mapa stránek || vyhledávání

Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

spolecnostAk sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k lokálnym ozbrojeným stretom, ba v súčasnosti narastá i hrozba opätovného veľkého celosvetového vojnového konfliktu. A to už nie je žiadna maličkosť!

Druhotným prejavom tohto nie príliš uspokojivého stavu je napríklad stále rastúce znečisťovanie životného prostredia, problémy s množstvom emisií, s globálnym otepľovaním, s rozširujúcou sa ozónovú dierou a s mnohými inými podobnými vecami, ktoré nám slepým už až príliš očividne naznačujú dlhodobú neudržateľnosť života na našej planéte za súčasného stavu usporiadania ľudských záležitostí.

Kto nežije v nejakom umelo vytvorenom skleníku mimo reality a komu nie je všetko okolo neho absolútne ľahostajné, ten si musí nevyhnutne položiť zásadnú otázku: Čo s tým? Ako by sa dala situácia zlepšiť? Ako by sa dala zlepšiť kvalita života, ktorý žijeme? V čom sa skrýva skutočná príčina toho, že mnohé veci nefungujú a nie sú dobré? A ako by sa dala táto príčina odstrániť? Ako by bolo možné vybudovať naozaj harmonickú spoločnosť, v ktorej by boli všetci ľudia spokojní? A je také niečo vôbec možné?

Aj keď mnohí pravdepodobne zaujmú k eventuálnej možnosti úspešného vyriešenia všetkých týchto otázok postoj značne pesimistický, mali by sme predsa len vedieť, že čosi takého, ako vybudovanie harmonicky fungujúcej spoločnosti, je možné. Predovšetkým je však potrebné pochopiť skutočnú príčinu dnešného problematického stavu v najrozličnejších odvetviach spoločenského života, pretože bez pochopenia a odstránenia tejto skrytej vnútornej príčiny jednoducho nenájdeme cestu von z našich problémov.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že absolútne všetko, čo vôkol nás prostredníctvom ľudí vzniká, má svoj počiatok v našej mysli a v našom vnútri. Každý výrobok, každý čin, ba dokonca každý náš pohyb, či každé naše slovo. No a kvalita všetkého, čo takýmto spôsobom smerom zvnútra von vzniká, je priamo závislá na kvalite vnútorného nastavenia ľudí. Na kvalite hodnôt, ktoré uznávajú a preferujú.

Inými slovami povedané, vysoká morálna a mravná kvalita vnútorného naladenia ľudí musí mať nevyhnutne za následok vysoko kvalitné vonkajšie pomery, v ktorých títo ľudia žijú a naopak, nízka kvalita ich vnútorného naladenia má za následok nie príliš kvalitné spoločenské pomery, ktoré ich tiesnia.

No a z hľadiska tejto skrytej, neviditeľnej, ale zásadnej a všetko určujúcej kvality vnútorného nastavenia ľudskej populácie môžeme rozlíšiť dva základné prúdy. Dve cesty, z ktorých jedna je cestou ducha a druhá cestou materializmu.

No a my sa teraz skúsme detailnejšie pozrieť na každú z nich. Najskôr na cestu materializmu, ktorá je omnoho širšie prešliapaná a potom na cestu ducha.

Cesta materializmu je cestou priority hmotného dobra. Je to cesta priority peňazí, konzumu, osobného egoizmu, karierizmu a snahy o užívanie si. Ľudia ňou idúci uvažujú predovšetkým v intenciách pojmov „ja“ a „mne“. Tieto dva prívlastky sú dokonalým vyjadrením materialistického náboženstva sebectva a egoizmu, ktoré vyznáva väčšina našich súčasníkov.

No a takýto spôsob vnútorného nastavenia ľudskej populácie sa nevyhnutne primeraným spôsobom transformuje a zhmotňuje do vonkajších pomerov. Vonkajšie pomery totiž nie sú nikdy ničím iným, ako dokonalým odzrkadlením stavu najhlbšieho, vnútorného, hodnotového naladenia ľudí. Ide o spojité nádoby a zároveň tiež o zákonitosť, v ktorej spočíva akási veľká spravodlivosť, na základe ktorej sme nútení žiť presne v takých pomeroch, aké si zaslúžime, pretože my sami sme si ich vytvorili prostredníctvom vlastného, prioritného hodnotového naladenia.

No a práve pod tlakom vonkajších pomerov máme potom spoznať a pochopiť nesprávnosť hodnôt, ktorým veríme a ktoré vnútorne preferujeme.

Žiaľ, ľudstvo si stále neuvedomuje tieto skryté, ale zásadné skutočnosti, a preto sa často stáva, že keď sú už spoločenské pomery naozaj neznesiteľné, vzniká tendencia odstrániť ich. Snaha zvrhnúť ich a vymaniť sa z nich. A to hoci aj násilím! Tak dochádza k revolúciám a iným prevratom. A to buď nenásilnou, alebo násilnou formou.

A hľa, čo sa nestane! Keď ľudia odstránia jedno spoločenské zriadenie, ktoré už bolo pre nich neznesiteľné a nastolia iné, o ktorom dúfajú, že sa im v ňom bude žiť lepšie, čoskoro zistia, že sa dostali z dažďa pod odkvap. Že jednu formu útlaku iba vystriedala forma iná.

Tak ako napríklad u nás, keď sme odstránili socializmus a nastolili kapitalizmus, či takzvanú liberálnu demokraciu. Avšak po čase tí vnímavejší začínajú zisťovať, že diktatúru ideológie socializmu so všetkými jej negatívnymi sprievodnými znakmi iba vystriedala diktatúra kapitálu a chamtivosti so všetkými jej negatívnymi dôsledkami.

Nemôže to byť inak, pretože to najpodstatnejšie, čiže ľudský materiál, sa vôbec nezmenilo. A preto dnes trpíme iba novou formou útlaku. Kto to ešte v súčasnosti nechápe a nie je si to ochotný pripustiť, čoskoro sám na vlastnej koži zažije, ako sa budú negatívne príznaky súčasného systému čoraz viacej stupňovať. A účelom tohto stupňovania bude to, aby vonkajšie pomery svojou neznesiteľnosťou dotlačili ľudí k pochopeniu zvrátenosti a pomýlenosti hodnôt, ktoré v súčasnosti vnútorne preferujú. V pomeroch, ktoré ľudia znášajú, a ešte len budú musieť znášať, majú ako v zrkadle spoznať samých seba a zvrátený charakter hodnôt, ktorým verili a ktoré, zhmotnené do vonkajšej podoby, im urobili zo života peklo.

Ľudia budú musieť jednoducho pochopiť, že k skutočnému obrodeniu spoločnosti nemôže dôjsť ani revolúciou, ani zmenou spoločenského systému, ba ani zmenou vlády. Ľudia budú musieť pochopiť, že k skutočnému obrodeniu spoločnosti nemôže dôjsť bez ich vlastného, vnútorného hodnotového obrodenia. Budú jednoducho musieť pochopiť hlbokú zvrátenosť princípu materializmu, osobného egoizmu, karierizmu, konzumu, priority peňazí a snahy o užívanie si. Budú musieť pochopiť, že jestvuje iba jedna jediná cesta k trvalému rozkvetu celého ľudstva a všetkých národov, a to cesta ducha! Cesta, spočívajúca v preferovaní a budovaní ušľachtilosti, spravodlivosti, cti a ľudskosti.

Cesta ducha, vyznačujúca sa všeobsiahlosťou, ktorej stúpenci uvažujú a jednajú v zmysle pojmov „my“ a „nám“. Cesta, v ktorej ide vždy v prvom rade o záujmy celku, na rozdiel od materialistického egoizmu, v ktorom ide v prvom rade o záujmy vlastného ja.

A toto nové, vnútorné hodnotové naladenie ľudí sa potom postupne začne prejavovať tak, ako to doterajšie, na charaktere pomerov v spoločnosti. Lebo my ľudia máme jednoducho schopnosť formovať charakter vonkajšieho sveta podľa svojho vlastného, aktuálneho hodnotového zamerania a uspôsobovať vonkajší svet k svojmu vlastnému, vnútornému obrazu.

Skúsme si predstaviť kmeň, z ktorého prúdi miazga do všetkých, i tých najmenších konárikov. Akého charakteru a kvality bude miazga, skoncentrovaná v kmeni stromu, presne taký druh kvality sa dostane do všetkých konárikov, ba až do všetkých najmenších žiliek listov.

Kmeň stromu predstavuje charakter ľudského myslenia a základného vnútorného naladenia. Konármi a konárikmi sú všetky oblasti spoločenského života, do ktorých sa táto základná kvalita vlieva. Ak je kmeňom, to jest základom ľudského myslenia, jed materializmu, otrávi tento jed úplne všetky odvetvia spoločnosti presne tak, ako je tomu dnes.

Ak sa však kmeňom, to jest základom ľudského myslenia a vnútorného naladenia, stanú vysoké a ušľachtilé hodnoty ducha, rozlejú sa ako požehnanie do všetkých oblastí života spoločnosti.

A práve v tomto spočíva zmena k lepšiemu! V tomto sa skrýva cesta k zlepšeniu pomerov v každom národe a v každej spoločnosti. Lebo každá iná cesta, ktorá neberie na zreteľ zákonitosť projekcie hodnotového naladenia ľudského vnútra do vonkajšej reality, je cestou kontraproduktívnou.

Ak sa totiž budeme snažiť zlepšiť vonkajšie pomery iba reformami, zákonmi, revolúciami, či iným, čisto vonkajším spôsobom, nemôže sa nám to nikdy podariť, pretože naše vnútro a naše myslenie zostane stále rovnaké. Lebo nakoniec každý zákon a každé nariadenie sa dá šikovne obísť a pod zdaním práva je dokonca možné pokojne uskutočňovať vlastné, sebecko egoistické zámery.

Ak sa však ľudia vnútorne preorientujú na ušľachtilú cestu ducha, mnohé so zákonov sa stanú nepotrebnými, pretože každý bude mať priamo v sebe pevnú oporu vo vnútornej mravnosti a vo svojom svedomí.

Toto je jediná cesta, ktorá nás môže vytrhnúť z preveľkej biedy, ktorá sa k nám blíži, pretože sme vnútorne vsadili na princípy egoistického materializmu a bezduchého hmotárstva. A tento náš vnútorný postoj, zhmotnený do vonkajšej reality, postupne otravuje, až nakoniec celkom otrávi všetko okolo nás.

Jediná možná záchrana sa skrýva v zmene našej vnútornej hodnotovej orientácie. Lebo veci hmotné sa nikdy nemali stať cieľom a zmyslom ľudského života. Sú to totiž len prostriedky, ktoré nám majú byť nápomocné k naplneniu a realizácii skutočného cieľa a skutočného zmyslu života, ktorým je nadobudnutie veľkosti a vznešenosti ducha. Cesta k tomuto cieľu vedie cez vedomú bdelosť nad čistotou a ušľachtilosťou vlastnej mysle a cez úsilie o naplňovanie vysokých a vznešených hodnôt v každodennom živote.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

15 komentářů

 1. Léčení společnosti bych začal léčením autora tohoto článku.

  1. Ferdo, osobné ataky ešte nikdy nič nevyriešili. Pán Šupa je známy ako moralista a tak problém vidí v zmene morálneho zmýšľania ľudí. Iní problém vidia v ľudskom egu, ktoré uprednostňuje osobný zisk nad celospoločenským, ale keď sa na problém pozrieme zblízka, tak tu vidíme súvis (všetko so všetkým súvisí). Zaujímalo by ma, ako si nápravu ľudskej spoločnosti, predstavuje Ferda?

   1. Lidskou společnost není třeba napravovat. Jak tady vždycky správně zdůrazňuje Venda, tak je třeba napravovat především sebe.
    Ale jinak bych nápravu viděl ve výchově dětí a mládeže.

    1. „Ale jinak bych nápravu viděl ve výchově dětí a mládeže.“

     Za jiných okolností bych to také tak viděl. Ale kdo nyní může tu nápravu ve výchově realizovat, to tedy nevím? Svět není místem, kde by se mohla dít nějaká „davová“ náprava. Přesně naopak. Mnoho lidských duší sice putuje k nápravě, přesněji k návratu, ale cesta zde je plná překážek. Má to tak být. Jeden každý z nás je tu duchovní bytostí, která tu dozrává pro slavnou proměnu. Vskutku je to vždy proces individuální.

     Přát sílu pro všechny, to by byl ideál. Sílu k tomu, odolat nástrahám, další ideál. Poznání, to je ale to, oč tu kráčí. Nelpění na životě, ale čestný a spravedlivý život, to se počítá. Pokusů může být dost, ale i sebe větší nádoba se po malých kapkách jednou naplní.

     Další správný krok v dnešním dni přeje Václav Žáček. Každý den začíná probuzením a list je čistý a nepopsaný. Vždy lze začít.

 2. Ferda,

  netrafil so hlavičku po klinci, lebo aj podľa mňa je spoločnosť chorá už od doby, keď ten nablblý literárny ,,hrdina“ onen Hospodin oddelil ,,Tmu od Svetla“ a Stvoril ,,nepodarky“ z hliny a vdýchol im vraj ten ,,Dych života“ do rypákov…

  Potom nasledovali fatálne chyby, ako neuhlídanie 4, slovom štyroch pankchartov, teda Adama, Evy a Abelčoka a Kainčoka, lebo ten jeden evolučne vraj fyzicky vyspelejší , ale mentálne zaostalejší ,,zachlomaždil“ toho pomalšieho, presne tak, ako v hniezde zachlomaždí vyvinutejší vtáčik toho menej vyvinutejšieho, tú kaliku, ktorá sice nič počas ďalšieho života nedokáže, ale veľa zožerie a veľa vyserie….

  A potom tá fatálna chyba, keď ten Splachovač – Hospodin , ktorý všetko živé vraj spláchol pri onej potope Sveta do ,,vody“ a utopil TO, sa zachoval ako babrák, lebo vraj ponechal Noeho , jeho ženu a ich deti, aby zamorili Svet ďalšími jedincami, ktorí boli už geneticky veľmo poškodení…

  Len pripomeniem, že onen Noe bol známy ako prvý OPILEC sveta, hoci jeho obrovský objav je v tom, že aj z hrozna sa dá vyrobiť víno…

  A tak sa táto obrovská Hospodinova chyba, to momentálne zlyhanie Ducha , tiahne až do súčastnosti, keď debil stvorí ďalšieho debila a ostatní mu solidárne pomáhame tieto ,,nepodarky“ vyviesť z hniezda, aby potom narobili ďalších debilov , známymi to postelnými scénami….

  Ale už vtedy keď sa ďalší literárny hrdina, onen Duch svätý v ,,diere“ Univerza prevaloval zo strany na stranu od NUDY, by vraj mohol, ale nezakročil. Mal ako zodpovedný činiteľ jednoducho ,,sublimovať“ do Priestoru v reálnom to čase a nebol by spoluvinník dnešej biedy ,,kapitalizmu, sociálizmu a iných laboratórnych pokusov na živých organizmoch, akým je aj človek. Hoci to vraj niekomu znelo hrdo, je to len ,,zhluk buniek“, ktoré nevedia čo, kde a ako s tým, čo dostali vraj ZADARA…

  Tak nám Niekto už pomôž !!!

 3. Ferda,

  ja Ti ani neviem, lebo šťastie je len ,,okamžitý stav mysle“ a nie je to objektivizovateľné, všetko je závislé od ,,uhla pohľadu“…

  Ale aby som Ťa potešil, momentálne som ,,veľmo nešťastný“, lebo mi ,,došli“ prašule a zároveň som v advente, lebo moja Master Card sa už vraj v najbližšom čase zase ,,dobije“…

  Že to nie je len o materialnych statkoch ?

  Tak mi o tom niečo porozprávaj, budem očúvať, lebo byť nakrmený s krásnymi slovami sa dá vydržať , možno cca 3-4 dni a potom zase zvíťazí ,,Hmota nad Duchom“, čiže hlad ŤA presvedčí, že musíš konať …

  Priznaj sa , ešte si nebol naozaj, ale naozaj hladný. Ak je to tak, si šťastný to ,,hlinený pajác“…

 4. Nechce se mi věřit, že by „náprava věcí lidských“ vedla cestou návratu k přírodě, nebo praktizovaním jógy, jak se tady často naznačuje. Něco jiného totiž učí náš učitel národů J.A.Komenský – tady: http://serak.cz/komensky.pdf . Stojí to za přečtení!

  1. V odkazu je tato zásadní věta – pro pochopení je dobré si odkaz otevřít :
   „Tak hloupých námořníků nenajdeš snad ani na dřevěných lodích, ale přemnozí lidé si tak zcela šíleně počínají při řízení lodi svého těla a duše.“

   Jóga, pokud tento pojem chápete v celé jeho komplexnosti, je přesně o tom, jak nebýt při řízení své lodi / svého těla a duše – dodám i mysli /tím šíleně si počínajícím.

   Učil to i Mistr J.A.Komenský.

   Václav Žáček

 5. Komenius, mňa zaujala veta:

  …..Jsou opět takoví lidé, kteří se nespokojují s tím, aby spravovali sebe a své záležitosti, abezuzdně se ženou za tím aby vládli jiným, a pokládají za
  rozkoš, je-li jim možnopanovat, vést boj proti jiným, přemáhat je, sobě podrobit a drtit…

  A tu je prúser, ktorého sa literárny to hrdina, ten inkriminovaný Hospodin dopustil, keď začal stvárať ľudí z hliny…

  Nie, aby si ich ponechal pár ,,rokov“ pri sebe, v tom Nebi – v tej ,,báni Nebeskej“ aby do nich najprv,,nalial“ poznanie Dobra, Lásky, Svetla a až potom ich cez ,,vagínu“ poslal do Sveta už ,,duševne “ a prakticky pripravených, presne tak, ako to voľakedy robili majstri svojho remesla.

  Až keď sa tovaryš podučí fortieľu od majstra až potom je oprávnený prvý raz opraviť, či vyrobiť svoju prvú topánku, ktorú aj povinne vynosí…

  ON, ten Hospodin , nemal ani svojho Taťuldu, ani Mamičku, preto sa chová ako ,,vyliahnutý z vajca Vesmírnej to sliepky“….

  Nepripravených, nepoučených hlinených ľudí vyvrhne do tohoto odporného, neľudského Sveta a potom sa čuduje , že sa z nich TU, na Zemeplacke stanú také indivíduá, akým som napr.Ja, môj brat v Pinokiovi Bertram, moja sestra v Kognitíve Berenika, či politci typu súdruh Lenin, Stalinčok, Maocie Tango , či iní vyvražďovači a ojebávači svojich bratov a sestier ,,z hliny Edenu“…

  Nie ,neviem sa zmieriť s tým, aby mojim bohom, bol nejaký babrák, ktorý najprv ,,stvoril príkazom“ Svetlo a až potom na štrtý deň stvoril Slnko a ostatné to vlasatice. Ano Slnko , Tú hviezdu, odkial svetlo ,,vraj“ naozaj prichádza sem , na túto našu Zemeplacku…

  Nič v dobrom, ale aj ,,chujoviny“ typu : Okolo Zemeplacky sa otáčajú všetky planéty a aj Slnko, to už Hospodina zaradilo u mňa do kategórie Nevzdelaný, i keď vraj ,,Boh“…

  Až ,,farár“ Koperník, musel Hospodina poučiť, že je len slabým odvarom ozajstného ,,Boha“…

  Boh sa totiž nesmie mýliť nikdy a nikdy by mu jeho ,,výrobok“ nemal takýto fatálny omyl hodiť medzi ,,oči“…

  Ako mi to vysvetlíte ,,vykladači to písma svatého „?…

 6. Nechcem nikoho poučovať, ale správne sa má písať Comenius a nie Komenius. Na margo diskutérov by som rád podotkol nasledovné:
  – Majster J.A.Komenský nebol v žiadnom prípade „vykladačom“ Písma sv. ale „Učiteľom národov“, a to predovšetkým tých európskych.
  – Ale nebol ani propagátorom, alebo vykladačom kultu jógy, alebo indického náboženského systému, kde sa uplatňuje mnohobožstvo. Tu možno odporučiť dobrú diplomovú prácu na tuto tému na tejto adrese: https://is.muni.cz/th/74555/ff_m/diplomka.txt

 7. Degone,

  očakával som, že zdvihneš ,,zástavu katolického náboženstva“ z ,,prachu Zemeplacky“ a zasiahneš plamennou rečou na obhajobu . Nič sa tu nestalo a prečo ?

  Žeby aj na Teba doľahla tiaž ,,skutkov“ a hovadín, ktoré na Neho našili ti Protožidia a tí ,,falošní pororoci“ zo sekty krasťanskej ?

  Keď Ti už JA nestojím za Tvoje odpútanie sa od ,,hrubohmotnosti“ , ešte stále máš možnosť si niečo vyžehliť pred ,,očami“ Boha – Hospodina, toho katolicizmom v horúcej vode ,,vymáchaného“ Splachovača všetkého živého v oných biblických časoch…

  Ako povedal jedon klasik: Čo keď a keby náhodou? Všetky dobré bodíky sa ,,raz zídu“, hlavne vraj pri posledenom vyučtovaní!!!

  Nezabúdaj…

  1. G.n.: Asi máš o mne falošnú predstavu. Ja nie som ten, ktorý „dvíha zástavu kat. náboženstva“, aj keď si uvedomujem, že jestvuje mnoho tých, pre ktorých je KC jedinou záchranou, lebo na Pravdu a Múdrosť ešte nedospeli. Ty na mňa robíš dojem tvrdohlavého chlapca, ktorí v blázinci hľadá osvietenie a hádže sa o zem a kope nôžkami, lebo mu tú Pravdu a Múdrosť nechcú poskytnúť. Treba z tohoto blázinca odísť do samoty a pokorne prosiť o ono osvietenie a neklásť si žiadne podmienky. Potom možno… Neposudzuj iného podľa seba, lebo Ty nie si ja a ja nie som Ty…
   Želám ti pekný deň! Kým nepríde ničivá búrka…

 8. **

  Fandíš tomu Lesnému Mojžišovi?

  Tak si založ ,,skpinku“ a môžeš robiť aj Ty svoje hókus-pókusy , hlavne na ženách, však vieš , že ,,oni“ aj tak nemajú ,,dušu“ …

  Uisťujem Ťa, nič sa Ti nestane, lebo vieš, že konáš len to, čo Hospodin od Teba chce…

  Si vyvolený, kým Ťa policajti nevyčmuchajú a nestrčia do blázinca, na oddelenie Dr. Chocholouška…

  Tam sa stretneš aj so živým Jošuom, tibetským dalajlámom z 13. stor a objaviteľom virtuálnej Indie, tým Kolumberom, alebo tak nejak…

  Lúčim sa s Tebou pozdravom Klingingiónov : Čau, Matuzáleme. Ja som Ťa spoznal po tom vykrivenom malíčku na ľavej nohe , kde máš tých sedem bežných prstov a dva palce…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference