mapa stránek || vyhledávání

Mystika (5. část) – souvislosti – SVOBODNÁ VŮLE

Často se v projevech člověka a v jeho chtění skrývá slovo vůle a za ním si lze i představovat mnoho významů. Co si přeji, jak něco udělám, kdy to udělám, proč to vlastně udělám, jak se zachovám…..atd.? Něčím se to rozhodování přece v našem životě řídí? Otázka reality svobodné vůle pro člověka dnešního, tzv. vyspělého světa, je často opomíjena; jedná někdy tak, že chybu pozná tehdy, až již může i být pozdě („kdybych sem jsem býval nechodil…..“, naříká malý hrdina francouzského filmu „Knoflíková válka“). Společenský řád ve velkém množství států činí však člověka za své skutky zodpovědného; snad jen vojáci svého času se mohli vymlouvat na povinnost plnění rozkazu. Kam by armáda přišla, kdyby každý voják zvažoval rozkaz svého nadřízeného a pak jednal podle své vůle?

Před uvědoměním si všeho, co se týká svobodné či podmíněné vůle, je ještě možná dobré se nejprve zamyslet nad některými dalšími základními pojmy, a to v širokém spektru souvztažností. Není to ale vůbec jednoduché tyto pojmy pochopit; neexistují na ně žádné vzorečky, jednotky a čísla.

lide-siluetyNapříklad taková „Realita člověka“? Co jsme my lidé? Je tzv. lidství tou jedinou podstatou našeho bytí? Nejednáme někdy pudově jako nějaká zvířata? A přestáváme snad existovat, když jsme vysvlečeni z naší tělesné smrtelné schránky? Tělo se navíc prý podle poznatků vědy mění – každých cca sedm (i více) let dochází k jeho přeměně. V průběhu nám vyměřeného času se mění i naše zvyky, myšlení, naše tělesné i duševní schopnosti. Co je tedy tím, co chápe tyto změny jako změny stále stejné a jedné „věci“ a co nám dává jistotu, že „Já“ je stále stejná osoba?

Neméně důležitá je i otázka, kterou může představovat pojem tzv. „Reality světa“ se všemi zcela logickými souvztažnostmi, které se při bližším zkoumání nabízejí. Co je vlastně náš svět? Je tím, co se nám jeví a co vnímáme našimi smysly a nebo nějaká skutečná /jiná/ realita se ještě skrývá pod jeho vnějším zdáním? Ve světě se každým okamžikem vše mění, vše je v pohybu. Jsme schopni ty tvořivé a nekončící vlny chápat? A existuje snad něco, co nepodléhá žádné proměně? Dá se vůbec přijít na to, co je pravdivou realitou světa?

Jaký je „Cíl lidského života?“, další základní otázka, kterou se zabývají lidé již stovky generací. A co vůbec je lidský život? Můžeme se ztotožnit s tvrzením, že údělem našeho života je pouze jíst, pít, vyměšovat, vychovávat děti, vydělávat na živobytí a nakonec zemřít?

A do toho se přímo nabízí a doslova plete „Realita času a prostoru“. Jsou tyto fenomény již konečné anebo nemají ani začátek a ani konec? Lze si vůbec představit čas a prostor jako nekonečný anebo naopak, že jsou nějak a něčím omezeny? Je-li čas a prostor reálný, tak pak smíme stejně uvažovat jen o omezeném úseku z nějaké nekonečné rozlohy, který jsme schopni obsáhnout, ať již je to z makro či mikro světa. Nejsou-li však čas a prostor reálné, připustíme-li to, pak se nám musí měnit i pohled o všech věcech světa, protože ty existují jen v prostoru a čase – chtělo by se dodat, v našem, o kterém si myslíme, že ho důvěrně známe?

A pak již přijde další problém; zamíchat do toho všeho chápání „Nejvyšší bytost“. Je, existuje vůbec Bůh? Je zde či tam a kde to tam je? A kde jsou a jak vznikly prameny, zdroje všech Jeho sil a energií, které mu přisuzujeme. Co je vlastně ta síla a co je vědomí? Máme zkušenost v působení síly spojené s vědomím? Dnešní člověk znalý již mnoha „svých“ zákonů či i jen spekulací o jejich působení, může narazit na otázku – a co je to ta tvořivá síla? Známe nějakou sílu, která je oddělena od vědomého přání? Jestliže ne, kde se nalézá zdroj „téměř“ nekonečných přírodních sil? Někdo tyto síly připíše jednoduše Bohu a má to vyřešeno. V tom případě však nastartuje další otázka – co je Bůh a má s námi nějaké spojení? A pokud ano, tak existuje v tomto spojení konečná realita? Může se stát, že spojení bude nějak přerušeno?

V definici svobodné vůle se lze zaobírat i problémy morálky s podotázkami typu – „Co je dobro“? O něčem si v nějaké situaci mohu myslet, že jen tím konáním dobra, pomohu např. nějakému člověku. Ale mohu si být jist, že opravdu pomáhám, že neškodím? Dokud totiž neznám cíl, nemohu se vydat správným směrem. Lze něco nazvat dobrem, co existuje i po naší smrti a co nám, lidem, může být užitečné pro všechny časy? A znovu se nabízí otázka, zda je dobro relativní či absolutní? Princ Hamlet říká, že “zde není nic ani dobré, ani zlé, jen myšlení tak věci rozděluje“? Že by tedy bylo vše pouze relativní? Pokud by bylo dobro relativní, pak by mohlo být také jistě i proměnné. Je potom možné stanovit nějaký pevný morální standard. Máme-li nasazeny stále jen modré brýle, můžeme vidět zeleně či bíle? My přece nemůžeme vidět věci takové, jaké jsou sami o sobě, ale pouze takové, jaké jsou pro nás, jak se jeví našim lidským smyslům. A můžeme, existuje-li vůbec absolutní dobro, zaujmout k něčemu takovému postoj?

V souvislosti s těmito myšlenkami je tu i otázka, „Co je správné?“ Zjednodušeně se dá říci, že např. správné činy jsou ty, které vedou člověka či alespoň ho přibližují k dobru. Špatné pak ho od dobra vzdalují. Je to tedy pouze jeho subjektivní idea o dobru, která rozhoduje o tom, co je správné a co je špatné. Dokud tedy obecně nevíme, co je dobro, neumíme ani posoudit, natož odpovědět na otázku, která činnost je správná a která není. Čin předpokládá vědomé chtění a znalost. Neznáme-li realitu svého bytí a světa, můžeme jednat; ale jak jednat, žijeme-li vzhledem k sobě a prostředí, které nás obklopuje, v absolutní temnotě?

Má tedy či nemá člověk „Svobodnou vůli“? Pokud si myslím, že má, může mít pak na výběr mezi více možnostmi. A opět se zdá být logické, že pokud je výběr otevřen, je jeho volba nerozhodnutá, nestanovená či i nestvořená. Volba tak může svobodně padnout na cokoliv z možných alternativ a není rozhodnuto pro kterou. Mohu tvrdit, že mi není předem známo, pro kterou možnost se rozhodnu? A co Bůh, tomu to je známo? Kdyby Bůh předem věděl, co si z daných možností zvolím, znamenalo by to přece, že „volba“ byla již nějak předem určena a skutečná svoboda volby tam tedy nebyla. Pokud je tedy Bůh vševědoucí, tak se tato jeho (pochopitelná) vlastnost a lidská svobodná vůle zdají být neslučitelné. Stvoření, které On stvořil a jehož jsme jen nepatrnou součástí, pak především On zná důvěrně; zná minulost, přítomnost i budoucnost všeho a všech. Ale namítnu-li, abych porozuměl a zjednodušil celou situaci, že Bůh se nevměšuje do lidské činnosti, vše se pak jeví v jiném světle. Někdy sám člověk předvídá svoji budoucnost a jeho domněnky se mohou ukázat i jako správné a tak si potvrzuje i svoji svobodnou vůli. Zrovna tak může ale znát budoucnost i Bůh. Tady je však dobré si uvědomit, že zatímco člověk je naprosto omylný a nepatrný tvor, je Bohu přisuzována kvalita nejdokonalejší bytosti a tak i jeho domněnky musí být vždy správné. Bůh však ví, kdyby nevěděl, nebyl by Bohem, a tak Jeho domněnka přestává být domněnkou. Zatímco u člověka se připouští určitá míra pochybnosti, u Boha tomu tak není a jde tedy v tomto případě o jasné vědění, Bůh tedy ani nepředpokládá, ani nepředvídá. Můžeme tedy tvrdit, že Bůh budoucí činnost člověka zná, ale neurčuje ji. A z toho vycházeje, mohlo by se říci, ANO, člověk má svobodnou vůli.

Jenže, Bůh neurčuje naše budoucí činy; ale zná je. Znamená to tedy, že určení naší lidské činnosti zůstává otevřené? Znalost věcí předpokládá jejich existenci. Určuje-li rozhodnutí k vybranému činu naše vlastní přirozenost skrze dlouhý řetěz příčin a následků anebo je-li tento čin určen za pomocí jiných vnějších sil, není v tomto případě až tak důležité, ale v okamžiku, je-li o činu vše známo, tedy určeno, a nikoliv přenecháno našemu svobodnému výběru, který je činěn vždy a právě až v okamžiku činnosti samotné, jde o činnost, která nám je předem determinována, předem určena. A nyní se rozhodněme?! Máme člověk svobodnou vůli – nemá?

Je tu ještě jedno vysvětlení, které může závěr této krátké úvahy ujasnit. Je zřejmé, že dokud se člověk, který má učinit rozhodnutí mezi dvěma či více alternativami, dosud nenarodil, tak rozhodnutí není učiněno a každá z alternativ je možná, a tak, je-li dosud nerozhodnuto, jak může existovat vědomí o tom, jak bude rozhodnuto, ať již u samotného Boha či kohokoliv jiného? Vždyť toto rozhodnutí má být teprve učiněno „svobodnou vůlí“ dosud nenarozeného člověka. „Na světě“ není ještě ani nositel svobodné vůle a z toho důvodu se ještě nezrodilo ani rozhodnutí! Jde tu o tzv. nestvořený stav, který nemůže v tom případě existovat ani v Nejvyšším vědomí Boha. A když On o něm neví, není tedy vševědoucí. Buďto není vševědoucí Bůh, anebo člověk nemá svobodnou vůli?! Oba případy se logicky vylučují. Pokud by však tyto dvě možnosti mohly skutečně existovat současně, pak jsme postaveni před velký problém, jak tento jasný protimluv vyřešit?

Jaký by byl Bůh, který ví, co budeme činit a pro co se rozhodneme a přesto nám nechává volný výběr toho, co činit chceme??

A jaký druh bytosti jsme v tomto případě my samotní?? Ať svobodně děláme tak či onak, ať se namáháme s rozhodnutím, či jednáme rychle, pod vlivem i emocí, stejně je rozhodnuto o tom, co uděláme, pro co se rozhodneme a jaké následky a proč je poneseme. Jen o tom nic nevíme.

Nemá-li však člověk svobodnou vůli, pak vše v jeho životě musí být předurčeno. Nemá možnost výběru a pak se nemůže vyskytnout otázka správného či špatného jednání. Jak pravil filosof E. Kant: „Musíš pouze to, co můžeš“.

Uvedu jeden skutečný příklad přímo z mé rodiny. Můj bratr se rozhodoval, zda pojede na internát učiliště v pondělí odpoledne anebo až v úterý ráno. Jeho svobodná vůle, něco, co „zvítězilo“ mu dalo rozhodnutí – v úterý ráno. Vlak, kterým by jel v případě opačné volby, se u Stéblové (mezi Pardubicemi a Hradcem Králové) srazil s jiným osobním vlakem a tehdy zahynulo přímo přes 100 lidí a přes 100 lidí bylo zraněno.

A další příklad, který znám jako povídku z Indie. Jeden panovník se ztratil při lovu a našel nocleh u prostého vesničana. Ten měl nádhernou sněhobílou kobylu. Ráno ji s obdivem panovník pozoroval a chtěl ji koupit, a to za velmi slušné peníze. Vesničan se svobodně rozhodl – neprodal. Sousedé mu to pak vyčítali jako velmi špatnou volbu. Asi za měsíc kobyla majiteli utekla a vesničané se mu o to více ještě smáli; nemáš nic, mohls mít alespoň peníze. Po několika dnech se však kobyla vrátila a přivedla s sebou, tato koňská krasavice, čtyři krásné hřebce. Posměváčci zmlkli; někteří říkali, ještě že jsi ji tenkrát neprodal. Za pár dnů syn tohoto vesničana zkoušel jezdit na jednom z nových hřebců, ten byl bujný a při pádu si mladík zlomil nohu. A zase se našli lidé, kteří připomenuli; vidíš, měls tenkrát kobylu prodat a syn by ti teď neležel s komplikovanou zlomeninou. Za pár týdnů se však země dostala do válečného stavu a všichni mladíci museli do války. Mnozí z nich se již domů nevrátili a nebo byli zraněni. Jediný, kdo zůstal doma, byl syn majitele kobyly a po uzdravení, kdy válka skončila, byl jedním z mála mladých zdatných hospodářů, který pak pomáhal celé vesnici. A někteří vesničané chválili majitele kobyly, že ji tenkrát neprodal. Na počátku byla svobodná vůle k rozhodnutí – prodat – neprodat? A co vše toto rozhodnutí nakonec přineslo?

Úplně na závěr tedy jeden, pro někoho možná související odkaz. Častokráte používáme rčení „vše souvisí se vším“. Nemusí to být doslova pravda, ale kdo věří na působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, kdy sklízíme to, co jsme naseli, může i pochopit, že naše tzv. svobodná vůle k rozhodnutí, jako možnost volby, je podmíněna naší předchozí setbou, skutky, činy i myšlenkami, které jsme činili a činíme. Pro současný i pro budoucí životy je nám tak připraveno nové rozhodování a tím i nové uplatnění tzv. svobodné vůle. Že „odměna“ za naše konání nemusí být vždy příjemná, je zřejmé. Na konec chci jen naznačit, že naše rozhodování co a jak uděláme, by mělo být v souladu s atributy lásky a dobra. Řečeno moderně – v mantinelech pozitivního jednání. Někteří se modlíme „Buď vůle Tvá“, ale oddáváme se pak, po naší modlitbě plně tomu, co by mělo naplňovat správný a čistý život?

S použitím knihy „Duchovní cesta mysticismu“ a dalších zdrojů z univerzálního poznání Mistrů, učení SANT MAT.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 4.4
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

249 komentářů

 1. Doplňuji svůj příspěvek: Ježíše Krista na Syna Božího považuji, mistra v Indii však nikoliv, i když s tímto názorem zřejmě nesouhlasíte.

 2. Čím je člověk ve své duši svobodnější, tím vyšší pravdy poznává.

  Bůh je trojjediný Duch a od zmrtvýchvstání Ježíše je třemi bytostmi v jedné:
  Duch: Bůh Otec + Duch Svatý (Bohyně Matka)
  Duše: Kristus
  Tělo: Ježíš

  (Vždyť i každý člověk má ducha, duši a tělo)

  Ježíš Kristus nikdy ve své misi a nauce neřekl: Hledejte Mistry a mějte je za své autority.
  Dokazatelně ovšem řekl větu všech vět: Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.

  Zde je velmi důležité pochopit, co opravdu znamená „nade všechno“.
  To znamená nejen nad svá konta, kariéry a sex (což samo o sobě není nic špatného a člověk to má v rozumné míře používat), ale „nade všechno“ znamená i nad veškeré nauky, nebo nad vlastní děti.
  Jednoduše proto, že kdo miluje něco víc než Boha, ten k Bohu z vlastní vůle nedojde, neboť:
  kde je poklad tvůj, tam je srdce tvé.

 3. p.Muladi , píšete:

  Zde je velmi důležité pochopit, co opravdu znamená „nade všechno“.

  Ked to beriete tak vážne, nie je to už za hranicu toho, čo by požadoval virtuálny Pánbožko? kEBY CHCEL TAKýCH , ABY VERILI všetkému, čo je popísané v Biblii aj s tými totálnymi hovadinami, mohol stvoriť biologických ,,robotov“,
  ktorí by nepotrebovali jesť, prdieť, vylučovať, milovať, ale by sa k NEMU celých 24 hodín v kuse ,,modlili? Načo by mu takýto ,,roboti“ boli, po určitom čase by ho to prestalo baviť a poslal by na nich tiež POTOPU. Aj mne by sa sprotivila ,,mäsová polievka“, keby som ju mal každý deň napr. počas dvoch rokov…Čiže preto ten virtuálny Jahve dal človeku tú ,,omielanú“ slobodnú vôlu, aby aj ON zistil, či to ide aj bez ,,robotizácie“. Keď nie, aj ON musí pre ,,TO“ niečo urobiť, a nielen sedieť na obláčiku a šmírovať, kdo, , kedy , s kým, a ešte aj prečo…Aj výrobcovia svoje výrobky inovujú, takže prečo sa to nedeje aj s luďmi?

  1. Pane Anonymní,

   ad: Ked to beriete tak vážne, nie je to už za hranicu toho, čo by požadoval virtuálny Pánbožko?

   Bůh Vám neříká, že Ho musíte brát vážně, klidně pro Vás bude „virtuálny Pánbožko“. Ale za prvé jsou věci, s nimiž opravdu nežertuje a za druhé, i Vy Boha ještě rád budete brát vážně.

   ad: mohol stvoriť biologických ,,robotov“…

   Mohl. Ale On chtěl děti. Vždyť i lidé, ač velmi nedokonalí, mají radši děti než počítače.

   ad: Aj výrobcovia svoje výrobky inovujú, takže prečo sa to nedeje aj s luďmi?…

   Ale děje. Akorát nemáte ani potuchy, jakými „inovacemi“ už lidé prošli a ještě i Vy sám projdete.

 4. Pane Vendo,
  nějakou dobu sleduji zdejší diskusi (přiznám se, že jsem na ni původně byla odkázána svým mužem, sama od sebe bych ji asi sledovat nezačala) a stále na mě dotírá jeden dotaz na Vás. Prosím, mohl byste upřímně odpovědět na otázku, zda připouštíte, že se můžete mýlit Vy sám a že se v něčem může mýlit i nauka indických Mistrů? Pokud se rozhodnete odpovědět, děkuji Vám za odpověď.

  1. Zdravím Vás, paní Danielo, na zdejších stránkách.

   Mohu se mýlit a určitě se i mýlím. Kdo se nemýlí vůbec, je dokonalý a kdo je dokonalý, tak se sem, do tohoto světa již nezrodil.

   V čem by se mohl mýlit jakýkoliv Mistr / i indický / nevím. Jsem podstatně na nižší úrovni než on. Mohu se však svobodně seznámit s jeho naukou, prozkoumat ji, ověřit si jeho tvrzení, okolnosti seznámení se s jeho naukou, prameny a zdroje z níž čerpá, sledovat jistou dobu jeho práci,jeho jednání s lidmi, seznámit se s lidmi, kteří již mají s jeho učením zkušenosti……/a není to vše, v posledním díle k mystice je to důležitý bod/ a pak se, zase svobodně za sebe rozhodnout, zda ji budu následovat. Nevylučuji však, že mohu udělat chybu. V minulosti jsem kolikráte šlápl vedle. Teď však, po desíti letech praxe jsem přesvědčen, že jsem na dobré cestě a proto tu Cestu Mistrů a jejich učení o duši Sant Mat „velmi mírně“ objasňuji.

   Pěkný den a kdykoliv se zase na něco zeptejte. Pokud budu vědět, rád odpovím. nemáte za co děkovat.

   Díky za Váš vstup.

   Václav Žáček /Venda/

 5. Svatební haiku,
  stále tiše doznívá
  zvonů hlas.

  Dokonalý tón,
  slova živá, pravdivá,
  klid a mír.

  Souznění prstenů,
  souznění srdcí.
  životem provází.

  Falešný tón
  varuje,
  posuzovaný odchází,
  svou cestu
  sám svobodně naplní.
  Bílá duše tiše
  splývá se zlatou,
  v tanci vesmírném,
  v Jednotě,
  smaragdovou barvou září,
  zlatá srdce vytváří.

 6. p. Muladi,píšete:

  Ale On chtěl děti. Vždyť i lidé, ač velmi nedokonalí, mají radši děti než počítače

  Ked nás virtuálny Boh berie ako deti, musí si uvedomiť, že deti sú aj zlé, odporné a sú aj vrahovia svojich rodičov. Určite ste v správach počuli, že napitý synátor zabil svoju už postaršiu matku, lebo mu už odmietala dať peniaze na alkohol. Takže ten virtuálny Boh , už pri stvorení hlineného Adama musel vedieť, aké bude jeho potomstvo odporné, falošné, neludské …
  Raz s nimi – ludmi už vraj ,,pozametal“, nejako sa mu to ludstvo vymklo z rúk. A ON to nevedel, že tak bude? Nie je teda vševedúci, ako v rozprávkach býva DEDO Vševedko . Zlyhal a chcel tento problém pozametať pod stôl tak, že na všetkých pustil POTOPU? To je priamo až ludské. Takto nemúže reagovať Boh, takto môže reagovať len evolučne nevyspelé zviera, akým totiž človek je. Kolko sme si počas cca 10.000 rokov vyvraždili súkmeňovcov? Milióny, miliardy ? A polepšili sme sa ? Ja tvrdím že nie, lebo to ,,zvieracie“ je vždy v nás a nijaký virtuálny Ježiško to z nás vevytrepal. Práve v jeho mene sa udialy ešte odpornejšie zločiny, ako sme schopní svojim rozumom poňať…

  1. Pane Anonymní,

   z Vašeho příspěvku jednoznačně vyplývá, že Bůh dělá chybu, když si k Vám nechodí pro rady…

   To, na čem lpíte Vy, je něco úplně jiného, než je to, co preferuje Bůh.
   Vám jde o tělo, ale Bohu jde o (nesmrtelné) duše lidí – naše pozemská těla On bere asi tak, jako Vy výchovný prostředek vůči dětem.
   Už když jen toto pochopíte, tak se Vám hodně uleví.

   ad: lebo to ,,zvieracie“ je vždy v nás a nijaký virtuálny Ježiško to z nás vevytrepal…

   A „nevytrepe“. Snažte se sám – víte, co je správné a ke konání toho máte svobodnou vůli.
   Anebo se nesnažte (i k tomu máte svobodnou vůli) – ale zákon akce a reakce je nezrušitelný. A že se mnohdy reakce objeví natolik později, že si ji lidé neumí dát do souvislostí s jejich akcí, to na uvedeném zákonu nic nemění.

 7. p. Muladi, s vami sa dobre diskutuje, pretože nepoužívate ,,podpásovku“.

  To je úder tam ,,dole“ a netvárite sa, že ste s Jahvem kamarád od narodenia.Ale napísali ste zaujímavú vetu.

  – ale zákon akce a reakce je nezrušitelný.

  Ja osobne poznám len fyzikálny zákon akcie a reakcie.Preto aj vzlietli rachejtle do vesmíru. To je zákon, ktorý platí v hmotnom svete. Zákon o ktorom píšete v tomto hmotnom svete neviem či platí. To by muselo byť aj v reálnom svete zachytené na konkrétnych prípadoch, v počte prevyšujúcom min 99% , aby sme to mohli nazvať zákonom. Vezmite si históriu, napr. taký Lojzo Pinočet, nech mu je pekelný oheň pritvrdený . Je zodpovedný za tisíce životov za svoje pravicové presvedčenie a nenávisť voči lavici. A čo nevidíme, chudáčik min. masový vrah sa dožil skoro sto rokov, Cirkev počas svojho žitia po ňom ani neštekla, a kde je tu zákon v praxi a hlavne Poučenie z krízového vývoja?
  Viete mi s istotiu potvrdiť, že tento ,,masový vrah“ skončil v ,,Pekle“, alebo ako ,,ničiteľ“ červených skončil v ,,Nebi“? Bol nositelom ZLA, alebo Dobra? A zase je tu ten odporný uhol pohladu na vec.
  Takže keby mal platiť zákon : Za DOBRO dostaneš modrý puntík, za ZLO červený puntík, bolo by všetko jasné. Ked otrčím ,,kopytá“ budem opuntíkovaný. Ked bude viac červených, som v perdeli, ked viac modrých, budem akože O.K ?
  A prosím vás, kto bude moje činy hodnotiť a puntíkovať? Možno po smrti bude taký LEVEL, kde sa každý sám bude musieť opuntíkovať a podla toho palec ,,hore“, alebo palec ,,dolu“. Taká Nebeská samocenzúra. Fuj, Gomora, Sodoma…
  Ale kde je návod, ako sa bude puntíkovať. Desatoro ? To je na takéto vyhodnocovanie strašne málo. A čo napr: Nepokradneš? Umieram od hladu a aby som prežil, od dedinského kulaka som ukradol dve hrušky. To bude červený puntík? A obhajoba, môjho konania ? Nebude ? Ale keby bola, ,,do konca sveta“ by toto puntíkovanie nemohlo skončiť. Ale predpokladajme, že by cca 50 miliard ludí, ktorí žili na tejto Zemi – len odhadom , bolo opuntíkovaných. A čo potom?…..
  Naozaj budeme v troch leveloch? Nebo, Peklo, Medzipeklie-Medzinebie?
  A čo ked nebudem chcieť do Neba, medzi zhýralých pápežov, ktorí mali aj syfilis a iné idporné choroby z nerestí?

  1. Pane Anonymní,

   co si myslíte, že mluví ve Vašich příspěvcích? Vaše ruce? Váš jazyk? Nebo snad atomy Vašeho mozku? Ne. Mluví Vaše myšlení. A to myšlení má nějaké frekvence. A jiné myšlení má jiné frekvence (jež se v hmotě projevuje jinými slovy a jinými skutky).
   Duši každého člověka lze tedy označit jako zdroj frekvencí.

   Na naší Zemičce jsou všechny tyto zdroje pohromadě a navzájem se různě ovlivňujeme – ale už tady si vytváříme vlastní světy, do nichž patří ti, se kterými být chceme a zároveň se vyčleňujeme oproti těm, se kterými být nechceme.
   O to víc platí toto pravidlo „Svůj mezi své“ po odchodu z tohoto světa.

   Ilustračně řečeno, kdo vyzařuje frekvence 2 až 7 jedmotek, bude ve frekvenčním pásmu 0 až 10. Kdo vyzařuje frekvence 17 až 19, bude v pásmu 11 až 20 a tak dále.
   Ti z vyšších světů mohou navštěvovat lidi ve světech nižších, ale naopak to není možné.
   To je ono „dělení zrna od plev“.
   Pinochetové žijí ve světě Pinochetů, kde chce každý každému vládnout a matky Terezy žijí v úplně jiném světě, kde chce každý každému pomáhat.

   Do jakého světa odtud půjdete Vy, to si určíte (jako každý) tím, jak kvalitní duši – čili osobní zdroj frekvencí – si tady vypěstujete.

   Nemáte ponětí, kolik informací, zpráv z mobilů, GPS, rozhlasových a jiných stanic kolem Vás lítá každou sekundu. A stejné je to s nebem, peklem, rájem, očistcem, věčnými lovišti a podobně – stačí jen se naladit na příslušné frekvence.
   Ve skutečnosti je totiž úplně všechno, opravdu úplně všechno, záležitost frekvencí a vlnových délek, které ovládají hmotu. A když říkám všechno, tak i Vaše emoce, myšlenky a samotný Váš život.

   Měl byste to začít brát vážně, protože tady, právě kvůli nepřeberné pestrosti frekvencí, se člověk může celkem rychle učit a měnit. V roztříděných frekvenčních pásmech (světech) se člověk už učí a mění mnohem hůř. Proto i jeho cesta do vyššího světa je tam obtížnější.

 8. Pane Muladi, je duše ( emoce, myšlenky) hmotné podstaty? Stále zde čtu, že po smrti fyzického těla se duše kamsi stěhuje, převtěluje, dál existuje atd. Z hlediska biologie, fyziky, chemie, zákona zachování hmoty a energie myšlení, emoce a tedy i mozkové vlny zanikají. A dá se to i změřit.Takováto duše hmotné podstaty za života existuje. Já se domnívám, že žádné fyzické spojení mezi tím, že já si představím místní kostel a předtasví si ho někdo jiný 150 km daleko neexistuje.Neexistuje vliv myšlenek na hmotné děje ( pohyb hvězd v galaxii, oběh planet, tornádo, povodeň, šíření vysílání TV, mobilní sítě, Wi-Fi, světlo žárovky, vyzařování infračerveného záření psa..).
  Nerozumím tomu, že člověk na chodbě jdoucí před máni se často ohledne, když si to usilovně přejeme. Pes často ví, kdy přijde panička domů a reaguje s přestihem. Mnoho paranormálních jevů ( telekineze, přenos myšlenek na dálku) může být ovlivněna špatně nastaveným pokusem a špatnou statistikou. Prostě normální jevy neregistrujeme. Tím neříkám, že pranormální jevy neexistují nebo že jim rozumím.
  Chování zvířat, které nesmrtelnou duši nemají, má mnoho obdobného s myšlením.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ActionPotential.png/220px-ActionPotential.png
  Myšlení je spojení neuronů přes výběžky ( dendrity, axony), štěrbiny mezi denrity jsou řádově 20 nm a vzruch lze znázornit jako změna napětí: zhruba -55 mV otevírá elektricky řízené iontové kanály. Tedy jde o výchylku napětí desítky mV za dobu několika milisekund a protéká proud. Pokud tedy myšlení chceme nějak schématicky vyjádřit, tak jsou napěťové a proudové impulzy mezi neurony.Některá spojení se ukládají do dlouhodobé paměti, většina (obrazové vjemy zaměstnávají mozek např. z 80 %) se vymaže.
  Píšete :“Ve skutečnosti je totiž úplně všechno, opravdu úplně všechno, záležitost frekvencí a vlnových délek, které ovládají hmotu. A když říkám všechno, tak i Vaše emoce, myšlenky a samotný Váš život.“
  Dotaz : Vaše frekvenční pásma „bude ve frekvenčním pásmu 0 až 10″ ..“bude v pásmu 11 až 20 a tak dále“.
  Jak jste uvedl, všechno jsou u Vás frekvence. Teď jsem zrovna v pohodě a přeji všem mír v duši, takřka matka Tereza na internetu.
  Takže jaké frekvence v jakém pásmu k Vám vysílám?

  Prosím konkrétně. Když o tom nevíte nic, tak to taky sdělte.

  1. Pane Pardale, díky za vstup.
   K vaší myšlence – kopíruji :
   „Chování zvířat, které nesmrtelnou duši nemají, má mnoho obdobného s myšlením.“

   Duše, ač zatím nikdo neví, co to z pohledu materiální vědy je, je vždy nesmrtelná. Není z tohoto světa a nepodléhá tu žádným uvedeným vědám. Duše je podstata života. Umírá tělo a nastává jeho přeměna. I mozek, jeho subtilní proudy a ovládání přes nervová vlákna a další možnosti je jen součást těla. Ale duše? Zůstává a vtěluje se do různých jiných těl.

   Jinak nemohu Váš příspěvek nijak komentovat, protože je pro mne příliš vědecký. Jsem ale zvědav, jak zareaguje pan Muladi, kterému je určen. Vaše debaty s ním a s panem Lubkem jsem vždy se zájmem sledoval.

   Pěkný den.
   Venda

  2. Pane Pardale,

   to jste načal velmi širokou oblast a konkrétní čísla (hodnoty frekvencí) já v ní neznám, ale vím, jak to funguje.
   Myslím, že na téma „všechno jsou frekvence“ jsme už spolu mluvili a je otázkou, na kolik chcete brát váženě to, co říkám.
   Ve stručnosti: (dvojrozměrná) energie je vlněním jakoby otevřeným, „surfuje“ na fotonech, které si lze představit jako lívanečky – kam dopadnou, tam se rozplácnou a tím energii předávají.

   Trojrozměrné atomy jsou „lívanečky seškvařené do knedlíčků“, které mají vlnění sbalené dovnitř. Proto každý atom kmitá a když z něho chceme energii dostat, musíme ho „rozbít“ V tom momentě pak vznikají (nejen) dvojrozměrné „lívanečky“ s energií na povrchu.
   A pro každou energii jsou určující právě frekvence a vlnové délky.

   Když jsem napsal, že každá duše je zdrojem vlnění, tak to vlnění je natolik jemné, že nedokáže po svém rozvibrovat „hrubou“ hmotu kmitajících atomů těla. Ale když se duše z těch atomů „vysvleče“, vtiskuje své vlnění do jemněhmotného dvojrozměrného prostředí, v němž se nachází.
   Ilustračně řečeno, člověk nedokáže roztlačit vagon, ale s dvoukolákem si dělá, co chce.

   Podobným způsobem vznikají obrazy našich snů, které každý přece prožívá naprosto opravdově (a je jasné, že s jinou frekvencí duše by obrazy snů musely být jiné).

   Co se týká smrtelnosti duší zvířat, kdybych Vám sdělil, co se s nimi ve skutečnosti děje, nejspíš byste mi nevěřil a já bych se Vám ani nedivil – nechejme to na jindy.
   Zatím si zkuste zvykat na to, že veškerá fantazie lidstva je méně, než realita Boha.
   Jestli máte opravdový zájem se o tom něco dozvědět (aniž byste všechno musel „baštit i s chlupama“), tak třeba zde: http://www.lorber.cz
   Ovšem vůbec nic Vám samozřejmě nevnucuji.

  3. Co je BIOREZONANCE?
   Elektromagnetická působení mají základní význam v organizaci, struktuře a funkčnosti živých systémů, jak ve zdravém stavu, tak i v případě onemocnění. V buňkách a mezi buňkami neustále probíhá prostřednictvím elektromagnetických vln výměna informací.
   Elektromagnetická kmitání — to jsou nejdůležitější síly v přírodě. Řídí metabolismus, růst, distribuci hormonů, pocit bolesti, tzn. veškeré fyzické projevy života. Spojovací síly uvnitř molekuly – to jsou právě magnetické síly. Takovým způsobem ani molekuly nejsou mezi sebou spojeny fyzicky, ale pomocí elektromagnetického působení.

   Člověk je složitý elektromagnetický systém, vzájemně působící s okolním světem v různém rozsahu frekvencí. Můžeme je rozdělit na základní frekvence, podpůrné frekvence a frekvence energeticko-informační výměny mezi buňkami.
   Energeticko-informační výměna mezi buňkami probíhá frekvencí 40-70 GHz (což se rovná 40 – 70 miliardám kmitů za sekundu). Je to pro člověka nejdůležitější rozsah frekvencí. Základní frekvence — 7,8 a 14,1 Hz — to jsou alfa frekvence — a beta-rytmy mozku. Prakticky souvisí s fluktuacemi magnetického pole Země.
   Tímto způsobem je chráněn člověk: lidské biorytmy, podobně jako shodné vidlice ve školním kabinetu, jakoby rezonují s elektromagnetickým polem Země a synchronizují se.

   Biologické působení elektromagnetických polí závisí především na dvou parametrech — síle a frekvenci vyzařování:
   V závislosti na síle rozlišujeme tepelné a netepelné působení.
   Pomyslnou hranicí mezi těmito oblastmi je veličina 10 miliwatt na cm2 ozařovaného povrchu. Při takové síle se mohou tkáně zahřát na několik desítek stupňů.
   Na frekvenci vyzařování závisí, jak dobře se vstřebává energie v těle člověka.

   Například VHF vlny (30 – 300 MHz) se slaběji vstřebávají v tkáních než decimetrové vlny (300 – 3000 MHz), a vyzařování centimetrového rozsahu (3 – 30 Ghz) se může úplně “zaseknout” v živé tkáni v hloubce několika centimetrů. Na biologický systém do jisté míry mají vliv i vyzařování rozsahu velice vysokých frekvencí (30 – 300 GHz).

   Energeticko-informační výměny v organismu charakterizuje relativní dynamickou stálost vnitřního prostředí (krve, tkání organismu) a stabilitu základních fyziologických funkcí (krevní oběh, dýchání, metabolismus a tak dále). Na energeticko-informační úrovni probíhá množství složitých procesů. Vzájemné působení probíhá v rozsahu velice vysokých frekvencí, generovaných buňkami. Při vzájemné komunikaci na frekvencích 40 – 70 GHz, vytváří buňky torzní pole, které je může fixovat v určité poloze v prostoru. Vytváří tak různé buněčné skupiny: vnitřní orgány, kosti, svaly atd.

   Doktor Harold Burr z univerzity Yale zjistil, že onemocněním předchází změny elektromagnetických impulsů, jejich sled, fázování, frekvenci a intenzitu. Znamená to, že diagnostika energeticko-informační výměny organismu je schopna vyhodnotit zdravotní stav člověka a především – je schopna předpovědět onemocnění a podle toho navrhnout preventivní opatření. Testování je založeno na teorii rezonance podle principu zpětné vazby v lidském organismu. Probíhá při tom aktivace subkortikální struktury mozku – hypotalamické oblasti (centrální ozvěna regulace veškerých funkcí v organismu) a registrace signálů, které vysílá.

   K vytvoření rezonančního efektu v biosystému je nutná existence některých faktorů:

   • Charakteristika kmitání, nebo typ kmitání – shoda spektru kmitání zvyšuje pravděpodobnost vzniku rezonančního efektu.
   • Frekvence nebo množství kmitání za sekundu – k existenci rezonančního efektu v biosystému, frekvence odpovídajícího kmitání musí odpovídat frekvenci samotného biosystému.
   • Amplituda, výška kmitání – čím je amplituda větší, tím je větší pravděpodobnost vzniku rezonance.


   Plné spektrum elektromagnetických kmitání člověka, který je kombinací všech kmitání od jeho atomů, molekul, tkání, orgánů a systémů organismu, představuje dva různé typy kmitání: fyziologické a patologické.

   Fyziologická (“harmonická”) kmitání, jsou ty, které pochází ze zdravých orgánů. Každý orgán ovládá specifickým, jedinečným pouze pro něj, spektrem elektromagnetických kmitání.

   Pro každý orgán lidského organismu je určen rozsah frekvencí, například: pro srdce tvoří 700-800 Hz se zvětšením při stenokardii na 1500 Hz.
   Pro ledviny je to 600-800 Hz se zvětšením při zánětu na 900 Hz.
   Pro játra je to 300-400 Hz se zvětšením při zánětu na 600 Hz.

   Patologická („disharmonická“) kmitání vznikají, když se tenké procesy řízení mění kvůli kmitání, které nepatří organismu a je působeno vnějšími nepřirozenými vlivy, jako je silný vysílač, blízké elektrické vodiče a zařízení. Tato narušení samozřejmě ústí ve fyzické projevy onemocnění, pokud regulační systém nebyl schopný je adekvátně kompenzovat.

   Také je důležité zmínit, že ve zdravém organismu v neaktivním stavu se nachází velké množství mikrobů a virů, a změny frekvencí mohou ovlivňovat jejich aktivitu. Při snížení frekvence na 450 Hz se mohou aktivovat viry, při 350 Hz — mikroby. Nebo-li: Vnější rozkmitané geostatické pole odlaďuje u původně zdravého organismu jeho nastavení na principu rezonance přičemž systém organismu se nechává „rozeznít“ podle disharmonického vnějšího „vzoru“ kmitání.


   Co je to člověk z pohledu biorezonance?
   Člověk – to je mnohovazebný hierarchický systém řízení, a signály, které v něm probíhají, se dělí na harmonické (fyziologicky zdravé) a disharmonické (patologické).

   Abychom se mohli vyznat v tom, jak biorezonance vzniká, postačí nám k tomu základní vzdělání. Při vysvětlování žákům jevu biorezonance jistě uvede učitel fyziky následující historický příklad: „Představte si, že po mostě přejíždí ve vysoké rychlosti spousta tanků a jiných těžkých strojů a most to vydrží. Stačí však, když přes most projde rota vojáků držící stejný krok a most se rozpadne – proběhla rezonance. Až tak mocná je její síla. Těchto vlastností využíval sám Nikola Tesla. Zjistil nebo vypočítal rezonanční frekvenci předmětu, mostu, domu a stačily těsně umístěné menší cívky, jejichž pracovní bod byl naladěn shodně s rezonančním bodem mostu, aby most spadl. Stejně tak díky rezonanci praskají skleničky za určitého shodného zvuku operní pěvkyně a stejně tak se využívá rezonance při principu léčení zappingem – působením frekvencí na nemocný organismus, jehož viry, patogeny, mají rezonanční kmitočet právě shodný s elektrickými impulzy držených elektrod. Díky tomu viry prasknou, proběhne jejich destrukce – zničení v těle a přestanou nemocnému dále škodit.

   Již od 8 třídy víme, že jakákoliv buňka je obalena membránou, na jejímž povrchu jsou seskupeny různé bílkovinné molekuly. Pokud je buňka živá, je její membrána nabitá elektrickým nábojem: vnitřní strana membrány je nabitá záporným nábojem a vnější kladným nábojem. Pokud bychom v této chvíli „bouchli“ do membrány, tak se začne „klepat“ (vibrovat) a pochopitelně začne vyzařovat elektromagnetické vlny, protože je elektricky nabitá. „Bouchnout“ je nejpohodlnější kolmým elektromagnetickým impulsem, který vyprovokuje buňku (nebo virus, mikrobiologický objekt, … ) a ta mu odpoví shodnou odpovědí podobně, jako stěny tunelu odrazí zdroj zvukových vln ve víceméně stejné podobě a vzniká ozvěna. Na buněčné úrovni vzniká celkem shodné pole s vnějším, vzruch se přenáší rychle celým systémem a v okamžiku dochází k rezonanci celého organismu, rostlin, ale i neživých struktur obsahujících vazby a jistou homogenitu,..
   http://zony.vbrne.info/biorezonance.html

   1. Hvězdičko, na internetu koluje několik opravdových hovadin : třeba chemtrails, vesmírní lidé nebo orgonit. Právě Vámi doporučená stránka směřuje na orgonit.

    http://zony.vbrne.info/biorezonance.html
    http://zony.vbrne.info/bovis.html
    zde jsem se dočetl, že 6000 – 6500 jednotek Bovis je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota.
    Jednotka Bovis: údajně 1000 Bovisů odpovídá vlnové délce 1 nm, tedy zdravý člověk má vlnové délky asi 6-6,5 nm ( 1 nm = 10^-9 m), to je oblast vlnových délek rentgenového záření.
    Že by se někde vloudila chybička?
    http://zony.vbrne.info/orgonity.html

    Doporučuje orgonit, který „Dokáže eliminovat zóny a vitalizovat“
    http://orgonity.eu/ , to je počteníčko.
    Např. kovové špony zalité v plastu nebo minerály, které nás ochrání před přebytkem peněz, za 350 Kč nekup to.

    Kupte si místo toho třeba velké balení kávy, ta vcelku prokazatelně působí povzbudivě na nervovou soustavu.

 9. Pane Muladi, dobře, beru to jako, že o těch frekvencích, co jsou tak důležité nevíte nic, jenom to, že existují. Pojem blbost nebo moudrost taky existuje, projevuje se velmi různě a dokonce ani nepotřebuje frekvence.
  Pan Venda soudí, že duše je nehmotná a nesmrtelná, nerozumím tomu, ale alespoň to k sobě sedí. Vaše duše z frekvencí hmotné podstaty je taky nesmrtelná, pokud tedy ti mimozemšťani z jiných prostorů se svými extra frekvencemi naše frekvence rozhází po vesmíru..prostě pokud chytneme frekvence dobré Matky Terezy, a to ještě věřím, že je měla.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295280-matka-tereza-je-mytus-misto-pomoci-se-za-chude-radsi-modlila-tvrdi-akademici.html

  Matka Tereza byla hodně fyzicky malá, budou to asi vyšší frekvence, dlouháni 2 m s tím rezonovat nemůžou.
  Fotonové lívanečky a atomové knedlíkové škvarečky vlnění to je fakt záležitost Praha 8, Bohnice.
  Elektromagnetické vlnění ( tedy i foton) je trojrozměrné, ne dvojrozměrné. Kmitá ve dvou rovinách, magnetické pole (B) je kolmé k elektrickému ( E)a oba tyto vektory jsou kolmé ke směru šíření -vektoru rychlosti ( v)
  viz např. obrázek na
  http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/11_elmag/11_elmag.htm

 10. pan Degon napsal:
  chodíme na tento web preto, aby sme rozšírili svoje znalosti z oblasti, nášho záujmu a trochu aj preto, aby sme očistili svoje „ego“, alebo „karmu“ …je správnejšie ľuďom otvárať ich oči k chápaniu

  Podle sebe i svého okolí, které mi doporučilo občas na zdejší diskuse nahlédnout, se domnívám, že značná skupina lidí má jiné důvody pro chození na tento web.
  Jednak udělat si úsudek, co si myslí, co vyznávají druzí, a pak to, vyzkoušet si svou emoční stabilitu v případné občasné diskusi. Stojím si skutečně za svým poznáním? Rozčílí mě diskutující s odlišným názorem? Jak se k němu zachovám, budu mít nějakou nutkavou potřebu mu jeho názory vyvracet a opakovaně předkládat ty své? Je to dost dobrý prostor pro sebereflexi.

  Jinak zastávám názor, že v přehršli protichůdných názorů může nepevně stojící člověk i „zblbnout“, přichytit se nějakých nepravd, které se ale těžko odhalují, když člověk nemá kontrolu přes ucelený systém poznání – ten by hlásil, že „nová cihlička“ se nehodí, ale kdo si poznání skládá z různorodých cihliček různorodých názorů, tak se k souladné ucelenosti asi těžko dobere.

  1. A ještě jedno. Je to skvělé místo k tomu naučit se zde kultuře svého projevu, neboť tu člověk okamžitě dostává zpětnou vazbu. :-)

  2. Milá Daniela,
   určitú myšlienku je možno vyjadriť rôzne (podľa stupňa svojich schopností a inteligencie), ale v podstate pri každej diskúsii ide o konfrontáciu vlastných myšlienok a postojov voči tým druhým. Ale zaujímavý je tu motív – prečo to robím? Zrejme tu nikomu nejde o to, aby som toho druhého ponížil a zdeptal a seba vyzdvihol (to by bolo choré). Ak nás motivuje láska k blížnemu, tak chceme svojmu blížnemu prospieť a nie mu uškodiť. A súčasne od blížneho prijímame pomoc pre seba, lebo predpokladáme, že koná z rovnakých pohnútok. Tu potom nejde o jednotlivé slovíčka, ako svoje myšlienky vyjadrím. A neurážam sa preto, že ma partner nepochopil.
   Pekný deň!

   1. pan Degon napsal
    … zaujímavý je tu motív – prečo to robím? … Ak nás motivuje láska k blížnemu, tak chceme svojmu blížnemu prospieť a ne mu uškodiť …

    Aniž bych to vztahovala na Vás (nevztahuji to momentálně na nikoho konkrétního!!!), tak jsem i z jiných diskusních fór došla k závěru, že i ten, koho motivuje láska a chce bližnímu svému prospět, může často škodit. Neuškodí jen ten, kdo prezentuje skutečnou Pravdu, ne domněnky, které jsou s Pravdou neslučitelné. Jenže dle mých zkušeností to často bývá i tak, že ten kdo skutečně ví, zná, tak pokorně mlčí. Zatímco dost často největší křiklouni místo „chleba dávají kamení“, jen zavádějí druhé na pláně mimo Pravdu. Takže ten motiv sám o sobě nezaručuje výstup v souladu s tím motivem. Ještě jednou podotýkám, že toto nepíšu s konkrétní představou někoho, některých zde diskutujícího/diskutujících.

    1. A jak člověk bezpečně pozná, že prezentuje skutečnou Pravdu? Vždyť právě zde se setkáváme s jedinci, z nichž každý je přesvědčený o tom, že právě on je ten, kdo prezentuje tu skutečnou Pravdu. Znáte nějaký zaručeně spolehlivý prostředek, který by člověku s naprostou jistotou prokázal, že právě on prezentuje tu skutečnou Pravdu?

    2. Moje zkušenosti z různých fór mě jednoznačně vedou k tomu, že lidé velmi těžko rozeznávají to, co je Pravda a co není. Nepoznají to nejen čtenáři, ale stejně tak i tvůrci příspěvků. A právě proto se stává, že příspěvky jsou zcela protichůdné. Člověk se dle mého zneschopnil to rozlišit, nicméně ho to karmicky neomlouvá, když případně další jedince zavádí na zcestí, proto by každý měl důkladně zvážit, jestli vůbec a co kde bude prezentovat.
     Zaručený prostředek, který by naprosto každému jedinci zaručil rozeznat Pravdu, neznám. Podstata lidské bytosti, duch, totiž není dostatečně živá, aktivní, její aktivita je u drtivé většiny lidí podvázaná. Probuzení a zaktivnění tohoto jádra člověka jediné může ono neomylné poznání zajistit.

    3. Paní Jana,
     myslím, že zde není nikdo, kdo by prezentoval skutečnou, absolutní Pravdu.
     Kdo tu cokoliv prezentuje, ať je to např.filosofie nebo náboženství či i mystika, vždy je to jen a jen cesta, kterou lze Pravdu hledat.

     Lze tu diskutovat o prostředcích, ujasňovat si pojmy, ale Pravda je daleko. Ale, a to zdůrazním, je i velmi blízko. Je v nitru chrámu lidského těla. Jedině tam se dá hledat. Ve vnějším světě neexistuje, to si troufám tvrdit.

     Pěkný den.

     Venda

    4. Ano, s tím nelze než souhlasit. Proto oceňuji všechny příspěvky z nichž je patrné, že si jejich autor tyto skutečnosti uvědomuje. Děkuji Vám za trpělivé a kultivované prezentování Vašeho pohledu na duchovní skutečnosti.

    5. Milá Daniela (a ostatní nováčci tohoto fóra),
     tieto otázky (o pravde a ich dokazovaní) ktoré tu kladiete, sme my starší návštevníci tohoto fóra pretraktovali a rozoberali už skôr a preto ich už nemáme chuť opakovať u každého nového diskutéra, lebo potom by diskúsia nebola o ničom inom. Ale, čo treba podotknúť je, že pravda jestvuje a je ju možno dokázať pomocou logiky filozofie, ale aj pomocou mystiky o čom je tu práve ona rozprava od pana Žáčka, (alias Venda).
     Neviem, či sa tu dajú vyhľadať tie staršie polemiky, ale pre nováčkov by mohli byť zaujímavé…
     Pekný deň!

    6. Jistě, nepředpokládám, že to, co jsem napsala, jste sám (i ostatní tohoto fóra) ještě neřešili, neslyšeli, nezamýšleli se nad tím. V souvislosti s vyhrocenějšími polemikami poslední dobou (alespoň dle mého) se mi zdálo podnětné to zdejším aktérům připomenout.

    7. Pro paní Danielu,
     Váš poslední příspěvek, který je dvoustým není ještě pod článkem, ale je již v RSS komentářích.

     „Jistě, nepředpokládám, že to, co jsem napsala, jste sám (i ostatní tohoto fóra) ještě neřešili, neslyšeli, nezamýšleli se nad tím. V souvislosti s vyhrocenějšími polemikami poslední dobou (alespoň dle mého) se mi zdálo podnětné to zdejším aktérům připomenout.“

     Píšete to panu Degonovi, ale také drobně zareaguji.

     Období opravdu „vyhrocených“ polemik, alespoň podle mne, tady skončilo před několika měsíci odchodem některých jednotlivců. Teď je to opravdu více „tvůrčí“ diskuze. V ní je však důležité, aby diskutující mezi sebou reagovali přesně, tj., když citují, tak přesně, nepodsouvat neřečené – tedy nenapsané myšlenky či slova a nakonec uznat, že cesty se různě mohou protínat…. atd.. Ale i to se časem zlepší.

     Obor „hledání absolutní Pravdy“ je složitý. Na žádné škole se neučí. A tady, zase podle mne, se pár amatérů snaží přispět svým nepatrným poznáním k objasnění. Jak jsem daleko? To neumím posoudit.

     Jsem rád, když se tu objeví nový člověk, který upozorňuje na něco, vyptává se, tvoří si své postoje. Každý je však do určité míry svoboden v přijímání myšlenek, filosofií atp.. Nemyslím si, že žádný z déle tu diskutujících není vůdcem žádné sekty a nevnucuje myšlenky žádným, byť i jen slovním násilím. Každý si vytváří svou cestu, dostává pro ni podněty z venku i vnitřku. Orientace je zase na každém zájemci. Pokud myšlenky napsané tu nikomu konkrétnímu neubližují, není to o karmické zátěži, o zodpovědnosti. Za sebe mohu říci, že jsem tu nepatrným atomem, který díky svým i neblahým životním zkušenostem, chce změnit svůj život, své postoje, jít po cestě, která se odklání od materiálního světa, jít více k duchovnosti. Logika je ošemetná. Je logické např.nekouřit, ale mysl vyhoví svým smyslům, kterým to chutná a povolí „si sobě kouřit, vědomě si ničit zdraví“. Filosofie je krásná věda. Můžete, to téměř každý, koupit metráky knih, třídit je podle jednotlivých směrů, učit se jazyky, mít je podle autorů. A všechny je přečíst. A pak se zastavím, rozhlédnu se z kopce po přírodě kam oko dohlédne a řeknu si, tak kam asi půjdu, čemu dám přednost? Nabídek je mnoho a každý si může svobodně vybrat. I to bylo „dědictví“ z Ráje.

     Paní Danielo, ještě jednou Vás tu zdravím.
     Jedna paní diskutující se tu v minulosti přiznala, že výchozí články/ až na vyjímky = od těch svých favoritů / a že reaguje až na následnou diskuzi. Bylo to podivné a po tomto přiznání vlastně pak odešla. A nejvíce diskutovala o formě diskuze. Samozřejmě, i tak to jde. Je však, podle mne, mnohem přínosnější, diskutovat k meritu věci. Tak se člověk dostává dál.

     V Indii jsem četl takový příběh. Člověk spadl do studny. Volal o pomoc. Slyšel ho kolemjdoucí. Hodil mu lano. A ten dole ve studni začal vyptávat….., kdo jste, proč mne chcete vytáhnout?, jak to, že jsem do ní spadl?, to nebyla nijak označena? je to lano dostatečně silné? udrží mě? čí to je studna? jak je hluboká?…..atd. až se ten s tím lanem, který spěchal jinam rozhodl a od pomoci po mnoha výzvách odejít. V takové roli jsme tu kolikráte i my, lidé. Stále diskutujeme o ledasčem, ale jádro nám uniká. Nejprve je přece nutné se dostat ze studně, být osvobozen, pak je čas na zjišťování až nepodstatností. Ty časem budeme umět odlišit od podstatného.

     Pěkný den

     Venda

    8. Příběh z Indie je názorný. Mám ráda podobenství, podporují obrazotvornost. Víte, já i mé okolí má také již nějaké nezanedbatelné zkušenosti, a proto si uvědomuji, že je důležité být „z dosavadní studny značící pád osvobozen“ ale ne vhozením do studny jiné. Svým způsobem chápu, že zralejší člověk hodně prověřuje, co přijme za duchovní stanoviska, a zas tak moc si nechce „zaplevelovat“ prostor a čas daný pro duchovní rozvoj zbytečnými „nábližkami“.
     Domnívám se, že nutností pro to, aby se člověk s Pravdou seznámil, je více než diskutování její prožití v rámci daných možností, tedy niterná práce.
     Pokud se ale někteří účastníci chtějí trumfovat, kdo toho ví více, lze je maximálně upozornit na malichernost jejich počínání, ale to je tak všechno.

 11. Pane Pardale,

  tvrzením: Elektromagnetické vlnění ( tedy i foton) je trojrozměrné…
  jste na mých rtech vykouzlil úsměv.

  Elektromagnetické vlnění se šíří v (kulových) vlnoplochách. Přičemž tvrdit o ploše, že je trojrozměrná, je blud a základní neznalost geometrie i fyziky.
  Když fyzik ve svém myšlení protne dané vlnoplochy kolmým rozměrem, takže z vlnoploch dostane paprsek, to vůbec neznamená, že tím v realitě vlnoplochy získaly třetí rozměr.
  Pořád jsou to dvojrozměrné plochy (které se šíří trojrozměrným prostorem).
  Doučte se tedy základům geometrie a fyziky a poznámky, jako je ta o Bohnicích, si raději nechte příště pro sebe.

  ad: Matka Tereza byla hodně fyzicky malá, budou to asi vyšší frekvence, dlouháni 2 m s tím rezonovat nemůžou…

  Pane Pardale, je otázka, jestli vy sám, ač patrně vyšší, než matka Tereza, jí saháte aspoň po kotníky. (Což by byl ten pravý důvod, proč s ní rezonovat nemůžete.)

 12. Pane Muladi, píšete fyzikální objevy :“(dvojrozměrná) energie je vlněním jakoby otevřeným, „surfuje“ na fotonech, které si lze představit jako lívanečky – kam dopadnou, tam se rozplácnou a tím energii předávají.“
  “ Elektromagnetické vlnění se šíří v (kulových) vlnoplochách. Přičemž tvrdit o ploše, že je trojrozměrná, je blud a základní neznalost geometrie i fyziky. Když fyzik ve svém myšlení protne dané vlnoplochy kolmým rozměrem, takže z vlnoploch dostane paprsek, to vůbec neznamená, že tím v realitě vlnoplochy získaly třetí rozměr. Pořád jsou to dvojrozměrné plochy (které se šíří trojrozměrným prostorem).“
  Asi máte na mysli čelo vlnoplochy a jakýsi hypotetický jeden foton. Realita je jiná. Slunce svítí, vysílá stále fotony, ty se šíří radiálně všemi směry prostorem. Nějak jste se zahleděl do vlnoplochy (lívanečku), který se rozplácne. Vezmeme to jednoduše. V místnosti je tma a rozsvítíte. Čelo vloplochy je v cuku letu pryč od žárovky. Následuje za ním tma nebo světlo trvá a zaplňuje prostor a světlem a energii? Kde je Vaše dvojrozměrná energie? Světlo jako vlnění se může odrazit, šířit štěrbinou, interferovat atd. Viz heslo Huygensův princip

  http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/optika/0210.htm

  http://vojtahanak.cz/files/edu/kmity/difrakce.html

  Každý bod vlnoplochy je zdrojem elementárního vlnění, jehož obálkou je výsledná vlnoplocha.

  Dle Vás vlnění vyzařované člověkem je hmotné podstaty ( má jakési blíže neurčené frekvence, které stále netušíte), ale s atomy nereaguje. Jak píšete : „každá duše je zdrojem vlnění, tak to vlnění je natolik jemné, že nedokáže po svém rozvibrovat „hrubou“ hmotu kmitajících atomů těla. Ale když se duše z těch atomů „vysvleče“, vtiskuje své vlnění do jemněhmotného dvojrozměrného prostředí, v němž se nachází.
  Fajn, takže tvrdíte, že elektromagnetické vlnění se šíří v kulových vlnoplochách a vyslané myšlenky tuto vlnoplochu naruší. Nemůže to dopadnout jinak, než že už nebude vlnoplocha kulová. A ona je kulová -viz právě ten Huygensův princip (v homogenním prostředí).
  Nešiju do Matky Terezy, ale do toho, že o frekvencích, kterými se cosi předává nevíte nic, jen že existují.

  Píšete:“Elektromagnetické vlnění ( tedy i foton) je trojrozměrné… jste na mých rtech vykouzlil úsměv“
  Fyzik Maxwell asi před 150 lety matematicky vyřešil šíření elektromagnetického vlnění. Vektory magnetický ( B) a elektrický ( E) kmitají kolmo k sobě. Kromě toho oba vektory (pravotočivě) rotují, takže skutečně vyplňují prostor, řeknu hodně schématicky jako napůl rozkroucená mucholapka, kde středem této jakési trubice se světlo podle vektoru rychlosti v, který je kolmý k oběma k B i k E.

  1. Kvark gluonové plazma. Celý klip má tři části. V první je zobrazeno kvark-gluonové plazma za vysokých teplot, které panovaly ve vesmíru v časech kratších jak mikrosekunda. Kvarky se setkávají s antikvarky (značeny barevně) za vzniku vysoce energetických fotonů (šedivě). Po srážce se tyto fotony mohou měnit opět na pár kvark-antikvark. Tak, jak se vesmír rozpíná, se pohyb částic zpomaluje. Druhá část animace je věnována detailům hadronizace látky. Od deseti mikrosekund dochází ke spojování kvarků a antikvarků do dvojic (mezony) a trojic (baryony). Souhrnně oba typy částic nazýváme hadrony. Nejznámějšími jsou částice jádra, neutron a proton. Třetí část animace zobrazuje delší časový úsek při procesu hadronizace látky. Opětovně je patrné zpomalování pohybu částic souvisící s poklesem teploty vesmíru.
   http://www.aldebaran.cz/animace/Phy_qgp.avi

   http://www.aldebaran.cz/animace/Phy_Meta.avi

   http://www.aldebaran.cz/animace/Phy_LH_disp.avi

   Polarizace elektromagnetické vlny. V animacích si prohlédněte různé polarizace elektromagnetické vlny. Za rovinu polarizace se považuje rovina kmitů elektrického vektoru. Na animacích je znázorněn červeně. V první animaci je rovinná polarizace, elektrický vektor kmitá v rovině. V druhé animaci je eliptická polarizace. Kmitající elektrický vektor v daném místě prostoru opisuje elipsu, obdobně při kruhové polarizaci (třetí animace) kružnici. Na poslední animaci je stojatá elektromagnetická vlna, která vznikne složením vln při odrazech mezi dvěma zrcadly.
   http://www.aldebaran.cz/animace/em_circular.gif

   http://fyzweb.cz/materialy/hvizdy/3_elmagvakuum.pdf
   http://www.aldebaran.cz/animace/index.php
   http://www.devbook.cz/maturitni-otazky-z-fyziky-vlneni-zvuk-a-akustika
   (kyvadlo+kruh)
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmito%C4%8Dtov%C3%A9_p%C3%A1smo

   http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/57-intenzita-gravitacniho-pole
   (Intenzita gravitačního pole je vektorová veličina..)

  2. Pane Pardale,

   Někdy mi připadáte encyklopedický (což chválím), někdy protivný (což nechválím) a někdy, řečeno kulantně, záhadný (což je tento případ).

   Ad: V místnosti je tma a rozsvítíte. Čelo vlnoplochy je v cuku letu pryč od žárovky. Následuje za ním tma nebo světlo trvá a zaplňuje prostor a světlem a energii? Kde je Vaše dvojrozměrná energie?
   Odpověď: vstřebaly ji zdi místnosti.

   Ale když je tento příklad pro Vás složitý, vezměme jednodušší.
   V celém vesmíru mějme jenom jeden zdroj světla, který po vytvoření jedné kulové vlnoplochy vypneme. Co se děje dál?
   Celistvá vlnoplocha se při šíření od zdroje začne trhat na jednotlivé fotony a jejich celková hmotnost bude v jakékoli vzdálenosti vždy konstantní. Zároveň platí, že co vzniklo z dvojrozměrné vlnoplochy, nemůže z ničeho nic přijít k třetímu rozměru, nemá se to jak stát trojrozměrné. Chápete?

   Ad: Fajn, takže tvrdíte, že elektromagnetické vlnění se šíří v kulových vlnoplochách a vyslané myšlenky tuto vlnoplochu naruší. Nemůže to dopadnout jinak, než že už nebude vlnoplocha kulová. A ona je kulová …

   Za prvé jste si špatně vyložil to, co jsem napsal, a za druhé – nepodezírám Vás z toho, že byste neznal pojem interference, při němž k narušování vlnoploch skutečně dochází.
   (A mimo jiné kvůli interferencím v těle bude složité určit hodnoty souboru frekvencí duše člověka. Všechno je to v „jenom pytli“ a nejen že kmitají všechny atomy, ale i každý orgán má vlastní vlnění a vše se mění. V neposlední řadě je pak otázkou, zda by pro lidstvo vůbec bylo dobré to znát.)

   Ad: Vektory magnetický (B) a elektrický (E) kmitají kolmo k sobě. Kromě toho oba vektory (pravotočivě) rotují, takže skutečně vyplňují prostor…

   Jistě, ale pořád jde o plochy (a rotaci) v trojrozměrném prostoru. Vždyť Vy sám píšete: „dva vektory“ – a dva vektory existují v ploše, že ano.

   1. Pane Muladi, vlnoplocha dle Vás se štěpí na jednotlivé fotony, mezi nimi Vám vznikly jaksi díry, nebo se přeci jen vlnoplocha neštěpí, jak praví Huygensův princip, co myslíte?
    Nevím co řešíte. Čelo vlnoplochy je kulová plocha, vlnění vyplňuje prostor.Tvrdím snad něco jiného? Ve (skoro) každém místě PROSTORU vyspělého státu můžeme trvale zachytit rádiové, TV, často Wi-fi vlny.Tvrdíte něco jiného?
    Váš příklad jak světlo letí ze žárovky dvojrozměrně a dopadne na stěnu, kde se projeví energie, je omyl. Energii nese foton, má energii po celé své dráze. Myslíte, že střela má energii jen když na něco dopadne nebo má stále kinetickou energii E = 0,5*mv^2 vzhledem k pevné zemi? Divím se, že jste nevymyslel, že energie ( foton) se šíří ne plošně, ale v jednom směru lineárně.
    Skládání vlnění ( interference) se děje v prostoru, že je to na obrázcích nakresleno plošně je způsobeno tím, že je placatý papír, ne energie. Příklad z polorozvinutou mucholapkou jste nepochopil.
    Píšete a citujete mě : “ Ad: Vektory magnetický (B) a elektrický (E) kmitají kolmo k sobě. Kromě toho oba vektory (pravotočivě) rotují, takže skutečně vyplňují prostor… Jistě, ale pořád jde o plochy (a rotaci) v trojrozměrném prostoru. Vždyť Vy sám píšete: „dva vektory“ – a dva vektory existují v ploše, že ano.“
    Nikoli. Ohněte tvrdý papír kolmo a Vystřihněte dvě sinusové plochy, točte s nimi doprava a běžte k oknu. Plocha vyplní prostor. Chápu co myslíte. Část protoru formálně není zasažena. Asi jako když roztočím kuličku na niti a budu postupovat vpřed. Může nějakou malou překážku minout. Realita je jiná, funguje to jako sekačka na trávu, lis rotující list trefí každé stéblo trávy.Není zjistitelná část prostoru, kde vlnění není. Zvuk z ulice je všude. Nebo máte možnost se postavit někam, kde se ve volném protoru nešíří?
    Žárovka neemituje foton, ale fotony, čili nepřetržitý sled vln vyplňuje prostor.
    Pokud potřebujete nutně energii v rovině, tak snad polarizované světlo, které kmitá v jedné rovině, jinaksvětlo kmitá ve všech směrech kolmých ke směru šíření, psal jsem už mockrát. K interferenci běžného světla dochází stále, ale statisticky se vynuluje, takže interferenci nepozorujeme.I to je důkazem toho, jak energie ( světlo) vyplňuje prostor.

    Opět dotaz : jaké konkrétní frekvence vysílá člověk, který šíří dobro?
    Přečtěte si, co jsem psal Hvězdičce, vymáčkněte se konečně, jaké frekvence nebo vlnové délky má Vaše jemnohmota.
    08.05.2014 22:56

    „http://zony.vbrne.info/bovis.html

    zde jsem se dočetl, že 6000 – 6500 jednotek Bovis je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota. Jednotka Bovis: údajně 1000 Bovisů odpovídá vlnové délce 1 nm, tedy zdravý člověk má vlnové délky asi 6-6,5 nm ( 1 nm = 10^-9 m), to je oblast vlnových délek rentgenového záření. Že by se někde vloudila chybička? “
    Neřešte jestli jsem encyklopedický, starejte se o to, abyste doložil svá tvrzení nebo je odvolal. To je Váš problém.

    1. ad.žárovka:
     3.7 Nepolarizované vlny
     Když rozsvítíme doma lustr, světlo ze žárovky se rozšíří vše
     mi směry. Můžeme si představit, že vlákno žárovky je složeno z obrovského množství malinkatých, navzájem nezávislých zdroječků elektromagnetického vlnění, které nekmitají ve fázi.
     Z každého zdroječku vychází nějak polarizovaná elektromagnetická vlna. Každou jednotlivou vlnu bychom snadno popsali rovnicí. Ovšem slož
     ením takového množství různě posunutých vln, jejichž vektory~E
     kmitají do všech stran, vzniká chaotické kmitání~E do všech směrů. Takové vlnění nazýváme nepolarizované. Světlo,se kterým se běžně setkáváme (ze Slunce, ze žárovek…), je nepolarizované.
     (http://fyzweb.cz/materialy/hvizdy/3_elmagvakuum.pdf)

     nanometr: jedna miliardtina metru, značka nm

     ad.polarizace:
     Polarizace elektromagnetické vlny. V animacích si prohlédněte různé polarizace elektromagnetické vlny. Za rovinu polarizace se považuje rovina kmitů elektrického vektoru. Na animacích je znázorněn červeně. V první animaci je rovinná polarizace, elektrický vektor kmitá v rovině. V druhé animaci je eliptická polarizace. Kmitající elektrický vektor v daném místě prostoru opisuje elipsu, obdobně při kruhové polarizaci (třetí animace) kružnici. Na poslední animaci je stojatá elektromagnetická vlna, která vznikne složením vln při odrazech mezi dvěma zrcadly.
     http://www.aldebaran.cz/animace/em_circular.gif

     ke kyvadlu v kruhu:

     Pohyb mezi maximální výchylkou na jedné straně a maximální výchylkou na druhé straně se nazývá kyv. Dvěma po sobě jdoucím kyvům říkáme KMIT.

     cit.:
     Teorie záření hmoty se zabývá registrováním záření nebo vln, které jsou našemu oku neviditelné. Kyvadlo – podobně též virgule – slouží jako ukazatel.
     Užívání kyvadla je možné se naučit, pokud žák dokáže využít svůj cit pro záření. Kromě toho musí umět dostatečně prohlubovat svoji schopnost vnímání.
     Kdo nedisponuje dostatečnou citlivostí, kdo se nedokáže povznést nad ovlivňování sebe sama, kdo neumí soustředit své myšlenky nebo ztratil sebevědomí, ten nemůže kyvadla užívat a tím rozvíjet schopnost vnímat záření a zdokonalovat schopnosti potřebné k práci s kyvadlem.
     Skutečně existující jemně hmotné oblasti účinku kyvadla jsme se my, lidé se svými smysly, podobně jako svého života či duše, zmocnili pouze částečně. Před vědeckým bádáním je ještě veliké a rozsáhlé pole. Původ spočívá v záření hmoty a v kosmickém prozařování těles; obojí vyvolává pohyb kyvadla.
     Abychom se kontaktovali s touto oblastí, použijeme jako ukazatele zprostředkovatele či indikátoru kyvadla nebo nástroje o něco většího – virguli.
     Nástroj – kyvadlo či virgule sám o sobě mrtvý se uvede do pohybu pouze rukou člověka schopného užívat tyto pomůcky. Stejně jako naše uši registrují zvukové vlny, naše oči zaznamenávají světelné záření či vlnění, registruje naše schopnost vnímat – záření; neviditelné záření a jemně hmotnou sílu vyšetřovaného předmětu.

     Znalec v oboru vyzařování hmoty však ví, že není podvodník, nýbrž že zde musí jít o působení přirozených sil.
     Oblast výzkumu a pole působnosti teorie záření hmoty jsou velice rozsáhlé. Teorii záření hmoty bude patřit budoucnost.
     Bohužel se u nás téměř vždy odmítá všechno, co se nedá vysvětlit a dokázat „exaktně vědecky“, tzn. materialisticky. Tedy všechno, kde vysvětlení je v současnosti ještě skryto nebo se pojmenovává cizím slovem „okultní“. Jako by pro nás nebyl „okultní“ celý život, od stébla trávy po člověka. Jako by nebylo pro vědeckého badatele nic přitažlivějšího, než se zabývat právě těmi věcmi a jevy, pro něž prozatím nemáme uspokojivé vysvětlení, a bojovat o jejich osvětlení a pochopení.
     Povážlivé soudy některých kritiků a posměváčků, kteří teorii záření hmoty odsuzují od svých psacích strojů, aniž by se jí skutečně předtím zabývali, kteří se snaží z vlastního zájmu či zájmu jiných zesměšňovat nebo potlačovat, by se v dnešní době již neměly objevovat.

     Tvar pohybů nad stejným předmětem je u řady lidí schopných pracovat s kyvadlem natolik rozdílný, že jeden může docílit čáry, jiný elipsy, třetí kruhu. Často slýchané tvrzení, že nad tím či oním materiálem vzniká pouze jedna určitá kyvadlová dráha, není na místě.
     Základní myšlenkou teorie záření hmoty při práci s kyvadlem je ona naprosto převažující nadvláda našeho ducha nad rozumem „mens agitat molem“ (duch ovládá masu).
     Pohyby kyvadla je nutné pokládat za čistě přirozený proces. Nemají nic společného s fantazírováním, pověrčivostí, spiritismem apod. Ke svému vyšetření kyvadlem používáme vždy v přírodě ověřený bod, jenž vysílá záření.

     Nutno dbát na následující: Kyvadlo se dokáže pouze kývat, nikoli však mluvit, a kývání nastává jako ryze přirozená záležitost, přičemž nejedná neživé kyvadlo, nýbrž potřebný podnět dává osoba jemně hmotného záření.
     Existuje také mimosmyslová – spiritistická metoda práce s kyvadlem, kdy na kyvadlo působí síly cizí, nám neznámé.(nesouhlas-umí „mluvit“:))*

     Člověk obojího pohlaví, schopný práce s kyvadlem, je takovým malým světem pro sebe sama. Tento malý svět je vestavěn do moře života velkého světa a je s ním nerozlučně spjat. Nalézáme se uprostřed mohutně se vlnícího moře sil, ze kterého můžeme čerpat jako z Pramene, který nikdy nevysychá.
     ———-
     ZÁŘENÍ:
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

     Velmi dobře rozumím Vaší otázce:“Že by se někde vloudila chybička?“
     Ne,nikoliv,nevloudila.Za tou otázkou se skrývá další otázka,kterou
     jste mohl položit ihned:
     Jak může nanometrický „svět“ ovlivňovat ten „větší“.Jak může ovlivňovat
     něco tak „malého“ něco tak „velkého“ jako je vesmír.
     Nejenže může,ono tomu tak opravdu je.

     PS:Není vůbec náhoda,že se o toto téma zajímáte z hlediska fyziky.
     No patří zde i chemie.Je to úžasný „svět“.Zrovna tak jako Vy chcete
     dokázat bludy vymyšlených „blábolů“,tak zrovna tak je mou záležitostí,
     na základě vlastních zkušeností,očistit fakta od naučených sprostostí,
     a to z pozice naučené mysli člověka(biorobota).
     Kyvadlo je vynález mého srdce(hodně dávno:) ke komunikaci s Otcem.

     ad.Vaše otázka:
     Jaké konkrétní frekvence vysílá člověk, který šíří dobro?
     To je rozumářská otázka,protože co je to dobro?Co je dobré pro Vás,
     nemusí být dobré pro druhé.Pokud však máte na srdci otázku nenásilí,
     bez tzv.chudoby srdce,tak je to frekvence Lásky bezpodmínečné,všudy
     přítomné,27 krát rychlejší než světlo(právě pro svou přítomnost a
     stálost).

     Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce přibližně 390–790 nm.
     Takže odpověď zní : (390-790).27 nm.(10 530-21 330 nm)

     A nyní k otázce jednotek Bovisů:
     1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

     (10 530-21 330).1000

     Od poloviny 20. století je platná teorie o dualitě částice a vlnění. Světlo se tudíž chová jako vlna, která nese kvantované množství energie.

     Světlo je elektromagneticke vlnění o frekvencích v rozmezí 3,95 . 1014 Hz – 7,89 . 1014 Hz. Světla různých frekvencí vyvolávají v lidské oku různé barevné vjemy. Vlnová délka světla, kterou dokáže lidské oko zpracovat je v intervalu 380 nm – 760nm.

     Láska :je 27-krát rychlejší než světlo(3,95 . 10(14) Hz – 7,89 . 10(14) Hz)
     „kulička vacua“ uvnitř lidského těla,duše,která je v neustálém spojení
     s Nadduší,Matkou-Láskou,která zakouší život v lidkých jedincích,kteří
     jsou od sebe odděleni iluzí fyzického těla a jeho falešného ega.Mysli
     těchto falešných osobností vládne Otec do té doby,dokud se ty Matčiny „kuličky“ v lidských tělech nenaučí myslet srdcem,tedy s láskou, samostatně a důsledně zodpovědně.Do té doby si jen myslí,že „myslí“ a
     konají.


     Otec mi dnes k tomu všemu řekl:
     „Každou sekundou musíš čelit světlu,které ti stavím do cesty.(lásce)“

     PS:Má komunikace s Otcem začala přes kyvadlo a písmeny(27) v Kruhu
     tzv.božím oku.Otec mne naučil číst z papíru i bez kyvadla.Dnes
     kyvadlo vůbec nepotřebuji a dokonce s Otcem komunikuji i bez toho
     tzv.božího oka na papíru a přes jiné lidi,či mé děti.
     Abyste mi rozuměl,můžete to považovat za paranormální jev.Jenže jsem si
     vědoma toho,že tak může komunikovat se Zdrojem-Otcem a Prasílou-Matkou každý člověk.A to přímo a vědomě.A jsem si vědoma i toho,že se to dá
     vědecky dokázat zrovna tak,jako dokážu spolu s Otcem,o čem ve skutečnosti
     Bible je.Protože Vědomí s Nevědomím komunikuje svou řečí,svým jazykem.
     Jen na to během doby temna(spánku) zapomněl.No nezapomněl ukrýt Pravdu
     do symbolů,aby je při probuzení zase našel.A proč „spal“?Souvisí to
     s cykly intenzity světla.I to přichází ve vlnách.

    2. Paní Hvězdičko,

     tento Váš příspěvek se mi celkem líbí, až na nějaké drobnosti.
     Nepochopil jsem třeba:
     Láska :je 27-krát rychlejší než světlo(3,95 . 10(14) Hz – 7,89 . 10(14) Hz)

     Rychlost světla je cca 300 000 000 m/s – má snad platit „krát 27“? (Zvýšíte-li jen frekvence, zmenší se lambdy, ale rychlost světla se nezmění.)

     Zároveň by mne zajímalo, odkud tu informaci o zvýšené rychlosti máte.

     A nezvažovala jste možnost napsat samostatný materiál o kyvadle a Vašich zkušenostech s ním?

    3. Matka Univerza= Hudba Srdcí

     Je to všudypřítomná energie rychlejší než světlo, která nemá žádnou frekvenci, má informace ke všem frekvencím,
     nepodléhá gravitaci a má vlastní inteligenci.

     Když Ji chcete vlastnit „uteče“ vám tak,že sama sebe změní.
     Když Ji náháníte v kruhu,sedí si v klidu uprostřed.
     A když ji hledáte a bloudíte,jde vždy po při vás.:))
     ————-
     „Jako fyzik vám na základě svých výzkumů atomu mohu říci, že neexistuje žádná hmota jako taková!
     Veškerá hmota vzniká a existuje jenom díky určité Síle, která způsobuje vibrování atomových částic
     a vytváří nejmenší sluneční systém – atom.“ Max Planck

     „Jako veškerý výtvor, je i člověk součástí celku, který nazýváme Vesmír, a je jen navenek omezován
     časem a prostorem. Prožívá sám sebe, jako by byl oddělen od ostatních, ale to je pouze určitý druh
     optické iluze běžného vědomí.“ Albert Einstein

    4. Pane Pardale,

     ad: Čelo vlnoplochy je kulová plocha, vlnění vyplňuje prostor.Tvrdím snad něco jiného?

     Jak jsem Vás dosud pochopil, tak tvrdíte, že tato plocha plus její vývoj způsobuje, že elmag vlnění je trojrozměrné.
     Není. Elektromagnetické vlnění je v každém okamžiku a při jakémkoli vývoji dvojrozměrná fyzikální veličina, která se šíří trojrozměrným prostorem. Tečka.

     ad: Opět dotaz : jaké konkrétní frekvence vysílá člověk, který šíří dobro?

     S tím oslovte fyzikální ústavy, já jejich možnosti nemám.
     Ale že je rozdíl mezi pocity, kdy člověk šíří dobro a kdy šíří zlo, to jste přece schopen poznat na vlastní kůži – a ta kůže (viditelná hmota) je pořád stejná, ale pocity (neviditelné vlnění) jsou jiné, i uvnitř člověka.
     To je fakt, který nevyvrátíte a kterým dokládám své tvrzení.
     A vy si to změřte na čísla, když Vám o to tolik jde.

     Vím, že to tak funguje a ať tomuto fungování dáte nálepku s čísly x nebo y, nic se na tom nezmění. Navíc jsou ta čísla u každého člověka odlišná – vždyť kolik kupříkladu váží člověk? Třeba i čtvrt tuny – tak co vám takové číslo řekne?
     (A už vůbec mi ta čísla nestojí za hádky s Vámi.)

    5. Jiří Muladi { Pane Pardale, ad: Čelo vlnoplochy je kulová plocha, vlnění vyplňuje prostor.Tvrdím snad něco jiného? Jak jsem Vás dosud pochopil, tak tvrdíte, že tato plocha plus její vývoj způsobuje, že elmag vlnění je trojrozměrné. Není. Elektromagnetické vlnění je v každém okamžiku a při jakémkoli vývoji dvojrozměrná fyzikální veličina, která se šíří trojrozměrným prostorem. Tečka. ad: Opět dotaz : jaké konkrétní frekvence vysílá člověk, který šíří dobro? S tím oslovte fyzikální ústavy, já jejich možnosti nemám. Ale že je rozdíl mezi pocity, kdy člověk šíří dobro a kdy šíří zlo, to jste přece schopen poznat na vlastní kůži – a ta kůže (viditelná hmota) je pořád stejná, ale pocity (neviditelné vlnění) jsou jiné, i uvnitř člověka. To je fakt, který nevyvrátíte a kterým dokládám své tvrzení. A vy si to změřte na čísla, když Vám o to tolik jde. Vím, že to tak funguje a ať tomuto fungování dáte nálepku s čísly x nebo y, nic se na tom nezmění. Navíc jsou ta čísla u každého člověka odlišná – vždyť kolik kupříkladu váží člověk? Třeba i čtvrt tuny – tak co vám takové číslo řekne? (A už vůbec mi ta čísla nestojí za hádky s Vámi.) } – 09.05.2014 13:19
     Pane Muladi, nic z toho, co propagujete nemám potřebu dokazovat, tedy ani to, že člověk dobrý a zlý vysílá různé frekvence- jaké stále netušíte. Naopak mohu rozporovat většinu toho, co tvrdíte. Frekvence jsou nyní dle \vás u každého člověka odlišné podle hmotnosti :“Navíc jsou ta čísla u každého člověka odlišná – vždyť kolik kupříkladu váží člověk“. Když jsem si dovolil řici, že frekvence fyzicky malé Matky Terezy nebudou ladit s dvoumetrovým chlapem, (který váží 2x tolik), tak to bylo špatně, že? Jak se tedy tytéž kladné frekvence přenáší a vyměňují, když záleží na váze člověka?
     Shodneme se na tom, že člověk, který vykonal dobro, má dorý pocit. Mozek matky (i savců obecně), která kojí vylučuje dopamin, který navodí pocit spokojenosti a je odměnou za péči o mládě. Muž, ktrý ochrání rodinu má dobrý pocit, protože ví, že ho za to žena ocení. Takže pokud dobré pocity převedeme na chemismus v mozku, je to jasné a prokaztelné. K čemu potřebujete jemnohmotu, o níž stejně jako o dobrých frekvencích víte jen to, že existují?
     Píšte :“jaké konkrétní frekvence vysílá člověk, který šíří dobro? S tím oslovte fyzikální ústavy“
     To jste přepísknul. Vy jste si to vymyslel, Vy dokazujte nebo mlčte. Fyzikální ústavy nic takového netvrdí a už vůbec nevím, proč bych se já měl na ně obracet kvůli Vašim fyzikálně nereálným vynálezům.

     Vymyslel jste, jak čelo vlnoplochy se rozpadá na fotony. Já jsem se ptal, co tedy bude mezi nimi, jestli díra -odpověď žádná.
     Dvojrozměrná energie se Vás drží jako klíště. Ve válci spalovacího motoru vybuchne palivo a horký je energií prostoupen všechen plyn, tlak plynu působí všemi směry rovnoměrně ( Pascalův zákon). Kde máte dvojrozměrnou energii?
     Obráceně : sifonová bombička na CO2 při vyfouknutí expanduje vzduch v lahvi koná práci na úkor vnitřní energie plynu ( děj adiabatický), plyn uvnitř se ochladí. Má nižší teplotu, střední kinetická energie jedné molekuly je menší ( Boltzmannova rovnice kinetické teorie plynů) v celém objemu. Zase jako na potvoru plochá energie nikde k nalezení.

     Přeci jen jste mě k něčemu inspiroval. Spočítal jsem podle Planckova vztahu E= h*(c/lammda) pro světlo žluté lambda =580 nm energii jednoho fotonu =3,43E-19 J, čili na 1 J je třeba 9,92E+20 fotonů. Slunce tímto mírným zářením přijatelným pro naši položku i oči dodá na Zemi průměrně 340 W/m2, čili 340 J/s na m2, jinak 3,37E+23 fotonů na 1 m2. Za 1 sekundu tedy na 1 mm2 dopadne 3,37 E+17 fotonů. Ještě jinak, každou zhruba 3E-18 sekundy dopadne na 1 mm2 jeden foton slunečního světla. Čili jdou hezky ve fofru za sebou. Váš objev s jedním fotonem, který jako vrtulka proletí prostorem a pak nevíte, co bude dál, neřeší nic. Za triliontinu sekundy už letí další, že letí rychlostí světla je jedno, prostor je vyplněn fotony.
     A to i ze žárovky, která svítí taky žlutě.
     Ještě hlavní Váš problém, že vlnění se vlní. Prostě vektor magnetického pole a elektrického pole se mění a v místě uzlu je výchylka nulová, jako je u vlnění zvykem. Podle Maxwellovy teorie změna magnetického pole generuje pole elektrické a naopak. Součet energie elektrického pole+ energie magnetického pole je konstantní ( zákon zachování energie platí i zde). Co platí ve Vaší fyzice s jemnohmotou a placatou energii nevím a je to asi jedno.

    6. Pane Pardale,

     ad: Jak se tedy tytéž kladné frekvence přenáší a vyměňují, když záleží na váze člověka?

     Nezáleží pouze na váze člověka (to jsem uvedl jen jako příklad toho, kdy číslo je zavádějící). Jasně jsem napsal, že všechny frekvence „interferují v jednom pytli“ a to ještě individuálním. Takže chtít hodnotu frekvence „pro dobro“ je nesmyslné. Tato frekvence je zkrátka případ od případu jiná, navíc mixovaná s frekvencemi jinými.

     ad: Ve válci spalovacího motoru vybuchne palivo a horký je energií prostoupen všechen plyn, tlak plynu působí všemi směry rovnoměrně ( Pascalův zákon). Kde máte dvojrozměrnou energii?

     Molekuly plynu, složené z trojrozměrných atomů, jsou samozřejmě trojrozměrné – ale jejich energie je dvojrozměrná.
     Dosaďte si jednotky pro tlak, vynásobte je jednotkami pro objem a uvidíte, že Vám vyjdou dvojrozměrné jednotky pro energii.
     Jaký byste chtěl ještě jasnější důkaz?

     ad: Váš objev s jedním fotonem, který jako vrtulka proletí prostorem a pak nevíte, co bude dál, neřeší nic.

     Jak jste přišel na tento myšlenkový zkrat?
     Za prvé jsem na Vaši otázku „Kde je Vaše dvojrozměrná energie?“
     dal jasnou odpověď: vstřebaly ji zdi místnosti.
     A za druhé, příklad jedné vlnoplochy skutečně popisuje jeden foton. Že jdou fotony, jak uvádíte, „ve fofru za sebou“, to je proto, že „ve fofru za sebou“ jdou právě vlnoplochy.
     Vlno-plochy, nikoli vlno-objemy (které by byly trojrozměrné)

    7. V diskuzi pod „mystika – svobodná vůle“ se rozvinula diskuze mírně mimo téma. Ale oba máte svobodnou vůli, tak prosím.

     Doplním ji hádankou:
     V místnosti bez oken svítí žárovka. otočíte vypínačem a je tma. Kam se podělo světlo ?

     / je to hádanka z mých dětských let /

     Znáte pane Muladi odpověď?

     Venda

    8. Pane Muladi, píšte :“Jasně jsem napsal, že všechny frekvence „interferují v jednom pytli“ a to ještě individuálním. “
     Nejde jen o inereferenci. Interference vlnění probíhá neustále. Přenos energie závisí na rezonanci, jinak se nepřenese podstatné množství energie. Rezonance vzniká, když vynucené kmiry mají stejnou frekvenci jako kmity vlastní. Příkad je staré babiččino rádio, točite knoflíkem délky vln ( frekvencí) a hraje jen ta stanice, která má frekvenci rezonačního obvodu shodnou s vysílací. Taže Váš individuální eden pytel ja opravdu na pytel.
     Pane Muladi, vím, že p= F/S [(m*kg/s^2)/m^2]. Pak W [J] = F*s [N*m= m*kg*m/s^2] = p*V. Pro Vás z toho vyšlo, že energie je dvojrozměrná. Také teplo Q [J]= m*c* (delta) t , nebo Q = R*I^2*t lze převést na [J] =[m*kg*m/s^2] a to je tak všechno, s plochou to přímo nesouvisí, jde o fyzikální rozměr. To je filosofie jako kdybych rozdělil veličiny podle toho, jestli je v jejich fyzikálním rozměru hmotnost nebo není. Jde o fyzikální děje, takže s hmotou souvisí nepochybně.
     Vlnoplochy jsou ploché což říká i jejch název, energe vypňuje prostor neúplně, což nic nemění na tom, že kromě kvantového mikro pohledu tato energie všude je v prostoru šíření. Když už jsme u toho, tak světlo má povahu vlny-částice. A jistě se nedivíte, že částice nejsou v prostoru všude. Jsou v prostoru lesa všude stromy? Mně se tam zdají mezery. Až tak jednoduché to je, pokud chápeme rozumně pojem les. Na to, jak zvuk jako vlnění prokazatelně prostupuje prostor, jste neodpověděl. A už se s tím netrapte.
     Vysvětlil jste mi jak vypouklý lívaneček fotonu dopadne na stěnu, narovná se na placku a tím se předá energie. Hezké pro 5. třídu ZŠ, tam hledejte porozumění, já jsem trochu dál. Chápu i to, že světlo dopadne na stěnu a předá energii. A v čem je problém?
     Nejsem si jist, jestli má cenu Vám něco z fyziky vysvětlovat, za měsíc si najdete další oběť a zase pojedou frekvence, jemnohmota, chyby fyziků a ničím nedoložené Vaše objevy.
     A pravdu má Venda, je to mimo téma mystika. To je prostě taktika u mystiky diskutovat o fyzice. U fyziky by to byl prostě nesmysl, na který nestojí zato reagovat.

 13. p. Venda, píšete:

  Ale duše? Zůstává a vtěluje se do různých jiných těl.

  Zaujímavý nápad, ale úplne nereálny. Duša, predtavme si, že vaša,alebo moja, ak existuje, plná ,,zážitkov“ a emócií, podla vašej teória, po smrti jednoducho opustí telo a hop , skočí si do iného tela, ktoré si ,,duša“ vyhliadla? To je ,,duša“ nejaká forma kliešťa, ktorá sa uchytí do tela, ktoré ,,bez duše“ putuje po svete? Čiže medzi nami sú človekovia, ktorí si to tu, na tejto Zemi, užívajú bez duše až kým, sa do nich nepricucne nejaká volná ? A čo informácie tejto duše, nové telo si túto ,,dušu“ prisvojí len tak a ide sa ďalej ? Alebo to zle chápem?

  1. Pane anonymní,
   nechápete to zle, jen jinak a podáváte to takovým svým již tradičním originálním způsobem, slovy jako „hop, klíště, nepřicucne….“.

   Abych dlouho neobjasňoval a netvořil nové vysvětlování, použiji část z mého dřívějšího příspěvku. Je to podáno v širším pojetí, tedy i s informacemi o předchozí smrti /a život/, což má pro budoucí zrození se do jiného těla velký význam: http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/
   Ještě – je možná dobré se „prokousat“ i první částí : http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-1-cast/

   /úryvek/

   V soudobé literatuře je řada děl, která si problematiky posmrtných zážitků všímají podrobně. A podotýkám, že je čteme rádi, protože to zavání určitou „senzací“. Velmi známé jsou např. knihy Američana dr. Moodyho, který zaznamenával zážitky pacientů či dalších lidí, kteří např. po autohavárii prožili tzv. klinickou smrt. Popisovány jsou zážitky, stavy vědomí v krátkém čase do několika málo minut po této údajné smrti. Viděny byly různé tunely, spirály, jejichž konec byl v modravé či jiné záři, krátké tušení či poznání něčeho velmi neobvyklého, také však úžasně nádherného, z čehož se mnohdy nechtělo těmto lidem vracet zpět.

   Nám však nejde o minuty, ale o mnohem delší časové úseky, mnohdy to jsou celé věky, které duše zemřelého prožívají na tzv. „onom světě“, v jiných úrovních stvoření. První zásadní informace i tady říká to, že kvalita života před smrtí určuje i kvalitu života po smrti těla. Vytváření dobré karmy nás umístí do některého z nebí, kde si užíváme něco jako odměnu, naopak špatná karma – špatně odžitý život – nám po smrti zajistí pobyt v některé části, kde musíme mít určitou možnost nápravy – dá se to pracovně nazvat samozřejmě i peklem! Faktem je, že zemře-li fyzické tělo, tak vzory, zkušenosti a záměry našeho mentálního a astrálního těla se téměř nezmění. Přesuneme se na takové zážitkové roviny vědomí, jaké jsme si připravili předem. Velmi důležitým poznatkem je také ta skutečnost, že duše v beztělesném stavu, tedy po smrti, si již nemůže získat žádné nové zásluhy, nýbrž bude snášet jen následky z právě ukončeného života!
   ……
   nyní již jen stručně. Po smrti člověka se duše neodvratně potkává s tzv. poslem smrti, nelze ho minout, protože ON vždy spolehlivě čeká. Křesťanský svět jej nazývá temným andělem či andělem smrti, v Indii to jsou jamdúti – poslové krále smrti Jamy, kteří se o nové příchozí bezezbytku postarají. Je to jejich jediná povinnost. Duši pak čeká určitý soud, rekapitulace předchozího života s následným rozsudkem, který obdrží každá bytost podle svých zásluh. Zajímavé je, že rozsudek není nikdy zpochybňován, protože je vždycky spravedlivý. Přirovnat to lze k tomu, jako byste se společně se svým soudcem dívali na film svého života, vše znovu viděli a spolu s ním souhlasně potvrzovali: „aha, tady jsem udělal velkou chybu, tady jsem byl lumpem, darebákem, tady jsem lhal, podváděl, kradl… atd.“ Není tu žádná obhajoba, nepodávají se žádná odvolání, také se nežádá o milost. Podle závěrečného rozsudku se zemřelý dostává do místa svého nového pobytu, kde zůstává po dobu, která mu byla určena k nápravě. Jak již bylo zmíněno, v případě předchozího špatného života následuje spravedlivý rozsudek – trest, který však není žádnou mstou, ale vždy vede jen k vylepšení charakteru jedince.
   Je důležité říci, že božská nekonečná láska soudí tak, aby se především mysl mohla očistit a byl ji umožněn nový život v určitých parametrech kvalitnější a aby tak mohla postupně dosahovat vyšších oblastí, jinak řečeno duchovně růst, napomáhat růstu a ne jej brzdit! Jak jinak toho lze dosáhnout, než cestou osvobozujícího trestu a výchovy v posloupnosti na sebe navazujících nových životů, pochopitelně i s odžíváním karmických dluhů!

   Nabízí se otázka, proč si lidé po svém novém narození nepamatují své minulé prohřešky, za které trpěli na onom světě a budou odžívat karmické vyrovnání? Kdyby si lidé své chyby pamatovali, již by je nedělali a brzy by byla tato planeta bez života. Podvědomě však narůstá odpor ke konání, kterého se máme vyvarovat a své říká i naše svědomí.

   – – – – – – konec úryvků – – – – – –

   Člověk, jako tělo nemůže nikdy existovat bez duše. Ale duše není osamocena – spolu s ní přicházejí do těla obaly duše, které mají specifické úkoly a vlastnosti, řečeno zjednodušeně – obaly – mysl, mentální a astrální těla. A to přicházení do těla je proces nutný, zákonitý a děje se tak při vývoji plodu v matčině těle. / to je odpověď na jednu z Vašich otázek / Do kterého těla se duše zrodí je proces, který má závislost na zmíněné karmě a je rozhodnut již před vtělením do vyvíjejícího se plodu – duše sama si žádné tělo nemůže vyhlédnout.

   Snad to pro objasnění stačí.

   Pěkný den na Slovensko.
   Venda

  1. Když potkáte neurologa, který úplně vážně tvrdí, že svobodná vůle neexistuje, popište mu následující scénku: Muž vejde do restaurace. Číšník mu přinese jídelní lístek a po krátké výměně názorů o počasí se zeptá: Dáte si telecí, nebo vepřové? Víte, odpovídá host, jsem neurobiolog. Nevěřím ve svobodnou vůli. Prostě si počkám a uvidím, co si objednám.

   :-) :-) :-)

  2. Pane udo, včera přetřásaná otázka o tom, zda pro návratu duchovního jádra člověka k Bohu zůstane toto duchovní jádro individualitou, nebo zda dojde k rozpuštění této individuality, zaujala nakonec i mě. Jaký pohled na to máte Vy?
   Využívám také toho, že je možné se v klidu tázat někoho z účastníků, aniž by do toho okamžitě původní tvůrce článku vstupoval.
   Děkuji za Vaši vstřícnost.

   1. Milá Filozofko, přiznám se, že na zdejší diskusi mám dosti negativní názor a tudíž jí pečlivě a systematicky nesleduji. V zásadě ji považuji za jalovou a nikam nevedoucí a navíc generuje zhusta jenom negativní emoce, jak jsem již několikrát psal (samozřejmě úplně marně) Vendovi.

    Ale abych nebyl nařčen z kličkování tak Vám odpovím bez znalosti toho, co zaznělo v diskusi (takříkajíc „z první vody“): dle mého názoru k rozpuštění individuality nedochází. Předpokládám, že duchovní jádrem člověka rozumíme oba duši. Bůh nás stvořil (aby měl společnost) jako samostatné entity a po letech/životech v odloučení od něj se k Němu nakonec vrátíme aniž by došlo nějakému splynutí s Ním (zůstaneme nadále jako samostatné entity). Pokud jsem Vás tímto svým názorem nepotěšil, tak se omlouvám. Přeji hezký den Vám i všem lidem dobré vůle :-) .

    1. Naprosto sdílím Váš názor na zdejší diskusi i přístup k ní. Právě proto mě zajímal Váš názor na uvedený jev. Duchovní jádro člověka nazývám duchem (s malým d!), ale jinak jsem jednoznačně názoru, že k rozpuštění individuality při správném vývoji toho konkrétního ducha dojít nemá. Takže reagovala-li bych doslovně na Vaši předposlední větu, tak jste mě potěšil. :-)
     Hezký den i Vám!
     PS: domnívám se, že nás Bůh nestvořil aby měl společnost, ale že tvorba je s Jeho existencí obecně spjata, ale to jen na okraj, to nebylo předmětem mého dotazování se
     (zřejmě jsem měla potřebu slyšet (vidět) i něco jiného než jen názory „východu“ a jevilo se mi, že Vy byste to mohl naplnit, což se stalo, díky)

    2. Milá Filozofko, neplesejte předčasně. K Vašemu „PS“ chci jenom za sebe upřesnit, že Bůh nás stvořil, aby měl spolupracovníky (a samozřejmě jako společníky). Jsme další – moderně řečeno -„kreativci“. Že nám dal navíc svobodnou vůli jej pak nejlépe charakterizuje.

    3. Nebojte, dostavení vjemů plesání na diskusním fóru skutečně nikdy nečekám. Já bych nevolila to pojmenování společníci, jinak něco ve smyslu spolupracovníci na nižší než Jeho úrovni mi je bližší.

    4. Omlouvám se za vstup, jen krátce a mizím:

     ad – že k rozpuštění individuality při správném vývoji toho konkrétního ducha dojít nemá.

     Napadla Vás někdy myšlenka, že nic takového jako je „individuální“ duch/jádro není a neexistuje? Že sice existují individuální VAZBY, ale to, co je božskou emanací, existuje jenom jako CELEK?

     Mějte se….:-)

    5. Ovšemže napadla. Zabývám se tím již více let. Prostě zřejmě ten Celek vnímám z více pohledů, tedy třeba i jako celek v Celku apod.

     Také se mějte :-)

     Je zbytečné se navzájem přesvědčovat. Nicméně kvituji, když někdo uvede svůj názor, ale nepřesvědčuje o něm ostatní. Koneckonců jakmile se někde začne o něčem přesvědčovat, tak já se neúčastním a vzdaluji, takže to pak zcela ponechávám těm, kteří se navzájem o „svých pravdách“ chtějí přesvědčovat.

    6. Tou „věcí“ se zabývám dvacet let. Pravda, na čase ani tak nezáleží, spíše záleží na tom, k jakému člověk dojde výsledku.
     Vycházím z osobní mimosmyslové zkušenosti a je mi jasné, že tohle můžu zkoumat jen s někým podobně „postiženým“. Z jednoho úhlu pohledu je to výhoda, protože mám některé otázky jasně zodpovězené a nemusím se už jimi zabývat a zdržovat, zakopávat o ně. Z jiného úhlu je nevýhodou určitá izolace, „vyřazení z kolektivu“, protože se s nikým, kdo neprožil, prostě nedomluvím, nemám šanci, z prostého důvodu – chybí komunikační prostředek. Tak jako nevysvětlím, jak voní fialky, tak nevysvětlím, co člověka opouští a jak se to „chová“. Ovšem – tomu, kdo má stejnou zkušenost, nemusím vysvětlovat vůbec nic, okamžitě chápe, rozumí naprosto přesně. S klidem v duši můžu říct, že tzv. karmický zákon a s ním spojované reinkarnace nefunguje na bázi nějakých individuálních splátek a jakýchsi podmíněných „návratů“, „trestů“ v lidském těle a podobné nesmysly. Individuální jsou jen vztahové vazby, které vznikají v mysli a jsou podmíněné somaticky. Ale to, co je podstatou bytí, je JEDNO. Nic porcovaného to není. Chápu, že pro představu je to trochu náročnější…ale zkušenost je zkušenost a tu zkrátka ignorovat a zapřít nemůžu.

    7. Pro paní Věrku:
     Zkuste,paní Věrko,tu svou zkušenost popsat.Mnoho lidí má
     podobné zkušenosti.A na to,co by tomu kdo řekl,na to se
     vykašlete.

     Jedna z mých posledních zkušeností:
     Okolo mne šero,no neměla jsem lidské tělo.Vnímala(a viděla)
     jsem se jako bílé body,byla jsem sousavou spousty hvězd,
     spousty galaxií.Z jedné strany mezi těmi body vplouvala
     tma,kterou jsem zřetelně cítila.Zlekla jsem se jí
     a křičela(křik vycházel z mého nitra v té soustavě hvězd:)):
     „Odpouštím ti!Odpouštím ti!“,stále dokola,až se ulekla
     ta tma a dala se na ústup.
     nebo
     Zcela při vědomí a vědomě jsem prožila,jak jsem se
     doslovně odpojila od formy svého fyzického těla.A to
     doslovně,jako když vyklopíte bábovku z formy.

     Zkušeností,jako i to,že jsem „viděla“ Otce nebo,že „vidím“
     v písmenech tváře apod. mám spousty.Rodina o nich ví,
     a nejen to,děti i manžel mají také své zkušenosti.

     „Vyřazení z kolektivu“ znám a nejen to,zákonitě vás to
     vyřazuje od lidí,třeba i blízké rodiny a známých,protože
     se nalaďujete na jiný příjem informací a oni vám nerozumí,
     ani zatím nemohou.Proto děkuji Otci,že mám okolo sebe ty,
     které jsem si zvolila a kteří mi rozumí.
     Dnes se na to „vyřazení“ dívám pozitivně a jsem si vědoma,
     že nikdy nejsem sama.Navíc jsme zde všichni jako ty rybičky v akváriu,sleduje nás celý vesmír,Vědomí.

     Mojž. 3,15: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její.
     Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

     Mezi tebe a ženu(mužský a ženský princip,rozum a cit) položím nepřátelství(chudobu srdce),
     i mezi símě tvé a símě její(pudy-sex).
     Cit tě zbaví egoismu(egocentrické,falešné mysli) a ty zbavíš cit vlivu okolí(aby mu přestalo
     záležet na tom,co si kdo o něm „myslí“a mohl sundat „masku“).

     Hezký víkend.

     typ na knihu:“VĚDA A AKÁŠICKÉ POLE“(Ervin Laszlo)
     – o sjednocování oblastí vědy a Vědomí

    8. Nemá smysl nic popisovat, slovy to nejde a kdo má stejnou zkušenost, ví o čem mluvím. Kdo nemá, stejně neporozumí a já nevysvětlím. S tím, co popisujete Vy to nemá nic společného.
     Bylo by o čem hovořit, zkušeností je víc, a nejen těch mých…ale tyhle věci většinou zůstávají ukryté davu. Zmínila jsem panu Degonovi K. Weinfurtera, ale tudy asi taky cesta (komunikace) nepovede.
     Něco jiného je podstata existence, a něco jiného jsou VZTAHY. Obojí se projevuje, ale každé jinak.

     ad – typ na knihu:“VĚDA A AKÁŠICKÉ POLE“(Ervin Laszlo)
     – o sjednocování oblastí vědy a Vědomí

     Díky…ale popravdě – tyhle věci, o kterých píšu, jdou trochu jinudy. Sice reflektuju snahy posvětit duchovní poznání vědou, ale ono to ve finále působí trochu nemotorně až komicky….

    9. Milá Věra,
     reagujem na Vašu zmienku o Degonovi (Zmínila jsem panu Degonovi K. Weinfurtera, ale tudy asi taky cesta (komunikace) nepovede).
     – K čomu je dobrá komunikácia? – K rozšíreniu poznania? Alebo k prehlbeniu lásky (k Bohu)? Ak nám skutočne ide o priamu cestu k Bohu, (ktorý je svetlo, pravda a láska), je komunikácia s ľuďmi zbytočná a dokonca si dovolím tvrdiť aj škodlivá.
     Píšete: „Něco jiného je podstata existence, a něco jiného jsou VZTAHY“. Ak toto chápete, k čomu je Vám „komunikácia“?
     Pekný deň želám!

    10. Trochu to zevšeobecním. Každý má specifické zkušenosti (i duchovně prožitkové). Zajímavé je, že i ve stejné věci mohou být u různých lidí různé, až protikladné. Těžko pak jednomu, druhému nebo i třetímu … zazlívat, že každý zastává to své, co osobně prožil.
     Jak je to možné? Buď jen jeden z nich se blíží skutečné Pravdě, nebo dokonce i žádný z nich a jaksi svým způsobem si vytváří holografické zážitky podle svého zaměření (táhnou z astrálu všechny možné varinty, které již dříve vytvořila představivost lidí).
     Teď a tady se nedá dokázat, co z toho je skutečná Pravda.

    11. ad: Každý má specifické zkušenosti

     Jak to víte? Odkud to víte? Abyste mohla něco takového tvrdit, znamenalo by to, že „znáte“ 8mld. lidí na této planetě. A netřeba nikomu žádných hlubokomyslných, ani filosofických úvah, aby Vaše „každý má specifické zkušenosti“ vzalo za své a bylo posláno tam kam po právu a po zásluze patří, to jest – věřte neboneveřte – do prdele… Možná tomu nebudete věřit, ale každý se dovídá pouze to, k čemu dozrál…

 14. Využívám „out of PC“ jednoho nejmenovaného notorického diskutéra :-) abych ještě na téma svobodné vůle citoval jednoho jmenovaného amerického senzibila jménem Edgar Cayce: „Přestože je Bůh vševědoucí a všudypřítomný, nezná, jak se svoji svobodnou vůli daná bytost naloží“. Dokonce i navzdory astrologickým silám, jež z pohledu Cayceova ovlivňují náš život, rozhodujícím faktorem je naše svobodná vůle. Jinými slovy – faktorem utvářejícím naší budoucnost je naše vlastní svobodná vůle.

  1. rozhodujícím faktorem je naše svobodná vůle

   Takže když si umanu ze svobodné vůle, že nechci nikdy umřít tak nikdy neumřu, to zní dobře.

   1. Milý Matrixi, máš recht :-) – vůbec se s tím neznepokojuj a dál sleduj tvou nejoblíbenější televizi Nova nebo si raději přečti Blesk. A jak je to vůbec s tou Bartošovou, je to pravda, že je mrtvá nebo to bylo nějaké spiknutí Ufounů?

  2. Rozhodujícím faktorem je předurčení a potom až svobodná vůle. Když se někdo narodí postižený. Pak je limitován svým postižením a nemůže tak dělat povolání, které by třeba chtěl dělat.

   1. Pane Matrix,

    pardon, že se Vám do toho pletu, ale ta svobodná volba se činí v duchovním světě a činí
    ji duch. My jsme obrazem té svobodné volby toho ducha.

  3. Nepochybně, způsob našeho bytí (v rámci našeho druhu) určuje naše vlastní svobodná vůle. To, že se to tak zcela úplně nejeví, je způsobeno tím, že nemáme dostatečný vhled do celého svého bytí (minulost, přítomnost, budoucnost). Precizovala bych to tak, že si nepamatujeme, k čemu všemu jsme se kdy v minulosti již rozhodli, a to třeba i co jsme si již vybrali nevědomě.

   Nemáte tam pane udo ještě něco inspirativního, když už se tu právě v této době vyskytujete Vy i já?

   1. Milá Filozofko, a co říkáte na názor, že před inkarnací se rozhodujeme, kdy, kde, jak a komu se narodíme a co se chceme v těle naučit, takže tzv. osud (ve smyslu astrologie, horoskopu) si předem v HRUBÝCH rysech naplánujeme sami (za asistence našich duchovní rádců) :-) . Ale protože se chceme na Zemi něčemu naučit, musíme být vybaveni právě svobodnou vůlí, která nám umožňuje obě volby (dobro nebo zlo). Z toho plyne: „Žádný osud, jenom to co si připravíme (jak se v životě rozhodněme, co učiníme)“ – to je známý citát z amer. (byť akčního) filmu Terminátor. Takže Matrixove připomínky výše jsou pro mě diletantské drísty, nic jiného. Zjevně nic nechápe, leč pindá. Bohužel, a taková je i úroveň zdejší diskuse.

    Pokud jde o to inspirativní, tak to je v mém komentáři 20.6. 13:20 h: Já se opravdu ztotožňuji s cit. názorem EC, že ač je Bůh vševědoucí tak nezná, jak člověk se svobodnou vůlí naloží. Ale musíme si zvyknout, že duchovní oblast je plná zdánlivých paradoxů ala zenové koany. Hezký začátek týdne Vám i všem lidem dobré vůle.

    1. Pane udo, nejeví se mi, že je právě zde vhodný prostor pro vzájemnou diskusi. Pokud máte zájem se nějakou mou odpověď dozvědět, tudíž Vám jde o skutečné, byť personálně náhodné („náhoda“ dle mého nikdy není opravdová náhoda!), sdělení si svých názorů, napište mi na mail
     filozofka@email.cz

    2. Milá Filozofko, moc děkuji za nabídku, nicméně za smysluplnou diskusi v oblasti duchovna považuji pouze a jenom osobní diskusi z očí do očí. Umožňuje bezprostředně reagovat – ihned odstranit špatnou interpretaci a vyjasnit si stanoviska bez poťouchlostí, které pramení ze snahy exhibovat před auditoriem ostatních diskutujících v případě právě takovýchto písemných diskusí. Ideální by bylo osobní setkání (jsem z AA) všech zájemců o tematickou diskusi na určitém místě a v určitém čase (třeba při příležitosti vystoupení nějaké zajímavé duchovní osobnosti apod.).

    3. Souhlas pane udo, pokud budete vědět o konání skupinového setkání tak, jak ho zmiňujete (jsem také z AA), nepohrdnu, když mi dáte vědět pomocí předaného mailu. Zde na těchto stránkách já to s jistotou přehlédnu, nahlížím sem jen velmi sporadicky.

    4. Až nyní jsem si všiml, že pod mým více jak dva měsíce starým článkem se rozhořela nová diskuze.
     Díky za ní. Je v mnohém poučná. Avšak svojí svobodnou vůlí jsem se rozhodl z mé strany v ní nepokračovat, nijak ji nekazit.
     Přeji speciálně panu Udovi a slečně-paní filozofce pěkné skupinové setkání v AA a ostatním vše dobré na duchovní cestě.

     Venda

    5. Vaše „out of PC“ nešlo nevyužít :-) Někdy člověk potěší své okolí a blízké (zvláště děti všeho věku) také svou nepřítomností :-) Říká se tomu, že myši mají pré :-) , ačkoliv nevím, co je to to „pré“. Vendo, nevíte to náhodou? Hezký den všem lidem dobré vůle. :-)

 15. Miluju všechny tyto nepochybné nepochybnosti a „jistoty“…:-))

 16. ad – Milá Věra,
  reagujem na Vašu zmienku o Degonovi (Zmínila jsem panu Degonovi K. Weinfurtera, ale tudy asi taky cesta (komunikace) nepovede).
  – K čomu je dobrá komunikácia? – K rozšíreniu poznania? Alebo k prehlbeniu lásky (k Bohu)? Ak nám skutočne ide o priamu cestu k Bohu, (ktorý je svetlo, pravda a láska), je komunikácia s ľuďmi zbytočná a dokonca si dovolím tvrdiť aj škodlivá.
  Píšete: „Něco jiného je podstata existence, a něco jiného jsou VZTAHY“. Ak toto chápete, k čomu je Vám „komunikácia“?
  Pekný deň želám!
  ______________________________________

  Pěkný den i Vám, milý Degone.

  Komunikace – může vést i svést. Je obtížné se v ní někdy orientovat a bez vzájemné důvěry v nabídnuté srdce na dlani dojde k nedorozumění ráz dva.
  Zmínila jsem se zde o jistých mimosmyslových zkušenostech a je mi jasné, že tohle téma není příliš vhodné pro skupinovou diskusi…není to vhodné a je to i určité znehodnocení té zkušenosti. Nedávno jsem se Vás ptala na K.Weinfurtera, vyrozuměla jsem, že se jeho příběhem už nezaobíráte…já nyní čtu jeho knihu Paměti okultisty, a jsem vůči jeho zkušenostem dosti skeptická, ale nemohu ignorovat jisté věci, které se staly mně, mým dcerám a mojí neteři…je to takové podivné. Nevím, s kým o tom mluvit. Komunikace je důležitá pro reflexi.

  1. Milá Věra:
   Na komunikáciu je dobrý mail, ale problém je s uverejnením mailovej adresy. Ak chcete vziať na seba toto riziko, môžete zverejniť svoju mailovú adresu, na ktorú som ochotný Vám poskytnúť určité svoje poznatky.
   Pekný deň!

   1. Děkuji za nabídku, milý Degone, uvidíme, jak se věci vyvinou. Dočítám nyní onu zmíněnou knihu a některé W. myšlenky mě opravdu silně oslovují, dá se říci – rezonují s některými mými úvahami.
    Jednou z nich je tato:
    „…K čemu tedy mystické spisy? Jenom k tomu, aby žák nalezl u Mistrů potvrzení toho, CO JIŽ SÁM NALEZL.“

    To jsem přečetla dnes ráno, a v podstatě je to echo výměny našich včerejších myšlenek:

    Degon: k čemu komunikace?
    Věra : komunikace je důležitá pro reflexi

    Pěkný den i Vám, na Slovensko.

    1. Degon pre Věru:
     Chcel by som Vás varovať pred hlbším štúdiom okultizmu a mysticizmu, lebo to môže byť aj (hlavne pre ženy) nebezpečné. Pred určitým časom tu bola jedna veľmi vnímavá a aktívna žena (Dana Vodvarková), ktorá tiež začala mať s tým určité problémy a skončilo to s ňou veľmi špatne. Mnohí sa na ňu určite pamätajú. Nechcel by som, aby sa to zopakovalo aj u Vás. Varujem najmä nad osobnými kontaktmi s „odborníkmi“.
     Pekný deň plný Božieho Svetla!

    2. Dobrý den, dovolím si poznámku –
     také jsem jinde varovala:
     „….Tak v tom případě velmi, velmi opatrně. Takové setkání může člověka i připravit o rozum. Na velmi, velmi dlouhou dobu. Pokud člověk není dostatečně duchovně vyspělý a připraven….“
     Na druhou stranu si nejsem jista – vzdala bych se jednoho jediného bolestného okamžiku, kdybych byla předem varována?

    3. Rozumím, jsem si vědoma úskalí, která mohou křížit cestu. Děkuji Vám za starostlivost, vážím si toho. Spoléhám na svoji intuici. O Daně Vodvarkové jsem zde zaslechla útržky, trochu jsem si dala dohromady 1+1…
     Co se týká osobních kontaktů ( a písemný kontakt v dialogu považuji taky za osobní), dávám si pozor.

     K tomu okultismu:
     jsme zvyklí slovo „okultní“ spojovat s jakýmsi čarodějnictvím, černou magií, zlem, atd. „Okultní“ Weinfurter užívá ve smyslu „skrytý“. Okultace = l. zákryt, zakrytí.
     W. píše: „….v každém náboženství jsou dva směry: náboženství zevní, které je pro dav, a náboženství vnitřní, které je pro několik vyvolených. Také křesťanství je zevní (exoterické) a vnitřní (ezoterické). A toto druhé je právě mystikou křesťanskou. Ale zevní církev je naprosto neslučitelná s církví vnitřní čili skrytou, což znamená právě obec zasvěcených mystiků“.

     Korespodnuje to s mým vnímáním náboženství a duchovních nauk.

     Přeji dobrou noc a naplněný příští den….

 17. …Realita člověka…realita světa,…cíl lidského života…Realita času a prostoru…nejvyšší bytost… co je dobro… co je správné….svobodná vůle…zákon karmického vyrovnání…Buď vůle Tvá….
  Ono někdy stačí říci: „Mám Vás v srdéčku“.
  A pak paměť srdce zůstává, láska nezmírá, duch lásky je svobodný.

 18. Sedím u počítače svého kamaráda, zdejšího autora článků pana Žáčka. On vaří kafe a já si listuji na internetu. Zaujal mne tento článek na Sputniku. Dávám ho pod starší příspěvek, který měl bohatou diskuzi.

  http://cz.sputniknews.com/svet/20160502/2946018/americti-vedci-svobodna-vule.html

  Američtí vědci, asi nejen oni, zkoumají jak ovládat člověka. Vojenský rozpočet jim na to možná i přispívá. Mysl, vědomí, podvědomí….jak krásné by pro někoho bylo nějakou cestou toto ovlivnit, vyřadit něco z činnosti, změnit přirozený průběh nějakých procesů myšlení a následného chování a jednání s cílem člověka ovládnout, změnit.Pro mne ale z toho čiší děs, i když někdo za tím bude hledat třeba zkoumání duševního zdraví. Nechcu tady rozvíjet novou diskuzi, jen jsem chtěl dát odkaz pod některý článek, který si tzv.svobodné vůle všímá.

  Jdeme si dát štrůdl.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference