, že moji individuální cestu, kterou jsem přijal, nikomu nevnucuji. Berte to prosím všechno jako informaci. Třeba na ni již za hodinu zapomenete.
   Pěkný den a díky za zájem a Vaše názory.

   Venda /Václav Žáček/

  2. (Jedině s Mistrem lze „vejít“ dovnitř, ke spáse.)

   S Mistrem Ježíšem ano. Žádný jiný pozemský mistr není. Buď jeho oběť přijmete, nebo ne. On se obětoval za všechny, aby nikdo nezahynul, ale ti co to odmítají, ten dar, tak se jim to přece nemůže nutit.

   1. Matrixi, dovolím si nesouhlasit.

    Karma jako zákon funguje tak, že každý si musí sklidit svoji úrodu. A spotřebovat ji – i tu nashromážděnou v sýpkách, i tu, která byla právě zaseta. Z tohoto světa / vězení /, říkal právě Ježíš, se nedostanete, dokud nevyrovnáte dluhy do posledního haléře. I takto se to dá říci – vyčistěte si svůj pohár a pak vám bude nalit elixír poznání.

    Proč by Ježíš sám sobe odporoval a tvrdil, že všechny hříchy, které jste napáchali, pácháte a budete páchat v budoucnosti já za vás, za lidstvo svoji obětí na kříži vykoupím??

    Toto je hlavní TRUMF církve / především ŘK/, která tímto manipuluje lidi, která jim nabízí pro jejich ovládání příslib – Ježíš, který žil a učil před tisíci léty Vám pomůže. Jen buďte poslušné ovečky, služte vrchnosti, nereptejte …..a tady máte ještě další pokyny k tomu, co dodržovat, abyste byli spaseni. My vám to prostřednictvím Ježíše zařídíme. A když přece jen učiníte hřích, přijďte se k nám vyzpovídat, dejte i dar, a my, zástupci Boha na zemi vám pomůžeme, my se s Nimi známe, nás Oni poslechnou – a ještě pro jistotu deset otčenášů a tři zdrávasy?!

    Máte pravdu v tom, že nikoho nelze nutit – ale ŘK církev obracela na víru docela násilím, ne snad ?

    Pěkný den a děkuji za Váš příspěvek.
    Venda

    1. p. Vendo, naprostý súhlas,s touto vetou:

     Proč by Ježíš sám sobe odporoval a tvrdil, že všechny hříchy, které jste napáchali, pácháte a budete páchat v budoucnosti já za vás, za lidstvo svoji obětí na kříži vykoupím??

     Načo by jAHVE OBETOVAL SVOJHO SYNA PRE TAKú ODPORNú CHAMRAD, AKOU JE LUDSTVO. týM, žE PO POTOPE SVETA jAHVE ,,ZROBIL“ DúHU, DAL RAZ A NAVžDY NAJAVO, žE AKCEPTUJE čLOVEKA A JEHO SLOBODNú VôLU. kEBY NIE, šMAHOM ,,RUKY“ BY ZNIčIL SVET OD ZáKLADOV A VYTVORIL BY INý SVET, NEZALOžENý NA ,,dna“ ALE NA ,,tfg“.

    2. Proč by Ježíš sám sobe odporoval a tvrdil, že všechny hříchy, které jste napáchali, pácháte a budete páchat v budoucnosti já za vás, za lidstvo svoji obětí na kříži vykoupím??

     To je to čemu nerozumíte, kdyby se neobětoval, nešel by zachránit vůbec nikdo, protože každý zhřešil a mzdou hříchu je smrt. A zas tak špatní nejsou úplně všichni, už tomu rozumíte?

    3. Matrixi,
     každý, kdo se sem narodil, zemře. Fyzické tělo, které máte jistě na mysli, není způsobilé, žít tu věčně. Opotřebovává se a vyvrcholením jeho života je smrt. Je to tu tak zařízeno.

     Zákon karmy nepřipouští zástupné vyřešení např.utrpení za spáchané hříchy. Proč tomu tak je má jednoduchou odpověď- protože je to ustanoveno jako neměnný Zákon Stvořitele.

     Ukažte mi nějaký příklad, kdy někdo přežil svým bytím do věčnosti, nezemřel. I ta smrt je tu pro fyzická těla všeho živého, ustanoveným zákonem. Je to akt proměny, návratu, proměny, návratu….. .

     Je tu ale naděje – Vaše vědomí se může spojit s božskou podstatou, která je věčná, nesmrtelná, nezničitelná a s ní a v ní získáte život věčný. Jak zdánlivě jednoduché.

     Pak už Vám ale může být zcela šumafuk, kde je Vaše bývalé tělo, zda tleje pod zemí nebo bylo spáleno. To tu sloužilo jen jednomu záměru – buď návratu duše zpět k Otci a nebo zatracení = úmrtí. Opuštění života ve hmotě je pro lidi, kteří poznají, cílem. A naposled, nezapomínejte na Milost Stvořitele. Ta existuje, ale není tak častá, zrovna jako výhra první ceny ve sportce.

     Venda

    4. „Proč by Ježíš sám sobe odporoval a tvrdil, že všechny hříchy, které jste napáchali, pácháte a budete páchat v budoucnosti já za vás, za lidstvo svoji obětí na kříži vykoupím??

     To je to čemu nerozumíte, kdyby se neobětoval, nešel by zachránit vůbec nikdo, protože každý zhřešil a mzdou hříchu je smrt. A zas tak špatní nejsou úplně všichni, už tomu rozumíte?“

     Matrixi,chcete tim rict,ze dokud se neobjevil Jezis ,koncili vsichni lide na svete v pekle ??.A co lide,kteri nikdy o Jezisovi neslyseli,a maji svou vlastni cestu ?
     Zkuste nam to,tem co tomu „nerozumi“ trochu vysvetlit.

    5. Matrixi,chcete tim rict,ze dokud se neobjevil Jezis ,koncili vsichni lide na svete v pekle ??.A co lide,kteri nikdy o Jezisovi neslyseli,a maji svou vlastni cestu ?
     Zkuste nam to,tem co tomu „nerozumi“ trochu vysvetlit.

     Kdo je to to nám?
     Proč bych zrovna vám to měl vysvětlovat, hledejte. Mrtví spí, jejich soud teprve nastane. To co se ptáte jsou základy, které by jste měl mít nastudované Martasi300, když už vstupujete do diskuze.

    6. Tak teď už víte, mrtví spí a rovnou do pekla nejdou, to je pokrok. Neumřete hloupý!

    7. Zdravím Marťase300 na Floridu.
     Váš příspěvek je již v seznamu, ale sem ještě nevnikl ?
     Přesto mi dovolte Vás srdečně pozdravit.
     Dost dlouho jste tu nebyl. Snad ne nějaká nemoc ? To bych Vám nepřál.
     Spíše jste asi cestoval po US a nebo moc práce?

     Tak mnoho zdaru a pozdrav do země pomerančů.

     Venda

   2. Matrix napsal: 9.4.2014 (22:52) (Jedině s Mistrem lze „vejít“ dovnitř, ke spáse.)

    „S Mistrem Ježíšem ano. Žádný jiný pozemský mistr není.“

    Jediným Mistrem, se kterým lze dojít ke spáse, je Ježíš Kristus. V principu řečeného to nesouvisí s tím, že tu osobně byl, ani že tu byl ukřižován. Bez následování jeho rad v praxi (které přinesl a ukázal „v přímém přenosu“) toho nelze docílit a bez jeho pomoci též ne. Žádný jiný mistr (v němž není „obsažen“ Ježíš Kristus)není pravým Mistrem.
    (Kdo tomu zatím nevěří, stejně uvidí.)

  3. Pane Anonymní:
   Kto chce preniknúť do tajov minulosti, musí byť oboznámený s podmienkami života spoločnosti v tej ktorej oblasti. Zivot Ježiša nemožno skúmať iba z jedného zdroja (napr. z Biblie), lebo potom je náš pohľad skreslený a zaujatý. Veľmi dobrá kniha o Ježišom živote je dielo od Gerharda Krolla s názvom „Po stopách Ježišových“, vydaná českým nakladateľstvom ZVON v r. 1996. Je to vedecké dielo všeobecne uznávané na celom svete s množstvom dokumentačného a faktografického materiálu. Je tam aj materiál (svitky)z oblasti Kumránu, ktoré nám dovolia urobiť si správny názor na esejskú spoločnosť a ich vierouku, ktorá má spojitosť so životom Jána Krstiteľa a napokon aj samotného Ježiša.
   Pekný deň!

   1. Proč by se měl Ježíšuv život zkoumat jen z bible? Z knihy x-krát přepisované, y-kráte překládané mezi různými jazyky tam a zpátky?
    Co o Ježíšovi a bibli víme je třeba celkem stručně shrnuto tady

    1. Pane Lubko,
     Ďakujem za inšpirujúci odkaz na zaujímavý a poučný materiál.
     Pekný deň!

 2. Pane Vendo,
  není možné si nevšimnout, že smyslem tohoto webu je propagace hinduismu(modrá, vzduch), ačkoli o tom někteří nemusí vědomě vědět. Většina dění na naší planetě je na nevědomé úrovni.
  Hinduismus ve své ryzí formě představuje tento princip Nejvyššího:

  Nejvyšší je Absolutní duchoví bytost, Čistým Absolutním vědomím a Myšlením, Čistou Absolutní sentiencí a Inteligencí. Nejvyšší je absolutně sebeuvědomělý a sebeobsahující a je Sám/Sama v Sobě a Sebou životem. Takže On/Ona je Absolutním životem a veškerý ostatní život se odvozuje z této Absolutní duchovní povahy Nejvyššího. Takže život je duchovní idea, která neustále vyzařuje a emanuje z Absolutního života Nejvyššího.

  Proti tomuto principu bylo v peklech zfabrikováno přesvědčení, které znázorňuje toto zvíře,
  jak je popsáno v knize proroka Daniela:

  Třetí zvíře vyhlíželo jako levhart, který měl na svém hřbetě čtyři ptačí křídla. Zvíře mělo také čtyři hlavy a byla mu dána moc vládnout. Tato šelma reprezentuje třetí hrozné přesvědčení pekel, který se na Zemi projevuje ve formě hinduistického náboženství.

  To, že měla na svém hřbetě čtyři ptačí křídla, znamená její zabývání se duchovní realitou s vyloučením veškeré ostatní reality, která je využita pouze za účelem získání vlády nad celým Stvořením tím, že předstírá sjednocování všech náboženských systémů existujících na planetě Zemi pod maskou tolerance ke všem duchovním pojetím a ideám. To představují čtyři hlavy a jí daná schopnost vládnutí. Forma tohoto náboženství existující v současné době na planetě Zemi byla úplně zašpiněna, zamořena a otrávena hrozným přesvědčením, které vyšlo z pekel ve formě subtilního přijetí negativního stavu jako rovného stavu pozitivnímu a Nejvyššího jako Absolutního původce obou stavů, to jest dobra i zla. Takové přijetí likviduje pravou duchovní konotaci tohoto náboženství. Takže nic z pravé duchovnosti v tomto náboženství nezůstalo bez ohledu na to, nakolik se zevně zdá duchovně tolerantní a sjednocující všechny systémy.

  Čtvero křídel a hlav reprezentuje tuto toleranci, ale, jak se výše uvádí, je to za účelem ovládnutí a opanování všeho ve Stvoření Nejvyššího, aby se zničil třetí duchovní princip Absolutní přirozenosti Nejvyššího, že jen Nejvyšší je Absolutním životem a Absolutní duchovní bytostí, že jen z Nejvyššího se může vynořovat pravý život a že Nejvyšší je jediným původcem všeho vpravdě pozitivního a dobrého, Kdož nikdy nemůže obsahovat či vytvořit nic zlého nebo negativního.
  Zdroj: Hlavní Ideje Nového Zjevení

  Ta idea, že Nejvyšší je zdroj dobra i zla se táhne jako mor většinou obsahu tohoto webu.
  Takto je to ŠPATNĚ.

  1. Pane Karle, díky za Váš obsáhlý příspěvek.

   Na úvod musím sdělit, co Vás asi nepotěší. Zdroj: Hlavní Ideje Nového Zjevení totiž vůbec neznám. Proto má diskuze nebude pro Vás asi nikterak hodnotná.

   V mém zatím čtyřdílném příspěvku k mystice si všímám jednak universálního učení Mistrů / všech věků / a nepreferuji žádný směr, ani hinduismus, ani křesťanství či další náboženství či filosofie z různých, i dávných kultur.

   Nebudu proto komentovat to, co je popsáno v knize proroka Daniela jako zvíře, levhart s čtvero křídly na zádech – jde o zřejmou symboliku, která je i náležitě vysvětlena.

   Jedno však tvrdím – nejhorší zvíře pro člověka je člověk sám. Dokáže udávat lidi moci světské pro získání výhod nebo jako mstu, dokáže znásilnit malou holčičku, dokáže okrást nemohoucí babičku, zabít zvíře z rozmaru, dokáže zabít člověka ze závisti, dokáže upálit člověka za jiné názory, dokáže hodit svůj špičkový zabíjecí vynález a zabít najednou 40 tisíc lidí v Nagasaki, umí vědomě lhát, podvádět a krást.

   Nenechávám na sebe tyto nepravosti působit v takové míře, aby mi to nějak rozrušovalo mysl. Popisuji vnitřní mystickou cestu a brzy přidám i to, čeho se na ní vyvarovat. Vnitřní cesta k duchovnímu poznání je ryze soukromá a přivádí člověka tam, kde ani ten levhart již nepůsobí. A nakonec, co horšího může člověka potkat, než smrt? Musel jsem narodit, a samo narození je toho důkazem, musím i zemřít. Smrt je přece, když se to vezme kolem a kolem, osvobození od života a „přesun“, pokud před smrtí na sobě „pracuji“, tam, kde je neskonale lépe. Než tady, ve světě duality, negativity.

   Náboženství, již ze samé podstaty slova, nabízí návrat ke jednotě. jestli je to pravda, ať posoudí každý sám. Za sebe mohu říci, že především představitelé náboženství jsou ti, kteří v maximální míře chtějí ovládat.

   Na druhé straně, v ústraní, bez reklamy a pompéznosti, žijí ti, kteří nám zadarmo / protože oni také zadarmo dostali /, chtějí z tohoto světa pomoci tou jedinou Cestou, kterou tu ustanovil sám Stvořitel.

   A tam já upírám svoji pozornost a o tom je můj příspěvek k mystice.

   Pěkný den

   Venda

   1. Pane Vendo,
    jste velmi aktivní a pracovitý člověk, ale vaše poznání vykazuje(z mého pohledu) velké díry. Správně popisujete přirozenost některých lidských bytostí, jak se projevují na naší planetě. Váš a mnohých jiných omyl je v tom, že považujete za tvůrce života na naší
    planetě Nejvyššího(který má v současné době a již na věky jméno Pán Ježíš Kristus) a omlouváte ty ohavnosti karmou a reinkarnací. Toto je ŠPATNĚ.
    Život naší planety stvořili Pseudotvůrci(mají kořen svého původu v příběhu o Adamovi a Evě), tam je třeba hledat zdroj zla a nepravd, jak se projevují na naší planetě.

    Jenom pár výňatků, co zdělil k původu a smyslu bytí lidských tvorů Pán Ježíš Kristus v
    Novém zjevení:

    Pamatujte si, že lidský život byl zfabrikován jenom za jediným účelem: Prokázat, že život může povstat a prospívat pomocí neduchovních principů, či z převrácených, zprzněných a zfalšovaných duchovních principů, nebo z kombinace obou; a aby byl zásobovačem lidských tvorů pro pekla mrtvého života. Žádný jiný účel pro lidských život neexistoval v době, kdy byl přiveden k plodnému dozrání.

    LIDŠTÍ TVOROVÉ JSOU NEJPŘÍŠERNĚJŠÍ ÚMYSLNOU MUTACÍ GENETICKÉHO MATERIÁLU,

    MNOHOKRÁT ZÁMĚRNĚ POZMĚNĚNÉHO, ZKOMBINOVANÉHO A FÚZÍ SPOJENÉHO

    S NEJPŘÍŠERNĚJI ZÁMĚRNĚ MUTOVANÝMI ZVÍŘECÍMI GENY ODVOZENÝMI ZE ŽIVOČICHŮ,

    KTEŘÍ BYLI SESTAVENI JEŠTĚ Z VÍCE PŘÍŠERNĚ MUTOVANÝCH ŽIVOČICHŮ,

    ZFABRIKOVANÝCH P S E U D O T V Ů R C I.

    Z pozice MRTVÉHO ŽIVOTA,

    produkováním takové formy života,

    která vlastně NENÍ ani mrtvá ani živá,

    může a smí započít ILUSTROVÁNÍ a ZPŘÍKLADNĚNÍ

    PRAVÉ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU.

    LIDSKÝ ŽIVOT ve své zvláštnosti je procesem stavu, jenž existuje mezi PRAVÝM ŽIVOTEM a NEŽIVOTEM, a to za tím účelem, aby se PLNĚ ZPŘÍKLADNILY VŠECHNY důsledky, následky a výsledky AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU s tím, aby se umožnilo DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ pro VEŠKERÉ Stvoření a jeho multivesmír o PRAVÉ povaze něčeho zcela odlišného od pozitivního stavu, tak, aby každý věděl přesně, co nevolit.

    Podle správného smyslu a obsahu této definice nemůže lidský život být považován za pravý život. Avšak ani nelze jej považovat za zcela mrtvý život. Je to PODIVNÝ STAV, jaký nikde a nikdy před tím neexistoval ani nikde nebude existovat, až splní svůj účel, jak to odráží shora nabídnutá definice. Vlastně žádný jiný účel ani význam pro lidský život nikdy neexistoval, ani nebude existovat. Pokoušet se najít jakýsi jiný účel a smysl v tomto neobyčejném stavu, jenž se nazývá lidský život, je marným a hazardním podnikáním, které může v mnoha případech vést k sebevraždě.

    Když už jednou si uvědomíte, co je pravým smyslem a účelem tak zvaného lidského života, pak se vše přivede do zcela jiné perspektivy. Jak si pamatujete z předešlé kapitoly, bylo tam uvedeno, že nic není normálního na vaší planetě. Abnormálnost vašeho stavu vyvěrá z tohoto prapodivného postavení. Jen pravý život je normální. Mrtvý život v peklech je pro ně normálním životem, ale žádným životem z pozice pozitivního stavu. Avšak vaše okolnosti nepatří do žádné z těchto situací. Proto se nehodí k zařazení do žádné kategorie života či neživota. Jsou šílenými podmínkami, dovolujícími co možná v největší míře předvést úplně všechny důsledky, následky a výsledky aktivace negativního stavu.

    1. Pane Karle, nemám dnes mnoho času a ani jsem nečetl, co přidala paní Hvězdička.

     Pár poznámek ke sdělenému od Vás :
     ad.
     „Váš a mnohých jiných omyl je v tom, že považujete za tvůrce života na naší planetě Nejvyššího(který má v současné době a již na věky jméno Pán Ježíš Kristus)“

     U mne nikdy, v článcích tady na gnosis.9 a ani v různých diskuzích nenajdete sdělení, že bych považoval za tvůrce života na planetě Pána Ježíše Krista. Tvůrce, kterému říkáte Nejvyšší, pokud je to Bůh, prosím, souhlas, má mnoho jmen a i takové jsem použil.

     Přečtěte si moje dva články :
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
     a
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

     Tady popisuji i příběh Adama a Evy.

     Samozřejmě, nic Vám nevnucuji, ale pochopte prosím, že by to bylo na dlouho cokoliv znovu a znovu vysvětlovat. Tam jsou má východiska.

     S Vašimi přejatými definicemi od :
     „Pamatujte si, že lidský život byl zfabrikován jenom za jediným účelem: Prokázat, že život může povstat …….až po závěr….. aby každý věděl přesně, co nevolit.“ NESOUHLASÍM

     A pak, když to čtu až do konce a zamyslím se nad tím, tak se jen divím, proč tady ještě žijete?

     Ale ještě znovu říkám, NOVÉ ZJEVENÍ neznám !!

     Až budu mít více času, napíši Vám něco o tom, proč tu život vznikl ?

     Pěkný den
     Venda

  2. Pro pana Karla:
   Nové Zjevení,podle kterého soudíte,je channelig.A tak jako každý channeling,
   obsahuje pravdivé a zároveň lživé informace.Tyto informace jsou přínosem
   pro každého,včetně toho,kdo tyto informace přijal.Především však na příjemci
   bylo,aby je velmi pečlivě zpracoval na základě vlastních zkušeností.Tedy oddělil
   zrno od plev.
   Svým přístupem ke Stvoření totiž nyní odsuzujete především sám sebe,nikoliv
   Stvořitele a Jejich Stvoření.Připomenul jste mému srdci „obraz“,kterého důsledky
   nyní tato civilizace sklízí.Nahradil jste lživou dogmu další lživou dogmou.
   Přesto se dá i z tohoto Nového Zjevení čerpat a zároveň si díky němu ověřovat
   své odžité,získané zkušenosti.Tak jako každé Zjevení,i toto Zjevení je popisem
   cety „domů“,do svého srdce.
   ———-
   např.
   On/Ona
   Otec/Matka
   Pán/Paní
   Ježíš/Kristus
   Brahmá/Sarasvatí
   Višnu/Lakšmí
   Šiva/Durgá
   Osiris/Isis
   atd.
   Mnoho jmen zde mají Ti Dva v Jednom Srdci.Mnoho Povah.(odtud:(+)+(-)=0,
   nebo také:(-)-(0)-(+),nebo také:(+)+(-)=0=(+)+(-))

   Každý má v sobě klady a zápory mužské a ženské energie,a zde se s jejími
   variacemi seznamuje.Každá bytost je Jeho/Její součástí.
   ———–
   pseudo=nepravý, napodobený, lživý -tvůrci
   Nikdy Vás nenapadlo,že za pseudotvůrci jsou pseudonymní tvůrci?:))
   Nicméně Nové Zjevení pojednává o vnitřní cestě každého člověka.
   ———–
   „Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínat dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“

   Trhlina v praxi např.:
   ad.To je důvodem, proč se věci předpovězené v Danielovi a ve zjeveních Ježíše Krista nemohou nikdy plně splnit…

   To je přeci taková LEŽ,až to bolí.A jak mohla tato lež vzniknout?Docela snadno.
   Stačí,aby kdokoliv vzal „obrazy“ z Nevědomí doslovně a tím překroutil jejich
   pravý OBSAH.Ono se ty „věci“ dějí od počátku.Kdyby se neděly,nebyly by obsahem
   Starého Zákona a různých náboženských filosofií.Všechny tyto chleby jsou napečeny z jednoho „těsta“.

   „Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“

   A to je pravou příčinou „obrazu“,který můžete vidět všude okolo vás,se všemi
   důsledky.Nepřipomíná Vám to něco?
   ———
   Nicméně Vám tímto děkuji za příležitost.
   Příležitost pochopení,jak MOCNOU ZBRANÍ disponuje obsah mého srdce.
   Je jí Absolutní Láska ke Všemu stvoření,k Živému.

   Číslo 666 na čele představuje náplň mysli,která se učí rozlišovat mezi láskou
   pudovou(pudový sex),láskou citovou a láskou duchovní.Spolu jsou jsou číslem 18,
   jež je zastřešuje Absolutní(1)Nekonečná(8)Láska,Duch Svatý,Matka.

   PS:Program,ve kterém hraje i vaše srdce svou úlohu,vznikl dávno.A má svůj
   smysl.Díky němu se znovuzrodí Nové Vědomí,jehož obsahem je Absolutní Láska.
   Jako Fénix z popela.
   “ Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když ale spatříte své obrazy, které vznikly před vámi – ani neumírají, ani se nezjevují – kolik snesete?“

   Hezký víkend

   1. Hvězdičko, díky za připomenutí Tomášova evangelia – je tu celé i na stránkách gnosis. Viz. http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

    Při mé návštěvě Indie jsem navštívil místa, kde pobýval – na západním pobřeží ve státě Kerala / město Thrissur /. Silně na mne zapůsobilo, že tento jižní stát a jeho obyvatelé bez problémů uznávají a žijí vedle sebe i přes rozdílnou víru, dokonce i chrámy jsou blízko – křesťanské, hinduistické či muslimské.

    Apokryfní Tomášovo evangelium je velmi inspirativní.

    Pěkný den
    Venda

   2. Ad: Svým přístupem ke Stvoření totiž nyní odsuzujete především sám sebe,nikoliv Stvořitele a Jejich Stvoření.
    Z této věty je jasně zřejmé, za koho kopete. Team Pseudotvůrci.(Jejich?)
    Správně mělo být: Stvořitele a Jeho/Její stvoření.
    Odsuzuji sám sebe – nechápu, proč jako? Že jdu proti proti proudu vím dávno. Poslední dobou mě to začíná dokonce i bavit. Největším omylem lidských tvorů je strach ze smrti. Pokud jdete s Pravdou, nemáte se čeho bát a až vyčerpáte svoji užitečnost, smrt vás osvobodí.

    Jinak Vaše komentáře jsou pro mne moc komplikované a složité, příliš jim nerozumím. Až
    příliš se zabýváte Starým Zákonem, také jinak dobou kdy Pseudotvůrci byli absolutními
    vládci nad naší planetou. Avšak Ježíš Kristus(inkarnace Nejvyššího) je izoloval a zavřel na pouze jemu známém místě a zabral jejich nejvyšší pozici v negativním stavu. Od té doby a hlavně od doby kdy se Nejvyšší stal Pánem Ježíšem Kristem (1987) se hraje podle Jeho/Jejího scénáře.
    Pseudotvůrci budou ještě propuštěni, ale jen nakrátko, jak je popsáno v kapitole 20 Janova Zjevení.
    Potom bude poslední soud nad celým současným časovým cyklem. Všichni budou spaseni a navráceni do pozitivního stavu a poučení o tom, jak vypadá život odvozený z jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista, jak se projevil na naší planetě bude uloženo v pokročilé knihovně – Multiverzalitě povšechnosti(jezeře ohně a síry).

    Dále k Vámi často zmiňovanému srdci a lásce
    Srdce – souvztaží s duchem (pravým Já).
    Srdce se může stát kusem ledu – duch je v negativním stavu.
    Láska – teplo, Moudrost – světlo (obraz slunce).
    Sebeláska – chlad

    Ad:“ Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když ale spatříte své obrazy, které vznikly před vámi – ani neumírají, ani se nezjevují – kolik snesete?“

    Tomuto nerozumím. Kolik snesu se uvidí.

    1. Pane Karle,

     ad. Největším omylem lidských tvorů je strach ze smrti.

     Je to NAUČENÝ strach.Strach z toho,že o něco(rodinu,děti,přátele,ale i
     třeba hmotné majetky) přijdu.Proto je dobré učit se být neulpívajícím.
     Neulpívajícím je dobré se naučit i v MYSLI,abych neulpěl na naučených
     představách,dogmatech,..,protože pak se stávají velmi dobrým otrokářem.

     Strach z fyzické bolesti je přirozený pudové složce,tedy tělu.Díky
     tomuto strachu se zde tělo učí zákonitostem tohoto světa.Učí se díky
     chybování.Zrovna tak malé dítě padá,naráží,..nevědomé se stává vědomým,
     než se naučí třeba jen chůzi.
     Rozumáři(spící),ale i slepé ovce(spící) zneužili tohoto strachu z fyzického násilí k vlastnímu obohacování se a skrze iluzní moci světské.
     Zrovna tak se naučili pod hrozbou strachu uplatňovat svou moc.Zneužili strachu z fyzického násilí i strachu z nevědomosti toho,co bude(peklo,ráj),když lidské tělo zemře.

     ad.Pokud jdete s Pravdou, nemáte se čeho bát a až vyčerpáte svoji užitečnost, smrt vás osvobodí.

     Smrtí se život ještě jen začíná.Smrt však nepřinese svobodu vědomí,
     které žije v iluzi těch vašich ďábelských představ o pekle,atd.Pánem
     takového vědomí je mysl falešného já.Ne nadarmo se říká:
     „Kdo s čím zachází,tím také schází.“Ještě výstižnější je:
     „Kdo(co)v srdci žije,neumírá.“Obsah mysli vědomí je to,kde se duchovní
     bytost při umírání fyzického těla nalezne.

     Obsahem mého srdce je Absolutní Láska.Vztah mého srdce s Otcem je
     postaven na jejích základech.

     ad.Starý Zákon

     Přišla jsem Starý Zákon naplnit.Operujete zde nejen s Janovým Zjevením,
     či Danielem,no zcela zjevně vůbec NEZNÁTE jejich obsah.Nevědomí a Vědomí
     komunikují spolu jinou řečí,než které se naučilo vaše tělo.Tato řeč má
     svůj SLOVNÍK.Tento Slovník vydává jiné „obrazy“,než které zde uvádíte
     i Vy,a to jen na základě tzv.Nového zjevení.Obsahem Janova Zjevení i
     Daniela je cesta „domů“,do svého srdce.No a ta je trnitá a úzká.
     A jak byste chtěl tuto cestu zvládnout bez Lásky BEZPODMÍNEČNÉ ve svém
     vědomí?Jsou na ní zkoušky,které bych bez Ní nezvládla.
     A nejen Starý Zákon popisuje cestu,proměnu mysli vědomí.Týká se to mnhých
     duchovních filosofií.Navíc tak detailní popisy Cesty „domů“,do svého
     srdce zde byly popsány pro ty,kteří po ní prošli a těmi,kterým byla
     ukázána nebo po ní „domů“ došli.

     PS:Bez tvrdé práce na sobě samém,ještě NIKDO nedostal Pravdu na stříbrném
     podnose přímo pod nos.A od Božského Otce již vůbec ne.To Vy,Vaše srdce
     si sem,spolu s Ním,přišlo zabojovat o svou samostatnost,jak nejen Vaše
     srdce obstojí v důslené zodpovědnosti nejen k sobě,ale i ostatním.
     ——
     Copak si opravdu „myslíte“,že sobeckost,odsuzování,či nezájem,povýšeneckost nad lidkými bytostmi,zvířaty,atd.obstojí?

    2. Milá Hvězdičko,
     nemá cenu spolu diskutovat, zjevně si nerozumíme.
     Oba máme pevnou víru ve svoji pravdu a jenom čas ukáže, kdo se mýlil.
     Pravda je totiž jenom jedna.

   3. Ještě jeden příspěvek k paní (slečně) Hvězdičce.
    Mám Vás ve vědomí jako učitelku v mateřské školce (nejspíš jste to na sebe někde napsala).
    Toto je velice důležitá pozice v povolání, když můžete ideologicky působit na málo vědomé děti a měnit jejich vědomí k obrazu svému. Dnes jsem schopen vidět všechny dopady školství, jak se projevili na mých dětech. Řeknu Vám upřímně, neměl jsem ani tušení, že je tomu tak, ale ze současného pohledu je mi z toho na blití.

    Takto jsem se k tomu postavil:
    Pane Ježíši Kriste, odpusť mi moje problémy a nedostatky, tak jako já odpouštím problémy a nedostatky jiných.

    1. ad…můžete ideologicky působit na málo vědomé děti a měnit jejich vědomí k obrazu svému.

     :))))))
     Opravdu nemíním propagovat Žádnou ideologii.Kdybyste jen tušil,kolik
     se toho dá od dětí naučit.Každé ve svém srdci přineslo sebou dary
     pro všechny,nikoliv jen pro sebe.

     Příčina toho,kde je školství nyní,je zcela stejná,jako i u celé
     civilizace:CHUDBA SRDCE.Chudoba srdce je zlo,které dělá zlo,umí
     ublížit,no opravdu umí ublížit srdce(i Srdce) a sebelítost je největší
     zlo.Chudoba srdce a násilí,to je to,s čím se děti přišly seznámit
     a jaké to je:Život bez Matky,Absolutní Lásky,Pravdy a Spravedlnosti.

 3. P. Venda ,

  Ďakujem, že ste si dali námahu, a pokúsili sa mi vysvetliť, ako to vlastne bolo, ked biblické časy navštívili túto Zem.
  Nechcem vôbec znevažoavať váš článok a vaš diskusný príspevok, lepšie povedané reakciu na môj vstup. Preto počkám na reakcie dalších diskutujúcich a urobím si názor. Zatial díky…

 4. Kdo z vás ví jak vlastně přišel na svět Ježíš (náš bratr)a jaký měl Bůh Otec záměr s jeho posláním na světě?

  1. Bratře Evžene, četl jste článek, pod který jste napsal tento příspěvek ?
   Jestli ano, tak odpověď tam máte v cca 12ti citacích od apoštola Jana, který znal Ježíše.

   No vlastně, k první části otázky tam nenajdete nic. Podle mne, nikomu to ale nevnucuji, se narodil své fyzické matce tak, jako se rodí všechny děti do života.

   Ale dál již tam ta odpověď o tom záměru je. Pokud ji nenajdete, tak Vám s jejím hledáním rád pomohu.

   Pěkný den a díky za Váš vstup.

   Venda /Václav Žáček/

   1. Zdravim Vas pane Vendo,

    Priznam se,ze jsem si precetl Vas clanek 2x ,to abych se presvedcil,ze jsem vse spravne pochopil.No mohu jen dodat,ze se vsim souhlasim.Alespon tedy,citim pri cetbe tech radku (vnitrne to rezonuje),ze s tim souhlasim.

    Rad bych jeste doplnil.Nelze si nepovsimnout nekterych komentaru,poukazujici na propagaci hinduismu ( ctenar asi spatne cetl mistni clanky),nebo komentaru zduraznujici jenom jednu „cestu“ (viru ci spasitele) jako tu spravnou,a jeste pri namitce poukazou na to,ze tomu nerozumite (takze cistej fanatismus).
    Chtel jsem timto rict,a to jsem cetl pozorne a do diskuze se nepletl,ze naopak z Vasich clanku a komentaru pane Vendo jasne vyplyva,ze presto ze mate svuj oblibeny smer (San mat) ,jasne cerpate z vicero zdroju,a nikde jsem nezaznamel narozdil od nekterych diskutujicich,ze by jste zduraznoval jako opravdovou „cestu“ jen tu Vasi,ale vzdy zduraznujete ze to je Vase osobni zkusenost a nikomu ji nevnucujete.

    Jeste mam na Vas jeden dotaz.Ohledne ovladnuti mysli.
    Casto vedu podobne rozhovory se svym ucitelem aikida.Bavili jsme se tuhle o poslednich udalostech viz.Ukrajina,a po kratke vymene nazoru muj ucitel mi rika… „Hmm Martine,mas samozrejme pravdu s tou Ukrajinou,ale nemeli bychom se nechat temito udalostmi prilis stahovat k usudkum.Zkus posoudit sam,jestli venovani tve pozornosti temto udalostem jakkoli napomaha na tve „ceste“….
    Co si o tom myslite Vy Vendo ? Ma clovek to soucasne deni hodit za hlavu (asi si vymazat zpravy z prohlizece :-))) ) Nelze si nepovsimnout,ze se taky vyjadrujete k soucasnemu geopolitickemu deni,a zaroven pisete o mystice.

    Preji krasny den

    Martas

    1. A sotva jsem to dopsal, tak sem naskočil Váš příspěvek pro Matrixe a také pro mne. Díky.

     Víte, já se cítím jako ten člověk, co na poli našel poklad, prodal všechno co měl a koupil to pole…..nebo to tak nějak bylo.

     Mám určité poznání – již osm roků – a celého mne to zmněnilo. Ale to by bylo na delší povídání.

     K Vašemu dotazu ohledně ovládnutí mysli.
     Pokusím se být stručný.
     Já, a vlastně každý, kdo má svoji mysl a ta, potvůrka neposlouchá, stále se toulá po zprávách ze světa a vymýšlí i ptákoviny, může s ní mít potíže. Je to její práce, ten myšlenkový proces, její program, její tvoření, k tomu je uzpůsobena a jakmile získá vědomí – tj.vzbudí se po ránu, tak ihned nastartuje myšlení. Také má své nástroje, smysly a ona, bohužel, často plní jejich tužby, právě tím procesem myšlení, směrem k našemu uvědomování si. Je to zajímavý proces. Již se mi 2 x podařilo, poprvé při povídání si s manželkou tzv.face to face, proniknout vědomím do procesu budhi, intelektu, který dostává od dalších částí mysli vjemy a návrhy, ve zlomku sekundy je vyhodnocuje a dává k posouzení výkonné složce mysli, k jejich realizaci – byl jsem tím přímým účastníkem – vědomím a vyšší Já, duše, za těchto podmínek rozhodla mezi dvěma variantami, aniž by si něčeho manželka všimla, aniž by došlo k narušení komunikace. Vědomě jsem věděl dopředu, co manželce řeknu. Po druhé jsem do toho procesu vnikl tak, že jsem předem věděl, opět o ten zlomek sekundy, že řeknu hovadinu, ale ta již proběhla celým tím procesem a ego rozhodlo dříve než duše a já tu hovadinu řekl. Již předem jsem tak mohl odhadnout reakci druhého člověka a i když to byla taková mínusová situace, přesto to poznání procesu mysli mi umožnilo získat náskok a okamžitě, byť již po vyřčení, to eliminovat.
     Oba případy byly jen zábleskem skutečné práce mysli.

     Příčinu vidím v tom, že s myslí pracuji. Zklidňuji ji, jda po ulici, v nákupním centru, v kině…. . Vědomě se soustředím jen na to tady a nenechám produkovat její vír až bláznivých myšlenek.

     Takže první přátelská rada z mého poznání.

     – poznat, zda ta konkrétní situace nepřinesla, nevyprodukovala pouze emoční stav – tam je pak těžké /často/ mysl ovládat ?!
     – druhá rada, vír myšlení zastavovat a vědomě se věnovat jen tomu, co dělám – mít pozornost, ale být uvolněný bez víru. Indové proto mají speciální výraz, ale někteří z toho cizáckého poznání mají asi kopřivku

     Daleko nejsložitější situace je při meditaci. Tam se neukázněná mysl projeví naplno. O tom ještě více v mém pátém příspěvku.

     Situace ve světě si všímám, ale nevzrušuji se jí. Když jsem psal můj příspěvek o III.světové válce / je tady na stránkách /, opravdu jsem se bál, zda nejdu v těch možných negativních myšlenkách, které se mi nabízely a já je třeba i přijal, moc daleko a zda se vlastně na té válce – jejím vzniku, nepodílím. Když jsem si to pak přečetl, tak jsem si to schválil.

     Dnes jsem shlédl válečný film, kde hlavní hrdina, desátník německé armády, opravdu borec, za II.světové války, v roce 1943, kdy již jednoznačně Němci prohrávali, cituje nějaké autory těchto dvou myšlenek :
     1/ „Válka je to nejpříhodnější označení pro skutečně kulturní lidi“

     2/ „Válka je pokračování státní politiky, ale jinými prostředky“

     Já, jako obyčejný důchodce Václav Žáček ji již nijak neovlivním. Jsem s tím, ať vznikne či nevznikne, srovnán.

     Nakonec, žijeme v pomíjivém světě – to jen naše ego nás přesvědčuje, že máme pořád konat. Prorážet tuhle či támhle. Říkám ne, nemusíme. Lze se zastavit, zklidnit, srovnat. A v tom bojovém umění – tam je to asi podmínka úspěchu?

     Mysli je nutné nabídnout něco jiného, něco, co přesáhne její snažení pro smysly v poloze líbí – nelíbí.

     O tom ještě více v pátem díle mystiky.

     Omlouvám se, že to bylo nakonec dlouhé.

     Dnes jsme měli jít s kolektivem mých kolegyň z jógy na hvězdárnu – zacvičit si venku a pak pozorovat Měsíc a Jupiter / údajně jsou vidět, kdo má dobré oči, i některé jeho měsíce ?/ Ale počasí nám nepřeje.

     Co říkáte na tuto zprávu, která mne dnes „rýpla“ do zdravého oka?

     http://svobodnenoviny.eu/sokujici-zprava-brazilie-argentina-a-australie-podepsaly-kontrakt-v-hodnote-miliard-dolaru-k-vystehovani-americke-populace-v-ocekavani-erupce-supervulkanu-v-yellowstonu/

     Prosáklo něco takového v US?

     Tak pěkný den.

     Venda

    2. „Dost dlouho jste tu nebyl. Snad ne nějaká nemoc ? To bych Vám nepřál.
     Spíše jste asi cestoval po US a nebo moc práce?“

     Kdepak pane Vendo,mel jsem a mam moc prace,to je cele.Do toho jsem skladal dalsi zkousky v aikidu,takze jsem svou mysl mel zamestnanou jinymi tematy,jestli mi rozumite.Ale chodil jsem si zde pocist,cetl jsem si clanky i komentare,jen nemel a ani ted nemam moc casu tady ted vezt debatu.

     Ta zprava jez Vam vletla do oka :-)),jednak jsem tam nevidel nikde odkaz zdroje,a za druhe me to zatim nechava v klidu pane Vendo.Mluvilo se tady o tech utikajicich bizonech,ale jak si jiste umite predstavit,zpravy o zlem agresivnim Rusku spolehlive vyplnili vetsinu vysilaciho casu.Zbytek domaci politika – takze nuda.Navic,ja nemam TV,takze nevim jestli se to vysilalo.Ale moc tomu neverim,protoze jak tak sleduju domaci politiku,vic soucasnou administrativu zajima ekonomika.Je vsak pravdou,ze o zvysene tektonicke cinnosti v te oblasti se mluvi casto.

     K Vasi odpovedi na muj dotaz.
     Tak to je velmi zajimave.Ja totiz jsem se pristihl ( pokusim se to rici vlastnimi slovy) ,ze jsem skoro porad tzv. mimo.Mimo mam na mysli stavy mysli v naprostem klidu a to jak pri chuzi se psama,tak i treba za volantem,coz uz vyvrcholilo do stadia,ze pokud nemusim,nechavam radeji ridit manzelku.Nejsou to stavy ze by clovek myslel na neco jineho (tzv.byl myslenkama nekde jinde),spise stavy uplneho vyprazdneni.Nekolikrat se mi stalo,ze se kouknu na hodiny (rucickove) a videl jsem je na chvili stat,tedy tu vterinovku,a to vzdy kdyz me neco „probralo“.Tak nevim,snad to neni nejaka porucha :-)))).

     „Lze se zastavit, zklidnit, srovnat. A v tom bojovém umění – tam je to asi podmínka úspěchu?“

     Nevim jak u jinych BU,ale u aikida je to primo podminka.Aikido by se dalo prelozit i jako cesta harmonie.Zde je treba citat zakladatele O’Senseie.
     „Aiki není způsob jak bojovat nebo porazit nepřítele. Je to způsob, jak uvést svět v soulad a vytvořit ze všech lidských bytosti jednu rodinu.“
     vice treba zde – http://www.cfai.cz/aikido/materialy
     Takze pravdou je,ze si chodim do naseho doja vlastne i mentalne odpocinout,odpoutat od vnejsiho sveta,stejne asi jako Vy pri cviceni jógy.

     Zatim se mejte

     Martas

 5. tento odkaz není k žádnému příspěvku mých kolegů, kteří tady diskutují. Má ale v sobě náboj ten, že síly pracují, a to neustále. Je církvích, je o mysli, která má silnou chtivost, hněv, nenávist a žel Bohu, je to u těch mocných.

  Doporučuji přečíst. Bohužel, já již tu budu až zítra, dá-li PánBůh.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/S-tajemnym-muzem-o-spiknuti-sveta-Mensi-chybou-je-pry-uverit-mu-nez-se-vysmivat-314647

  Venda

  1. p.Venda,

   Doporučuji přečíst. Bohužel, já již tu budu až zítra, dá-li PánBůh.

   Tejto vete nerozumiem. prečo by mal PánBuh rozhodovať o takom mravcovi, ako ste vy p. Venda, ste mu tak blízky, alebo ste v inom príbuzenskom vzťahu? Nie je to také malé bohorúhačstvo? Je nás na tomto svete 7 miliard. Nakotili sme sa až tak, že znášame to,čo už bolo predpovedané, dodrbeme si toto ,,laboratórium“ tak, že si HO ho sami úplne zničíme, natreba na to ani dobrotivého Satana,či Jehovu, či iné nadprirodzené sily. Stačíme si na to my/ludstvo/ sami.A to sme sa držali len Abrahámových rád, aby sme súložili, súložili a súložili.A kto bude mysliež na dôsledky ? Zase nadprirodzené sily ? No nehnevajte sa, raz sme dostali slobodnú vôlu – zodpovednosť, tak sa už spamätajme a nakopnime Cirkev do perdele, lebo to ona so svojimi dristami a pridržiavaním sa stredovekých názorov udržiava ludí v nevedomosti a balácha ich dalej a dalej… Ozaj dokedy ešte?

   1. Máte pravdu, anonymní! Dokonalou.

    Ale můj táta, jak stárnul, tak to „dá-li“začal používat. Při návštěvách u bratra, u sestry. Odcházel třeba jen na pár dní a při loučení říkal – když dá Pánbůh, tak se za týden potkáme, anebo, dá-li Pánbůh, uvidíme….a tak podobně.
    I já, jak se blížím k sedmdesátce, přistihnu se, že to používám, tak jako on.

    Ostatně, v čích rukou jsme, kdo nám spočítal všechny vlasy…..?

    Jak v bibli je ten příběh o bohatém muži, který plánoval po bohaté úrodě, jak rozšíří sýpky, co prodá, jak se bude mít….., a nevěděl, že v noci zemře. S církví to nemá nic společného.

    Venda

 6. Také channelig,a je v něm mnoho pravdivých informací:
  cit.:
  „Nejprve vám musím popsat Ježíše a Marii Magdalenu, abyste si je dovedli představit, až o nich budu mluvit. Ježíš byl společenský, ne tak temperamentní jako Marie, ale vždy veselé povahy. Byl tím, co bych nazval vůdčí osobnost – vyšší než většina lidí, štíhlý, ale silný a svalnatý, vzpřímené postavy. Jeho světlá pleť lety na slunci ztemněla, a jeho šedé oči měly nádech do modra. Měl světle hnědé dlouhé vlasy, jak se tehdy nosilo, ale bradku a knírek si zastřihoval nakrátko. Marie byla velice hezká a pohledná, půvabná mladá žena. Postavou byla menší, světlé pleti, měla zářivé hnědé oči a záplavu hnědých vlasů.

  Oba dva se narodili ve vážených rodinách vyšší třídy, byli inteligentní a na onu dobu měli dobré vzdělání, a již mnoho let předtím, než se vzali, byli nejlepšími přáteli. Měli velkou šťastnou rodinu, a po dlouhých plných životech opustili svá těla a přešli do dalších životů služby Bohu na jiných místech v tomto vesmíru; moc jejich energie světla a lásky však stále zůstává s dušemi na Zemi, jakož i jinde ve vesmíru.

  Ale abych se dostal k sobě a k evangeliu svatého Matouše: jako mladý muž jsem si začal vést deník zajímavých setkání, už předtím, než jsem se setkal s Ježíšem, a to proto, abych si uchoval radostné vzpomínky a mohl si je přečíst, až budu starý.

  Moje záznamy sice nezačínají genealogickou linií od Abrahama k Josefovi, Ježíšovu otci, ale protože svatý Matouš o ní mluví, začnu tím i já. Několik měsíců předtím, než jsem se setkal s Ježíšem, mi kdosi tuto genealogii ukázal – člověk, který si ji opsal z něčího záznamu a ten si ji opsal také z něčího záznamu a tak dále a tak dále. Vsunul jsem si tedy do svého deníku list s poznámkou, že mi to tak bylo sděleno, a že přesnost není možno ověřit. Společnost tehdy nebyla příliš vzdělaná, a při předávání tradic a legend z generace na další generaci bylo běžně počítáno s tím, že další vypravěči příběhy často přikrášlili, anebo zapomněli detaily. A přesně tak to bylo s biblickou „historií“.

  V evangeliu sv. Matouše (1:18) se píše: „Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.“ … (1:25) „Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.“ Nic takového v mých záznamech nikdy nebylo, a jak by taky mohlo? Potkal jsem Ježíše až o mnoho let později, a ani on, ani jeho rodiče mi nikdy nic takového neřekli. Nicméně je mi to připisováno, a bylo to napsáno podobně i do ostatních evangelií, aby to podpořilo katolicko-křesťanskou verzi Ježíšova narození.

  Dále: veškeré moje poznámky hovoří o Emmanuelovi, to bylo totiž jméno, kterým ho všichni zvali. Nevím, proč se Bible rozhodla, že jeho jméno má být Ježíš, a je zvláštní, anebo je to přehlédnutí, že jméno Emmanuel je vloženo i do kapitoly 1:23: „… a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo „Bůh s námi“.“ Já mluvím o něm jako o Ježíši jenom proto, že vy ho znáte pod tímto jménem.

  Byly to velmi tvrdé a kruté časy. Vraždění chlapců-neviňátek je pravdivé, i když jsem si to nezapsal do svých záznamů, a pravdivý je i útěk Ježíšovy rodiny do Egypta a návrat do rodné země až v době, kdy to bylo bezpečné. Zaznamenal jsem si, co mi jeho rodina řekla o svých tehdejších prožitcích, i četné další významné rodinné události, během mnoha příjemných večerů, které jsem strávil s Ježíšem, jeho sourozenci a rodiči. Často tam byla i Marie Magdalena, a konverzace byla velmi živá. Mluvili jsme aramejsky, někdy jsme přešli do řečtiny, když jsme hledali vhodný výraz, a bylo tam mnoho smíchu, protože jsme nemluvili stále jenom o vážných tématech. Ježíš pozorně naslouchal každému, kdo mluvil, a mnohokrát jsem viděl, jak mu zářily oči, když Marie nadšeně o něčem povídala.

  Nebyl jsem výběrčím poplatků, ale byl jsem soukromým učitelem základních a pokročilých studentů – tehdy nebylo slovo tutor – a nejblíže k profesi celníků jsem se dostal tehdy, když jsem potkal Ježíše na ulici, kde tito lidé horečně pracovali u svých výběrčích stolů. Znal jsem ho z malé skupinky, s níž jsem se náhodou sešel předešlého večera, a tak jsem ho pozdravil. On mě pozval, abych šel s ním, tak jsem šel, a při chůzi jsme si povídali. Takhle jsem si zapsal naše setkání, v němž je i zjištění, že oba máme rádi vodní sporty, že máme společné známé, a Ježíš mi řekl, že nedávno začal mluvit na veřejnosti. Toto byl bod, od něhož začaly mé poznámky o našem přátelství, a napsal jsem o něm v první osobě – byly to moje zážitky.

  Avšak v evangeliu sv. Matouše stojí toto (9:9) : Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel s ním.“ Evidentně toho, kdo změnil moje zápisky, nenapadlo, že lidem se může zdát divné, že Matouš napsal tak stručně a krátce o svém zážitku, který změnil jeho život, a je velmi divné, že k našemu setkání by tak došlo až po „kázání na hoře“, které jsem předtím popsal v evangeliu (v kap. 5). Avšak vysvětluje to, proč mě všichni pokládají za celníka, který se stal Ježíšovým učedníkem.

  Ježíš nám neříkal „učedníci“. Když se stal známým pro své učení, někteří ze Sanhedrinu začali nazývat lidi, kteří navštěvovali jeho shromáždění, „jeho učedníky“. Pokud jde o těch 12, které takto označuje Bible, Ježíš se setkal s každým z nás při svých cestách kolem Galilejského moře a spřátelil se s námi, ale nikdy nikoho z nás nežádal, abychom opustili své životy a „následovali“ ho. Já jsem měl to štěstí, že jsem žil blízko něj, což mi umožňovalo těšit se z jeho společnosti mnohem častěji a strávit s ním více času než jiní „učedníci“.

  Podle sv. Matouše (10:5-8): „Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: … „Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé probouzejte k životu, démony vymítejte.“ To u nás předpokládá schopnosti, které nikdo z nás neměl! Avšak Ježíšovy schopnosti jsme znali, i jak k nim přišel, a tak když jsem s ním byl na vyjížďce lodí, neměl jsem důvod zapisovat si do deníku, že jsme „užasli“, že „ho poslouchá i vítr a moře!“, a nic takového jsem si ani nezapsal. (Viz 8:27: „Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“)

  Ve sv. Matouši 8:28-34: Ježíš potkal dva muže posedlé zlými duchy a vyhnal ony zlé duchy do prasat, která pak sama vběhla do moře a utopila se: „Vyšli proti němu dva posedlí … , zlí duchové … vyšli a vešli do vepřů … a celé stádo se hnalo střemhlav do moře a zahynulo ve vodách.“ „A celé město vyšlo naproti Ježíši, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.“ Ježíš mi ten incident vyprávěl tak, že odvedl entity trýznící mysl těch mužů do světla, a pak si šel dál sám svou cestou. Načež jsme se jednou potkali a já jsem si to zapsal.

  Verze evangelia o tom, že Ježíš strávil 40 dní v poušti, kde odmítal svádění ďáblem, je úděsným výmyslem a rozpracováním krátké poznámky v mém deníku. Ježíš rád trávil čas o samotě v přírodě, kde mohl mluvit s Bohem a rozjímat bez rozptylování, a já, stejně tak jako ostatní, kteří ho znali, jsme to respektovali a udržovali vzdálenost.

  To, co se stalo známým jako „kázání na hoře“, je čísi kompilací mých hojných poznámek z četných malých schůzek, kde Ježíš hovořil, lidé mu kladli otázky a on odpovídal – byla tam spousta interakce. Ale s tím, jak se jeho učení šířilo a davy rostly, lidé poslouchali bez přerušování a on mluvil o mnoha věcech, což bylo jako „kázání“. Já jsem tomu tak neříkal. Ježíš nebyl kazatal, byl učitel, který nadšeně předával své učení. Věděl, že to je jeho poslání, a velký rozdíl mezi ním a každým jiným byl ten, že jeho vědomá mysl byla vždy napojena na jeho duši a že dle toho i žil.

  V kázání se zachovalo mnohé z jeho moudrosti a osvícenosti, a to mě samozřejmě těší, ale přesto tam nejsou obsaženy některé důležité věci z jeho učení, které jsem si poznamenal do svého deníku, například důvod a cíl žití v mnoha životech; neoddělitelnost všech duší; to, že Bůh je vším, co existuje ve světě – jsou to všichni lidé, zvířata, rostliny, voda, vzduch i země jsou jeho součástí a jsou mu posvátné. Ježíš si ze svého učení nedělal žádné zápisy, a byl rád, že jsem to dělal já.“

  „„Paraboly“ – podobenství – znějí tak, jako by Ježíš mluvil v hněvu – ale já jsem za celou dobu, kdy jsem byl přítomen na jeho shromážděních, malých i velkých, nic takového nezažil. A na rozdíl od podobenství Ježíš vždy mluvil přímo a jasně, tak, aby posluchači rozuměli – chtěl vysvětlovat, nikoli mást. Ještě štěstí – možná kvůli nepochopení toho, co tím myslel – že ti, kteří tak drasticky změnili moje zápisky, ponechali zmínky o světle: „Vy jste světlo světa.“ (5:14) „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky.“ (5:16), a mnoho dalších zmínek o světle.

  Kdybych měl zmínit všechny odlišnosti mezi mými záznamy a evangeliem sv. Matouše, musel bych komentovat celé evangelium, ale nejkritičtějšími přídavky jsou „poslední večeře“ a „Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání“. Je možné, že poslední večeře byla odvozena z mého záznamu, jak se nás dvanáct jednou vzácně sešlo s Ježíšem na stejném místě a udělali jsme si nádhernou slavnostní večeři. Bylo to krátce poté, co se on a Marie Magdalena vzali, a ona tam byla též. Ježíš neprováděl nic takového, co se stalo známým jako „svaté přijímání“, ani nikomu neříkal: „Pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ (26:21). Vše od tohoto místa dále je vymyšlený klam.

  O pár měsíců později jsem si zapsal, co jsem zaslechl z rozhovoru dvou mužů blízko chrámu: „Sanhedrin se domnívá, že ukřižování Ježíše by způsobilo, že se stane mučedníkem, a že to přivede ještě více lidí k jeho učení, a tak se rozhodli, že ho zbičují a vyženou ze země – to poškodí jeho pověst v očích lidí a brzy na něj zapomenou.“

  Když jsem to řekl Ježíšovi, řekl, že se nemůže vyhnout tomu, aby byl bit a vykázán – jak jsem poznamenal ve svém deníku, citil, že je důležité, aby to proběhlo. A tak se stalo, a krátce poté on i Marie odešli na dálný východ, kde, jak věděli, byli vítáni. V několika raných rozhovorech mi pak řekl o svých mladých letech na východě, kde se naučil od mistrů, jak konat to, čemu Bible říká „zázraky“, ale jak řekl davům: vše, co může dělat on, mohou dělat oni také.

  Během let jsme udržovali kontakt příležitostnými dopisy, a kdykoliv nějaký od něj přišel, zastrčil jsem ho do svého deníku – byly jich tucty. Při hledání nových studentů jsem se občas musel stěhovat, a to mi poskytlo příležitost potkávat lidi, kteří se dověděli, že znám Ježíše, a chtěli, abych mluvil o jeho učení. Tu a tam jsem se viděl s Lukášem, který občas měl zprávy o ostatních „učednících“, ale naším pojítkem byl Ježíš. Když odešel, bylo přirozené, že se naše cesty rozešly.

  Když jsem ve vysokém věku zemřel , hostinský prodal truhlu, v níž jsem měl své deníky. Zřejmě padly do rukou někoho z vlády, a než byly spáleny, posloužily k vydání Evangelia podle sv. Matouše.

  To, co jsem vám řekl, ani o píď nesnižuje Ježíšovu sílu ani jeho správné učení!

  Pravda jeho života – že měl ženu, děti, a měl i touhy, ideje, naděje, přátele, protivníky, zklamání, časy bolestné i radostné jako jiní lidé – daleko více ctí jeho učení než falešné náboženské prohlášení, že byl „jediným synem Božím“. “
  (http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/matthew-pravda-o-jezisovi.html#more)
  ———
  Ježíš v Indii – dokument, 2008
  http://www.youtube.com/watch?v=zkhxzADJUwo
  ———
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022404
  ———
  http://www.pluska.sk/plus7dni/historia/jezis-vindii.html

  Pro srdce Kašmíru:
  Prvně se podívej tomu,co nazýváš zlem zpříma do „očí“,
  -uvidíš,že zlo neexistuje,jen „chudoba srdcí“,
  a přestaneš konečně sebe-litovat.
  Až pak,když Pravdu Jedinou uzříš,procítíš a budeš Jí žít,
  až se naučíš“chudobu srdce“ s láskou na dobro proměňovat,
  až tehdy budeš přesně vědět,kde máš svým srdcem Otci a Matce „pomáhat“.

  Spali jsme zde společně (….) let,
  A sotva se probouzíš,chtělo bys změnit svět a všechno hned.
  Trpělivostí se obrň,synchro naplno probíhá,
  i když musím přiznat,z té hluchoty a sleposti,mně také hrudník svírá.
  No rybářská síť se zatahuje a Otec ji v rukou svých pevně třímá.
  (nejsi samo!)
  ˘˘JHVH = )-( => ()
  -Otec-Syn-Matka
  -znamení ryb,které končí
  -JiHoVýcHod se spojí,jak prkna na kříži
  „Měj okno do srdce již stále otevřené a podám ti svou ruku(rozum).“ „)“
  „Měj okno ze srdce již stále otevřené a dej mi ruku svou(lásku).“ „(“
  „Spojíme se tak navždy,Matčinou láskou bezpodmínečnou.“ „)-(„

  1. Chanelingove hlouposti, které evangelium kastruje a převrací v hnůj.

  2. Ano i to je nástraha ďábla udržet se, abych kvůli takovému příspěvku nezuřil.

   1. Pro Marťase:
    Jsem velmi ráda,že ty odkazy i komentář,díky Otci,padly na úrodnou půdu,jelikož byly a jsou odpovědí na Vámi položenou otázku pro M.:
    ad.:…,chcete tim rict,ze dokud se neobjevil Jezis ,koncili vsichni lide na svete v pekle ??.A co lide,kteri nikdy o Jezisovi neslyseli,a maji svou vlastni cestu ?
    ————–
    Ono to nejdůležitější zůstává pro mnohé stranou,neviditelné:
    cit.:
    „Nejprve vám musím popsat Ježíše a Marii Magdalenu, abyste si je dovedli představit, až o nich budu mluvit. Ježíš byl společenský, ne tak temperamentní jako Marie, ale vždy veselé povahy. Byl tím, co bych nazval vůdčí osobnost – vyšší než většina lidí, štíhlý, ale silný a svalnatý, vzpřímené postavy. Jeho světlá pleť lety na slunci ztemněla, a jeho šedé oči měly nádech do modra. Měl světle hnědé dlouhé vlasy, jak se tehdy nosilo, ale bradku a knírek si zastřihoval nakrátko. Marie byla velice hezká a pohledná, půvabná mladá žena. Postavou byla menší, světlé pleti, měla zářivé hnědé oči a záplavu hnědých vlasů.“
    „Zaznamenal jsem si, co mi jeho rodina řekla o svých tehdejších prožitcích, i četné další významné rodinné události, během mnoha příjemných večerů, které jsem strávil s Ježíšem, jeho sourozenci a rodiči. Často tam byla i Marie Magdalena, a konverzace byla velmi živá. Mluvili jsme aramejsky, někdy jsme přešli do řečtiny, když jsme hledali vhodný výraz, a bylo tam mnoho smíchu, protože jsme nemluvili stále jenom o vážných tématech. Ježíš pozorně naslouchal každému, kdo mluvil, a mnohokrát jsem viděl, jak mu zářily oči, když Marie nadšeně o něčem povídala.“
    „Věděl, že to je jeho poslání, a velký rozdíl mezi ním a každým jiným byl ten, že jeho vědomá mysl byla vždy napojena na jeho duši..“

    „Pravda jeho života – že měl ženu, děti, a měl i touhy, ideje, naděje, přátele, protivníky, zklamání, časy bolestné i radostné jako jiní lidé..“
    ———-
    A co to je?To důležité?
    Vědomý život V Kristu,tedy V Lásce.Vzájemné lásce,úctě a důvěře.
    A k tomu právě ani ti nejmenší nepotřebují dlouhosáhlé přednášky,komentáře,zákazy,příkazy,..,nýbrž přímé žití v lásce.

    „Marie řekla Ježíšovi: Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: „Vraťte nám naše pole“, děti jsou před nimi nahé, aby jim ho nechaly a jejich pole jim daly. Proto vám říkám: Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci. Buďte na pozoru před světem. Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat. Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

    PS:Nebojte se,nejste nemocen.:))To jen Otec připravuje Vaše srdce(vědomí),
    na to,aby se mu mohl dát poznat.
    “ Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.“
    „Když „uvidíte“ toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec.“

    1. Takže jsme potomky Ježíše. A co jeho druhý příchod jak to vidíte, když měl děti, ženu. Přijde ještě vůbec, protože jestli né,je celé křesťanství a bible zmar a tuším že chanelingovým lhářům právě o to de.

    2. Ježíš byl společenský, ne tak temperamentní jako Marie, ale vždy veselé povahy. Byl tím, co bych nazval vůdčí osobnost – vyšší než většina lidí, štíhlý, ale silný a svalnatý, vzpřímené postavy. Jeho světlá pleť lety na slunci ztemněla, a jeho šedé oči měly nádech do modra. Měl světle hnědé dlouhé vlasy, jak se tehdy nosilo, ale bradku a knírek si zastřihoval nakrátko.

     Tomu channelingu sem se smál protože v korinských, je tohle…

     14 Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,

     15 kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.

  3. Hvězdičko,

   dosud jsem si myslel, že v sobě máte nezvládnutou lásku – a proto se nechováte moudře. Tímto Vaším příspěvkem jste mě ale naprosto převědčila, že jste blázen – jestli ne přímo posedlá démonem, který se zahaluje se do slov o nejvyšším duchovmu. Vaše:
   „Pravda jeho (Ježíšova) života – že měl ženu, děti…“ vypovídá o velké špíně ve Vaší duši, srovnatelné jen s tím, jako by chtěl člověk souložit s computery.
   Kristus je jednorozený Bůh Syn a kdyby se snížil k souloži se svými tvory, nikdy by nesplnil misi, kvůli které se vtělil do Ježíše.

   Podle toho, co jsem zde dosud poznal, jste nejzáludnější satanická bytost na tomto serveru. Teprve nyní dostávají pravý smysl Vaše prohlášení o falešných egech, živých mrtvolách a šíření nenávisti mezi lidmi z dřívějších příspěvků.

  4. Paní (slečno) Hvězdičko,
   V tomto channelingu tedy není ani zbla pravdy. Už jsem to někde četl, tuším na Orgonetu
   a již tehdy jsem se podivoval, za jaké pitomce nás v peklech mají.
   To jsem Vás měl za inteligentnější, ale že se tady vytasíte s tímto, to bych nečekal.

   Ještě bych přidal pro doplnění, jak již tradičně z Nového zjevení, jak poznat falešné duchovní rádce:
   VĚTŠINA bytostí a entit, které přicházejí odjinud (channeling), je z negativní strany a v masce milujících, pečujících, moudrých, ohleduplných a nápomocných průvodců – rádců té osoby, s níž jsou ve styku. ROZLIŠIT je od entit z pozitivní strany lze podle obsahu a jakosti poslání, jež přinášejí lidem. Jsou-li tyto zprávy povahy čistě osobní, vztahující se na blahobyt a zlepšení jednotlivcova osobního duchovního, duševního i tělesného stavu a zdraví; radí-li, a ne řídí; nabízejí-li různé výběrové možnosti; zdůrazňují-li svobodnou vůli – pak PRAVDĚPODOBNOST toho, že jsou z pozitivní strany, je daleko VYŠŠÍ.

   Avšak nazývají-li se entity, přicházející odjinud, průvodci (duchovními vůdci); nebo se prohlašují za Boží posly; mluví-li v obecných pojmech ke všem ostatním, přinášejí-li zprávy pro širokou veřejnost; organizují-li všemožné pracovní Schůze a sedánky, shromažďující stovky až tisíce lidí; chtějí-li vést jiné prostřednictvím spojení s jinými světy, předpovídají-li budoucnost…, pak nehledě na to, jak mnoho lásky, moudrosti, péče, pochopení, ohleduplnosti a čehokoliv jiného se snaží projevit, jsou z negativního stavu. Všem vám se radí, abyste věnovali pozornost své INTUICI. Jemný hlas a cit vaší intuice jsou jedinou zbraní na vaší planetě, jež se může použít za účelem zjištění, kdo je kdo. Máte-li třebas nepatrně nejisté, úzkostné nebo nepohodlné pocity nebo stavy během takových styků s někým, kdo k vám promlouvá přímo nebo skrze tak zvané spojení, pak je to varovným znamením, že jste ve společnosti nepravých entit.

   1. Pane Karle,

    ad.V tomto channelingu tedy není ani zbla pravdy,……atd.

    A to,že tzv.Nové Zjevení,ze kterého citujete JE CHANNELING Vám ušlo?
    To,co jste zde vypsal,je to,co Vás přinutil Otec napsat a obsah napsaného
    patří Vám.A také způsobil,že jste přehlédl hned v úvodu mé reakce slova:

    ad.Nové Zjevení,podle kterého soudíte,je channelig.A tak jako každý channeling,obsahuje pravdivé a zároveň lživé informace….

    PS:Otec má vliv na všechny a na všechno.

    Hezký víkend přeji.

    1. Milá Hvězdičko,
     Samozřejmě, že vím, že Nové zjevení je channeling. Nepovažoval jsem za nutné se
     k tomu vyjadřovat.
     Je ale úplně jiný, než třeba ten co Vy jste zde uvedla. Osobně nepochybuji o tom,
     že je přímo od Pána Ježíše Krista, má totiž absolutní logiku. Samozřejmě že do
     těchto knih vložil svého ducha a duši také přenašeč a zpracovatel přenosu Petr.D.F.
     Byl také za tímto účelem povolán na naši planetu. A velice se mu to povedlo.
     Svoji zásluhu mají také překladatelé z původní angličtiny do češtiny a jiných jazyků.

     Pán Ježíš Kristus nás také upozornil, že přijde z pekel Pseudonové zjevení. Bude velmi těžké rozhodování mezi tím, které z nich je pravé.
     Možná, že je to poselství Varování, např. zde: http://varovani.org/
     Ale nemusí to tak být, to jsou pouze moje spekulace, každopádně Varování je podle
     mě zaručeně z negativního stavu i když to tak nevypadá.

 7. Položil jsem dě otázky a škoda, že se s nimi nikdo z vás do hloubky nezaobíral.Rád bych se dozvěděl něco nového a ne něco opsaného.

  1. „Kdo z vás ví jak vlastně přišel na svět Ježíš (náš bratr)a jaký měl Bůh Otec záměr s jeho posláním na světě?“

   To, co o Synu člověka víme, víme z bible a dalších pramenů. Vzhledem k tomu, že se neustále objevují nové svitky pergamenů, mění se i to, co víme.

   Pokud je v bibli i dalších pramenech pravdivý základ, jedná se o naprostý fenomén, stále živý „fenomén“. A pak je ku podivu, že se neobjevují další, i v současnosti psaná evangelia, případně další texty. Nebo se objevují, ale nejsou uznány za Slovo?

   A tak bych řekla, že je třeba hledat hlavně ve vlastním nitru, tam by mohlo být vše, veškeré vědomí i vědění.

   1. Matka, píšeš,

    A tak bych řekla, že je třeba hledat hlavně ve vlastním nitru, tam by mohlo být vše, veškeré vědomí i vědění.

    Pátranie vo svojom vnútri je čisto teoretická záležitosť, lebo tam nájdeš len to, čo Tvoje uši počuli, Tvoje oči videli, Tvoje ústa povedali. V Tvojom vnútri je len obyčajná pustatina, ktorá prahne po nových informáciach a v hlave sa to všetko ukladá, premiestňuje, pretavuje, takže bez informácií tam jednoducho nič nenájdeš. Žiadna nadprirodzená bytosť alebo sila Ti tam nič ,,nedala“ , lebo človek si všetko musí zaslúžiť. Nič nie je zadarmo.Takže Tvoje vnútro je vymazaná ,,disketa“…

    1. Odpovídám-reaguji i na matku.
     S jejím závěrem se plně shoduji – hledat ve vlastním nitru. To, co hledáme není v žádné fyzické úrovni, na oblaku, na dně oceánu / ryby a ptáci by to již dávno objevili /, není to dokonce ani v oblasti jiného souhvězdí, stále však v úrovni hmotného vesmíru = stvoření.

     „teoretická záležitost“, jak píše anonym, je to do té doby, dokud nezačne praxe.
     Samozřejmě, mysl, paměť, představivost, nabízí falešné obrazy, jejichž cílem je postupující duši zmást, zastavit.
     V praxi dochází k jejich postupné eliminaci. K Němu je opravdu dlouhá cesta přes mnohé regiony, jako duchovní úrovně Stvoření.

     A tak jako řemeslník, učitel, vědec, se nenaučí svůj obor sám, je i k této duchovní škole nutný učitel, průvodce, Mistr – ten, který tento „obor“ ovládá.

     Venda

    2. Naprosto správně, každý pohár je potřeba jednou za čas vylít :-))))))))))))))))
     Takže dochází k nesmírné úlevě, kdaž tam nic není a mohu znova disketu zaplnit.
     Sorry člověče, dívám se přes obrazívku, zřejmě o tom nic nevíte, co tím chci říci. A to mne nesmírně těší :-)

    1. Díky Karle za odkaz. Až budu mít chviličku, mrknu tam. Kdybyste tak o mě věděl více, čemu se vlastně věnuji…. Nu, hezký den.

  2. Pane Evžene, jako autor výchozích článků k mystice jste pod jedním z nich položil své dvě otázky; ihned jsem Vám odpověděl.
   Pro jistotu to zopakuji ještě jednou

   „Bratře Evžene, četl jste článek, pod který jste napsal tento příspěvek ?
   Jestli ano, tak odpověď tam máte v cca 12ti citacích od apoštola Jana, který znal Ježíše.

   No vlastně, k první části otázky tam nenajdete nic. Podle mne, nikomu to ale nevnucuji, se narodil své fyzické matce tak, jako se rodí všechny děti do života.

   Ale dál již tam ta odpověď o tom záměru je. Pokud ji nenajdete, tak Vám s jejím hledáním rád pomohu.

   Pěkný den a díky za Váš vstup.“

   Ještě tedy doplním. Jak se Ježíš narodil, jako každý člověk. Tam asi není jiné varianty. Ostatně v Genesis to říká pramáti Evě Bůh celkem jasně.
   Možná by někdo mohl namítnout, že Ježíš tu mohl být „vysazen“ jinou, mimozemskou civilizací – pak by mohla Vaše otázka znít – a jak se rodí, řečeno blbě, jak vznikají ty cizí entity? Ale to je spekulace. Na Zemi je tento Zákon neporušitelný – dítě se narodí matce po předchozím početí.

   No a poslání Ježíše ? Řečeno zjednodušeně, Bůh-Syn přichází pro vybrané duše, předá jim učení a ty Ho budou po smrti svých fyzických těl následovat do té úrovně, kde On na ně čeká, aby je vedl dál. Kopíruji, co jsem o této „roli“ napsal:

   „Mistr, Učitel, Rádce, Průvodce, Mystik, Pán a z cizích používaných pojmenování jako Guru či Sant….., to vše a mnoho dalších pojmenování má stejný obsah; jsou to často užívaná jména pro mimořádné /BOŽSKOU/ kvalitou obdařené duše nadaných lidí, kteří jsou neustále skrze věky posíláni do zrození v hmotném světě. Jejich úkolem od Otce-Boha je i například sdělení jednoho z nich, Ježíše Krista, který řekl: “Neboť jsem sestoupil z nebe ne abych činil vůli svou, ale abych činil Vůli toho, který mne sem poslal“.“

   A ještě poslední citace toho, co o svém poslání sám Ježíš říká :
   Janovo evangelium,Kap. 10, verš 9:

   Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

   Potřebujete-li k uvedeným informacím jakékoliv další vysvětlení, rád ho poskytnu, budu-li ho vědět.

   Pěknou sobotu
   Venda

   1. „Potřebujete-li k uvedeným informacím jakékoliv další vysvětlení, rád ho poskytnu, budu-li ho vědět.“

    Ano pane Vendo,zdá se,ze nekterym „bratrum“ cini potíze predstava,ze by Jezis mohl mit zenu a deti.Takze se omlouvam pokud jste se jiz k tomu vyjadroval jinde,snad pro me jen strucne Vas nazor … ?Dekuji predem

    Martas

    1. Vše o tom, zda se Ježíš oženil a měl děti jsou jen do určité míry spekulace, to je potřeba zdůraznit. A nebo také, jak Marťasi píšete, představy. Kdo to ví a kdo zná pravdu?

     Do svých cca 31ti let / možná i trošku více, ale o to v tomto případě spekulace až tak nejde /, než byl podle evangelií Ježíš pokřtěn a začala jeho známá „CESTA“, výuka, kázání, práce s učedníky, uzdravování, práce proti některým židovským kněžím a učitelům, byl Ježíš mladý chlap v produktivním věku, při síle. Předběhnu – církevní otcové, těm by se nehodilo to, že by byl Ježíš ženatý.

     Ale, první křesťané, následovníci Krista byli ještě více jak dvě stě roků krutě pronásledováni. Kdyby měl Ježíš dokonce děti, ty by žili, s matkou, s babičkou, a zřejmě by neunikly pozornosti nejméně Ježišových učedníků. Pokud by se děti Ježíše narodily např.kolem roku 25 až 30 a dožily by se např.až devadesáti let, žily by do roku např. 115 až 120, a to již byla na světě téměř všechna evangelia. Pokud by učedníci, kteří tu po Ježíšovi zůstali, věděli, že byl jejich Mistr ženatý, vážili by si jeho dětí, samozřejmě by je museli i možná ukrývat. Pokud bych tu představu přijal, že byl Ježíš ženatý a měl i děti, určitě by se v nějakém evangeliu objevila alespoň malá zmínka / myslím v apokryfním /. Já o ní nevím.

     Synoptická evangelia byla v průběhu mnoha staletí ještě velmi upravována, překládána, přepisována, a tak lze i něco / a ne málo / vypustit – v zájmu koho je nasnadě.

     Mistři, mystici, samozřejmě rodící se „běžným“ způsobem, vyrůstají v rodinách, u otce a matky, získávají vzdělání, jejich těla zrají do dospělosti, prožívají zájem o opačné pohlaví, ten pud sexuální jim není zakázán. Jedno ALE tam však je, nechci však tím teď zdržovat.

     Především však pro ateisty je to pěkná senzace, když mohou argumentovat tím nedokazatelným, že byl Ježíš ženatý muž a že měl děti a že to všechno „plave na vodě“.

     Církev / ŘK / sňatky svým kněžím nedovoluje, proč je jisté, ale sexuální pud mají dobře živení kněží v pořádku a nejen ti nižší, ale i přímo papežové jsou z historie známí /někteří/ jako pěkní děvkaři. A když spekulace, tak proč by kněží nemohli mít nemanželské děti – hospodyň a pomocnic se kolem nich pohybovalo tisíce.

     Pro mne je tu jiná otázka; co by se změnilo, co by bylo jinak chápáno z učení Ježíše Krista, když by i byl ženatý a měl děti?

     Tato otázka je pro mne spekulací a nemění nic na poslání Ježíše, jako Boha-Syna, vtělené Slovo, té vždy nejhodnotnější emanace Boha-Ducha Svatého.

     Marťasi, více nemohou posloužit.

     Venda

    2. „Pro mne je tu jiná otázka; co by se změnilo, co by bylo jinak chápáno z učení Ježíše Krista, když by i byl ženatý a měl děti?

     Tato otázka je pro mne spekulací a nemění nic na poslání Ježíše, jako Boha-Syna, vtělené Slovo, té vždy nejhodnotnější emanace Boha-Ducha Svatého.“

     Jiste ze to na tom nic nemeni pane Vendo,a ani kdyby skutecne zenaty byl a mel deti.Povsimnete si vsak prosim,ze nekterym lidem to zasadne vadi,primo prekazi v jejich vire.A pritom nemohu nevzpomenout vetu kdesi z gity,ze clovek by mel vyrust,mit rodinu a vychovat potomky,pak se vsak toho vseho vzdat a odejit do ustrani venujic se rozjimani o Bohu.

     Vite,cele to lpeni na kazdem slovu a vete v evangeliich potazmo Bibli mi zkratka zavani fanatismem.Vy se zde dohadujete jak male deti nad ruznymi vyznamy toho ci onoho evangelia,ale je snad smyslem naseho zivota zde ?

     jeste mala ukazka z aikida na ktere jste se ptal od samotneho zakladtele:
     „B: Prý je aikidó úplně jiné než třeba karate nebo džúdó.

     Ósensei: Podle mě, dalo by se říct, je skutečným bojovým uměním, protože je založené na univerzální pravdě. Tento svět se skládá z mnoha různých částí. Stále je jako celek sloučen jako rodina a symbolizuje nejvyšší vyjádření pravdy. Při takovémto pohledu na Svět aikidó nemůže být ničím jiným než bojovým uměním lásky. Nemůže být bojovým uměním násilí. Z tohoto důvodu je aikidó, dalo by se říct, jen jiným projevem Stvořitele světa. Jinými slovy, aikidó je jako obr (nezměrný v přírodě). Proto se v aikidó Nebe a Země stávají místem pro cvičení. Mysl aikidóků musí být mírumilovná a nenásilná. To je taková, která mění násilí v harmonii. A to je, myslím, opravdový duch japonských bojových umění. Dostali jsme zemi, abychom ji změnili v nebe na zemi. Činnosti spojené s válkou tu nemají místo.

     A: A tato cesta je dlouhá, že?

     Ósensei: Cesta aiki je nekonečná. Je mi 76 let, ale stejně se mám co učit. Není to jednoduchý úkol, zvládnout Cestu v budó nebo v umění. V aikidó musíte rozumět každému úkazu v přírodě. Například, rotaci Země a nesmírně spletitému a dalekosáhlému řádu Světa. Je to cvičení na celý život.

     B: Takže aiki je učení bohů stejně jako bojové umění. Co je tedy tím duchem aikidó?

     Ósensei: Aikidó je ai (láska). Obsáhnete vaše srdce touto obrovskou láskou Světa a vašim posláním se stane chránit a milovat všechny věci. Tento cíl je opravdové a skutečné budó. Skutečné budó znamená zvítězit nad sebou samými a odstranit bojechtivého ducha nepřátel…Je to cesta, kde je skrze absolutní sebezdokonalení odstraněn každý nepřítel. Cvičení aiki je cvičení odříkání a způsob jakým dosáhnete stavu jednoty ducha a těla pomocí uskutečnění principů Nebe.

     B: Takže aiki je cesta k světovému míru?

     Ósensei: Konečný cíl aiki je vytvoření nebe na zemi. V každém případě, celý svět musí být v harmonii. Potom nebudeme potřebovat atomové a vodíkové bomby. Může to být klidný a příjemný svět.

     Zatim se mejte pane Vendo

    3. Jiste ze to na tom nic nemeni pane Vendo,a ani kdyby skutecne zenaty byl a mel deti.Povsimnete si vsak prosim,ze nekterym lidem to zasadne vadi,primo prekazi v jejich vire.A pritom nemohu nevzpomenout vetu kdesi z gity,ze clovek by mel vyrust,mit rodinu a vychovat potomky,pak se vsak toho vseho vzdat a odejit do ustrani venujic se rozjimani o Bohu.

     A co jeho ukřižování, věděl že se musí objevovat a klidně by si založil rodinu s hromadou dětí, to není moc moudré, spíš nezodpovědné. Ten příběh by se stavěl do jiné roviny. Byl tak populární, tak by jeho příběh nekončil jen jeho utrpením na kříži, ale pokud by utekl, tak by se o tom psalo, prostě by se neskoval. Písmo se pečlivě opisovalo, kdy se počítaly jednotlivé písmena jestli nechybí a pokud se ve svitku někde udělala chyba, tak se odložil, nějaké škrtání bylo vyloučeno. Podle svitků od mrtvého moře byli vědci překvapení jak málo se novodobý text odlišuje od starých originálů.
     Tady ještě v korinských…

     9
     Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“
     10

     Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“

     11
     On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno.

     12
     Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“

    4. Matrixi,
     již jen stručně.
     Kdybych spekuloval dál, o ženění se Ježíše, tak bych to snad přijal, že jeho svatba by se mohla udát ještě před jeho duchovním zrozením, před křtem od Jana Křtitele.

     Po něm se již věnoval jen tomu, k čemu jej pověřil Bůh-Otec.

     Venda

    5. Dobré ráno Marťasi,

     tak pár mých reakcí :
     ad.
     „Jiste ze to na tom nic nemeni pane Vendo,a ani kdyby skutecne zenaty byl a mel deti.Povsimnete si vsak prosim,ze nekterym lidem to zasadne vadi,primo prekazi v jejich vire.A pritom nemohu nevzpomenout vetu kdesi z gity,ze clovek by mel vyrust,mit rodinu a vychovat potomky,pak se vsak toho vseho vzdat a odejit do ustrani venujic se rozjimani o Bohu.“

     …..vychovat potomky, tak aby i oni měli zajištěn svůj život a pochopili, že „pupeční“ šňůra se jednou odstřihne a člověk realizuje své vlastní já. Můj Mistr / a nejen on / říká, že je potřeba žít čestným a spravedlivým životem, což může i znamenat plnit své povinnosti ve vztazích, i když ani třeba žádné potomky nemám. Askezi příliš neuznávám.

     ad.
     Vite,cele to lpeni na kazdem slovu a vete v evangeliich potazmo Bibli mi zkratka zavani fanatismem.Vy se zde dohadujete jak male deti nad ruznymi vyznamy toho ci onoho evangelia,ale je snad smyslem naseho zivota zde ?

     Tady jen řeknu, že jsme na diskuzním fóru v sekci Hledání Světla, stručně řečeno – duchovního poznávání. K němu je nám nejbližší náboženství – křesťanství, které nabízí minimálně rady o etice a morálce v životě člověka, je tam i víc. Někdo se zachytil jiných směrů, i třeba zavánějících orientem. Vše je o poznání života, vztahů, okolností a to celé se dá zabalit do až klišé :“člověče, poznej sám sebe“ V diskuzi se tříbí názory, některý odkazy mohou stále nerozhodnutého hledače přivést na cestu, na jejímž konci může být jeho další postup.

     A ještě k tomu rozhovoru a otázkám a odpovědím z aikida. Já jeho „filosofii“ neznám, ale těch Vašich pár řádků mi stačí k poznání, a píšu to s radostí, že jde /také/ o duchovní disciplínu.I cíl harmonie je správný. Ale tady si myslím, že je to cesta / ať Sant Mat, Aikido, učení Ježíše.. a mnohé další/ k poznání sebe sama a je to cesta individuální. Cvičíte sám a možná i v kolektivu. Vždy jste však jen v nepatrném promile k počtu obyvatel třeba jen Floridy. Nikdy nebudou vyznavači aikida ve většině. Proč? Podle mne je nabídka obrovská. A dost lidí jde za tím, aby se měli jen třeba po materiální stránce podstatně lépe. Věnují tomu i doslova svůj život, ač v hrobě jsou jim jachty a soukromá letadla, či tučná konta na nic.

     A harmonie? Z doložitelné historie je známo, že se pořád mezi lidmi válčilo. I moudro Gíty je předáváno na počátku války mezi dvěma rody. A války pokračovaly v celém světě, pokračují a bohužel, budou i zítra. A nevedou se /což by bylo paradoxem/, aby se prosadil mír, láska, porozumnění, harmonie a aby si lidi uvědomili, že tu mohou v té harmonii žít.
     Určitě Vy i já za to budeme volat, budeme se snažit být třeba jen lepší, bez ega, bez okázalosti, ale i Vy máte zkušenost, že některým lidem o těchto krásných myšlenkách, které jste tu napsal, nemá cenu ani nic říkat. Mají své záliby, koníčky….., a snahy o poznání sebe sama? To je jim k smíchu.

     Nebe za zemi? Psal jsem to tu již mnohokráte. Cesta, na kterou nastoupila duše, vývoj přes všechny formy života různá fyzická těla, kdy jeden požírá druhého / v té živočišné říši / dochází k lidskému rodu. A tam je to stejné, ne-li horší. Někdo by se mohl třeba ohánět informací, jak krásné je evangelium esejských, jak to tam Ježíš pěkně vysvětluje o tom, že kdo jí zabitou stravu, je již ve smrti….., a pak ten někdo si ani pro svůj život z toho ale nic nevezme. V tomto světě duality je neustálý boj a je tu na konci důležitá smrt. / to je na samostatné téma / U lidí navíc převládá nadvláda mysli a její smyslné vášně, kterým často podléhá. Chci tím naznačit, že toto místo, Země, není místo pro RÁJ. Je to ale místo, kdy po pádu do světa negativity, může nastoupit duše ve formě zrození se do člověka Cestu návratu a Bůh si to přeje. Jak ale přesvědčit to „zvířecí“ v nás, že v tom je smysl? Je to nabídka, i aikidem, i studiem jiných filosofií a poznání toho, že nelze si např.vědomě ubližovat / viz.Ježíš – miluj bližního svého…./. Určitě je zbytečné psát, že pak, po určitém stupni poznání intelektem, musí nastoupit praxe.

     A tu Vy již máte a našel jste ji.

     Pěkný den.

     Venda

    6. Diky pane Vendo za Vasi odpoved,a jen dodam,ze je krasne kdyz si dokazi lide hezky a slusne vymenit nazory.

     Tesim se na dalsi Vas clanek

     Hezky den

    7. Zdravím pane Vendo,

     ad.Askezi příliš neuznávám.

     Ono v Gítě je to vystiženo správně.Gíta je však spirituální
     záležitostí,nebo-li duchovní oblastí.Vždy,když přijde čas,je
     život člověka nasměrován a zesynchronizován tak,aby duchovní
     bytost v člověku došla probuzení.Ono se tak děje od počátku.
     To,co bych ze sebe a na základě své zkušenosti,chtěla dostat
     nejen pro Vás zcela srozumitelně:),je askeze pohlavního života.Tato askeze by měla být spontánního charakteru,postupná
     a především nenásilná.Může být dočasná,při probuzení většinou
     trvalá.Pomocí této askeze totiž člověk dochází velmi hlubokého
     spirituálního Poznání o sobě samém,o své podstatě,a to pomocí
     VZTAHU k Bohu,Otci-Matce,který přechází v trvalý partnerský
     vztah,ze kterého se „rodí“ Dítě.
     Proč jsem uvedla Dítě?Protože ze Vztahu ženy s Otcem se rodí
     citový animus-Syn k ženskému aspektu(nevěstě)a ze vztahu muže s Matkou citová anima-Dcera k mužskému aspektu(ženichovi),aby
     došlo následně k jejich spojení v jednom „domě“,životu
     v harmonii Dvou v Jednom ♥(Jin a Jang).

     Nelze tak přehlédnout,proč byl ukřižován Syn(přičemž Syn a Otec jsou jedné podstaty,jsou Jením,včetně tzv.kladů a záporů).Je-li opovrhováno Božskou Matkou(byla-li „zabita“
     v mysli člověka),pak je „ukřižován“ citový animus,tedy Syn Otce-Matky.Jinými slovy:ukřižován je Syn v každém člověku,
     který pohrdá(z nevědomosti) ženským aspektem,neuvědomujíc si,že i ženský aspekt je jeho součástí.

     Nehledě na to,že rozum(abstraktní inteligenci) zde má člověk
     proto,aby si mohlo duchovní srdce udělat tzv.pořádek v citech,
     neumím si představit jak se muž(člověk) sexuální energií spojuje s Božským Otcem nebo naopak.

     O tom je hluboké spirituální Poznání,vědomé žití v Boží
     přítomnosti.

     Bůh je Celek,Jednota,jehož jsou všechna srdce součástí,a kde
     mají hlavní Slovo Otec-Matka pro své zkušenosti.
     Božský Otec je vším a všemi,je v Božské Matce a Matka v Něm.

     PS:V duchovní řeči znamená nebe Mysl a země City,mraky mezi
     nebem a zemí jsou nevědomostí falešného já.Čistá obloha mezi
     nebem a zemí je Absolutní láska bez podmínek.To je Ona,to,
     o čem se říká,že je něco mezi nebem a zemí a co zde každý
     hledá.Oceán je nevědomím,ve kterém se člověk topí tak dlouho,
     dokud se nenaučí plavat.

     Plný den přeji.

    8. Paní Hvězdičko, zareagovala jste na moje sdělení Marťasovi v kontextu jeho informací k bojovému umění aikidu :
     „askezi příliš neuznávám“

     Ale toto téma, alespoň to tak cítím, nijak nerozšiřujete.
     Askeze, jestli dovolíte, je svým způsobem ubližování sám sobě, dobrovolné se vzdání všeho, v zájmu toho,čeho se chce asketa vyvarovat, aby pak v samotě, v odříkání, dosáhl svého duchovního postupu. Je to násilí a v některých myšlenkách z učení Mistrů, které tu stručně v článcích k mystice uvádím, je i věta – člověk má žít čestným a spravedlivým životem.
     Vzdát se mezilidských vztahů, do kterých jsem byl zrozen a které jsem třeba padesát let pomáhal vytvářet v zájmu toho, abych pak neměl žádné „starosti“, abych se v ústraní snažil vybojovat svůj boj s myslí, tam, kde působí vnější vlivy v omezené míře, hladovět, běhat nahý po lese, pít vodu ze studánek…., to je jistě činnost, která může vzbudit u někoho obdiv, ale v podstatě je to útěk před realitou života. Tímto způsobem jde mysl porazit velmi těžko.

     V Indii jsem pár asketů, sanjásinů, žebravých mnichů, potkal a obdaroval je pětníkem na tu příslovečnou misku suché rýže. nevypadali spokojeně, špinaví, v cárech, vyzáblí, kůži spálenou sluncem od toho, jak před chrámy celé dny stojí s nataženou dlaní pro ten pětník. Spí v křovinách, ve škarpách u cest a nevím, nikdy jsem s nimi nemluvil, zda jsou šťastni a zda mají blíž k Bohu?

     Vivékánanda řekl:“ Vrhne-li se člověk do bláznivých pozemských požitků, utopí se v nich. Ale když prokleje svět, odejde do lesů, umrtvuje tam tělo, pomalu, ale jistě se ubíjí, z jeho srdce se stává poušť a on sám vyschna a ztvrdne – zbloudil též.“

     A ještě jeden Ind :“….Co existuje zde, existuje všude; co neexistuje zde, neexistuje nikde“.

     Člověk má jedinečnou výsadu, daru lidského těla a všech zázraků, kterými disponuje. Je na něm, jak tohoto daru využije.

     Vaše věta :“Vždy,když přijde čas,je život člověka nasměrován a zesynchronizován tak,aby duchovní
     bytost v člověku došla probuzení.“ Je dobrá!! – vždy, když přijde čas!!! Doplním, máme to ve svých rukou jen částečně, modleme se v meditaci za Milost!

     Ještě – filosofování dle C.G.Junga? Snažím se na tomto světě postoupit přes intelekt, mysl, smysly již dál pomocí práce ve svém nitru. Doufám, že to tu nevzbudí posměch.

     S tím co vše mi píšete rád souhlasím již i proto, že cítím, že si za tím pevně stojíte a tak to může být Vaše Cesta. A může být otevřena. Ze srdce Vám to přeji.

     Pěkný den
     Venda

    9. Pane Vendo,
     nejdříve, co se týká askeze.Askeze tak,jak ji popisuje
     WIKI:
     Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína. Pojem asketa pak značí toho, kdo se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. V určitém kontextu může askeze znamenat též určitý druh umrtvování či trýznění těla.

     Podle mne je askeze v této popsané podobě volovina.
     Praxe je přímé žití v přítomnosti Živého,který vás
     vede,cvičí(učí) všechny nabyté poznatky uplatňovat
     v přítomnosti a přímo,protože jen tak můžete dané
     poznání tzv.dostávat do krve,neboli do vědomí.Tedy
     cvičením.
     „Království Otce se podobá muži, který chtěl zabít jednoho mocného muže. U sebe doma vytáhl meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda je jeho ruka [dost] silná. Potom zabil toho mocného.“

     ad.Vivékánanda řekl:“ Vrhne-li se člověk do bláznivých pozemských požitků, utopí se v nich. Ale když prokleje svět, odejde do lesů, umrtvuje tam tělo, pomalu, ale jistě se ubíjí, z jeho srdce se stává poušť a on sám vyschna a ztvrdne – zbloudil též.“

     Souhlasím.Jen si nejsem jista,zda těm slovům rozumíte
     zcela,neboť znamenají utáhnutí se před světem v citech,ve kterých se opravdu zbloudit a propadnout sebelítosti.Sebelítost je zlo(nenávist,závist),která
     jej zničí,ubije.

     ad.Doplním, máme to ve svých rukou jen částečně, modleme se v meditaci za Milost!

     Stále zde píši o tom,že každý může Božského Otce
     s pokorou v srdci POPROSIT o Milost rozumu a Milost
     smrti.

     ad.Ještě – filosofování dle C.G.Junga? Snažím se na tomto světě postoupit přes intelekt, mysl, smysly již dál pomocí práce ve svém nitru. Doufám, že to tu nevzbudí posměch.

     Žádné filosofování podle Junga.Je pravdou,že použil
     názvy citový animus-anima,no zrovna tak zde píši
     o Synu-Dceři(prici-princezně,atd.),jen na to nereagujete.Co se týká Junga,byl velmi dobrým mystikem díky své profesi.
     Do svého nitra lze VĚDOMĚ postoupit a porozumět mu právě díky intelektu(IQ,EQ),mysli a smyslům.Přičemž
     právě mysl(nebe) můžete „osvětlovat“(čistit od mraků
     falešného já) jen díky abstraktní inteligenci.Abstraktní inteligenci zde velmi pomáhá
     PŘÍRODA a Její vědy.

     ad.S tím co vše mi píšete rád souhlasím již i proto, že cítím, že si za tím pevně stojíte a tak to může být Vaše Cesta. A může být otevřena.

     Ona cesta mého srdce zde je u konce.Mé srdce již
     došlo do „stanice“,které dojít mělo.Má zde ještě
     úkol,který si spolu s Otcem i splní,ještě dřív než se fyzické tělo rozloží a bude spáleno.:))

     PS:Každý člověk tou Cestou kráčí od počátku.Jen si
     toho je nebo zatím není vědom.

    10. K askezi se již vyjadřovat nebudu.

     Ale na jejím příkladu poukážu pak něco dál.

     Tato Vaše následující věta pro mne znamená, že buď moje příspěvky nečtete a nebo jste z pohledu mnou nabízených informací k mystice zcela vedle, jinak řečeno, nechápete. To druhé je lepší; Vaše Cesta je jiná.

     „Do svého nitra lze VĚDOMĚ postoupit a porozumět mu právě díky intelektu(IQ,EQ),mysli a smyslům. “

     Mysl – smysly – inteligence = pro duchovní cestu znamenají překážky.

     Mysl je nástroj, který z cesty odvádí.
     Smysly chtějí uspokojovat v modusu „líbí-nelíbí“ a také jednoznačně odvádějí.
     Intelekt přináší často egu/ne všem/ pocit vyjimečnosti ve znalostech, např. filosofiích, náboženstvích, tedy nabytí např.pouze čtením, tedy teorií….atd., zatímco je nutná praxe, praxe a zase jenom praxe.

     V tomto si asi neporozumíme.

     Názorný příklad na askezi. Vy se odvoláváte na wikipedii, já s ní mám přímé zkušenosti. Co je lepší? Teorie nebo praxe?

     Upřímně, jsem rád tomu, že můžete nám prezentovat toto Vaše zásadní sdělení :
     „Ona cesta mého srdce zde je u konce.Mé srdce již
     došlo do „stanice“,které dojít mělo.Má zde ještě
     úkol,který si spolu s Otcem i splní,ještě dřív než se fyzické tělo rozloží a bude spáleno.:))“

     Přeji vše dobré.

     Venda

 8. Každá víra, která vychází z Písma, je destruktivní, jako Stvoření samo. Planeta Země je místem destrukce, protože program napsaný destruktivním Programátorem je destrukční.

  Každý, kdo se modlí k JHVH (Hospodinovi, Jahvemu, Jehovovi, Allahovi), ale i Ježíšovi, jehož Otcem má být JHVH, přispívá k destrukci! Kdokoli rozlišuje, že dobro je Bůh a zlo je Satan, je chycen v programu lži a destrukce.

  Není smyslem spirituality určit Stvořiteli úlohu uctívaného „Boha“. Modlí se snad románové nebo počítačové postavy ke svému spisovateli nebo programátorovi? Modlí se snad automat ke svému inženýrovi? A ovlivní snad postava určená k literární strasti nebo zmaru zpětně vůli svého autora? Absolutně ne!

  Víra má samozřejmě svůj velký smysl – frekvenční vylaďování se. Všichni jsme součástí jedné univerzální inteligence a podvědomě víme, že Láska je povznášející a Strach destruktivní. Ano, k Lásce se máme modlit, protože tím vylaďujeme svoji podstatu na vyšší frekvenci. A mnozí tak i s dobrou vírou činí, ale pokud si za Lásku dosadíme destruktora JHVH s jeho Chybami, Zuřivostí, Hněvem, Pomstychtivostí, Genocidou, Vražděním a Zlomyslností, destruujeme jakoukoli snahu vyladit se ke skutečné Lásce a přispíváme zase jen k chronickému otroctví na Zemi. Pokud si za Lásku dosadíme Ježíše, ale věříme propagandě, že jeho Otcem je vlastně JHVH, dostaneme zase jen chronické otroctví. Pokud si za Lásku dosadíme kterékoli jiné božstvo, o němž věříme, že je naším Tvůrcem, a jsme mu za pozemské Utrpení vděční, tak místo přiblížení se k Lásce je naším výsledkem zase jen nekonečný cyklus Utrpení.

  Ne Tvůrce je tím, kdo má být uctíván a k němuž má směřovat energie motliteb, která ho vyživuje. Láska jako princip nad všemi Tvůrci je tím Cílem, ke kterému má směřovat každý Duch, každá Duše, každá Buňka, každý Člověk i každý Tvůrce!

  Lidstvo má jediný úkol, aby se pozvedlo z pasti svého chronického zotročení svými Stvořiteli, a aby zároveň osvobodilo faunu a flóru Země od člověčího zotročení: ZAVRHNOUT destruktivní program. Odmítnout Bibli, Korán, Tóru, nebo jakoukoli jinou tmářskou ideologii, a obrátit se po tisíciletích uctívání zářivě maskované Temnoty konečně ke skutečnému Světlu a Lásce.

  1. Kdokoli rozlišuje, že dobro je Bůh a zlo je Satan, je chycen v programu lži a destrukce.

   Takže Bůh je zlo a satan je dobro, nebo Bůh je obojí dobro i zlo a satan neexistuje?, trochu to rozveďte. Dobro ke svému fungování zlo nepotřebuje, jako díra v krásném obraze je nadbytečná. Ale ulpívá na krásném obraze a nemůže bez něj existovat.

 9. Mise Ježíše Krista na Zemi měla úroveň 1) duchovní, 2) duševní a 3) hmotnou.

  Ad 1:
  Když Adam s Evou propadl z úrovně Ráje na úroveň Země, přinesl s sebou frekvence, které sem nepatřily – a jinde chyběly. Ježíš Kristus do sebe tyto frekvence „nasál“ a když se po zmrtvýchvstání vracel k Otci, dal tyto frekvence zpět na jejich místo. Obrazně lze říci, že postavil most, který Adam zbořil, a umožnil tak lidem přicházet k Bohu.
  Do této doby mohli k Bohu pouze mimořádně duchovní lidé, nebo ti, které si On vyvolil. Všichni ostatní přebývali v úrovních, kde se Bůh přímo nevyskytoval.
  Jedině a právě v tomto duchovním smyslu „Beránek smyl hříchy světa“.

  Ad: 2
  Ježíš Kristus přinesl lidem nauku a vzor, jak je zapotřebí žít, aby šel člověk po správné cestě k Bohu: Starý zákon novelizoval láskou.
  U některých křesťanů se můžeme setkat s přesvědčením, že stačí uvěřit, že Ježíš Kristus žil, nechat se pokřtít – a člověk je automaticky spasen. Taková naivita je ovšem dětinská a nebezpečná.
  Uvěřit v Ježíše Krista totiž znamená: žít podle toho, co on hlásal.
  Jedině a právě v tomto duševním smyslu je Ježíš Kristus spasitelem.

  Ad 3:
  Když se Kristus vtělil do Ježíše, tak to bylo mimo jiné i proto, že si přišel na Zem pro hmotné tělo. Proč? Do té doby Bůh neměl „tvarovou paměť“ vlastního lidského těla. Mohl sice být v tvaru kohokoli a čehokoli, ovšem vždy k tomu potřeboval nějaký další subjekt, který „obsadil“.
  Utrpení Ježíše (přestože je temnou kapitolou v historii lidstva) mělo ale jeden příznivý efekt. Všichni víme, že ve velkých bolestech se člověk stává pokornější a pokornější. Je to proto, že atomy, z nichž je tělo sestaveno, obsahují satanské síly a ty utrpení nesnášejí, prchají. Zároveň jsou to právě satanské síly těla, které duši navádějí k ukájení tělesných choutek.
  A Ježíšovo tělo bylo těchto vlivů, které by Kristus „napořád“ nesnesl, mimořádným utrpením naprosto zbaveno.
  Když si uvědomíme tento heroický výkon Ježíše, pak si zároveň musíme uvědomit, že každé jeho znevažování, nebo „nasazování psí hlavy“ je ubohá lidská malost, někdy až vědomá lumpárna.

  A kdo aspoň trochu uvažuje, tomu musí být jasné, že Bůh netvoří lidi souložemi…

  1. Pane Muladi, děkuji za tento Váš vstup, se kterým souhlasím – obzvláště Vámi popsaná rovina duchovní a duševní je odpovědí na řadu zde položených otázek, ale zdá se jako by ji dotyční neviděli napsanou.

   „U některých křesťanů se můžeme setkat s přesvědčením, že stačí uvěřit, že Ježíš Kristus žil, nechat se pokřtít – a člověk je automaticky spasen. Taková naivita je ovšem dětinská a nebezpečná. Uvěřit v Ježíše Krista totiž znamená: žít podle toho, co on hlásal.“ … do kamene tesat!!

   Většina lidí vidí v evangeliích pouze morální a etické poučky, které sami o sobě k Bohu nevedou. Ale když tlučete, bude Vám vždy otevřeno. Jsem neskutečně vděčen, jak je mi dovoleno objevovat další a další sílu, hloubku a krásu evangelií. A toto zde píši ne abych se tím chlubil, ale jako podnět těm, kteří právě v těchto duch.spisech vidí max.zmíněná pravidla morálky – že tomu tak skutečně NENÍ a aby, pokud touží skutečně po Pravdě, se vůbec nebáli dál tlouci…

   1. Pane LM,

    to hledání, tlučení a prošení má tři aspekty.

    Vědět kde hledat…..
    Vědět kde tlouci…..
    Vědět jak prosit…..

    Pana Muladiho doplním. Vše v Bibli, v Novém Zákoně není napsáno. Ježíšovo mystické učení předával, zrovna jako jiní Mistři před ním a po něm, svým učedníkům.

    Morální a etické poučky k Bohu přímo nevedou, v tom s Vámi souhlasím. A jejich stoprocentní žití,plné ztotožnění se s nimi, to je ten první předpoklad na cestě změny, která je prvotní podmínkou pro poznání sebe sama.

    Pěkný den.

    Venda

    1. Pane Vendo,

     já doplním Vaše doplnění, neboť jste to zamlžil.

     ad: to hledání, tlučení a prošení má tři aspekty.

     Vědět kde hledat….. Odpověď: V sobě
     Vědět kde tlouci….. Odpověď: V srdci
     Vědět jak prosit….. Odpověď: Pokorou a láskou

     Ovšem zásadní aspekt jste nezmínil: Vědět, koho hledat.
     Odpověď zní: osobitého boha syna, osobitého Krista, jenž je v každém z nás.

     Vždyť jsem to dal už na vědomí naprosto jasně v citátu: Řekl jsem – jste bohové, synové Nejvyššího. Tak co asi jiného může člověk v sobě najít?

     Učení Sant Matu Vám určuje nejdříve hledat venku nějakého žijícího Mistra. Klidně ho hledejte, ale jestli ho najdete a je-li to skutečný Mistr, tak Vám neřekne nic jiného, než že musíte hledat v nitru, musíte hledat Krista ve svém srdci. A abyste ho našel, musíte mu věnovat pokoru a více lásky a více mysli než čemukoli jinému (třeba i jakémukoli učení) v tomto světě.

     Ostatně, Ježíš Kristus neříkal: hledejte si venku Mistry, on říkal: Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.

     Správnou praxí prostě je, uvědomit si, že Ježíš Kristus je naším nejlepším bratrem a vzorem na naší vlastní cestě. Jeho kříž neponese nikdo z nás, ale každý dostal kříž osobitý, právě ten, který unese.
     Za prvé se tím duše člověka vzdělává a posiluje a za druhé, s Ježíšem po boku je pak takový úkol „brnkačka“.

    2. Pánovi Vendovi a panu Muladimu – díky za diskuzi. Zde mám dojem, že hlavní nesoulad je v tom, že pan Venda považuje Ježíše Krista za jednoho z Mistrů (?), pan Muladi mu přisluhuje jistou a absolutní vyjímečnost (?) – kdyžtak mě opravte prosím.

     To je důležité si ujasňovat (samozřejmě,že každý sám za sebe). Obou pánů si moc cením za jejich vstupy zde na webu. Mohl bych se Vás obou zeptat – pokud na to máte jednoznačný názor – za koho považujete vtělení Krišny (resp.rozdíl mezí ním a Ježíšem Kristem)? Děkuji.

    3. Pane LM, rád na Vaši otázku odpovím.

     Ale teď jdeme s manželkou jednat s realitkou o koupi bytu – jaká přízemní starost, že?

     Odpovím až večer – teď jen to podstatné- Krišna byl Mistr před Ježíšem, zrovna tak jako Jan Křtitel a mnozí další. Mohu Vám s radostí najít to, říkal Ardžunovi a co je totožné s učením Ježíše.

     Jestliže je jeden Bůh-Otec, a tak i Synové, jako vtělená Slova v Duchu Svatém, učí od dávných a dávných věků to stejné.

     Samozřejmě, že kultura, národ, do kterých se rodí, byly a jsou vždy jiné.

     Pěkný den
     Venda

    4. Pro pana LM, potažmo pro pana Vendu,

     veškerá náboženství říkají totéž, akorát je to zaneseno balastem, tu více, tu méně.
     Když jsme u hinduismu, jsou zde bohové Brahma, Šiva a Višnu, což jsou o tisíce let později v křesťanství: Bůh Otec, Bohyně Matka (Duch Svatý)a Bůh Syn.
     Přitom Višnu se vtělil do Kršny, jako Bůh Syn do Ježíše.
     Rozdíl meti Kršnou a Ježíšem tedy přirovnávám pouze rozdílu mezi člověkem, kdy je mu třeba 18 a stejným člověkem, kdy je mu 30 let.
     Ježíš je zkrátka pozdější (a větším úkolem pověřený) Kršna.
     Ani jeden z nich ale není Mistr, jsou to těla Boha Syna a žádného z lidských Mistrů s nimi nelze srovnávat.

     Ježíš je však nejdůležitějším vtělením Boha Syna, protože on jediný dokázal vybudovat Adamem zbořený most k Bohu Otci a jenom jemu předal Bůh Otec vládu nad nebem a zemí (jak dokladují evangelia). On jediný je cesta, pravda a život a nikdo se nedostane k Otci jinak, než skrze něho (opět viz evangelia).

     Navíc, žádný Mistr, o nichž mluví pan Venda, se nenarodil tímto způsobem: Anděl jí (Marii) odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží…
     Jana Křtitele se pak týká pokračování: Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna…

     Po zmrtvýchvstání Ježíše Krista pak nastaly v duchovnu změny,
     které do té doby nebyly, a které žádné dřívější náboženství nemůže znát. Ježíšovo „Dokonáno jest“ mimo jiné znamená, že Bůh dohotovil vlastní tvorbu a nyní už nechává tvořit nás, Boží syny.

     ad: Život vezdejší není brnkačka. Proč Ježíš sprdnul své vybrané učedníky, když se vrátil ze své meditace…

     Já jsem přece nepsal nic o spících učednících – napsal jsem: po boku Ježíše… A kdo chce raději spát, má k tomu svobodnou vůli (ale svému kříži stejně neuteče).

    5. Pane Muladi, děkuji, mám obdobný názor, jen jsem si to neuměl takto zformulovat – škoda, že se právě na tomto neshodne stále více lidí (i díky vlivu new age). Děkuji moc i panu Vendovi za vyjádření a články…

    6. Ještě doplním své informace, něco může být bráno i jako reakce na pana Muladiho.

     Obecně, člověk hledá. Filosofie, náboženství, nabízejí možnosti, ale nabízí se současně s tím i otázka, zda je to, co lze vyčíst v knihách, to skutečně pravé? Na možný dotaz či námitku – jak jinak to jde? Upozorňuji na mystickou cestu, ke které přímo vybízel i Ježíš – být pro ni připraven z hlediska zájmu či víry / prošení /, poté přijmout učení, které Syn / má mnoho pojmenování / předává a plně se mu věnovat / jako hledání /, a to současně s křtem, který přináší to zdůrazňované nové zrození se, duchovní, jako praxi s tím tlučením, což je nezbytná podmínka cíle – spásy.

     Něco i k jednorozenosti Syna. Některá fakta :
     – Bůh-Otec sem posílá své Syny, a to jedině v lidské podobě. To proto, že jedině v této podobě umí člověk s člověkem komunikovat.
     – Bůh „uzákonil“ způsob rozmnožování všech tvorů – „milujte se a množte se a zaplňte zemi“ – jiným způsobem než nám známým, v případě lidí přes spojení muže a ženy, žádný člověk na svět nepřijde.

     Já nemám pochyb o tom, že termín „Jednorozený Syn“ se nevztahuje pouze na člověka – na Ježíše Krista. Vím, že „jednorozený“ znamená to, co bylo u Boha na počátku, jednou pro vždy jako jednorozené prvotní Slovo, Duch Svatý, jako Jeho svrchovaná tvůrčí energie, Matka či Moudrost, procházející všemi úrovněmi Stvoření neustále. Vtělení Syna do těla člověka, který je pak tím vtěleným Slovem z Boží Trojjedinnosti, který je současně personifikací Energie, vždy znamená – u Ježíše i dalších mystiků – že jsou popisování jako „Jednorození či Prvorození Synové“. Nemá to nic společného s časem naší reality, to je třeba si uvědomit. A tam, u Boha, již není vůbec žádný čas. To Slovo, Duch Svatý je vždy jako první projev Boha-Otce, co bylo na počátku u Něho. Přesně to, co se vtěluje do vybraných Synů a čím oni pak působí v Jednotě Boha-Otce, Ducha Svatého a Syna.

     Nemyslím, že Ježíš přinesl zcela jinou, nějak odlišnou nauku. Také si nemyslím, že známé civilizace, třeba ty pro nás v šerém dávnověku před nějakými /pouze/ např. 7mi tisíci léty, tu byly jediné. Kdo může říci, kdo ví jistě, že tu nebyly civilizace před 100 tisíci, před milionem let a ještě i podstatně dříve? Možná mi může dát někdo za pravdu, že v posledních např.třech milionech let se tu mohlo vystřídat daleko více civilizací, které po určitém období byly zničeny vlivem přírody, katastrof a nebo i zdecimovány člověkem. A to vše zarámováno v podmínkách naší planety Země, která patří do sluneční soustavy a ta je zase jen nepatrnou částí jedné galaxie, která je zase jen malou částí nám dosud nepoznaného multivesmíru se stářím v odhadu cca 13 mld.roků – a to celé v „rozměru“, kde jsme opravdu jen prachem či „atomem“. A v tomto pro nás obrovském stvoření, je to vše jen tou hmotnou úrovní; kde jsou ty mnohé duchovní, ze kterých k nám, třeba i jako projekce přicházel a přichází tvořivý proud života? Doufám, že se nikdo neurazí, ale myslím si, že si myslet, že Ježíš byl jediný, je projev nepochopení duchovních zákonů. Mýty, legendy, náboženství či filosofie, nabízejí „nějaké“ poznání. Ale kdo může říci časový rámec tzv.šestého dne dle genesis, kdy byl stvořen Bohem člověk?

     Je však obrovským faktem, že křesťanství, jako pravé Ježíšovo učení, dostalo v našich zeměpisných šířkách nejvíce publicity. Již také proto, že bylo uznáno jako státní náboženství Říše římské. A nutno přiznat, že se šířilo doslova násilím, bylo „vnucováno“ lidem, domorodcům více kontinentů, pohanům. A ve jménu Boha a Ježíše dokázaly instituce, církve, opravdu „psí kusy“.

     Učení Mistrů mi říká, že v žádném okamžiku nemůže být lidstvo bez vedení pravým Mistrem. nemůže bez Jeho existence a vedení vůbec existovat. Ježíšovo učení však bylo, podle mne zdeformováno, právě v zájmu ovládání generací mas lidí, které byly pak náboženstvím nuceni být např. jen poslušni.

     Pokud někdo cítí v činnosti /některých/ křesťanských církví, že provádějí něco, co tu nebylo, tak je fakt, že svým rozsahem a propracovaným systémem ovládání takové kruté náboženství tady ještě nebylo. Ježíš odešel na věčnost, zemřel, tak, jako mnozí mystici před ním i po něm. Opustil své hmotné tělo, ale dál působí pro ty, které za života zasvětil, pokřtil, a jako Syn, jednorozené vtělené Slovo – viz. popis nahoře – se sem, do jiných kultur, stále rodí. Jen to je pod jiným jménem, jiným rodičům, ale stále se stejným úkolem. Viz. můj příspěvek k mystice.

     Ježíšovo „Dokonáno jest“ neznačí / podle mne/, že Bůh dohotovil vlastní tvorbu a nyní už nechává tvořit nás, Boží syny. ( my, Boží synové, tvoříme tu, na zemi, od počátku působení ve hmotě; tvoříme nejen projevy ve hmotě, ale navíc i svůj vlastní osud, naplňujeme svoji karmu…./ Bůh skončil svoji práci – viz.Genesis – šestým dnem. „Dokonáno jest“ podle mne značí uzavření kapitoly pozemského těla jménem Ježíš, ve kterém Duch Svatý plnil svůj úkol vůči lidem, ke kterým byl se svým úkolem poslán.

     Mohl bych vyjmenovat mnoho mystiků, pravých Mistrů minulosti, kteří v naší oblasti nemají takovou „publicitu“ jako Ježíš, ale které, a jejich totožné učení, uznává mnoho lidí v jiných částech planety.

     Pěkný večer všem.

     Venda

    7. Pane Vendo,

     melete páté přes deváté, občas si něco myslíte, občas si něco nemyslíte, do toho i blábolíte a když napíšete: Vím… tak to je tedy dílo – jako třeba toto:
     Vím, že „jednorozený“ znamená to, co bylo u Boha na počátku, jednou pro vždy jako jednorozené prvotní Slovo, Duch Svatý, jako Jeho svrchovaná tvůrčí energie, Matka či Moudrost, procházející všemi úrovněmi Stvoření neustále. Vtělení Syna do těla člověka, který je pak tím vtěleným Slovem z Boží Trojjedinnosti, který je současně personifikací Energie, vždy znamená – u Ježíše i dalších mystiků – že jsou popisování jako „Jednorození či Prvorození Synové“.
     Čtete vůbec po sobě to, co píšete?

     A můžete dokladovat, kde – podle Vás – jsou další mystikové popisováni jako „Jednorození či Prvorození Synové“?

    8. Pane Muladi, říkám si takhle po ránu, kdo jste, že druhého člověka, který diskutuje odsoudíte tak lehce do činnosti „melete páté přes deváté…., do toho blábolíte….“?

     Chovám se k Vám slušně a korektně, mohl bych to vyžadovat i od Vás?

     Po sobě příspěvky vždy čtu. Proč je nechápete? To není můj problém. Možná jste pevně zakotven ve svém názoru / a to je naprosto v pořádku / a nebo Vám činí problém jazyk český a jeho skladba vět; možná používám pro Vás složitá souvětí. Pokud něčemu z uvedeného odstavce Vaší poslední odpovědi ze včerejška / 22:49/ nerozumíte, klidně se mne zeptejte. Rád pomohu, pokud budu moci a ještě to více upřesním.

     K Vaší otázce. Zodpovězení není složité. Posuďte sám. Až za několik století od počátku křesťanství dosáhla instituce zvaná církev /ŘK/ znění evangelií v takovém tvaru a myšlenkovém obsahu, který ji vyhovoval. Chápete prosím tuto větu? Rukopisy evengelií? Co my dva o nich víme? Uměl byste, kdybyste se k nim dostal, je znovu přeložit? Já ne. Např. věřím jedné odborné knize učence Johna Davidsona, který píše, že nejstarší známý papyrusový fragment /!, ne žádný celek/ z kanonického evangelia je momentálně uložen v jedné významné anglické universitě. Byl objevený mezi ruinami starověkého provinčního města na Nilu a poprvé byl publikovaný v roce 1935. Vědci ho podle stylu písma datovali do roku 125. Je v něm zaznamenána část rozhovoru mezi Ježíšem a Pilátem, jak je zachycen v Janově evangeliu. Možná tomu nebudete věřit, ale nejstarší, víceméně kompletní rukopisy evangelií a jiných knih Nového zákona jsou datované do období čtvrtého a pátého století. Podstatné je, že všechny pocházejí z období po vládě císaře Konstantina, kdy již křesťanská církev nabyla i význačnou a uznanou politickou moc. Když opominu možné chyby v překladech a přepisování mohu za sebe napsat, že církev vytvořila propracované znění, které vyhovovalo i jejím politickým cílům. Jen jeden příklad :
     Řecký termín „monogenes“, který se překládá jako „jednorozený“ a který lze najít v Janově /mystickém / evangeliu a na mnohých jiných místech, se dá o mnoho přesněji přeložit jako „zrozený z jednoho“ a anebo „sám zrozený“. V Apokryfe Jana, což je text z Nag Hammadi, Ježíš vysvětluje:
     „(Otec) zrodil jiskru světla světlem, které se vznášelo nad blahořečení. (…) To bylo Jednorozené dítě (…) Je jediným potomkem, Jednorozeným z Otce, čistým Světlem.“

     „Jiskra světla“ emanující z Otce je Slovo. V jiném gnostickém traktátě je syn popsaný jako „Jednorozené Logos“. Text dále vysvětluje, že všechny mocnosti a oblasti ve stvoření emanuji z „Jednorozeného“.

     Kdybyste chtěl, mohu Vám opsat / přeložit / více z tohoto traktátu „Bruce Codex“.

     Musím ještě jednou dodat, že Syn Boží, Jednorozený a Jednorozený Syn jsou proto jen další synonyma pro Tvořivé Slovo, Logos, Moudrost, Ducha Svatého a pod.. Mystičtí autoři starověku používali pro tuto nezměrnou Sílu i výraz Boží „Prvorozený Syn“.

     Ještě jen dodám, že církev tuto vyjímečnost zřejmě i záměrně zdůraznila pro své nové náboženství, tedy jednorozenost jen pro Ježíše, aby mohla lidu, kterému schválila „jedinou pravou víru“ / a posléze i ho nutila do přijetí této víry i mečem /, ukázat, na čem je toto skvělé náboženství založeno. Co pak sama dodržovala a jak s ním a v něm žila, jakým byla příkladem, to je věc jiná.

     Z Indie, Číny, súfismu či z jiných mystických učení Vám nyní nebudu nic dokladovat. A to i proto, že Vy je neuznáváte. Nejsem zvědavý na to, jak byste to dokázal zesměšnit? Upřímně, nejsem. Každý máme svoji cestu.

     V mém posledním příspěvku k mystice budou i některé /osobní/ zkušenosti a pak již od toho tématu odejdu. Zase jen k té praxi.

     A jen tak mimochodem. Položil jsem Vám, z mého pohledu, již dvakráte důležité otázky na tři témata, která vyplynula z naší vzájemné diskuze. Proč nereagujete? Čtete vůbec moje konkrétní odpovědi na Vaše příspěvky?

     Děkuji a přeji pěkný den.

     Venda

    9. Pane Vendo,

     tak nevím, jestli si děláte legraci, nebo nedovedete udržet myšlenku – řekněte tedy sám, co má znamenat, když sdělujete:
     K Vaší otázce (viz: kde jsou další mystikové popisováni jako „Jednorození či Prvorození Synové“?). Zodpovězení není složité…

     Pak následuje spousta, spousta slov a nakonec závěr: Z Indie, Číny, súfismu či z jiných mystických učení Vám nyní nebudu nic dokladovat…

     Jak tedy takový výtvor Vy sám nazýváte?
     Nehledě k tomu, že zde tvrdíte něco, k čemu nejste schopem doložit žádný důkaz.
     (Dávejte si na to ale pozor, protože jestli někoho Vašimi – třebaže jalovými – názory ovlivníte, v duchovnu jste za něho spoluzodpovědný.)

     Zároveň nevím, odkud jste přišel na to, že mystická učení neuznávám. Ano, preferuji učení Ježíše Krista, protože zvlášť pro Evropany je nejefektivnější cestou – ale to vůbec neznamená, že mystická učení odjinud znevažuji.

     ad: Položil jsem Vám, z mého pohledu, již dvakráte důležité otázky na tři témata…

     Já naprosto zřetelně vidím, jak jsou Vám Vaše otázky, směrované na mě, ke škodě. Proto Vám odpovím pravdivým citátem: Ne to, co do vás vchází, ale to, co z vás vychází, to vás pošpiňuje.

    10. Pane Muladi, měl bych na Vás ještě jeden dotaz. Setkal jste se s názorem některých theosofů a anthroposofů (tedy spíše jich dle vzoru R.Steinera). Oni také zmiňují jedinečnou důležitost Kristova sestupu, nicméně Krista označují za bytost – slunečního Boha (tedy nemluví o vtělení Boha Syna, ale označují vtělení Krista jako jednu z velmi vysokých bytostí – nejvyššího zasvěcence z min.etap vývoje Stvoření ještě dávno před vznikem našeho vesmíru), která se utrpením na Golgotě na pevno spojila se Zemí). Nechci v tomto jít do podrobností, jen mě zajímá zda jste se s tímto názorem nesetkal, případně co na něj říkáte? Děkuji moc.

    11. Pane LM,

     setkal. Díla Rudolfa Steinera si velmi, velmi vážím.
     Je to „hodně vysoká duchovní škola“ s pronikavou logikou. V obrazech jasnovidců někdy ovšem sám Rudolf Steiner přiznává potíž: oni vidí „co“, ale nevidí „proč“.

     Já mluvím o principech, o nichž vím, jak a proč fungují.
     Mám ale přitom docela problém s tím, co ještě sdělit, a co už ne. Nejen, že platí bonmot Jiřího Žáčka: „Kdo řekne pravdu dřív než včas, tomu pravda zláme vaz“. Toho se až tak moc neobávám, ovšem je tady i něco jiného: jak tyto pravdy o Kristu „domotají šišky“ hledajícím?

     Zkusím to říci takhle: žádný člověk není jenom samotným člověkem. Každý má svoje hospodářství, různé vazby, činnost, „otisky“ – a to všechno můžeme shrnout do pojmu „svět“. Jinými slovy, v rámci Země má každý člověk svůj svět.
     A něco podobného platí o Kristu. Není jen Božím Synem,(aby to bylo ještě složitější, Kristus není jméno, nýbrž titul) on je celým světem. Tím, že je v každém z nás osobitý Kristus a tím, že podobné poznává podobné, do tohoto světa míříme. Jsme tedy doslova bratři v Kristu (důraz na „v“).
     Centrální osobou je zde Ježíš, ovšem zároveň každý člověk svým světem nějak obohatí svět Krista (a tudíž i Boha Otce). A „co lidské oko nikdy nevidělo, ani žádné ucho neslyšelo, co člověka ani ve snu nenapadlo – to nabízí Bůh těm, kdo ho milují…“

     Rozvádět Krista dál, třeba i v souvislosti s tím, že Země je neuralgickým a kruciálním bodem celého vesmíru, to je na docela dlouhý materiál.
     Ale Vaší poznámkou jste mě potěšil.

    12. A Vy mě jste potěšil tou svou… Skutečně, mnohokráte děkuji.

    13. Je to teď podivné – Váš příspěvek je již v tzv. rozcestníku „diskuze pod články“, ale pod mým článkem se ještě nevložil.
     A tak jsem si ho překopíroval a drobně zareaguji :

     Nechtěl jsem nic zamlžit, to mi prosím nepodsouvejte.

     Ta reakce na pana LM, kdy jsem mu napsal :
     Vědět kde hledat…..
     Vědět kde tlouci…..
     Vědět jak prosit…..

     (Pane Jiří, ani evangelista Matouš na to neodpovídá)

     Předpokládám, že člověk na duchovní cestě, když hledá, tluče, prosí, tak ví, u koho. A ty tečky? Jsou tam proto, aby si každý dosadil podle stupně svého poznání a směřování. Něco ovšem sděluji ve svých čtyřech předchozích článcích k mystice. I tak, upřímné díky za doplnění. Tady, na duchovních stránkách, kde je sice smazána diskuze za minulé roky, se k tomu popsaly již desítky stran. / to jste tu ještě nebyl / A snad to nebude někdo brát osobně, když vyslovím domněnku, v souvislosti s např. evangeliem Matouše, že by si někdo mohl myslel, že má prosit u Satana / pokud ano, je to špatně a nic nepochopil /, vím, že nikdo neprosí u světských učenců či politiků, ať žijí nebo již jsou po smrti, či že jsou někde nějaké skutečné dveře, kde se stojí /ve frontě?/, tluče a prosí.

     Z Janova evangelia znovu zdůrazním to, co je důležité, ve vztahu k žijícímu Mistrovi, v případě života evangelista Jana k jeho Mistrovi Ježíši Kristovi, který říká svým učedníkům za času jeho setkání s nimi to podstatné : / např. /

     Kap. 9, verš 4-5:

     „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

     (Poslední věta jasně vysvětluje – jen žijící Mistr je světlo světa, může učit a pracovat ku spáse. A jedině, když jsem na světě)

     Kap. 12, verš 35-36:

     Ježíš jim řekl: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.

     (Tyto verše doplňují předchozí.)

     Kap. 10, verš 9:

     Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

     Pane Muladi, když mi v evangeliích najdete přímou řeč Pána Ježíše, který by říkal, že kdokoliv, kdo se na něj v budoucím čase / za deset, sto, tisíc, dva tisíce let…./ obrátí, bude On pro něj stále těmi dveřmi / v citovaném evangeliu mluví v přítomném čase/, budu velmi rád. Ježíš mluví vždy v přítomném čase.

     A pozor, a to je důležité. V našem nitru je zářivá podoba Mistra, v nitru je tím vtěleným Slovem, atributem Ducha Svatého a Boha – Otce, ale je tam v nitru i ten Zlý, Satan, Svůdce….. !

     Fyzická stránka, tělo Ježíše a dalších Mistrů je tu proto, protože člověk neumí s jinými tvory komunikovat a kdyby se tu Ježíš pohyboval jako pára, jako moudrý mravenec…., nikde by se s ním člověk nepotkal. To zásadní se děje pak vždy v nitru. Jsem rád, že se k tomu hlásíte. I proto má Mistr, i Ježíš jména jako učitel, rádce, průvodce….guru, sant. To je role Mistrů zde ve světě, předat učení, získat pokročilé duše pro Cestu obrácení se, pokání. Bez něj, bez Mistra, nedokáží lidé nic – jen to ego, mysl, mohou našeptávat falešné představy, obrazy, kterým se dá i mylně uvěřit. S vedením Mistra jsem však chráněn od svedení z této cesty.

     To, co mi tady sdělujete, že :“Klidně ho hledejte, ale jestli ho najdete a je-li to skutečný Mistr, tak Vám neřekne nic jiného, než že musíte hledat v nitru, ….“, to již tady píšu jako své poznání a vysvětluji mnoha diskutujícím již dosti dlouhou dobu a Mistr mi to skutečně již před osmi léty řekl.

     A Ježíš nám říká, neste svůj kříž / chce se mi dodat s pokorou, láskou a trpělivostí /. Neste svůj úděl, svůj osud, věnujte se duchovní cestě, uvěřte mi, důvěřujte mi, a já se k vám přihlásím…… . Každý máme svůj kříž, ale ne všichni si uvědomují nutnost prožít vše, co prožít máme, s pokorou, a s tím, že se obrátíme k pokání. určitě mi dáte za pravdu, že většina lidí se obrací ke zcela něčemu jinému.

     Život vezdejší není brnkačka. Proč Ježíš sprdnul své vybrané učedníky, když se vrátil ze své meditace……a vy tady spíte? V životě máme odměřeno to, co musíme prožít, odžít, prožít si radosti i utrpení jako naši setbu, naše karmické dluhy. A když se potkáme v první duchovní oblasti se skutečnou podobou Mistra, jeho zářivou podobou, máme již téměř vyhráno. A k tomu, aby se tak stalo, vede skutečně těžká cesta.

     Pane Jiří, jste možná na nejlepší cestě leccos z mystiky, která jediná přivede žáka k duchovnímu transportu, za života v jeho lidském těle, pochopit.

     Díky za Váš tvůrčí vstup pod můj článek.

     Ještě jedna odpověď na již dříve položenou otázku Vám, pod Vaším „labyrintem“, by mne zajímala : Jaký máte názor na vegetariánství a jste sám vegetarián?

     Díky za případnou odpověď a mnoho úspěchů na všech cestách, po kterých chodíte.
     Venda

 10. Pro Ligt:
  Napsal jste to pěkně a rozumím Vám,měla jsem ten samý názor.:)Přesto sem vložím ještě jednou text,abyste(snad) uviděl pravý obraz JHVH.Nejdříve je text,uvedený
  v Bibli a hned za ním následuje text PŘELOŽENÝ(nikoliv nějaký výklad).Důvodem proč to sem znovu dávám je především to,že si to budete moci nejen Vy,ale i ostatní sami moci i ověřit.Pracuji na tom.Celé stvoření je o Dvou v jednom Srdci,
  kterého jsou všechna srdce,bez rozdílu,součástí.

  IZAJÁŠ 45:

  Izajáš 45:1 Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici,
  pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata,
  brány už nebudou zavírány.

  ***Izajáš 45:1 Toto praví JHVH o své pomazané,o Paní:“Já jsem Ji provedl zkouškou rozumu,
  ukážu Jí chudobu srdcí falešného Ega(egoismu),osvobodím mysl od žádostivosti pudů, touhy po bohatsví,
  penězích,poctě a přepychu,otevřu „okno“ do jejího srdce,“okna“ již zůstanou otevřena.
  —–
  Izajáš 45:2 Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory
  zlomím.

  ***Izajáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života
  řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,
  vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou
  mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“.
  —–

  Izajáš 45:3 Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem JHVH,
  který tě volá jménem, Bůh Izraele.

  ***Izajáš 45:3 Ženeš se za přeludy,neřešíš citově nebezpečné situace, a tak ti dlouho bude trvat,než si dáš
  své věci do pořádku i finance budeš považovat za jistotu a budeš se pohoršovat nad tím,že já jsem JHVH,
  který ti říká,že pro chudobu srdce jsi moc vztahovačný a prchlivý,že Pravda(Láska) čeká na každého,
  kdo ji chce najít,zažiješ poznání Spravedlnosti.
  —–

  Izajáš 45:4 Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému,
  jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal.

  ***Izajáš 45:4 Skrze přání své Lásky(Matky),skrze Bojovnici Boží,ochotné vzdát se sebe samé
  v prospěch všech,jsem ti dal „osobnost“(falešné ego).,dal jsem ti charakter,možnost osobního růstu,
  ještě dřív,než budeš se Mnou bojovat o Pravdu.(perlu ve svém srdci)
  —–

  Izajáš 45:5 Já jsem JHVH a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě,
  ač jsi mě neznal,

  ***Izajáš45:5 Já jsem JHVH a jiného už není,mimo mne nezažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí .
  Pozvedl jsem tě(pozvednu tě) ke svobodě(pomáhá ve složitých situacích, ale zároveň i opačně
  ukazuje negativní stránky chování a jednání ),ačkoliv jsi mne vpravdě nepoznal,
  —–

  Izajáš 45:6 aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není.
  Já jsem JHVH a jiného už není.

  ***Izajáš 45:6 Aby poznali od protikladů až k jednotě,že kromě mne nic není.
  Já jsem JHVH(životní síla a tvůrčí schopnost)a jiného už není.
  —–

  Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já JHVH
  konám všechny tyto věci.“

  ***Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,způsobuji proměnu
  novým poznáním a tvořím chudobu srdcí(zlo),“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky,
  pocity a stavy mysli.
  —–

  Izajáš 45:8 Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře
  země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, JHVH, to stvořím.“

  ***Izajáš 45:8 Duševní roviny,zroďte Lásku v mysli Nadvědomí,ať stéká z Nevědomí
  Spravedlnost.,nechť otevře Láska srdce a přinese Pravdu a Spravedlnost rozkvete s Ní.
  „Já,JHVH,to zviditelním.“(architektonicky zrealizuji)
  —–

  Izajáš 45:9Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína
  říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce“?

  ***Izajáš 45:9 Běda tomu,kdo je nespokojený,mrzutý(ukvapená rozhodnutí) s novým začátkem,
  resty z minula mu budou znepříjemňovat život,přestíráním krásy a zakrýváním špatností!
  Což smí falešného ego(„maska“) citovým vydíráním,dětinským vydupáváním si výhod
  nadávat svému Stvořiteli:
  „Jak to pracuješ na mém sebezdokonalování?“ a výsledek procesu uvnitř psýché:
  „On nemá Tvůrce,Otce a Matku?“
  —–

  Izajáš 45:10 Běda tomu, kdo by řekl otci: „Cos to zplodil?“ Nebo ženě: „Cos to porodila?“

  ***Izajáš 45:10 Zle,těžce tomu,kdo by vyčítal Otci:“Proč s sebou přinášíš změny(i negativní)?“
  Nebo Citu:“Proč si zrodila nový citový (i duchovní) rozměr života?“

  *Otec s Matkou formují vědomí,Otec nosí to,co nelze pochopit pouze rozumem,
  je třeba použít více citu a intuici,nebo-li spojit rozum s citem láskou bezpodmínečnou.

  PS:Zhola to není vše.:)Starý Zákon totiž odkrývá mnoho skrytého.
  Otec a Syn jsou Jedním.Otec modlářství nemá rád.Je velký rozdíl číst naučeným
  slovníkem rozumu lidského těla a číst srdcem duchovním.Srdce duchovní nesídlí
  v lidském mozku.

  Je zvláštní,jak se každý vyhýbá odpovědi na otázku:Co je to zlo?Co je to temno?

  Hezký víkend přeji.

  1. Je zvláštní,jak se každý vyhýbá odpovědi na otázku:Co je to zlo?Co je to temno?

   Když se zlo poprvé objevilo v nebi, tak andělé byli překvapení, protože to vůbec nechápali. Je to jedna ze dvou záhad vesmíru, původ zla. Jak může stvořená bytost chtít být víc než je Bůh.

   1. P.Matrix,

    pojem zla a dobra je výmysel ludstva, pretože je príliž osobné. Je lev, ktorý zožerie mladú antilopku v ludskom poňatí odporná obluda? Nie, pretože zviera ked má hlad, reaguje. Zožerie prvé mäso, čo mu padne do ,,ruky“. Je antilopka obeť – teda ten dobrý v ludskom ponímaní? Nie, pretože to odfporný Stvoritel tak zariadil, že hlad neguje všetky iné city. Je taký neúprosný, že ked ide o prežitie, kamarád ,,zožerie“ kamaráda. Je to zlo? Nie, je to návrat k zvieracej podstate ludstva. Je zlo, ked si upečiete na rošte svojho ,,brata“, prasa, ktoré je tiež dielom Stvoritela? Zamysleli ste sa nad tým, ked v nedelu požierate na tanieroch svojich ,,bratov“? Ak už sme v tomto svetovom ,,AKVÁRIU“, tak opatrne s pojmami dobro, zlo. Vesmír nepozná nič také, ako je už uvedené dobro, zlo. Vybuchne Slnko, vzplanú planéty okolo tohoto Slnka a civilizácie, ktoré tam možno žili? Je to zlo? Je to objektívna nutnosť, pretože aj Slnká podliehajú času. Starnú, vytvárajú sa im vrásky, ,,dochnú“ a pod…

    1. Tak to jste si vybral špatný příklad se lvem a antilopou. Definice zla je tato, nejednota, touha po moci, nenávist. Vidíte to tam někde, když lev ulovil antilopu. U dobra je to opak, jednota, pokora srdce, láska. Zkuste to tedy přepracovat jinak.

   2. Pane Matrixi,

    jste přemýšlivý a na správné cestě.

    ad: Je to jedna ze dvou záhad vesmíru, původ zla.

    Bůh žádné záhady nemá – a ani ten, komu to chce Otec zjevit.

    V blahobytu jsou všichni „cool“. Ale blahobyt zároveň znamená stagnaci. Aby Bůh dal své tvorbě nové impulsy, musel něco změnit.
    Proto Sataně, skrze kterou projevoval svoji tvorbu, „uzavřel kohoutky“. Satana a všichni, kteří pocházeli z ní, museli najednou hospodařit pouze s tou energií, kterou měli k dispoziici – další nepřibývala. A tady je původ všech svárů, sobectví a zvířecích půdů. (Bůh Otec, jenž má jako zdroj energie nekonečno, by je ze sebe nikdy stvořit nedokázal.)
    Pravdou také je, že Satana chystala „palácový převrat“, ale Bůh Syn zasáhl nesmlouvavě a to je obsaženo v citátu Izajáše:
    Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou…

    A všimněte si i citátu Matouš 12: Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno lidem…
    Duch Svatý je totéž, co Vůle Boha a je zde kladen důraz na lidi – prostě proto, že Satan má pro účtování u Boha Otce úplně jinou „kolonku“.

    1. Pane Vendo:
     Iba krátku poznámku: Tie Vaše dve časti o dobru a zlu sú natoľko rozsiahle a zložité, že nemôžu vystihovať pravdu. Mnoho slov v sebe neobsahuje pravdu, ale lož. To lož sa zahaľuje do mnohých slov!
     Okrem toho to, čo poznáme ako dva základné princípy prírody JIN a JANG nie sú dobrom a zlom. Dobro a zlo je podstatou duchovnou a majú vzťah k Bohu.
     Pekný deň!

    2. Pane Degone, i já zdravím.
     Nepochopil jsem v tom Vašem stručně vyjádřeném hodnocení mých více jak dva roky starých příspěvků k dobru a zlu,v kterých slovech / myšlenkách / není obsažena pravda, kterou jsou lží.
     Je to příliš / z Vaší strany / jednoduché toto jen tak napsat.
     Jsou knihy, pojednání, které jsou mnohem a mnohem obsáhlejší, než moje dva příspěvky na cca 9ti stranách formátu A4. Proč by něco obsáhlé nemohlo obsahovat pravdu? Když je něco pro někoho složité / může to být subjektivní pocit /, ani to nemusí nevystihovat pravdu.

     A jak řekl Pilát, „co je to pravda“?

     Tuto další Vaši větu:“Okrem toho to, čo poznáme ako dva základné princípy prírody JIN a JANG nie sú dobrom a zlom. “

     přeložím nejprve do češtiny :
     Kromě toho to, co poznáme/známe/ jako dva základní principy JIN a JANG, nejsou dobrem a zlem. / přidal jsem tam za JANG čárku?/

     Ve dvou mých příspěvcích, na které jsem odkázal, o JIN a JANG nepíši ani slůvko a nechápu, proč tím operujete. Možná proto, že základní principy přírody nejsou dobrem a zlem? zatímco dobro a zlo je podstatou duchovní a mají vztah k Bohu?

     O tom je celé mé povídání, dosti obsáhlé, ale vystihující fenomén mysli, která je duši, při cestě „dolů, do stvoření přidávána ve vyšší duchovní oblasti, jako nástroj Negativní síly, jako program, který ji tu, za plnění a splnění určitých podmínek drží v kole života a smrti.

     Takhle jste to myslel?

     A co je podle Vás v mách příspěvcích k „dobru a zlu“ lež?

     Díky

     Venda

     A jak řekl Pilát, „co je to pravda“?

    3. Pane Vendo,

     Pár mých postřehů, co je to pravda.
     – shoda tvrzení se skutečností (wikipedia)
     – chceš-li znát pravdu, naslouchej tomu, komu zakazují mluvit.
     – pravda je stav bez ega (Eduard Tomáš)
     – pravda vyjde najevo (Wiliam Shakespeare)
     – dnešní pravdy jsou zítřejšími omyly. Rozsoudí to až budoucnost
     – není vyššího náboženství, než je pravda (Dalajláma)
     – Bůh je pravda
     – hlavní mužský aspekt absolutní duševnosti Pána Ježíše Krista je pravda

 11. p. Matrix ,píšete:

  Definice zla je tato, nejednota, touha po moci, nenávist.

  Ale Wikipédia hovorí :

  Zlo (z praslov. koreňa *zъlъ od ie. koreňa *ǵʰulo- s významom „krivý, pokrivený, odchyľujúci sa od správnej cesty“) je všetko škodlivé, ošklivé a záporné v živote, všetko, čo protirečí blahu, čo ho narúša alebo ničí, protiklad dobra, podľa chápania ktorého sa riadi aj chápanie zla. Zlo je to, čo škodí – najmä to, čo škodí druhým alebo druhému (vrátane mimoľudského).

  Teda, ked zobereme ten príklad, že ,,zlo je to, čo škodí“, tak žial som vybral velmo dobrý príklad čo je zlo, a to o levovi, čo požiera antilopku . Prečo? Lebo zlo je aj vtedy, ,,čo škodí – najmä to, čo škodí druhým, alebo druhému“.

  Je to protirečenie blahu antilopy, ktorá by ešte rada hopsala po savane a tu sa zjaví nenažratý lev a ZLO zasiahne. Takže aj váš nedelný obed, kde sa na tanieri povalujú kusy mäsa je ZLo, pretože váš brat- vytvor Jahveho ukončil svoju životnú púť, len kvôli tomu, aby ste si naplnil žalúdok. Nie ste sám aj ja som dnes urobil odporné ZLO, zjedol som mäsovú polievku a vyprážaný rezeň z môjho ,,brata“ – prasaťa. A nebola to obeť pre Jahveho, požieral som ho len tak a to v dobe pôstu. Fuj.Čo len so mnou Jahve zrobí, vráti mi to tak, že ma ,,požujú“ démoni? Bojím, bojím…

  1. Zde lze odhadnout výstižný názor na zlo (nejednota, touha po moci, nenávist) od Matrixe.
   Wikipedia si zaslouží opravit – zůstává na povrchu se svým „— všetko, čo protirečí blahu“.
   Naprostou nejednotou jsou plastové obaly, sáčky. Pokud je vezme voda, plavou na oceáně po léta, nepatří tam, ryby a ptáci kvůli nim hynou.
   Býložravci s dravci tvoří jednotu – ovšem z Vyššího pohledu. Ostatně prospěšnost chycení nemocného či nejslabšího býložravce šelmou – jako očista rodu – je známým poznatkem.
   Lékaři raději nemluví o tom, kam povedou některé jejich postupy – k postupnému zhoršování zdraví lidstva. Množí se i lidé předávající chybné tělesné stavy, což dřív nebylo tak obvyklé. Ale to je delší téma.

 12. Pane Vendo, zdravím Vás!
  Vaše dva články sú o dobru a zlu a nie o pravde a nepravde (Pilát). Ježiš povedal:
  „Vaša reč nech je áno a nie, lebo všetko čo je navyše je od Zlého“.
  Podľa mňa je dobro všade tam, kde je láska a zlo tam, kde láska chýba!
  Pekný deň!

  1. Tak teď jste mne, pane Degone, jak se říká, dostal.

   Napsal jste mi nejprve, že „Tie Vaše dve časti o dobru a zlu sú natoľko rozsiahle a zložité, že nemôžu vystihovať pravdu. Mnoho slov v sebe neobsahuje pravdu, ale lož. To lož sa zahaľuje do mnohých slov!“

   Nevystihovat pravdu !!!!!!!! ?????? A tak jsem na tu pravdu taky zareagoval.

   A naposled jste mi napsal: „Vaše dva články sú o dobru a zlu a nie o pravde a nepravde……“Ale to já přece vím, proto jsem je i tak pojmenoval.

   Tak nevím, jak to mám chápat?

   Ale nic, snad po cvičení usnu.

   Dobrou noc a pěkné sny.

   Venda

   1. Pane Vendo:
    Ďakujem za vysvetlenie toho „omylu“. Ako vidno, slová je možno chápať a vysvetľovať rôzne, preto je múdre nimi šetriť a vyjadrovať sa stručne. O pravde a nepravde je možno sa sporiť donekonečna, preto aj Ježiš na tú Pilátovu otázku „Čo je pravda“ neodpovedal, lebo by to len viedlo ku zbytočným sporom. Iná vec je však otázka dobra a zla, tak je vec omnoho jasnejšia. Aj tu môže vstúpiť do hry relatívnosť (dobro jedného je zlo inému), ale v obecnejšej rovine sa vzťahuje iba k láske. Dúfam, že aspoň v tomto si rozumieme…
    Pekný deň!

    1. Ja si rozumiem s každým, ale nie s každým som aj zajedno s názormi a postojmi ľudí. Každý máme svoju individualitu, potreby, túžby, vieru a presvedčenie a práve to nás od seba odlišuje. Ak by sme boli všetci rovnakí, tak by to tu bola veľká nuda…

    2. A přitom všem, co jste napsal, o postojích, názorech, o individualitě, potřeba, touhách a o víře a přesvědčení, jsme všichni součástí jen jedné úrovně – fyzického stvoření, které se nám přitom jeví jako nekonečné a nepoznatelné. Bude moci někdy člověk vůbec tvrdit, např. o tom, co je od nás vzdáleno miliardy světelných let, že je to tam uspořádáno tak a tak?! A to se jedná jen o to jedno a to samé hmotné stvoření, o stejnou Jednotu, v jejíž nejnižší části existujeme.
     A jak může člověk spekulovat o různých vyšších úrovních / o těch mnoha příbytcích v domě Otce / , které nejsou žádnými prostředky vědy z úrovně člověka poznatelné?

     A nuda, ta tu nebude nikdy. O to se již postará sám člověk.

     Pěkný večer.

     Venda

    3. Pane Vendo: Píšete tak, ako by nabývanie poznania bolo celým naším zmyslom života. K čomu je nám poznanie toho, čo vzniká a zaniká a v priebeho nášho vnímania sa neprestajne mení? Ja po takom poznaní vôbec netúžim. Človek je dvojakej prirodzenosti: telesnej a duchovnej, preto máme dvoch otcov: telesného a duchovného (Boha). Preto by sme mali žiť vo dvoch svetoch naraz: v tom telesnom (dočasnom) a v tom duchovnom (trvalom). Nie je správne sa zaujímať iba o tento svet, ktorý s naším odchodom na večnosť pominie (v našom vedomí) a bude pre nás iba tá duchovná realita? Preto vzhľadom k nášmu (večnému) životu sú také snaženia po peniazoch, moci, sláve úspechu a pod. celkom zbytočné, najmä vtedy, keď už stojíme takmer pred dverami večnosti…
     Píšete o mystike ako pravej ceste poznania, ale nemalo by nám ísť iba o poznanie, ale o prežívanie tej duchovnej reality v Bohu. A to je už o niečom inom…
     Pekný deň!

    4. No, jestli za ta snad již roky, co tu spolu diskutujeme, jste nepoznal, oč mi jde, tak je to z mého pohledu smutné. A může to být také moje chyba, že se neumím jasněji vyjádřit ?!

     V tomto pozemském, hmotném světě, je jedním ze základních atributů, přímo bych napsal, že je to Bohem jeden z Nejvyšších daných Zákonů, vznikání a zanikání, zrození, růst a smrt, přeměna a pohyb. V případě člověka, který se to snaží rozumově pochopit, napovím, jde o zrození a smrt. To první oslavuje, nad tím druhým pláče. Vše je tu však pomíjející, nic tu není věčné.

     Napsal jste mi: „Každý máme svoju individualitu, potreby, túžby, vieru a presvedčenie a práve to nás od seba odlišuje. “

     A já to jen zopakoval přidal jsem :“A přitom všem, co jste napsal, o postojích, názorech, o individualitě, potřeba, touhách a o víře a přesvědčení, jsme všichni součástí jen jedné úrovně – fyzického stvoření, které se nám přitom jeví jako nekonečné a nepoznatelné. Bude moci někdy člověk vůbec tvrdit, např. o tom, co je od nás vzdáleno miliardy světelných let, že je to tam uspořádáno tak a tak?! A to se jedná jen o to jedno a to samé hmotné stvoření, o stejnou Jednotu, v jejíž nejnižší části existujeme.“

     Pane Degone, opravdu se nezajímám jen o žití v tomto kousku světa, nepatrné / byť měřítkem člověka pojaté jako nekonečnost / úrovni z mnoha jiných, mnohem rozsáhlejších regionů – sfér – vrstev – Stvoření v celé jeho Jednotě.

     Jsme prostě teď tady,Vy, já a miliardy dalších duší, nejen lidských, uvězněných v tělech k poznání. Za pár pozemských roků tu my dva nebudeme, a pak možná zase v jiném těle budeme….. ! Ale chceme se snad osvobodit, ne? Máme již to poznání, ten smysl a cíl je nám již jasný – a nebo ne? Proto i to celé psaní o mystice, o meditaci, o Mistrech, o věčném tvořivém Slovu-Duchu Svatém, o Otci, o nutnosti praxe, která vede právě tam, jak píšete, do duchovnosti…….. . A to, že říkám, že jde o poznání sebe sama, znamená, že sebe přece poznám jen v nitru, po té stránce duchovní. Upřímně mne nezajímá tělesná stránka a naši fyzickou schránku – tu mají doktoři a vědci rozpitvanou, chemici mají jasno o prvcích, z kterých se skládáme, dokonce i vzorce umí sestavit, orgány nahrazovat….ale podstatu – BIO – v nás nikdy nenašli a nenajdou.

     To pravé hledání je to, co je základem Cesty k poznání.

     Tak mnoho zdaru

     Venda

    5. Pane Vendo:
     „Vedomie“ a „vedomosti“ sú dva celkom odlišné pojmy.
     Učiť sa múdrosti nie je to isté, ako osvojovať si vedomosti.
     Podobne aj pojem „cesta“ je treba odlišovať ako „cestu poznávania“ a „cestu bytia a prežívania“.
     Poznanie je podobné vlastneniu počítača s veľkou pamäťovou kapacitou a prehliadačom, kým chápanie je program, ako tieto informácie aj využívať ku svojmu prospechu. Je to podobné fenoménu autizmu, kedy pamäť funguje dobre, ale problém je s ich využívaním pamäte.
     Pojem „ja som“ je vo svojej podstate odlišný od pojmu „ ja myslím, že som“.
     Nemáme sa učiť poznávať, ale skôr chápať. Poznávanie sa nadobúda učením, ale chápanie má charakter vnikania do podstaty – teda prežívania.
     Želám mnoho zdaru!

  2. Tak mne napadlo – byla-li láska v polibku Jidášově?
   Jestliže Bůh Otec poslal Ježíše na Zem, věděl zajisté, jak tento život skončí, tedy i o činu Jidášově, který jeho naplnění umožní.
   Byl to tedy akt lásky, onen polibek?
   Jestliže ano, je třeba Jidáše rehabilitovat, neboť posloužil záměru Nejvyššího.

   1. Matko, díky za příspěvek.
    Na Vaši první otázku – vidíte, jak je ošidné něco vidět a neznát pozadí a co vlastně říká úhel pohledu.

    Ostatní Mistra Ježíše učedníci v polibku mohli vidět lásku, než jim došlo to, že je to vlastně projev jeho zrady.
    Ježíš a Otec věděli předem, že takto to bude. Že je to část života Ježíše, který se již naplňoval, věděl tak o zradě Jidášově již předem a říkal to i učedníkům. A ti mu nevěřili.

    Nebyl to akt lásky.
    Jidáš sloužil „tomu Zlému“, své chtivosti, své mysli, která uspokojovala potřebu smyslů, mít se za pár stříbrných dobře – v čem? Třeba chtěl dům, služebnictvo, bohatý stůl.

    Známe to i z dnešní doby? A co vše je člověk schopen pro mrzký peníz udělat?

    Díky za Vaši myšlenku.

    Venda

    1. Inu, proč tedy Ježíš a Otec nezabránili zlu a umožnili Jidášovi onen čin, jestliže o něm předem věděli ?
     Nebo kdo vlastně využil tento čin a k čemu? Proč nebylo Jidášovi umožněno, či znemožněno toto učinit?

     Jestli se něco podobného děje v dnešní době? Zajisté, prošla jsem i já osobně mnohým, kdy na mne byla vymyšlena domnělá vina. A díky této domněnce po letech došlo ke skutečnému „podvodu“ (nikoliv z mé strany). Tehdy jsem se již ale mohla a uměla bránit.

     A proto bych Jidášovi odpustila. Tak, jak jsem odpustila těm, kdo mne vinili z nespáchaných činů.

    2. Evang.Jana, Kapitola 13; verš 1 – 5:
     „Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.
     Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.“

     . . . . . . .

     Cítíte tu pokoru a lásku?

     Ještě zdánlivou drobnost. Jak učil Ježíš modlit se? Otčenáš,……, buď Vůle tvá…jakož i my odpouštíme našim viníkům……?

     Nemyslím si, že Bůh a Syn Mistr Ježíš by byli těmi, kteří by tuto modlitbu nějak porušili.

     Ještě z Jana : „Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky“!

     Ježíš konal dle Vůle Otce? Jak by to šlo jinak?
     Nikdy bych ani na vteřinu nepochyboval a nemyslel si, že i když Ježíš vše věděl, co se má stát, že by někam před Otcovou vůli utekl?!

     A poslední dodatek z Jana :
     „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

     Vášně lidské mysli jsou největší překážkou- chtíč, hněv, chtivost, lpění a egoismus. Zajímavá otázka – modlil se Jidáš před svou zradou k Bohu – staň se Vůle Tvá?

     Pěkný den a pokud bych Vám již nic nepsal, tak pěkné svátky i vzpomínku na Ježíše Krista.

     Venda

    3. Vzpomínku ?
     Stálou přítomnost, řekla bych :-)
     Hezké svátky i Vám :-)

   2. Matičko,

    těší mne, že existují lidé, jako Vy.

    ad: byla-li láska v polibku Jidášově?

    Každý člověk má v sobě nějaký stupeň lásky, moudrosti a vůle.
    Jidášův polibek byl motivován především jeho moudrostí.
    Jako všichni ostatní učedníci byl svědkem řady zázraků, které Ježíš činil (včetně oživení mrtvých), takže nepochyboval o tom, že Ježíš je Boží Syn. Věděl i to, že je v moci Ježíše Krista svrhnout nadvládu Římanů nad Židy a předpokládal, že svojí akcí Ježíše konečně vyprovokuje k rozhodnému činu (a za to pak bude oslavován jako druhý po Ježíši).

    ad: je třeba Jidáše rehabilitovat, neboť posloužil záměru Nejvyššího…

    U mnoha lidí je to jinak, ale u Boha se tak za tuto „misi Jidáše“ stalo.

 13. Chlapi,

  vy tady pořád do sebe bušíte hlava nehlava, hoďte čučku, ať si chvíli oddechnete, na tehle odkaz…z článku jen žbibec zde kopíruji, potažmo cituji:

  Můžete rovněž pozorovat po celém světě, že se do jednotlivých náboženství (křesťanství, islám, buddhismus apod..) začínají postupně vkrádat jisté „díry v chápání“, kdy budeme zažívat podezřele jiný výklad principu boha takového, kterým jsme byli vedeni po celou dobu historie lidstva. Rovněž všechny „svaté texty a knihy“ budou oplývat jiným výkladem, jakoby se úplně ztratí ten výklad, na který jsme byli všichni zvyklí. Bude to touha po obnovení moci lidí a skupin, kteří si SVÝM VLASTNÍM VÝKLADEM „svatých textů“ udělali z tohoto ten největší a nejkrutější byznys na světě – byznys s lidskými dušemi. Proto začněme a zkusme naslouchat více nám samým, našemu srdci. Tam je ukryto velké tajemství a protože je tak blízko HLEDÁME HO STÁLE DALEKO A MIMO NÁS. I z tohoto důvodu jsme dali téměř všichni osud svůj do rukou jiným lidem…

  Konec citátu…

  No a celé počtení:

  http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/zpr-va-pro-satto-pros-m-o-sd-len-na-va-em-facebooku-d-k

  1. Pane Zdenku, díky za Váš vstup.

   Na závěr píšete: „Proto začněme a zkusme naslouchat více nám samým, našemu srdci. Tam je ukryto velké tajemství a protože je tak blízko HLEDÁME HO STÁLE DALEKO A MIMO NÁS.“

   Pokud jste četl mé články k mystice a diskuzi pod nimi, stále v nich nabádám v hledání v nitru nás samých. Jedině tam TO lze najít.

   Ale, když někdo zdůrazňuje PRAVDU / a to vaše vyzvání k naslouchání je součást velké pravdy /, je to vždy dobré !!!

   Proto díky Vám za Váš příspěvek a formulaci výzvy k začátku, ke zkoušení, k naslouchání.

   Venda

 14. Ja by som povedal,

  že všetky náboženstvá majú jeden základ. Uzurpovanie si jedinej pravdy, ktorú to ktoré konkrétné náboženstvo presadzuje navonok. Čiže, ked ideme do hlbky, bohovia idú bokom, lebo ich miesta zaberajú profesionáli, ktorí týchto Bohov ,,na nebesiach“ ,zastupujú konkrétni ludia z mäsa a kostí a chcú len to, čo ,,majú“ oní. Uchopiť MOC a žiť si ako tí bôžikovia. Bez práce a lopotenia, čiže ludia si vymysleli bohov, aby oni boli ,,akože“ ich hlásnymi trúbami. Ako sa napr. pápež radí s Jehovom, či akože ho volajú? Vstupuje pápežovi do hlavy vo sne a tak s ním komunikaje ? To snáj nie, milí ludkovia, takto to fungovalo v boblických časoch, ked aj Alibaba otvoril jaskyňu , ked zvolal to správne heslo :Fazula otvor seba sa…

  1. Pane anonymní.
   Souhlasím s Vámi, že všechny náboženství mají jeden základ. To „Uzurpovanie si jedinej pravdy,“ je až následek.

   Za sebe mohu napsat, že nepíši o božstvech, ale o Bohu.

   A že je náboženství o moci, o ovládání? Ano, a historie tomuto tvrzení dává za pravdu.

   Pěkný den do anonymní oblasti Slovenska anonymnímu člověku !

   Venda

 15. Ještě komentář k Hvězdičce z 12.4. čas 13.33
  Znovu pročítám vaše komentáře a dnes mě zaujala např. tato Vaše prohlášení.
  Re: Obsahem mého srdce je Absolutní Láska.Vztah mého srdce s Otcem je
  postaven na jejích základech.

  Absolutní Láska by Vás jistojistě zabila. Absolutní Láska je základní stav (ženský princip) ducha Nejvyššího, který/která má nyní jméno Pán Ježíš Kristus. Jeho/její absolutní duch souvztaží se jménem Pán, absolutní duše s Ježíšem a absolutní tělo s Kristem.
  Žádná relativní bytost neustojí absolutní (jedinečný, nevyčerpatelný) stav.
  Z tohoto důvodu je Láska, Dobro a Pozitivní konání (STAVY ducha, duše a těla-ženské principy) prostřednictvím Moudrosti, Pravdy a Víry (PROCESY ducha, duše a těla-mužské principy) uvolňováno postupně v krocích (nekonečné množství kroků) až na věčnost, aby každý měl možnost pojmout v sebe a vyrovnat se stím, co je uvolňováno.
  Když se nad tím zamyslíte, možná Vám naskočí představa toho, co značí slovo absolutní a že to nemůžete mít ve svém srdci.

  Re:Přišla jsem Starý Zákon naplnit.

  V Evangeliu Matoušově v kapitole 5 ve verši 17 Ježíš Kristus prohlásil:
  „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“
  A ve verši 18:
  „Neboť zajisté pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane !“

  V této souvislosti Vaše slova zní podobně, jak slova Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl inkarnací Nejvyššího (Boha) do fyzického multivesmíru, navíc do úplně nejnižší úrovně (naše planeta) a navíc do těla stvořeného jeho odpůrci a zapřisáhlými nepřáteli Pseudotvůrci.
  V tomto a v důsledcích a následcích tohoto činu, jak se projevili v dobru a pravdě a v pozitivním konání a víře Ježíše Krista je možné rozpoznat přirozenost Boží – absolutní Lásku a Moudrost.
  V tomto (manifestovat přirozenost Boží) spočívá kromě jiného spasitelství Ježíše Krista.
  Tu lásku a pokoru ke svému stvoření (např.léčil,učil, myl nohy svým učedníkům atd.), tu bolest a vytrvalost cestou ke kříži a potom utrpení a odpuštění všem před smrtí na kříži. To jsou obrazy absolutní Lásky a Moudrosti.
  Když si tak v Bibli čtete co hnusného lidé učinili Ježíši Kristu a jak se k tomu on/ona postavil (při vědomí toho, že je všechny mohl rozmáznout jak červi), nezbývá než hluboký obdiv.
  Tvrzení, že Boha nikdy nikdo na naší planetě neviděl, je chybné, neboť , kdo viděl Ježíše Krista viděl Boha.
  Božství bylo učiněno lidským, následně při vzkříšení to lidství bylo učiněno Božským, tělo bylo vzato k Bohu, očištěno od zel a nepravd a vpojeno fůzí v novou přirozenost Boží, Která se již navěky nazývá PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.

  Vaše sebevědomé tvrzení, že jste přišla naplnit Starý Zákon, zavání rouháním. Je to však Vaše svobodná volba.
  Každá volba má své nevyhnutelné následky a důsledky. To je jeden ze ZÁKONŮ STVOŘENÍ.

  1. p. Karel, na konci vášho príspevku píšete:Každá volba má své nevyhnutelné následky a důsledky. To je jeden ze ZÁKONŮ STVOŘENÍ.

   A čo ked žiaden zákon Stvorenia neexistuje a vy tápete v čiernom bludisku strachu zo smrti. A čo tak prijať fakt, že sme vzišli zo zvierat postupným evolučným vývojom a bohov sme si stvorili mi ludia, aby sme mohli iných ludí strašiť a nútiť k niečomu, čo by nikdy neurobili .
   Ja vám niečo poviem, strach zo smrti nemám, bojím sa hnusného odporného umierania, pretože nemám možnosť sa humánne ,,odstrániť“ sám, ked mi už bude jasné, že choroba, alebo smrť je neodvratná… Ja viem, niektorí si povedia, teraz sa Ti lahšie kecá, ked o konci nevieš a čo potom, ked to príde. Práve vtedy chcem o sebe rozhodnúť sám a nie aby mi nejaká Cirkev do toho kecala. Je niečo ludské, na nedôstojnom umieraní ? No vyjadrite sa súdruhovia, ked na to máte gule. Ale nejaké citáty a bláboly spred tisíc rokov nie, ale vlastné názory, ktoré vás napadnú hned po prečitaní môjho príspevku…

   1. Pane Anonymní,

    ad: Je niečo ludské, na nedôstojnom umieraní?

    Schematicky lze říci, že Vašemu tělu je úplně jedno, jestli žije, nebo ne. Když půjdeme ještě hlouběji, tak samotným atomům Vašeho těla je úplně jedno, jestli jsou ve Vašem těle, nebo na roptylové loučce.

    Komu to není jedno, to je Vaše duše.

    A v případě, že duše sroste s tělem tak, že si myslí: „Já jsem tělo“, pak má duše samozřejmě velký problém s „nedůstojným umíráním“.
    Jenže to je stejná pošetilost, jako by řidič tvrdil: „Já jsem auto, ve kterém jezdím“… Když se auto šrotuje, řidič je přece úplně jinde.

    Jestli Vám mohu poradit pane Anonymní, neorientujte se na církve, ani na teoretické vědy. Jen trochu více otevřete oči, začněte více přemýšlet nad tím, co dosud považujete za samozřejmé a začněte si pak skládat „nové kamínky poznání“ do mozaiky.
    Potom se stane, že začnete život chápat z mnohem pravdivějších úhlů pohledu (Vy budete chápat – ne Vaše tělo).

   2. Pane anonymní,
    Pro mě zákony stvoření existují, zajímám se o ně a snažím se podle nich žít.
    Jak to vnímáte Vy, je vaše věc.

    Trochu teorie z knihy Kdo jsi a proč jsi zde:
    1.
    Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOU NÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení, jako jsou například uhlíko – kyslíko – bílkovinové řetězce. Život se pravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bez jakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životě se předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho proces byl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že život začal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce se během milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly do inteligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jak je nyní známe.
    Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitém vysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jak je možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživená hmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého a sebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ? Jak může život vzniknout z ne-života ?
    2.
    Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, je takzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religiózní přístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje života – Boha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe. Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buď z ničeho, či „slovy Svých úst“. Proces takto předpokládaného stvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté. Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh je doslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálními jednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.
    Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, která odrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož je nestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé. Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitel stvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jiného než problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořit všechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterými se dennodenně setkáváme na této planetě ?
    Tento přístup také selhává při vysvětlení zřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného, biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety a přesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje již několik milionů roků.
    Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící.
    3.
    Duchovní přístup byl objeven „uvnitř“ Niterných myslí lidí.
    Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyšším v mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, že jak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, byť obsahují některá zrnka pravdy.
    Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

    Pokud máte zájem můžete se dočíst více např.zde:
    http://www.pomoc-lidem.cz/kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm

   3. Svůj příspěvek, který jste napsal Karlovi, je uveden pod mým článkem k mystice. A tudíž cítím určitou povinnost zareagovat, i když do oslovení „soudruhovia“ se necítím být povolán?!

    Postupně. ZÁKONY STVOŘENÍ. Proč si myslet, že existují? Především, nejsou to zákony, které by vymyslel člověk pro sebe a sám, předem nebo v průběhu života, v nějakém byť velmi mravně položeném etickém rámci – kodexu nebo v nějakém paragrafovaném znění a s nejlepší snahou o co nejlepší život. Ty zákony stvoření jsou tzv. danosti. Člověk žije, tvoří, pohybuje se, ale to vždy a jedině až v tom následku – důsledku samotného Stvoření. Asi je pochopitelné a jen tak pro dokreslení; člověk sem nepřišel jako první z celé živočišné říše, a již vůbec ne do stádia, kdy byla Země ještě jen např. formující se žhavou koulí. To jen pro uvědomění si toho, že to, že jsme na této planetě není rozhodnutí samotného člověka. Nebo snad ano?

    Vymyslel člověk jako svůj nějaký zákon, že se bude střídat den a noc, jaro, léto, podzim a zima. Je snad lidským zákonem, že život začne a někdy zase skončí, že určité podmínky, jako jsou teplo, vláha, vzduch, půda, slunce,……aj., jsou podmínkami pro život a ne lidským zákonem? Může člověk svojí tzv. vůlí ovlivnit a vzepřít se tomu, že se poprvé po narození nadechne? Může se vykašlat a ignorovat ten opačný fakt, že někdy přijde i jeho poslední výdech? Můžete ignorovat, že nebudete fyzickému tělu dávat žádnou potravu, žádnou vodu, odmítnete dodávat tělu vzduch? A nebo snad věříte, že seskočíte z 50.poschodí výškové budovy a snesete se jako pírko dolů? ….

    To, co člověk nemůže ovlivnit je tu dáno Vyšší mocí. Je jedno, jak ji nazvu. Vy ji dokonce můžete říkat i NÁHODA /a nebudete sám/. Co můžete Vy přímo ovlivnit? Jestli si dáte čtyři nebo šest kostek cukru do kávy, jestli ráno vstanete v šest nebo sedm hodin, jestli půjdete do práce pěšky a nebo jestli si utřete zadek novinami či toaleťákem……a spoustu dalších maličkostí. Ale můžete také svůj život, při strachu z nedůstojné či bolestivé smrti ukončit dříve, než by se naplnil Vám vyměřený čas. Proč nemáte „možnosť sa humánne odstrániť“ sám? Každý způsob úmrtí člověka je přece lidský. Proč? Protože si ten způsob volí sám člověk. Ale nezoufejte již nyní. Třeba Vám vaši slovenští politici /i naši v Česku/ odsouhlasí možnost humánní smrti injekcí, polknutím prášku. A bude na to zákon, co? Zažádáte si a nějaký lékař a úředník dá razítko.

    Teď ale vážnějším tónem. Ze smrti má mnoho lidí strach, i když si přiznají jen to, že je nejvíce bude štvát to hnusné a odporné umírání. Pane, každý život končí. A myslím, že ani Vy neumíráte poprvé. Umírá a spěje ke svému konci, a to ihned po prvním nádechu po narození, každý člověk, každé fyzické tělo. Proč si s tím dělat teď starost? Proč již teď /nevím kolik je Vám let/ si dělat starost s nedůstojným umíráním? Vy snad víte, že umřete nedůstojně? A co to vlastně je, nedůstojné umírání? A proč byste si pouštěl ke své smrti nějakou církev? Ale co Vy víte, třeba si ji k lůžku pustíte; můžete o tomto předem vědět?

    Ctím Vaše přání, že nechte „nejaké citáty a bláboly spred tisíc rokov“. Podívejte se, máte to vše /do určité míry/ ve svých rukou. Pokud Vás nesrazí auto, nepřejede vlak, nebudete obětí letecké katastrofy, nespadnete do výběhu lvů v ZOO či se nezadusíte velkým soustem…. Máte rodinu, děti? Když je „dobře“ vychováte, třeba se postarají, že budete umírat v kruhu rodiny a budou Vás při tom držet za ruku. Mystici, a k tomu se musím vrátit, se svojí každodenní praxí meditace učí vlastně umírat. Zdá se Vám to podivné? Stahují pozornost, vědomí z těla do jistého bodu, postupně „odkládají“ své tělo, které v meditaci nepotřebují, zastaví proces práce mysli. Stáhnou pozornost a za života „odcházejí“ do svého nitra. Naučte se to, nikdy není pozdě začít. A pak, na skutečnou smrt, se budete těšit, protože se sem, ne jako po skončené meditaci, již nebudete muset vracet. Ale těch podmínek pro zvládnutí této techniky je mnohem víc. Byly tu před tisíci léty a nemění se ani dnes.

    Pochopte prosím, pokud nelpíte na svém fyzickém těle, že smrt je osvobozením. V žádném případě však nedoporučuji si život, který Vám byl darován, navíc do formy nejvyšší bytosti zde, v tomto stvoření, do člověka, sám ukrátit. To je pak průser.

    Ale o tom třeba i jindy.

    Možná by Vám nezaškodilo si přečíst moje dva příspěvky tady na stránkách gnosis, které by mohly být nějakým zdrojem pro „pootevřením očí“.
    http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-1-cast/
    http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/

    Pěkný den a mnoho elánu do života – příroda kvete, vše se oplodňuje, vzduch se prohřívá !
    Tak mnoho zdaru.

    Venda

    1. p. Venda,

     vaše odporúčané články si určite podrobne prečítam.

     Ďakujem aj za vaše odpovede na moje otázky….

   4. Dovolím si sem umiestniť svoju poznámku k predmetnej diskúsii. Celkom chápem Anonyma a myslím, že tu vyjadril názor mnohých, aj keď si to nechcú priznať. Naše zrodenie do tohoto sveta neprišlo tak celkom bez problémov a podobne je to aj s naším odchodom (smrťou). Zvieratá, ktoré nemajú také vedomie ako my, to prežívajú inak (bez strachu zo smrti), ale duchovný človek, ktorý si uvedomuje svoje druhé duchovné „ja“ sa nikdy s nijakou smrťou nedokáže zmieriť, lebo je mu neprirodzená (duch neumiera). V Indii, kde je mystické poznanie na vyššej úrovni ako u nás túžia po otvorení tzv. „tretieho oka“ (mystické vnímanie duchovnej reality), ktoré nám umožňuje vidieť svet a realitu inak, ako ju vníma „telesný človek“. Pozorujem veľkú túžbu po takomto vnímaní skutočnej reality, ale pozorujem aj prekážky, ktoré takémuto nazeraniu bránia. Niektorí jednotlivci sa cítia byť povolaní k tomu, aby toto „tretie oko“ u iných otvorili pomocou určitých praktík, ale viacmenej seba a druhých iba klamú. Miesto toho, aby odstaňovali prekážky, ktoré tomuto vyššiemu vedomiu bránia, tak utvárajú nové, ktoré ľudí ešte viac zamotávajú v pavučine našej „maji“. Náboženstvá miesto toho aby toto „tretie oko“ a veriacich otvárali, tak robia pravý opak. A takáto je realita toho nášho sveta, nad ktorým musí rozumný človek iba zaplakať…

  2. ad.Obsahem mého srdce je Absolutní Láska.Vztah mého srdce s Otcem je
   postaven na jejích základech.

   To je pravda.

   ad.Absolutní Láska by Vás jistojistě zabila.
   To je Vaše mentální spekulace.Jsem Paní ve svém „domě“.

   ad.Přišla jsem Starý Zákon naplnit.
   Ano,to je pravda.
   A co je na tom pro Vás nepochopitelné a rouhačské?:))
   Možná proto,že ještě neznáte pravý obsah Starého Zákona.Pak byste mi jistě
   již rozuměl.

   Pane Karle,Nové zjevení je taktéž popisem vlastní cesty jednotlivce.Řekněte,
   proč z toho znovu někdo dělá organizaci,odsuzování druhých,atd.?Je to stále
   o tom samém:Ne venku,ale uvnitř sebe samého pracuj.Jinými slovy:Až projdete
   cestou Nového zjevení uvnitř sebe samého a dojdete do cíle,až pak o tom hlásejte.
   Vězte,že jsou v každém člověku klady i zápory.

   Chtěla jsem se zároveň zeptat:
   Proč svým spekulativním výrokem typu
   ad.- hlavní mužský aspekt absolutní duševnosti Pána Ježíše Krista je pravda,

   znovu svůj mužský aspekt duše(Matčina Syna)přibíjíte na kříž?Cožpak si nejste
   vědom,že tak posílíte jen své falešné ego?Právě to falešné ego(prvorozeného) měl člověk obětovat,nikoliv mužský aspekt duše(Jednorozeného),a již vůbec ne zabíjet
   malé děti.
   PS:Pán a Paní v jednom „domě“.To je to,pro co si sem i Vaše srdce přišlo.

   „Od Adama až po Jana Křtitele(od rozumu falešného ega až po sebepoznání vpravdě) není nikdo, kdo se zrodil z ženy, větší než Jan Křtitel, takže jeho oči neklesnou. Avšak řekl jsem: Kdo bude mezi vámi malý, ten pozná království a bude větší než-li Jan.“

   Království nebe je královstvím čité mysli.Nanebevzetí je UVĚDOMĚNÍM,POCHOPENÍM
   v mysli,neboť jak dolu(uvnitř jednotlivců),tak i nahoře(v Jednotě) a naopak.

   „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

   1. Doplním:
    Chtěla jsem tím říci,že na „kříži“ zůstal přibit ženský aspekt
    (citová anima) duše,nebo-li kus(polovina) Srdce,které každému dítěti
    dala Matka srdcí.Mužský aspekt zesílil do egoismu-rozumářství.Důsledky
    můžete vidět všude okolo.
    Je smutné,že i dnes budou spící znovu ukřižovávat ve svých myslích
    Absolutní Lásku svých srdcí-za třicet stříbrných, místo aby Ji konečně
    z toho kříže sundali a mohla vstoupit do jejich vědomí a mysl pročistit.

    PS:Juda= „Ten, který chválí“ Boha
    třicet stříbrných=prodávat duchovní Poznání pro deficit ženského aspektu
    v srdci

    Otázkou zůstává:
    Kdo ještě i dnes prodává duchovní Poznání Bohu samotnému?
    Poznání,které Rodiče rozdávají všem zdarma bez rozdílu.
    Boha opěvuje,ale Jeho děti okrádá,manipuluje s nimi,ponižuje.

    PS2:Toto je největší nástrahou na duchovní cestě.Proto se bez Lásky k Bohu,
    tedy všem a všemu stvoření bez rozdílu, absolutní Lásky ve svém srdci,
    k Božskému Otci dostat nedá.

    1. Milá Hvězdičko,
     jenom mi přišla až příliš sebevědomá Vaše prohlášení o absolutní lásce ve Vašem srdci a o tom, že jste přišla naplnit Starý Zákon, tak jsem reagoval. Vy mi potvrzujete, že jsem smysl sděleného pochopil správně.
     Nic proti tomu nemám, je to Vaše věc. Že jste zvláštní je z Vašich komentářů cítit.

     Máte pravdu v tom, že obsah Starého Zákona moc neznám. Z mého pohledu: samá jména, překotné děje a žádný smysl. Dnes vím, že má duchovní smysl a je psán jazykem souvztažností. Některé důležité části Starého Zákona jsou vysvětleny v literním smyslu Pánem Ježíšem Kristem v knihách Nového zjevení a něco ve spisech Swedenborga.

     Re: Proč svým spekulativním výrokem typu
     ad.- hlavní mužský aspekt absolutní duševnosti Pána Ježíše Krista je pravda

     To není moje spekulace, to je sdělení Pána Ježíše Krista. V něm/ní je zdroj pravdy. Pravda představuje proces a jen skrze pravdu může být bytost (mysl) vysvobozena z negativního stavu.
     Proto sem taky píšu i když bezvýsledně, ale to nevadí.

     Re: znovu svůj mužský aspekt duše (Matčina Syna) přibíjíte na kříž?
     Pravdu přibíjím na kříž? Nebo nepravdu přibíjím na kříž? Zase Vám nerozumím, ale na to jsem u Vás už zvyklý. Nevím co, nebo koho nazýváte Matkou? Pokud myslíte Ducha Svatého (jak jste někde napsala), tak tomu nerozumím dvojnásob. Jedna Matka také operuje na tomto Webu:)

     A ještě k absolutní lásce. Když už tak bezpodmínečná láska, tomu bych ještě rozuměl. V takové lásce není žádná moudrost. Je nemoudré milovat i to negativní, s tím je třeba zápasit.
     Činí se to hledáním a žitím pravdy.

 16. Řeknu Vám to jinak,pane Karle.V tzv.Novém Zjevení je spousta nesrovnalostí.
  Pro mé srdce je přínosem uvedení faktu,že Božství v nás tvoří Dva v Jednom,
  jejichž „spojením“ mohu stvořit v sobě samém Člověka.Tedy především fakt,že
  v každém člověku jsou TŘI bytosti,a že není jen Pán-Otec,ale také Paní-Matka
  a Jejich Dítě(taktéž dvojčátka v jednom vědomí,..fraktální posloupnost).

  Otec-Matka jsou pohyb a klid.

  Říká se před Kristem a po Kristu.Je to PROMĚNA MYSLI díky Absolutní Lásce,
  Lásce Bezpodmínečné,Matce.Ta ve skutečnosti byla v lidských myslích „zabita“.
  Ona nikdy neodešla,no přišel čas Jejího Probuzení Otcem.Otec a Syn jsou Jedním
  Vědomím,mužským aspektem.Otec je Matčiným Synem proto,protože Otci dala kus
  (polovinu)svého Srdce-Lásky(Vědomí),a tak se změnila Jeho Mysl.
  Celý tento Příběh,složený z příběhů,společně prožíváme už dost dlouho(tedy
  z pohledu vnímání člověka).Tisíce let.

  Dále Nové Zjevení se velmi často opírá o Starý Zákon,přičemž je zjevné,že jeho
  PRAVÝ obsah NEZNÁ.A to je to,co se Vám snažím říci,protože hvězda se již zřítila
  k zemi,co dostala od Otce „klíč od jícnu propasti“ a „kobylky se již vyrojily“….andělé již dávno na polnice troubí..

  ad.V takové lásce není žádná moudrost.
  Jde „vidět“,že Matku srdcí jste ve své lidské mysli „zabil“,no v duchovním
  srdci Ji najdete zcela jistě.Když ne,Otec Vám pomůže.Nečekejte však procházku
  růžovou zahradou,nýbrž „údolím smrti“.Lámání srdce je bolestivou záležitostí,
  osobní zkušeností každého člověka.K Otci začne proudit Láska bezpodmínečná a
  od Otce se dostane vašemu srdci milosti rozumu,stane se dobrým.

  ad.Je nemoudré milovat i to negativní, s tím je třeba zápasit.

  Zásadní otázka pro Vás:Co je to negativní?Ono co je negativní pro Vás,Vaše city
  a pocity,může být Vaším pozitivem,získanou zkušeností,bohatstvím,moudrostí.

  Zjevení, 22. kapitola

  18. Já dosvědčuji každému, kdo „slyší“ slova proroctví této knihy: kdo by něco přidat k těmto věcem,
  tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize

  překlad:
  ***18.Říkám vpravdě těm,kdo mají uši k slyšení,kdo se dozví něco důležitého,nenechá se ovlivnit a
  nebude spoléhat na sliby druhých:že zkušenostmi roste statečnost a za dobrou práci získá
  uznání a bude mu vstřícně přidáno(zažije mnoho nového a nepoznaného),co poslouží správné věci,
  neboť mít znalosti nestačí,třeba se naučit je v labyrintu a získávání poznání používat nejen ústně.


  19. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a
  ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.

  překlad:
  ***19.A kdyby někdo škaredě pomlouval,či nechal se ovlivnit a spoléhal na sliby druhých,
  ten také dojde Poznání,no poučení najde častěji,než útěchu,v bludišti pro sebe samého
  a čeká jej dlouhý život(bloudění),než pochopí mnohé k vlastnímu užitku a závist mu způsobí
  problémy,které ho zavážou do budoucnosti,protože očekával od druhých,co nedokázal sám.

  PS:
  DUCH SVATÝ=DUCH PROBUZENÝ=DUCH MOUDRÝ,PŘÍTOMNÝ-BÓDHI=Láska Bezpodmínečná,všeobjímající

  DUCH=MYSL
  SVATÝ=POROZUMĚNÍ ABSOLUTNÍ LÁSKOU V SRDCI=Pravda

  Duch Svatý=Myslet s Láskou(Duch+Duch v Jednom Vědomí,v Jedné Duši,v Jednom ♥)

  PS2:ad.Proto sem taky píšu i když bezvýsledně, ale to nevadí.

  Také zkouška-trpělivosti.Rozumím Vám velmi dobře,měla jsem stejný názor
  na zlo(chudobu srdcí) a násilí.Pak jsem dostala Otcovu názornou ukázku,zkušenost.
  Přestaly mé výčitky na Jeho adresu-pochopením Láskou a z Lásky k Němu.

  1. Anonymní,

   Re:Řeknu Vám to jinak,pane Karle.V tzv.Novém Zjevení je spousta nesrovnalostí.

   Pro mě je srovnalost sama. Pokud máme na mysli to od Petra.D.F. Je i jiné, od jiného autora, na jedno jsem někde natrefil, může jich být i víc.

   Re:Dále Nové Zjevení se velmi často opírá o Starý Zákon.

   S tím nesouhlasím,já bych řekl, že se o Bibli neopírá, ale spíš vysvětluje, co se v literním
   smyslu skrývá za duchovním smyslem Bible. Velice často vysvětluje, co vlastně říkal Ježíš
   Kristus a jak tomu správně rozumět. Vždyť je to Zjevení Pána Ježíše Krista a on/ona ví nejlépe, co vlastně tehdy Ježíš Kristus říkal a jaký to má zevní (literní) smysl pro naši planetu a současnou dobu.

   Re:Zásadní otázka pro Vás:Co je to negativní?

   Negativní – hříšné, odporující Pánu Ježíši Kristu (pravému Bohu). Též zlo (ďábel) a nepravda
   (satan).

   Re:K Zjevení Janovu 22/18,19

   Jiný překlad: Nikdo nemá měnit obsah tohoto konkrétního zjevení (Ježíše Krista přes Jana
   prostřednictvím Andělů – také channeling),jinak ponese za svůj čin následky.
   To však neznamená, že nemůže přijít jiné, nějaké nové zjevení.

   Re:Duch Svatý:

   Působení absolutní prozřetelnosti Pána Ježíše Krista.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference