mapa stránek || vyhledávání

Tři principy, pro které jsou Češi stále husity

jan-husŽe to nejsou principy ledajaké, nějaké teologické tahanice o výklad něčeho, čemu stejně nikdo nerozumí, o tom nás poučuje způsob odlišení věcí lidských a božích. Názorně jej dokládá učený rabín Gamaliel v Evangeliu, kdy o Ježíšovi přibližně říká: „Kolik již tady bylo proroků a povstalců, a kdo o nich dnes po létech něco ví? Jestli bylo Ježíšovo poselství z člověka, bude rychle zapomenuto. Jestli bylo od Boha, marně proti němu budete bojovat!“ Tímto kontrastem výsledku historických dějů dal rada Gamaliel jakémukoliv člověku návod k odlišení subjektivních lidských představ od výroků a činů, které jsou nejméně částečně zakotveny v Pravdě. Neboli jinak řečeno v Duchu svatém (božím) nebo v objektivitě duchovních zákonů.

Tím, že šest století všemocná katolická církev včetně světské moci potírá odkaz Husova způsobu myšlení, a nepodařilo se ho vymýtit, lze považovat za prokázané, že jeho přístupy byly v něčem zakotveny v Pravdě. Existuje tolik teologů a vědeckých historiků, ale ještě jsem od nich nečetl přesvědčivý rozbor těchto Husem v Pravdě zakotvených principů. Vysvětlení sporu, jako že šlo o spor okolo „přijímání pod jednou či pod obojí“ nebo o požadavek asketického života duchovních, považuji za povrchní až naivní. Proto se o rozbor příčin přetrvávání Husova odkazu (neboli ducha) v českém národě pokusím jako nezávislý samouk.

Prvním nepochybným Husovým poselstvím a odkazem českému národu je požadavek zachování etického poselství křesťanství! Všechna náboženství jsou v podstatě pokusem „lidského rozumu“ o „i prostému lidu pochopitelný“ komplexní výklad světa a smyslu života jednotlivce v něm. S ohledem na posluchače musí být všechny „věrouky“ zjednodušené až naivní. Proto je jinak vysoce vyspělí autoři výkladů světa formují do tvarů legend, pohádek a bájí. (Odtud moudří vědí, že v pohádkách je více pravdy než v denním tisku.)

Kromě výkladu světa je další pravidelnou funkcí všech náboženství proměňovat život člověka z nudného každodenního souboje o přežití v existenci smysluplnou! (Jaký by byl nudný občanský rok bez svátků?)

Jan Hus si v době svého života povšiml, že v době přechodu éry od asketicky a mysticky pojatého gotického křesťanství k jeho renesanční podobě se z něho čím dál více vytrácí jeho etický rozměr. První oslabení etického apelu křesťanství nastalo ostatně při spojení světské a církevní moci za císaře Konstantina. Viz Petr Chelčický v traktátu „Sieť viery pravé“. Tu potrhali „dva velryba veliká, císař a papež“! Neboli tyto dvě instituce, moc světská a církevní oslabily Ježíšův etický apel, vsazený do původní židovské víry. V době nástupu renesance se toto oslabení projevovalo mimo jiné prodejem odpustků a posílením pocitu „zmocnění“ kněží k odpouštění. Absence etiky neboli opravdovosti a shody slov a činů začala ohrožovat věrohodnost křesťanství jako náboženství civilizaci formující. (Z téhož důvodu vzniklo před tím i vystoupení Mohamedovo.) Hrozilo, že se křesťanské náboženství promění jen na soubor pověr a prázdných rituálů. Jakmile toto směrování Hus zevnitř prohlédl, vystoupil proti němu celou vahou své osobnosti. A právě pro toto směrování se jeho duše napojila na vyzařování ducha Pravdy. Toto usilování dalo jeho slovům onu sílu!

Druhým nepochybným Husovým odkazem z Ducha je před koncilem neboli světem vyslovený požadavek na právo každého člověka na vlastní názor! (Včetně výkladu Písma svatého.) Tímto přístupem jeho vystoupení před koncilem neboli světem učinilo vlastně začátek konce skupinového myšlení! To byl stav komunity, v níž „právo na názor“ má jen hlava kmene či církve. Tím je na ni přenesena odpovědnost za veškeré chování členů církve, svědomí jednotlivce je nekompetentní. Za to má mít každý zajištěno „vplutí v lodi církve“ do nebe! (Za předpokladu poslouchání církevní vrchnosti.)

Neboli Jan Hus vyslovil na auditoriu světa požadavek přechodu k nové vyšší kvalitě duchovnosti a tím civilizace lidstva. Ta je postavena na poznání, že každý člověk je jednotlivě a individuálně odpovědný za své myšlenky a činy před Bohem! Žádná finančně a poslušností církevní vrchnosti honorovaná rozhodnutí údajně Ježíšem pověřených k odpuštění přestupků na „druhé straně života“ neplatí! Jakmile duch člověka opustí tělo, nevplouvá do záhrobí na „lodi církve“. Jen Ježíš sám vpouští ducha zemřelých do své záhrobní úrovně, do svého „království“! Na to musí mít odpovídající lehkost, kvalitu. Tváří tvář Světlu žádná „legitimace“ pozemské organizace či dokonce koupený odpustek nemá cenu! To vždy platilo a platí.

Od tohoto prohlédnutí stavu věcí, většinou formou osvícení, došli Wycliffe, Hus a mnozí jiní (také já), k poznání skutečného stavu věcí duchovních: hlavou pozemské církve není za hlavu se deklarující papež, ale jen a jen Ježíš Kristus sám! (Ježíš: „Já jsem s vámi až do konce světa!“) Uvedené je třetím poselstvím Jana Husa, které odcítil z Pravdy. A ono jej učinilo „v duši národa nesmrtelným“. „Zapečetil“ jej tím, že za toto přesvědčení obětoval svůj život. Skrze tuto oběť Jan Hus nepochybně vstoupil do Ježíšova království.

kristusI podle mého vnímání není viditelná církev totožná s tou skutečnou. Ježíšova církev na zemi se skládá z lidí, kteří přijímají duchem (intuicí) duchovní a vitální vyzařování Zdroje. Odtud uzdravování z víry. Tomuto Zdroji osobně říkám „kosmický princip Krista“. Je to Stvořitelem ustanovený vzor muže a ženy, který pomáhá najít cestu duším v těle, neboli lidem putujícím hmotným stvořením. Osobně jsem přesvědčen, že ti, kteří Ježíše a jím vyslovené etické zásady milují, a obětují v pozemském životě něco pro Boha, dočkají se nepochybně s Ježíšovou pomocí setkání se Světlem po smrti svého těla. Neboli pak uvidí, že i za života byli členy jeho společenství, ať si toho byli či nebyli vědomi. A již se do nového těla zde na zemi nenarodí. Živočišný život žijící také nejsou zatraceni. Podle mého vnímání takoví dostanou možnost reparátu života prostřednictvím „reinkarnace“ a opětovné možnosti objevení průvodcem stvoření, Krista. Jsem přesvědčen, že do věčnosti nelze vstoupit bez pomoci Ježíše, který provádí nejen na zemi, ale i záhrobím.

Takže Jan Hus za cenu svého života, jinak by si toho nikdo nevšiml, umožnil zveřejnění těchto duchovních pravd:

 1. Těžiště křesťanství není v rituálech, ale je v etickém pojetí způsobu života.
 2. Každý člověk má právo na vlastní názor neboli na individuální svědomí.
 3. Hlavou neviditelného pozemského křesťanského společenství je Ježíš. (Církev pouze napomáhá poznání a žití jeho poselství.)

To, že tyto pravdy pochopili v Evropě Češi jako první, mě naplňuje hrdostí. Přetrvávání masy těch, vlastně „husitů“, kteří v českých zemích uznávají výše zveřejněné principy, je znakem toho, že jsme stále duchovním těžištěm Evropy. Pouze doba se změnila. Dnes se nebojuje za pravdu cepy, ale odoláváním ohlupování materialistů a scholastiků a vlastním duchovním úsilím. Úsilím o lepší mezilidské a duchovní poznání. Neboli o přiblížení chování a myšlení, které je milé Bohu.

Jsem přesvědčen, že Jan Hus je nejen největší český hrdina, ale že bude spolu s mnoha svatými, dokonce i proroky jiných náboženství, jedním z učitelů duchovnosti obnovené církve. Jen ta může lidstvo posunout do žití nové vyšší civilizace. Ta bude tím druhým příchodem s mocí (skrze poznání). Kdo bude něco vědět za šest století o minulých a dnešních „koncilových otcích“ a vědeckých analyticích Jana Husa? Duch věčnosti promění jejich „učenosti“ a vědeckosti v prach země. Českého kazatele ale budou znát lidé i za dalších šest století.

Na těchto na institucích a hodnostech lidí nezávislých společenských procesech může každý vidět, jak „vane Duch věčnosti (svatý)“! Jeho nepředvídatelnosti jsou podivné jen v našich očích, protože jsme nadměrně uvězněni v pozemsky zneužívaném rozumu. „Více pohledu z hlediska věčnosti“ na život by nám poradil „starý husita“ T. G. Masaryk.
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.6
hlasů: 14
Print Friendly, PDF & Email

143 komentářů

 1. Když už se tady diskutuje také o té transformaci, mám k tomu pár věcí. Transformace znamená přeměnu, přetvoření.

  Nové zjevení k tomu říká toto (jako první, než všechny ty kecy kolem toho vypukly):
  přirozenost Boží se změnila, lidské tělo Ježíše Krista bylo zkříženo a vpojeno v původní přirozenost Nejvyššího, vznikla nová přirozenost Boží, která má jméno Pán Ježíš Kristus.

  Všechno ostatní se musí k této nové přirozenosti přizpůsobit a to podle řádu Stvoření, tedy z nitra až úplně navenek a to v tomto pořadí:
  1. pozitivní stav: a. duchovní světy
  b. duševní světy
  c. hmotné světy
  Transformace v následném světě nemůže plně započít bez dokončení transformace v nadřazené dimenzi.

  2. zóna vymístění (má okopírovanou strukturu) pořadí může být obráceně, neboť je to pozice vzhůru nohama

  3. planeta Nula (naše planeta)

  Jednotlivé kroky jsou oddělené, přesto způsobují souvztažné reakce ve smyslu vyšší kvalita v pozitivním stavu, víc nenávisti a násilí ve stavu negativním a samozřejmě větší zmatek a polarizace na planetě Nula, kde jsou přítomny oba stavy.

  Doporučuji každému, aby si nedělal žádné iluze o transformaci na naší planetě, má a bude mít charakter transmogrifikace, tedy postupné odebírání dobra a pravdy. S tím by měla pozitivní posádka na planetě Nula počítat. Ušetří si mnohá zklamání a iluze.

 2. Nějaké informace k té tzv. Akáše podle Nového zjevení:

  zajisté něco takového v hlubinách sentientní mysli existuje. Podle Nového zjevení to informační pole má tři stupně, v těch třech oddělených, diskrétních dimenzích. To první souvztaží s duchem ve smyslu povšechném, druhá souvztaží s duší ve smyslu individuální skupiny, třetí s tělem ve smyslu konkrétního jedince.

  Má to i této struktuře odpovídající názvy:
  1. universální vědomí
  2. nadosobní zkušenost
  3. individuální vědomí

  Akáša podle toho, jak ji lidi chápou a vykládají přísluší k bodu 2, nadosobní zkušenosti, tedy zkušenosti a znalosti jedné skupiny, v tomto případě lidí z naší planety, od počátku až po dnes.

  Ovšem pozor, tato oblast nadosobní zkušenosti zahrnuje pouze poznatky dobra a pravdy naší planety. Má na nás cca pětiprocentní vliv.

  Existuje v nás zfalšovaná pseudomysl, která má okopírovanou strukturu a shromažďuje všechny poznatky negativního charakteru. Má na nás ten zbytkový, dominantní vliv.

  Akáša tohle nerozlišuje a to je chyba. Navíc ještě existuje záznam všeho dění v negativním stavu a především dění na planetě Nula, pro věčné poučení o tom, co si sentientí bytosti nikdy nemají volit.
  A co že si to vlastně nemají volit? Popřít, že zdrojem jejich života a vůbec všeho byl Nejvyšší, momentálně Pán Ježíš Kristus.

  V Bibli se tento záznam nazývá jezero ohně a síry. Tam skončí veškeré poučení o negativním stavu, pro věčné poučení případných budoucích zájemců, jaké to asi bylo. Všichni v tom zúčastnění (herci, kteří se svojí rolí plně ztotožnili), budou pod vlivem okolností spaseni.

  Nový cyklus času vejde do svého projevu, oproštěný od aktivovaného negativního stavu. Navíc dojde k jednoznačné shodě všech relativních bytostí v té volbě, že každý může odmítnout svého Stvořitele. Bude odebrána z univerzálního vědomí, protože následky a důsledky této volby budou zkušenostně známy, ověřené a zobrazené pseudoživotem na naší planetě. Nikdo už to nikdy nebude chtít zažít.

 3. Celkem zajímavý odkaz je na ten Budapešťský klub. Je tam zřejmá vazba na světovou elitu a tak trošku na ideje, kterými se řídí. Se zájmem jsem si pročetl jejich ideové zdroje a já z toho vnímám, že mají strach. Projevuje se to různě, až po maximálně zevní vyjádření strachu v podobě soukromé armády a všelijakých pevností a bunkrů.

  Ten jejich strach má své opodstatnění a kdo se pozorně dívá, musí to vidět stejně jako elita. Náš svět v současné podobě je dlouhodobě neudržitelný, momentálně se nachází těsně nad propastí.

  Řešení přijde, to nemusíme mít strach, bude ale z pekel, od architekta toho světa vezdejšího. Bude to na chvíli, nakonec se to zhroutí i jim, tedy pseudotvůrcům. Vznikne z toho však přecenné poučení o povaze negativního stavu.

  1. To už si Jan Hus myslel, že je doba konce a hej, dalších šest století a nic.

   1. Matrixi,
    to máte možná pravdu s tím Husem. Konec konců, permanentně někdo očekává poslední dny.

    Ovšem Pán Ježíš Kristus sdělil všem kteří jsou ochotní poslouchat, že závěrečná fáze tohoto časového cyklu se započala těsně před vánocemi 1987. Ta transformace, která momentálně probíhá někde v pozitivním stavu je to stejné jako druhý příchod Pána Ježíše Krista.

    Může to trvat ještě dlouho, to záleží na všech zúčastněných, jak rychle se přizpůsobí nové přirozenosti Boží. Co je známo třeba z Bible, že dny budou zkráceny, nebo z Koránu, že den bude jako doba než shoří palmový list. Samozřejmě jde o vnímání času, neboť mimořádné události se podle všeho budou valit jedna za druhou jako velká voda.

    Až to doběhne na naší planetu, bude konec. Celkem pěkně je to popsáno v tom proroctví slepého mládence i když je psáno duchovním jazykem souvztažností, který umožňuje různé výklady, což je v pořádku, budoucnost není pevně daná, určitou základní osnovu ale má:

    44) Nepotrvá to déle, že je potřeba, Amen říci.
    45) Divoký lev hučí přes Zemi.
    46) Ptáci smrti ječí na nebi.
    47) Ó vy mocní a násilní, vy budete menší než chudý pastýř.
    48) Kdy to přijde? Bude to dlouho trvat a hodně vody proteče Vltavou. Od nás nebude nikdo nic vědět a pastýř vrazí svou hůl do země a řekne: Zde stála Praha. Když to ale přijde, pak to sjede jak blesk do shromaždiště mravenců a ono to neušetří ani toho pastýře.
    49) Přes Zemi přijde nový věk, který bude nazván zlatý.

    1. A co ti, kteří se nepřizpůsobí? Nebo snad chcete naznačit, že všichni budou přinuceni se přizpůsobit???

    2. A v čem všem se mají přizpůsobit? Jak se to přizpůsobení má konkrétně projevit?

    3. Deny,

     v pozitivním stavu všichni se přizpůsobí, působí jim to nejvyšší radost a potěšení. Přesto se to ve hmotě projeví jako určité období času, než ten proces proběhne. Stvoření je obrovské a navíc má ty tři oddělené dimenze, duchovní, duševní a hmotnou, kde každá následující je obrazem a rozšířením té předešlé nadřazené. Takhle já to chápu.

     Jak to bude probíhat v negativním stavu, kde to nemůže započít dříve, než bude dokončena transformace pozitivního stavu, těžko říct. Negativní stav je stav, který se protiví všemu pravdivému a dobrému. Tady nelze nejspíš jinak, než že když něco uděláte blbě, dostanete facku, obrazně řečeno. Na někoho facky platí, na někoho ne.

     Těm zatvrzelým, na které facky nebudou platit nakonec po všem tom utrpení, bude otevřena nejniternější duchovní mysl a oni si uvědomí zrůdnost svého jednání. Je zde potenciální možnost, že i tak ten jedinec odmítne. V tom případě přítomnost Pána Ježíše Krista v takovém jedinci bude odebrána a nadělena někomu jinému novému. Ten jedinec se stane nicotou.

     Na naší planetě se všechny tyhle děje budou zobrazovat nepřímo, jako souvztažnosti. Lidský život řídí z 95-ti procent negativní stav, o facky nebude nejspíš nouze. V jaké je to momentálně fázi nevím, klidně je možné, že transformace pozitivního stavu byla dokončena 21.12.2012. Nebo taky ne.
     Až to doběhne až k nám, bude konec, protože naše planeta představuje nejzevnější všeho a tedy konečnou stanici. Dál vlak nejede.

     A v čem že se to mají přizpůsobit?
     Ve vnímání přirozenosti Boží. Ne že by se nějak zásadně změnila ve smyslu podstaty, ale změnila se ve smyslu projevu vzhledem k relativnímu Stvoření.
     V době, kdy Ježíš Kristus chodil po této planetě platilo, že Bůh je duch a ti kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu.

     Toto platí i dnes, ovšem nově je Bůh i tělo, na které si můžete sáhnout, obejmout, pohovořit a podobně. Je to neuvěřitelné, ale v tomhle spočívá podstata té změny. Tohle je ta událost, která otřásá
     základy stvoření a bere vítr z plachet negativnímu stavu. Negativní stav je založen na zevnějšnostnech a tam Bůh nebyl. Pán Ježíš Kristus tam je a tak ho negativní stav nemůže popřít.

     No může, ale potom je to zjevná nepravda, do očí bijící.

     Přece jenom je rozdíl, když někoho znáte jenom z vyprávění, nebo se s ním osobně setkáte. Co je na tom zvláštní, že Pán Ježíš Kristus bude mít pro nás prvky našich představ o Něm/Ní. Skupina Ho /Jí bude vnímat nejspíš jako souhrn všech představ té skupiny. Každopádně nebude hořící keř ale člověk, žena nebo muž, běloch, černoch, indián, asiat, blonďák, zrzek, brunet, malý, velký, tlustý, tenký, modrooký, hnědooký, zelenooký, jak je libo dle svých představ.

     Osobně bych rád viděl Pána Ježíše Krista jako ženu, ale bohužel, pořád se mi tam dostává obraz Ježíše Krista, když chodil po zemi, jak je zobrazován různými umělci.

    4. Díky za podrobný popis. Budu o tom přemýšlet. Do značné míry to se mnou souladně rezonuje, jen nevím, proč bychom si Pána Ježíše Krista měli představovat jinak než jak pobýval na Zemi a nevím, čemu přesně říkáte, že na Boha si můžeme sáhnout. Máte snad na mysli někoho zcela konkrétního?

    5. A ještě dotaz – co přesně to znamená, že jedinec se stane nicotou? Popisuje to NZPJK přesněji?

    6. Deny,

     to co se tady snažím nastínit je budoucnost, jak je popsána v Novém zjevení. Pán Ježíš Kristus bude zcela něčím konkrétním, jako třeba Váš nejlepší přítel. On/Ona je momentálně stejně vždycky s námi, jenomže skrytě, v naší nejniternější duchovní mysli, což si zrovna lidi vůbec neuvědomují, někteří možná částečně ano. Ten nový stav umožní, že když si budete přát, objeví se zcela fyzicky vedle Vás.

     Takhle já to chápu a je jasné, že každý má toho svého Pána Ježíše Krista ve svém nitru a nikdy to nebylo jinak. Ovšem zhmotnění svého vztahu s Ním/Ní přinese úplně novou a nikdy nepoznanou kvalitu života. Tohle platí i pro duchovní a duševní světy, neboť i tyto stavy mají svoje zevní vyjádření, kde prostě hmatatelná zkušenost Boha nebyla a nová přirozenost Boží tohle umožňuje. Navíc se nastiňuje, že Stvoření nebude nadále fungovat ve třech oddělených dimenzích jako dosud, ale vše bude sloučeno v jeden celek. Samozřejmě až se odstraní ten „rakovinný nádor“, negativní stav.

     Tohle všechno zahrnuje nová přirozenost Boží. Poznávání její podstaty se bude týkat mnoha eónů v budoucnosti. Tedy obsahu budoucího života nás, relativních sentientních bytostí.

     Co se týče nicoty, nevidím v tom problém. Prostě si přestanete uvědomovat sebe a všechny Vaše zkušenosti budou ztraceny. Původní nadání od Pána Ježíše Krista bude darováno někomu jinému, novému, který s tím naloží jinak, neboť poznatky o negativním stavu budou všeobecně známy a přijaty.

     Pokud by měl být život na naší planetě normálním stavem, radši bych se stal nicotou, je to hnus prožívat takový život, kde se musí neustále něco předstírat, aby jeden přežil. S tímhle já mám konkrétní problém, nemůžu si dělat co mé nitro chce, omezení a mantinely jsou úplně všude a otevřeně sdělit svůj vnitřní obsah zavání tím, že mě zavřou do blázince. Tak to tady prostě je, ti „normální“ v tom vidí svoje ohrožení. Takhle důmyslně to má negativní stav ošetřené.

     Nicota se nazývá v Novém zjevení Limbo. V podstatě ateisté počítají s tím, že po smrti těla se stanou nicotou.

    7. Díky. No tak na tu větší blízkost a „zhmotňování“ Pána Ježíše Krista bych se těšil také.
     A podle NZPJK to vypadá, že už nikdy nikde nebude povolen negativní stav v praxi? Že poučení z něj bude dostatečné, a proto již nikde ve stvoření se nebude opakovat? To by byla docela zásadní informace, pokud ji NZPJK říká.

    8. Rád bych se ještě zeptal, v kterém roce bylo učení NZPJK uveřejněno v originále?

    9. Deny,

     Negativní stav po zkušenostním poznání nebude uložen k ledu,jako to bylo před jeho aktivací, kdy byl něco jako dravé zvíře zavřené v kleci.

     Celé Stvoření po zkušenosti dojde k jednoznačné shodě odstranit tu ideu POPŘENÍ Pána Ježíše Krista jako zdroje života a všeho pozitivního z univerzálního vědomí. Na základě zkušenostního poznání ta idea popření bude odhozena a tedy to dravé zvíře i s klecí bude odhozeno a stane se nicotou. Spravedlivě vzato, nemůže být odhozeno něco, o čem se nic neví a v čem nepanuje jednoznačná shoda.

     Nebude tudíž v budoucnu ani útočit na mysl, natož aby se stal realitou, nebo praxí, jak píšete.

     Případný šťoura bude odkázán na jezero ohně a síry, kde si bude moci všechno ověřit. Tam bude kompletní záznam všech hnusáren negativního stavu, navíc se bude moci plně ztotožnit se zkušenostmi konkrétní osoby.

     Takhle nějak se o tom píše v Novém zjevení.

    10. Deny,
     nevím přesně, poselství přicházeli postupně od roku 1982 až po devadesátá léta. Ne všechny knihy jsou přeloženy do češtiny, nebo o těch překladech nevím.
     Hlavní kniha, tedy Nové zjevení Pána Ježíše Krista byla přijata v prvních pěti měsících roku 1988, dodatek v červnu 1989.
     Kopíruji:
     Redakční práce na této knize byly ukončeny dne 22. dubna 1992 v 4:17 odpoledne (16:17) v Santa Barbaře, Kalifornie, U.S.A.

    11. Deny,

     možná jsem neodpověděl na tu otázku, jak se má transformace konkrétně projevit u
     jedince, momentálně se nacházejícího na planetě Nula.

     Podle mě uznat fakt, že Božství bylo učiněno lidským v Ježíši Kristu, následně to Božské lidství bylo učiněno Božským, procesem zápasu s pokušeními negativního stavu, kde se Ježíš Kristus nenechal oblbnout nepravdami negativního stavu.
     A nakonec uznání vpojení prvků toho lidského těla v Absolutní přirozenost Boží, čímž vešel do jsoucna a bytí zcela nový duchovní stav, který má jméno Pán Ježíš Kristus.

     Prostě tohle je ta podstata a kdo to neuzná, nebude mít v sobě pravý život. Jinými slovy, nebude-li kdo jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebude mít v sobě život. Syn člověka je to lidské tělo, ta hříšná nádoba, do které vstoupilo Božství, zcela ji ovládlo, vzalo si ji s sebou, úplně ji předělalo a vpojilo ji ve svoji Absolutní přirozenost. Tohle se nedá pochopit, aniž by se přečetlo Nové zjevení.

     Tohle je podle mě klíčové, to co se dělá následně se z tohoto odvozuje. S čím se taky musí začít je ta informace, že lidský život je výplod pekel, zfalšovaný život podle ukradených principů Boží tvorby. Pokud se tohle nepřijme, nebude to do sebe zapadat a skončí se u některého pseudopojetí, kterých je na této planetě mraky.

 4. Pardale, v článku http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008030006
  ste celkom pekne popísal problematiku celkovej hmoty a energie a poukázal ste aj na neviditelnú hmotu a energiu, ktorá tvorí 96 % a iba 4% je tá pozorovateľná z čoho „necelé 1% tvoří hvězdy, asi 1% mezihvězdná hmota a zbytek různá nesvítící hmota“. Ak píšete, že „Jen se konstatuje, že bez hmoty a energie myšlení neprobíhá“ – uvažujete aj s tou temnou hmotou a energiou? Ak áno, tak možno súhlasiť, ak nie, tak je Vaše tvrdenie sporné…
  Entity označované ako „duchovné“ tiež majú svoje jemnohmotné a teda pre nás neviditeľné telá a energiu o ktorej však takmer nič nevieme…

  1. Degone, temná hmota se projevuje gravitací, což je vlastnost hmoty. Temná energie se projevuje energií vedoucí k rozpínání vesmíru, projevuje se jako energie, kterou lze podle m=E/mc^2 přepočítat na hmotu. Temná hmota a energie tedy nejsou duchovní nehmotné podstaty.
   Pojem jemnohmota je něco. co vymyslela už chytrá horákyně. Není to hmota, ale je to jemnohmota s hmotou a energií.
   Takže nehmotné duchovno je hmotné nebo není?
   S akáši je to tak trochu jako s jettim, desetiletí se o něm mluví, před tím musel existovat desetitisíce let a nikdo ho neprokázal. Video s jettim byl člověk v jakoby opičí kůži a přiznal se k podvodu.
   Pravděpodobnost, že existuje jetti, jemnohmota a akáši se stále snižuje. Někdo by už na ni ( na to) musel narazit a serózně dokázat.

   1. ad. Pojem jemnohmota je něco. co vymyslela už chytrá horákyně.
    ——-
    Omyl.Poprvé jsem tento termín slyšela tady na Gnosis od stoupenců
    člověka,jménem Oskar Ernst Bernhardt.

    Ne nadarmo se říká důvěřuj,ale prověřuj.:)

 5. Degone,
  http://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
  http://pardalnet.wz.cz/PDF/16-tajemne-sily-vesmiru.pdf

  podstatu temné hmoty neznáme. Je především v centech galaxií a ovlivňuje gravitací vývoj tvaru galaxií. Dá se říci, že byla jako pojem vytvořena pro vysvětlení právě toho vývoje a konstantní obvodové rychlosti ramen od určité vzdálenosti.
  Podstata temné energie rovněž známa není, ale je ve vesmíru rovnoměrně a způsobuje zrychlené rozpínání vesmíru. Takže by se dalo laicky očekávat, že temná energie plyne z vlastností vakua ( třeba kvantové fluktuace vakua, to oblíbený závěr diskuze).V necelých 200 m3 vesmíru má být energie odpovídající hmotnosti 1 atomu vodíku ( asi 1,67E-27 kg) vypočteno podle m= E/c^2. Takže když zalehnete těsně s manželkou, tak Vám tam Stvořitel přistrčil k tomu trochu temné energie odpovídající 1 atomu vodíku.
  Rozpínání vesmíru odpovídající temné energii lze pozorovat stejně jako lze změřit konstantní rychlost otáčení ramen galaxií od určité vzdálenosti od centra, což odpovídá temní hmotě.
  Takže jsme u toho : nadhazujte , že stejně tak všemu neznámému u duchovna můžeme říkat akáši. Můj komentář: a kde jsou prokazatelné účinky toho jevu akáši? Až je dodáte, tak můžeme srovnávat s temnou hmotou a energií. Já prostě nechápu, jak by mohla temná hmota v blízkosti center galaxii ovlivnit myšlení na Zemi ani jak temná energie rovnoměrně rozptýlená všude as vesmírem se rozpínající mohla uchovávat nějaké pozemské myšlenky. No a jiné, než pozemské myšlenky nemáme, leda tu slavnou akáši nebo samotného Boha.
  Nemyslím, že by superrozbory Bible a dohady o přesnosti překladu něco podstatného přenesly. Jak říkal K.H.Borovský :“Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“ . Prostě krasořečnění o duchovnu a skutek utek.

   1. Pardale, aj ja som zabudol pripomenúť, že tú knihu E. Laszla „Věda a ákašické pole“ charakterizoval jej autor ako „Integrální teorie všeho“. A práve tento jeho pohľad je mi sympatický a blízky…

    1. Degone,
     https://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_László
     Mírně kráceno „Věda a Akashic pole: Integrální teorie všeho předpokládá pole informací jako podstaty vesmíru . Použití sanskrt a védské termín pro “ prostor „, Akasha , on volá Toto informační pole „Akashic pole“ nebo „pole“. Ten předpokládá, že „kvantové vakuum“ je základní energie a informační pole, které informuje nejen o současném vesmíru, ale i o všech vesmírech minulosti a současnosti (souhrnně, “ Metaverse „).
     Komentář : hmota se projevuje jako látky ( složené z atomů, částic) a jako fyzikální pole( ta mají silové účinky na dálku) Takže pole je materiální podstaty. Akaši pole zachycujíc vše ve vesmíru je ve sporu např. nepřekročitelností rychlosti světla, vševesmírné informace trvale existující v čase ( miliardy let) nelze shromáždit ani odebírat.
     Pokud tu knihu máte, tak něco z ní vytáhněte.
     Laszlo se mi jeví jako chytrý člověk, který se umí pohybovat na rozhraní vědy a také na tom vydělat.

    2. Pardale, reagujem na Vašu výzvu „Pokud tu knihu máte, tak něco z ní vytáhněte“ citátom zo str. 119, kde sa píše: „Jak jsme viděli v páté kapitole, ákášického pole spojuje skrze torzní vlny vakua předměty a události ve vesmíru neuvěřitelnou rychlostí – bilionkrát vyšší než rychlost světla. Interferenční vzory torzních vln tvoří hologramy na kozmické úrovni, hologramy hvězd a celých hvězdných soustav. Tyto soustavy se rozprostírají po celém vesmíru a spojují jednotlivé galaxie a ostatní makrostruktury“.
     To by malo stačiť k vážnemu zamysleniu…

    3. Degone, ano stojí to za zamyšlení, hlavně ta rychlost torzních vln ( které nikdo jinak nezná, nepozoruje se, neví se o nich nic) když je bilionkrát větší jak rychlost světla, prostě od počátku vesmíru ve Velkého třesku k nám za 0,014sekundy.
     Ani tak šíleně energii prostouplé jevy jako je přitahování se a srážka dvou kolem sebe obíhajících neutronových hvězd vedoucí ke gigantické explozi vede jen k přiblížení se rychlosti světla.
     http://www.aldebaran.cz/bulletin/2014_13_rgw.php
     „V reliktním záření pocházejícím z konce Velkého třesku (z období 400 000 roků) byl nalezen otisk reliktních gravitačních vln z období zlomků sekundy (10–35 s) po vzniku světa. ..
     Dvě neutronové hvězdy, které kolem sebe obíhají, ztrácejí energii vyzařováním gravitačních vln. Tím se nepatrně, ale měřitelně, mění perioda oběhu složek.“
     Ve vakuu se fotony s nulovou klidovou hmotností šíří rychlostí světla c =299 792 458 m/s. Světlo je elektromagnetické vlnění, pravotočivé magnetické pole generuje pravotočivé elektrické pole, obě kmitají kolmo k vektoru šíření. Takže vektor elektromagnetického pole se kroutí jako mokrý hadr, laicky řečeno světlo už torzní je.
     https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvBWv2jXVyD-pt0_wpLYMV_lwnhZ5fdpFbib-IQ8A4SlXS4EKW
     Degone, stačí, když při svém zamyšlení objasníte, jak bilionkrát větší rychlost než rychlost světla má torzní pole a co to to torzní pole je.
     Pojem hologram je často nadužíván.
     http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/457-holografie
     „Citlivost materiálů pro zachycení hologramu musí být vysoká: více jak 5000 čar na milimetr délky. Taková jemná struktura ale vyžaduje naprostý klid při záznamu, pohyb zaznamenávaného obrazce vzhledem k citlivé vrstvě nesmí překročit zlomky tisícin milimetru.“
     http://fyzika.jreichl.com/data/optika/2_vlny_soubory/image074.jpg
     K zázanmu holografickému je třeba přesné zařízení, v principu se jedná o skládání koherentního vlnění ( laserového) přímého a odraženého od atomů reálně existujícího tělesa ( tedy ne obraz nějakých po vesmíru potulných nehmotných myšlenek). K rekonstrukci hologramu je třeba rovněž přesné zařízení v principu opačné záznamu ( taky s laserem).
     Laser je světlo, pohybuje se tedy nejvýše rychlostí světla ve vakuu, pohybovat se bilionkrát rychleji, s tím bude mít v duchovnu potíž. Ve fyzice ne, tam je rychlost světla nepřekročitelná a lze to využít v teorii STR i je to potvrzeno praxí.
     Jak opraví přísloví asi arabské : koně lze dovést k vodě, napít se musí chtít sám. A to nepodsouvám jiné méně chápavé přežvykavce..
     Degone, o emoční inteligenci ( asi jste ji měl na mysli při spojení IQ a EQ) jsem psal několikrát a doporučují nepřekonatelnou knihu.. David Goleman: Emoční inteligence. Dala se stáhnout i na Uložto.cz

    4. Pardale, ďakujem Vám za svelý elaborát danej problematiky. ktorý považujem za veľmi seriozný a výstižný, ale stále sa nemôžem zbaviť dojmu, ža každý rozprávame o niečom inom. Vy hovoríte o vzťahoch a zákonitostiach ktoré sú determinované časom a priestorom, kde platí ona už spomínaná neprekročiteľná rýchlosť svetla, ale ja mám na mysli javy, ktoré týmto udalostiam predchádzajú a na ktoré sa preto neuplatňujú. Stvorenie sveta nie je jednorázový jav, ale je to stály jav prebiehajúci neprestajne v každom okamihu – aj teraz. Stále vznikajú (novy) a zanikajú (čierne diery) nové galaxie a temná hmota a energia sú uznávanými realitami, aj keď o nich takmer nič nevieme. A práve tam sa uplatňujú tie procesy, kde neplatí ona rýchlosť svetla, lebo ešte, alebo už to nie sú objekty známe z našho priestoru.
     Toto, čo tu píšem nie je schopný vnímať, ani chápať materialista, ale iba mystik, ktorý svojím osvietením (tretím okom) toto dokáže vnímať, ale ťažko sa to popisuje, lebo na to nemáme relevantné pojmy. A práve o tom sa snaží vydávať svoje svedectvo napr. aj český vedec a mystik Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.(http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=96)

    5. Degone, je to jednoduché, mystice stačí věřit, nic jiného pak není třeba. Očekával jsem to a chci se omluvit, do předchozího příspěvku jsem uvedl záměrnou chybu, které nahrává podsunutá představa, že bilión krát větší rychlost jak rychlost světla přeletí v okamžiku vesmír. Snadno si lze počítáním v hlavě ověřit, že 13,7 miliardy světelných let od Velkého třesku proletí světlo za 13,7 miliardy let a rychlostí bilión krát větší by to proletěly torzní vlny za 13,7 tisícin roku ( 0,013 roku), což je asi 5 dní, tedy ne uvedených 0,013 sekundy. Takže tomu, čemu uvěřit chceme, se uvěří snadno. Když předpokládáte, že všechno, co plodí mystici a kdekdo o neznámých jevech, je pravda, tak je to v pořádku, pokud nelpíte na tom, že by se to mělo nechat prokázat.
     Gravitační vlny, o nichž se vedou i spory, jsou hmotné podstaty a existuje jakýsi otisk v reliktním záření z doby 10^-35 sekundy po Velkém třesku. Gravitační vlny souvisí s obecnou teorií relativity, pro níž jsou rovněž experimentální důkazy. Temná hmota zasahuje cípečkem do našeho světa, když se projevuje gravitací.
     Torzní vlny bilion krát ( nebo miliard krát, podle toho, jak se to komu podařilo přeložit) rychlejší jak světlo se projevují tím, že se dá o nich diskutovat, a to je tak asi všechno.

    6. Pardale, pobavil ste ma tou zámernou chybou vo Vašom výpočtu. Pravdou je, že som tomu nevenoval pozornosť, lebo ma počty nijak zvlášť nefascinujú, viac ma zaujíma tá mystika o ktorej si Vy myslíte, že sú to „hlúposti“, ktorým je treba iba veriť. Ja som k sebe dostatočne kritický a tak sa neopieram o vieru, ale fakty. Takým faktom je napr. vízia určitej skutočnosti, ktorá sa neodohráva v minulosti, ani prítomnosti, ale v budúcnosti (napr. o pol roka). A to je pre mňa dostatočný dôkaz reality ákáši, kde jestvujú záznamy skutočnosti nielen minulej, ale aj budúcej. Vysvetliť takéto vízie je obťažné, ak spochybňujeme osudové predurčenie. Já v takéto „predurčenie“, alebo „osudovosť“ neverím a tak mi neostáva iná možnosť ako veriť v existenciu ákáši.

    7. Degone, vize jsou jako splněné sny. Když se naplní, co se nám zdálo, tak je to mimosmyslové vnímání, akáši a jasnovidectví. Když se to nenaplní, což je řekněme 1000 krát pravděpodobnější, tak si toho prostě nevšímáme a zapomeneme to. Naprosto vychýlená statistika, sám jsem měl opakovaně takové předtuchy, které se naplnily, se silně emotivní vazbou na členy rodiny. No a co? Na to potřebuji akáši?
     Degone píšte :“Vy myslíte, že sú to „hlúposti“, ktorým je treba iba veriť.“
     A na konci jako důkaz, když nevěříte v osud, tak musíte věřit v akáši. Ano píšete věřit. Mám věřit v akáši, protože jinak to nejde? To je hodně slabý důkaz.
     Pokud chcete věřit univerzální teorii vesmíru s torzním polem a akáši, stačí projít odborné časopisy ( Nature, Science). Na torzním poli máte vystavěnou teorii vesmíru a univerzální uchování informací, takže kde o tom odborné časopisy píší? Že by vědci netoužili po Nobelově ceně za univerzální teorii všeho, když je to tak jasné a srozumitelné?

    8. Pardale, na Vašu reakciu mám takýto názor: Vy ste zrejme odborník na matematiku a ja možno na mystiku a s tým súvisiacimi vednými oblasťami, ako je psychológia, filozofia, alebo teológia. Matematiku prirovnávam k písaniu partitúry pre orchester dajakej synfónie, ktorej laik nemusí rozumieť, ale aj tak môže mať duchovný zážitok zo samotnej skladby.
     Myslím, že by sme mali ponechať odborníkom to v čom vynikajú a nečakať od nich kvalifikovaný názor na všetko. Ale mali by sme si uvedomiť aj to, že všetci sme limitovaní svojím talentom a nie sme bohmi, ktorí poznajú všetko. Dá sa to vyjadriť aj výstižnejšie a ľudovo, ale to nie je môj štýl písania…

  1. Pane Pardale, viete, že mi svojou rétorikou tak trochu pripomínate Gilgamešovu nohu? – Prečo? – Lebo aj on rovnako, ako Vy, útočí na Bibliu, ako Don Quichotte na veterné mlyny.
   Prečo chápete hmotu, energiu a duchovno (akáša) ako dajaké od seba oddelené entity? Veď je to nelogické a preto aj nevedecké! Všetky tieto tri elementy vždy a všade vystupujú pospolu a nikdy nie oddelene. Kde je hmota, tam je aj energia a kde je energia, tak je aj akáša! Nemožno oddelovať Stvoriteľa od jeho stvorenia a akéšu od hmoty a energie, lebo sa na seba vzťahujú a vzájomne sa podmieňujú.
   Ešte som od Vás nepočul Váš názor na intelekt (IQ), alebo (EQ), tiež si myslíte, že je to záležitosť ina matérie a energie, ako u tých mozgových buniek? Tie vaše mozgové bunky sú veľmi inteligentné, nechám ich pozdravovať.
   Ďakujem za Vaše odkazy, keď budem mať viac času, tak si to pozriem…

   1. ad – Pane Pardale, viete, že mi svojou rétorikou tak trochu pripomínate Gilgamešovu nohu? – Prečo? – Lebo aj on rovnako, ako Vy, útočí na Bibliu, ako Don Quichotte na veterné mlyny.

    Degone, Pardal neútočí na Bibli, a srovnávat Pardala s „Gé nohou“ je tedy vážně poněkud nepřiměřené. Z příspěvků Pardala vyzařuje trpělivá, klidná laskavost a vyrovnaný nadhled. Naproti tomu – příspěvky „Gé nohy“ vůbec nemohu číst, jsou agresivně odpuzující hned od úvodu.

    1. Věro,
     na to, že máte takové vysoké mínění o svých psychologických schopnostech a všechno dokážete ihned správně ohodnotit a prohlédnout, hodnocení Pardala nic moc.

     Pardal nemá nadhled, ale podhled. Vidí všechno jakoby ze svého zaprděného vesnického dvorku, bez možnosti nějakého hlubšího vhledu, který všechno propojuje. Má typické analytické myšlení, které se vyznačuje roztříštěností.

     Zde je k tomu pěkné psaní:
     http://www.vhled.cz/Archiv/CasopisVhledcislo1/Poznani_a_sebepoznani/POZVHLVZHL3.html

     Pardal nechť si to nebere osobně. Jako příklad je perfektní. Všechno má nějaký důležitý důvod a smysl, proč jsou věci tak jak jsou. Ty důvody ale nejsou hmotné, ale duchovní.

    2. Milý Karle, až vymřou chytří a technicky zdatní lidé, kteří se na vesnických dvorech ( nikoli zaprděných, ale dnes už pěkně zelených) naučili od svých rodičů pustit se do každé práce a k tomu slušnému chování k přirodě , lidem a úctě k Bohu, tak Českou zemi nezachrání ani Blaničtí rytíři. Kecalové o duchovnu Vašeho typu určitě ne.
     Doširoka jste se rozletěl, zmagořil Novým zjevením, recyklujete tady nesmysly, hlavně že je to originální a z Ameriky přeloženo a z engličtiny. Vymístil jste se na planetu Nula, asi jste měl pracovně pobýt nějaký čas na tom selském dvorku, přišel byste na lepší myšlenky třeba při večerním čurání na hnoji a pohledem na zářící hvězdy.

    3. Karle, magorů jako jste Vy je všude jak nasráno. Lidé, jako je Pardal, s funkčním zdravým selským rozumem začínají být ohrožený druh. Myslím, že je to magoření magorů nakonec převálcuje.

     ps: Poslední dobou dost cestuji a při té příležitosti nelze nevidět evoluci magorů: téměř všichni lidé pod 40 let (kromě batolat) mají do uší strčené káblíky a v ruce třímají malou placatou interaktivní krabičku, do které permanentně ťukají palcem, ti trénovanější ťukají oběma palci. Jsou duchem naprosto nepřítomní. Žijí jinde. Stali se zdegenerovanými (zmagořenými) otroky napojenými na Martix.

    4. Věro a Pardale,
     díky za zpětnou vazbu, jinak to ani dopadnout nemohlo, co se týče toho magora.

     Jinak jsem rád, že se koukáte kolem sebe a že to začínáte vidět, jakým šíleným tempem se svět mění. Jistěže magoři převálcují ten zdravý selský rozum. Jenže on zas tak zdravý není a nikdy nebyl.

     Jsou to jiní magoři než já, co to tady převálcují. Ti, co tak touží ovládat jiné. Nové zjevení je nazývá „agenti negativního stavu“. Vypadají jako lidé, ale vnitřně to lidé nejsou.

    5. ad – Věro a Pardale,
     díky za zpětnou vazbu, jinak to ani dopadnout nemohlo, co se týče toho magora.

     Není zač. Jinak to dopadnout nemohlo, protože jste magor, tedy Vás za magora taky označuji. Jinak – pravda je, že magorů je spousta odnoží, Vy asi nejste nijak výrazně nebezpečný, protože jste takřka okamžitě odhalitelný. Jiní, více sofistikovaní jsou mnohem nebezpečnější. Takže blábolte klidně dál, když to potřebujete k životu, a najdete-li nějaký ochotný protějšek k debatě.

 6. Ervin Laszlo :VĚDA A AKÁŠICKÉ POLE

  cituji z knihy(jedna z předmluv je z roku 1993 a pochybuji,že se Laszlo a jeho
  synové ve své práci zastavili):

  *Ákáša je sanskrtské slovo,které znamená „éter“:vše prostupující prostor.
  Ákáša,která původně znamenala „zář“ nebo „jas“,byla považováma v indické
  filosofii za první a nejzákladnější z pěti hlavních prvků-zbývajícími byly
  váta(vzduch),agni(oheň)ap(voda) a prthiví(země).Ákaša má vlastnosti všech pěti prvků:je lůnem,z nějž pochází všechno,co vnímáme smysly,a do nějž se nakonec všechno vrátí.
  Ákašický záznam(někdy nazývaný ákášická kronika) je záznam všeho,co se děje a
  co se kdy stalo v prostoru a čase.

  *Kvanta jsou velice společenská:jsou-li ve stejném stavu,zůstávají vzájemně
  spojená nezávisle na tom,jak daleko se od sebe vzdálí.Je-li jedno z dříve spojených kvant podrobeno nějaké interakci(tj.jeli pozorováno nebo měřeno),
  vybírá si svůj vlastní stav-a totéž dělá i jeho dvojče,ale ne svobodně:druhé
  dvojče si vybírá stav v závislosti na volbě prvního dvojčete.Vždy si zvolí
  komplementární stav,nikdy ne stejný.

  *Nicméně klasická darwinovská doktrína izolovanosti genomu je mylná.Byla
  vyvrácena jak statistickou pravděpodobností,tak laboratorními experimenty.Genom,organismus a prostředí tvoří integrovaný systém,v němž jsou
  funkčně autonomní části spojeny takovým způsobem,že organismus může přežít a
  produkovat potomky za podmínek,která by byly pro rodiče fatální.

  *Ačkoli o kvantovém vakuu nevíme ani zdaleka všechno,je už dnes jasné,že je to
  suprahusté kosmické médium,které přenáší světlo a všechny univerzální síly
  přírody.Mohou se jím rozšiřovat tlakové vlny z jednoho konce vesmíru na druhý.
  To zjistil německý fyzik Hartmut Mueller,který tvrdí,že pozorované rozměry všech entit,atomem počínaje a galaxiemi konče,jsou determinovány interakcí s tlakovými
  vlnami rozšiřujícími se ve vakuu.
  Tyto vlny determinují fyzické interakce tím,že nastavují hodnotu gravitačních,
  elektromagnetických i silných a slabých nukleárních sil.Prostřednictvím rezonance zvyšují některé vibrace a snižují jiné,a jsou tudíž odpovědné za rozložení hmoty po celém kosmu.Všechny procesy mají vnitřní rytmus,který závisí na jejich rezonanci se stojatými vlnami vakua.Mueller říká,že vakuum je kosmické pozadí,které působí jako morfogenetické pole.
  Nedávné objevy potvrzují přítomnost tlakových vln ve vakuu.Astronomové z NASA
  objevili vlnu generovanou suprahmotnou černou dírou v souhvězdí Persea,která je
  vzdálená 250 milionů světelných roků od Země.Tato tlaková vlna odpovídá notě b.
  Je to skutečná nota,která se šíří vakuem poslední dvě a půl miliardy let.Naše
  uši ji neslyší:její frekvence je sedmapadesát oktáv pod středním c-to znamená,
  že je milion miliardkrát hlubší než limit lidského sluchu.
  Pole,které přenáší světlo(tj.vlny fotonů) a tlakové vlny a které doplňují energii
  ztracenou atomy a slunečními soustavami,není abstraktní teoretická entita.

  *Zážitky,které měl Edgar Mitchell během cesty Apolla do vesmírného prostoru,ho vedly ke stejnému závěru.Podle Mitchella jsou informace základní substancí vesmíru.Jsou JEDNOU ČÁSTÍ „DVOJICE“,jejíž druhou částí je energie.Informace jsou všude od samého zrození vesmíru.Kvantové pole,říká Mitchellje HOLOGRAFICKÝ
  INFORMAČNÍ MECHANISMUS,který zaznamenává historické ZKUŠENOSTI hmoty.

  *Jak by mohlo kvantové vakuum předávat „historické zkušenosti hmoty“?Tohle je základní otázka v současné fyzice a možná klíč ke vznikajícímu paradigmatu všech věd.Některé novátorské teorie slibují vzrušující a vědecky platnou odpověď.
  Obzvlášť slibná je teorie fyziků G.I.Shipova a A.E.Akimova,dále propracovaná vědci v Americe a Evropě.Jejich teorie „torzních vln“ ukazuje,jak může vakuum spojovat fyzické události v časoprostoru.Podle ruských fyziků spojují torzní vlny vesmír skupinovou rychlostí 10 na 9 c-je mimliardkrát vyšší než rychlost světla.
  Spojení torzními vlnami může zahrnovat víc než známé formy energie:může zahrnovat také informace.Je známo,že částice,které mají kvantovou vlastnost nazývanou „spin“,mají také magnetické účinky:mají specifický magnetický moment.Magnetický impulz je ve vakuu zaznamenán ve formě nepatrných VÍRŮ.Jako
  víry ve vodě i vakuové víry mají jádro,kolem nějž se točí ostatní prvky-molekuly H2O v případě vody,virtuální bosony(silové částice) v případě pole NULOVÉ
  ENERGIE.
  Jak říká maďarský teoretik Lásló Gazdar,tyto nepatrné víry obsahují informace
  podobně jako magnetické impulzy na počítačovém disku.

  Zjednodušeně se dá říci,že vakuové víry zaznamenávají informace o stavu částic,které je vytvořily-a jejich interferenční vzor zaznamenává informace o skupině částic,jejichž VÍRY se střetly.

  Voda má úžasnou schopnost registrovat a uchovávat informace.

  *..ákášické pole spojuje skrze torzní vlny vakua předměty a události ve vesmíru neuvěřitelnou rychlostí-bilonkrát vyšší než rychlost světla.Interferenční vzory
  torzních vln tvoří hologramy hvězd a celých hvězdných soustav.Tyto soustavy se rozprostírají po celém vesmíru a spojují jednotlivé galaxie a ostatní makrostruktury.

  *Částice,které tvoří daný vesmír,vznikají ve vakuu a opět se do něj vrací na konci životního cyklu vesmíru.Vakuum existovalo před zrozením vesmíru a bude existovat i potom,až se všechna hmota ve vesmíru zbortí do čených děr.

  Velký třesk,který(poz.tak měl jen vypadat) vytvořil náš vesmír,a vakuum,v němž
  k této události došlo,nebyly náhodně seřízené.Byly informované dřívějšími
  vesmíry,podobně jako je informován genetický kód zygoty genetickým kódem jejich
  předků.

  *Existuje také metavesmír,který nevznikl při Velké třesku,jenž vytvořil náš vesmír(a byl jedním z mnoha výbuchů,takže již nemá právo na adjektivum „velký“),
  a tenoto vesmír nezanikne,až všechna hnotavytvořená naším třeskem zmizí v poslední černé díře.Z toho vyplývá,že vesmír existoval už před vznikem našeho vesmíru a že bude existovat i po jeho zániku.
  Vesmír je metavesmír,Matka našeho vesmíru(Otce) a možná nesmírného množství
  dalších vesmírů.

  *Představy,myšlenky a vjemy,které vstupují do našeho vědomí,mají svůj původ ve vakuu.

  *Reinkarnace
  Vědomí,že naši nesmrtelnost zaručuje informační kosmické pole a nikol naše individuální nesmrtelná duše,nám dává nový pohled na reinkarnaci.

  ———————————-
  Pozn.:jenže toho si nebyl ještě vědom,možná již ano,že duše člověka je Vakuem
  „kuličkou vakua“,svatým grálem,kamenem mudrců,atd.,a v momentě kdy se spojí vědomě s Otcovým Duchem,spolutvoří entitu živého člověka.Podotýkám člověka živého,napojeného na Zdroj Vědomí VĚDOMĚ.Tzv.spících mrtvol je zde dost,no
  mnozí se již probouzí.Zevnitř v srdci je možnost spojení a propojení s vesmírem.
  Mozek je jen nástroj,přijímač informací na které je již naladěn.)

  Chápete už?Otec je Synem Matčiným,je hmotou,je vašim tělem.
  Nulová energie vakua je rychlejší než světlo proto,protože je na Zdroj napojena
  přímo,protože ona sama je sama Zdrojem.Zvuk vytváří světlo a světlo je nositelem zvuku,tónů.
  V lidském těle je 27 krát rychleší než světlo.A toho si byli naši předci,tedy my, velmi dobře vědomi.Každý atom má černou,červí díru.

  To,na čem pracoval Laszló,na tom pracoval a vědecky dokázal i Nássim Haramein,který na sobě makáa myslí srdcem od mala.
  —————
  Nássim Haramein:
  Propojený vesmír a nové pojetí vakua
  https://www.youtube.com/watch?t=39&v=ryHZXRIW9wQ

  Realita je utvořená z pixelů
  https://www.youtube.com/watch?v=n2K9uU0l6xQ

  Hmotnost určená geometrií květu
  https://www.youtube.com/watch?v=U0NLh9CqJYI

  Nassim Haramein 2010 CZ titulky 1/6
  https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk

  Nassim Haramein 2010 CZ titulky 2/6
  https://www.youtube.com/watch?v=Q5HmH1A_kz8

  Nassim Haramein 2010 CZ titulky 3/6
  https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

  https://www.youtube.com/watch?v=7nG3wzFNm-4
  https://www.youtube.com/watch?v=ZVbgAAFOrwU

  Nassim Haramein 2010 CZ titulky 6/6 – Mimozemšťané a zařízení na volnou energii :
  https://www.youtube.com/watch?v=AAbHBy-iGg0
  ——–
  Hana Sar Blochová, Atlantida – pozůstatky dávných civilizací v Čechách a na Moravě
  https://www.youtube.com/watch?v=t4MNKiew1K4

  Hana Sar Blochová, I naše republika má své pyramidy
  https://vimeo.com/124810522

  PS:To aby se „vědci“ nemuseli nadále ztrapňovat tím,že si myslí,že myslí a
  není je za maskou pro sebe samé „vidět“,kým ve skutečnosti jsou.Neboť to Otec
  přes ně mluví a vydává svá svědectví o nich samých,aniž by to jen tušili.:)

  Nássim poznal,že Starý zákon je zcela o něčem jiném,než jak byl dosud prezentován,náchází v něm potvrzení svého vědeckého poznání,no mé srdce díky Otci přišlo na to samé,jen z psychologického(duchovního) hlediska,což je také vědní disciplina.Přitom jedna druhou nevylučuje,ba naopak.IQ+EQ,dva v jednom těle,
  půl na půl,už víš jak je spojit?

  1. Hvězdičko, jemnohmota je tu v diskuzi dávno, nikdo nebyl schopen říct alespoň v náznaku, co to je. A proč taky, můžeme o ní diskutovat a to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
   Hvězdičko, jste na medaili za výpis z akaši. Píšete:
   „Podle ruských fyziků spojují torzní vlny vesmír skupinovou rychlostí 10 na 9 c-je MILIARDKRÁT vyšší než rychlost světla.“
   A o kus dál :“skrze torzní vlny vakua předměty a události ve vesmíru neuvěřitelnou rychlostí-BILIONKRÁT vyšší než rychlost světla“.
   Má to zjevně zapůsobit. Jak na koho.
   Píšete :“Zvuk vytváří světlo a světlo je nositelem zvuku,tónů. V lidském těle je 27 krát rychlejší než světlo“
   Můj názor : světlo se lidském těle nešíří, tělo je neprůhledné. Světlo se šíří v oku, které má index lomu kolem 1,4 ( je blízké indexu lomu vody asi 1,33 , blízký index lomu má i sklo, záleží na druhu). Z indexu lomu inhned plyne, že v oku se šíří světlo rychlostí ( 1/1,4) * 3*10^8 [m/s]. Rychlost šíření zvuku v lidském těle nebude zásadně odlišná od rychlosti zvuku ve vodě 1450 m/s ( v mořské slané vodě 1500 m/s), protože lidský organismus obsahuje 50% vody (až 90% při narození).
   Torzní vlny řeší Kozyrev
   http://probud.se/index.php/vesmir/david-wilcock/766-david-wilcock-dr-kozyrev-eter-as-a-torze
   „Tento prostor bez vzduchu byl pak ochlazen na absolutní nulu – na teplotu -273°C. “
   Komentář: to se nikomu nepodařilo a nelze absolutní nuly dosáhnout ( 3. věta Termodynamiky)
   „Podle profesora Danielse by odebrání podstatného množství – jednoho sta kilowattů – této„volné energie“
   Komentář: kW ( kilowatt) je jednotkou výkonu, ne energie.
   „Vzápětí se ale musíte zeptat, co způsobuje vanutí větru. Nakonec se doberete až k finálnímu důvodu, a tím je rotace Země kolem své osy. “
   Komentář: rotace země primárně nezpůsobuje vítr ( má vliv na směr a rotaci větru) , vítr vzniká rozdílem tlaku vzduchu.
   „Vraťme se ale na „pohodlnější“ půdu fyzické hmoty. Kozyrevova práce ukázala, že torzní pole mohou být absorbována, odstíněna a někdy i odražena. Například cukr umí absorbovat, tenké vrstvičky polyethylenu nebo mědi umějí odstínit a jiné formy mědi nebo zrcadla mohou odrážet…Například obyčejná polyethylenová folie se chová jako skvělý ochranný prostředek proti torzním vlnám““
   Komentář : tozní vlna upaluje celým vesmírem miliardkrát rychleji jak rychlost světla, ale zastaví ho molitanová ( polyurethanová) nebo polyethlenová tenká vrstva. A je to.
   „že „elektrony“ mají „pravotočivý“ nebo „levotočivý“ spin, což znamená, že se budou pohybovat buď po směru, nebo proti směru hodinových ručiček. “
   Komentíř: spin je kvantová vlastnost, nemá v klasické fyzice přímou analogii, zjednodušená předatava spinu souvisí s vlastní rotací ( elektronu).
   Kozyrev určil, že silně pravotočivé molekuly, jako například cukru, mohou účinky torzního pole oslabit, zatímco silně levotočivé molekuly, jako například terpentýnu, je posilují.“
   Komentář: tak se zdá, že pravotočitý cukr a levotočivý terpentýn je nějaká zkomolenina optické aktivity související s e stáčením roviny polarizovaného světla.
   Takže celkem klasika : Patlaáma, patláma, my mu nerozumíme, my mu věříme.
   http://www.savpj.org/news/veda-objevila-davno-zname-skutecnosti-/
   „V knize ruských vědců Vitalije a Taťány Tichoplavových „Fyzika víry“ najdete překvapující informace o novém pojetí reality, dříve známem snad pouze z filosofických a náboženských spisů. “
   „Z výše uvedeného je zřejmé, že základem všeho je informační pole vesmíru, které je neustále doplňováno informacemi ze všech probíhajících dějů. Každá naše myšlenka a náš čin jsou v něm zachyceny a lze je rovněž zpětně detekovat. Čas je jedním z rozměrů tohoto pole, proto lze okamžitě odečítat informace z jakéhokoli času, minulosti i budoucnosti.
   Z teorie torzních (informačních) polí vyplývají různé důsledky, které zcela negují dosavadní teorie o vzniku vesmíru a vývoje života. Základem teorie je tvrzení, že vesmír je „naprogramován“ ke vzniku hmoty, tedy všech kosmických objektů a veškerého života, tedy rostlin i živočichů v jejich konečné podobě. Tedy žádný velký třesk a žádný vývoj druhů! Stará filosofická pravda, že všemu je nadřazen svět idejí se tak konečně dočkala i svého vědeckého výkladu od ruských akademiků, kteří ale de fakto takřka doslovně přejali a uznali pradávné orientální nauky – založené na existenci duše.“
   Komentář: žádný vývoj druhů ! Jestli to půjde s vědou takhle dál, tak se o vývoj lidského druhu opravdu obávám, předáme to asi termitům, těm se bude v globálním oteplování dařit.

 7. Hvězdička píše :

  …..Vesmír je metavesmír,Matka našeho vesmíru(Otce) a možná nesmírného množství
  dalších vesmírů…

  Pozor, atenzione, tam kde je Matka a Otec, tam je vždy a zásadne aj súlož…

  Takže vesmír otec a vesmír matka súložou splodili ČO ?

  Aký bol pôrod, asistoval tam niekto, alebo to prebehlo ako ,,po masle“…

  Kristova noho,čítaš to a registruješ TO ??

  1. Gilgameši,
   nejsem sice Kristova noha, ale čítam to a žasnu podobně jako Vy i když kdo déle pozoruje Hvězdičku, nejspíš ho to nebude až tak šokovat. Hvězdička velice flexibilně podléhá nejnovějším pseudoduchovním trendům, když si na to roubuje ty své kuličky vakua, Otce a Matky, bezpodmínečné lásky s chudobami srdcí a podobně.

   Co mě zaujalo je toto:
   Chápete už? Otec je Synem Matčiným,je hmotou,je vašim tělem.

   Já tedy nechápu. Otec, Syn a Matka je tu v podivných vztazích a to nejen z hlediska zkušenostního lidského.

   Syn je následek súlože Otce a Matky. To bych chápal. Taky to, že je kombinací obou. Že Syn je Otec, tak to tedy fakt nechápu. I když si tam dosadím, že Matka je láska a Otec moudrost,
   nevychází to. Ovšem následek súlože lásky a moudrosti jako dobro a pravda, to sedí.

 8. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/100949/A_Linguistica_55-2007-1_8.pdf?sequence=1

  126 př. Kr. se vrátil velvyslanec dynastie Han Zhang Qian ze své cesty do země Daxia, tj. Baktrie, aby informoval císaře wu. Ve 123. kapitole kroniky Shiji čteme jeho zprávu: „Lid Yuezhi původně žil na území mezi pohořím Qilian (= Tian Shan) a městem 敦煌Dunhuang, ale poté, co byli drtivě poraženi kmenem Xiongnu (=Huny), odstěhovali se daleko na západ, za 大宛Dawan/Dayuan (= Ferghanu), kde napadli a ovládli lid země 大夏Daxia (= Baktrie) a založili sídlo svého krále na severním břehu řeky Kui“ (Lin 1998, 476). Čínské prameny se zmiňují iotom, že část poražených, tzv. 小月支Xiao Yuezhi, „Malí Yuezhi“, neodešla na západ, ale usadila se v horách severozápadně od Gansu (Adams 2000, 10). R. 108 př. Kr. se Číně poddal král „Malých Yuezhi“, nazývaný 若苴王Ruoju Wang [vpin yin; tj. Jo-chü podle Gilese]vtakových pramenech jako Shiji nebo Han shu. Pulleyblank
  (1966, 19) soudí, že jeho jméno představuje ve skutečnosti titul, který by ve střední čínštině měl podobu nyâk-tsÔo a v době dynastie Han *nyak-tsïa. Identifikuje vněm toch. Añäkci, B ñäkc(i)ye „božský, nebeský“, adjektivum utvořené od Añkät,B ñakte „bůh“. Vládce „Malých Yuezhi“ nesl tedy titul „Božský Král“ či „Nebeský Král“. Obdobný titul bago þao „bůh-král“ se objevuje v nápise nejvýznamnějšího baktrijského krále Kanišky. Pozoruhodné je, že tocharskou titulaturu zřejmě převzali i vládci 匈奴Xiongnu, jejichž jména v době dynastie Han byla doprovázena epitetem 若鞮 ruodi [= jo-ti podle Gilese] < *nyak-tei (Pulleyblank 1966, 19–20).
  ———————-
  roku 108 před n.l.
  Yuezhi= čistý drahokam z Lásky
  Jo-chü = pěstovat kamennou základnu sloupu

  PS:To je další z důkazů,že bylo a je všechno jinak.:)

 9. Karel to dohnal k absurdnosti, ale pre pochopenie účinné :

  ….Ovšem následek súlože lásky a moudrosti jako dobro a pravda, to sedí…

  Nehmotné bytosti nemôžu podla pozemskej skúsenosti súložiť, pretože nemajú k tomu hmotné ,,náradie“ a chýba im ,,libido“..

  To libido je sice ,,nehmotné niečo“, ale poháňa stroje, akými sú vagína a penis..

  Takže zhrnuté a podčiarknuté, Dobro a Zlo nemôžu spolu súložiť, možno ešte v červiej diere , ale je to súlož virtuálna ako u ,,slimákov“, pretože aj Dobro aj Zlo je tej istej podstaty, len prevyšuje jedna duchovná esencia nad druhou.

  Ale ich súlož a plod z tejto súlože sú ,,irelevantné“, pretože nevznikne ani len prvopočiatok, tá ONÁ , tá Zigotka, pretože aj tá je hmotná…

  A dve Nehmotné nebytosti nemôžu splodiť hmotného jedinca, ani keby do tohto deja chcel svojou ,,rukou“ zasiahnuť sámotný Hospodin. Môže na to ,,kukať“, ale pretože prirodné zákony sú AJ NAD NÍM, naozaj na tento nemravný akt, súlože dvoch esencíí , môže len z dialky čumieť…

 10. Když už se tu diskutuje o všem možném, jen ne o husitech mám tu pár aktuálních postřehů.
  Dneska je jedenáctého a tak si to zaslouží nějaké mimořádné odkazy a úvahy.
  Něco z Moravy:
  http://karolinaloskotova.blog.cz/1507/na-silnici-me-zastavilo-obrovske-ufo

  Hodně zajímavé je i to cvičení Jade Helm v USA.
  Zajímavý článek je k tomu dnes na Orgonetu:
  http://orgo-net.blogspot.sk/2015/07/jade-helm-je-valka-proti-mimozemstanum.html

  Další dva odkazy jsou z Novinek, kde se to samozřejmě snaží nějak racionálně okecat vzhledem k všeobecnému světovému názoru, který se učí ve školách.

  http://www.novinky.cz/koktejl/374586-vyjimecna-entita-mezi-nami-podivny-mrak-nadchl-ufology.html

  http://www.novinky.cz/koktejl/374741-u-stonehenge-se-objevily-podivne-obrazce-v-obili.html

  Tady mě napadá jedna věc. Ten falešný Ježíš Kristus z poselství Varování a z poselství přes Petru Bostlovou říká, že přijde na oblaku. Ten oblak nad Filadelfií je opravdu zajímavý.

  Obrazec v obilí je podobný tomu od Boskovic z loňska. Opět je tam symbol odkazující ke čtyřem větrům nebes. Tentokrát se začínají uzavírat čverem rohů. Skuliny zůstavají malé! Chtělo by to znát orientaci vzhledem ke světovým stranám, ty šipky budou nejspíš křesťanství a Islám.
  Takhle já bych to viděl.

  1. Karle,
   inspiroval měVáš odkaz na orgonet.cz
   http://orgo-net.blogspot.sk/2015/07/jade-helm-je-valka-proti-mimozemstanum.html
   „ve skutečnosti obrovský lov na podezřelé „sbory nordických mimozemšťanů“, jejichž plavidla prolomila zemskou atmosféru nad městem El Paso ve státě Texas 1. dubna a 29. června 2015.!“
   Něměl byste Vy se svým Novým Zjevením nebo z orgonet.cz něco k zdejší
   invazi sborů snědých jižanů (Plzák španělský)?
   Přirozených predátorů má tento lidově řečený slimák díky změně krajiny pomálu.
   Zprávu vydanou v USA 1.dubna bych chápal jako aprílový žert. ALE.
   Kolem půlnoci ( to je a Americe podvečer) jsem pozoroval, že plzáci začnou rejdit a tykadélka orientují na západ právě na Texas, odkud přijímají signály o frekvenci 2,4 GHz, což je frekvence, kterou mají na celém scětě mikrovlnné trouby ( pro pana Muladiho je to lambda = 12,5 cm a hmotnost plzáka m= 3-27 g a frekvence 2,4 GHz, splňuje tedy lambda, m, frekvence jako základ světa). Právě rezonance mikrovlnných trub celého světa umožňuje šířit tyto signály nordických mimozemšťanů nepozorovaně po celém světě.
   Základní obrana je hubit slimáky a nedívat se do mikrovlnné trouby.

   1. Pane Pardale,

    že máte v hlavě plzáky, to Vám věřím. Ale že mají při vlnové délce 0,125 metru hmotnost m= 3-27 g, to Vám nevěřím. Zkuste si opravit další Vaši chybu.

 11. Pane Muladi, chyba je hned v počátku, Vaše lambda, hmotnost a frekvence nejsou základem fyziky a světa už vůbec ne. Je dobře, že se k tomuto poznatku přes plzáky připližujete.
  A když se to hodí, tak i rozlišujte mezi kvantovými jevy mikrosvěta (de Broglieho rovnice) a makrosvětem. Je to dobře, zatím univerzální teorie supersymetrie není, to už byste věděl a referoval. Univerzální teorie všeho ( akáša) už tu je, ale jaksi se neprojevuje, leda diskuzemi.

  1. Pane Pardale,

   nechci ani definovat to, co jste ze sebe nyní vysypal. Mluvme raději o faktech: udělal jste s Vašimi plzáky chybu vůči fyzikálnímu zákonu – jste vůbec schopen ji poznat a opravit?

   1. Pane Muladi, kdybyste pochopil Vy své chyby, tak musíte pětiletku už jen mlčet. Jistěže z frekvence 2,45 GHz plyne jiná hmotnost počítáno podle de Broglieho rovnice. A proč to u makrosvěta podle ní počítat, pane teoretiku? Zatím jste asi nepochopil ani to, že můj příspěvek se snaží ironií z těchto diskuzí vytlačit odkazy na přistání nordických mimozemšťanů a jiné údajně utajované věci.
    Představte si, že kdysi mikrovlnná trouba generující 2,45 GHz mikrovlny měla nahoře vidět otočnou tyčinku ( magnetron) zhruba velikosti propisky nebo toho většího plzáka. No vidíte a nijak to funkci zařízení generujícího mikrovlny nevadí, že neladí s de Broglieho rovnicí pro mikročástice a jejich vlnění.

 12. ad: Univerzální teorie všeho ( akáša) už tu je, ale jaksi se neprojevuje, leda diskuzemi.

  Obávám se, že vůbec netušíte, co jste vlastně vyslovil.

  už tu je = existuje

  jaksi se neprojevuje = když tu je, neboli existuje, musí se zákonitě také projevovat. to dá rozum…

  leda diskuzemi = i to je projev

 13. Pane Pardale,

  ad: kdybyste pochopil Vy své chyby, tak musíte pětiletku už jen mlčet…

  To není nic jiného, než Vaše arogance, pramenící z neschopnosti uznat vlastní chybu.
  Což je ovšem chyba ještě větší.

  ad: A proč to u makrosvěta podle ní počítat, pane teoretiku?…

  Za prvé jsem realista a právě teoretikové jako vy jsou na prášky z toho, když odhaluji jejich teoretické bludy. A za druhé, pochopte už konečně, že neexistují různé fyziky. Je jenom jedna fyzika a Planckova konstanta v ní prostě platí.
  (A ty plzáky si z hlavy už raději vyhoďte)

  1. Pane Muladi, ono bude asi nejlepší, když mou údajnou chybu uveřejníte jako přesnou citaci a pak uvedete svou správnou verzi.Takže teoretik nebo realista prostě vysypte DVĚ věty, jednu mojí špatnou a druhou Vaši dobrou. Když jste se postavil do role pana učitele, tak chybu označte a opravte, to se tak dělá od jak živa. Jinak obdivuji Vaši vytrvalost, s níž jste dosud nepochopil, že interference 2,45 GHz frekvenci mikrovlnných trub celého světa je ironie k odkazu o nordických mimozemšťanech. Ale pitvejte se v tom dál. Píšete, že fyzici už jsou z Vás na prášky, to je hezké, jen jestli někdo ví, co jste to jakoby objevil. Zatím se zdá, že jde objev, že Planckova konstanta je konstantní, to je bomba.

   1. Pane Pardale,

    Nepodsouvejte věcem jiný význam, než mají. Mluvíme tady o fyzice, takže klidně opusťte domněnky, že jsem se postavil do role pana učitele. Když Vy budete umět něco lépe než já, a mně se to bude hodit, opravdu rád se přiučím.

    Ad: objev, že Planckova konstanta je konstantní, to je bomba…

    Asi Vám ten sarkasmus v něčem pomáhá, ale určitě ne ve správném používání Planckovy konstanty – aspoň ten Váš příklad to dokazuje.

    Ad: prostě vysypte DVĚ věty, jednu mojí špatnou a druhou Vaši dobrou…

    Vaše špatná věta byla (zkráceně): Plzáci mají při vlnové délce 0,125 metru hmotnost m= 3-27 g.
    Moje správná věta zní: Kdyby měli Vaši plzáci vlnovou délku 0,125 metru, jejich hmotnost by byla přibližně 1,768E-41 kg. (Sekl jste se o 12 řádů, takže ti plzáci by měli hmotnost bilionkrát menší, než jste uvedl.)

    No a zjištění, že také děláte chyby, by Vám mohlo pomoci k tomu, abyste se na různé věci podíval i z jiných úhlů, než jste dosud zvyklý.

 14. Je zaujímavé, že schopnosť vidieť chyby u druhého ľudia majú, ale vidieť svoje vlastné chyby už nie. A to už vôbec nehovorím o intelektuálnej úrovne plynúcej z akademického vzdelania…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference