mapa stránek || vyhledávání

Podklad světa

Člověk může klást důraz na náboženství – dnes snad 10 % lidí v Česku. Jiný zase na vědu.

„Realita je jen iluze, i když velmi perzistentní.“ A. Einstein

*

Jsou i lidé, kteří důvěřují oběma zdrojům – důsledně vycházejí z bible a k tomu tvrdě zdůrazňují vědecké výsledky. O převtělování se ani nezmíní, však dávným křesťanským otcům je zakázal zřejmě tehdejší vládce. Vědeckému poznání více než věří; vždyť nám je předává naše vlastní hledání.

„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ A. Einstein

*

Někdo zase předpokládá, že lidé musí být odjinud – protože odmítá takovou nepravděpodobnost, že život by byl jen na Zemi.

Upřímně řečeno, nedovedu si představit bádání, které by bylo pro praktický život méně užitečné, než je bádání o tvaru a vývoji vesmíru jako celku – kosmologie.
[Encyklopedie fyziky – Martin Macháček. Mladá fronta, Praha 1995, s.387]

*

Málokteří vědí svoje a mlčí. Člověk nahlíží člověku přes rameno, ale – odsud až posud.

„Kvantová technológia je veľmi pôsobivá. Ale vnútorný hlas mi hovorí, že to ešte nie je reálna vec. Teória vraví veľa, ale to nás ťažko priblíži bližšie k tajomstvám starším. V každom prípade som presvedčený, že On nehrá kocky.“ A. Einstein

*

Někteří lidé tuší, že nic nevíme – jako to chápal mudrc ve starověku. Sem tam se někdo setkal s nevysvětlitelnou náhodou. Pokud by člověka v 15. století sežehl silný laser, byl by to tehdy zásah Boží. Ať by takovou šlehu dala kterákoliv z všemožných civilizací. Dnešní násilné složky po takových paprscích prahnou.

Ověří-li si vědec hypotézu do té míry, že je hodna názvu teorie a osvědčí-li se teorie do té míry, že je hodna názvu teorie a osvědčí-li se tato teorie do té míry, že lze předpokládat změny jen v podružných hypotézách a nikoliv změny základní, pak v ni pevně věříme. Toto přesvědčení je neškodné, neboť takováto dokončená teorie si v rozsahu své platnosti nadále zachovává svou pravdu, i když bude později shledáno, že tento rozsah je omezenější, než se myslelo v době, kde se teorie razila. To platí například o celé klasické fyzice, která byla kvantovou teorií ve svém rozsahu platnosti omezena, avšak nebyla v pravém smyslu slova vyvrácena. s.74

Věřím například, že vesmíru vládne jeden jediný soubor přírodních zákonů, které si neodporují, a nejsou nikdy porušeny. Toto přesvědčení, které má pro mne charakter pevného východiska, vylučuje nadpřirozené jevy, a považuji tedy všechny jevy popisované parapsychology a spiritisty za sebeklamy.

Tento můj názor je zcela nevědecký. Nadpřirozené jevy by se mohly například vyskytovat velmi zřídka a v malém rozsahu a skutečnost, že jsem se s nimi v přesvědčivé podobě nikdy nesetkal, mě neopravňuje tvrdit, že existují nebo neexistují. Přiznávám se k osobní ryze náboženské víře, že existuje jen jeden velký zázrak a žádné zázraky v plurálu. s.75 [8 smrtelných hříchů – Konrad Lorentz. Panorama, Praha 1990. (Orig. 1973)]

*

Důvěřivost vůči lidskému poznání dorazil Karel Popper – filosof, znevažující naši nynější pravdu. Prosadil, že současné vědecké výsledky bývají vesměs neplatné. Buďto se v dalším – mění, upřesňují, anebo úplně odmítají, vyvracejí. A věda jeho zdůvodnění posoudila, připustila, přijala.

…objev těžké vody. Před tímto objevem nebylo na poli chemie nic jistějšího a ustálenějšího, než naše poznatky o vodě. Voda byla dokonce použita i pro „pracovní“ definici gramu. Vytvořila tak jednu ze základních jednotek experimentálních fyzikálních měření. Po objevu těžké vody však vyšlo najevo, že to, co jsme považovali za chemicky čistou sloučeninu, je ve skutečnosti směs chemicky sice nerozlišitelných, fyzikálně však velice odlišných sloučenin s velice odlišnými hustotami, body varu a body mrazu – ačkoli byla pro definice těchto bodů použita „voda“ jako standardní základ.

Takový historický příklad je typický a lze se z něho učit, že nemůžeme předvídat, které součásti našeho vědeckého poznání mohou jednoho dne ztroskotat. Víra ve vědeckou jistotu a v autoritu vědy je proto jen vytouženou myšlenkou: věda je omylná, protože věda je lidská.
[Otevřená společnost a její nepřátelé – Karl Raimund Popper. ISE, Praha 1994, s.348]

*

Je známo, že nové objevné myšlenky někdy vznikají na více místech světa společně. Bývají časově spřízněné. Nejen Popper, ale i Jung sledoval omyly lidského poznání.

Některá uzdravení nemocného či zraněného člověka má zdravotnictví až za zázrak.

Za jaký zásah považoval nacistický vůdce blátivý ruský podzim 1941 a dvě tvrdé nejmrazivější zimy 1941/1942/1943? To se nejspíš neví, jak posoudil Osud, který zničil jeho postupy. A na nějž sám spoléhal.

Výpočet pravděpodobnosti ohledně návaznosti takových tří přírodních zásahů by bylo málo. Bylo by třeba vložit i význam tehdejšího počasí, které pomohlo obráncům vlasti vůči vyvražďujícím dobyvatelům.

„Naše věda je založená na principu kauzality a kauzalita je považovaná za axiomatickou pravdu. —. Axiómy kauzality se otřásají v základech, nyní už víme, že to, čemu říkáme přírodní zákony, jsou jen statistické pravdy a jako takové musí počítat s výjimkami.“ Carl Gustav Jung [I- GING – Kniha proměn – Richard Wilhelm. Vydal Eko-konzult, Bratislava 1995. Přeložila a upravila Vilma Jamnická, s.6]

*

Zvláštní je ironický názor, že Boha lze nyní hledat už jen v hypotetických mezerách mezi sousedními Planckovými dílky 10-34 metrů. Jakoby Bůh neměl co říct k matematickým vztahům pro vesmírné záležitosti fyzikální, chemické či biologické, a i historické? Vždyť je to naopak.

A. Einstein: Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak.

Pius XII.: Matematika a náboženství jsou pro mne projevy téže Božské přesnosti.

* * *

Gamov: Jako mladý student v Oděse jsem měl v plánu stát se matematikem a „opravdovou“ čistou matematikou pro mne byly teorie čísel, topologie a teorie množin. Ale diferenciální počet, zahrnující i obyčejné a parciální diferenciální a integro-diferenciální rovnice, mě nikdy příliš neoslovoval – vždycky jsem se v něm ztrácel. Věděl jsem samozřejmě, že je naprosto nezbytný při řešení složitých vědeckých a technických problémů, ale já jsem ho prostě neměl rád. s.55

Bohr velmi dobře věděl, že jsem na tom se složitými matematickými výpočty ještě hůře než on —. s.61 [Moje světočára. Neformální autobiografie – George Gamow. Mladá fronta, Praha 2000. (Orig. 1970)]

* * *

„Věda se nesnaží o vysvětlení, stěží se pokouší interpretovat, převážně sestavuje modely. Modelem se myslí matematický konstrukt, který spolu s jistou verbální interpretací popisuje pozorované jevy. Ospravedlněním takového matematického konstruktu je jedině a pouze to, že se od něj očekává, že bude fungovat.“ John von Neumann

*

Pojmenovaný článek už zastaral?

Jestliže chcete zjistit, jak málo moderní fyzici o podstatě vesmíru vědí, stačí si uvědomit, že v souladu s jejich vlastním výzkumem nejsou schopni odhalit 96 % hmoty, z níž sestává vesmír! Je tomu tak proto, že těchto 96 % vesmíru nesestává z jejich takzvané „temné hmoty“ či „temné energie“. To jsou ve skutečnosti jen další smyšlené pojmy jimiž přiznávají: „O tom, co je tam venku, nemáme ani ponětí!“–

Ale i když jsou lidé tvrdošíjní, vesmír je mnohem tvrdohlavější a žádná lidská bytost pravděpodobně nikdy zcela nepochopí jeho tajemství; zejména ne tehdy, zůstanou-li lidé spoutáni v limitech bezduchého jazyka matematiky.

[Higgsův boson není částice – Mike Adams. WM magazín]

*

Měl snad Heisenberg na mysli Platónovu jeskyni – možnost světa jako virtuální reality? A také Schrödinger, Planck a Bohr.

„Musíme si uvědomit, že zatímco chování nejmenších částic nelze jednoznačně popsat obvyklým jazykem, řeč matematiky je i nadále postačující…

Myslím, že v tomto bodě se moderní fyzika s konečnou platností rozhodla pro Platóna.“ Werner Karl Heisenberg

* * *

Herci – diváci.

„Nepatříme do tohoto hmotného světa, který je pouhou konstrukcí, nejsme v něm, jsme mimo něj, jsme jenom diváci. To že věříme, že patříme do tohoto obrazu je, že naše těla jsou v něm.“ Erwin Schrödinger – Nobelova cena za fyziku 1933

* * *
„Z herce se stává divák platící
Než bolest začne sama tát
Ránu tvou pustí a pak ztrácí cíl
Jak silný teď kdo tu může stát“

Jak silná mám tu stát – Bob Dylan / Oskar Petr / Alžběta Kolečkářová

* * *

„Jako člověk, který celý svůj život zasvětil studiu hmoty, mohu Vám sdělit tento výsledek mého bádáni: něco jako hmota neexistuje, všechna hmota pochází z energie, která uvádí částice atomů do vibrací. Musím předpokládat že za touto energií je vědomí nebo chcete-li po staru, Bůh…“ Max Planck – Nobelova cena za fyziku – 1918

* * *

„Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořené něčím, co nemůžeme považovat za skutečné.“ Niels Bohr – Nobelova cena za fyziku – 1922

*

Onu vyšší Civilizaci, která nad námi je, zřejmě jen stěží lze zkoumat vědeckými metodami. Je nedostatkem vědy, čeho zatím nedbá. Zásadní skryté souvislosti fungují ve všech dobách. Jejich zkoumání se nedaří těmi stejnými metodami, jakými lze prošetřovat hmotu.

Právě uspořádanost konstrukce Vesmíru naznačuje Civilizaci za ním. Například proměnný relativistický čas byl nejen vypočítaný, ale je technikou i prokázaný. Jeho zpomalování sleduji zajišťované hypotetickým skrytým Zdrojem pulsů. Však i mobil, televizor, radiopřijímač, hodinky, a další – se samy od sebe nevyrobily. A rovněž obsahují vestavěný generátor pulsů.

Člověk nekráčí z omylu k pravdě, nýbrž od pravdy k Pravdě, od nižší k vyšší pravdě.
Vivekananda

 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. Pýcha člověka žijícího jen zlomeček času spočívá v tom, že svá „obrovská“ díla, kupř. hudbu Mozarta, filosofii Platóna, vědu Einsteina…….., považuje zde za vrchol svého snažení, ale nemá to s čím srovnat. Nevidí do budoucnosti a minulost? Tu lehce zapomíná.

  1. Vendo, práce Ensteina a spol. na minulost nezapomíná, srovnat ji lze, že minulost hodně překonává.

  2. ad. Pardal
   Pardal 20.5.2019 (10:35)
   Kdysi jsem při zahájení olympiády v Sydney zaslechla pár tónů zpívaných Aboriginci a byla to hudba z věčnosti.

  3. Matko, co je to věčnost z pohledu lidí a jak se projevuje?

  4. ad. Alois 20.5.2019 (17:22)
   Matko, co je to věčnost z pohledu lidí a jak se projevuje?

   ****Vy jste ty tóny neslyšel? Nebo nedej bóóže, totiž matko přírodo je vůbec nevnímal… ?

 2. Pane Tichánku, vidím celkem tři cesty. Od omylu k pravdě, od pravdy k hlubší pravdě a od omylu k většímu omylu. Ta poslední možnost je od hypotetických skrytých Zdrojů pulzů k vestavěným generátorům pulsů (mobil, TV..). Generátor pulsů v mobilu není hypotetický ani skrytý. Když necháte vybít baterii, tak budete bez pulzů a vesmíru s relativistickým časem je to fuk.

  1. Doplnil bych tam do těch pravd a omylů ještě nevědomost.

 3. Matko, ty tóny při zahájení olympiády v Sydney jsem neslyšel a tudíž ani nemohl vnímat. Byly to opravdu jen tóny nebo i snad akordy? Máte odkaz na tento ceremoniál? Rád bych totiž pochopil měřítko pro Vaše posuzování hudby z věčnosti.
  Pěkný den.

  1. ad. Alois 21.5.2019 (9:02)

   Neviděla jsem to od té doby, až opět dnes. Na videu v čase 22,26 začíná vystoupení původních domorodých obyvatel. A jsou tam okamžiky, kdy to na bytost dýchne…. Ale to si má každý najít sám, pokud vůbec ho to osloví….každý má to své, třeba i jiné…

   https://www.youtube.com/watch?v=dqdq883mmsQ

 4. Ještě jednou jsem si článek přečetl. A k jeho myšlenkám.

  Již samotný jeho název „Podklad světa“ něco napovídá. Ještě před hodinou jsem ale žil v omylu, že má název „Poklad světa“. Ono by to i korespondovalo s tím, že jsou citování někteří lidští velikáni a jejich moudra jsem chápal jako ty poklady. Význam slova podklad a poklad se ale dost liší. A tak si to celé zaslouží ještě můj nový pohled a pár slov pro pana Tichánka.

  V té iluzorní realitě, kterou dává autor hned do první citace je ale jasné i to, že iluzorní podklad může být /a je/ i nestálý, i vratký, i nepevný…., jaké kdo chce přídavné jméno? ( perzistentní může mít i různé stupně naplněnosti ) Dovolil bych si tedy se slovutným Einsteinem nesouhlasit, /realita/iluze nemůže být nikdy stálá, trvalá….pak by to nebyla iluze. /citát zněl – „Realita je jen iluze, i když velmi perzistentní.“ A. Einstein.

  Člověk ale žije ve svém krátkém, pomíjivém životě v iluzi rád. Pokud to není iluze s pozdějším projevem dopadem reality fatální /na jednotlivce/, vždy se s tím nějak vyrovná. Kupř. žiji v iluzi, že naši fotbalisté se dostanou na evropský šampionát. Postupně se iluze se špatnými výsledky mužstva bortí a ten, kdo ji měl za pevnou, jen mávne rukou. Ta realita podkladu světa se může někomu jevit jako pevná třeba v tom, že za svého života v tomto 21.století nepozná nic, co by ji nějak zásadně změnilo. Věda mohla udělat výčet katastrof; a vida, za měsíc dojde k neočekávané erupci na Slunci a realita se mění a iluze též.

  A.Einstein řekl o čase: „Čas je jen iluze.“ Takže k jeho iluzorní realitě lze přiřadit i iluzorní čas??

  Zdroj: https://citaty.net/autori/albert-einstein/

  První podklad světa může být, podle mne, jako viklající se kámen v základech.

  Druhá citace A. Einsteina z článku pana Tichánka je z mého pohledu podivná a trošku pochybuji, že ji takto řekl: „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ A. Einstein
  Divní jsou ti „bohové“a které tím výrokem asi tento génius vědy myslel? Že Einstein měl ale spíše jednoho Boha, na to lze usuzovat z jeho dalšího citátu, v článku p.Tichánka neuvedeného: „Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

  Jen doplním, že ten, kdo věří v Boha, nebude působit na veřejnosti s nějakým falešným právem na poli pravdy a vědění. Takový člověk je člověkem pokorným. A ten, který si osvojuje to právo soudce……, ten do toho jde s naprosto jiným cílem a případný smích bohů je mu samotnému k smíchu, neb asi netuší, oč jde. Bůh existuje i pro ty, kdo v něj nevěří. Zrovna jako zřejmě existuje například neutrino pro všechny, i když na něj mnozí nemusí věřit.

  Podklad světa, jako víru v Boha, bych tedy za sebe bral.

  Třetí podklad světa v tvrzení – viz. z článku : Upřímně řečeno, nedovedu si představit bádání, které by bylo pro praktický život méně užitečné, než je bádání o tvaru a vývoji vesmíru jako celku – kosmologie.
  [Encyklopedie fyziky – Martin Macháček. Mladá fronta, Praha 1995, s.387]

  Tak to je pro zdejší vědeckou komunitu diskutujících slovo do pranice. Zvláště když wikipedie říká, že: „Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.“

  Ale chápu Martina Macháčka. Jak jsou nicotné ty mikroskopy a teleskopy v té /zdánlivé/ nekonečnosti vesmíru a toku času. A to prosím, podle mne, jen v tom trojrozměrném světě.

  Tento podklad světa je otázkou, která nenechá v klidu lidský intelekt a je neustálou výzvou, která odpovídáním na mnoho otázek nabízí i mnohé odměny lidem, kteří se tomu věnují. Jak by ale řekla moje prababička. A toho se najím? Kapři, lenochodi, vrabci, žirafy…….., ti to mají také u zadní části těla.

  Nad vícero podkladů světa se dnes již nedokážu zamyslet.

  Václav Žáček

  1. Vendo, píšte :
   Druhá citace A. Einsteina z článku pana Tichánka je z mého pohledu podivná a trošku pochybuji, že ji takto řekl: „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ A. Einstein
   Komentář : má pravdu, přdsedo!
   „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ — Albert Einstein, Kniha Chatrč, kap. 11, str. 151.
   Třetí podklad světa v tvrzení – viz. z článku : Upřímně řečeno, nedovedu si představit bádání, které by bylo pro praktický život méně užitečné, než je bádání o tvaru a vývoji vesmíru jako celku – kosmologie.
   Zdroj:
   https://citaty.net/citaty/275841-albert-einstein-kdokoliv-si-mini-osvojovat-pravo-soudce-na-poli-pr/
   https://citaty.net/autori/albert-einstein/
   Einstein bude překvapen, až se v posmrtném životě setká s těmi, kdož z něj udělali guru ezoteriky.
   Vendo, citujete :
   „Třetí podklad světa v tvrzení – viz. z článku : Upřímně řečeno, nedovedu si představit bádání, které by bylo pro praktický život méně užitečné, než je bádání o tvaru a vývoji vesmíru jako celku – kosmologie.“
   Komentář : Zkoumání vesmíru (hlavně kosmonautika) přináší pokrok technologií na Zemi.
   Praktickou použitelnost nevidím, až se nedožitá karma vrátí zpět na Zemi dožít v někom jiném, kdo za nic z toho prohřešku nemůže.

  2. Dovolil jsem si „pár slov pro pana Tichánka“.

   Vaše názory Pardale znám a nechávám je být jako možný námět pro reakci pana Tichánka, autora článku.

   Pěkný den.

 5. Další podklad světa – V každom prípade som presvedčený, že On nehrá kocky.“ opět A.E.

  On = Bůh, ne nějací bohové.

  S námi si nikdo nehrá, leda tak můžeme chápat naše manželky či jiné okolnosti z našich životů, které přicházejí a odcházejí podle Zákona.

  Bůh je tak něco obrovského, nepředstavitelného, co přesahuje všechno, co tu je, ať jsou to jakoby nekonečné rozměry tohoto vesmíru, který jen tušíme a jeho ty nejvzdálenější galaxie, jejichž pro nás neznámé hvězdy poblikávají někde v netušených temnotách.

  /omlouvám se těm, kterým On sedí na klíně a rozmlouvá s nimi/

  V tomto podkladu světa říká Einstein, že dokonce jeho „vnútorný hlas mi hovorí, že to ešte nie je reálna vec.“
  No bodejť. Jen teď a tady, třeba i padesát let zpět a nebo za dalších třicet, budou nové a nové teorie. Ty se musí tvořit. Zrovna tak, jako si sejeme mrkev, kopr či sázíme brambory.

  Konrad Lorentz :“……Věřím například, že vesmíru vládne jeden jediný soubor přírodních zákonů, které si neodporují, a nejsou nikdy porušeny. Toto přesvědčení, které má pro mne charakter pevného východiska, vylučuje nadpřirozené jevy, a považuji tedy všechny jevy popisované parapsychology a spiritisty za sebeklamy.“

  A pokud by se něco takového objevilo, tak to dostane nějaký bludný kámen od spolku klasických starších vědeckých pánů. A tentýž pán pak píše: „….Přiznávám se k osobní ryze náboženské víře, že existuje jen jeden velký zázrak a žádné zázraky v plurálu.“
  SOUHLAS Jak jinak. Mnohost je jen jedna. Kdo zná jinou?

  A další podklad ? K.R.Popper – věda je omylná, protože věda je lidská. !! Tesat. Neomylný je jen Jeden.

  A další podklad? „…..přírodní zákony, jsou jen statistické pravdy a jako takové musí počítat s výjimkami.“ Carl Gustav Jung

  Rouhání se, nic jiného, protože Zákon je Zákon. Bůh je mnohem více než statistické pravdy. /před měsícem se všichni po suchém dubnu báli vzniku pouště / zde – i já/ a teď jsou obavy ze záplav/ A nebo jinak – Stalin si uměl objednat bláto a mrazy? Ne. Vše mělo být tak, jak se později ukázalo, že bylo. Moji rodiče pamatovali, jak se pro německou armádu vykupovaly králičí kůže. Ještě že Prozřetelnost Vůdce povolila v Protektorátu lidem na venkově pěstovat králíky. Kolik životů vojáků Říše to asi zachránilo.

  Pro dnešek zase dost.
  Zdravím do blízkých Letovic pana Tichánka.

  Václav Žáček

  1. Díky, Václave, za pozdravení, také zdravím.
   Před desítkami let jsem byl překvapen Macháčkovou učebnicí „Encyklopedie fyziky“. O náročných záležitostech – lze psát srozumitelně. Pro Pardal: významy v kosmologie – kosmonautika jsou odlišné.
   *
   Pardal komentuje citaci: „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ A. Einstein
   Komentář : má pravdu, přdsedo!

   Není mi srozumitelné, kdo má pravdu? Zařazení citace nebo pochybující Venda?
   Pardalem nalezený původ: „Albert Einstein, Kniha Chatrč, kap. 11, str. 151.“ ukazuje, že jde o literární dílo. Román. Je to citace nebo autorova licence? Zajisté se lidské poznání mění, vyvrací – podle přínosu Karla Poppra, a následně se mi jeví „zdrcení smíchem bohů“ výstižné.
   Ke knize – v dlouhé diskusi se také píše:
   „Když do toho zamotáme Boha, může se spousta lidí už dopředu zavřít. Zvlášť je-li Bůh černoška a asiatka a ještě jeden „přičmoudlík“… Myslím, že autor chtěl jenom jakkoli narušit stereotypy o představě Boha, —“
   https://www.databazeknih.cz/knihy/chatrc-28576?c=all

  2. Pane Tichánku,
   když píšu Vendovi, „má pravdu..“ tak to asi není pravda Vendova, to by se psalo „máte pravdu“. Takže jsem Vám dal zapravdu a k čemu je ten Váš další rozbor?

   Píšete : Pro Pardal: významy v kosmologie – kosmonautika jsou odlišné.
   Komentář: To ví každý. Jde o to, že pokrok kosmologie by nebyl možný bez orbitálních teleskopů a pokroku techniky a elektroniky, který pak má využití na Zemi. Nevím, co je na tom k nepochopení. Kosmologie není jen filosofie, ale je to vědecká disciplína podepřena přístrojovou technikou a výsledky měření.

   Pročtěte můj příspěvek Pardal 23.5.2019 (11:15).
   Bod 4) Snažím se Vám naznačit, že věda hledá jak zaplnit současné mezery ve vědění a že v rozšiřujícím se poznáním nové vzniklé mezery zaplnit nelze. Vaše snaha dlouhodobě se mi jeví opačná. Vytváříte mezery tam, kde nejsou ( věčné problémy s iracionálními čísly, prostorem, časem, realitou).

 6. Pane Tichánku, nerad bych byl Vaším stálým oponentem. Jde mi o jenoduchou věc. Vy zpochybňujete realitu, čas, rozpínání kosmu, smysl iracionálních čísel a podobně. Většina Vašich výhrad k vědě pak směřuje k tomu, že její postoj k mnoha jevům ( Velký třesk, vnitřní struktura hmoty, důsledky teorie relativity..) není dokonalý, mění se časem. Jsou to jevy tak složité, že navozujete, že to vše řídí Bůh. Tím vzniká zásadní problém, co ( nebo kdo) je Bůh. Když vezmu Bibli, tak je z dnešního hlediska pořímo rasistická. Vyvolený židovský národ, Bůh po desetisících likviduje nebo pomáhá likvidovat pronárody, židovské odpůrce nesprávně nebo vůbec nevěřící.
  Můj názor: ¨
  1) Snažím se respektovat tradici křesťanství především s jeho velmi dobrými stránkami, které po dvě tisíciletí utvářely dějiny a civilizaci.
  2) Boha si představit nedovedu, což neznamená, že neexistují neznámé nebo i pricipiálně nepoznatelné principy, které vedou ke vzniku a vývoji vesmíru, jeho stavbě makrosvěta i mikrosvěta a jako nadstavbě toho všeho vzniku a vývoje života, člověka a možností jeho myšlení, poznání a tvoření včetně techniky.
  3) Poznání se rozšiřuje jak o kosmu, jeho vývoji sledovaný zpět k Velkému třesku, tak do nitra hmoty a podstaty života a přenosu dědičných informací. To obrovské neznámo se dalším poznáváním nezmenšuje, nedostáváme se k naplnění jeho poznání ani vědeckým poznání, naopak neznámo se zvětšuje a je stále rozmanitější a obtížněji pochopitelné.
  4) Tento neustále se rozšiřující dosud nepoznaný a v konečné fázi nepoznatelný princip můžu chápat jako všemu nadřízený systém, který lze shrnout pod pojem Bůh.

  1. Realitu nezpochybňuji, nýbrž je otázkou, čím je vytvořena. O realitě nás přesvědčují naše smysly. Je za jejich informacemi hmota nebo Informatika?
   Čas vysvětluji.
   Zdůvodnění největších rudých posuvů pro záření vzdálených galaxií jsem navrhl jinak, bez nutnosti rozpínání délky prostoru. K velkému třesku jsem napsal pouze „Věda na něj usuzuje z více příznaků, také z Dopplerova posuvu barvy světla.“
   Geometrie, daná lidským zrakem, nemá iracionální čísla. Pak teorie Euklidova prostoru je mi méně důvěryhodná.
   Nedávno jsem se vyjádřil k pojmu Boha, je nutné nejprve stanovit, popsat, definovat.

 7. Kurňa chlapi, Planck je moudrý, ale Putin ví víc :

  „Jako člověk, který celý svůj život zasvětil studiu hmoty, mohu Vám sdělit tento výsledek mého bádáni: něco jako hmota neexistuje, všechna hmota pochází z energie, která uvádí částice atomů do vibrací. Musím předpokládat že za touto energií je vědomí nebo chcete-li po staru, Bůh…“

  Toho Bohdá nebude, aby k této změně technológie došlo !!! ANEB – podklady se měnijó !!

  https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/11309-putin-varuje-technologie-hrozivejsi-jaderna-zbran?redirect=%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_cur%3D467&fbclid=IwAR1ElWK-9IRklqt_imN-C0ldlqQGxLPNpN51n3xFOYLcVVN6oAYoxsWhbzg

  Singularita v každym jednom z nás vyhrá na celé čáře .

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference