mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Kozorožec, Zajac a Ryby

Budeme si hovoriť o období od 21. 12. 2013 18:07 SEČ do 20. 1. 2014 04:47 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Kozorožec v Svjetovidovom kruhu, Zajac v Perúnovom kruhu a Ryby v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Kozorožec v Svjetovidovom kruhu je bytostný Studeč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“

Studeč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Radič, Moislič, Svietič a Gostič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Kozorožec pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.

Od 21. 12. 2013 18:07 SEČ do 5. 1. 2014 11:20 SEČ pôsobia bytostní Radič a Moislič.

Radič človeku hovorí: „Človeče, používaj svoj vnútorný hlas, svoje ľudské svedomie, svoj ľudský cit! Sú ti vždy najlepšími radcami! Prijímaj rady svojho citu a udržuj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Moislič hovorí: „Človeče, aby si udržal rovnováhu medzi citom a rozumom, oprosti sa od vecí – od hmoty! Neviaž sa na hmotu, za hodnoty považuj nehmotné – duchovné veci! Je pochabé mať za cieľ svojho života, že niečo hmotné bude tvoje! Nič si odtiaľto nevezmeš na druhý breh, pretože všetko je Pánove! Premysli a zrealizuj to, čo cítiš a nepozeraj na to, či budeš z toho niečo mať! Keď všetko dáš, dostaneš všetko, keď skryješ i pred tebou bude skryté!“

Od 5. 1. 2014 11:21 SEČ do 20. 1. 2014 04:47 SEČ pôsobia bytostní Svietič a Gostič.

Svietič človeku hovorí: „Človeče, keď si prijal Slovo a riadiš sa podľa neho, kráčaj s presvedčením ku Svetlu a svieť ostatným na tejto ceste ako pochodeň!“,
Gostič hovorí: „Človeče, buď si vedomý toho, že si v celom Stvorení len hosťom! Bytostní služobníci Všemohúceho tkajú plášť Stvorenia, v ktorého záhyboch sa môžeš ukrývať! Ak tento plášť špiníš, potom vedz, že títo služobníci ho v presne stanovenom čase vyčistia a spolu so špinou zhynieš i ty, ako jej pôvodca! Vedz, že ty ako hosť sa nikdy nemôžeš stať vlastníkom plášťa, ktorý celý patrí Všemohúcemu! Bytostní sú budovatelia a správcovia Stvorenia a ty, ako ľudský duch, v ňom navždy zostaneš hosťom! Preto sa v celom Stvorení správaj tak, ako by si bol na návšteve u najlepšieho priateľa! Nenič, čo nie je tvoje, ale spolu s Bytostnými to zveľaďuj, chváliac tak činom Všemohúceho!“

Vládcom znamenia Zajac v Perúnovom kruhu je bytostný Vojšeň, ktorý človeku hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“

Vládcom znamenia Ryby v Svarogovom kruhu je bytostný Rod, ktorý človeku hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“

Bytostný Studeč a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Vojšeň pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Rod pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

21. 12. 2013 18:07 SEČ začína nové Svarogove kolo, preto naša kultúra slávila vznik nového roka (kola) práve Zimným Slnovratom. Samozrejme aj iné kultúry, ktoré dospeli k tomuto poznaniu. Tu si musíme povšimnúť skutočnosť, že dnešný nový rok začína len pár dní od tohto skutočného. Tento dátum prevzal svet od Rimanov, ktorí posunuli začiatok nového roka na dnešný prvý január, čo pre vtedajších rímskych politikov znamenalo nástup do svojich úradov. Teda začiatok nového roka stanovili na deň ich nástupu do práce.

Vo Svjetovidovom kole vládca znamenia Kozorožec Studeč nás v tomto období učí pravej láske, ktorá vplyvom duchovnej lenivosti stratila na pravom význame. Miesto skutočnej lásky sme do svojich životov posadili falošnú lásku zmäkčilosti a povoľnosti. Lebo ak niekoho skutočne máme radi, tak predsa mu chceme len to najlepšie aj keby sa to druhému nepačilo. Napríklad kamarátovi, ktorý holduje cigaretám jasne a zreteľne povieme, že jeho zlozvyk ho zabíja. Skracuje život. A pokiaľ by od nás chcel, aby sme mu išli do obchodu kúpiť balíček cigariet, tak také niečo musíme odmietnuť. Pravá láska sa díva len na to, čo druhému prospieva a nie na to, čo mu robí potešenie. Pri výchove detí je to zreteľnejšie vidieť. Asi ťažko si predstavíme, že rodičia nechajú svoje deti hrať sa s motorovou pílou. Je úplne jasné, že rodičia nedajú deťom tak nebezpečnú vec práve preto, že svoje deti milujú a chcú im len to najlepšie. A ak by dieťa plakalo a vynucovalo si tak nebezpečnú vec, tak je namieste aj výprask. Keď to inak nejde.

Máme sa naučiť seba ale aj druhých nabádať ku Svetlu. Lenže dnešný svet je tak odklonený od priamej cesty k Svetlu, že taký človek bude vo väčšine prípadov vzbudzovať u druhých len obťažujúcu prísnosť. Lenže pravá láska je prísna. Prísne povieme deťom, aby sa nehrali s motorovou pílou lebo si odrežú ruky, nohy. Tá prísnosť je na mieste pokiaľ stojí v pravej láske, ktorá je zároveň spravodlivá. Tak isto prísne povieme kamarátovi, že tie cigarety mu nekúpime.

Dôvodom prečo môže pravá láska svojou prísnosťou zraňovať je ten, že u druhého človeka nie je niečo v poriadku. Keď povieme kamarátovi, že sa cigaretami zabíja, môže ho táto informácia zraniť ak si zapchával uši aj oči pred informáciami o fajčení a jeho vplyve na zdravie.

Pravá láska je čistá. Preto 7. septembra sa do Stvorenia vylieva čistota. Máme do Vianoc dostatok času na prijatie tohto daru a jeho zveľadenie v našom vnútri. Čistota sú koľajnice pre lásku. Ako sme ukotvili v našom vnútri čistotu, tak prijmeme lásku, ktorá sa vylieva do Stvorenia 29. decembra.

Všimnime si, že tento dej vyliatia lásky a posilnenia ľudstva láskou je práve v období znamenia Kozorožca, ktorého vládca Studeč nás učí pravej, prísnej a čistej láske! Kozorožec symbolizuje toho prostredníka medzi Svetlom a hmotnosťou. On zíde z tých vysokých strmých skál, z toho „neba“ až dole do doliny. Tak aj my máme byť takými prostredníkmi, ktorí sa naučia z výšin, z nebies prijímať záchvevy čistoty a lásky, ktoré dole v hmotnom živote ukotvíme.

Bytostný Radič nás učí, aby sme sa pri dávaní lásky riadili svojim vnútorným hlasom, svedomí, citom. Máme dbať na svoj cit, aby naša láska stála v pravej prísnosti, teda v pravde a spravodlivosti.

Bytostný Moislič nás nabáda, že ak sa chceme správne riadiť vnútorným hlasom, musíme za hodnotné považovať duchovné veci. Človek si musí v hierarchii hodnôt urobiť poriadok. Je pochabé, ak na prvé miesto postaví nejaký mamon. Cieľ našej cesty má byť nehmotný.

Bytostný Svietič nám už aj svojim menom ukazuje, že máme byť svietiacou pochodňou pre svojich blížnych. Avšak byť takýmto svetlom pre iných znamená, že budeme žiť v čistote a láske. K tomu nám má pomôcť Slovo Božie.

Bytostný Gostič nám hovorí dôležitú vec, ktorú ľudstvo nechce rešpektovať. Sme len hosťami v tomto svete, všetko patrí jedinému majiteľovi – Všemohúcemu. Našou úlohou je na stanovený čas túto zem zveľaďovať ku cti a vďake Všemohúcemu. Pri hlbšom pozorovaní musíme dôjsť k poznaniu, že žiadnemu človeku nepatrí ani atóm hmoty. Všemohúci je Stvoriteľ všetkého a človek je len tvor, ktorý má tvoriť, teda pracovať už so stvorenými vecami. Aj samotný človek je len plodom Stvorenia, vznikol Vôľou Božou. Všemohúci je Zdroj všetkého, človek je na ňom plne závislý. Na veky. Ľudstvo sa však správa akoby ono bolo pánom zeme. Tam treba vyrúbať horu, tam treba vyťažiť zlato, tadiaľto pôjde diaľnica a tu postavíme mrakodrap. Pýta sa čo na to povie Boh? Lenže aj toto špinenie Stvorenia má svoje hranice – čas. Jedného dňa tento čas uplynie a tí, ktorí nechceli počúvať výstrahy, nechceli sa zmeniť pôjdu spolu so špinou do rozkladu.

V Perúnovom kruhu vládca znamenia Zajac bytostný Vojšeň nám hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“ Naše emócie a slová majú byť láskyplné. V komunikácii s blížnymi dbajme o udržanie si lásky. A opäť aj tu nám bude pomáhať láska, ktorá sa každoročne 29. decembra vylieva do Stvorenia. Pomáhať nám samozrejme bude aj blízkosť domova, keďže sa počas Zimného Slnovratu nachádzame fyzicky najbližšie k Raju – k nášmu domovu. Vianoce sa oprávnene nazývajú Sviatkom lásky. Využime teda pomoci, ktoré nám každoročne poskytujú.

V Svarogovom kruhu, ako sme si už napísali, sa dostávame do nového kola (roka). Začína nový Svarogov rok – jeho začiatkom je znamenie Ryby.
Vládca znamenia Rýb bytostný Rod hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“

Touto múdrosťou máme teda započať nový kolobeh, uvedomujúc si, že ak chceme mať šťastný, spokojný a zdravý rok, tak si to teda musíme zasadiť, aby sme tieto hodnoty počas roka mohli žať. Všimnite si, ako si rok čo rok na Silvestra ľudia prajú hodne zdravia, šťastia a spokojnosti, aby sa darilo a zlo obchádzalo. Nepočúvajú však bytostného Roda, lebo nie sú zdravší a ani šťastnejší, spokojnejší. Mali by skôr priať druhým hodne síl k realizácií dobra, aby sa snažili žiť tak, ako je Bohu milé. Nech sa snažia rozdávať radosť a šťastie svojmu okoliu. Veď už Ježiš hovoril, že čo človek zaseje, to aj zožne. Darmo budeme niekomu priať šťastie, pokiaľ ho nebude chcieť rozdávať plnými priehrštiami, tak sám sa šťastiu uzavrie.

My sa však otvorme a snažme sa sadiť len to dobré, otvorme sa svetlu, láske a Slovu Božiemu.
 

Martin Hruštínec
http://martinhrustinec.blogspot.sk/

Online kalendár nástupníctva bytostných:
http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/mesiace-slovenov-2.htm

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference