mapa stránek || vyhledávání

Nejvyšší ničitel vesmíru není krutý

Šiva,

Bůh Šiva, z ilustrovaného rukopisu Bhágavata Purána (Šrímad-Bhágavatam), Indie, Pahari, cca 1700–1760

To tvrdí Šrímad Bhágavatam. Podle védské moudrosti není třeba se vůbec bát ani nejvyššího ničitele ve vesmíru, protože je láskyplný podobně jako nejvyšší udržovatel vesmíru. Šiva je vládcem hmotné energie a pokud je to v plánu Nejvyšší Osobnosti Božství (tak se říká Božstvu, které je v hinduistické filozofii Nejvyšší a nic dalšího nad ním není), tak teprve potom využije svých ničitelských vlastností. Nevyužívá jich tedy proto, že by Ho to snad prostě jen bavilo a/nebo nevěděl, co s nimi. Višnu, Brahmá a Šiva je trojice nejvyšších bohů hinduismu, každý má své vlastní charakteristiky a povahu, a jim slouží nespočet polobohů, oddaných jogínů, andělů, ale i démonů. Protože vše je obsaženo v Nejvyšším a nic bez Něj nemůže existovat. Boží milosti, zázraky, stejně jako tresty, se tedy dějí na pokyn Nejvyššího Boha. Častěji však Nejvyšší Bůh při udílení milostí i trestů využívá prostředníky, kterými jsou Jemu podřízení polobozi. Jeho vůle je nejvyšší, ale polobozi jsou popisováni jako Jeho služebníci.

Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl uvést citaci, která jasně dokládá, že i když je podle Véd Šiva nejvyšší ničitel, stejně si je plně vědom své náklonnosti a neoddělitelnosti od úplného Nejvyššího celku – Višnua. Ten totiž pomyslně „polyká“ i ničitele Šivu, neboť je v Něm obsažen.

Ano, je to filozofie poněkud složitá, jakoby zapletená, ale o to je krásnější. Je nenásilná a to je možná to nejlepší. Jenže jen ten, kdo okusil nektar Šrímad Bhágavatamu, případně přímo nektar oddané služby Bohu, může pocítit více rozsah nádhery náboženství a pochopit více spletitost jednotlivých myšlenek, které si mohou zdánlivě protiřečit.

A nyní už přímo k citaci ze zmiňovaného, kouzelně krásného, Šrímad Bhágavatamu, kde Šiva coby nejvyšší ničitel uznává svrchovanost Nejvyšší, která ho pohlcuje.

Šrímad Bhágavatam, 4.24.33-68:

33. Pán Šiva se obrátil na Nejvyšší Osobnost Božství s následující modlitbou: Sláva Tobě, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvznešenější ze všech seberealizovaných duší. Jelikož jsi vždy příznivě nakloněný seberealizovaným osobám, přeji si, abys mi věnoval Svou přízeň. Jsi hoden uctívání na základě Svých naprosto dokonalých pokynů. Jsi Nadduše, a proto se Ti klaním jako nejvyšší živé bytosti.

34. Můj Pane, jsi původem stvoření prostřednictvím lotosového květu, který vyrůstá z Tvého pupku. Jsi nejvyšším vládcem smyslů a smyslových předmětů a také všeprostupujícím Vásudevem. Setrváváš v naprostém klidu a nepodléháš šesti změnám, jelikož jsi sebeozařující.

35. Můj drahý Pane, jsi původem jemnohmotných složek, Pánem všeho spojování i rozkladu (vládnoucím Božstvem jménem Sankaršana) a Pánem veškeré inteligence (vládnoucím Božstvem Pradyumnou). Vzdávám Ti proto uctivé poklony.

36. Můj Pane, jako svrchované vládnoucí Božstvo jménem Aniruddha jsi Pánem smyslů a mysli. Proto se Ti znovu a znovu klaním. Pro Svou schopnost zničit celé stvoření ohněm planoucím z Tvých úst se nazýváš Ananta a také Sankaršana.

37. Ó Aniruddho, můj Pane, jsi autoritou, která otevírá dveře na vyšší planetární systémy a k osvobození. Jsi neustále v čistém srdci živé bytosti, a proto se Ti klaním. Tvé semeno je jako zlato, a tak v podobě ohně pomáháš při védských obětích počínaje cátur-hotrou. Vzdávám Ti proto hluboké poklony.

38. Můj Pane, jsi tím, kdo zaopatřuje Pitrloku i všechny polobohy, jsi vládnoucím božstvem Měsíce a Pánem všech tří Véd. Uctivě se Ti klaním, protože jsi původním zdrojem spokojenosti všech živých bytostí.

39. Můj drahý Pane, jsi gigantická vesmírná podoba, která zahrnuje všechna individuální těla živých bytostí. Jsi udržovatelem tří světů, a jako takový se staráš o mysl, smysly, tělo a životní vzduch v nich. Vzdávám Ti proto uctivé poklony.

40. Můj drahý Pane, expandováním Svých transcendentálních vibrací vyjevuješ skutečný smysl všeho. Jsi všeprostupující nebe uvnitř a vně a konečný cíl zbožných činností vykonávaných v tomto hmotném světě i mimo něj. Znovu a znovu Ti proto vzdávám uctivé poklony.

41. Můj drahý Pane, jsi tím, kdo dohlíží na výsledky zbožných činností. Jsi záliba i nechuť a také činy, které z nich vyplývají. Jsi rovněž příčinou nešťastných životních podmínek způsobených bezbožností, a jsi tedy i smrtí. S úctou se Ti klaním.

42. Můj drahý Pane, jsi nejpřednější ze všech dárců požehnání, nejstarší a největší poživatel ze všech poživatelů. Vládneš veškeré metafyzické filozofii světa, neboť jsi nejvyšší příčinou všech příčin, Pánem Kršnou. Jsi největší ze všech náboženských zásad a svrchovaná mysl. Máš mozek, jemuž nikdy nic nezabrání v činnosti. Znovu a znovu Ti proto vzdávám hluboké poklony.

43. Můj drahý Pane, jsi svrchovaným vládcem konatele, smyslových činností a jejich výsledků (karmy), a jsi tedy vládcem těla, mysli a smyslů. Jsi také svrchovaným vládcem egoismu zvaným Rudra a zdrojem poznání a jednání podle védských pokynů.

44. Můj milý Pane, chci Tě vidět přesně v té podobě, kterou uctívají Tvoji nejdražší oddaní. Máš i mnoho jiných podob, ale já chci vidět tu, kterou mají oddaní zvláště rádi. Buď ke mně prosím milostivý a ukaž mi ji, neboť jedině ta podoba, již oddaní uctívají, může dokonale uspokojit všechny požadavky smyslů.

45. Pánova krása připomíná temný mrak v období dešťů a Jeho tělesné rysy se lesknou stejně jako déšť. Je skutečným souhrnem všeho půvabu.

46. Má čtyři paže a neobyčejně krásný obličej s očima jako okvětní lístky lotosu, půvabně zdviženým nosem, úsměvem, který přitahuje mysl, nádherným čelem a stejně pěknýma ušima, jež jsou celé ozdobené.

47. Pán je neobyčejně krásný díky Svému neskrývanému milostivému úsměvu a postranním pohledům na Své oddané. Má černé vlnité vlasy a Jeho šaty poletují ve větru jako šafránový pyl z lotosových květů.

48. Jeho třpytivé náušnice, zářící helmice, náramky, girlanda, zvonky na kotnících, pás a různé jiné tělesné ozdoby doplňují lasturu, disk, kyj a lotosový květ, aby zvýšily přirozenou krásu perly Kaustubha na Jeho hrudi.

49. Pánovy plece jsou jako plece lva a zdobí je girlandy, náhrdelníky a nárameníky, jež všechny neustále září. Kromě toho se Pán honosí krásou perly Kaustubha-mani a na Jeho temné hrudi září linie zvané Šrívatsa, znaky bohyně štěstí. Jejich třpyt předčí krásu zlatých čar na kameni pro zkoušení zlata – Pánova krása tento kámen dalece překonává.

50. Pánovo břicho, jež Svým zaoblením připomíná list banyánu, zkrášlují tři záhyby v kůži, které se při Jeho výdechu a nádechu nádherně vlní. Spirálovitý pupek Pána je tak hluboký, že to vypadá, jako kdyby se celý vesmír, který z něho vzešel, chtěl do něho opět vrátit.

51. Pánova bedra jsou tmavá a zahalená žlutými šaty a pásem ozdobeným zlatými výšivkami. Jeho souměrné lotosové nohy, lýtka, stehna a klouby jsou neobyčejně krásné. Celé Jeho tělo je dobře stavěné.

52. Můj drahý Pane, Tvé lotosové nohy jsou tak krásné, že připomínají dva plně rozvinuté okvětní lístky lotosového květu, který roste na podzim. Nehty Tvých lotosových nohou vydávají tak silnou záři, že okamžitě rozptylují všechnu temnotu v srdci podmíněné duše. Drahý Pane, ukaž mi laskavě tu Svoji podobu, jež srdce oddaného vždy zbavuje veškeré temnoty. Můj milý Pane, jako nejvyšší duchovní mistr každého můžeš osvítit všechny podmíněné duše zahalené temnotou nevědomosti.

53. Můj drahý Pane, ten, kdo se chce očistit, musí neustále meditovat o Tvých lotosových nohách, jak jsem popsal dříve. Ti, kdo berou vážně vykonávání svých předepsaných povinností a chtějí se zbavit strachu, musí začít praktikovat bhakti-yogu.

54. Můj drahý Pane, i král nebeského království si přeje dosáhnout konečného cíle života – oddané služby. Jsi také konečným cílem těch, kdo se s Tebou ztotožňují. Pro ně je však značně obtížné Tě dosáhnout, zatímco pro oddané je to velmi snadné.

55. Můj milý Pane, čistá oddaná služba je obtížná i pro osvobozené osoby, ale jedině ona Tě může uspokojit. Kdo by se chtěl věnovat jiným procesům seberealizace, má-li skutečně zájem o dokonalost života?

56. Stačí, aby Pán pozdvihl Své obočí, a zosobněný nezdolný čas může okamžitě zničit celý vesmír. Hrozivý čas se ovšem nepřiblíží k oddanému, jenž se zcela odevzdal Tvým lotosovým nohám.

57. Když se člověk bezděky – byť jen na zlomek okamžiku – setká s oddaným, již ho nepřitahují výsledky karmy a jñány. Jaký potom může mít zájem o požehnání polobohů, kteří podléhají zákonům zrození a smrti?

58. Můj drahý Pane, Tvé lotosové nohy jsou příčinou všeho příznivého a ničí veškeré hříšné znečištění. Proto Tě prosím, abys mi požehnal společností Svých oddaných, kteří jsou zcela očištěni uctíváním Tvých lotosových nohou a kteří jsou tolik milostiví k podmíněným duším. Myslím, že Tvým skutečným požehnáním bude, když mi dovolíš stýkat se s takovými oddanými.

59. Oddaný, jehož srdce je zcela očištěné procesem oddané služby a jehož Bhaktideví obdařila svou přízní, není zmaten hmotnou energií, která je jako temná studna. Jelikož se takto zcela zbavil všeho hmotného znečištění, je šťastný, protože chápe Tvé jméno, slávu, podobu, činnosti atd.

60. Můj drahý Pane, neosobní Brahman se rozpíná všude, stejně jako sluneční svit či éter. A tímto neosobním Brahmanem, jenž prostupuje celým vesmírem a v němž je celý vesmír projeven, jsi Ty.

61. Můj drahý Pane, máš rozmanité energie, které se projevují v rozmanitých podobách. Jejich prostřednictvím jsi stvořil tento vesmírný projev, a ačkoliv ho udržuješ, jako kdyby byl stálý, nakonec ho zničíš. Přestože Tebe tyto změny nikdy neznepokojí, živé bytosti jsou jimi rozrušené, a proto se jim zdá, že se vesmírný projev od Tebe liší nebo že je od Tebe oddělený. Můj Pane, jsi vždy nezávislý a já tuto skutečnost jasně chápu.

62. Můj drahý Pane, Tvá vesmírná podoba se skládá ze všech pěti prvků, smyslů, mysli, inteligence, falešného ega (které je hmotné) a Paramátmy, Tvé částečné expanze, která vše řídí. Neoddaní yogíni – karma yogíni a jñana-yogíni -Tě uctívají svým jednáním, každý podle svého postavení. Ve Védách i jejich dodatcích – vlastně ve všech šástrách – je řečeno, že jedině Ty máš být uctíván. To je závěr všech Véd.

63. Můj drahý Pane, jsi jediná Nejvyšší Osoba, příčina všech příčin. Před stvořením hmotného světa Tvá hmotná energie existuje ve spícím stavu. Když je vzrušena, začnou jednat tři kvality (dobro, vášeň a nevědomost), jež způsobí projevení celkové hmotné energie – egoismu, éteru, vzduchu, ohně, vody, země a všech polobohů a světců. Tak je stvořen hmotný svět.

64. Můj drahý Pane, poté, co Svými vlastními energiemi stvoříš hmotný svět, vstoupíš do něho ve čtyřech druzích těl. Jelikož jsi v srdcích všech živých bytostí, znáš je a víš, jak si užívají pomocí svých smyslů. Takzvané štěstí tohoto hmotného stvoření odpovídá požitku, který mají včely z medu nastřádaného v plástech.

65. Můj drahý Pane, Tvoji absolutní autoritu nelze přímo vnímat, ale z pohledu na svět je zřejmé, že vše je časem zničeno. Čas je velice silný a vše je zničeno něčím jiným – tak jako se zvířata navzájem požírají. Čas vše rozpráší tak, jako vítr rozhání mraky po nebi.

66. Můj drahý Pane, všechny živé bytosti v tomto hmotném světě vymýšlejí plány jako šílené a kvůli své neovladatelné lačnosti neustále touží dělat to či ono. Živá bytost bez ustání prahne po hmotném požitku, ale Ty jsi vždy ve střehu a časem na ni udeříš, jako když had chytí myš a bez potíží ji spolkne.

67. Můj drahý Pane, každý učený člověk ví, že neuctívá-li Tebe, je celý jeho život promarněn. Jak by tedy mohl přestat uctívat Tvé lotosové nohy? I náš otec a duchovní mistr, Pán Brahmá, Tě bez váhání uctíval a čtrnáct Manuů kráčelo v jeho stopách.

68. Můj milý Pane, všichni skuteční učenci Tě znají jako Nejvyšší Brahman a Nadduši. I když se celý vesmír bojí Pána Rudry, jenž nakonec vše zničí, pro učené oddané jsi neohroženým útočištěm všeho.

Na konec přidávám ještě jednu citaci z Bhagavadgíty. Zde bojovník Arjuna říká Krišnovi:

Bhagavadgíta, 11.39:

„Jsi vzduch a jsi svrchovaný vládce! Jsi oheň, jsi voda a jsi Měsíc! Jsi Brahmá, první živá bytost, a jsi praotec všech. Proto se Ti znovu a znovu tisíckrát uctivě klaním!“

Děkuji autorům Šrímad Bhágavatamu za toto krásné dílo a překladatelům z Haré Krišna hnutí děkuji za překlady.

Těším se na další dny, kdy budu cítit touhu pomyslet na Boha, Jenž mne bude vždy přesahovat. V následujících dnech budu pokračovat ve studiu Šrímad Bhágavatamu.

Za sebe a zároveň s respektem k ostatním, kteří jsou skuteční věřící a oddaní, pronáším:

HARE KRIŠNA
 

Jaroslav Krejčí

hodnocení: 5
hlasů: 2
Tisk Tisk

15 komentářů

 1. Šiva sem, Šiva tam,

  to my pripadá ako tanečky, pri ohni ludožrútov, ktorí už len čakajú, kedy sa v tom kotli to mäso z toho nepriatela už dovarí, a nastane ,,žranica“. Mne uniká z celého toho množstva slov podstata prečo človek na tejto Zemi žil a žije. Uniká mi podstata života ludstva na tejto kamennej planéte, kdesi v Slnečnej sústave, a kdesi v galaxiii Mliečna dráha. Niekto tu na Zemi vytvoril ,,laboratórium“ , kde sa živé organizmy počas reálneho života niečomu naučia, a potom ,,zdochnú“. Načo by to akože bolo ? Mám ideu, že jedine by celý život od a po B bol zdokumentovaný na nejakom ,,pamäťovom médiu“, povedzme biologickom CD a tieto CD by sa po našej smrti NIEKOMU hodili ako hračka, alebo príprava na dalšie štúdium. A kto by tieto CD mal študovať, no jednoducho TEN, čo toto laboratórium stvoril, alebo stvorili…To by bola sranda, keby človek tu na Zemi dostal, ,,osobnú slobodu“ a nech si robí čo chce a Stvoritelia by si nás študovali, písali o nás básne, diplomovky a reportáže, alebo z niektorých si robili srandu. A čo z ,,pamäťovými nosičmi “ tých upálených, vojnami dotrhaných tiel, vyvraždenými za svoje názory, tie by si prehrávali ,,psychicky narušení“ kamarádi Stvoritela. Ja neviem, ale nič rozumnejšie ma nenapadá…

  1. Pán Anonymní,
   myslím, že nie ste ďaleko od pravdy. Také záznamové „pamäťové médium“ skutočne jestvuje a nazýva sa „planetárne vedomie“, alebo „morfogenetické pole“, ale tiež inak – „Akaša“. Dobrú odbornú knihu o tom napísal Prof. Ervin Laszló, ktorý je známy svojou „teóriou všetkého“. Možno si ho vyhľadať na internete.

   1. P. Degon,

    kedže píšete ,,planetárne vedomie“, ,,morfogenické pole“ , ja si pod tým predstavujem, že všetky ,,pamäťové média“, nás pokusných králikov tu na Zemi sa zlejú do jedného – pola. A to mi nevonia, bol by z toho totálne odporný guláš. Predstavme si, že v tomto guláši by bol celý život a myšlienky napr. toho pápeža, čo umrel na syfilis, nejakého dedinského farára, ktorý ,,možno“ žil častne, masového vraha , Hotlerčoka, Stalinčoka a napr. mňa, bezvýznamného opicočloveka, čo nič v živote poriadného nezrobil, sice zatial nikoho nnezavraždil, ale vela toho zožral, naprdel, vymočil a aj vysral. A načo by bol kumu tento ,,vesmírny guláš? Podla môjho názoru, naši stvoritelia si všetko kategoriujú a ked chcú ,,si prečítať“, ako žila nula – tak si pozrú celý záznam môjho života, ked chcú zažiť napätie, a trocha si užiť , pustia si ,,pamäťovú kartu“ Stalinčoka, či Hitlerčoka, ale samostatne, lebo ,,vesmírny guláš“ urobí z jednotlivých ,,životov“ priemer a ten je ako vieme vžde na ,,riť Palovu“.Možno sú aj u stvoritelov úchyly, ktorý si budú púšťať len sekvencie pred smrťou, ked človek v bolestiach skapína a chová sa ako ,,zviera“, možno práve tieto záznamy idú ,,tam niekde hore, či dole“, na dračku, jeden nikdy nevie…Aj stvoritelia , sú možno len ľudia“…

    1. Pane anonymní,
     já říkám, že smysl života je „projev Jednoty v polaritě“. Tento projev je pak zaznamenán v oné akašistické kronice. Takže tím, že jste
     „toho ale vela toho zožral, naprdel, vymočil a aj vysral“, jste se nějak projevil v polaritě. Je to Váš projev a máte právo se takto ve stvoření projevovat. Asi jako tak, že tráva se projevuje tím, že je zelená.

    2. P.Anonymní, prečo si myslíte, citujem, že: „ja si pod tým predstavujem, že všetky ,,pamäťové média“, nás pokusných králikov tu na Zemi sa zlejú do jedného – pola“.
     Náš mozog je iba také dočasné médium a všetky záznamy na ňom sa ukladajú na pevný disk Akaše, kde je všetko, čo každý človek prežíva a čo počas života vníma a to je voľne prístupné pre všetky živé bytosti, či už v tomto svete, alebo v tom druhom (večnom). Ale nie každý ten „film života“ dokáže otvoriť a „prehrať“. A tiež to nie je každého rovnako zaujímavé, lebo sa tam vyskytujú až chronicky stále rovnaké scény. Koho by bavilo pozerať stále na to isté…

  2. Pan Krejčí se prezentuje jako oddaný Krišny ale pokud by byl skutečný oddaný, takovéto články by určitě veřejně neprezentoval. Kdo z diskutujících na Gnosis zná alespoň orientačně Bhagavatgítu, natož Šrímad Bhagavatán, který je daleko obsáhlejší a vyžaduje dlouhodobé studium nejlépe pod vedením pravého oddaného Krišny, aby toto dílo pochopil. Napsat sem něco o polobohu Šivovi bez dalšího vysvětlení všech souvislostí nemá žádnou cenu a dochází ke zmatení čtenářů, což je vidět na příspěvku pana Anonymního.

   1. Pane Jaromíre, já o sobě vím, že jsem nedokonalý a s oddanými se zatím nestýkám, i když mě to bolí. Příčinou jsou buď jen mé neopodstatněné předsudky anebo předsudky založené na oprávněných obavách. To si musím vyřešit sám.

    A ze zmatku všechny čtenáře uvedením několika kousků ze Šrímad Bhágavatamu skutečně vyvést nemůžu.

 2. Pane Jaromíre, Bhagavatgítu jsem kdysi četl a působila na mě moudře a výsledný dojem byl něco jako Šalamounova přísloví z Bible. Ale možná se pletu.
  Z toto článku pana J.K jsem jelen.
  Píše :“Ano, je to filozofie poněkud složitá, jakoby zapletená, ale o to je krásnější. Je nenásilná a to je možná to nejlepší. “
  Zatím nalézám v článku samé ničení, co se místo toho (hmotného) pak vytvoří, o tom ani slechu.
  Jediné, co je jisté, že vše bude zničeno, až pozdvihne Své obočí a mrskne vševesmírným pupkem, ale Šiva profík ničitel v tom je prý nevinně, není krutý. Snad před tím uctívači Nejvyššího u lotosových nohou vdechnou zespoda jejich aroma a pokud budou celý den HareKrišnovat, tak budou zbaveni hmotného ega a jako nehmotní zachráněni. Mají tam taky někde Svatého Petra, který prozkoumá hříchy?

  Citáty dole jsou ze zdejšího článku :…

  „Spirálovitý pupek Pána je tak hluboký, že to vypadá, jako kdyby se celý vesmír, který z něho vzešel, chtěl do něho opět vrátit.
  56.Stačí, aby Pán pozdvihl Své obočí, a zosobněný nezdolný čas může okamžitě zničit celý vesmír. Hrozivý čas se ovšem nepřiblíží k oddanému, jenž se zcela odevzdal Tvým lotosovým nohám.
  59. Oddaný, jehož srdce je zcela očištěné procesem oddané služby a jehož Bhaktideví obdařila svou přízní, není zmaten hmotnou energií, která je jako temná studna. Jelikož se takto zcela zbavil všeho hmotného znečištění, je šťastný, protože chápe Tvé jméno, slávu, podobu, činnosti atd.
  61. Můj drahý Pane, máš rozmanité energie, které se projevují v rozmanitých podobách. Jejich prostřednictvím jsi stvořil tento vesmírný projev, a ačkoliv ho udržuješ, jako kdyby byl stálý, nakonec ho ZNIČÍŠ.
  62. Můj drahý Pane, Tvá vesmírná podoba se skládá ze všech pěti prvků, smyslů, mysli, inteligence, falešného ega (které je hmotné) a Paramátmy
  65. Můj drahý Pane, Tvoji absolutní autoritu nelze přímo vnímat, ale z pohledu na svět je zřejmé, že VŠE JE ČASEM ZNIČENO. Čas je velice silný a vše je zničeno něčím jiným – tak jako se zvířata navzájem požírají. Čas vše rozpráší tak, jako vítr rozhání mraky po nebi.
  67 ..že neuctívá-li Tebe, je celý jeho život promarněn. Jak by tedy mohl přestat uctívat Tvé lotosové nohy?
  68 .. I když se celý vesmír bojí Pána Rudry, jenž NAKONEC VŠE ZNIČÍ, pro učené oddané jsi neohroženým útočištěm všeho.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iva
  „Podle Linga Purány vznikla tak, že se Brahma a Višnu přeli o to, kdo je mocnější. Šiva jim nabídl, že jim bude soudcovat. Proměnil se v osu světa (axis mundi) a řekl, že kdo první dospěje k jejímu konci, ten je mocnější. Ani Brahmá ani Višnu to nedokázali a poznali, že Šiva je nejmocnější. Tak ho alespoň požádali, aby tuto svou velikost nějak zpřístupnil i lidem a tak se Šiva jako osa světa změnil v horu Arunáčalu. (U šivaistů jsou mýty, kde Šiva poráží Brahmu i Višnua, poměrně časté.) Podle Rgvédy 7.40.5 však jeho moc pochází od Višnua.“

  Pane Krejčí, jaké máte zážitky z klaněním se lotosovým nohám? Podle 56- kdo se neklaní, bude zničen. podle 65- z pohledu na svět je zřejmé, že vše je časem zničeno. Nebo podle 62 -se zničí jen falešné ego, které je hmotné? A čím se ta hmotnost ega projevuje?
  Kde jsou ty vyšší PLANETÁRNÍ systémy? Kolik osvícených u nás asi máme a kde jsou ty lotosové nohy, kterým se klaní? Předpokládám, že jsou to nějací mniši, pacovat se při tom asi nedá.

 3. Pane Krejčí,
  mám na Vás jeden drobný dotaz.
  Napsal jste :
  „Těším se na další dny, kdy budu cítit touhu pomyslet na Boha, Jenž mne bude vždy přesahovat. V následujících dnech budu pokračovat ve studiu Šrímad Bhágavatamu.“

  Ve Vaší citaci v příspěvku je hned na počátku věta :“33. Pán Šiva se obrátil na Nejvyšší Osobnost Božství s následující modlitbou……“

  Z těchto dvou řádků – můžete mi objasnit vztah mezi :
  Bohem / Vaše těšení se na další dny…../ – Pánem Šivou a Nejvyšší Osobností Božství.

  Nějaký svůj názor mám, ale rád bych věděl více od Vás, člověka, který se této nauce více věnuje.

  Děkuji
  Venda/Václav Žáček/

  1. Pane Vendo, Pán Šiva, Brahma a Krišna je trojice hlavních, nejvyšších, hinduistických Božstev, z nichž Brahma je považován za stvořitele, Krišna za udržovatele a Šiva za ničitele. Společně tvoří svrchovaný celek, Boha Višnua, který ztělesňuje vše a všechny. Jinými slovy, Višnu je na nejvyšší úrovni, ale protože má různé energie, kterými vládne vesmíru, Jeho osoba se ještě zpravidla dělí na zmíněná tři hlavní Božstva, která mají charakteristické vlastnosti – jeden vesmírný projev tvoří, druhý udržuje, třetí ničí. (Toto mi trochu připomíná biblické dělení na Otce, Syna a Ducha svatého.) Jakkoliv se však budu snažit osobnost Višnua zde popsat, vždy budu muset dojít k závěru, že Jeho hluboká podstata – taková, jaká je – bude vždy pro podmíněnou duši nepochopitelná, protože nás přesahuje svým vědomím i všudypřítomnou Nadduší (Paramátmou).

   A já se těším na další dny, kdy budu různými způsoby rozjímat o Bohu, protože to duchovně povznáší.

   V 1. zpěvu Šrímad Bhýgavatamu se uvádí, že tento Bhágavatam je literární inkarnace Boha.

   Na konec se ještě omlouvám, že odpovídám až nyní.

   1. Pane, uvedťe zdroj, podle kterého je nejvyšším celkem Višnu? Pokud vím, Višnu je jen jiné jméno pro druhého z trojice, udržovatele Kršnu.

 4. „Nejvyšší ničitel vesmíru není krutý. Je láskyplný“. Křup, láskyplně sežvejkne lebku tvý matky, aby se tolik nemrskala, mrcha, než ji celou sežere. Dobráček laskavá.
  Tak tohle neberu, bohomilové! Protože se chováte jak přihřátí, když s vytřeštěnejma vočima klekáte uctít své bo-bo-bohy a chvějete se touhou nechat se jimi dokrvava rozkopnout.
  Nespad jsem z višně, hoši, takže z filozofickýho hlediska je i mně úplně jasný, že i pozemský kriminály jsou z jistýho hlediska plný láskyplnejch psychopatů, co vraždili jen tak mimochodem. Vždyť je jim řádově 20 – 60 let a zabili v průměru od 1 do 50 lidí, takže statisticky mordujou s bídou jednou za 158 milionů sekund, to přece hergot nestojí ani za řeč, když se vostatní čas drželi a vovládali!
  Jenže dokud ti vodsouzení milánkové budou dřepět v kriminále, páč i vy je považujete za pouhou verbež, tak do tý doby budu měřit všem stejným metrem. Takže do tý doby budu považovat i vraždícího boha jenom za za.ranýho vraždícího haj.la, co si nezaslouží víc, než naplivat do ksichtu. Ať se jmenuje Šiva nebo Jehova nebo Lalah nebo bůhvíjakej jinej psychouš.
  A až vy, licoměrníci, a vám podobní lidští poťapanci propustěj všechny vrahy z kriminálu a budete jim provolávat „hossana háre krišna metuzalem, sláva dobrodinci“, pak uznám, že i Jehova nebo Šiva nebo jakej kýhošlaka Satan jsou láskyplní a z celýho srdce jim vodpustím.

  1. p. Light,

   zaťal ste do živého, konečne jeden nasratý, ktorému tieto náboženské kecy asi tiež ťažko idú dole gágorom.

   Načo riešiť indických, nepálskych, malajkých ,,bohov“, ked nemáme jasno ani v tých egyptsko-židovsko-kresťanských. Aj tam je nakydaného tolko ,,lajna“ a hlúpostí, že žasnem, že človek 21 storočia je ich schopný prijať ako objektívnu pravdu, ked tieto hovadiny boli písaný pred 3.000 – 4.000 rokmi v ére otrokárskej spoločnosti, ako nás o tom poučilo dalšie náboženstvo marxizmus – leninizmus- stalinizmus- castrizmus- husákizmus- deblizmus…
   Veriť tomu že nejaký Jahve sa vyliačil mimo časoprostor a Duch svätý je ešte pozostatkom toho prvého vesmíru, čo vznikol ešte pred týmto súčasným je už skoro hyenizmus.Ale budiž, psiachitrické ústavy ešte majú dostatok volných capacít…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference