mapa stránek || vyhledávání

Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva

Modlitba je prostriedok umožňujúci spojenie človeka s veľkosťou Najvyššieho, pričom odpoveďou na modlitbu môže byť odlesk tejto veľkosti, ktorý na nás spočinie. Odpoveďou býva požehnanie Pána, ktoré sa nás dotkne, aby nás viedlo k výšinám našej ľudskosti. Lebo jedine v spojení s veľkosťou Najvyššieho sa môže stať človek skutočne veľkým. Bez tohto spojenia zostáva nepatrným, malým a úbohým. A to vo svojom konaní, vo svojich hodnotách, i vo svojom myslení.

Súčasný človek venuje veľmi veľa času, ale i prostriedkov najrozličnejším veciam, ktoré považuje za dôležité, avšak to, čo je v skutočnosti najdôležitejšie a čo ho môže povzniesť až k vrcholu vlastného človečenstva, medzi ne rozhodne nepatrí. Preto ľudia premrhávajú svoj život bez ohľadu na to, že dosiahli bohatstva, slávy, spoločenského ocenenia, či čohokoľvek iného.

Nechajme ale týchto slepých, nech si idú v ústrety svojmu osudu. Tento text je totiž určený len pre tých, ktorí ešte dokážu vnímať a vytušiť to, čo je naozaj hodnotné. A tým je rozhodne modlitba! Celkom konkrétne budeme hovoriť o jej štyroch základných typoch. A síce o prosbe, vďačnosti, chvále a uctievaní.

Prosba je prvým a najviac rozšíreným typom modlitby. Ak sa totiž ľudia, a treba podotknúť, že často aj ateisti, ocitnú náhle v núdzi, alebo v neriešiteľnej situácii, často si spomenú na Pána. A či už vnútorne, alebo verbálne ho začnú prosiť o pomoc, pričom prostredníctvom svojho prežívania nešťastia, bolesti, strachu, obavy, úzkosti, tragédie, alebo iných podobných veci sú neraz schopní dať svojej prosbe silný citový impulz. A na základe neho môže potom ich prosba naozaj smerovať k výšinám, aby odtiaľ priniesla nejakú formu pomoci a uľahčenia.

Treba totiž vedieť, že prosba dokáže vzlietnuť až tam, kde sa jej môže dostať vypočutia iba vtedy, ak je nesená citom. Iba silné city sú schopné katapultovať našu prosbu smerom nahor. V tomto prípade ide o silné city bolesti, úzkosti, alebo prežívania nejakej tragédie.

Modlitba bez citu, čisto mechanická, iba v podobe slovného odriekavania, nemá žiaden citový náboj. Preto zostáva iba pri zemi a je v podstate úplne zbytočná a kontraproduktívna. Len intenzita nášho citu určuje, do akej výšky sa dostane naša prosba.

Druhým, vyšším stupňom je vďačnosť, alebo modlitba vďaky. To je však už čosi, čo je ojedinelé a zriedkavé. Lebo človek je už taký, že na Stvoriteľa si spomenie hlavne vtedy, keď od neho potrebuje pomoc. Ale keď sa mu darí a keď ide všetko tak ako má, alebo keď je zdravý, málokoho napadne vyslať modlitbu vďaky smerom k Jedinému, z ktorého milosti k nám prichádzajú všetky dary.

Lebo vôbec nič nie je samozrejmosť! Nie je samozrejmosť, že ráno vstaneme, pretože sú mnohí, ktorí už ráno nevstanú. Nie je samozrejmosť, že máme jedlo na stole, pretože sú mnohí, ktorí ho v tento deň mať nebudú. Ba čo viac, sú mnohí, ktorí v tento deň zomrú od hladu.

Nie je samozrejmosť, že žijeme v mieri, lebo sú mnohí, ktorí sú vystavení hrôzam vojny. Nie je samozrejmosť, že sme zdraví, lebo sú mnohí, ktorí trpia najrozličnejšími chorobami. Nie je samozrejmosť, že máme dostatok, lebo sú mnohí, ktorí trpia katastrofálnou biedou. Nie je samozrejmosť, že máme rodinu a priateľov, lebo sú mnohí, ktorí sú opustení a zabudnutí. Nie je samozrejmosť, že máme vodu, lebo sú mnohí, ktorí trpia jej nedostatkom. A takto by sa dalo pokračovať ešte dlho. Existuje skutočne tisíc dôvodov k tomu, aby človek prejavil vďačnosť za to, čoho všetkého sa mu dostáva a čo vôbec nie je také samozrejmé, ako sa pri povrchnom pohľade zdá.

Ale žiaľ, človek dneška arogantne prijíma všetko čo má ako samozrejmosť, bez potreby byť za to Najvyššiemu vďačný. A pretože za tisíce vecí, ktorých sa mu každodenne z milosti Pána dostáva, vďačný nie je, bude raz musieť v budúcnosti na vlastnej koži bolestivo pocítiť, že nie je všetko takou samozrejmosťou, ako sa on arogantne nazdával.

Naučme sa preto byť vďační! Vďační za nový deň! Vďační za zdravie! Za chlieb! Za priateľov! Za rodinu! Za krásu prírody! Za čistú vodu! Za letnú noc! Za svoje bytie! Za radosť zo života, ktorú pociťujeme!

A práve vzácne chvíle prežívania intenzívnej radosti sa nám môžu stať silným citovým impulzom k modlitbe vďaky. K modlitbe vďaky, ktorá s využitím nášho silného citu prežívania radosti môže skutočne vzlietnuť až k trónu Najvyššieho.

Modlitba vďaky je zlomok sekundy trvajúci citový impulz, smerujúci k výšinám. Silný impulz citu, hoci aj bez slov, ako prejav úprimnej vďaky Tvorcovi za všetko, čoho sa nám dostáva.

A predsa si človek tento zlomok sekundy svojho času nenájde! A predsa sa stále správa ako nevychované dieťa, ktoré nevie ani poďakovať, keď mu niekto niečo dá. Veď predsa vyjadriť svoju vďačnosť slovom „ďakujem“ učia rodičia deti už v rannom veku, ako jednu z najzákladnejších vecí. A je smutné, že väčšina ľudí našej vyspelej civilizácie sa túto detsky základnú vec prejavenia vďačnosti Darcovi všetkého doposiaľ nenaučila. A hoci je naša civilizácia civilizáciou vedecko technického pokroku a vzdelaných ľudí, vo vzťahu k Stvoriteľovi sa správa ako jedno arogantné, nevďačné a nevychované decko.

Ďalším druhom modlitby je modlitba chvály. Ak už modlitba vďaky je ojedinelá, modlitby chvály na zemi takmer vôbec niet. Aby sme získali určitú predstavu, o čo tu vlastne ide, uveďme si príklad:

Svojho času skladali barokoví majstri oslavné chorály, komponované na chválu Najvyššieho. Nejde teda už o vďačnosť, ale o vyšší stupeň. O chválu a oslavu Pána nie kvôli niečomu, čo nám doprial, ale kvôli nemu samému. Ide o oslavu jeho Veľkosti, jeho Vznešenosti, jeho Sily, jeho Moci, jeho Múdrosti, jeho Dobroty, jeho Spravodlivosti a jeho nekonečnej Lásky.

Lebo ak je niečo naozaj hodné slávy a chvály, tak je to jedine Pán, dobrotivý darca života a bytia. Uvedomenie si týchto skutočností a z tohto uvedomenia prirodzene vyplývajúcu modlitbu chvály však podmieňuje určitý stupeň veľkosti ducha. Ale žiaľ, tohoto stupňa veľkosti ducha na zemi niet, pretože ľudia v malosti vlastných duší vzdávajú chválu a oslavujú veci, ktoré sú v porovnaní s nesmiernou vznešenosťou Pána neuveriteľne nízke a malicherné.

Ide o jasné svedectvo neschopnosti ľudstva poznať, čo je skutočne hodnotné, a jeho dôsledkom je oslavovanie vecí málo hodnotných, alebo úplne bez hodnoty. To však vedie v konečnom dôsledku k tomu, že všetko, čo súčasná civilizácia vytvára, je málo hodnotné, alebo úplne bez hodnoty. Preto sa náš svet aj napriek technickému pokroku utápa v neuveriteľnej duševnej malosti a nízkosti, ktoré ho ženú až na pokraj sebazničenia.

No a štvrtým stupňom modlitby je modlitba uctievania Pána. Je to modlitba, akú praktizujú anjeli v nebi, obyvatelia kráľovstva nebeského a je dosiahnuteľná aj ľuďom na zemi. Ide o trvalú a nikdy nekončiacu modlitbu uctievania Pána celým svojim bytím. Absolútne všetkým, čo konáme, pretože každý náš čin, každé naše citové hnutie, každé naše nadýchnutie a každý náš pohyb sa stáva živým a najprirodzenejším uctievaním Pána. Lebo všetko, čo takýto jedinec koná, koná už len ku cti Najvyššieho.

Ide teda o najvyšší stupeň modlitby uctievania Pána radostným činom. Radostným tvorením! Takéto tvorenie totiž automaticky vyvstáva z prežívania vedomia súcnosti Božej a z prílevu jeho sily, ktorej sa nám potom od neho dostáva v nevyhnutnom spätnom účinku. A táto posvätná sila Pána nás sama nabáda, alebo dokonca až tlačí do radostného činu a do radostného tvorenia. Do radostného tvorenia ku cti Najvyššiemu! No a za takejto situácie a za takéhoto vnútorného naladenia sa potom absolútne všetko stáva modlitbou.

Všetky naše činy sa stávajú modlitbou! Stávajú sa najprirodzenejším a najspontánnejším uctievaním Pána, ktoré nám prešlo do krvi. Stávajú sa životom samotným, v ktorom všetko, čo činíme, činíme ku cti Najvyššieho. A preto sa naše činy skvejú čistotou, spravodlivosťou a láskou na počesť najsvätejšej Čistoty, Spravodlivosti a Lásky veľkého, dobrotivého Boha.

Každý, kto vnútorne vzhliada k Najvyššiemu, bude svojou osobnou snahou o približovanie sa k nemu rásť do výšky vlastného človečenstva. Lebo Pán je opora a človek je ako vínna réva, ktorá sa obtáča okolo tejto opory, rastie do výšky ducha a prináša bohatú úrodu dobra. Avšak každý človek bez opory v Pánovi je ako vínna réva, ktorá sa musí preto plaziť iba po zemi v podobe takzvaného racionálneho materializmu a jej ovocím sú iba zhnité plody materialistického sebectva.

Človeče, poznaj konečne, že hodným úcty je jedine Pán! Len jeho uctievanie ťa môže povzniesť do výšin, zatiaľ čo tvoje nepatričné prejavovanie úcty čomukoľvek inému, oveľa menej hodnotnému, ťa bude postupne ľudsky degradovať a nakoniec ťa zničí. Pochová ťa to v tebou samotným vykopanom hrobe hodnotového smerovania k nízkosti a malosti, pretože si nebol schopný nájsť tu najvyššiu Hodnotu, aká vôbec jestvuje, a jedine k jej uctievaniu zamerať celé svoje bytie.

Lebo človeče niet väčšieho šťastia, ako stáť svojim bytím v pravej úcte k Najvyššiemu. Niet väčšieho šťastia, ako mu v záplave jeho sily slúžiť všetkými svojimi činmi.

Pocítili ste dakedy, že by ste boli ochotní dať za niekoho aj život? Že by ste urobili pre neho všetko, čo sa len dá a čo je len možné? Ak áno, tak presne takéto city prežíva ten, kto zažil najvznešenejšiu velebnosť blízkosti Božej, ktorej slúžiť je od tej chvíle pre neho najväčším šťastím. Všetko ostatné, predtým prežívané šťastie totiž bledne pred týmto jediným a najvyšším šťastím, spočívajúcim v radostnom tvorení ku cti vznešeného Svetla najsvätejšej velebnosti Božieho majestátu.

PS. V univerze funguje železný zákon spätného pôsobenia, na základe ktorého musí napokon každý zožať presne to, čo zasieval. Aj jednotlivými, vyššie zmienenými typmi modlitby do stvorenia niečo zasievame, na základe čoho budeme musieť niečo tomu zodpovedajúce aj zožať. K čím vyššiemu stupňu modlitby sa teda dokážeme schopiť, tým nádhernejšou, požehnanejšou a vznešenejšou bude aj naša žatva. Práve takto totiž pôsobí železný zákon spätného účinku, ktorý ani v tomto prípade nerobí žiadnu výnimku.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.9
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

137 komentářů

 1. Milá matko, aj ja Vás zdravím a želám v tomto jesennom nečase krásnu slnečnú pohodu a optimizmus. Nie je všetko také škaredé, a zlé, ako nám v v našich depresiách niekedy javí. Ak nosíme v srdci lásku, tak je s nami všetko v poriadku a nemáme sa čoho obávať, lebo s Láskou je s nami aj Boh.
  Želám Vám v živote mnoho lásky, svetla, optimizmu a radosti.
  Pekný deň!

  1. Zdravím Vás Degone taktéž,
   dnes přestalo foukat, svítí sluníčko, tak je čas jít na zahradu a připravit ji k zimnímu spánku :-)

 2. → Jestli mne zde něco přimělo změnit mou představu? No jasně, ono Honzovo: „Řekni H…., řekni h…., řekni h….“ To tedy byla lekce. Nádherná, zdarma, k nezaplacení,….

  Potěšila jste mě matičko, potěšila. Ale jelikož zde nemůžu a nesmím psát, tak jak bych si představoval a chtěl, nemám víc co dodat. Snad jen noticku: nashledanou v lepších časech.

  1. Honzo, 27.10.2018 (19:45) „…nashledanou v lepších časech….“
   Dnes je venku krásně, stejně tak může být krásně, tedy lepší časy i v nás. Snad se podaří :-)
   Zdravím Vás a přeji nám všem, ať se podaří :-)

 3. Pre matku, ale aj pre Milenia: Prečo práve pre nich? – Lebo tu naznačili jednu závažnú a zaujímavú skúsenosť s podstatou nášho človečenstva. A ja sa teraz pokúsim ju dešifrovať, aby bola trochu viac zrozumiteľná.
  Ako je známe, človek je dvojakou bytosťou – duchovnou a materiálnou. Tú duchovnú spájame s našou dušou, ktorá je Božskej podstaty a tak má schopnosť Boha – svojho Pôvodcu prezentovať ako svojho Otca. A ten „dialog“ duše s Otcom je čisto duchovný a označujeme ho pojmom „Duch sv.“ Ježiš sa tomuto „dialogu“ vyjadril, že kto si je vedomí takéhoto „dialogu s Otcom“ je „Božím synom“, aj keď má svoje materiálne telo od pozemského otca. To svoje pozemské telo potom vníma nie ako svoju podstatu prejavujúcu sa svojím egom, ale ako dajaký „oblek“, ktorý Božiemu synovi umožňuje pobyt v materiálnom stvorení.
  A tak sa v nás prelínajú obe tieto dve naše podstaty, ktoré voči sebe nie sú vždy priateľsky naklonené. A dokonca medzi sebou často zvádzajú dosť tvrdý boj, ktorý postihuje našu psychiku až natoľko, že sme niekedy odkázaní až na pomoc psychiatra s jeho liečebnými metódami. Tento stav sa označuje ako schizofremia – teda rozštepenie osobnosti. Takýto „pacient“ počuje v sebe dva hlasy, ktoré ho navádzajú k rozdielnym a často aj protichodným reakciám. Pacient to vníma ako hlas dobra a zla, ktorý identifikuje ako hlas Boží a hlas diabla. Ono tu v podstate nejde ani o hlasy, ale o vnuknutia, ktoré si naše ego prekladá do ľudských slov a pojmov.
  Následky týchto hlasov môžu byť pre nás dramatické a niekedy až tragické. Skúsenosti s tým má aj naša „matka“, ktorá ich dokáže dosť spoľahlivo odlišovať a tak dokáže takýmto ľuďom aj poradiť čo majú robiť a tak im pomáhať. Milénium sa tu niekde vyjadril, že oba tieto hlasy sa vyjadrujú slovami, asi tak, ako to naznačil aj náš diskutér Honza: „povedz H….“. Ja tvrdím, že slovami sa tu vyjadruje iba jeden hlas – ten zlý, kým ten druhý hlas nepoužíva slová, ale pocity, napr. lásku, alebo pokoj duše, vnútorné vyrovnanie, alebo šťastie. Ak počúvneme ten prvý hlas, má to pre nás veľmi zlé dôsledky, ak počúvneme ten druhý hlas, všetko sa nám darí aj bez zjavnej príčiny.
  Tak, to by bolo asi všetko!
  Želám pekný deň!

  1. 1.“dialog“ duše s Otcom umožňuje Otec pozemský.
   2. Otec nebeský i Otec pozemský jsou jednou a tou samou „bytostí“,Duchem.
   Jejich vzájemné spojení a komunikaci s Vědomím jim umožňuje Duch svatý,Matka.

   3.Doporučuji se dovzdělat ohledně pojmu schizofrenie.Nejde o rozštěpení osobnosti
   ve stylu Dr.Jekyll & Hyde,i když projevy mohou být podobné,nakolik se tu do role Ježíše se spasitelským syndromem pasuje kdekdo,aniž by jen tušil,o co ve skutečnosti jde.
   Otec se tomu sám směje,že člověk má vše popsáno v Bibli,ale rozklad osobnosti bere jako něco nového,aniž by v současnosti tušil,že je to právě to,pro co si sem přišel.
   Rozložit a poskládat se.Tak se mění způsob myšlení.

   U lidí,kteří jsou označováni psychiatry za schizofreniky,se tento „program“ spustil
   bez uvědomění si toho,co se s nimi ve skutečnosti děje.Pokud by si toho vědomi byli
   nejen oni,ale i tzv.psychiatři,zbavili by se obě strany nejen strachu z tvz.bludů.Proč?
   Začali by těmto „viděním“ rozumět,protože tato vidění pochází z Ducha svatého,
   zprostředkovatele,neboli spojení ducha a duše,mysli a vědomí.A pokud začínám něčemu rozumět,přestávám mít strach,protože nevědomost se mění ve vědění./Zvedněte kámen a také tam mě naleznete./

   potvrzeno v Písmu:
   9 ‘Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je
   mysl, tam je poklad.’
   10 Řekla jsem mu: ‘Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?’
   11 Spasitel odpověděl a řekl: ‘Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je…’

   (Zbývající část V. kapitoly a kapitoly VI. a VII. se nedochovaly.)

   Duch svatý,který spojuje dva protikladné duchy/mysli/,mluví jazykem symbolů,jazykem sjednocení,tzv.jednobodovou myslí,nikoliv duální.

   Pokud člověk této řeči nerozumí,pak si vytváří domněnky,konstrukty a bludné teorie,které mu nepomáhají,ale naopak škodí.Otec mu vždy takové hrady z písku rád
   zboří.A to tak dlouho,dokud nezačne stavět svou novou osobnost na pevných základech,
   na jediné jistotě,kterou má každý od Matky,Vědomí, darem.

  2. Degone,
   jsem se Vám tam dostal nějak omylem, já nezažívám nějaké vnitřní rozpolcenosti, ani mi osobně nikdo ze známých nic takové nepopisoval a proto jsem o tom ani zde nepsal. Jsem upřímně vděčný, že mě žádné vážné a nepříjemné zvraty doposud nepotkaly a vše probíhá vyloženě pozvolna a tak nějak přirozeně. Je pravda, že se nikterak nesnažím „tlačit na pilu“ a nemám nutkání dělat nějaké praktiky o kterých se lidé domnívají, že urychlují duchovní vývoj, a které přivozují často nepříjemnosti. Jsem přesvědčen, že vše je jak má být.

  3. Je to velmi obsáhlé téma, možná to souvisí s pocitem rozdělení. Když si člověk uvědomí, že tyto složky (tělo a duch) jsou odděleny, nikoliv však rozděleny, může se vše změnit.
   Poradit lidem – to občas mohu, ale až zvládnu vlastní obavy, strach,… mnohdy těmto lidem stačí cítit, že se jich nebojím, nepohrdám jimi, nehodnotím je, dám jim najevo, že je mám ráda,… to je pak „fofr“. :-)
   Jednou se ke mně dostal klučina, který po mém zásahu viděl anděly, což bylo pro mne velmi nečekané ale podařilo se mi ho vrátit zpět. Ostatní záležitosti vyřešila rodina postupně, matka odešla a synové zůstali s otcem a jsou zřejmě spokojeni všichni.
   Hlasy – neslyším hlasy, ale občas jsem byla ubytovaná s děvčicou, která jich slyšela řadu. Prošla léčením léčitelů i lékařů a část hlasů se odařilo „eliminovat“ zbytek se učí nést s sebou životem a nebát se, žít,…uvědomovat si plně, kdo je a kdo není.
   Velmi obsáhlé téma.

 4. Pročetl jsem se až sem a:
  nejen hvězdičku, ale i jiné musím pozdravit: No, nazdar, potěš…
  Co takhle si udělat pěkný klidný den, dobře se najíst, pak se projít a chvíli nefilozofovat?

  Věřte, že to potěší a dodá tělu i mysli i část toho, co tu všichni tak usilovně hledáte. A klidně pak: řekněte h…! To vám neublíží.

  1. I ono h…. se člověk musí naučit říkat tak, aby ani jemu samotnému neubližovalo. A pak je to nádhera :-)

   No ale hele, řeknu to naplno – ať žijí podpapíráky, ony časem vyčichnou a jsou zemi (nejen) užitečné….

 5. ad.Kdyby nebyl Jan Křtitel, Ježíš, učedníci, Herodes, Pilát…

  No a o tom to celé je.Nebyli!V Bibli se nejedná o lidi,nýbrž atributy.
  Atribut = • neodlučitelná vlastnost, podstatný znak • přívlastek
  znak = (lingv.) něco, co něco jiného zastupuje

  *Jan Křtitel = program,název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”/Jan 1:6
  *Ježíš = Otcova zkušenost proměněná na moudrost poznání,vědění
  *Pilát = rozsah vědění,vědomí;rozsah Zvuku/v podstatě také Otec/
  *Pontský = oblast
  *učedníci-> apostolos =“sestávám z“;symbolizují vnitřní život;
  *Krist->od krystal=> vstup a zároveň výstup z programu;jako když krystal má schopnost rozdělit světelný paprsek na barevné spektrum,ale i naopak.

  12 učedníků/schopností,vlastností/ je jako 12 synů Jákoba,tedy 12 zkušeností,kde je navíc popsána i jejich genealogie,tedy rodová línie.12 zkušeností z 12 úhlů pohledu/prožití/ to máme 144 tisíc => 144 úhlů pohledu/prožitků/+tisíc=>úplnost/,zkušenosti proměněné na Moudrost poznání.

  Uvedu příklad:

  *Simeon -> Sim + eon => období bez citu,bezcitnost,rozumářství
  ->synové:
  Děti :
  1.Jemuel-> G´moal => H + moal->“Ducha koupit/vlastnit/“->majetnictví

  2.Jamin ->Imin-> „rychle si zaopatřit“,“rychle si sehnat“ znalosti

  3.Ohad -> ´ohad = One = někdo,jediný,exkluzivní,výhradní=>egoismus,jedinečnost,Já,já jediný na světě

  4.Jachin->soudce,neboli trapná hra na Boha,odsuzuje druhé;falešné ego odsuzuje,trestá a ponižuje;házení viny na druhé;čím více má nedostatků,tím více je nespravedlivý

  ad.Bůh vidí miliardu bohatých / těch, co mají věci, dovolené, zážitky a nechtějí o to přijít / a další miliardy lidí, které žijí podstatně hůře.

  Je dobré si uvědomit,že Bůh JE tou miliardou „bohatých“ lidí i těmi dalšími miliardami
  lidí,kteří žijí „hůře“.A nejen jimi.Vším a všemi.
  Když si člověk uvědomí,že Bůh není od něj oddělen,až teprv potom mu docvakne,že jeho
  otázky typu:Kde ten Bůh je?,když se děje tolik bezpráví,války,hladomor,atd., jsou úplně od věci.

 6. ad.-Přeložila jsem do textové podoby i tzv.”bludy”jedné paní,léčené kvůli schizofrenii a jsem si vědoma i tohoto možného průlomu- Jak jste poznala, když byly netextové, tedy myšlenky a že to byly bludy? Bludy mají také slovní, nebo když chcete textovou podobu. Děkuji za odpověď. – 27.10.2018 20:57
  ——————————————-
  Co zažívají a vnímají schizofrenici
  15. 07. 2015 11:53:08
  Setkávám se s tím, že lidé trpící duševní nemocí a především schizofrenií se za své prožitky často stydí a jsou nešťastní z nepříjemných stavů a přitom je nemají ostatním jak sdělit a vysvětlit, aby byli pochopeni a dostalo se jim
  Reklama
  podpory a pomoci, rozhodla jsem se začít opět zapisovat své vnímání, halucinace, myšlenky… zkrátka příznaky patřící k mé nemoci (schizofrenie) a podělím se o ně s vámi ostatními. Jednak proto, abychom věděli, že s těmito problémy nejsme sami, jednak proto, aby si po přečtení ostatní lidé dokázali alespoň trochu představit, co prožíváme. Dodám jen, že Marie i Eliška jsou mé dvě bytosti, které vnímám obě jako součásti mne samé… Jindřiška:

  Marie se zase zlobí. Fúrie. Je z ní medúza, švihá mě chapadly jako důtkami. Zasloužím si to? Ne. Směje se. Zlověstně, šíleně. Nebojím se, už ne. Je mi nás líto. Zuří. Oživuje les. Skřítci se mi smějí. A blijí červené kapesníky. A souloží. Dětské ručičky vystrkují hlínu z bažiny a dlouhými drápy ji hážou po mně. Je mi zima. Marie fúrie je jízlivá. Drápe mi oči. Fuj, to je hnus. To řekla ona nebo já. Natahuju k ní ruce a ona mi je jemně tiskne, aby mi je vzápětí vyvrátila. Moje větve se odlamují a umírají. Tak jako Eliška. Láme se v kole. Nepláče. Tys to věděla. Těhotný chodník vyvrhl modrobílé balonky. Naděje pro Elišku? Nesnáší mě. Marie zuří: „Eliško, zabiju tě!“ volá na mě. Jenže já nechci zemřít. Ale ani zabíjet? Co mi tedy zbývá? Vrátit se na konec a skončit na začátku. Tečou mi slzy. „Odpusť, Marie. Jsem Eliška…“ (vím, že se vrátíš).
  https://jindriskavlckova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=469430

  ***
  Není schíza jako schíza – část 1 – přednáška Cyrila Hoschla
  https://www.youtube.com/watch?v=mutHciywaAs

  https://www.youtube.com/watch?v=yu7m61apTSc

  https://www.youtube.com/watch?v=TIIFNY6Km3M

  Duševní poruchy: Je chyba v genech nebo v prostředí? | Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
  https://www.youtube.com/watch?v=Vc0HwfhdJ-A

 7. Živým obrazům se dá naučit také rozumět,aniž by kvůli nim měl člověk skončit na psychiatrii jako pacient,zatímco bytostně prožívá změnu,které sám nerozumí.Přeložila jsem do textové podoby i tzv.“bludy“jedné paní,léčené kvůli schizofrenii a jsem si vědoma i tohoto možného průlomu v pohledu lékaře na člověka nebo pacienta na to,co se s ním děje.To,co považují lékaři všeobecně za „nemoc“,je vlastně výsadou člověka,na kterou Otec zatím jen upozorňuje.

  cituji:

  Jungova analytická psychologie zahrnuje „strukturu“ a dynamiku psýché. Pojem psýché Jung rozumí celou naši bytost, vědomou i nevědomou. (viz. Diagram)

  Přirozeně směřuje k cíli, je „teleologická“, hledá růst, celistvost a rovnováhu. Je odlišná od pojmu bytostné Já, které znamená cíl, k němuž psýché směřuje.

  Psýché je rozdělena na vědomí a nevědomí. Nevědomí „slouží“ ke kompenzaci vědomého postoje. Kdykoli je vědomý postoj příliš jednostranný, jeho nevědomý protiklad se autonomně (z řečtiny auto = sám, nomos = zákon, dávat sám sobě zákony) projeví, aby upravil rovnováhu. Dělá to vnitřně prostřednictvím mocných snů a představ, nebo se může stát patologickým v nemoci.

  Často se může nevědomá složka externalizovat a objevit se zvnějšku, což je známo jako projekce. Patří sem nadměrná emoční reakce na jinou osobu nebo situaci, jako například intenzivní zamilování se do někoho nebo intenzivní odpor k někomu. Takové silné emoční reakce mohou naznačovat, že nevědomý obsah se snaží proniknout do vědomí, ale může se objevit pouze jako externalizovaný nebo projikovaný na jinou osobu. To, co milujeme nebo nenávidíme, není druhá osoba, ale část nás samých, na tuto osobu projikovaná.

  cituji:

  Carl Gustav Jung: Duša je rad obrazov v najširšom zmysle, ktorého štruktúra je nesmierne dômyselná a účelná; je to v obrazoch vyjadrená názornosť životných aktivít. Duša predpokladá živé telo, aby jej obrazy mohli žiť. Duša prekladá fyzikálny proces do radu obrazov, ktoré často sotva badateľne suvisia s objektívnym procesom. Prvkami duševnej štruktúry sú archetypy. Jednou z funkcií duše je veda. V duši má svoj pôvod všetko poznanie. Duša je najväčší zo všetkých kozmických divov. Skutočnosti ľudskej duše koniec koncov rozhodujú o pravde a omyle. (nádhera)

  V příloze posílám příběh Jindřišky Vlčkové a překlad její „halucinace“,která je ve skutečnosti obrazovým vyjádřením její podstaty k ní samotné.Lidé nerozumí těmto obrazům a pak zákonitě svým strachem svou krizi prohlubují,místo aby na sobě vědomě pracovali a učili se těmto živým obrazům rozumět beze strachu.Takže pracuji,překládám a ověřuji na textech Písma,které jsou mnohé špatně přeloženy.Zjistila jsem,že tento obrazový jazyk je univerzální a dají se tak překládat staré egyptské,etruské,praslovanské,..nápisy a texty „staré“ přes šest tisíc let.Zjistila jsem,že i ve Starém
  Zákoně je nejedna zmínka o tom,že kdo chce Bibli číst,by se měl nejprve naučit rozumět symbolům.A právě pro psychologický vývoj člověka jsou tam nesmírně cenné informace,zatímco tisíce let lidé na sobě samých páchají zločiny jen pro nepochopení textů.

  Možná to není důležité pro spící,ale zcela jistě je důležité pro ty,jenž se probouzí a jsou považováni za shchizofreniky,bludaře a pod.Nemocná a spící srdce těžko mohou pomoci probouzejícím se.

  ***************-
  Marie se zase zlobí. Fúrie. Je z ní medúza, švihá mě chapadly jako důtkami. Zasloužím si to? Ne. Směje se. Zlověstně, šíleně. Nebojím se, už ne. Je mi nás líto. Zuří. Oživuje les. Skřítci se mi smějí. A blijí červené kapesníky. A souloží. Dětské ručičky vystrkují hlínu z bažiny a dlouhými drápy ji hážou po mně. Je mi zima. Marie fúrie je jízlivá. Drápe mi oči. Fuj, to je hnus. To řekla ona nebo já. Natahuju k ní ruce a ona mi je jemně tiskne, aby mi je vzápětí vyvrátila. Moje větve se odlamují a umírají. Tak jako Eliška. Láme se v kole. Nepláče. Tys to věděla. Těhotný chodník vyvrhl modrobílé balonky. Naděje pro Elišku? Nesnáší mě. Marie zuří: „Eliško, zabiju tě!“ volá na mě. Jenže já nechci zemřít. Ale ani zabíjet? Co mi tedy zbývá? Vrátit se na konec a skončit na začátku. Tečou mi slzy. „Odpusť, Marie. Jsem Eliška…“ (vím, že se vrátíš).

  překlad:

  Neberu to na lehkou váhu.Duše mobilizuje mé vnitřní síly a skryté schopnosti,protože jsem se příliš zahleděla do svých fikcí a představ.Hledám jistotu a porozumění,vycházím však z narušeného mravního vzorce.Uvědomuju si vlastní chyby a mám snahu je řešit,ale nikoliv sebelítostí nebo lítostí,ale soucitem k sobě samé i ostatním.

  Připomíná mi mou pudovou část mysli.Připadám si méněcenná.Hlásí se změny ve vztazích,mé city ,emoce, vztek a sexuální závislost ,smutné zážitky.Mám snahu napravit negativní vzorce mysli a vypořádat se s vlastními pudovými závislostmi(svou sexualitou).

  Duchovní anima mne varuje před předstíráním krásy a zakrýváním špatností(před neupřímností k
  sobě), abych se již naučila rozlišovat svou pudovou složku psýché od probuzené citové složky
  sebepoznáním svého nitra,aby se mohli sjednotit na citové úrovni citový animus s citovou animou.

  Cit dokáže rozehřát mé nitro,není to až tak těžkou prací být k sobě upřímná.

  Duše/Vědomí/mi promítá mé vlastní stíny,tedy nepoznané(neprobádané) oblasti vlastní psýché.Čistí mi můj vnitřní zrak.Je mi to zatím odporné a mám strach přijímat obrazně (někdy i abstraktně} mé vlastní niterné stavy, děje a pohnutky viděné mou duší.

  To sdělila duše nebo má podstata.

  Úspěch se na čas odkládá a duše mi pomůže při překonávání obtíží uvnitř psýché,aby mužský a
  ženský princip v mém vědomí sjednotila{a staré předsudky a názory vyvrátila).
  Dobrovolně se zbavuji neživotních obsahů vlastní psýché a dávám sílu i prostor pro růst norných.

  Jako oběť Bohu.Osvobozuji se od dominantní role sexuality ve svém životě,abych došla pochopení principu jednoty .

  Mám již soucit s egoistickým chováním(pochybením).Duše to ví.

  Dobré vyhlídky(nový život)je pomalejší bezpečnější cestou k citové animě a nevědomí radí
  nevyvyšovat svou mužskou stránku a povýšit svou zanedbanou ženskou složku duše,čistotou, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí.(sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl)

  Vnitřní vyrovnanost pro Pravdu?Nepočká,nesnese mé falešné ego (mysl)vedle sebe.

  „Bůh přísahal,proměním tě ! “

  “ Neočekávej od druhých,co nedokážeš sama,proměním tě!“řiď se radami vlastní intuice.

  Odmítám proměnu jen pro neporozumění sdělovaného(vidění).Smrtí život ještě jen
  začíná.Smrt=Proměna vědomí a jeho mysli.

  Odmítám obětovat pudy ve prospěch vlastní individuality?(pro nepochopení toho,co se se mnou
  děje)

  Co mi zbývá?Život mi nabídne další příležitost a Život je nejlepší učitel,Odpouštím si.Jsem
  Pravda,jsem Láska všeobjímající…“

  1. -Neberu to na lehkou váhu.Duše mobilizuje mé vnitřní síly a skryté schopnosti,protože jsem se příliš zahleděla do svých fikcí a představ.Hledám jistotu a porozumění,vycházím však z narušeného mravního vzorce.Uvědomuju si vlastní chyby a mám snahu je řešit,ale nikoliv sebelítostí nebo lítostí,ale soucitem k sobě samé i ostatním.-

   Charakteristika bludu:Blud je nepravdivé a NEVÝVRATNÉ přesvědčen, založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality. Jsou to myšlenkové představy, o správnosti je nemocný zcela přesvědčen.(wikipedie).
   Jak má schizofrenik vědět a poznat, že vychází z „narušeného mravního vzorce“ a má něco řešit, nikdo mu bludy nevymluví.

  2. ad.Charakteristika bludu:Blud je nepravdivé a NEVÝVRATNÉ přesvědčení, založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality. Jsou to myšlenkové představy, o správnosti je nemocný zcela přesvědčen.(wikipedie).

   *blud->chorobné a nevývratné přesvědčení neodpovídající realitě, ale svědčící o poruše percepce, myšlení i emocionality, celé osobnosti
   *percepce->vjem, proces vnímání
   *myšlení->zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.
   *zprostředkovaný->naučený způsob používání myšlenkových operací

   ad.Jak má schizofrenik vědět a poznat, že vychází z “narušeného mravního vzorce” a má něco řešit, nikdo mu bludy nevymluví.

   Lidé,kteří prožívají tyto ataky „vidění“při změně vědomí,ať již samovolně nebo ve spánku,anebo navozeně pomocí regresí,hypnózy,drog,holotropního dýchání nebo ve stavech tzv.posmrtných zážitků,atd.,nemají tato ataky neustále a pamatují si je.

   Jestliže si je pamatují,protože je skutečně emocionálně prožili,potom nemají problém
   tato „vidění“ rozebrat i rozumově.Vidění „obrazů“/dějů/ je komunikačním prostředkem
   Vědomí,kterého jsme všichni součástí a které zde považujeme za nevědomí.
   Toto Vědomí/pro nás podvědomí,nevědomí/ nám pomocí obrazů samo sděluje nejen to,
   s čím máme problém,ale i ukazuje způsoby řešení a podává nám spoustu odpovědí,
   informací,na naše otázky.Toto Vědomí je všude a je i v nás.Ke své komunikaci používá
   obrazový „jazyk“,jazyk symbolů.Tyto symboly však mají jiný význam,než jak jej
   chápeme našimi současnými rozumovými a uměle naučenými myšlenkovými procesy.
   Slovník,pomocí kterého si může každý svá vidění přeložit do současného jazyka,
   je v podstatě již dostupný.Potřebuje jen maličko vychytat chyby.

   1.Knihy Bible jsou napsány tímto obrazovým jazykem symbolů.Příběhy a děje
   v Bibli vznikaly díky těmto „viděním“ při změnách vědomí,což je i v samotné Bibli
   poznamenáno.Nakolik tento „obrazový jazyk“ používá Duch Svatý,platí i tvrzení,
   že Bible je inspirována Duchem Svatým.Je to fakt.Proto Písma,která překládat
   do současného jazyka nelze,jsou podvrhy.
   Takto se dá překládat nejen Bible,včetně Janova Zjevení,ale i Korán,BhagavadGíta,
   Védy,ale též Nostradamus,různá tzv.proroctví nebo příběhy mytologické,atd.
   Všechny jsou založeny na tomtéž „obrazovém“ jazyku sybolů.Mám ověřeno.

   2.Tato „vidění“ nejsou téhož významu, co být „vidoucím“.

   3.Příběh o Ježíšovi není předpovídán Starým Zákonem.Žáden Prorok nepředpovídá
   budoucí události vnější,ale rozumí současným dějů vnitřním.
   Izajáš totiž popisuje ty samé vnitřní změny jako příběh Ježíše.Je to zcela ta samá
   zkušenost.A takto se to má s knihami Bible.Vesměs popisují tu samou zkušenost,jen
   v různých barvách/situacích/.Tady je abstraktní inteligence zcela na místě.

   Mluvím o lidech,kteří prochází změnou myšlení,tedy rozkladem osobnosti a postupným vnitřním spojováním své podstaty.To jsou „pacienti“,o kterých mluví např. i Stanislav Grof a kterými jsou zde vlastně svým způsobem všichni.
   Psychiatři většinou vše nevysvětlitelné házejí do jednoho koše->schizofrenie.Naštěstí díky vědeckému poznávání a ověřování se nejen v zahraničí prolamují ledy.Tady však
   patří i mikrobiologie a biochemie a samozřejmě působení zvuků,kmitočtů,ale též i
   genetika,která určuje již dopředu nejen stavbu těla a různá onemocnění svým přenosem informací,což slouží Vědomí k získávání dalších informací.
   Genetika je velmi důležitá,nakolik jasně vyvrací nesmysly okolo současného a naučeného
   vnímání tzv.karmy ve stylu oko za oko,nakolik výraz oko za oko znamená vzájemné vyměňování ověřených zkušeností,různý pohled na jedno a totéž z různých úhlů.

   PS:ad.Blud je nepravdivé a NEVÝVRATNÉ přesvědčení, založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality. Jsou to myšlenkové představy, o správnosti je nemocný zcela přesvědčen.

   Pokud si toho není člověk vědom sám u sebe,stačí začít nestranně pozorovat okolí.
   Třeba takové politiky,církevní představitele,učitele,lékaře,sportovce,atd.v jakých bludech přebývají a ještě jsou o nich přesvědčeni.Prostě jedna velká psychiatrie.:))

   A tak ta egocentrická hvězdička dle Degona pracuje každý den na tom,aby měl
   každičký člověk na tomto světě stejný přístup k informacím nejen Písma,ale i toho,
   co se sním děje.Protože to je zákonitostí této reality.Bráníc je všechny před Otcem,protože vidí a je si plně vědoma toho,že lidé nevidí a neví,co činí,tedy jak
   myslí.Prvně si musela každodenní prací nejen sama na sobě tyto informace vysledovat a ověřovat,ale také ověřovat svá tvrzení překládáním informací a symbolů.
   Slovo písti,neboli víra neznamená věřit slepě,ale mít důvěru ve vědění,tedy ověřené
   informace.Proto také platí Otcova slova:Důvěřuj,ale ověřuj.

   výborný dokument:
   Fáze – únosy mimozemšťanů, lucidní sny, OOBE a další
   https://www.youtube.com/watch?v=ntFZRoNnL9U

  3. Jak má schizofrenik vědět a poznat, že vychází z “narušeného mravního vzorce” a má něco řešit, nikdo mu bludy nevymluví.

   Schizofrenik taky nic nepozná, jednou řeší to a za chvíli ono, záleží jaká myšlenka v generátoru náhodných myšlenek se sepne. Taky jim niko bludy nevymlouvá, ani se to nedá. Správně se nechají v bludu a až se trochu poléčí, tak se jim předloží co si mysleli, tím vznikne myšlenkový paradox a sami zjistí, něco je špatně.

  4. ad.Schizofrenik taky nic nepozná, jednou řeší to a za chvíli ono, záleží jaká myšlenka v generátoru náhodných myšlenek se sepne. Taky jim niko bludy nevymlouvá, ani se to nedá. Správně se nechají v bludu a až se trochu poléčí, tak se jim předloží co si mysleli, tím vznikne myšlenkový paradox a sami zjistí, něco je špatně.

   Dobrý postřeh.

   A nyní to zbývá jen abstraktně přenést na tuto civilizaci.
   ———
   PS:Naučené duální vnímání,duální chápání světa a rozdělení na dobro a zlo,to je schíza ducha.

   viz.
   „Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?

   Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce a budou stát jako jeden jediný.

   Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“/TE/

  5. Hvězdičko,

   -„ A tak ta egocentrická hvězdička dle Degona pracuje každý den na tom, aby měl
   každičký člověk na tomto světě stejný přístup k informacím nejen Písma,ale i toho,
   co se sním děje.“

   Vím, že to myslíte upřímně a je v tom jen dobrý úmysl, ale tento svět, tato realita je založena na tom, že je zde mnoho různých názorů na to co je důležité a mnoho pohledů na realitu. Jen tak může být udržen egoismus, tedy oddělenost a můžou probíhat potřebné výukové interakce. Proto není záměr Boha aby všichni lidi měli přístup ke stejným informacím. Proto jsou také písma psána tak jak jsou psána. A i kdyby jste nějak zázračně dokázala každému dát ty své informace, stejně jim nebude zdaleka každý rozumět, nepřijme je a ponechá si svůj pohled, své egoismy, své náboženství. Lidé nejsou na stejném stupni vývoje a tedy mají rozdílné možnosti chápání a tím i zakomponování informací do praktického života. Stačí si představit, co by se stalo, kdyby dnešní Hvězdička tyto informace dala Hvězdičce před 20 lety.

   Jsme sice už v době, kdy již poměrně značné množství populace se dostává k určitým informacím, které přijímá a tím se dolaďuje jejich vědomí do stavu potřebnému k žití ve vývojově dalším stádiu, to je fakt. Ale netýká se to zdaleka všech, a ani nemůže. Není možné chtít dítě v mateřské školce učit rovnou násobení, když ještě neumí ani číst, a netuší co znamenají číslice. Nikdo takové dítě kvůli tomu nevidí jako špatné, protože chápeme postupný vývoj. Ale díky křesťanské představě jednoho života na lidi koukáme jinou optikou. Myslíme si, že vývoj projde celý během těch cca.70 let, takže když je někomu už čtyřicet, tak musí být již obdobně moudrý, podobně jako mají všichni úspěšní absolventi základní školy také obdobný stupeň chápání a dovedností. Jenže tak to není, vývoj obnáší mnoho fyzických životů a nikdo nemá na čele číslo inkarnace aby mohlo být jasné kde se ve škole života nachází.

  6. – „výborný dokument:
   Fáze – únosy mimozemšťanů, lucidní sny, OOBE a další“

   Za mě to je klasický bulvár, jak zpracováním tak obsahem.

  7. Milenium 30.10.2018 (11:05)

   ad.Proto není záměr Boha aby všichni lidi měli přístup ke stejným informacím.

   To není pravda.Bůh nikomu nestraní,dává všem stejně.Otec i Matka

   „Říkám svá tajemství všem,pochopí jen ti,co jsou mých tajemství hodni.(tedy podle stavu mysli,způsobu myšlení=karmy) Když něco činí tvoje pravice,ať to neví tvoje levice.“

   překlad:
   62 Z Nitra prýštilo:“Dosvědčuji pravdu citovým obsahem mysli všem,porozumí tomu ti,kteří mají sjednocenou mysl.(jedna část nezrazuje druhou)Když něco činí tvůj rozum,ať nezraňuje cit.Když cokoliv činíš,čiň ve sjednocení rozumu a citu=>přemýšlej s láskou bezpodmínečnou.“

   PS:Takže nemusíš mít strach,jestli ti někdo rozumí nebo ne.Vždy pochopí jen ten,kdo má a umí si informace očistit od šumu./->rozlišuje zrno od plev v den žně/

  8. Milenium 30.10.2018 (22:25)
   – “výborný dokument:
   Fáze – únosy mimozemšťanů, lucidní sny, OOBE a další”
   ——————-
   ad.Za mě to je klasický bulvár, jak zpracováním tak obsahem.

   1.Vidíš to a díky Otci se ihned můžeš v přímém přenosu sám přesvědčit o jejich pravdivosti.:))

   Odsuzuješ a posuzuješ nedůležité/povrch/,proto ti Otec sám odvedl pozornost od podstatné a důležité informace.Má na to obrovský okamžitý vliv.Mám ověřeno!

   „Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

   Otec má vliv na všechno a na všechny.Mám ověřeno!

   2.Rozdíl mezi našim vnímáním je v tom,že se koukáš na povrch,tedy na to,jak je
   zpracován.Mne zajímá informace sdělovaného.I tady se projevuje „vzor“ informace:

   “ Hle, vyšel rozsévač, nabral do dlaně a rozhazoval. Něco spadlo na cestu, přilétli ptáci a sezobali to. Jiné dopadlo na skálu a nemohlo se zakořenit a nevyhnalo klas. A jiné dopadlo do trní a to udusilo semena a červ je sežral. A jiné dopadlo na dobrou zem a ta vydala dobrý plod. Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.“

   60= 6. 10 -> vědomé rozlišení a spojení v přístupu k informaci z pozice rozumu,citu a soucitu
   120= 12. 10 ->změna myšlení-> nové vidění,nové poznání

   Člověk by se měl naučit k informacím přistupovat tímto způsobem tak dlouho,dokud
   se to nenaučí i jeho podvědomí.

  9. Milenium

   Milenium:
   ad.ale tento svět, tato realita je založena na tom, že je zde mnoho různých názorů na to co je důležité a mnoho pohledů na realitu.

   „Kdo poznal tento svět,nalezl mrtvolu…“
   Tato realita je podsvětím,peklem,chaosem,bídou,očistcem.Nechápeš,nevidíš?

   Peklo,očistec je realita,kde se čistí mysl/duchové,myšlenky,myšlení/ tak dlouho,dokud
   se vědomě nespojíš s Bohem.

 8. Čtyři stupně člověčenství, či jak by se to dalo nazvat, podle čtyř druhů modlitby. Ještě autor používá „velikost“ téhož. Nepřisuzuje si však tu velikost člověk sám tím, že má pocit dosažení toho kterého stupně, na který došel a akceptuje jej /říká mu to jeho ego, našeptává mysl?/. 1.stupněm velikosti „člověčenství“ je člověk prosící. 2.stupněm je člověk vděčný. 3.stupněm je pak člověk chválící a 4.stupněm je člověk uctívající.
  Již dávno o bhakti józe tu psal jeden z autorů. A co jiného sem pan Šupa přináší? O tomto tématu píše také Bhagavadgíty v kapitole 12..
  Jen tak na okraj. Mnozí diskutující se vrhli na něco, co s článkem nesouvisí. Kvete tu ego, potřeba sdělit své peripetie, potřeba někomu něco dokázat. Prosba, vděčnost, chvála a uctívání, kde jsou?
  K bhakti józe třeba tady: https://www.jogadnes.cz/joga/bhaktijoga/

 9. Pre matku z 31.10.2018 (11:27): Ďakujem za milý pozdrav počas usilovnej práce na zahrade. Ako vidno, každý sa tu snaží nejakým spôsobom, či už radou, poznaním, poučením, odhalením nejakej tej univerzálnej pravdy prispieť k rozvoju spoločnosti, až na jedinú výnimku, ktorá sa naopak snaží vymýšľať kadejaké bludy a tak vlastne iba „kalí vodu“. Nebudem spomínať jej hviezdny ideogram, aby sa necítila urazená a nevystupňovala ešte viac svoju aktivitu.
  Naša matka sa naopak usiluje o pohodu v našej „rodine“ prispievateľov, čo je veľmi pozitívne. Rozumný človek nachádza poučenie z histórie, ktorá nám dokazuje, že kto nepracuje pre spoločné dobro, ten býva z tejto spoločnosti eliminovaný, teda vylúčený. To sa týka všetkých vládnych a mocenských elít kdekoľvek vo svete, ako napr. egyptských faraónov, rímskych cisárov, alebo stredovekých aristokracií, ktoré sa nadobro vytratili z novodobej histórie a dnes po nich ostali iba ich torzá v podobe kultúrnych pamiatok. Je tu poučenie, že každý kto nepracuje pre spoločné blaho a rozvoj býva z nej vylúčený! Dnes toto hrozí tej úzkej mocenskej elity v USA, ktorá si vybudovala svoj vlastný blahobyt z otroctva iných národov sveta a dnes sa pokúša tieto národy zastrašiť svojimi zbraňami hromadného ničenia. Ale, ak jestvuje zákonitosť spoločnej prosperity a dobra, tak sa tento proces nezastaví žiadnymi hrozbami. Čo je týmto vývojom odsúdené zaniknúť, to aj zanikne a to nové a mladé dostane príležitosť sa vo svete uplatniť. Preto verím, že žiadna apokalypsa sa vo svete konať nebude! Záujem celku je prednejší ako záujem malej skupiny tých terajších mocných…
  Želám v tejto pamätný deň všetkým „peknú a krajšiu budúcnosť“!

  1. Dobrý večer, Degone.
   Řekla bych to takto – i my zde jsme hvězdičkami na společném rouchu Otcově.
   Vyloučen z jakéhokoliv důvodu může být člověk ze společnosti lidské, nikoliv však z onoho roucha Otcova. Ani mu nemůže být člověkem sebrána jeho duše a už vůbec ne jeho samotná podstata.
   A ano, pokud se nezahubíme sami, vývoj ukáže, co bylo správné.
   Hezký večer :-)

 10. To je od Vás pekné matičko, že sa zastávate človeka, ak to však neznamená, že sa zastávate aj jeho zlých skutkov. Ako ľudia sme rovnakí, ale už nie sú rovnaké všetky naše skutky. A to sa bohužiaľ týka aj tých našich rôznych teórií a náuk. Bránila by ste svoje deti, ak by ich niekto zvádzal ku zlému s tým, že to zlo je vlastne pre nich dobro? Takže je potrebné rozlišovať nielen ľudí, ale aj ich skutky, lebo práve podľa ich skutkov poznávame aj človeka. Áno, duša človeka je od Boha a patrí Bohu a beda tomu, kto by chcel dušu človeka od Boha odvracať! A práve o tom sú tie naše teórie a náuky o ktorých tu prebieha taká vášnivá polemika. Nejde tu o zemiaky, ale o niečo omnoho vzácnejšieho a hodnotnejšieho. Nie každému je od Boha dané, aby ľudí vyučoval a viedol, ako majú žiť, ale, kto tento dar dostal, musí ho odovzdávať ďalej a nie si ho nechávať iba pre seba! Lebo raz bude Bohu skladať účty zo svojho gazdovania. Presne tak, ako o tom hovoril aj Ježiš v tom svojom podobenstve (Mat. 13.36-50).

 11. To rolování mne již nebaví a jdu do nového příspěvku.
  Pavle v, přiznám se, že nejsem vzdělán v církevních otázkách jako Vy. Slovo a jeho význam, investitura, mi nebyl znám. Vyhledal jsem si ho na wiki :

  Jako boj o investituru je znám zápas mezi římskými papeži a císaři o to, kdo bude v říši vybírat a uvádět do úřadu biskupy, arcibiskupy a opaty. Zahájil ho císař Jindřich IV. a papež Řehoř VII. v 70. letech 11. století. Ukončen byl wormským konkordátem, který v roce 1122[3] uzavřeli Jindřich V. a Kalixtus II.[4]

  Chtěl jsem jen podotknout, že středověk končí až někdy v druhé polovině 15.století?

  Nic to nemění na mém názoru, že církev byla a je pořádný manipulátor s obrovskou mocí, i ve věcech světských. Prostě, brrr !

  1. Investitura ve stručnosti znamenala, že církevní představitele dosazovali velmožové, kteří často ani nebyli věřící. Takoví „církevní“ představitelé pak šli svým chlebodárcům na ruku, dělali jim marketing a žehnali třeba i zbraním. Měli na tom vinu prostí lidé, kteří věřili v Boha? Uvedu příklad: Český prezident lže (Peroutka) a je sprostý jako dlaždič. Nesu na tom vinu já, občan českého státu, který jsem ho nevolil? Mám kvůli tomu emigrovat? Lze podle odporného českého prezidenta posuzovat celý národ? Nesli prostí věřící v katolické církvi vinu za své zkažené představitele, když na jejich ustanovení neměli sebemenší vliv? Naposled byla taková situace v naší zemi za komunistů. Oni rozhodovali o obsazování míst biskupů. Každý kněz, který se vůči nim nechoval jako poslušná ovce, ztratil církevní souhlas a šel do kotelny, či mýt okna. Byl to, fakticky, návrat středověkých poměrů.

 12. Pane Vendo, nakoľko je táto diskusia verejná dovolím si niekoľko pripomienok k Vašim slovám pre Pavla v. Píšete mu: „církev byla a je pořádný manipulátor s obrovskou mocí, i ve věcech světských. Prostě, brrr“.
  Myslím, že nikto na tomto webe nebude spochybňovať tento Váš názor, ani ja nie. Ale, nám všetkým nejde ani tak o prestíž a politiku Vatikánu vo svete, tá nám všetkým môže byť ukradnutá. Nám tu predsa ide o niečo iné! Ide nám o PRAVDU a skutočnú realitu, ktorú musíme sami krvopotne odhaľovať a hľadať. Táto PRAVDA je pre nás často veľmi nepríjemná, na rozdiel od príjemných lží, ktorými nás všade zásobujú od rána do noci, ale iba táto PERLA je pre náš život cenná a vzácna. A na ňu by sme mali zamerať našu pozornosť.
  Pekný deň, želám!

  1. Jak je vidno z Vašich myšlenek, mnoho jste z těch mých článků, asi 75% se odkazuje na učení SANT MAT, nečetl.
   Pak byste pochopil, že mi nemusíte říkat a vysvětlovat, že tráva je zelená. Pak byste možná i pochopil, proč a na co zaměřuji svoji pozornost. I tak ale děkuji za slova k PRAVDĚ. Jsou poučná, ovšem ne asi pro všechny lidi stejně.

 13. Pane Vendo, Vaše článku čítam a celkovo s nimi súhlasím. Píšete: „I tak ale děkuji za slova k PRAVDĚ. Jsou poučná, ovšem ne asi pro všechny lidi stejně“. No a práve o to mi ide, že nie sú rovnako poučné pre všetkých. Preto sa domnievam, že by si zaslúžili trochu obšírnejšiu polemiku, aby boli zrozumitelnejšie aj pre iných. Nejde mi o tie pravdy, ktoré je možné nájsť na wiki, alebo google, ale o tie o ktorých sa v našich masmédiach nehovorí, lebo sú tabulizované a vyhýba sa im aj tá naša KC. Dúfam, že si rozumieme…

  1. ad/“No a práve o to mi ide, že nie sú rovnako poučné pre všetkých.“

   Nic nemůže být stejné pro všechny. Někdo je více pohybově nadaný než studijní typ, někdo má cit pro krásu, jiný umí odhadnout povahu lidí, další žije pro smyslnost, druhý je asketa…..atd. , a z toho se odvíjí, že PRAVDA /velmi relativní pojem / nemůže být pochopena všemi stejně. Každá duše dospívá k jisté úrovni poznání, ale každá je jinak, něčím jiným, limitována. Tzv. vnější i vnitřní limity. Někdo dospěl pro studium třeba taoismu, rozumí mu, postupně se jim prokousává, druhý umí číst pouze detektivky. Každý jsme vskutku jiný. A polemika? Má ostřejší hrany než diskuze, proto ji nepreferuji.

   Dávám odkaz na papeže Františka:
   https://nazory.aktualne.cz/komentare/papez-vyhlasil-desatero-antikonzumni-revoluce-provokuje/r~2b85ad301d5511e4807c002590604f2e/?fbclid=IwAR2phi3aplICXyMMOLZW2mem39TV7P2F2wxa_2KgIIKA2Fiu-3BAWhQplyA

   Je to nazváno jako desatero antikonzumní revoluce.

   Neříkám, že je to pravda od papeže. Je to jeho poznání. Nabízí ho. Komentátor se podivuje, jak to působí proti „duchu“ naší doby. Alespoň to tak cítím. Zkuste konzumentům objasňovat to, co doporučuje papež. Tipuji, že tak ve třech – čtyřech případech bych u většiny jistě narazil.

   A naopak, duchovně směřující člověk bude polemizovat, že je to v něčem ještě hodně málo. Najít nějaký zlatý střed, nějakou PRAVDU přijatelnou pro všechny? No, nevím.

   PRAVDA je v nás každém a čeká na objevení. Zrovna jako to novozákonní nalezení perly, či pokladu zakopaném na poli.

  2. Papež František má uvnitř KC silnou opozici. Příčinou je jeho nekonvenčnost, jinak také opravdovost. Tak například se veřejně zastal přijímání syrských uprchlíků do Evropské unie. Lidé jako Dominik Duka to nedokáží skousnout – pro ně jsou muslimové cosi jako lidé druhé kategorie (podobně pro hodně Čechů byli před válkou „kulturně nekompatibilní“ židé – nebylo to jen specifikum Německa – viz Hilsneriáda). Je pak málo takových, jako Tomáš Halík, kteří se k papežovým názorům otevřeně hlásí. Výsledkem jsou nenávistné projevy ze strany Zemana, Klause starého i mladého, Babiše atd.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference