mapa stránek || vyhledávání

Srdcem učení o jednotě všeho je láska

Lze oponovat nějakým jiným myšlenkovým argumentem, který by dokázal, že v tomto jednoduchém tvrzení není pravda?

srdce-klicSRDCE je orgánem, který rozvádí okysličenou krev a naopak, odvádí z celého organismu odpadní látky. Bez jeho funkce život ustává. Tedy případná otázka, zda je pro život nepostradatelné, má přirozenou a jasnou odpověď.

UČENÍ, které by opominulo lásku a jednotu a nevycházelo z nich, by bylo neúplným a v podstatě zcela zbytečným. Bylo by něčím, co člověka v jeho vývoji nikam neposouvá.

JEDNOTA značí výchozí stav síly a porozumění a je předpokladem pro přirozeně chtěnou harmonii všech projevů stvořeného života v jeho Božím Řádu.

VŠECHNO značí celé námi vnímané stvoření, vztahy mezi lidmi, cítění sounáležitosti se všemi živými bytostmi, úctu a pokoru před Absolutnem, Bohem-Stvořitelem, jeho tvůrčí silou v Duchu svatém a v Jeho nezištné práci pro vědomé bytosti, kterou duším přináší milovaný Bůh-Syn.

LÁSKA je doslova svatým poutem, které váže všechny světy dohromady – všechny oblasti Jeho Universa rozmanitého stvoření v jeden věčný Celek.

Významná věta východního učení „Ty jsi to“ má dva základní významy. Říká, že každý jedinec je vlastně kterýmkoliv jiným jedincem, že rozdíl mezi nimi neexistuje, protože mají jediného Boha. Druhý princip říká, že každý jedinec je Nejvyšší bytostí. Pocházíme-li všichni z jediného Boha a jsme-li v něm jedno, pak si musíme být velmi blízkými bratry /sestrami/. Kdyby měl každý jeden z nás stále tuto pravdu na paměti, nikdy by nemohl druhého pronásledovat, škodit mu či ho dokonce zahubit. Vše, co dnes tento starý svět postrádá, a lze jej skutečně nazývat starým, protože mizí se všemi svými projevy v historii, je láska. Často plané mluvení o lásce, ale dříve zapomnění její existence, přináší utrpení. Otázka, kdy zmizí utrpení, je pak velmi jednoduchá a snad každý by si ji dokázal formulovat.

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Evangelium Jana, kap.15, verš 12:

jezis-sochaJežíš takto hovoří k učedníkům, ale zcela pochopitelně mohu vztáhnout jeho přikázání na celou lidskou rodinu. Ono se zde totiž nabízí jednoduché a stále platné řešení všech společenských problémů – láska k Bohu a člověku. Ten z nás, kdo může bez obav poměřit svůj život touto větou, bude ideálním občanem ideálního společenství v kterékoliv éře vývoje společnosti. Na světě neexistuje nic, co by mohl kdokoliv potřebovat, kromě žité LÁSKY a trochy jídla, šatstva a nějaké střechy nad hlavou. Pozornému čtenáři však zdůrazním, že nezapomínám na v Zákoně nejvyšší přikázání:

“Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ …..

Často se v dnešní moderní době diskutuje lidmi již v dávných dobách stvořená instituce náboženství. V pohledu lásky však nejde o funkci instituce, která může být, a často byla svými vnějšími projevy i proti lidem a tím i proti Jednotě. Náboženství ve své podstatě značí „technologii“ návratu k Otci. Zcela přirozeně vyvstává otázka, co je a nebo by mělo být obsahem náboženství, které by takříkajíc mělo obstát ve všech zkouškách. Odpověď je neobvykle stručná – jeho obsahem musí být LÁSKA, žitá, s vědomím sounáležitosti všech bytostí v jedné věčné podstatě!

Jeden slavný muž řekl, že … “nepřítomnost lásky znamená nepřítomnost skutečnosti, kdy všechno ostatní je iluzí.“ Dokonalé uvědomění si tohoto faktu je pak pravým náboženstvím a zakoušet ho jako cestu je pravou radostí.

Existuje jeden obrovský „dar z nebes“, tvořivá energie Ducha svatého, která je v každém stvoření a která svou přítomností dává Život samotný. Duch svatý však svým působením je současně i zdrojem veškeré LÁSKY ve vesmíru a tím i v každé, sebe nepatrnější stvořené bytosti. Když dojde ke spojení s tímto nejvyšším duchovním projevem v nás, k vědomému setkání se s touto tvořivou podstatou, pak se stane tato LÁSKA zrodem nového člověka a cesta pravého náboženství je pak tím, co přinese nové – vyšší zkušenosti. Ty pak jsou znakem vítězství nad pokušeními světa a přinášejí i transcendentní prožívání. To vše působí jako nástroj pro očišťování mysli.

Takže k náboženství ještě jeden poznatek; jeho jádrem je zkušenost individuální lidské bytosti, jež tuto bytost naplňuje hlubokou vnitřní láskou. Skutečná víra je však něco, co nemá nic společného s mnoha obměnami různých vnějších obřadů či rituálů. Jejich systém je většinou jen lidským výmyslem. Opravdová víra je tedy hlubokým poznáním, které vzniká spojením vědomí duše s jedinečným tvořivým duchovním proudem v nás – s Duchem svatým. Pak duše s určitostí poznává, že na světě existuje LÁSKA. Vše ostatní z ní vychází a jedině s ní lze dojít spásy.

Náš současný život se nachází v nejnižší části hmotného stvoření. V této oblasti není nic nižšího. Pokud bychom tento svět nazvali pólem záporným, pak existuje protipól, který lze nazvat jako pozitivní. Náš svět má zrovna tolik duchovnosti, světla, lásky, která tu život udržuje. Nejde jen o naši planetu. Náš vesmír je obrovský a obrovská je i jeho neznalost. Co víme a často používáme, je jeho duální dělení. Tma-světlo, život-smrt, muž-žena, tvoření-zánik, dobro-zlo,…. Lze vytvořit velký počet protikladných dvojic, ale ta poslední je diskutovaná velmi často, protože člověk vnímá dobro a zlo jako to, co na něj působí nejvíce. Dobro je světlo, láska, vztah harmonie a dokonalosti. Zlo je pak zřejmým opakem, tedy tmou, projevy sobeckosti, žárlivosti, nesnášenlivosti, egoismu…, tedy stručně nelásky, která nemá v sobě žádnou harmonii a dokonalost. Lze i vyvodit, že zlo je jednoduše tmou, nedostatkem světla a ducha. Všechna bolest, všechna touha a každé naše přání je pláčem duše a mysli po světle, po duchu, po lásce. Proto je nutné odpoutat se od záporného pólu stvoření. To je cesta. Změnou sebe sama, kterému vévodí poznání sebe sama jako prvotního úkolu, je sklízení ovoce, jehož sladkost a zralost spočívá v nastoupení cesty k opačnému pólu stvoření. Je to cesta změny, pokání a je dlouhá, ale již v jejím průběhu vzrůstá od počátku kvalita života, jeho krása a štěstí. Setkání s Duchem svatým přináší v prvé řadě LÁSKU, také i sílu k překonávání všech nástrah, moudrost k rozlišování důležitého od nedůležitého a harmonii jako dokonalý soulad. Se vším pak v konečném součtu putujeme k pozitivnímu pólu stvoření, ze kterého jsme vzešli a tím i k Jeho jedinečné Dokonalosti.

Jestliže je lidstvo v hierarchii Stvoření tím posledním projevem a současně i vrcholem hmoty, nutno dodat vědomé existence v ní, otvírá se mu brána návratu k Dokonalému tím, když bude žít v harmonii se silami, jež jsou nad ním a jedině tak může započít a s Milostí Otce pak i dokončit cestu vzhůru do pravého a skutečného Domova. Základní kvality pro existenci Stvoření jsou umístěny v LÁSCE, její SÍLE a v dokonalé MOUDROSTI. Čím více těchto kvalit má jednotlivá duše, tím jistější je její postup.

Marnotratný syn ukázal, že se lze vzepřít zákonu – “Buď vůle Tvá“ a uplatnit tzv. “svobodnou vůli“. Přineslo mu to trvalé štěstí a uspokojení? Ne! Prožil svými smysli mnohé pomíjivé radosti světa, za které dokonce promrhal bohatství od Otce. Nakonec však poznal, že pro Život věčný, nelemovaný vášněmi mysli, lze získat to nejdůležitější jen a právě u Otce. Vrací se tak s pokorou domů jako ten nejposlednější žebrák. Otec však s láskou a svojí milostí přijímá každého svého, i nehodného, syna. Jeho LÁSKA je totiž nekonečná a v tom je příslib pro konání každého jednoho z nás. Vstupenkou k návratu musí však být plné vědomí souladu v žití naší lásky k Věčnosti. Jestliže učiníme směrem k Bohu tři kroky, můžeme si být jisti, že On jich učiní mnohem více.
 

Václav Žáček /Venda/ s díky k poznávání Universálního učení Mistrů SANT MAT.
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

324 komentářů

 1. 1Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu.
  2Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata.
  3Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí.
  4Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata?
  5Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána.
  6Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“
  7Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.
  8Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.
  9V uších mi zní slovo Hospodina zástupů: „Ano, zpustnou četné domy, i velké a pěkné budou liduprázdné.
  10Deset jiter vinice vydá jediný bat a chómer osevu vydá jedinou éfu.“
  11Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno.
  12Citera a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.
  13Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící dav bude prahnout žízní.
  14Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.
  15Sehnut bude člověk a ponížen muž, oči zpupné budou poníženy.
  16Hospodin zástupů se však vyvýší soudem a svatý Bůh se prokáže svatým spravedlností.
  17Jako na své pastvině se tam budou pást beránci, a kde zůstaly trosky po zbohatlících, budou jíst bezdomovci.
  18Běda těm, kdo v provazech šalby vlečou nepravost, jako by v postraňcích táhli povoz hříchu,
  19 a říkají: „Nechť urychlí a uspíší své dílo, ať je uvidíme; nechť se přiblíží a uskuteční úradek Svatého, Boha Izraele, ať jej poznáme.“
  20Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
  21Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.
  22Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů,
  23těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.
  24Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech, tak ztrouchniví jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.
  25Proto plane Hospodin hněvem proti svému lidu; až napřáhne na něj ruku a udeří jej, budou se chvět hory, mrtvol bude jako smetí na ulicích. Tím vším se jeho hněv neodvrátí a jeho ruka zůstane napřažená.
  26I vztyčí korouhev k dalekému pronárodu, hvizdem jej přivolá od končin země. Hle, přijde rychle a hbitě.
  27Nikdo v něm nebude znavený, nikdo nebude klopýtat, nikdo nezdřímne, nikdo nebude spát, nikomu se nerozváže pás na bedrech, nikomu se nepřetrhne řemínek u opánků.
  28Jeho střely budou naostřené, všechny jeho luky připravené, kopyta jeho koní budou jako křemen a kola jeho vozů jako vichr.
  29Bude řvát jako lvice, řvát bude jako lvíčata, zavrčí, popadne úlovek, odvleče a nevyrve mu jej nikdo.
  30V onen den se nad ním bude rozléhat jekot jakoby jekot moře. Pohlédne-li kdo na zemi, hle, skličující temnota; světlo ztemnělo jejím šerem. (ÍŠA 5)

  Marie řekla Ježíšovi: Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: „Vraťte nám naše pole“, děti jsou před nimi nahé, aby jim ho nechaly a jejich pole jim daly.
  Proto vám říkám: Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci. Buďte na pozoru před světem. Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat. Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!

 2. Pre Hviezdičku:

  Vše na tomto světě je marnost. Žádná radost netrvá věčně; když pomine, zanechá jen žal. I kdybys však měl všechny radosti světa i učenost, přes práh smrti nic nepřeneseš. Jen poznání Boha. Proto se odvrať od věcí časných k věčným a hledej pravou radost, krásu, lásku i vědění, což vše je Bůh a v Bohu. Pamatuj, že nevíš dne ani hodiny! Pozdě budeš naříkat nad promarněným životem až stáří, bída a choroba tě povedou k smrti v krutých bolestech a strachu, že odcházíš stejně nevědomý, jaký jsi se narodil.
  Cílem života je poznání Boha. Poznat Jej však můžeš jen Jeho milostí. Svou dobrou vůlí můžeš jen získat sílu, kterou nám dává poznání Sebe.
  http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/trest-uceni.html

 3. ad: Logika je dobro, nelogika je zlo. Jednota je dobro, co je mimo jednotu je zlo.

  Krásný a úžasný je svět „černobílých pravd“ Matrixu….-))) Co je mimo černobílou šeď Matrixu, není, neexistuje….-)))))

  1. Krásný a úžasný je svět „černobílých pravd“ Matrixu….-))) Co je mimo černobílou šeď Matrixu, není, neexistuje….-)))))

   Vidíš, až tak je to jednoduché. Kdo chce vidět vidí… :)

   1. ad: Kdo chce vidět vidí… :)

    Ano. A existují i jiní, kteří vidí i něco „víc“, než jen černobílou šeď jedniček a nul Matrixu. Hledej a nalezneš…. Anebo se na to vyser, koneckonců prožít život jako ovce, taky není špatný a v Matrixu je normou…:-)) Kdo chce vidět, přece vidí… :)

 4. ad: Hvězdička je místní blázen.

  Ano, krásnej blázen. Třeba už jen tím, že nebojí nazývat věci a jevy pravými jmény. Odvaha k pravdě není totiž dána každému. Což je pro „místní mamrdy“ nejen věc neslýchaná, fuj a ee, ale zejména a absolutně mimo jejich rozlišovací schopnosti.

 5. „Srdcem učení o jednotě všeho je láska“

  Je tady někdo, kdo té větě rozumí?

 6. Vendo, nasbírala jsem 200kg hrušek na hruškovici. Myslíte, že je to láska? Nebo dokonce Láska? Nebo ještě lépe: Láska Bezpodmínečná?

  1. Jsem-li tázán pod mým článkem, sluší se odpovědět.

   Doporučuji, na tyto své otázky hledejte odpověď u svého duchovního vedení. Zajímalo by mne, co Vám odpoví.

   Ve svém jednom článku jste napsala: „V EZOnávodech se to hemží pojmy jako např.:
   vibrace, vibrace hmoty, výstup výš, prodchnutí světlem, naplnění láskou, průtok jemnohmoty, hrubohmoty, pozemské studium, vyšší svět, obyvatelé vyšších úrovní, zákonitost osudu, osudové termíny, míra nutného utrpení, výživa ze Světla………. .

   Možná i tady si naleznete sama na „své hrušky“ odpověď.

   Pěkný den.

   Venda

   1. Vendo, ty hruštičky byly sbírané s láskou, takže PODLE MĚ to láska je.

   2. Tak to mám radost, že jste nalezla lásku a prožíváte lásku i takto!!
    Vidíte, můj článek lze chápat i takto, ryze materialisticky.

    Až je vypálíte, dejte si velkého panáka a v hruškovém opojení se odpoutejte od světa a jeho chapadel. Zůstaňte stranou jeho lákadel jako květ lotosu, jenž drží svou krásnou hlavu nad zkalenou vodou, přestože se v ní topí jeho kořeny. To je wu-wei čínských mudrců, nauka, kterou Vy tak dobře znáte – neprosazování svého já.

    Na Vaši cestu – trhání, sbírání hrušek, pálení hruškovice a popíjení Vám přeji mnoho radostí.

    A konstatování, ty EZOnávody Vám na něco opravdu byly, a to Vás asi velmi těší.

    Venda

    1. Vendo, jsem ráda, že Vám to EZO utkvělo v hlavě. Ba, co víc – do smrti na něj nezapomenete.
     :-))

    2. Nejde o to, že „do smrti na něj nezapomenete.“ Pokud ten Váš článek vymažu, tak bude pryč i se snůškou Vašich žitých omylů.

     Dotaz – je Honza opravdu Váš „duchovní průvodce“ /duchovní vedení/, na kterého jste se v některé diskuzi odvolávala? Pokud ano, tak již máte svoji odměnu.

     Venda

    3. Vendo, to že něco zmizí z paměti PC, neznamená, že to zmizí i z paměti člověka. V té máte EZO zabudované už napořád.

   3. ad: Doporučuji, na tyto své otázky hledejte odpověď u svého duchovního vedení. Zajímalo by mne, co Vám odpoví.

    „Duchovní vedení“ tímto odpovídá a sděluje: kolik třešní, tolik višní.

 7. Honza napsal: 16.10.2014 (20:47) Až se zbavíte těch přívlastků a přídavných jmen, etymologie a píčovin všeho druhu, pak se snad můžem začít konečně bavit. Opakuji: všechno je v hlavě, přičemž „klíčem“ je jazyk a řeč.

  JÁ SE S VÁMI BAVIT NECHCI, TAKŽE NEMŮŽEME. VŠECHNO NENÍ V HLAVĚ, ALE NEBUDU TO ZROVNA VÁM VYVRACET A SVŮJ POHLED NEHODLÁM MĚNIT. TO ŽE TO VIDÍTE JINAK, TO JE VAŠE VĚC A MNĚ JE JEDNO, CO SI MYSLÍTE VY. SPROSTÁ SLOVA SEM NEPATŘÍ, CHODÍ SEM I NEZLETILÍ, KTERÝM JSME TENTO WEB DOPORUČILI. BUDETE-LI JE OPAKOVAT, OZNÁMÍM TO ADMINISTRÁTOROVI.

  ad: Nikoliv, já tedy rozhodně nesouhlasím.

  Nemusíte… Všechno je v hlavě a vaše radikální a rozhodné „já tedy rozhodně nesouhlasím“, je toho důkazem. Marná sláva, lidé jsou holt utkáni svými výroky. Někteří si jsou tohoto fenoménu vědomi, někteří jsou holt vláčeni jazykem a řečí nevědomí a představ všeho druhu.

  ad: Má otázka dále trvá a je položena hlavně těm, které jsem citovala.

  No a co?…:-))

  KDYŽ NO A CO, TAK PROČ NA NI REAGUJETE? TO NENÍ POVINNÉ.
  PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE ZDE NENÍ PROSTOR JAKO ZA KOMUNISMU, KDE JE NĚJAKÝ VŮDCE (POKUD JE MI ZNÁMO, TAK MODERÁTOR ZDE NENÍ USTANOVEN), KTERÝ JEDINÝ MÁ PATENT NA MOUDROST.
  ZBYTEČNĚ SE TEDY VE VZTAHU KE MNĚ SNAŽÍTE KORIGOVAT MÉ NÁZORY, JÁ ŽÁDNOU TOTALITU AKCEPTOVAT NEBUDU, AŤ SE VÁM TO LÍBÍ NEBO NE. VY NEMUSÍTE UZNÁVAT MOJE NÁZORY, JÁ ZASE VAŠE, NO A CO?

  1. ad – SPROSTÁ SLOVA SEM NEPATŘÍ, CHODÍ SEM I NEZLETILÍ, KTERÝM JSME TENTO WEB DOPORUČILI. BUDETE-LI JE OPAKOVAT, OZNÁMÍM TO ADMINISTRÁTOROVI.

   :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   Po ránu docela SLUŠNÁ rozcvička bránice…….:-))))))))))))

   1. Možná jich budete mít i více. Rodiče mládežníků našeho klubu si totiž stěžují, cože za neslušnou hrůzu jsme doporučili jejich mládeži k inspiraci.
    Takže se zatím nevysilte, v případě potřeby budeme totiž muset jednat oficiální cestou dle příslušných paragrafů zákona.

    1. Že vy opisujete, člověče :-)

     Matičko , všichni „opisují“..:-) Vemte si jenom takovej výrok a žvást: – v případě potřeby budeme totiž muset jednat oficiální cestou dle příslušných paragrafů zákona – a máte tu hned opis homo stupidus par excellence.

    2. …Honzo…..!!…..:-))))))))))))))))))))))))
     panebože……:-)))))))))))))))

    3. :-)))))))))))))))))))

     No uznej sama, v blázinci je stejně krásně..:-))))))))))

    4. Honzo, díky za odkaz. Jsem sama doma a řvala jsem tak smíchy, že to muselo být slyšet až přes zeď k sousedům. David tedy bodoval nejvíc. Já se moc často nesměju, takže jste se zasloužil o mé zdraví. Tak Vás za to zdravím! A přepošlu to dál.

    5. ad: Tak Vás za to zdravím!

     Nápodobně Mílo!..:-) A vězte, že největší uprděnost spočívá v tom, když se člověk začne brát příliš vážně. Neznám nic směšnějšího..:-)))

     ps: doufám, že slovíčkem „uprděnost“ jsem nic neposral u „našich mládežníků“..:-)

    6. Taky jsem se válela smíchy…..:-)))))))))))))))))))
     Myslím, že Tě mládežníci milují.

     Pa a Dobrou…..a taky zdravím Mílu…:-)

  2. Ách jo !!!

   Proč raději nevysvětlíte Vašim nezletilým, že ne každé vulgáírní slovo obsahuje kvark sprostoty a ne každé slovo slušné je také slušným?
   Nehodí se Vám některá slova? Tak si postěžuju a zvolím diktaturu vymazání člověka?
   Proč tedy nedoporučíte svým nezletilým :“Bubu, tam raději nechoďte, mohli byste pochopit a vzbudit se do života, bububu, to nesmíte…“

   Ách jo.

   1. matko, každý činí dle svého vědomí a svědomí a zodpovědnosti

    1. Hogen – rozumím. Já zvolila jinou cestu. Dceři jsem vysvětlila, co slovo, které ve škole pochytila, znamená. A to, že je používají všichni okolo ve škole, že neznamená, že ho musí používat i ona. Od té doby ho nepoužívá, neboť pro ni dostalo mým vysvětlením nádech sprostoty a neslušnosti. Ovšem ten nádech slovům dává každý individuální.
     Ale rozumím, že není snadné pochopit a rozumět tomu, co jsem napsala výše.

     Ale zamysleme se – co se zde píše o Hvězdičce, co se zde píše o dalších komentujících,… samý názor, posuzování, odsouzení.
     Kde k tomu vlastně bereme oprávnění? Jen u svého vědomí a svědomí a zodpovědnosti?

     Ostatně vícekrát jsem psala o tom, že jsem vyrůstala ve skupině lidí, která používala různá slova a považte, že mne nebolela.
     Bolívá daleko více jiná zákeřnost.

     Slzy, slzy, slzy …. sítem slz svých i odsouzeného třeba Vaše činy projdou. Pokud ne, vše se cestou násobí a vrací.
     Slzy krvavé
     srdce nože zbaví?
     Kdo ví ….
     Hodně štěstí.

    2. Matko, zodpovědnost nelze brát na lehkou váhu. Mají ji všichni za každé projevené slovo, dokonce i za pouhou myšlenku.
     Pokud ji někdo podceňuje, neznamená to, že k tomu stejně přistupuje i někdo druhý. Je to každého věc, těžko můžete někomu radit, že Vy jste něco řešila tak a tak, každý má právo řešit to tak, jak sám uzná za vhodné a správné.
     Nehodlám tedy kritizovat ani jeden, ale ani druhý přístup, obojí má v různých souvislostech své opodstatnění. Zvláštní je spíš to, že Váš příspěvek vyznívá, jako kdybyste přístup druhého chtěla tomu člověku rozmlouvat. Proč? Vždyť je to každého věc a každý jedná na svou zodpovědnost a všechny okolnosti, proč tak jedná, neznáme.

    3. ad: „Pokud“…“Nehodlám tedy kritizovat“…“Váš příspěvek vyznívá“…

     Už dlouho jsem nečetl nic tak stupidního, tak směšnějšího…:-)))

     ad: „Váš příspěvek vyznívá“

     To je přímo lingvistická perla…-))))))))))))) seru smíchy….-))))))

    4. Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký. (citát uvedený na těchto stránkách předevčírem).

    5. Jane,
     Kdysi dávno jsem byla láskou ponížena, abych ponížena (na věky věků, či alespoň v tomto životě) nezůstala.

    6. Proč Vám to sděluji?
     Aby hrách po zdi sklouzl?
     Nečtete zde sám jediný.
     Hrách se jinde dostane do úrodného prostředí,
     může vzklíčit,
     jinde i vyrůst.
     Až přijde správný čas,
     čas tady a teď.

    7. seru smíchy….-))))))

     Teď si představuji Honzu, jak se posral smíchy, chudáček malý :)

    8. Jsou různé postupy i přístupy k řešení.
     Někdo postupuje a řeší stížnostmi a žádostmi o smazání, já popsala svůj přístup a postup, jak jsem řešila jiný konkrétní případ.
     Jestli můj komentář vyzněl, jako bych chtěla druhému jeho přístup rozmlouvat? To by se mi nepodařilo, přesvědčit přesvědčeného. Ostatně, pokud si pamatuji, popřála jsem na závěr hodně štěstí.

     Nicméně dodám – nežijeme ve sterilním světě a ty nezletilé bytosti ve skleníku na věky nebudou moci zůstat. A pak zažijí šok, protože na skutečný život mezi lidmi nebudou připraveny.

     Dříve, mnohdy i dnes, jsou různě psychicky, či fyzicky nemocní (nejen) lidé před „zdravými“ lidmi schováváni v ústavech. Můžete tuto skutečnost nám „nezletilcům“, tedy „zdravým“ lidem zatajovat jak chcete, ale ona je.

     Je to součást života.

     A že se nám zdá krutá, vulgární, sprostá?
     Komu to vadí? Komu se to zdá?
     Bohu? Ba ne, ten je neutrální.

    9. Bohu? Ba ne, ten je neutrální.

     Bůh není neutrální, nezná neutrálum. Musíte se rozhodnout na kterou stranu se přidáte, dobra, nebo zla. Jak je to v Janově Zjevení, nakonec budou jedni dobří a druzí špatní, nic mezi tím.

    10. Co je Janovo Zjevení? Typuji že je to součástí Bible.
     Sorry, podle toho se rozhodovat nemohu, neboť jsem Janovo Zjevení nečetla.
     Eh, že bych přijala zodpovědnst za vlastní rozhodnutí, čin?
     Nebo …á už vím.

    11. Matko, jsou lidé, kteří nevychovávají své děti a svěřené děti v rozporu s tím, co vyznávají. Jak by se dala zlepšit společnost, když by všichni rezignovali? Jsou však i tací, kteří nic zlepšít nechtějí, protože jim současný stav vyhovuje.
     Např. mě k těm posledně jmenovaným však v žádném případě neřaďte a Vy se rozhodněte sama, kam chcete patřit, mě je lhostejné, co si vyberete. Možná jste „postižená“ tím, že jste nevyrůstala v harmonické společnosti slušných lidí, což zde nadbytečně sama uvádíte, proto jste k nízkým projevům lhostejná. To je však Vaše volba a nemusí být volbou druhých. Já s ní zrovna nesouhlasím a zastávat ji nebudu.
     Člověk se stává takovým, s čím souhlasí, co toleruje, co přijímá. Je to však jeho svobodná volba a může si svobodně zvolit i cestu do pekel. Kdo ji zvolí, buiž mu volba splněna.

    12. Jane,
     „…proto jste k nízkým projevům lhostejná. …“
     Nikoliv, nejsem lhostejná. Jen se oproti Vám dívám s odlišným náhledem na to, co je skutečně nízké, co vyzařuje vibrace „nízkosti“ a co nikoliv.
     Váš náhled je jiný, toleruji ho. Ale „můj není“.
     Dovolím si citovat v této souvislosti Hvězdičku:
     „Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani méně. Žádné srdce neumí ani nadávat,ani lhát,ani proklínat.“
     To jen lidé opovrhují,…

    13. Člověk se stává takovým, s čím souhlasí, co toleruje, co přijímá, již jsem to napsal.
     Prostě bychom si my dva nerozuměli, což nikomu nevadí, ani nám dvěma, tedy lépe řečeno, mně rozhodně ne.

    14. Ještě drobná připomínka. Ano, srdce nadávat neumí, ale mysl ano, proto je zde jasně vidět, kdo se řídí srdcem a kdo nikoliv. Jako odstrašující případ údajných „hledačů světla“ je tento web dobrý, protože zde člověk získá reálný náhled na ony „hledače“. Toť vše, nemám více k tomuto webu.

    15. Nyní tedy pouze pro Vás, Jane.
     Není snadné vidět srdce maskované člověkem.
     Snadnější je člověku nerozumět, necítit, opovrhovat.
     Kuličku hrášku vhodnou pro Vás zajisté najdete. Skutečný život je velmi pestrý, vyberete si.
     Též ode mne vše, více k Vám nemám.
     Hodně štěstí.

    16. ad.Ano, srdce nadávat neumí, ale mysl ano
     ———-
     To je ono,přesně tam je ten „pes“ zakopán.
     Rozlišit mysl srdce od mysli řízené falešným egem
     znamená prozření na cestě k sebepoznání vpravdě.

    17. Jak je vidět, je těžké stát na straně Dobra a projevů Dobra. Jak „lákavé“, neboť omlouvající neřesti, je Nejvyšší Dobro vykládat neutrálně.
     Není to spíš tak, že si tu zdejší účastníci pletou samotného Boha se Silou, kterou ze sebe poskytuje stvoření, které však stojí mimo Něho? Je to holt nesnadné podívat se na stvoření nejen směrem „se shora“, ale také „ze zdola“. Konkrétní příklad? Žížala žije díky životní síle od Boha, z jeho vyzařování, ale proto ještě není Bohem samotným …

     A opovrhování? Když zloději či vrahovi řeknete, že nemá např. krást a zabíjet, tak opovrhujete činností kradení, zabíjení, ale toho dotyčného milujete, když se mu snažíte ukázat cestu k Němu. Pravá láska činí totiž to, co druhému prospívá, nikoliv to, co se mu zrovna líbí. Zřejmé a názorné to je na výchově dětí.

     Je však zbytečné to sem opakovaně psát, proto můj vstup berte jako náhodný, nebudu se zapojovat do diskuse. Ale jak tu někdo psal, třeba „kulička najde svůj ďolík“.

    18. Hmm… Hezkej ovčí vzorec myšlení. Co mi dalo práci se ho zbavit a nebýt jako „každý“.

     Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel
     Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel
     Žádné zvíře nebude chodit oblečené
     Žádné zvíře nebude spát v posteli
     Žádné zvíře nebude pít alkohol
     Žádné zvíře nezabije jiné zvíře
     Všechna zvířata jsou si rovna

     Ovce si to nedokázaly zapamatovat, a tak je prasata musela naučit jednodušší přikázání, které znělo: 4 nohy dobré, 2 nohy špatné.
     (Farma zvířat – G. Orwell)

 8. Anonymná 16.10.2014 (12:49)

  Vysvětlení k marnotratnému synovi je na konci i mého výchozího článku.

  K tomu druhému synovi, který zůstal u Otce lze ještě dodat, i slovy Ježíše /možná nepřesnými /, že „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“

  Máte naprostou pravdu – pro Cestu návratu je třeba porazit především mysl. Porazit, ve smyslu, opanovat ji tak, aby sloužila duši, ne aby ji „zatahovala“ do hýření s děvkami, k promrhání daru života.

  Ještě jednou díky.

  Venda

 9. re: „Matrix napsal: 16.10.2014 (20:45) Existuje tedy „reálně“ zlo, či nikoliv??? Bylo by dost zvláštní, kdyby se zdejší dlouhodobější diskutéři neshodli ani na tomto.

  Hvězdička je místní blázen, tu bych do toho nezatahoval. Logika je dobro, nelogika je zlo. Jednota je dobro, co je mimo jednotu je zlo. Když napíši 1+1=2 je dobro, když napíši 1+1=3 je zlo, protože vyvodím milný závěr, který může mít katastrofální následky.“

  Bytí není zlo. Bytí jen je. Neutrální. Zlo je tvorbou lidskou, tedy i ono je.
  Co jste vytvořil Matrixi? Toto: „milný závěr“.
  Ale to nevadí. Bytí je nadále neutrální. Jen Je.
  I Vy můžete Být.
  Každý může být.

  1. Existuje Jsoucno a Bytí.
   Jsoucno – něco prostě je, je to stav, který je normálně dobrý.
   Bytí – něco prostě žije, je to proces, který je normálně pravdivý.

   Nepravdivé Bytí(proces) rodí zlé Jsoucno(stav).

   Pouze z pravdivého Bytí vidíte dobře.
   Z nepravdivého Bytí vidíte zle, čím víc nepravdivé Bytí, tím víc všechno vzhůru nohama.

   Jelikož naše planeta je jedinou spojnicí obou stavů, nikdy se nemůžeme shodnout na tom, co
   je pravdivé a tudíž dobré, nebo nepravdivé a zlé. Je to z důvodu, že ti co jsou v negativním(zlém) stavu to vidí špatně, vzhůru nohama.

   1. Přesunu to trošku jinam –
    Potřebuje Jsoucno Bytí?
    Potřebuje Bytí Jsoucno ?
    Zde na Zemi se mohou dvě přímky sjednotit – spojit?
    Co, kdo je spojnicí?

    Eh, jsem jen matka kovová, jsem stejně jako každá další lidská bytost spojnicí?

    Slzy, slzy, ….

    1. Matko,
     Obojí, Jsoucno i Bytí jsou součástí každé sentientní bytosti. Jsoucno, tedy vědomí já jsem přísluší ženským principům. Bytí, tedy vědomí dynamického procesu života zase mužským principům.
     Oba principy, ale nevyrovnaně jsou přítomny v každém.
     Je normální, že obecně jsou žena a muž k sobě přitahováni právě na základě této nevyrovnanosti principů Jsoucna a Bytí.

    2. Takže vyrovnat nevyrovnanost, jinak vše sklouzne z nakloněné roviny „do-pryč“….

 10. matka napsal: 18.10.2014 (16:30) Proč Vám to sděluji?
  Nečtete zde sám jediný.

  Jistě, pak je ale nadbytečné mě v příspěvku oslovit, když je určen všem. Pokud je v příspěvku oslovení, dá se předpokládat, že je určen pro oslovovaného.

 11. ad: Já jsem jen vykonavatel

  Jseš jen ho@no, ho@no ve Vesmíru. Prach jseš a v prach se obrátíš. Už několikrát jsem ti připomenul: pamatuj na smrt. Nomen omen…
  __________________________________________________

  Prohlížení těchto stánek může vyvolávat vedlejší účinky jako: bolest hlavy, deprese, třes, poruchy soustředění, zmatenost, zažívací potíže, přecitlivělost, podrážděnost, zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, neklid, úzkost, nespavost, halucinace, sexuální disfunkce, inkontinenci, anorexii, zvýšený nitrožilní tlak a sebevražedné myšlenky.

  1. Jseš jen ho@no, ho@no ve Vesmíru. Prach jseš a v prach se obrátíš. Už několikrát jsem ti připomenul: pamatuj na smrt. Nomen omen…

   Nicméně to platí i pro tebe…

   1. ad: Nicméně to platí i pro tebe…

    No vždyť. Vždyť ano. Nic jinýho neříkám. Tak na co si hraješ?..:-)))

    ad: Napsal jsem to s plným vědomím a svědomím.

    Jak fór, dobrý…-))) Ty jseš vůbec takovej „plnej jistot“…-))))

    1. Ty jseš vůbec takovej „plnej jistot“…-))))

     Kdo chce vidět přece vidí :)

  2. Prohlížení těchto stánek může vyvolávat vedlejší účinky jako: bolest hlavy, deprese, třes, poruchy soustředění, zmatenost, zažívací potíže, přecitlivělost, podrážděnost, zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, neklid, úzkost, nespavost, halucinace, sexuální disfunkce, inkontinenci, anorexii, zvýšený nitrožilní tlak a sebevražedné myšlenky.
   Honzo:
   výhodu majú tí čo majú Alzheimera. Prečítajú a zabudnú….
   Tí čo alzheimera nemajú vykompenzujú čítanie týchto stránok pozeraním napr.Ruperta Spiru, Moojiho a im podobných…
   http://www.youtube.com/watch?v=dBWGk6ueVzo

 12. ad: Nechápu, jak k tomu můžete přiřadit sebelítost.
  Už jednou jsem Vám řekl, že toho je víc co nechápete. Kontext, konotace, a tak vůbec.

  ad: Lítost nebo sebelítost je uvědomění si, že je něco špatně, tedy právě uvědomění si těch hříchů, neboli uvědomění si toho zla.

  Něco jiného je „uvědomění si“ a něco jiného je „vědomí“, resp. „bdělé vědomí“.
  Zkrátka a dobře, Karle, jste v mentálním levlu, kterému se říká: otrocká mentalita, otrocká mysl. Přeju hodně štěstí a vězte, že sebelítost je sračka z největších. Pojmy holt nejsou dojmy a tzv. „sebelitující“ (sám sebe), nemá nejmenší šanci si uvědomit ani kolik je hodin, natož hlubší souvislosti.

 13. ad: Rozlišit mysl srdce od mysli řízené falešným egem
  znamená prozření na cestě k sebepoznání vpravdě.

  Nejsem si jistej, zdali je toho jedinec bez „vnějšího zásahu“ (ať už je tím myšleno cokoli), vůbec (sám o sobě) schopen, „mocen“ a „umocněn“. Asi nemusíme sáhodlouze diskutovat o tom, že schopnost (důsledně!) rozlišovat, je svého druhu dar.

  1. Nejsem si jistej

   Tečka a dál už jen studená sprcha pro lepší rozlišování :)

  2. Honzo, pár slov k citovaným slovám:
   „Rozlišit mysl srdce od mysli řízené falešným egem znamená prozření na cestě k sebepoznání v pravdě“.
   Uvažujem: „myseľ srdca“ – čo je obsahom týchto slov? Väčšina ľudí všetko, čo miluje a čo sa nám páči a čo máme radi považuje za dobro!
   A všetko, čo nemiluje, čo sa nám nepáči a čo nemáme radi považuje za zlo!
   Akú hodnotu má potom naša predstava o dobru a zlu? Aký má (takéto naše vnímanie dobra a zla) vzťah k Bohu a diablovi? Keď Boha nedokážeme vnímať priamo, ale diabla, (ako zlého ducha a pokušiteľa) vnímame všade vôkoľ seba?
   Nie sú to pre nás znepokojivé otázky?

 14. Problém je, že lidé nemají dostatečné spojení se svým duchovním srdcem. Naopak jimi zmítají emoce (materiální touhy, žádosti apod.). Kdo se svým duchovním srdcem sojení má, rozlišuje jeho „řeč“.
  Degone, záleží tedy, co z nás (duchovní srdce nebo egoistická mysl) hovoří. Pokud to skutečně rozlišíme, tak problém co je dobré a co zlé odpadá. Nezkalené, zcela čisté duchovní srdce a rozvněž nezkalené a čisté spojení s ním spolehlivě označí to, co je dobro z pohledu Boží vůle a co není.
  Ovšem, kolik lidí tak čisté a nezkalené srdce i spojení s ním má? A kolik na tom vyčištění alespoň pracuje????

  1. Ad.:
   Naopak jimi zmítají emoce (materiální touhy, žádosti apod.).

   Pokud jsou v závorce vysvětlení k emoci, tak je to špatně. Materiální touhy, žádosti, jsou v drtivé většině dlouhodobé cílené zaměření, v tomto případě k naplnění tužeb a žádostí.

   Emoce jsou něco jiného.

   Obojí je potřeba co nejvíce ovládnout, a to především zvládnutím mysli = místo vášní mysli se naučit žít ctnostmi.

   Pak je to v duchu „srdcem učení o jednotě všeho je láska“.

   Venda

   1. ad: Pak je to v duchu „srdcem učení o jednotě všeho je láska“.

    Chápu, že na jarmarku jsoucna máte nutkavou potřebujete „prodat“, ale jste absolutně mimo. Věřte nebo nevěřte, ale zákládem je ODSTUP. Odstup od sebe samého, od všech učení, zkrátka od všeho co jsou jen pasti, které se tváří jako příležitosti, přičemž a zpravidla tou největší pastí je člověk sám sobě.

    Už se na to dýlerství učení „Sant Matu“ fakt vyserte a začněte (nebo se aspoň pokuste) používat mozek.

    1. „…Odstup od sebe samého, od všech učení, zkrátka od všeho co jsou jen pasti, které se tváří jako příležitosti, přičemž a zpravidla tou největší pastí je člověk sám sobě. Už se na to dýlerství učení „Sant Matu“ fakt vyserte a začněte (nebo se aspoň pokuste) používat mozek. } …“

     Něco se mi děje z mozkem. A netuším co, co se to jen stalo….
     Zkusím odstoupit, odložit všechny přijaté pasti, vyloučit exkrementy,… co se to jen

   2. Vendo, emoce např. je, když s někým právě cloumá závist, že si soused pořídil nejnovější model Bavoráka. Podle Vás snad touha po majetku v takovém případě se závistí neprolíná? Kdo nemá zkrocené emoce, tak jdou např. se zmíněným materiálním „zaměřením člověka“ (používám Váš výraz) ruku v ruce.

    Ovšem emoce mohou v řadě případů zastírat hlas duchovního srdce, a to jsem měl na mysli. Např. náhodné náhlé krátkodobé zamilování vyhodnotí člověk na základě příjemných emocí jako lásku, přitom to může být povrchní plytká i zdravotně nebezpečná zkušenost, kterou duchovní srdce nijak pozitivně nevnímá.

    Předpokládám Vendo, že již rozumíte, co jsem chtěl sdělit. Hezký večer.

    1. P.P.

     Chtěl jsem jen vědět, jestli víte Vy, co jste napsal a také, aby to bylo zřetelné i pro ostatní.

     Již před více jak třemi roky jsem tady napsal v jednom článku k emocím zhruba toto: „…………emoce, které jsou v lidském jednání a chování naprosto jednoznačně důležité a určující! Na naši mysl působí nejdříve dojmy. Z nich pramení pocity a na jejich základě se vytvářejí postoje mysli. Ty jsou již záležitostí naší interní – subjektivní volby pro danou chvíli. Emoce, tj. hnutí mysli, vzrušení či dojetí, jsou pak potenciálem – souhrnem – takovým zásobníkem reakcí uložených hluboko v psychických mechanismech naší bytosti a vycházející z mnohačetných zkušeností z minulých životů…………….Mysl tedy zastává postoj a tento vybraný postoj je klíčem k nějakému skladišti. A určitý klíč z jejich obrovského svazku, který se nám nastřádal za mnoho životů, umožní pak vstoupit hluboko dovnitř. Dominantní je však mysl, která má představivé – tvůrčí síly a jako určitý STAVITEL otevírá DVEŘE a aktivuje zmíněné reakční potenciály těla. Mysl se tím dostává do zásobárny karmických vzorců a tady POSTOJ již jen otočí příslušným klíčem a otevře tak cestu do databáze uložených emocí!“

     Že tento „mechanismus“ probíhá rychle je jasné, proto i ten název emoce.

     Nezapomínejte také na velmi kladně působící opačné emoce – dojetí, radost, citové pohnutí.

     Opačně, vášně mysli, jako je chtíč, chtivost, hněv,lpění a ego, jsou stavy mysli, která slouží smyslovým požitkům.

     Odpověď na Váš předpoklad, že již vím……, ano, vím.

     Pěkný večer
     Venda

    2. Vendo, musím se omluvit, Vaše články nečtu. Již roky (oproti dřívějšku) se nezabývám východnínmi naukami a tedy ani články, které z nich vycházejí, nějak z nich čerpají. Nemám tedy tušení, co jste kdy napsal a tento přístup nebudu měnit.

    3. P.P. 19.10.2014 (17:32)
     Na závěr příspěvku z tohoto času jste mi napsal: „Předpokládám Vendo, že již rozumíte, co jsem chtěl sdělit.“

     Moje následná odpověď končila větou: „Odpověď na Váš předpoklad, že již vím……, ano, vím.“

     Omlouvám se, správně mělo být : Odpověď na Váš předpoklad, že již rozumím….,ano, rozumím“.

     Venda

   3. Považujete zdejší autory článků a diskuze za „jarmark jsoucna“? Ale Vaše účast v diskuzi je v něm dosti dominantní – cca 18-20% diskuzních příspěvků je Vašich – proč se zúčastňujete? Že by Vaše ego?

    Proč si myslíte, že mám nutkavou potřebu něco prodávat?

    Co víte a odkud o absolutnu a z čeho vycházíte při hodnocení jiného člověka?

    Jste i Vy sám sobě tou pastí – pokud ano, jak se Vám to projevuje?

    Co Vy Honzo víte o učení Sant Mat?

    Jestli si myslíte, že použití vulgarismu zdůrazní Vaše doporučení a získáte sám u sebe / opět Vaše ego / pocit chlapáctví, pak v mém případě jste na omylu – doporučení neakceptuji.

    Poslední otázku, na ty předchozí mi není třeba odpovídat. Co se stane s mozkem člověka po jeho smrti, jinak, je pomíjivý? Pokud si myslíte, že ano, proč si Vy myslíte, že mi jde o pomíjivé věci?

    Pěkný večer.
    Venda

    1. ad: proč se zúčastňujete?

     Hledejte a naleznete… A vzhledem k tomu, že jsem to již opakoval snad stokrát, je zřejmé a evidentní, že nechápete. (což třeba mě vůbec nepřekvapuje)

    2. Položil jsem Vám jednu otázku k zodpovězení. Odpovědi jste se vyhnul. Jasně, můžete.

     Poslední pokus – opět jednoduchá otázka.

     Proč, Honzo, na tyto stránky chodíte tak často diskutovat?

     Venda

    3. ad: Proč, Honzo, na tyto stránky chodíte tak často diskutovat?

     Ptám se já Vás proč sem píšete a chodíte tak často diskutovat? Neptám. A víte proč? No protože mi do toho nic není. Až tak je to prostý. A jestli Vám ležím v žaludku, tak to je – opět – jen a jen Váš problém, nikoli můj, to dá rozum.

    4. ad: Poslední otázku, na ty předchozí mi není třeba odpovídat. Co se stane s mozkem člověka po jeho smrti, jinak, je pomíjivý? Pokud si myslíte, že ano, proč si Vy myslíte, že mi jde o pomíjivé věci?

     Vendo, nic si nemyslím, protože si (dávno!) nic myslet nepotřebuju. Chápu, že je to absolutně mimo vaše rozlišovací schopnosti, ale smiřte se s tím, že existují i jiné bytosti, než bytosti mdlého rozumu, blázni, kteří si myslí, že myslí, přičemž je zřejmé, že pouze řadí své (namnoze falešné) představy a předsudky. Jedním slovem sračky.

    5. Vendo, pro ten Honzův příspěvek jsem dozrála já. Zrnko hrášku nebylo Otcem určeno Vám. Váš čas je jinde.

    6. Sebechvála smrdí a hodnocení druhých? Nesuďte (neposuzujte) druhé, abyste nebyli souzeni sami.

     Pokud člověk vůbec nemyslí, tak bude těžko ovládat počítač a reagovat na zdejší příspěvky druhých. Jedno vylučuje druhé.

    7. re: Anonymní
     To nebyla sebechvála. Jen mi to pomohlo. Možná i někomu dalšímu.
     Pokud Venda klade otázky a čeká na ně odpověď, zřejmě je jeho čas jinde. Ať již v minulosti, či v budoucnosti, napravo, nalevo, nahoře, či dole…. Jen jinde na „jeho rovnoběžce“.

    8. Tím chci říci, že duše je částí těla, ale duch je naprosto svobodný, není již paní XY, je částí celku. Ale komunikuje jak s tělem, tak i srdcem. Proto je možné to, že některý komentář pomůže i více lidem. Hovoří i s mozkem.

  2. Ďakujem P.P. za reakciu.
   Zdá sa, že sme sa od jedného nejasného pojmu „myseľ srdca“ dostali k druhému nejasnému pojmu „duchovní srdce“. Pokiaľ by sme toto „duchovní srdce“ vnímali iba ako spojenie s Duchom sv. tak by to bolo v poriadku. Ale môže sa tu vyskytnúť aj iný prípad, že naše „duchovní srdce“ je spojené s „duchom zla“, teda satanom o ktorom sa domnievame, že je Bohom, ako v prípade starozákonného Jehova. Zdá sa, že mnoho ľudí slúži práve takémuto „bohu“ a domnieva sa, že slúžia Bohu Stvoriteľovi sveta…

   1. Degone, duchovní srdce je duchovní základ člověka, částečka Ducha, čili Vůle Boží. Já to beru takto skoro jako terminus technicus, takže duchovní srdce spojené s duchem zla je absolutní protimluv a nesmysl. Pojmy je třeba přece jen používat přesně, což se však všeobecně neděje, kromě jiného také proto, že lidé ztratili vnímání pravého významu jednotlivých slov.

    PS: já zde čtu minimum článků a příspěvků, ale přišlo mi, že o srdci (ve smyslu duchovním) je tu psáno opakovaně, takže mě ani nenapadlo, že by někdo zdejší mohl duchovní srdce spojovat s duchem zla

    1. Pane P.P.:
     Som Vám vďačný za objasnenie toho, ako vnímate ten terminus technicus „duchovní srdce“. Ja samozrejme rozumiem tomu, čo znamenajú tieto pojmy oddelene a pod ich spojením som rozumel duchovno vo všeobecnom zmysle slova. Aby som pochopil, prečo si tento pojem iní vysvetľujú inak, dal som to do Google a tam som zistil, že jestvuje „Meditačný klub duchovní srdce“ pod tútorstvom Jiřího Vacka, ktorí podľa všetkého špekuľujú nad „Poselstvím Grálu“. Ak ste Vy stúpencom tohoto duchovného smeru, je zrejmé, prečo sme sa nerozumeli. Ale som potešený, že túto webovú stránku navštevujú aj takíto ľudia…
     Pekný deň!

    2. Duchovní srdce je umístěno přímo uprostřed hrudi. Duchovní srdce můžete cítit, když intenzivně a silně aspirujete, a také je můžete spatřit třetím okem. Pokud shledáváte těžkým meditovat na duchovní srdce, můžete se soustředit na fyzické srdce v hrudi. Ale poté, co zde budete meditovat několik měsíců nebo rok, ucítíte, že uvnitř obyčejného lidského srdce je božské srdce a uvnitř božského srdce je duše.

     K dosažení duchovního srdce musíte cítit, že nemáte mysl, nemáte paže, nemáte nohy, máte jen srdce. Potom musíte cítit, že nemáte srdce, ale jste srdcem.

    3. Ano, myšlienky nám môžu nahovoriť čokoľvek. Je na nás, aby sme rozlíšili čo sú myšlienky, kde vznikajú a zanikajú.Toť dôležité. Inak sme ako kôň s klapkami na očiach.

    4. Připojím se k názoru, že sugescí lze vnímat cokoli (i reálně neexistujícího, protože to právě onou sugescí vytvoříte v astrálu). Proto ten kdo opravu UMÍ, tak to UMÍ, aniž by meditoval. Prostě „to něco“ používá přirozeně jako nějaký další smysl.
     Prokazatelně znám více lidí lidi, kteří mají „přístup“ do různých sfér, nikdy nemeditovali, nemeditují, ale přesto tam vhled a přísun informací odtamtud mají. Prostě je to schopnost, kterou by lidi normálně měli mít, ale v současnosti běžně s obdobnou schopností pracuje jen hrstka.

     Odkud přesně je termín „duchovní srdce“ by mě docela zajímalo. Obecně pojem znám, takže s jeho chápáním nemám problém, který tu byl nastíněn panem Degonem, ale z které nauky či směru ten termín přímo vychází, to nevím.

    5. drobná oprava
     kdo opravdu UMÍ (má spojení „nahoru“ – které je uschopněnými lidmi i viditelné jako vlákno :-))

    6. Jednota = Boh Otec=Srdce=Absolutno=Šiva=Najvyšší duch alebo v kresťanstve Duch svätý = Jástvo.
     Predstava Srdca v mysli nie je uvedomovanie sa v Srdci. Uvedomiť sa môžeme v Srdci, keď zmizne falošná predstava ega.
     Veľa vytrvalosti, pokory a milosti bez ktorá je tiež potrebná.

    7. ad – Odkud přesně je termín „duchovní srdce“ by mě docela zajímalo.

     No, dřív se tomu říkalo moudrost, dneska se tomu na EZOwebech říká „duchovní srdce“.

    8. Věruš, keď ti nedá pokoj termín „duchovné srdce“ podľa mňa vznikol zo srdca fyzického. Fyzické srdce je centrum tela, duchovné srdce je centrum duše . Až tak jednoduché to je.Nepochopiteľné pre toho kto si dušu a Ducha len predstavuje .
     Sme pod článkom “ Srdcom učenia o jednote..“ samotné učenie nestačí k pochopeniu Jednoty.

    9. ad – Věruš, keď ti nedá pokoj termín „duchovné srdce“

     Odpověď směrujte k tázajícímu se, což je AH.
     Duše nemá žádné „centrum“. Tedy ani „duchovní srdce“.

    10. Nechodím na žádné duchovní weby, občas jen na tento. U té moudrosti je problém, zda se myslí moudrost „z hloubi duše daná od Boha“, či moudrost „naučená“ učením. Pokud to první, tak bych celkem s tím původním výrazem neměl problém.

    11. ad – U té moudrosti je problém, zda se myslí moudrost „z hloubi duše daná od Boha“, či moudrost „naučená“ učením.

     Dílem dáno, dílem zkušenost, dílem naučeno a pochopeno…
     http://www.vrana.cz/princ/

 15. ad: Vždycky to byl jen vyplivnutý jed.

  Ber to jako určitou „impregnaci“. Kdykoli někdo plivne, jsem mu za to vlastně vděčnej.

  1. Mně je to jedno. Vděčná jsem za pohlazení a za lásku, plivance překračuju.
   Jen pozdrav a Dobrou….:-)jsem utahaná jako kotě, ale spokojená. Krásný víkend…

 16. To říkáš ty, takže to nemá žádnou vypovídající hodnotu…

  1. No vidíš, další plivanec. Proč to děláš, víš jen Ty. Asi deficit lásky. To pak lidi kolem sebe kopou a plivou. Plivání sice na chvíli iluzorně postaví na nohy, ale o to horší kocovina. No, dělej jak myslíš. Zlo plodí zase jen zlo. Když ses rozhodl být jeho „vykonavatelem“ s plným vědomím, jistě víš co děláš.

   1. Ty si taky vykonavatelka vůči mně teď například, každý je vykonavatel, nevidím v tom problém. Jestliže existuje nějaká příčina a následek. Příčina byla, že Hvězdička tu píše zmatky a následek ten, co si i sama měla párkrát vůči ní výhrady, ale i Honza na minulém fóru kdy napsal „s vaším vkusem jděte do prdele“, že jsem nazval věci pravými jmény, že pravda někomu nevoní a vidí v tom zlo a jed, za to já nemůžu.

   2. Teď si jen dostala do ruky klacek, se kterým do mě chceš bušit až nepadnu. Přitom to bylo jen „Hvězdička je místní blázen… celkem normálka na zdejší poměry“ no není to krása, co ta „láska bezpodmínečná“ jak tu propaguje, ta už není tak fujky fujky Věro.

    1. Je mi fuk, co píšeš, jen jsem se trochu pozastavila nad tím, že se objevíš JENOM TEHDY, když si potřebuješ kopnout. Klidně pokračuj.

  2. ad: To říkáš ty, takže to nemá žádnou vypovídající hodnotu…

   Za to „vypovídající hodnotu“ o tobě velikou a víc než si umíš vůbec představit. Kdo chce vidět, ten přece vidí, ne?, ty „náš rozumbrado“…:-)), kterej si sám nevidí ani na špišku vlastního nosu…-)))

 17. kterej si sám nevidí ani na špišku vlastního nosu…-)))

  Jako by si to psal o sobě, ty rozlišovací mašino :)

 18. “nepřítomnost lásky znamená nepřítomnost skutečnosti, kdy všechno ostatní je iluzí.“

  Kde je ten „kvark“ lásky? Kam se zaběhl?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference