mapa stránek || vyhledávání

Svetovláda! Fikcia alebo realita?

Túžba po ovládaní ľudí i území sprevádza celé dejiny našej civilizácie. V dávnejších dobách k tomu dochádzalo hrubou silou. Viď napríklad dobyvateľské snahy Alexandra Veľkého, alebo rímskej ríše. Tieto snahy pretrvávali v rôznych formách a podobách až do súčasnosti. Ich vrcholom s celkom otvorenými a neskrývanými ambíciami na svetovládu bol nemecký fašizmus.

Joseph Goebbels, říšský ministr propagandy, se svými dětmi, Vánoce 1937

Joseph Goebbels s dětmi, Vánoce 1937, zdroj: Bundesarchiv, Bild 183-C17887 / Wagner, licence: CC BY-SA 3.0 de

Fašizmus pokročil vo svojich snahách o ovládanie más dopredu tým, že okrem nevyhnutnej hrubej sily začal masívne využívať aj silu slova – silu propagandy.

Hitlerovské Nemecko malo svoje ministerstvo propagandy, ktorého úlohou bolo cielené a účelové masírovanie verejnej mienky tak, aby sa obyvateľstvo stalo nakloneným režimu a uverilo jeho ideám a zámerom. Sila tejto propagandy dokázala mnohých Nemcov vyburcovať až k fanatizmu. K fanatickej viere vo vlastnú nadradenosť, na základe ktorej majú právo vládnuť menejcenným rasám, či k fanatickému presvedčeniu v konečné víťazstvo nemeckých zbraní.

Toto ich presvedčenie bolo napríklad tak veľké, že keď na začiatku roku 1945 už takmer celý svet vedel, že Nemci vojnu prehrajú, oni sa urputne bránili dúfajúc, že sa môže ešte všetko obrátiť.

Hrubú silu a silu propagandy využíval aj režim komunistický. Prostredníctvom hrubej sily likvidoval svojich vnútorných odporcov a prostredníctvom propagandy neustále masíroval spoločenské povedomie za účelom dosiahnutia poslušnosti režimu.

Fašistická a komunistická propaganda sa zakladali na princípe tisíckrát opakovanej lži, ktorá sa nakoniec stáva pravdou. A vskutku, v oboch spomínaných režimoch existovali celé masy ľudí, ktorí vo svojej pohodlnosti veci hlbšie neskúmali a ktorí slepo verili tomu, čo sa neustále hlásalo. Pod vplyvom propagandy sa mnohí stotožnili s predkladanými ideami až do takej miery, že sa stali presvedčenými fašistami alebo komunistami. Tisíckrát vyslovovaná lož, ktorej podstatu z vlastnej pohodlnosti nikdy neskúmali sa pre nich naozaj stala pravdou.

Bolo by však nesmierne naivné myslieť si, že po páde fašizmu a komunizmu ustali i všetky snahy o ovládanie más a svetovládu. Tieto tendencie sú stále živé! Iba nadobudli inú formu a prispôsobili sa moderným podmienkam. Zdokonalili sa a transformovali sa. Dokonca by sa dalo povedať, že celé dejiny ľudstva boli vždy poznamenané iba hľadaním a zdokonaľovaním snáh určitej elity o ovládanie širokých más obyvateľstva. Zo začiatku sa tak dialo bezvýhradne iba prostredníctvom hrubej sily, kým v dvadsiatom storočí k tomu pribudlo i spolupôsobenie propagandy.

Na konci 20. a začiatkom 21. storočia však došlo k obrovskému pokroku v tom, že stará, dobrá a osvedčená hrubá sila, ktorá sa ešte stále efektívne využíva, bola predsa len do značnej miery nahradená ovládaním ľudí a krajín prostredníctvom sily kapitálu. Čisto ekonomicky!

No a podmienkam modernej doby bola prispôsobená i propaganda, ktorej úlohou je ohlupovanie más a manipulovanie s nimi prostredníctvom slova. Maximálne efektívne k tomu boli využité moderné informačné technológie. Deje sa to tak, že prostredníctvom elektronických a printových médií je zámerne šírené obrovské množstvo lacných, plytkých a povrchných informácií, ktorých nadmiera má zamedziť tomu, aby si človek v návale povinnosti a lavíny informácií našiel čas zastaviť sa a o všetkom, čo sa okolo neho deje samostatne premýšľať. Aby jednoducho natrvalo zostal iba súčasťou nemysliacej masy, ktorá slepo a bez rozmýšľania prijíma to, čo sa jej sprostredkováva.

Cieľom súčasnej formy propagandy je formovanie nemysliacich a konzumnému spôsobu života podrobených bytostí, ktoré takýto štýl života považujú za to jediné a najvyššie, čo vôbec jestvuje a o čo treba usilovať.

Takmer všetko, čo ku nám dnes prichádza z televízie, z novín, z internetu, z rozhlasu, z kníh a časopisov je účelovo zamerané na duševnú degradáciu človeka! Ide o cielenú propagandu, ktorej účelom je vytvorenie prázdnej, povrchnej, nemysliacej a preto ľahko ovládateľného bytosti. Bytosti lenivej myslieť. Lenivej a časom už ani neschopnej uvažovať mimo hraníc duševného štandardu určeného propagandou.

Človeku, ktorý sa tomu podvolí a dlhodobo žije a uvažuje iba v rámci takto stanoveného duševného obzoru, postupne ochabuje jeho schopnosť samostatného myslenia. Takýto človek je chytený do osídiel. Je zotročený a uväznený bez toho, že by musel byť zavretý vo väzení. Je totiž zotročený duševne! Zlomený duševne! Odsúdený stať sa iba slepým konzumentom prázdnej konzumnej spoločnosti! Je uvrhnutý do neslobody tak rafinovaným spôsobom, že si celú biedu vlastného zotročenia ani neuvedomuje. Ba dokonca v nej nachádza záľubu a potešenie!

Súčasný spôsob propagandy učinil z ľudských bytostí konzumných živočíchov a duševne zdegradované, neslobodné masy, ktoré si o sebe myslia, že sú slobodné. Že sú slobodné, keď sledujú stupídne televízne seriály a filmy plné násilia, keď hrajú počítačové hry a čítajú bulvár, keď surfujú po internete a hľadajú stále nové pikantnosti a zaujímavosti, keď majú neustále sluchátka na ušiach a počúvajú hudbu a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko však nie je žiadna sloboda, ale účelové vymývanie mozgov! Vymývanie mozgov za účelom duševnej degradácie človeka v nemysliacu bytosť, s ktorou sa dá ľahko manipulovať, ovládať ju a čokoľvek jej nahovoriť.

No a vrcholným produktom tohto úsilia je človek, ktorý sa na svojej pravidelnej dávke ohlupovania a vymývania mozgu stane závislý podobne, ako na drogách a ktorý sa sám nenávistne postaví voči každému, kto by sa mu snažil pomôcť. Kto by sa mu snažil otvoriť oči a ukázať mu jeho ľudsky nedôstojný stav, ako i spôsob, ako sa z neho vymaniť. O to totiž už takáto obeť nemá mnohokrát vôbec žiadny záujem. Naopak, cíti sa byť ohrozenou zo straty toho, na čo si už zvykla. A preto znenávidí každého, kto by nejakým spôsobom siahal na jej pohodlie a návyky.

A tak paradoxne otrok útočí voči tomu, kto ho chce z jeho zotročenia oslobodiť. Toto je husársky kúsok a vrcholný produkt úspešného, moderného, propagandistického vymývania mozgov.

Nehádžte perly sviniam, aby sa neobrátili proti vám a neroztrhali vás! Je nebezpečné hovoriť duševne zdegradovaným obetiam propagandy konzumizmu o ich zotročení. Mohli by sa totiž obrátiť voči vám. Už im totiž všetko vyhovuje tak, ako to je. Už nechcú viac. Už sa ani len vo svojej mysli nie sú schopní povzniesť vyššie, pretože myslenie ich bolí a padne im zaťažko.

A predsa! Predsa len má byť hovorené o ceste von z toho marazmu! O ceste ku skutočnej dôstojnosti, slobode a veľkosti človeka! Je to cesta, smerujúca k pravým životným hodnotám, ktoré sú hodnotami ducha! Cesta k nadobúdaniu hodnôt ducha! Sú to spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistota, ľudskosť a túžba po poznaní zmyslu života.

Je to cesta, na ktorej musí mať človek dosť guráže a odvahy odvrhnúť od seba absolútne všetko, čo sa prieči týmto hodnotám. Lebo jedine úsilie o tieto hodnoty môže dať jeho životu skutočnú veľkosť a pravú ľudskú dôstojnosť. Jedine nimi sa človek stáva naozaj človekom.

Na zemi totiž nežijeme len preto, aby sme si tu užili koľko sa len dá, ako sa nám to snaží nahovoriť konzumizmus. Náš život na zemi, so všetkým, čo sa nám v ňom ponúka nie je hlavným účelom nášho bytia! Nie je hlavným účelom, ale iba prostriedkom k dosiahnutiu tohto účelu.

Hlavným účelom nášho bytia je dosiahnutie duchovnej zrelosti! Dosiahnutie vysokej mravnej a morálnej vyspelosti! Tým sa potom stávame spôsobilými pre vstup do ríše ducha, z ktorej všetky duchovné hodnoty pramenia a pochádzajú a z ktorej pochádza a do ktorej sa má vrátiť i človek samotný.

Hodnoty ducha nepochádzajú z hmoty! Pochádzajú z duchovnej ríše a preto sú hmotnosti tejto zeme tak cudzorodé. Preto ľuďom, žijúcim na zemi padne tak zaťažko usilovať o spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistotu, ľudskosť a o poznanie zmyslu vlastného života. To hmotné ich totiž načisto ovládlo a oni zabudli, že majú usilovať o duchovné, z ktorého pochádzajú a kam by sa mali jedného dňa vrátiť.

Ľudia nežijú správne a ich bytie na zemi sa zredukovalo iba na maximálne užívanie si všetkého, čo sa im ponúka. To sa stalo jediným zmyslom ich bytia. Prepadli plytkosti, pohodlnosti a lenivosti myslenia, pretože sa ženú iba za hmotou a peniazmi. Vysoké duchovné hodnoty ako sú spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť a ľudskosť pre nich mnoho neznamenajú a preto ich pokojne obchádzajú. A nejavia záujem ani o poznávanie zmyslu vlastného života. Preto sa ich duševný obzor zužuje. Dochádza k ich osobnostnej devalvácii a degradácii, až sa nakoniec stávajú len akýmisi humanoidným živočíchmi, podobajúcimi sa človeku, avšak nesmierne ďaleko vzdialenými tomu, čo pojem „človek“ v skutočnosti znamená.

velky-bratr-te-vidiA potom niet divu, že za takéhoto stavu sa vždy nájde určitá elita, ktorá z toho ťaží. Ktorá chce ľudí úplne ovládať ako poslušné stádo a ktorá má preto eminentný záujem, aby boli čoraz hlúpejší. Aby ich raz absolútne ovládli a mohli si s nimi robiť, čo len budú chcieť.

Svedectvom takýchto snáh o absolútne ovládanie ľudí je napríklad aféra amerických tajných služieb, ktoré sledujú všetku emailovú komunikáciu, alebo odpočúvajú doma i v zahraničí.

A určite to bude pokračovať stále ďalej. Nedávno sa napríklad u nás hovorilo o čipovaní psov. Časom možno prídu na rad aj ľudia.

Kiež by sa preto mnohým podarilo pochopiť, prehliadnuť a uvedomiť si hĺbku nedôstojného stavu, v ktorom sa ako ľudia nachádzajú a kiež by mnohí našli v sebe silu prekročiť svoj vlastný tieň, vzopnúť sa všeobecnej nízkosti prázdneho konzumizmu a vyšvihnúť sa k pravému človečenstvu.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

66 komentářů

 1. Ja som to už raz kdesi povedal, že človek sa vymkol svojmu stvoritelovi, ktorým bol nie Hospodin, ale nejakí ,,ufóni“, ktorí z predpotopného opicočloveka nejakými genetickými zásahmi stvorili ,,obludu“, ktorá dostala do daru rozum, ktorý ho raz potrestá, lebo, zneužíva svoju moc a svojou genecídou prírody, už prekročil limity…

  Už je načase, aby niekto stlačil ,,ten pomyselný gombíček“ na aktivovanie alfa -omegy … viete o čom hovorím, však ten rozum máme všetci. Tu nepomôžu žiadne
  nariekania a potrestanie duší vinníkov v Pekle, či v Očistci, tu zapôsobí len SILA. Ludstvo už tu na Zemi nemá čo hladať, myslým tým aj SEBA sa , čiže ,,na kompletku“…Každý je nahraditelný . Aj človek, vrchol genetiky. Tak nám ,,Hospodin“ pomáhaj…

  Takže ak má niekto rozumnejší návrh, SEM S NÍM…

  1. Pán g.n. by si mal uvedomiť existenciu kauzálneho zákona, ktorý hovorí, že všetko na svete má svoju príčinu, ktorá vytvára následky. Ak sa pozrieme na dajaké dielo, napr. sochu alebo obraz, vidíme iba následok dajakej príčinnej činnosti sochára, alebo maliara. Ak by sme zničili túto sochu, alebo obraz (následok) a neodstránili by sme príčinu (sochára, maliara), nič by sme nedosiahli, lebo ten sochár (maliar) by mohol opäť vytvoriť svoje dielo (následok). Ak chceme skutočne niečo zmeniť, musíme odstraňovať príčiny zlého stavu a nie následky! Za negatívne následky je zodpovedný ten, kto riadi a formuje svetové dianie! Nič sa nedeje len tak samo od seba…

   1. Poznámečka
    – Co, nebo jaké jsou příčiny zlého stavu? Jak je odstranit?
    – kdo řídí a formuje světové dění?

    Dobrý den :-)

 2. …rozumnější návrh… ?
  Kdybyste se mne zeptal na nějakou pitomost, to bych uměla říct – dematerializovat, nechat na hnojivo na pole a dát tomu jinou formu, která by nemohla nic a nikoho zneužívat.
  Jenže lidé chtějí „být“ svobodní, většinou mít – hmotu, hmotu, moc, hmotu,…stejně se z těla stane exkrement na výživu hmyzu…

 3. V této pasáži píše pan Šupa, podle mne, jednoznačně dobře:

  „Hlavným účelom nášho bytia je dosiahnutie duchovnej zrelosti! Dosiahnutie vysokej mravnej a morálnej vyspelosti! Tým sa potom stávame spôsobilými pre vstup do ríše ducha, z ktorej všetky duchovné hodnoty pramenia a pochádzajú a z ktorej pochádza a do ktorej sa má vrátiť i človek samotný.

  Hodnoty ducha nepochádzajú z hmoty! Pochádzajú z duchovnej ríše a preto sú hmotnosti tejto zeme tak cudzorodé. Preto ľuďom, žijúcim na zemi padne tak zaťažko usilovať o spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistotu, ľudskosť a o poznanie zmyslu vlastného života. To hmotné ich totiž načisto ovládlo a oni zabudli, že majú usilovať o duchovné, z ktorého pochádzajú a kam by sa mali jedného dňa vrátiť.“

  Ještě bych jen dodal. Demokracie, za tou lze skrýt dnes cokoliv. My dnes můžeme pomlouvat prezidenta, nadávat na systém, vládu. Ale co z toho? Nadávejte si, my vás stejně budeme /sofistikovaně/ ovládat a okrádat. Ten systém je pevně držen mocí z pozadí a dokonce ani tak nezáleží na těch, co vyhráli volby. Znelíbíte se loutkovodičům, budete vyměněni těmi, co budou poslouchat.

  Lid dostává chléb a hry. Obojího ve velké míře. Hrejte si a nezlobte. Nadávat můžete, to my ihned vypustíme druhým uchem ven. Jen nesmíte podnikat nic proti našim „hodnotám“.

  Dnes je to zkrátka propracováno až k dokonalosti, i když i ta je vždy relativní. Ale konečný úspěch, těch vládnoucích a mocných, není ani tak nikdy zajištěn. Pořád mají strach, a to ze sebe samých. Lidská nenažranost je totiž nekonečná.

  Venda

  1. Zase tam to „pro Honzu“ zůstalo z psaní minulé odpovědi tomuto diskutujícímu.
   Venda

 4. matka píše:

  Jenže lidé chtějí „být“ svobodní, většinou mít – hmotu, hmotu, moc, hmotu,…stejně se z těla stane exkrement na výživu hmyzu…

  Zároveň drastické, ale aj vtipné. Drastické v tom zmysle, že sme od Netvora vraj dostali slobvodnú vôlu, ktorí niektorí z nás zahodili ako obnosený kabát a radšej sa ,,Netvorovi z hlbín vesmíru „hodili pod virtuálne panôžky a nepriamo sa mu oddali – fp nemilosti. Otroctvo je pre slabochov, rebélia pre silné nátury.

  Vtipné, pretože sa všetko, docela všetko v tomto vesmíre, čo je hmotné, raz skončí. Aj Netvor musí skapať, pretože ked ,,posúložil“ Pannu a stvoril dieťa, zákonite musí byť hmotný..

  Sranda je v tom, že ON o tom asi naozaj nevie…A že vraj stvoril Vesmír…

  1. Kolo, kolo mlýnský…
   Kdo ho stvořil? Kdo mu byl otcem? Měl i dědečka? Nebo byl z rodu hermafroditů ?
   :-))))))))))))) No a co když byl jen klon? No jo no, to by ovšem nebylo v pozemském duchu.
   Leda by to byl počítačový prográmek třeba i v každém z nás…
   No a každý prográmek může mít čas od času poruchu a pak vznikají blázni, silné nátury, rebelové. Ale pozor, opravdová porucha může být zničující pro svou stádnost, že ano….

 5. pre Matku, ktorá píše:

  ….Leda by to byl počítačový prográmek třeba i v každém z nás…

  Ako hovoria naši maďarskí spolustolovníci,, Nem, nem – čili , eto nevazmožno.

  Netvor, ktorý vraj splodil dieťa – vraj sa volalo Ježišťok, ako napotvoru 25.decembra bude mať 2014 rokov a lebedí si u svojho Otecka na obláčiku a rehoce sa z toho, čo tu zanechal, nemôže byť ,,prográmek“. Prográmek totiž nemá ,,to oné, na rozmnožovanie“, takže tvrdím, prográmek zásadne nie. Oteckom Ježišťoka a nešťastím nás všetkých nebol ani ERROR v prográmku.Podla mňa to bol nejaký pozemský zvodca, ktorý si nedával pri súloži s Panenkou pozor a šmyklo sa mu to a ,,oné“ mu ukáplo…

  Totiž človeka môže stvoriť len človek. Ani súlož človeka s našim ,,bratom“, či ,,sestrou“, opicou neprinesie želaný výsledok, i ked rozdiel v genóme človeka a opice je niečo nad 1,7%.O to sa už pokúšali v 20-30 rokoch 20 storočia súdruhovia zo ZSSR.

  A výsledok? Túdle nudle.

  Ani Netvor z hlbín vesmíru nemôže ignorovať prírodné zákony. Genetika nepustí a DNA tobôž…

  Takže ,,Matko“ skúsime to ešte raz…

  1. člověk člověka,
   netvor netvora
   mrknu do zrcadla,
   co uvidím?
   Kdo jsem?
   Aj, ta genetika
   ukazuje,
   že mozek má blok
   užívá jen svou velmi malou část….

  2. P.S.
   No ale hele, co delfíni? Materialistický vývoj druhů? To by nešlo?
   No jo no, nemám ploutvičky a původní životodárný materiál byl spláchnut mořem….
   Tak zas nic, jdu péct perníčky.

 6. g.n. píše: „Totiž človeka môže stvoriť len človek“. Tak toto je v striktnom rozpore so spomínaným kauzálnym zákonom, ktorý som spomínal vyššie. Je to ako by „sochu vytvorila socha“ (teda nezmyseľ).
  Všetky diskuzné pripomienky považujem za veľmi hodnotné k uvedenej téme a snažia sa nájsť dajaké riešenie z tohoto „začarovaného kruhu“ (ako sa zbaviť onoho zla vo svete). Je zrejmé, že zlo nie je možné poraziť iným zlom, lebo to by sme zlo iba rozšírili. Tento problém je nastolený už v príbehu o bratrovražde (Kain a Ábel) a konštatovaním, že zlo vo svete nie je možné odstrániť, lebo je súčasťou kozmologického princípu JIN a JANG, ktoré utvárajú podstatu celého stvorenia. Potom by sme s ním odstránili aj dobro, ktoré vzniká ako opozícia zla. To potvrdil aj samotný Ježiš, ktorý povedal, že zlo vo svete musí jestvovať, ale beda tomu, prostredníctvo koho sa uplatňuje.
  Želám všetkým diskutujúcim krásne a pokojné Vianočné sviatky!

  1. Brzy budeme slavit narození děťátka a jedno, jestli se narodilo v prosinci, nebo jindy, oslavíme princip narození, nebo Slunovrat,….Je-li princip narození stále živ? Nu, je radost potkat člověka s „principem“ Ježíšovým :-)

   1. Aby sme sa správne rozumeli: Je treba odlišovať pojmy „stvoril“, od „splodil“, lebo sú to pojmy celkom odlišné. Od toho sa môžu ešte odlišovať aj pojmy súvisiace s  genetickým vývojom, čmu vravíme „evolúcia“, alebo naopak „genetická deformácia“, čo je chorobná abnormalita. Ak g.n. myslel na plodenie, tak mal pravdu v tom, že nový jedinec (dieťa) sa rodí zo stejného druhu (človek z človeka).
    Pekný deň!

    1. rozumím, Degone. Jen mne napadlo – jaký byl člověk před oněma cca 2 tis. let a jaký je nyní a jaký bude za x tisíc let. Jestli to ještě stále bude tentýž druh a co by dokázala genetická manipulace, tehdy, dnes a příště….:-)

    2. Matko, ja si myslím, že človek bol (po intelektuálnej stránke) vybavený rovnako v minulosti, ako aj prítomnosti, iba že si vytváral iné ilúzie, mýty a mal inú vieru, akú majú ľudia dnes (ako o tom píše Venda v príspevku (21.12.2014 (7:20)).
     Genetické manipulácie sa týkajú iba ľudskej telesnej schránky, ale nie jeho intelektu. Preto jestvujú beloši, černoši a iné rasy, ale intelektuálne sú na tom všetci rovnako (pokiaľ netrpia psychickými deformáciami). Tá „kultúra z USA“ sa zameriava práve na tú psychickú stránku človeka a tak mnoho ľudí verí v kadejaké nezmysli…
     Pekný deň!

 7. ad: Nu, je radost potkat člověka s „principem“ Ježíšovým :-)
  ________ Svatá Pravda, matičko… Svatá Pravda…

 8. pre p. Degona, ktorý píše:

  …To potvrdil aj samotný Ježiš, ktorý povedal, že zlo vo svete musí jestvovať, ale beda tomu, prostredníctvo koho sa uplatňuje.

  Beriem, že niekto verí , a vo veci ,,vieri“ neexistuje limit. Ked niekto verí, musí ,,zožrať“ aj kapustu, aj mäso, aj bobkový list, aj… čiže všetko, čo v polievke ,,vieri “ pláva.

  Ale p. Degon, je možné, aby Ježiško mal Otecka ,,z iného sveta“, teda aby Otecko bol Netvor z hlbokého vesmíru – NZHV a mamička mladá a možno škaradá židovka.Ako je to s genetikou? Dá sa takáta polievka z bludov ,,zožrať“? Alebo odporný NZHV
  môže obísť prírodné zákony? Nezdá sa vám to až príliž ,,nablblé“. Ja si myslým, že kresťanstvo sa dopustilo Bohokrádeže, ked Židom ukradli Hospodina- NZHV a preklopili si ho bájkami o zrodení Ježišťoka na svoju stranu a bolo ,,po ptákach“. Celá tá bájka je primitívna už na prvé počutie a čo chudák Jóži? NZHV mu oplodnil ženu a stratil sa v hlbokom vesmíre a výchovu hodil na Jóžiho , ktorý z tejto bájky vyšiel ako ,,hňup“….

  1. Nevím, co znamená NZHV. Snad netvor z hlubokého vesmíru? Co když to byl „pouhý“
   – ne-
   – tvor ?
   Ale, co když proletěl černou dírou a ta ho transformovala v něco jiného,…
   Fantazii se meze nekladou, pokud pomineme poselství dávných věků psaných lidmi, kteří … byli lidmi?
   No vím, kdyby kdyby, vždycky chybí…

  2. Pre g.n. ktorý píše:“je možné, aby Ježiško mal Otecka ,,z iného sveta“, teda aby Otecko bol Netvor z hlbokého vesmíru – NZHV a mamička mladá a možno škaradá židovka“? – Môj názor je taký, že Ježiško mal rovnakých rodičov, ako máme aj my, ale podstatou človeka nie je jeho materiálne telo, ale jeho duša, ktorá nemá svoj pôvod v telesnosti, ale v duchovnosti a teda v Bohu. O tom učí gnóza, od ktorej sa odvodzuje aj názov tejto webovej stránky. Tento Ježiš získal svoje vzdelanie u esénov, ktorí žili ado pustovníci (na púšti) a v dospelosti učil obyčajných ľudí (rybárov) ako je treba správne žiť, aby tú svoju podstatu (dušu) zachovali pre večnosť. Títo obyčajní ľudia ho počúvali a tí vzdelaní židia ho preklínali a napokon ho odsúdili v jeho neprítomnosti na smrť. Ježiš ich tiež odsudzoval, ako že sú deťmi diabla a nie Boha Otca, lebo len ľudí klamú a zavádzajú. Nazýval ich synmi lži. Rovnako tak konajú aj dnes, ako svetové mocenské elity. O ježišovi sa čoskoro po jeho smrti začali šíriť rôzne mýty s ktorých napokon vznikli náboženské systémy pre mocenské potreby Rímskeho impéria a neskôr aj iných. Šírila sa dogmatická vierouka bez ohľadu na zdravý rozum a preto tí normálne uvažujúci boli touto mocou prenasledovaní, alebo upaľovaní ako kacíri(katari). Takže história kresťanstva nie je práve veselá a radostná. Ale to všetko nám dnes nemusí brániť, aby sme sa spoločne s deťmi radovali z Vianoc, veď tej radosti vo svete je veľmi málo, nie?
   Pekný deň!

   1. A tak oslavujme Slunovrat, narození děťátka, třeba i princip mistra ježíše, či Mistra Ježíše. Tak, jak každý z nás cítí.
    Je úžasné tento princip cítit, i duše. I kdyby to měl být omyl. Ale může být omylem jemná, láskyplná, tepelná, světelná „sprcha“ oněch „principů“ ?

    1. Tak, tak matička, aby sme prehodili aj na pragmatickú predvianočnú tému, už máš napečené sladkosti alebo sa spoliehaš na market…A čo kapor, už pláva vo vani ? U nás máme zatiaľ dilemu či bude alebo nebude , nikto nechce spraviť akt zabitia .
     Ak máš nejaký mooc dobrý recept na vianočné koláčiky, sem s ním. :-)

    2. Sladkosti, tedy cukroví ještě napečené nemám, jen perníčky, sádlové koláčky, ořechové věnečky a jedny – tatrankové – kuličky, těsto na linecké mám zchlazené, zbývá ho rozválet, vykrájet, upéct, slepit,… Ale moc už asi péct nebudu, rozhoduji se, jestli péct vánočky (ty peču vždycky až 23.12.)

     Nějaké extra dobré cukroví (koláčky?), no, co třeba toto:

     TROJHRÁNKY:
     150 g namletých vlašských ořechů,
     100 g cukr moučka
     1 vejce
     skořice, citronová kůra, strouhanka
     suroviny spojíme v těsto, vytvarujeme 3 kuličky, které spojíme vtisknutím půl jádra vlašského ořechu. Pečeme (sušíme) v troubě.

     Podobná jsou :

     ČERNÁ OŘECHOVÁ KOLEČKA:
     200 g. ořechů
     150 g cukr moučka
     1 bílek
     pár kapek rumu
     čokoládová poleva, ořechy na zdobení
     Vyválíme vláčné těsto 3/4 cm a vykrajujeme malá kolečka. Necháme je trochu zaschnout, pak polejeme polevou, dáme sekané ořechy navrch, necháme zaschnout.
     Nahoru dávám až trochu zaschne buď kokos, nebo barevné cukrářské kuličky, mandli, ořech,…

     No a do třetice všeho dobrého:

     KOKOSOVÉ KULIČKY:
     100 g kokos
     80 g cukr moučka
     50 g máslo
     1 lžíce rumu
     1/2 citronová kůra
     1 pomerančová kůra,
     l lžíce medu
     strouhaná čokoláda na obalení
     Máslo + cukr utřít, přidat med, cukr moučku, kůry, zakapat rumem, zpracovat vláčnou hmotu. Z ní tvořit kuličky, balit v čokoládě. (balím jen v kokosu).
     Je to pracnější, maže se to na ruce, ale je to dobré. Možná by stačilo dát jen hrudky do papírových košíčků.

    3. Matka, ďakujem za receptíky, už sú opísané a idem vyskúšať čierne
     orechové kolečká. Keď bude z koláčikov nejaké kilečko naviac,potom si budem dávať kolečká so psom . :-)

    4. Dobrou chuť, jen opatrně, jeden z našich psů – Bety – ořechy milovala, ale měla z nich potíže s nosem, asi byla trošku alergik :-)

 9. pre Matku:

  Ja naozaj neviem ako to je. Moja viera mi hovorí, že to je buď Netvor z hlbokého vesmíru, alebo podla iných klasikov Špagetové monštrum.

  Či ten, alebo onen, jedno je isté. Na to, aby niekto veril v bludy uvádzané v Starom zákone, či Novom zákone, musí byť človek ,,vycepovaný“ od mladosti.

  Na prázdniny som chodieval na dedinu k bratrancivi, vyrastol som v meste a bol som hlboko prekvapený, ked bratranec sa večer začal nahlas modliť . Samozrejme vedel, že kontrola je na ceste. A neprešlo ani pár minút a do izby nakukol šťastný môj strýko, a otec modliacehosa fagana, lebo sme mali 12-13 rokov. Ked odišiel, rozosmial som sa, lebo ja som takýto ,,cirkus“ v živote nezažil.

  Vtedy som pochopil, že dedina a mesto sú od seba v chápaní okolitého sveta diametrálne odlišné.

  Na túto príhodu by som aj zabudol, však je tomu už pár desiatok rokov, ale tento rok som zažil otrasnú príhodu .Zase v jednej slovenskej dedinke. Vchádzal som do dediny a videl som zástup ludí, ktorí šiel po ceste a spieval nejakú nábožnú pieseň a až vtedy som si všimol, že na čele sprievodu šiel farár, a pred ním v nejakom ,,stane“ niesli nejakú relikviu. Buď to bola nejaká píšťala- kosť z nohy, alebo prst nejakého svatého, ale bol to pre mňa šok. Neboli tam len staré baby, sem tam nejaký starý chlap, ale na moje počudovanie vela mladých. Hospodin – NZHV zmiluj sa nad nimi, lebo ONI nevedia čo činia.

  Modloslužobníctvo v priamom prenose, v 21 storočí na Slovensku, kde podla volebných výsledkov do samosprávy volili ,,komunistický“ Smer 71% človekov z onej dediny.

  Schizofrénia ako z učebnice.Ani sa nečudujem, keď si raz v novinách prečítam….

  1. Člověče, že Vám je líto, že nenesli Vaši, tedy gilgamešovu nohu ….
   No a nezakopli při tom nesení zlatýho telete? Tedy pokud to skutečně nebylo svatý a nezpůsobilo to třeba zázračný uzdravení? Nikdy jsem v takovém procesí nešla, ani žádné neviděla, takže nemohu být šokována.
   A že volili komunisty? Nó, třeba naznali, že existují padlí andělé a tito jednou opět vzlétnou, nebo je dovedou do nebe. Mají to pojištění na dvou stranách.
   Uvěřit v bludy je velmi snadné, já ve 12-13 letech ještě neuměla ani Otčenáš, což měli prarodiče matce za zlé. A ještě k těm bludům – každý blud má nějakou logickou chybu, není však snadné ji najít a přijmout její varování, tedy rozlišovat a neupadnout do tenat bludu.
   A ještě – dnes se u nás vařila charitativní polívka. Tedy nikoliv pro bezdomovce, ale kdo chtěl přijít a přispět na charitu, nějakým dětem. Lidi chodili, ani si polívku nedali, do kasy vhodili peníze, promluvili s „prodávajícími“ a zas šli dál.
   Tedy přišla paní s vozejčkem a jídlonosičem s tím, jestli by mohla dostat polívku pro pana faráře (asi to byla jeho hospodyně, či co). No co, dostala. Ovšem viděla, že jedna děvčica tam má perníčky a že by chtěla pro pana faráře. Že perníčky byly určeny pro lidi, kteří polívku zadarmo darovali, prodávali,…. ji jaksi nenapadlo. No, dostala dva perníčky. Co myslíte, přispěla ona sama, či jménem pana faráře, na potřebné děti?
   I toto je v rozporu s jediným správným učením, takže něco je nesprávné, ničí to celek…

   1. To je celkom správne že farár dostal polievku a koláč. Veď to bolo určené pre bezdomovcov a postihnutých. A človek ktorý musí šíriť predpisanú duchovnú dogmu ,bez toho aby mohol zdravo uvažovať. Musí byť po rokoch duchovný invalid a ako taký má právo na bezplatný prídel jedla.
    Ďalšia výhoda tohto činu je ,že kňaz ktorý má plnú hubu charitatívnych koláčikov, nemôže oblbovať ovečky vo svojom košiari.

    1. Už dlouho jsem toho pana faráře neviděla, nevím, čim za tu dobu prošel, jestli si zdraví zachoval. Setkala jsem se s ním vlastně jen jednou, pod adventním věncem a byl to tehdy velmi citlivý člověk. Farářem se prý stal i pro „zradu“ ženy.
     Ale tak trošku mne potěšilo, že dcerka mu byla schopna dát ty své dva perníčky. Možná šlo spíš o její schopnost darovat své, tedy zříci se svého, pro cizího člověka. Snad je dostal. Ale to již není naše záležitost, co následovalo. :-)

    2. Matka, zdravím Vás a želám pokojné a požehnané Vianočné sviatky celej rodine. K Vášmu príspevku by som mal iba jednu takú faktické pripomienku: To sklamanie, alebo „zrada“ ženy nie je tou najsprávnejšou motiváciou stať sa kňazom. Kňažská služba by mala vychádzať nie zo sklamania od ľudí, ale z lásky k ľuďom, iba tak je to, čo hlása u oltára skutočné a pravé. Takto to vyzerá, že mu ide iba o neho samotného, ale nie o blížnych, čo sa nazýva „egoizmom“. Ale to je iba môj súkromný názor, lebo človek sa môže aj meniť a vyvíjať k lepšiemu…
     Požehnaný Štedrovečerný deň!

    3. Hezký Štědrý večer i Vám, Degone :-)

     Co se onoho kněze týká, jde i o to, v co přetavil onu bolest.

    4. Zdravím Vám matko v tieto krásne sviatočné chvíle. Odskočil som si na tieto stránky, aby som zistil, či má niekto chuť polemizovať o pravde, keď je všade plno krásnych iluzorných pozlátok a svetielok ako v kostole, kde nám predstavujú Ježiška, ktorý prišiel spasiť svet a keď treba počúvať iba jeho vierozvestcov, ktorí sú vo svete jeho tlmočníkmi. Zdá sa, že v dogmatickej vierouke nenastal žiadny pozitívny posun, aj keď sa o to pápež František usilovne snaží.
     Ale k Vašej poznámke o onej vnútornej bolesti, ktorú ľudia často zažijú a ktorú podľa Vás je možno „pretaviť“ na lásku. Neviem, či sú toho ľudia vôbec schopní… Vic pravdepodobné vidím, že ju ľudia v sebe nosia aj naďalej, iba sa ju snažia skrývať. Odpustiť a zmieriť sa v láske je veľmi ťažké, ba povedal by som priam nemožné…
     Pekný sviatočný deň všetkým návštevníkom!

    5. Kdepak, lidé – jsoucí, myslící a živé bytosti, ne – lidé nikdy…

    6. Záleží na tom, jestli si člověk nechá lidmi ublížit. Ale někdy je naprosto bezmocný.
     Odpustit sice dokážu, ale nejsem si jista, co vše bych dokázala odpustit.

    7. ad – Odpustit sice dokážu, ale nejsem si jista, co vše bych dokázala odpustit.

     To je jednoduché, matko:
     Tomu, kdo ublížil jinému, odpustíte cokoliv.
     Tomu, kdo ublížil Vám, neodpustíte nic.

    8. re:
     Věra 26.12.2014 (9:16)
     Jsou vyjímky, o kterých jsem již nejspíš psala, kdy jsem odpustit dokázala. Zvláštní, velmi zvláštní je ten proces odpouštění,…

    9. Nejhorší je totiž dokázat se vrátit k okamžiku, kdy ta bolest vznikla a znova ji plně prožít. A pak to dokázat pochopit a případně změnit,…Pokud se to změnit nepodaří, vracet se k tomu znova a znova, dokud se to nepodaří.
     Nevím, jestli se v posledním případě jednalo o klasické odpouštění, protože jsem si něco „vyříkávala“ s člověkem, aby mohl v klidu odejít z těla. A víc k tomu zůstává již mimo slova.

    10. ad – Jsou vyjímky, o kterých jsem již nejspíš psala, kdy jsem odpustit dokázala.

     Ale prdlajs. Kdo odpustí, tak o tom nemluví, nevrací se. A ne že o tom roky a roky kváká do éteru.

    11. jistě, nepřenositelná osobní zkušenost. Stejně nevíte, o čem vlastně nepíši a o tom, co kvákám ? To není podstatné.

    12. ad – o tom, co kvákám ? To není podstatné.

     Přesně tak. Je to v podstatě o hovně.

    13. „….Kdepak, lidé – jsoucí, myslící a živé bytosti, ne – lidé nikdy……“
     Je umění cítit mezi řádky,slovy, písmenky, kvákáním – lidskou bytost, tepající srdce lidské, nikoliv kedlubnu, či centrifugu. Je to tam…..

  2. Niekto nepochopí, že mladí na dedinách chodia do kostola, na púte, procesie…
   Horšie je že dedinská mládež po vzoru mestskej,( je známe že rozdiely medzi dedinou a mestom sa zotierajú) alebo spolu s ňou sa večer na v bare prípadne na diskotéke spije, k tomu príde z mesta nejaká droga, nahádžu mince do automatov a je o zábavu postarané . Nakoniec si mestská mládež cestou z dediny kráti chvíľu tým, že vytŕha okolo cesty stĺpiky s odrazkami , ničia dopravné značky a občas si „vypožičajú“ aj nejaký „dedinský“ dopravný prostriedok. Môj záver je že len aby dedinská a mestská mládež sedela radšej v kostole , môžu byť aj“vycepovaní“ , nič im to v dospelosti neuškodí tak ako to neuškodilo ani mne.
   Už sa zase tešíme na Jééžiška..
   https://www.youtube.com/watch?v=KNxtK7j8Z8g

 10. Ad.:
  „Takmer všetko, čo ku nám dnes prichádza z televízie, z novín, z internetu, z rozhlasu, z kníh a časopisov je účelovo zamerané na duševnú degradáciu človeka! Ide o cielenú propagandu, ktorej účelom je vytvorenie prázdnej, povrchnej, nemysliacej a preto ľahko ovládateľného bytosti. Bytosti lenivej myslieť. Lenivej a časom už ani neschopnej uvažovať mimo hraníc duševného štandardu určeného propagandou.“

  Takže zbývá něco, co k nám přichází a má ještě kvalitu. A to je dobře. I kdyby toho bylo jen jedno procento. Je jen umění, otázka citu, poznání a směřování, umět to rozlišit, to zrno od plev.

  Velmi podstatná je však již výchova dítěte. Již od samotného počátku po jeho narození. Jak může být dobře dítě vychovávané, když ani rodiče, ani učitelé a ani bezprostřední okolí se neumí / nezná jak / oprostit od špatných vzorců.

  Venda

 11. ad: Zvláštní, velmi zvláštní je ten proces odpouštění,…
  _____ Matičko, otroctví má tisíce podob a všechno co člověk dělá, dělá v konečném důsledku jen a jen pro sebe. Odpouštění nevyjímaje. Odpouštíme kvůli sobě. Když neodpouštím, tak se stávám otrokem toho, na kterého se hněvám.

 12. Ano, i tak se to dá říci.
  Ale to poslední odpouštění, či co to bylo, bylo hlavně kvůli tomu: „….Jsi svobodná, můžeš odejít, chceš-li, vysvětlila jsem, odpustila, už si zde sama poradím, nemusíš se o mne bát,…Jsi svobodná, můžeš odejít…“ Co následovalo, je mimo slova, snad jen ještě tolik – během pár hodin duše i duch ono tělo opustili.
  Obě jsme se staly svobodnými, vyvázaly jsme se z toho vztahu pozemského. Nejsme však siamská dvojčata, já jsem zatím v těle dál. Zřejmě mám ještě mnohé poznat, přijmout, prožít, odpustit,…
  Vše, co člověk vyšle, se mnohonásobně vrátí, to jsem již prožila.

  1. Matka,
   skúsim sem vložiť niekoľko svých myšlienok: Ide tu o to, čo chápeme ako „odpustenie“. Tento pojem veľmi úzko súvisí s naším EGOM. Ježišova náuka je o „znovuzrodení“ a prijatí „Ducha Božieho“. Ono znovuzrodenie si možno vysvetliť ako „duchovné umretie“ a „zmŕtvychvstanie v Duchu sv.“. Oboje súvisí s naším EGOM, kedy už nežijem iba pre seba, ale pre všeobecké duchovné spoločenstvo (nebeské kráľovstvo), kde „ja sám“ (EGO) už nemá tú hodnotu ako malo v pozemskom tele, ale je súčasťou vyššieho a dokonalejšieho celku. Neznamená to zánik duše, ale jej pozdvihnutie do vyššieho stavu. V takomto vyššom stave už osobné urážky (nože v srdci) strácajú svoj význam, lebo sa týkajú ešte toho starého sveta, pre ktorý už znovuzrodená duša nežije a teda sa jej to netýka, lebo tento svet už opustila. V praxi sa to prejavuje tak, že celkom zabudnem na všetky príkoria, urážky a zlobu, ktoré sa mi v tom predošlom živote dostávali, lebo sa už mňa osobne netýkajú (sú záležitosťou tohoto sveta). Skúste sa nad tým trochu viac zamyslieť.
   Pekný deň!

   1. Degone, vzpomínáte na své setkání v energiích s blízkou duší, člověkem?
    Pak Vám zde nemusím slovy více psát, možná se Vám i stalo, že některá duše pozvednutá do vyššího stavu se kvůli Vám vrátila a Vy jste měl možnost ji cítit v jejím těle světelném,…Však zde jen napíši: „Je to tam.“ Bez vyjímky Je to tam.

  2. Honza, matka
   Prosba o radu, která souvisí s mým strašákem odpuštění, nebo ne? :)
   Je možné, že by probuzený, schopný pohybovat se ve vyšších sférách nedokázal rozpoznat spící bytost od probuzené a domníval se, že bytost je probuzená a spánek jen předstírá?????

   1. Ptejte se Leo svého srdce a srdci okolo, nalaďte se na to, čím sálají -:)Tam naleznete Je to tam….

    1. matka
     matičko :) vynechme prosím to hloupé vykání. Ale pokud se ti vykání líbí, tak ti budu také vykat.:)
     srdíčka jsem se ptal již dávno. A odpověď je vždy stejná. EGOISTICKÉ HOVADO, které se mstí za své osobní selhání o 20let dříve než vznikla příčina. A právě ta msta je příčinou mé averze vůči němu a odmítnutí . Raději padnu, než příjmout pomoc od bystosti jeho formátu. Ale při tom necítím zlobu, nebo touhu po pomstě.Pouze již s ním nechci mít nic společného.
     Na otázku rozpoznání spícího, nebo probuzeného mi samozřejmě ihned vyskočí odpověď že bezpečně pozná spícího od probuzeného. Ale jelikož nejsem probuzený, je to pouze můj dojem a dojmy jsou průjmy. Čili jediné co mohu konstatovat je že nevím.:)

    2. ad: Čili jediné co mohu konstatovat je že nevím.:)
     Ale to je přece báječný a velice dobrej „základ“ i svého druhu umění. Než mít hlavu plnou omylů, plnou domněnek a sraček všeho druhu, zdánlivejch „jistot“ a předsudečnýho myšlení vůbec, je lepší „kápnout božskou“ a prostě si sám sobě a v sobě samém přiznat: nevím.

    3. Požádala jsem několikrát o záhal vědomí a následovalo : „Nevím“.
     Trošku se v tom, co píšete, ztrácím.
     Kdysi jsem také potřebovala pomoci a tak, ač jsem se nesmírně bála, jsem si o ni řekla.
     Ale v konečné fázi je to na každém z nás individuálně, jestli se „nastartuje“ a jestli rozezná, rozliší co a jak, nebo ne…

   2. Je možné, že by probuzený, schopný pohybovat se ve vyšších sférách nedokázal rozpoznat spící bytost od probuzené a domníval se, že bytost je probuzená a spánek jen předstírá?????
    ______ Možný je všecko a jak známo, co se nedá vyloučit, s tím je třeba počítat. Avšak za každých okolností platí, že lež má krátké nohy. Předstírání (klamání, faleš) není nic jinýho, než deformovaná pravda a forma lži. Hledejte a naleznete…

    1. Honza
     Ad. lež má krátké nohy.

     Doufám. I když si tím nejsem tak zcela jist. :)

    2. ad: Doufám. I když si tím nejsem tak zcela jist. :)
     ________ Čím? Svým doufáním?..:-) Tak nedoufejte, nechrápejte, probuďte se a vězte, že – lež má krátké nohy – je cosi jako „axióm“ a navzdory všemu a všem a co svět světem stojí, tomu nebylo nikdy jinak.

    3. ad: Mějte se :)
     Ty taky..:-) A „zvedni se“ Padlý Leo, nikdo to za tebe neudělá…-)

 13. Honza píše:

  ….Když neodpouštím, tak se stávám otrokem toho, na kterého se hněvám.

  Človek nemôže odpúšťať, lebo odpúšťať môže len Hospodin – NZHV .Lebo len ON to má v ,,pracovnej náplni“. Ani virtuálni profesionálni odpúšťači- farári z RKC, na to nemajú právo, lebo nemajú s NZHV riadnu zmluvu, ako napr. Židia. Nie sú totiž ,,obrezaní“ a nevieme, ktorému Bohu slúžia. Ja si osobne myslým, že slúžia Bohovi dažďa nejakemu ,,Kecalovi“, alebo tak nejak. Sú to len obyčajní ,,potemkinovskí odpúšťači“, ktorí za to berú ,,bakšiš“. A kde títo farizeji skončia ? Ja Vám to poviem, stretnem ich vo virtuálnom Pekle…

  A čo sa týka samotného ludského odpúšťania, tak to je záležitosť vnútornej sily človeka, ktorému bola do ,,ochranného obalu“ vrazená dýka. Keď prenila hlboko, človek ani po desaťročiach nevie odpustiť, možno ešte tak ,,pozabudnúť“..

  Však si spomeňmne na románového hrdinu E. Dantésa , ktorý sa za príkoria pomstil. Síce je to len ,,román“, ale znie úprimnejšie, ako Ježišove virtuálne ,,kecy“ o nastavení druhého líca, a hodení chleba, po tom, kto vám hodil do ksichtu kameň…

  1. ….,,kecy“ o nastavení druhého líca, a hodení chleba, po tom, kto vám hodil do ksichtu kameň…“
   udělat to určitě jde, ale nač házet hrách na zeď

  2. Ad.:
   ….Když neodpouštím, tak se stávám otrokem toho, na kterého se hněvám.

   Nejde o hněv, mohu, po létech, cítit jen hořkost, zatrpklost…. . Odpustit, vyřídit si „vzájemné účty“ aktem milosti srdce postiženého ještě za života, pokud jsme na cestě…. – viz.Matouš 5-25: „Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.“ = to značí, když oba ještě žijete, opak, po smrti, dojdete k soudu, jehož rozsudek je již v jiných rukou.

   Gilgamešova noho, Hospodin je bůh Starého zákona.
   Ad.: Človek nemôže odpúšťať, lebo odpúšťať môže len Hospodin.

   Nový zákon říká : Matouš 6-14,15 : Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

   Píšete….“Ani virtuálni profesionálni odpúšťači- farári z RKC,….. a píšete o nich jako o farizejích. Nejde to srovnávat – podívejte se na učení farizeů : http://cs.wikipedia.org/wiki/Farizeov%C3%A9

   Obzvláště ta část, kde je popisován vztah Ježíše Krista k farizejství.

   Ad.:
   A čo sa týka samotného ludského odpúšťania, tak to je záležitosť vnútornej sily človeka, ktorému bola do ,,ochranného obalu“ vrazená dýka. Keď prenila hlboko, človek ani po desaťročiach nevie odpustiť, možno ešte tak ,,pozabudnúť“..

   Zákon karmy, je Vám znám? Zákon vyrovnání účtů, zákon akce a reakce, zákon sklízně předchozí setby? Dost tu o něm bylo diskutováno. Co je však důležité. Když neodpustíte tu „vraženou dýku“ za života ve svém fyzickém těle, budou se muset oba aktéři znovu zrodit, aby mezi nimi došlo k vyrovnání účtu. Jde o to novozákonní vyčištění poháru.

   Venda

 14. – „jděte a u druhých si všímejte jejich tolerance…“
  – „Jedním slovem racionálně. Druhým poeticky.
  dokud se chod „kyvadla“ nezastaví.
  A v poháru víno je“
  Dýka jak harakiri působí, nejen tělo strádá, ale i duše trpí.
  Než se obal otevře, dýku vyloučí, květ rozkvete.
  Pokud duše dříve nezemře, dohnána bumerangem,jedem,… vrženým některým z NZHV, tak květ rozkvete, zavoní,…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference