mapa stránek || vyhledávání

Projevení vnitřního ideového pádu komunizmu v roce 68 v Československu

kscJak jsem předeslal v pojednání o volbách v roce 1946, drtivá většina Čechů si po válce nepřála obnovení poměrů předválečného Československa. To se bez ohledu na všelijaké obhájce zhroutilo hospodářsky i svým mezinárodním zakotvením. Kocoviny z následků konce první republiky využila komunistická strana a zákeřnou propagandou nastínila národu lepší sociální a společenské uspořádání. Navíc ve státě, mocensky zajištěném vazbou na vojenského dominanta Evropy, SSSR.

Tento líbivý nástin světlých zítřků byl příčinou toho, že nejen KSČ sama získala v českých zemích 41% hlasů a vyhrála volby, ale i ostatní voleb se účastnící strany se musely hlásit k socializmu! Národně socialistická a sociálně demokratická. Jediná názvem nesocialistická strana lidová získala 21% hlasů.

Jaké však bylo překvapení občanů včetně většiny voličů KSČ, když místo racionálního a umírněného hledání československé cesty k sociálnímu státu byl „vítězným únorem“ u nás nastolen bolševizmus. Veškeré politické moci u nás se prostřednictvím působení v zákulisí chopila sovětská KGB. To ona dirigovala ruku našeho lumpenproletariátu a a zhecovaných naivních „mládežníků“. Proti vůli 85% národa.

Jenže po smrti Stalina v roce 1953 a „odhalení kultu osobnosti“ se příčetnější část komunistů samých a již vystřítlivělých „mládežníků“, také pod vlivem hospodářských potíží, začala vymaňovat nejen z revolučních iluzí, ale i z vlivu zákulisních sítí KGB. K tomu se stalo zřejmým, že jí dosazení aktivisté lumpenproletariátu a revoluční spodina se ve státních a hospodářských funkcích svými „výkony“ zdiskreditovala. (Dělničtí ředitelé a správci.) V pudu sebezáchovy začala KSČ do řídících funkcí ve státě jmenovat nejen „oddané“, ale i alespoň částečně kvalifikované.

Tímto pozvolným procesem byli postupně v létech 1957 až 1965 vyměněni ponořenou sítí KGB jmenovaní neschopní dělničtí „kádři“. V řídících funkcích všech úrovní nastupovali sice levicoví, ale již inteligentnější a humánnější osobnosti. Jejich množina nenápadně rostla s tím, že se koordinovali v tichém dorozumění. Tento kvalifikovanější levý střed začal v řízení státu zformováním „socialistické“ zákonnosti usměrňovat předchozí bolševické řádění padesátých let. Navenek se tento proces vyjevil v roce 1960 přijetím socialistické ústavy a změnou názvu státu. (Československá socialistická republika.)

V důsledku tohoto nenápadného procesu se dostavilo nejen celkové společenské uvolnění, ale objevily se i hospodářské úspěchy. Dnes je toto období označováno jako „zlatá šedesátá léta“ vlády Antonína II. Krásného (Novotného) ve funkci prezidenta a prvního tajemníka KSČ. //Podle dobového vtipového pojmenování byli komunističtí prezidenti nazývání: Klement I. Krvavý (Gottwald), Antonín I. Dělník (Zápotocký), Ludvík I. Dítě (Svoboda), Gustav I. Samozvanec (Husák)//.

V letech 1965 až 68 moc KGB a lumpenproletariátu v řídících orgánech státu a v kultuře tála jak „sníh na slunci“. Zákulisní síť KGB a její čeští poskoci to rychle vycítili a to proto začali mluvit o „plíživé kontrarevoluci“. Pochopili, že se vláda ve státě pozvolna vrací do rukou demokratické levice českého a slovenského národa. V takovém vývoji je skryto dokonce „nebezpečí“ realizace původního snu národů o demokratické a přitom sociální společnosti. Této vizi se s ohledem na SSSR začalo říkat „socializmus s lidskou tváří“.

K její realizaci bylo však třeba postupně obrodit nejen vedení KSČ, ale i obnovit důvěru a spolupráci nekomunistické levice. Jak ale tím „nevyděsit“ sovětské vedení a „siloviky“ v něm? Toto zadání bylo nadlidský úkol! „Snad“ jej mohl naplnit jen politický génius. Tím však rozhodně nebyl nově zvolený generální tajemník KSČ Alexander Dubček! Jeho neschopností se stalo, že se mu svěřená moc jak ve straně, ale i ve státě čím dál více vymykala z rukou.

Situaci ve státě a společnosti v roce 1968 nejlépe vyjadřoval v zákulisí jako vtip popisovaný obraz: KSČ již nemohla dále do čím dál strmějšího vrchu, (tj. v rozporu se společenskými zákony,) tlačit kolejový „vozík“ vládnutí. Tak se Dubčekovo vedení rozhodlo jej povolit. Jenže „vozík“ společenského pohybu se rozjel a nebylo skutečně v silách Dubčeka a KSČ jej zastavit. Jen za cenu nastolení režimu typu „severokorejské“ diktatury, což by ovšem přivodilo úplné zničení duchovního vlivu a renomé KSČ v národě. V případě pádu režimu by to ovšem znamenalo i ztrátu životů organizátorů takového státu! (Causescu, Karmal) V důsledku takto se vyvíjející situace se vedení KSČ a Dubček „rozhodli běžet“ v těch kolejích před vozíkem s nadějí, že to se to nějak ustálí. A přitom volat, že „všechno“ vedou a mají pod kontrolou! Nepochybně platilo, že tehdy „zatím“ a jen „do času“.

Jenže sovětští zákulisní mocenští hráči rozhodně nebyli a nejsou žádní mocenští břídilové. Řídili se hlavně hodnoceními agentů svých ponořených sítí! A ti jim signalizovali, že při ponechání demokratizujícího vývoje KGB věrní komunisti během několika let úplně ztratí kontrolu nad ČSR. Podobně, jak se stalo za Tita v Jugoslávii. Z hlediska uchování sovětům loajálního loutkového režimu byl společenský vývoj v roce 1968 nepochybnou „plíživou kontrarevolucí“ neboli „antiúnorem“.

Pamatuji se, jak jsem se v té době v roli naivy o situaci bavil se starým „kulakem“ v JZD. Já jako radikální „revizionista“ jsem mu líčil, jak se režim a družstva zdemokratizují a zhumanizují! On po chvíli povídá: „Vy jste blbci, já se divím, že tu ti Rusáci již nejsou!“ Tehdy jsem si myslel, že „tomu“ nerozumí. Až v srpnu jsem pochopil, že právě on „tomu“, neboli mocenským hrám, rozuměl lépe než já jako naivní mladík.

antonin-novotnyNaprosto úmyslně vadně je historiky a pamětníky vykládána role v roce 1968 „stále ještě prezidenta“ Antonína Novotného. Ten byl neznalci skutečných poměrů označován za hlavu tzv. konzervativců, ale on jí nebyl! „Koncentráčník“ Antonín Novotný byl posledním skutečně na socializmus jako službu pracujícím lidem věřící tajemník KSČ. Po něm již přišli jen ke kariéře prostřednictvím KSČ směřující prospěcháři nebo slavomani.

Padesátými roky vyučený Novotný byl opatrný proto, že znal meze tolerance sítí KGB. Na rozdíl od reformátorů! Kdyby byl přetrval ve funkcích, nedošlo by sice v roce 1968 k „obrodnému procesu“, ale také ne k vpádu sovětských vojsk a k nejhoršímu období našich dějin, tzv. normalizaci. ČSSR by pozvolna a lépe „kadárizovala“. A tento způsob přežití „rozvinuté výstavby komunizmu“ by svými následky bylo pro národ a kulturu mnohem méně zraňující, než vytrpět řádění spodiny a skutečných zrádců národa v období „normalizace. (Proto v Maďarsku Kadárovi ani dnes nikdo nenadává.)

Jenže Novotný prohrál svoje postavení a vliv v ÚV neodhadnutím „kvalit“ hlavně svého mariášového spoluhráče na Orlíku generála Šejny „Semínka“. Ten nejen že kradl jetelové semínko na vojenských statcích, a k zamaskování toho „organizoval vojenské puče“ s generálem Jankem, ale po „prolátnutí“ rejdů utekl do USA s citlivými informacemi. Tím způsobil pád vlivu a moci stále ještě prezidenta Novotného. A informacemi umožnil rozehrát CIA úspěšné zpravodajské hry proti KGB u nás.

I méně chápavým muselo být v té době zřejmé, jak moc by se Západu hodilo, aby sověti před západními kavárenskými komunisty demaskovali svoji „socialistickou demokracii“. Obsahem amerických zpravodajských her bylo to, že znervózňovaly různými dezinformacemi a provokacemi sítě KGB a STB v tom smyslu, že to tady oni, tj. Západ, řídí. Ač to nebyla pravda! Takže pravdu měl v průběhu „normalizace“ onen „revizionista“, jehož nápis odstraňovala STB z hrobu: „Antoníne, ty inteligente, promiň!“

Praha, srpen 1968

Praha, srpen 1968

Při líčení a zkreslování událostí roku 1968 „našimi“ historiky a pamětníky je také systematicky zatajována do současné reality se nehodící skutečnost, že USA a Západ intervenci v roce 1968 s mnutím rukou schvalovaly. Přiznává se sice, že sovětský velvyslanec navštívil několik dní před invazí tehdejšího amerického prezidenta Johnsona. Sdělil mu nejen den, ale i rozsah invaze do ČSR. Johnson nejenže nic nenamítal, ale světe div se, ač se 600 tisíc vojáků dávalo do pohybu, ani nedal vyhlásit pohotovost vojenských útvarů NATO v NSR! Západ pouze poslal do obsazované ČSR hodně reportérů a vojenských zpravodajců. A dal jim zadání: natočit pro západní tisk něco ve stylu „sovětská hrůzovláda“, před jakou vás chráníme. A posoudit kvalitu organizace vojenského nasazení. (Byla konstatována jako dobrá.)

Nutno ale v zájmu objektivity dodat, že tento americký schvalující postoj nebyl svou politickou kvalitou obdobou „Mnichova“. V zájmu Západu a USA přece rozhodně nebyl úspěch jakékoliv vylepšení socializmu a řádění normalizátorů přece jen nešlo „do hrdel“, pouze „do statků“. (Proto přežili rok 1989!) Navíc nebezpečí vzniku světové války kvůli českým politickým diletantům roku 1968 už vůbec nebylo na místě. Jakýkoliv prozíravý politik si naopak nutně musel vypočítat, že návrat diletantských „dělnicko-rolníků“ typu „Indra, Kolder, Bilak“ k řízení státu je „oním rázným vykročením vpřed“! Za situace, kdy reálný socializmus jako takový stojí na kraji propasti do nebytí! Tento důsledek Brežněvova přístupu k nutné postupné reformě „reálného socializmu“ se dostavil za Gorbačova. Nastalo českými komunisty již v roce 1968 vytušené všeobecné hroucení soustavy. Dnes již můžeme srovnávat! Výsledky provedení postupné reformy ponechalo otevřenou perspektivu Číně Teng Siao-phinga.

Ač to čeští politologové a historici zamlžují až bagatelizují, porozumění společenskému dění v roce 1968 má velký duchovní význam pro český národ! I pro odhad dalšího světového vývoje. Jak jsem již psal, česká kotlina je zvláštní geologický útvar v „srdci“ Evropy proto, že má specifické, pro duši člověka dráždící vyzařování geologického podloží. Je možné si toho všimnout při cestě po dálnici Praha-Brno. Ač Jihlava patří již do země moravské, vyzařování podloží se mění na moravské až od výjezdu Měřín! Je to taková zklidňující vibrace krajiny, která je zřejmě původcem smírnější povahy Moravanů. Ač mají prakticky stejně promíchaný genotyp.

Je obecně známo, že genotyp Čechů jako národa je smíchán z keltského, slovanského a franckého základu. To je příčinou toho, že se česká populace trvale povahově třídí. Liší se již po staletí přístupem k řešení aktuálních životních překážek. (Známá „slovanská“ nesvornost.) Z tohoto geneticky nejednotného původu je také pro Čechy typické nerespektování jakékoliv zevní autority, která není opřena o duchovní základ! Také stálá remcavost vždy a na všechno! Takže jsme si již mohli všimnout, že jestliže se v podvědomí Evropanů v důsledku vývoje civilizace vynoří nějaký duchovní problém, nejprve se jako takový provalí navenek v české kotlině.

Husitstvím začala evropská reformace, českým obrozenectvím nástup nacionalismu, úpadek přesvědčivosti strnulého katolictví vynořil v Čechách (nikoliv na Moravě nebo v Polsku), krize malých národních států v Evropě a vynesl na světlo „Mnichov“, krizi západního asociálního tržně liberálního státu naznačil „únor 48“, krizi jeho komunistického řešení vznikla uvnitř české komunistické strany v roce 1968, krizi tržně liberální ekonomiky a ateistické civilizace právě zažíváme ve formě kocoviny z pravdoláskařství a americké podpásové a penězuctívačské kultury. Zkráceně řečeno, každých 20 let něco v české kotlině „praskne“!!! Nebo provalené přežívající musí být udržováno podplacenými „politiky“ nebo dokonce silou zevně. Takže jsme jako Češi pro svou nestandardnost a „nevychovanost“ myšlení vlastně „zkušební zkumavkou“ evropských duchovních krizí.

Jenže z principu vyšší Spravedlnosti každá zátěž (dráždivé podloží) je kompenzována pomocí z duchovní dimenze. Přístup k ní v milovaných Čechách „instaloval“ Otec vlasti císař Karel IV. Protože stavy rozšířeného vědomí sám nejen prožil, ale navázal kontakt s podobně osvícenými, a „měl možnosti“, umístil je doma ve formě skrytých duchovních zářičů několika typů. Od královské koruny, po tvarové zářiče až po vyzařující obrazy a ostatky svatých. Ty „magicky“ působí na vnitřně disponované, ať na to věří či nikoliv. Jako pravoslavné ikony. Pomáhají otevřenému duchu člověka se více otevřít Pravdě. Vždy v konkrétních podmínkách a možných úrovních. Neboli v Praze a Čechách (na Moravě Hostýn, Velehrad a Staré město) jsou magická místa se silou působení jako světová svatá místa (Izrael).

Dávám čtenáři k úvaze, zda je skutečně náhodou, že zde prozřeli a rozvinuli se osobností typu Jan Hus, Descartes, Jan Kepler, Petr Veliký, řada geniálních hudebníků, dále Nikola Tesla, Albert Einstein, kteří pobývali delší dobu v Praze a Čechách? Já říkám, že to není žádná náhoda! To magická síla, usnadňující prohlédnutí omezenosti pouze rozumového vnímání, usnadnila nastolení stavu rozšířeného vědomí a zrození génia. Vždyť už Platón říkal, že genialita je jen mžikové nahlédnutí do světa idejí, do Bohem stvořeného!

Ti, kteří to mají vědět, tj. vnímaví, ví, kde tyto „zářiče“ jsou a jejich působení vnímají. A je jejich povinnost ke Karlovi střežit jejich tajemství před „nositeli vědeckého světového názoru“. Tj. těmi, jejichž podvědomí není řízeno kosmickým principem Krista. Nově také před propagátory tržní „podpásové kultury“ ze Západu nebo jejím islámským „protikladem“. „Zářiče“ skutečného Otce vlasti jsou onou kompenzací, které za zneklidňujícího působení podloží mohou poskytnout impulsy ke klíčovému pokroku duchovního poznání. Umožňují najít z krizí duchovní východisko.

Není také žádnou náhodou, že v Česku často pobývající Abdrushin označil zemi jako tu, odkud vzejde vize vyšší civilizace. Události kolem reformy socializmu v roce 1968 a současný plně projevený duchovní a brzy již i hospodářský a rasový rozklad liberálně tržní společnosti, který ač intenzivně potlačovaný a zakrývaný, je v Česku silně cítit jako všeobecný marazmus a nespokojenost. Hledá se východisko a Spasitel, který dá národu nový cíl. Ne vítězství americké „pravdy a lásky“ (k penězům), ale duchovní společnost s mezilidskými vztahy na vyšší úrovni.

(P.S. Autor popisované děje zná osobně „zblízka“, protože je přímý účastník procesů roku 1968. Organizoval svržení Jagošova „dělnicko-rolnického“ vedení na Vysoké škole veterinární v prosinci 1967 a nastolení reformy i na VŠV. Po intervenci v srpnu 68 se ihned stáhnul do společenského ústraní a v normalizaci se věnoval chovu včel. Poznámka: V roce 1967 na veterinární fakultě obrodným procesem svržený Přemysl Jagoš byl sověty v roce 1970 opětovně nainstalovaný jako krajský tajemník KSČ pro vysoké školy v Brně, poté se stal náměstkem ministra školství.)
 

Předchozí články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství (16.9.2014)
Třicetiletá válka a Bílá hora (30.9.2014)
První světovou válkou skončila definitivně éra křesťanské Evropy (29.10.2014)
Existenci vyšší Spravedlnosti dokazuje vznik i pád první republiky (16.11.2014)
Existenci vyšší Spravedlnosti potvrzuje zánik a znovuvzkříšení ČSR (23.11.2014)
Únor 48 aneb Desatero pro stát (20.12.2014)
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

38 komentářů

 1. Pane autore, ti lidé, kteří v roce 68 byli naplňeni *omamnem*, revolucí a změnou – již většinou nežijí. Mladí lidé v té době 68 se o duchovní rozbor situace nic moc nestarali. Nebyli k tomu vedeni, měli jak vidno jiné starosti. Proto je pěkné, že se o tom zmiňujete, jako velmi moudrý náčelník.

  Když jedu po dálnici z Prahy na Brno, neřekl bych, že tam je mezi těmito městy nějak zvláštní rozdíl a mezník co se týče mocnářství. Osobně se můžu přiznat ke skutečnosti, že lidi na Moravě chtějí většinou spát a nechat se ovívat věncema, jakoby by byli stále omámení v podobě přeludu svojí určitě bohaté historie.

  1. Když čeští příbuzní přijedou do Brna, dostanou „spavou nemoc“. Já když vjedu do Čech, začnu být neúnavný. Možná si toho vlivu krajiny všimli i jiní. Jako přímý pamětník jsem článek napsal právě proto, že nezúčastněným jsou „valeny hřeby do hlavy“ ohledně roku 68.

   1. Pane Staněk, ty „hřeby do hlavy“ sú zatĺkané ľuďom cielene nielen ohľadom roku 68, ale ohľadom celej našej ľudskej histórie a bohužiaľ aj iných oblastí ľudskej činnosti, akou je napr. veda, kultúra, náboženstvo a morálka. Všade tam je cielená snaha ľudí „oblbovať“ a zakrývať ľuďom skutočnú pravdu. A tak tú „spavú nemoc“, majú ľudia všade na svete, lebo spať je veľmi príjemé. Čo je nás po nejakej pravde, keď je tu možnosť príjemného spánku, nie?
    Ešte by ma zaujímalo, že čo u Vás vyvoláva tú Vašu spomínanú „neúnavnosť“? Myslíte si, že je možné na tom našom „stave ľudstva“ niečo zmeniť?
    Pekný deň!

 2. Historie……, to je ale něco :

  JE TŘEBA OPAKOVAT ZNOVU A ZNOVU.NEMECKO PODEPSALO POUZE BEZPODMÍNEČNOU KAPITULACI A NIKOLI MÍROVOU SMLOUVU

  Tam by totiž muselo vyčislit reparace.To se mělo stát při sjednocení Německa. Aktu však zabránili vítězné mocnosti v jejihž depozitech leží tisíce tun zlata patřícího Německu s odůvodněním,že by zlato mohlo sloužit právš na tyto reparace.Tak se stalo že ČR Německo dluží TŘIAPŮL BILIONU DNEŠNÍCH KORUN,které má v rámci reparací zaplatit.
  Proto je a bude možná do konce věků BRD pouze vazalem a žádným samostatným státem.Viditelným důkazem je i to,že neexistuje žádné Ústava,ale pouze provizorní ZÁKLADNÍ ZÁKON.
  S VYMÁHÁNIM DLUHU BY SI REPUBLIKA MĚLA POSPÍŠIT.Od včerejška zvolené vedení Řecka rozhodlo bleskově,že v situaci jaká je bude muset vymáhat po Německu 163 miliard eur,které mu dluži v rámci reparací plus úroky.

  KDOVÍ,ZDA PŘIJDE BRZY I RUSKO NA TO,ŽE MÁ VLASTNĚ V TOM OKUPAČNÍM REŽIMU MÍT VLASTNĚ TU VÝCHODNÍ ČAST,ANEBO POŽADOVAT MÍROVOU SMLOUVU.A tak si představte včichni co se asi stane,když si to náš velkomožný car IMPERÁTOR PUTIN uvědomí…

  Je to z diskuze u článku: http://www.nwoo.org/2015/01/28/rusko-by-mohlo-odsoudit-anexi-vychodniho-nemecka/

  Ještě by také mohla říci naše vláda, že nás Ukrajina svými ukrajinskými vojáky v řadách RA v r.1968 okupovala.

  1. Pane Degon, máte pravdu. Pohledy jiné než oficiální budí v lidech přemýšlení a intuici, kterou každý pravdu odciťuje.Nejnověji můžeme pozorovat pohyb sil v zákulisí, protože vše běží rychleji, jak po Obamově návštěvě u Sauda, za to že Saud bude držet dolar, mluvila i redaktorka z „konkurzu“ v Hyde parku s předsedou hnutí „Islám v Česku nechceme“ nebo Tempelton Halík dnes večer na Dvojce. Říkali, jak islám tu ta pravá „demokracie“ potřebuje. Za totáče vládnoucí agenturní síť za „správný výklad“ čehokoliv zajišťovala vítězství v konkursech, vědecké tituly, ceny.

    1. Chcete diskuvat? Prosím o váš správný vyklad, ať je o čem.

    2. Nevím, co znamená diskuvat. A jak to bylo v tý pohádce, jak to tam řekl Vlasta Burian? Eh, taky to už nevím.
     Ale za správný, jedině správný výklad penězi neplatím.

    3. Za překlep se omlouvám. A jinak – je po diskuzi. Tušil jsem to.

    4. Jako o čem diskutovat, když naše výklady jsou různé?
     A pak je těžko diskutovat, když mám ráda Helenu a Vy Martu. Tím chci říci, že lidé se mohou potkat pouze pokud se potkat chtějí. Pak se mohou setkat v „kruhu“, ale lidé jdoucí vedle sebe v přímce, se potkat mohou pouze tehdy, pokud jeden z nich odbočí, tedy odbočí blíže k druhému. A tuším, že to se neděje.
     A jak zhudebnil kdysi můj strejček „…když se dva setkají, ruce si podají…“ a zde to není o podaných rukách, proto i moje Zde-na se míjí účinkem. A mnozí mne nemusí. Toleruji to a snažím se neobtěžovat. I když ono by stačilo, nepředsudečné myšlení . Vzájemné nepředsudečné myšlení.

 3. Co předvedla moderátorka Kroužková v Hyde Parku je na založení hnutí za zrušení ČT. Za naše peníze uráží, ponižuje, zesměšňuje a útočí na pozvaného hosta. Nejdříve udělala média z pana Konvičky radikálního fanatika, až ho posléze takto ponižovali ve veřejnoprávní televizi – za naše peníze. „Pojďme dál, pojďme dál“ žvatlá dokola moderátorka jenom proto, aby pan Konvička nemohl říct důležité věci. Moderátorka se dožaduje validních zdrojů, ze kterých pan Konvička čerpá, zatímco nejběžnějším zdrojem informací vysílaných v ČT jsou účelově vymyšlené lži a dezinformace. Hnus, hnus a hnus. Je nutné zakázat ČT a moderátory typu Kroužkové poslat dělat práci, která odpovídá jejich schopnostem – tj. kydat hnůj, uklízet psí lejna apod. To se týká i jiných „expertů“ placených z našich daní jako politologové apod. Nedávno jsem odepsal pikantně jednomu lékaři z očkovací mafie na příspěvek, kde uváděl, že to je největší hanba a ostuda našeho státu, když nepřijímá imigranty. Napsal jsem mu, ať o té ostudě a hanbě mluví veřejně v době, až tady budou uřezávat bílým lidem hlavy. Okamžitě jsem dostal kladné ohlasy a ihned na to můj příspěvek vymazali. To je ta demokracie a svoboda. Ten Halík je taky dobrej, Adramelech dostává cenu. Chviliku po tom vraždění o něm nebylo slyšet a najednou černoprdelnická cena.

  1. ing Prťka skandální stav médií popsal naprosto přesně. Ještě že je internet, než ho zakáží.

   1. Pane Staňku, obávám se, že pan Prťka hlavně velmi věrně vykreslil stav ducha části české společnosti. Zakázat ČT, poslat moderátku kydat hnůj, atd., atd. Hrůza. Katastrofické scénáře a konspirační teorie z hlouby duše nesnáším a doufám, že na to mám právo. Než mi to zakážou? Pokud bych se měl vyjádřit ve stylu pana Prťky, tak bych asi měl napsat: vydrž Prťka vydrž. Nebo radši ne.

    1. Kdybyste věděl, co všechno Vám již dávno zakázali. Vlastně si smíme myslet jenom to, co je nám povoleno. Proto ty reakce v médiích, když si někdo dovolí myslet něco mimo povolený rámec. Pojem „stav ducha“ neznám, zato zde na této planetě pozoruji v extrémním rozsahu něco, čemu se říká duchovní spánek.

    2. Pre Ing. Prťku, ale aj pre ostatných:
     Nakoľko mi na interne bol odporúčaný jeden aktuálny zaujímavý príspevok k súčasnej spoločenskej, ale aj politickej situácii vo svete, dovolím si adresy tu publikovať. Je to na tejto webovej stránke:
     http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1474-stret-zapadu-s-ruskem-jen-o-penize-prirodni-zdroje-a-moc-pozadi-nenavisti-vuci-putinove-kontrarevoluci-je-hlubsi-patriarcha-kyrill-tvrde-a-bez-obalu-o-lidske-svobode.htm
     Aj tento je dobrý:
     http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1461-moderni-svet-se-marne-pokusil-o-nemozne-je-rozumne-verit-v-boha-jsou-veda-a-vira-ve-sporu-byl-kopernik-kartarka-pravda-je-prostsi-nez-by-se-mohlo-zdat.htm
     Pekný deň hľadajúcim svetlo!

    3. Pane Míro, máte právo nevěřit na katastrofické scénáře a spiknutí. Ale já souhlasím s Prťkou, že by komentátorka takové kvality měla kydat hnůj, což by měla zvládnout.

    4. Pane Míro, podle vašich názorů nepochybuji, že jste nikdy v řídících státních a silových funkcích nepracoval, jste pravdoláskař, takže spiklenecké teorie vám lezou na nervy. Ale protože se pohybujete na tomto webu, jde vám osobně zřejmě o pravdu. Doporučuji vám tedy si přečíst Štrougalovy paměti, stať, kde píše, jak prezidentu Husákovi nebylo dovoleno udělit milost. Kým to nebylo povoleno prezidentovi? A předtím jak Štrogalovi jako ministru vnitra nebylo dovoleno zastavit sledování kohosi? Kým? Snad vám doklapne …

 4. Když by se zakázal internet v Česku, okamžitě by to dalo impuls do Německých nebo Rakouských novin, které by si toho všimli a nebyla by tato situace pro manipulanty z cizích zemí – žádoucí. Byl by to od nich výkřik do tmy. Pro mocipány světa v tomto směru zas tak až lukrativní země jako České území nejsme.

  Když by se u nás v Česku zakázal internet, signalizovalo by to čas a scénář, který nastoupil např. v roce 1938 pro celou Evropu. Proto si s těmito záležitostmi nemusíte zahrávat pane autore článku o roce 68. Je třeba říct, že impuls ke genocidě tentokrát nepochází od našich germánských Německých sousedů.

 5. Pane Staňku, Váš článek
  http://hledani.gnosis.cz/projeveni-vnitrniho-ideoveho-padu-komunizmu-v-roce-68-v-ceskoslovensku/
  už jsem jednou psal, že náš Vitězný únor byl 6 let před vznikem KGB, takže únor 1948 mohl být leda pod vlivem ruských tajných služeb.
  Také jsem psal, že genetické výzkumy neregistrují keltské geny v Česku. Bojové byli poraženi 191 př.n.l. v severní Itálii ( středisko Bologna)
  http://zpravy.aktualne.cz/potvrzeno-vetsina-cechu-nejsou-cesi/r~i:article:446551/
  Výzkum společnosti Genomac : 40 % obyvatel Česka má shodné genetické znaky s jinými obyvateli slovanských zemí střední a východní Evropy. Dalších 25 % pochází z románských zemí, jako je Francie či Itálie, a 11 % se geneticky nejlépe shoduje s obyvateli Balkánu.
  10% obyvatelstvo germánského původu, s dědičnými znaky shodnými s Němci a Skandinávci.
  Viz též http://pardalnet.wz.cz/PDF/9-geneticti-dedici-Keltu-1-dil.pdf
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
  “ relativně vysokou četnost mutace G551D je možné pozorovat pouze v Česku, Rakousku, Britanii, Irsku a v Bretani.[3] Na základě těchto faktů citovaní autoři soudí, že uvedené populace vykazují relativně vysokou míru příbuznosti s keltskými předky. Tato příbuznost není tak překvapivá v Irsku, Británii a Bretani, kde jsou keltské kořeny zřejmé. V české kotlině by to však málokdo předpokládal. Nutno podotknout, že mezi lingvisty a historiky, kteří nenacházejí oporu pro takovou interpretaci ve svých disciplínách, vládne vůči výše popsaným interpretacím genetického výzkumu spíše skepse“
  Jen 4% Britanie má po otci keltské předky. U nás ptát se po keltech je asi jako sledovat geny Markomanů a Kvádů. Víme, že tu byli a že tu jsme my.
  http://mas-dolnimorava.cz/prapredci/keltove-aneb-doba-latenska
  Dácký král Burebista (asi kolem 60 př.n.l.) porazil Bóje ve středním Podunají.
  http://keltove.wbs.cz/Keltove-neco-malo-z-historie.html
  Češi jako národ patří mezi nejhomogennější národy v Evropě, i když podle přistěhovalců každý 25. „Čech“ není Čech. ( po válce vyhnán0 bylo asi 2 miliony Němců a během války zahynulo nebo odešlo asi 120 000 Židů). Píšete, že Česko je zkumavkou evropských krizi. Můj názor je, že to není tím, že jsme Češi nerespektující autoritu, ale tím, že jsme uprostřed Evropy a desetiletí na hranici Západ/Východ.
  Rok 1968 byl s tichým souhlasem Západu, minitr Hájek protestoval v OSN a nic. 600 000 vojáků u nás, válčit a jezdit s tanky jezdit uměli.
  Druhá možnost byla dlouho trvající válka v naší krajině a testování zbraní a taktiky v krajině a městech. To nechtěl nikdo a Češi už vůbec ne. Na to nejsou třeba magické zářiče z dob Karla IV. Za Rudolfa II. byla Praha jednou z největších židovských komunit Evropy. Na počátku Protektorátu Čechy a Morava žilo zde 120 000 Židů.
  Prosperitu naší země po 1968 ovlivnilo podstatně :
  1) jsme si museli svou okupaci zaplatit, rychle jsme ztratili velká aktiva peněz vůči osvoboditelům
  2) Emigrovalo po 1968 řekněme 150 000 lidí, věšinou schopných a zdravých, každý 10. vědec odešel.
  3) Normalizace byla duchovně zrada. Ale bylo tady bezpečno na ulicích, výsledky vzdělání ZŠ a SŠ byly o desítky míst lepší ve srovnání s dnešní úrovní školství podle národů. Dnes škola nedává šanci kantorům děti vychovávat k respektu k autoritě a zákonům a nedává často ani šanci učit. Takže je to duchovní zrada na mládeži a budoucnosti národa, stačí se projít po ulici, kde je třeba dávat pozor , aby dítě metr dvacet nám nepropálilo na chodníku cigaretou bundu, kouká do mobilu se sluchátky na uších.
  Budoucnost národa jsou děti, a těch je málo.

  1. Jako vaši legraci z čtenářů beru ovšem zmínění Hájkova projevu v OSN.

 6. Problém proměn názvů ruské ochranky od NKVD, KGB, FSB vám pane Pardále přeji. Názor na homogennost české populace a nepřítomnost duchovních zářičů také. Jako srandu beru názor, že od nás byli po válce odsunuti Němci, tj. geneticky odlišní. Po tisíci létech promíchanosti a smíšených manželstvích i nemanželstvích. Já si dosud jako hloupý myslel, že byli odsunuti německy mluvící (někteří špatně) Češi, kteří se zhlídli v nacizmu.

 7. Pane Staňku, Němci u nás nebyli tisíciletí, ale podstatná část příšla jako němečtí východní kolonisté do pohraničí od dob Přemysla Otakara II ( +1278), tedy od 13. století. Ke genetickému mísení Čechů a Němců pochopitelně docházelo na rozhraní osídlení, jinak méně. Např. pravý břeh řeky Černé ( přítok řeky Malše) byl prakticky plně český a levý břeh německý. Kromě Němců, to byli také Frísové z tehdy přelidněného a zaplavovaného Nizozemí. Přišli pěšky a přihlali si i svůj dobytek.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_kolonizace#N.C4.9Bmeck.C3.A1_v.C3.BDchodn.C3.AD_kolonizace
  Nyní je u nás 10 % obyvatel s germánskými ( německými a skandinávskými) předky, když si myslíte, že odsun 2 milionů etnických Němců na to neměl vliv, tak je to Váš logický problém. Základní rozlišení pro odsun nebylo těžké, kdo se přihlásil k německé národnosti, tak museli muži ve vojenském věku do Wermachtu. Když v každé chalupě měli dva padlé, tak se jim První republika už tak špatná nezdála. Nejvíc zůstalo u nás Němců ze smíšených manželství, takže to může vypadat jako, že jich bylo plno. Když slyšíte vyprávět starou babičku Češku, která měla Němce a utekli ze Sudet, pak se dal muž k Němcům a padnul, 15 letý syn byl odveden 2 měsíce před koncem války, byl vysoký, tak ho automaticky otetovali jako SS. On a nějaký Maďar zůstal při obraně Berlína živ, všichni Němci z jejich čety padli. A jeho Rusové nezastřelili ani kvůli SS, i Rusové věděli, že kluci z Protektorátu, kteří mluví česky nejsou nacisti, kteří začali válku. A na vsi se uspořádal lidový soud – má syna SS, bude vystěhována. Zastal se jí jeden rozumný člověk, který řekl- komu ta žena ublížila, ať to tady řekne, mně neublížila v ničem. Zdá se podobně, že mnoho Židů ze smíšených rodin přešlo na křesťanství, protože skoro nikdo jiný nepřežil.
  Kdo z čtenářů má dojem, že si dělám legraci z apelce ministra Hájka v OSN proti okupaci 1968, když se to stalo? Co je na tom za legraci, když tehdy se zdálo, že když kontrarevoluce nebyla nalezena, že okupační vojska úplně odejdou, vliv Moskvy samozřejmě bude.
  Pane Staňku, neberu Vám Váš osobní pohled na historii, ale ani nepadám na zadek z jakoby objevů, které jste učinil, prostě další pokusy o přepisování historie už pravdě, pokud je vůbec dosažitelná, ani nemůžou ublížit. Jestli prospějí Vám, to nevím.

  1. Pane Pardál,ten druhý příspěvek je velmi věcný a cenný a beru jej a děkuji. S tím, že v hraničních lesích zde přežila menšina Markomanů a KVádů, což jsou také germáni zkřížení s se zbytky Keltů. A smísili se s příchozími, kteří od nich převzali např. jména míst, Vltavou a Labem počínaje a pohořími konče. Jsou vesměs keltská.

 8. Děkuji autorovi za kvalitní článek. Několik myšlenek, které se objevily při čtení článku a následné diskusi.
  -Je evidentní, že život v naší zemi je úzce spojen s mocenskými zájmy velmocí.Ať už dříve /Římská říše národa německého, Osmanské impérium, Rakousko-Uhersko, Prusko, nacistická III.říše, východní a západní blok a z něj vyplývající bipolární rozdělení světové moci mezi Washington a Moskvu. S tím vždy souviselo přerozdělení vlivu a ekonomické nadvlády nad tímto prostorem. Od Bílé hory se ekonomický i politický vliv nad tímto územím nacházel vždy mimo něj. Vrchnost zde byla dosazována vnějšími silami za účelem kontroly mocenského vlivu. Společnost byla silně strukturována na poddaný domácí robotující lid a šlechtu instalovanou z ciziny /včetně té loajální domácí/. Jiné postavení uvnitř společnosti nebylo tolerováno /nepočítáme-li druhou polovinu 19. století a jisté demokratizační změny uvnitř Rakousko-uherské monarchie/. V celých novodobých dějinách bylo obyvatelstvo Čech, Moravy a Slezska národnostně, jazykově, ekonomicky a samozřejmě mocensky v podřízeném a vazalském postavení.
  Dlužno poznamenat, že útlak a utrpení jsou očistné procesy, které vetšinou v lidech vybudí také jistou vnitřní dynamiku, což se ukázalo v době národního obrození a zpočátku v budování první Československé republiky /a dejme tomu v roce 1968 a 1989/. Zdrojem této síly národa byla tehdy tzv. střední třída etablovaná propojením inteligentních a po vzdělání usilujících jednotlivců zdola, s aristokratickou politicky „padlou“ elitou. Elity, ve smyslu bohaté a vládnoucí vrstvy země, byly vždy loajální vůči cizí moci a plnily zde funkci, tu více tu méně, koloniální správy země, přičemž si poklonkováním udržovaly své postavení a vliv nad ostatními. Krásným příkladem je období panování Maxmiliána II. /údajně tajného protestanta/ a posléze jeho syna Rudolfa /inteligentního mírně autistického panovníka, který nerad vládl/. V této době zažívaly Čechy a Morava svou renesanci. Přičemž v té době probíhal intenzivní, byť relativně skrytý mocenský boj o další nasměrovaní a orientaci země, který vyvrcholil vyhozením císařských místodržících z okna kanceláře pražského hradu.
  Tehdy bylo toto období také obdobím, kdy padala „železná“ opona. Tehdy mezi protestantským severem /buržoazní revolucí/ a katolickým jihem /Římským feudálním impériem/. 30.letá válka začala v Praze. Zmiňuji to proto, abych ukázal určitou logickou analogii se současností a doplnil, co v článku nezaznělo a co je podle mne více určujícím faktorem než genetický vliv jednotlivých národů, které se naším územím přelily a zanechaly zde svou stopu. Podstatný je podle mého názoru jazyk a pak náboženství /příp. ideologie/, které je většinou obyvatelstva akceptováno jako vlastní a nikoliv genetická předurčenost.
  Výše zmíněný „efekt“ se v současnosti ukazuje na takových událostech, jako je například volba prezidenta, kdy ani přes masivní nalejvárnu sdělovacích prostředků se nepodařilo instalovat cizími elitami vybraného kandidáta a kdy se nedaří zglajchšaltovat veřejné mínění, ať již v otázce imigrace, nebo ukrajinské krize.
  Předpokládám, že současné dosazené „elity“ a jimi řízení lokajové nižších kategorií budou dříve, či později následovat své předobrazy v podobě Slavatů, Martiniců, Háchů, Moravců,, Gottwaldů, Slánských, Reicinů, Kolderů, Bilaků, Husáků atd… A to mimo jiné z důvodů popsaných v článku.

 9. Pane Weisbach, udělal jste mi svým příspěvkem velkou radost, protože mi potvrdil tušení a pozorování přítomnosti lidí samostatně myslících, tvořících duchovní jádro českého národa. Drobné diference názorů nejsou závadou, ale předností a stimulují myšlení všech. Přeji boží požehnání a pomoc ochranné ruky duchů koruny české.

 10. Je zajímavé hrabat se v minulosti a hledat pravdu starou cca 47 roků. Hledat ji od husitů. Třeba i pro vydání nové knihy anebo i pocitu pýchy a výjimečnosti. Mnoho čtenářů zdejších článků nebylo tehdy na světě a nebo nic o něm téměř nevěděli. Těm prvním je méně než čtyřicet sedm let, těm druhým je přes padesát. Mají tito lidé zájem o minulost, když evidentně teče do bot lidem nyní, a je jedno, jestli to má počátek v husitství, u Petra I.Velikého či Grygara??

  Zkuste se podívat na drobné shrnutí jednoho diskutéra ze Zvědavce. Jak se u něj / a mnoha dalších / změnil postoj třeba jen k tomu tehdy nenáviděnému Rusku :

  Dej Bůh sílu Putinovi a Rusku, ať to vyhrají, když už k něčemu dojde.

  Botičky od Diora 94.?.?.?
  Často čtu na zdejších stránkách i jinde články o pádu dolaru, ale v těch článcích, z mého pohledu chybí to základní: přece naprostá finanční provázanost transatlantického bankovnictví. Však Evropa utopila své starobní důchody v us-hypotečním trhu s nemovitostmi v roce 2008 a jediná cesta na záchranu těch prostředků je skrze udržení dolaru při životě. Krach hypotečního trhu v usa nebyl o ničem jiném, než o vzetí si Evropské Unie za rukojmí ve věci přežití amerického dolaru. To je celý. TTIP je produktem krachu amerického hypotekárního trhu v roce 2008. Jediná cesta, jak zachránit německé starobní důchody utopené v amerických dřevěných domcích, které už vlastně shnily mezitím, je záchrana dolaru a otevření amerického vývozního trhu pro evropské, zejména však a v první řadě německé, firmy. Proto Angela Merkelová jde na ruku Obamovi ohledně těch neslavných sankcí proti Rusku, není to z nějaké servility k němu, jde o záchranu německých starobních důchodů. Amerika je si závazku vědoma, Obama ví, že musí sjednotit trh s EU, že musí dovolit Evropě volný dovoz zboží do usa, protože jinak by přišel default dolaru a hromadné zbavování se dolarových rezerv v Evropě, přesně po vzoru Ruska a Činy, kteří dali dolaru sbohem už před časem. Amerika připravila Evropu o peníze v roce 2008, Evropa je teď bude chtít zpátky skrze vývoz svého zboží na trhy USA.
  – – – – – – –

  Hledejte souvztažnosti teď a tady, třeba vám pomůže tento článek, z jehož diskuze je to okopírované volání :
  http://www.zvedavec.org/komentare_6323.htm

  Autor článku se brzy dohrabe možná k normalizaci, pak k duchovním selháním po roce 1989. K čemu to je? Snad pak vezme vidle a ve svém věku vyjde konečně měnit dějiny ještě za života. Ono se totiž zpětným pohledem nachází pak mnoho nových generálů. Ale jsou pak opravdu na nic i se svoji případnou novou knihou.

  1. JAP dobře věští, skutečněě se dohrabu do roku 89. Proto,že znalost skutečného dění, ne předkládaného k věření, je už od antiky „učitelkou života“, přesněji schopnosti zákulisního vidění.

   1. Hmmm, dosti troufalé, ale prosím. Ať hodí prvním kamenem ten, kdo má „znalost skutečného dění“.

  2. J.A.P.
   Ad: K čemu to je? Snad pak vezme vidle a ve svém věku vyjde konečně měnit dějiny ještě za života.

   Nechci se Josefa zastávat, ani obhajovat jeho dílo a se spoustou věcí nemohu souhlasit, ale musím mu dát za pravdu, že znát a zkoumat minulost je důležité.
   Neznalost historie velmi snadno přivádí lidi k opakování chyb. Znovu a znovu a znovu brali lidé do ruky vidle a přidávali se k davovému šílenství, bez vize toho, co bude dál a nakonec zjistili, že nestvořili lepší svět, ale že jsou v tom samém průseru, jen jiné barvy.
   Poučen z minulosti, s pohledem upřeným k budoucnosti, prožívám přítomnost.:)

   1. A naopak, z Vašeho tvrzení, padlý Leo, má tedy vyplývat, že znalost historie přivádí lidi k tomu, že chyby neopakují?

    Až se autor dostane do nedávné historie, poté až do dnešních dní a prožívané skutečnosti, tak možná tím zrekapituluje celý vývoj, chyby, poznání a zcela konkrétně sdělí z těch všech znalostí, co mají lidé v současném světě dělat ?? Aby již třeba „jen“ nebyly“ války?? A nebo hledá „jen“ pravdivý výklad historie. To o těch vidlích je takový obraz, kdy autor své pravdivé poznání nenapíše jen na nějaké diskuzní fórum, ale jde s tím skvostem k lidem, šíří ho, jako alarmující, pokud je skvostem pro lepší život lidí. Pak to má asi smysl.

    Jsem na to zvědav. On totiž člověk, kdyby věděl, čeho se má vyvarovat, tak nedělá žádné chyby. Ale to nejde. Již jen z toho důvodu, že neví, o působení zákona příčiny a následku pro svůj život; řečeno jinak, jaký osud má připraven.

    1. J.A.P
     Ad: A naopak, z Vašeho tvrzení, padlý Leo, má tedy vyplývat, že znalost historie přivádí lidi k tomu, že chyby neopakují?
     Ale ano. Dělají. Znovu a znovu a znovu. A to je ten průser. Lidé jsou velmi hloupá stvoření. Ale právě ta znalost jim dává šanci. No, brzy uvidíme jestli jsou lidé poučeni, nebo ne:)
     Ad: co mají lidé v současném světě dělat ??
     Josef může nabídnout lidem svoji vizi, nic víc, nic míň. Stejně tak ty, nebo já. Ale kudy se vydáme je na každém z nás. Ale bez pouček minulosti máme obrovskou pravděpodobnost (hraničící s jistotou), že šlápneme do stejného hovna a dalších 2000 let ho budeme opěvovat.:)
     Ad: Jsem na to zvědav.
     Já taky. To ale musí každý podle svého vědomí a svědomí.
     Ad: On totiž člověk, kdyby věděl, čeho se má vyvarovat, tak nedělá žádné chyby.
     Právě v tom mu má být nápovědou poučení z minulosti. nevstoupit dvakrát do téže řeky:)

 11. Je třeba podotknout, že války se dnes většinou už nevedou jako dříve. Dnes je válka započatá a bují ve finančním sektoru po mnoho let. Na špičce tohoto sektoru je jen malá hrstka lidí, kteří jej ovládají a mnoho těch, kteří jej musí živit. Když chce autor článku tímto výkladem objasnit pravdivost dějin, nechť je mu to dopřáno.
  Faktem je, že Němci jsou směrem k  USA neustále vázaní za to, že je vytáhla z poválečné krize a marasmu po roce 1945. Je nutné vyjádřit i jiný fakt, že hrdinou Ameriky už dnes nejsou jenom ti drsní hoši, kteří se statečně vylodili na břehu Normandie, aby zachraňovali část Evropy a položili při tom život. Situace je dnes úplně jiná a nelze ji paušalizovat.
  Ve věčném tématu dnešních a budoucích Českých seniorů o výši starobních důchodů může být východisko v povaze stížnosti vůči dnešnímu úřadu Sociální péče v ČR.

  1. David: „Faktem je, že Němci jsou směrem k USA neustále vázaní za to, že je vytáhla z poválečné krize a marasmu po roce 1945. Je nutné vyjádřit i jiný fakt, že hrdinou Ameriky už dnes nejsou jenom ti drsní hoši, kteří se statečně vylodili na břehu Normandie, aby zachraňovali část Evropy a položili při tom život. Situace je dnes úplně jiná a nelze ji paušalizovat.“

   Fajn. A teď už vážně. Marasmus v Německu začal za rozhodujícího přispění „vítězných mocností“ v roce 1918 zničujícími reparacemi, následnou Velkou hospodářskou krizí v roce 1929, financováním nacistů americkými bankéři, tajnými dodávkami komodit válečné mašinerii /rodina Bushů/. Německo a dnes potažmo celá EU jsou kolonií bankovního kartelu – t.č. se sídlem v USA. A to je vše, přátelé.

 12. ad.Pravda a láska v ČT,ST….???????

  LŽI,POLOPRAVDY,ROZSÉVÁNÍ STRACHU A NENÁVISTI,MANIPULACE= CHUDOBA SRDCÍ(vědomí)

  Chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce,
  sebelítost je největší zlo.

  Je rozdíl věřit informaci nebo si ji ověřit a vědět.
  Když uvěřím,ale neověřím,pak chybuji-hřeším.
  ————

  Ono nelze otázku tzv.chudoby srdce a násilí neustále smetat ze stolu dolů a
  přetvařovat se,že se nic neděje.Bude se objevovat stále dokola a ještě
  ve větší síle,dokud tomu nebu chtít sám rozumět s láskou v srdci.
  Chudoba srdce a násilí je téma,se kterým se seznamujeme.
  Přemýšlela jsem,jak vysvětlit,že Zlo samo o sobě vlastně NEEXISTUJE.A když
  neexistuje,tak ho nemohu obviňovat za to,že se mi nedaří,že mám nedostatek.
  Nemohu iluzi vinit za to,že závidím,že jsem závislý,či lenivý.Že mám špatnou náladu,
  že nehledám smysl života v maličkostech,že si informace neověřuji a pak jsem zklamán.
  Že zklamání považuji za podvod někoho jiného nebo Zla,jež neexistuje,místo abych
  si uvědomil,že jsem očekával od druhých něco,co sám nedokážu.
  Říkám tomu:KRMÍM TASEMNICI,zvanou nenávist,zášť a závist,tedy Sebelítost.
  Může ji každý krmit tak dlouho,že dojde až k vlastní sebedestrukci-v mysli.

  Chudoba srdce(vědomí ) je příčinou násilí ve světě.Chudoba srdce je příčinou
  závislostí -ulpění.Civilizace se topí v SEBELÍTOSTI,tedy v „CHUDOBĚ SRDCE“.
  Tuto Sebelítost tak předává dalším generacím nejen geneticky,ale učí své děti
  nenávisti-nezodpovědnosti,nedůslednosti,ve slepé víře,že celý svět může
  za jeho „utrpení“ mysli.A tak ze své sebelítosti rozdmýchává násilí fyzické-
  -pomstu i násilí psychické,způsobuje další nenávist,..

  Všimněte si a nezlekněte se,až to uvidíte,jak nám tu „rozkvetla Sebelítost“ -nacismus,fašismus,šikana,arogance,závist,nenávist,závislosti na kdečem
  (moc,peníze,svaly,prestiž,..),..

  Znovu zopakuji:“VŠECHNA srdce jsou dobrá.ŽÁDNÉ srdce není více ani méně.“
  Tak co je to,co z člověka dělá zvíře?Lidské tělo je biostroj a bude jednat,konat,myslet jen tak,jak je naučeno rodinou,školou a společností.
  A to tak dlouho,než mu někdo řekne nebo ukáže,že jsou i jiné možnosti sebepoznání a sebevyjádření.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference