mapa stránek || vyhledávání

Mystika – intermezzo (druhé pokračování)

První vsuvka k tématu „Mystika – trocha teorie a praxe“ tu vyvolala dosti širokou diskuzi, zvláště když si uvědomím, že jsem se snažil objasnit jen první tři termíny, se kterými „pracuje“ mystik, a to bez nějakého pořadí důležitosti. Uvedl jsem doslova i to, že „moje objasnění některých důležitých pojmů si neklade za cíl to, že by jim měl každý věřit.“ Naopak, jde i o případné a vítané doplnění ze strany čtenáře, může však jít ale také o úplné odmítnutí, což se i stalo. Zpochybnit či odmítnout lze cokoliv. V důsledku je však žádoucí, aby ten, kdo něco odmítá, nabídl popř. i pohled na věc jiný, takový, který považuje ze svého pohledu za přijatelný a správný. Je celkem jedno, zda jde o objasnění s použitím jiných zdrojů informací například vyčtených a pracně nastudovaných anebo vyslovené zpochybnění stručným sdělením – nesouhlasím – já to cítím jinak, např. takto?!

zivotPro posuzování základních otázek, mezi které patří ty, na něž lidstvo již po mnoho generací hledá odpovědi, jako například na příčinu vzniku života?, jak vznikl život?, čím je udržován?, proč je tu člověk?, kdo vlastně jsme?, proč je tu stvoření?, jaké je naše poslání v něm?… atd., je dobré objasnit i tu jinou nabízenou možnost, kterou jsem nazval „takto“! A potom lze buď s novým tvrzením souhlasit, odmítnout anebo hledat kompromis či výhrady.

Dnešní věda totiž stále ještě zdaleka nemůže objasnit vše. Je limitována mnohými okolnostmi, nejen stupněm svého poznání, ale také třeba technickými možnostmi. Je to totiž věda ryze materialistická. Její pokrok může za určitých podmínek pokračovat, protože možnosti postupu lidského hledání nebudou zřejmě nikdy uzavřeny. Věda ale neví a nikdy nebude vědět, v jakém stádiu mnohosti svých objevů se nachází. Jestliže je Vesmír (Stvoření) nekonečné, pak i cíle vědy nemají svůj konec.

mravenecUrčitě nebudu sám, kdo by pocítil velký pokrok vědy v oblasti zkoumání „jen“ biosféry, když by nějaký špičkový vědecký tým dokázal „sestrojit“ např. jen umělého mravence lesního, který by byl následně přijat do společenství mraveniště a plnil tam své úkoly, např. jako dělnice a žil by v jejich komunitě jako ostatní mravenci, nepoznán ostatními v tom faktu, že by šlo o umělé stvoření. Určitě není problém pro vědce naprosto přesně změřit a zvážit vše potřebné pro jeho sestrojení, provést analýzu všech látek a substancí, které obsahuje mravenčí tělo a všechny jeho části. Zjistit přesné počty atomů a molekul, konstrukci pohybového, trávícího, dorozumívacího aparátu a dalších částí jeho těla. Stavebním materiálem jsou určitě prvky po stránce chemického složení již známé a také takové, které lze izolovaně vyrobit. Ale vše sestavit a stvořit pak identického mravence; kdy toto věda dokáže? A přece se tolik mravenců líhne v opakujícím se přirozeném procesu, který však za náhodný může považovat jen člověk s omezeným vnímáním světa a jeho provázaností.

Stvoření má totiž pevný řád a do daných životních podmínek se rodí, líhnou a různými dalšími způsoby vstupují životní formy, které tu mohou přežívat, rozmnožovat se a kterým je od počátku jejich životů „vdechnut“ právě ten jejich oživující princip. A také je jim dán v řádu stvoření jejich „úkol“. Nic a nikdo z celé obrovské škály Stvoření tu nežije jen tak, bezúčelně.

knize Mojžíšově, Genesis, kapitola 1, verš 20-25 se píše:

Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo ráno, den pátý.

Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.

…a to byl den šestý a v něm byl pak stvořen i člověk! Bůh k tomu dodal, že to bylo velmi dobré!

Některé lidi zajímají i dnes, přes silnou a lákavou „nabídku“ konzumu, právě tyto duchovní okolnosti a podstata vzniku života více než to, jestli mají prvotřídní značkové oblečení, jestli jsou ve společnosti uznávanými osobnostmi či mají neobvykle tučné finanční konto?!

Našel jsem v bohatých zdrojích internetu velmi příhodný postoj opravdu moudrého muže a vědce z nedávné minulosti, který svými objevy na poli fyziky přinesl významná vědecká poznání, který se, podle mého názoru, snažil nahlédnout až do „kuchyně“ Stvořitele. Díky jeho práci a následnému praktickému využití se život člověka ve „věku elektřiny“ opravdu posunul k nové vyšší kvalitě! Ukázka je z knihy „Nikola Tesla – vládce blesků„, kterou vydalo nakladatelství Eugenika. Sám za sebe mohu napsat můj hlavní pocit; myslím si, že Nikola Tesla poznal působení a moc Boha, na druhé straně však i opravdu „malou“ roli člověka, který by chtěl se Jemu v čemkoliv rovnat.

„Jsem přesvědčen, že jednotný vesmír je sjednocený v materiálním i duchovním smyslu. V kosmickém prostoru existuje nějaké jádro, z něhož čerpáme všechnu sílu i inspiraci a které nás věčně přitahuje. Já pociťuji jeho moc a jeho cennosti, jež rozesílá po celém vesmíru, a udržuje ho tím v harmonii. Nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje, a chci-li mu přiřadit nějaký materiální atribut, myslím, že je to světlo. Když chci vystihnout jeho duchovní podstatu, pak je to krása a soucit. Kdo nosí v sobě tuto víru, sílí a pracuje s radostí, protože se považuje za součást této harmonie.“

Nejen pro mystika, ale pro člověka vůbec, je otázka Boha, jako Stvořitele, velmi důležitou záležitostí. Již od nepaměti hledá člověk odpovědi na otázky, například: Existuje Bůh? Pokud ano, kdo nebo co To je? Lze ho vůbec nějak poznat? Chce nám snad něco říci? Cítím i proto, jako důležitou nutnost, uvést pohled z druhé strany, z té, která se v souvislosti s Bohem na nic neptá. S růstem pýchy člověka ve vlastní možnosti, právě podložené těmi různými objevy a vynálezy materialistické vědy, dochází totiž k odmítání Boha uznat; stručně – není důkaz, Bůh není?! Mnoho lidí si i myslí, že JÁ, člověk, má vše pevně ve svých rukou!

Dovolím si uvést jednoduché souvětí, myšlenku z dávných věků (učení Véd), kterou jsem již jednou v diskuzi pod jiným článkem použil: „To, co existuje, je jediné, mudrci to však nazývají různými jmény.“

Tato, pro někoho možná málo srozumitelná věta říká, že existuje dokonalá Jednota v Nejvyšším a také dokonalá Jednota ve veškerém životě celého světa. Vše, co žije, žije jediný život v jediné podstatě. A k tomu je součástí i pokračování, které to celé kompletuje – vše proniká a oživuje jediná Univerzální Bytost a v Ní se vše rodí, žije, pohybuje se, trvá a umírá pro nová zrození. Vysvětlení nadmíru jasné cítím od amerického studenta pravé mystiky, Juliana Johnsona, který přes tři vysokoškolské diplomy dožil svůj bohatý život na sklonku třicátých let minulého století u Mistra duchovních nauk – napsal:

„Nebudeme-li chápat celý svět jako jedinou bytost s jedinou duší, do níž přináleží život všeho a všech, naše cesta, tak i nadále bude zatarasena všemi druhy zla, budeme shledávat mnohé rozdíly, oddělovat sami sebe od ostatních bytostí a nadále prohlubovat své sobectví. Pouze v této trvale existující bytosti Universa, v tomto duchovním nekonečnu si uvědomujeme, že náš zájem je totožný se zájmy univerzálního bytí. A dokud nebudeme spatřovat ve všem a všude bezbřehé dobro, dokonce i ve zlu, nelze tuto dokonalou Jednotu poznat, nikdy pro nás nebude existovat.“

Jen za sebe dodám, že každá bytost má svoji hodnotu, protože je součástí nás všech v celém Stvoření. Pak již existuje jen pochopení, že jediným a hlavním poutem je Láska, jako Nejvyšší Zákon této jediné Síly, Boha – Otce – Stvořitele, neměnné podstaty.

Jako někteří lidé (a myslím, že jich je většina) mu mohou s pokorou vymyslet a připisovat mnohé vlastnosti a síly, jako např. věčné bytí, nekonečná energie, životadárné vibrace, Světlo tvoření, tvořivý znějící proud, vševědoucnost, všemohoucnost,….atd., mohou jiní lidé naopak tvrdit, že logicky je nemožné vědět s jistotou, že On vůbec existuje. Proč? Protože intelekt a myšlení Ho nejsou schopné vnímat. Mystici říkají, že se lze však alespoň přiblížit k jeho podstatě a také říkají, že zarážející různost, komplexnost, zákon a organizace ve vesmíru nezačali existovat jen tak náhodně. Moderní věda mohla a bude nadále moci odhalovat a popisovat něco, a určitě i mnoho, ze všech těch nepředstavitelných Božích zákonitostí, ale nikdy nebude schopna pochopit jeho původ.

Jestliže nějaký člověk spadne do hluboké studny, bude se snažit zachránit a volat o pomoc. Zaslechne-li ho někdo a nabídne-li mu lano k vytažení, nebude zkoumat, jak je studna hluboká, kdo a kdy ji vykopal, jestli je v ní voda pitná a má-li ji její majitel dostatek na celý rok či zda je lano pevné nebo slabé…., ale bude se snažit dostat se především ven. Mystik, řečeno zkráceně, získává, jako vyvolená duše v Jeho Milosti záchranné lano a těm, kteří touží být ze studně pomíjivého života zachráněni návratem k Otci, je nabízí.

A v čem spočívá jeho konkrétní nabídka a lze snad v dnešní moderní době použít termín, že jeho nabídkou pro nás je snad nějaká technika? Dalším nabídnutým pojmem, který ze svého pohledu chci mírně objasnit, je samotný a nenahraditelný nástroj Cesty, který můžeme přirovnat k pojmu technika a který lze nazvat jako meditace, duchovní cvičení, vnitřní modlitba, mystická modlitba, úpěnlivá prosba a podobně. Nezávisle na úrovni a vyspělosti života společnosti zde tyto techniky vždy byly.

Mnoho lidí ani neví, že například jejich rozjímání v krásné prosluněné krajině, zastavení proudu myšlenek a prociťování sebe sama tady a teď je tím prvním předpokladem úspěchu na duchovní cestě. Verbální modlitba náboženské pobožnosti či účast na různých rituálech, půstech a poutích, je cestou, kdy slepý vede slepého. Mystici říkají, že Bůh stvořil a neustále udržuje při životě Své stvoření pomocí tvořivé Síly, jinými slovy, vyzařováním ze Sebe samého. Tyto tzv. techniky jsou nástrojem, kterým se můžeme dostat k napojení na tento Tvůrčí proud a přes něj, pomocí učení Syna (Rádce, Učitele, Proroka, Mistra…) poznat svého Tvůrce.

Je meditace (v zájmu zestručnění budu používat jen tento termín) obtížná? Je i není. V každém případě je to však jediná skutečná cesta poznání. Pomůže mi, když se naučím desítku různých jazyků, když získám doktoráty na význačných univerzitách či když dokáži stát celé dny na jedné noze či vykonat předlouhý půst?

Janovo evangelium v Novém Zákoně je plné různých přirovnání a popisu kroků, kterými Ježíš, jako Syn, vyzývá, následujte mne. Cesta intelektu tam není. Říká, že jen skrze mne můžete přijít k Otci. Jsem tu pro vás, upřímně hledající, a pro vás mne k vám poslal i můj Otec. Vaše láska a důvěra, následování s hlubokou upřímností, vás může přivést ke mně. Ježíš, pokud byl tady jako Světlo, nabízel svým učedníkům pravou Cestu. Mystická cesta, Ježíšova meditace, kterou je učil, nebyla a není ani dnes přístupná všem. Tito Synové ji po věky přinášejí vyvoleným či připraveným duším.

meditaceMeditace má také své zákonitosti. Myslet si o ní, že je to otevření se například zlým duchům, je dost mylné. Meditaci může provádět kdokoliv, ale zrovna tak jako kdokoliv může hrát na burze, nemusí však kdokoliv být vždy úspěšný. K meditaci je potřebná určitá „výbava“ – je jisté, že adept duchovní cesty, který praktikuje meditaci, musí mít výbavu i co se týká určité výše žité etiky a morálky. Vedení dobrého života je nutným předpokladem. Dalším je i křest, který v Ježíšově učení je vzpomínaný velmi často. Je to ten stav, kdy se člověk za života znovu narodí, kdy je ve svém těle, ale je „nasměrován“ novým směrem, k pokání, tedy k obrácení se.

O meditaci říká sv. Pavel, že „denně umírá“. Stav meditace, ztišení se, zastavení mysli, je stavem podobným smrti. Dochází ke stahování pozornosti a vědomí z okolního světa – meditující se uzavírá do svého nitra. Za určitých podmínek jej tam čeká otevření duchovního zraku a sluchu. Fyzické smysly jsou pro meditujícího jen přítěží. Meditace není přemýšlení o něčem, soustředění se na nějaké zevní podněty. Vše hodnotné pro meditujícího přichází z nitra.

V meditaci hraje významnou roli tzv. třetí oko, které je v ponětí mystické Cesty vstupní branou do nitra. Co znamená vstoupit do vlastního nitra? Je to setkání se svým průvodcem, Synem, Mistrem, který mne přinesl křest, jiným jménem jde o zasvěcení a vysvětlení všech tajů Cesty a upozornění na mnohé nástrahy. To setkání je vrcholem pozemského snažení pokorného žáka, kdy se v první duchovní oblasti setkává s Jeho zářivou formou a podstatou.

Osvojení této Cesty pak přináší adeptovi klid a mír, dále přináší poznání sebe sama a celé hierarchie Stvoření a také ujištění, že jeho Cesta pozemského putování a nových a nových zrodů je u konce. Syn a Mistr bere na sebe řadu karmických zátěží; je tím, kdo může i odpouštět. Má k tomu pověření svého Otce.

Meditace samotná a správně vykonávaná je činností, která smazává karmickou zátěž. V meditaci jde jednoznačně o spásu! Ta je vrcholem vývoje v nelehké cestě duše přes mnohá stvoření. Spása znamená další postup do vyšších regionů, kde postupně duše odkládá svá ochranná těla, nezbytná pro život v nižších plánech. Jakmile dojde duše mimo dosah Negativní energie, která má také mnoho pojmenování, jako je Satan, Ďábel, Strážce prahu, Ten Zlý…., odkládá poslední obal své duše, mysl, a stává se duší čistou, přímo vnímající a za neustálého doprovodu svého Učitele, prochází do oblastí beztělesné, do oblastí čisté duchovnosti.

Tento ne lehký proces je potřebné prožít a absolvovat za života v těle lidské bytosti. Skutečná smrt těla se pak stává osvobozením pro duši – radostnou jistotou je, že na ni čeká samotný Syn – Bůh, vtělené Slovo, kterým není nic menšího, než Duch Svatý, jako projev Boha-Otce.
 

V příštím pokračování uvedu závěr pro první kapitolu „Mystika – trocha teorie a praxe“.
 

Václav Žáček /Venda/ – s použitím universální duchovní vědy – učení Sant Matu.

hodnocení: 4.1
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

67 komentářů

 1. Pane Vendo, našiel som tam niekoľko nezrovnalostí, ale …

  Všetko je relatívne…

  Keď som bol na základnej vojenskej službe, tak som tam spoznal jedného bystrého muža, ktorému sa natoľko hnusila tá vojenská služba, že začal zo seba robiť blázna, lebo dúfal, že ho potom uznajú ako neschopného a pošlú ho domov. Preto ho poslali na pozorovanie a posúdenie jeho stavu na psychiatriu.

  Raz som ho tam bol navštíviť a celá tá atmosféra tam na mňa zanechala zvláštny a hlboký dojem. Súčasný svet a myslenie, ako aj správanie ľudí mi niekedy túto atmosféru tam pripomínajú. Ako by všetci vôkol mňa zámerne zo seba robili bláznov v nádeji, že ich niekto z toho vyslobodí…

  Ale, niekedy sa sám seba pýtam, čo ak to títo ľudia nehrajú? Čo, ak im skutočná realita sveta naozaj uniká? Lekári na psychiatrii sa domnievajú, že blázni sú tí ich pacienti, kým oni že sú tí normálni. Ale, po čase sa v dôsledku známej „profesnej choroby“ začnú na psychiatrii cítiť „ako doma“ a keď si takto zvyknú, začnú považovať ten svet „vonku“, za zvláštny a nenormálny a tento ich „vnútorný“ a „domáci“ za bežný a teda normálny.

  Je to ako vo väzení, kde väzňov a dozorcov oddeľujú mreže, ale inak väznicu zdieľajú spoločne. Pohľad z jednej strany mreží je podobný, ako pohľad z tej druhej strany. Tak aj lev v klietke môže časom považovať tých na druhej strane mreže za izolovaných, kým on sám sa môže cítiť slobodný.

  Všetko je relatívne, dokonca aj pohľad na to, čo je pravda, realita, alebo sloboda. Máme potom právo niekoho súdiť za to, že má iný názor?

 2. Souhlasím. Všechno je relativní. Absolutní je někde jinde.

  Pane Degone, přiznám se, že nerozumím Vaší poslední větě „Máme potom právo někoho soudit za to, že má jiný názor?“ V jaké souvislosti s mým příspěvkem to mám chápat?
  Za případnou odpověď děkuji.

  Venda

 3. Pane Vendo,
  na vašu otázku v „jaké souvislosti je možno chápat“ ten môj príspevok k tej Vašej výpovedi o mystike dodávam, že sa týka Vašich celkových názorov v súvislosti s „použitím universální duchovní vědy – učení Sant Matu“. Domnievate sa, že ten Váš pohľad a to učenie Sant Matu je skutočne objektívne a nie subjektívne (teda relatívne)?
  Ako som naznačil už v úvode „našiel som tam niekoľko nezrovnalostí“, ale nebudem ich rozoberať, lebo máte právo na svoj subjektívny pohľad. Prečo by som Vám ho mal brať, alebo ho kritizovať? Nevidím na to nijaký dôvod. Je to pekne napísané a zrejme tomu aj veríte. Ja to však vidím inak a tiež mám na ten svoj pohľad svoje dôvody. Treba sa rešpektovať (a milovať)… Potom bude všetko OK!
  Pekný slnečný víkend!

 4. ad: Domnievate sa, že ten Váš pohľad a to učenie Sant Matu je skutočne objektívne a nie subjektívne (teda relatívne)?

  Na tuto otázku si musí / kdo chce, to je lepší než musí / odpovědět každý sám za sebe. Tedy na svůj postoj, který k těmto zásadním otázkám vyznává. Někdo přijde ráno do pekařství pro svoji svačinku, opravdu je tam pestrá nabídka, a je na něm, jestli zkusí experiment, místo dvou-tří alternativ, dobře mu již známým, zakoupit si zkusit něco jiného, nového. Ten někdo neriskuje v tom případě nijak mnoho. Nové rozhodnutí mu v tom horším případě přinese to, že si nepochutná vůbec a nebo málo, jinak řečeno, že bude mít pak větší hlad a chuť na oběd. A nebude pro příště riskovat a zůstane u svých loupáčků, celozrnných rohlíků nebo koláčků.

  Ale to přirovnání nemusí být až tak výstižné, když by to mělo být bráno jako pohled na bohatost nabídky různých informací z oblastí filosofií, okultních, metafyzických,teologických věd až s přídechem esoterických nauk. Nezapomínám na roli ega, na určitý projev málo vyspělé duše, která se může chlubit svým intelektuálním poznáním, podloženým např.čtením oblíbeného, třeba již nežijícího autora, který mu nic, svému obdivovateli, již nic neupřesní.

  Mé informace, a zrovna tak i ostatních amatérských pisatelů na těchto stránkách, jsou intimního charakteru. Alespoň to tak cítím za sebe. Vlastně ani není nutné je nějak vysvětlovat. Také to již cítím delší dobu. Chci se jen podělit o to, co mohu k tomu říci a možná si myslet, že někomu to pomůže. Objektivnost zde není nikdy, tedy v této oblasti, v popisu mystiky. Ano, subjekt já, mám zkušenosti a v závěru se o malou část z nich podělím. Ostatně, dělal jsem to tak již v případě popisu mých přímých zkušeností / nevyčtených / o cestě jógových cvičení.

  Kdo chce, pochopí a něco si možná vezme pro své poučení, to opakuji. S nikým nesoupeřím, nemám důvod a v této oblasti to ani nejde. Sant Mat je věda jako každá jiná, je navíc vědou živou. Má své postupy, své know how a nenabízí nic jako to jediné a správné. Nestydím se za to, že jsem k této duchovní vědě po více jak třicíti rocích hledání „nějak“ dospěl. Je to s ní a v ní především cesta přímo žitých zkušeností. V literatuře, která kolem SM postupně vznikala a která si v žádném případě nedělala a nedělá ambice být na trhu jedničkou, okouzlovat a získávat nové a nové vyznavače, je mnoho poznatků, které za dlouhé věky předkládali svým žákům Mistři, kteří podle nich své žáky vedli. Výsledky, které jsou platné jako univerzální poznání. Jak to chápe subjekt, třeba já? S pokorou, s velkými díky, s láskou ke svému žijícímu Mistrovi, je to pro mne obrovské štěstí a děkuji za to, že mne to potkalo.

  V posledním příspěvku tedy bude něco z mých subjektivních prožitků; ne vše však mohu prozradit.

  A k Vaší otázce, pane Degone? Nežijeme v Absolutnu, tak jaké jiné poznání můžeme mít.

  Zítra mám více času a tak najdu Vaši významnou informaci zpod jednoho příspěvku o Vašem setkání s Bohem, kterým jste tu něco naznačil. Je obrovský, pokud je to pravda. Chci Vás citovat přesně.

  Dobrou noc.

  Venda

  1. Zdravím Vás pane Vendo a som rád, že sa chápeme a že na seba aj napriek určitých odlišností neútočíme. Obaja sa domnievame, že máme okrem vlastného subjektívneho poznania aj to objektívne poznanie, ktoré je možno nadobudnúť mimozmyseľným vnímaním (tretím okom), alebo mystickou cestou – zjavením. Želám Vám, aby práve takéto poznanie Vás obohacovalo a viedlo k Pravde, Múdrosti a Svetlu. Takéto poznanie je veľmi ťažko sdeliteľné iným a okrem toho sa mu ľudia bránia, lebo každý človek si utvára svoj vlastný závoj, v ktorom sa cíti dobre aj keď ho ten závoj oddeľuje od Boha a svojej vlastnej podstaty. Preto sa tu hovorí o tej druhej (duchovnej) smrti, kedy sa „žiak“ zbavuje všetkého, aby mohol prijať to pravé a podstatné. V kresťanstve sa tomu hovorí krst vodou a následne krst Duchom svätým. Učenie SM na to má iste inú terminológiu, ale podstata ostáva rovnaká.
   Želám Vám otvorené srdce a myseľ pre to hodnotné a pravé!

 5. V nejnovějším článku pana Šupy je naše spása připodobněna k situaci desíti družiček, viz.Matouš, kap.25, verše 1-13. Protože pan Šupa tu nediskutuje a protože v druhé části intermezza jsem zmínil důležitost meditace, dovolím si zareagovat tady.

  Podobenství podle mne, podle univerzálního Učení Mistrů, vysvětluje situaci, kdy deset družiček očekává příchod ženicha. Pět je moudrých, připravených / zde -vyčištěné lampy, olej…. /, pět je pošetilých / pravý opak /. Podobenství tím říká, že je třeba být připraven na příchod Pána. Co my víme, kdy přijde? Jde o meditaci, kdy očekává meditující setkání s Pánem, setkání, které změní jeho život jako dosud nic jiného. Duše je tou družičkou, pannou, která čeká, až bude svým Mistrem přijata, až, po předchozím křtu /zasvěcení/, se s ním setká uvnitř, v chrámu božího nástroje, svého žijícího lidského těla. Ve své lampě musíme mít proto neustále „dost oleje“, jako dost pokory, trpělivosti, lásky a oddanosti. Proč? Aby nás Pán nezastihl nepřipravené. Vnitřní forma Pána jako Učitele, Průvodce, Mistra, Rádce…., je důležitá pro naši „svatbu“, která nás již natrvalo nechá u Jeho zářivé podoby; ne s ním, jako s hmotným tělem, které On potřebuje proto, aby mohl s lidmi / s připravenými žáky / komunikovat a učit je. Duchovní zkušenosti jsou vždy zcela a jednoznačně individuální a nikomu a ničemu nepomůže je nějakým způsobem sdílet s ostatními. Svoji meditaci, své úsilí, musíme provádět poctivě, s pokorným očekáváním Milosti Pána. Ten naše úsilí očekává, zadarmo nám nic nedá. To, že ho přijmeme, to, že ho můžeme přijmout a to, že On se nám nechá naším vnitřním zrakem vidět a naším vnitřním duchovním sluchem slyšet / kdy? to ale nevíme? ostatně jako ty panny /, je pro nás, pro oddaného žáka, jeho největším darem. My / i družičky z podobenství / musíme „jen“ přispět vlastním ne zrovna lehkým úsilím, připraveností….. . Na počátku setkání s ním, které je dáno Vyšší mocí, je Jeho učení a následně naše víra v Pánovu existenci uvnitř nás samotných. A tak, když se nám v meditaci zjeví Pán ve své zářivé /světelné / podobě,po koncentraci ve třetím oku, jsme připraveni s ním odejít zpět k Otci.

  Dar lidského těla je k tomu jedinečnou příležitostí, která je ustanovena samotným Otcem. Ano, objevují se lidé poblouzněni, kteří budou chtít ten samý cíl, spásu, ale jejich cesta bude cestou ne pravou. Účast na obřadech, rituálech, poutích, hladovkách, anebo okázalé milodary s očekáváním Milosti. To ale není Cesta, kterou Otec ve své vůli ustavil. V evangelii Jana je mnoho výzev Ježíše k následování, k tomu, že jedině přes něj se mohou dostat k Otci, když budou plnit jeho rady, naplňovat jeho učení, dokud, jako světlo je tady a svítí na Cestu. Podobné a doplňující je vysvětlení v podobenství o služebnících, kteří od svého Pána obdrželi investici, hřivny…., a on chtěl pak vědět, jak s tímto darem po určité době naložili. Stručně, jak naložili s životem v lidské bytosti, ve které se lze jedině vydat na ne lehkou Cestu návratu. I tam můžete svojí láskou a vírou znásobit toto vpravdě velké jmění, dar Slova, a nebo také žít „jen“ bez cíle zhodnotiti svůj život.

  Ještě k těm pannám nepřipraveným, které očekávaly stejný výsledek, svého ženicha, ač pro to neudělaly to základní. Pan Šupa na tomto podobenství vysvětluje, že se jim brány trvale zavřou, že bude pláč a skřípění zubů. Zatímco panny, které odešly s ženichem, věnovaly předem svůj čas přípravě, panny druhé si mohly užívat světa, jeho radovánek, řečeno jinak, byly v područí mysli a ega….. . Mistři všech dob učili a učí své žáky tomu, v čem spočívá cesta návratu. Upřímně hledající člověk, který obdržel to obrovské požehnání a který se s takovým Mistrem setkal, má pak jediný úkol, plnit jeho rady a být neustále připraven na setkání s ním…., na to vnitřní setkání, které značí, že po smrti fyzického těla se již nemusí navracet do nových zrození. Kdy to bude? Nikdo neví.

  Nové zrození, jako duchovní zasvěcení, křest….. . Mnohokráte však i člověk, který byl tímto darem obdarován, později podlehl návnadám světa hmoty a plnil si svoje, z pohledu Otce a jeho Syna, ta nicotná přání pro plnění pomíjivých radostí. Inu, podlehl pokušení…. . Zůstane tu a jeho pouť se může v dalším zrození opakovat. Jinými slovy, nebyl ještě připraven.

  Více k tomu v posledním díle „o mystice“.

  Na závěr ještě jedna má věta. Nesouhlasím s myšlenkou, která vévodí názvu článku pana Šupy :“Proč pravděpodobně zahynou i mnozí dobří?“ Proč by měli, když jsou dobří? Ale dobří, z jakého pohledu? Pokud jsou dobří z pohledu našeho Pána, nezahynou. Pan Šupa tím „pravděpodobně“ nevěří v moc a sílu, v nekonečnou spravedlnost Boha – Otce, lépe řečeno, zpochybňuje jeho spravedlnost. Vždyť jedině ON ví, a kdo jiný by to měl vědět, která z lidských duší je pro Něj připravena a naopak, ví, kdo svůj život nevyužil a bude své lekce opakovat?!

  Dobrou chuť k nedělnímu obědu.

  Venda /Václav Žáček /

  1. Pane Vendo,

   v modlitbě Otče náš je vše, co člověk potřebuje znát k tomu, aby žil spokojený život a splnil své poslání na Zemi. Jenže lidé jsou světem už tak zaslepení, že nechápou nejen duchovní a duševní význam této moblitby – oni správně nechápou už ani její samotná slova (která často navíc odbrblají jako nějakou daň církvi).

   Když Ježíš Kristus učil tuto modlitbu tisíce lidí, tam bylo zcela na místě říkat: Otče náš. Ale co má říkat člověk, který se k Otci modlí sám? No přece Otče můj – nebo prostě Tati. Vždyť tom je naprosto jasná vazba mezi synem a otcem těla – a totéž platí ve vazbě syna a Otce duše.

   A když člověk ví toto a zajímá ho otázka, co bude s „nevyhovujícími“, tak já v takových případech říkám: Představ si, že jsi laskavý a moudrý Bůh, stvořil jsi vesmír a Zemi a na ní své děti. Samozřejmě nechceš, aby z nich vyrostli parchanti, ale budeš chtít zabít jedinou dětskou duši?
   Každá normální matka by za své dítě dala život, přičemž Bůh Otec má v sobě lásky vůči nám bezpočtukrát více. Proto On raději obětuje celý vesmír (kterých si může stvořit, kolik chce), než by zabil jedinou duši svého dítěte…

   Na druhou stranu to vůbec neznamená, že by parchanty toleroval – dá jim pořádně zabrat. Na vlastních kůžích poznají, co jiným způsobili: protože jinak by se z toho nedokázali poučit.
   To vše proto, že i z nich chce mít „parťáky“, Boží syny, kteří si ten titul zaslouží(a za jak dlouho to bude, to nechává na nás – On má času, kolik chce).

   P.S.

   Příspěvek od Mártyho (kousek níž) je vynikající, akorát tam chybí jedna informace: Mistr života má kontakt s Bohem Otcem (bez něho by řadu věcí nechápal, a proto by se Mistrem nestal).

   1. Děkuji za objasnění z Vašeho pohledu. Děkuji za příspěvek.
    Venda

   2. Poznámečka:

    Jsem napsala a Já řekl:
    “ Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého otce a svou matku,
    nemůže se stát mým učedníkem. A kdo nemiluje svého Otce a svou
    Matku tak jako já,nemůže být mým učedníkem. Neboť má matka,
    která mi dala tělo,ale moje pravá Matka mi dala život.“

    PS:Kontakt s Božským Otcem a Božskou Matkou tady má každé jedno srdce duchovní.Rozdíl je jen v tom,že si toho mysl falešného ega není vědoma,
    protože převzala Iluzi odděleného Božství.Přitom je každá bytost součástí
    Živého Těla.Každé falešné jáství je součástí dočasné „mrtvoly“.Dočasné
    proto,protože Živý se již ze spánku probudil.:)
    Nikdo a nic není ani více,ani méně.Boží Děti nejsou falešnými egy,jsou
    individualitami čisté mysli.Přes autopilota se seznamují s opakem.:)

    1. Paní Hvězdičko,

     když sdělujete: „Jsem napsala a Já řekl“
     to mi stačí k tomu, abych věděl, že sdělujete velmi vysokou duchovní pravdu, naprosto vážně.
     Nicméně jste „nebesky zaujatá“ čili „pozemsky nespravedlivá“ vůči egu. Není falešné a má obrovský úkol: spojit nebe se zemí.
     Navíc, nebýt tohoto ega, nebyla by ani tak pestrá Boží tvorba, nebyly by hory příběhů a nebyly by ani tak velké možnosti pro vývoj Božích dětí.

     Kromě toho, až se zbavíte nutkání sdělovat lidem věty jako „Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého otce a svou matku“ nebo až se zbavíte onoho omílání „mrtvol“, uleví se Vám a zase kousek povyrostete.
     Jsou prostě pravdy, které mnozí lidé ještě nemohou chápat a když jim je cpete skrz zuby, neříká to nic špatného o nich, nýbrž o Vás. Nemluvě o tom, že jsou to pravdy vytržené z rozsáhlého kontextu.

    2. Pane Muladi,
     mám na Vás otázečku a je jen na Vás,jestli na ni odpovíte upřímně
     a srdcem:
     Když jste vaše tělo bylo malé a Vaše máma Vám přebalovala zadek
     a krmila Vás,protože jste to sám ještě nedokázal,tak jste jí také
     častoval výroky typu:“Před kým tu exceluješ?Jsi proti mně zaujatá!“?

     „Máma,která miluje své děti,je nenechá v posratých plínkách a máchá
     své ruce i s těmi plínami ve výkalech z Lásky k nim,aby jim neuhnil zadek.Nikoliv,aby před nimi excelovala.“
     „Máma,která miluje své děti,děti nakrmí a postará se o ně do té doby,
     než se to naučí samy.Když se učí samostatnosti,dělají chyby.Kdyby je
     nedělaly,nepřišly by na detaily a maličkosti různých postupů a dějů.
     Matka,která opravdu miluje své děti,je miluje i přes tyto chyby,
     miluje je takové jaké jsou,vidí do jejich nitra a nepodléhá iluzi
     zevnějšku.Proč?Protože dětem rozumí srdcem.Proč?Protože i ona se učila chybováním.Zrovna tak,jako i otec.Protože matka miluje láskou
     bezpodmínečnou,která může i ublížit,podílí se na výchově rovným
     dílem i otec.Spolu vedou své děti k samostatnosti a důsledné zodpovědnosti.“

     Otec je láska,Matka je Láska,Boží Dítě(Syn-Dcera) je láska.
     Láska má mnoho podob,no jen jedna jediná je bezpodmínečná-Matka,
     Duch Svatý.

     Protože ještě nečtete srdcem,tak nechápete a útočíte falešným egem.
     Lidský mozek jede(a již dojíždí:)) na „autopilota“ do té doby,dokud
     se duchovní srdce v lidském těle nezačne osamostatňovat.
     „Autopilot“ je falešná osobnost,jejímž prostřednicvím se učí rozlišovat.Je to „herecká role“,“maska“.Pravá individualita,
     osobnost,neumí nadávat,ani ponižovat,neumí proklínat,či používat
     násilí,..Úkolem každého srdce duchovního je propracovat se ke své
     vlastní podstatě.K nápomoci jsou zde každému indície a symboly,
     které začne rozeznávat jen otevřeným srdcem duchovním.Nikoliv
     rozumářstvím.Rozum a cit je třeba v sobě samém uvést do rovnováhy.

     Jsem napsala a Já řekl(přečetl):
     „Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světa je světlo a osvětluje celý svět. Když ono nesvítí, je tma.“

     „Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.“

     „Já jsem to světlo, které je nade všemi. Já jsem vším. Vše ze mne vyšlo, vše se ke mně navrací. Rozštípněte dřevo, já jsem tam. Zvedněte kámen a také tam mne naleznete.“

     PS:Otec je láska.No z lásky k dětem je klidně nechá v těch „posraných
     plenách“,aby věděly jaké to je a nesly i důsledky.
     Velmi často a rád připomíná,že jedna zkušenost je lepší než tisíce
     Matčiných laskavých slov.Takže Matka(intuice) vás bude varovat,abyste
     na rozpálenou plotnu nasahal a Otec vám vezme ruku a na tu rozpálenou
     pec ji přiloží.Pro vaši zkušenost-z lásky.Oni Oba jsou Plni zkušeností a Oni Oba jsou ÚPLNOSTÍ,nikoliv dokonalostí.Jak říká Otec:
     Věčně chybující Bůh.

    3. Paní Hvězdičko,

     ad: mám na Vás otázečku a je jen na Vás,jestli na ni odpovíte upřímně a srdcem:
     Když vaše tělo bylo malé a Vaše máma Vám přebalovala zadek
     a krmila Vás,protože jste to sám ještě nedokázal,tak jste jí také
     častoval výroky typu:“Před kým tu exceluješ?Jsi proti mně zaujatá!“?

     Naprosto upřímně:
     Ne. Moje maminka (jak těla, tak i duše) totiž nikdy neříkala o nikom, že je mrtvola, že má falešné ego, nebo že ji musím nenávidět, abych mohl k Otci – na rozdíl od Vás. (A zpupnost, se kterou si myslíte, že mi přebalujete zadek a že mě krmíte, nechávám raději bez komentáře.)

     Takže z mojí maminky (jak těla, tak i duše) cítím lásku, zatímco z Vás cítím především pózu a faleš.
     Tvrdíte, že zde oslovujete bytost v lidském srdci, která Vám rozumí, ovšem ten, kdo s vámi nesouhlasí, „útočí proti Vám falešným egem“. Ve skutečnosti ale lžete, protože bytosti v lidském srdci žádné litery k domlouvání nepotřebují. A Vy se tady právě literami snažíte jen vytahovat nad ostatní (mimochodem, kdo se povyšuje bude ponížen), a rozdáváte nálepky i soudy (nesuďte, ať nejste souzeni)… A protože Vašemu srdci a jeho zanícenosti rozumím, nečekám, že toto poučení, o které jste si řekla, dokážete ihned pochopit – ale jednou ano.

     Po této upřimné odpovědi mám na Vás otázečku já – souvisí s tím, jak se snažíte tady „omračovat“ různými citáty.
     Sdělila jste například: “Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem“…
     Jak zní podle Vás správné vysvětlení tohoto citátu Ježíše Krista?
     (Které rodiče měl Kristus v nenávisti a proč?)

     P.S. Jestli je Váš Bůh věčně chybující, pak není divu, že i pravdivost Vašich výroků je tomu přiměřená.

    4. Pane Muladi,
     přibližnině před více než dvěma roky jsem na těchto stránkách
     popsala svou zkušenost.Snažila jsem se vysvětlit jednu zásadní
     věc,kterou je dobré si alespoň uvědomit při psaní(a hlavně reakcích),ale také v běžném životě,pokud Božského Otce
     ještě neznáte vpravdě.
     Otec mne naučil číst srdcem a posléze mi dovolil i srdcem
     začít psát.Když Vám něco odpíši,neznamená to,že mám záměr
     ubližovat Vašemu duchovnímu srdci.Pokud se dotknu nejen Vašeho
     falešného ega,tak to ego reaguje nesmírně rychým způsobem a
     většinou sebelítostivě(vztek,nenávist,závist).Na to jsem,
     bohužel pro Vás,zvyklá,a tak se těmto reakcím vůbec nedivím.
     Kdybyste jen věděl,jakými reakcemi jsem častovala Otce.:))
     Pokud čtete srdcem a znáte Otce vpravdě,pak jste si plně VĚDOM
     i toho,že vám něco sděluje přes druhé.Může se to týkat vás,ale
     také(a to především)pisatel sám o sobě rozdává informace,a to
     na duchovní úrovni.Otec pisatele Sám vede,i když si dotyčný
     pisatel „myslí“,že reaguje on sám.
     Takto předává informace o tom,kde právě jste nebo čemu ještě
     nerozumíte,případně co vás trápí,atd.To vše lze „číst“ za
     psaným textem.
     Zásadní záležitostí je:UVĚDOMIT SI,že bez Otcovy vůle nevydáte
     ze sebe hlásku,nenapíšete jedinou slabiku,nenavaříte,neumyjete
     se,…,nebudete vědět jak se jmenuje vaše tělo,zkrátka nic.
     To je také pro falešné ego velmi tvrdá zkušenost.Má odžitá.

     Rozdíl mezi falešným egem a duchovním egem je v MYSLI.Mysl
     falešného „já“ je Otcův Duch a je zcela v Jeho kompetenci.Jen Otec umí tzv.rozumovat rozumem.Nikdo jiný to nedokáže.Vyhrát nebo porazit Otcova Ducha :))je marnou touhou mnohých jen proto,že slepě naletěli pseudoduchovnosti mnohých „duchovních vůdců“,kteří byli těmi,co se z pýchy,či strachu báli říci nahlas:císař je nahý.
     Nejen,že Otec tímto rozumováním rozumem srdíčko,kterému život
     dala Matka všech srdcí,chrání do té doby,než se naučí rozumovat samo,no zároveň prostřednictvím mysli falešného já
     srdíčko učí(nutí) rozumovat srdcem,tedy s Láskou do té doby,
     než se stane SAMOSTANÉ a DŮSLEDNĚ ZOPOVĚDNÉ.Můžete si tak
     povšimnout další DŮLEŽITOU INFORMACI nejen pro Vás,
     že k Matčině části srdíčka(duše) se zrozuje díky Otci i duch,
     já,toho srdíčka.Dva v jednom,jako i u Matky-Otce.Matka s Otcem
     spolu rodí vždy dvojčátka.♥
     Takto se RODÍ srdíčka,která jsou součástí Boha.
     A jak se dají v lidském těle od sebe „naoko“ oddělit?Jednoduše.Myslí falešného ega.V každém člověku jsou
     přítomni jak ženský,tak mužský princip(energie) a vůbec
     nezáleží na tom,jestli je fyzické tělo(forma)ženou nebo mužem.
     Duchovní bytost je oboupohlavní.
     Bůh je celek,Jednota,jehož jsou všechna srdce součástí,a kde
     Otec-Matka mají hlavní Slovo pro své odžité zkušenosti.
     —————————-
     K tomu psaní a reakcím Vám uvedu názornou ukázku:
     ad.Takže z mojí maminky (jak těla, tak i duše) cítím lásku, zatímco z Vás cítím především pózu a faleš.
     Tvrdíte, že zde oslovujete bytost v lidském srdci, která Vám rozumí, ovšem ten, kdo s vámi nesouhlasí, „útočí proti Vám falešným egem“. Ve skutečnosti ale lžete, protože bytosti v lidském srdci žádné litery k domlouvání nepotřebují. A Vy se tady právě literami snažíte jen vytahovat nad ostatní (mimochodem, kdo se povyšuje bude ponížen), a rozdáváte nálepky i soudy (nesuďte, ať nejste souzeni)… A protože Vašemu srdci a jeho zanícenosti rozumím, nečekám, že toto poučení, o které jste si řekla, dokážete ihned pochopit – ale jednou ano.

     Co textem,Vámi napsaným,Otec sděluje o Vašem srdci:
     „Neumím číst srdcem,protože ještě neznám sebe vpravdě.Jsem
     zpupný,záleží mi zatím sobecky na falešné póze.Protože neznám
     Pravdu,jelikož jsem ve svém srdci ještě Lásku nenašel,lžu sám
     sobě.Útočím na všechny okolo sebe jen proto,že jsem ulpěl
     na lžích a iluzích.Snažím se vytahovat nad ostatními.Jejich
     odžitými zkušenostmi pohrdám,a tak se značnou zaníceností
     rozdávám nálepky a soudy.Zatím se sobecky snažím „omračovat“
     svou nevědomostí.Ještě jsem nepochopilo,že na to,abych pochopil,že jsem měl v tomto životě milující matku,musel jsem
     prožít i život(a ne jediný),kde tomu bylo naopak a nenáviděl
     jsem jí za to.
     Zatím si nejsem vědom ani toho,že inteligenci mám zapůjčenou
     především k tomu,abych pomocí abstraktní inteligence poznal
     sám sebe vpravdě a našel v sobě samém Lásku BEZPODMÍNEČNOU,
     abych se díky Ní,a tím pádem i Otcově milosti,osvobodil
     od mysli falešného já,a stal se Člověkem.To proto se jen
     přes Lásku bezpodmínečnou k Otci dostanete.Žádná „maska“ nikomu nepomůže,protože Otec má i pro Vás připraveny zkoušky.
     Obstojíte jen tehdy,když znáte sebe vpravdě a Láska bez
     podmínek je obsahem vašeho srdce.V opačném případě je to to,
     co vás zahubí.Žádné přimhuřování oka nebo nadržování neexistuje.To mi tedy věřte.Otec je velmi přísně důsledný.


     Jsem napsala a Já,Yehoshua,řekl(přečetl):
     „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

     Již alespoň víte,jak to funguje v praxi.Když chcete
     někomu „vědomě“ ublížit,ponížit ho,jste ponížen ještě
     před tím,než něco napíšete.A když Vás to Otec přinutí ještě
     i napsat,a Vy to odešlete v sebelítosti,aniž byste si to celé
     uvědomil,ponížil Vás.Z lásky,abyste srdcem pochopil,komu jste
     ve skutečnosti psal.Sám sobě nebo Otec vašemu srdci,nebo
     obojí?:
     ad.“nečekám, že toto poučení, o které jste si řekl, dokážete ihned pochopit – ale jednou ano.“

     PS:Tady se učíte nejdříve rozlišovat pomocí rozumu,abyste
     pak následně rozlišené Láskou spojil a ..PROZŘEL- ILUZI.

    5. Paní Hvězdičko,

     ještě jsem nikoho neobdařil nálepkou „falešné ego“ – tak zpupný opravdu nejsem, protože vím, že všichni jsme bratři v Kristu (vím – ne že je to klišé). A když říkám všichni, tak i Vy.

     Vy si ale evidentně libujete v rozdávání nálepek s falešným egem jak na běžícím pásu.
     Nehledě k tomu, že žádné ego není a nemůže být falešné, tak navíc skutečná Láska chápe a nenálepkuje (mimo jiné i proto, že ví, že to nic dobrého přinést nemůže). Tak se Otce zeptejte, proč Vy máte stále potřebu operovat s falešnými slovy o falešném egu…

     Navíc jste na velkém omylu, když si myslíte, že chci někomu ubližovat. Já chci vy-světlo-vat. A protože nechci ubližovat, tak mi také nic nemůže ublížit – ani Vaše slova.

     A také Vás nenutil nikdo jiný, než Vy sama, abyste tady uvedla citát: “Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem“…

     Zatím jste toto šíření nenávisti mezi lidmi nevysvětlila. Jak toto šíření nenávisti vysvětlujete?

    6. Pane Muladi:

     ad.Vy si ale evidentně libujete v rozdávání nálepek s falešným egem jak na běžícím pásu.

     Nikoliv,nelibuji.Falešné ego je program,kdy si duchovní srdce „myslí“,že je člověkem,který myslí.
     Jinými slovy když se duchovní srdce ztotožní s tělem
     a jeho myslí,která je ovlivněna prostředím,přírodou
     a genetickými informacemi toho těla.To je mysl falešného ega,tzv.filmové role.
     Až přejdete tuto hranici iluze,bude i pro Vás velmi lehce rozpoznatelná-mysl falešného já.Až přijdete
     skutečně „domů“,budete si vědom,co Vás od něj „oddělovalo“ a budete „vidět“,jak okolo Vás chodí
     a mluví k Vám živé mrtvoly,zobie.A zažijete i to,že
     jim vše budete chtít vysvětlit a ony Vás budou častovat ataky typu:jak jste pyšný,jak máte zbytnělé ego,jak jste zpupný,co si dovolujete urážet Boha,jak si dovolujete urážet „vědecké“ konstanty(když je vše
     stále v pohybu a klid můžete nalézt jen „doma“) apod.
     Proč budou atakovat?Protože jejich naučená mysl přijala určité vzorce myšlení a představ,na kterých
     ulpěla.
     —————-
     ad.Zatím jste toto šíření nenávisti mezi lidmi nevysvětlila. Jak toto šíření nenávisti vysvětlujete?
     Otcova Slova:
     Chudoba srdce(vědomí) je zlo……
     NENÁVIST JE SEBELÍTOST A SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO.
     Horší nenávisti je závist.

     Napsala jsem před třemi roky:
     55.Ježíš řekl:“Kdo nemá v nenávisti svého svého otce a svou matku,nemůže se
     stát mým učedníkem.A kdo nemá v nenávisti své bratry a své sestry a nenese
     svůj kříž tak,jako já,nebude mne hoden.“
     Ten,komu se podaří najít v sobě Otce a Matku,spojit jejich Síly svým srdcem,
     což znamená probudit své duchovní srdce a pohledět pravdě do očí,
     je si vědom,že je vlastně někým jiným,než jak se dosud projevoval navenek.
     Pozná vpravdě,že rodiče,kteří splodili jeho tělo,nejsou pravými Rodiči.Že lidé,
     které nemohl vystát jsou jeho sourozenci,hrající své filmové role.Je to obrovský
     šok,ale i zážitek.Rodiče se rozvádějí,podvádějí navzájem,nutí děti lhát,nebo
     slepě přijímat lži,náboženství,společenské předsudky,brání dětem se vzdělávat,
     pracovat na sobě,omezují je(i naopak),berou je jako svůj majetek,prodávají děti na práci,
     za peníze,na orgány,..děs a hrůza!Srdíčka tak poznávají odvrácenou tvář
     skutečného „domova“.Pokud si mám vážit dobrých rodičů,musím poznat i zlé
     rodiče.Pokud si mám vážit dobrých sourozenců,musím poznat i zlé sourozence.
     Je to velký kříž,který sebou nosí každý probuzený.Vidět srdcem PRAVDU,
     a bezmocně se dívat,jak film(projekt) pokračuje dál,bez toho,abych jej mohl změnit
     zvenčí.
     Strašná je samota srdce.JSEM ZASE SAMA,I KDYŽ SAMA NEJSEM!
     Nikdo nerozumí mým slovům,mé bolesti.Každý mnou pohrdá,má mne za blázna.
     Křičím bolestí srdce,ale nikdo neslyší.A tak vás prosím,ve jménu všech
     dětí,probuďte se už!Poproste Otce o milost rozumu a smrti!Jen Otec může
     zasáhnout svým vlivem na mysl člověka!Tedy odemykání srdcí.A on zasáhne.
     Konec filmu má dvě možnosti.Pochopení a poznání Pravdy,tehdy „smrti falešného ega“půjdeme
     sami vstříct,nebo katastrofální utrpení válek,hladu a nemocí,vedoucích k Probuzení srdcí,a tak k smrti falešného ega(„masky“).
     Půjde se dál i tak.Jen je třeba měnit své názory,umět si přiznat chyby.Naučit se být neulpívajícím.
     Rodiče nechtějí mít roboty,ale různorodá živá stvoření,která se milují
     navzájem a mají k sobě vzájemnou důvěru a úctu.Stvoření,která samy
     zodpovědně a samostatně tvoří dál!

     *Program projekce lze změnit jen zevnitř.Nikdy ne zvenčí nebo násilím,
     či dikcí.
     ——–
     Také r.2011:
     101.“Ten,kdo neměl,tak jako já,v nenávisti svého otce a svou matku,nemůže se stát
     mým učedníkem.A kdo nemiluje svého Otce a svou Matku tak jako já,nemůže být
     mým učedníkem.Neboť má matka,která je zde,ale moje pravá Matka mi dala
     život.“
     Za poslední staletí,a nejvíce v dnešní době,si můžete všimnout,že co rodina,to
     nějaké trápení.Jestli je to fyzické,nebo psychické týrání,násilí,znásilnění,závislost
     na alkoholu či drogách,závislost na společenských(hloupých)předsudcích,boj o to,
     kdo
     má v rodině větší slovo,ponižování žen(husiček)nebo můžů(volů),ale všechno to
     trápení má stejný původ,a tím jsou odžité zkušenosti Rodičů.Tvrdila vám církev,
     že Bůh,Stvořitel je bezchybný,neměnný?Lhala,lhali všichni sami sobě.Rodiče mají
     také právo chybovat,ale protože ví,že chybami se dá lecos získat,umí si
     odpouštět a jít takzvaně odznovu s dalším poznáním.Nikdy by ze svých dětí
     neudělali pokusné králíky(i když i to mne jako Pavlínu taky napadlo).Genetika,
     fyzika,chemie,hudba,astrologie,to vše se děje po předem určených společných
     pravidlech.Vše se tak odehrává podle scénáře.Mohu si zde zahrát koho chci,ale
     musím k patřičné roli dospět srdcem,protože,kdyby si roli Alexandra Velkého
     zahrálo „mimino ovce“nevydrželo by tlak a zlomilo by se,mělo by to pro něj
     nedozírné následky.Mimina si tu zahrají své role,obvykle v prostředí klidnějším,
     a učí se vnímat,cítit.Zkušenější sourozenci si pak střihnou třeba hladovějící děti
     a rodiče v Somálsku.Války vedou mladší,bojují starší,a tak zde po čase vzniká
     (protože srdíčka zapomenou)zdánlivý chaos(bordel)srdcí,která žijí v zapomnění.
     Proto vám zde znovu zopakuji,nyní přichází na scénu Otec(v žádném,kosmickém
     převleku,stačí naslouchat probuzenému srdci),který probudil Matku,která je zde
     s námi celou dobu,inkarnovaná v různých tělech,a společně pozvednou své děti
     k poznání o tom,jak dopadáme s chudobou srdce a bez Matčiny lásky.Společně
     s Otcem budou odemykat dětem srdce a jejich minulost.Pro člověka neprobuzeného,
     přijdou zlé časy,ale ze zla se vyklube dobro.Budou se totiž spojovat srdíčka
     emanací starších sourozenců,což znamená,že budou muset umírat fyzická těla,
     aby mohlo srdce emanace spojit a znovu se narodit.Tato srdce vás povedou
     po cestě k dobru a poznání.(ono se tak i dávno již děje:))
     Všechna ta trápení,která jsme prožili s rodiči a rodinou,nám přinesla poznání,
     jak to vypadat nemá.Když chci být dobrým rodičem“doma“,musím poznat i opak.
     Když si chci vážit dobro svých Rodičů,musím poznat opak(nenávist),abych věděl,
     co je to být dobrým rodičem.
     Joshua věděl,že žena,která jej zde přivedla na svět,není Matkou jeho srdce,ale
     je matkou jeho těla.K oběma je třeba mít úctu.To samé platí o otci těla a Otci srdce.
     Nezapomeňte,že tato hra je o tom,že zde mohu být své sestře matkou,dcerou,
     babičkou,neteří atd.,že mohu být ženou i mužem,že tímto si prošli i Rodiče,aby
     se jejich srdíčka k sobě mohla přiblížit.SEBEPOZNÁNÍ v různých životních situacích.
     Použiju příklad:jednou život XY,potom
     život jejich dětí,přátel,atd.=tak získávám na jednu „roli“ více pohledů a zkušeností.
     ——————
     PS:Dnes jsem si již plně vědoma,kdo je autorem,kdo
     je četl a kdo zapsal apokryfy Tomášova evangelia.
     „Spočívám v srdci předobrého Učitele,
     který je samo Nejvyšší Světlo.“

    7. Paní Hvězdičko,

     přiznávám, že jsem celý Váš text nebyl schopen přečíst.

     Vaše úroveň Otce (každý má v sobě nějakou úroveň Otce) Vás naučila mluvit, ale ještě Vás nenaučila mlčet. Až to budete umět, budete také vědět, co říkat, co neříkat a jak a komu.

     Mějte se pěkně

    8. Ono jde o to pane Muladi,
     že tam,kde je nějaké „tajemství“,tam je tma
     v Poznání.Tajemství neexistují.
     Otec říká Matce,že je tmavou studnicí,kterou
     prosvěcuje svým Světlem.Zvedněte kámen,i tam
     ho najdete.
     A je jedno,jestli je ten kámen na cestě světské
     nebo duchovní,protože když jej zvednete,přestává
     být tajemstvím to,co pod ním bylo skryto.

     PS:Není na světě člověka,který by dokázal vyslovit
     jediné slovo bez Otcovy vůle.
     V každém člověku jsou přítomni Otec i Matka
     včetně všech Jejich Povah.No a to je právě to
     Tajemství všech tajemství.No A zároveň docela velký průser pro nevědomost a mysl falešného já,
     neboť není nic(ani jedna myšlenka),co by před
     Otcem skryta byla.

    9. Paní Hvězdičko,

     proč mi to říkáte?
     Proč si myslíte, že můj Otec má přede mnou tajemství?
     Moudrost je přece adekvátní Lásce.
     A platí to i ve Vašem případě, kdy neumíte rozlišit, co je moudré říkat a co ne.
     (viz: Buďte chytří jako hadi a mírní, jako holubice)
     A že si úplně o všem „budou cvrlikat vrabci na střeše“ to už také dávno vím – a snažím se to zohledňovat ve své mysli i chování.

  2. Pane Vendo,
   vyjadril ste sa k článku p. Šupa v ktorom dominuje názor, že na „poslednom súde“ sa bude rozhodovať o osude duše nie podľa skutkov, ale podľa názorov, ktoré si v živote osvojil a teda že budú adsúdení aj mnohí, ktorí konali dobré skutky(dobrí). To je podľa mňa nezmyseľ! Názory človeka sa menia a záleží iba na skutkoch lásky a milosrdenstva, ktoré sme v tomto živote vykonali. Nebude nás súdiť Boh ako sudca, ale budú nás súdiť naše samotné skutky (dobré, alebo zlé). Prechodom duše z temnoty do svetla duša sama spozná v čom spočívali jej omyly a čo je Pravda a tak sa svojich omylov sama vzdá. Ale sa ťažko vzdáva iných svojich duševných väzieb na pozemské veci, ako je majetok, sláva a moc (zlé ego).
   Tiež nie je rozhodujúce, čo človek za svojho života verí, alebo neverí v rearkanáciu. Nebudeme súdení za svoju vieru, ale za svoje zlé skutky!

   1. Pane Degone,

    kdo si myslíte, že před tím „soudem“ bude stát? No přece Vy (tak jako každý), se svými zážitky, zkušenostmi, ale především – s Vaší aktuální myslí, jejíž součástí je i víra.

    Na Zemi máme pestrý rejstřík všeho možného, tady můžeme porovnávat a měnit sami v sobě i víru. Ale v tom dalším životě už jde „svůj mezi své“, tam je možnost změn mnohem, mnohem horší.
    Ano, člověk v jednu chvíli pozná všechny své omyly a bude zván do světla lásky, jenže některým to bude připadat protivné a právě i skrze to, v co věří, půjdou jinam a „po svých“.

    Kdybych to měl přirovnat k pozemské události, tak asi takhle:
    Zkuste si představit, že chci nějakou skupinu lidí přesvědčit o tom, že Bůh existuje a oni tvrdí – až ho uvidíme, uvěříme. Na moji prosbu se pak mezi námi Bůh opravdu objeví. A co myslíte, že se stane?
    Ti, kteří věří, že Bůh existuje, budou věřit dál. Ti, kteří nevěří, zaujmou různé postoje: záhada, podivné erupce na Slunci, šarlatánství… Ale rozhodně v existenci Boha neuvěří.

    A úplně stejné je to s lidmi v dalším životě.
    Z toho vyplývá, že záleží na obojím: jak na skutcích, tak i na tom, čemu člověk věří (nehledě k tomu, že každá víra – i v ateismus – skutky člověka ovlivňuje).

    Ostatně, nejlepší příklad má každý sám u sebe. Ani Vy nehodláte na své víře něco měnit – a když už, tak velmi, velmi ztuha.

   2. Pane Degone, dobrý den,

    k příspěvku pana Šupy jsem se vyjádřil a použil jsem jeho malou část, která mi „nahrála“ k tématu Mistra, v podobenství družiček a ženicha.

    Jinak s ním v jeho posledním příspěvku v mnoha místech nesouhlasím a nebo bych se na něho obrátil k objasnění. Kdyby?! Ale pan Šupa tu existuje – neexistuje. Ale když se k něčemu od něj nevyjádřím, neznamená to, že s tím souhlasím.

    Pan Šupa je plodný autor. Někdy se staví do role až „kazatele či vůdce“ s možná většinově vyčtenými informacemi, které pak formuluje do desítek článků podobného ražení. Pod jeho posledním článkem tady nebyla otevřena /zatím/ diskuze. Napsal jsem více jak před měsícem pod jeden aktuální článek pana M.Š. na stránky, kde je dominantním autorem. Nikdo, ani redakce, ani on nereagoval na mé dva dotazy „k věci“.

    V Abdrushinovi je hned v úvodu zdůrazněna tato myšlenka :

    „Kdo se nesnaží,aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!“

    Pokud je kniha PG tím stěžejním dílem, jako „duchovní vůdce a rádce“ pana Šupy, tak má ještě stovky témat, která nějak upraví a kterými v duchu té myšlenky v uvozovkách zásobuje čtenáře; různými apely, varováním, zdviženými prsty, moudrostmi…..atd.. Ale, a znovu zdůrazňuji, autor Abdrushina je po smrti, kniha je sice velká, ale ani pan Šupa, ani nikdo jiný se ho nemůže optat na vysvětlení a doplnění. A ta myšlenka sama o sobě je dost krutá k lidem, kteří nemají zkušenosti, kteří jsou hozeni do víru života a kterým by mohla pomoci možná daleko více nauka, morální a etické apely Ježíše Krista ve známých evangeliích. A to je Nový Zákon-evangelia počtem stránek určitě menším dílem co do rozsahu, než PG Abdrushina.

    Ještě jednou „Kdo se nesnaží,aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!“ Pan Šupa by mohl lidem více pomoci, ne je nechat v provinění. Asi to ale není jeho záměr. Proto pod jeho články již nediskutuji.

    Venda /Václav Žáček/

    1. Pane Vendo
     súhlasím, aj ja som toho nového „spasiteľa Abdrushina“ odmietol, ako falošného proroka, ale keď sa verejne hlása dajaká lož, nedá mi, aby som nereagoval. Lebo nie všetko, čo sa tvári ako pravda je pravda a nie všetko, čo sa tvári ako nepravda je nepravda.
     Už v tej jedinej vete, ktorú ste dvakrát citoval sú dve veľké zavádzajúce klamstvá.
     1. že je tu dajaké „Božie slovo“
     2. kto „správne nechápe“, ten sa previňuje (proti Bohu).
     Pekný deň!

 6. STAŇ SE MISTREM ŽIVOTA

  Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení.

  Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém.
  Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl.
  Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil.

  Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku.

  Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým.

  Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých.

  Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá.
  Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže.
  Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím.
  Mistr se vždy řídí svými pocity.

  Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí.
  Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují.
  Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je.
  Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých.
  Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.

  Více zde: http://www.laska-vztahy-duse.cz/news/stan-se-mistrem-zivota-/

  1. „Staň se Mistrem života.“
   S tímto textem, milý Márty, by se dalo dlouze polemizovat. Pan Muladi to již stručně naznačil. Chybí, u takto /světsky/ pojatého Mistra atributy Boha-Otce, které jsou v úkolech jeho Syna, poslaného sem do zrození. Ale kéž by se tak lidé, jako tento „Mistr života“ k sobě vzájemně chovali.

   Připomínám tu již mnohokráte napsané a diskutované; existuje jediný Bůh, který svým Slovem a svou Moudrostí stvořil všechny věci, Bůh je Otcem a Jeho první emanací – beru to jako metaforu – je Jeho prvorozený Syn / Mistr/. A když si Bůh přeje přivést duše zpět k Sobě, posílá tohoto Syna, aby na sebe vzal lidskou podobu:

   „A toto Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi… plný milosti a pravdy.“ /Jan 1:14/

   Role Syna – Mistra se tak již zčásti stává zřejmou – být tím, kdo přivádí na cestu návratu „označené“ (připravené) duše. Synem, vtěleným Slovem, byl i Ježíš a svoji práci tu, v hmotném Stvoření i jasně definuje: „Já jsem se proto narodil a proto přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ /Jan 18:37/. Ten Jeho „hlas“ tu má dvojí význam – ve vnější i vnitřní slyšitelnosti. Ten vnější přitahuje ty, kteří mu jsou předurčeni, ten vnitřní budou slyšet jako Hlas Slova ve svém nitru.

   V příspěvku „Staň se…..“ jsou uváděny lidské vlastnosti, a to v celém souhrnu ty velmi pozitivní. Místo Mistra by šlo dát i pojmenování „Dokonalý člověk nebo Dobrý člověk“.

   Dovolím si namátkou pár citací z Janova evangelia, kde však Mistr – Ježíš mluví o své vyšší roli:

   Kap.9, verš 39:Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí,
   viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“
   Jeho jedno z poslání od Otce je jednoznačné

   Kap.10, verš 14 – 15:Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
   Jeho poslání je i tady zřejmé.

   Kap.12, verš 46:Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří,
   nezůstal ve tmě.
   Opět poslání, jako učitele, který, když má důvěru svých žáků a ti věří v jeho učení a konají dle něho, nezůstávají ve tmě.

   Pěkný den do Šumperka.

   Venda

 7. Ja sa vám dospelým luďom divím,

  že ste sa takými hovadinami schopní baviť celé hodiny. Nemáte vlastný názor, citujete akýchsi náboženských fanatikov, niektorí z nich ani Krista nevideli, len o ňom počuli. Aj ja som počul o jednom ,ktorý všade bol, všetko videl a všetko domrdal. Je to zjav slovenskej politiky, nový hlásatel Rasfarianov, je to ON , je to FICOID. Mám pocit, že zažívam ,,novobiblické“ časy, ked demokraciu láme dedinský tajtrlík

  1. Milý anonyme,
   já se Vám vůbec nedivím.

   Opravdu jsme tu, lidstvo mezi obrovskými mlýnskými kameny. Vyhrožování, okrádání od našich politiků a od jejich struktur, propagování násilí….., a do toho reklama, atak na naše děti, útoky na nás samé. Není vůbec lehké v tom neklidu a všem, co je na nás ve „vyšším“ zájmu vymyšleno, žít. Denně člověk slyší, co ti tajtrdlíci zase řekli, co hloupého vymysleli, co je kvalifikuje jako lezce do zadku někomu. A nejsmutnější, téměř nic proti tomu nenaděláme. Maximálně nám nabídnou tzv.volby. Ale stačí vyjít někam do přírody, vylézt na kopec, nechat se hřát sluncem / které nechá svítit Stvořitel na všechny / a třeba si jen uvědomit, že živi stejně z tohoto světa neunikneme. A pak je již krůček k tomu, abych se, v mém případě, již nenechal zatahovat do jejich her, nenechal na sebe působit emoce – vždyť oni to potřebují. Lidé se příliš nemění – situace jsou tu pořád stejné, ať to bylo za časů Noe či v dobách Ježíše nebo Napoleona. Dobré je se z toho dobrovolně vyvázat.

   Pěkný den na Slovensko a dobrou volbu vašeho nového prezidenta.
   Venda/Václav Žáček/

   1. Chcem sa podakovať p.Vendovi

    a hlavne tomu želaniu , aby sme si dobre zvolili toho prezidentčoka. Ak by vyhral ten ,,birmovaný komunista“, je Slovensko stratené na päť, možno desať rokov. A čo ludia ? Sú to len nepodstatné figúrky na šachovnici, pretože platí, kde sa rodí nová doba, tam vytečie aj trocha krvi. Ako povedal klasik, ludí aj krvi je dosť, teda je z čoho čerpať…
    Ale to len na okraj. Rád by som načrel do súdka, kde to velmi smrdí. Zamyslel som sa nad jedným súdruhom známym z Biblie. Volal sa Noe , a bol takým lodivodom ako ja. A čo sa nestalo ? Tento hlboko veriaci Žid bol s celou svojou rodinou ,,vyvolený“ , aby prežil potopu a vzkriesil ludský rod. A tu je problém.Celá jeho rodina boli obrezaní Židia a všetci potomkovia po ,,zosadnutí“ na Ararate sa tak ,,roztrtkali“, že zaplavili znovu celú Zem. A z rodu Noeových vznikli potom černosi, Číňania, Eskymáci, Európania ? A teda sme všetci Židia , len o tom nevieme, alebo nechceme vedieť ? A čo Kristus, kde sa vzal a načo prišiel, ked už sme ,,po potope“ až do konca vekov spasení.Načo som ja , môj sused, kanibal z Afriky, ludožrút zo Šalamúnových ostrovov , podrobení druhému spaseniu. A takto má vyzerať ,,spasený svet“. Možno spásaný kravami, ale takto ako dnes, by spasený svet nemal vyzerať, alebo hlboko tápam v ,,temnotách“ a mýlim seba sa ?

    1. Prečo sa pán Anonymní stavia k zjavnej legende ako k realite? Preto, že je to v SZ popisované ako realita?
     Myslím, že na týchto webových stránkach je prevážna väčšina takých, ktorí dokážu odlíšiť realitu od mýtov a tak sa nimi už nezaoberajú. Snažia sa definovať a pochopiť iba pravdu, lebo život má zmyseľ iba vtedy, ak ho prežívame v pravde…

    2. No neviem p. Degon, ale ja som si myslel že tie legendy opisované v Biblii boli cca 2000 rokov brané ako ,,Boží zákon“. A teraz je z toho legenda, to je obrat o 360 stupňov. Ešte pred pár rokmi sa v USA ,,prisahalo“ na súdoch na Bibliu. A načo ,,uhorel“ Giordano Bruno, načo mučili G. Galilea, a upalovali bosorky, ako na bežiacom páse? A čo na to starý plesnivý ,,páprda“ vo Vatikáne ? Však by ho ,,trafil šlak“ , keby sa o tom, že ten chýrny ,,moreplavec“ amatér bol len legenda… niečo tu nehraje, ale muzika to neni…

    3. Možná p.Degon myslel „legendou“ něco jako „symbol“. Starý zákon obzvlášť je plný hlubokých symbolů, i když Nový rovněž :) Podobenství a symboly…ono je to asi jediná šance jak 1)takové učení skrýt před cenzurou, kterou je naše historie proslulá 2) jak jednou symbolikou různým lidem odkrývat pravdu dle jejich duch.úrovně. Velmi podrobně a odvážně je celá potopa a symbolika Noeho vysvětlena třeba tady (o tom, jakého druhu je toto vysvětlení ať posoudí každý jednotlivec, stejně tak jestli tomu bude věřit), jedná se hned o třetí stranu: http://www.makon.cz/pdf/POHADKY.pdf

    4. Vážení, myslím, že to v tých „Pohádkách“ vysvetlil pan Makoň veľmi dobre. Pohádky na svete vždy boli a budú, ale vždy boli a budú aj rozumní ľudia schopní odlíšiť legendu od pravdy. Ale nie vždy je doba naklonená pravde a často bolo treba pre pravdu prinášať aj obete, ako napr. mistr Ján Hus. Dnes je tu našťastie doba, kedy možno hovoriť aj pravdu bez toho, aby sme riskovali život. A túto slobodu ducha využívame aj na týchto webových stránkach a tešíme sa z každého zrnka pravdy, ktorá sa tu objaví. Ja osobne radšej diskutujem o pravde, ako o legendách a mýtoch.
     Pekný deň!

    5. Panové, pokud tedy LM a anonym jsou chlapi! Boží Zákon platil, platí a platit bude. Většina lidí ho neznala, nezná a znát nebude. Tak je to zařízeno.

     V Bibli jsou ukryté významy. Ne všem jsou otevřené. je na to i Ježíšem upozorňováno. Cesta mystiků je jedinou, ať se to někomu líbí či nelíbí. Cesta poznání sebe sama. Cesta setkání s nekonečnou Silou uvnitř sebe samého – to je to nejlepší místo pro uschování pokladu? Jakého? Toho, který nám umožní vystoupit výš. Lépe řečeno, který nám umožní se sem již nevracet. Tisíce našich přání, tužeb, tisíce myšlenek a skutků, za které musíme zaplatit. Pak je ale něco, co nás z toho kolotoče může dostat. A je jedno, jestli tomu někdo nevěří. I to je jeho volba, a konec konců, z jeho pohledu je přece naprosto správná.

     Otočka o 360stupňů nic neřeší. Zkusme se podívat vnitřním zrakem, o čem je život, zkusme zachytit poznání tvořivého zvukového proudu, který jako Síla, Duch, Slovo, Logos….., je tu neustále. Zkusme být připraveni tak, že se dostaneme k tomuto vtělenému Slovu. A zkusme, s pomocí Mistra, odejít od Satana, Správce Prahu, který má / od svého Stvořitele / nás tu držet. A to tak dlouho, pokud nenajdeme zbraň, jak se z jeho vlivu dostat. Je to složité, je to až neuvěřitelné, že to jde, že to může jít. Ale funguje to. A pak je jedno, jestli někoho rozčiluje Fico, Obama či Putin, jestli mám s bídou na krajíc chleba nebo se topím v penězích. Je potřeba změnit sám sebe, přijmout i Ježíšův zákon, Zákon Lásky, neoplacení, neubližování, Zákon pro nový návrat naší duše. S pokorou a oddaností, s trpělivostí a s důvěrou. V učení, která jsou tu od počátku věků lidstva přijde, a nejde to jinak, budeme-li připraveni, Milost!
     Všechno, co je v Bibli, ať již starý či nový zákon, má svůj skrytý význam. To, že je nauka tajná není proto, aby někdo měl pocit; tak teď jsem to lidem dal, dál se beze mne nedostanou. Nevítězí ego, to vyhrává jednu hru, jednu hru, fiftýn, nebo vstřelí gól, ale rozhodující vítězství nemá. Je pomíjivé, zrovna jako mysl, jako tělo, jako astrální svět, kauzální, jako prána, světy, příbytky v různých Nebích. Tam, u Boha, v oblasti čistého ducha, tam ego nemůže, tam nemůže ani Satan. Tam se navrátí ten, kdo se na cestu vydá. I ta pomalá želva dojde cíle. Není potřeba spěchat. Všechno tu má svůj čas a účel. Svěřuji se do rukou Boha, přes mého žijícího Mistra, přes Jeho pokyny a přes můj slib, že budu konat to, co je potřeba. Je to obtížné, někdy prohrávám, ale závěrečný set rozhodujícího zápasu se blíží. Ať je to na dva nebo na tři vítězné.

     Proto nezatracuji nic, co mne posouvá vzhůru, kupředu, k Vyšší kvalitě. To je dobro. Vyhýbám se všemu, co mne vede do tohoto světa. Je toho mnoho a mnoho na vyprávění.

     Dnes se sem již nedostanu. Přeji LM, p.Degonovi a Anonymovi poznání. Bez emocí, s úsměvem se vložit do Cesty, která vede k Němu. Nejsi-li připraven, člověče, nevadí. Prožiješ to, co prožít máš. Ale je třeba se rozhodnout.

     Zásad a zákonitostí je mnoho. Mnoho je falešných. Duše však umí vycítit, co je pravé. Jen se s ní spojit. Vědomí nás k ní přivede. Zkusme ho stáhnout ze světa, s těch stovek prázdných starostí o věci světa. A pak? Máme vyhráno. je to jediný úkol, pro který stojí za to žít.

     Venda

    6. Pane Vendo díky za vstup a článek. Napsal jste to pěkně. Skutečně!

    7. Ano, duše vycítí faleš, může tedy člověka varovat:“takto, tudy,… nikoliv, pravda je jinde“, učí nás rozlišovat, nacházet.

    8. Ne, ne, obrat o 160 stupňů, prosím…o 360 st., tak by bylo zase pěkně tam, kde to bylo…:)

    9. ..hmmm…hmmm. dejme raději o 180 stupňů…160 je málo…:-))

 8. p. Zdenek,

  tie otočky beriem, ale stále som nedostal odpoved, či po potope sme všetci potomkovia po Noeovi a jeho rodiny , neobrezaní Židia, alebo len ludské maso“ do počtu…Lebo dobre vieme, že len obrezaní Židia našli pochopenie u Jahveho a my ostatní sme potom čo, ludský ,,odpad“, ktorí len pohnojí Zem ? U nás sa pretláča aj názor KBS , že ženy nemajú šancu sa ,,prepracovať“ ani po smrti do Neba, lebo nemajú dušu, čiže sú na úrovni sliepky, kozy, či kravy…

  1. Vážený pane A.,

   já osobně mám ještě poněkud odlišné vidění, vnímání a cítění toho, co se týká jak vzniku našeho 15-cti dimenzionálního Vesmíru, též zvaného Matrix…ještě dodám, že jde v podstatě o „školu“, co dimenze, to třída…no a jen pro ilustraci tolik, že, tedy jak já s tímto pojetím existence člověka souzním, momentálně jsou naše duše zde, na Zemi, pouze na návštěvě…tedy ve 3D…doma jsme však ve vyšší projekci této planety, říkejme jí třeba Tarra, tedy v 5D…
   No a já se zajímal i o to, co bylo před potopou…to jsme mnozí působili v Atlantidě či Lemurii a byli jsme na mnohem vyšší vývojové úrovni, než jsme nyní…a kdyby se určití plantážníci nesnažili vrtat v planetární mřížce a jádru a vymýšlet hovadiny s používáním multikrystalické energie, samozřejmě za účelem – ovládat – tak žádná potopa nemusela bejt a pokračoval by Zlatý věk…
   No otázka Židů…dobře, mohli být vyvoleným národem, ale jak vidíte, pokazili, co se dalo…proto je také jejich karma, jako národa, nezáviděníhodná…názor KBS ohledně žen je absolutní zhovadilost, to Vám podepíši…

  2. Milý anonyme,
   pletu se do Vaší diskuze o otočkách. To ale není podstatné, i když otočit se 360 stupňů není řešením.

   Dovolím si mírně zabrousit do Knihy Genesis. Až do konce 11 kapitoly je tato kniha zahalena tajemstvím. Není možné ji určit do nějakého času historie, nám známé epochy ve vývoji lidských dějin. Zdá se být, a podle mne je to prehistorická érou. Jinak, od kap.1 až do 11 jde o určitý pohled na sdělené jako na mýty a legendy. A určitě se tzv.časovost stvoření nedá „napasovat“ na pozemské dny – den první, druhý, atd. …..! Pokud přijmete pohled, řečeno velmi zjednodušeně, jako prvotní projekci Boha přes kdoví kolik odrazů, postupů níže a níže do „hmoty“, kdy TAM, někde u Něj, v Jeho výchozím tvořivém záměru vznikaly ty první obrazy a vzorce pro další vývoj, kde ale čas nehrál vůbec žádnou takovou roli, kterou ji přisuzujeme a již vůbec ne čas 6ti dnů Stvoření, tak nemusíte hledat dál. Ono to totiž ani nejde. Vždy to bude v určité rovině spekulací, i když se mohou najít tzv.“zdroje informací“, které mohou vypadat i důvěryhodně. Mystik ale nezkoumá a nehledá proč, jak, za jakých podmínek, kdy, časový rámec….toho konce světa a ani nehledá důvody počátku. Mystik chápe, že jakmile ale dosáhne určité úrovně vědomí, kdy se spojí uvnitř se svojí duší, která je vpravdě Božským jádrem každého života /tedy i lidského /, tak se dostane, po smrti do naprosto jiných sfér a ten svět tady, který tu zanechá, jej přestává zajímat. Zapomene na vztahy, já, syn, dcera, manželka, soused, otec, šéf v práci, učitel ve škole…., to je jen omezený svět hmoty.
   Pak je totiž další postup, který je postupem k dokonalosti a Věčnosti a který není vůbec jednoduchý, jak slibují třeba v některých církvích – modli se, pracuj, budď poslušný a čeká tě odměna. / tak jednoduché to není /

   Mystici působící v celém průřezu věků říkali a říkají, že úrovně Stvoření procházejí obdobím zrodů, vývojů a zániků, a to je opakující se proces. Pan Krejčí, který v jiném příspěvku cituje indickou filosofii určití zná pojem „zničení“ více. Děje se tak v nižších světech, a hlavně, děje se tak zcela pravidelně v oblastech hmoty. To ale není jen svět, tak jej známe tady, Země, Měsíc, Venuše, naše sluneční soustava a miliardy dalších hvězd a soustav, galaxií, prachu, mlhovin a záření, či černých děr v ne posledním poznání gravitačních vln… . To je to jedno a to samé, byť pro obrovské vzdálenosti se mi /i možná jiným lidem / ten svět může zdát jako nekonečný. Je ale konečný a vůbec není důležité, jestli s tím někdo nesouhlasí jen proto, že se mu to může jevit jako tvrzení absurdní, nepředstavitelné. Nad tímto světem, ne ani tak prostorově, ale v úrovni jiných energií /velmi stručně řečeno/, jsou k hmotě přináležející regiony či další sféry, kde již hmota v tom nám známém skupenství / pevném, kapalném, plynném/ neexistuje, ale jsou pořád ještě v její sféře a působí na ni – někdo tu kritizoval tzv. jemnohmotnost. Vždyť co je to energie, vibrace, záření, světlo, zvuk….., a jak se podílí a jak působí na strukturu nám známé hmoty? Kdo to ví a kdo co kolem toho ví? A v těchto oblastech dochází k cyklickému ničení. Já to však necítím jako hrůzu či nespravedlnost. Je to ten vývoj, kde je na počátku zrod a pak na konci útlum až ke /zdánlivé/ smrti a to proto, aby se však vše poté znovu a znovu opakovalo. Jak dlouho ty křivky + a – trvají, to nikdo s naším lidským poznáním neví a nikdy vědět nebude.

   Tedy zpět ke kapitolám Genesis. Mystik v tom vidí ten naznačený cyklus a vidí v tom i to, že nový, další život je pak možný a přirozený. Důležité ale je, a mystici to říkají, dostat se do sféry Stvoření, kam proces ničení nezasahuje. A ta existuje a je to oblast čistého Ducha, kde hmota, jak ji známe, neexistuje, kde je absolutní Vědomí, kde je to jediné nekonečné bytí Boha-Otce, jehož součástí je i duše, která se však, v té projekci, jako oživující princip pro Harmonii hmoty, z něj uvolnila. A pak je Cesta návratu a pak ničení a nové cyklické opakování. Má to smysl? Pokud se na to dívám očima přízemního člověka, s jeho touhami, mít statek,majetek, malou armádu pro obranu či útok, mít šperky pro manželku, či nejnovější auto, vlastnit letadlo, či jen zdravou a příjemnou rodinu – manželku a děti a nebo sbírku vzácných obrazů…., tak je to pohled ega, mysli, vášní, chtíčů…., zjednodušeně – to vše je pomíjivé.

   Noe, který patří jednoznačně do mýtů a legend, má však pro mne významné poselství. Bůh na jeho příkladu říká, že má / a teď se omlouvám za příměr / vždy v úschově semínko, výchozí obraz pro novou a novou projekci, kdy po zničení / proč a z jakého důvodu???/ opět „osadí zemi“, která je pro to vhodná svým projevem Ducha sv.., Moudrostí s Harmonií, novou Láskou a Tvořivostí tím novým životem,…., novým zrodem…., zráním,…..a opět koncem.

   Hledat v obřezaných Židech /zachráněný Noe / následně černochy a eskymáky, je pohled omezený. Omezený proto, že naše ego nám jako by říká, TY jsi dokonalý, nemohl jsi být lidojedem z nějaké oblasti země, nemohl jsi být eskymákem. Pestrost života a forem je asi to, co Boha a Jeho tvůrčí potenciál, alespoň já si to myslím, nesmírně baví. Jestli přitom umírám na rakovinu nebo mám problémy v rodině, není z hlediska zrodů, zrání a konců tak nějak méně podstatné.

   Podstatné ale je poznání, že se mohu, ne však mé tělo, ani těla těch úrovní, která ještě jsou závislá na hmotě neboť k ní mají určité povinnosti, navrátit tam, kde se celá zdánlivá složitost našich životů jeví jako bublání na povrchu oceánu hmotného bytí. Nad tím je něco, co pozná jen ten, kdo tam byl a kdo může toto poznání naučit lidi – není to nic špatného, když řeknu, vybrané lidi. Ty lidi, kteří jsou pro Cestu zpět připraveni. Nejsou k tomu žádné školy a nic se nedá koupit. Naopak, člověk, který prožívá opravdu hrozné a krušné události a poučí se z nich tak, jak říkají mnohá učení těch pravých Mistrů, kdy si uvědomí, že život neznamená hromadit a užívat si, ten má šanci.

   Nelpím na svém životě, protože vím, že je mým již nespočítaným zrozením v mnoha formách. Na vrcholu je člověk. Jen on může začít Cestu návratu a toto si již uvědomuji.

   Milý anonyme, nezoufejte nad Noem. Je to poselství, které nám říká – nebuďme těmi, kdo se starají jen o „své požitky“, co sejí zlobu, nenávist, sobeckost, násilí, hněv… .

   Jak daleko jsme od konce světa , to je důležitá otázka pro uspokojení ega, které chce ještě „něco“ urvat.. Mnohem důležitější otázka je, jak daleko mám k návratu k Otci.

   Pěkný den a díky za příspěvky
   Venda (/Václav Žáček /

   1. V pátém odstavci od spodu mám chybu :
    je tam napsaná věta – „Jestli přitom umírám na rakovinu nebo mám problémy v rodině, není z hlediska zrodů, zrání a konců tak nějak méně podstatné.“

    Správně mělo být – „Jestli přitom umírám na rakovinu nebo mám problémy v rodině, není z hlediska zrodů, zrání a konců až tak nějak podstatné.

    Venda

    1. páni Venda a Zdenek,

     trochu ste ma upokojili, lebo som sa zlakol, že ak mám Bibliu brať ,,doslovne, som vlastne neobrezaný Žid, a ja nechcem byť ani Židom.Stále som však v zlom rozpoložení, ked si uvedomím ,že počas svojho života som v podstate nič svetoborné neobjavil, zožral som tony žrádla, a iným to mohlo chýbať, znečistil som životné prostredie, lebo som ,,nechcene“ púšťal vetry“, na hektolitre som toho vymočil , a použijem odporné ale reálne slovo, vela som toho aj ,,vysral“. Teraz sa mnohý zarazia, čo tomuto ,,šibe“?. Nie, je len konštatujem, že vo svojom veku som dospel k názoru, že vôbec neviem, prečo som sa na Túto Zem vlastne narodil, ked za pár rokov, či menej, ,,otrčím kopytá „. Smrti sa nebojím, bojím sa nedôstojného umierania, hoci by tu mala byť pomoc od štátu – eutanázia a ako hovorí Bélsa , môj sused : A fertig Mariška“….

    2. Vážený pane A.,

     Bibli berte jako záležitost sepsanou v počátku pohanem, římským císařem Konstantinem, který se nechal pokřtít až na loži smrtelném…no a průběžně následovaly úpravy od dalších církevních mocipánů, např. sešlostí na koncilech nicejských, zejména toho typu, že bylo vyňato evangelium Máří Magdaleny, manželky Ježíšovy, k tomu celkem silně „očesáno“ i jeho učení apod….
     Samozvaní zástupci Boha na Zemi tak vytvořili manuál k manipulaci oveček pomocí strachu z nejrůznějších trestů, pakliže nebudou poslouchat právě je…nu a osvojili si i právo nečekat, až hříšníka smete pomsta Boží, ale šup, šup, vyrobili zloducha či babu Jagu…
     Systematicky šel na to třeba Ignác z Loyoly a jeho parta dominikánských „psů“…nooo…stačí zkouknout Kladivo na čarodějnice…
     Ale nelamte si hlavu s tím, že jste Žid a klidně si to užívejte…je totiž možné, že v předchozím životě jste byl třeba dozorce v koncentračním táboře…no, tak teď si vaše duše volila jinou variantu…
     Nevidím ani nějaký zvláštní problém ve způsobu, kterým jste se udržoval na živu…venkoncem papáme, kakáme a prdkáme všichni, více či méně, bez rozdílu…:-))

     Ale hlavně se netrapte tím, proč zde jste…náhody neexistují, tudíž vaše současná inkarnace má významný důvod…v každém případě se vaše duše chce něčemu novému naučit…vy teď se vědomě odsuzujete za to, co jste doposud dělal…no co, tak to prostě změňte!!!
     Říká se tomu – poznání – a teď stačí, když vše pochopíte, přijmete, odpustíte sám sobě i druhým, potom se nadechnete a vyrazíte do Života s pozměněným cílem…což???

     A na smrt se vykašlete, nenastal zatím čas, máte se toho ještě hodně učit!!!:-))
     Držím pěsti!!!

    3. P. Zdenek,píšete,

     Ale hlavně se netrapte tím, proč zde jste…náhody neexistují, tudíž vaše současná inkarnace má významný důvod…v každém případě se vaše duše chce něčemu novému naučit…vy teď se vědomě odsuzujete za to, co jste doposud dělal…no co, tak to prostě změňte!!!

     Teraz nerozumiem, kresťanstvo nepriznáva ani len náznakom to, čo uvádzate. Reinkarnáciu podla mojich vedomosti virtuálny Ježiš nikde nespomenul, čiže Vatikán ju neuznáva, to znamená, že raz telo opustivšia virtuálna duša skončí v Nebi, alebo v Pekle, ale na Zem v inom tele už nesmie…Ja viem, počul som o blúdiacich dušiach v starých hradoch, zámkoch, na cintorínoch. Bu-bu-bu , ale to je len folklór . Ja si zas myslím, že žiadna duša neexistuje, a smrťou sa všetko končí. A fertig Mariška . Našťastie, pretože ma desí predstava, že teraz ked píšem tieto riadky nado mnou poletujú duše Adama, Lilith, Evy či môjho preadeda, či môjho otca. Brrrrr. Až som sa spotil od strachu…
     Východné náboženstvá operujú ,,niečim takým, ako je reinkarnácia“ , ale študovať ich životnú filozofiu s európskymi génmi je nepredstavitelné barbarstvo.To je akoby sa murár rozhodol byť zo dňa na deň urológom a začal by podla učebnice anatómíe hned zostra operovať.Sodoma, gomora..

    4. Zdravím Vás, pane A.,

     a zkusím se nejdříve zeptat…vskutku si myslíte, že jakékoli náboženství, má patent na Pravdu pravdoucí?
     No, já jsem přesvědčen, že je to stále jen o manipulaci a ovládání…každé Vám namaže na chleba maglajs slov o lásce, odpouštění a hlavně dodržování pravidel a potom Vás vyzbrojí např. mečem a křížem a hybaj napravovat bezvěrce…no paráda…
     Žel Bohu Vám zde nedám odkaz, kde by jste se přesvědčil o tom, že i Ježíš reinkarnaci vzpomněl, ale, že uvedené téma právě z Bible cenzoři vyškrtli, tak tomu tedy osobně věřím…
     Víte, ono se to právě těm hore-hore, hodí do krámu – poslouchej, půjdeš do nebe, ne-li, propadneš se do pekel…pokud ovšem tomuhle věříte, tak s tím nic nenadělám…stejně pokud si myslíte, že Vaše životní pouť skončí úmrtím fyzického těla…
     No co už, aspoň jsme trochu poplkali, a to také není na škodu, proprat opačné či jiné názory…
     Jen dodám, že já naopak východním filosofiím, které se zabývají i reinkarnací, fandím…
     Venkoncem k Pravdě pravdoucí vede na tisíc cest…a všichni se u Zdroje jednou setkáme…:-)
     Takže na viděnou tam!!!:-)

    5. A já jen dodám.
     Jsme tu proto, že jsme nedokonalí.
     Kdybychom byli dokonalí, tak tu nejsme a postoupíme výše.

     Tak na této ne lehké cestě poznání přeji všem mnoho zdaru.

     Venda

 9. P. zdenek, píšete

  Víte, ono se to právě těm hore-hore, hodí do krámu – poslouchej, půjdeš do nebe, ne-li, propadneš se do pekel…pokud ovšem tomuhle věříte, tak s tím nic nenadělám…stejně pokud si myslíte, že Vaše životní pouť skončí úmrtím fyzického těla…

  Zopakujem, mne sú východné filozofie úplne cudzie, nechápem ich, a pretože žiaden europan nie je schopný bez dlhodobého štúdia ich pochopiť, verím, že ich ani Vy , ani iný, čo len pričuchli k tejto filozofii, nemôžu pochopiť a vôbec že ich len pokúsiť sa vyložiť v zrozumitelnej podobe.. Čudujem sa, že idete týmto smerom…
  V sanskrite je zaujímavá veta : ˇČas je semenom vesmíru. Pochopili ste aspoň jeden z vás čo je tým myslené ? Ak ano, je to len prvý krok k poznanie východnej filozofii. No, ak si trúfnete podať vysvetlenie, alebo len ludský názor, čakám,…

  1. Pro pana Anonyma:

   …koukám, že je tady vskutku veselo, pánové Venda a Jiří hrají ping-pong se svými poznatky a vědomostmi, a je to kouzelnééé…

   Ale k Vám, p. Anonyme…vůbec se nedivte, že bych já šel směrem k východním filosofiím…ne, ne, jen souhlasím – jak tady již podotkl pan Jiří – že jde o jeden z mnoha „kabátů“, který si hledači Pravdy pravdoucí, ve své snaze ukousnout z jablka Poznání, oblékají…

   No a já jen napsal, že TOMU prostě fandím…ne, že se podobným směrem ubírám…

   A že čas je semenem Vesmíru??? Hmm, nu já bych řekl, že Vesmír je semenem času…tedy Vesmír roste a pouze v některých dimenzích existuje čas…například ve 3D časem měříme – jak dlouho a kolik za to? :-)

   1. Pane Zdenku,
    jsem rád, jak jste napsal, „že TOMU prostě fandím,…..“

    Světové kulturní dědictví, přírodní zákony, to vše se za člověkem a jeho vývojem „táhne“, protože jsou vždy lidé v dané době vzniku, kteří něco prožívají, vzniká z toho zkušenost, kterou pak uchovávají v nějakém tvaru jako informaci pro budoucí generace.

    Ve svém druhém článku „Mystika-intermezzu“ jsem napsal i toto :

    „Zrovna tak i jiné kultury, různá náboženství a filosofie i dávno zaniklých společenství, přinesly světu nauky, které, mohu-li to tak říci, vytvářely a vytvářejí pomyslný žebřík poznání lidství, po jehož stupních však stoupá člověk vzhůru. Krůček za krůčkem. Snad se tu nevyskytne zásadní nesouhlas, když úvod ukončím myšlenkou a otázkou, že může být u mnoha lidí i značný rozdíl v chápání světa, v hledání odpovědí na základní otázky existence člověka o jeho místě ve Stvoření, a to z pohledu již zmíněných různých kultur a jejich postupného vývoje, jako třeba ve své době v dominantních centrech civilizací – v egyptských, iránských / Persie /, indických, čínských, židovských, římských, řeckých……, až k poznání v naší současné tzv. vyspělé civilizaci?“

    Dědictví poznatků tu prostě je a je zcela přirozené, že někteří dnešní lidé, i ke zdánlivě mrtvým či zcela pro někoho nemoderním přístupům – filosofickým či náboženským otázkám z dob dávno minulých, zaujímají svá stanoviska.

    Venda

    1. Pane Vendo,

     zcela souhlasím s Vašimi slovy a proto se ani nesnažím v mých reakcích či odpovědích „bojovat“ za náhled, který jsem si já sám již dávněji vytvořil a postupně ho doplňuji a „piluji“…no a občas o něm trošku informuji zbytek světa…:-)
     Ona sice diskuze je ošlehačkováním jednotlivých článků, ovšem, pokud se příspěvkáři, i často se chlubící svým vysokým duchovnem, počnou častovat slovy nevyjmenovanými, ba dohadovati se, kdo je již Pravdě nejblíže, pak zřím, že pouze Ego veliké zde roli hlavní hrá…
     Tudíž nadále Vám fandím a pište, tak si totiž nejen leccos ověřím, ale sobě k zamyšlení a obohacení svému dám…:-)

 10. Pane Anonymní,

  ad: východné filozofie sú mne úplne cudzie, nechápem ich, a pretože žiaden europan nie je schopný bez dlhodobého štúdia ich pochopiť…

  Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že východní filosofie jsou pro nás cizí, že v tomto prostoru bychom se měli věnovat „domácí“ filosofii, což je křesťanství.
  Zároveň ale platí, že kdo opravdu správně pochopí Kristovu nauku, ten pochopí všechna náboženství, protože ve skutečnosti jde pořád o jedno a totéž, akorát v jiných kabátech.

  ad: Čas je semenom vesmíru. Pochopili ste aspoň jeden z vás čo je tým myslené?…

  Když Vám to objasním téměř dětsky jednoduše, pochopíte to i Vy: Čas je to, z čeho vesmír (nebo-li vše ve vesmíru) roste.
  Po fyzikální stránce pak čas znamená frekvence (T = 1/f).
  A lze také říci, že co nemá frekvenci, to neexistuje.
  Takže sanskrt má pravdu.

  1. Dobré ráno,
   víkend byl nabitý, počasí přálo a tak jsem se dostal na net málo. Vidím, že pod mým článkem k mystice jste diskutoval.

   Nechci Vás nijak obtěžovat, ale přece jen se vyjádřím k Vašemu dnešnímu sdělení pro Anonyma, kde sdělujete :“Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že východní filosofie jsou pro nás cizí, že v tomto prostoru bychom se měli věnovat „domácí“ filosofii, což je křesťanství.“

   Použiji citace z Vašich příspěvků pod článkem p.Šupy, „Co je vlastně dobro?“, kde jsme spolu diskutovali a Vy jste mne informoval o své pohledu a mj. i o :

   „Proč máme právě sedm základních čaker?
   Jedna ze správných odpovědí zní: protože 3 krát 3 je 9.
   Každý člověk má ducha, duši a tělo, ale tyto organismy jsou taky trojjediné. Takže duch má rovněž duši a tělo, stejně tak duše, a stejně tak tělo. Ovšem duše svými dvěma krajními články pevně tkví „dole“ v těle a „nahoře“ v duchu, proto dostáváme 9 – 2 = 7. A jednotlivé organismy člověka (živené i čakrami) pak jsou: 1. fyzické tělo, 2.růstové tělo, 3.pudové tělo (nižší Já), 4.mentální tělo (mysl), 5.Kristovo tělo (vyšší Já), 6.Božské tělo, 7. Absolutní tělo.“

   Pak jste k čakrám ještě napsal :

   “…… že nesnáším teorie – proto ani teorie nijak nešířím a co jsem na téma čaker (velmi zhuštěně) napsal, to jsou fakta a do sebe zapadající systém s hlubokými kořeny, nikoli teorie.“

   A protože jste v diskuzi naznačil, že indickému rozumí jen Ind, zeptal jsem se Vás doslova a přímo na :

   „Čakry – doložte mi prosím, kde jinde lze získat tak bohaté a jedinečné informace o jejich existenci, kde mají tyto informace kořeny, když ne právě v Indii ? V jakých jiných naukách, duchovních vědách, teologiích či filosofiích je nacházíte než těch, které pocházejí z Indie ?“

   Na tento dotaz jste odpověděl, že mám otázky, jejichž odpovědi by vydaly na knihu.
   Nechci však od Vás žádnou knihu.

   Jak prosím koresponduje s Vaším sdělením, že:“…že východní filosofie jsou pro nás cizí, že v tomto prostoru bychom se měli věnovat „domácí“ filosofii, „, to že používáte tak významně fakta, s hlubokými systémy i se zapadajícími kořeny, tj. systém čaker? Odkud pramení pro Vás zdroj poznání čaker?

   Můžete mi tedy stručně sdělit odpověď – nepište prosím kvůli tomu knihu.

   Děkuji

   Venda/Václav Žáček/

   1. Pane Vendo,

    jestli si myslíte, že hinduismus vymyslel čakry, jste na omylu. Čakry stvořil Bůh a těch sedm základních je obsaženo v sedmi organismech člověka – a nemusíte jim říkat čakry, ve své podstatě jsou to energetické zdroje. Navíc mají přímou souvislost se světelným spektrem.
    Jinými slovy, pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte i čakry, aniž byste musel hinduismus studovat (ale klidně ho studujte dle libosti).

    A když jsem Vám já odpověděl skrze Boha na čakry, umíte odpovědět skrze hinduismus, co znamená sedm Duchů Božích?

    1. Pane Jiří, cituji Vás : „…..nemusíte jim říkat čakry, ve své podstatě jsou to energetické zdroje. “

     Vlastně tím říkáte, že v jejich podstatě jsou tyto čakry energetickými zdroji v základních sedmi organizmech člověka a zásobují tak, podle Vás, celé hmotné stvoření pránou, životní silou či esencí? Můžete to omluvit a říci, že to tak není a že prána, kterou tělo získává dýcháním, potravou a nápoji, zásobuje naopak tato energetická kola, či víry, lotosy…čakry, je mi jedno jak to nazvete.

     Hinduismus čakry nevymyslel, hinduismus je objevil a dal do souvislostí s tělem člověka a jednotlivými úrovněmi a funkcemi jeho fyzického těla – již jsem Vám o tom psal dříve a nechci se znovu opakovat, protože Vy to nepotřebujete. Pro Vás určitě dobře známý portál : http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

     A to poznání bylo známo v době, kdy tady u nás byla ještě doba bronzová, jen tak mimochodem a kdy zrození Ježíše Nazaretského mělo před sebou čas ještě téměř dva tisíce let !

     Očekával jsem to, jak jsem Vás zatím v diskuzi poznal, pane Jiří, že to okecáte, a nemýlil jsem se. Na přímou otázku jste mi neodpověděl. Tak Vám ji opakuji ještě jednou :

     „Čakry – doložte mi prosím, kde jinde lze získat tak bohaté a jedinečné informace o jejich existenci, kde mají tyto informace kořeny, když ne právě v Indii? V jakých jiných naukách, duchovních vědách, teologiích či filosofiích je nacházíte než těch, které pocházejí z Indie ?“

     Stačí mi jen Váš autor, směr filosofie, teologie….. . Považuji Vás opravdu za schopného a sečtělého intelektuála, který si vytváří fakta z toho, co mu logicky, na úrovni rozumu, zapadá do sebe. A mimochodem, úroveň poznání rozumem je velmi ošidná. S mystikou, kterou se tu snažím objasnit, nemá nic společného.

     A ještě k Vaší otázce – „umíte odpovědět skrze hinduismus, co znamená sedm Duchů Božích?“ Neumím odpovědět. Asi nejsem takový znalec hinduismu, tedy pokud nechcete objasňovat již zmíněných 7 čaker.

     Pěkný den

     Venda

    2. Pane Vendo,

     ad: Očekával jsem to, jak jsem Vás zatím v diskuzi poznal, pane Jiří, že to okecáte, a nemýlil jsem se…

     Hrubě se mýlíte, pane Vendo. Právě na Vašem okecávání si hodně cvičím moji trpělivost.

     ad: Na přímou otázku jste mi neodpověděl. Tak Vám ji opakuji ještě jednou…

     Naprosto jasně jsem odpověděl: pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte i čakry. Takže jinak a polopaticky: veškeré informace lze získat u Boha.

     ad: A ještě k Vaší otázce – „umíte odpovědět skrze hinduismus, co znamená sedm Duchů Božích?“ Neumím odpovědět. Asi nejsem takový znalec hinduismu…

     Jste ukázkovým příkladem toho, jak jde člověk raději do Indie (kde stejně nic podstatného nepochopí), místo toho, aby šel do vlastního srdce (kde může pochopit vše).

    3. P.Muladi, p.Venda,

     sledoval som vašu diskusiu, je v tom sila, sú tam aj grády, ale mám pocit, že jeden o voze a druhý o koze..
     Vrátil by som sa k Vám p. Muladi,

     píšete, že :

     Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že východní filosofie jsou pro nás cizí, že v tomto prostoru bychom se měli věnovat „domácí“ filosofii, což je křesťanství.

     Ano, toto je téma, ktorej teoretcky vzaté rozumieme lepšie, ako tým bohom zo ,,sloními hlavami“ a opičími ksichtami…

     Môj názor je ten, že ked človek začal žiť v kolektíve, tí jedni makali, tí druhí bojovali a tí tretí sa nudili a vymýšlali,,chujoviny“. Odporné slovo, uznávam, ale trochu humoru a odlahčenia patrí aj sem, do tejto diskusie. Ano, títo čo sa nudili, chceli si ,,zarobiť“ na živobyutie a pripravili pre tých mocných ,,hru“, v ktorej by im mohli zabezpečiť ,,ochranu“ Ochranu od smrti, chorôb, prehier vo vojnách atd. A tak ich to zaujalo, obe strany, že preistúpili na túto hru a tak vzniklo náboženstvo, ako virtuálna hra , kto povie väčšiu hovadinu“ a nájde aj poslucháčov.. Tak sa stalo, že vzniklo niekolko tisíc náboženstiev, tisícky bohov, polobohov a ich vyvolených, nepreberné množstvo ,,nanebevstúpení, oplodňovanie pekných žien bohmi a iné sexuálne radovánky..Alebo to bolo všatko inačejšejšie…

    4. Pane Anonymní,

     když humor, tak humor (peprný). Jedna moje známá říká: každý, kdo má díru do řiti, má názor na Boha (a troufám si tvrdit, že Vás nezná…)

     Pane Anonymní, číst, psát a počítat jste se docela intenzivně učil nejméně dva roky. Proč si myslíte, že můžete Bohu rozumět, aniž byste Ho vůbec studoval? Vám skutečně nedochází, že „Môj názor je ten“ nemá žádné pevné základy?

     Ruku v ruce s tím pak musí platit, že ať Vám na dané téma řeknu cokoli, pro Vás to bude mít hodnotu nanejvýš zítřejší předpovědi počasí – o které pozítří už nebudete vědět.
     Tak co po mně doopravdy chcete?

    5. Pane Muladi, již jen stručně.

     Musím na úvod říci, že čakry jste do naší diskuze přinesl Vy, a to v diskuzi pod článkem „Co je vlastně dobro?“ pana Šupy. Podívejte se na svůj příspěvek z 3.3.2014 (13:15), kde doslova píšete :
     4)Pokusím se to vysvětlit konkrétně.
     Proč máme právě sedm základních čaker?
     Jedna ze správných odpovědí zní: protože 3 krát 3 je 9 ……….

     A protože jste se ke zmínkám o indickém učením vyjadřoval s určitým despektem, chtěl jsem vědět, kde jste získal o čakrách informace Vy? A z Vaší poslední odpovědi pro mne plyne jednoznačné poznání – jste demagog. Váš únik od mé konkrétní otázky k Vašemu sdělení – pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte i čakry…., a nebo….veškeré informace lze získat u Boha, mne k tomuto konstatování přivedl.. Sám jistě cítíte / možná také ne pro své silné ego?/, že toto je velmi laciné, demagogické sdělení, ve kterém používáte velmi zjednodušeného argumentu. Sám jistě víte, že Boha zde na Zemi, v této úrovni nikdo nepochopil a nepochopí. A nebo ano a jste Vy sám tím jedinečným člověkem, který čerpá přímo od Boha?!?! Možná ano, vždyť jste mi napsal v naší diskuzi, že:“ Mistr života má kontakt s Bohem Otcem (bez něho by řadu věcí nechápal, a proto by se Mistrem nestal). Jste tedy i tím Mistrem života? A dále jste mi ve Vaší odpovědi z 31.3. 14:04 ještě napsal: „ A když jsem Vám já odpověděl skrze Boha na čakry,……“ /konec citace/ Vy jste mi odpověděl skrze Boha? Jak jste to prosím udělal?

     Pokud si to tedy dám všechno dohromady a pokud vyloučím, že žijete v bludu své mysli, svých představ, svého přebujelého ega a hromady vyčtených informací zpracovaných na úrovni pouze intelektu /nedokonalého rozumu/, tak pak tu máme na Zemi buď velmi vzácného člověka, který odpovídá skrze Boha a který pochopil Boha, anebo podvodníka.

     Pane Muladi, napsal jste tu také, že :“ Mám kamaráda, který dokáže v meditaci dovést člověka v duši ke kontaktu s Kristem – ale duše, která na to není vibračně připravena, vidí ze všeho nejdříve démony.“
     Můžete mi Vy, který odpovídá skrze Boha, sdělit, jestli tomu opravdu věříte?

     Pěkný den přeje Venda /Václav Žáček/

     P.S. – o mé poslední cestě do Indie jsem napsal článek : http://hledani.gnosis.cz/cesta/

     Leccos napovídá, třeba to, že nejsem žádný fanatik pro východní učení.

    6. Pane Vendo,

     zatím jste si nevzal vůbec nic dobrého z toho, co jsem Vám sdělil. Naopak je to pro Vás zdrojem negativních emocí, takže nečekejte, že v takové diskusi budu pokračovat.

     Jste v zajetí Vašeho ega, které Vám říká: co neumím já, to druhý umět nemůže. A totéž ego Vás pasuje do role vykladače mystiky, aniž byste znal základy Boha, jenž je mimo jiné skutečným obsahem mystiky.

     Vám hinduismus sdělil informace,
     že čakry existují.
     Já mám od Boha informace
     proč čakry existují.
     (Sám bych si to opravdu vymyslet neuměl.)

     A protože Vy na to neumíte dosáhnout, tak Váš nynější výstup hodně připomíná poněkud směšné poskakování lišky u vinné révy, aby nakonec zjistila, že ty hrozny, na které nedosáhne, jsou určitě kyselé.

     (Až budete skutečně milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe sama, spousta Vašich domněnek a polopravd se vyjasní sama od sebe.)

    7. Pane Vendo,

     chci k tomu dopsat ještě jednu důležitou věc:

     Nechci, aby to vyznělo tak, že Vaše texty jsou zbytečné. Lidem, kteří dosud nejsou připraveni na vyšší pravdy, a kteří si potřebují ještě leccos „přežvýkat“, právě Vaše texty mohou pomoci na cestě vzhůru. Takže svůj smysl mají.

    8. Pane Muladi,

     nic se mezi námi neděje. Ptal jsem se na čakry proto, že mne třeba poučíte a odkážete na svůj zdroj jejich poznání, např. na dogmatickou kabalu židovského náboženství, kde se popisuje šest různých oblastí uvnitř těla a další čtyři nad ním. Toto svým rozložením odpovídá i indickým védám a čakrám v nich popsaných. Samozřejmě, že mají jiné pojmenování – od zdola nahoru jako Malchut, Jesod, Hod…..atd. .

     Ale to Vy ne. Hodíte to do autu, lépe řečeno do demagogie…. – pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte i čakry…., a nebo….veškeré informace lze získat u Boha.

     Co takováto odpověď pro obyčejného smrtelníka řeší? Co říká o autorovi?

     Za sebe budu mít o Vás, jako zdejším diskutujícím již tento závěr. Pan Jiří Muladi? Ten, co pochopil Boha, jeho tvorbu a veškeré informace získal u Něj – ten, který /podle mne/ patří tak do nejvyššího vedení pozemského snažení o poznání duchovního světa, ne sem, na zdejší diskuzi, většinou amatérů, kteří hledají, často pracně, svoji cestu poznání.

     Mistři o této cestě říkají, že je k ní potřeba např. i pokora.

     Pěkný den.

     Venda

    9. Pane Vendo,

     nic před Vámi nehážu do autu, ale vím, jak složité by pro Vás bylo, abyste tuto problematiku pochopil z diskusních příspěvků.
     Napíšu o tom ucelený materiál a je možné, že po jeho zveřejnění bude diskuse s Vámi efektivnější.

     (Apropó, když už používáte pojem pokora, určitě byste přitom neměl sám být naježený.)

 11. Ale, ale pánové,

  stojí za to si skočiť do vlasov ? To, či existuje Boh Jahve, Šiva, Utnapištim, Kon-tiki, či Tiki -Kon, je pre nás smrlníkov úplne zanedbatelné. Nech sa ,,bohovia“ pomlátia medzi sebou a kto zvíťazí, v toho budeme veriť. Ako kto chce, lebo jeden zo Židov povedal, asi to počul priamo od Jahveho, že máme slobodnú volbu. Neviem či to je to isté, ako mať slobodný názor na všetko čo sa okolo nás deje, dialo a bude diať. Ked môžem mat slobodný názor, tak všetky nábožeské dristy sú len na oblbovanie tých z nás, ktorí potrebujeme mať za svojou riťou, nadprirodzené sily. Ja osobne nemusím, A Vy?….

  1. Pane Anonymní,

   co je to za Boha, který si k Vám nechodí pro rady, viďte…
   Jste typickým představitelem ateistické víry, že:
   Když se Bůh nechová podle mých představ, neexistuje.

   ad: (ne)potrebujeme mať za svojou riťou, nadprirodzené sily…

   Když na to přijde pane Anonymní, Vy neumíte ovládat ani obyčejnou zácpu – a přitom se tváříte jako Pán života.

 12. Pane anonyme,
  napsal jste Váš příspěvek pod mým článkem a tak mohu mírně zareagovat.
  Nesouhlasím s ním, tedy s tím zásadním, co sdělujete.
  To, že existuje Bůh / + Vaše další pojmenování / mi není jedno. Takže nepatřím mezi Vaše „smrtelníky“- v tom se odlišuji. Píšete: „Nech sa ,,bohovia“ pomlátia medzi sebou a kto zvíťazí, v toho budeme veriť. “ Bohové dáváte do uvozovek, mohla by to být tak i česky božstva. Nechci poučovat, ale božstva jsou podstatně jinde v řádu Stvoření, než Bůh.

  Víra v osobní názor, jak i píšete ve svobodnou volbu / vůli / je složitá věc. Stručně řečeno, o svobodné vůli může uvažovat naše ego a myslet si, že je pánem situace. Není! Ale, je to na delší povídání. Časem sem doplním můj příspěvek z loňského září, který nějak vypadl.

  Pěkný den a díky za Vaši reakci.

  Venda /Václav Žáček/

 13. Dobrý den Váš článek je velmi pěkně sepsaný, ale zcestný. Hovoříte o N.Teslovi, že se pokoušel nahlédnout do kuchyně Stvořitele. Co to je? A přidáváte k tomu titul knihy bulvárně pojmenovanou Nikola Tesla-vládce blesků. Mám pocit, že ani přesně nevíte co to je mystika. Ale nejste sám. Nevěděli to ani fundamentálnější autoři jako K.S. nebo B. K. Přeji pěkný den.
  P.S.: Doporučuji Vám četbu mých knih nebo i K.W., . Jan Johann Jaroslav Miška

  1. „Jsem přesvědčen, že jednotný vesmír je sjednocený v materiálním i duchovním smyslu. V kosmickém prostoru existuje nějaké jádro, z něhož čerpáme všechnu sílu i inspiraci a které nás věčně přitahuje. Já pociťuji jeho moc a jeho cennosti, jež rozesílá po celém vesmíru, a udržuje ho tím v harmonii. Nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje, a chci-li mu přiřadit nějaký materiální atribut, myslím, že je to světlo. Když chci vystihnout jeho duchovní podstatu, pak je to krása a soucit. Kdo nosí v sobě tuto víru, sílí a pracuje s radostí, protože se považuje za součást této harmonie.““

   Ten úryvek z knihy o Teslovi jsem tam umístil proto, aby i náhodný čtenář mohl třeba jen mírně tušit, že i mnozí významní současní vědci věřili / a věří/ v „nějakou“ Vyšší Sílu. Z toho malého úryvku to tak, alespoň na mne, působí. Je tam zmíněna Jednota,je tam Síla, ze které naše duše čerpají,Harmonie vesmíru,Světlo, Krása a Soucit.

   Často se, pane Jane, Johanne, Jaroslave stane, že v někom zapálí jiskru a pomůže mu tak třeba i zdánlivě malá myšlenka, např.i vědce.

   Nikdy jsem o sobě netvrdil, že přesně vím, co je mystika. Jsem jen pokorný hledač snažící se o praxi; tedy tluču na ty dveře. Nikdy o sobě netvrdím, že jsem třeba kuchař, i když si umím pro sebe i pro známé uvařit a ani zahradník, i když pěstuji mnoho ovoce a zeleniny.

   Autoři K.S. nebo B.K.? Jejich cesta je jejich vlastní a pokud to umíte Vy zhodnotit, prosím. Zrovna tak cesta autora K.W. či J.J.J.M. . Mimochodem, v knihách mystiků lze částečně uspokojit pouze první část, prvotní intelektuální zájem, to pravé najdete jen v praxi. Ale to Vy asi víte.

   Pěkný den a díky za Váš tvůrčí vstup.

   Venda

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference