mapa stránek || vyhledávání

Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska

Hneď na začiatku si je treba uvedomiť, že existujú dva druhy revolúcií. Prvým z nich sú revolúcie, ktoré dokonale vyhovujú nadnárodnému kapitálu a úzkemu, elitnému klubu najbohatších nášho sveta.

Skutočná pravda je však taká, že tieto kruhy, nachádzajúce sa zväčša na západe, nenechávajú nič na náhodu, ale oni sami veľmi aktívne tento druh takzvaných oranžových revolúcií organizujú a štedro finančne i mediálne podporujú. Robia tak prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií, nachádzajúcich sa v daných krajinách, v ktorých potrebujú urobiť politické a spoločenské zmeny, dokonale vyhovujúce ich zištným, mocenským a ekonomickým záujmom.

A ako už bolo naznačené, významným spolupôsobiacim činiteľom v tomto procese sú samozrejme rôzne médiá, nachádzajúce sa vo vlastníctve týchto svetových mocenských kruhov.

A tak je prostredníctvom médií a prostredníctvom štedro zo západu dotovaných mimovládnych organizácií postupne formované spoločenské povedomie požadovaným smerom. A nič netušiace masy naivne, a pod pláštikom tých najvzletnejších ideálov, podliehajú ich manipulácii. Vychádzajú do ulíc a zapájajú sa do rôznych protestov a revolúcií v márnej ilúzii, že tým dosiahnu zlepšenia stavu spoločnosti.

Netušia ale, že sú iba zmanipulovaným nástrojom v rukách niekoho iného, kto sa prostredníctvom slepého nadšenia más v ich iluzórnom boji za dobro, snaží dosiahnuť svoje vlastné politické a následne ekonomické, zištné a sebecké ciele. A ak sa to podarí a týchto politických zmien bude dosiahnuté, čoskoro potom bude oklamaný a okradnutý celý národ. A to samozrejme i vrátane naivných más, bojujúcich za iluzórne dobro na námestiach na objednávku mocných.

Základným znakom tohto typu revolúcií je neutíchajúca pozornosť médií. A to či už domácich, alebo zahraničných podobne, ako tomu bolo pri protestoch „za slušné Slovensko“ po vražde novinára Jána Kuciaka.

Ak sa ale nejakým revolúciám dostáva minimálnej mediálnej pozornosti aj napriek ich dlhému trvaniu a veľkému množstvu účastníkov, ak sa v tomto smere len sem tam objaví nejaká sporadická a drobná správa, potom si môžeme byť istí, že ide o revolúciu druhého typu. Že ide o revolúciu pravú a skutočnú. O revolúciu ľudovú, povstávajúcu skutočne zdola, a nie organizovanú na objednávku mocných. No a revolúciou takéhoto typu je aj revolúcia žltých viest vo Francúzsku.

Je samozrejme správne, že sa ľud začína búriť voči arogancii najmocnejších, ktorí parazitujú na národoch a snažia sa čoraz viacej okliešťovať ich sociálne istoty a práva. Ide o spravodlivý boj, pretože ľudia sú povinní postaviť sa proti zlu, ktoré sa okolo nich rozmáha. Lebo každý, kto sa proti nemu nepostaví, sa previňuje tým, že mu svojou apatiou a nezáujmom o veci verejné poskytuje priestor k tomu, aby mohlo pôsobiť a čoraz viacej sa rozmáhať.

Takýto vonkajší boj je však len jednou stranou mince! Druhou a doposiaľ nepoznanou stranou mince je skutočnosť, že ak má byť revolúcia ľudu úspešná, musí byť komplexná. To znamená, že popri nevyhnutnom vonkajšom boji ju musí doprevádzať aj vnútorná, revolučná zmena hodnôt. Inak sa totiž vonkajšou revolúciou vôbec nič nezmení. Bez vnútornej, revolučnej zmeny hodnôt sa zmenia len vládnuce figúrky.

A keby sa snáď zmenil hoci aj celý systém, aj tak to všetko časom napokon dospeje k novej forme útlaku más, pretože masy ľudí sa vnútorne hodnotovo vôbec nezmenili a neobrodili. Lebo popri svojej snahe o vonkajšiu revolúciu zároveň spolu s ňou súbežne neuskutočňovali aj revolučnú zmenu vnútorných hodnôt.

Treba totiž vedieť, že neúnosný stav spoločnosti, voči ktorému vo Francúzsku povstal odpor žltých viest, bol v skutočnosti privodený práve hodnotami, ktoré dnešné Francúzsko, ale aj široké svetové spoločenstvo vo všeobecnosti uznáva. A sú to hodnoty zisku, peňazí a osobného prospechu. Hodnoty majetkov, moci a slávy. Hodnoty konzumu, užívania si a bezduchej zábavy. Hodnoty materializmu, bez snahy poznávať, chápať a svojim živom sa približovať k pravým hodnotám ducha.

Toto je tým, o čo ľudia vo všeobecnosti usilujú a čo svetové spoločenstvo doslova fascinuje. Avšak práve všeobecné uctievanie týchto hodnôt privodilo stav, v ktorom sa v súčasnosti francúzska spoločnosť nachádza. A neúnosnosť tohto stavu, s jeho systémom moci, utláčajúcim masy, vyhnal žlté vesty do ulíc, aby to zmenili.

Zmeniť však treba nie len charakter vlády, ale predovšetkým hodnoty, ktoré majú tento neúnosný stav na svedomí. To znamená, že všetky hodnoty, spomínané vyššie, ktoré majú svoju cenu, musia byť z hodnotovej hierarchie spoločnosti odsunuté z ich prvého miesta na miesto druhé. A na prvé miesto musia byť dosadené skutočné a pravé hodnoty! Hodnoty cti, spravodlivosti, ľudskosti, ušľachtilosti, dobra a skromnosti, ktoré musia byť jednotlivcami i celou spoločnosťou preferované a podporované v každodennom jednaní. Ba dokonca i v myslení a v nastavení celkového spoločenského povedomia. Až za nimi má nasledovať všetko to, čo je dnes považované za prvoradé. Toto je revolúcia hodnôt, ktorá musí prebiehať súbežne s vonkajšou revolúciou žltých viest vo Francúzsku, pretože inak sa takmer nič nezmení.

Celé si to ukážme na príklade choroby. Každá choroba má svoje duchovné, vnútorné príčiny, a keď sa chceme skutočne vyliečiť, našou úlohou je poznať ich a snažiť sa zodpovedajúcim spôsobom vnútorne zmeniť.

Napríklad pri anémii, čiže chudokrvnosti, sú duchovnou príčinou tohto problému nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti, strach zo života, alebo pocit, že nemám žiadnu hodnotu. Tieto duchovné príčiny anémie by mal človek odstrániť tým, že sa začne naplno tešiť zo života a že sa začne snažiť mať život rád taký, aký je.

No a popri podobnom odstraňovaní vnútorných, duchovných príčin pri akejkoľvek inej chorobe, môžeme samozrejme využívať aj všetky vonkajšie spôsoby liečenia, ktoré nám poskytujú najmodernejšie výdobytky súčasnej medecíny. Alebo môžeme využívať aj rôzne alternatívne metódy, ak im veríme viac, ako oficiálnej medecíne. Najdôležitejšie však je, že jedine vtedy, keď sa liečime komplexne, čiže zvnútra i zvonka, môže byť naše vyliečenie skutočné a trvalé.

Žiaľ, súčasný materializmus má na svedomí to, že moderná medecína sa obmedzuje len na potláčanie vonkajších dôsledkov a ignoruje duchovné príčiny vzniku chorôb, ktoré by mal začať pacient sám osobne meniť, aby mohla byť liečba komplexná a tým aj efektívna. Výsledkom dnešnej materialistickej obmedzenosti vnímania reality je preto jednostrannosť, ktorá nemôže priniesť človeku trvalé vyliečenie. Robí z neho len doživotného konzumenta liekov a tým doživotného zákazníka farmaceutických spoločností.

A presne takto isto je to aj s revolúciou žltých viest vo Francúzsku. Aj tu musí popri vonkajšom revolučnom snažení prebiehať zároveň i vnútorná, revolučná zmena nesprávneho rebríčka hodnôt. To znamená, že na vrchol hodnotovej hierarchie sa v ľuďoch musia dostať hodnoty prvoradé. A naopak, hodnoty druhoradé, ktoré sú na vrchole dnes, musia v životoch ľudí zaujať svoje správne miesto. Jedine takýmto spôsobom je možné spoločnosť skutočne ozdraviť. Ak však k tomu nedôjde a všetko sa sústredí len na vonkajšiu zmenu, každá revolúcia sa stane kontraproduktívnou a zbytočnou, čo nakoniec ukáže čas.

Milan Rastislav Štefánik, spojený s francúzskym národom, pretože bol francúzskym generálom, povedal: „Nech je každý z vás lepší, ako bol včera a vlasť vaša bude veľká a slávna.“

Tieto nadčasové slová je možné adresovať všetkým národom a všetkým súčasným i budúcim revolucionárom. Vo vzťahu k revolučným masám všetkých čias znamenajú totiž asi toto:

V prvom rade sa vy samotní musíte usilovať byť každý deň čestnejšími a spravodlivejšími, pretože jedine potom môže vo vašej vlasti zavládnuť čestnosť a spravodlivosť. Lebo ak sa vy sami nestanete čestnejšími a spravodlivejšími, nikdy nijakou vonkajšou revolúciou spravodlivejšej a čestnejšej spoločnosti nedosiahnete.

V prvom rade sa vy samotní musíte usilovať byť každý deň poctivejšími a ľudskejšími, pretože jedine potom môže vo vašej vlasti zavládnuť poctivosť a ľudskosť. Lebo ak sa vy sami nestanete poctivejšími a ľudskejšími, nikdy nijakou vonkajšou revolúciou poctivejšej a ľudskejšej spoločnosti nedosiahnete.

V prvom rade sa vy samotní musíte usilovať byť každý deň morálnejšími a mravnejšími, pretože jedine potom môže vo vašej vlasti zavládnuť mravnosť a morálka. Lebo ak sa vy sami nestanete morálnejšími a mravnejšími, nikdy nijakou vonkajšou revolúciou mravnejšej a morálnejšej spoločnosti nedosiahnete.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

31 komentářů

 1. ad.: V prvom rade sa vy samotní musíte usilovať byť každý deň morálnejšími a mravnejšími, pretože jedine potom môže vo vašej vlasti zavládnuť mravnosť a morálka. Lebo ak sa vy sami nestanete morálnejšími a mravnejšími, nikdy nijakou vonkajšou revolúciou mravnejšej a morálnejšej spoločnosti nedosiahnete.

  Plná huba morálky a mravnosti, přestože to nikdo nedokáže definovat. Ze slovníku cizích slov:

  morálka >> mravnost, souhrn mravních zásad, norem

  mravnost >> závaznost, které člověk podléhá při svém jednání; všeobecný nárok, který míří na rozum člověka; kvalita jednotlivce, který se v mravním posuzování a jednání orientuje k dobru a může proto rozlišovat dobro a zlo

  Takže morálka a mravnost je „všeobecný nárok“? A kdo ten nárok určuje? Kdo určuje, co je dobro a co je zlo?

   1. ad. Lojza 11.7.2019 (6:30)
    Pocit srdce má každý jiný.

    Ano, dokonce i každý člověk má v každý okamžik pocit srdce jiný.
    Jde jen o to rozeznat, který pocit je dobro a který zlo.
    Dokonce si dovolím říci:
    „Kde je nenávist
    není Bůh“

   2. ad.: „Kde je nenávist není Bůh“

    Bůh stvořil všechno, tedy i nenávist. Myslel jsem si, že zrovna Vy, matko, toto víte.

   3. ad.: „Kde je nenávist není Bůh“

    V Indii je tzv. OSHO centrum, kam jezdí lidé na Osho kurzy. Pokud se někdo potřebuje zbavit nenávisti, tak si vytvoří nějakého panáka či obraz toho, koho nenávidí. Pak ho třeba rozseká sekerou či rozřeže nožem. Tím dá své nenávisti průchod a je vyléčen.

    Naproti tomu křesťanství nám stále podsouvá, že: „Kde je nenávist není Bůh“ a tím se člověk blokuje a onemocní. Takový přístup má dalekosáhlé špatné následky i pro celou společnost.

   4. Zajímavé, když nakreslím kruh Bůh jakože kruh (dobro) pak je podle Lojzy Bůh (nenávist) co je mimo kruh. Tím by splynul v něco neohraničeného nekonečného a nebyl by kruhem.

   5. ad.
    Lojza 11.7.2019 (14:26)
    ad.: „Kde je nenávist není Bůh“
    Bůh stvořil všechno, tedy i nenávist. Myslel jsem si, že zrovna Vy, matko, toto víte.
    Lojza 11.7.2019 (14:43)

    Vida, jedná se tedy pouze o porušení jednoho z přikázání církevního desatera.
    Ale ano, v zásadě existuje i nenávist, ovšem jak by řekl Venda, určitě je dána Satanem….
    Ale ano, kdo nenávidí, a tuto nenávist i projevuje, velmi často onemocní. Vidím to vedle velmi zřetelně.
    A ano, je lépe svou nenávist vybít jinak, než házením své nenávisti na druhé lidi.
    Ale lze to jinak, než rozbitím, rozřezáním, či jiným zničením symbolu své nenávisti.
    Lze to odevzdat a odpustit, i sobě.

   6. A přece jen ještě
    ad. „Lojza 11.7.2019 (14:26)
    ad.: „Kde je nenávist není Bůh“ “

    Pokud povolím svým nenávistným pocitům až tak, že se mi zatmí před očima, či co, nedávám prostor tomu druhému, a stává se z toho všeho jakási jednostranná nakloněná rovina a pak vše padá, padá,… pokud to nezastavím, tak se to projeví všelijak, i na tom zdraví, z těla přestává být chrám, kde je duši dobře.

   1. ad.: Desatero, říkám vám to něco?

    Něco jsem zaslechl. Pravděpodobně tím chcete říct, že ten kdo určuje, co je dobro a co je zlo, je Bůh. Pak mi ale vysvětlete, proč křesťanům dal přikázání „Nesesmilníš“ a o kousek vedle povolil mnohoženství. Není ten Bůh nějaký popleta?

   2. A co takhle ?
    DESET ZÁVAZKů
    Poznáš, že jsi na cestě k Bohu a poznáš že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši:

    1. Budeš milovat Boha z celého srdce, z celé mysli a z celého ducha. Nebudeš dávat přednost jinému Bohu. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch, ani peníze, ani moc, ani jejich symboly.
    Odložíš to všechno, jako dítě odkládá hračky. Ne proto, že by byly špatné, ale proto, že z nich vyrostlo.
    – A poznáš, že jsi na cestě k Bohu, protože:
    2. Nebudeš užívat Boží jméno nadarmo. Ani ode mne nebudeš žádat nicotné věci. Pochopíš moc slova a myšlenek a nebudeš vzývat Boha bezbožným způsobem. Nebudeš užívat mé jméno nadarmo, protože nemůžeš. Neboť mé jméno se nikdy neužívá nadarmo (tj. bez výsledků). A až najdeš Boha, poznáš to.
    – A já ti dám další tato znamení:
    3. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. To proto, abys nesetrvával ve své iluzi, ale uvědomil si, čím jsi. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem a budeš považovat každý okamžik za posvátný.
    4. Budeš ctít svou matku a svého Otce a poznáš, že jsi synem Bořím, když budeš ctít Božího Otce – Matku ve všem, co děláš a o čem přemýšlíš. A tak jako ctíš je, budeš ctít všechny lidi.
    5. Poznáš, že jsi našel Boha až zjistíš, že nechceš vraždit (tj. úmyslně zabíjet).
    Neboť pochopíš, že v žádném případě nemůžeš ukončit ničí život (všechen život je věčný), nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoliv životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění. Tvá nová úcta k životu tě dovede k tomu, že budeš ctít všechny životní formy, včetně rostlin a zvířat.
    – A tato další znamení ti pošlu, abys poznal, že jsi na správné cestě:
    6. Neposkvrníš čistotu lásky nečestným a podvodným jednáním, neboť to je cizoložné. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nedopustíš se cizoložství.
    7. Nebudeš si brát nic, co není tvé, nebudeš podvádět ani intrikovat, ani škodit druhým, abys něco získal, neboť to by znamenalo krást. Slibuji, že až najdeš Boha, nebudeš krást.
    8. Říkat věci, které nejsou pravdivé a nebudeš křivě svědčit.
    9. Toužit po manželce souseda, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé a že všechen majetek patří světu?
    10.
    Až uvidíš tato znamení, poznáš, že jsi našel cestu k bohu. Neboť slibuji, že nikdo z těch, kdo skutečně hledají Boha, nebude dělat tyto věci.

   3. A co takhle?
    Prastaré dharmické zákony (Keltů a Nýsů):
    „Vše, co děláš dobrého, dělej s plným zaujetím a věz, že smyslem tvého díla není hromadění bohatství a moci, ale duchovní obroda sebe sama, usilovně hledej cestu k Bohu a věz, že je to cesta k nejvyšší pravdě existující ve Vesmíru a tuto cestu ti umožní nalézt dobré činy, pokora a duchovní meditace, uč se a poznej v tomto životě co nejvíce, neboť poznání odnáší nesmrtelná duše do dalších životů a tak postupně nalézá celou pravdu poznání Boha.
    Důsledkem zlých činů, kterých jsi se dopustil v tomto životě neunikneš a budou tě provázet do dalších životů, neboť vejdou do tvé karmy. Jestliže nyní týráš bytosti, v příštím životě okusíš plné utrpení týraného. Jsi-li vrahem, v budoucím životě budeš ty obětí. Jsi-li chamtivý lakomec, budeš v dalším životě bědným olupovaným chudákem. Věz, že tvoje karma je spravedlivá a nic nezapomene.
    O své tělo pečuj v rozsahu nezbytném pro jeho spolehlivou funkci, o to víc pečuj o svou nesmrtelnou duši a věz, že duše je to, co jsi ty. Tvé tělo je po smrti bezcenný obal, prázdný kokon opuštěný vylíhnutým motýlem.
    Buď Člověkem a bratrem bratřím všem! Až přijde čas odchodu z tohoto světa, neboj se a zapuď strach ze smrti, protože smrt je pouhé otevření dveří do nového života a ten bude tím krásnější, čím více jsi byl člověkem.“

   4. ad.: Nesesmilníš – mnohoženství. To není totéž.

    Jak to? Můžete mi to vysvětlit? To je někdo věrný čtyřnásobně?

   5. „Nesesmilníš – mnohoženství. To není totéž.“
    „To je někdo věrný čtyřnásobně?“
    Čtu: „Bůh = ŘÁD.“ Jejich řádem je mnohoženství. Ať muslimové, ať dávní Čechové.

 2. → Pak mi ale vysvětlete, proč křesťanům dal přikázání „Nesesmilníš“ a o kousek vedle povolil mnohoženství.

  O tom nic nevím. A skoro bych řekl, že pravý opak je pravdou.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Polygamie_v_bibli

  → Není ten Bůh nějaký popleta?

  Bůh a popleta? Tak to ani omylem! Bůh = ŘÁD.

  1. Honzo, nevysvětlil jste nic.
   Z Vašeho odkazu:
   Naopak Nový zákon je vůči mnohoženství kritický a křesťanským vůdcům výslovně přikazuje mít jen jednu manželku (1 Tim 3,2.12). Některé křesťanské skupiny mimo hlavní proud křesťanství, především mormoni v 19. století, mnohoženství praktikovaly.

   1. → Honzo, nevysvětlil jste nic.

    To taky není potřeba. Kdo chce vidět, ten vidí.

   2. Lojzo,

    …Kdo určuje, co je dobro a co je zlo?
    JÁ.

    …Bůh stvořil všechno, tedy i nenávist.
    Podobně jako Lojza tvoří všechno své, tedy i výkaly (ale nemusí se jimi živit).

    …Některé křesťanské skupiny mimo hlavní proud křesťanství, především mormoni v 19. století, mnohoženství praktikovaly.
    No tak praktikujte. (Komu není rady,tomu není pomoci.)

 3. Děkuji všem za příspěvky „svorně proti Lojzovi“.
  Tahle generace je ztracená. Milujícího „taťuldu“ si vzít nedáme. Budu muset začít s výchovou malých dětí ve školce.

 4. Lojzo: – „výchovou“ k čemu? – K nenávisti, ateizmu, prázdnotě, sexuální a mravní bezuzdnosti a zoufalství? V tom vidíte tu šťastnou budoucnost lidstva?

 5. Lojzo, každá generace je ztracená. Každý jedem člověk v ní nepřežije. Někdo dříve, někdo později. Pan Šupa tu nediskutuje a nemá cenu proti něčemu argumentovat. Lidé jsou takoví, jací jsou a jaký si připravili svůj osud. Někdo musí do žluté vesty. Jiný varuje veřejnost před výbuchy sopek. Jaký je asi pan Šupa člověk. Píše, ale nekomunikuje.
  A malé děti ve školce? Vždyť jsou pod vlivem těch dospělých. Kdo je změní?
  Každý má jednat tak, jak cítí, že je to nejlepší. Morálních a etických apelů již bylo vydáno k lidstvu velmi mnoho. Pomohlo to? Jsou lidé teď lepší, než ti před třeba sto léty.
  A tak, úroda čeká.
  I na ty pod sopkou, i na ty třeba v rovinách Dunaje.
  Byl jsem pár dní ve Vídni a cestoval mezi Bratislavou a Vídní. Na rakouské straně na kraji zralého obilí sedí s rukama v zátylku několik cizích lidí tmavší pleti, kolem nich tři auta policistů. Ti i ti mají svůj osud. Každý si má dělat svoji práci, žít svůj život čestným a spravedlivým způsobem. Ti policisté konají svoji práci, ti co do Rakouska přišli k tomu měli nějaký důvod. Pohyb a změna je zákonem vývoje. Čas se nezastaví, nezastaví se chtíče lidí. Tu se prohloubí, tu se stane člověk jiným. Nezastaví se sobeckost, nenávist, hněv…….. . Všechno jsou zkoušky lidí.

  Mějte klidnou mysl.
  Václav Žáček

  https://www.youtube.com/watch?v=4R3znixehgA

  1. Klidnou mysl, se záběry youtube? – ponejvíc hrané video o výbuchu sopky.

   1. Jak to říkal onen vojáček v pekle v té pohádce Čert a Káča – zblbnout lidi, aby se strachem,,…… jó, satan v sopečném popelu nás v tom může jen a jen utvrdit – zblbnout člověka.

 6. Autor píše: „Je samozrejme správne, že sa ľud začína búriť voči arogancii najmocnejších, ktorí parazitujú na národoch a snažia sa čoraz viacej okliešťovať ich sociálne istoty a práva. Ide o spravodlivý boj, pretože ľudia sú povinní postaviť sa proti zlu, ktoré sa okolo nich rozmáha. …Treba totiž vedieť, že neúnosný stav spoločnosti, voči ktorému vo Francúzsku povstal odpor žltých viest…“

  Podle těchto slov by se mohlo zdát, že žluté vesty bojují proti nesnesitelné chudobě. Je to pravda? Srovnejme například minimální mzdu ve Francii a v Česku. Ve Francii činí 1500 Euro, u nás 500 Euro. Průměrná mzda ve Francii je cca 2x větší, než v Česku. Češi jsou tedy podstatně chudší než Francouzi, ale nebouří se. Příslušníci žlutých vest nemají ponětí o ekonomii. Chovají se jako rozmazlené děti, které netuší, že rodiče disponují omezeným rozpočtem, a proto požadující po rodičích koupit stále nové věci. Odboráři nedokáží pochopit, neustálé zvyšování mezd se promítá do zvýšení cen zboží a ztrátě konkurenceschopnosti, takže některá odvětví ekonomiky mizí a roste nezaměstnanost, která je ve Francii tradičně obrovská (u nás cca 2%, ve Francii 9%). Požadavky žlutých vest na zvyšování mezd (koupěschopnosti tomu říkají) a důchodů se totiž v podstatě neliší od požadavků odborových organizací. Žluté vesty požadují také progresivní zdanění bohatých. To však obvykle vede k tomu, že domácí firmy přesunou své sídlo do zahraničí, kde pak odvádějí daně ze zisků (například český multimiliardář Kelner má sídlo svých firem v Nizozemí).

  Nejvyšší průměrnou mzdu má Švýcarsko (cca 2,5x vyšší v paritě kupní síly). Proč jsou Švýcaři tak bohatí, vyplyvá z informace o několika referendech, která tam v posledních několika letech proběhla na návrh odborových organizací:
  1. Zavedení minimální mzdy – odbory referendum prohrály
  2. Prodloužení placené dovolené ze 4 na 5 týdnů – odbory prohrály.
  3. Zastropování mezd vrcholových manažerů (hlavně bank) – odbory prohrály
  4. Zavedení nepodmíněného příjmu (jedná se o částku, kterou dostane od státu každý, ať pracuje, či nikoliv – u nepracujících částka nahrazuje sociální dávky) – odbory referendum opět prohrály
  5. Referendum o důchodové reformě zahrnující zvýšení důchodů (navrhovala vláda) – neprošlo

  Z těchto informací je zřejmé, proč jsou na tom Francouzi ekonomicky hůře než Švýcaři a proč francouzský veřejný dluh činí 98,5% HDP, zatímco švýcarský jen 33% HDP.

  Proti žlutým vestám mluví násilí při demonstracích – protestující zapalovali ohně na ulici, strhávali značky, stavěli barikády, vytrhávali dlažební kostky. V listopadu 2018 škody v Paříži byly vyčísleny na 1,5 milionů eur, zranění utrpělo 20 osob včetně čtyř příslušníků pořádkových sil. V prosinci 2018 během protestu bylo v metropoli spáleno přes sto aut a byl poničen Vítězný oblouk. Škody byly vyčísleny na 3–4 miliony eur, přes 130 lidí bylo zraněno.

  Naproti tomu demonstrace občanského spolku Milion chvilek pro demokracii v naší zemi se obešly naprosto bez jakéhokoliv násilí. Jejich jediným požadavkem bylo, aby trestně stíhaný premiér odstoupil a nemohl tak ovlivňovat svoji kauzu. Z toho si lze učinit porovnání o umírněnosti demonstrantů.

 7. Každý si prožije, co prožít má.
  Z historie jsou známí lidé, teď myslím ti významní. Dopoledne si splnili svoji náboženskou povinnost, dali i desátky a odpoledne byli schopni krást, i zabíjet…. . Ke zvládnutí morálky a mravnosti se musí dospět.

  1. Zdravím, Luboši. I někteří ti nevýznamní, tedy lidé obyčejní, bez vlivu a moci, se všemi všedními starostmi ale i radostmi, si plní například svoji náboženskou povinnost a pak stejně nemusí být /a nejsou / křišťálově čistí. Člověk je pod vlivem mysli. Když ji neovládne, nebude mít nikdy pokoj. Ale o tom jsem psal, a jiní též, již mnohokráte.

   Pavel v tu napsal rozbor toho, co se ve Francii nepovedlo – odborářům se to nepovedlo. Ale mohl by udělat i rozbor toho, co lidé umírněně tady v ČR vytrpěli za rozkrádání majetku lidmi, svými spoluobčany, s tzv. kravatami. Určitě nebyli ti zloději všichni věřící. A někteří z nich jsou jistě plni morálky a hlásání morálního života. Alespoň doma.

   Tady je drobný výčet – ta čísla samozřejmě nemusí být přesná. Jen ještě dodám. Oblékli se proti tomu žluté vesty a zapalovali auta proto, aby se ukázala pravda? Kdo byl zloděj, jaké zákony se pro rozkrádání připravily? Víte ale co ti lidé / i nakonec já / udělali? VOLILI JINÉ STRANY. Dali svůj hlas třeba jen tomu Babišovi či Zemanovi :

   Nucená správa IPB 200 000 000 000 Kč
   Chemapol 16 900 000 000 Kč
   Knižní velkoobchod Praha 21 000 000 Kč
   Anex Cirrus, Kalouskovy padáky 150 000 000 Kč
   Modernizace tanku T72 13 000 000 000 Kč
   Kasárna na náměstí Republiky – penále pro stát 400 000 000 Kč
   Lehké topné oleje, LTO 100 000 000 000 Kč
   Promopro, Vondra 938 000 000 Kč
   OpenCard 800 000 000 Kč
   Zelená Praha 250 000 000 Kč
   Bezdrátová Praha 390 000 000 Kč
   Praha Olympijská 70 000 000 Kč
   Nova, arbitráž s CME 10 000 000 000 Kč
   Kauza Český dům, nevýhodné pronájmy 26 000 000 Kč
   Diag Human, arbitráž, zabavení majetku 13 000 000 000 Kč
   Mostecká uhelná 3 200 000 000 Kč
   OKD, nevýhodný prodej firmy 5 700 000 000 Kč
   OKD, následné tunelování 80 000 000 000 Kč
   Gross, akcie, byty 300 000 000 Kč
   Internet do škol 884 000 Kč

   pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Místo Francie patří Švýcarsko – k tomu výčtu neúspěchu odborářů.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference