mapa stránek || vyhledávání

Tomáš Keltner: Transformace vědomí 2

Prezentace druhé knihy Tomáše Keltnera o transformaci vědomí.

Ve druhé knize o transformaci vědomí se zabývám především mimosmyslovým vnímáním. Komplexní úvod do této problematiky obsahuje návody i příklady aktivace mimosmyslového vnímání. Stejně tak je detailně vysvětleno smyslové vnímání, jeho aspekty i způsoby využití při cestování časem. Nechybí zde popis práce s emocemi rozšířený o úvod ke komunikaci s přítomnými bytostmi.

tomas-keltner-transformace-vedomi-2Dalším velkým tématem jsou brány prostoru a brány času. Zde odhaluji informace i techniky vedoucí k cestování časem. Popisuji konkrétní postupy pro nahlížení na jiná místa v existenci, při vstupování do snů – do noční reality, stejně jako principy pohybu v jiných dimenzích. S tím souvisí výklad práce při terapii v regresi.

Mnohem hlouběji nežli v knize první pojednávám o víře a lásce, jejich podstatě a vlivu na lidskou bytost. Součástí objasnění mimosmyslového vnímání je objasnění symboliky druhého příchodu duše – příchodu skrze Otce, představujícího dovršení celistvosti lidské bytosti.

V knize dále najdete vysvětlení symboliky čísel ve stvoření světa. Objasňuji existenci i podobu andělů, stejně jako cestu sestupu vyšších entit do hmotnosti, do této reality. Tvorba reality, atributy tvorby i samotný přesun v realitě a dovednosti s tím související jsou obsahem další části knihy, kde popisuji principy svobodné tvorby reality, možné komplikace v praxi a limity, které je třeba vyřešit, včetně způsobů diagnostiky.
 

Připravujeme veřejnou přednášku spojenou s představením knihy. Termín konání 23.9.2010 od 19 hodin v Praze.
 

Ukázky z knihy

Již asi od čtvrtého roku si dítě samo umí určit, co je sen, a velmi rádo o nich vypráví. Naslouchejte svým dětem a věřte jim vše, co vám popisují.

Děti nelžou a nevymýšlejí si, vše, co říkají, je pravda.

Jen někdy z počátku neumí rozlišovat mezi jednotlivými realitami, kde se pohybují. Lhaní se naučí až od dospělých a je většinou součástí ega, tedy chtění a zisku (nedostatku). Toto je pro ně tím komplikovanější, čím nevědomější rodiče mají. Nevědomý rodič nevytváří konstantu, podle které se dítě při pohybu mezi realitami (nesprávně bychom zde mohli použít při pohybu časem) orientuje, že právě zde má své tělo, a tedy sem právě náleží. Jiné reality, tedy jejich navštěvování, mají smysl zkušenosti, nikoliv přesunu a setrvání tam. Což děti někdy zcela nechápou. Především děti s elementární genetikou vlastní bytosti mají často potíže s respektováním hrubohmotné reality. Tyto děti přinášejí do tohoto světa čisté frekvence citů, především lásku. Jsou zdrojem lásky. Jejich bytí, podobně jako podstata těla, bývá velmi křehké a tyto děti jsou hodny ochrany a doprovodu. Nejsou slabé nebo bezbranné. Jen jejich existence zde má hlubší smysl; rozpoznejte ho a spatříte anděly, kteří je doprovázejí. Bůh posílá své anděly, aby je chránili. Je to úžasná podívaná, pokud se vám podaří to vnímat. Tyto děti si vybírají rodiče, kteří mají velmi blízko k pochopení, k osvícení. Vzdávají se svých výšin, přicházejí ze svých světů a navracejí se zpět do stvoření, vstupují sem skrze matku a pozbývají tak svých schopností, které bychom nazvali asi kouzly. Vyprávějí nám o tom, a tak se tato fakta dostávají do pohádek jako příběhy. Tyto děti jsou blahoslavené a jsou pod ochranou samotného Boha, neboť blahoslavení jsou tito velcí, kteří se navracejí jako malí, aby tak povýšili tento svět.

Právě tyto děti přicházejí, aby uzdravily tento svět láskou.

Jsou to poslové z jiných světů, z jiných míst existence. Přicházejí, aby nám ukázaly směr, dodaly odvahy a inspirovaly nás v dalším konání.

Děti jsou ti největší mezi námi, ti nejmoudřejší.

Naslouchejte svým dětem, vnímejte, co vám sdělují. Jejich znalosti přesahují tento svět, tuto realitu. Jejich vnímání je čisté, je obtížné to vyjádřit slovy, proto to po nich ani nechtějte. Jen s nimi buďte a vnímejte je, ukážou vám věci, které jsou za hranicí rozumu. Vezmou vás s sebou na místa, kde prožijete nesdělitelné.

* * *

Číslo 9 je číslo formy plné moudrosti člověka. Je to číslo nejvyššího nepovýšeného celku 3, 3, 3. Je devět pravd. Je jich osm (nekonečno) a devátá (1 je Bůh) je všechny naplňuje, sdružuje v pravdu plnou, devátou. Pravdu skutečnou, pravdu boží. Tou je tvořen přechod do dalšího aeonu. Do dalšího věku bytí a tím se uzavírá den šestý. Den klamu a iluzí, neboť nemá stín moci nad světlem. Přesto nebo právě proto musel člověk nepovýšený poznat vše a tím mu byla dána i možnost stvořit démona Ďábla a utkat se s ním v sobě samém v podobě strachu a pochybností. Přemoci ho lze jen vírou, která vede k lásce a přijetí. Potom může člověk vstoupit do Nového světa (v čísle 10) a pochopit zpětně tvorbu dosavadní. Trojnost stínů, trojjedinost lidské bytosti nepovýšené i její čtyřjedinost v povýšeném stavu po příchodu skrze Otce.

Moc boží je jako oheň. A tři jsou ohně, které oživují lidskou bytost. Tělo, duše a duch. To jsou ti tři králové. Proto jsou tři ohně a tři vody v srdci (číslo 6). Proto je šest číslo člověka nepovýšeného. Nepovýšenost trojí, tedy nepovýšenost těla, duše i ducha je trojím číslem 6, trojím stínem, trojím poznáním bez Boha. Takový člověk je jako spící nebo mrtvý. Nepohybuje se (život) a vytváří stín (smrt). V jeho stínu je stejně jako on vše nehybné a mrtvé. Takový člověk ještě nepoznal Boha a není naplněn světlem. Tento stín je tím, co tvoří šelma (666), je Satanem. Tento člověk nemá nad tímto stínem moc. Jak jsem již uvedl, tak ale ani tento stín nemá moci nad člověkem. Takový člověk je pak zdrojem strachu a temna. Tato temnota může trvat dlouho, ale není noci, po které by nepřišlo ráno, protože ve hře je i Bůh. Uvedl jsem, že je vším a ve všem, proto není možné, aby nebyl i v takovém člověku. Bůh jako inspirace vejde cestou ducha a osvítí duši. Takto vstupuje světlo do světa a stín je naplňován světlem. Tento nepatrný pohyb přinese víru. Proto je víra zpočátku tak lehká, neboť přichází cestou ducha, která je v takovém člověku slabá.

Není však člověka bez víry, tak jako není těla bez ducha.

* * *

Lásku a víru nelze stvořit ani zničit.

K plnému pochopení tohoto výroku vede cesta vaším svobodným prožíváním a tvořením. Jsou to božské symboly moci a lidská bytost má možnost je prožívat a uvědomovat si. Elementální vazba vzniká na místě, kde došlo k narušení toku těchto sil lidskou bytostí. K odstranění a napravení tohoto stavu je nezbytné projít předchozími třemi pozicemi, které předcházejí stavu vědomé lásky a vědomé víry. Jsou to pochopení (porozumění), přijetí a odpuštění.

Tyto tři moci, které jsou velmi silné, společně stvoří čtvrtou moc, kterou je láska. Je to moc Boha a je mostem povýšení lidské bytosti.

Její projevení je zmrtvýchvstáním – druhým příchodem, který budeme popisovat jako příchod skrze Otce.

* * *

Je sedm věků, kterými prochází svět, a sedm je i bran těla člověka. Je sedm hvězd, které ze svého místa viděli tvůrci lidské bytosti. Sedmou hvězdou – jitřenkou – byl nazván ten, který přinesl světlo k lidem. Přišel ve znamení Panny a Měsíc mu byl přestupnou stanicí. Jeho záře byla nevídaná a větší než všechna světla světa. Tento Syn boží přišel, aby přinesl pravdu, ukázal cestu a lásku. Sedm je mostů povýšení, sedm je bran, kterými prochází člověk k Bohu. Každá z těchto bran se změní po příchodu skrze Otce. Každá, i ta, která obsahuje moc Boží – lásku, právě tu moc, která je označována za třináctou, za moc jednoty. Čtyřjedinost lidské bytosti vzniká naplněním trojjedinosti láskou, tedy smyslem bytí. Láska je inspirací prožívání. Láska povyšuje trojjedinost ve čtyřjedinost, která je jednotou. Jsou to čísla 1, 4 a 7, která jsou čísly světla. Tak jak trojjedinou lidskou bytost číslo jedna povýší v lásce v číslo čtyři, tak je povýšeno dvanáct číslem jedna v číslo třináct, tedy čtyři. Stejně je povýšeno dvacet čtyři starců tím jedním jediným, dvacátým pátým, který je v jejich středu, na trůnu. Těch dvacet čtyři rádců ale bez svého naplnění v tvorbě nekoná. To On je dvacátým pátým, je tedy sedmým. On je Synem člověka. Je v jejich středu, je jejich naplněním, je pravdou, cestou i láskou. Je světlem, je jednotou. V něm hledáte smysl a v něm ho nalézáte, v lásce a v jednotě. Tato moc je obsažena v srdci člověka. Uvnitř vás! V jednotě čísel 1 a 7, uprostřed, v rovnováze sil vody a ohně, uprostřed sil vzduchu a země tkví číslo 4, které je odpovědí na všechny otázky, tak jako je číslo sedm zastoupeno ve všem stvořeném. Láska je uvnitř vás. Vy jste láskou. Srdce je tím místem, kde se spojují síly ohně a vody, vzduchu a země tak jako živly světa. Tyto čtyři elementy v harmonii tvoří element pátý, lásku. V srdci, uvnitř vás je ta odpověď. Nehledejte ji venku mimo sebe – hledejte ji v sobě.

Zabývejte se sebou, to je jediné, na čem skutečně záleží.

Objevíte-li lásku, pak poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. To vše nosíte v sobě. První, čtvrtý a sedmý jsou tři a to je celek. Prvotní celek a v něm je obsaženo vše, co se týká cesty. Jeho povýšením v číslo 4 stvoříte most.

Cest je nekonečně mnoho tak jako pravd.

Bůh je osvětluje, je světlem. Jen on, světlo, nevrhá stín. Co je však ve hmotnosti, to stín vrhá. Most je světlem a cesta k němu je stínem. Člověk je sice jen jednou z cest, ale pouze člověk se může stát mostem.

Přes hmotu se stín dostává ke světlu a s ním se spojuje.

Proto se různé jemnohmotné bytosti (tzv. „duchovní průvodci“) snaží projít skrze lidskou bytost ke světlu. Nabízejí mnoho cest, ale žádný most!

Lidská bytost je nejblíže k Bohu.

Je tou hmotností, která stojí mezi stínem a světlem. Ona tvoří most povýšení. Ve své plné realizaci je totiž láskou projevenou, a tedy i mostem povýšení. Jako je cest nekonečně mnoho (8), tak je most jen jeden (1), toto tvoří plnou pravdu v čísle devět (8 a 1 je 9).

K mostu dojdete různými cestami, k povýšení jen přes jediný most. Jím je láska.

Řekl jsem, že světlo nevrhá stín. V tom je ukryta moc Boží, kterou vysvětlím. Božská moc, kterou jsem popsal v první knize jako moc ne-bojování. Proti moci Boha je všechno slabé. To on má moc nad světlem, on je světlem, je vším stvořeným. Všude, kam se podíváte, je Bůh, všude ho naleznete, budete-li hledat. Člověk nepovýšený vrhá stín, neboť je ve hmotnosti. Stín však nemá moci nad člověkem, ale ani člověk nad stínem. Jsou spojeni rozdělením božství člověka v dualitu. Dualita vznikla iluzí boha, nikoliv jeho vlastní existencí. Jeden nemá moc nad druhým. Tak jako nemá moc dobro nad zlem, tak ani zlo nad dobrem. Obojí je totiž klam. Moc nad stínem má jen světlo, Bůh. Kam přijde světlo, tam zmizí stín. Nedochází k boji, to je klam. Právě stín nejvíce potřebuje světlo, lásku. Proto k němu i světlo přichází. Proto Bůh volá tím nejmocnějším hlasem právě ty nejzatoulanější ovečky. Hledá ty nejtemnější duše, ne aby je soudil, ale povýšil. Každý si nosí jeho lásku v sobě. Proto i vy kleknete na kolena, až vám spadne ze stolu desátá mince a někam se zakutálí. Budete ji hledat a nepřestanete, dokud ji nenaleznete. Necháte těch devět mincí (symbolizujících plné vědění, poznání člověka) na stole a vydáte se pro tu jednu jedinou (symbolizující Boha). Stejně tak Bůh s nekonečnou vytrvalostí posílá své anděly k vám. Dává vám znamení, že na to nejste sami. On ví, že tu jste. Vždyť jste jím. Hledá vás tak, jako vy hledáte sebe sama. Poznává vás, a jste-li v moci stínů a strachů, pak vás svým světlem naplní a tak se i z nich stane světlo. Vzpomeňte, jak se Saul (Pavel) snažil zahubit v lidech víru v Syna božího Ježíše, vymítal ho z mysli, a pokud neuspěl, pak i z těla. Přinášel smrt a nalezl život, poznal Boha a změnil se k nepoznání. Přešel přes most na opačnou stranu, protože poznal lásku. Tak jako extrémní jang tvoří jin. Jakýpak soudce je Bůh? Ze svých nepřátel činí proroky! Naplňuje vás láskou právě teď. Proti moci lásky je všechno slabé. Vzpomeňte na příběh malého chlapce, jehož pět chlebů a dvě ryby nasytily zástupy. Je to příběh Syna člověka, který láskou sytí celý svět.

* * *

Číslo 8 značí nekonečno, je naplněním dvou komor srdce, tedy čtyř sil mužského principu a čtyř sil ženského principu. Srdce nese číslo čtyři, číslo světla a lásky. Jsou to čtyři elementy tvořící tuto realitu, tento svět. Tyto elementy povstaly z jednoty a na své cestě k vrcholu se rozmělňují v nekonečno podob všeho ve stvoření. Toto nekonečno je touto realitou. Jsou zde muži a ženy. Jejich srdce a víra se spojují. Ve spojení je jich osm. Toto číslo (osm) je symbolicky tvořeno plamenem (ohněm) a kapkou (vodou). Je jako chaos před pořádkem, jako klid před bouří. Osm jsou dva čtverce překryté a pootočené. To je nekonečno. To je pravá víra. Toto vše máme k dispozici. Nepřijmeme-li to, pak urovnáváním dělíme a zůstáváme stát nepovýšeni. Jen láskou spojujeme.

Láska je ten most, který pojí oba břehy téže řeky.
 

Tomáš Keltner
http://www.transformace-vedomi.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference