mapa stránek || vyhledávání

Únor 48 aneb Desatero pro stát

Největší odchýlení oficiálního líčení historiků i „pamětníků“ událostí mezi roky 1945-48 od Pravdy je založeno na nepochopení způsobu myšlení válku přeživších Čechů. Dále příčinu povrchnosti interpretací tehdejších událostí spatřuji osobně v tom, že jednak nemají představu o praxi nejrůznějších skrytých „sítí“ ve státě (nebo záměrně mlčí), jednak se aktivně ve funkcích neúčastní a neúčastnili „organizování“ státu. Lidově řečeno neví, „jak to chodí“.

Edvard Beneš se vrací do Prahy, 16.5.1945

Edvard Beneš se vrací do Prahy, 16.5.1945

Proto historici a politologové nebyli tehdy, a nejsou ani i dnes schopni (ochotni?) prohlédnout zpravodajské a informační hry „sítí různých bratrstev“. (V současné době hlavně finančních.) Válečné prožitky řadových Čechů a následné působení těchto „her“ přitom konstituovaly myšlenkové procesy masy řadových (tj. naivních) Čechů.

Absence představy o nenáhodnosti poválečných politických dějů vedla a některé naivy ještě vede k bláhové představě, že prezident Beneš „nepodepsáním demise“ ministrů v únoru 48 mohl další vnitřní běh státu změnit!

Nikdo dosud (a má dodnes své důvody) národu jasně neřekl, jak vypadala skutečná mocenská situace kolem prezidenta. A jak ve státní správě celkově! Skrytá realita byla odlišná od té zevní, národu jako demokracie předváděné.

Nebylo žádnou náhodou, že po návratu prezidenta do republiky s ním nepřijel šéf českých zpravodajců generál Moravec. Ač to pro nezasvěcené zní až stihomamsky, prezident Beneš byl po roce 45 fakticky obklíčen agenty KGB! Uvedené sdělení nemám v žádném případě ze zdroje „jedna paní povídala“. „Historici“ typu Sisyfos jej jako obvykle „zaručeně“ vyvrátí „vědecky“! Tím, že o tom nenajdou nic zapsaného v archivech! Zúčastnění, kteří by o tom mohli vypovídat, jsou po smrti. V roce 1968 ovšem ještě nebyli!

Tehdy jakousi „hrou Prozřetelnosti“, v pohnutých dobách „řádění revizionizmu“, jsem o popisované situaci kolem roku 48 mluvil s přímým členem Benešovy poválečné „ochranky“. V roce 68 byl už ovšem v hodnosti kapitána STB v důchodu na chalupě. Až od něj jsem se, tehdy s otevřenými ústy, šeptem dověděl, kdo velel prezidentově ochrance. A že všechny Benešovy návštěvy, včetně hlášení o jeho zdravotním stavu, byly nepřetržitě monitorovány a ihned hlášeny do Moskvy!

Z některých následků a důsledků tohoto sledování někteří „domnělí znalci politiky“ až dodnes usuzují, a ještě to píší, že byl Stalinovým agentem. (Karmicky se zatěžují křivým obviněním mrtvého!) Nebyl, ale je pravda, že jím byl na něj nasazený agent Zdeněk Fierlinger. Ten byl sovětskou rozvědkou získaný ke spolupráci již před válkou. Přitom se tvářil jako Benešův osobní přítel. Však mu také výhodně obstaral letní sídlo vedle sebe.

1946-48

Prezident Edvard Beneš a osvoboditel J. V. Stalin, 1946-48

Sovětská rozvědka pracovala s předstihem. Věděla jako Hitler, že Edvard Beneš má významné kontakty v evropské síti zednářů. On sám sice nebyl zas až tak naivní, aby si myslel, že není kdekým sledován. Je spravedlivé mu přiznat, že ze všech sil, i v zákulisí, pracoval pro český národ. Tento úkol však bohužel pojímal nikoliv duchovně, ale slavjanofilsky, v duchu rozvíjení českého slovanství. Tato jednostrannost oslabila jeho intuici neboli jasnozřivost. Jen proto se mohl domnívat, že asiatsky zákeřného Stalina a jeho KGB politicky „přehraje“. Spoléhal na svou oblibu pokračovatele Masaryka. Osudová chyba úvahy vězela v tom, že neměl jeho duchovní rozměr! Masaryk vnímal „češství“ šíře, jako úsilí středoevropských Čechů v hledání všeobecně platných duchovních hodnot! Slavjanofilství vnímal jako vedlejší prvek. (Viz.: Česká otázka jako otázka náboženská.)

Pro nedostatek intuice (jako funkce ducha) si prezident Beneš neuvědomoval, že lidi řízené satanským duchem (Stalin) nelze přechytračít! Vždyť jejich řídící duch je „otec“, tj. původ vychytralosti! Lidé naslouchající Duchu pravdy si již dávno všimli, že podle vychytralosti v roli řídící ideje člověka lze ihned rozeznat osoby satanem ovlivňované. Z tohoto důvodu je možné od nich očekávat cokoliv.

Onen Benešův úmysl „politicky doma přehrát bolševiky“ se zrodil v jeho mysli už v roce 1943, než odjel z Londýna do Moskvy. Ve svém uvažování se opíral o dvě chybné premisy: o přecenění svého vlivu na národ a o přesvědčení, že komunisté nemohou získat v křesťanském a rolnickém národě klíčový vliv! Proto sice v dobré vůli, ale s vedlejším úmyslem, podepsal v Moskvě s SSSR smlouvu o „přátelství“, vlastně omezení státní suverenity. A následně Košický vládní program. (Dnes stejné chyby činí stejně neprozíraví, pokud ne koupení, aktéři smluv s EU, USA a muslimy. V důsledku také neduchovního hodnocení stavu věcí vzniká reálné nebezpečí, že historicky by český národ mohl v EU dopadnout hůře než po „únoru“.)

Souhlas s Košickým vládním programem a jeho způsobem sestavování „vlády národní fronty“ učinil prezident Beneš v přesvědčení, že v demokraticky smýšlejícím národě strana typu ruských bolševiků nemůže ve svobodných volbách získat největší počet hlasů! A tím podle v Košicích dohodnutého mechanismu tvorby vlády národní fronty získat klíčové posty předsedy vlády a silové resorty!

Tento chybný odhad měl původ v tom, že prezident odjížděl v roce 1938 od národa, jehož hlavní masa obecně ctila principy křesťanského Desatera. Jenže zrada západních velmocí a následné řádění nacistů rozvrátilo víru velké části lidu ve vyšší Spravedlnost.

Toto otřesení křesťanské etiky v národě dále posílilo při pohledu na řádění tzv. revolučních gard z května 45 a z nastalých rabovaček majetku po sudetských Němcích. Jejich majetek měl být přece kompenzací ČSR a měl být použit na odškodnění válečných poškozenců!

Příliš velké části lidu se začalo zdát, že místo Spravedlnosti začalo platit pravidlo, kdo má sílu, může všechno. (Stejným principem je posilováno přesvědčení některých v současnosti, že kdo má v tomto světě peníze, má justici a tím právo.)

Rabování po Němcích dodalo české spodině a mase nemajetných sebevědomí. Tato deklasovaná vrstva dostala po vyčerpání zdrojů zákonitě chuť i na následné rabování bohatších Čechů. To ji nenápadně nabídli komunisti. (Po pádu komunistů tatáž duchovní vrstva národa rabuje státní vlastnictví.)

Pojmenováním pohnutek se nám vynořuje pravá příčina volebního vítězství komunistů v roce 1946! Byl jí rozvrat duchovního myšlení masy Čechů! To on po roce 1945 vytvořil širokou voličskou základnu komunistické strany! (Navíc řízenými bolševiky.) Tuto změnu nálad v exilu pobývající Beneš nevycítil. Navíc přeceňoval svůj vliv na veřejné mínění a spoléhal na stranu národních socialistů. Jenže v jejich čele stáli „neosobnosti“ typu Petr Zenkl. Ti neměli ani duchovní rozměr (charizma), ani organizační schopnosti komunistů. (Kromě Prokopa Drtiny a Pavla Tigrida.)

Níže se pokusím, ponořením do paměti a s pomocí „vhledu“ do akašické kroniky dějů té doby, nalézt klíč k pochopení dalších příčin, které vedly k „únorovým událostem“. Jsou poučné proto, že v nich současníci mohou rozpoznat dějinné zákonitosti platné v každé době. Tak mohou čtenáři rozpoznat, že všechny „národní katastrofy“ vždy tkvěly a tkví v nežití duchovních zákonů hlavní masou národa. Neboli nedbání vzorového Řádu mezilidských vztahů.

Předvolební agitace KSČ, květen 1946

Předvolební agitace KSČ, květen 1946

Rozhodující pro zmaření Benešova dobrého záměru, tj. udržení demokratického uspořádání společnosti a „být mostem“ mezi Východem a Západem, bylo tedy zblbnutí části masy voličů ve volbách v roce 1946. Potlačení duchovnosti (etiky) národa a tím jeho intuice otevřelo prostor pro překvapivý volební úspěch komunistů. Debakl prozíravosti dovršila úspěšná, manipulativní a skutečné cíle zakrývající předvolební kampaň demokraticky se tvářících komunistů. Byl to národ sám, kdo se odsoudil k nešťastnému čtyřicetiletému přežívání v „rozvinuté výstavbě komunizmu“! O to více by si měli dnes občané uvědomit, jak důležité mohou být volby a v nich projevená nepředvídavost!

V této souvislosti opět připomínám duchovní zákon o malých příčinách, (vhození volebního lístku,) a velkých následcích. (Rozkrádající a zahraničím manipulované vlády.) Právě následky voleb 1946 by měly být pro Čechy poučením, jaké katastrofální následky volby mít. A to i dnes, kdy již „hrají“ zákulisní hry jiné velmoci, jiné sítě a jiní demagogové používají jiné fráze. Smutné na věci je, že se hraje nejen o naše peníze, ale i o duši národa. Většina národa se po roce 89 duchovně neprobudila, což nedává pěknou perspektivu ani státu. Proto se zdá být opět ve stavu duchovního nihilizmu s absencí vize budoucnosti. To ohrožuje samu kvalitu života. Na místo fyzického ohrožení nastoupilo nebezpečí rozplynutí národní a kulturní originality českého společenství v konzumním „blevajzu“ Santa Clausů, v multikulti, v muslimských novotách. Jako se po únoru začal rozpouštět v blevajzu pracovních kolektivů a „dědů Mrázů“.

Společná agitace stran Národní fronty, 1946

Společná agitace stran Národní fronty, 1946

Vraťme se tedy ještě zpět do roku 1946, do bojů o moc. KSČ tehdy v regulérních volbách, na základě čistě lživé agitace, k Benešovu údivu, získala v českých zemích 41% hlasů. Intuice (duchovního rozměru) zbavení lidé lživost komunistické propagandy neprohlédli! Dodnes slyším pana Polenu z N., jak říká sedlákům: „Lidi, nevolte ty komunisty, nebo jsou to poslední volby!“ Volili. Kdyby KSČ agitátoři říkali tehdy svůj skutečný záměr neboli pravdu o svých plánech, dostali by tak 15% hlasů ve státě. (Jako po roce 89?) Jejich získaných 41% voličů v českých zemích je dodnes světovým unikátem. (V konkurenci čtyř stran a bez zahraničních peněz!) Není jiné země na světě, kde by se takový volební zisk v soutěži více stran komunistické straně podařil opakovat!

V důsledku právě tohoto volebního výsledku získala KSČ automaticky klíčové posty vlády. Prezident Beneš byl ochromen. Počítal po vítězném vedení války a obnovení již zmizelé ČSR s jistým vítězstvím „svých“ národních socialistů. Po ohlášení výsledků mocensky poklesl na „stín“ aktivitou překypujícího předsedy vlády Klementa Gottwalda. Nadále už jen spoléhal na jeho lidskost a zbytkovou demokratičnost masy členů KSČ. (A na změnu ve volbách v roce 1948, které již ovšem komunisti nepřipustili. Zavedli v nich „jednotnou kandidátku Národní fronty“.) Poražený prezident Beneš navíc marně čekal, že vedení a členové KSČ demokratického národa nedopustí pravé bolševické „revoluční“ řádění. Prezident bez generála Moravce „nedohlédl“, že ani Gottwald sám sobě nebyl pánem! Natož řadoví členové strany! Všichni měli za sebou „stíny“. O schopnosti samostatného myšlení zmatených straníků nemohla být ani řeč! Katastrofa února 48 byla tedy již jen výsledkem řízeného vývoje. Proto, že KSČ, aniž o tom její členové měli tušení, řídily z pozadí odbojové „sítě“. A ty byly plně v moci Stalinovy KGB!

Výsledkem voleb v květnu 1946 byl nastolen stav, že prezident Beneš se stal při záchraně demokracie bezmocným. Ač se snažil seč mohl, „únoru 48“ už zabránit nemohl. Sousední Rakušané, ač byli ve stejné situaci, komunisty nevolili. Proto nakonec museli sověti, kteří Rakousko okupovali, souhlasit s jejich neutrálním statutem. Tedy s postavením, po kterém toužil Beneš. Na druhé straně on osobně měl ještě štěstí. Mohl, i jeho paní Hana, zemřít po „únoru“ přirozenou smrtí.

Sama osoba Edvarda Beneše byla Stalinem tolerována. (Kvůli vděčnosti za prozrazení „spiknutí Tuchačevského“, za důsledný boj proti Hitlerovi, za jeho trvalé slavjanofilství.)
To Jan Masaryk takové štěstí neměl. Byl na přímý Stalinův příkaz (bez vědomí Gottwalda) za otcův podíl na atentátu na Lenina vyhozen z okna vlastního ministerstva.

Současný český člověk, který se snaží nebýt součástí momentálně převažující „podpásové kultury prázdných makovic“, by se měl snažit pochopit pravé příčiny, které vedou k „únorům“. Měl by rozpoznat, že těmi příčinami jsou odtržení myšlení hlavní masy lidí od křesťanské duchovní báze, pád základů etiky, z které vznikla tato civilizace. A také naše národní pospolitost a lidové zvyky! Odtržení od nich má vždy za následek vytvoření se duševního vakua u jednotlivců, v žití zvyků občanského roku, v pravidlech součinnosti rodin, v pravidlech mezilidských vztahů. To následně umožňuje rozmach destruktivních myšlenkových proudů s nefunkčností českého státu, jeho skryté ovládnutí silami ze zahraničí. Místo demokratické samosprávy se k národu vplíží diktatura zahraničních cizorodých sil.

Aby k tomu opět nedošlo, ještě podrobněji se pokusím o analýzu vzniku chybných pohnutek v myšlení větší části národa. A opět na rozboru příčin vzniku „vítězného února“.

K objevení dalších příčin vzniku deformovaného způsobu myšlení je třeba se ponořit až do společenského klimatu v Protektorátu! Tehdy národní elita světem zrazená, k přetvařování donucená, se z důvodu přežití kolaborací dostala do stavu ztráty vlastního sebevědomí. Právě tento pocit viny z kolaborace byl tím faktorem, který v roce 1945 umožnil převít iniciativu deklasovaným vrstvám, akceptujícím až filozofii nekřesťanské varianty komunistů z Asie.

Je smutnou pravdou, že sudeťákům a nacistům se brutálním a duši zraňujícím psychickým i existenčním tlakem podařilo namočit všechny slušné lidi, zejména českou inteligenci, kněze, podnikatele a sedláky, do zevních gest kolaborace. (Mám dojem, že dnes je totéž činěno penězi a poklonkováním americké pakultuře.) Vnucenou ponižující kolaborací byla staletá, národ vedoucí síla národa vnitřně zraněna a v širší mase diskreditována. Nacistické působení podlomilo vliv českého vzdělaného duchovního jádra. (Neučinilo totéž později sovětské a nyní americké?)

Tento pokles vlivu vzdělanců na duši národa v roce 45 Beneš neodhadl. (Vidí jej současní „politici“?) Z následku tohoto činění sudetských Němců bylo možné uvidět „boží mlýny v akci“ v roce 45! Jediná vrstva, která se mohla po válce těch nevinných německy mluvících občanů „království českého“ zastat, byla ochromena! Ti lidé, kteří vnitřně vždy ctí a ctili Spravedlnost, se ji neodvážili po válce žádat i pro nezatížené německy mluvící občany „království českého“!

Nacisté svou politikou způsobili, že v populaci nebylo po válce významnější české osoby z přeživších mimo koncentráky a exil, koho by nebylo možné obvinit z nějaké kolaborace! To byl ten důvod, proč se všichni místně a kvalifikací významní lidé i při odporném řádění „revolučních gard“ drželi zpátky! Jedinou zjevně nekompromitovanou vrstvou zůstal v roce 45 lumpenproletariát! O jeho spolupráci nacisté nejprve nestáli a jak se fronty z východu přibližovaly, přestal o ni stát zase on! Této tragické situace využily ponořené sítě komunistů a KGB a v poslední chvíli, spíše 9. května, tuto chátru ve formě revolučních gard utajeně naverbovaly a zorganizovaly. Označily se za „partyzány“, odbojové bojovníky apod. Ti v denacifikačních národních komisích a soudech převzali moc.

„Odbojáři z 9. května“ rozpoutali po válce teror a rozhodovali, kdo z kvalifikovaných Čechů kolaboroval na oko a může či nemůže do jakékoliv funkce. Přitom těmto darebákům dávalo směr jejich řídící „pozadí“. Když ono „pozadí“ potřebovalo, „zjistilo“ se, že prověřovaný kolaboroval jen na oko. Tak to bylo nacházeno u těch, kteří se dali po válce ke komunistům. Nebo potají přislíbili spolupráci odbojovým „sítím“. Nejčastěji této možnosti využili právě ti všeho schopní, původně protektorátní udavači! O to víc o ně agenturní sítě KGB a STB a místní komunisti stáli. Neboť je „měli v hrsti“. (Vynořuje se mi v hlavě otázka, jak by to vypadalo po úplné degeneraci a následném zhroucení tržně liberální západní společnosti? Co by vyváděla o muslimy posílená duchovní chátra?)

K dokreslení příčin „února“ neboli příčin tehdejšího revolučního zvratu přistoupila i další dosud naprosto nezmiňovaná fakta. Historici je prostě neznají, ve spisech je nepřečtou.

Protože se komunisté (není někdo takový dnes?) již za války chystali plně chopit moci, uchovali podzemní odbojové sítě v utajené aktivitě. Na přímý pokyn Slánského žádný z komunisty řízených odbojových okruhů Protektorátu nevystoupil z konspirace! (Že by opět boží mlýny pro Slánského?) Navíc tyto sítě byly po zhroucení státních struktur doplněny o další „všeho schopné“.

Pamatuji si, jak ve volební kampani roku 1946 nevystupovali za komunisty tito „jako odbojáři“. Ale naivní agitátoři, vlastně nevýslovní žvanilové. V čele s kavárenskými komunisty. (Možná se neduchovní „analytici“ kaváren dají koupit vždy a všude?) Pamatuji si v obci N. na komunistickou agitátorku učitelku, která agitovala tím způsobem, že prvním komunistou byl Ježíš. (V padesátých létech spáchala sebevraždu.) Pro volby užitečné kavárenské komunisty zlikvidovali bolševici v padesátých letech, když je začal „brát fantas“, že oni jako volební vítězové budou po volbách vládnout.

Klement Gottwald promlouvá k demonstrantům, únor 1948

Předseda KSČ Klement Gottwald promlouvá k demonstrantům, únor 1948

Výše napsané vím z osobní zkušenosti, protože jsem jako kluk jsem ležel za kamny s ušima nataženýma. Dole v místnosti se mezi sedláky a živnostníky divoce diskutovalo. A mám sloní paměť. Proto mě tak dráždí ta povrchnost „profesionály“ vyučovaného a publikovaného o „únoru 48“. Je opět vidět odtrženost společenských „vědců“ od reality. Nemohu se dokonce zbavit dojmu, že líčení tehdejší doby je úmyslně činěno tak, aby se čtenářům zamlžila intuice, aby se mladí z dějin neboli z „chodu božích mlýnů“ nemohli poučit! Aby si nevšímali všelijakých současných pozadí, které způsobují, že se z malých příčin vynoří velké následky.

Sleduji s obavami, jak současní „analytici“ společenských procesů v médiích musí autocenzurou psát jako za komunismu. Aby se zase zalíbili někomu, kdo uděluje tituly a platí granty.

Příčinu vidím v tom, že současným materialistům společenských „věd“ chybí „znalost světa idejí“ neboli znalost duchovních zákonů. Tím nedohlédají pohnutky myšlení hlavní masy lidí a jejich následky. Jinak řečeno, duchovní pozadí společenských dějů je zamlžováno. aby se v mysli lidí nemohly vynořit rysy nehmotných zákonů. Těch předestřených „Řádem stvoření“, které jedině umožňují harmonický život lidské komunity a její nyní již nutný přechod do vyšší kvality civilizace. Jen duchovní prozření masy lidí může omezit mediální moc duchovně prázdných a zaprodaných jedinců a tím národní komunity přestanou být jimi manipulovatelné.

Aby se současní čtenáři nepamětníci mohli dostat do nadhledu a neupadli při současných zákulisních dějích ve státě a světě do omylů, jako naši předkové v roce 1948, pokusím se níže popsat desatero principů, k jejichž žití by měla naše národní komunita (i západní civilizace) směřovat. Abychom jako národ mohli přestát nastávající bouřlivé civilizační proměny bez velkých „vítěznému únoru“ podobných katastrof. Kdo níže popsané z politiků na moc kandidujících nerespektuje, toho zásadně nevolit!

 1. Stát musí zajistit svým občanům naprostou svobodu v hledání a přibližování se jediné Podstatě světa, Bohu, smyslu života, pokud tím svobodně hledající neomezují stejné právo jiných. Jestliže islám zakazuje odstoupení svým stoupencům od jeho vyznávání, nemá v této zemi a civilizaci co dělat. (V jednoho Boha věřiti budeš!)
 2. Stát nesmí nařizovat občanům náboženská vyznání a jejich proudy! (Neučiníš si představy Boha svého!)
 3. Stát a jeho funkcionáři musí zajistit, že všechny objekty a předměty, které se vztahuji k Bohu, tj. Vyššímu principu světa, jsou chráněné před jakýmkoliv zneuctěním! Je civilizačně naprosto nepřijatelné, aby z jakýchkoliv důvodů kdokoliv hanobil náboženské objekty a tradice ve stylu Pussy Riot nebo Davida Černého s jeho sochou svatého Václava na chcíplém koni. Nikdy nebudu akceptovat lidi, jimž byla udělena cena Václava Havla, udělenou tomuto typu „kulturtrégrů“. Kněze tento rozvrat hájící považuji za padlé. (Nevezmeš jména božího nadarmo.)
 4. Stát musí umožnit občanům jakékoliv (nedestruktivní) formy svátků a oslav Vyššího principu neboli Boha podle jejich vlastních představ. (Pomni, abys den sváteční světil!)
 5. Stát musí zabezpečit právní jistotu a přednostní uctívání rodiny, přirozená práva rodičů i dětí. (Cti otce svého i matku svou!)
 6. Stát musí zákony a policií zabezpečit osobní bezpečnost každého občana. (Nezabiješ!)
 7. Stát musí zabezpečit nedotknutelnost v rámci zákonů získaného majetku. (Nepokradeš!)
 8. Stát musí zabezpečit důstojnost a právo na intimitu sexuality! (Nesesmilníš!)
 9. Stát musí zabezpečit spravedlivě fungující místně zvykové soudnictví. (Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!)
 10. Stát musí výkonem správy státu zajistit právo občanů na výkonem či zákony podloženou majetkovou a citovou nerovnost. (Nebudeš závidět bližnímu ani statky, ani ženy (muže), tj. citovou a erotickou seberealizaci!)

Na těchto principech vyrostla západní moderní civilizace, jejich nerespektováním se zhroutí. Bohužel se zdá, jakoby někteří politici (i kněží!) nejprve po „únoru“, nyní zase pod vlivem špinavých peněz, pracovali na rozvrácení etických fundamentů západní civilizace. A nespolupráci při tomto rozvratu vyčítají Putinovi!

Máme se z dějin poučit! Tak si na důsledcích takového nedodržení po „únoru“ 1948 vzpomeňme, k jakému stavu společnosti se tato v padesátých létech dostala. Doufám, že se hlavní masa národa vzpamatuje a vyhodnotí jejich dodržování současnými veřejnými činiteli s patřičnými volebními dopady. Jinak můžeme mít za jisté, že ignorancí přivolané a kybernetikou zesílené „peklo“ bude ještě horší, než to, co jsme zažili v padesátých letech.
 

Předchozí články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství (16.9.2014)
Třicetiletá válka a Bílá hora (30.9.2014)
První světovou válkou skončila definitivně éra křesťanské Evropy (29.10.2014)
Existenci vyšší Spravedlnosti dokazuje vznik i pád první republiky (16.11.2014)
Existenci vyšší Spravedlnosti potvrzuje zánik a znovuvzkříšení ČSR (23.11.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

71 komentářů

 1. http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/tgmlenin.html
  “ Masaryk se proto rozhodl použít extrémní prostředek a dal Savinkovovi dvě stě tisíc rublů.
  Šest měsíců potom vystřelila eserka Fanny Kaplanová na Lenina. Našel jste souvislost Kaplanové a Savinkova?
  Tam je přímá souvislost, protože střílela z browningu, který jí dal Savinkov osobně. Navíc byla z jeho politické skupiny. “
  Nevím proč by se Stalin mstil na synu Masaryka, když atentát a Lenina mu pomohl k moci.
  Situace po dobytí a okupaci Rakouska byla zcela jiná. Rakušané bojovali ve válce a mnoho jich padlo také při obraně Vídně.
  http://studena.valka.cz/rakousko_1945-1955.htm
  „Sovětští vojáci se v Rakousku nechovali jako v zemi, kterou měli osvobodit, ale jako banda raubířů v temných dobách středověku. Krádeže a rabování byly na denním pořádku. V Rakousku pak kolovala anekdota o tom, že válečný pokřik „urá, urá“ je odvozen ze slova Uhr (hodinky), neboť právě krádeže šperků a hodinek byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. A nebyly bohužel tím nejvýraznějším rysem jejich morálky. Tímto nejodpornější projevem bylo znásilňování rakouských žen. Odhady počtu znásilněných žen v Rusy okupovaných spolkových zemích (Dolní Rakousy, Burgundsko a severní část Horních Rakous) se pohybují v astronomických hodnotách – až kolem 80 000. Kromě toho docházelo v již zmíněných zemích i k mizení některých významných nekomunistických politiků. Řada z nich se na poslední chvíli zachránila útěkem do západních zón. Nelze se tedy divit, že nenávist k Rusům rychle narůstala..Demontáže (průmyslových podniků) probíhaly však naprosto živelným způsobem. Docházelo až k tragikomickým situacím, kdy byly do poslední kradeny i zbytky kabelů či zásuvky. V průměru přišel každý z velkých rakouských podniků o 1100 tun strojů a odvezeno bývalo mnohde až 80% stavu.“

  Také Polsko, které bylo vždy vše jiné, než proruské bylo po válce pod vlivem Moskvy.
  Takže slabost Beneše údajně pod vlivem KGB nebyla asi podstatná, dopadlo by to stejně. Nebo hůř.
  V Maďarsku bylo 1956 kontrarevoluční povstání utopené tanky, ( sovětský velvyslanec v Budapešti J.Andropov zahájil pak kariéru).

  1. Pane Pardal, blahopřeji Vám k věrohodnosti psaných zdrojů z oblasti tajných služeb, popisovaných bádalíky. Znal jsem jednoho, který říkal, že absolutně zamlžený člověk věří na to, co je v tajných dohodách napsané. První pravidlo totiž zní, že skutečně tajné je jen to, co znají ústně jen dva lidé.

  2. „jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. A nebyly bohužel tím nejvýraznějším rysem jejich morálky. Tímto nejodpornější projevem bylo znásilňování“
   Pardale, zkuste to posoudit s chováním německých (zřejmě i rakouských?) vojáků v okupovaném SSSR. Upalování vesničanů ve stodolách, za to, že několik z nich, jako vlastenci, pomáhalo partyzánům. Německo pořídilo desítky nebo víc nákladních aut s velkou kabinou, do které vojáci nacpali desítky vesničanů. Pak toto uzpůsobené auto otrávilo lidi výfukovými plyny dieselového motoru. Voják prý nečekal, nedbal pokynu – lidi uspat pomalou otravou, nýbrž byli spáleni horkými výfukovými plyny.
   Noviny kdysi vzpomínaly, proč mladý ruský voják nebral německé zajatce – jak se ho ptali či mu vytýkali Češi, r. 1945. Rus odpověděl, zde jen stručně užiju jeho slova – hořící kamna, moje vesnice, moje malinká sestra, její smrt.
   *
   „v zemi, kterou měli osvobodit“? Nejprve ji museli vojensky přemoci, o osvobození se mohlo psát později.

   1. úžasně to napsal Degon:
    „Degon { Pán g.n. by si mal uvedomiť existenciu kauzálneho zákona, ktorý hovorí, že všetko na svete má svoju príčinu, ktorá vytvára následky. Ak sa pozrieme na dajaké dielo, napr. sochu alebo obraz, vidíme iba následok dajakej príčinnej činnosti sochára, alebo maliara. Ak by sme zničili túto sochu, alebo obraz (následok) a neodstránili by sme príčinu (sochára, maliara), nič by sme nedosiahli, lebo ten sochár (maliar) by mohol opäť vytvoriť svoje dielo (následok). Ak chceme skutočne niečo zmeniť, musíme odstraňovať príčiny zlého stavu a nie následky! Za negatívne následky je zodpovedný ten, kto riadi a formuje svetové dianie! Nič sa nedeje len tak samo od seba… } – 19.12.2014 12:45“

    1. Matko,
     máte pravdu, Degon to napsal hezky.
     Otázka zní, kdo to je, ten co řídí světové dění? Není totiž z tohoto světa, ale má zde vtěleno mnoho svých „agentů“ a není zrovna lehké je poznat, protože jsou mistry přetvářky a klamu. A nejsou jen v nejvyšších pozicích, jsou všude.
     Bylo by však chybou předpokládat, že to Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista nemá
     pod kontrolou. Má, jenom většina lidí nechápe, o co tady vlastně na této planetě jde.

   2. Pane Tichánku, Vy jste rozumný člověk, vůbec jsem se nesnažil snížit sovětskou armádu, vyhráli to stateční gardoví mladí sotva 18 letí kluci, četa vedená o 10 let starším poručíkem (ročník 1920 na frontě od začátku do konce přežil asi z 10 %). Jak je to snad ještě pořád na jménech na pomnících Rudé armády po naší republice. A za nimi šli obsazovat území strejcové se samopalem, o které se nikdo moc nestaral. Po skončení války násilí na ženách bylo tolerováno vedením Rudé armády v Německu zvláště v Berlíně, kde se válka zastavila. Před tím ve Východním Prusku. Celkem až 2 miliony německých žen. Většina v době míru, a to ospravedlnit nelze ničím.
    Když carské vojsko porazilo Napoleona a vstoupilo do Paříže, vojáci se chovali vzorně, prostí lidé nebyli jejich nepřátelé. Týden si odpočinuli a pak za zpěvu lidových písní se vraceli zpátky domů. Také jim Napoleon zničil a vypálil pruh rodné země včetně Moskvy.
    A vůbec, nějaké spory do vánoční atmosféry nepatří, dnes se rozumuje snadno, kdo podlehl KBG a spol. Opravdových hrdinů jsou plné hřbitovy a mnohdy ani pohřbeni nejsou. Je to hrozné, jestli to byl záměr Boží, to nevím. Ale každý článek, který vyvolá přemýšlení nad minulostí a nějaké poučení je dobrý. Pravda je, že pravdu píší vítězové. Naposledy české (stavovské) vojsko zvítězilo v listopadu 1619 u Lomnice nad Lužnicí. Později statečných lidí padly statisíce. Další miliony musely prokličkovat a předat geny až do dnešních dnů. Řekl bych že si nevážíme dost jedněch ani druhých.

    1. ad – Po skončení války násilí na ženách bylo tolerováno vedením Rudé armády v Německu zvláště v Berlíně, kde se válka zastavila. Před tím ve Východním Prusku. Celkem až 2 miliony německých žen. Většina v době míru, a to ospravedlnit nelze ničím.

     Nechce se mi během adventu vstupovat do „diskusí“….ale k tomuhle jen tolik:
     násilí na ženách – to je taková nevyslovitelná hrůza, že se o ní celá poválečná léta tiše mlčelo. Po vystřízlivění se muži styděli o „tom“ mluvit. A tak se adorují a ověnčují „neznámí padlí vojínové“, a ty milióny (občas až k smrti) znásilněných žen (dívek, dětí…) jsou mlčícím mementem mori.
     Ejhle, (zázrak jménem) ČLOVĚK……

     Přeji krásné vánoce.

 2. Beneš byl těžko pod vlivem KGB, které vzniklo 1954, čímž nepolemizuji o vlivu sovětské tajné služby. Československo jako slovanská země, válkou nedotčená, kde je na konci války vítali šeříky , byla pro Sovětský svaz země zaslíbená.
  http://sk.wikipedia.org/wiki/KGB
  „15. marca 1946 bol NKGB premenovaný na MGB – ministerstvo národnej bezpečnosti. 7. marca 1953 toto ministerstvo prestalo existovať, po tom čo bolo zlúčené s Ministerstvom vnútra ZSSR. 13. marca 1954 bol vytvorený Výbor pre štátnu bezpečnosť (KGB) pri Soviete ministrov ZSSR“
  KGB tedy vzniklo roku 1954

  1. Pane Pardále, KGB je zaužívaný pojem pro sovětskou tajnou službu, která se samozřejmě různě přejmenovávala a měla různá oddělení. Jsem potěšen, že jste ten název shledal jako největší chybu článku. Normální čtenář ví, o co jde.

 3. Vaše vhledy, pane Staňku, pokud to tak nazývám spolu s Vámi, mají bezesporu jistou úroveň. Vy z ní čerpáte, a to je v pořádku. Pro „dokonalost“, ale té nejde nikdy docílit v podmínkách života v duálním světě, a k tomu navíc i snah jiných, temných složek bytí, Vám proto ještě mnohé chybí. Kdybyste se mohl setkat s Hitlerem, Stalinem, Benešem, Fielingerem, Gottwaldem…. tak jako s tím člověk v r.1968 / to Vám bylo 28 let /, a oni Vám sdělili své pohnutky ke konání, strategie, která je nutila přijímat jejich rozhodnutí, byly by Vaše vhledy kvalitativně doplněny, i když zase jen ne do dokonalosti. Stále byste byl tady, ve světě duality, když pominu, že jako ročník 1940 jste byl za života jmenovaných osobností docela malý kluk. / poslouchání na peci, Vaše uši…./

  To, co prožíváte je určitý psychologický proces, z něhož chcete získat až vědecké faktory pro pochopení historie. Stále jste však jen v přípravě procesu, který nelze nijak objektivně završit. Pokud byste chtěl to pravé poznání, zjistíte, a není to nic egoistického, že není důvod, pro návrat duše, žádné poznání historie. Shromažďujete své historické poznatky, slepujete mozaiku. Pomůže Vám to na cestě k Bohu? Ale to bych odbočoval. Ten proces má tři na sebe navazující stádia. První dvě nemá cenu vůbec nastiňovat, netýkají se Vás. Váže se k nim a k pochopení cizí slovo – metahistorie, které jednoduchou větou vysvětlím : „…je to určitý souhrn procesů, probíhajících ve vrstvách bytí odlišné materiálnosti s jinými typy prostoru a času, které prosvítají občas skrze proces vnímaný námi jako historie. Věda ji takto nezná“ V celém rozsahu je to něco, co leží mimo Vás, mne, Pardala …… . Nebo nic nevíte o jiných typech prostoru, času, jiného „rozvrstvení Stvoření?

  Naznačím jen stručně první dvě stadia – jde o metahistorické osvícení a druhé je metahistorické nazírání. V třetím stadiu, ve kterém se zřejmě pohybujete i Vy a které se nazývá metahistorické pochopení je však mnoho mlhavého, proto je až třetí. Existují postavy, Vy je cítíte, nějaká i celková kompozice, co může chybět je pochopení všech souvislostí a i možná nepochopení prázdných míst, o kterých prostě nemůžete nic vědět. Nikdo nemůže tvrdit, že v tomto třetím stadiu nejsou žádné chyby, žádná prázdná místa, nějaké subjektivní výklady, vedoucí až do nesprávných závěrů. V této části vstupuje i významně ovlivněný lidský rozum. Může Vám říkat, pod vlivem třeba lidoveckých, komunistických, národoveckých a jiných přístupů, zatím napsaných a zveřejněných, které jste i možná nechtěně musel jako dítě sledovat, že něco bylo tak a Vy s tímto ovlivněným rozumem vstupujete do tzv.vhledu.

  Já jsem ročník 1950 a proto mi nepřísluší hodnotit Únor 1948 a nějaké Vámi nabízené desatero pro stát. Nabízíte vhled do akašické kroniky – viz. z Vašeho článku : Ad.: „Níže se pokusím, ponořením do paměti a s pomocí „vhledu“ do akašické kroniky dějů té doby, nalézt klíč k pochopení dalších příčin, které vedly k „únorovým událostem“. Jsou poučné proto, že v nich současníci mohou rozpoznat dějinné zákonitosti platné v každé době. Tak mohou čtenáři rozpoznat, že všechny „národní katastrofy“ vždy tkvěly a tkví v nežití duchovních zákonů hlavní masou národa. Neboli nedbání vzorového Řádu mezilidských vztahů.“

  Jen dodám, že ten postup mohl být i zcela jiný, daleko pragmatičtější – mocnosti, kam jsme jednoznačně nepatřili, jednání v Teheránu, na Jaltě, v Postupimi, tam se snad netvořila budoucnost a tím i následné dějiny?

  Můžete mi prosím dát odkaz, existuje-li vůbec, na Vámi použitou příčinu národní katastrofy nežití duchovních zákonů….. = vzorový Řád mezilidských vztahů. V r.1945 skončila ničivá válka, miliony mrtvých, koncentráky, lágry, mocenské rozdělení světa, atomové bomby……, vše bylo rozbito. Kdy a jak vznikl tento Řád?

  To Vámi vytvořené desatero je v něčem ideálem, v něčem nesplnitelná vize. Např. bod 8/ „Stát musí zabezpečit důstojnost a právo na intimitu sexuality! (Nesesmilníš!). Jak byste si tohle představoval – předběhnu od r.1948 k dnešku – v roce 2014?? Vždyť sám víte, a Vaše knihy to dokazují, co je člověk zač?

  Pěkný den.

  Venda

  1. Odpovědi na některé ze vznesených odpovědí budou následovat, na všechny Vendovi dá chod budoucnosti.

   1. ….chod budoucnosti…. úžasný obrat. Ale proč brát z budoucnosti, když je tu přítomnost :-) Často tak ale činíme, že bereme z budoucnosti, či z minulosti a přítomnost nám tak trochu uniká.

  2. Ad.:
   Odpovědi na některé ze vznesených odpovědí budou následovat, na všechny Vendovi dá chod budoucnosti.

   Pane Staňku,

   dvakráte jste mne / v minulosti / odmítl odpovědět a odkázal mne na Vaše knihy.

   Teď již podruhé mi sdělujte, že něco bude z chodu budoucnosti.

   Proč takhle? Nechce se Vám? A když to nastane, to co budou odpovědi na moje otázky, dáte mi nějak vědět?

   Venda

 4. Oceňuji zajímavé informace a autorovo postřehy z dob minulých, které se skutečně nikde člověk nedočte.
  Ničící chapadlo nenažrané chobotnice v současné době k nám určitě nezasahuje z Moskvy v podobě bolševiků nebo KGB. Vnímám pomyslné jedovaté chapadlo ze zcela opačné strany. Rusko zbytek světa dá se říct nepotřebuje, protože je to země, která díky svému bohatství dokáže být soběstačná. Sídlo chobotnice je od nás směrem na Západ, kterému náš stát blbě a uspěchaně otevřel naivista V. Havel za přitakávajícího ZVUKU SAXOFONU Billa Clintona v Praze. Např. USA na pokraji svého zatím zastřeného bankrotu bude schopná udělat cokoliv, aby mohli skrytí iniciátoři globalizace tahající za nitky moci „otrávit“ jakýkoliv stát na světě. …
  Jedinou výhodou stoupenců temněji smýšlející části populace je fakt, že jejich vůdce zná objektivněji – veličinu zvanou ČAS. Vymetání zla ze zeměkoule naštěstí nepřísluší pouze člověku, proto je potřeba , aby každý z nás vzal do ruky své pomyslné koště osudu a vytěsnil ze svého dvora nejapné pohnutky, chtít všechno hned. Ahoj David

  1. Davide, máte postřeh a mou poklonu. Ty co tu chtějí znát chod budoucnosti nepotěším. Jeho znalost je určena jen těm, kteří si jej přečtou, nikoliv k jeho okecávání. Jeho vyslovením se běh dějů okamžitě mění, protože ti, kteří jdou do tlamy záhuby jsou mazaní a okamžitě začnou kličkovat. Vy jediný jste pochopil moudrost předků, která říká: dočkej času, jako husa klasu.

    1. Pane Staňku, neodpovídejte mi na nic z mých otázek. Jen jedno by mne zajímalo a nechce se mi čekat na – cituji Vás „na všechny Vendovi dá / zřejmě odpověďi / chod budoucnosti.“! Co ten Váš „vzorový Řádu mezilidských vztahů.“, to má být to Vaše Desatero pro stát?

     Žádný státní útvar nezajišťoval žádnými lidskými zákony to, co má být či mělo by být v každém jedinci zakódováno jako morální a etické hodnoty. Čím je totiž více napsaných zákonů v knihách lidí, tím méně je jich v jejich srdcích, a to je vždy horší a špatné. Vám to není třeba vysvětlovat.

     Jak pohodlné je to ale hodit na stát….. Stát musí…..! A nové úřady, a úředníci, a úkoly pro policii a lidské soudy a vězení…. . Vždyť člověk musí dozrát k těmto hodnotám a jít za nimi s pochopením, poznáním a upřímností !

     Cituji Vás :

     – Stát musí výkonem správy státu zajistit právo občanů na výkonem či zákony podloženou majetkovou a citovou nerovnost (Nebudeš závidět bližnímu ani statky, ani ženy (muže), tj. citovou a erotickou seberealizaci!)

     Proč takoví lidé, kterým je tak jasno např. v otázkách citové a erotické seberealizaci, dokonce chtějí toto nastolovat, jako právo občanů, výkonem státní správy /??!!/ . Proč tací trulanti nekandidují na prezidenta, do poslanecké sněmovny, alespoň na hejtmana, proč toto Desatero netvoří základ ve volbách, nebo není vepsáno v dokumentech OSN, to tedy nevím.

     Vy vážně chcete uzákonit nezávidění si, citovou a erotickou seberealizaci?

     A nebo :

     Stát musí zákony a policií zabezpečit osobní bezpečnost každého občana. (Nezabiješ!)
     Stát musí zabezpečit nedotknutelnost v rámci zákonů získaného majetku. (Nepokradeš!)

     Ty zákony existují, jsou podrobné, stanovují tresty. Co více? A že jsou nedodržovány: Vinu má stát? Není vina na straně občana? A co karma? Stát je nad karmou, která „tvoří“ osud, prostředí, vztahy a k jejímu naplňování musí dojít….? Vždyť to je ten i Vámi často citovaný „Vyšší Zákon“.

     Ve své knize „Otevření duchovního oka“ popisujete v kapitole páté str.24 – již sám název napovídá : „Zákon rovnováhy duchovního ve vztahu k Bohu, Podstatě všeho bytí.“

     A pak tu rovnováhu chcete aby nastolil stát. Jak hloupé, jak hluboce jste nepochopil ani to, co sám píšete. Myslel jsem si, že v téměř 75ti létech se člověk dopracuje k rozumu. Jak jsem se ve Vašem případě hluboce mýlil.

     Venda

    2. Proč se obracíte na mne, já jsem nikdy nic podobného nedělal. Ani uměle nic transcendentní neorganizoval, všechny vhledy byly vždy nečekané a na nečekané téma. Celý můj rozpor s Sisyfos je v tom, že já vím, že realita je vícerozměrná a my nevidíme normálně do některých dimenzí reality, kdyžto Heřt a spol ví, že existuje jen 3+1 rozměrná hmotná dimenze, spojená s atomy. Takže podle mojí logiky, kdy podstata člověka a světa není známa, je ten, který tvrdí, že je hmotná Zemanovou terminologií idiot, Ježíšovou pošetilý.

    3. Ad.: „Ani uměle nic transcendentní neorganizoval, všechny vhledy byly vždy nečekané a na nečekané téma.“

     Tady trochu lžete.

     Vědomě a s očekáváním jste se nechal na noc zavřít do Kaple svatého Kříže na Karlšteně, jak jste o tom na veřejnosti vyprávěl. Vzpomínáte si?

     Venda

    4. člověk by mohl a nebo měl, při uvědomění si té „nicoty“ problémů, vždy mávnout nad čímkoliv rukou a plavat s díky za to, co má, radostně dál.

    5. cetl jsem jen kousky, je to na mne prosteho cloveka moc metafyzicke, a tak jen par poznamek k clanku.

     I ja jsem byl v 45 roce maly kluk, ale nepamatuji si na zadna zverstva pachana ruskymi muziky. Naopak prvni – frontovi vojaci – tankiste se kterymi jsme si hrali, byli jako male deti,a meli nas radi, a davali nam „kusat“ a i veci pro matusku.

     V Plzni kam jsem prijel v srpnu mne britsti vojaci kopli do prdele kdyz jsem chtel na nich zvejkacku (myslel jsem ze jsou to amici)

     A to je vlastne jadro pudla, chovani slovanu a neslovanu.

     Benes a i s nim cely narod mel v pameti Mnichov, jak nas spojenci podvedli, a to si i Benes pamatoval

     Jen Rusove a Rumuni nam chteli tenkrat pomoci,

     V 44 a 45 ke konci valky, kdy uz Rusove byli daleko v Nemecku a Nemci prakticky na kolenech (to bohuzel uz dnesni obcane diky uspesne prozapadni propagande skoro nevi) nam angloamericane vybombardovali skoro cely prumysl v Cechach a na Morave.

     Aniz bych se zastaval Heydricha, ten byl zabit ciste jako gesto ktere si vynutili anglicane.. duvody pro to jsou diskutabilni, vetsinou Heydrich nam byl presentovan jako katan, tyran. Mozna ze byl, ale je zdokumentovano ze Heydrich kratce po svem nastoupeni zavedl pridavky pro delniky, a zmenil nazor na vyklizeni ceskeho prostoru.
     Jeho zabiti stalo narod celkem 40,000 + obcanu, a to proto abysme ci aby Londynska vlada dosahla „uznani“

     Tyto udalosti primo vedly k vitezstvi komunistu ve volbach v 46? roce – proste si pamatoval, kdo ho zachranil, ci lepe receno osvobodil.

     Oproti dnes modernimu tvrzeni o zamyslene anexi Sovetskym svazem, je fakt, ze Stalin a i Rusove nas meli radi a povazovali CSR za pratelsky narod. Kdyz Gottwald chtel aby nas Stalin anexoval, ten odmitl.
     Ze Komousi vyhrali v 48 tak se tomu rika dnes konunisticky puc, ale uz se nerika ze cele to divadlo zacali Narodni Socialisti a Lidovci odstoupenim svych ministru, hadejte na ci popud, ci rozkaz.

     Je faktem ze hodne lidi bylo skripnuto po unoru, ale je take fakt ze vetsine lidi te „misera plebs“ bylo pomozeno. Hlavni vinou rusu bylo ze meli znicenou zemi, vyrabovany statni poklad (platili Amikum za zbrane zlatem), takze nam toho moc dat sami nemohli, coz Amerika mohla ucinit pro zapadni Evropu.

     Po odstupu cca 70 let od konce valky a po odstupu po me emigraci v 68 za velkou louzi, nevidim skutecne duvod pro narikani nasich profesionalnich disidentu, kteri stale premilaji a upravuji dejiny.

     Proste pricin pro vznik sovetskeho raje v rusku a v cesku je mnoho, hlavni pricina celeho problemu byla ruska revoluce, a o te jeden z nasich ruskych legionaru o ni rekl „ruska vlada je krvava, protoze se v krvi zrodila“

     Nikdy jsem bohudik/bohuzel v partaji nebyl, a ani jsem s nimi do 68 nesympatizoval, mel jsem dokonce pridomek „kapitalistickej spratek‘ tak ze…. ale nyni po te dlouhe dobe za velkou louzi, kde jsem se take uspesne zivil a to ne hubou, si dovoluji rici, ze zapad nas skutecne zaprodal a urcite nas zaproda zas.. proste tak to je.

    6. Pane Franto,
     stopercentne s vami súhlasím, povedal ste to úprimne a verne. Aj ja, ako starší človek som mal rovnaké skúsenosti s ruskými vojakmi ako Vy a tak môžem Vaše slová iba potvrdiť.
     Želám pekné Vinoce!

    7. franto, souhlasím, ruská revoluce byla příčinou zla, které v různých formách trvá. Západ nás zaprodal v Mnichově. Nyní nefunguje spoustu věcí, kapitalismus s trochou socialismu nefunguje. To je jako trochu těhotná dívka.
     K bombardování a údajnému zničení našeho průmyslu.
     Bombardování Ostravy 29.8.1944 :“dvouhodinové bombardování, které zabilo stovky lidí. Operaci provedlo čtyři sta bombardérů Liberátor americké 15. letecké armády. Cílem bylo narušit průmyslové a vojenské objekty v nacisty okupované Ostravě. Zatímco Němci ovládaný průmysl se z náletů rychle vzpamatoval, o život přišlo celkem 540 civilistů v Ostravě a okolí. Desítky lidí zahynuly například v Bohumíně.“
     Sověti Ostravsko obklíčili a nechali německé vojáky vyjít z obklíčení, takže se uvnitř města nebojovalo, průmysl pozemním dobýváním neutrpěl.
     http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/166397-proc-nas-spojenci-bombardovali/
     „A jak to bylo v Plzni?
     Marek: Plzeňské závody byly jedny z posledních výrobců tankových stíhačů Hetzer a další těžké německé techniky. Útok na ně měl dorazit německou vojenskou mašinérii a zkrátit válku.
     Útok na plzeňské závody, které byly těžce poškozeny ..(70% budov zničeno, rozhlasové varování, zabito v přímo v objektu Škoda bylo 6 lidí), byl velmi politicky zneužíván. Tvrdilo se, že to nebyl zámysl amerického letectva, ale americké buržoazie, která chce poškodit československý průmysl a udržet svůj vliv na Československou republiku.
     Okolo Plzně to docela znám a dodnes tam slyším názory, proč na konci války bombardovali Plzeň? Málokdo si asi uvědomuje, že v té době jsme byli poslední zbrojovkou Wehrmachtu…
     Rajlich: A tak je to uvedeno i v operačním rozkazu: „Je to poslední provozuschopná velká zbrojovka v nacistické moci.“
     Druhá věc je, že byť to bylo 25. dubna 1945, nikdo v té době nevěděl, že 8. května bude kapitulace. Americké velení skočilo na špek nacistické propagandě o alpské pevnosti a panovaly obavy, že zbrojovka v Plzni bude zásobovat vojska ustupující právě do alpské pevnosti. ..Proč ale vlastně došlo k bombardování v první mírový den? Popisují to vzpomínkové knihy sovětských letců, hrdinů Sovětského svazu, sepsané někdy v 60. letech. 9. května 1945 útočili, protože podle kapitulačního protokolu se německá vojska nesměla vzdálit z místa, kde byla 8. května 1945. Většině Němců, kterým hrozilo, že je zajme Rudá armáda, se pochopitelně do sovětského zajetí nechtělo a snažili se dosáhnout americké linie…Kolik českých a moravských lidí to odneslo?
     Plavec: To číslo dal dohromady na základě zatím dostupných dokumentů Filip Vojtášek. Je to 1 300 lidí. Chybí nám ale hodně údajů ze Sudet, přičemž Liberecko a Českolipsko byly 9. května bombardovány velmi silně. Takže to číslo může být ještě vyšší. Podle kopií sovětských operačních hlášení 2. letecké armády, vydané v Machenau – situace k 22. hodině 9. května 1945, létalo 697 letadel, která uskutečnila 1 320 bojových vzletů.“
     http://usti.idnes.cz/vyroci-bombardovani-rafinerie-v-zaluzi-a-sestreleni-letadel-prj-/usti-zpravy.aspx?c=A140721_140724_usti-zpravy_alh
     21.7.1944 Záluží u Mostu: „Samotné rafinerii v Záluží, kde se vyráběl syntetický benzin z hnědého uhlí, tehdy nálet příliš neublížil. Pumy totiž většinou dopadly na přilehlé tábory zahraničních dělníků a válečných zajatců, přičemž připravily o život 195 lidí. Nálet ale způsobil paniku a chaos, kterého řada dělníků a zajatců využila k útěku.“
     http://litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/v-castech-obce/zaluzi/pred-65-lety-uskutecnili-spojenci-prvni-nalet-na-stw-v-zalu
     Chemička Most 12.5.1944 : „Oficiální čísla hovoří o 590 mrtvých, škody nálet způsobil značné..Celkově je podle německých pramenů uváděno, že ten den bylo na chemičku svrženo na 1 500 bomb.“
     Bombardovány byly i železniční uzly, např. Č. Velenice asi 300 mrtvých, většinou totálně nasazení. Bombardovány byly i moravské zbrojovky ( Brno).
     Píšete:“ Sovětský svaz a Rumuni nám chtěli před Mnichovem pomoci“…..ale realita : nepomohli.
     Píšete : „Západ nás zaprodal“. Ano, ale nebyli jsme schopni se okupaci ubránit, slabé letectvo, malé zásoby motorových paliv a skoro žádné vlastní zdroje ropy. Prostě by to byl masakr v české kotlině a porážka. Národnostní složení ( 1921) byli „Čechoslováci“ 8,8 milionu, Němci 3,1 milionu. Čili na 3 Čechy 1 Němec.
     Český průmysl byl po válce ( vyjma zbrojovek) ve skvělé kondici proti sousedním státům. Hospodářství nezničilo bombardování spojenecké ani ruské, ale komunistické hospodaření, odvážení tehdy obrovsky cenného uranu do Ruska, přerozdělení majetku, odsun 2,5 milionu Němců a rozpad pohraničí ( sklo, keramika, kvalifikovaní dělníci a dobře hospodařící sedláci). Hospodářství zničli straničtí neumětelové ve funkci ředitelů a techniků podniků, taky zbrojení a měna roku 1953, která zničila střední třídu podnikatelů. Taky vykořenili sedláky. Moji rodiče říkali a zažili to, že za komunistů bylo sedlákům hůř, jak za Hitlera.
     K Heydrichiádě : http://zasvobodu-plz.cz/heydr/heydr.html :“O život však v odvetu za atentát na R. Heydricha podle některých odhadů přišlo až na 5000 českých obyvatel. “
     Představa, že počet obětí heydrichiády byl stejný jako počet možných obětí války v Německem je hodně mimo. Siná německá armáda vně pevostí a statisíce Němců ochotných bojovat proti republice uvnitř. Jen Sovětský svaz ztratil v tomto boji asi 22 milionů lidí a uvádí se i 27 milonů.
     Přes naše území táhli i Vlasovci, ano , byli to zrádci a zločini. ALE. Pomohli Praze, zničili dělona letné, které ostřelovalo Staroměstské náměstí.
     Konkrétní vzpomínky k armádám na našem území. Vlasovci procházeli přes vesnici celý den, i s ženami a dětmi. Ve stavení proti kapličce požádali velitelé slušně o oběd a univerzální slvanštinou vysvětlili, že Stalin na dobro a dá je zastřelit. Táta odešel v neděli na konci války do kostela a vrátl se za 3 dny. Wermacht se chtěl vzdát a odvezadali zbraně Čechům, kteří se účastnili mobilizace. Pak přijeli SS a div čechy nepostříleli. Pak měli přijet Rusové, ale byli to Vlasovci, stříleli do vzduchu a roztrhali sovětskou vlajku, Pak přijela Rudá armáda. Ze sousední vesnice přijeli v džípech Američané. Nakonec zahrála česká dechovka. Nestalo se žádné násilí. Která armáda byla dobrá a nejlepší, to nevím. Škoda, že místo 3 dní to všechno trvalo 6 let.

    8. Stromy….stromy…stromy…

     ______Chybí-li láska, člověk zapomíná řeč tvořivosti a vyznává jen destrukci. Tak se rodí zločinci, politici. Jsou to stejné typy lidí – není mezi nimi rozdíl, není mezi nimi žádný kvalitativní rozdíl. Mají různé obličeje, nosí různé masky, ale kdesi v hloubi jsou všichni zločinci. Dějiny lidstva, které znáte, jsou ve skutečnosti jen dějinami zločinu. Neučíte se opravdové dějiny lidstva, protože opravdové dějiny tvoří Buddha, Kristus, Lao-c‘. To jsou skutečné dějiny lidstva, které se ve školách ale neučí. Dějepis si všímá jen zločinců, dějepis zaznamenává jen samou destrukci. Zabijete-li někoho na ulici, dostanete se do novin, ale když někomu dáte růži, nikdo se o tom nedozví. Nikdo to nebude vědět. (Osho)

    9. Na Vás je franto krásně vidět, jak spousta lidí (ať už bezděčně, nebo úmyslně) vydává vlastní zážity za univerzální historickou realitu. Jako s těmi vojáky Rudé armády.
     Pokud mne paměť neklame, byla tady řeč o zvěrstvech Rudé armády (RA) páchaných v dobytém Rakousku a Německu. Nikoliv v Čechách na Moravě a Slovensku. Tady byla situace odlišná mimo jiné i díky atentátu na Vámi téměř vychvalovaného Heydricha. Díky tomu jsme byli na straně vítězů WWII. A vojáci RA tu měli naopak přísně zakázáno dělat to, co měli povolené v Prusku, Německu a Rakousku. Pokud nějaký sovětský voják vztáhl ruku na českou ženu, byl bez soudu okamžitě zastřelen svým velitelem. Docházelo to do takových absurdit, kdy stačilo křivé nařčení lstivé baby a nevinný voják skončil s kulkou v hlavě. To zase vím já z vyprávění svých prarodičů. Ovšem z toho neabstrahuju, že každá česká žena byla mrcha, která raděj falešně obvinila nešťastného vojáka jen aby na ní neulpělo snítko podeření, že byla až příliš přítulná k mladému zajíčkovi. Prostě jinak se RA chovala u nás a jinak v Německu (Rakousku) v obém případě s posvěcením velení RA.
     Disidentům sice vyčítáte překrucování dějin ovšem sám děláte úplně to samé v bleděrudé. Půjčku Lend and Lease splatila do poslední mrťe pouze Velká Británie. Sovětský Svaz naopak téměř celou půjčku nesplatil a většinu mu USA v roce 1972 odpustily, vyjma cca 700 mil. USD za strojní zařízení továren. Ani tuto část SSSR neuhradil, i když tuším v roce 2001 i sám báťuška Putin sliboval USA, že dluh zaplatí. Objem válečného materiálu, surovin a potravin dováženého z USA byl přitom klíčový, jelikož pomohl překonat SSSR první šílené roky války, kdy výrobní kapacity padly do rukou Němců, byly zničeny nebo se musely přesouvat za Ural.
     A ano, spojenecké letectvo bombardovalo až do konce války na našem území výrobní kapacity Třetí říše obsluhované výkonnými českými dělníky, které do posledních chvil války spolehlivě dodávaly urputně se bránícím německým vojskům zbraně, palivo a střelivo. Možná, že kdyby čeští dělníci nebyli tak pracovití pro Říši třeba by to bombardování nebylo. Kdo ví. Ovšem je více než jasné, že spojenecké letecké svazy nepoužívaly stejnou taktiku jako o několik málo stovek kilometrů vedle (Dresden). Na rozdíl od Německa bylo bombardování civilních čtvrtí víceméně náhodné, šlo na úkor omylů nebo se letci prostě netrefili. Což se za druhé světové stávalo dosti často.
     Mimochodem, změna názoru Heydricha na vysídlení českého obyvatelstva neplynula z lásky k českému národu, ale z prosté kalkulace ohledně potřebných pracovních sil pro zbrojovky a výrobu potravin pro válečný stroj Třetí říše. Spolehlivé a pracovité české dělnictvo neměl kým nahradit. Konečné řešení české otázky tedy Heydrich pouze odložil na dobu po vítězství ve válce, kterého se naštěstí nedožil ani on, ani nacisti.

    10. ad: Spolehlivé a pracovité české dělnictvo neměl kým nahradit.
     ____ S tím lze souhlasit. Avšak v „širším spektru“, a obávám se, že je rovněž třeba zmínit, ke všemu loajální a všudepřítomné „české zmrdstvo“, tu hajlující, tu přísahající, tu cinkající… rolničkami, klíčema, šuma fuk… „České zmrdstvo“ zkrátka nelze ignorovat. Nevím jestli se jedná a jde o fenomén, ale existuje, obdobně jako cholera, sifilis nebo planý neštovice.

     Víte co jsou to Češi ? Smějící se bestie!(Bohumil Hrabal)

    11. Ale jestli máš tento pohled na Čechy, společně s Heydrichem, tak to leccos u tebe vysvětluje.

    12. ad – Tak to si přestřeli s tím Hrabalem.

     Proč?
     Ty jsi nečetl Ostře sledované vlaky?

     „Nejušlechtilejší krev za vás nasazuje životy,“ hovořil rada Zednicek a stál u okna. „Češi, víte, co jsou?“ řekl rada Zednicek, „smějící se bestie!“

    13. Tak to je na palici, to že to má v knížce neznamená, že to řekl Hrabal a nemůžete to brát jako citaci.

     Nehledě na to, že v elektronické podobě je tam něco zcela jiného.

     hovořil rada Zednicek a stál u okna, ,,viděli jste ten lazaret? A vy děláte tohle! Ale skončili jsme. Výsledek pane přednosto pište!

    14. Honzo, divím se, když jsou Češi tak špatní, že tu ještě voníte. Máte jako správný chlap šance na Manhattanu jako bankéř, v Silicon Valley jako informatik, v CERNu jako atomový fyzik, jako polárník v Antarktidě atd. A místo toho tu diskutuje jako byste tu mozkovou paralýzu (diagnoza lues) už sám měl. Soudruh Lenin měl možná jen kornatění cév, ale ve svých spisech sprostě nadával kdekomu a později se to jmenovalo vědecký komunismus.
     Vy máte talent na kadění, a to i do vlastního hnízda. Ano, Češi kolaborovali, fašisti je měli za to moc rádi a říkali jim proto české svině. Vichističtí Francouzi kolaborovali, Vlasovci kolaborovali ( několik set tisíc), Hitler měl i jednotku složenou z britských fašistů, Norové ( a Norky) kolaborovali i Švédové měli své fašisty a kolaborovaly švýcarské banky. Italové se vzdali brzo spojencům, Jihoslované bojovali přímo proti sobě, Rumuni a Bulhaři to na konci války obrátili proti Němcům. Ve vojenském muzeu v Moskvě ukazují kanony Škoda, která došly až pod Moskvu a pro Němce vyráběli čeští dělníci v prodloužených směnách za olejovky pro děti na vánoce. Prostě hrůza. Nějak se Vám vytratili dobráci Němci, kteří pustili k moci Hitlera a to všechno dovolili, kromě jiných zvěrstev vyhubili až 6 milionů Židů, celých rodin včetně dětí. Rusové za cenu nesmírných obětí vyhráli válku, někde hromadně páchali násilí na ženách, nebrali zajatce. Ale i z několika (?) tisíc německých zajatců z prvního Dne D invaze se jich několik set ztratilo, a těžko to bylo tím, že by utekli. A to byli mnozí civilizovaní spojenečtí vojáci ve skutečné válce jeden jediný den.
     Klíčema cinkalo spoustu lidí o sametové revoluci, horší bylo tehdy vidět dopředu, co víme nyní. Těžší bylo se postavit činem proti šéfovi, který tuneloval prosperující podnik. Na zpětné kecy v diskuzi jak to mělo být, máme všeodborníky, jednoho i tady.
     Hrabal se rozhodně nestyděl za to, že je Čech, žil tu a nebál se psát tak, že mnozí v jeho díle mohli najít kus sebe sama. Vy jako citátolog se nacházíte stále, jak už jsem psal, za chvíli budete moci citovat sám sebe.

    15. Ba ne. Jistota vhledu nikdy není a už vůbec ne jistota vhledu na nějaké téma, které by si člověk přál. I když se nechá někde zavřít. Takže pochybuji, že pan Staněk tady trochu lže. To je pouhá domněnka.
     Člověk může pouze plavat s díky za to, co má, co případně přichází ve vhledu,….

    16. Ad.: „Takže pochybuji,…….

     Pochybuji, tedy jsem.

     Matko, správně. Pochybovat je lidské.

     Venda

    17. S tím šly duše i duch do těla, aby zjistily, co je to pochybovat, toužit,… být lidmi.

    18. A na své pouti pozemské se „pouze“ rozpomínají, kým jsou.
     Někomu je vhled dán, jinému nikoliv. Je-li přece jen dán na prosbu, na téma,… mi není plně dáno, ale vyloučit to nemohu. Ano, čím jsem neprošla, mohl projít jiný. Opravuji tedy svou původní domněnku :-)

    19. Jistota, matko, je v našich končinách stvoření vskutku jen jedna. Smrt.

     O vhledu se můžeme intelektuálně bavit dlouho. K ničemu se nedostaneme.

     Za mne sdělím – primární je síla duše /kdo ji zná?/ – jak, proč a kde se na ni hrabe intelekt – rozum? Transcendentní spojení individuálního / zdejší úrovně / s univerzálním. Toť ty příslovečné dudy a nebe, ne? Pan Staněk jen upozorní na příslib „chodu budoucnosti“.

     A kdo neví, může přidat i verše.

     Venda

    20. Za sebe nesdělím nic, protože to, co popisujete, bych neuměla vyvrátit, ač to cítím jinak.
     Pan Staněk moudře upozornil na chod budoucnosti. Ono totiž nic jiného nezbývá, pokud člověk do budoucna nevidí, než dočkat času, jako husa klasu.
     Ale pokud někdo do budoucna vidí, tak moudře mlčí, neboť proč někoho vystavovat budoucnosti, kterou má sám na vlastní kůži poznat, až nastane pravý čas, neboť každý má dorůst sám. Pak to má smysl.
     Jó, veršů se Vám zachtělo? Tedy proč nepíšete?
     Je to i dobrá maska.

    21. Snaha vytvořit z historické skušenosti nebo dokonce z psané (manipulované, prefabrikované) historie závěry kauzálního typu je otrocky naivní, protože psaná historie podstatu historických změn úmyslně zamlčuje a manipuluje (historii píší poskokové vítězů, aby se jim zavděčili) a osobní historická zkušenost je silně individuální (ovlivněná výchovou v rodině, úrovní vzdělání a osobními traumatickými zážitky a intelektem probanda). V obou případech (nejčastěji jediných dostupných) klouže člověk po povrchu vněmu či popisu událostí a nemá schopnosti a data k nahlédnutí do kauzality. Důsledkem je tato probíhající diskuse, na které si cením pestrosti názorů, slušnosti prezentace a účasti širokého spektra probandů (zejména těch dříve narozených – já jsem ročník 1948) a nepředpokládám, že se dopracuje podstaty (snad nějaké míry souznění).

    22. Přiznávám se, že slovo proband bylo pro mne až do teď zcela neznámé. Slovník cizích slov říká :

     proband = jedinec, který je předmětem zkoumání

     Dosadím tento význam do Vaší věty : /vynechávám dvě sdělení v závorkách /

     Snaha vytvořit z historické zkušenosti nebo dokonce z psané historie závěry kauzálního typu je otrocky naivní, protože psaná historie podstatu historických změn úmyslně zamlčuje a manipuluje a osobní historická zkušenost je silně individuální (ovlivněná výchovou v rodině, úrovní vzdělání a osobními traumatickými
     zážitky a intelektem jedince, který je předmětem zkoumání )

     A ještě jednou jste slovo proband použil, opět dosadím jeho objasnění :

     Důsledkem je tato probíhající diskuse, na které si cením pestrosti názorů, slušnosti prezentace a účasti širokého spektra jedinců, kteří jsou předmětem zkoumání….

     Zvláště tato druhá věta sem přináší zcela logický můj dotaz. Kdo jsou ti jedinci /tady /, kteří jsou předmětem zkoumání = probandi?

     Nějak jsem to nepochopil. Asi jsem trulant.

     Díky za objasnění.

     Venda

    23. ad: Kdo jsou ti jedinci /tady /, kteří jsou předmětem zkoumání = probandi? Nějak jsem to nepochopil.
     ________ A když Vy si druhé „testujete“, tak je to OK, co? Chuděra Karel byl z toho docela „vyšinutej“ a mimo jeho chápání. A mně jste u prdele. Ostatně jako každej jinej trotl, trulant.

     ad:Asi jsem trulant.
     ______ asi, asi…

     „Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“

    24. Pane Staňku, nebudeme se hašteřit, prostě víte, že :“že realita je vícerozměrná a my nevidíme normálně do některých dimenzí reality, kdežto Heřt a spol ví, že existuje jen 3+1 rozměrná hmotná dimenze, spojená s atomy.“
     Dále píšete ( podstata člověka):“že je hmotná Zemanovou terminologií idiot, Ježíšovou pošetilý.“
     Jak radíte nebudeme předbíhat, třeba o té vícerozměrné realitě něco napíšete, a tím se sám zařadíte do nějaké úplně jiné kategorie. Nerad bych někdy v důchodu skončil ve vícerozměrné realitě, on bude problém slušně si žít i v realitě 3+1 (kuchyně , obývák, ložnice + koupelna a záchod). A to nepočítám a Alzenheimerem, který soustu věcí schovává po bytě, nakonec i to WC. Největší šanci na Alzenheimera prý má krevní skupina AB.

    25. Umístění trezoru a výzva ke stanovení jeho obsahu – hmmmmmmmm. Problém je v tom, že kdo dostal dar vhledu, tak ví, že ten není určen ke kupčení a k „zhovadilému“ použití. To by ten dotyčný také mohl o ten dar přijít za jeho nepřístojné užívání.
     Př.: znám dítě, které mělo dar vhledu do minulých životů lidí – protože však s tímto darem „nehospodařilo“ pokorně, po několika letech jeho užívání došlo k odebrání této schopnosti

     Sysifovci se svým výsměchem všemu „natírají“ sami. Kdysi také nejdřív např. nebylo věřeno, že Země je kulatá … časem bude pochopena řada jevů, u kterých tomu tak v současnosti není.

    26. Maxi, nic nebrání případnému vidoucímu věnovat odměnu třeba dětem z dětských domovů nebo na charitu. Tím by se nejen neumazal od těch hnusných peněz ale spáchal by krom zápisu do historie i dobrý skutek či po vendovsku řečeno vyleštil by si karmu.
     Takže dobrý pokus ale takové výmluvy jsou hóóódně trapné :)

    27. Lubko,
     nepochopení vládne světu. A nevědomost.

     Dar vhledu, mystický transport, nazvěme to jak chceme, je vskutku dar. Nezáleží totiž na vůli člověka, ale na Jeho Milosti.

     Zápis do historie? Proč? = Ego jak prase, že? Pro pocit výjimečnosti, ne?

     V čem by to měl být dobrý skutek? Ať Sysifos daruje tyto peníze dětem přímo a nepěstuje si vlastní pýchu.

     A vyleštění karmy? Karma se odžívá, člověk prochází se osudem, který si jeho duše v předchozích životech vytvořila, a to s pokorou, trpělivostí, láskou…. . Nekupuje se!

    28. „V čem by to měl být dobrý skutek? Ať Sysifos daruje tyto peníze dětem přímo a nepěstuje si vlastní pýchu.“

     Vendo,
     já vnímám život jako hru. Jestliže mi někdo hravě udělí titul Bl.B., já mu přece zase klidně hravě můžu říct obsah trezoru. Nemusí jít vůbec o ego ani o peníze. A jestliže pan Staněk vidí Bílou Horu, 1. světovou válku, Heydricha s Kubišem, Gottwalda v únoru, tak by trezor měla být hračka. Jinak je to kecka.

    29. Milan napsal: 23.12.2014 (8:02) „já vnímám život jako hru. Jestliže mi někdo hravě udělí titul Bl.B., já mu přece zase klidně hravě můžu říct obsah trezoru.“

     Potřebné je v tom pojetí života jako hry mít zakomponovánu zodpovědnost za své volby. Někteří ji mají zakomponovanou vědomě a řídí se podle toho.

     Toť za mě vše.
     Hluboké duchovní prožitky spojené s obdobím konce roku přeje Max.

    30. Pane lubko, brání. Dary bývají člověku dávány pro plnění nějakého konkrétního poslání. Jiné použití může být zneužitím daru.
     Drtivá většina lidí se svými schopnostmi nechlubí, avšak veřejná soutěž o uhádnutí obsahu skříňky je chlubení se případnými schopnosti. Prostě to rozpor je a neokecáte to Vy. Takže dle mého jsou Vaše výmluvy nepochopením duchovních souvislostí a hóóódně trapné.

 5. Zdravim Vendo,

  Vcera jsme si se zenou proplavavali nase tela v jednom teplem mineralnim pramenu https://www.scgov.net/WarmMineralSprings/Pages/default.aspx
  .. kdyz tu nahle slysim jednoho pana ( podle cepice na hlave jsem usoudil ze se jednalo o veterana jeste z 2.sv. valky) jak rika nahlas nejake pani ..
  “ prosim Vas,meli bychom byt kazdy den radi za to co mame,a ne si delat starosti o tom,co bychom chteli „…

  ..pani,co jsem tak vyrozumel,mluvila o politice a na neco si stezovala.Pan pak plaval od te pani pryc a kroutil hlavou.

  A tak mi ta veta porad zni v usich …

 6. Marťasi, máte pravdu. člověk by mohl a nebo měl, při uvědomění si té „nicoty“ problémů, vždy mávnout nad čímkoliv rukou a plavat s díky za to, co má, radostně dál.
  Venda

 7. Jsou to zajímavé věci, mezi panem Staňkem a sdružením Sisyfos, když si to jeden najde. Nepřikláním se ani na jednu stranu a to z důvodu, že duchovní výklady pana Staňka mi přijdou zavádějící. Jinak má samozřejmě pan Staněk pravdu v tom, že duchovní realita je nadřazená té hmotné.

  Osobně bych se chtěl zeptat pana Staňka, co to je ta Akášická kronika, ve které to všechno „čte“. Už jsem ten název vícekrát slyšel a tak si myslím, že výklad od někoho povolaného by neškodil.
  Pokud to tedy není tajné, v tom případě bude muset stačit Google.

  1. Dejme tomu planetární záznam všeho. I tohoto. Zkuste se tam naladit a přesvědčíte se o tom.

   Jo a veršíčky:
   „…Zlatou tužkou píší andělé
   v jedné knize vzácné.
   Co mi tam zapíší?
   Co Vám tam zapíší? …“

   1. Matko,
    díky za snahu o vysvětlení. Pan Staněk je asi zaneprázdněn. O Akášické kronice nic nevím, každopádně vůbec nemám potřebu ani touhu se tam nalaďovat, když vidím, co tam čte pan Staněk.
    Znám jinou „kroniku“, Pán Ježíš Kristus ji nazývá „univerzalita povšechnosti“ a není to ani tak kronika, ale pro představu něco jako pokročilý archiv, navržený podle nejmodernějších technologických postupů. Slouží k uchování všech poznatků jsoucna a bytí
    až na věčnost. Obsahuje mimo jiné složku, která se týká jsoucna a bytí negativního stavu, ve které jsou zaznamenané všechny dosud poznané aspekty negativního stavu. A neustále přibývají nové, podle toho, jak se mění stavy v duchovních světech, což se projevuje ve hmotě jako plynutí času. V Bibli se tahle složka nazývá „Jezero ohně a síry“.

 8. Inu, kdo ví, třeba pan Staněk chápe Akášu jinak než jsem ji popsala.
  A dále – pokud existuje kronika „univerzalita povšechnosti“, kde je i složka „Jezero ohně a síry“, třeba …. ba ne, nebudu spekulovat.
  Princip narození Ježíše přichází, ať již to byl kdokoliv, jakéhokoliv původu.
  A víc bych si nechala pro sebe.

  1. Matko,
   co se týče Ježíšova původu, je to jednoznačné. Božství bylo učiněno lidským, neboli Nejvyšší se vtělil do negativního stavu v těle Ježíše Krista.
   A tady je ten zápas mezi pseudotvůrci (lidské tělo) a Nejvyšším (Božský duch). Nejvyšší prokazatelně zvítězil a tak se to lidské tělo, Ježíš Kristus stalo Božským. Je to ukazatel cesty pro ty, co ho chtějí následovat.

   Takhle to popsal Swedenborg:
   Celý Pánův život byl neustálá pokušení a vítězství.
   Veškeré pokušení je útokem na lásku člověka; a pokušení je tak veliké, jak veliká je tato láska. Pokud pokušení nejsou útokem na lásku, nejedná se o pokušení. Zničit lásku člověka znamená zničit samotný jeho život, neboť láska je život. Život Pána byl láskou k celému lidskému pokolení; a ta byla tak ve­liká a takového charakteru, že nebyla ničím jiným než čistou láskou. Proti tomu, proti Jeho životu, byla dovolena neustálá pokušení, jak bylo řečeno, již od nejútlejšího mládí až po Jeho poslední hodinu ve světě. (…) Krátce řečeno, od Svého nejútlejšího mládí, až po poslední hodinu Svého života ve světě, Pán byl napadán veškerými pekly, která neustále přemáhal, podřizoval a vítězil nad nimi; a to pouze na základě lásky k lid­stvu. A protože tato láska nebyla lidská, ale Božská a pokušení jsou tak veliká, jak veliká je láska, je z toho zřejmé, jak těžké byly Jeho zápasy a jak veliká byla zuřivost pekel. Že tyto věci byly opravdu tak, vím s jistotou.

 9. Přeji všem diskutujícím i jen čtenářům na těchto stránkách příjemné prožití svátků vánočních, nejlépe se svými nejbližšími.

  Do nového roku všem pevné zdraví a mír.

  Venda

 10. Kdo má být oběšen,ten se neutopí…Tolik nadporučík Lukáš..A jeden zdroj měl zajímavou uvahu,že počet mrtvých za heydrichiády ODPOVÍDAL počtu mrtvých v případě vojenského odporu v roce 1939…Přičina a následek se muže oddálit,nebo změnit radikálně JEDINĚ vnitřní změnou člověka…

 11. Opět mi zmizel příspěvek s kterým jsem si dal velikou práci. Čtení s Cenzůrou je tomuhle webu také velmi podobné a blízké. Mazají se zde příspěvky podobně, jako když se hory zelenají. Pravděpodobně je provozovatel stránek členem strany Zelených. Dějinná fakta mluví však o tom, že když se mazají korektní názory lidí, neuvědomuje si Mazatel, že utiskuje společnost ve svém duchu, kde sděluje svoje postřehy přispěvovatel. Vnímám to jako úpadek Mazatele, který bude a chce otiskovat to co se mu líbí. Proto přeju při Vánocích mnoho zdaru. :-)

  1. „…Muslimové vraždí křesťany, uřezávají jim hlavy, přejíždějí je auty na ulicích, provolávají jim smrt, ale Babišovy servery razí multikulti agitku, ze které člověk zvrací. Nejsme extrémisti, nejsme náckové, máme jenom strach! Jak dlouho nám ještě bude český režim lhát o islámu?…“

   Řešení? Co nás čeká? Další střet civilizací? Jsme příliš křehcí, zchoulostivělí, nerozlišujeme,…

 12. ad: Honzo, divím se, když jsou Češi tak špatní, že tu ještě voníte.

  Říkáte, „divím se“? No tak to jste na dobrý cestě. Jak známo, filosofie začíná podle Platóna údivem a třeba se toho hendikepu a omezenosti v podobě „pro stromy nevidí les“, který je většině Čechům tak vlastní, konečně zbavíte. Vnímejte skutečnost, iluze jsou dobrý tak akorát pro blázny.

 13. ad: Proč? Ty jsi nečetl Ostře sledované vlaky?
  _____ Klid…-) Ať žijou všichni dobří rodáci a „na Štěpána bez Štěpána“!, ano?…-))

  _____Jsou skvrny které nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. (B. Hrabal)

 14. ad: Máte jako správný chlap šance na Manhattanu jako bankéř, v Silicon Valley jako informatik, v CERNu jako atomový fyzik, jako polárník v Antarktidě atd.
  _________ Taky mě občas někteří pomatení jedinci a blázni doporučujou a posílaj na Kubu…:-) Pardale, správnej chlap především není na prodej (viz např. třeba Kryl). Což je pro „správnýho Čecha“, pomatence a blázna vychovanýho ve Lži, lokajství a prodejnosti, nejen nepochopitelný, ale hlavně mimo jeho rozlišovací schopnosti vůbec. Nazývejme věci a jevy pravými jmény. Blázinec není méně bláznivý, když ho namalujeme narůžovo.

 15. Jaké probuzení.Lidé se dnes na Štěpána jako ovce vrhají do supermarketů.Češi milují konzum a neobviňujme z toho komunisty.Nesvalujme odpovědnost na druhé.Nikdo není víc slepý,než ten,který nechce vidět.

 16. ad: Nikdo není víc slepý,než ten,který nechce vidět.
  ______ Svatá Pravda!

  Lenost přemýšlet se za diktatury stává ctností, zatímco za demokracie se rovná hnilobě.
  (B. Traven)

 17. zase zavadejici kousek o Benesove „prechytraceni“ rusu.. O zadne prechytraceni neslo, ceskoslovensko ruska smlouva byla vysledkem zapadni zrady v Mnichove, tehdy bolsevicke rusko byl jediny stat, ktery nam nabidl pomoc.. dalsim faktem je, ze vitezstvi komunistu v  prvnich volbach byl vysledkem zapadni zrady.

 18. Docela zajímavé počtení, ale…Neutralita Rakouska byla dohodnuta již na Jaltské konferenci, byla to jedna z poválečných podmínek Rusů pro poválečné uspořádání Evropy, nikoliv rakouskými volbami vynucená záležitost, kterou by Stalin „musel přijmout“. Byla to součást „handlu“ o poválečné poměry v Evropě,které vedla zejména Británie, ve snaze udržet si svoje postavení koloniální velmoci.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference