mapa stránek || vyhledávání

Otázky zakázané pokládat osobám v mediálních diskusích

otazkaNedávno jsem byl na návštěvě u spolužáka ze školy. Při kávě jsme se bavili o politice, ale mne více zaujaly otázky prodiskutovávané s jeho katolicky založenou manželkou. Samozřejmě se týkaly způsobů výkladu principů křesťanského náboženství. Když jsme byli ve „vášnivém“ rozporu, její manžel a vědecko-ateisticky založený stoupenec Sisyfos prohlásil:

„Všechna náboženství jsou konec konců jen nedoložené výmysly za účelem ovládání lidí.“

Jeho manželka se mírně urazila, ale já jsem se ze srdce pobavil. Vzpomněl jsem si na marxisticko leninský seminář na vysoké škole, na nějž jsme chodili společně. Jak jsme na něm v diskusi o Ježíši lektora vyhecovali k závěru, že…

„Ježíš byl podvodný fakír vykořisťovatelů, který se nechal na oko ukřižovat jen proto, aby vykořisťované odvedl od třídního boje!“

Abych se tedy od absolventa vědeckého komunizmu dověděl více, jak to v polemice dělám často, říkám:

„I to s tou manipulací náboženských představitelů s lidmi to může býti pravda!“ Jenže po takto vysloveném názoru o filozofiích a duchovních proudech musí následovat sdělení tvého vlastního názoru, jak to tedy podle „vědy“ je. Lepšího než ty náboženské. Jinak je takové vyjádření jen okřikování jiných! Nyní se tedy na ten tvůj „vědecky ověřený“ výklad světa oba těšíme! Abys nemohl skrze množství slov a frází uniknout, když se tedy pasuješ za stoupence zdravého rozumu, pokládám ti přímo a osobně následující otázku:

Jaký je smysl tvého vlastního života?

Vždyť tato otázka se v nás všech přece vynořila a stále vynořuje? Když s pubertou člověk začne přicházet k samostatnému myšlení a rozhlédne se kolem, ihned jej musí napadnout: Co tu na tomto světě dělám? Kde a proč jsem se tu vlastně ocitl? K čemu vlastně „mám přiděleno“ toto tělo?

Na tyto otázky si podle mého názoru není schopen v tom věku odpovědět nikdo sám. Proto podle mne se ti se skutečně zdravým rozumem ptají těch starších kolem. Na základě masy standardizovanějších odpovědí vznikají myšlenkové duchovní proudy. Z těch se časem vyprofilují instituce, církve. Ty jsou tu od toho, aby lidem hledajícím odpovědi na základní otázky smyslu života pomohly najít odpovědi. Myslím si, že se vzhledem k úrovni myšlení velké masy lidí nemohou při výkladu světa vyhnout až naivním „zjednodušeninám“. Přesto je jejich činnost jak pro jednotlivce, tak pro společnost vysoce prospěšná. Stabilizuje život lidské komunity.

Jestliže se nově na svět se rodícím jednotlivcům nedaří najít uspokojivé odpovědi po smyslu jejich života, nastupuje u nich neodvratně vnitřní duševní krize. Je to podle jednoho ze zákonů, v nichž „kmitá“ tento svět, stvoření.

Racionálně myslící člověk si musí všimnout toho, že ve světě kolem něj neexistuje nic, co by neplnilo nějaký účel. Neboli nemělo nějaký smysl. Všude kolem nás se neodehrává nic jiného, než nepřetržitý řetěz příčin a následků. V jakékoliv entitě není možné nalézt něco, co nenavazuje na něco jiného. Neboli neexistuje „vakuum“, cosi v prázdnotě. Tedy ani v duchovní rovině reality nemůže existovat „vakuum“, duch člověka, v němž není nic.

Jestliže tedy někdo nezná, správněji nevnímá smysl svého bytí, nevnímá řetěz příčin a následků svého vlastního života. Kdyby se do takového stavu opravdu dostal, byl by mezi žijícími jasně nadbytečný, neúčelný, takovým „vakuem“. Odpozoroval jsem z přírody, že takový nadbytečný element je z ní ihned odstraněn. Ale mezi lidmi pozoruji, že ateisté odstraňováni nejsou. Proč?

Myslím si, že ateistům jako duchovním bytostem Dárce života dává čas, aby na rozdíl od biologické dimenze stvoření ještě smysl svého života našli. Čas darovaný těm, kteří smysl svého bytí zatím nenašli a jsou ateisti, existuje proto, že duchovní procesy jsou obecně s aspektem času volněji spojené. Toto volnější spojení duchovních příčin a následků je pro bytost člověka mimořádně účelné. Je vlastně jemu darovanou mimořádnou milostí Dárce života. O tomto jevu mluvil již Ježíš, když říkal, že „jeden den u Otce (Stvořitele člověka) může se člověku jevit jako tisíc let“.

V lidské společnosti následky tohoto „zpomalení duchovního času“ neboli odložení následků nenalezení smyslu života duchaprázdných vidím v těchto souvislostech: Lidé, kteří nenašli smysl svého bytí, tudíž opomíjí využití daru možnosti žít, propadají duševní, správněji duchovní chorobě. Poté, co po odchodu mládí vyčerpali zásobu jídelních a sexuálních rozkoší svého těla, zjistí náhle, že neví, co se životem. Protože jídlo a sex jsou smyslem bytí zvířat. Ale bytost člověka je nejen zvíře! Obsahuje něco navíc, další neživočišnou složku, které se říká lidský duch. A ten také potřebuje nalézt realizaci neboli smysl bytí. Nenalezne-li jej, nastoupí duchovní vakuum neboli deprese a nihilizmus!

Ale jestliže v duši člověka vzniknou tyto stavy, jsou jen začátkem dalších procesů degradace lidské bytosti. Následuje totiž alkoholizmus a sebevraždy. A nyní nově se objevující drogová závislost!

lekyNejméně škodlivým následkem depresivních stavů je návštěva postiženého u pilulkového „bílého šamana“ (psychiatra). Tento zástupce ateistického pojetí světa a těla ordinuje na absenci smyslu života „pilulky“. Logiku „vědeckého světového názoru“, vysvětlovat chybění nějakých látek v mozku jako podstaty depresí, „neberu“! Nedostatek nebo přebytek nějakých látek v mozku je jen následek. A léčit následek pilulkami také ne. Lid správně postihl podstatu jejich účinku a nazval je „oblbováky“. Protože skutečně simulují alkoholické otupení, naštěstí bez kocoviny.

Současný boom drog a obluzení davu psychózou pilulek na nervy není ničím jiným, než zevním projevem absence pocitu smyslu života mas konzumních lidí. Tato absence nastoupila jen proto, že současné náboženství, středověké křesťanství, již neplní svou ducha naplňující funkci. Církve, i když alespoň potěší rituály církevního roku, již dále nedovedou moderní formou vysvětlit civilizovanému člověku pravý smysl jeho života. V evangeliích o takovém stavu víry říká Ježíš, že se stala „solí, která přestala solit“. Neboli činit život stravitelným, radostným.

Vědecky založený spolužák nebyl schopen nám, kteří nemáme „zdravý rozum ateisty“, na otázku smyslu života odpovědět. Byl názoru, že sama tato otázka je vědecky nepatřičná, vědou nezodpověditelná. Byl „vedle“, jak se lidově říká. Já jsem mu tedy řekl analogii, kterou kdysi nakreslil Josef Lada. Pod jeho kresbou dvou chlapečků na písku je text: „Jéé, ty ještě chodíš na hrneček? To já už dávno dělám do kalhot!“ Je to vlastně podobenství rozhovoru stoupenců vědou se ohánějících ateistů se zastánci naivně vykládaných náboženství.

Tento ubohý stav vědomí i podvědomí i vzdělaných lidí v Česku má svou příčinu! Tou je obecná absence rozprav a diskusí, které do povědomí lidí vnášejí úvahy o duchovním rozměru člověka a národa. Normalizované náboženské výklady světa se vytratily ze škol všech stupňů i z médií. Starý výklad světa se přestal vyučovat a nový věrohodný se bohužel neobjevil. Filozofické teorie se staly řečnickými cvičeními pro potrhlíky nepoužitelnými pro život. Ovšem kromě stoupenců „ideje“ o smysluplnosti růstu materiální spotřeby.

Ptám se, kam se v úsilí o etickou výstavbu osobností a národní komunity propadla média, televize zejména? Jsou tam sice pořady a rozhovory, které si dávají do titulků, že představují osobnosti! Jenže jací lidé jsou za osobnosti vydávané a jaké jsou jim kladeny otázky? Takové ty, jak co nejdál skočit, jak dát gól, něčím daleko vrhnout, něčím úchylně uměleckým upoutat pozornost, nějak „vyplácat“ peníze na turnaji, jak vyhrát na burze a úrocích, jak upoutat pozornost v parlamentu a stovky podobných. Podle typu debat a otázek jsou kontrolní rady těchto médií zřejmě názoru, že „lid na práci“ si nemá zatěžovat hlavu myšlenkami, které nesměřují k penězům.

Takovým typickým pořadem je vedle řady jiných třeba Hyde Park nebo Partie. Podle spektra pozvaných a málo vtíravých otázek jim kladených bychom si měli všimnout, co nám tam občany placené vedení TV předvádí za návody k smyslu bytí? Už ten velmi účelově přebraný seznam pozvaných. A i když tam ti „pozitivní k západní civilizaci“ přijdou, redaktory je svedena řeč na podružné otázky kolem politických intrik a konzumních zvyků, pro masu lidí neužitečných. Navíc i tyto otázky bývají směrovány politicko-propagačně, v neosobní a „diplomatické dikci“. Redaktoři pokládají otázky neprofilující dotyčného člověka, zejména když tento je ze „správného politického tábora“.

Sleduji Hyde Park a podobné pořady již několik let. Přestože svým směrováním se má jednat o programy s cílem rozšíření a povznesení obzoru naslouchajících, nikdy jsem tam neslyšel otázky, jejichž zodpovězení by vedlo k probouzení ducha a samostatného myšlení. Já za takové považuji třeba:

Jaký je smysl života dotyčného pozvaného, jak jej naplňuje, proč vlastně žije a koná to, co koná?

Kvůli čemu se angažuje. Kam chce směrovat ducha lidské komunity?

A na tyto otázky, vložené mezi ty „praktické“, by měly navazovat odpovědi pozvané osobnosti i na to, jaký je podle nich osobně smysl biologického života ve vesmíru? Třeba i jak a proč si myslí, že vesmír vznikl? Co pro vystupujícího vlastně znamená takový jev jako život v nekonečném množství projevů? Proč se život, tento zvláštní druh „chemizmu“ na planetě, vůbec vyskytuje?

A dále:

Jaký má v mase živé hmoty smysl koloběh zrozování a zániků člověka, vlastně podivného jevu v živočišné říši?

Jaký má smysl existence i jakéhokoliv jiného člověka, národů a lidstva jako takových?

Jak se vlastně člověk na planetě objevil? Jak zaniká bytost člověka? A stovka jiných otázek, profilujících myšlení a konání dotyčného.

Co jsem v těchto pořadech viděl a slyšel za ty roky i šišlajících feministek, filozofek a politoložek a jejich mužských protějšků! A žádné nebyla položena některá z výše uvedených otázek. Ženský rod v diskusních pořadech uvádím napřed nikoliv pro podceňování ženského, ale proto, že v TV pořadech se mi otázky kladoucí i odpovídající ženský výběr jeví ještě trapnější, než mužský.

Jak si podle předváděných dialogů a vzorů myšlení a životního slohu mají učinit představu o zásadních otázkách do života vstupující lidé? Ti, kteří se za celou dobu vzdělávání a života ve společnosti nesetkali ani s náboženstvím, ani filozofií odpovídající na výzvy života, kteří nedostali „návod na život“ z atmosféry vesměs chybějící rodiny a vůbec nějakého smysluplného společenství. Jak má mládež vychovávaná jen v duchu „trhu se vším“ najít smysl života a ztratit tak zájem o drogy? Neboť ten se zákonitě objeví poté, co dospívající naplní potřebu jídla a sexu a nenajde smysl svého života.

Abych jen nekritizoval, podávám odpovědi na výše uvedené otázky za sebe. Snad mohou být podnětem k zamyšlení pro ty, kteří projeví zájem. Osobně jsem odpovědi na otázky života dlouho hledal a po intenzivním úsilí i nalezl. Tedy:

clovek-voda-slunceSmyslem pobytu lidského ducha v hmotném těle je nalézt a poznat Podstatu světa, lidově Boha. Nalezením tohoto energetického a informačního zdroje energie vesmíru i Věčnosti se duše na Její vyzařování připojuje a tím se stává součástí věčnosti. Slovy Písma „získává život věčný“. Ti duchové, kteří kontakt s Věčností nalezli ještě za života v těle, ji přirovnali a nazvali Světlo. Protože hleděním na Jeho záři připomíná Slunce, v jehož působení končí „hlad“ po čemkoli, i po vědění. (Z tohoto zažití transcendentního Světla vznikl antropomorfický pojem „osvícení“. Od takového prožitku u osvícených vždy proběhla změna myšlení a povahy! Nejčastěji to bylo pozorováno u lidí, kteří zažili vhled v meditaci nebo byli resuscitováni z klinické smrti.)

Všechno ostatní životní snažení člověka, po kariéře, majetku, slávě se začne jevit jako projev nezralosti ducha neboli pošetilost davových „lidiček“. Jsou-li pošetile postavené životní cíle, končí po nich bažící po smrti těla rozkladem na prvočinitele. Ježíš o falešných cílech řekl: „Co je platno člověku, když celý svět získá, ale svou duši ztratí!“ Je možno termínu „ztratit duši“ rozumět tak, že v průběhu života pro ni nenalezl cestu ke zdroji energie věčnosti.

Abychom mohli svůj život nasměrovat k úspěchu osvícení neboli k probuzení vlastního ducha, měli bychom si nejprve správně odpovědět výše uvedené otázky. Odpovědi na ně jsem různou formou podané, často „zašifrované“, nalezl skoro ve všech „svatých“ knihách náboženství. Od Bhagavádgíty přes bibli po Korán. A najde je tam každý, kdo vyvine skutečnou vůli po pravdě. Já odpovědi na ně vidím takto:

 1. Vesmír (velký třesk) a naše sluneční soustava existuje jen z lásky Udržovatele světů k nám lidským duchům, aby se tyto světy (planety) staly místem k projevení a k vývoji našeho poznání směrem k Věčnosti.
 2. Život jako „chemická reakce“ existuje proto, aby kromě fyzikální vůle Stvořitele předváděl inkarnovaným lidským duchům i další škálu zákonů, nejen biologické. Obojí jsou jen projevy vůle Tvůrce vesmíru, Boha. To vyjevil lidem již staroegyptský vědoucí Hermes Trismegistos, když řekl: „Jak dole(ve hmotě), tak nahoře(v duchovní dimenzi).“ Neboli hmotné zákony jsou analogické zákonům chodu duchovní roviny stvoření. I skrze vědecké poznatky se tedy člověk přibližuje poznání Boha! Biologický život na planetách nevzniká žádnou náhodou, ale vzniká – sestavují jej tam „duchové učedníci“ (andělé, elohim, dozrálé duše z bývalých vyspělých civilizací). Podle Platóna se tito tvůrci učí u Boha a berou si vzor z jeho dokonalé duchovní dimenze. (Platónův svět idejí, v bibli stav v ráji.)
 3. Člověk je do zvířecí duše (opice) včleněný duch, kteréžto napojení dalo duši zvířete jinou kvalitu. Tuto změnu kvality lze poznat podle toho, že zvířata nepracují, nemění své okolí, nevnímají minulost a budoucnost neboli věčnost. Nepochovávají své mrtvé! Vstupem ducha do duše zvířete (první narození lidoopa) začal vývoj takového původně jednoduchého ducha ke Světlu neboli jeho vzestup.
 4. Projev oddělení ducha od beztvaré duchovní masy se manifestuje jako svoboda myšlení a cítění. Touto individualizací získanou svobodnou vůlí se duch člověka seznamuje se spojitostmi příčiny – následku a tím se konstituuje z původního primitiva osobnost. Pobytem mezi také se vyvíjejícími lidmi, tedy ve společnosti různě vyspělých duchů, rostou všichni její jedinci rychleji. Smyslem existence národů a států je tedy urychlení duchovního růstu všech svých členů, nikoliv růst materiální spotřeby a devastace planety. (Jak plánují a činí vlády tohoto světa.)
 5. Člověk vzniknul vložením (v bibli vdechnutím božího dechu) ducha do zvířecí duše opice. U právě narozeného tělíčka člověka vdechnutím přijme novorozeně svou duši. Tím je dokončen proces ztotožnění duše a těla! U početí i porodu asistují „andělé strážní“ (bibličtí elohim, u předků viděné „sudičky“). Ti na svět přicházejícímu upravují genotyp vrozených vlastností. Neboli dávají hrubý obrys možností v životě, vlastně „učební úkol“ pro začatou inkarnaci. Tedy skutečně existuje v jistých mezích předurčený osud.
 6. Člověk jako složená bytost zaniká smrtí těla a rozkládá se na prvočinitele, hnijící tělo a duši s duchem. Dosáhl-li duch duše potřebné kvality pro další existenci bez těla neboli osvícení, již se v těle nezrodí. Zůstává v neviditelném rozměru stvoření jako „anděl učedník“. (V jemnohmotné dimenzi.) Tam ovšem dále tvoří a učí se. (Ta hrůza pro mnohé, i v nebi se pracuje!) Většinou „má funkci“ průvodce, anděla strážného pro živé, nejčastěji příbuzné nebo kamarády za života. Nedosáhla-li duše za života požadované minimální kvality, biblicky věčného života, po pobytu v „čekárně na znovunarození“, křesťansky v očistci nebo pekle, se znovu inkarnuje s novým učebním plánem.
 7. Proto až skončí nadvláda temných duchů v médiích a státech, což doufám bude co nevidět, bude každý v médiích hovořící nejprve dotázán na smysl svého života a pak ať si „kecá“, co praktického zamýšlí. Odhalením svého podvědomí se nebudou moci v médiích a ve funkcích státu objevovat různí tržní a dialektičtí (na svůj prospěch hrající) materialisti. Protože ti se při svých nepřesvědčivých odpovědích a následných činech stanou nevěrohodnými a nebudou pro rozhodující masu lidí volitelní.

Nyní mohu jen na vlastní životní zkušenosti napovědět, jaká cesta životem vede k osvícení. Jsem při pohledu na boží Spravedlnost přesvědčen, že osvícení neboli změny „Šavla v Pavla“, je schopen každý žijící člověk. Rovněž si myslím, že k němu sice vedou všechna náboženství, ale pro teologicky nevzdělané lidi je nejkratší cestou křesťanskými církvemi popisovaný návod Ježíše Krista. Jeho Cesta je postavena nejprve na pevné víře v Boha a tím v Řád stvoření, pak na naslouchání vlastnímu svědomí! Tento „skalní“ základ je evangelijními podobenstvími dále rozvíjen. Aby bylo správně pochopeno stvoření a pak skrze konání jeho bazálních zákonů bylo dojito k Pravdě. Církve a náboženské rituály při tom mají jen pomáhající roli.

Jsem naprosto přesvědčen, že kdo se myšlením a skutky nechá vést Ježíšem, dojde k osvícení. To se může projevit mimotělním prožitkem již za života, ale také až v procesu umírání těla. Proto považují umírání včetně církevních rituálů za mimořádně užitečné pro ty, kteří stojí na rozhraní vzestupu! Rituál „posledního pomazání“ může být tou poslední pozitivní kapkou, která „nakmitá“ Ježíšova následovníka správným směrem. Znám i případ, že po „posledním pomazání“ se skoro mrtvý ještě zotavil a následně projevil jako zcela změněný člověk.

Západní civilizace se rychle pohybuje k velké krizi. Jsem přesvědčen, že její rozuzlení přinese změnu směru jejího vývoje od růstu spotřeby k růstu kvality mezilidských vztahů. Vztahem mezi mužem a ženou a rodinou počínaje a spoluprací národů konče. Tato změna není uskutečnitelná na bázi materializmu, ale jen s nástupem vyšší míry poznání Podstaty světa, Boha. Jsem přesvědčen, že těm o ní usilujícím výše zmínění neviditelní vůdcové pomohou.
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.4
hlasů: 29
Print Friendly, PDF & Email

124 komentářů

 1. Matka píše:

  ….A co různí bylinkáři, léčitelé, Žítkovské bohyně,…? No jo no, také za odměnu….

  Správna otázka, ale položená na nesprávnom mieste. Jedným z najznámejších bylinkárov a podrezávačov žíl bol dr. Mengele. Bol vraj vyvolený robiť v mene , ozaj v mene koho a čoho, svoje pokusy, hókusy.

  Nahradili ho súčastní mengelíkovia, rýchlokvasení doktorkovia, všeobecní lekári, ktorí všetky ochorenia uzavierajú do škatulky, neodsledovatelné bolesti brucha, stačí to len vyležať a dávať pacientom chladené obklady. Ako za Ježišťoka, ako za Ježišťoka. Lebo ak nepomôže, dobrý genetický základ, tam už ani príroda nepomôže , nie to ešte že medícína, tá ešte stále socialistická“.

  A zázrak? Jedna z možností v štatistike úmrtnosti.Riešnie ako v účtovníctve.Nič nie je stopercentné, ani to, že žijeme ,,skutočný“ život…Však ,,lidí je jako sraček.

  Alebo ako povedal ďalší klasik, ,,každý je nahraditelný“.Stačí pohlad do histórie, umrel s. Uljanov a jeho nasedovníci boli presvedčení, že sa zastaví otáčanie Zemegule okolo svojej osi. A túdle núdle.

  Z prachu Zeme vstal ,,nový“ bojovník s. Džugašvili a ten to roztočil.. Potom nasledovali ďalší Goliaši a hneď zajtra čakáme nového. Štatisticky to vyzerá tak, že raz príde aj ON – Mesiaš- Uzdravovatel…Asi sa ho už JA nedočkám. Aké to je len šťastie…

  1. Gilgamešova noho,
   Vy jste fakt bavič.

   Co se týče Mengeleho, tady jedno umělecké svědectví o něm:
   Anděl smrti byla přezdívka Dr. Josefa Mengeleho, německého nacistického lékaře, který na vězních v koncentračním táboře Osvětim prováděl sadistické a nelidské pokusy.
   http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/slayer/angel-of-death-21088
   Ta hudba je ostrá jak Mengeleho skalpel.

   Zdánlivě unikl spravedlnosti, skutečnost bude jiná. Více než tři desítky let strachu, že ho najdou, to považuji za dostatečný trest. Ovšem to ví jenom Mengele, jaké to je. Jeho „výzkumy“ však posluhují „vládcům tohoto světa“ dodnes.

   1. Pro Karel 3.1.2015 (12:30), píšete :“Zdánlivě unikl spravedlnosti, skutečnost bude jiná. Více než tři desítky let strachu, že ho najdou, to považuji za dostatečný trest. Ovšem to ví jenom Mengele, jaké to je. Jeho „výzkumy“ však posluhují „vládcům tohoto světa“ dodnes.“
    Nejsem tu od toho, aby pro člověka, který tohle napíše , přemýšlel co za to jako dostatečný trest. Jestli máte dobrého kamaráda, tak mu řekněte, ať Vám dá pro začátek pořádně po palici. Pokud upadnete na hlavu, může se to jedině zlepšit.
    Přečtěte si
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
    http://www.totalmag.cz/valka/90-specialni-tema/1078-bolest-hrza-a-zrdnost-mengeleho-ordinace.html
    http://www.mzone.cz/clanek/doktor-josef-mengele-nemilosrdna-lidska-bestie/

    1. Pardale,
     jako obvykle to nechápete. Kulka do hlavy není žádný trest. Duševní muka, strach,
     to je trest. Já věřím, že Mengele to tak měl. Určitě si to vyžral i Hitler, ten to vyřešil po svém. Nebude náhoda, že tolik atentátů na něho selhalo.

    2. ad: Kulka do hlavy není žádný trest.
     ______ Fajn, Karlekulko. Kde tě najdu, aby ses moh sám na vlastní kůži a na vlastní hlavě o tom přesvědčit? Taková rána do týla, to je (aspoň podle tebe) přece úplný nic, žádnej trest a vlastně úplný hovno. Ach Bože!!!…

    3. No jo Honzo. Z hlediska materialistů něco jako když večer usneš a už se ráno nevzbudíš. Pokud to přijde nečekaně, není nic lepšího. Pokud na to čekáš, lze to zahrnout do duševních muk. Jinak to vnímají ti, co jsou s tím oním v nějakém vztahu. Je pro nás typické, že to vnímáme BLBĚ.

     Jenže je to jinak. Sentientní život se nedá tímhle způsobem zničit. Jenom změní stav.

     Mengele, tak jako Hitler byli stělesněnou myšlenkou, stejně jako my všichni. Myšlenku nezastřelíš ani neukřižuješ. Z mého pohledu Hitler byl větší mazák, určitě si užil duševních muk dost, když začal prohrávat a vyřešil to nejlíp jak mohl. Změnil stav. Mengele byl srab a tak si to vyžral. Jak to s nima bylo a bude dál, tak to fakt nevím, ale určitě není co závidět.

     Dámu s kosou by si měl každý považovat. Není nic lepšího, než když si pro nás přijde v „pravý čas“. Když se opozdí, bývají to strastiplné chvíle. Pracovníci ve zdravotnictví by mohli vyprávět.

    4. Pardále, Karel už po palici evidentně dostal:))) A byla to taková drba, že se mu trvale sepnul CAPS LOCK a začal trousit po netu jeho zkratkovité božstvo aka NZHV. Reset palicí nepomůže. Ten bude trpět dokud mu PJK nepošle Terminátora:)

  2. – Pokud existují skutečně dobří bylinkáři, léčitelé, vědmy,… jsou v hluboké ilegalitě.
   – Tedy nepíši o sobě, pro jistotu. Co kdyby, že ano :-) Jen občas ta svá říkání, básničky, který mnohdy nejsou vhod :-)
   – s Uljanov – není to onen V.I.Lenin? Co – že to měl za chorobu? AIDS to nebyla? Či podobný svrab a neštovice? Eh, člověk má mnohdy jen smůlu, že jeho genetický řetězec zmutuje a on mutaci nepřežije. Fakt, ze Života tělo živé nevyjde, leda to, co se od něj odpoutá,…
   Mengele? jj, nejhorší bývají Ti, kdo si myslí, že jsou posvěcení, či vyvolení, že mohou jednat ve Jménu …. a tak jednají ve jménu tu Lenina, jindy Herodesově vůli nevzdorují, á, nezapomeňme na Americké zájmy,….Eh, jsou i horší, kteří Život takto „kroutí“, nebo dokonce i hroutí, jako-že pro různé bohy, ale většinou hlavně pro sebe. Nenažranost, řekla bych…..

   1. Komentář prý čeká na schválení, nechápu proč, ve Jménu koho, čeho?
    Ale nic s tím nenadělám, jen mohu odejít.

 2. ad: ve Jménu koho, čeho?
  ______ ve jménu „našeho blaha“, přece..:-))))

  1. To „miluju“, aby ve jménu mého blaha jednali zvolení zastupitelé, majitelé všeho možnýho i nemožnýho,… Ó, jak jsme svobodni, díky své slušnosti.
   že bych zmutovale do oného vesmírného „rozhodčího“? No brrrrrrrrr :-))))) Teda potřebuju se na něco těšit, tak uvidím, když neuvidím….

   Jó, systém mne oblažil,
   můj komentář se objevil :-)))))))))))))

   1. Ajta, že by kosmický poruchy bylo potřeba opět a zase schválit? Zatřepeme systémem, nechť se vzpamatuje, záhal vědomí pomine…..

   2. ad: Jó, systém mne oblažil, můj komentář se objevil :-)))))))))))))
    _____ No tak to máte u tmářů s pitoreskním názvem „Hledání Světla“ a coby asi „protekční spratek“, skvělý a víc než dobrý….-))))

    ps: psáno a odesláno: 3/1/2015/18:41

    1. :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     Dík.
     Na maturitním večírku jsem se po první dozvěděla od jednoho profesora, který mne ani neučil, že jsem protekční děcko a ty on že nenávidí.
     Teda ode dneška jsem hrdá, že su protekční spratek :-))))))))))))))))))))))))))
     To je Vám Ti krása :-)))))))))))

    2. ad: :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     Dík.
     ________ No mně nemáte za co děkovat, matičko. Třeba jen nějakej ajtýšulin zaspal a můj komentář „prošel“ systémem strážců střežení našeho blaha, tak jako se Kristus prošel po vodě Galilejského jezera.

    3. Poslyšte, nejste tou voděnkou pokřtěn? :-))
     Mám doma trošku písku z cesty, kudy šel s křížem Ježíš a je v něm cítit krev. Třeba by to šlo tou voděnkou smýt…
     No jo, no, i Pilát si ruce myl. Nad svým rozhodnutím si ruce myl – není-li to jen bajka, která se hodí…

    4. ad: Poslyšte, nejste tou voděnkou pokřtěn? :-))
     _________ Matičko, já nevím. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl v životě už tolikrát vystaven lekcím, zkouškám a všelijakým pokusům mě obechcat, ochcat a pomočit, tak díky tomu bezpečně poznám a rozpoznám rozdíl, co je onou opravdovou a životadárnou vodou, a co jsou jen chcanky a sračky. A za to děkuji tomu, „co umí chodit po vodě“…

    5. jj :-)
     Ale není snadné najít rozdíl mezi:
     Lenin: Učit se! Učit se! Učit se!
     a
     Komenský: Uč se dítko moudrým býti.

     nebo mezi srandou a humorem :-)

    6. P.S.
     „co umí chodit po vodě“…
     Líbí se mi přítomný čas, který užíváte v této větě :-)
     A
     tuším, že umí nejen chodit po vodě :-)

    7. ad: tuším, že umí nejen chodit po vodě :-)
     ______ jééé, matičko, „ten“ umí věcí… nekonečný množství, nekonečně mhoho… a zadarmo!… stačí se jenom naučit a umět se dívat… A za to za všechno, i za dar vidět, děkuji „tomu, co umí chodit po vodě“…

 3. p. Hpnza swo zanietím píše:

  …..A za to za všechno, i za dar vidět, děkuji „tomu, co umí chodit po vodě“…

  Duchom ,,slabí“ potrebujú len počuť, alebo maximálne si v Katechizme pre detičky prečítať, že virtuálny Ježišťok ,,šlape“ vodu a to mu stačí a uverí.

  Kde je slobodná vôla, ktorú sme vraj dostali od Netvora z hlbín vesmíru – NZHV ,
  tam je povinnosť ,,filtrovať“ informácie .

  Ani onen Netvor nepotrebuje ludí, ktorí nepoužívajú svoj rozum, ale bezducho prijímajú všetko, čo ,,cirkevná autorita povedala, alebo nejaký ,,bludár“ napísal.

  Ja viem, že takýchto ,,pritakávačov“ hádže rovno do nebeského ,,hnoja“..

  Takže súdruhovia veriaci, máte povolené aj rozmýšlať, filtrovať informácie, lebo skončíte vo virtuálnom Pekle. To vám hovorím JA, ktorý sa obtrel o Netvora.

  Takých v ,,Nebesoch“ vraj má na tony. A majú vraj aj krídla a duté kosti a nemajú ani vnútornosti a dokonca im chýba ,,rozum“. Majú len jednosmeré prijímače a vedia ,,povedať“ len 1 slovo – Vykonám…

  A vaj je to tiež Život“. Kto by taký len mohol chcieť…

  Howgh..

  1. ad: To vám hovorím JA, ktorý sa obtrel o Netvora.

   Nevěrný croissante, nedělá mi (snad?) problém číst mezi řádky, ba ani věštit z mnohovrstevnatého popela Žána Husy, ale kakofónii a (s)hluku písmen Netvorů, nerozumím. Asi to tak má být, asi to tak Bůh chce. Co Bůh spojil, člověk nerozděluj! Což platí i naopak. Uvědomit si svou nepatrnost je blahodárné a rozhodně bych to do očí bijící „JA“ (ego), necpal tak dopředu…-)) Za dar vidět, děkuji „tomu, co umí chodit po vodě“…-)

 4. Honza znovu potvrdil, že :

  ….Za dar vidět, děkuji „tomu, co umí chodit po vodě“…-)

  Dnes ste sa Honza mohol aj nábožensky vybúriť, lebo oslavujete aj so všetkými kresťanmi , návštevu ,,siedmich trpazlíkov“ – asi šmolkov u kolísky virtuálneho
  Ježišťoka .Že vraj boli len traja, ale kto by veril, nejakému popletenému Matúšovi, ktorý to vraj niekde povedal a niekto to vraj zapísal…

  Teraz neviem, či to bol syn Netvora z hlbín vesmíru, alebo samotný Netvor, ktorý sa rozhodol, že to skúsi, ako je to byť v koži Človeka . Ked to zistil, že to nie je žiadna sranda, pre istotu sa Netvor vyparil a teraz ,,brouzdá“ po iných galaxiách. Toto Zemevajce , či podla cirkvi rovná doska plávajúca v solnom náleve, sa mu po tajto skúsenosti už naozaj bridí , i keď stále nerozumiem, ako sa ON všemohúci, vševediaci mohol takto seknúť .

  Už vtedy, keď vypustil z virtuálnych pier svoje prvé LOGOS, mal vedieť, že ten jeho výtvor – človek bude poriadne ,,hovado“.

  Honzo , až sem počujem, ako si hovoríte: Aj, ty aj ty si hovado. Ano , ja si to uvedomujem a čakám, kedy to ,,zhasne“…

  Ale vraj to už nebude, však Noe , keď ukotvil na Ararate svoju ,,lodičku“,uvidel dúhu. Vy , vykladači Biblie viete, čo to znamená…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference