mapa stránek || vyhledávání

V domě mého Otce je mnoho příbytků… (Jan, kapitola 14, verš 2.)

Mé zamyšlení a možná nepatřičná otázka – všímat si snad kosmogonie či kosmologie? Co tím sdělením o příbytcích asi chtěl mystik a evangelista svatý Jan říci? Ježíš Kristus odchází, aby připravil pro své učedníky místo. A na mne pak z následujících veršů plyne jediný fakt, že Ježíšovi učedníci o světech jiných pranic nevěděli.

astralni-teloJe totiž vskutku mnoho oblastí na cestě od očního centra, od třetího oka, které má být čisté a kterým se vstupuje do nitra, do božího chrámu těla (Matouš 6:22). Na konci těchto oblastí očekává své zbloudilé a vracející se duše Bůh. Duše ale nemusí vůbec projít více či méně vzdálenými galaxiemi, hvězdokupami či mlhovinami. Musí přejít mnohé oblasti jiné reality, nikterak viditelného stvoření v dimenzích, prostorech a do jisté míry i časech, které jsou člověku neznámé a do kterých se vstupuje vlastním nitrem člověka. A ty tzv. příbytky mají své určité vlastnosti a pro putující duši i mnoho nástrah.

Každý ale dojde přesně tam, kam si svými zásluhami z života v hmotném světě zasloužil. Každý žák, adept duchovní cesty, má připravenu pro svoji duši takovou úroveň poznání pro další vývoj, která ho vede postupně vzhůru, krůček za krůčkem, ale také jej případně navrací, a to pro to, aby se stal čistším pro další, pozdější vzestup, pro který není ještě zcela připraven. Nelze se totiž nikterak vyhnout zákonu spravedlnosti, zákonu karmického vyrovnání, kdy každý sklízí to, co sám zasel. A Ježíš Kristus v dalších verších této kapitoly slibuje, že si v okamžiku smrti přijde pro svého žáka a doprovodí ho do míst, kde bude pokračovat jeho další vývoj.

Nedávno se tu objevilo a diskutovalo slovo – pojem astrální, a to v souvislosti s mimo tělními zážitky. Dnešní slovník cizích slov a i internetová encyklopedie nabízí objasnění tohoto termínu – např. tady:

Astrální cestování má být jednou z forem mimotělních zkušeností (OOBE – out of body experience) zejména člověka, ostatní fauny nikoliv. Předpokládá duální možnost existence „astrálního těla“, které se může od fyzického těla člověka oddělovat, cestovat mimo něj a pak nazpět do těla vstupovat.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1ln%C3%AD_cestov%C3%A1n%C3%AD

Nabízí se mi první otázka, zda astrální cestovatel opouští své tělo? Materialistická věda asi jednoznačně tento fenomén neuznává, i když mnozí vzdělanci by mohli namítnout, že někteří géniové z řad vědy či umění mohli čerpat pro svá bádání a nehynoucí díla právě z těch jiných, „nadpozemských“ oblastí, kde, jak se již často spekuluje, dochází k reflexi myšlenek a jejich následné postupné realizaci v nižších světech.

Současní astronomové, matematici a fyzici podávají fantasticky obsáhlé vědecky propracované informace o hmotném vesmíru, které získají ve svém bádání různými moderními technickými prostředky a přístroji. Znají, a to i na základě fyzikálních zákonů, přesného měření a výpočtů, např. stáří vesmíru, hledají jeho střed, počítají rychlosti „úniku“ galaxií, jejich zániků, vznikání nových hvězd, hvězdokup, černých či červích děr, atd. Prostě, je nutné před touto prací smeknout, i když se může pohybovat a často ještě pohybuje v oblasti teorií. A to jsou vědci jen ve světě hmoty! Je to pro ně konečná? Mohou se dostat k podstatě? Nyní opustím svět „ohraničené“ hmoty.

Byli a jsou tu mezi námi totiž zcela jiní lidé, kteří nebyli v pohledech na vesmír „miliony světelných let“ daleko, nenahlédli díky technickým vymoženostem do nějaké další hvězdné soustavy a kteří dokonce ani nenavštívili pro toto hmotné poznání žádná špičková vědecká pracoviště. Ti totiž mají zcela jinou cestu poznání, ale hlavně procházejí v jejich vědomé cestě zcela jiné světy, o kterých naše zmíněné vědecké disciplíny nemají dosud žádné ponětí. Tito lidé, kteří nám něco tvrdí či naznačují o světech vyšších duchovních kvalit, jsou touto vědou bráni až jako kacíři nebo psychicky nemocní lidé! Jde o poznání mystiků, o poznání z transcendentního putování, a to za plného vědomí za života v lidském těle.

Pokusím se podat mé vysvětlení či přidat informace z času raného křesťanství, apokryfní či i gnostické literatury. Čerpám přitom i z knih a univerzálního učení SANT MAT. Je také ale jisté, že vše z tohoto článku může být čtenářem odmítnuto.

Uvedu pro prvotní orientaci maximálně stručný pohled této druhé skupiny lidí a jejich univerzálního poznání. Vznik Stvoření. Ne v pátrání v našem současném světě, ale od úrovní Nejvyššího regionu, které vycházejí od Boha, od tvorby Boha-Otce pomocí síly Boha-Ducha svatého, jako na počátku, kdy bylo u Něho to tvořivé Slovo, bez něhož nepovstalo nic. Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry.

Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie. UM je tvořivou a řídící složkou pro tyto nižší světy, pro další zhmotňování a s tím spojené zviditelňování se nakonec až do prostředí, do hmotného těla, ve kterém je život schopen svého konečného bytí. Tyto nižší oblasti jsou v protikladu k zmíněným oblastem čistého ducha. Jedním dechem je však nutné doplnit, že tato nejvyšší mysl /UM/ je rozhraním; nad ní je svět čisté pozitivní duchovnosti, pod ní svět Negativní síly.

Kauzální a astrální oblasti jsou něčím, co nejde jednoduše popsat, i když se nacházejí relativně velmi blízko pro toho, kdo vstoupí do svého nitra, do mikrokosmu těla, jako světa duchovnosti. Naše smysly lidského pomíjivého těla, dokonce ani rozum, nehrají již v těchto oblastech, při opačném postupu, při cestě návratu duše, žádnou roli. A to i přesto, že tady, kde jsou „doma“, je cítíme a prožíváme v jejich vzájemné součinnosti jako až určitý zázrak. Duše, a znovu zdůrazňuji, že to píši celé velmi zjednodušeně, to podstatné v nás, tu v prvních jmenovaných duchovních oblastech vnímá vše již jen svými smysly. Poté pak, pomocí astrálního a kauzálního těla, přes tyto nutné obaly individuální mysli, té přijaté esence a energie od UM, jsou při cestě návratu, postupně i tyto odhazovány jako již nepotřebné.

Thomas Cole (1801-1848) - Poutníkova cesta

Thomas Cole (1801-1848) – Poutníkova cesta

Potřebné „obaly duše“ jsou nezbytné vždy v té oblasti, ve které se duše nachází. Fyzické tělo potřebuje duše ve fyzickém-hmotném světě, po ukončení života, po prožití mise zde je odloženo a je již nepotřebné. A tak je to i s těly, které potřebuje duše k životu ve vyšších částech uspořádaného Stvoření. Poslední, co duše nepotřebuje a odevzdává, je pak individuální mysl, esence, která se tak vrací do svého místa v regionu Univerzální Mysli. A pak, nad touto oblastí Stvoření, vnímá již duše přímo, je již čistým vědomím sebe sama.

Cesta k tomuto poznání je však předaleká! Astrální a kauzální oblasti jsou však regiony plné nepoznaných slastí a plné jiskřivého duchovního světla. Jejich vizualizace a zvuky, které duše svým otevřeným duchovním zrakem a sluchem vidí a slyší, jsou doslova svádivé a budí nadšení mysli, která i tady může duši zmást.

Poslední věta – pro duši a mysl existují po odložení hmotného těla i oblasti, které jsou nižší, které jsou nazývány peklem či očistcem a které jsou nižšími částmi astrálního regionu. O těch jen to, že mají svoji, Stvořitelem danou funkci. Pobyt v nich znamená „výuku“, poznání svých chyb a učí cestě a krokům k nápravě. A vždy pak následuje další životní zkouška, další návrat do nového zrození v příslušném těle.

Kontrolní otázka – může pozemská věda pracovat nějak s těmito naznačenými informacemi, když se nyní dostala k objevování souvztažností makro a mikro světa, na jedné straně nekonečného a obrovského astronomického vesmíru, na druhé ke světu, řečeno po staru, subatomárních částic? A to nejvíce podstatné – kdy v tom či onom objeví zdroj života?

Ale zpět. V mnohých gnostických spisech lze najít k astrální oblasti další vysvětlení. Mimochodem, věnuji se ji proto, že je nejbližším regionem po vstupu mystika do svého nitra. Gnostici znají ne příliš pozitivní výraz „falešný duch“. V roce 1945 se našel spis Pistis Sofia, kde se Máří Magdaléna ptá ve snu Ježíše, kdo nabádá člověka k páchání nepravostí. Ježíš vysvětluje, že lidská bytost je složená z „Energie“, „duše“ a „falešného ducha“ a tyto tři části jsou spolu vzájemně propojeny v hmotném těle. Nutno dodat, že Energie je tím prvotním Tvořivým Slovem a duše je kapkou z ní, která oživuje mysl a hmotné tělo. A duše je buď stahována „dolů“, do světa hmoty, ke svým nekonečným přáním a závazkům, anebo vystupuje silou Slova vzhůru k návratu. Stručně by se dalo říci, že „falešný duch“ je mysl. Ježíš v uvedeném gnostickém díle o těchto třech prvcích uvádí:

Každý z nich má predispozice fungovat podle své povahy. Energie je nastavená fungovat tak, aby hledala Světlo z Výšin. Na druhé straně duše všechno vnímá tak, aby hledala region spravedlnosti, který je smíchaný. A falešný duch hledá všechno zlo a touhy a všechny hříchy. Tělo samotné nevnímá nic, pokud jeho materiální podstata nepřijme energii (z duše a mysli).

„Region spravedlnosti, který je smíchaný“ je mluvou dneška technický gnostický termín, vztahující se na astrální a kauzální oblasti /pod úrovní UM/, které jsou v porovnání s fyzikálním vesmírem jemné a již i určité duchovní povahy, ale čistá duše je v nich stále smíšená s myslí, prvkem nadvlády v nás, Negativní síly. Tento poslední termín bývá někdy nazýván v Novém Zákoně Satanem, Ďáblem či Knížetem temnot.

Pro další pokračování uvedu malou ukázku z díla význačného řeckého církevního učitele z 2. a 3.století n.l. Órigenés v něm píše:

Pro duši, která pobývá v hmotném světě, je nevyhnutelné, aby využívala těla vhodného právě pro tento daný svět. Když bychom se stali vodními bytostmi a museli žít v moři, bylo by určitě nutné, abychom si osvojili formu podobnou rybám. Proto, jak máme vstoupit do království nebeského a setrvávat v nadřízených (vyšších nebeských) světech, je nevyhnutelné, abychom použili duchovní těla.

Órigenés jednoznačně hovoří o vystupování duše skrze to, co se dnes nazývá astrální a kauzální oblastí, ke kterým se přiřazují nezbytná astrální a kauzální těla. Mystici ve svém transcendentním prožívání jiné reality potvrzují, že pro danou úroveň bytí je vždy stanoveno tělo a jeho nástroje, a to zcela pregnantně a neovlivnitelně dle záměru Stvořitele. Lze se i dočíst a snad i uznat, že výše uvedená těla tvoří určité závoje, které halí Světlo duše. V případě astrálního regionu jsou ale smysly člověka již nepotřebné. Vždy je tu totiž otevřen duchovní zrak a sluch, ne však zrak a sluch fyzického těla, ale zrak a sluch duše.

Co je pravou příčinou pro hledání vstupu do první, astrální oblasti nad životem zde, v oblasti iluzí, v oblasti Máji? Ježíš Kristus mluví v Janovi, kap.10., verše 7-10 :

Ježíš k nim tedy znovu promluvil: „Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život – život v plnosti.

Ježíš, obecně Bůh-Syn jako samotný posel Boha a vtělené Slovo, který jde pro vyvolené ovce, Mistr, čeká na své učedníky, na své žáky, které zasvětil, za vnitřními dveřmi, ve své astrální formě! To setkání s ním, s Mistrem, je pravým účelem transcendentního výstupu, mystického transportu.

Nauky Silvánovy, jeden z textů z Nag Hammadi říká:

„Přijměte Krista, který vás může osvobodit, (…) Protože váš Král je neporazitelný, nikdo proti němu není schopný vést válku, nikdo se mu neodváží protiřečit byť jen slůvkem. Je vaším Králem a Otcem a nikdo není jako on. Boží Učitel je neustále s vámi. Pomáhá vám a setkává se s vámi pro dobro, které je ve vás.“

…Když žák přijme Mistra, dostává se pod Jeho ochranu a setkává se s ním v jeho duchovní astrální podobě. Ta pochází, jako Jeho primární forma a jako vše další, z Ducha Svatého.

Kdo se věnuje studiu teorie či i přípravě pro praktickou duchovní cestu, mohl by či měl by pochopit, že všechno ve fyzikální formě, v tomto světě, je zrcadlením a iluzí, kdy se jedna věc neustále mění za druhou. A tak i tato příprava a poznávání okolností života pomocí smyslů je zcela odlišné od mystického transportu, i když ten přichází zatím jen do astrální úrovně vnitřních světů. Po pravdě řečeno je to však obrovský úspěch, který zahrnuje nutnost třeba „jen“ zklidnění mysli a mnohé uplatňování morálních a etických principů. (viz. celé učení Ježíše Krista).

Transcendentní poznání podle mne existuje. A toto poznání je proto transcendentním, že není závislé na smyslech člověka. Překračuje všechno konečné rozumové chápání a všechny lidské představy (moje malá vsuvka – tak, jako se narodí člověk s obrovským talentem – třeba hudebním jako W. A. Mozart – tak se rodí i člověk s obrovskou představivostí). K prožití mystického – transcendentního transportu je však potřeba především změnit směřování svého vědomí – ne z těla ven, do zdejšího světa iluzí a Máji, ale k univerzálnímu vnitřnímu prozření v chrámu těla. A to v prvé řadě předpokládá mít nadsmyslové schopnosti s otevřenými duchovními smysly. I když to rozum nemůže pochopit, tento transport existuje právě tak, jako existuje sluneční svit. Duše člověka však musí proniknout závojem jevů a nahlédnout do hlubin Boží síly. Astrální oblast je tou první, se kterou se lze potkat a ve které se dá i velmi lehce, bez Mistra, Učitele či Syna, zbloudit.

A také, vstup pouze do astrální oblastí není konečným cílem pravé duchovní cesty. Naopak, je jen tou vstupní branou a prvním setkáním se s „jiným“ světem. Pro někoho však je tato součást stvoření určitou překážkou, svým uspořádáním a nadpozemskou krásou i zastavením postupu. Kdo by však tento dar postupu a zkušenosti využíval pro své ego, pro pocit výjimečnosti a snad i pýchu nad dosaženým, ocitá se naprosto ve slepé části své cesty.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 4.2
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

35 komentářů

 1. „V roce 1945 se našel spis Pistis Sofia, kde se Máří Magdaléna ptá ve snu Ježíše, kdo nabádá člověka k páchání nepravostí.“
  Co k tomu říká Bhagavatgíta ?

  Bg 3.36 — Arjuna řekl: Ó potomku Vṛṣṇiho, co člověka žene k tomu, aby páchal hříšné činy — dokonce aniž sám chce — jako by k tomu byl nucen silou?
  Bg 3.37 — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Je to jen chtíč, Arjuno, který se rodí ze styku s hmotnou kvalitou vášně a později se mění v hněv a který je v tomto světě všepohlcujícím hříšným nepřítelem.
  Bg 3.38 — Tak jako je oheň zahalen kouřem, zrcadlo pokryto prachem či zárodek zakryt lůnem, živou bytost pokrývají různé stupně tohoto chtíče.
  Bg 3.39 — Tak je čisté vědomí znalé živé bytosti zahalené jejím věčným nepřítelem v podobě chtíče, který není nikdy ukojen a spaluje jako oheň.
  Bg 3.40 — Sídly tohoto chtíče jsou smysly, mysl a inteligence. Skrze ně chtíč zahalí skutečné poznání živé bytosti a zmate ji.
  Bg 3.41 — Ó Arjuno, nejlepší z Bharatovců, proto se na samém začátku vypořádej s tímto velkým symbolem hříchu (chtíčem) tak, že ovládneš smysly. Tím zdolej tohoto hubitele poznání a seberealizace.
  Bg 3.42 — Činné smysly jsou nadřazeny neživé hmotě a výše než smysly je mysl. Inteligence stojí ještě výše než mysl, a ona (duše) převyšuje dokonce i inteligenci.
  Bg 3.43 — Ó Arjuno, bojovníku mocných paží! Ten, kdo takto ví, že je v nadřazeném postavení vůči hmotným smyslům, mysli a inteligenci, by měl uklidnit mysl uváženou duchovní inteligencí (rozvinout vědomí Kṛṣṇy), a tak — duchovní silou — přemoci tohoto neukojitelného nepřítele, který se nazývá chtíč.

 2. Díky Jaromíre. Uvedené písně – verše znám – mysl – vášně – chtíč….. . Zatemnění a nevědomost.

  Při psaní článku jsem záměrně nechtěl jít pro příklady do východních nauk.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Východní nauky mi přijdou srozumitelnější,lépe vyložené než biblické texty, proto jsem dal předchozí příspěvek

   1. Souhlas, ale já jsem chtěl popsat hlavně tu zdůrazněnou astrální oblast.
    A navíc mám přístup k některým apokryfním a gnostickým textům /ukázkám / z období raného křesťanství. A tak jsem vytvořil toto. Když po křesťanství ještě nebylo ani vidu ani slechu, byla sepsána Gíta. Považuji ji za stěžejní dílo a velmi si ji vážím. Přiznám se, že letos v létě jsem s ní dost pracoval a i konfrontoval její překlad do ČJ – J.Filipský a J.Vacek oproti Bhagavad-Gíta taková jaká je – Hare Krsna s komentáři – výklady. Úžasné!

    Václav Žáček

   2. Jaromíre,
    četl jsem Bhagavad-Gíta, byl to v podstatě jen výběr moudrým mravoučných čtyřverší asi předcházejí a možná překonávající Přísloví Bible připisované Šalamounovi.
    Obdiv k indické filosofii trochu vadne, když slyšíte, že mladé chytré Indky utíkají do Evropy před ženichem, kterého ji rodiče určili. Postavení ženy v Indii obecně ( chápu, že jsou tam různá náboženství) je slabé. Ženy dříve bohatí, dnes vdovy a matky dobře prosperujících dětí, živoří ve městě vdov jako žebračky. Dillí je patrně městem s největším množstvím znásilnění. Minulý týden jsem četl článek, kde bylo uvedeno asi 130 000 znásilnění za rok, nejspíš jen v Dillí nebylo to úplně jasně napsané.
    Výsledky východních filosofií nějak nevidím ani z hlediska vzdělání ( slabé vzdělání žen) ani morální a sociální úrovně společnosti. Snad skromnost životních nároků a bezmezná trpělivost, je trvalým přínosem lidstvu.

    1. Zdravim Vas Pardale,

     Chapu Vase namitky,ovsem podivejme se na to z jineho uhlu.Indie je znama svym kastovnim systemem.pro kazdeho,kdo neuznava karmu a reinkarnaci je tento system silenej a krutej. Ale pokud berete karmu a reinkarnaci jako danou vec,pak ten system tak silenej neni.Pokud jste se narodil do nejnizsi kasty,tak to je nejspise za vase zasluhy z predchoziho zivota/zivotu,a naopak kdyz se narodite do bohate a vzdelane rodiny,asi to rovnez bude sklizen za predchozi zivot.Cili,mateli syna dceru v bohate a vzdelane rodine a uznavate karmicky system,nebudete prece chtit provdat dceru ci syna za nekoho z nizsi kasty.Clovek z nejnizsi kasty sklizi ovoce svych predchozich zivotu,tak proc by mel mit moznost uzivat si plodu bohatstvi a lasky z vysdi kasty.

     Dale,stejne jako se mnoho krestanu neridi mravnimi nauky krestanstvi,asi stejna situace panuje mezi indy,kdy pachaji mnoho zlocinu (viz to znasilnovani) nebo se nechavaji zlakat pozlatky zapadniho stylu zivota.
     Navic mam pocit,ze dokud do Indie neprisli Britove,musela byt situace uplne jina.250 let nadvlady dusevne prazdnych anglicanu muselo logicky zanechat v teto spolecnosti sve stopy.

     Tot muj nazor.Mejte se

     Martas

    2. Martasi, chápu, že kdo věří na kasty a karmu se nebude na svůj život dívat očima Evropana a může být šťastný za podmínek silně neevropských. Jestliže Indie má asi 130 milionů lidí tzv. nedoknutelných, to je lidí bez základního vzdělání, kteří žijí zhruba jako bezdomovci, tak je to asi 10 % obyvatelstva. A to je hodně.
     Nebyl jsem v Indii, ale mám základní náhled, že převzetím britských znalostí a technologií a vzdělávání špiček, se indická věda dostala vysoko ( IT, kosmonautika, atomová energie, ocelářství – Mital koupil naši ocelovou Ostravu). To, že v Indii je angličtina velmi rozšířena, napomohlo jejímu sjednocení a hlubokému záběru do už existujícího vědění lidstva.
     Každá země má svá specifika. V USA se střílí a vraždí hodně ( a jak kde), to asi víte líp.
     Prostě tomu zde diskutovanému astrálnímu světu vycházejícímu snad z indické filosofie nerozumím. A hlavně netuším k čemu by mi bylo dobré, kdybych se tomu porozumět snažil.

    3. Pardale, dostal jste se mimo téma, ale zareaguji.

     Indie má problémy, uznávám.

     Vtrhla tam naplno komerce. Proč? Že by nová odbytiště pro západní trhy? / i japonské a čínské / V Bombaji, v Dillí, obrovské poutače na koka-kolu, motorky, rtěnky, všude poloobnažené ženy, na poutačích i tisíce bělošek třeba ze Západu. Totéž v televizi. Totéž ve filmech „západního“ střihu. Kdyby se Západ přibližoval k této jiné kultuře seriózně, asi by tam nevládla ani tato zločinnost. Japonské firmy kulturu ctí. Ale kšeft pro západní styl je kšeft.

     A na druhé straně určitá puritánská výchova – muži v Indii nevidí ženu v plavkách……, ty se koupají oblečeny v sárí, v paňdžábí…… .

     Když jsme byl v Indii, kladli našim ženám na srdce – nechodit v mini sukních, šortkách, odhalené paže, dekolty.

     Indie má zhruba 1.250.000.000 obyvatel.

     Údaj o počtu znásilněných /přiznaných/ byl v roce 2011 24.000 případů.

     24.000 znásilnění : 1.250.000.000 obyvatel je 0,0000192 znásilnění na 1 obyvatele.

     0,0000192 x počet obyvatel v ČR 10.000.000 = mělo by být podle Indie u nás 192 znásilnění za rok.
     Ale v roce 2012 bylo znásilněno v ČR 669 žen – viz. odkaz:
     http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1676

     Opačným výpočtem, kdyby se v Indii znásilňovalo jako v ČR, muselo by tam být cca 84.000 případů znásilnění za rok.

     Pardale, zdá se, že jsme na tom u nás asi 3,5 x hůř.

     Kdo chce psa býti, hůl si ale nachází. To myslím na to, že tu asi chcete poukázat na zaostalost Indie.

     Indie vznikla až v polovině minulého století. Že by ji Angličané záměrně táhli třeba ke vzdělanosti, asi ne?

     Vzdělanost tam ale není špatná. Indové patří ke špici v IT. Kosmonautika také vykazuje určitý pokrok. Osobně mám zkušenosti s lékařstvím, zemědělstvím.

     A stačí.
     Venda

    4. Vendo, dobře, těch přes 130 000 znásilnění v Indii je tedy za celý zřejmě poslední rok, jak jste sám spočítal je to méně na % jak u nás podstatně. A lze předpokládat, že nahlášeno v Indii je nízké % skutečných znásilnění.
     Indové se zhlédli v bílých modelkách, no a co? Vietnamci ve Vietnamu chtějí být taky bílí, nosí deštníky ne proti dešti, ale aby se neopálili. Přijali celkem vstřícně americký svět, ačkoli s nimi léta srdnatě a s obrovskými ztrátami bojovali. Prostě udělali čáru za minulostí a spolupracují. A co brání Indům, aby spolupracovali s Brity?
     Píšete o astrálním světě mnohem větším, než hmotný vesmír. Jak si to jako představujete? Velikost vesmíru bez upřesnění je nejasný pojem, protože to, co je hranicí je taky vesmír. Nehledě na to, že hranici vesmíru si přestavit nelze ( zakřivení dráhy světla gravitací atd.) Jiná věc je velikost pozorovaného ( 27,6 mld. sv.let), pozorovatelného (94 mld sv.let) a skutečného vesmíru.
     http://vesmir.stoplusjednicka.cz/jak-velky-je-vesmir-co-znamena-pozorovatelny-vesmir
     http://forum.kosmonautix.cz/viewtopic.php?f=44&t=930
     Nuže, jak velký je ten astrální svět? Nebo je tak velký, že samotný pojem astrální svět je prázdný, tomu bych snad rozuměl :)

 3. Zdravim Vas Vendo i Vas Jaromire,

  Jen dodam panove,ze ovladnout smysly (tedy vyporadat se s chticem) neni vskutku zadna sranda ?.Ac se o to jiz roky pokousim,mnohokrat se pristihnu jak me ma chtic v hrsti,az kdyz ho uspokojim tak si uvedomim ,ze me ten chtic jeden zase dostal ?.Ono se to rekne „ovladni sve smysly“,ale jak na to milej Watsone ??? Z meho dosavadniho poznani bych rekl,ze cesta je skrze druhy cinnosti,ktere odvadi mysl od smyslovych pozitku – v pripade Vas Vendo asi jóga (nemylim li se),nekdo treba jen medituje,coz je pro me osobne zatim dost tezke.Ale zkusil jsem panove treba malovani (ne pokoju ?) ,ale mandal.Uzasne stahnuti do pritomneho okamziku,ani naznakem nezaznamenate plynuti casu. Tuhle jsme se zenou vyzkouseli v prirode 2 hodiny tai cchi – nadhera,kdyz se do toho ponorite,ani se vam nechce prestat.

  Prave docitam knizku Shambala – posvatna cesta bojovnika od Chogÿam Trungpa.K tomuto tematu zde pise – “ Jina stranka bojovnikovy discipliny spociva v tom,ze take obsahuje rozlisujici uvedomeni nebo obratnou intelitenci.Proto je jako luk a sip.Sip je ostry a pronikajici;ale aby mohl byt vystrelen ,aby bylo mozne ostrosti a pronikavosti pouzit ,je zapotrebi luku.Podobne bojovnik je vzdy zvidavy,ma zajem o svet kolem sebe.Ale – potrebuje take vhodnou cinnost,aby mohl svoji inteligenci uplatnit.Kdyz je sip intelektu spojen s lukem obratnych prostredku,pak bojovnik neni nikdy pritahovan svody sveta.Pokuseni se zde mysli vse,co podporuje ego ,a tim pusobi proti vizi nejastvi …

  Zkratka,mam dojem ,ze jsou to druhy cinosti,ktere nam mohou pomci na teto ceste.Ale to Vy Vendo jiz jiste vite,takze jen delim o sve poznani ?.

  Omlouvam se,ze jsem reagoval vice na Jaromiruv komentar,nez na Vas clanek.Ale musis souhlasit s Jaromirem ohledne srozumitelnosti – rovnez se priklanim vice k vychodnim naukam

  Zdravim a preji prijemny vikend vsem

  Martas

  1. Zdravím Vás, Marťasi, na Floridu.
   Už jste byl na hokeji s Jágrem?

   To byl vtip, na to nemáte čas a Váš zájem je jistě jinde.

   Opravdu mě pomáhá jóga a také meditace. Také je ale fakt, že jsem byl po rocích hledání k té mé cestě nějak „dopraven“. Stará moudrost Indie říká „když je čéla připraven, guru se objeví“ U mne to platilo, ač jsem na to nijak nemyslel, vlastně jsem o něčem takovém ani nevěděl. A stačilo dvacet roků a jsem tam.

   Je to mé osobní vnitřní poznání a nikomu jej nevnucuji. Ani to nejde. Škodil bych sám sobě. Dávám sem jen takové povrchní informace. Kdybych přemýšlel proč, tak aby se někdo třeba jen zamyslel. Samozřejmě, že jezdím do kolektivu, v ČR a ze Slovenska kolem dvou set lidí, jezdíme do jiných zemí, náš Mistr mám příznivce a žáky po celém světě.

   V tichosti a s vnitřní radostí poznávám sám sebe. Bohužel, ještě chodím sem psát a diskutovat, snad to má nějaký smysl a cítím, že se blíží konec. V mých kroužcích jógy mám na osmdesát zájemců. Když se mě někdo zeptá na nějaké duchovní věci, odpovím. Když to někoho zajímá dál, půjčím či daruji nějakou knihu. Ten tzv.raneček s rubíny, s pokladem poznání, je každého věc. Ví o něm, nekoná? Ať si to vyhodnotí sám. Neví o něm, něco však stále hledá, najde. Neví o něm, nemá důvod hledat, tak žije většina lidí.
   Ale neustále se to mění a stále jsou i tací, kteří již nacházejí a postupují. A opravdu je to každého věc.

   Jsem rád, že se o východní nauky zajímáte. Vím to o Vás a držím Vám palec.

   Václav Žáček

 4. Reaguji drobně na Vás – 16.10.2015 (18:10)
  A to druhou část Vašeho příspěvku – o velikosti astrálního světa.

  Ještě ale kopíruji, co jste napsal Marťasovi – „Prostě tomu zde diskutovanému astrálnímu světu vycházejícímu snad z indické filosofie nerozumím. A hlavně netuším k čemu by mi bylo dobré, kdybych se tomu porozumět snažil.“

  Váš přístup je tím, co při zkoumání nových věcí je špatné – uzavíráte se již dopředu. Nejste jak to dítě, které Ježíš postavil doprostřed a mluvil o něm, o jeho nezaujaté čistotě, tedy tak i o nutnosti přistupovat k něčemu například s nezaujatou myslí, jako to dítě.

  Chápu, že mnohem jednodušší je číst a číst a dávat si do logických souvislostí odborné články, vědecké úvahy a statě a snažit se porozumět i teoriím a hypotézám.

  O astrálním světu Vám nenapíši nic ve smyslu, že tím směrem je to tolik miliard světelných let, tím tolik. Tady vůbec nejde o rozměr, chápaný měřítky vědců. Jde tady o vědomí. To je fenomén, který je nutný pro vůbec nějaký první krok = pro osobní zkušenost. Dám příklad. Váš pes nebo moje kočka, chodíte s ním na procházku, moje kočka zná – má své teritorium zahrady a blízkého okolí za domem. Váš pes asi neví nic o městě, které je za několika kopci a údolími ve vzdálenosti pouhých 30ti km vzdušnou čarou. A proč by měla – měl? K čemu by ji /mu/ to bylo – nemá rozum člověka a její /jeho/ vědomí je nízké. Já, jako člověk to vím, dokáži si představit i jaké údolí je za kopcem a pak za dalším, jaké lesy, říčky, hájek….. . Protože to znám. Svými smysly. Nebyl jsem nikdy v Montrealu, ale lidé tvrdí, že existuje. I na to věřím, i když si cestu, krajinu vedoucí k němu neumím představit – neznám ji. Když Vám někdo zaváže oči a zacpe uši a převeze Vás do Tokia, bude Vás cestou krmit, budete chodit na záchod, za tři dny tam přiletíte /poznáte, že jste v letadle, změna tlaku v uších… /, ale jinak nevíte kam Vás dopravili….. . A v  Tokiu jste stále ze zavřenýma očima a ušima, víte jen, že existujete, cítíte vůně nebo pachy…. . Pak se vrátíte domů a tam máte tyto smysly osvobozeny a dozvíte, že jste byl v Tokiu. Neměl jste však žádnou zkušenost, žádné smyslové poznání. Byl jste tam, ale i nebyl.

  Vědomí je to, co dělá možnost návštěvy a přímé zkušenosti jiného, ne hmotného světa. Tady máme vědomí, omlouvám se za ten nevědecký termín, nízké, příslušné světu tady. My však, chceme-li poznat svět naprosto jiné odlišnosti, co se týká třeba i fyzikálních zákonů, musíme mít otevřeno jiné, vyšší, rozšířené vědomí. Bez toho to nejde. Je to jako byste na mikroskop, kterým se můžete dívat do mikrosvěta nasadil na čočku krytku – a neviděl nic. Na co takový mikroskop. Lidské duše má toto vědomí, resp. umí se na ně napojit, ale chce to ty pravé kroky, které nejsou proveditelné absolutně s pomocí nějakých fyzických, hmatatelných věcí. Po smrti se duše dostává do těchto vyšších oblastí, ale protože je sama a je pod správou Negativní síly a jiných zákonů, než jsou zákony fyzického světa, je nasměrována tam, kam patří. A v drtivé většině se navrací k dalšímu a dalšímu pokusu o nový život, kde může, se svoji myslí, zkusit žít jinak, odčinit karmu, aby se sem již nemusela vracet. A o to jde.

  A věřte mi, že nejde TAM o to, zjišťovat velikost oblasti / astrální, která je první /, protože je to nepodstatné, to zdůrazňuji. Přirovnám to k tomu, jako kdyby jste se rozhodl věnovat svůj čas a svoji energii tomu vypočítat, kolik je v celém systému naší planety molekul vody s rozdělením na slanou a sladkou. Mělo by to nějaký význam? Pomohlo by to někomu v něčem? I když by to bylo určitě i pro nějaké vědce zajímavé a možná by Vaše metoda dostala i nějaké ocenění.

  Proto i otázka, jak veliký je region astrální, popř. další /nebudu je všechny jmenovat/ kauzální, region čistého ducha, je taková, přemýšlím o výrazu, nepatřičná, úplně zbytečná. V Novém Zákoně je na to pěkná odpověď, ale teď nemám čas ji hledat. A také gnostici říkají něco ve smyslu – člověče, poznej sám sebe. To je proč jsme se tu zrodili, do té zdejší nejvyšší formy života. Poznat něco o baryonech, mezonech či leptonech, tetrakvarcích a dibaryonech…., to je jistě zajímavé, ale pro návrat k Bohu? Jak nás to posune?

  Ale samozřejmě, chápu Vás, Vy jste tady, v tomto světě pro jiný účel. /troufnu si říci – zatím pro jiný účel / Z mého pohledu, není to nic urážlivého, ještě jste v určitém smyslu nevědomý.

  Pěkný den.

  Václav Žáček

  1. Vendo, píšete mi :“ ještě jste v určitém smyslu nevědomý .. (dále o astrálním světě) :Jde tady o vědomí. To je fenomén, který je nutný pro vůbec nějaký první krok = pro osobní zkušenost..A v drtivé většině se navrací k dalšímu a dalšímu pokusu o nový život, kde může, se svoji myslí, zkusit žít jinak, odčinit karmu, aby se sem již nemusela vracet. A o to jde. A věřte mi, že nejde TAM o to, zjišťovat velikost oblasti / astrální, která je první /, protože je to nepodstatné, to zdůrazňuji.,, chceme-li poznat svět naprosto jiné odlišnosti, co se týká třeba i fyzikálních zákonů, musíme mít otevřeno jiné, vyšší, rozšířené vědomí. Bez toho to nejde ..Po smrti se duše dostává do těchto vyšších oblastí, ale protože je sama a je pod správou Negativní síly a jiných zákonů, než jsou zákony fyzického světa, je nasměrována tam, kam patří. „.
   V astrálním smyslu jsem nevědomý, slušně řečeno. Neslušně řečeno ho považuji na nesmysl zavinutý do prázdných vět,
   , když se nedá ani popsat, leda se do něj hopy skoky přenést pomocí rozšířeného vědomí.
   Vzhledem k tomu, že astrální svět je po smrti, nechám tyto skoky do astroprázdna někomu, kdo si věří, že se vrátí. Napřed marchujete, jak strální svět je větší jak hmotný vesmír a pak je jeho velikost nepodstatná. Copak asi jsou jiné fyzikální zákony? Fyzikální zákony platí v celém vesmíru, ne všechny známe. Astrální svět větší než hmotný a je mimo tento svět, Ještě nedávno jste měl cosi ( asi duši nebo vnitřní svět) uvnitř těla (já jsem navrhoval třeba v apendixu, ten je patrně taky na nic).
   Já jsem spokojený se současnými fyzikálními zákony. Když se jdu vyčurat, tlakem na močový měchýř ho vyprázdním a gravitací moč stéká převážně dolů a mimo kalhoty. Astrální duše s jinými fyzikálními zákony asi všechno dovnitř nebo do rozlehlého astroprostoru.
   To už je mi milejší Gilgamešova Zeměplacka, obzor vidím, země se mohu doknout, je tam gravitace a čurací parabola platí. A je tu možný vývoj, časem GN pochopí, že to není Zeměplacka, ale rotační eleipsoid. později snad rotační hruškoid, až EU schválí standardní tvar hrušky, jinak si ti Češi budou pěstovat a kupovat hrušky ve tvarech, jaké narostou.
   Vendo, pokračujte v bádání na téma otvírák vyššího vědomí a jiné zákony, než fyzikálního světa. Ano, duše ( = u mě mysl člověka) má být pod samosprávou , ale těla, mozku, myšlení. Což u mě umožňuje se bez astrální duše obejít. Určitě se dá obejít bez výkladu astrálního světa na příkladu letu do Tokia nebo očekávání čehosi za kopcem. Ten kopec totiž existuje a můžeme očekávat, že za ním bude stejná obloha a vzduch a s jistou se dá očekávat, že za kopcem bude údolí.

   1. Pardale, nemůžeme si porozumět. Předesílám, nevadí mi to. Chováme se nadále k sobě korektně. Jen já nemám ten Váš humor – viz.apendix.

    Příklad proč tomu tak je. /podle mne /. Já jsem, pro objasnění, jakoby velký zastánce a fanda fotbalu, znám domácí a i zahraniční týmy, sestavy, pravidla, hráče a vy jste naopak špičkový pěstitel kaktusů se všemi znalostmi, co k nim tento koníček vyžaduje. Můžete říci o fotbalu, hmm, zábava, já o kaktusech, hmm, dobrý koníček. Ale ač jsme na stejné zemi, nemáme stejný zájem.

    V mnoha svých dřívějších příspěvcích / tuším že 6 dílů mystiky, mnoho kolem jógy – 3 pokračování, o nutném Klíči 3 díly…. /jsem popsal, jak je možné se dostat do vyšších světů, a to je podstatné, za života v těle. Za současného vědomého života. To je, mělo by být, lépe řečeno, cílem života člověka. Musím podotknout, že bez Mistra, Učitele, Syna a s dávkou Milosti a s pokorou adepta této cesty to nejde.

    V mém článku, když budete chtít, najdete těchto pár vět / osmý odstavec / :
    „Ti totiž mají zcela jinou cestu poznání, ale hlavně procházejí v jejich vědomé cestě zcela jiné světy, o kterých naše zmíněné vědecké disciplíny nemají dosud žádné ponětí. Tito lidé, kteří nám něco tvrdí či naznačují o světech vyšších duchovních kvalit, jsou touto vědou bráni až jako kacíři nebo psychicky nemocní lidé! Jde o poznání mystiků, o poznání z transcendentního putování, a to za plného vědomí za života v lidském těle.“

    Vám jsem pak v nedávném diskuzním příspěvku napsal, že po smrti se tam již může dostat každý, ale někdo jen do té části „posledního soudu“ a je přemístěn k prožití karmického poučení, do očistců. Mohl bych Vám to doložit z Nového Zákona, kde se píše o skřípění zubů…. . Ale my si opravdu nemůžeme porozumět. Ale stejně je zajímavé, a pro mne potěšující, že chodíte na stránky „Hledání světla“. Mohu Vám říci, že i když jste více pragmatik, věříte svým smyslům, tomu co lze změřit, zvážit, jste na dobré cestě.

    Je pro Vás podstatné, jako zastánce vědy, kolik je v systému naší planety molekul vody?
    Asi ne. Zrovna tak je nepodstatné, v duchovním světě, hledat jeho rozměr. Tam je to nepodstatné. Tam duše vnímá jako podstatné něco zcela jiného.

    Ty kopce a co je za nimi – myslel jsem, že to pochopíte – byl to příklad k vysvětlení jiného vědomí psa nebo kočky. Lidé jsou na tom jinak. A to Tokio, myslel bych si, že ten příklad pochopíte. Je v něm objasněno, že pro život tady jsou důležité smysly a mysl. Mohl by takový člověk z mého příkladu tvrdit, že byl v Tokiu? Tady máme fyzikální zákony ve fyzickém světě. Víme jak dýchat, co můžeme dýchat, ale když se v prostředí naší planety ocitneme znenadání pod hladinou vody bez dýchacích přístrojů, tak s dýcháním a naším věděním je konec. Když člověk od narození slepý, tedy bez zraku, stane se velkým odborníkem v astronomii? Jsou pro Zemi určité předpoklady, zákonitosti, ale ty TAM, počínaje astrálním světem neplatí. Proč by měly, když tam není „naše“ hmota? Ale jako vědec se tady neobejdete bez studia, znalostí cizích jazyků, v počátku vědecké práce s nějakým vedením, s přístroji, s financemi na výzkum.

    Závěrem jen napíšu, že mi vůbec nevadí, že neumíte, nechcete, nevěříte na nějaké vědomí, stažení pozornosti, vstoupení dovnitř. V naší diskuzi, když na ni přistoupíme a začneme o něčem diskutovat, je pro mne v některém okamžiku jasné, že dál nemohu jít, že z Vaší strany je nějaký mantinel, nějaký limit. Ty limity platí samozřejmě i obráceně na mne, třeba v oblasti teoretické fyziky.

    Mám obrovské štěstí, ale nevnucuji Vám je, že mohu říci, že jsem poznal toho, kdo mi řekl v tomto mém životě „já jsem ta cesta, pravda i život“ a vede mne. Kdosi tu nedávno psal o své perle. Je to obdobné.

    Přeji Vám, pane Pardale, abyste co nejvíce pochopil celou vědu, která Vás zajímá, které rozumíte, třeba tu teoretickou fyziku i s experimentální fyzikou, abyste byl i pozván na špičková vědecká pracoviště a mohl získat své pevné zkušenosti od žijících špičkových vědců. Vím, že byste s tím nikde nemachroval. Měl byste jen pevně zakotvené a téměř nevyvratitelné informace a s láskou se snažil třeba jen některé lidi jejich použitím usměrnit, poradit jim. Vím, myslím si, že jste charakterní člověk.

    Jestli Vás ještě něco z tématu Jana, kapitola 14, verš 2. zajímá, ozvěte se.

    Pěkný večer.

    Václav Žáček

    1. Vendo, nechci se nic nového dozvědět o Jan, kap.14, verš.2. Já článek, který je nadepsán “ V domě mého Otce je mnoho příbytků… (Jan, kapitola 14, verš 2.)“ a píše se o astrálním světě a o karmě, nečtu souvisle. Nechápu, proč se plete dohromady evangelium a astro-budhismus, asi nové náboženství. Reagoval jsem spíš na diskuzi.
     Dnes jsme potkal opět jehovisty, vlastně jsem obloukem obešel jejich vývěsní tabuli s kapsičkami s letáky, prostě se nechci „dozvědět něco z bible“.
     Později v podvečer na mechové lesní cestě jsem konečně měl zážitek z astrálního světa. Potkal jsem Sněhurku a sedminu trpaslíků. Pes je nevyčmuchal ani neviděl, takže byli zjevně z astrálního nehmotného světa. Sněhurka nebyla sněhobílá a studená, ale pěkně červená a rozpálená, zjevně byla se Šmudlou ostatním trpaslíkům nevěrná. Oba budou mít šmouhy na svých karmických dušičkách ve svém vnitřním mikrokosmu. Co s nimi bude až se znova narodí?

    2. Zdravim Vendo,

     Jen Vam chci rici,ze obdivuji Vasi snahu vezt diskuzi ve stylu „hazeni perel svinim“… Pozorne jsem si precetl Vasi i Pardalovu reakci,a jen mohu rici,ze jsem povazoval Pardala za daleko moudrejsiho .. Mimochodem,priklady jake jste uvedl a styl jakym jste se snazil Pardalovi to priblizit,no lepe to snad ani nejde .Fakt super :-))

     Jeho veta „Neslušně řečeno ho považuji na nesmysl zavinutý do prázdných vět,“ me silne pripomina pitomce,kteri v profesora Grofa https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof (ktereh povazuji nejen ja za skutecnou kapacitu v teto oblasti) obdarili jakymsi bludnym kamenem .
     To hazeni perel svinim lze rovnez nalezt i v Gite ,zajimave …

     Tak zase nekdy nashledanou :-)

    3. Martasi300, spolek Sysifos píše o S. Grofovi :
     http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154533007
     „“Lidské vědomí podle Grofa se může změnou Ph krve odpoutat od těla“
     Asi se myslí pH, čili kyselost krve.
     http://www.wikiskripta.eu/index.php/Acidobazick%C3%A1_rovnov%C3%A1ha
     „Fyziologicky je pH krve a mnoha dalších tělesných tekutin udržováno ve velmi úzkém rozmezí hodnot kolem 7,40 (od 7,31 do 7,42)“
     Komentář: pokud krev toto pH nemá, může se vědomí odpoutat od těla a to definitivně.

  2. Václave,je to tak jak píšeš.Poznal jsem sebe i klíč ke vstupu do oblasti ,která je božská.Nic nemá v tomto světě větší cenu.

  3. Díky. Je to přesně tak. Kdo toto poznal, víc nemusí psát.

 5. Je s podivem co všechno se dá „vykouzlit“ z evangelií. Pán Ježíš v citované větě přeci nemluví o žádných dočasných astrálních příbytcích, ale o věčném pobytu u Otce (= království Boží)! Jen doufám, že těmito rozumovými pokrouceninami (i když věřím, že autor toto píše v dobré víře) nesvedete mnoho lidí od cesty k Bohu-Otci-Stořiteli. Pan Žáček není první ani poslední kdo evangelijní poselství (které má moc spasit lidskou duši) „dovysvětluje“ po svém, roubuje na cizí (lidské) učení a tím mu zároveň bere původní význam. Pán lži je jistě spokojen.

  1. TREFA DO ČERNÉHO! Díky Lukáši za vnesení jiskry světla do zdejší stojaté bažiny. Bohem jsou stvořeni různí tvorové (jedním z nich je i člověk) a ti obývají své sféry, tj. své příbytky – trvale, tedy nad oblastí zániku, tedy obecně řečeno nad hmotou ve všech jejích podobách (astrální sféra je součástí hmotné sféry!)

  2. Pane Lukáši, žádné kouzlení.

   Včera jsem se například poprvé zajímal, kdy se na území naší republiky mohl někdo setkat s buddhismem. Za Přemysla Otakara II.? – Ne! Za Jana Husa? Ne! Za Komenského? Ne! Až někdy v 19.století, tzv.obrození a s ním přišly první záblesky informací a první nějaké překlady. A naplno již pak 20.století.

   Oproti tomu věda. Nesmělé krůčky, ale nezbytné ve středověku. Pak století páry a vzalo to rychlý šfunk /to je u nás používané, tady zkomolené slovo – ještě jsem ho nikdy nepsal/, technika, rakety, počítače…. .

   A náboženství ?
   Dogmata – víra v jedinou neomylnou církev – trvala pěkných pár století – zákaz mít doma ještě dávno před knihtiskem něco jiného než nějaké žalmy – a žádné překlady vše v latině…..a pak rok 1945 – Nag Hammadi v Egyptě, nález dvanácti papyrusových kodexů / Tomášovo evangelium, Filipovo evangelium…celkem padesát dva gnostických traktátů; Svitky od Mrtvého moře Kumránské, knihovny mandejské a manichejské…třeba Ódy Šalamouna. A nebo další – Klementinské vzpomínky,Klementínské homilie, Skutky Tomášovy… vše v různých jazycích, kopštině, syrštině,v řečtině. Zkrátka apokryfní a gnostická díla se postupně nacházela. Byl to rozvoj nového pohledu.

   Tak jako u vědy, tak jako u nových směrů kultury a náboženství člověka Východu, vývoj, a to známý teprve pár století. / a to již nevzpomínám předkřesťanskou éru, hermetismus, Knihy Henocha,…./ je jisté, že církev se bránila…..a neubránila.

   Nedivte se pak, že jsou různé jiné výklady než dogmata jediné neomylné církve a upravovaných /trvalo to století/ jen některých evangeliích.

   Umíte se představit, jak by se to církevním otcům od počátku líbilo, kdyby řekli to a to dodržovat budeš, tento rituál, to a to tě jedině spasí…..to by se jim vládlo. Ale tak to nikdy nefungovalo, i když se církev s tím nesmiřovala a odpůrce, ti co hledali jinou pravdu i zabíjela. Vývoj nešel zastavit.

   Nic neroubuju. Jen jinak čtu a naslouchám.

   Pěkný den

   Václav Žáček

 6. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.

 7. Jan 14
  1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

  2* Vaše falešné vědomí ať nemá strach,neboť vychází ze špatného
  mravního vzorce!Jdete proti odkazu Panny Marie jdete i proti sobě samým.

  2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo,
  řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

  2*V přechodných stavech mého Já je mnoho náplní mysli(individualit),
  říkám vpravdě,kterou mnozí rádi neslyší.Budu se usilovat,abych vám
  mnoha bolestnými obrazy zničil pudovou náplň mysli-> proměnil mysl
  vědomí po částech,maličkostmi.

  „Život se skládá z maličkostí.Zanedbáš-li maličkosti,nevyhneš se velkým problémům.“

 8. Hvězdička opisuje nejaké virtuálne kecy nejakého Žida :

  …. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo,
  řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo…

  To je taká istá ,,konštatácia“, ako JA poviem. Nebeský Taťulda je bezdomovec, lebo nemal, ani nemá žisadnu nehnutelnosť reálnu, ani virtuálnu.

  Ten popletený Janko je tiež vymyslený, prvotnými kresťanmi, aby položili základ ,,VIERY“ v hovadiny, ktoré majú upútať ,,zákazníka“, že po smrti tí, čo ,,davali počas života“ , budú vo virtuálnom príbytku mať možnosť prebývať“ ..

  ŽID Janko neupresnil ani dlžku pobytu , ani výšku ,,nájomného“.Je to zlý realitný maklér, určite by v reály nikoho nenachytal na tento Dom a preto musel ,,prihadzovať“…

  A prečo Žid Janko, keď videl ten DOM ho aj neopísal? Je to napríklad trojposchodová ,,budova“ so sklenenými stenami, dvoma balkónmi ,troma toaletami -ozaj virtuálne duše aj močia aj ,,kakajú“ , blijú ?

  Že prečo je dôležitý OPIS Domu, kde skončia poniektorí? Lebo je vždy dobré vedieť, čo pri tomto kšefte ,,kúpim“. Nie, že dopadnem tak, ako ten, čo kúpil Eifelovku a ani ju nevidel ale ,,UVERIL“. Dopadol, ako dopadne každý , kto uverí kecom…
  Ten kupujúci zaplatil a neuvidel… Ja hovorím, tak mu treba!

  1. Včera tu na stránky gnosis dal můj soused, důchodce, který mne chodí často navštěvovat a naučil se hledat na netu, článek-odkaz na fata morgánu a předevčírem něco o zprávě také z novinky.cz o hvězdě KIC a co kolem ní obíhá?

   Novinkám příliš nevěřím. Pardal to zde promptně objasnil. Díky.

   Jen pro doplnění, dnes se objevila na dalším serveru, na který moc nechodím další zpráva, takové pokračování:
   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2015-s-prevratnymi-zpravami-z-vesmiru-se-roztrhl-pytel-podle-te-posledni-pluje-prostorem-mezi-souhvezdim-lyry-a-labute-mimozemska-flotila-otazka-jiz-pry-nezni-zda-je-ve-vesmiru-zivot-ale-jestli-jsou-ufouni-pratelsky-naladeni.htm

   Je laděná v takovém humorném tónu a tak jsem to sem přidal. Ale jeden člověk nikdy neví.

   Jen malé vysvětlení – příbytky v domě mého otce – tím samozřejmě nejsou myšlena nějaká umělá vesmírná tělesa případných mimozemšťanů. Ale to většina tady ví.

   Pěkný den přeje.
   Venda

 9. Vendo, chcem Ťa upozorniť, že cituješ Žida Jančiho, ktorý vo svojej nadutosti sa opovažuje konštatovať, že Nebeský Taťulda je jeho Otec a má Dom s mnohými komôrkami ?

  Ja zas hovorím, že Žid Janči , ak myslel na seba, je obyčajný klamár. Jeho otec možno bol nejaký rybár, či potulný kšeftár, ale určite nie Nebeský taťulda. Ten mal s Marienkou iný ,,plod“.

  Takže Janči myslel na tento ,,plod“ Nebeského otca ? A že ten ,,plod“ má Otca s Domom s mnohými komôrkami?

  Ak vieš , poraď tápajúcemu, lebo ja som z tejto vety , čo si citoval, ,,mimoň“..

  1. Dva dny jsem tu pořádně nebyl.

   Pane Noho, píšete :

   „Ak vieš , poraď tápajúcemu, lebo ja som z tejto vety , čo si citoval, ,,mimoň“..“

   Souhlasím, mimoń asi jste a rady pro Vás nemám. Jen Vám snad upřesním, že evangelista Jan cituje Ježíše. Fyzický otec tohoto Jana / pokud ním myslíte „Žida Jančího“ / asi není znám.

   Pěkný den.

 10. Hvězdička , aj Ty cituješ Žida Jančiho :

  …Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

  To mi pripomína Eifelovu vetu, ktorá hovorí:

  Ak A rovná sa D a D rovná sa G, tak všetko ide ako masle…

  Len jedno mi nejde do ,,gebule“, prečo by som mal veriť nejakému Židovi Jančimu, keď nie som presvedčený o tom, či je historickou osobou, ale je pravdepodobné, že je vymyslenou postavičkou v hre o vzniku Dobra a Zla .

  Vymysleli ho v kobkách prvotných prznitelov učenia toho lovca ježiškových príaznivcov , toho Saula. To je TEN, čo sa zrydal z toho somára, keď sa premiestňoval z bodu A do bodu F a tam, kde sa zrydal, tam ho vraj ,,osvietilo“ a hneď na to, bol plamennou trúbou virtuálneho Ježišťoka…

  Nešťastný to člobrda , ten Saul. Má na svedomí miliony ludských životov. A ako by americkí vedci včera povedali, pričinil sa o vznik milionov toboliek, ktoré teraz blúdia Vesmírom , ako kurtizány po parížských bulvároch…

  1. Požádej „krávu“,aby ti „oči propíchla“,abys konečně začal vidět a číst srdcem.

   Ona mala štyri rohy,
   zostali jej už len dva,
   lebo si to so Satanom
   za všetkých už rozdala.

   Tie dva rohy zostaly,
   aby sa tu potkali
   Ti,čo sa tu zahrali
   na Dobro a na Zlo,
   a tak sa tu poskládali,
   zo srdca zlomeného v Jedno.

   Zabehli ste sa tu všetci so Mnou,
   aby ste sa tomu naučili tiež,
   aby ste sa poskladali a
   mohli ísť so Mnou „domov“.

   Ona mala štyri rohy,
   zostali jej už len dva,
   aby na nich Našu Dcérku Zlatú
   pre Synčeka „domov“ odniesla.

 11. Hvěrzdička, ak Tvoj text : Požádej „krávu“,aby ti „oči propíchla“,abys konečně začal vidět a číst srdcem…

  je odpoveďou na moju reakciu, tak Ti hovorím, nerozumiem ,,čo bolo povedané“..

  Bolo to velmo , velmo učene povedané, a ja som len ,,žiak“ prvého levelu života TU, na Zemeplacke lebo ešte som nikdy nebol ,,reinkarnovaný“..

  A my ,,nereinkarnovaní“ , sme asi takí, akokeby sme si stáli na kábli…

  Ale ako hovorievali súdruhovia, ktorí boli podrobovaní ostrej ,,kritike“, potom keď to prežijeme, sa polepšíme….

 12. Dvě informace :
  http://echo24.cz/a/wkaQC/poletime-s-rusy-na-mesic-v-jednani-je-spolecna-mise-s-evropou

  http://cz.sputniknews.com/svet/20151027/1511855/rusko-mesic-pristani-termin.html

  Že by tam i Rusové vybudovali další, ale skutečný příbytek pro kosmonauty.

  Stejně je ale divné, že 60 let po Američanech. Ti měli před rokem 1969 mnoho ztrát na výsledky tenkráte sovětské kosmonautiky. A najednou ten skok dopředu a hups na Měsíc.

  No uvidíme. Jestli již nebudou Američané v té době na Marsu?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference