mapa stránek || vyhledávání

Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!

V súčasnosti je dosť rozšíreným, neblahým zvykom obracať sa na rôznych veštcov. Ide o spornú vec z viacerých dôvodov. Trebárs hoci aj preto, že predpoveď zlého osudu ešte vôbec neznamená, že vás zlý osud aj postihne. Každý z nás je totiž pánom nad vlastným osudom až do takej miery, že ho dokáže zmeniť v pravý opak. A to dokonca aj vtedy, keby mu nejaký veštec predpovedal blízke nešťastie.

A podobné je to aj s astrologickými predpoveďami. Človek je totiž za určitých okolností schopný prekonať aj objektívne negatívne žiarenia hviezd a odvrátiť od seba nešťastie, ktoré bolo pre neho zapísané vo hviezdach. A takto je to s akýmikoľvek inými vešteckými predpoveďami, pretože každý z nás disponuje obrovskou silou schopnou zlomiť ich, ibaže o nej nevieme a nevyužívame ju.

Pozrime sa preto teraz na dva príbehy z rôznych historických období a poznajme, v čom spočíva vyššie zmienená sila a ako ju je možné vyžiť.

Prvý príbeh:

Istá žena bola u lekára a ten jej diagnostikoval rakovinu s prognózou dvoch až troch rokov života. Keď vyšla z ordinácie, bola v šoku a točil sa s ňou celý svet. Vyšla na ulicu a kráčala po nej ako v nejakom zlom sne. A zrazu sa ocitla pred dverami kostola. Vošla doň a strávila v ňom dve hodiny. A keď vyšla opäť na ulicu, s istotou vedela, že nad chorobou zvíťazí a bude žiť.

Príbeh druhý:

Za dávnych čias ochorel istý židovský kráľ. Dal si zavolať Pánovho proroka a spýtal sa ho, či sa uzdraví, alebo zomrie. Prorok mu povedal, že mu zostávajú posledné tri dni života. Po jeho slovách sa kráľ obrátil ku stene a modlil sa:

„Pane, viem že som nežil správne. Viem, že som vykonal mnoho zlého a býval som nespravodlivý. Viem, že som vždy poctivo nekráčal Tvojimi cestami a nežil podľa Tvojej Vôle.

Pane, keby si mi ale daroval ešte niekoľko rokov života, zmenil by som to. A zároveň si teraz, pred tvárou smrti, hlboko uvedomujem, koľko dobrého by som ešte mohol vykonať pre vlastný národ.“

Prorok práve prechádzal nádvorím hradu a vychádzal na ulicu, keď zrazu v sebe jasne začul Pánov hlas: „Obráť sa a choď za kráľom. Vypočul som jeho modlitbu a dávam mu sedem rokov života.“

Áno, čítate dobre! Aj keby vám samotný prorok Pánov predpovedal vašu smrť do troch dní tak, ako je to zaznačené v Biblii, ste schopní to zmeniť! Je však ale samozrejme potrebné ujasniť si, za akých okolností a akým spôsobom.

V prvom rade treba zdôrazniť, že boli náročky uvedené dva príbehy. Jeden z dávnej minulosti a jeden zo súčasnosti, aby nám bolo jasné, že tieto veci stále fungujú absolútne rovnako, bez ohľadu na stáročia, alebo tisícročia. A ako asi konkrétne to funguje, naznačuje príbeh o židovskom kráľovi. No a niečo veľmi podobné musela počas dvoch hodín strávených v chráme učiniť aj pani z nášho druhého príbehu zo súčasnosti.

O čo celkom konkrétne tu teda ide?

Každý človek kráča svojim životom určitou cestou. Cestou určitej konkrétnej, špecifickej hodnotovej orientácie. Ak je jeho hodnotová orientácia negatívna, falošná a pokrivená, musí to dotyčného nevyhnutne skôr, alebo neskôr uvrhnúť do nešťastia, do choroby, alebo do iných, vážnych osobných problémov.

Nesprávna hodnotová orientácia znamená podliehanie nenávisti, závisti, chamtivosti, bezohľadnosti, nespravodlivosti, nečestnosti, nemorálnosti, vnútornej nečistote, klamstvu, podvodu, bezduchému materializmu a mnohým iným, podobným negatívnym vlastnostiam. Ak má niekto schopnosť nahliadať do života a do osudu takéhoto človeka, musí v ňom nevyhnutne vidieť blížiace sa nešťastie, chorobu, alebo aj smrť, ku ktorým dotyčný s istotou smeruje svojou vlastnou, nesprávne nastavenou hodnotovou orientáciou.

Za danej situácie musí byť potom samozrejme predpoveď budúcnosti celkom logicky veľmi negatívna, a to či už vo väčšom, alebo menšom časovom horizonte. Život dotyčného totiž smeruje k tomuto cieľu ako po oceľových koľajniciach.

Avšak v momente, kedy sa dozvie, aký osud ho čaká, má dve možnosti. Hodnotovo, vnútorne i navonok zotrvať na svojej nesprávnej ceste a tým dôjsť k osudu, ktorý bol predpovedaný, čím sa proroctvo naplní.

Druhá možnosť spočíva v presmerovaní výhybky vo forme hodnotového preorientovania sa na oveľa pozitívnejšiu dráhu. A táto okamžitá, zásadná a pozitívna zmena životného smerovania musí mať okamžite aj radikálne odlišné, konečné dôsledky. Dôsledky, samozrejme oveľa pozitívnejšie, čo znamená, že pôvodná negatívna predpoveď sa nenaplní.

Je to celé presne tak, ako keď vlak, idúci do záhuby, prehodí na svojej ceste výhybku, čím zmení smer a záhube sa vyhne. Akokoľvek zlá veštba sa potom stáva bezpredmetnou a nevyplní sa.

Znamená to teda, že nijaký zlý osud, nijaké vyžarovania hviezd, ani nijaké negatívne veštby nemajú nad človekom moc, ak zoberie ich varovanie vážne a zásadným spôsobom zmení svoju doterajšiu hodnotovú orientáciu, ktorá ho vedie do nešťastia. Ak ju ale nezmení, negatívne proroctvo bude pravdivé a vyplní sa.

Vráťme sa však ešte k obom našim príbehom, ale najmä k tomu o židovskom kráľovi a ukážme si, v čom sa skrýva najzásadnejší kľúčový moment predpokladu víťazstva nad akoukoľvek negatívnou predpoveďou, veštbou, alebo proroctvom.

Onen kľúčový moment spočíva v spojení vôle človeka s Vôľou Stvoriteľa! V odhodlaní človeka žiť a riadiť sa Vôľou Najvyššieho, pretože doterajší život podľa jeho vlastnej vôle ho priviedol na pokraj nešťastia.

Lebo Vôla Pána, ktorá bola ľuďom sprostredkovaná vo forme Mojžišovho Desatora a Ježišovho učenia, ukazuje ľuďom cestu dobra. Ukazuje im cestu pozitívnej hodnotovej životnej orientácie, ktorá nemôže nikoho, kto po nej kráča, priviesť k ničomu inému, ako k mieru, šťastiu a k dobrému osudu. Vôľu Najvyššieho, jasne definovanú do zrozumiteľnej podoby pre novodobého človeka, môžeme tiež nájsť aj v Posolstve Grálu.

No a vyššie spomínaný židovský kráľ, alebo pani zo súčasnosti chorá na rakovinu, dokázali uskutočniť takúto zásadnú premenu vlastnej hodnotovej orientácie, spočívajúcu v odvrátení sa od svojich doterajších falošných ciest a v odhodlaní žiť po novom. V odhodlaní stotožniť svoju vlastnú vôľu s Vôľou Najvyššieho a s jeho požiadavkami voči všetkým ľudským bytostiam, ktoré sú obsiahnuté v Desatore a v Ježišovom učení. Takto dokázali zmeniť svoj osud.

No a týmto spôsobom je každý z nás schopný zmeniť svoj vlastný osud. Týmto spôsobom je ľudstvo schopné zmeniť osud vlastnej civilizácie, ktorá sa v súčasnosti rúti do záhuby po železných koľajniciach nesprávnej hodnotovej orientácie. Záhubu ľudstvu predpovedali nespočetné prastaré i novšie proroctvá. A tieto proroctvá sa budú musieť nevyhnutne vyplniť, ak ľudia nezmenia svoje nesprávne, zlé a falošné hodnotové smerovanie.

Záleží iba na nás, a dá sa povedať, že na každom jednotlivcovi, či sa negatívne proroctvá vyplnia, alebo nie. Ak všetko pôjde tak, ako doposiaľ, naplnia sa určite!

Ak ale chceme, aby sa osud našej civilizácie zmenil, musíme nevyhnutne zmeniť smer svojej cesty, a to zásadnou zmenou našej základnej hodnotovej orientácie, pretože jedine týmto spôsobom zmeníme i charakter cieľovej stanice, ku ktorej nakoniec dôjdeme. Jedine takto sa môžeme vyhnúť nešťastiu, katastrofe a tragédii nevídaných rozmerov.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

24 komentářů

 1. Souhlasím s nadějí oplývajícím názorem pana Šupy. I já si myslím, že naše budoucnost nemusí skončit katastrofou, jak se to možná jeví tomu, kdo nezavírá oči před realitou (například překotné mizení hmyzu). Domnívám se, že stejně uvažuje většina čtenářů. Problém nastává v okamžiku, kdy začneme uvažovat, jak ono přehození výhybky realizovat:
  1. Změnit sám sebe k dobru (stát se svatým) a svým příkladem strhnout ostatní jako František z Assisi?
  2. Vychovat správně své děti, aby dál šířily „pochodeň dobra“?
  3. Stát se pedagogem jako Jan Ámos Komenský?
  4. Stát se vlastencem a usilovat o to, aby můj národ byl hybatelem dějin jako například dnes stát Izrael?
  5. Stát se filosofem typu Samuela Huntingtona či Francise Fukuyamy a ovlivňovat svými knihami myšlení celého světa?

  Odpověď bude záležet na založení toho kterého člověka. Češi žili několik staletí pod pod rakousko-uherským absolutismem a posléze 50 let v totalitě, takže mají ve své „genové výbavě“ mentalitu raba. Takový člověk se cítí být nepatrným kolečkem v mechanismu státu a tudíž rezignuje na ambice se jakkoliv angažovat. Důvodem nejsou jeho omezené možnosti něco změnit, důvodem je neochota nést riziko neúspěchu při samostaném rozhodnutí (při vystoupení z davu). Jinak uvažují například Finové, kteří se dokázali na začátku II. světové války bránit válečnému napadení Sovětským svazem a účinně čelit obrovské přesile.

  Dějiny ukázaly pád zdánlivě neotřesitelných říší, jež se zřítily jako domek z karet nikoliv vojenskou silou, ale vnitřními problémy (nerovnováhami), které vyústily v ekonomickou krizi. To je znamením, že žádný despota nebude vládnout věčně (lidově – na každou svini se již vaří voda). Mohlo by se zdát, že stačí jen počkat, až se tyto despocie samy vyčerpají a padnou. To by však bylo hluboce nemorální, protože uvnitř nich trpí lidé. Ti starší z nás vědí, o čem je řeč: utrpení nespočívá v ekonomickém strádání, utrpením je ponížení člověka na úroveň raba a neustálý život ve lži. Každý, kdo to zažil, žije v naději, že existuje někdo, kdo je s ním solidární. Tato solidarita je pro něj životodárným pramenem, aby nevzdal své úsilí o nápravu poměrů, aby se sobecky neuzavřel sám do sebe a nerezignoval.

  Budoucnost světa je v (ideovém) spojení lidí, kteří se nesmiřují s utrpením obyvatel totalitních států a usilují o to, aby rozhodování svobodných zemí nebylo podřízeno kšeftu (rychlému zisku), ale aby veškeré vztahy s totalitními zeměmi byly podmíněny zlepšením podmínek pro občany, kteří tam nesmírně trpí (například v Číně jsou vězni „rozmontováni“ na součástky). Nátlak na totalitní země je eminentním zájmem zemí svobodných, jelikož každý despota, když upadá jeho legitimita a tím i moc, vyvolává konflikt, aby vytvořil obraz nepřítele a prohlásil se za spasitele, který zachrání národ. Vystupování vůči despociím z pozice síly, jak ho praktikoval Ronald Reagan, je nejlepší cestou pro zabránění novým válečným konfliktům.

  1. Pavle, Vy ste ale naivka! Musel jsem se těm Vašim „změnit“, „vychovat“ a 3x „stát se“ hodně nasmát – děkuji za to! Dnes už je málo příležitostí ke smíchu…

 2. ad/ „I já si myslím, že naše budoucnost nemusí skončit katastrofou, jak se to možná jeví tomu, kdo nezavírá oči před realitou (například překotné mizení hmyzu).“

  Nepřímo jste mne zmínil.

  Jen drobná reakce.

  Pane Pavle v., jé, a ještě jednou jé, co to člověk, jak jste tu napsal ve věku přes 60 let píše, to je za podiv – jé.

  Vy si vážně myslíte, že:“Budoucnost světa je v (ideovém) spojení lidí, kteří se nesmiřují s utrpením obyvatel totalitních států a usilují o to, aby rozhodování svobodných zemí nebylo podřízeno kšeftu (rychlému zisku), ale aby veškeré vztahy s totalitními zeměmi byly podmíněny zlepšením podmínek pro občany, kteří tam nesmírně trpí (například v Číně jsou vězni „rozmontováni“ na součástky). ………

  Ten Pentagon, NATO, ta armádní mašinerie, té jde především o zlepšení podmínek v totalitních zemích – viz. Irák, Afghánistán, Libye, Syrie, Ukrajina, teď nově Venezuela?

  Komu slouží? Bankám, FEDu, korporacím…..?

  A ty lidské součástky – co takové podporované Kosovo? To bylo součástek, co?

  Nebuďte prosím tak naivní.
  A nebo buďte. Máte jistou svobodnou volbu výběru.

  Václav Žáček

  1. Vendo,

   v Iráku, Afghánistánu, Libyi a Sýrii byla válka již předtím, než se tam angažovali Američané. Pokud si však myslíte, že tam byl mír, byl to mír stejného druhu, jako v naší zemi za protektorátu. Jestli však tehdy byl v naší zemi mír, proč nás Rusové v roce 1945 osvobozovali? Vy víte, že za protektorátu v naší zemi mír nebyl. Že když jsou občané sraženi totalitní vládou na úroveň otroků, není to mír ani omylem.

   Když se USA rozhodly sesadit v Iráku řezníka Saddáma Husajna, neomarxisté tvrdili, že jim šlo o iráckou ropu. Po skončení války si však Irák demokraticky zvolil vládu, která při hospodaření s ropou Američany vůbec nezvýhodnila. Američané na válce na Středním východě jen a jen prodělali. Pohádky o vojenskoprůmyslovém komplexu jsou minulostí. Spojeným státům v ekonomice dochází dech a jejich vysoce deficitní státní rozpočet si nemůže dovolit zbůhdarma zbrojaře vydržovat. To je také důvod, proč Trump nutí EU, aby se na své obraně podílela alespoň dvěma procenty HDP.

   Já si opravdu myslím, že znovu řádí studená válka a že jediným řešením je to, které zvolil Ronald Reagan, které nám přineslo svobodu.

   USA nejsou svaté, ale nejsou totalitní zemí jako Čína a Írán ani polototalitní zemí jako Rusko.

   Pokud by Čína nepodporovala Severní Koreu, ta by už dávno padla. Lidé tam trpí ještě více, než v Číně. Jen člověku s extra hroší kůží je jejich osud lhostejný.

   Mějte se

   Pavel V.

  2. Pavle v,
   já bych to vzal po Freudovsky. Vy budete mít nějaký problém v oblasti sexu. Ten bolševik je jen zástupný problém.

  3. Zase mé JÉ.
   Pavle v., v době protektorátu byla II.světová válka / podotýkám světová /.

   A již podruhé Vám píšu, že Vaše politické ambice, časté přinášení politiky do témat „Hledání Světla“ je sice fajn / pro někoho /, ale vše dělá jen a jen člověk sám. Ten kolonialismus na tzv. Blízkém Východě se pěkně vyřádil, zvláště pak v období, kdy získala na ceně ropa, plyn. A je to pořád od mocností dokola a dokolečka. Mysli těch lídrů, bank, korporací, politiků nemyslí primárně jen na dobro lidí tam někde v „písku“. Jestli si myslíte, že jim nešlo a nejde o moc, peníze a vliv, tak jste fakt naiva.

   A tací lidé tzv. skáčí na špek různých řečí.

   Mějte se fajn.
   Václav Žáček

  4. Pavel v. zase perlí :“Pohádky o vojenskoprůmyslovém komplexu jsou minulostí.“
   Komentář : Ano, jsou minulostí, přítomností i budoucností. Vojensko-průmyslově-politický komplex vyrábí zbraně, bere státní zakázky a vydělává sumy. Dává práci specialistům a i dělníkům. Ano každé zbrojení ( i v USA) je na úkor ekonomiky, která by mohla investovat víc pro lepší život lidí. Ale kam se peníze dají rozhoduje vláda a nitky tahá zbrojní porůmysl.
   Zbraně se musí vyzkoušet v boji. Francouzi potřebovali vyzkoušet superletadlo –>invaze v Libii a důsledek jsou války v arabském světě na Blízkém východě, před tím relaltivně stabilizovaném.
   Putin se netajil tím, že válčení v Syrii ho nestálo nic, zbraně by se musely vyzkoušet na cvičeních.
   Thump omezuje zahraniční vojenskou účast mimo jiné proto, že strategicky nikam nevede, jen k dalším padlým. Důchody, které vyplácí USA za padlé vojáky jsou jako suma obrovské. Proti Rusku určitě. A život bojovníka islámského státu nestojí nic, ten jde rovnou do ráje s pannami k Allahovi.

  5. Američané zachránili Evropu ve třech světových válkách: v první, druhé a studené. Nevím nic o tom, že by jim Evropané za záchranu cokoliv zaplatili. Pokud by pro nás USA nevyhrály studenou válku, byl by zde režim připomínající Severní Koreu a Kubu. To znamená režim slídění, strachu a podřízení se lži. Dovedu si představit člověka, kterému takový režim plně vyhovuje: Zbavuje ho odpovědnosti za vlastní osud a nedovolí, aby nad ním někdo vynikl (a tím ho ponižoval). Lze říci, že za naši záchranu vděčíme americkému vojenskoprůmyslovému komplexu. V současné době tomuto komplexu vděčíme za bezpečnost státu. Ukazuje se, že Rusové se s porážkou ve studené válce nesmířili – 40% z nich adoruje Stalina a válečné napadení Československa v r. 1968 považují jejich historici za oprávněné. Sní o návratu postavení supervelmoci a pod praporem nacionalismu rozpoutávají dobyvačné války (Gruzie, Ukrajina). Stejnou záminku použil Hitler při záboru Sudet. Naši ochranu před agresivním Ruskem zajišťuje NATO, jehož síla spočívá ze 3/4 na americkém vojenskoprůmyslovém komplexu. Nejlepší způsob, jak o tuto ochranu přijít, je pomlouvat americký vojenskoprůmyslový komplex. Vůbec se nedivím, že americký prezident uvažuje o vystoupení USA z NATO. Na jeho místě bych udělal totéž. Je pochopitelné, že evropská ekonomika je v lepší kondici, když šetří náklady na obranu na úkor USA.

   To, co jsem o USA napsal, neznamená, že bych byl jejich nekritickým obdivovatelem. Vadí mi, že ve II. světové válce poskytli tak rozsáhlou podporu totalitnímu Sovětskému svazu, který spolu s Německem rozpoutal II. světovou válku přepadením Polska, pobaltských zemí a Finska a dodávkami surovin podporoval nacistické Německo při dobývání Evropy. Rusové se tak podíleli na beprecedentním zvýšení vojenské síly Třetí říše, pro niž posléze pracovaly zbrojovky celé Evropy. Lze říci, že nebýt zrádné sovětské politiky, nemuselo při osvobozování Evropy zahynout tolik amerických vojáků. Pro úplnost je třeba říci, že sovětských vojáků zahynulo sice více, avšak vlastní vinou Sovětského svazu. Sovětský svaz sehrál ve II. světové válce téměř stejně odpornou úlohu jako Německo.

   Byl jsem obviněn, že píšu o politice kvůli politickým ambicím. Žádné nemám. O politiku bych se vůbec nezajímal, kdyby určité politické síly nezaložily své působení na lži. Jejich cílem je zotročit člověka úmyslnou manipulací, aby rezignoval na svou vlastní vůli, aby se stal součástí nemyslícího davu. Nikdo z nás při sdělování informací nejsme úplně čistí. Každý podáváme informaci zkresleně, jak to odpovídá našemu založení. Něco jiného však je dopustit se zcela úmyslné lži, jak to dělají například prokremelské weby. Tyto lži se v prostředí internetu stávají novou zbraní hromadného ničení. Umožňují ovládnout cizí území, aniž by tam vstoupila noha vojáka. Jsou to například lži, že teroristické útoky 11. září incenovala CIA, aby USA měly záminku k intervenci v Iráku.

   Potkal jsem mnoho lidí, kteří žili představou, že „hledání Světla“ znamená izolovat se od světa, jemuž vládne Satan a pokusit se zachránit alespoň jednu duši – tu svoji. Pohádka Anděl Páně ukazuje něco jiného. Neschopný „matla“ Petronel zachrání svou duši proto, že riskuje její pád do pekla, aby pomohl spravedlnosti ve světě (záchraně Dorotky před vynucenou svatbou se zlým správcem).

  6. „Lze říci, že nebýt zrádné sovětské politiky, nemuselo při osvobozování Evropy zahynout tolik amerických vojáků. Pro úplnost je třeba říci, že sovětských vojáků zahynulo sice více, avšak vlastní vinou Sovětského svazu. Sovětský svaz sehrál ve II. světové válce téměř stejně odpornou úlohu jako Německo.“

   Vaše – „Sovětský svaz sehrál ve II. světové válce téměř stejně odpornou úlohu jako Německo.“ ? ? ?

   Ve 2.světové válce měli Američané ztráty 407 tis. vojáků, SSSR 8 mil.700 tis., civilisté – v USA 11.200, v SSSR 13.500.000.

   Ach ten odporný Sovětský svaz.

   Pan Šupa:
   „V odhodlaní stotožniť svoju vlastnú vôľu s Vôľou Najvyššieho a s jeho požiadavkami voči všetkým ľudským bytostiam, ktoré sú obsiahnuté v Desatore a v Ježišovom učení. Takto dokázali zmeniť svoj osud.“ . . . . . . . . „Týmto spôsobom je ľudstvo schopné zmeniť osud vlastnej civilizácie, ktorá sa v súčasnosti rúti do záhuby po železných koľajniciach nesprávnej hodnotovej orientácie. Záhubu ľudstvu predpovedali nespočetné prastaré i novšie proroctvá. A tieto proroctvá sa budú musieť nevyhnutne vyplniť, ak ľudia nezmenia svoje nesprávne, zlé a falošné hodnotové smerovanie.“

   . . . . . . . . . .

   Jestli si myslíte, že USA a jejich bankám a korporacím jde v jiných státech /na nějaké suroviny bohaté a pro ně důležité / o blaho lidí, tak sorry, nemám si s Vámi co říci.

   Píšete – „O politiku bych se vůbec nezajímal, kdyby určité politické síly nezaložily své působení na lži.“

   Jsem rád, že bojujete s těmi určitými lidmi, kteří lžou a lidem vtloukají do hlav, že nás osvobodily USA. V tomto boji proti této lži přeji mnoho úspěchů.

   Václav Žáček

  7. ad. pavel v pro Vendu 14.2.2019 (22:20)
   …naši ochranu…
   Jakápak ochrana, pouhý domeček z karet. Stačí další mnichovská dohoda, nebo jiná dohoda, nad dohody samozvaně ochranné.
   Jó, agresivní Rusko se blíží k hranicím NATO – vrtěti psem znamená přibližování z důvodu rozpadu SSSR – eh, …. krásná sametovka přesunu zbraní ze západu na východ – vrtěti psem (lžím) se povoluje jen vyvoleným…..

  8. Pavel v. zase tvoří dějiny:
   „Američané zachránili Evropu ve třech světových válkách: v první, druhé a studené. Nevím nic o tom, že by jim Evropané za záchranu cokoliv zaplatili.“

   ANO, pomoc USA Evropě byla obrovská. ALE. Británie smlouvu o půjčce a pronájmu (podepsal Roosevelt a Churchill) zaplatila do poslední splátky. Technologikou spoluprací USA-Britanie byl zdokonalen radar, který měl velký vliv na průběh války. Sovětský svaz platil dodávky zlatem, dovážel až 30% potřebné munice a většinu aut (myslím 1,5 milionu), po válce USA část dluhu Sov.svazu prominuly.
   Dále Pavel v. uvádí :“nebýt zrádné sovětské politiky, nemuselo při osvobozování Evropy zahynout tolik amerických vojáků.“
   Byla válka a zrádně se choval kde kdo. Mnichovská zrada, kapitulace Francie a vláda ve Vichy. Itále se separátně vzdala, Rumunsko obrátilo proti Němcům a osvobodilo velké části svého území. Sověti slíbili ofenzivu v létě 1943, a dodrželi to (obrana a ofenzíva u Kursku), což podpořilo invazi na Sicilii. Sověti byli důvěryhodný partner, přes nesmírné oběti dodržovali dohody (z Jalty ) o podpoře invaze 1944 ofenzívou na východcní frontě. Dodržel i poválečné rozdělení Evropy. Stalin přes všechna šílenství před válkou i po válce, byl během války silný a spolehlivý partner Západu.

  9. Pane Pardale,

   píšete, že tvořím dějiny. Pokud jsem napsal něco nepravdivého, co to bylo?

   Pavel

  10. Pavle v. psal jte :“ Nevím nic o tom, že by jim Evropané za záchranu cokoliv zaplatili.“
   Vysvětlil jsem Vám, že své dluhy k USA platila V. Britanie i Sov. svaz.
   Psal jste, že politioka Sov. svazu byla zrádná. Vysvětlil jsem, že nebyla zrádná během války- dodržovali domluvené sopuběžné ofenzívy Kursk- vylodění Sicilie, a Východní Prusko – invaze Normandie. Zrádný byl i Churchill, uvažoval o tom, že po dobytí Německa se se zbytky Wermachtu obrátí proti Sov. svazu ( v rámci boje za demokracii asi??) , zalekl se hlavně toho, že Sov. svaz byl schopen i na konci války postavit 6 milionů odhodlaných a zkušených vojáků podporovaných vojenským průmyslem. Vaše polopravdy jsou horší jak lež, která se dá líp rozpoznat.
   U nás je tak milion lidí, kteří se dívali asi na 10 a víc dílů různých seriálů o 2.světové válce, které byly zpracovány opravdu odborně. Nehledě na pilné čtenáře dobrých knih. Takže když se zaměříte na něco jiného jak historii, tak uděláte dobře.

   Že Hitler měl šílené projevy, to ví každý. Píšete : U myslících lidí se něčím takovým člověk znemožní..
   No nevím, teba Ferdinad Porsche byl myslící hodně a nacista taky.
   A takový Vasil Bilak blahé paměti, krejčí s výučním listem s poznámkou „Nepúšťat k saku“ dopoledne radil na jižní Moravě jak na kukuřici a odpoledne pomáhal ocelářům na Ostavsku.
   Nebo Milouš Jakeš se taky pěkně zesměšnil. Jak vidíte ideologie, které léta skoro nikdo nevěřil, může vládnout desítky let myslícím lidem. Inteligence se projevuje mimo jiné tím, že odpovídajícím způsobem reaguje na změněné podmínky. A jednou ze správných reakcí je přežít. A tak jsme tady, ne všichni naši genetičtí předci byli hrdinové a myslitelé.

  11. Pane Pardale,

   nemám nic proti tomu, co jste ve věci historie II. světové války napsal. A to především proto, že to není nijak v rozporu s tím, co jsem napsal já. Předmětem našeho sporu je, zda Evropané platili Američanům za to, že se jejich vojáci angažovali v osvobození Evropy. Podle mého nikoliv. Pokud totiž USA poskytly Británii a Sovětskému svazu půjčky a oba státy je splatily, neznamená to, že tím splatily také životy amerických vojáků.

   Píšete, že bych se měl věnovat něčemu jinému, než historii. To mě opravňuje, abych vám také dal nějaké doporučení. Přečtěte si Orwellův román 1984. Orwell geniálně předpověděl fenomény doby, v níž jsem já strávil své mládí. Nejvíce mě v knize zaujalo ministerstvo pro přepisování dějin. Ano, je to tak, všechno, co jsme se za komunistů učili v dějepise bylo sfalšováno. Největší falší bylo hrdinství sovětského člověka v II. světové válce. Skutečnost byla taková, že Sovětský svaz vytvořil problém, který posléze sám řešil. To není hrdinství, nýbrž splátka dluhu. Komunisté zamlčeli, že v roce 1939, nedlouho poté, co nám Německo sebralo Sudety, Sovětský svaz s ním uzavřel spojeneckou smlouvu, pakt Molotov-Ribbentrop. Součástí smlouvy byl tajný dodatek, v němž si Rusové a Němci rozdělili Evropu. A tak v době, kdy Hitler dobýval jednu evropskou zemi za druhou, kdy byla na vážkách bitva o Británii, Sovětský svaz Německo vesele zásoboval surovinami a potravinami. Pozoruhodné bylo, že Stalin vydal Hitlerovi německé komunisty, kteří před válkou uprchli do Sovětského svazu. Stalin také prostřednictvím Kominterny nařídilm evropským komunistům, aby šli ve válce nacistům na ruku. Zvláště francouzští komunisté to těžko chápali, protože Hitler ve svých počátcích nabízel, že zbaví svět bolševiků. Nebylo se co divit, že měl i sympatizanty, Stalinova hrůzovláda již měla v době, kdy Hitler teprve začínal řádit, na svědomí miliony obětí nevinných lidí. Stalin měl koncentrační tábory dávno před Hitlerem. To všechno před námi komunisté zamlčeli a většina našich spoluobčanů je těmito informacemi dodnes nepolíbená. Nemají ani tušení, že Stalin na začátku války tvrdil, že Anglie a Francie rozpoutaly válku napadením Německa!!! Podrobnost zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Molotov

   Píšete: „Jednou ze správných reakcí je přežít.“ S tím souhlasím. Je hloupost jít hlavou proti zdi. Na druhé straně je nesmysl tvrdit, že jste musel spolupracovat s komunisty, protože by se vaše děti nedostaly na školy.

   Mějte se

   Pavel

 3. → Po skončení války si však Irák demokraticky zvolil vládu, která při hospodaření s ropou Američany vůbec nezvýhodnila. Američané na válce na Středním východě jen a jen prodělali.

  :-))))) tvl., pavle, jakejm kravinám ty věříš, to je až neuvěřitelný..:-))) Pavle, válka je ten největší byznys, jakej vůbec existuje. Nadnárodní korporace, nadnárodní banky, říká ti to vůbec něco?

 4. → Pavel v. zase tvoří dějiny

  Tvoří? To sotva. Takovej pelmel kravin a evidentních nesmyslů se jen tak nevidí.

  O vaření pravdy.

  Známý fyzik Albert Einstein řekl tuto větu:

  „Dvě věci na světě jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak docela jistý.“

  Ač není fyzika mou profesí, mám o tento obor laický zájem, protože svět fyziky a svět lidského ducha jsou si v mnohém podobné a mohu v nich najít řadu přirovnání. Ve své profesi se více než se světem fyzikálních jednotek setkávám se světem hlouposti. Pokaždé když slyším nějaký nesmysl, ba nehoráznou pitomost, uvažuji o tom z jakých pramenů autor čerpal. Jsou v podstatě dva.

  Prvním je bulvární sdělovací prostředek, kterému nikdy nejde o hledání pravdy, ale o hledání senzace. Ono totiž nalézt senzaci dá méně práce než nalézt pravdu a nadto čtenář takového plátku si lépe zapamatuje to, co je senzační, než to, co je pravdivé.
  Druhým pramenem je takzvané pravdotvorné kutilství, neboli samodělná výroba pravdy. Recept k jejímu navaření nespočívá v tom co do hrnce dát, ale co tam v žádném případě nedávat. Zásadně nesmíte vzít maximum informací o události. Nesmíte vidět problém z druhé strany. Nesmíte k události nic odborného studovat. Nesmíte si klást žádné doplňující otázky. Nesmíte problém konfrontovat s možnou realitou. Nesmíte používat vařečku selského rozumu. A to, co v hrnci vyplave na povrch, bude ZARUČENÁ PRAVDA.

  (Jaroslav Max Kašparů, teolog, psychiatr, spisovatel)

  1. …→ Pavel v. zase tvoří dějiny
   Tvoří? To sotva. Takovej pelmel kravin a evidentních nesmyslů se jen tak nevidí…

   Honzo,
   urážky nejsou argumenty. Naopak, urážky svědčí o tom, že argumenty došly. Viděl jsem filmové záznamy Hitlerových projevů. Ten člověk se po pár větách začal vztekat. Věřím, že pro nemyslící dav to mohlo být působivé. U myslících lidí se něčím takovým člověk znemožní.
   Pavel

 5. Honzo, – všichni lidé nejsou blbí, jak by se dalo z našich masmédií usuzovat. Ale když chcete na internetě vyhledat někoho moudrého, tak vám naskočí oznámení, aby ste uvedenou stránku rychle opustil, protože není „důvěryhodná“ a když ji budete chtít i tak otevřít, tak se vám systém zhroutí.
  Naši „ochrancové“ vědí, jakou „potravu“ nám mají poskytovat. Tím nemyslím jenom na závadné maso a jiné potraviny.
  U Pavla v. takové oznámení nehrozí…

  1. → Ale když chcete na internetě vyhledat někoho moudrého, tak vám naskočí oznámení, aby ste uvedenou stránku rychle opustil, protože není „důvěryhodná“ a když ji budete chtít i tak otevřít, tak se vám systém zhroutí.

   Tohle co říkáte, se mi nějak nepozdává. Neříkám, že neexistují takové stránky. Můžu vědět co používáte za systém (operační systém), resp. co používáte za prohlížeč a jakou „bezpečnostní politiku“ máte nastavenou?

   → všichni lidé nejsou blbí, jak by se dalo z našich masmédií usuzovat.

   Tak to určitě. Všichni ne, ale těch blbejch je většina. Společnost, jako celek, zhloupla. Konzumní společnost = společnost hlupáků. Aneb, a jak praví jedno krásné české přísloví: Plný břich, rozum tich.

 6. Už jsem pocvičen. Poznám každého lumpa
  podle toho, jak mluví česky. Nemyslete si, že to
  nějak souvisí s tím, čemu se říká jazyková
  správnost; je to složitější. Ale jako jsou
  psychografologové, kteří z písma rekonstruují
  celou lidskou duši, nejinak vám popíšu celý lidský
  charakter podle několika českých slov. (ukázka z pdf)

  https://www.uloz.to/!aCT0k8O3iqfK/eisner-chram-i-tvrz-pro-kindle-pdf

 7. „…přátelé v prostoru, který je naplněn vědomím různé úrovně…“

 8. → Přečtěte si Orwellův román 1984. Orwell geniálně předpověděl fenomény doby, v níž jsem já strávil své mládí.

  Akorát vám jaxi nedochází, že v něm (s)trávíte i stáří. Stačí otevřít oči.

  Orwellizace probíhá v několika souběžných proudech, z nichž se mně podařilo zatím identifikovat desatero. Dovoluji si je klasifikovat poněkud neortodoxními názvy, které nebudou každému okamžitě srozumitelné, proto je jeden po druhém vysvětlím. Jsou to tyto:

  1. kontextová trivializace

  2. kulturní warholizace

  3. hodnotová postmodernizace

  4. významová linguinizace

  5. právní saltomortalizace

  6. ústavní vandalizace

  7. sociální inspektorizace

  8. pouliční kamerizace

  9. instituční vydřidušizace

  10. ekonomická globalizace

  (Benjamin Kuras)

  http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=385

 9. Nebojte se, je možné zlomit i zlý osud i zlé záření hvězd.

  A nakonec proč ne, i ten hmyz silně zredukovat.

  Biolog/ochranář Dave Goulson vysvětlil, že „hmyz je v srdci každé potravní sítě. Opylují většinu druhů rostlin, udržují půdu zdravou, recyklují živiny, regulují škůdce a mnoho dalšího. Můžete je milovat či nesnášet, ale my, jako lidstvo, nemůžeme bez hmyzu přežít“.

  Lekce je naprosto jasná. Pokud se lidská aktivita drasticky nezmění, vyhynutí hmyzu může ohrozit život savců na Zemi, a to včetně lidí.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2019/02/7833-priroda-je-ohrozena-hmyzi-apokalypsou.htm

  Chce se mi napsat poznámku; a co, vždyť planeta není naše.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference