mapa stránek || vyhledávání

Pozor na relativitu, a doplněk

Každý má svou pravdu – dozvídáme se také. Jenže, někdy jsme si ji ohnuli pod názorem silnějších, nadřazenějších, například… Ke své škodě, nejspíš dlouhodobé.

Nemusí být potřebné vymlouvat dítěti jeho názor, dávat nepřímo najevo, že je neznalý, tedy snad až hloupý. Je-li možné, přát mu jeho pravdu. Vzpomínám, že jako šestiletý také jsem chtěl mít svou důležitost, jako ti starší. Vymyslel jsem si pádný zážitek: viděl jsem srážku aut, a byli tam čtyři mrtví. „Jak jsi to poznal, že jsou mrtví?“ „Když je vytahovali, tak se nehýbali.“ Na to nikdo nic neřekl. Poznal jsem, že mi takovou fantazii nevěří. Odmítnutí jsem pochopil z jejich mlčení. Či snad pomohla i intuice, vliv vlastní duše?

*

Před stoletím bylo potřebné vysvětlit jednu ze základních fyzikálních nesnází. Proč se při každém ověřování rychlosti světla zjistí totéž? Žádná změna, ať se Zeměkoule pohybuje tam či jinam. Nikdy se proužky světla nepohnou, nenastalo očekávané sčítání rychlostí.

V jistém směru pomohl Einstein svým názorem – každá soustava má svou plnou důležitost. Tato má svou pravdu, stejně jako tamta. Jeden koráb prolétá Vesmírem kolem druhého. Každý z nich má mít za to, že jeho čas je správný, kdežto ten druhý má čas pomalejší – vždyť se pohybuje, letí.

Již v 19. století Antoon Lorentz stanovil výpočet – transformaci časů, ve snaze přiblížit souvislosti s pohybem světla. Vzniklá kvadratická rovnice – aplikovaná Pythagorova věta, byla použitelná k Einsteinově teorii relativity. Kde každý má svou pravdu, a údaje o čase jsou relativní. Oběma se vyhoví: 2>1 a současně 2<1.

Tento přístup byl přijatý, ačkoliv v dalších desítkách let se vyskytovali i fyzikové s jinou pravdou; relativitu odmítali. Velkou důležitost měli i elity, rozhodující tehdy dávno o Nobelově ceně za fyziku. Za teorii relativity ji jejímu tvůrci nikdy nepřiznali. Sice souvislosti s gravitací a i další jsou výstižné, mimořádně hluboké, avšak právě zásada relativity se jim mohla jevit málo důvěryhodně.

*

Dnes můžeme posuzovat jinak. Domnívám se, že relativita fyziky 20. století není k uvěření.

Kosmonautům, vzdalujícím se Zemi, jejich rychlý let zpomaluje čas. Nejsou tak pošetilí, aby snad tvrdili, že to my na Zemi se rychle pohybujeme od nich pryč! A oni že jsou bez pohybu – že při jejich startu zrychlovala Země. To by se zpomaloval čas nám, pozemšťanům. Nic takového.

Při obíhání vesmírné stanice kolem Země se uplatňují změny času, jak je určil Einstein i jeho předchůdci. Vlivy rychlosti pohybu a gravitace odliší čas na oběžné dráze oproti pozemskému. A opět – žádná relativita. Za letu i po úspěšném přistání se ukáže, že měřené časy jsou odlišné. K tomu zavedené výpočty jsou výstižné.

Vypraví-li se několik korábů, na různé trasy, pak po návratu na Zem mohou mít každý jiný čas na svých hodinách. To připomíná, že čas se měnil jim, s jejich vzdalováním a urychlením. Opět příklad, že relativita – rovnocennost časů na korábu a na Zemi je zpochybnitelná. Neplatí. Kdežto platí 2>1 a současně 1<2.

Dalším řešením je Vesmír, propracovaný všemi prostorovými a časovými body.

 


 

Bohumír Tichánek

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

30 komentářů

 1. Pane Tichánku, našel jsem video, které komentuje knihu Tomáš Košumberský : Teorie ČASU – teorie nerelativity
  https://www.youtube.com/watch?v=CayZ4m7ckrg
  Komentátoři mluví dobře, chyba autora knihy je v samotném pojetí relativity. Je to jen jeho teorie, ale nemá žádné důkazy. Jen říká, relativita je špatně. Uvádí příklad z knihy (?), že se točí kýbl. V soustavě spojeném s kýblem se točí země ( vesmír). Speciální teorie relativity je o inerciálních soustavách, to je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. To rotující kýbl není. Komentátoři také dobře mluví o tom, že nelze vše vyvozovat matematicky, i když fyzika matematiku hojně využívá.
  Obecná teorie relativity souvisí se (silným) gravitačním polem, zakřivením časoprostoru atd. V gravitačním poli jsou typické pohyby těles nikoli po přímce.
  Komentátoři jen trochu zabreptli dilatace délek, má být kontrakce délek. Souhlasím, že tzv. zjednodušení fyziky – patrně autorova Fyzika 2
  https://time-theory.info/wp-content/uploads/2020/09/fyzika2_0.pdf
  tím, že všechny veličiny se budou vyjadřovat pomocí času, je obludná komplikace, která nikam nevede.
  Jiná videa s tématikou relativity
  https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18
  https://www.youtube.com/watch?v=6giNhsADTl0
  https://www.youtube.com/watch?v=Xq8m6Ub67Uc

 2. Opět marná touha o nastolení něčeho, co chceme nazývat objektivní realita nebo objektivní pravda. Pokud by jsme něco, jako objektivní realitu připustili, tak by MUSEL být přítomen v systému pouze jeden pozorovatel. Dva a více pozorovatelé už z principu narušují objektivitu. Ale to jsme zase u filozofického tématu co je to „relativní“ dualita a absolutní (svým způsobem objektivní) jednota, neboli ona, zde na tomto webu obávaná a zcela nepochopená Nicota.
  A a ještě něco pro Bohumíra. Je 21. století, které bude stoletím kvantové mechaniky a sní přicházející pojmy jako pozorovatel, vědomí, mysl, realita, informace, simulace. Starý svět mizí a přichází nové paradigma, které změní pohled lidstva na to, co je to realita, čas nebo hmota. A už mám taký dojem, že první co bude ze systému odstraněno bude právě čas. Čas jako největší iluze a sním potažmo i to co nazýváme prostor.

  1. cit Marek: „Pokud by jsme něco, jako objektivní realitu připustili, tak by MUSEL být přítomen v systému pouze jeden pozorovatel.“

   Původem bylo latinského slova \“subiectum\“ užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \“subjekt\“ vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \“non-objektem\“, \“ne-předmětem\“. Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
   https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subjekt

   V kontextu vašeho výroku: i jeden pozorovatel vnímá subjektivní realitu. Z filosofického hlediska objektivní realita s jedním pozorovatelem neexistuje.
   Objektivní realita existuje pouze za stavu, kdy v systému není přítomen ŽÁDNÝ pozorovatel :-)

   1. Věra píše :
    „Objektivní realita existuje pouze za stavu, kdy v systému není přítomen ŽÁDNÝ pozorovatel „.
    No snad ve stejném smyslu : Objektivní realita existuje nezávisle na našich smyslech (našem pozorování). Ovšem pozorování (zde ve smyslu měření v kvantového jevu) jsou zásahem do systému.
    V kvantové fyzice platí Heisenbergův princip neurčitosti , Wikipedie: „Nejznámějšími veličinami tohoto typu jsou poloha a hybnost elementární částice v kvantové fyzice. Heisenbergův princip říká, že čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně “
    s.wikipedia.org/wiki/Kvantová_fyzika
    “ Každé konkrétní měření je zásahem měnícím systém a dávající jen některou z možných hodnot, totiž příslušnou vlastní hodnotu a to s pravděpodobností, kterou lze “ spočítat.
    Kvantové jevy (týkají se nepatrných rozměrů) nejsou v souladu s teorií relativity, která týká se hlavně rozměrů kosmických až kosmologických.

   2. Když čtu, Pardale, příspěvky šikovných, vzdělaných a kultivovaných lidí, napadá mě otázka, jakým směrem se bude ubírat vzdělání začínajících školáků. Mám o ně obavy. Kladu si otázku, jak zajistit dětem opravdu kvalitní výuku, jak odstranit z výuky nepotřebnou vatu a balast, jak upřednostnit to skutečně důležité. Z historických pramenů je zřejmé, že děti aristokratů se začínaly vzdělávat velice brzy, učily se jazyky, historii, etiku a etiketu, přírodní vědy, filosofii, umění. Jak tohle srovnat s tím, co se děje dnes? Děti se začínají vzdělávat pozdě, ještě v první třídě špatně mluví, špatně se vyjadřují, těžko zvládnou souvisle odpovídat a vyprávět.

   3. Věro, začít se intenzivně učit není nikdy pozdě. Nepamatuji se, že bych se do 15 let doma učil učivo ZŠ. Počítal jsem Olympiády. V deváté třídě jsem měl po prvé pro sebe pokojíček po zemřelém dědovi a mohl jsem svítit do noci, bratr byl na internátě a sestra na koleji. Od strejdy jsem měl pár knih z astronomie a velkou mapu hvězdné oblohy. Po sestře Atlas světa a skripta z chemie pro VŠZ, z nich jsem se naučil celou chemii a mnoho z toho si pamatuji v rozšířené formě dodnes. V létě o prázdninách jsem měl Atlas hub. Jistě, neměl jsem šanci se v dětství naučit jazyky, jako mají děti dnes.
    Myslím, že děti není třeba tolik učit, spíš v nich vzbudit touhu po vzdělání, přístup k němu je dnes obrovský, ale přímo tragicky oblepený balastem.
    Nemyslím, že můj boj se zdejšími karmoši má šanci. Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem.
    Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.

   4. píše Věra z Vysočiny 13.10.2020 (8:46)
    „děti aristokratů se začínaly vzdělávat velice brzy, učily se …“
    K dětem aristokratů se učitelé chovali jistě hodně s úctou, žádné ohýbání. Např. urozený Fr. Ferdinand zřejmě málo poslouchal, v dospělosti chápal, že se měl učit víc. Je k tomu i historka o jeho neznalosti měřítek map.
    Kdežto škola s desítkami dětí má jiné postupy.
    Zda se začínají vzdělávat pozdě? Jistý zdroj píše o vhodnosti vzdělávání dětí do 7 let výhradně v jejich chování, vztazích, tehdy ještě bez učení psaní a čtení. Někde to tak dělají. „Finští žáci také dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků v mezinárodních srovnávacích testech – a do první třídy nastupují až v sedmi letech.“
    https://nazory.aktualne.cz/komentare/do-prvni-tridy-az-v-sedmi-letech-co-vy-na-to/r~i:article:772101/
    Jsou zdroje, na kterých do hloubky posuzují vyspělost dětí, konkrétně.

   5. Pardale, píšete: „Nemyslím, že můj boj se zdejšími karmoši má šanci. Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem.
    Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.“
    _____________

    Trochu mi čtete myšlenky. V souvislosti s tématem o duši jsem chtěla říct, že cokoliv, s čím se naše smysly a mysl setkají, nás nějakým způsobem poznamená a ovlivní, třeba i „jen“ podvědomě. Je potřeba stimuly selektovat, vyhýbat se tomu nežádoucímu balastu. Možná bychom mohli zpochybňovat existenci duše, ale existenci duševních patologií asi zpochybňovat nemusíme (zvláštní souvislost, že?).
    Zdánlivě nesouvisející: zhlédla jsem poslední díl Rapla II a přemýšlím, jestli má smysl bojovat se zlem za každou cenu a do posledního dechu. Myslím, že cena je příliš vysoká. Ale nechat to být…?….
    Jakou sílu musí mít ctnosti, když stále ještě jsou.

  2. Opět marná touha o nastolení něčeho, co chceme nazývat objektivní realita nebo objektivní pravda. Zřejmě směrováno k – Tomáš Košumberský, viz v diskusi výš.
   Náš svět je virtuální realita (VR). Takový skutečně obsahuje jediného pozorovatele. Prostě, tvor s očima a sluchem dostává zážitky formované perspektivním prostorem. V jeho středu se on sám nachází Všichni ostatní se nacházejí v jiném místě prostoru a proto mají jinak sestavený perspektivní prostor. (Ovšem stále přežívá matematicky neobhajitelná představa, že žijeme v prostoru s lineárně rozloženou hmotou. Nevyhovuje – tamní iracionality značí bezvýsledné výpočty.) Takže VR v souladu s Markovým přítomen v systému pouze jeden pozorovatel.
   něco pro Bohumíra Za důležitý považuji soulad s matematikou. Kde jinde by šlo hledat skutečnost našeho světa, než s kvanty času, prostorové délky, zřejmě i ostatních fyzikálních bodů – pro výpočty hmotnosti, síly, atd.
   Odstranit čas – nejlépe až po jeho pochopení. Definování. Čas není – protože se jedná o ty „okamžiky“, které nebyly k ničemu využity. Šlo by vkládat i odkazy do odpovídajících souvislostí, ale k čemu to – sice v promyšlené, ale anonymní diskusi…
   Díky za názory.

   1. Pane Tichánku, když dojdou argumenty, tak vadí že píšu anonymně (pod nickem Pardal).
    Mě zase vadí, že motáte teorii relativity s virtuální realitou. Ve virtuální realitě je možné cokoliv.
    V teorii relativity jsou jevy prakticky využívané a podpořené pokusy.
    Pokusil jsem se najít videa, kde je základ teorie relativity
    https://www.youtube.com/watch?v=ROKBOLRX_ac
    Oblíbený myšlenkový pokus Einsteina Fotonové hodiny čas 3:17, čas 4:40
    https://www.youtube.com/watch?v=P7_Dt7oqNMc
    čas 2.11
    Tato videa jsou dobrá pro každého zájemce o relativitu
    https://www.youtube.com/watch?v=BqEOsPF59Aw
    Obecná teorie relativity bez těžké matematiky, hlavně důsledky a výchozí předpoklady.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18
    čas od 1:10 Nic není absolutní, ale relativní v závislosti na soustavě, v níž události pozorujeme 1:40 a dál. Čas 5:40 a dál.

  1. Zdravím Anonyme, ta změna reality se uděje u všech naraz, nebo u každého zvlášť podle vývoje? Jak to bylo ve filmu, když dotyčný snědl čevenou tableku, pak na co přišel? A také jak se dostal k té tabletce?

 3. → Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem. Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.

  _________ No to je dost, že Vám (snad?)docvaklo. Když říkám to a to jsou s&h, vím o čem mluvím.

  1. Einstein jako student údajně :
   Profesor mluvil :“Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje“.
   Einstein : existuje chlad ? Profesor: Ano.
   E: chlad neexistuje, nemá jednotky, jednotky má teplo. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.
   Dále podobně o tmě.
   E: Ve skutečnosti je tma díky tomu, že je nepřítomnost světla.
   Dále o zlu E:
   – Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.
   Vypadá to hodně přikrášleně.

   V roce 2008 byl objeven Einsteinův dopis z roku 1954 (tedy na konci života, zemřel 1955) ,v němž náboženství označil : za pouhou pověru : „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.“
   Přistupovat s rozumem by se mělo ke všemu.
   Ve zdejší diskuzi už očekávám jen to, že někdo ve svém oblíbeném evangeliu sv. Jana objeví jak se bude vyvíjet/ustupovat u nás covid nebo jaké bude počasí v dubnu 2021 na Vysočině.

   1. Pardale, obracím se na vás se stejnou otázkou, s jakou jsem se obrátil na Vendu, když on sem dal odkaz na dezinformační web, ale posléze v diskuzi řekl, že se neztotožňuje s názory, které v tom odkazu zazněly. Pro vás je Bible také sbírkou primitivních legend a Bůh je výtvorem lidské slabosti? Jestli ne, proč sem tento odkaz na Einsteina dáváte? Říkáte, že přistupovat s rozumem by se mělo ke všemu. Držíte se toho?

    1. Pavle, jak jste snad pochopil, cílem bylo ukázat v zapamatovatelné formě to, že zlo lze chápat jako nedostatek dobrých skutků, dobrých myšlenek a obětavé lásky. To bylo nějak napsáno už mnohokrát, a myslím, že i tady. Napsal jsem, že situace profesor-žák pochází ÚDAJNĚ od Einsteina. Mně se ta scénka líbila.
     Citát o Bibli od Einsteina je k časopisu 21.století, duben 2021, kde je 5 stran k výročí publikování Speciální teorie relativity roku 1905.
     Einstein byl žid, nepraktikující židovské náboženství, chodil do katolické školy, takže názory na Boha se v jeho korespondenci a úvahách objevují často. Z hlediska kosmologie (patřil k jejím zakladatelům) měl názor zhruba jako astronom Grygar nebo virolog Hořejší: svět nelze plně poznat a pochopit, každé poznání rozšiřuje oblast poznání na další neznámé. Vše, co poznat plně nelze (ne tak moc jevy, ale příčiny) lze chápat jako universální nadřazený princip, což je blízké pojmu Bůh.
     Ještě jinak: pochopit sebe sama a pak pochopit svět je prázdná fráze. Pochopení se děje přes mozek, a ten se mění každou vteřinu ( 100 miliard neuronů a každá 10 000 synapsí- nervových spojení, jejichž celková délka by obtočila Zemi 200x.) 98% činnosti mozku dělá mozek sám, aniž bychom si to uvědomovali.
     Nemyslím si, že je třeba vše bezhlavě přejímat z Bible. Když si ji večer otevřu a přečtu náhodně jednu stránku, tak jsou to často desítky jmen (králů, kněží, vojevůdců) a za nimi desítky tisíc mrtvol nepřátel. Nic moc jiného, než hrůzy 2. světové, co tady řešíte nebo utiskování Ujgurů od Číny.
     Já jsem psal mnohokrát, desatero, křesťanská morálka, přínos kultuře, filosofii, rozvoji vzdělání je patrný na evropské civilizaci dodnes. Kdo chce do nekonečna řešit upalování čarodějnic nebo zabití obyvatel Jeruzaléma křižáky, tak ať si to dělá.
     Psal jsem, že Boha si člověk vytvořil ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života, ve kterých stovky generací žily bez možnosti tu situaci podstatně změnit. Tam víra pomáhá.
     Psal jsem mnohokrát, že křesťanství vytvořilo západní civilizaci. Odtud pramení i má úcta k církvi. Nemyslím, že církev odrazuje mladé lidi. Naopak v době kardinála Tomáška její kredit vzrost a přitáhla mnoho mladých lidí, kteří byli jinak zcela mimo víru v Boha. Mnoho jich později odpadlo, a to i směrem k dávným východním světa moudrostem. Mluvil jsem mnohokrát se dvěma duchovními (65+ a 40+) rozhodně jim nevadilo, že nevěřím všemu a oceňovali, že jsem nějakou cestu k Bohu našel.
     Mnohokrát jsem se vyslovil proti karmošům a jejich multikulti hybridnímo náboženství. Nikomu nic nevnucují, jen všichni kolem až na 2-3 lidi se pořád mýlí a nechápou.

    2. Pardale, také si myslím, že ke všemu by se mělo přistupovat s rozumem. Ale nevím, zda vaše teorie o Bohu je rozumná. Vy vpodstatě říkáte, že Bůh je pouhá fikce. Vyjadřujete to těmito slovy: „Boha si člověk vytvořil ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života, ve kterých stovky generací žily bez možnosti tu situaci podstatně změnit.“ Vaše vyjádření značí, že ve skutečnosti Bůh neexistuje, že křesťanské učení je založeno na lži. Podle vás se jedná o lež užitečnou. Může však být nějaká lež užitečná? Já si myslím, že výraz „užitečná lež“ odporuje logice. Na otráveném stromě totiž nemůže vyrůst dobré ovoce. Nebo jinak: Není pravdou, že účel světí prostředky. Podlehneme-li tomuto mýtu, sebevětší podvod se nám bude zdát přijatelný – vždyť podvádíme, abychom dosáhli dobré věci. Ve středověku někteří křesťané šířili víru ohněm a mečem. Dosáhli pravého opaku – víru v Boha zdiskreditovali. Bible na dané téma říká: „Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky?“

     Máte pravdu, že zlo je nedostatkem dobra, nicméně neznamená to, že zlo neexistuje. Je totiž úplně jedno, jak to nazveme – na podstatě věci se nic nemění.

     Papež František má v úctě všechna monoteistická vyznání – včetně těch vašich karmošů. Domnívám se, že jeho, ale i jiné náboženské myslitele k tomuto postoji dotlačila zkušenost s totalitním ateismem. Ten v praxi ukázal tuto pravdu: Není-li Boha, vše je dovoleno.

    3. Pavle, u Alláha je dovoleno hodně zla vůči nevěřícím a práva žen jsou potlačována.
     Nemyslím si, že můj názor na křesťanství je správný a už vůbec ne jediný správný. Kus víry v Boha je lepší, než žádná víra.
     Myslím, že pro život v souladu s křesťanstvím není třeba dalekosáhlé rozpitvávání každého detailu a chyb minulosti. Je to škodlivé, protože se vytváří dojem, že křesťanský život je odtržený od reálného světa.
     Moje rodiče neřešili ani zlomeček toho, co se tady v diskuzi opakovaně probírá jako řečnické cvičení, včetně výkladu Bible. A skutek utek.
     A žili křesťansky líp jak já.

 4. Pavle, píšete: „Papež František má v úctě všechna monoteistická vyznání – včetně těch vašich karmošů“

  Je důležité nejprve objasnit význam slova „karmoš“. Karmoš je nevěřící kříženec východního a západního náboženství.
  To, co zde spřádají místní karmoši v trojjediném zastoupení V + A + M není monoteistické vyznání, kterým by se byť jen okrajově zabýval kterýkoliv papež. Je to – jak píše Pardal – multikulturní hybrid, spletenec a-la jak pejsek s kočičkou pekli dort. Položila jsem karmošům jednoduchou otázku, na kterou mi ani jeden neodpověděl.

  Otázka zní:

  K čemu potřebují karmoši křest?

  Mlčení je ovšem taky odpověď, že, Václave, Aloisi, Marie….

  1. Věro, myslím si, že podstata je někde jinde. Lidé věřící ve všemohoucího, spravedlivého Boha, žijí s pocitem, že ani při sebevětší chytrosti nejsou schopni zatajit svůj případný zločin – vždy je tu někdo, kdo se dívá a jednou učiní spravedlnosti zadost. Nic nezůstane bez odplaty (karmy). V této zásadní věci jsou všechna monoteistická náboženství stejná.

   Věřící lidé se také dopouštějí zločinů, ale ne takových, aby při pašování drog zabili kojence a jeho tělíčko vycpali heroinem. To vše s cílem mít prachy (mít se dobře).

   1. Pavle, podstata je ještě jinde. Někteří lidé, věřící ve všemohoucího, spravedlivého Boha, žijí s pocitem, že právě jejich skutky jsou požehnány. Chci říct, že věřící jsou stejná sebranka jako nevěřící.

    1. Samci společenských druhů zvířat mívají k zabíjení mláďat specifické důvody – mnohdy mrtvolku ani nesežerou. Poprvé bylo toto kruté chování pozorováno u lvů. V okamžiku, kdy lví smečku ovládne nový samec, bez milosti zabije všechna mláďata. Moc dobře totiž ví, že nejsou jeho, proč by se tedy o ně staral. Samice, které přijdou o mláďata, jsou navíc dříve připravené k páření a nový vůdce smečky se brzy dočká vlastních potomků. Stejné chování bylo pozorováno i u goril, šimpanzů a mnoha dalších opic – nový vůdce tlupy pozabíjí všechna mláďata, aby se mohla co nejdřív narodit jeho vlastní. Stejně se chovají i mnozí společenští býložraví kopytníci, jako jsou zebry či koně. Zvíře nezná rozdíl mezi dobrem a zlem. Mezi zvířaty platí zákon silnějšího. Pokud by neexistoval Bůh, nedalo by se logicky zdůvodnit, proč by zákon silnějšího neměl panovat i mezi lidmi. Mohu se však mýlit, zkuste mě o tom přesvědčit.

     Křesťanská doktrína pozvedla individuální duši. Otroka i otrokáře, poddaného i pána, postavila na stejnou metafyzickou úroveň a prohlásila je rovnými před Bohem a zákonem. V křesťanství platí, že i král je pouze jedním z mnoha.

     Aby se ujala tato myšlenka, která se natolik příčila empirické zkušenosti, muselo křesťanství radikálně oslabit zažitou představu, že světská moc a výsadní postavení je známkou mimořádné Boží přízně. Částečně toho dosáhlo díky neobvyklému tvrzení, že spásy člověk nedosáhne úsilím ani zásluhami – tedy „skutky“. Tato doktrína nebyla bez vad, přinejmenším však nedopustila, aby se král, aristokrat či bohatý kupec morálně povyšoval nad prostý lid.

     A tak se metafyzická idea implicitní transcendentální hodnoty každé jednotlivé duše stala proti všem očekáváním nejhlubším základem západního práva a společnosti. Tak tomu nebylo nikdy dříve a ve většině světa tak tomu není dodnes. Ve skutečnosti je to učiněný zázrak (což bychom nikdy neměli spouštět ze zřetele), že se hierarchické otrokářské společnosti našich předků pod vlivem eticko-náboženského zjevení reorganizovaly tak, že se představa lidí coby majetku či absolutní nadvlády jedněch nad druhými stala zcela nepřijatelnou.

     Zapomínat bychom neměli ani na to, že otroctví je přirozeně přitažlivá, pohodlná a velice praktická myšlenka (přinejmenším pro ty silnější), stejně jako názor, že silnější by měli vládnout slabším. Znamená to, že nejprve musela uspět revoluční kritika hodnotového žebříčku otrokářských společností, než lidé mohli tuto praktiku byť jen zpochybnit, natož zarazit (včetně myšlenky, že moc a autorita propůjčuje otrokáři ušlechtilost, a ještě zásadnější představy, že samotná moc otrokáře je právoplatná a dokonce ctnostná). Křesťanství jako první vyrukovalo s překvapivým tvrzením, že i ten nejnižší poddaný má práva, dokonce nezadatelná práva, a že panovník a stát mají fundamentální mravní povinnost tato práva ctít. Křesťanství také otevřeně hlásalo ještě nepochopitelnější myšlenku, že vlastnictví druhého člověka mravně degraduje otrokáře (který předtím platil za ctnostného šlechtice) stejně jako otroka, či ještě více. Dnes si již nedovedeme představit, jak obtížně přijatelná myšlenka to tehdy byla. Zapomněli jsme, že po drtivou většinu lidských dějin byl samozřejmou normou přesný opak. Máme za to, že vysvětlení si žádá touha zotročovat a vládnout, jenže je to znovu obráceně.

     Křesťanská společnost byla mnohem méně barbarská než předchozí pohanská nebo i ta římská. Sice v ní stále přežívala řada barbarských praktik, přinejmenším však brala za samozřejmé, že předhazovat otroky lvům pro pobavení obecenstva je nemorální. Stavěla se proti vraždění novorozenců, prostituci a zásadě, že pravdu má vždy silnější. Trvala na tom, že ženy mají stejnou hodnotu jako muži a že i s nepřáteli musíme zacházet jako s lidmi. A v neposlední řadě oddělila stát od církve, tak aby si králové a císaři, kteří jsou také jen lidé, nemohli dál nárokovat úctu vyhrazenou jen bohům. To vše se zdálo prakticky nemožné, přesto se to však stalo.

 5. Kdo je karmoš?

  K čemu je potřeba křest?

  mirek 19.8.2015 (21:52)

  křest v pojetí křesťanství, tak jak jej vykonává, je pouze mrtvý rituál. např. rodiče vezmou dítě ještě s nevyvinutým intelektem a v dobré víře jej pokřtí, aniž by počkali do doby, kdy vyzraje natolik, že si samo posoudí tento akt a rozhodne se svobodně zda ano či ne. prostě křesťané stále žijí v dogmatu, že jedině ta jejich víra je ta pravá. tím nechci tvrdit, že je křesťanství špatné. ta uspěchanost a myšlenka, že když jej pokřtím, že jsem udělal dobro nejenom pro dítě, ale i také pro sebe je nepřirozená. pokud křesťanství připouští, že i v jiných kulturách existuje něco jako nějaké zasvěcení -osvícení, pak podstata není v samotném rituálu, ale v něčem subtilnějším, o čemž ale křesťané moc jasně nepíší, nebo se vyjadřují každý rozdílně, nebo opatrně. čas stejně věci odhaluje, a už začíná lidem docházet, že tzv. organizovaná náboženství už dávno nezačala pracovat na tom, aby hledali něco, co je společné všem. pracují na své výlučnosti, i když říkají že ne, stále to visí ve vzduchu. čest výjimkám. schválně ať si každý zjistí u biskupské konference co je potřebné k tomu, aby, když se chce člověk vyvázat ze křtu, musel udělat. samotný fakt, že si církev připouští nějaké formální odosvícení dává odpověď na to, že je to(rituál) samotný nesmysl a církev ztratila jeho smysl, i samotnou legitimitu a skutečnou schopnost probouzet ducha člověka Duchem Svatým. Už samotné akce svatořečení a komise, které vybírají svoje svaté je estráda, neboť svatí jsou označováni většinou po své smrti. tedy kdo je u těchto církví vlastně svatý už za živa? NIKDO. máme tedy církve bez svatých. anebo křtí lidé, kteří v sobě žádného ducha svatého nemají a proto ani není možné křtít Duchem Svatým. Kdy už lidi toto prohlédnou ? Bezduché rituály ještě nikoho neosvítily.

  1. Neptala jsem se, co je to křest, ale k čemu potřebují karmoši křest.

   1. Jsem u Václava. A za chvíli poslední biatlon končící sezóny 2020-2021.

    První otázka – kdo je karmoš?

    Druhá otázka – proč by potřebovali, když někdo vysvětlí otázku první, právě tito lidé křest – někdo tu to snad tvrdil?

    Třetí otázka – někdo tu napsal, že lidé obecně potřebují křest?

    1. Aloisi, vocásku, Venda vám napovídá otázečky, které si bohužel omylem sám sobě zkopíroval?
     :-)))))))

    2. Wow, Lojzička mi napsala.

     Lojzičko, Vy kundičko, proč reagujete na otázky položené Věře.
     :-)))))))

 6. → Lojzičko, Vy kundičko, proč reagujete na otázky položené Věře.
  :-)))))))
  __________________________ Tvl., no já normálně čumim a žasnu! Co na to místní cenzor, „strážce slušnosti“ a vibrátor neskutečnej? Tak kundička, ano. Sračky a hovna, ne?

  ps: dělám si screen, pro případ, že tohle zařízneš a nezveřejníš, vylepím to jinde. na dvojí metr zapomeň, pyčo. bylo jen otázkou času, kdy si sám naběhneš a vo tu svoji vlastní sračku – Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod. – si taky tu svojí vlastní hubu rozbiješ!
  Karma je prej zdarma..:-)))) Alejůůůůůůůůjááááááááá..:-))))))))))))))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference