mapa stránek || vyhledávání

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni boli za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi.

Vo všetkom tomto ide o niečo oveľa hlbšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide tu totiž o vzájomné pnutie medzi dvomi typmi myslenia a cítenia, ktoré úzko súvisia so súčasnou zmenou charakteru vesmírneho žiarenia.

Toto žiarenie totiž doteraz podporovalo individualizmus a racionálno analytické myslenie, príznačné pre západný svet. Odteraz však začína byť vesmírom podporovaný východný typ myslenia a vnímania sveta, postavený na intuitívnosti, spolupráci a kolektívnom úsilí o dobro celku.

Celkom reálne sa tieto tendencie začínajú čoraz viditeľnejšie prejavovať práve vzostupom Ruska a Číny, zatiaľ čo naopak na západe začína celkom viditeľne dochádzať k rozličným rozkladným, až seba deštruktívnym procesom.

Takéto je súčasné dianie v hrubých rysoch a my sa teraz pozrime na celú vec trochu detailnejšie, pretože jeho dôsledky sa bytostne dotýkajú každého z nás.

Vývoj na našej planéte je univerzom riadený celkom konkrétnym smerom, a tento smer je určovaný, alebo inak vyjadrené, doslova vynucovaný celkom konkrétnym typom vyžarovania vesmíru.

V minulosti žili trebárs na našej planéte dinosaury a iné obrovské jaštery. Existenciu a rozvoj tohto typu fauny, ale aj flóry podmieňoval konkrétny charakter vyžarovania univerza. Po čase sa však toto vyžarované zmenilo a zobralo vietor z plachiet jašterom, ktorí boli dovtedy vedúcim živočíšnym druhom. Jeho zmena znamenala pre nich záhubu, avšak otvorila dvere k možnosti plného rozvinutia nového vedúceho živočíšneho druhu, a síce cicavcov. Tým došlo k zahájeniu ďalšieho veľkého časového cyklu vo vývoji života a vedomia na našej planéte.

No a podobným spôsobom to pokračovalo až do novoveku, kedy opäť nová zmena vesmírneho cyklu začala podporovať analyticko kritický a racionalisticko individualistický spôsob myslenia. Všetky národy, ktoré sa dokázali naladiť na tento typ žiarenia, boli s podporou univerza vynesené nahor a stali sa vedúcimi. A boli to predovšetkým národy západné. Ich postupný, intelektuálno racionálny rozvoj začal stredovekou učenosťou, prudko expandoval v renesancii, neskôr v osvietenstve, potom v technickej revolúcii, a nakoniec vyvrcholil vedecko technickým rozvojom súčasného typu.

Západný racionalizmus dal svetu mnohé nové poznatky, objavy a vynálezy. Došlo k obrovskému rozvoju matematiky, fyziky, astronómie, mechaniky, filozofie a mnohých iných odvetví. Išlo o obdobie vo vývoji ľudstva, ktoré malo svoj obrovský význam a posunulo ho výrazným spôsobom dopredu v mnohých oblastiach. Ľudia sa prostredníctvom svojho analyticky racionálneho myslenia stali doslova pánmi sveta. A nie len doslova, ale celkom konkrétne sa na absolútny vrchol vyšvihli práve národy racionalisticky a technicky zdatné.

Tieto národy sa však žiaľ na základe svojej prevahy začali vyvyšovať nad ostatných. Začali sa nad nich nadraďovať, začali si ich podmaňovať a zotročovať, pretože zaostalejší obyvatelia iných krajín jednoducho nedokázali čeliť svojimi lukmi a šípmi delám a puškám dobyvateľov.

Ešte pred nástupom veľkého vesmírneho cyklu podporujúceho západný racionalizmus sa dostalo celému svetu dôrazného upozornenia, že vždy a za každej situácie je treba mať na zreteli najvyšší princíp bytia, spočívajúci v úcte a láske k blížnemu, ako k sebe samému. Poznanie a uplatňovanie toho princípu sa totiž malo stať akousi záchrannou brzdou. Tá mala zabrániť tomu, aby vedúce národy sveta nezneužívali všetkého toho, čoho mohli dosiahnuť za podpory univerza. Aby toho nezneužívali vo forme akejkoľvek nadvlády človeka nad človekom, alebo národa nad národom. Lebo ničím nekorigovaný racionalizmus má tendenciu zvrhnúť sa práve k takémuto zneužívaniu.

Žiaľ národy, ktoré boli univerzom vynesené na vrchol, nedbali princípu lásky k blížnemu, a preto svoju nadobudnutú moc zneužili vo forme kolonializmu, bezcharakterného uctievania peňazí a kapitálu, rozpútavaním vojen, ekonomickým zotročovaním národov, alebo ich okrádaním o prírodné zdroje. Vedúce národy upadli do dychtivosti po moci a vplyve, do bezuzdného užívania, do nemravných zvráteností a do mnohých iných negatívnych vecí.

No a v súčasnosti dosahuje zvrátenosť tohto spôsobu myslenia svojho vrcholu. Pekné slová o humanizme, demokracii, ľudských právach a iných ušľachtilých veciach sa stali len zástierkou bezohľadnosti, chamtivosti a geopolitických, či čisto ekonomických záujmov. Zástierkou neovládateľnej túžby po absolútnej moci nad ľuďmi a národmi, prostredníctvom ich totálneho zotročenia, ako konečného cieľa.

Avšak na vrchole bodu už v súčasnosti absolútne zvráteného princípu racionalisticky individualistického myslenia západného typu dochádza k pravidelnej cyklickej zmene vesmírneho žiarenia, ktorá má posunúť našu civilizáciu opäť o ďalší krok dopredu v jej vývoji.

Svet začína byť univerzom tlačený do novej kvality! Ak totiž kedysi hovoril Kristus o láske k blížnemu ako o možnosti, nový typ vyžarovania vesmíru to teraz prináša ako požiadavku! Ako nevyhnutnú požiadavku uskutočnenia nového evolučného kroku vo vývoji ľudskej civilizácie. Kto túto zmenu charakteru vyžarovania vesmíru zachytí a bude kráčať s ňou v súlade, toho sily univerza vynesú na vrchol a budú ho podporovať.

Vesmírne žiarenie začína teda podporovať snahu o kolektívne dobro a snahu o dobro celku, namiesto predchádzajúcej individualizácie. Začína podporovať intuíciu a ľudskosť, namiesto doterajšej racionality. Začína podporovať spoluprácu a rovnosť, namiesto doterajšieho hierarchického nadraďovania bohatých a mocných nad chudobnejších a slabších.

Reálnou ukážkou tých dvoch pólov, to jest starého a už zdegenerovaného spôsobu myslenia západného typu a nového, konštruktívneho a na spolupráci založeného myslenia východného typu, získame porovnaním zahraničnej politiky západu a Ruska. Zo strany západu ide stále len o zastrašovanie, vyhrážky, agresivitu a neustále vyvolávanie konfliktov, s kŕčovitou snahou udržať si za každú cenu svoju prevahu a profitovať z nej. Na rozdiel od toho minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov hovorí všade, kde len príde, o spolupráci. Je priam do očí bijúce a jasne viditeľné, ako západ vsádza iba na provokáciu a konfrontáciu, zatiaľ čo východ usiluje o spoluprácu.

Aby sme ale dobre rozumeli, aj princíp rozvoja rozumovej racionality bol vo vývoji ľudstva potrebný a priniesol mu nesmierne veľa úžitku. Bol to nevyhnutný krok, ale keďže žiaľ nebol poprednými národmi sveta, ktoré zachytili toto vesmírne žiarenie a dlho kráčali v jeho podpore, dostatočne razantne korigovaný princípom lásky k blížnemu, dospel nevyhnutne až do zdegenerovanej podoby, v akej ho poznáme dnes, trebárs s jeho presadzovaním gender ideológie, ktorá okrem rodu mužského a ženského pozná ešte ďalších päťdesiat rodov.

A podobných, vyslovene zvrátených prvkov je v súčasnosti na západe veľmi veľa. Je očividný doslova až kolaps logického myslenia, keď napríklad príslušníci komunity LGBTI vítajú imigrantov, pričom v krajine, odkiaľ migranti prichádzajú hrozí za homosexualitu trest smrti. A ak by imigranti zaviedli právo šaríja na území Európy, hrozil by trest smrti homosexuálom aj tu.

Alebo spomeňme skutočnosti, idúce priam proti základnému pudu sebazáchovy a sebaúcty, kedy sa ozbrojení nemeckí policajti dajú zmlátiť migrantmi len preto, aby v prípade adekvátnej odpovede na ich násilnosti neboli označení za politicky nekorektných, alebo za islamofóbov.

Ak sme teda na začiatku hovorili o polarizovaní našej spoločnosti, veľmi úzko to súvisí so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami. Ide totiž o stret medzi ľuďmi, poplatnými západnému typu racionalistického myslenia, ktorý má ešte stále reálnu moc a opodstatnenie svojho ďalšieho trvania vyvodzuje z toho, čo doposiaľ vytvoril, i keď už v podstate stráca vietor z plachiet.

Na druhej strane barikády stoja ľudia nového, intuitívneho, na spolupráci a rovnosti založeného, východného typu myslenia, cítenia a vnímania sveta, ktorých začínajú pretláčať do popredia sily vesmíru. A tieto sily budú tlačiť do popredia každého jednotlivca, každého človeka, ale i každý národ, ktorý sa na ne naladí a začne jednať v ich duchu. Je teda iba čisto na nás, či zachytíme tieto nové impulzy univerza a prispôsobíme sa im, alebo sa budeme stále kŕčovito orientovať na to staré, ktoré má zatiaľ ešte veľkú silu a moc. A preto aj veľa prívržencov.

Ale táto moc sa už rúca! Už kolíše, pretože stráca doterajšiu podporu univerza, hoci sa ešte z posledných síl snaží udržať doterajšie status quo. Rozpadávajúca sa moc západu sa dostáva do agónie, čím sa ale stáva mimoriadne nebezpečnou, pretože ako sa vraví, zdochýnajúci kôň najviac kope.

Je to teda celé ako z rozprávky o dvanástich mesiačikoch, kedy žezlo vlády drží v rukách určitú dobu vždy jeden z nich, a potom odovzdá svoju vládu druhému. A tak teraz aj my žijeme v dobe, kedy musí racionalistický spôsob západného typu myslenia, ktorý priniesol svetu mnoho dobrého, chtiac nechtiac nevyhnutne odovzdať žezlo vlády do rúk intuitívneho, o dobro celku a o spoluprácu usilujúceho spôsobu myslenia východného typu.

Lebo to, čo vytvoril západ doposiaľ, predstavovalo určitý nevyhnutný stupeň vývoja ľudskej civilizácie. Predstavovalo to určitý schod, na ktorom naša civilizácia stála dlhé obdobie obidvomi svojimi nohami. Avšak nastáva čas vyložiť v prirodzenom vývoji nohy na ďalší schod, pričom to staré a predošlé sa nikde nestráca. Odnášame si to totiž so sebou, ako nevyhnutnú a potrebnú súčasť nášho predchádzajúceho vývoja.

PS. Ono je v podstate bezpredmetné rozlišovať medzi spôsobom myslenia západného a východného typu. V skutočnosti totiž existuje len myslenie konštruktívne, alebo nekonštruktívne. Len myslenie z hľadiska ďalšieho evolučného vývoja našej civilizácie perspektívne, alebo neperspektívne. Nerozhodujú teda žiadne hranice, ani žiadne národné obmedzenia, pretože predstaviteľov oboch týchto typov myslenia môžeme nájsť v každom národe.

Zároveň však ale platí, že toho perspektívneho a konštruktívneho typu myslenia a vnímania sveta sa percentuálne nachádza oveľa viacej na takzvanom východe a naopak, toho nekonštruktívneho a neperspektívneho oveľa viacej na západe.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.2
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

144 komentářů

 1. ad.
  Leo 21.5.2018 (18:34)
  – … život a hospodářství s minimem vody.
  – … Ps: včera jsem sklízel šalvěj. Úžasně voní.:)
  * Možná nezbude, než si vodu recyklovat vlastní čističkou. Zde prší minimálně a voda ve studních ubývá, protože i to málo, co naprší, se odvádí trubkami do veřejné čističky a zpět se nevrací nic, takže nic do půdy nevsakuje, nejsou tedy již ani studánky, kde by vyvěrala voda. Tak aspoň aby byla voda pro domácnost, do skleníku, pro zvířata,…
  * šalvěj – suším také, i mátu, řepík, sedmikrásku, sléz maurský, trošičku podbělu již mám,… a mnohé další, co najdu na zahrádce a na poli (snažím se něco i vypěstovat brahmi,..). V pupenech, či prvních jarních výrůstcích stromů se moc nevyznám. Ale je umění najít lokalitu, kde se nepoužívají chemické postřiky, to pak byliny nemají účinek, jaký by mohly mít. Škoda, že tu není les :-( ale jen suché kopce.
  Hezký den :-)

  1. Matka
   Když už jsme u bylinek, neznáš prosím nějaký zaručený recept na odpuzení pavouků?
   Vyzkoušel jsem kde co. Od máty, po hřebíček. Ale výsledný efekt, nic moc.

  2. ad. Leo 23.5.2018 (10:25)
   – odpuzovač pavouků – tak bohužel, jediný účinný prostředek je koště a lopatka, pavouka chytit a vyhodit ven z domu. Jenže vždycky si najde škvíru a vrátí se.
   Zrovna jsem si přečetla, jak je účinný levandulový éterický olej, nechat v místnosti odpařit a pavouk že uteče. Tak jsem pár kapek namazala pavoukovi pod „nosem“ a on se ani nehnul. Přidám kapku dalšího éterického oleje tea tree, uvidím ráno. (teda nevím, jestli sekáč je pavouk, či pavoukovec,…)
   Doporučují i tu mátu, snad roztok s vodou, ale postříkat všechna místa, kudy by pavouk mohl přijít zvenčí. Tak to by u baráku šlo asi dost těžko, najít všechny škvíry.
   Jinak jsou samozřejmě účinné různé biolity, Cobry,… ale to pavouk nepřežije, jestli by přežil postříkání octem, nebo citronem, netuším.

  3. Matka
   Přesto děkuji za snahu.
   Já to vyexperimentuju a pak se pochlubím, co ne ně zabírá.:)

  4. ad. Leo 24.5.2018 (12:33)
   „Matka
   Přesto děkuji za snahu.
   Já to vyexperimentuju a pak se pochlubím, co ne ně zabírá.:)“

   Dobrá, nemusí to být jen rostlinné přípravky, ve sklepě máme jakýsi elektrický odpuzovač.
   Ta levandule ani čajovník na toho mého sekáče nezabral. Spokojeně si číhá na hmyz.

   Tedy pokud se vyskytne u dcery v pokoji pavouk, je problém, ona si ho sama nevynese, většinou je to manželův úkol, odnést ho na balkon, ať jde pryč.
   Pro mne je problém pouze s většími, rychlými, černými pavouky. Ty tedy nemusím. Ale už jsem delší dobu žádného neobjevila.
   A pavučiny? No, ty vidím, až když jsou zaprášené a bez pavouků…

 2. @ – Matrix 20.5.2018 (20:11)

  Koukám, taky si dostal „červeně“ za uši, co? A ani nevíš za co a proč, viď?..:-)))
  To víš, NOVÁ DOBA! Nová doba si žádá nové metody a nové metody si žádají nové lidi. Všechno už tu bylo…

 3. Když se někde zabydlejí pavouci, tak si myslí, že jim to tam patří. Potom je nejlepší se jim klidit z cesty…

 4. 23.5.2018 (10:54)
  23.5.2018 (11:58)
  23.5.2018 (14:24)

  Hranice poznání jsou omezené možnostmi jazyka. Hranice likvidace nikoliv.

  1. @ – Hranice poznání jsou omezené možnostmi jazyka.

   Wow! +1!!!

 5. Je zřejmé, že těch „kolemjdoucích“ je zde více…

 6. Proč jste proti mne tak zaujatí? I já mám přeci právo na existenci, že jo?

  1. Nějaký svatý, nevím už, jak se jmenoval, nechával na sobě pást vši a blechy, aby ukázal, jak miluje všechno živé.

  2. Ne všichni, někoho naladí přátelsky změna vesmírného záření. :-)

  3. Pavoučku, pavoučku. Nejsem proti tobě zaujatý, ale nejsem ani podjatý.
   Tzn. Pokut mě, nebo mé blízké, nekousneš do řiti, nic proti tobě nemám, a necítím důvod ti jakkoli ubližovat. Ale pochop, že moji blízcí jsou většinou čisťuly a tvé použité náčiní považují za špínu. No a po mě chtějí, abych to smetal.
   Pokut se mi povede zamezit ti vstup do domu, pak budeme mít oba klid.
   Ps: ve chlívě a stodolách, nebo v dílně si dělej co je libo. :)

 7. @ – Leo 24.5.2018 (14:27) – Pokut mě, nebo mé blízké… Pokut se mi povede zamezit…

  Tvl. Leo, nejsem žádnej gramatickej génius, ale z těch tvejch „pokut“ jsem na palici..:-))))))

  1. pokut, teť,… dá se od toho odstínit. Také jsem nemohla pochopit, že takto J. může psát. Jenže dá se od toho odstínit, že to přestane vadit.

 8. Dám si padáka. :)))))
  Cítím že je nejvyšší čas, abych na delší čas opustil Gnosis. Pokut bych to neudělal, události by nabrali rychlí spád a to já nechci. :(
  Se všemi se loučím a dávám si BAN. :)
  Mějte se. :)

  1. P.s. pavouk též odešel. :-)

   Ať se Vám daří oběma.

  2. Dámy a pánové, nechci vám vstupovat do svědomí a čekat od vás nějaký vděk, ale uvědomte si prosím, kdo vás naučil tkát sítě, do kterých ste potom chytali ryby a jiné sítě /cestní, železniční, elektrické, počítačové a pod./ bez kterých by ste byli ještě na úrovni primátů. Já se vám nechci plést do vašich záležitostí, ale trochu více tolerance bych si snad od vás přece jen zasloužil. A ty mouchy, kterými se živím, vám taky otravují život a tak by ste mi měli být vděční, že vás od nich zbavuji. :((

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference