mapa stránek || vyhledávání

Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin

(Klíčové body našich národních dějin: Praotec Čech. Přemysl oráč. Příchod křesťanství a svatý Václav. Úsilí o prohloubení křesťanství a Karel IV. Krize křesťanství a husitství. Zatvrdnutí krize křesťanství a Bílá hora. Lidská chtivost poráží křesťanství a vznik republiky. Nekřesťanský pokus o záchranu civilizace a komunistický převrat. Pád ateistického pokusu o záchranu civilizace neboli pád komunizmu. Příchod éry obnovené duchovnosti lidstva.)
 

Předmluva k výkladu

historieMaterialisticky uvažující lidé si myslí, že objektivní dějiny neexistují, protože ty, které čteme, píší vítězové a zaplacení historici. Správněji řečeno ne myslí, ale věří. Protože chtějí věřit, že neexistuje konečná spravedlnost. Ani pro jednotlivce, ani pro národy. Ale přes jejich nechtění objektivní dějiny existují, nic odehraného v „jevišti svět hmotnosti“ nezaniká. Vše je uloženo v paměti boží, východní terminologií se říká v akašické kronice. Do té mohou občas mžikově nahlédnout lidé ve stavu rozšířeného vědomí (orfická mystéria) nebo ve stavu hypnotické hlubinné regrese. Šířeji či úžeji, přesněji či zkresleněji. Konečně převedením zahlédnutého do slov vznikla bible, všechny antické báje, vyprávění starců Kosmasových a nakonec i těch z „Kroniky české“ Václava Hájka z Libočan.

Vadou tzv. vědeckých historiků je to, že jsou někým najatí a zaplacení. Jsou to jazykovědci a teoretici, kteří nikdy nevykonávali a nebyli tvůrci „technologie“ moci. Proto spolu s naivními věří, že to, co je někde napsané, je pravda. A souhrn napsaného je „vědecká pravda“. Bohužel není. To co bylo a je skutečně tajné, se na papír nikdy nedostane. A nepsaným dohodám a cílům se pro širší okruh pozorovatelů zásadně vytváří „legenda“ neboli falešné zdůvodnění, v minulosti často náboženské. Nyní je v oblibě zdůvodnění „vědou nebo ekonomikou“, tj. zaplacenými poskoky ve vědě, bádalíky. Nejčastěji jsou to „organizátoři nebo propagátoři “ společenských věd a politologové.

Pokusím se nyní, jako na nikom závislý „element“, nahlédnout do pozadí klíčových okamžiků akašické kroniky českého národa. Vy, čtenáři, posuďte, do jaké míry se mi to podařilo.
 

Praotec Čech
(Nezatížení českého národa karmou kvůli vyvraždění původních obyvatel.)

Ve 4. až 6. století začalo silně kolísat podnebí na celé zeměkouli. Mimo jiné kvůli výbuchu velkých vulkánů (sv. Helena), kdy vymrštěním velkého množství prachu do horních vrstev atmosféry poklesly na celé zeměkouli celoroční průměry teplot o 2 až 3 stupně. Tímto klimatickým výkyvem vznikla situace, kdy pásmo dozrání obilí v Evropě se posunulo o několik set kilometrů jižněji. Posun úrodnosti polí byl faktorem, který vyvolal tzv. stěhování národů. Severněji usazené zemědělsko-pastevecké kmeny se nemohly uživit na místě svého dosavadního usídlení a daly se, aby přežily, na pochod za sluncem a teplem.

Tak odešly z našeho dnešního území na jih i zbytky stálými válkami oslabených germánských kmenů Markomanů a Kvádů. V „hercynském lese“ pohraničních hor tehdejší „Bohemie“ zůstaly přežívat jen malé skupiny Keltů, které byly adaptované na přežití zim bez obilnin. Jejich nepočetné skupiny se živily masem, bylinami, kořínky, lesními plody. Přesně tak, jak to dodnes nacházíme u sibiřských kmenů v tajze. Pro představu, podnebí na počátku 6. století bylo tedy na území dnešních Čech asi takové, jako kdybychom jejich současnou nadmořskou výšku zvedli o dvě stě až tři sta metrů! A navíc nechali vše zarůst ochlazujícím pralesem.

Pásmem přežití vyspělejších zemědělsko-chovatelských kmenů se v důsledku ochlazení stala přibližně linie jižně od Dunaje. Tam ovšem bylo lidmi „přehuštěno“, což vedlo ke stálým kmenovým a rodovým válkám. V místech usazení dnešních Chorvatů a Srbů se nacházela i pravlast rodu praotce Čecha. Z místních byl zřejmě nejméně bojechtivý a proto toužil po vlasti, kde by mohl žít v míru. Obrátil se proto, jak bylo tehdy zvykem, na věštkyni s prosbou o vyhledání nové vlasti. Tehdy jako dnes se takové stařeny uváděly do transu omámením bylinami. Věštkyně představenému rodu po opětovném klimatickém oteplení (kolem roku 570 n.l.) dala odpověď. Vylíčila mu zemi vytouženou nacházející se na severu a také cestu k ní. (Astrálním cestováním.)

praotec-cech-na-hore-ripProtože cesty pralesem byly neschůdné, stezky střežené místními bojůvkami, uskutečňovala se větší přeprava po splavných řekách (dnešním Dunaji a Moravě). Teprve z místa konce splavnosti řeky Moravy se Čechův kmen vydal tehdy strastiplnou cestou z Moravy do Polabí až k hoře Říp. (Kmen bratra Lecha ještě více na sever do míst dnešního Polska.) Podle legendy na hoře Říp vůdce kmene naznal, že země vůkol oplývá „mlékem a strdím“. (Ve skutečnosti to poznal již cestou.) Příslušníci kmene navíc nikde nenacházeli bojechtivé nepřátele. Nalezli zemi věštkyní viděnou.

Kronikářovu „mléku a včelímu strdí“ je nutno rozumět tak, že praotec viděl z hory jak rovinaté pastviny pro dobytek a možnost zorání, tak konstatoval přítomnost včel. Ta signalizovala klimatickou příznivost místa a opylovače nutné pro pohanku!

Příslušníci kmene přijali s úlevou rozhodnutí k usazení a zemi pojmenovali spodobou praotcovy přezdívky Čechy. Jejich vůdce měl totiž jméno (přezdívku) Čich. Jak bylo tehdy zvykem, podle své osobité nadprůměrné vlastnosti – rozvinutému čichu! A čich je od nepaměti spojován s jasnozřivostí neboli intuicí. Říká se přece opisem intuici „míti čich“. Od praotce Čecha tedy pochází dědičná dispozice Čechů k vytušování skrytého, „mají čich“. I k hledání nových řešení v tísnivých situacích, neboli k „hledačství novot“! (Zatím bohužel často včetně zlovolných.)

Po příchodu do země nemuseli naši předkové vyvražďovat místní usedlíky. Nejsou tedy zatíženi karmou krve. Dále lze říci, že zemi vyhledali na radu věštkyně, tedy na pokyn sil neviditelné astrální dimenze. Byla jim tedy dána jako dar boží! Oba aspekty se jako velmi závažné klady vyjeví v událostech přicházející doby obratu.

Souhrnná symbolika legendy o Praotci Čechovi: mírumilovnost, ochota k hledání nových řešení, rozvinutá intuice.
 

Přemysl Oráč

Abychom pochopili okolnosti počátku vlády Přemyslovců, musíme se nejprve vcítit do způsobu tehdejšího života. Klíčem k životu byla plodnost žen a schopnost přežít se zásobami zimu. Lidé se v létě živili masem a jeho minerální nerovnováhu pro člověka vyrovnávali kořínky, bylinkami a lesními plody (zeleninou). Jí-li člověk jen maso, kumuluje se v těle prvková nerovnováha a nutně onemocní. (Dokonce tak ve středověku zámyslně nechali umírat „přirozenou smrtí“ významné zajatce. S tím, že aby na věznitele nepadlo obvinění ze zabití, ukazovali svědkům, jak jsou bohatě živeni masem a vínem.) V zimě, zejména na jejím konci, se však zelenina stává nedostupnou. Proto rozhodující pro neonemocnění lidí byla v krizových obdobích výživa semeny, zrnem.

Kmen přežil bez jarních hromadných úmrtí tehdy, měl-li dostatek zrna pro zimu a jaro. Jenže pro sklizeň zrn je třeba mnoho a těžké práce. Na tu byli, zejména v bojovných kmenech, ženy. Typický stav u Wikingů, Hunů, Avarů, Maďarů. Muži jen lovili a cvičili se v boji. Práci mnohdy považovali za bojovníků nehodnou. Pro lepší přežívání jim bylo moudré příkladem ukázat, že orba je natolik ctihodnou činností, že je hodna i knížete, ba i císaře! Například tohoto „verbování“ mužů k práci, k aktu posvátné orby, používali nejen antičtí hrdinové, ale i císař Josef II. a car Petr I.! Proto není divu, že byl příklad knížete „oráče“ vložen i do počátku vlády Přemyslovců. Je možné tím mít za reálnou i kronikářovu zmínku o tom, jak první vládce Přemysl „zažehnal mory“. (Zimní hromadné odumírání skrze nedostatek obilí k přezimování.) Zapojil muže do obdělávání polí! Protože lidé potřebují takovou ctihodnou aktivitu vidět na vlastní oči, není problém jako důkaz a odkaz potomkům přiložit lýkové střevíce Přemysla oráče.

praotec-cech-na-hore-ripNyní k legendě o „úhor orajícím“ Přemyslovi samotné. Je zřejmé, že vládnoucí, tj. spory rozhodující soudce Krok, zřejmě keltský místní znalec a druid, neměl syna nástupce. Jen tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši. První byly spíše vědmami, tedy byly obdařeny astrálními dispozicemi (včetně čarování). Třetí Libuše byla racionálního a praktického založení, proto ji rada kmenových stařešinů začala považovat za jedinou možnou otcovu nástupkyni. Jenže k získání patřičné autority bylo třeba muže. Byla tedy vyzvána, aby se provdala za vhodného ženicha. Bylo to přibližně kolem roku 670 n.l.

A ejhle, zčista jasna se v šedesát kilometrů vzdálených Stadicích objevil muž, který podle legendy oral úhor. Neboli byl nově příchozí! Co asi pohnulo ke sňatku vyzvanou Libuši, aby se opakovaně dávala na cestu za tímto cizincem? Nemusíme dlouho uvažovat! Jeho původ. Tehdy společenská váha muže byla dána vahou otce.

Co se vlastně odehrávalo v těchto létech je zájemcům o historii zřejmé. Asi roku 663 umřel vládce první slovanské říše Sámo, ženatý s dvanácti manželkami, vesměs dcerami náčelníků místních kmenů. Po jeho smrti vypukly v centru jeho volného kmenového svazu (zřejmě Staré město u Uherského Hradiště) spory o nástupnictví. Jeden z jeho synů, ten jehož matka pocházela z kmene usazeného kolem Stadic, se vrátil po její smrti do domova své matky.

Jakmile se vrátil, pověst o tom se rychle donesla k již zmíněné soudkyni Libuši. Ta se vydala zjistit reálie. Nalezla zdatného muže, obdařeného rozmyslem a rozsáhlými vědomostmi, týkajícími se i okolních zemí. Uznala jej schopnostmi i původem za sebe hodna a na radě stařešinů oznámila svou volbu. To ona jej nazvala Přemyslem podle jeho uvážlivé povahy. Nikdo neprotestoval, neboť volba byla shledána moudrou. Proto bylo vysláno poselstvo do Stadic a vyzvalo orajícího Přemysla k uchopení se správy místních kmenů.

V legendě je kromě hlavních i další symbolika. Přemysl pole nedooral, proto Přemyslovci nedovládnou konce státu. A všichni Češi mají tendenci nedodělávat věci! Očista řídícího národního kořene by nás tedy měla dovést k tomu, naučit se od Němců důslednosti a dodělávání věcí.

Hlavní symbolika legendy o Přemyslu Oráčovi: Velký vliv žen v národě, touha po přemýšlivém a pracovitém vládci, ochota k mezikmenovým sňatkům, tedy vznik hereditálního efektu. (Má za důsledek větší vitalitu, ale také časté štěpení názorů. Podle genetického průzkumu jsou Češi spolu s Bretoňci, Iry, Basky a Welšany „nejčistšími“ Kelty. Také podle obliby piva.)
 

Související články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.1
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

63 komentářů

 1. Pane Staňku,
  chcel by som aj ja pochváliť Váš článok v ktorom nechýba nadhľad a vtip a už vôbec nesúhlasím s Vaším tvrdením, že „Proto spolu s naivními věří, že to, co je někde napsané, je pravda. A souhrn napsaného je „vědecká pravda“. Bohužel není. To co bylo a je skutečně tajné, se na papír nikdy nedostane.“
  Váš príspevok, ktorý sa blíži k pravde, síce zatiaľ nie je na „papieri“, ale sa tam možno tiež dostane.
  Pri čítaní Vášho pútavého článku som mal trochu problém s prijatím slovného spojenia „akašické kroniky českého národa“, lebo sa domnievam, že akaša obsahuje záznamy duševného prežitku jednotlivca, ale nie „kroniku“ ľudských spoločenstiev. Ale pekne sa to číta, lebo to objasňuje mnohé v súčasnosti…
  Pekný deň!

 2. Pane Staňku, píšete :“(Nezatížení českého národa karmou kvůli vyvraždění původních obyvatel.)“
  No snad. Národy V. Británie mají za sebou zničení většinového keltského obyvatelstva (snad 2 miliony) několik sty tisíci válečníků germánských kmenů, kteří v rámci genetické čistoty ( už tehdy) vesnice často úplně vyvraždili, Britové mají keltských genů překvapivě málo.
  Ale první stát Přemyslovců bohatl z obchodu s otroky, čehož centrem byla Praha. Přemyslovci vyvraždili Vršovce a Slavníkovce, zabit byl Sv. Václav, pak v době knížete Jaromíra se Přemyslovci takřka vyvraždili mezi sebou.
  Dnes jsem četl Respekt a dozvěděl jsem se, že diskuze má podnítit k hlubšímu porozumění, neberte to jako kritiku a snahu se ukázat, ale rozporných věcí uvádíte hodně.

  Keltové a jejich rozšíření v Evropě.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9#mediaviewer/Soubor:Hallstatt_LaTene.png
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Celts_in_Europe.png
  http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011050001
  Příčina ochlazení 535-536 n.l. byla asi supererupce původní sopky proto- Krakatau (předchůdce Krakatau), odělení Jávy a Sumatry
  http://www.scienceworld.cz/biologie/chromozom-y-naznacuje-spolecne-koreny-velsanu-basku-a-snad-i-indianu-396/
  Chromozom Y mužské linie ukazuje, že Baskové jsou patrně potomci původních lovců v Evropě, později vytlačeni skoro všude zemědělci

  Odstavec Praotec Čech :
  Slované
  Do české kolliny od jihu podél Dunaje a pak Lužnice a Malše přišli pouze Doudlebané. Slované k nám přišli ze severovýchodu (oblast Visly)
  http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2010020001
  Pravlast Slovanů .První jasné zprávy o Slovanech máme z počátku letopočtu, prvních dvou staletí, od Tacita, kdy jsou zmiňováni Venedi mezi Vislou a Karpaty – toto pojmenování provází Slovany několik století. Druhá vlna Slovanů možná přišla z Podunají, to by praotec Čech nebyl první praotec, ale druhootec.
  Kdo viděl valit se Dunaj, byť jen v Bratislavě, těžko uvěří, že kmen Čechů vesloval proti proudu. A nechápu, co mohlo bránit splavnosti Moravy pro malé říční lodě.
  Praotec Čech, původně Čich, lidově Čuch, chybí jen sovětští pionýři Čuk a Gek.

  Mýtická postava Krok, otec Libušky, byl těžko keltský druid, byl to kmenový vládce Slovanů, jak naznačujete po Sámově smrti (658 nebo 661). Keltové na našem území jako vládnoucí skupina žili asi 500 př.n.l -50 př.n.l.

  1. Díky Pardale, za objasnění a pohled do možná jiné historie, než kterou si pro svá díla vytváří pan Staněk.

   Jsem zvědav na jeho reakci.
   Venda

   1. Příspěvek Pardalův hodnotí střízlivě; připomíná vědecké přístupy. Čerpá něco z wikipedie. Nebo i věda má výsledky nezaručené. Protože příště oprávněně své výsledky doplňuje, mění ale i úplně vyvrací.
    Věda např. v hodnocení výskytu člověka na Zemi dávala údaj 50 až 200 tisíc let (kolem r. 1960). Zvedla údaj na půl milionu, několik milionů a pak i 20 milionů let. Zajisté záleží na tom, kterého tvora uznáváme za člověka. Např. pisatel ve Wikipedii udává 2,3 milionu.
    Naproti tomu se vyskytnou zvláštní nálezy. Mapy obrovského stáří – jež neodpovídají primitivním lidem, koleje vyjeté ve staré skále, v době jejího asi dávného tuhnutí, nářadí či hřebík zapuštěný v právě vydolovaném kusu uhlí. Atd.
    Duchovní poznání může cílit hlouběji. Náročné bývá, že sdělení bývají spíš zamlžená, aby jim porozuměli jen nachystaní. A i ti můžou rozumět nesprávně. Vybíráme dle svého přístupu – anebo vůbec.

  2. Souhlasim s Pardalem,

   Jinak jak pise Antonin Horak,Cechove nepatrili ke slovanskemu etniku,tim etnikem byli puvodni Slavnikovci,Vrsovci,a jini.Presne jak poznamenava Pardal,Premyslovci je postupne vsechny vyvrazdili.
   Podle zachovalych koster svymi telesnymi znaky byli Premyslovci pribuzni Germanum (vysoke robustni postavy a dlouhe lebky) s nimiz se take bratrili a zenili.Cili dost odlisni od skutecnych Slovanu.Rovnez fakt,jak poznamenava Pardal,ze se Premyslovci postupne vyvrazdili mezi sebou ,nepatri k povaze skutecnych Slovanu.
   A tihle Premyslovci (pry Slovane) vladli skoro 470 let,po nich prichazeji germansti Lucemburkove,po nich germansti Babenbergove a Habsburkove.
   Takze koho jsou dnesni češi potomky ???

  3. Vše, co jste napsal jsem četl také. Potíž je v tom, že pisatelé nevěděli, ani v kterém roce jsou, ani o jaké řeky se jedná. To doplňovali historici, každý jinak. Takže Vám velmi radostně přeji Váš názor a pouze sděluji svůj podle svého vhledu. Ať si každý vybere. Zajímavější to bude, až to doběhne do roků 48 a 89. To bude téměř mela!

  4. Kdo viděl valit Dunaj, nutno dodat, a má svaly jako Pardál, těžko uvěří plutí Slovanů proti proudu. Doporučuji navštívit wikingské muzeum v Oslo. Tam uvidíte plutí proti jiným proudům, než lénému Dunaji. Tacitovo rozmístění je z jiných století a neví se, zda to byli slované. Venedi jsou pojmenováni podle světlé pleti a modrých očí. Pokud chcete dokazovat napsaným, doporučuji nějakou učenou společnost. Na začátku to uvádím. Logické a praktické námitky beru a těch si vážím.

   1. Pane Staňku, jistě po velkých řekách se veslovalo oběma směry, Vikingové a Rusové ( původem snad finské slovo Ruotsi znamená veslaři) veslovali po plíživé Volze, nákladní lodě tahali burlaci. Napište o jakou obtížnou řeku se u Vikingů jedná. Vikingové byli všude, veslovali proti Seině na Paříž, byli v Nizozemí, Anglii i ve středomoří, na Island si přivezli keltské ženy, dělali palácové stráže ruským carům, proti řece Něvě se asi veslovat dá.
    Nebyl jsem v Oslo, vikingské rychlé válečné lodě byly osazené samými statnými chlapy, kteří vezli osobní zbroj a jinak nic. Jídlo si ukradli. Říční lodě, které stěhují národ se ženami, dětmi, zásobami a drobným zvířetstvem je jiná káva. Musí být široké kvůli stabilitě, to není závodní veslice dlouhá 6 m a široká půl metru.
    Vaše laškovné argumenty :“Kdo viděl valit Dunaj, nutno dodat, a má svaly jako Pardál, těžko uvěří plutí Slovanů proti proudu.“
    Já mám kondici dobrou, ujedu na kole v kopcích 120 km na jeden zátah, sekeru a kalač, lopatu, krompáč a vidle znám od mala. Stavěli jsme dům.
    K údajné nesplavnosti tehdejší Moravy jste se nevyjádřil a raději už to ani nedělejte. Stejně tak vydávat Kroka za keltského druida. Po Keltech tu vládli Markomani ( král Marobud) a Kvádové a pak asi 500 let byla doba barbarská.
    Heslo mor.
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor
    „První historicky doložená epidemie dýmějového moru[2] propukla za panování Justiniána I. v roce 541 v Konstantinopoli, tehdy největším evropském městě. Nákaza se do města dostala zřejmě z Egypta či Etiopie, odkud město dováželo obilí pro své obyvatele. V nejhorších měsících umíralo ve městě až 5000 lidí denně, město ztratilo asi 40 % obyvatel. Epidemie se rozšířila po celé Byzantské říši, zabila asi čtvrtinu obyvatel. Koncem 6. století, v 7. a 8. století se Evropou šířily další vlny nákazy, již méně virulentní. Celkový počet obětí se odhaduje asi na 25 miliónů.“
    Takže uvolněný prostor pro příchod Slovanů byl dán mimo jiné morovou nákazou, která jak bývá dokládáno se šířila lodní cestou přenášena krysami. Národy severské a vzdálené od moře měly větší šanci. Slované zaplavili během století oslabenou Evropu až do Řecka, byli i na levém břehu Labe u Hamburku. Benátky ( Venecia) založili Slované ( Venetové). Světlou pleť a často modré oči měli Germáni, Keltové i Slované. Kletší zajatci byli vydáváni na římských přehlídkách za za jaté Germány.
    Takže klimatická změna ano, ale nejen ta. Výbuch Sv. Heleny tehdy nevím, pro Evropu asi nic moc. Na klima mají největší dopad stratosférické supervulkány u rovníku.
    Přemyslovci byli Slované halb und halb, brali si germánské ( saské ) manželky, třeba Soběslav I, vítěz nad Němci v bitvě u Chlumce 1126. Bořivoj a Jitka ze Svinibrodu atd. Václav II. a Guta Habsburská. Přemyslovci měli doloženou krevní skupinu AB, tehdy velmi vzácnou, skupina AB vznikla snad kolem přelomu letopočtu.
    Nevím jakou „učenou společnost“ máte na mysli. Já bych Vám doporučil duchovní skupinu spojenou s pořadem Toulky českou minulostí ( mělo to už 1 000 pokračování). Josef Hora- Hořejš to na začátku za totality psal v maringotce s historickými knihami vypůjčenými z knihovny. Je to stále vědecky pravdivé a zajímavé. A je to ve sporu s tím , co píšete Vy. Moje děti mi sehnaly postupně všechny díly Toulek, první díl mám celkem na dosah jako terapii na občas zmoženou duši, záda nebo kolena. Přemyslovce nesnižuji, Přemysl Otakar II vládl státu, který měl počet obyvatel a váhu tehdejší Anglie.

    1. Toulky českou minulostí jsou výborné. Vyvracení pobytu Keltů u nás v době Markomanů až dodnes méně. Nevysvětlí keltské názvy míst a měst a 30%ní podíl keltského genofondu dnes u nás. Ale vy si s tím určitě poradíte vysvětlením z knih.

    2. ad: Toulky českou minulostí jsou výborné.

     Dávám přednost „toulkám“ českou přítomností, PŘÍTOMNOSTI vůbec. Hrabání v hrobech, historii, toliko oboru podléhající falzifikaci, jako snad žádný jiný, považuji za ztrátu času a svého druhu hřích.

     Nech mrtvé, ať pochovávají svoje mrtvé… (Lk 9,60)

    3. Stali se „solí“ země, která je současností…
     Eh, zas píšu hlouposti, jdu raději na sluníčko

    4. Honzo, perfektní diagnóza. Chtěl jsem napsat totéž. Historie je zkur..ná prodejní děvka, která slouží tomu, kdo má momentálně moc a peníze. Kdyby Hitler vyhrál WWII, tak Gabčík s Kubišem by byli uváděni jako exemplární případ teroristů – něco jako dneska bojovníci Al-kaídy.

     Teď jenom jak naložit s historií podle SZ, resp. Bible. :-)

     Přispěji ještě do sbírky citátů: Berme si z minulosti oheň, nikoliv popel. (nějaký fr. myslitel)

    5. co dodat…:-)

     Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. (G. Orwell)

     Přiznám se, že se při čtení takovýchto vzletných titulků – Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin – docela bavím..:-)) Kolikrát už to tady bylo?…-)) Ach ty iluze, deformace střídá deformaci a blázni jsou jako u vytržení…-))

    6. Co dodat? Pokud má opravdu nějaký člověk jako dar od Boha možnost vhlížet do skutečně proběhnutých minulých dějů, tak je dobré vidět souvislosti minulosti s přítomností a poučit se.
     Z falšovaných dějin to jde hůře.
     Je jasné, že kdo nahlíží, tak vychází z toho, co nahlédl. Skutečně tomu věří.

     Ze zkušenosti s více osobami, které mají nadstandardní schopnosti, však vím, že buď je nebere nikdo vážně, nebo jim závidí, což také s sebou nenese nijak vstřícný přístup.
     Na druhou stranu ale platí i to, že není spolehlivý prostředek, jak potvrdit, že zjevené bylo nebo je opravdu skutečností. Jsou i tací, kterým se zjevují fikce.
     Takže problém.

    7. ad: Takže problém

     Problém neexistuje, mysl je problém (Osho)

     Hledejte a naleznete…

    8. Někteří problémy nemají s ničím. Záleží však na tom, co opravdu nalezli. Dost často člověk nenalezne Pravdu, ale něco úplně jiného. Někteří to poznají, jiní nikoliv … a tak stále hledají, nebo už nehledají a domnívají se, že už nalezli, případně Pravdu opravdu nalezli.
     Tento web je krásnou ukázkou různých variant výše uvedeného.

    9. ad: Někteří problémy nemají s ničím.

     Věřím. Koneckonců, co se nadá vyloučit, s tím je třeba počítat, že. Mnozí však mají problém s paušalizováním a domněnkami všeho druhu. Pořád jste ještě „já jsem z těch“?…:-)

    10. P.P. a není to úplně přirozené? To jenom naznačuje, že každý z nás je opravdu na jiné úrovni, každý je jinak vyspělá duše („někdo je mladá duše, někdo stará duše“ – podle toho, kolikrát už byl zde ve školicím středisku Země a tudíž ušel jinou dráhu na své Cestě). Současně to znamená, že každý musí absolvovat vlastní Cestu, na které (zřejmě) neexistují smysluplné zkratky. Také lze z toho ještě odvodit, že některé lidi člověk úplně zbytečně „edukuje“ (mohl bych jmenovat i zde některé diskutující), protože musí absolvovat (absorbovat, zažít) jisté zkušenosti. Ostatní jim můžou pomoci jenom v omezeném rozsahu (radou, upozornění, tipem, linkem apod.).

    11. Pro P.P.:
     Nedávno jste zde položil Otázku,jež je zároveň i odpovědí
     nejen pro Vás,ale pro každého člověka,který hledá.
     Je to Al-fa(faktor)-Om-ega(osobnosti) toho,pro co si sem
     každý přišel:

     ad. Na základě čeho Honza přesně pozná co je „z pohledu Pravdy“ a co není, když má k dané věci před sebou třeba deset názorů? Mně by to upřímně zajímalo, rád bych vždy a za všech okolností a do všech detailů uměl rozeznat, co je z pohledu Pravdy a co už není, a to v praxi, nejen teoreticky. Jak poznáte a dokážete shodu se skutečnou realitou (když ta skutečná realita je mnohdy člověkem nepoznatelná)?

     Je to „bod rovnováhy“(„kulička“,“domov“) v každém z nás,
     je to Nový Jeruzalém,ve kterém je uschována „archa“ úmluvy,v níž je uschováno všechno získané duchovní „bohatství“.Je to „místo“,kde můžeme komunikovat s Bohem
     zcela vědomě.

     Z mé vlastní zkušenosti sdělím jen tolik,že dostat se
     k tomuto „místu“ je dosti bolestivou záležitostí,jelikož
     Otec se změní v Mistra,vezme do rukou „sekeru“ a zatíná
     a osekává-všechny iluze,naučené představy,city,myšlenky,..
     až zůstane jen to,čemu se říká Láska bezpodmínečná,
     všeobjímající.A to je to „místo“,kde se nachází Pravda,
     Pramen.Je to „místo“ odkud se můžete nořit do hlubin,vydat
     se kterýmkoliv směrem,ale kam se vždy můžete vrátit,
     v jakémkoliv okamžiku,abyste si urovnal své nové poznatky a zkušenosti.
     Lépe vyjádřeno:
     Láska bezpodmínečná,Matka, je Pravdou i Spravedlností.

     ad.nadstandardní schopnosti

     Je dobré si uvědomit,že nejen tzv.nadstadartní zkušenosti,ale i vědomé žití s těmito zkušenostmi, vždy byly,jsou a budou přirozeností každého srdce(vědomé částečky v nás),o které jsme jen načas přišli,abychom
     je znovu v sobě objevili.Každé srdce(vědomí) v sobě nese
     nějaký „dar“(informaci) pro všechny ostatní.Stačí jej
     nalézt a podělit se.Mnozí však tyto dary peněží,nedokáží
     se zříci světa ve prospěch všech.Přibývá však i těch,
     kteří si to uvědomují a konají nezištně pro všechny.Vědí,
     že jsme Jedním Vědomím,které samosebe poznává v různých
     situacích.Vědomí,které bojuje samo se sebou,které je tedy Izraelem a částečky vědomí(my) jsou Jeho dětmi.
     Vyvoleným je každý,kdo řeší „rodinné problémy“,tedy
     hasí oheň,který Otec hodil na svět.
     “ Hodil jsem na svět oheň a udržuji jej, dokud neshoří.“

     ad.Jsou i tací, kterým se zjevují fikce.

     Nikoliv fikce,ale vidění.Vidění obrazů(dějů),které však
     nejsou ani z ducha ani z duše,nýbrž je to způsob jakým
     spolu komunikuje vědomí s podvědomím(=nevědomím) člověka.
     Tyto „obrazy“ jsou jazykem(řečí) nevědomí člověka.Je dobré
     se jim naučit rozumět.Pak přestanete vidět např. v tzv.
     Janovu Zjevení apokalypsu civilizace,ale začnete v něm
     „vidět“ popis všeho toho,co se v lidském vědomí odehrává,
     když se začne „probouzet“,když začne hledat tu“kuličku“,
     o které jsem psala výše.

    12. ad: Z mé vlastní zkušenosti sdělím jen tolik,že dostat se k tomuto „místu“ je dosti bolestivou záležitostí,jelikož Otec se změní v Mistra,vezme do rukou „sekeru“ a zatíná a osekává-všechny iluze,naučené představy,city,myšlenky,..

     ________________________________

     Tak, tak… A to bolí. „Pád do Pravdy“, to setsakra bolí… Zkušenost je nepřenosná a kdo nezažil, nepozná – kdo nepozná, nezažije.

    13. Tak, tak… A to bolí. „Pád do Pravdy“, to setsakra bolí…

     Jo seš nějakej porouchanej. Ale té pravdy se ti nějak nedostává.

    14. ad: Je to „bod rovnováhy“(„kulička“,“domov“) v každém z nás,je to Nový Jeruzalém,ve kterém je uschována „archa“ úmluvy,v níž je uschováno všechno získané duchovní „bohatství“.Je to „místo“,kde můžeme komunikovat s Bohem zcela vědomě.

     Koukám na to a musím uznat, že to, „bod rovnováhy“, je fakt hodně dobrý.:-)
     Přesto bych si to dovolil „zjednodušit“ a „zredukovat“ do prostého: „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18, 37)

    15. „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

     S hlasy v hlavě bych si Honzo nezahrával. Slyšet můžeš celkem cokoliv :)

    16. objevil jsem příspěvek určený pro mě
     „Kuličku, domov“ bych zjednodušil na čisté srdce, to umí správně rozlišovat.

     K fikcím. Pokud se někomu nezjevuje objektivní skutečnost, tak ale své vize (dle mě fikce, když nevycházejí z objektivní skutečnosti obecně platné) nemá za pravdu vydávat.
     Jak já chápu Janovu apokalypsu o tom nic nevíte, avšak přesto usuzujete. To se mi zdá velmi zvláštní. Ale řada lidí má potřebu radit druhým, aniž by o nich cokoli věděli.

    17. ad.Teď jenom jak naložit s historií podle SZ, resp. Bible.

     odpověď:
     1.krok:
     ad. Honza napsal: V tom případě zahoďte všechno, co jste se doposud učil, slyšel ..

     2.krok:
     Zkuste uvidět v „příbězích“ Starého zákona popis duchovního vývoje každého člověka,viz.:
     http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A1_psychologie
     cituji:
     “ Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. Sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikání, které probíhají u člověka od počátku jeho života. Studium změn chování a prožívání v určitém časovém průběhu je nejobecnějším předmětem široce chápané vývojové psychologie. Proces vznikání, proměn a zanikání se nazývá geneze ( z řec.genesisi = vznik).“

     3.krok a další..
     pak nejen Vám připomenou,že Starý Zákon není žádným popisem
     historických událostí,nýbrž je stále aktuálním tématem pro
     každý život jednotlivce a tím i společnosti(civilizace).

     Každý jeden člověk má v sobě :Lilith,Adama,Evu,Kaina i Ábela,
     Seta,včetně jejich sester-dvojčat,o kterých se mlčí,ale také
     Mojžíže,Árona,Miriam,Ješua,Jákoba včetně jeho dětí(zkušeností),…

     Chce to jen chtít porozumět s láskou alchymii ducha a duše,
     Ducha a Duše,tedy naší Podstaty.
     —————
     cituji:
     „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
     A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
     Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
     On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
     Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
     Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
     On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
     Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou.
     Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
     Takto stvořen byl vesmír.
     Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
     Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
     Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.“
     ————–
     To,že se Starý Zákon odráží v životě současné civilizace,je
     jenom důsledkem naučeného doslovného vnímání Starého Zákona
     jako historického popisu událostí,ulpění mysli člověka
     na něm.V tom však lze spatřit právě tu obrovskou
     SÍLU MYSLI.A s Ní se dá pracovat a tvořit naše budoucnost
     zcela vědomě.

     “ Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.“
     Oddělíš city od problémů,…(bez zaujatosti,bez sebelítosti).

    18. A co z toho veledíla vyplývá, má to nějakou hlavu a patu? Pro mě jste tu vyplivla, akorát hromadu písmenek, nic víc. Vyhlašuji soutěž, kdo v tom najde smysl, ať se přihlásí. Možná je jen paní Hvězdná zneuznaný genius.

    19. Zákon tvoření. Jmenujete se Matrix, mělo by Vám to být vlastní.

    20. Vy napíšete zákon tvoření a pak mě sprdnete, že by mi to mělo být vlastní, to je taky dobré matko. Vy si můžete s paní Hvězdnou podat ruce v tvoření obludností.

    21. re:
     „Matrix
     28.8.2014 (22:06)
     Vy napíšete zákon tvoření a pak mě sprdnete, že by mi to mělo být vlastní, to je taky dobré matko. Vy si můžete s paní Hvězdnou podat ruce v tvoření obludností.“

     Nevymlouvejte se Matrixi a tvořte :-)))))))))))))
     I když pochybuji, že svedete mne – pod plachetkou osobu, na nose bradavička, na ní chloupek, na něm veška a na ní DDT….Ovšem zkusit to můžete. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. A jste-li Matrix, stvořil jste jej, takže je Vám to vlastní.

    22. Leda tak nějaká mrtvá veška. V detailech je skováno, čertovo kopýtko. :) Koho jsem stvořil, odpoutejte se od mého nicku jednou pro vždy, uleví se vám. Já si taky nevytvářím domněnky, že jste matka všech matek.

    23. Já matka maličká, kovová, rezavá, se ztrhaným závitem, se tímto navždy odpoutávám od Matrixe. Oj, jaká úleva.
     Je mi jasné, že útěk není řešení. Neboť dosah „DDT“ je nekonečný, nelze utéct, pouze ignorovat. Ale bolest zůstane v tom případě. Tož ignorujte „DDT“, kdož můžete.

    24. Matrixi, vystihnul jste to perfektně! Smekám před Vámi! Génius v sukních na nás opět vyplivnul hromadu písmenek, které akorát dokazují, že má v hlavě pořádný maglajz. V té inflaci písmenek se nezorientuje ani divoká svině.
     Matrixi, víte jak to dělám já? Třeskuté komentáře dotyčného génia v sukních zásadně nečtu, ani větu.

    25. Pro někoho plevel, pro jiného úrodný „humus“.

     Každej čte něco jinýho a každej považuje něco jinýho za pouhou hromadu písmenek.

     Každej má jinej čas. I ta divoká svině se jednou uklidní a zorientuje se,….

    26. Prej hromada písmenek

     Uzavřeno v nitru jest

     chrám slova
     chrám srdce
     z kruhu
     mezi Stvoření
     ven
     sám sebe
     darovat,
     dát,…

     Dáno je.

     Drátky pro příjem
     budou zeštelovány,
     až se „divoká svině“
     zklidní.

     Odpoutávám se též.

    27. ad – Pro mě jste tu vyplivla, akorát hromadu písmenek, nic víc.
     ____________________

     Ano, to je naprosto v pořádku, to souhlasí.
     Porozumění, chápání textu Smaragdové desky není dáno každému.
     Takže – všechno je jak má být, Matrixi a Udo….:-)))

    28. Vzalas mi to z pusy.:-)) Jak vidno Údy Matrixu jsou všude…-))

    29. Smaragdová deska haha, tomu sama nevěříš, hlavně že sis rypla.

    30. Věruško, máš jako vždy stoprocentní pravdu. Není všem dáno… Přeji hezký nezkažený víkend.

    31. Honza je v omylu. Nikdo nemůže pochopit děje současnosti bez znalostí dějů minulosti. Z nich se právě učíme srovnáním konání a výsledků. Člověk, který nepochopil dějiny je obětí manipulací současného tisku. Proto černí zrušili výuku dějin antiky na středních školy, aby tyto produkovaly „tvárný materiál“ pro konzumaci novinářských heců.

    32. „Dějiny v tom smyslu, jak o nich většina lidí mluví, prostě neexistují, a to je přinejmenším jeden důvod, proč říkám, že nemají smysl.“ (Karl Raimund Popper)

     ad: Člověk, který nepochopil dějiny je obětí manipulací současného tisku.

     Kritické myšlení není cestou k nekonečné pravdě, je nástrojem zabraňujícím cestě do nekonečných omylů. Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Zároveň rozhoduje o stupni jistoty, s níž k těmto třem závěrům dospíváme. Nejde jen o získávání a uchovávání informací, ani o pouhý talent nebo soubor dovedností. Kritickým se myšlení stává až ve chvíli, kdy je užíváme. Není vrozené, musíme se mu učit. Celý život. (F. Koukolík)

    33. Vždyť je to na začátku napsáno: Na dějiny, pravdu, spravedlnost nevěří ateisti. A dobře jim tak, nemohou se z nich a pravdy poučit. Mají jen záplavu částečných pravd a umírají v zoufalství a v astrálu se potulují v prázdnotě. Viz zážitek resuscitovaných o studeném pekle. Popper a Koukolík jsou ti praví. Koukolík přece vyprávěl, jak mimotělní zážitky jsou důsledkem dráždění angulárního oblouku v mozku jako vědecký fakt. Tak blahopřeji ke zdrojům!

    34. ad: Na dějiny, pravdu, spravedlnost nevěří ateisti.

     Proč ta „škatule“ (ateisti)?

     ad: Popper a Koukolík jsou ti praví.

     Nejde snad o jména, ale o obsah, proboha..:-) Máte snad něco, námitku proti kritickému myšlení?

     No jestli jsem Vám snad rozšláp bábovičku či hrad z písku a vzorec myšlení, omlouvám se.

    35. ad: Honza je v omylu.

     Zaplaťpámbů…-)) Furt lepší, než být utopen „v historii“. Život je jinde.

     ad: Člověk, který nepochopil dějiny je obětí manipulací současného tisku.

     Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly. (Thomas Jefferson)

    36. Pane Staňku,
     Odhad původu české populace podle společnosti Genomac: západoslovanský (40%), románský (25%), jihoslovanský (11%), Skandinávie a Německo (10%), Středomoří, Balkán, severní Afrika (5%), Středomoří, Blízký východ, Asie (4%), Pobaltí, Skandinávie, Sibiř (3%), Středomoří, Kavkaz (1%). Ředitel Genomacu to shrnuje – genetické znaky typické pro Slovany má ve své DNA jen 51% Čechů a Moravanů. Zbytek má románské, germánské, židovské, ugrofinské či jihokavkazské předky.

     MF Dnes 16.6.2007 uvádí Západoslované 40%, Románský původ 25 %, Jihoslované 11%, Germánský původ 11%, Židovský původ 9%, ostatní 4%.

     Ve Francii máme Isère, přítok Rhôny, v Belgii Yser, v Bavorsku Isar. Ijzer v Holandsku, ve Skotsku máme řeku Éire. Keltský název znamená údajně něco ve smyslu „silný“. Jizera se za Bójů jmenovala Isara, což znamená „rychlá řeka“. Řeka Misa ( rozlévající se řeka) je dnešní Berounka, keltského původu má být i Vltava ( Vultava).
     Heslo keltské jazyky – mluvilo se jimi v Evropě kromě severní, takže místní názvy nedokazují nic, leda to, že nebyly zcela vytlačeny.
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltsk%C3%A9_jazyky
     „Keltské jazyky, které se vyvinuly z tzv. protokeltštiny, představují starobylou větev indoevropské jazykové rodiny. V 1. tisíciletí př. n. l., zejména pak v halštatském a laténském období, jimi mluvilo obyvatelstvo velké části západní, střední i jihovýchodní Evropy a Malé Asie. V souvislosti nejprve s římskou kolonizací, později s germánskými nájezdy a stěhováním národů se však postupně prostor a význam keltské kultury zmenšoval, až byli poslední Keltové vytlačeni na západní okraj Evropy. Dnes se keltskými jazyky mluví především v Irsku, částech Velké Británie – Walesu, Skotsku a Cornwallu – a na Bretaňském poloostrově.“

    37. Já jsem četl jiný rozbor podle výskytu genetické vady Keltů, vyvolávající nemoc. Podle toho je keltský podíl 30%. Ve vašem rozboru keltové nejsou specifikováni, protože se rozptýlili ve všech evr. národech.

    38. Pane Staňku, chápu, že jste někde četl 30 % genů Keltů, že jste si to snad nevymyslel. Jde tedy o to, kde jste to četl. Já třeba čtu , je to 30 % od Vás už po druhé a pořád to celkem nic nevypovídá.
     http://www.scienceworld.cz/biologie/databaze-dna-umozni-lidem-vyhledat-na-internetu-sve-pribuzne-968/?switch_theme=mobile
     http://hn.ihned.cz/c1-21394310-ceska-databaze-dna-vyvolava-spory
     http://bacrie.cestovatel.cz/clanek/cesi-slovane-jen-napul/
     https://cyber.felk.cvut.cz/research/theses/papers/38.pdf
     Genomac nevyčisluje keltské geny.
     Vašich 30% genů Keltů u Čechů by znamenalo : 2 000 let ( 80 generací) od vymizení přímé stopy Keltů u nás ( vládnoucí skupina Keltů jezdci na koních před tlakem Germánů odešla do Panonie a tam byli poraženi dáckým králem Burebistou někdy před 50. př.n.l.) by bylo 78 generací čistě keltských ( sňatek typu K+K). 79. generace sňatek typu K+S ( Slované)- tedy potomek 50% genů Keltů. Tento potomek v 80. generaci opět sňatek typu 50% K +S, tedy 25 % genů Keltů.
     Jestli to považujte za pravděpodobné, tak dodejte důkaz. A také k objevu Praotec Čich.

 3. Hm, Přemysl pole nedooral, to je karmická symbolika a předzvěst vývoje většiny vzájemně propojených lidí, sousedů a sousedek v CZ a EU. Evropa dodnes podle mého názoru nedokáže úspěšně čelit nynějším vlivům konzumního života vedených konzumem v USA, jejichž poskoci se scházejí v Evropě. Evropánci/ky jsou nakaženní a chtějí jakoby i doopravdy udělovat společenská embarga a ekonomické kvoty k postihnutí neposlušným zemím, které nechtějí uznávat americkou falešnou svrchovanost.

 4. udo napsal: 28.8.2014 (8:56) … To jenom naznačuje, že každý z nás je opravdu na jiné úrovni, každý je jinak vyspělá duše ….
  Současně to znamená, že každý musí absolvovat vlastní Cestu… Také lze z toho ještě odvodit, že některé lidi člověk úplně zbytečně „edukuje“, …protože musí absolvovat (absorbovat, zažít) jisté zkušenosti. Ostatní jim můžou pomoci jenom v omezeném rozsahu (radou, upozornění, tipem, linkem apod.).

  Přesně. Proto si tu každý má vybrat, pokud vůbec, jen to, co je užitečné pro něj. To ovšem nemůže určit nikdo jiný za něj.
  Avšak i ten, kdo se jeví být na cestě pozadu, může však ty vpředu v budoucnu „přeskočit“.

 5. ad – Věruško, máš jako vždy stoprocentní pravdu. Není všem dáno… Přeji hezký nezkažený víkend.

  O tu stoprocentní pravdu se spravedlivě podělte s Matrixem. Já jsem jen ocitovala jeho vlastní slova, a ta přesně odpovídají situaci. I to, že není všem dáno, a ti kterým dáno není shůry, v apatyce nekoupí.
  Hezký a ničím /a nikým/ nezkažený víkend přeji i Vám.

  „Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.“

  1. Věro, co takhle si uvědomit, že každý vibrujeme na jiné duchovní úrovni a tudíž dokud se nesladí naše vibrace, tak si těžko porozumíme? Takže to chce určitou míru tolerance, což ovšem nebrání vyslovit slušně svůj názor na bludy kohokoliv (v jeho zájmu) .

   PS Jakmile člověk nebo skupina/církev/filozofie apod. začne tvrdit, že jenom on/oni mají pravdu, tak u mně ztrácí důvěryhodnost. Nikdo nemá patent na rozum, poznání nedosáhne nikdy konečnou hranici.

   1. Vibruji na schůdku,
    k cíli jich pár zdolat chybí,
    výše se však dostat nemohu.
    Hle, o stupínek níže
    stěží balancuje
    jiná duše,
    již již padá.
    Mohu jí podat ruku?
    Ruku podávám,
    pojď, nepadej.
    V jediném okamžiku
    se ocitáme v bezpečí,
    nad schody :-)

 6. Pro nelatiníky, či lenochy, kteří nechtějí vyhledávat:

  Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

  To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci.“

  Základní zákon hermetismu, zákon analogie, nic nového ani neznámého.
  Známé jako klasický výrok Herma Trismetista – co je nahoře, to je i dole, a co je dole, to je i nahoře.

   1. Pomoc ze Světla je k dispozici neustále, ale povětšinou leží neupoužita ladem.

    1. Dary z chrámů Světla
     lidmi nepochopené, neprocítěné,
     a přec dále pomoc proudí,
     aby lidé marně nebloudili.

     Snad lidská touha
     utrpení lidské,
     Světlo začne hledat,
     pochopí,
     ucítí a přijme,
     v činy promění…

    2. Matka, pekne napísané! Takmer ako modlitba… Aj P.P. vyjadril svoj názor, že ľudia tento zdroj osvietenia nevyužívajú tak, ako by bolo potrebné (okrem mála jednotlivcov).
     V školách máme obrazy Komenského, ale jeho odkaz ľudstvu sa už nevyučuje.
     A tak, hoci sa každá duša môže priam kúpať vo SVETLE, predsa vyhľadáva temnotu, kde sú len plané ilúzie a márne nádeje…
     Želám Vám matko a iným veľa SVETLA!

    3. Děkuji, Degone
     A přeji hodně světla i duším lidí nemocných,
     kéž by mohli odevzdat své nemoci světlu,
     vstát a chodit,…

 7. Očišťování….

  Mnohé uzavřeno
  v nitru jest

  chrám slova
  chrám srdce
  z kruhu
  mezi Stvoření
  ven
  sám sebe
  darovat,
  dát,…

  Dáno je?
  Co,
  kým,
  jak,…
  darováno je ?

  Všichni splynuli,
  i se svými dary.

  Dary z chrámu dané?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference