mapa stránek || vyhledávání

Vznik světa

Rozlišujeme – buď je prvotní hmota anebo myšlenka – rozporujeme. Dokonce jsem kdysi od pražského středoškolského učitele slyšel názor, že neviděné bytosti – duchové existují, jsou vybavené svou odlišnou hmotou – avšak vznikly až následkem lidské hmotné existence. Tedy hmota byla první a pak až ze zemřelých lidí začali vznikat duchové.

Obvykle však chápeme myšlenku prvotnosti hmoty jako základ materialismu, neznalého duchovní, nehmotné podstaty.

S čím srovnat způsob, jímž je organizovaný Vesmír?

Sledujeme-li postupy na obrazovce, na filmovém plátně, můžeme i tam mít představu, že se vše odehrává v lineární skutečnosti. A přitom vidíme perspektivní zkracování vzdáleností. Naivní člověk může pitvat film nebo DVD, ale nenajde skutečné lidi zakleté do filmu *). Může usuzovat jen z pocitu při sledování pohyblivých obrazů, jež určuje perspektiva? Ne, pomůckou je mu geometrie, jež pořádá obrázky na promítané ploše. Filmové studio bylo vytvořeno v lineárním prostoru hmoty nebo v zážitcích perspektivy?

Výrobek – dřevěný metr – obsahuje polovic dřeva oproti dvoumetru? Budu-li vyrábět první a pak druhý stejný výrobek – metr, spotřebuji stejné množství dřeva, například 300 gramů na každý. Následně položím metrové laťky do vzdáleností 0 – 1 – 2 metry. Ale zůstane ten z metrů, odsunutý dál, stejný, jako když měl svůj začátek hned u mne? Jak prověřit tuto zkušenost? Tisíciletý selský rozum doplním výpočty.

Buďto je náš svět vytvořený hmotou, organizovanou v Euklidově prostoru. Anebo je lineární prostor jen šálením, a prvotní lidský názor brzdí naše poznání. Pět smyslů sice přesvědčuje o hmotě – jenže ony jsou vytvořeny právě tou prokazovanou hmotou. Takže zážitky neprokazují zásadní skutečnost hmoty.

Matematiku máme jako základní vědecký prostředek. Některým oborům poznání pomůže jen statisticky, u jiných oborů je základem. Doceníme, chybí-li její výsledky?

V geometrii patří čtverci úhlopříčka konečné délky. Matematika se jí však nedopočítá. Pokračujícím výpočtem odmocniny stále délku mění, zvětšuje. Tato nejistota sděluje, že přijatá matematika nepopisuje geometrii našeho světa (viz horní obrázek – Eu.).


Výpočty úhlopříčky – v Euklidově a v perspektivním prostoru

 

Užívaný Euklidův lineární prostor obsahuje iracionality – veličiny přibližné velikosti, jež vědě skvěle slouží k přibližným výpočtům. Svou libovolnou neohraničenou velikostí však nevystihují geometrický prostor našeho Vesmíru. Zpochybňují platnost Pythagorovy věty – například pro výpočty čtverce.

Přístup Euklidova prostoru lze nahradit jiným, kde úhlopříčka má pevnou délku i ve výpočetním vyhodnocení. K tomu se navracím do smyslových zážitků. Nejvíc informací obsahuje zrak se svým perspektivním rozvržením geometrického prostoru (viz spodní obrázek – Pe.).

Nelineární cejchování os změní Pythagorovu větu v lineární rovnici. Ta výsledek dává vždy; chaos přibližných výpočtů nedovolí.

Fyzika vyčíslí některé své veličiny číslem konečné velikosti (racionální), většinou je však nevyjádří. Velikost zůstane neznámá – iracionální číslo.
 

Rozvaha

Vyrobíme dřevěný metr, pak druhý, umístíme je jeden za druhým a k tomu „víme”, že svět je organizovaný lineárním prostorem. Jenže matematické ověření linearitu odmítá. Nabízí, že už výroba metrů probíhala v zdánlivé realitě perspektivního prostoru, za kterým není hmota. Svět se smyslovými vjemy vkládanými do vědomí informaticky.

Ještě jeden příklad; zdůvodňuje naše pocity. Jdeme krajinou kroky o stálé délce. Okolí ubíhá kolem nás stejným tempem. To nás přesvědčuje o lineárním prostoru s rozmístěnou hmotou. Tedy o Euklidově prostoru. Je i jiné zdůvodnění našich vjemů?

Ano. Člověk nikdy nevykoná druhý kratší krok perspektivního prostoru. Pozorovatel nikdy neopustí svou počáteční středovou pozici [0,0]. Každý další krok je znovu stejně dlouhý, protože první, a proto máme dojem lineárního světa.
 

Zhodnocení

1. Dosud vystihujeme svět lineárním Euklidovým prostorem. Výpočet délky úhlopříčky je však bezvýsledný. Takže její délka neexistuje? Obdobně pro zlatý řez. Vzniklé iracionality obsahují i zakřivené prostory fyziky 20. století.

Již dávno v 16. století učenci ukončili rozpory, přijali, že i nejsoucí velikost je daná číselně, a to iracionálním číslem. Nepřesné vysvětlení světa nám bylo upevněno.

Dosavadní fyzika dovoluje našemu světu chaos – každý si vybere takovou délku úhlopříčky u, jakou si přeje. Nikdy ne správnou.


Čtverce v souřadnicových osách

 

2. Skutečnost světa nám nabízí zrakový smysl

Délka úhlopříčky je jednoznačná. Následně je ve shodě matematické a geometrické vyjádření délky. Konečnou délku vyjadřuje racionální číslo, například 1,858 a jindy 3/4 nebo 1/9.

Vychází mi: za světem, který vnímáme, se nenachází hmota rozmístěná v Euklidově prostoru.

Veličiny, popisované iracionálními čísly, patří neexistujícím světům.

Mávnutím ruky lze odehnat hmyz, nikoliv matematiku.

——————

*) Ve svých šesti letech jsem něco zajímavého hledal v radiopřijímači. Propíchl, rozšířil jsem zlatavý brokát rádia TESLA Kongres a pátral, co tam vevnitř asi najdu. Že tam nebudou trpaslíčci, to jsem věděl – ovšem co kdyby přece něco, podobného třeba koncertní síni. Ne, jen šedý papír reproduktoru.

Rodiče neříkali nic, uznávali zájem po poznání…
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 1
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

73 komentářů

 1. Pane Tichánku,
  myslím, že byste si nic nepomohl. Např. ve fyzice existují zákony, kdy záleží na vzdálenosti (např. Ampérův zákon) a u jiných záleží na kvadrátu vzdálenosti (Newtonův gravitační zákon, Coulombův zákon).

  1. Moje úvaha o neplatnosti iracionalit pro náš svět se vztahuje i na všechna další zařazení či využití lineárních rovnic.
   Zajímavě jednoduchý výsledek se objeví zpracováním zlatého řezu:
   http://tichanek.cz/g11/zlaty-rez-XI.html
   Rovněž Newtonův gravitační zákon, Coulombův zákon dají odlišné výsledky po změně vzdálenosti z kvadrátu na lineární vyjádření.
   Perspektivní vyjádření světa nezamýšlím jako náhradu Euklidova lineárního prostoru pro vědecko-technické výpočty. Nýbrž je vysvětlením konstrukce Vesmíru. Poskytuje úplnou přesnost matematických výsledků – na rozdíl od tradičního přístupu. Přesnost by nám nemusela být lhostejná…

    1. A např. Ampérův zákon by tam musel mít odmocninu z r´.

    2. „existují zákony, kdy záleží na vzdálenosti (např. Ampérův zákon) a u jiných záleží na kvadrátu vzdálenosti (Newtonův gravitační zákon, Coulombův zákon).”

     Na vzdálenosti, v 1. mocnině, záleží například výpočet rychlosti: v=s/t.
     V perspektivním prostoru se nabízí výsledek „v” číselně odlišný od Euklidova, protože dráhu „s” vyjádří větší číslo. Vzdálenost v Eu. prostoru s = 3 bude v perspektivním s = 9.
     Předpokládám, že v kterémkoliv výpočetním vzorci, obsahujícím vzdálenost, nebude tato převáděna na odmocninu.
     Ampérův zákon podobně. Ohledně magnetického pole – obsahuje vzdálenost mezi vodiči a jejich délku. Opět netřeba odmocňovat, nýbrž výsledné „F” bude odlišné.

     Vědec kdysi namítal, že se perspektivní prostor nezbaví iracionalit a to kvůli výpočtům odmocnin z vyšších mocnin. Odmítnutí námitky: perspektivní prostor koresponduje s nespojitým – diskrétním. Proto se iracionality v perspektivní geometrii nevyskytnou.

     Znovu připomenu, že možnost perspektivní geometrie není výpočtům vhodná. Nýbrž nabízí – posuzuje, že náš svět je daný perspektivním zrakovým vnímáním. Mája je šálivá, ale výpočetně nabízí absolutní přesnost.

    3. ad.:Vzdálenost v Eu. prostoru s = 3 bude v perspektivním s = 9.

     To je úplná blbost, to byste všechny fyzikální zákony nedal dohromady.

     ad.: nýbrž výsledné „F” bude odlišné.

     Takže síla z Ampérova zákona a Coulombova zákona bude odlišná, bude mít dokonce jiné jednotky.

    4. ad.:Vzdálenost v Eu. prostoru s = 3 bude v perspektivním s = 9. To je úplná blbost, to byste všechny fyzikální zákony nedal dohromady.
     Máte pravdu, fyzikální zákony bych nedal dohromady, na to nemám matematické kvality. Perspektivní prostor v mých grafech je, ovšem je matematicky obhajitelným způsobem transformovaný z Euklidova. Pak předpokládám, že je řešitelné vytvořit i odlišné fyzikální výpočetní zákony. To by byla práce jen pro nadaného matematika.
     Vůbec nepředpokládám, že by se měly fyzikální výpočty řešit v tomto perspektivním prostoru. Nýbrž jen – že svět je daný právě našimi smyslovými (také perspektivními) zážitky, za nimiž je skrytá Informatika Stvořitele – civilizace. (Nikoliv zrovna Pán Bůh s vousy.) Takovou podkládající Informatiku vyjímečně předpokládají i vědci, jak na ně odkazuji v některých svých článcích. Jak se občas objeví jejich články i v překladu do češtiny.

     ad.: nýbrž výsledné „F” bude odlišné.
     Takže síla z Ampérova zákona a Coulombova zákona bude odlišná, bude mít dokonce jiné jednotky.

     Souhlasím.

    5. ad.: nýbrž výsledné „F” bude odlišné.
     Takže síla z Ampérova zákona a Coulombova zákona bude odlišná, bude mít dokonce jiné jednotky.
     Souhlasím.

     Tak teď jste tomu dal korunu. Na co by byl perspektivní prostor, když by v něm nešlo nic spočítat.

    6. K čemu?
     Všimněte si mého 13.9.2017 (16:02) pro Vás.
     Dal korunu? To souhlasí.
     Pořád subjektivně sleduji, že dokonalejší je svět racionální, tedy s perspektivními výpočty. Svět starověké Maji.
     Pro praktické výpočty můžu jen tušit, že by to v budoucnu mohly být výpočty v diskrétní matematice. Perspektivní ne.

    7. Pane Tichánku, připojuji se k námitkám Milana. Coulombův zákon atd. můžeme počítat v jiné číselné soustavě, třeba logaritmovat ČÍSLA a pak výsledek PŘEVÉST na dekadický rozvoj a připojit fyzikální rozměr síly [N].
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmus
     logaritny ( přirozené) jsou iracionální čísla. Logaritnické pravítko dnešního typu je známo od 1850 a počítalo se s ním ještě pro program Apollo 11 v roce 1969 na Měsíci. Počítat v jiné stupnici ( zde logaritmické) může být výhodné. Pro technické a přírodovědné použití je podstatné logaritmický výsledek převést do dekadického rozvoje a pohlídat exponenty u velkých čísel.
     Takže vývoj šel přesně obráceně, než radíte. Iracionální čísla se výhodně používala při výpočtech a převáděla na dekadická.
     Dekadický logaritmus čísla 2 = 0,301029995663981…, dekadické logaritmy jsou iracionální čísla ( vyjma log 10, log 100 a pod).

     Od starověku se užívá číslo , dnes π = 3,141 592 653 589 793…
     https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD_(%C4%8D%C3%ADslo)
     „π je iracionální číslo, což znamená, že ho nelze vyjádřit podílem dvou celých čísel. Je to také transcendentní číslo, což znamená, že neexistuje polynom s racionálními koeficienty, pro který by π bylo kořenem.[14] Jedním z důsledků transcendentnosti je, že π NELZE zkonstruovat kružítkem a pravítkem (euklidovsky). Protože souřadnice všech bodů, které mohou být konstruovány eukleidovskou konstrukcí, jsou konstruovatelná čísla, nelze např. provést kvadraturu kruhu, což znamená, že pouze pomocí kružítka a pravítka nelze zkonstruovat čtverec, jehož obsah je stejný jako obsah daného kruhu.“
     Takže jste se svými tzv. přesnými geometrickými konstrukcemi místo výpočtů v háji, nemůže konstrukcemi pracovat s číslem π. Čili matematika, přírodověda a technika, které potřebují číslo π, je Vašimi tzv. přesnými metodami nepoužitelná.
     To samé s použitím iracionálního čísla Eulerova čísla e =2,71828 18284 59045 23536 02874 71352…, základu přirozených logartimů.
     Prostě myslím, že mudrování nad odmocninami bez možnosti praktického užití nemá smysl.

    8. 1) Nerozumím, jak můžou vzdělaní lidé tolerovat, že konečná hodnota fyzikální veličiny není vyjádřena racionálním číslem. A když tedy není, nehledají příčinu.

     2) Nerozumím, jak můžou vzdělaní lidé nechápat podstatu virtuální reality – že bolest či slast ji nevyvrací. Dovoluje alternativně vysvětlovat náš svět. [viz 13.9.2017 (5:52)]

     3) Do kolečka, dokola.
     Anonym 13.9.2017 (16:12) psal: Když nepoužijete správnou terminologii, může být laické podání nepřesné a zavádějící, nejednoznačné
     Já navíc sleduji, že každý se věnujeme jinému tématu v těchto diskusích. V tom je problém písemného vyjadřování, narozdíl od rozhovoru. Jistě nemusím rozepisovat, které téma každému z nás přísluší. A protože to trvá už dlouhodobě, naprosto nepředpokládám změnu v těchto diskusích. Slouží motání mozkových závitů, snad sem tam někomu něco přinese.
     Jistěže jsou rozumnější přístupy, spíš zásady, k šíření odlišných názorů, než je zdejší písmenkování. Před desítkami let, svým politickým omylem, nepřímo je vysvětlil politik – astrolog.

    9. Pane Tichánku, nechápete, že vzdělaní lidé nechápou a používají iracionální čísla.Tím se nic nemění na tom, že jsou velmi užitečná. Vyrostl jsem v selském stavení, ke kterému patřily i lesy. Jako dědictví z toho zbyla dřevěná šuplera na měření průměru kmene, krokvice ( ze třech latí písmeno A, kterým se dala zabodnutím jedné hohy a otáčením měřit vzdálenost) a dřevařské tabulky. Měřila se délka a průměr uprostřed kmene. Objem kmene se vypočetl jako válec za použití iracionálního čísla pí. Vzdělaní lidé kdysi snad už ve středověku pochopili, že sedlák nebude sebou nosit kružítko a papír a několik let přemýšlet, jak přesně počítat bez iracionálního čísla pí. A ti vzdělaní lidé vytvořili tabulky s tvrdými deskami a velikostí do kapsy.
     Pomocí Eulerova čísla e se používá v mnoha výpočtech přírodních věd a techniky. Třeba radioaktviní rozpad.
     https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/43adb47841c36043f0ce31f2af99d9771fe07833
     Už jste se iracionálně dostal od iracionálních čísel ke kvantové mechanice a teorii relativity a nyní k astrologii, zřejmě Baudiš a syn. A pořád nevíme, kde udělali soudruzi z NDR chybu, když iracionální čísla fungují ke všeobecné spokojenosti dobře.

    10. 1) „jak můžou vzdělaní lidé tolerovat, že konečná hodnota fyzikální veličiny není vyjádřena racionálním číslem.“

     Možná i já se dopouštím nevýstižných odpovědí.
     Pardale, výhradu mám k Vaší 1. větě z 14.9.2017 (22:00)
     Není totiž podložené mým názorem Vaše „Pane Tichánku, nechápete, že vzdělaní lidé nechápou a používají iracionální čísla.“ Přisuzujete mi odmítání iracionalit!? Jak jinak nyní počítat cestu na Měsíc? Přece úspěšně Euklidovou naukou, tvrdím tak jako Vy.

    11. Pane Tichánku, taháte už za krátký konec. Psal jste :“Nerozumím, jak můžou vzdělaní lidé tolerovat, že konečná hodnota fyzikální veličiny není vyjádřena racionálním číslem.“ Prostě Vy iracionální čísla netolerujete a vzdělaní lidé je tolerují. Kde bude asi chyba?

    12. Pane Tichánku, o pochybné kvalitě Vašeho odkazu svědčí třeba následující citát odtud.
     https://uloz.to/!dYNGrpYiVurO/kvantova-fyzika-vyvraci-materialismus-a-doklada-boha-odt
     „Jakmile elektron zjistil, že je pozorován, začal se chovat, jako malá kulička a vytvořil obrazec dvou vln. Nikoli obrazec mnoha vln.“
     Prosím Vás, jak elektron ZJISTIL, že je pozorován? Kvantová fyzika říká, že podmínky samotného pokusu ( i měření) ovlivňuje ovlivňují chování vlny- částice, což se projevuje zvláště u elettronu nebo fotonu..
     http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/726-foton
     „Proto je nutné připustit, že foton se chová jako částice a ZÁROVEŇ jako vlna. Interferenčními metodami je možné měřit jeho frekvenci a vlnovou délku, pozorujeme-li jeho ohyb na překážkách a štěrbinách. Popisujeme tedy chování fotonu jako vlnu. Na druhé straně při fotoefektu a Comptonově jevu se chová foton jako částice – sráží se s elektrony a předává jim část své energie analogicky jako jedna kulečníková koule předává energii jiné kouli při vzájemné srážce. Při dopadu na fotografickou desku vyvolá každý foton zčernání v určitém místě jako důsledek chemické reakce. Chová se tedy jako částice…Foton je objekt mikrosvěta a pohybuje se prostě jinak, než jak jsme zvyklí si představovat. Není možné prostě určit jeho trajektorii a stanovit místo jeho dopadu např. na fotografické desce. Je možné stanovit pouze PRAVDĚPODOBNOST, s níž dopadne do daného místa. Podle druhu experimentu, který s fotonem provádíme, může foton projevit buď svou částicovou nebo vlnovou povahu, i když se samozřejmě jedná o tentýž objekt.
     Při experimentování s elektromagnetickým zářením různých vlnových délek lze zjistit tento poznatek:
     Se zkracováním vlnové délky se částicové vlastnosti projevují výrazněji.“
     J. Reichl je vzdělaný fyzik a píše srozumitelně. Chování elektronu přirovnává k napnutému rybářskému vlasci ( představuje částici), který se tahem přetrhne a začne kmitat. K tomu srozumitelný obrázek.
     http://fyzika.jreichl.com/data/Mikro_2kvantovka_soubory/image033.png
     Vlnově korpuskulární dualismus :
     http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vlnov%C4%9B-korpuskul%C3%A1rn%C3%AD_dualismus
     „Dualismus znamená, že objekt má obě vlastnosti SOUČASNĚ, a ty se nám VYJEVUJÍ podle toho jakému měření jej vystavíme. Podle způsobu měření (druhu interakce s okolím), se objekty mikrosvěta dají LÉPE popsat jako částice nebo vlny. Historicky byl nejdříve popsán korpuskulární charakter elektromagnetického vlnění a později byl popsán i vlnový charakter elementárních částic.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualita_%C4%8D%C3%A1stice_a_vln%C4%9Bn%C3%AD
     „Fyzikální pojem dualita částice a vlnění se vztahuje ke skutečnosti, že světlo lze popsat buď jako vlnu nebo jako částici, v závislosti na uspořádání experimentu a způsobu pozorování. Ačkoliv se tato dualita v obecnosti TÝKÁ VEŠKERÉ HMOTY, nejčastěji se s ní lze setkat v případě objektů s velmi MALOU HMOTNOSTÍ, zvláště pak u elementárních částic.“
     Mám tu ještě jiný článek, který také přeložil Richard Mašek (přeložil Váš odkaz
     https://uloz.to/!dYNGrpYiVurO/kvantova-fyzika-vyvraci-materialismus-a-doklada-boha-odt
     , který se týká tématu kvantová fyzika a Bůh.
     http://richardmasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=428575
     “ Takže akt pozorování vytváří realitu.“
     Těžko, realita je taková jaká je. Pozorování realitu nevytváří, ale podmínky pokusu nebo pozorování, vlastnosti reality námi pozorovatelné OVLIVNÍ. Jestli reálného jevu jsme schopni pozorovat kousíček nebo podstatnou část je jedna věc. Jev proběhl nezávisle na tom, co si myslíme a jakou část vnímáme. Pozorováním zjistíme převládající část vlastností, které probíhají SOUČASNĚ a jsou dány podmínkami pozorování a pokusu.
     Viz příklad s rybářským vlascem. Jestliže vlnící se vlasec vyfotíme nebo necháme šlehnout do písku nebo do lýtka, zůstane důkaz vlnění nezávisle na tom, jestli jsme pozorovali na videu, fotografii nebo stopy na písku. Zcela jiný způsob vnímání téhož jevu ukazuje totéž: vlasec se vlnil a naše dodatečné pozorování tohoto jevu to dokládá. Samozřejmě, i když vlnění vlasce po přetržení vůbec zprostředkovaně přes přístroje a smysly různě pozorujeme nebo i vůbec nepozoruje, vlnění dané PODMÍNKAMI pokusu proběhlo. Vlasec zůstane ležet zvlněný.

    13. „Jakmile elektron zjistil, že je pozorován, začal se chovat, jako malá kulička a vytvořil obrazec dvou vln. Nikoli obrazec mnoha vln.“
     Prosím Vás, jak elektron ZJISTIL, že je pozorován?

     Nemůžu pochybovat o tom, že za hmotou jsou vědomé bytosti. Hmota je snad nezávislá na bytostech, jež ji zajišťují? Ony bytosti, jež znají hmotu lépe než naše vědění, hmotu pozorují – kromě jiného.
     Že se lidské názory liší, jsem psal už výš. Něco podkládáme poznatky, něco domněnkami, něco…
     *
     “ Takže akt pozorování vytváří realitu.“
     Těžko, realita je taková jaká je. Pozorování realitu nevytváří, ale podmínky pokusu nebo pozorování, vlastnosti reality námi pozorovatelné OVLIVNÍ. — Jev proběhl nezávisle na tom, co si myslíme a jakou část vnímáme.

     Jsou lidé, kteří mají odlišné zkušenosti. Dosud věda ponejvíc ignoruje zážitky, jež nedovolí vysvětlit hmotu jinak – než coby virtuální realitu. Někteří se o zážitcích i rozepisují.
     Ostatně k virtuální realitě, dle mého posouzení, fyziku vede i teorie relativity. Vždyť prostor či hmota mění své rozměry, v závislosti na rychlosti pohybu. Naše hmota ve Vesmíru mění čas, mění rozměry a naprosto promyšlený systém by snad vznikl bez promyšlení?
     Jenže – kolik lidí, tolik posouzení.
     *
     Díky za dlouhou diskusi, neshody pokračují, takže…

    14. Pane Tichánku, píšete :“ Nemůžu pochybovat o tom, že za hmotou jsou vědomé bytosti. Hmota je snad nezávislá na bytostech, jež ji zajišťují? Ony bytosti, jež znají hmotu lépe než naše vědění,..Ostatně k virtuální realitě, dle mého posouzení, fyziku vede i teorie relativity. “
     Řeč je o tom , jak elektron něco zjistil a odpověď je, že za hmotou jsou vědomé bytosti. Takže vědomé bytosti mají na starosti každý elektron, aby zjistil jak se má chovat, nemám slov.
     Teorie realtivity není o virtuální realitě, ale je fyzikální jev, kterýmá mnoho důkazů, na Zemi třeba urychlovače částic nebo systém oprav GPS podle relativity, protože stality se pohybují asi 4 km/s tak rychle, že realtivisté efekty se už mírně projevují.
     Takže vědomé bytosti ( vědci) opravdu jsou za GPS a urychlovači.

    15. Pane Tichánku, dávám odkaz na článek o filosofii astrofyzika a matematika o vesmíru a Bohu. „..zabývá filozofií matematiky, speciálně pak otázkou, zda matematické objekty mají nějak realitu nezávislou na fyzickém světě či lidské mysli (matematický platonismus).. Raskin se domníval, že
     lidská logika nám byla vnucena fyzickým světem, a je s ním tudíž v souladu. Matematika pochází z logiky. Proto je matematika v souladu s fyzickým světem. Není v tom žádné tajemství – pocit zázračnosti a úžasu nad povahou věcí bychom však neměli ztrácet, ani když je lépe pochopíme.“

    16. Je mně srozumitelné, že současné fyzice rozumíte do hloubky. Ač Vaše identita není známá, přesto tuším, že jste jednou z velkých kapacit v některém oboru vědy. Díky za diskusi.
     Má-li přednášku neznámý vědec, s novou málo srozumitelnou záležitostí, pak jen doyen může říct – „já tomu vůbec nerozumím“. Mladí raději předstírají opak.

     Názory v mých www jsou sice velmi jednoduché, pokud však perspektivní geometrii hodnotíte jinak než já, a odlišnost poměrů 2:3 ve srovnání s (1+odm(5)/2) také nijak neposoudíte, pak rozumím takovému vyjádření v této diskusi.

     Raskin se domníval, že lidská logika nám byla vnucena fyzickým světem, a je s ním tudíž v souladu.
     Euklidův prostor jsme si ovšem … … atd. atd.

     Pokrok vědy někdy záležitosti jen upřesní, ale někdy vyvrátí. Příkladem neúplné důležitosti lidské logiky byla determinovanost v našem světě – její problematiky se dotýkala práce více špičkových fyziků:
     Fjodor Michajlovič Dostojevskij, jakožto geniální literární umělec, prokázal v jedné povídce zdravý rozum, který lze porovnávat v jednom vědeckém ohledu i s přístupem samotného Alberta Einsteina – v oboru fyziky!

     až vědec James Lighthill dosah omylu vědy srozumitelně popsal:
     „Jsme si dnes všichni hluboce vědomi toho, že entuziasmus našich předků pro úchvatné úspěchy Newtonovy mechaniky je vedl ke zobecňování v oblasti předpověditelnosti, opravdu, možná, že jsme byli obecně náchylní tomu věřit před rokem 1960, ale teď uznáváme, že to bylo chybné. Chceme se omluvit, že jsme zavedli vzdělanou veřejnost na scestí pomocí rozšíření představ o determinismu systému, splňujícího Newtonovy pohybové zákony.“
     (Coveney, Highfield: Šíp času, strana 338).

     https://blisty.cz/art/31661.html
     Filosofové Dostojevskij a Einstein

    17. Pane Tichánku, už jsem mnohokrát psal, že nejsem vědec. Snažit se porozumět tomu, co věda vytvořila se může pokoušet každý. I Einstein říkal, že se má vycházet z jednoduchých věcí a kdo neumí srozumitelně vyložit základ svých myšlenek, tak tomu sám nerozumí.Jiný Nositel Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
     je autorem proslavených přednášek o fyzice ( pro mediky) a vysvětluje tam srozumitelně složité fyzikální jevy, s kterými se může člověk a lékař setkat. Vynikal tím, že dokázal vystihnout kořen problému, i když se v situaci ještě plně neorientoval. V projektu Manhattan atomové bomby ukázal na obrovském plánu na nějaký ventil a řekl, co se stane, když tento ventil selže. Nikdo nevěděl, tak ho zdvojili. Demonstroval i příčinu katastrofy raketoplánu způsobené chladem ztuhlým těsněním.
     Iracionálních čísel je stejně jako racionálních nekonečně mnoho, jak víme nekonečna nejsou stejně velká, ale i tak. Co se vyřešilo tím, že geometricky zkonstruujete s chybou asi o 10 řádů větší jak výpočtem NĚKOLIK iracionálních čísel? Já bych řekl, že se nevyřešilo vůbec nic. Prostě nerozumím hlavně tomu, proč se tím Vaším problémem zabývat. Rozhodně úsilí nevedete ke kořeni věci, ke zjednodušení podstatných věcí, právě naopak gigantizuje miniproblém.
     Mezi tím číslo pí =3,1415…zase vylepšili na víc jak 20 bilionů míst.

 2. Asi mam silne nedostatky, ale vysvetli mi nekdo nebo me nekdo odkaze na to jak jste prisli na vzorec u=a+a

   1. Vy ten otáznik píšete, ako keby ste boli v Pfeifferovej sekte…

 3. Pane Tichánku.
  1) Iracionální číslo pí (zhruba 3,141 592 653 589 7932 384 626 433 832 795 028 8) bylo spočítáno na 5 bilionů míst, takže snad uznáte, že iracionální čísla lze vyjídřit s mnohem větší přesností, než jakou potřebujeme pro cokoliv, kromě teoretické matematiky, která si přávě proto zavedla čísla iracionální.
  http://vtm.e15.cz/aktuality/rekord-cislo-pi-spocitano-na-pet-bilionu-mist
  2) Vaše schéma přesného určení úhlopříčky v souřadnicových osách s kvadratickou stupnicí os je zatíženo stejnou chybou jako samotný výpočet úhlopříčky podle klasické Pythagorovy věty (ve Vašem schématu čtverce by to bylo a^2+a^2 = u^2). Vzorec v těchto kvadratických souřadnicích je podle Vás u =a+a. Nedá se s tím spočítat nic. A souřadnice pro tuto soustavu se vytvoří tak, že je normální stupnice odmocní, místo 2 bude pozice na odmocnina ze 2, místo 3 bude odmocnina ze 3, atd. Je to na první ránu vidět na animovaném obrázku s Eu a Pe.
  Takže jste šlápnul u bláta do louže a zpracoval to graficky. Zrak sice ukazuje jednoznačně délku úhlopříčky, která se dá vyjádřit číslem iracionálním, ale nepřesnost je v samotných osách.
  Jinak řečeno, abyste mohl ve srovnání obrázku Eu a Pe vyjádřit hodnotu 2 v Pe, tak musíte mít nahoře přesně hodnotu odmocnina ze 2. A to, jak sám tvrdíte, mít nemůžete.
  Ještě jinak. Překlopením úhlopříčky v Eu na oasu x, dostanete i vizuálně právě tu hledanou úhlopříčku na ose x, takže žádné souřadnice v Pe s nerovnoměrnou ( odmocněnou) stupnicí na ose x, nejsou třeba.

  1. Pardale, píšete
   1) iracionální čísla lze vyjídřit s mnohem větší přesností, než
   Napsal jsem: „Dosavadní fyzika dovoluje našemu světu chaos – každý si vybere takovou délku úhlopříčky u, jakou si přeje. Nikdy ne správnou.“
   Pro výpočty je nadále vhodný Euklidův prostor s přesností, jakou výpočtář potřebuje. Kdežto popis, vysvětlení našeho Vesmíru – jinak. Lépe s úplnou přesností.

   2) Tahle Vaše věta?
   Vzorec v těchto kvadratických souřadnicích je podle Vás u =a+a. Nedá se s tím spočítat nic.
   Vzorec přece počítá délku úhlopříčky v grafu s kvadraticky přepočtenými souřadnicemi Euklidova prostoru.
   ***
   Jinak řečeno, abyste mohl ve srovnání obrázku Eu a Pe vyjádřit hodnotu 2 v Pe, tak musíte mít nahoře přesně hodnotu odmocnina ze 2. A to, jak sám tvrdíte, mít nemůžete.
   Snad máte na mysli konstrukci grafu. Ve prospěch cejchování os kvadratickým měřítkem nepotřebuji počítat vzdálenosti – nepřesným využitím odmocnin, nýbrž se nabízí grafický postup. Pravítko a kružítko, od starověku obhajitelný postup:
   http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF
   Jenže nesleduji konstrukci grafů, nýbrž je mým přístupem posouzení existence našeho světa.
   Nabízím k posuzování opovážlivě, zda Stvořitelská civilizace projektovala náš svět v úplné výpočetní přesnosti. Nebo zda ne.

   1. Obrázek EU. je správně. U Pe. u=a+a stejně u=2a je blbost.

   2. Na Pe. obrázku ste napsal u=2 u=a+a atd., takže můžeme napsat u=2=a+a=2a z toho plyne, že u=a, když u=2a a u=2. Při pohledu na obrázek, musí být přepona větší než odvěsna, takže se nemůže rovnat, jak uvádíte.

    1. Díky za posouzení Matrixovi, jenže Vaše rovnice jsou nějaké nevýstižné.

     Patrně jste se při čtení nedostal až k 2. obrázku? Zobrazuje navíc i nelineárně rostoucí souřadnice, když jejich rysky jsou na osy rozmísťované rovnoměrně. Takový průběh vystihuje lineární rovnice (u = a + a).
     Souhlasím, že 1. obrázek, pouhým příznakem písmen „Pe.“, nezdůvodní rovnici u = a + a.

   3. Pane Tichánku, jistě víte, že neuspořádanost systému ( ~ entropie) uzavřeného systému samovolně roste. Důvod je jednoduchý, hromada cihel je statisticky pravděpodobnější, než postavený dům, do kterého je třeba vložit energii a taky rozum.
    Stvořitel si prostě libuje v bordelu, nechá ho samovolně růst, ale co se týče stvoření vesmíru mu nestačí přesnost na 5 bilionů desetinných míst u iracionálních čísel, musí to být akorát.

   4. Pane Tichánku,píšete :“Pravítko a kružítko, od starověku obhajitelný postup:
    http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF
    Jenže nesleduji konstrukci grafů, nýbrž je mým přístupem posouzení existence našeho světa.“
    No a ta tzv. přesná konstrukce sytém pravítko, kolmice, kružítko je grafické dílo s přesností tak na 3 desetinná místa ( řeknu 1 promile). Jistě uznáte, že délka 5 cm bude 50 mm a tloušťka čáry ( 1 promile = tisícina) pak 50 tisícin mm = 0,05 mm.
    Takže pokud budete kreslit a kroužit čárou 0,05 mm ( rád bych tomu uvěřil), tak máte přesnost těch údajně nepřesných iracionálních čísel na 3 desetinná místa, což se mi zdá méně jak 5 bilionů desetinných míst.
    V grafice počítačové 1 pixel je myslím 0,35 mm.

    1. Parale;
     ,,V grafice počítačové 1 pixel je myslím 0,35 mm,,

     V pocitacove grafice kdyz beru programy jako malovani atd tak presnost neni jedoznacna. Zalezi na dpi monitoru.
     Pokud uvazuji cad programy jako Acad, draftsight, … Tak to jsou programy kde nezalezi na dpi monitoru ale nejvetsim omezenim je samotny program ktery uvazuje na asi 10 desetinych mist milimetru.

  1. Tak kdyz uvazujete dpi jako konstantu pak to lze pouzit.

   Dam priklad, mam telefon, ten ma uhlopricku displeje 5 palcu, rozliseni je fullHD. Dale mam televizi uhlopricka 22 palcu a rozliseni taky fullHD. Kontrolni otazka kde jsou vetsi pixely?

   1. Johny, píšete :“ale nejvetsim omezenim je samotny program ktery uvazuje na asi 10 desetinych mist milimetru.“
    Omyl.Vaši čáru s deseti desetinnými místy nikdy neuvidíte. Omezením zraku je vlnová délka světla (380-780 nm = 3,8-7,8*1^-7 m, 1 nm = 10^-9 m), předměty menší, než polovina vlnové délky světla světlo neodráží, ale světlo je obteče.
    Takže konečné zrakové omezení je několik desetimiliontin metru a to i u optických mikroskopů, které zvětšují nejvíc zhruba 3 000 x.
    Program Excel počítá už několik desetiletí na 16 platných míst, každý výpočet iracionálních čísel typu odmocnina je tedy asi o 10 řádů přesnější, jak byť teoretické kreslení čar v čemkoliv jakoby na 6 až 7 desetinných míst.

    1. Tady se ale bavime o tom jak velky je pixel (dpi) a ne o tom jake zkresleni nastane tim ze se na to divate lidskym okem …
     A nechapu proc do toho tahate excel kdyz v nem nic nenakreslite a jestli jo bude to na urovni malovani…

    2. Johny, nejde o zkreslení, ale o to, že čáru šířky řádově 10^-7 m nemáte šanci uvidět. Pan Tichánek tvrdí, že přesným rýsováním se iracionální čísla vyřeší přesně. Já říkám, že jednoduchý výpočet v Excelu iracionálního čísla je o 10 řádů přesnější. Takže v Excelu nekreslím, ale počítám.
     Vy píšete :“omezenim je samotny program ktery uvazuje na asi 10 desetinych mist milimetru.“
     Tedy pracujete v AutoCAD s 10^-10 mm, tedy s 10^-13 m ???
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%BD_polom%C4%9Br
     Atomový poloměr se udává v pm =pikometr =10^-12 m a obvykle je 100-200 pm. Tedy řádově 10^-10 m. Nu a Vy jste na 10^-13 m.

    3. Sice jste trochu odbocil, ja na zacatku resil jen to ze rozmer pixelu neni konstanta.

     Kazdopadne k tomu co pisete…presne rysovani nikdy nenahradi pc. Dokonce cim vic mate prechodu (tj. Kruznice,kolmice,atd atd) tim se tam vnasi dalsi a dalsi chyba. A neni ,,problem,, dostat se na chybu radive jednotky milimetru.
     Iracionalni cisla resi presne tak ze to zaokrouhli :-D pak to vyjde presne

    4. Johny, odbočil jste Vy do nesmyslů :““omezenim je samotny program ktery uvazuje na asi 10 desetinych mist milimetru.“
     Pojem pixel a rozlišení chápu
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel
     píšou tam, to, co já
     „V běžných režimech má obrazovka rozlišení od zhruba 640×480 po 1600×1200, někdy i více. U patnáctipalcového monitoru při rozlišení 1024×768 představuje velikost jednoho pixelu sotva 0,3 mm. “
     Ani ULTRA HD nebo 16k nic nemění na tom, že pixel jsou zlomky mm ne milardtiny mm.
     ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Rozlišení

    5. Ja na zacatku reagoval na tohle
     ,,V grafice počítačové 1 pixel je myslím 0,35 mm,,

     Coz neni pravda a evidentne jste na to taky prisel ze pixel neni konstanta…

    6. Nikde jsem nepsal, že pixel je konstanta, ale že je myslím 0,35 mm, což obecně pravda je, není to chyba o 10 řádů, kterou jste vymyslel Vy. Zamachroval jste s AutoCadem a nevyšlo, k tomu, co jste Vy psal se neznáte, takže o čem chcete diskutovat. Já už o ničem.
     Žádným kreslením nedosáhnete přesnosti výpočtem a to ani u iracionálních čísel.

 4. „Pan Tichánek tvrdí, že přesným rýsováním se iracionální čísla vyřeší přesně.“
  Díky za diskusi, ale v odpovědi jsem odmítal Vaši větu:
  „A souřadnice pro tuto soustavu se vytvoří tak, že je normální stupnice odmocní,“
  a upozornil jsem, na konstrukci kvadratického cejchování osy bez výpočtů odmocnin.
   Pravítko a kružítko, od starověku obhajitelný postup:
  http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF
  Jenže nesleduji konstrukci grafů, nýbrž je mým přístupem posouzení existence našeho světa.

  Ve výpočtu zlatého řezu v perspektivní geometrii s výsledkem 2:3
  [namísto (1+ odmocnina(5)/2] – Occamova břitva porovná, který výsledek je vhodnější pro vysvětlování konstrukce světa.
  Je také zajímavé vyzkoušet Speciální teorii relativity v diskrétním prostoru s převodem do perspektivy.
  Postup odůvodní axiomy STR. Což fyzika zatím nechává bez zdůvodnění.
  http://tichanek.cz/fyzika-jako-geometrie.html#VII.

  1. Ano,
   obrázek
   http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF
   vvyjadřuje geometrii asi tak ze 7.třídy, jak se z úhlopříčky v souhlasu s Pythagorovou větou vytvoří odmocniny. Opakovaně Vám píši, že geometrickou konstrukcí žádné přesnosti nedosáhnete, čára musí být vidět a čára tloušťky 10^-7 m vidět nebude z fyzikálního principu, protože je to srovnatelné s polovinou vlnové délky. Je hezké, že od starověku si učenci takové věci rýsovali, ale pro Vámi zmiňovaný vesmír a speciální teorii relativity z toho neplyne nic. STR platí v třírozměrném prostoru, resp. čtyřrozměrném prostoročase. Váš “ v diskrétním prostoru s převod perspektivy“, to nechápu. Perspektivní prostor je zraková iluze, rovnoběžné koleje se zdají v dálce užší. STR je objektivní mnohokrát pokusy ověřený jev. Není založena na iluzi.

   Obecná teorie je teorií gravitace jako deformace tohoto prostoročasu.

   1. Pardale, píšete
    „pro Vámi zmiňovaný vesmír a speciální teorii relativity z toho neplyne nic.“

    Ano, v tom si rozumíme. Obrázek http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF jsem zařadil proto, že jsem byl tehdy rád, že nemusím do cejchování os grafu vypočítávat odmocniny.
    Tuším, že mé práce pro STR (nikoliv pro její vyvrácení), jste neprošel. Takže konkrétní námitky nemáte. Stejně bychom je těžko řešili v diskusních příspěvcích.
    Chápu, že se držíte dosavadního názoru, že perspektiva je iluze. Proto zdejší diskuse.

    1. Jsem rád, že jste opustil myšlenku údajně přesného geometrické kreslení iracionálních čísel, což se projevuje tím, že už o tom nepíšete a přešel jste k teorii relativity. Tomu, co píšete na svých stránkách http://www.tichanek.cz já nerozumím a můj odhad je, že nemá smysl se tím zabývat.
     Se STR v perspektivním zdánlivém vizuálním prostoru pracovat nelze. STR je jev objektivní a prokázaný pokusy, není perspektivní podle toho, jak kdo na něj kouká.
     Digitální není kvantový.
     Pojem digitální označuje veličiny, vyjádřené v diskrétní (nespojité) číselné formě (obvykle v binární soustavě pomocí jedniček a nul).
     Kvantový jev za například ( prostorově rozmazný) orbital v chemii určený pravděpodobností výskytu v daném prostoru.
     „Kvantová mechanika popisuje jevy, které se odehrávají převážně na atomové a subatomové úrovni. Je to svět, v němž NELZE popsat fyzikální objekty (částice) pomocí přesně definovaných veličin tak, jak je popisuje klasická fyzika a jak jsme zvyklí z naší běžné reality. Panuje zde fundamentální princip neurčitosti, takže částice lze popisovat pouze NA ZÁKLADĚ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VLNOVÉ FUNKCE.“
     Zdroj: https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla
     Jinak schématicky: energie ( světla) se vydává po určitých nejmenších množstvích ( kvantech). Souvislosti s digitálními veličinami (0 nebo 1) nevidím. Kvantová veličina ( energie světla ) může mít mnoho hodnot jak energie roste, digitální údaj má jen podprahovou hodnotu 0 a nadprahovou hodnotu 1, když 1 překročí jakýmkoliv způsobem. V binárním kódu lze zapsat čísla a počítat s nimi. Kvantový počítač
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
     Kvantový počítač využívá kvantové provázání ( superpozice).

    2. opustil myšlenku údajně přesného geometrické kreslení iracionálních čísel?
     Opustil? Spíš uzavřel. Není co dodávat:
     „Obrázek http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF jsem zařadil proto, že jsem byl tehdy rád, že nemusím do cejchování os grafu vypočítávat odmocniny.“

     Se STR v perspektivním zdánlivém vizuálním prostoru pracovat nelze. 
     Z mého hodnocení je zdánlivým prostorem ten lineární – Euklidův, protože ve fyzice obsahuje bezvýsledné výpočty.
     Z Vašeho hodnocení je zdánlivým ten prostor perspektivní. Ačkoliv vyloučil bezvýsledné výpočty.
     *
     Se STR v perspektivním zdánlivém vizuálním prostoru pracovat – samozřejmě lze. Je to práce v jiné geometrii. Podobně jako lze čtverec vyjadřovat v jedné či druhé geometrii, s odlišnými výpočetními vztahy.
     *
     Digitální není kvantový
     Vámi občas užívaná Wikipedia sděluje:
     Kvantum (lat. quantum, kolik) znamená množství, odpověď na otázku „kolik?“. Zvláštní význam získal pojem kvantum v kvantové fyzice, kde kvantum značí minimální množství jakékoliv veličiny, která se podílí na interakci.
     Veřejností formovaný zdroj nabízí, že v kvantové fyzice má „kvantum“ zvláštní význam. Pak i sdělovací technice si dovolím užít pojmu kvantování. Jako opak spojitého.
     *
     Odmítáte se zabývat mými výsledky z http://www.tichanek.cz. Co když je potom pošetilé se k nim vyjadřovat?
     Ovšem anonymům je povoleno víc.

    3. Pane Tichánku, napsal jste mi 9.9 ráno :“Snad máte na mysli konstrukci grafu. Ve prospěch cejchování os kvadratickým měřítkem nepotřebuji počítat vzdálenosti – NEPŘESNÝM využitím odmocnin, nýbrž se nabízí grafický postup. Pravítko a kružítko, od starověku obhajitelný postup:“
     Takže tvrdíte, že počítání odmocnin je nepřesné a grafický postup je lepší. Když jsem to vyvrátil, tak :
     12.9. říkáte :“„Obrázek http://www.tichanek.cz/g2v/2obr13.GIF jsem zařadil proto, že jsem byl tehdy rád, že nemusím do cejchování os grafu vypočítávat odmocniny.“
     Taky píšete, že jste to téma uzavřel. Odmocniny Vám spočítá kalkulačka, neřku-li počítač. Takže ve starověku obhájitelný postup, dnes ne.
     Když Euklidův prostor máte jako zdánlivý, tak asi stačí se kopnout kolenem do nohy stolu, za kterým sedíte.
     Jaké bezvýsledné výpočty ve fyzice máte na mysli?
     Ve sdělovací technice je opakem analogového ( spojitého) pojem digitální.
     Vyjadřuji se k tomu, co zde píšete v diskuzi a trochu na co dáváte odkazy Na závěry i výchozí body Vašich teorií se Vaše označení pošetilé opravdu hodí.

    4. K Pardal 12.9.2017 (20:40):
     Když Euklidův prostor máte jako zdánlivý, tak asi stačí se kopnout kolenem do nohy stolu, za kterým sedíte.
     Stále je mi nepochopitelné, že vzdělaní lidé nechápou pojem virtuální reality. I kdyby člověk řval bolestí, nelze vyloučit, že se nachází ve virtuální realitě. Ta působí na jeho smysly. Bude-li v ní od narození, nebo tak dlouho, že už po šoku zapomněl na náš svět, pak ukrutný hluk pouštěný z reproduktorů, ho bude velmi bolet. Přesto by to byla technická virtuální realita.
     Zlá bolest nevylučuje možnost, že je náš svět virtuální realitou.
     *
     Jaké bezvýsledné výpočty ve fyzice máte na mysli?
     Skutečnost, kdy fyzikální veličina má svou velikost, kdežto vypočítat ji nelze. Poněvadž vychází iracionalita.
     *
     Ve sdělovací technice je opakem analogového ( spojitého) pojem digitální.
     Souhlasím. Ovšem kvantum informace, jež digitální přenos používám, dovoluje použít pojem kvantování informace.

     Díky za pokračující rozporování, snad čtenářům v něčem pomůže.

    5. Pane Tichánku, píšete : „Ovšem kvantum informace, jež digitální přenos používám, dovoluje použít pojem kvantování informace.“
     Používejte si své vlastní kvantování, jak libo.
     Věda řeší cosi jiné.
     http://www.osel.cz/9549-v-caltechu-postavili-cip-s-optickou-kvantovou-pameti-co-pracuje-se-svetlem.html
     Píšete :“Skutečnost, kdy fyzikální veličina má svou velikost, kdežto vypočítat ji nelze. Poněvadž vychází iracionalita.“
     Ale ne, vypočítat právě lze s matematickou přesností, které o desítky řádů překračuje chyby, které v pozorování jevu vznikají vinou přístrojů a lidských smyslů.
     Neumíme vyjádřit iracionální čísla jako úplný konečný rozvoj desetinných míst čísla. Nu a co? Kvůli tomu jako ten jev je virtuální a všechno jinak od stvoření světa?

     Neumíme úplně popsat, co se děje biochemicky, když pes sežere granule, neumíme plně mechanicky popsat, co se děje ve svalech, když lítá kolem plotu, žasneme jaký má čich. Nevíme dokonale prostě vůbec nic a nikdy vědět nebudeme, kvůli tomu není svět virtuální, jako že existuje jen to, co vnímáme. Zítra budeme vnímat víc a svět bude jiný, ano, ale ne materiální podstata. Vnímáme především zrakem, docela dle Vás musí být průšvih s virtuálním světem, když budete týden sedět ve tmě. To snad přestane spostu věcí existovat?
     Objekty ve vesmíru se řídí fyzikálními zákony, které nejsou plně známé, kvůli tomu nejsou virtuální. Když Váš svět je virtuální, tak je ve Vaší mysli, jiný myslí jinak a i takové obrovské skladiště takřka virtuálních jevů a informací jako je internet si pracuje v reálném světě a nezávisle na tom, jestli zrovna si někdo myslí, že internet neexistuje.

  1. V „Realita je utvořená z pixelů“, podle Hvězdičky, popularizátor Haramein nabízí:
   Což znamená, že atomy nesedí jen tak na ničem. Sedí na tomto základním elektromagnetickém poli,
   04:35
   na tomto základním poli, které ve skutečnosti dynamicky s atomy interaguje.
   04:42
   A to pole jsou malá kvanta energie. Všude. Ok? A jsou všude.
   04:52
   A tak když to vyřešili… proto základní stav elektromagnetického pole,
   04:59
   vakuum samotné, struktura prostoru samotná, je zásadní
   05:05
   a všechny kalkulace kvantové teorie pole musí být ve vztahu k modelu,
   05:11
   kde vakuum samo je kvantizované.
   05:16
   Snaží se dostat k jádru všeho a zjišťují, že vakuum samo, struktura časoprostoru samotného
   05:27
   je tvořena z těchto malých balíčků energie, které jsou všude. Chápete to, lidi? Dobrá… dobře. Ok, to je kvantová teorie pole.
   ———————————-
   11:11
   Takže velikost našeho vesmíru… kdyby náš vesmír byl pixelizovaný,
   11:16
   kdyby struktura časoprostoru napříč celým vesmírem byla pixelizovaná,
   11:20
   pak by velikost vesmíru definovala, jak velký je ten pixel.

   Možnost složení prostoru z bodů, z pixelů, využívám pro přechod z onoho bodového prostoru (šachovnice) přímo do perspektivního zrakového prostoru:
   http://tichanek.cz/g3v/interakce-prostoru-IIIv.html
   Snadno: body z diskrétního prostoru dodrží jak vzdálenost od počátku, tak souřadnice ortogonálního systému v perspektivní geometrii.

   1. Já si myslím, že Bůh stvořil vesmír spojitý. Ty kvanta a pixely si tam pak dáváme my, protože to chceme nějak spočítat.

    1. Jistě ze naprosto zásadní rozdíl mezi Stvořitelem a lidskými výsledky. Přesto – od spojitého provozování sdělovací techniky – telefonie, rozhlasu, TV, i počítačů se přešlo k digitálnímu = kvantovanému. V ní je totiž absolutní přesnost.

    2. No zrovna přechod vysílání rozhlasu a televize z analogu na digitál nepřinesl žádnou absolutní přesnost, ale vždy aproximaci spojitého analogového signálu nespojitým signálem digitálním. Žádná absolutní přesnost ale plánovaná nepřesnost. A využívá se přitom nedokonalosti lidského zraku a sluchu. Když analogový signál digitálně odvzorkujete dostatečně hustě tak to prostě mozek většiny lidí nepozná.

     Ale ne nadarmo si hudební fajnšmekři s lepším sluchem kupují elektronkové zesilovače a poslouchají hudbu čistě analogově :)

    3. Ano.
     Zjedndušeně: zvuk je z mikrofonu analogový –>převzorkování na digitální a kvalitní penos digitálního signálu , dále převod-> analogový a přes reproduktory. Obraz v TV je snímám, přenášen a zobrazován jako digitální, tedy kvalitnější vzhledem k lepšímu snímání digitálními kamerami, také LCD monitory jsou přímo digitální. Nebo tak nějak.
     Rozhodně zamontování slova kvantový do čehokoliv moc nevypovídá, leda o zmatcích.

    4. Pro 3.9.2017 (11:07)
     No zrovna přechod vysílání rozhlasu a televize z analogu na digitál nepřinesl žádnou absolutní přesnost, ale vždy aproximaci spojitého analogového signálu nespojitým signálem digitálním.
     Přesto upřesňuji – přinesl absolutní přesnost v přenosu signálu. Posluchač už se nemusí bát, že smítka prachu mu zhorší poslech černé LP gramodesky. Podobně tuším s přenosem i v dalších sdělovacích systémech.

     Ale ne nadarmo si hudební fajnšmekři s lepším sluchem kupují elektronkové zesilovače a poslouchají hudbu čistě analogově :)
     Ještě zbývá připsat, proč si posluchači stěžovali, že CD nejsou tak věrná, jako byly gramodesky. Příčinu to mělo. Jejich „lepší sluch“ se nemýlil. Vyvinuté CD mohlo zaznamenat horní kmitočet nejvýš – tuším 25 kHz.
     Kdežto černá gramodeska takové omezení neměla. Různá lupání se ozývala, nekvalita jehly – chvějky, postupně přidávala zkreslení. Ale horní zaznamenané kmitočty například 27 kHz a 29 kHz, i když o slabé intenzitě zvuku, daly při poslechu vznik rozdílového kmitočtu 2 kHz – a ten už lidé dovedli uslyšet. Takže různé harmonické složky se (pro konstruktéry CD možná nečekaně) postaraly o větší poslechovou spokojenost se starými LP.

    5. Pane Tichánku,
     http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pr%C3%A1h_sluchu_a_sluchov%C3%A9_pole
     „Sluchové pole (nebo oblast slyšitelnosti) je rozsah všech zvuků, které dokáže lidské ucho vnímat. Vnímání zvuku je u člověka omezeno slyšitelnými frekvencemi (přibližně 16–20 000 Hz). U každé frekvence je odlišný rozdíl intenzit, jež slyšíme. Lidský sluchový orgán je nejcitlivější v oblasti frekvencí 1–5 kHz.“
     Nevím o tom, že by lidské ucho bylo schopno slyšet frekvence nad 20 kHz ( uvádíte 25 kHz-27 kHz) a neví to ani lékaři, kteří píší skripta viz odkaz http://www.wikiskripta.eu.
     Nesouhlasím s názorem, že zvuk ze starého gramofónu s LP desky je kvalitnější. Je prostě retro
     https://avmania.e15.cz/kvalitni-zvuk-a-hi-fi-nejsou-jen-pro-snoby
     „Občas slyším názory, že pro kvalitní poslech potřebujete gramofon a lampový zesilovač. Ano, pokud chcete mít poslech hudby jako obřad, večer si nalít skleničku vína, zapálit svíčku a se svým děvčetem si vychutnat dokonalé tóny své oblíbené skupiny z LPčka, máte tu možnost. Ale není ji třeba vnucovat někomu jinému, není třeba se holedbat, že jedině tento způsob je ten správný…Nikoliv ale kvůli tomu, že dnešní technika nám dostatečnou kvalitu nenabídne.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovac%C3%AD_frekvence
     „Nyquistův (Shannonův, Kotělnikovův) vzorkovací teorém říká, že dokonalá rekonstrukce signálu je možná pouze tehdy, když je vzorkovací frekvence větší než dvojnásobek maximální frekvence vzorkovaného signálu…
     Rozsah lidského sluchu je 20 Hz až 20 kHz. Minimální vzorkovací frekvence, která splňuje vzorkovací teorém pro tuto šířku pásma je 40 kHz. Z tohoto důvodu byla pro kompaktní disky zvolena vzorkovací frekvence poněkud vyšší, a to 44,1 kHz.“
     Dále následuje v odkazu tabulka vzorkovacích frekvencí až 5,6 MHz, což souvisí s dokonalostí přenosu daného původně akustického analogového signálu, který je slyšitelný stále jen při 16 Hz-20 kHz.

    6. K Pardal – 13.9.2017 (22:17)
     Nějak jste přehlédl v mém textu: „daly při poslechu vznik rozdílového kmitočtu 2 kHz – a ten už lidé dovedli uslyšet.“ Je tedy důvod, proč v jednom aspektu: „CD nejsou tak věrná, jako byly gramodesky.“
     Kombinují se zvuky, ze dvou tónů vzniknou jak součtové, ale i rozdílové kmitočty. Rozdílová složka má být silnější než součtová, ale příčinu neznám.
     Ve zdrojích o akustice by šlo najít podrobnosti. I když v http://www.wikiskripta.eu zmínka není.

    7. Pane Tichánku, píšete :“Ale horní zaznamenané kmitočty například 27 kHz a 29 kHz, i když o slabé intenzitě zvuku, daly při poslechu vznik rozdílového kmitočtu 2 kHz –
     No nevím, blízké, ale rozdílné kmitočty, vznikají tzv. rázy, jejichž obálka je nižší frekvence, to se týká amplitudy, frekvence uvnitř těch vln je stále vysoká ( ~25 kHz), čili neslyšitelná.
     http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/181-razy
     http://fyzika.jreichl.com/data/MKV_kmitani_soubory/image117.jpg
     CD hudební má vysoký odstup šumu od užitečného sognálu
     Odstup od šumu (Signal-to-noise ratio) – neboli S/N ratio svou hodnotou určuje, kolikrát můžeme daný zvukový signál v plném rozsahu snížit, než se dostane na úroveň šumu. Udává se v decibelech (dB). Čím větší je odstup užitečného signálu od šumu, tím kvalitnější je výsledný záznam.
     http://www.digizone.cz/clanky/zlaty-analog-podruhe/
     Gramofon- Takovéto záznamy dosahovaly dynamiky až kolem 70 dB.
     „Stejně jako záznam na gramodesce je i záznam na CD kvalitativně omezen fyzikálními principy. Ty jsou ovšem v tomto případě mnohem příznivější. Šestnáctibitový záznam umožňuje dosáhnout odstup cizích napětí 98 dB. Odstup rušivých napětí (signál/šum) až 120 dB. Frekvenční charakteristika je vyrovnaná v celé šířce pásma. Všechny druhy zkreslení jsou hluboko pod hodnotou 0,01 procenta. Objektivně je tento druh záznamu bezpochyby nesrovnatelně kvalitnější než gramofonový záznam. Přesto, anebo právě proto jím mnozí pohrdají.“

    8. U toho digitálu pro audio nejde jen o frekvenční rozsah, ale i bitovou hloubku-jak je jemný. Formát CD 16bit/44,1kHz JE opravdu nedokonalý a technicky poplatný době vzniku před téměř 40ti lety tak vznikly před 17ti lety formáty vysokobitové s dynamickým rozsahem 120dB a frekvenčním 100kHz(SACD, DVD-A). Dnes jsme v době rozšíření streamerů a DAC převodníků pro nejnáročnější domácí audio a jako data se dají koupit záznamy studiové kvality 24bit/192kHz které jsou získané z původních studiových master pásů, nebo již v tomto vysokém rozlišení pořízené digitálně v novější době. Před těmi 17ti lety se začaly objevovat i CD přehrávače, které klasické CD převzorkovaly na 24bit/96-192kHz, sám takový mnoho let provozuji.Takže digitálně ano, ale s daty o velkém objemu, tedy velmi hustými a malinkatými.S tímto umí pracovat až technika posledních dvaceti let a jsou to velké objemy dat na čas záznamu.
     Jinak byly realizovány testy kdy se pouštěl audio záznam omezený na frekvenci CD formátu, tedy okolo 20kHz a pak tentýž záznam ale obsahující i mnohem vyšší frekvence a byly jasně detekovány rozdíly. Takže neslyšíme jako lidi ani v mládí, kdy je sluch nejlepší spolehlivě ani těch teoreticky udávaných 20kHz pokud je reprodukujeme samostatně, ale vnímáme pokud jsou přítomny v reprodukci hudby i mnohem vyšší frekvence. Jinak je samozřejmě potřeba použít reproduktory které bezpečně reprodukují 40 a více kHz, což není vůbec samozřejmé a umí to jen drahé speciály.

 5. Zajímavé, nemám však myšlení a vědomosti se zapojit.
  Každopádně tato diskuse je krásný příklad toho, jak stále nebereme moc vážně, že je potřeba při komunikaci, a zejména psané, se snažit být co možná nejpřesnější a nejjednoznačnější, jinak to další strany nemají možnost uchopit jak je myšleno a reagují na něco jiného čímž jen vzniká zmatek, nedorozumění a mnoho zbytečných příspěvků a promrhané energie. Pišme své příspěvky co nejblíže tomu, jak by jsme komunikovali s malým dítětem, nebo člověkem natvdrlým ve snaze aby pochopil.

  1. Diskutuje se tu často s Pardalem, který je velmi znalým člověkem v oboru vědy, fyziky. Pak současně srozumitelně psát ve prospěch lidí neznalých je těžko řešitelné.
   Ve svých http://www.tichanek.cz/fyzika-jako-geometrie.html se snažím psát srozumitelně právě laikům. Vylučuji tam, dle možnosti, i odborné termíny. Veškeré práce jsou založené na obrázcích („grafech“).

  2. Dle mého nejen v oblasti vědy, ale i duchovna je terminologie problém. Když nepoužijete správnou terminologii, může být laické podání nepřesné a zavádějící, nejednoznačné (a znalí problemtiky budou nespokojeně „vykřikovat“). Když ji použijete, nemusí lidi vůbec rozumět, protože ty termíny neznají. Ve vědě je alespoň používání pojmů ustálené, ale v každém duchovním směru se pro stejné jevy používá jiná terminologie.

  3. Ale občas se zde přece jen objeví příspěvek, či odkaz, který mne osloví a který jsem schopna trošku pochopit.
   Útěchou nám budiž to, že našim příspěvkům zase druzí nerozumí.
   Jde o to obrousit hrany a najít společnou řeč.
   Snadné to není.

  1. Já si nemůžu video pustit, protože nemám reproduktory. Ale diskuse pod videem je zajímavá a je jen dokladem toho, v jakých zmatcích se křesťanství topí.

   1. Dobrá kniha o převtělování je např. JIŘÍ PALKA: DŮKAZY O EXISTENCI PŘEVTĚLOVÁNÍ A KARMY
    JAK BYLA PROKÁZÁNA EXISTENCE PŘEVTĚLOVÁNÍ
    Léčebná metoda využívající vzpomínky na minulé životy v hypnóze, polohypnóze atd. … a jiné důkazy.
    JAK BYLA PROKÁZÁNA EXISTENCE KARMY
    Karma zajišťuje naprostou spravedlnost v řadě životů za sebou jdoucích. Jak tyto síly pracují. Čtyři druhy karmy. Zákon milosrdenství. Mnoho příkladů.

    http://media1.webgarden.cz/files/media1:5103867e44c1e.pdf.upl/Ji%C5%99%C3%AD%20Palka%20-%20D%C5%AFkazy%20o%20existenci%20p%C5%99evt%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD%20a%20karmy.pdf

  1. Pane Staněk,
   já se divím, že Vás ty exhibice pořád baví. Vždyť je to snůška blábolů:
   Z videa:
   – dokonalý Bůh stvořil nedokonalé duchy a aby se měli kde očišťovat, tak jim k tomu stvořil vesmír?
   – až se z toho převtělování vymaním, tak budu mít na věčnosti věčnou šichtu jako anděl a budu dohlížet na jiné lidi?
   – ten Kristus v tom nebi musí mít pěknou šichtu. Když je podle Vás jen v Mléčné dráze 10 000 planet, na kterých je život a na každé několik miliard lidí.
   – Kristus je mužský princip Boha, panna Maria je ženský princip Boha. Bůh je muž i žena?
   – víno se v horku nekazí?
   – to nebe, když tam ti andělé různě poletují, to věčnost? To je přece normální pohyb!

   Po ovoci poznáte je. Za 27 let Vašeho působení žádné ovoce nevidím.
   Přestaňte už lidem blbnout hlavu! Bezdomovectví v moskevském metru v příštím životě máte již jisté (za to matení lidí).

 6. Téma článku je vznik světa, tedy podle prvotního původu duchovní nebo materialistický.
  http://www.stoplusjednicka.cz/znici-mimozemstane-viru-v-boha
  uvažuje o náboženství a vzniku světa v kontextu s mimozemským životem. Ten je vzhledem rozlehlosti vesmíru pravděpodobný, setkání s ním ze stejného důvodu nepravděpodobné.
  Bible to neříká nijak přímo, ale zdá se že podle bible stvořil Bůh život jen na Zemi.
  „1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
  2 Země byla pustá a prázdná ..“

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference