mapa stránek || vyhledávání

Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú!

protestSvojho času som stál na strane utláčaných a nevraživo hľadel na tých, ktorí ich utláčajú. Typickým príkladom takéhoto, vo všeobecnosti tak veľmi rozšíreného nepriateľského postoja, sú politici, ktorí klamú, kradnú a jednajú nečestne, takže takýto postoj ľudí voči nim sa zdá byť celkom oprávnený.

Pravda je však úplne iná! Pravda spočíva v poznaní, že takéto jednanie politikov je zákonitosťou! Zákonitosťou, o ktorej predsa jasne hovorí známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži.

To totiž nie je nijaká náhoda! Je to prejav spravodlivosti, na základe ktorej sa každému národu dostáva presne takého druhu vlády, aký je on sám! Aká je jeho mravná, morálna a duchovná výška! Lebo práve výška mravnej, morálnej a duchovnej úrovne národa tvorí základňu, z ktorej povstáva jeho elita. Spoločenská a politická elita národa je teda len akýmsi zrkadlom, ktoré ľudu verne zrkadlí jeho vlastnú tvár.

Predstavme si človeka, ktorý v noci flámoval a ráno vstane a pozrie sa do zrkadla. Pri pohľade doň sa zhrozí svojej vlastnej opuchnutej a znetvorenej tváre a v hneve nad tým zrkadlo rozbije.

Nezmyselnému rozbitiu zrkadla, v ktorom vidíme svoju vlastnú tvár, sa podobajú všetky snahy o odstránenie nečestných a nemorálnych politikov, či dokonca extrémne úvahy o ich fyzickej likvidácii. Aj keby sa tak totiž udialo, na ich miesto sa veľmi rýchlo dostane niekto iný, kto bude ľudu opäť verne a pravdivo zrkadliť jeho tvár.

Ak však človek, ktorý v hneve nad vlastnou znetvorenou tvárou rozbil zrkadlo, chce, aby v ňom vždy videl iba peknú, príjemnú a usmiatu tvár, musí sa o to zaslúžiť on sám a nie jeho zrkadlo. On sám musí definitívne skoncovať s flámovaním.

Každý národ, ktorý chce mať vo svojom čele morálnych, čestných a ľudských politikov, musí sám nastúpiť na cestu svojho vlastného morálneho a duchovného pozdvihnutia. Musí sám zatúžiť stať sa čestnejším, ušľachtilejším, lepším, spravodlivejším a morálnejším. Lebo každému národu sa vždy môže dostať iba politickej reprezentácie takých morálnych kvalít, aké si svojou vlastnou kvalitou zaslúži.

Ak ale niekto tvrdí, že on je príliš nepatrným na to, aby niečo zmenil, je to alibizmus. Každý národ sa predsa skladá z jednotlivcov a práve jednotlivci tvoria jeho základné bunky. A povaha, kvalita a charakter týchto základných buniek určuje povahu, kvalitu a charakter celku, čiže národa. No a povahe, kvalite a charakteru národa potom zákonite zodpovedá i charakter jeho reprezentácie.

Ak teda niekto tvrdí, že je príliš nepatrným na to, aby on sám mohol pohnúť veci dopredu, nepriamym spôsobom tým iba vyjadruje, že nie je ochotný pustiť sa do práce na svojom vlastnom morálnom a duchovnom pozdvihnutí. Že on chce zostať takým, akým bol doposiaľ, so všetkými svojimi nedostatkami, chybami a nečestnosťami.

Ale potom nech nenadáva na vládu a neočakáva, že sa bude mať lepšie. Že sa objaví nejaká politická strana, alebo vodca, ktorý pozdvihne spoločnosť zázračným spôsobom. Takéto niečo je nanajvýš nereálne a takýto ľudia budú mať, ba musia mať zlú vládu, pretože si ju zaslúžia.

Musia mať vládu, ktorá zodpovedá a je rovnorodá ich vlastným chybám, ich vlastnej nemorálnosti a nízkosti. Tak je to totiž spravodlivé! Lebo práve takýmto spôsobom žne každý národ presne to, čo zasieva. V tom sa totiž prejavuje princíp vyššej spravodlivosti, ktorej účinkom nemôže uniknúť nič, čo jestvuje na tejto zemi.

Nie, niet nijakých výhľadov k zlepšeniu kvality života bez prijatia osobnej zodpovednosti! Osobnej zodpovednosti, ktorou sme prostredníctvom pozdvihnutia výšky svojich morálnych a mravných kvalít ochotní prispieť svojim vlastným dielom k pozdvihnutiu celej spoločnosti. Ak medzi ľuďmi, medzi jednotlivcami takejto ochoty niet, niet a nikdy nebude žiadneho pozdvihnutia spoločnosti.

Pochopme predsa, že jednotlivé národy neutláčajú vlády, ktoré si zvolili, alebo ktoré boli do ich čela dosadené akýmkoľvek spôsobom. Skutočný útlak spôsobujú hodnoty, ktorým ľudia, jednotlivci veria a ktoré uznávajú!

Útlak národu spôsobuje nízkosť hodnôt, ktoré prijal za svoje a s ktorými sa stotožňuje! Je to napríklad nečestnosť, egoizmus, chamtivosť, nespravodlivosť, necitlivosť, závisť, neprajnosť, či nedostatok túžby po vyššom, vznešenejšom a ušľachtilejšom a ešte množstvo iných chýb a nedostatkov.

Každý národ, ktorý nepochopí, že on sám sa musí zmeniť k lepšiemu, ak sa chce mať lepšie, bude utláčaný. Tak to totiž vyžaduje zákonitosť vyššej spravodlivosti.

Ak sa teda národ chce mať lepšie a ak chce, aby sa pozdvihla kvalita jeho života, musí sa najskôr on sám morálne a duchovne pozdvihnúť. Jeho vlastné pozdvihnutie na vyššiu morálnu a duchovnú úroveň musí nevyhnutne predchádzať pozdvihnutiu hmotnému. Lebo len pozdvihnutie morálne a duchovné môže privodiť, spôsobiť a vyvolať pozdvihnutie materiálne a hmotné. A dovtedy, kým túto zákonitosť ľudia nepochopia a nezrealizujú, dovtedy budú musieť trpieť rôzne formy útlaku, ktoré sa budú stále stupňovať. Stupňovať až do neúnosnosti a vyvíjať taký tlak, že sa napokon jednotlivci i národy budú nútení zamyslieť sami nad sebou a spoznať, v čom spočíva jadro problému.

Mnohokrát som cestoval autobusom, keď sa ľudia vracali domov z poobedňajšej smeny. Mnohokrát som ich ľutoval, keď hovorili o podmienkach v práci, či o výške mzdy, ktorú za ňu dostávajú. Avšak zároveň som počul spôsob, akým sa vyjadrujú, počul som, čo sa chystajú robiť, čo ich zaujíma a čo považujú vo svojom živote za dôležité.

A vtedy som si uvedomil, že títo ľudia, vzhľadom k ich hodnotovému systému ktorý uznávajú, musia zákonite prežívať všetko to neľahké, čo prežívajú. Musia to prežívať, pretože si to zaslúžia a pretože si to doslova vynucujú výškou svojej osobnostnej, duchovnej a morálnej úrovne.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 15
Print Friendly, PDF & Email

58 komentářů

 1. Zákon akce a reakce, neboli kdo seje vítr sklidí bouří, jinak také zákon karmického vyrovnání, nemá u člověka nic společného s energiemi, s tím, že by jedna sežrala druhou. Zákon karmy jednoznačně stanovuje pro tento hmotný svět to, že každý, kdo koná, obdrží přesně takový následek, ať zlý či dobrý / úroda předchozí setby /, jaká tomuto konání, činům, ale i myšlenkám odpovídá.
  Je pak zřejmým omylem či projevem neznalosti, přivádět do působení energie prány, čchi…..atd., karmický zákon.

  1. Studente, všetky existujúce zákony sa týkajú stvoreného sveta a ich Tvorca je Stvoriteľ. Ak chceme hovoriť o „zákone karmy“, musíme tu hovoriť aj o spätosti s týmto svetom a jeho energiami. Keď zákon, tak aj Zákonodarca, aj univerzálna Jednota stvorenia…

   1. Váš příspěvek 31.3.2015 (8:48) – je ale pod jiným článkem, kde však píšete něco, co dovysvětluje Vaši reakci na můj ůzákon akce a reakce….“ :

    Trochu to ešte doplním:
    Kto žije iba svojou „telesnosťou“, ten dostáva facku raz z ľava (JIN) a raz s prava (JANG). Kto sa vymkne z tejto telesnosti (väzbe). ten zvíťazil nad smrťou.
    Smrťou sa rozumie „byť súčasťou JIN a JANG“ a podliehať ich vplyvom. Kto sa duchovnosťou vyčlení z moci a vplyvu týchto dvoch protikladných síl, alebo vplyvov, ktoré sú voči sebe vždy v opozícii, ten zvíťazí aj nad smrťou telesnosti…

    Překopíroval jsem to sem, protože to doplňuje i Váš příspěvek pod článkem pana Šupy, na který teď reaguji.

    Nechci se však zaplétat do žádného rozumování.

    Pod Vaším článkem „Abel a Kain….“ ten „mechanismus“ fungování popsal zcela srozumitelně Anonym – viz. 23.3.2015 (15:13)

    Nejprve se odvolal na něco od J.A.P.a – „Jin a jang, jako dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly, které lze vnímat v celé sféře života / biologických pochodech /, se navzájem podmiňují a doplňuji v nepřerušovaném procesu proměny. Tento, do určité míry věčný proces proměny, vede k harmonii a celistvosti. / podle Maitri Hillebrecht /.“

    A pak dodal to důležité : „Jsme ve světě duality, kde proti sobě často stojí + a -. Pravda proti lži. Láska proti nenávisti….. ! To je však pojetí iluzorního světa člověka, který je vytvářen jeho myslí v dlouhém procesu vývoje. I to je třeba pochopit.“

    Kdo si tyto jednoznačné informace, v návaznosti na Vaše sdělení, že „….všechny existující zákony stvořeného světa…..“, umí dát dohromady, ten pochopí a ví.

    1. Studente – súhlas! Nevidím tam žiadne rozpory…
     Pekný deň!

 2. Na tému karma som na internete čítal :

  ..A čo naše pocity, naše zámery, naše fantázie a naše činy? Samotná myšlienka môže vytvoriť karmu. To znamená, že naše myslenie niečo vytvára. Naša mimo kontroly myseľ, ktorá si behá, myslí, zvažuje a predstavuje bez kontroly a bez uvedomenia, vytvára neustály tok energie, energie, ktorá bude mať nevyhnutne nejaký následok.

  Určite ste si všimli, že ten ,,sopel“ v hlave, ten Mozog, je stále v ,,pohybe“, stále sa niečim zamestnáva, to je už ,,hotové“ perpetum mobile. Vedci ho hladajú už stáročia a ono ,,to je už od doby pitekantrópa , v našich hlavách“…

  A tu je koreň problémov . Tým, že ten ,,sopel“, myslí aj pozitívne, negatívne, vražedne, aj samovražedne“, ešte nie je AKCIOU“, čiže nie je dokonaným činom…

  Akciou , na ktorú môžeme očakávať Reakciu , je len v tom okamihu, keď sa premení na ČIN.

  A podla Newtnovho zákona je možné ,,očakávať“ Reakciu.

  Malé ,,hovno“, však môže vytvoriť len malé kruhy na vode, keď ho tam šmaríme.

  Takže aj ,,zločin“ bude mať odozvu podla velkosti ,,JEHO ÚČINKU“.

  Je rozdiel, že zrobíme vraždu a je rozdiel, keď majiteľovi firmy ukradneme staré papiere, do zberu pre svoje deti.

  Čiže karma , je obezlička, ako sám seba presvedčiť o tom, že keď je svetská spravodlivosť slepá alebo neschopná potrestať ,,zločin“, tak mu to ,,Niekto v živote, či po živote spočíta“.

  Moji milí v Pinokiovi, hovorím vám, že kto takto premýšla, tak je zbabelec a všetko necháva na ,,hlavu“ TOMU, kto neexistuje, alebo TOMU, kto je len pozorovatelom bez toho, aby konal, lebo vraj každý z nás od NEHO dostal to Oné -,,Slobodná vôlu“.

  A činy zo ,,Slobodnej vôly“, sú bezrestné, lebo Slobodná vôla nám bola daná vraj samotným Stvoritelom -Netvorom. Je otázne, či to vôbec platí, keď si spomenieme na vaginálnu Evu, ktorá sa neznámou rečou dorozumievala s HADOM a spáchala vraj ZLOČIN , za ktorý ja nesiem NÁSLEDOK.. Prečo aj Ja, keď som v tom nevinne.

  Zločin a trest. A kde sa podela Spravodlivosť .

  Nikto nemôže niesť ,,kríž“ za To, že bol niekto, niekedy Zvedený, Podvedený,
  keď bolo jasné, že konal v ..nevedomosti“ . Bol Nepríčetný…

  Ešte ,,nezožral“ to JABLKO…

  Očúvaš môj milý Pinokio, aká sa tu udiala ,,hovadina“ a tí ,,Blbí a blbší“ , to akceptujú ako ,,hotovú“ vec….

  Sodoma, Gomora ako vyšitá…

  1. Příspěvky Nohy Gilgameše a jeho častá Sodoma, Gomora na závěr….. .
   Tak to asi cítí a je v nich až po uši.
   Pane, je mi Vás líto.

 3. Ještě jednou si připomenu věty z článku pana Šupy, ze samého úvodu:

  „Pravda je však úplne iná! Pravda spočíva v poznaní, že takéto jednanie politikov je zákonitosťou! Zákonitosťou, o ktorej predsa jasne hovorí známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži.“

  A říkám si, to je šupa, ta Šupova „pravda“!! Ty uvozovky mají logiku, protože takto pojaté poznání „pravdy“ je čirým nesmyslem.

  A kde je „pravda“ tady, když zlé Rusko a Irán chtějí válku ?? – viz.:
  http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2201-prinasime-dukaz-ze-rusko-a-iran-chteji-valku

 4. p. Student sa rozcitlivel a napísal :

  …Pane, je mi Vás líto…

  Je v tejto vete cítiť ,,patetickú lásku“ k blížnemu svojmu v Pinokiovi…

  Tu stačí povedať, len také obyčajné ďakujem. Podla ,,slnečného paradogmatického distriatu “ ste svojou napísanou vetou spôsobil ČIN, ktorý je viac ako fotonová
  ,,myšlienka“..

  Už ste spustili ozdravý hókus pókus, pretože nič vraj nie je ,,len tak“ , bez Reakcie..

  Musíte však podla ,,Jingjanistov“ očakávať následok. Ten k vám príde už v ,,piatok cca o 15.27 SEČ“.

  Teda Hatátilá, dožer tú trávu a ideme v dál, kám nás mrštený klobúk zaženie…

  1. Dalo by se to vyložit i tak, že „bojujte proti těm, na které vám ukáží“? Když už jste si zasloužili tu svoji vládu?

   Když jsem si přečetl ten článek ze Zvědavce, samozřejmě účelově napsaný, došlo mi, že autor chtěl ukázat na značné procento mladých lidí, kteří žijí dnes ale opravdu jinak.

   A také mi došlo, jak jsou např.verbováni do žoldáckých armád vojáci. Propuštění z dlouhých trestů z vězení za to, že se „vykoupí“, a to bude spočívat v tom, že budou bojovat proti těm, na které jim bude ukázáno.

   A také – sociální podmínky mladých lidí, až nemožnost např.zakládat rodiny podle „starých“ scénářů, nedostatek peněz na jedné straně a touha mít věci a prožitky, které jim cpou do mozků cílené reklamy…… . Nedivím se pak, že např. v US army je mnoho lidí různých ras, z různých poměrů, kteří až v armádě získali pocit uplatnění. Mají pravidelné jídlo, plat na požitky, které by jinak neměli, televizi, internet, kulečník, pink ponk, hudbu, coca-colu, i ty drogy se dají sehnat hygienu…..! A také je jim do hlav vtloukán pocit naprosté výjimečnosti a světovosti. A za to? V ten nařízený moment dají, tehdy, kdy jim vládci řeknou, to, co je naučili. Používat zbraně, střílet. Dovolím si jednu osobní poznámku. Proč silnější ukrajinská armáda /alespoň početně/ mající pod kontrolou většinu území Ukrajiny nedokázala porazit „ostrůvek“ Donbasu. Je mi jasné, že odhodlané ochránce svých rodin a domovů musí podporovat Rusko, zrovna jako na druhé straně za peníze bojující vojáky, navíc i ze soukromých armád oligarchie, podporuje tzv.Západ. Ti druzí si mohou, v krizové situaci, kdy jsou přitlačeni do kouta, uvědomit svoji situaci, kdy „jen“ bojují podle zadání za mzdu. Ti první, ač to může znít jako klišé, bojují za sebe, za své ženy, děti, rodiče, domovy.

   A o tom to mé uvědomění si marasmu po přečtení článku ze Zvědavce, ve kterém je značné procento dnešních mladých lidí, je!

   Studente, nevím, proč je Vám líto pana GN? Je to snad tím, že jeho pohledy na svět tu prezentované často končí Sodomou a Gomorou? A za tím bych si měl představit, že tento člověk si nějak vytváří svět a chápe ho, jako místo totálního úpadku a vlastně i možného konce, jako u těch dvou biblických měst? Pokud jste to takto myslel, tak bych jen přidal, že člověk má ale vždy na výběr. Buď negativitu nebo pozitivní přístup. Buď víru v něco lepšího a nebo cítění obrovského zmaru a snad i rezignaci.

   1. Doporučuji odkaz :
    https://www.youtube.com/watch?v=6t3PcPdW9Gw

    Mnoho čísel, údajů a srovnání, a to v největší ekonomice světa, v USA?

    Pan autor Šupa napsal v úvodu ……známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži !!??

    Že by je již „doháněla“ karma??!!

    Bůh ochraňuj Ameriku.

    Již prezident Havel, když poprvé „kázal“ v Kongresu USA, tak jim řekl, jak se mají chovat k ve studené válce poraženému Rusku. A sklidil, tento humanista, za to potlesk ve stoje. Že by se na občanstvo USA a na jejich zaslouženou vládou „něco“ valilo?

    1. Pro J.A.P. a ostatní.

     Tady je diskuze pod tím článkem na Zvědavci.
     Je celkem „výživná“ a roste.
     http://www.zvedavec.org/nazory-6428.htm

     Parafrázoval bych – máme takovou mladou generaci, jakou jsme si zasloužili. /nebo „vytvořili“?/

     / By the way – já jsem ještě žádnou generaci nevytvořil /

     To jsem, i profesně, tedy jako student, zvědav, kam to všechno půjde?!
     Kdyby někdo na ryze řečnickou otázku odpověděl, že do pr….e, tak i když máme zadnice různé velké, tak si to nemyslím.
     Vše je /podle mne/, to dobré i špatné / jak relativní to je, že?/ dalším a dalším krokem dalšího evolučního vývoje, a to především duše. Těla, zvířecí i lidská, a život vůbec, po případném masivním radioaktivním zamoření, může zmutovat, ale nezničitelná duše /viz.Bhagavatgíta/ se opět bude v nějakém koloběhu zrozovat. Snad není jen jedna planeta podobná Zemi, kterou si nejen sami po stránce „fyzična“ ničíme a na které jsou i dosti deviantní lidé, tzv.rozumní.

     Pár dnů tu zase nebudu- studium volá!

     Na závěr – se Spojenými státy americkými na věčné časy a nikdy jinak! Teď již ale víme, že nikdy nemá trvalou hodnotu.

   2. Jen bych rád rozšířil o svůj pohled na tuto věc:
    J.A.P napsal
    „Ti první, ač to může znít jako klišé, bojují za sebe, za své ženy, děti, rodiče, domovy.“

    Já bych neřekl, že bojují za sebe, rodinu, atp.. Ale brání! Brání své rodiny atp.

    Příklad:
    Co se tak potloukám světem, vždy když jsem bojoval, dostal jsem na budku, ale člověče div se, když jsem se jen bránil, nějak jsem to ustál bez zranění.

    Dle teho co jsem zatím zažil, tak člověk který se brání, má na své straně ono příslovečně štěstíčko.
    Myslím, že je to tak i proto, protože nebojuje, není agresorem, nevytváří nepoměr sil, ale naopak, snaží se sílu vyrovnat, aby nebyl sám zničen.

    Jsou výjimky, kdy proti takému projektilu ráže 7mm se asi budeme těžko bránit, stejně jako padajícímu meteority, ale :)

    Malá vsuvka:
    Kdyby jsem navštívil dnes už nefunkční hospu v Brně, bývalou Mandragoru, dnes je to jakási SteamPunk bo co knajpa…
    Byl tam zvláštní člověk, nikdy jsem jej předtím neviděl a poté také ne, ale do dnes si na něj pamatuji. Jméno už nevím, ale taký kudrnatý na krátko střižený blonďák, jenž seděl u stolu, popíjel pivo a když jsem šel kolem, najednou se na mne otočil a povídá.
    A ty jsi kdo?
    Duchovní obránce nebo ochránce?

    Ginbaw

    1. Ano, ano,
     bránit domov je lepší než bojovat za domov, rodinu, děti, manželky…. .
     Díky

 5. Student píše:

  ….Vše je /podle mne/, to dobré i špatné / jak relativní to je, že?/ dalším a dalším krokem dalšího evolučního vývoje, a to především duše. Těla, zvířecí i lidská, a život vůbec, po případném masivním radioaktivním zamoření, může zmutovat, ale nezničitelná duše /viz.Bhagavatgíta/ se opět bude v nějakém koloběhu zrozovat….

  Tejto napísanej myšlienke totálne nerozumiem!

  To, že starý páprda z Vatikánu, ktorý je vraj námestníkom Netvora a ktorý s nim nikdy neprehovoril, lebo ho považuje Netvor za ODPAD, raz povedal, že súhlasí s evolučným vývojom a vraj aj s velkým Bim-bamom, to ale neznanamená, že duša tiež podlieha ,,EVOLÚCII“…

  Duša ako samostatná ,,esencia“ neexistuje. To sú vynálezy náboženstiev, odkedy sa pitekantrópus začal báť SÁM SEBA a na ,,ochranu“ potreboval nadprirodzené sily.

  Schopnosť ,,duševna“ je odrazom nášho mozgu-vedomia. Umrie ,,sopel“ – umrie aj duševno- schopnosť vnímať svet komplexnejšie ako len čidlami – piatimi zmyslami.

  Nič nepoletí do virtálneho Neba, Očistca, ani Pekla. Predstavujete si Nebo ako poschodový Dom, kde poletujú duše miliardy ludí, čo otrčili ,,kopytá“ počas tisicročí? Tí najsvätejší, teda z môjho pohladu TÍ najhlúpeší budú zavretý v tých najtrajších ,,kobkách“ a TÍ menej svätí v tých špinavejších, alebo to bude ako v ,,koncentračnom tábore“? Budete za ohradou a cez elektrické pole sa ,,nedostanete“ a budete TAM ,,skapínať až do ,,konca sveta“?

  Psyatrické liečebne s tými ,,šnurovačkami“ čakajú aj na Teba Studente a aj na Tých ostaných…

  Však ludstvo je ,,neskrotilné a čo potom ,,DUŠE“? Kto by zvládol a usmernil taký odporný GLEJ z ,,duší“ a načo?

  Pýtam sa Studente čo by si Netvor počal napr. s Tvojou dušou ? Načo by sa mal zaoberať Tvojími sťažnosťami a výhovorkami, že preto si sa zachoval v tej či onej situácii ako ,,sviňa“, lebo….

  Ja hovorím Vám, zlezte zo stromov náboženských kecov , kde hladáte útočisko, lebo ste na nesprávnej adrese , a ,,leningradskyj pačtajlon“ túto adresu nepozná a nenájde ju…

  A čo tak, raz a navždy sa odpútať od nadprirodzených síl a žiť tak, ako si to svetské zákony vyžadujú. Samozrejme s prihliadnutím na doporučenie klasika, ,,všetkého primerane“. Aj sexu, aj nezdravých jedál, aj pijatiky, aj ,,duševných úletov“, aj..

  Ináč sa naozaj dočkáš tej obávanej Sodomy, Gomory, Brachtiády …

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference