mapa stránek || vyhledávání

Otázky zakázané pokládat osobám v mediálních diskusích

otazkaNedávno jsem byl na návštěvě u spolužáka ze školy. Při kávě jsme se bavili o politice, ale mne více zaujaly otázky prodiskutovávané s jeho katolicky založenou manželkou. Samozřejmě se týkaly způsobů výkladu principů křesťanského náboženství. Když jsme byli ve „vášnivém“ rozporu, její manžel a vědecko-ateisticky založený stoupenec Sisyfos prohlásil:

„Všechna náboženství jsou konec konců jen nedoložené výmysly za účelem ovládání lidí.“

Jeho manželka se mírně urazila, ale já jsem se ze srdce pobavil. Vzpomněl jsem si na marxisticko leninský seminář na vysoké škole, na nějž jsme chodili společně. Jak jsme na něm v diskusi o Ježíši lektora vyhecovali k závěru, že…

„Ježíš byl podvodný fakír vykořisťovatelů, který se nechal na oko ukřižovat jen proto, aby vykořisťované odvedl od třídního boje!“

Abych se tedy od absolventa vědeckého komunizmu dověděl více, jak to v polemice dělám často, říkám:

„I to s tou manipulací náboženských představitelů s lidmi to může býti pravda!“ Jenže po takto vysloveném názoru o filozofiích a duchovních proudech musí následovat sdělení tvého vlastního názoru, jak to tedy podle „vědy“ je. Lepšího než ty náboženské. Jinak je takové vyjádření jen okřikování jiných! Nyní se tedy na ten tvůj „vědecky ověřený“ výklad světa oba těšíme! Abys nemohl skrze množství slov a frází uniknout, když se tedy pasuješ za stoupence zdravého rozumu, pokládám ti přímo a osobně následující otázku:

Jaký je smysl tvého vlastního života?

Vždyť tato otázka se v nás všech přece vynořila a stále vynořuje? Když s pubertou člověk začne přicházet k samostatnému myšlení a rozhlédne se kolem, ihned jej musí napadnout: Co tu na tomto světě dělám? Kde a proč jsem se tu vlastně ocitl? K čemu vlastně „mám přiděleno“ toto tělo?

Na tyto otázky si podle mého názoru není schopen v tom věku odpovědět nikdo sám. Proto podle mne se ti se skutečně zdravým rozumem ptají těch starších kolem. Na základě masy standardizovanějších odpovědí vznikají myšlenkové duchovní proudy. Z těch se časem vyprofilují instituce, církve. Ty jsou tu od toho, aby lidem hledajícím odpovědi na základní otázky smyslu života pomohly najít odpovědi. Myslím si, že se vzhledem k úrovni myšlení velké masy lidí nemohou při výkladu světa vyhnout až naivním „zjednodušeninám“. Přesto je jejich činnost jak pro jednotlivce, tak pro společnost vysoce prospěšná. Stabilizuje život lidské komunity.

Jestliže se nově na svět se rodícím jednotlivcům nedaří najít uspokojivé odpovědi po smyslu jejich života, nastupuje u nich neodvratně vnitřní duševní krize. Je to podle jednoho ze zákonů, v nichž „kmitá“ tento svět, stvoření.

Racionálně myslící člověk si musí všimnout toho, že ve světě kolem něj neexistuje nic, co by neplnilo nějaký účel. Neboli nemělo nějaký smysl. Všude kolem nás se neodehrává nic jiného, než nepřetržitý řetěz příčin a následků. V jakékoliv entitě není možné nalézt něco, co nenavazuje na něco jiného. Neboli neexistuje „vakuum“, cosi v prázdnotě. Tedy ani v duchovní rovině reality nemůže existovat „vakuum“, duch člověka, v němž není nic.

Jestliže tedy někdo nezná, správněji nevnímá smysl svého bytí, nevnímá řetěz příčin a následků svého vlastního života. Kdyby se do takového stavu opravdu dostal, byl by mezi žijícími jasně nadbytečný, neúčelný, takovým „vakuem“. Odpozoroval jsem z přírody, že takový nadbytečný element je z ní ihned odstraněn. Ale mezi lidmi pozoruji, že ateisté odstraňováni nejsou. Proč?

Myslím si, že ateistům jako duchovním bytostem Dárce života dává čas, aby na rozdíl od biologické dimenze stvoření ještě smysl svého života našli. Čas darovaný těm, kteří smysl svého bytí zatím nenašli a jsou ateisti, existuje proto, že duchovní procesy jsou obecně s aspektem času volněji spojené. Toto volnější spojení duchovních příčin a následků je pro bytost člověka mimořádně účelné. Je vlastně jemu darovanou mimořádnou milostí Dárce života. O tomto jevu mluvil již Ježíš, když říkal, že „jeden den u Otce (Stvořitele člověka) může se člověku jevit jako tisíc let“.

V lidské společnosti následky tohoto „zpomalení duchovního času“ neboli odložení následků nenalezení smyslu života duchaprázdných vidím v těchto souvislostech: Lidé, kteří nenašli smysl svého bytí, tudíž opomíjí využití daru možnosti žít, propadají duševní, správněji duchovní chorobě. Poté, co po odchodu mládí vyčerpali zásobu jídelních a sexuálních rozkoší svého těla, zjistí náhle, že neví, co se životem. Protože jídlo a sex jsou smyslem bytí zvířat. Ale bytost člověka je nejen zvíře! Obsahuje něco navíc, další neživočišnou složku, které se říká lidský duch. A ten také potřebuje nalézt realizaci neboli smysl bytí. Nenalezne-li jej, nastoupí duchovní vakuum neboli deprese a nihilizmus!

Ale jestliže v duši člověka vzniknou tyto stavy, jsou jen začátkem dalších procesů degradace lidské bytosti. Následuje totiž alkoholizmus a sebevraždy. A nyní nově se objevující drogová závislost!

lekyNejméně škodlivým následkem depresivních stavů je návštěva postiženého u pilulkového „bílého šamana“ (psychiatra). Tento zástupce ateistického pojetí světa a těla ordinuje na absenci smyslu života „pilulky“. Logiku „vědeckého světového názoru“, vysvětlovat chybění nějakých látek v mozku jako podstaty depresí, „neberu“! Nedostatek nebo přebytek nějakých látek v mozku je jen následek. A léčit následek pilulkami také ne. Lid správně postihl podstatu jejich účinku a nazval je „oblbováky“. Protože skutečně simulují alkoholické otupení, naštěstí bez kocoviny.

Současný boom drog a obluzení davu psychózou pilulek na nervy není ničím jiným, než zevním projevem absence pocitu smyslu života mas konzumních lidí. Tato absence nastoupila jen proto, že současné náboženství, středověké křesťanství, již neplní svou ducha naplňující funkci. Církve, i když alespoň potěší rituály církevního roku, již dále nedovedou moderní formou vysvětlit civilizovanému člověku pravý smysl jeho života. V evangeliích o takovém stavu víry říká Ježíš, že se stala „solí, která přestala solit“. Neboli činit život stravitelným, radostným.

Vědecky založený spolužák nebyl schopen nám, kteří nemáme „zdravý rozum ateisty“, na otázku smyslu života odpovědět. Byl názoru, že sama tato otázka je vědecky nepatřičná, vědou nezodpověditelná. Byl „vedle“, jak se lidově říká. Já jsem mu tedy řekl analogii, kterou kdysi nakreslil Josef Lada. Pod jeho kresbou dvou chlapečků na písku je text: „Jéé, ty ještě chodíš na hrneček? To já už dávno dělám do kalhot!“ Je to vlastně podobenství rozhovoru stoupenců vědou se ohánějících ateistů se zastánci naivně vykládaných náboženství.

Tento ubohý stav vědomí i podvědomí i vzdělaných lidí v Česku má svou příčinu! Tou je obecná absence rozprav a diskusí, které do povědomí lidí vnášejí úvahy o duchovním rozměru člověka a národa. Normalizované náboženské výklady světa se vytratily ze škol všech stupňů i z médií. Starý výklad světa se přestal vyučovat a nový věrohodný se bohužel neobjevil. Filozofické teorie se staly řečnickými cvičeními pro potrhlíky nepoužitelnými pro život. Ovšem kromě stoupenců „ideje“ o smysluplnosti růstu materiální spotřeby.

Ptám se, kam se v úsilí o etickou výstavbu osobností a národní komunity propadla média, televize zejména? Jsou tam sice pořady a rozhovory, které si dávají do titulků, že představují osobnosti! Jenže jací lidé jsou za osobnosti vydávané a jaké jsou jim kladeny otázky? Takové ty, jak co nejdál skočit, jak dát gól, něčím daleko vrhnout, něčím úchylně uměleckým upoutat pozornost, nějak „vyplácat“ peníze na turnaji, jak vyhrát na burze a úrocích, jak upoutat pozornost v parlamentu a stovky podobných. Podle typu debat a otázek jsou kontrolní rady těchto médií zřejmě názoru, že „lid na práci“ si nemá zatěžovat hlavu myšlenkami, které nesměřují k penězům.

Takovým typickým pořadem je vedle řady jiných třeba Hyde Park nebo Partie. Podle spektra pozvaných a málo vtíravých otázek jim kladených bychom si měli všimnout, co nám tam občany placené vedení TV předvádí za návody k smyslu bytí? Už ten velmi účelově přebraný seznam pozvaných. A i když tam ti „pozitivní k západní civilizaci“ přijdou, redaktory je svedena řeč na podružné otázky kolem politických intrik a konzumních zvyků, pro masu lidí neužitečných. Navíc i tyto otázky bývají směrovány politicko-propagačně, v neosobní a „diplomatické dikci“. Redaktoři pokládají otázky neprofilující dotyčného člověka, zejména když tento je ze „správného politického tábora“.

Sleduji Hyde Park a podobné pořady již několik let. Přestože svým směrováním se má jednat o programy s cílem rozšíření a povznesení obzoru naslouchajících, nikdy jsem tam neslyšel otázky, jejichž zodpovězení by vedlo k probouzení ducha a samostatného myšlení. Já za takové považuji třeba:

Jaký je smysl života dotyčného pozvaného, jak jej naplňuje, proč vlastně žije a koná to, co koná?

Kvůli čemu se angažuje. Kam chce směrovat ducha lidské komunity?

A na tyto otázky, vložené mezi ty „praktické“, by měly navazovat odpovědi pozvané osobnosti i na to, jaký je podle nich osobně smysl biologického života ve vesmíru? Třeba i jak a proč si myslí, že vesmír vznikl? Co pro vystupujícího vlastně znamená takový jev jako život v nekonečném množství projevů? Proč se život, tento zvláštní druh „chemizmu“ na planetě, vůbec vyskytuje?

A dále:

Jaký má v mase živé hmoty smysl koloběh zrozování a zániků člověka, vlastně podivného jevu v živočišné říši?

Jaký má smysl existence i jakéhokoliv jiného člověka, národů a lidstva jako takových?

Jak se vlastně člověk na planetě objevil? Jak zaniká bytost člověka? A stovka jiných otázek, profilujících myšlení a konání dotyčného.

Co jsem v těchto pořadech viděl a slyšel za ty roky i šišlajících feministek, filozofek a politoložek a jejich mužských protějšků! A žádné nebyla položena některá z výše uvedených otázek. Ženský rod v diskusních pořadech uvádím napřed nikoliv pro podceňování ženského, ale proto, že v TV pořadech se mi otázky kladoucí i odpovídající ženský výběr jeví ještě trapnější, než mužský.

Jak si podle předváděných dialogů a vzorů myšlení a životního slohu mají učinit představu o zásadních otázkách do života vstupující lidé? Ti, kteří se za celou dobu vzdělávání a života ve společnosti nesetkali ani s náboženstvím, ani filozofií odpovídající na výzvy života, kteří nedostali „návod na život“ z atmosféry vesměs chybějící rodiny a vůbec nějakého smysluplného společenství. Jak má mládež vychovávaná jen v duchu „trhu se vším“ najít smysl života a ztratit tak zájem o drogy? Neboť ten se zákonitě objeví poté, co dospívající naplní potřebu jídla a sexu a nenajde smysl svého života.

Abych jen nekritizoval, podávám odpovědi na výše uvedené otázky za sebe. Snad mohou být podnětem k zamyšlení pro ty, kteří projeví zájem. Osobně jsem odpovědi na otázky života dlouho hledal a po intenzivním úsilí i nalezl. Tedy:

clovek-voda-slunceSmyslem pobytu lidského ducha v hmotném těle je nalézt a poznat Podstatu světa, lidově Boha. Nalezením tohoto energetického a informačního zdroje energie vesmíru i Věčnosti se duše na Její vyzařování připojuje a tím se stává součástí věčnosti. Slovy Písma „získává život věčný“. Ti duchové, kteří kontakt s Věčností nalezli ještě za života v těle, ji přirovnali a nazvali Světlo. Protože hleděním na Jeho záři připomíná Slunce, v jehož působení končí „hlad“ po čemkoli, i po vědění. (Z tohoto zažití transcendentního Světla vznikl antropomorfický pojem „osvícení“. Od takového prožitku u osvícených vždy proběhla změna myšlení a povahy! Nejčastěji to bylo pozorováno u lidí, kteří zažili vhled v meditaci nebo byli resuscitováni z klinické smrti.)

Všechno ostatní životní snažení člověka, po kariéře, majetku, slávě se začne jevit jako projev nezralosti ducha neboli pošetilost davových „lidiček“. Jsou-li pošetile postavené životní cíle, končí po nich bažící po smrti těla rozkladem na prvočinitele. Ježíš o falešných cílech řekl: „Co je platno člověku, když celý svět získá, ale svou duši ztratí!“ Je možno termínu „ztratit duši“ rozumět tak, že v průběhu života pro ni nenalezl cestu ke zdroji energie věčnosti.

Abychom mohli svůj život nasměrovat k úspěchu osvícení neboli k probuzení vlastního ducha, měli bychom si nejprve správně odpovědět výše uvedené otázky. Odpovědi na ně jsem různou formou podané, často „zašifrované“, nalezl skoro ve všech „svatých“ knihách náboženství. Od Bhagavádgíty přes bibli po Korán. A najde je tam každý, kdo vyvine skutečnou vůli po pravdě. Já odpovědi na ně vidím takto:

 1. Vesmír (velký třesk) a naše sluneční soustava existuje jen z lásky Udržovatele světů k nám lidským duchům, aby se tyto světy (planety) staly místem k projevení a k vývoji našeho poznání směrem k Věčnosti.
 2. Život jako „chemická reakce“ existuje proto, aby kromě fyzikální vůle Stvořitele předváděl inkarnovaným lidským duchům i další škálu zákonů, nejen biologické. Obojí jsou jen projevy vůle Tvůrce vesmíru, Boha. To vyjevil lidem již staroegyptský vědoucí Hermes Trismegistos, když řekl: „Jak dole(ve hmotě), tak nahoře(v duchovní dimenzi).“ Neboli hmotné zákony jsou analogické zákonům chodu duchovní roviny stvoření. I skrze vědecké poznatky se tedy člověk přibližuje poznání Boha! Biologický život na planetách nevzniká žádnou náhodou, ale vzniká – sestavují jej tam „duchové učedníci“ (andělé, elohim, dozrálé duše z bývalých vyspělých civilizací). Podle Platóna se tito tvůrci učí u Boha a berou si vzor z jeho dokonalé duchovní dimenze. (Platónův svět idejí, v bibli stav v ráji.)
 3. Člověk je do zvířecí duše (opice) včleněný duch, kteréžto napojení dalo duši zvířete jinou kvalitu. Tuto změnu kvality lze poznat podle toho, že zvířata nepracují, nemění své okolí, nevnímají minulost a budoucnost neboli věčnost. Nepochovávají své mrtvé! Vstupem ducha do duše zvířete (první narození lidoopa) začal vývoj takového původně jednoduchého ducha ke Světlu neboli jeho vzestup.
 4. Projev oddělení ducha od beztvaré duchovní masy se manifestuje jako svoboda myšlení a cítění. Touto individualizací získanou svobodnou vůlí se duch člověka seznamuje se spojitostmi příčiny – následku a tím se konstituuje z původního primitiva osobnost. Pobytem mezi také se vyvíjejícími lidmi, tedy ve společnosti různě vyspělých duchů, rostou všichni její jedinci rychleji. Smyslem existence národů a států je tedy urychlení duchovního růstu všech svých členů, nikoliv růst materiální spotřeby a devastace planety. (Jak plánují a činí vlády tohoto světa.)
 5. Člověk vzniknul vložením (v bibli vdechnutím božího dechu) ducha do zvířecí duše opice. U právě narozeného tělíčka člověka vdechnutím přijme novorozeně svou duši. Tím je dokončen proces ztotožnění duše a těla! U početí i porodu asistují „andělé strážní“ (bibličtí elohim, u předků viděné „sudičky“). Ti na svět přicházejícímu upravují genotyp vrozených vlastností. Neboli dávají hrubý obrys možností v životě, vlastně „učební úkol“ pro začatou inkarnaci. Tedy skutečně existuje v jistých mezích předurčený osud.
 6. Člověk jako složená bytost zaniká smrtí těla a rozkládá se na prvočinitele, hnijící tělo a duši s duchem. Dosáhl-li duch duše potřebné kvality pro další existenci bez těla neboli osvícení, již se v těle nezrodí. Zůstává v neviditelném rozměru stvoření jako „anděl učedník“. (V jemnohmotné dimenzi.) Tam ovšem dále tvoří a učí se. (Ta hrůza pro mnohé, i v nebi se pracuje!) Většinou „má funkci“ průvodce, anděla strážného pro živé, nejčastěji příbuzné nebo kamarády za života. Nedosáhla-li duše za života požadované minimální kvality, biblicky věčného života, po pobytu v „čekárně na znovunarození“, křesťansky v očistci nebo pekle, se znovu inkarnuje s novým učebním plánem.
 7. Proto až skončí nadvláda temných duchů v médiích a státech, což doufám bude co nevidět, bude každý v médiích hovořící nejprve dotázán na smysl svého života a pak ať si „kecá“, co praktického zamýšlí. Odhalením svého podvědomí se nebudou moci v médiích a ve funkcích státu objevovat různí tržní a dialektičtí (na svůj prospěch hrající) materialisti. Protože ti se při svých nepřesvědčivých odpovědích a následných činech stanou nevěrohodnými a nebudou pro rozhodující masu lidí volitelní.

Nyní mohu jen na vlastní životní zkušenosti napovědět, jaká cesta životem vede k osvícení. Jsem při pohledu na boží Spravedlnost přesvědčen, že osvícení neboli změny „Šavla v Pavla“, je schopen každý žijící člověk. Rovněž si myslím, že k němu sice vedou všechna náboženství, ale pro teologicky nevzdělané lidi je nejkratší cestou křesťanskými církvemi popisovaný návod Ježíše Krista. Jeho Cesta je postavena nejprve na pevné víře v Boha a tím v Řád stvoření, pak na naslouchání vlastnímu svědomí! Tento „skalní“ základ je evangelijními podobenstvími dále rozvíjen. Aby bylo správně pochopeno stvoření a pak skrze konání jeho bazálních zákonů bylo dojito k Pravdě. Církve a náboženské rituály při tom mají jen pomáhající roli.

Jsem naprosto přesvědčen, že kdo se myšlením a skutky nechá vést Ježíšem, dojde k osvícení. To se může projevit mimotělním prožitkem již za života, ale také až v procesu umírání těla. Proto považují umírání včetně církevních rituálů za mimořádně užitečné pro ty, kteří stojí na rozhraní vzestupu! Rituál „posledního pomazání“ může být tou poslední pozitivní kapkou, která „nakmitá“ Ježíšova následovníka správným směrem. Znám i případ, že po „posledním pomazání“ se skoro mrtvý ještě zotavil a následně projevil jako zcela změněný člověk.

Západní civilizace se rychle pohybuje k velké krizi. Jsem přesvědčen, že její rozuzlení přinese změnu směru jejího vývoje od růstu spotřeby k růstu kvality mezilidských vztahů. Vztahem mezi mužem a ženou a rodinou počínaje a spoluprací národů konče. Tato změna není uskutečnitelná na bázi materializmu, ale jen s nástupem vyšší míry poznání Podstaty světa, Boha. Jsem přesvědčen, že těm o ní usilujícím výše zmínění neviditelní vůdcové pomohou.
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.4
hlasů: 29
Print Friendly, PDF & Email

124 komentářů

 1. Pane Staňku, napsal jste to moc hezky. Srozumitelně.

  Něčemu však nerozumím. Proč Vy, člověk vyspělého ducha, ubližujete zcela vědomě jiným živým bytostem tím, že jíte jejich zabitá těla ?

  Venda

  1. Souhlasí; článek plný uvědomělého požírání mrtvol; ani rozumný nerozumí, natož aby nerozomný rozumněl.

   1. rozbor slov
    študý chudent
    nelze udělat
    neboť se podobají kvetoucí trnce, která nesprávně použita, převrací rozum. To znamená, že se maskuje krásným květem, ale nesprávně užitý plod ve formě pálenky,lihu, ztrácí tuto svou krásu a rozum převrací. A tedy i cit, vědomí člověka převrací a zatmívá ku škodě bytosti, která to dopustí.

  2. Vendo, vy znáte v přírodě nějakého tvora, kromě rostlin, který by nepojídal těla jiných mrtvých živých. Což rostliny nejsou živé a pojezením zabíjené. Což základním principem biologického okruhu života není pojídání jiného živého? Což vaše tělo nakonec nepojí červi a bakterie? Nedošel jste ještě k tomu, že problémem pojídání masa není maso samo, ale nehmotné energie mučení na něm, vzniklé způsobem chovu a zabití, které jsou homeopatické kvality, které jeho snězením vchází do lidského těla a usazují se v něm, aby vykonaly karmu? Ještě jste nepřišel na to, že jednoduché odpovědí jogínů, makrobiotiků a džinistů jsou vadné?Že vadou této civilizace není neveganství?

   1. I masožravé rostliny jsou na tomto světě, živí se nejen z půdy, ale i z toho, co uloví ve svých pastích.
    Jak je lidem vlastní (?) vyklučíme tyto rostliny? Tak byly stvořeny, …

   2. Tím, že přestanu jíst maso, se nestanu veganem, jestliže svou myslí, chutí, „jazykem“,… zůstávám „masosaurem“. A nadále se tak chovám i ve svých energiích, v tom, co tvořím. Ano, to je vadou této civilizace.

   3. Nepsal jsem o veganství, ani o vegetariánství.

    Psal jsem o vědomém ubližování, o způsobení utrpení živému tvoru, kterému jste Vy život nedal.

    Jednoznačně, nejvyšší bytost na této planetě, člověk, s vědomím svých pocitů, přání, tužeb, má svobodnou vůli. Vzestup člověka v duchovním směru se projeví i v jeho vztahu k jiným živým tvorům a určitě víte, že hříchem je zabíjení vyššího života. Člověk má vyšší intelekt než zvířata, cítění, soucítění, vědomí sounáležitosti a pokud to nevyužije, chová se jako to dravé zvíře. A jeho „božská“ úroveň je stále jen na té „satanské“

    Čím je však zvíře na vyšší úrovni vědomí, to, které zabíjí člověk jako svoji potravu, o to intenzivněji si uvědomuje, co se s ním děje a o to větší je i jeho utrpení. A o to vyšší je následný karmický trest. A to je to důležité. Můžete tu v tisíci bodech tvrdit cokoliv ze svého vyčteného – získaného portfolia, vytvářet kompiláty ….., ale, člověk, který si nadále vytváří karmické zatížení, se odsud, k Bohu, do věčnosti…., nikdy nedostane. To napište velkým písmem svým příznivcům. Pokud nevíte, že v tomto světě nás drží právě a jen karma, nevíte nic.

    Pokud nepovažujete v našem světě působení karmického zákona, vytváření nových zátěží – hříchů, a tím je zabíjení a působení utrpení zvířatům jednoznačné, za rozhodující pro duchovní vývoj, můžete tu vyprávět jakékoliv pohádky. I Vy jste se tu zrodil z nějaké příčiny, své nedokonalosti a pokud tu neuznáváte, že ubližování životu a jeho zabíjení je špatné a ten, kdo ubližuje, se nikam v duchovním vzestupu nedostane, nejsou Vaše slova nic než pusté a zavádějící myšlenky. Byť sebe lépe zabalené ve zlatém papíře.

    A přitom je to to nejzákladnější; ovládnout svoji mysl – ovládnout mj.své chtíče. Bez vyčištění poháru našeho těla, mysli, nasměrování vědomí k vyšší úrovni, docílíte Vy a Vaši příznivci jen intelektuálních, rádoby chytrých řečí, které k Bohu vedou jen čistě teoreticky.

    Bylo Vám dáno, abyste se stal veterinářem. Léčil zvířata. Chodil po lidech, kteří pěstovali dobytek, prasata, ovce, i pro zabití, dávat jim razítka, že zvíře je pro smrt zdravé – dostat ze zabíjačky výslužku, pojíst a popít. Asi jste svůj takto daný smysl života, Vaši zkoušku, i přes napsané knihy, promarnil a po svém posledním soudu se opět, podle zákona karmy, vrátíte do dalšího zrození. Spravedlivý soudce na onom světě se Vás např.optá: „tak jak Josefe, co jste pro svůj vzestup, pro čistotu, která je nezbytná k návratu k Bohu, učinil? A Vy? Napsal jsem přece pár knih, uspořádal semináře, přednášky, psal jsem o Bohu a vzestupu do různých novin a časopisů, učil jsem lidi….atd. A On řekne – a proč jsi tedy nechal trpět ta zvířata, která jsi pak sežral? Co povíš, synu? No, lidé my to maso dávali, bral jsem je, králíčky jsem pěstoval… . A měl jsi je Josefe pojmenované, dával jsi jim vybrané lahůdky, mrkvičku, radoval jsi se z toho, jak rostou? Jo. A pak jsi toto vyšší zvíře zabil a snědl? Myslíš si, že jsi působil zvířatům, ač jejich lékař, utrpení?“ Co na to asi duše pana Staňka řekne? „No, když mi to maso tak chutnalo! Ale nekázal jsi lidem o Bibli, nebylo tam zaznamenáno, jakou potravu dává Stvořitel lidem? A sám jsi se pokrytecky ve své pýše pasoval do role znalce duchovních cest, ale zabíjet, zabíjet……, způsobit utrpení, to ti nevadilo?
    180 milionů Otčenášů v nižších světech odplaty a pak si to půjdeš zkusit na svět znovu. Tvá karma je ještě na mnoho životů. A pokud budeš dále zabíjet život, nechám tě zrodit do mnoha zrození v těle tvora, kterého vy, lidé, pro ukojení svého chtíče zabíjíte. Budeš stotisíckrát zabit, poznáš to sám!

    Venda

    1. Vendo, hovořit za Boha dle Vás netvoří negativní karmu? Nebo Vy se snad za Boha, který je oprávněn a schopen zcela objektivně zhodnotit druhého člověka, považujete?

    2. Tak Vy si Maxi myslíte, že můj vymyšlený dialog se uskutečňoval mezi Bohem a duší pana Josefa Staňka, která opustila svůj svět materiálnosti?

     Moc toho o smrti fyzického těla, o přesunu duše na začátek jiného bytí, na spravedlivý soud spravedlivého soudce, nevíte. Čtěte Staňka a nebudete vědět nic.

     Co dělat? S moji karmou to nemá ale nic společného.

     Pro poodhalení cesty – z učení Mistrů – zkuste si pročíst třeba toto :
     http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/

     Nevědomost a k tomu rozumbradové typu pana Josefa Staňka, MVDr., kterým nevadí působit utrpení jiným živým bytostem, dokonce je i sníst, a hlavně tak mást své čtenáře…., to je ale zadělání na karmu!!!

     Venda

    3. Vendo, promiňte, ale je mi Vás pro Vaši nadutost (nejen) líto. Více je psát zrovna Vám zbytečné. Děj se, co se dít má a musí!

    4. bu bu bu, už jsem se lekla.
     Mnohanásobně zabita,
     přec žije
     moje duše,
     nesmrtelný duch.
     překračuje práh života a smrti
     každou vteřinou žitou v lidském těle.

     Hle, jemná hudba tiše zní
     plamen skomírající
     je stále živ.

     Blik – maják na cestu zazářil
     tomu, kdo jméno Boží nebere nadarmo
     i tomu druhému.

    5. „Asi jste svůj takto daný smysl života, Vaši zkoušku, i přes napsané knihy, promarnil a po svém posledním soudu se opět, podle zákona karmy, vrátíte do dalšího zrození. “

     To je skutečně síla, dle primitivního naučeného zákona odplaty (ale budiž, je to Vaše víra) soudíte, že takto se chová i všemohoucí a všemilující Bůh ke svým duším. Nechtěl bych mít Vaši troufalost a nadutost…

  3. Vendo, to je Vaše již hodně obehrané téma.
   Proč se většina vegetariánů stává vysloveně agresívními, když se snaží druhé „přinutit“ k následování jimi zvoleného vegetariánství (veganství …)? Pokud to (a i to mnohdy bývá) není přímo otevřená vnější agrese, tak vnitřní. Vhledy do toků energií říkají mnohé.

   Vše má svou posloupnost, ale samotným nejezením masa se nikdo duchovním velikánem nestane, naopak v přechodné dnešní době tím mnohdy oslabí své fyzické tělo. Stačí „vidět“ energie – pak je jasně vidět, pro koho to je pomůckou a pro koho ohrožujícím oslabením. Paušalizovat je však rozhodně chybné.

   1. Judito, klidně to poukazování na NEUBLIŽOVÁNÍ, jako aspekt duchovního vývoje člověka, považujte za obehrané téma. Nepsal jsem nikde o veganství nebo vegetariánství. Píši o morálním a etickém aspektu, jehož dodržováním je jednou z prvních vstupenek na cestě k Bohu.

    Když to nechápe pane Staněk, prosím. Když to nechápete Vy, prosím. Když nerozumíte karmě a nebo ji neuznáváte, prosím, vše je Vaše volba.

    Pan Staněk je určitě zajímavý, vzdělaný člověk.

    Uvedu pár výroků jeho kolegů, spisovatelů, umělců, osobností minulosti :

    G.B.SHAW (1856-1950) byl anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925.

    Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím. Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.

    JAN BURIAN (1952 Praha) je český folkový písničkář a spisovatel

    To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.

    CHRISTIAN MORGENSTERN (1871-1914) byl německý básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele německé nonsensové poezie.

    Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

    CHANNA SERINITY je úspěšná fitness závodnice, bývalá kickboxerka, lékařka a osobní trenérka Propagátorka RAW veganské stravy.

    Pokud bych ale něco z chyb z minulosti chtěla vrátit v čase, tak bych chtěla přejít na RAW veganské jídlo ještě mnohem dříve. Fyzické i psychické výhody, které mi tato strava přinesla, jsou pro mě obrovské.

    JOSEF ZEZULKA (1912 v Brně) filosof, léčitel

    Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

    ROMAIN ROLLAND (1866-1944) byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, vegetarián a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915.

    Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

    BUDDHA (asi 563 – 483 př.n.l.)

    Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa. (z Lankávatára sútry)

    LEONARDO DA VINCI (1452-1519, italský malíř, sochař, architekt a vědec)

    V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde jistě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí.
    Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!

    MILAN KUNDERA (1. dubna 1929 v Brně) je spisovatel českého původu, od roku 1975 žijící a tvořící ve Francii.

    Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložená tak hluboko; že uniká našemu zraku) záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni na pospas: ke zvířatům. A zde došlo k základnímu debaklu člověka, tak základnímu, že právě z něho vyplývají všechny ostatní.

    L.N.TOLSTOJ (1828-1910) byl ruský spisovatel a filozof, představitel realismu.
    Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.

    Nezabíjej se nevztahuje jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.
    Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.
    Dokud budou na světě jatka, budou i pole válečná.

    DIOGENES (asi 412 – 323 př.n.l., řecký filosof)

    Stejně dobře jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská.

    ANETA LANGEROVÁ (1986 Benešov) je česká zpěvačka.

    Maso by mi nejspíš chutnalo, ale měla bych pocit, že koušu do člověka.

    RALPH WALDO EMERSON (1803-1883, americký esejista, filosof a básník)

    Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

    MAHÁTMA GÁNDHÍ (1869-1948, indický národní vůdce a společenský reformátor)
    Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.

    Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.
    Jediný způsob, jak žít, je nechat žít. Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.

    MOBY, vlastním jménem Richard Melville Hall (1965, New York, USA) je americký skladatel a zpěvák.

    Dokázali byste se s klidným svědomím podívat zvířeti do očí a říct mu „mé chutě jsou důležitější než tvé utrpení“?

    PLÚTARCHOS, (asi 46 – asi 127) byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

    Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?
    Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.

    E.CARPENTER (1844-1929) byl anglickým filosofem, socialistickým básníkem, obhájcem ženských a zvířecích práv a jedním z prvních gay aktivistů.

    Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.

    JEŽÍŠ (asi 3-33 n.l.)

    A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe, a kdokoliv jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti. (z esejského Evangelia míru)

    FRANZ KAFKA (1883-1924, spisovatel)

    Teď se už na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu).

    DR. RADŽENDRA PRASÁD (1884-1963, první prezident Indické republiky)

    Celostní pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným, a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela, a jediným způsobem takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. Je to pouze jiný výraz pro vegetariánství.

    ALBERT SCHWEITZER (1875-1965, slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog)
    Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.
    Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám k sobě.

    RICHARD GERE (1949, USA) je americký herec.

    Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím!

    PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 př. n. l.-17 n. l.)

    Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?

    VICTORE HUGO (1802-1885) byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu.

    Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.

    T. L. ADORNO (1903-1969) byl německý filosof, teoretik hudební vědy, estetik a spolu s M. Horkheimerem nejvýznamnější představitel kritické teorie frankfurtské školy.

    Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si – vždyť jsou to jen zvířata.

    Sir JAMES PAUL McCARTNEY, MBE (1942 Liverpool)

    Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

    PETER SINGER (1946 Melbourne, Austrálie) je australský filosof a aktivista.

    Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.

    SENECA (4 př. n. l.-65) byl římský filozof, dramatik, básník a politik.

    Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta.

    THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších.

    Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.

    A. SCHOPENHAUER (1788-1860) byl významný německý filosof 19. století.
    Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo… že ke zvířatům nemáme žádné závazky – to dokazuje neotesanost a barbarství… Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.
    Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

    ANNIE BESANT (1847-1933) byla anglická filosofka, spisovatelka, humanistka a sociální reformátorka.

    Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě… .Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.

    Výborná americká basketbalistka MILANI MALIK

    Jsem vegankou od svého narození a je to nejzdravější a nejohleduplnější životní styl, který mohu žít.

    ALBERT EINSTEIN (1879-1955) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

    Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.

    Svatý FRANTIŠEK Z ASSISI (1182-1226) byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů, patron zvířat a mystik.

    Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.
    – – – – – – – – – – – – – –

    Paní Judito, prosím o upřímnost. Myslíte si, že je to obehrané téma?

    Venda

    1. Selektivní výběr klacků Vendo, chybí Vám tam třeba uhrančivý manpulátor davů ADOLF HITLER či letecké eso RUDOLF HESS :)))

     PS: Pokud byste chtěl spustit obvyklou militantní vegetariánskou propagandu o tom, že Áda vegetariánem nebyl, přečtěte si třeba článek o svědectví jeho ochutnávačky:
     http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/9859294/Hitlers-food-taster-speaks-of-Fuhrers-vegetarian-diet.html
     … a pak nám povyprávějte pohádku o tom, jak jste v životě maso nejedl :o)

    2. Na tomto webu jiz mnohokrat probrane tema nejedeni masa :-)) ,koukam ze stale vsak aktualni :-)))).pan Lubko me predbehl,sam jsem chtel panu Vendovi toho Hitlera taktez pripomenout.

     Pane Vendo,jen kratce.Osobne chapu co zde pisete,avsak jedna se o jednostranny pohled.Podivejte se Vendo,clovek naprosto spjatej s prirodou,ktery aby prezil musi zabit ziveho tvora,prece nutne jeste negativne neovlivnuje svou karmu.Vy skutecne verite,ze clovek ktery neji tela zabitych zvirat ,ale pritom dobrovolne scita volebni hlasy v nejakem urednim baraku je blize Bohu,nez ten ktery skoli treba srnce,aby mel na celou zimu potravu,a jeste se v duchu tomu zabitemu tvoru omluvi ?

     A pane Vendo jeste otazka.K cemu jinemu nez k jidlu, treba byli stvoreny ryby ?Jaky smysl by meli ryby ve vsech vodach sveta.A co lide,zijici v podminkach,ktere jim ani neumoznuji konzumovat rostlinou stravu (nebo jen casove omezene),napr. Inuiti,sev.amer.prerijni indiani,apod. ?A pane Vendo,pokud se rozhodnu zit mimo „civilizaci“ a na zimu si nachytam nejake ryby (abych pres zimu nechcipnul hlady),kterych je v rekach a jezerech jeste zatim skutecne dost,a budou tvorit muj jidelnicek,tak jsem na tom duchovne hur,nez nejakej intelektual,ktery nepozre nic ze zabiteho tvora,ale pritom vyuziva vsech vydobytku moderni civilizace,ktere ac neviditelne,stejnou merou maji vetsinou negativni dopad na zivotni prostredi ?

     Jiste,existuji mnohem dulezitejsi duvody pro nejezeni hoveziho,treba ekologie.A ano,prumyslova masova vyroba s jatkami a silenem masovem konzumu je jiste k placi.Ale tvrdit,ze nekonzumovanim masa ma clovek lepsi karmu,nez ten kdo ho ji,je zkratka nelogicky nesmysl vymysleny lidma.Stejny nesmysl,jak muslimove s nejedenim veproveho,ale jine jim nevadi.Hinduisti nejedi hovezi ,ale kure a ryby je asi jen jakysi hmyz.Zide zase vsechno pekne posveti aby to bylo skutecne koser,nez si to narvou do huby.Zkratka myslenkovy mlyn jak z nejake pohadky.Copak nejste schopen prohlednout,ze to vsechno jsou ritualy a zvyky vymyslene lidmi ???

     PS: vsadim se o lahev whisky,ze vyrobci GMO sní o vegetarianske populaci :-((((

    3. Lubkovi a Marťasovi,
     pánové, máte i nemáte pravdu.

     Někteří tu píší o vývoji člověka. Jestliže člověk před staletími žil na venkově z brambor, řepy, zelí, tuřínu, obilí, luštěnin, bylinkových čajů a maso měl sporadicky, nastal v nedávných dobách opravdový boom a maso je všude a na jídelníčcích u někoho i několikráte denně. I to je součást konzumního stylu života.

     Vývoj člověka dospěl do stadia , kdy si může o sobě / ne všichni / svobodně rozhodnout. A opět podotýkám, že individuálně, za sebe, každý sám. Vždyť já k tomu mými informacemi nikoho nenutím a ani nepředkládám argumenty např. z ekologie, ekonomie, „boomu“ civilizačních chorob, způsobených nadměrnou konzumací třeba i toho uměle vypěstovaného masa….atd.. Panu Staňkovi jsem jen doplnil, při jeho zde předkládané znalosti požadavků na duchovní vývoj a porážku temných sil, že pro postup vzhůru, pro meditaci, pro cestu k duchovnosti, je NEUBLIŽOVÁNÍ, nepůsobení utrpení jiným tvorům stvoření, tedy přístup k němu, to zásadní. On sám maso jí, tak se tomu vyhýbá a ze svých doktrín rozumování to záměrně vynechává. Jestliže má civilizace vyspět k ideálu, neudělají to za ní síly Prozřetelnosti, či jak je nazývá, ale sám člověk. V harmonii s přírodou, s láskou ke všemu živému, v jednotě s tím, co sem Bůh stvořil. Ale to je v pojetí civilizace planety a vývoje k ryzímu materialismu čirá utopie. Lidé někde žijí z dolaru ze dvou na den, nemají pitnou vodu, neznají a nemohou uplatňovat nic na hygienu života. Druzí se přežírají, „závodí“ mezi sebou, kdo má dražší auto, domy, šperky, milenky….. Přečtěte si k doplnění článek pana Kukliše zde na hlavních stránkách a snad pochopíte, kam to směřuje:
     http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014100001

     Mohla by potom vzniknout i otázka – pěstujete a zabíjíte miliony kuřat, prasat, hovězího dobytka a tak ubude duší pro život ve volné přírodě. Sami si život zabíjíte pro jídlo, bude vám, lidem, ubývat život dalších a dalších forem celé rozmanitosti přírody i cestou, kterou jim připravujete zásadním zhoršením životního prostředí. Proč ne?

     Nejen vy dva oslovení, ale všichni, kteří sem na stránky chodíte. Stravujte se prosím jak chcete, je to Vaše svobodná volba. Pokud studujete či praktikujete duchovní cestu, zapomeňte i na zásadu NEUBLIŽOVÁNÍ. I tady máte svobodnou volbu. Sami zabíjejte nebo si nechte pro sebe zabíjet zvířata, berte je z velkochovů, z jejich koncentračních táborů, které vymyslel sám pán tvorstva – člověk rozumný.

     Těch pár citátů slavných osobností? Zapomeňte. A pokud máte informaci, co řekl Hitler o tom, proč se stravuje vegetariánsky, sem s ní.

     Ještě sem během dne dám informaci jednoho slavného autora a téma opustím. Připomínám, že jsem reagoval na pana Staňka a na jeho opomenutí, že pohár / tělo člověka, jeho mysl /, musí být pro „nezrozování“ do dalších inkarnací náležitě připraven. To jeho osvícení nepřichází zadarmo ! Povšimněte si prosím zásadní informace pana Staňka tady je z jeho bodu 6/:

     Dosáhl-li duch duše potřebné kvality pro další existenci bez těla neboli osvícení, již se v těle nezrodí. Zůstává v neviditelném rozměru stvoření jako „anděl učedník“. (V jemnohmotné dimenzi.) Tam ovšem dále tvoří a učí se. (Ta hrůza pro mnohé, i v nebi se pracuje!) Většinou „má funkci“ průvodce, anděla strážného pro živé, nejčastěji příbuzné nebo kamarády za života. Nedosáhla-li duše za života požadované minimální kvality, biblicky věčného života, po pobytu v „čekárně na znovunarození“, křesťansky v očistci nebo pekle, se znovu inkarnuje s novým učebním plánem.“

     Povšimněte si prosím zásadní informace pana Staňka – „Nedosáhla-li duše za života požadované minimální kvality, biblicky věčného života, po pobytu v „čekárně na znovunarození“, křesťansky v očistci nebo pekle, se znovu inkarnuje s novým učebním plánem.“

     A tento člověk Staněk nezahrnuje do kvality v přístupu člověka akt NEUBLIŽOVÁNÍ! A tak je bohapustým jeho žvaněním, a také pokryteckým to, že „nedosáhla-li duše…..“. On dobře ví, že člověk má v sobě nástroj Satana, mysl, kterou, když neovládne a která když podlehne svým pěti obrovským nepřátelům, chtíči, hněvu, chtivosti, lpění a egu, tak není nikdy očištěn pro výstup. Sám je tak i důkazem opaku a slouží tu jako určitý nástroj temných sil. Pan Staněk je natolik zbabělý, že nechce ani o tom, jaké požadavky musí člověk naplňovat ve svém životě, diskutovat. Ony totiž všechna ta jeho poukazování na negativa tohoto světa, na konzumní styl života, na lhaní politiků, na práci reklamy, na špatné vzdělávání….., jsou jen a jen projevem myslí lidí, těch, co rozhodují a i těch, co konají. A ten projev mysli, nezvládnuté vášně mysli, která slouží tělu, smyslům, v uspokojování nízkých potřeb, zatímco by měla sloužit duši a být pokorným sluhou pro kvalitu života zde. A pak nastane to povznesení.

     Josef Staněk ještě píše.“ Jsem naprosto přesvědčen, že kdo se myšlením a skutky nechá vést Ježíšem, dojde k osvícení. “ Úžasné!! Ale Ježíš řekl i o lásce k bližnímu svému, kladl na to velký důraz. Jestli pan Staněk nechápe, že vývoj člověka musí zahrnout i to, že bližním je celý život planety v její Bohem dané celistvosti, tak je jen intelektuál, hrající si se slovíčky pro okouzlení některých lidí. I proto, aby si kupovali jeho knížky. Teoretické žvanění je jedna věc, praxe, kterou se má dojít k Bohu druhá.

     Pěkný den.

     Venda

    4. Teoretické žvanění je jedna věc, praxe, kterou se má dojít k Bohu druhá…
     Vendo, Vy jste snědl pana Staňka a on Vám pěkně leží v žaludku – ovšem takto k Bohu nedospějete a zůstanete jen u teoretického žvanění.

     (Ne to, co do vás vchází, ale co z vás vychází, to vás pošpiňuje. Máte-li aspoň špetku moudrosti, mohl byste ze zdejších příspěvků poznat, jaké špíny se máte zbavit.)

     A ve Vašem seznamu osobností chybí ten nejdůležitější: Bůh.
     Genesis 9: Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko.

    5. Vendo,a jak si to NEUBLIZOVANI predstavujete ??? aniz by jste pri tom neublizil ani komaru,mouse,mravenci,a dale pak cele plejade rostlinne rise ???Budete si davat mesicni svit na houbach??? A co ty houby ? Clovek ani nevi,jeli ta houba rostlina ci zivocich.Miluju houby,takze jsem duchovne necistej ?

    6. Dobré ráno na Floridu,

     můj záměr ukončit svoji činnost na zdejších stránkách ke konci tohoto roku se naplňuje. Ve své odpovědi Vám a Lubkovi jsem dnes ráno ještě napsal, že okopíruji něco pro autora J.Staňka – stalo se, viz. citace „Kniha Mirdad“.

     Neubližování – stručně jen sdělím – tattvy, esence, prvky, ze kterých je složen celý hmotný svět. Nižší život = rostliny s jednou aktivní tattvou v.člověk s pěti činnými tattvami. Tam, v tomto zásadním rozdílu je třeba hledat odpověď i na to NEUBLIŽOVÁNÍ.

     „Ten, kdo chce studovat fakta, musí k nim přicházet s nezatíženou myslí malého dítěte; teprve potom je může začít skutečně zkoumat.“ (Alexander Agassiz)

     Lze tu uvést i známý výrok, který ač stár téměř dva tisíce let, je stejným vyjádřením nezbytné čistoty jako podmínky k přijímání faktů, ale i víry či lásky jako atributů duchovního vzestupu – z Evangelia Matouše:

     „Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

     Mějte se hezky, vše nejlepší pro rodinu, dobré rybolovy a pokrok v aikidu.

     Václav Žáček /Venda/

     Vendo,a jak si to NEUBLIZOVANI predstavujete ??? aniz by jste pri tom neublizil ani komaru,mouse,mravenci,a dale pak cele plejade rostlinne rise ???Budete si davat mesicni svit na houbach??? A co ty houby ? Clovek ani nevi,jeli ta houba rostlina ci zivocich.Miluju houby,takze jsem duchovne necistej ?

     K Vašemu dotazu již jen krátce.
     O tattvách, esencích, ze kterých se tvoří život ve hmotě jsem již nekolikráte psal.
     Uškodit rostlině s jednou tattvou – voda – je to nejmenší zlo.
     Čím vyšší organismus, tím více tattev. Člověk

    7. Vendo, rozhodnutí odejít z těchto stránek je samozřejmě Vaše záležitost. Neprospěje to nikomu, ani Vám. Nesouhlasím s Vámi v mnohém. A roč bych měl ?
     Vyrostl jsem na selském dvoře, kde péče o zvířectvo všeho druhu bylo samozřejmostí, stejně jako to, že slepici, která nemá vidět třetí sníh se usekla hlava. Původně pro naše v JZD koně, když pracovaly pro nás na záhumence, jsem od mámy dostal dva krajíce chleba, aby věděly , že jsou doma. Záhumneková kráva byla přímo živitelka rodiny a se dožila myslím 13 let, jako poslední měla dvojčata telata a skončila na jatkách. Od štědrovečerní večere každé domácí zvíře dostalo něco dobrého.
     I člověku lze ubližovat třeba tím, že ho nutíme žít na konci života za hranicí důstojnosti, i když už žít nechce. A nemá to řešení.
     Některé věci nemají všestranně dobrá řešení, třeba konzumace masa.
     Představu pana Tichánka, jak v továrně teče bílkovinná kaše jako humální potrava, považuji za odporujcící přírodě, je to strava tak pro Frankensteina.
     Vendo, na Silvestra trochu propláchněte hlavu, pak se uvidí.

    8. Emo, žádné umlácení argumentama. Překopíroval jsem jen to, co jsem tady uvedl zhruba před rokem v jiném samostatném článku.

     A cítíte, že jsou za těmi sděleními opravdové osobnosti? A cítíte, že mají k tomu NEUBLIŽOVÁNÍ co říci?

     Pěkný den.

     Venda

 2. Pane Staňku, k mé otázce o Vašem vědomém ubližování bytostem, jejichž mrtvými těly se živíte, jsem dospěl po přečtení jen části Vašeho „učitelského“ článku.

  Až jsem dočetl až do konce, musím se ještě optat, a to na toto – ale nejprve Váš závěr :

  …….Jsem přesvědčen, že její rozuzlení přinese změnu směru jejího vývoje od růstu spotřeby k růstu kvality mezilidských vztahů. Vztahem mezi mužem a ženou a rodinou počínaje a spoluprací národů konče. Tato změna není uskutečnitelná na bázi materializmu, ale jen s nástupem vyšší míry poznání Podstaty světa, Boha. Jsem přesvědčen, že těm o ní usilujícím výše zmínění neviditelní vůdcové pomohou.“

  Změna směru vývoje a Vaše přesvědčení – od růstu spotřeby k růstu kvality mezilidských vztahů????? Když ale lidé ve stále neztenčené míře pojídají mrtvé maso zabitých živých tvorů, je jedno, zda svýma rukama nebo z pultu marketu, jak může dojít k růstu kvality mezilidských vztahů????? Vy sám, byť v roli „učitele“ nejdete příkladem. Jak může růst civilizace k duchovnosti, když tvář planety, obrovské plochy jejich dříve zelených pastvin je nyní proměněna v pouště / polopouště / – např. dříve pastviny Texasu. Jak může dojít ke stejnému, když obrovské plochy tropických pralesů jsou proměňovány na pole pro pěstování např.soje či manioku pro krmení zvířat, potažmo, pro pěstování zvířat pro zabíjení ???

  Píšete, a to zdůrazňuji – Vztahem mezi mužem a ženou a rodinou počínaje a spoluprací národů konče. Tato změna není uskutečnitelná na bázi materializmu, ale jen s nástupem vyšší míry poznání Podstaty světa, Boha.

  Jak změnit vztahy v rodinách, když rodiče, muži a ženy, nutí své děti jíst maso zabitých zvířat, mláďat zvířat. Není dodržování NEUBLIŽOVÁNÍ, tedy nezabíjení, a jako zvěrolékař byste mohl vědět, jak se ke zvířatům ve velkochovech chovají lidé / holokaust je proti tomu nic ! / to podstatné pro nástup vyšší míry poznání Podstaty světa, Boha?

  Myslíte si, že Vy kážete morální, kdovíjaká vyšší pravidla a zákonitosti a sám se nedokážete oprostit od pojídání mrtvého masa? Svého návyku, svých chutí? Kde je pak podle Vás pravda? A nebo v tom pro Vás není, evidentně se pasujícího do role učitele či kazatele, žádný rozpor ?

  Aby neviditelní vůdcové pomohli, nemusí i v té jen „obyčejné“ úrovni, jakou je stravování, zavládnout výrazná změna. A zrovna Vy byste mohl jít příkladem.

  Venda

  1. Vendo,
   jste vedle jak ta jedle. Problém tohoto světa opravdu není jezení masa. Pokud se podíváte na Ježíše, tak ten maso jedl – ryby, beránka atd. A pokud by to bylo opravdu důležité pro duchovní vzestup, tak by se o tom určitě zmínil.

   1. Pane Milane,
    to o rybách a beránku si myslíte Vy a pár lidí, kteří upravili Nový zákon a miliony těch, kterým to nevadilo, vč.papežů, kardinálů, biskupů a Duků…. .

    Řada lidí tu často zpochybňuje kroky ustavující se církve /ŘKC /, jako nástroje pro ovládání mas lidí a k tomu nutných a zdá se, že i pro tento účel přirozených zásahů do Ježíšova učení.

    Pokud považujete Ježíše Krista za toho, kdo přinesl nové učení a zákon lásky a přitom by jedl těla zabitých zvířat, můžete.

    Položím Vám jen jednu otázku. Papežové, církevní hodnostáři, jejich doslovná nenažranost, nenechala by z učení JK vymazat vše o hřích zabití zvířat pro pojídání masa, o karmě ?

    Podívejte se na ty opravdové výlupky z řad papežů. Mohli by takoví lidé činit to, co činili? :

    http://blisty.cz/art/22867.html

    Myslíte si, že tito vrazi, zhýralci jedli pouze suchý chléb a misku pohankové kaše a pily vodu ze studánek ?

    Pěkný den.

    Venda

    1. Jak je možné, že někdo tak duchovní, který ani maso nepozře, může být tak zatvrzelý?

  2. Je rozdíl, když člověk zabije zvíře, jen když má hlad, nebo zabíjí zvířata, aby nenažraní konzumenti měli narvaný mrazák, kožichy a suvenýry třeba z klů, nebo kabelku z krokodýla.
   Z Vašeho příspěvku mám pocit, že kdo jí maso, není duchovní člověk….

   1. Ad: „Z Vašeho příspěvku mám pocit, že kdo jí maso, není duchovní člověk….“

    Bingo Emo:))) Vaše intuice má pravdu, to je Vendova skálopevná víra :)

 3. Bod 7 je v dnešním stavu civilizace a pojetí času žijících obyvatel země momentálně zcela utopistický, řekl bych. Boj se zlem byl aktuální již od nepaměti i za našich pradědů i prababiček.
  To, že se Český národ neumí a nebo nechce poučit z chyb minulosti spočívá v tom, že názory žijícího a převalivšího se proudu starší generace není úplně správný, protože neumí na průběh vývoje otázky týkajícího smyslu života adekvátně odpovědět. Pravděpodobně vaši vrstevníci promarnili ptákovinami mnoho času oproti vám autore článku.

 4. Moc hezky napsané. Jen mám pár připomínek.

  Bod č.2 – Nebe nahoře, nebe dole,
  hvězdy nahoře, hvězdy dole,
  to, co je nahoře, je také dole,
  kdo toto ví, mnoho našel.

  Eugenius Philaletha v jednom svém díle uvádí toto její znění:

  Nebe nahoře, nebe dole.
  Hvězdy nahoře, hvězdy dole.
  Vše, co je nahoře, je také dole.
  Kdo to ví, mnoho našel.
  Poznej to, tak budeš bohatý
  a šťastný na zemi.

  Jak nahoře – tak dole, mám spojené spíše s astrologií

  Bod č.3 – delfíni nebo sloni….úžasná inteligentní zvířata

  Bod č.5 – duše čekající na své znovuzrození ví dopředu, do jakého těla se narodí. Takže už v těhotenství matky je v její blízkosti a ještě před porodem vklouzne do tělíčka mimina.

  Bod č.7 – nadvláda temných duchů v médiích a státech neskončí co nevidět, protože lidstvo prošvihlo několik šancí, aby se tak stalo. Směřujeme k totálnímu restartu……ne ještě je vlastně jedna šance – že konečně dojde podle Fatimského proroctví k zasvěcení Ruska. Když ale vidím, jak útoky proti Rusku zesilují, tak nevím….

 5. Emě. Vládu temných duchů na zemi nemohou ukončit lidé, protože temní mohou použít všech prostředků a proto, přestože jsou nepočetní, jsou silnější. Jejich vládu ukončí nikoliv nejedení masa, ale síly Stvořitele. Viz Janovo Zjevení.

  1. Já taky maso neřeším, to Venda :)

   Jo, Janovo zjevení….jak upozornila sestra Lucia na kap. 8 a 13
   Ono bude stačit, až zazní první 4 polnice a hodně lidí z toho bude mít šoking…

 6. Emě. Milá Emo, svojí dlouhodobou prací jste podle čitelných indícií žena, která bude rozkvétat i za těžkých i osudem zkoušených podmínek. :-)
  Rusko už během uplynulých let upozorněno k Fatimovskému Prozření bylo, jen nás o tomto jevu média neupozorňují. Rusko se v mnoha věcech poučilo a již neintervenuje do problémů cizích států, jak tomu bylo dřive a tímto přívlastkem chce orchestr temnot tuto zemi označit. U nás jsou lidé zaujatí proti této zemi pouze tím, že v roce 68 neuměli čelit nedobré invazi. Nyní jsou však útoky proti Rusku jen závistivá křeč Evropy i Západu.

  1. 1. odstavec – ó, děkuji :)
   2. odstavec – jste vedle jak ta jedle

  2. 2. odstavec … ne vedle jedle, ale totálně mimo :) Vy si asi představujete, že Ukrajina je v Rusku, že? :))

   1. Lubkovi A ta Ukrajina je v USA a ty tam jako všude přinášejí její prospěch. Zatím co já s těma „špatnýma očima“ vidím, že kam jde američan, jde tam pro dolary a prospěch. Tedy svůj.

    1. Pane Staňku, to se tady pořád musíte předvádět jako nabubřelý demagog, který se pasuje do role arbiter elegantiarum ála Venda?:) Reakce jednak nebyla na Vás a druhak odpovídáte stylem „vy zase bijete černochy“ na něco úplně jiného. Jestli jste už tak zaslepený, že nedokážete rozluštit smysl psaného textu tak Vám napovím: řeč byla o Rusku ne o USA, reagoval jsem na davida a ne na Váš šupovsky přihlouplý článek :)

    2. Všem diskutujícím děkuji, tentokrát je to polemika k věci a velmi se mi líbí. Citová zaujatost nevede sice k Pravdě, ale svědčí o opravdovosti. A ta vždy vede k cíli (Buddhova osmidílná cesta). Velmi mě pobavil Venda, protože jsem 10 let v podstatě vegetarián a maso jím jen tehdy, abych neurazil hostitele. A také jeho stať o neubližování jako klíči je poučná a chtěl bych ho vyzvat, aby popsal to neškodné, protože už šlápnutím na trávu ubližuje, nemluvě o plácnutí komára nebo klíštěte. Chce-li někdo znát můj názor, na rozlišení za stavu, kdy na světě dva dělají totéž a není to totéž, je to, vhled. Pohlédnu do Světla a okamžitě se neškodné a škodlivé ubližování rozliší. A vůbec vše se rozdiferencuje. I to, že zběsilý vegetarián Venda bude po smrti v úrovni, jako vegetarián Hitler. Proto dosáhnout zazření světla za života je klíčem k osvícení, což je moto článku. Nikoliv kázání. A pak vyhecován domnělou pravdou nemusím tvrdit jako Venda, že apoštolové a papežové vymazali Ježíšův pokyn k vegetariánství,aby sami mohli žrát a chlastat.

    3. Díky, já se už bála, že blázním, že to takto vidím sama a ono je nás přece jen víc :-). Holt v blázinci je přece jen vícero „špatných očí“. A to je fajn :-)

    4. To je krása, matko. Zamotat blázinec, tj. pravděpodobně odkoukané výrazivo od Honzy, s čímkoliv dohromady, podpořit to tu a tam „básničkou“ a nakonec konstatovat, že vše je fajn. Závidím. Fakt. Očekávám obvyklou reakci, že nechápu.

    5. Jakpak se má Tygr?
     Vida, už zapomínám.
     Nejsem si jista jménem Tygr….
     Ale nejspíš je to naprosto, ale naprosto jedno.
     Že opisuju?
     Ne tak úplně. K blázinci mám velmi blizoučko. Nikoliv vinou Honzovou.
     Jo a vyjadřuji se tak, jak umím.
     Možná je to pitomoučký, naivní. No a co.
     Tak se vyjadřuj taky po svým.
     Já to již hodnotit nemíním.
     Holt mám ráda Helenu a ty si miluj Martu. Je mi to šum a fuk.

    6. P.S.
     A vůbec – neprovokuj, nebo „vletím“ do Kavárny a budu zas za zmiji jedovatou …..

 7. Mimo téma – nevíte někdo, kde seženu obrázek Ostra Brama? Chci udělat kamarádce radost k lednovým Vánocům. Na netu se to prostě nevyskytuje….

    1. Vypadá, že je to detail z toho mého odkazu.
     Léčivá a ochranná ikona – ano, ikony jsou namalované velmi silné zářiče (i tvarové, podle způsobu kresby a zdobení drahokamy,…).
     U této nechápu, proč má tmavé konečky prstů, jaký to má účel, či je to znak pro něco jiného, nevím. Možná to jen špatně zobrazuje můj počítač.

 8. Pane Staňku, mlčíte. Lze mlčet. Ale Vaše praxe a Vaše zřejmé „dluhy“ Vás, byť jste tu slovutným autorem pro duchovní nabádání, dovede zase jen zpět do zrození, ač se můžete jakkoliv cítit osvícen.

  Máte-li zájem, podívejte se prosím na tyto stránky, které říkají něco o autorovi.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mikha%27il_Na%27ima

  Michail Naimy a jeho dílo „Kniha Mirdad“.

  Mystik Osho o ní řekl: „Existují miliony knih na světě, ale kniha Mirdad vyniká vysoko nad jakoukoli knihu, která popisuje samu podstatu lidské existence a vztahu člověka k Bohu uvnitř.

  Kopíruji z kapitoly 24, str.140 nazvané „Je spravedlivé zabíjet pro maso?“

  A speciálně doporučuji k přečtení Vám, Josefe Staňku.

  Mistr odpovídá na dotaz žáka : „Mistře, je spravedlivé zabíjet pro maso?“

  Mirdad: Živit se smrtí znamená stát se její potravou. Žít z bolesti druhých znamená stát se kořistí bolesti. Tak to ustanovila Prozřetelnost. Měj to na paměti a zvol si svou cestu, Micayone.

  Micayon: Kdybych si mohl vybrat, zvolil bych život Fénixe a krmil se vůní věcí, nikoliv jejich tělem.

  Mirdad: To je opravdu skvělá volba. Věz, Micayone, že se již blíží den, kdy se lidé budou živit vůní věcí, tedy jejich duchem, a ne jejich masem či krví. Pro ty, kteří touží, není tento den daleko.

  Ti, již touží, vědí, že tělesný život je pouhým mostem k životu bez těla. Takoví lidé si uvědomují, že jejich zastřené a nepřesné smysly jen úzkou skulinkou nahlížejí do světa pravého a přesného vnímání.

  Ti, kteří touží, vědí, že každý kus masa, jejž uříznou z těla svého bližního, budou muset dříve či později nahradit svým vlastním. Každou kost, kterou rozdrtí, budou muset nahradit svou vlastní kostí. Krev, již prolijí, budou muset doplnit z vlastních žil. Takový je zákon těla.

  Ti, kteří touží, se chtějí osvobodit z pout tohoto zákona. Proto potlačují své tělesné touhy na nejnižší možnou míru, a tak snižují svůj dluh tělu, jenž je ve skutečnosti dluhem bolesti a smrti.

  Ti, kteří touží, jsou zastavováni svou vlastní vůlí a touhou, zatímco ostatní potlačují své potřeby, pouze pokud jim to někdo přikáže. Takoví považují za spravedlivé činy, jež toužící sám v sobě potlačil.

  Ti, kteří nehledají vyšší pravdu, touží jen nacpat si kapsy či žaludky věcmi a požitky, zatímco ti, již touží, jdou svou cestou bez kapes a jejich žaludek není znečištěn krví ani utrpením jiné bytosti.
  Co získávají první na váze, to získává toužící na lehkosti ducha a sladkosti pochopení. …..

  Dva muži a tele sdílejí mléko jedné krávy. Jeden pohlíží na tele s myšlenkou, kterou mu přináší jeho tělo. Přemýšlí nad tím, zda by mu to něžné tělo mohlo poskytnout dostatek dobrého masa pro chystaný svátek u příležitosti jeho narozenin. Druhý muž však pohlíží na to tele jako na vlastního bratra a je pln soucitu s ním i jeho matkou.
  Říkám vám, že ten druhý se vpravdě krmí masem onoho telete, zatímco prvnímu stejné maso v ústech zhořkne.

  Mnoho z věcí, jež by se měly nacházet v srdci, si lidé místo toho strkají do žaludku.
  Mnoho z věcí, které jsou ukryty na dně lidských kapes, by k nim mělo ve skutečnosti nacházet svou cestu skrze jejich oči a nos.
  Mnoho z toho, co drtí lidské zuby, by mělo být ve skutečnosti drceno jejich vědomím.
  Lidské tělo toho mnoho nepotřebuje. Čím méně mu dáváte, tím více vám bude vracet. Čím více mu dáte, tím méně vám vrátí.

  Ve skutečnosti je tomu tak, že to, co je venku, vás naplní víc než to, čím naplníte svou spižírnu či žaludek.

  Protože nemůžete žít jen z vůně věcí, berte si z pohostinné země bez obav to, co potřebujete. Ne však více! Země je tak pohostinná a milující matka, že svým dětem vždy otevírá své srdce.
  Jak by tomu mohlo být jinak? Kam jinam by šla země a její stvoření, aby se nakrmily? Země se musí krmit zemí. Říkám vám, že žít na zemi znamená mít vždy čistě prostřeno a stůl mít plný potravy.

  Stejně tak, jako vás země zve na hostinu a vše na stole je vám k dispozici, tak i vy musíte pozvat zemi ke svému stolu a říci jí s naprostou láskou a upřímností: Má nevýslovná matko, tak jako jsi ty přede mne položila své srdce, abys ukojila můj hlad, tak já kladu své srdce před tebe. Vezmi si z něj, co potřebuješ.

  Dokud budete jíst srdcem, pak bude málo záležet na tom, co vlastně jíte.
  Má-li se to však stát vaší cestou, pak musíte mít dostatek moudrosti a lásky, abyste nezbavovali Zemi žádného z jejích dětí, obzvláště ne těch, jež přišly, aby zakusily radost narození a bolest umírání, těch, kteří se nacházejí v prostoru duality. I oni mají svou cestu, jíž se zvolna propracovávají k jednotě. Je pouze delší než ta vaše. Když je na této cestě zdržíte, budou i oni zdržovat vás na vaší pouti.

  Abimar: Když je veškeré živé stvoření odsouzeno k zániku z mnoha příčin, proč bych měl já mít výhrady být jednou z nich?

  Mirdad: Je sice pravda, že vše, co žije, je odsouzeno k smrti, proklet je však ten, kdo způsobí smrt jakékoliv živé bytosti. Zřejmě bys mě, Abimare, nikdy nepověřil tím, abych zabil Narondu. Víš, že ho velmi miluji a že v mém srdci není touha po krvi. Stejně tak Prozřetelnost neučiní člověka vrahem bližního ani zvířete, pokud v něm nenalezne vlastnosti vhodné pro nástroj vraždy.

  Dokud jsou lidé tím, čím jsou, budou se mezi nimi vyskytovat krádeže a loupeže, lži, války, vraždy a všechny formy temných a zlých vášní. Prokletý je však zloděj, lupič, prokleti jsou lháři a váleční štváči, vrazi a všichni ti, kdo ve svém srdci živí temné vášně. Ti, již jsou plni zla, jsou využíváni Prozřetelností jako poslové zla.

  Vy však, mí společníci, musíte očistit svá srdce ode všech temných a zlých vášní, jež by u vás Prozřetelnost mohla nalézt. Ona vás na oplátku učiní nositeli radostného poselství, úlevy od utrpení, zprávy o vítězství a zvěstování svobody skrze lásku a pochopení.

  – konec ukázky –

  Pane Staňku, veterináři v.v., co říkáte na větu : „Stejně tak Prozřetelnost neučiní člověka vrahem bližního ani zvířete, pokud v něm nenalezne vlastnosti vhodné pro nástroj vraždy.“

  Doporučuji Vám a prosím Vás, naučte lidi milovat své bližní. Nebuďte sám tím pokryteckým „badalíkem“.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Jednoznačně je druh jídla popsaný v bibli. A málo si toho všímají věřící. Zákaz masa tam není, ale ono není mezi doporučenými:
   (Gen 1:28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“)
   Gen 1:29 Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.
   (Gen 1:30 Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi a co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se.)

   Takže všechna flora ano, fauna nezmíněna.
   Dokonce bylo člověkem znalé civilizace řečeno – vy maso jíst musíte. Nejednou různí lidé diskutovali, že zkusili nejíst maso, ale nešlo to, museli se vrátit k masu. Například po jednom měsíci.
   Karel Makoň, velmi hluboko znalý mystik, maso jedl. Narozdíl od mnoha jiných. Ovšem sníst inteligentní zvíře nelze doporučit. Rozepsal jsem se kdysi o zvířatech: http://hledani.gnosis.cz/slovo-kristovo-3-vteleni-do-zvirat/

   Úkolem biologie, jako vědy, je – naučit se pěstovat svalovinu v továrně. Získávat maso bez zabíjení zvířat. Úkol se podceňuje, „důležitější“ je…

  2. Vendo, výše vyjmenované mistry „žeru“, jako všechny Parsifaly, kteří se mi dosud přihlásili, včetně vás.Kape jim na krbid a poroučí větru dešti. Ti ale neumí lidskou řeč.

 9. p. Staněk vo svojom článku píše:

  ….Rituál „posledního pomazání“ může být tou poslední pozitivní kapkou, která „nakmitá“ Ježíšova následovníka správným směrem. Znám i případ, že po „posledním pomazání“ se skoro mrtvý ještě zotavil a následně projevil jako zcela změněný člověk.

  Tento rituál je nezmysl už samotnou podstatou. Rituálnik – farár nie je doktor, aby vedel, že dotičný ,,ide otrčiť“ kopytá. Farár je len strašpytel, ktorý za ,,prachy“ vykoná akýkolvek rituál, lebo aj ON je len štátny zamestnanec, ktorý potrebuje ,,dieru“ a túto zo svojho oficialneho platu nemôže zvládať. Ani ,,hospodinky“ už nie sú ,,lacné“. Okrem ,,duševných traumat“, potrebujú ,,peníze“, dengy, prachy…

  A čo zabíjanie zvierat obetovaných pri náboženských rituáloch? Toto bolo podporované každým náboženstvom. A kde sa podela, ovca, krava , potkan, ktorého rituálne popravili. Mäso snáj zahodili, alebo ho požrali?

  A čo rituálne vraždy človekov? Aj toho ritálne zožrali a nielen Maorovia, či iní náboženskí fanatici.

  A čo samopojedanie ludí počas 30 rokov 20 storočia na Ukrajine, ked súdruh Stalin spôsobil hladomor? Bolo relatívne bežné, že svojich blížnych ludia ,,zožrali“. Ani sa im nečudujem, pretože hlad je ZLO od Hospodina…Alelujá….

  A zožrať ,,bytosť“ rastlinného pôvodu?!! To je akože O.K ? Túdle núdle aj to je vraj Hospodinovo dielo. Spomeňme si len na to JABLKO, čo zožrala Evička v RAJI. A odvtedy som zatratený a prečo aj Ja, ked som sa tej rituálnej žranice nezúčastnil? A keby aj, zožral by som to v dobrej viere a to nie ,,trestné“..

  1. Gilgamešova noha je opět smrdutá. Poslední pomazání neurčuje farář, ale zve si ho ten, který si myslí, že je na odchodu z tohoto světa nebo jeho příbuzní. Hovořit o nesmyslnosti jakéhokoliv křesťanského ritualu za druhé je opovážlivost, dříve než na smrtelné posteli zjistíte, že je to nesmysl. Budete mít pravdu, ale bude to pravda jen pro vás.

 10. Přečetl jsem několik diskusních příspěvků. Vybízí k zajímavým souvislostem: 1) Má život smysl? Ani Nejvyšší Zdroj (na této planetě často označovaný jako Bůh) nezná smysl technologií typu našeho vesmíru – vše je hra na sebepoznání Zdroje. 2) Je veganství dobré či špatné? Za smysl života lze označit evoluční vývoj každé bytosti – nyní nutností navyšovat svoje vlastní vibrace. Zajímavá skutečnost: většina chronických pojídačů masa má chronicky nízkou vibraci. Nelze přestat zcela jíst maso – v zájmu zachování vlastního zdraví, ale je nutné ukončit veškeré týrání zvířat v chovech i jinde. Pak se stáhnou démonické bytosti z naší planety, ztratí jakékoliv právo dělat nám totéž, co my děláme zvířatům. V budoucnu nebudou lidé jíst ani rostliny, vše živé i neživé je produktem Božského Vědomí. 3) Jsou všechna náboženství nedoložené výmysly za účelem ovládání lidí? Ateista má pravdu. Každý přeci musí vidět, že náboženství velmi účinně blokovala duchovní vzestup lidstva, jsou to mocné nástroje manipulace, a církve mají i v dnešní době velkou moc. Bohužel pan ateista nepřišel k pravdě prozřením, sám je totiž obětí zrůdného náboženství, které je tak sofistikovaně promyšlené, že se k němu hlásí mnoho lidí automaticky a zcela dobrovolně. Ateismus má velký potenciál vytvořit masy bytostí zcela odpojených od Zdroje, což by ve výsledku mohl být ještě větší zločin, než všechny zločiny napáchané církvemi. Jelikož však všechna náboženství vytvořili stále tentýž lidé, mnohdy pod diktátem démonů, lze všechny zločiny hodit do jednoho pytle. Nutné je však uznat, že na rozdíl od ateismu teistická náboženství přinesla i pozitivní věci, tj. riziko, že i zevně organizované náboženství posune duchovní vědomí jednotlivců, což se dělo, děje a je pro majitele tohoto světa nežádoucí, proto se postupně od teistických náboženství upuští a přechází na ateismus. Za jedinou výjimku mezi náboženstvími (nikoliv církvemi) lze označit křesťanství. Prvotní křesťanství bylo spontánní, i když bylo poté ustanoveno jako nástroj manipulace, stále mělo schopnost vytvořit jedinou civilizovanou společnost na této planetě. Křesťanství má stále velikou šanci na svoje očištění.

  1. Pořad jsem neviděl, Orwellovi fandím, problém je kde? Že to vysílala ČT ?

 11. p. Ema píše :

  Bod č.5 – duše čekající na své znovuzrození ví dopředu, do jakého těla se narodí. Takže už v těhotenství matky je v její blízkosti a ještě před porodem vklouzne do tělíčka mimina.

  Toto tvrdenie je v rozpore s Bibliou, pretože tam Adamovi ,,vdychol“ život cez ,,nozdry“, asi mal Adam rypák a nie NOS.

  Takže preto sú všetci ludia narodení zo ženy, len telá bez ,,ducha“.Nie som si vedomý toho, že by mi Hospodin bol vdýchol život cez ,,nozdry „v miminkovskom veku, či ako skautovi v pokročilejšom veku.

  Čo z toho vyplýva, všetci ludia narodení zo ženy, teda celé ludstvo je bezduché, čiže sme len biologické ,,roboty“, ktoré žijú ako stádo opíc a
  spestrenie tohoto ,,neživota“ si oživujeme vojnami, honom na čarodejnice a inými ,,prostopášnosťami“..

  Pripomeniem ďalšiu pravdu, že aj ženy už od ,,prvoopice“ Evy sú už tvorovia bez duše, lebo podla tej odpornej knihy Biblie, žena bola ,,zrobená“ z Adama tak, že jej prvý chirug na svete Netvor z hlbín vesmíru – Hospodin ,že mu vyrval rebro a z toho ,,koštialu“ ucápal ženu . A pretože DUŠA je nedelitelná, Eva sa k duši nedostala. Ani k omrvinke…

  A čo bolo ďalej? Pretože Adam už mal ,,vybarikovaného “ aj ,,vtáka“ a okolo seba videl, ako všetki ostatné zvery medzi sebou obcujú, len ON nič.Aby sa ukojil, a nemusel obháňať ovce , či lamy, na ktoré dosiahol, otravoval stále Hospodina, aby si aj On mohol užívať. Ten HO ,,anuloval“ a ostatné je už známe, lebo tuto odpornú prupoviedku ,,vymysleli“ zase tí naši známi zo Sumeru, len pri preklade sa dopustili židia chyby a slovo ,,rebro“ si poplietli s pôvodným významom slova a tak bol tento nezmysel zapracovaný do tej knihy kníh a počas tísícky rokov sa táto interpretácia dostala až ku kresťanom , ktorí sa touto hovadinou oháňajú, ako s ,,hotovou vecou“. Presne tak, ako sumerským opisom Zeme, ktorá je vraj rovnou doskou ,plávajúcou v okolitom mori.Táto náboženská dogma bola anihilovaná až po roku 1620…

  1. ad – pretože tam Adamovi ,,vdychol“ život cez ,,nozdry“, asi mal Adam rypák a nie NOS.
   ___________

   Nosní dírka (neboli nozdra, lat. Naris, pl. Nares) je vstupní otvor do nosní dutiny u savců a ptáků.

  1. Děkuju ,přesně tohle mi dnes sedlo ,psala jsem něco podobného rodičům ale trošku ostřejším jazykem ,bo už toho mám dost :)

   1. …resp. na video odkazu ruprechta.

    Pozorně jsem si pana doktora poslechl.

    Pan Staněk „udělal experiment“, protože nemohl spát.

    Cituji -„Vzpomněl si na „Tuláka po hvězdách“ /který býval pro své vhledy sešněrován ve svěrací kazajce až nemohl téměř dýchat – také jsem to četl = moje poznámka/ a.. najednou to udělá HU-U – v podstatě vycházíte ven krkem a já jsem byl mimo tělo…..- hupne nazpátek….ten nával“ !

    ? ? ? ?

    – – – – – – – – – – – –

    Tuto část videa beru od pana Staňka jako jeho příspěvek k silvestrovskému pobavení. To „vyzvracení“ se ven, mimo tělo, jak sdělil pan Staněk, a jak to pojmenoval ruprecht je tvrdé, ale jinak to snad nelze říci. A nebo ještě, pan Staněk se vyškytal ven, mimo tělo.

    Nechci a nemá cenu psát o jediné technice, kterou Stvořitel dal lidské duši pro návrat k Němu / i za života / ve fyzickém těle. Jen připomenu z mých mnoha předchozích diskuzí a hlavně příspěvků k mystice, že vědomí, vědomá pozornost se stahuje od chodidel, při postupném uzavírání devíti bran těla, přes které jsou smysly v interakci s vnějším světem. Ano, vědomí těla je postupně „odkládáno“, i když nadále vše funguje, a výstup nastává až při dosažení tzv.třetího oka /šesté čakry/ nad očima, kde za bdělého stavu sídlí duše a mysl. Toto třetí oko je desátou branou a jedinou, která vede dovnitř, jedinou pro vstup do nitra, do našeho chrámu Boha. Mimochodem, z těch devíti otvorů, které je nutné vědomě uzavřít, je sedm v hlavě. Ale tam experimentátor Staněk nedošel. Uzavřel jen dva spodní otvory, a to bylo dobře, byl přece v posteli-nechat otevřený např. jeden spodní otvor – svěrač, to by od manželky asi dostal a s experimenty by byl konec. ….. A škyt – hu-u, byl venku.

    – – – – – – – – – – –

    A tak to je vše k příspěvku J.Staňka. A nakonec i vše pro rok 2014.

    Mějte se všichni hezky v poslední den roku. I v ten je dobré, doporučuji, zklidnit mysl…., nevynechat své praktické duchovní cvičení, i když jste jen třeba ve stadiu relaxace.
    Do roku 2015 přeji všem hlavně pevné zdraví.

    Václav Žáček /Venda /

    P.S.
    Nic ve zlém, pane Staňku, naopak, pobavil jste mně. Vaše přednáška mi však ukazuje, že jste jeden z dalších „šarlatánů“. I když, přiznám, po osobním setkání s Vámi v Deštném, jsem lecčemu i věřil. Nyní je to pryč. A Váš krk, pane Staňku, je světovou raritou. Nakladatelství Agape Brno by si jeho vyobrazení mohlo patentovat jako logo.

    P.P.S.
    prodám velmi levně knihy pana Staňka:

    Otevření duchovního oka
    Česká otázka 2000
    Falzifikace a falzifikátoři českých dějin
    Spontánní úvahy nad otázkami všedního dne
    Svatý grál a energie života
    Duchovní příčiny nemocí

    1. Inu, někdo vychází pro názornost hrdlem, jiný skrze exkrementy…..
     Hezkýho Silvestra ať se to i nadále daří každému tak, jak je mu vlastní.

    2. P.S.
     výsledkem je vždy onen „netvor“ vesmírný. Či nesmírný ?

 12. Tedy Vážení,

  velice jsem se zasmál. Je vidět, že každý má svůj názor, včetně pana Staňka, autora článku. Přirovnal bych to k pracovníkovi, který má k ruce sadu nářadí, ale na povolování šroubků odmítá používat šroubovák. Buďto věc nerozebere vůbec, nebo s použitím násílí či jiných nevhodných nástrojů. Výsledkem pak pocopitelně je poškození věci a náš zkreslený pohled na věc. I když je snaha, tak začátky mohou být těžké.

  1. Diskuse pod článkem mě nesmírně pomohla, protože ukázala, že jsem v článku nastolil aktuální téma. Vyjevilo se mi, proč otázky nejsou v médiích kladeny. Mnoha lidem nenapadnou, další část žijících na ně nedovede odpovědět. Což teprve TV borci v hodu něčím či vědách nebo v moderním „umění“.Očekával jsem, že budu zpucován a poučen ve stylu : Staněk je pitomec, protože já adresný XY vidím smysl života v tom a tom. Jediný přemýšlející a odpovědný se tak v celé diskusi vyjevil pan Venda, který svůj smysl bytí nalezl a popsal jako nejedení masa. Pouze jsem nepochopil, proč napadl právě mne jako skorovegetariána, se kterým se setkal na makrobiotickém soustředění v Deštném? Který otázku výživy nepovažuje za klíčovou.

 13. Často jsem se dřív zamýšlel nad smyslem lidského života. Nevymyslel jsem nic moc, spousta utrpení, sem tam radost a štěstí, narodit se, předat štafetu a umřít. Proč?

  Odpověď mi přineslo až Nové zjevení Pána Ježíše Krista:

  LIDSKÝ ŽIVOT ve své zvláštnosti je procesem stavu, jenž existuje mezi PRAVÝM ŽIVOTEM a NEŽIVOTEM, a to za tím účelem, aby se PLNĚ ZPŘÍKLADNILY VŠECHNY důsledky, následky a výsledky AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU s tím, aby se umožnilo DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ pro VEŠKERÉ Stvoření a jeho multivesmír o PRAVÉ povaze něčeho zcela odlišného od pozitivního stavu, tak, aby každý věděl přesně, co nevolit.

  Podle správného smyslu a obsahu této definice nemůže lidský život být považován za pravý život. Avšak ani nelze jej považovat za zcela mrtvý život. Je to PODIVNÝ STAV, jaký nikde a nikdy před tím neexistoval ani nikde nebude existovat, až splní svůj účel, jak to odráží shora nabídnutá definice. Vlastně žádný jiný účel ani význam pro lidský život nikdy neexistoval, ani nebude existovat. Pokoušet se najít jakýsi jiný účel a smysl v tomto neobyčejném stavu, jenž se nazývá lidský život, je marným a hazardním podnikáním, které může v mnoha případech vést k sebevraždě.
  ————————-
  Negativní stav, neživot, mrtvý život = peklo = stav, kdy si někdo SVOBODNĚ ZVOLÍ ODMÍTNOUT Pána Ježíše Krista, dříve zvaného Nejvyšší a mnoha jinými jmény.

 14. Pro p. Staňka a pro Vendu.
  Kvalitativní podklad článek jisto jistě má, o tom není pochyb, tato pojednání čítávám velmi rád a jsou pro mě mnohdy přínosem. Na straně druhé se v článcích nelze dopátrat konkrétního časového ohraničení v bodě 7, protože to není prej známé.Je to pravděpodobně momentálně člověku zapovězené a neví to ani autor.
  Příčina dnešního sporu tkví v tom, že autor článku J.Staněk, když se dostává na svých přednáškách v podobě monologu do „ráže“, urazil několik lidí, že prý mají špatné stravovací návyky a že jedí špatně… Agresivní reakce Vendy je tedy karmická reakce na některé výroky J Staňka, když přehání.
  Ze strany pana Vendyho je asi oprávněná. Vidím to jako tvrdou rivalitu směřující k boji kohoutů, kteří se snaži někoho vytlačit ze svého působení, řekl bych. Když však osopitel bude mít sílu, možnost a pokoru vydat pár knížek jako pamětník Staněk, budu náležitě naslouchat. Nazdárek. David

 15. Opět jeden „myslitel“ Osopitel, který Oso pil a v důsledku toho vidí kolem sebe blázny. Možná by bylo dobré, co to k pití to „oso“ je. Přitom sám ví, ale nepoví!

 16. Karel v záchvate viery vo virtuálneho Ježišťoka sa vážne zamyslel ked tieto slová pložil na ,,virtuálny“ papier svojho PC :

  …..LIDSKÝ ŽIVOT ve své zvláštnosti je procesem stavu, jenž existuje mezi PRAVÝM ŽIVOTEM a NEŽIVOTEM, a to za tím účelem, aby se PLNĚ ZPŘÍKLADNILY VŠECHNY důsledky, následky a …

  Prišiel čas, ked na svoje ,,prestárle“ kolená sa dopočúvam , že existuje pravý a nepravý život.

  Was ist das, ten Pravý život? Je to snáj to, ked sa v živote akéhokolvek“ tvora objavuje v jeho bunkách, čiže v masohline podla Bibliotéky šróbovica DNA v pravotočivých ,,schodíkoch “ a ten nepravý život je taký, že šróbovica DNA sa z mäsohliny ,,vyparila“?

  A čo na to chudáčik Ježiško? Počul od svojho Stvoritela, čiže svojho Otecka – Netvora z hlbín vesmíru , niečo o DNA? Prd makový .

  Tvorcovia a pisálkovia Nového zákona si v tom čase mysleli, že život ako taký je schopný vzniknúť ,,aj zo špiny“ a liečiť lepru, slepotu , kostné zrasty, kostné vytočeniny, či v tom čase ,,syfilis“, či severskú nádchu sa dá aj SLOVOM. Načo boli v tom čase potom ,,felčiari“ a iní medikusovia?

  A ako to, že dnes táto schopnosť sa akosi vyparila a už sa pozabudlo, ako liečiť SLOVOM ? Na liečenie sú predurční ,,šibovatelia “ z Vysokej školy úplatkárskej.

  Že prečo úplatkárskej ? Pretože v slobodnej slovenskej gubernii, sa musí ,,cálovať“ vopred. Liečenie je až následne a bud vynde, alebo nevynde, ako za Ježištekovských čias. Pri nepodarkoch sa úplatok zásadne nevracia.To sa absolventi učia už v prvom semestri onej VŠ.

  A čo s tým má Ježišťok? No ON to spôsobil a teraz sa vyparil k svojmu Oteckovi a rehoce z výšin svojho úradu…

  Aj toto je moja predstave o ,,neživote“.Keď nemáš prachy, tak skap. Presne to zapadá do myšlienky klasika : Na čo sa babrať s jednotlivcom, keď ja na svete ,,lidí jako sraček“.

  1. ad: Keď nemáš prachy, tak skap.
   ______ Ano, tak to bohužel je. Slovíčko bohužel, neboli želbohu, jsem nezmínil náhodou. Není-li Bůh, je všechno dovoleno!

   1. Jenže někdy lékaři mohou pouze léčit a nevyléčí. Pak se člověk zkouší modlit, pokud ani sám si nemůže pomoci. Zbývá pomoc přírody, věřit v zázrak,… kéž by se stal, člověk vstal a začal chodit….

   2. Žádné bohužel. Lepší léky, péče byla odjakživa pro bohaté, až časem se dostane i na chudé a tak to pokračuje stále. Tahle normálně funguje pokrok a divím se, že si na to Honzo ještě nepřišel, ty taková kapacita přes fšechno. Podívej se na Steva Jobse, kolik měl miliard a jak dopadl.

    1. divím se

     Divíš se? Dneska se už nedivím vůbec ničemu. Ani takovejm pitomostem jako je „takhle normálně funguje pokrok“. Není-li Bůh, je všechno dovoleno a blázni bez rozumu se zničí sami. Myšlenky mají následky.

     Takzvaný pokrok je nejhorší zhoubnou nemocí, jaká mohla Matku Zemi potkat. (Dan Brown – Andělé a démoni)

     Plným právem lze o dnešní době říci: hledáš-li pomník naší hlouposti, stačí otevřít oči. Jen za svého krátkého života jsme byli svědky srovnání celých měst se zemí a vyhlazení pradávných náboženství. Měli bychom se ptát se svatým Matoušem, zda před sebou nemáme tak velké soužení, jaké svět od svého počátku ještě nezažil. Dlouho jsme žili v drzé jistotě, že člověk dosáhl postavení nezávislosti, díky němuž pozbyla důležitosti prastará omezení a zdrženlivost. A vida: v první polovině dvacátého století, na samém vrcholu moderního pokroku, jsme spatřili bezprecedentní výbuchy nenávisti a násilí; spatřili jsme, jak celé národy zdecimovala válka a vítězové proměnili poražené země v trestné tábory. Jedna polovina lidstva pohlíží na druhou jako na zločince. Všude jsou patrny příznaky masových psychóz. Nejhrozivější ze všeho je, že se objevují nejrozmanitější soustavy hodnot vzdalující se jedna od druhé, takže jeden a týž svět na naší planetě je zkarikován nepřeberným množstvím odlišných interpretací. Tyto známky rozkladu vzbuzují strach; ten pak vede k zoufalým a jednostranným snahám o přežití, jimiž se zmíněný proces ještě urychluje.
     ( http://www.distance.cz/myslenky-maji-nasledky )

     Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném. (George Bernard Shaw)

    2. ad.Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném. (George Bernard Shaw)

     Člověk,který rozumuje s láskou bezpodmínečnou v srdci,se přizpůsobuje
     lehce přírodě i dějům v ní.Člověk ,který rozumuje rozumem a nezná svou
     podstatu,se snaží přírodu vlastnit a přizpůsobit sobě samému bez
     uvědomování si katastrofálních důsledků svých závislostí.

     Veškerý pokrok není v rukou člověka a už vůbec nikoliv závilý na „rozumářích“.To lidská mysl snáší jen důsledky svých závislostí
     na „pokroku“,ve kterém spatřuje svou iluzi jistoty,jakousi ochranu
     před přírodou a její přirozeností.Pro iluzi pokroku nevidí,jak zdegradoval.
     Pro svou iluzi pokroku si vůbec není vědom,jak řeže větev,na které tak
     nadutě sedí.

     PS:To se jen říká,že Matka příroda.Příroda je Matce podobná a nám v ní spolu s Otcem poskytují PŘÍLEŽITOSTI vlastního sebepoznání.
     Velká Matka je totižto Absolutní Pravdou,vše ostatní je relativní až do pochopení jednoty duality.
     „Matka je studnicí poznání(projevenou v přírodě),kterou prosvěcuje Otec
     svým Světlem.“

     PS2:Včera tomu bylo sedm let,kdy s Božským Otcem mluvím zcela vědomě.
     Rozmlouvá s Ním každý člověk.Jen si toho zatím není vědom.
     Jsem si vědoma,že mnoho srdcí neprošlo zkouškami prestiže,a tak se snaží
     upoutávat pozornost a kupčit.Vykládají,čím vším musí člověk projít,co
     všechno musí..blablabla..,atd.

     No existuje cesta PŘÍMÁ-v Upřímnosti.Stačí Božského Otce s pokorou
     srdce,tedy čistou upřímností a otevřít Mu své srdce tou nejčistší Láskou,
     POPROSIT o Milost rozumu a Milost smrti.

     Problém poprosit Otce o Milost dělá každému spícímu.No mohou tato slova
     pomoci každému,kdo se ocitne(velmi brzy) v sračkách a na samém dně,jako
     se stalo mně a mnohým se děje nebo teprve začne dít.Můj příběh o tom,jak
     přijít o všechno a naučit se zříci světa(umírat) každý den.

     Nápis z jedné stély:
     „Miluj i Tar,aby bohů děl a načetl až tam,kam dospět jsi měl.“
     Nápis sahá do minulosti před našim letopočtem.Ten,kdo má číst,
     je Otec sám-Yehoshua.

    3. cituji:
     „Pokusil jsem se o pečlivý rozbor příčin a následků úpadku víry v normy a hodnoty, a k tomu jsem potřeboval najít *BOD, od něhož se vše odvíjí.

     Stále silněji však pociťuji, že to přece jen není v první řadě práce filosofická. Spíše jde o tušení jisté situace. Tušení, že svět ztratil svůj *STŘED a nyní touží znovu uvěřit v hodnoty a v povinnosti.“
     ( http://www.distance.cz/myslenky-maji-nasledky )

     *střed,bod = „kulička“,Matčin dar,drahokam,ze všech darů nejvzácnější,
     má jej ve svém srdci každý,jen jej nalézt v sobě samém nejdřív musí,
     v boji o svou „kuličku“ zvítězí jen čistou upřímností.
     V té kuličce je skryta Pravda,jež Láskou bezpodmínečnou mění vše
     na Moudrost,ve které spočívá i Nejvyšší Spravedlnost.
     Odpuštění nespočívá v přetvářce,nýbrž z lásky v porozumění.Porozumění
     nelze nalézt,ze strachu či arogance,ve lžích.
     Pravda netkví v historii či budoucnosti,ale v živé přítomnosti,v Živém.
     ———–
     K čemu je dobrá „kulička“?:
     15Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.

     18V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země.
     19Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech, do skalních rozsedlin, na všechny houštiny a na všechny mokřiny.
     20V onen den Panovník břitvou, kterou si najme za Řekou, totiž asyrským králem, dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou a ostříhá bradu.
     21V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce.
     22Nadojí však tolik mléka, že bude jíst smetanu, neboť smetanu a med bude jíst každý, kdo bude zanechán v zemi.

     Pozor na DVOJSMYSLNOST slov.Slova,to jsou obrazy.Obraz je složen z tónů,
     to jest kmitočtů.
     Nyní již vím,že Starý zákon není o historii,ale je v něm ukryt „poklad“
     pro další pokolení-pro nás od nás.Až tak hluboko jsme měli klesnout
     společně,že jsme si před námi samotnými ukryli Pravdu do symbolů a Písem.
     ———
     Děkuji Matce za dar nejvzácnější a Otci za to,že mi pomohl jej znovunalézt,
     byť boj o „kuličku“ a skládání nespočetných zkoušek,se bez urážek a bolesti neobešel.Bez opravdové Lásky v srdci bych o neustála,“hodnotu“ daru nepoznala.

    4. cit:
     “ Už čtyři století je člověk sám sobě nejen knězem, ale i učitelem etiky.“

     Ze samotné Podstaty tohoto světa je to lživé tvrzení.Jediným skutečným
     Učitelem zde,je samotný Božský Otec.Ukřižoval na čas Lásku,Duši,ve svém
     srdci,aby člověku ukázal,jak svět dopadá bez Lásky.
     Ukřižoval součást Svého Srdce(Vědomí),kterou mu tam vložila z lásky k Němu
     samotná Božská Matka.

     Pravda je skryta v symbolech všude okolo nás i v nás samotných.
     Člověk i společnost degradovali a degradují svou myslí bez lásky.Řízenou
     myslí Tím,kdo Jediný umí rozumovat rozumem.
     ————————————————————————
     http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011100003

     Ba:

     Lomoz, hluk plavby, zaměřované (na hromadění informací)údaje hromadit,
     má oprávnění, spíše,
     než pohled na roky trvající od vybuchování moře.

     Bojovník ty, já Tar, nejvyšší nabízející já jsem.
     Jednání, dohodu já nakládám plavbě řízené.
     Já vší silou učím, nově rovně, moře viděti.

     Překlad Ba:
     *** Síla pudů a živočišnosti,egoistická touha prosadit se na cestě životem,
     zaměřená na hromadění informací,zákonitě vede k emocionálnímu chladu,naklání se k němu více,
     než *vidění(rozlišení) toho,co je trvalé od emocionálních výbuchů(emočních tlaků),které jsou pomíjivé.

     *Dění okolo brání vidět(ke svému prospěchu) to,co je trvalé (než vidění toho,
     co přetrvává čas),místo emocionálních výbuchů

     ***Jsi bojovník(čtyři dohody),Já jsem Navigátor(který určuje-řídí-směr plavby),
     nejvyšší pokušení (Pokušitel) Já jsem.
     Já Tvořím(falešným egem) tvou osobnost na Řízené cestě životem.
     Já vší silou(prostřednictvím všeho a všech) učím(díky protikladům a změnami),
     nově zásadní životní změny srdcem viděti („chůze po vodě“).
     ————————
     B
     „Chlubivý(Hrdě) čti obraz, daný pílí k užitku věštce, otroky(větoro=větry) dvěma, co rok tu veslují si.
     Miluj i Tar, aby bohů děl a načetl(Yehoshua) až sem -dospěl si. „(dospěl jsi=došel si)

     Promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do dějů na cestě životem,je jedinečnou příležitostí
     k porozumění různých závislostí při svém zdokonalování se (procesem sebepoznání vpravdě) člověka
     *neulpívajícího s probuzeným vnitřním zrakem,*větry dvěma,jenž ukazují,kam vede slepá vášeň a otrocké
     závislosti,co *rok zde víří emocemi.

     *neulpívající: nezabývá se světskými předměty,minimalizuje své chtění,svou žádostivost
     *vítr=průnik duchovních prvků do vědomí z dvou opačných pohledů,k nalezení „kuličky“ rovnováhy v sobě
     *rok=kružnice okolo okraje světa,obzor přitom slouží jako ciferník

     „Miluj i Tar, aby bohů děl a načetl až sem,kam dospěl si. “

     Miluj i Navigátora,aby srdce strážil a „načetl“ až sem,kam dospět jsi měl.

     *Yehoshua je ten,kdo „čte“(prostřednictvím tebe) tvůj příběh (naviguje tvou mysl).
     *YeShu=starší z dvojčat Světla
     *Shu=Pán obzoru
     *strážce obzoru=rozhraní mezi dvěma stavy vědomí nebo mezi rovinami prožívání (například mezi rovinou pudovou a citovou)=“celník“.

    5. kapacita přes fšechno

     To si řekl ty, to je tvůj problém, stejně jako problém tvýho falešnýho (zkreslenýho) myšlení (vidění) vůbec. Žádný takový „velkokapacitní ambice“ ředitelů zeměkoule nemám a hlavně nepotřebuju (netušíš jaká je to svoboda). Stejně jako nepotřebuju žádnej „pokrok“, „růst“ ani „volnou soutěž“, zkrátka všechny ty iluze a nesmysly, lži a eufemismy, jejichž jediným cílem a smyslem je pocukrovat realitu, zakrýt a zamlžit pravou podstatu věcí a jevů, za kterou ovšem není nic jinýho a menšího, než tyranie fachidiotů a bláznů, zlegalizovaná zvůle a násilí, cesta do prdele, cesta do otroctví. Kdo chce vidět, ten vidí.

     Chápeš, že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení? (G. Orwell)

     „…mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí. Správné ideje přijdou samy, až závoje dohoří. Tak jako kopce v krajině získávají obrysy, jakmile noc ustoupí vlahému jitru.“(J. Stern)

    6. Komentář čeká na schválení.

     Áááá, pozor! Tak „komentář čeká na schválení“, no vida, zase nějakej „pokrok“ ňáký pokrokový hlavy a „schvalovací komise“!…-))) V blázinci se furt dějou roztodivný věci…-))) Jen žádné otázky, co?

    7. Odpověď jsem ti napsal a postnul. Zbytek je ovšem na „schvalovací komisi“ a povolané „kapacity“ přes fšechno ..:-))) „Tahle normálně funguje pokrok“, takže s případnou žádostí na „přezkoumání zamítacího stanoviska“, se obrať kam chceš..:-)))

    8. To se to kritizuje pokrok, když ho můžeš využívat, pokrytče. Kdyby si vážně onemocněl, ještě by si kňoural a prstíčkem hrabal. Takže zalez do díry a buď dobrej. :) hi hi (Po)

    9. ad: Kdyby si vážně onemocněl, ještě by si kňoural a prstíčkem hrabal.
     _______ Nevytvářej si žádný domněnky. Hmno, zatím jsem u tebe žádnej „pokrok“ v myšlení teda nezaznamenal a než příště začneš plácat infantilní nesmysly o pokrytectví, zameť si před vlastním prahem, pokrytče. To víš, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…:-)

     ps: a dost, jo? zase je s tebou jenom nuda. nomen omen…

    10. Nejsem žádná opička na gumičce jako ty. Možná ti to ještě nedošlo, ale čím se řídíš ty, já se neřídím, takže si nech svůj exkrement u svého nosu.

  2. A co různí bylinkáři, léčitelé, Žítkovské bohyně,…? No jo no, také za odměnu….

  3. Gilgamešova noho,
   život má v současném stavu pět odvozenin. Odvozují se z Absolutního života, kdož je Pán Ježíš
   Kristus. Bez Absolutního života by nebylo z čeho odvozovat, včetně popírání toho Absolutního života, jak to děláte třeba Vy. Tedy by nebylo nic.

   1. PRAVÝ SENTIENTNÍ ŽIVOT

   2. PRAVÝ NESENTIENTNÍ ŽIVOT

   3. SMÍŠEMINA SENTIENTNÍHO A NESENTIENTNÍHO ŽIVOTA – LIDSKÝ ŽIVOT

   4. MRTVÝ ŽIVOT – NEGATIVNÍ STAV

   5. FORMY MANIFESTACE ŽIVOTA

   Derivace třetí, čtvrtá a některé formy manifestace života NEJSOU přímými odvozeninami Absolutního života. Jsou odvozeninami sentientního a nesentientního života, jež jsou přímými deriváty Absolutního života. Jsou nepřímými odvozeninami v tom smyslu, že dar života a jeho principy byly použity některými SENTIENTNÍMI BYTOSTMI při VÝROBĚ něčeho, co původně NEBYLO počato v rámci Absolutního stavu a procesu života.

   1. Gilgamešovo noho,
    ještě bych k tomu dodal, že ta derivace 3 a 4 včetně jejich forem manifestace, bude odstraněna,až splní svoji užitečnost. Tedy poskytne dostatečné poučení o tom, jak by vypadal život který popře a „odpojí se“ od Pána Ježíše Krista. Pro nás je na tom smutné, že se to zkušenostně prožije na naší planetě.
    Tady taková malá vlaštovka o co asi půjde:
    http://www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6279-transevoluce-vek-lidske-dekonstrukce.htm

   2. MRTVÝ ŽIVOT :)))

    Fakt??? Suchá voda by tam nebyla??? Koukám, že Váš mozek je z toho Vašeho zkratkovitého NZVH aka PKJ zderivován nejmíň pětkrát :)))

    1. Lubko,
     nemůžu si pomoct, ale ty vaše smíchy mi přijdou křečovité. Čeká Vás v budoucnosti těžká deziluze.

   3. Všude jsou patrny příznaky masových psychóz. Nejhrozivější ze všeho je, že se objevují nejrozmanitější soustavy hodnot vzdalující se jedna od druhé, takže jeden a týž svět na naší planetě je zkarikován nepřeberným množstvím odlišných interpretací. (Richard Weaver)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference