mapa stránek || vyhledávání

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni boli za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi.

Vo všetkom tomto ide o niečo oveľa hlbšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide tu totiž o vzájomné pnutie medzi dvomi typmi myslenia a cítenia, ktoré úzko súvisia so súčasnou zmenou charakteru vesmírneho žiarenia.

Toto žiarenie totiž doteraz podporovalo individualizmus a racionálno analytické myslenie, príznačné pre západný svet. Odteraz však začína byť vesmírom podporovaný východný typ myslenia a vnímania sveta, postavený na intuitívnosti, spolupráci a kolektívnom úsilí o dobro celku.

Celkom reálne sa tieto tendencie začínajú čoraz viditeľnejšie prejavovať práve vzostupom Ruska a Číny, zatiaľ čo naopak na západe začína celkom viditeľne dochádzať k rozličným rozkladným, až seba deštruktívnym procesom.

Takéto je súčasné dianie v hrubých rysoch a my sa teraz pozrime na celú vec trochu detailnejšie, pretože jeho dôsledky sa bytostne dotýkajú každého z nás.

Vývoj na našej planéte je univerzom riadený celkom konkrétnym smerom, a tento smer je určovaný, alebo inak vyjadrené, doslova vynucovaný celkom konkrétnym typom vyžarovania vesmíru.

V minulosti žili trebárs na našej planéte dinosaury a iné obrovské jaštery. Existenciu a rozvoj tohto typu fauny, ale aj flóry podmieňoval konkrétny charakter vyžarovania univerza. Po čase sa však toto vyžarované zmenilo a zobralo vietor z plachiet jašterom, ktorí boli dovtedy vedúcim živočíšnym druhom. Jeho zmena znamenala pre nich záhubu, avšak otvorila dvere k možnosti plného rozvinutia nového vedúceho živočíšneho druhu, a síce cicavcov. Tým došlo k zahájeniu ďalšieho veľkého časového cyklu vo vývoji života a vedomia na našej planéte.

No a podobným spôsobom to pokračovalo až do novoveku, kedy opäť nová zmena vesmírneho cyklu začala podporovať analyticko kritický a racionalisticko individualistický spôsob myslenia. Všetky národy, ktoré sa dokázali naladiť na tento typ žiarenia, boli s podporou univerza vynesené nahor a stali sa vedúcimi. A boli to predovšetkým národy západné. Ich postupný, intelektuálno racionálny rozvoj začal stredovekou učenosťou, prudko expandoval v renesancii, neskôr v osvietenstve, potom v technickej revolúcii, a nakoniec vyvrcholil vedecko technickým rozvojom súčasného typu.

Západný racionalizmus dal svetu mnohé nové poznatky, objavy a vynálezy. Došlo k obrovskému rozvoju matematiky, fyziky, astronómie, mechaniky, filozofie a mnohých iných odvetví. Išlo o obdobie vo vývoji ľudstva, ktoré malo svoj obrovský význam a posunulo ho výrazným spôsobom dopredu v mnohých oblastiach. Ľudia sa prostredníctvom svojho analyticky racionálneho myslenia stali doslova pánmi sveta. A nie len doslova, ale celkom konkrétne sa na absolútny vrchol vyšvihli práve národy racionalisticky a technicky zdatné.

Tieto národy sa však žiaľ na základe svojej prevahy začali vyvyšovať nad ostatných. Začali sa nad nich nadraďovať, začali si ich podmaňovať a zotročovať, pretože zaostalejší obyvatelia iných krajín jednoducho nedokázali čeliť svojimi lukmi a šípmi delám a puškám dobyvateľov.

Ešte pred nástupom veľkého vesmírneho cyklu podporujúceho západný racionalizmus sa dostalo celému svetu dôrazného upozornenia, že vždy a za každej situácie je treba mať na zreteli najvyšší princíp bytia, spočívajúci v úcte a láske k blížnemu, ako k sebe samému. Poznanie a uplatňovanie toho princípu sa totiž malo stať akousi záchrannou brzdou. Tá mala zabrániť tomu, aby vedúce národy sveta nezneužívali všetkého toho, čoho mohli dosiahnuť za podpory univerza. Aby toho nezneužívali vo forme akejkoľvek nadvlády človeka nad človekom, alebo národa nad národom. Lebo ničím nekorigovaný racionalizmus má tendenciu zvrhnúť sa práve k takémuto zneužívaniu.

Žiaľ národy, ktoré boli univerzom vynesené na vrchol, nedbali princípu lásky k blížnemu, a preto svoju nadobudnutú moc zneužili vo forme kolonializmu, bezcharakterného uctievania peňazí a kapitálu, rozpútavaním vojen, ekonomickým zotročovaním národov, alebo ich okrádaním o prírodné zdroje. Vedúce národy upadli do dychtivosti po moci a vplyve, do bezuzdného užívania, do nemravných zvráteností a do mnohých iných negatívnych vecí.

No a v súčasnosti dosahuje zvrátenosť tohto spôsobu myslenia svojho vrcholu. Pekné slová o humanizme, demokracii, ľudských právach a iných ušľachtilých veciach sa stali len zástierkou bezohľadnosti, chamtivosti a geopolitických, či čisto ekonomických záujmov. Zástierkou neovládateľnej túžby po absolútnej moci nad ľuďmi a národmi, prostredníctvom ich totálneho zotročenia, ako konečného cieľa.

Avšak na vrchole bodu už v súčasnosti absolútne zvráteného princípu racionalisticky individualistického myslenia západného typu dochádza k pravidelnej cyklickej zmene vesmírneho žiarenia, ktorá má posunúť našu civilizáciu opäť o ďalší krok dopredu v jej vývoji.

Svet začína byť univerzom tlačený do novej kvality! Ak totiž kedysi hovoril Kristus o láske k blížnemu ako o možnosti, nový typ vyžarovania vesmíru to teraz prináša ako požiadavku! Ako nevyhnutnú požiadavku uskutočnenia nového evolučného kroku vo vývoji ľudskej civilizácie. Kto túto zmenu charakteru vyžarovania vesmíru zachytí a bude kráčať s ňou v súlade, toho sily univerza vynesú na vrchol a budú ho podporovať.

Vesmírne žiarenie začína teda podporovať snahu o kolektívne dobro a snahu o dobro celku, namiesto predchádzajúcej individualizácie. Začína podporovať intuíciu a ľudskosť, namiesto doterajšej racionality. Začína podporovať spoluprácu a rovnosť, namiesto doterajšieho hierarchického nadraďovania bohatých a mocných nad chudobnejších a slabších.

Reálnou ukážkou tých dvoch pólov, to jest starého a už zdegenerovaného spôsobu myslenia západného typu a nového, konštruktívneho a na spolupráci založeného myslenia východného typu, získame porovnaním zahraničnej politiky západu a Ruska. Zo strany západu ide stále len o zastrašovanie, vyhrážky, agresivitu a neustále vyvolávanie konfliktov, s kŕčovitou snahou udržať si za každú cenu svoju prevahu a profitovať z nej. Na rozdiel od toho minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov hovorí všade, kde len príde, o spolupráci. Je priam do očí bijúce a jasne viditeľné, ako západ vsádza iba na provokáciu a konfrontáciu, zatiaľ čo východ usiluje o spoluprácu.

Aby sme ale dobre rozumeli, aj princíp rozvoja rozumovej racionality bol vo vývoji ľudstva potrebný a priniesol mu nesmierne veľa úžitku. Bol to nevyhnutný krok, ale keďže žiaľ nebol poprednými národmi sveta, ktoré zachytili toto vesmírne žiarenie a dlho kráčali v jeho podpore, dostatočne razantne korigovaný princípom lásky k blížnemu, dospel nevyhnutne až do zdegenerovanej podoby, v akej ho poznáme dnes, trebárs s jeho presadzovaním gender ideológie, ktorá okrem rodu mužského a ženského pozná ešte ďalších päťdesiat rodov.

A podobných, vyslovene zvrátených prvkov je v súčasnosti na západe veľmi veľa. Je očividný doslova až kolaps logického myslenia, keď napríklad príslušníci komunity LGBTI vítajú imigrantov, pričom v krajine, odkiaľ migranti prichádzajú hrozí za homosexualitu trest smrti. A ak by imigranti zaviedli právo šaríja na území Európy, hrozil by trest smrti homosexuálom aj tu.

Alebo spomeňme skutočnosti, idúce priam proti základnému pudu sebazáchovy a sebaúcty, kedy sa ozbrojení nemeckí policajti dajú zmlátiť migrantmi len preto, aby v prípade adekvátnej odpovede na ich násilnosti neboli označení za politicky nekorektných, alebo za islamofóbov.

Ak sme teda na začiatku hovorili o polarizovaní našej spoločnosti, veľmi úzko to súvisí so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami. Ide totiž o stret medzi ľuďmi, poplatnými západnému typu racionalistického myslenia, ktorý má ešte stále reálnu moc a opodstatnenie svojho ďalšieho trvania vyvodzuje z toho, čo doposiaľ vytvoril, i keď už v podstate stráca vietor z plachiet.

Na druhej strane barikády stoja ľudia nového, intuitívneho, na spolupráci a rovnosti založeného, východného typu myslenia, cítenia a vnímania sveta, ktorých začínajú pretláčať do popredia sily vesmíru. A tieto sily budú tlačiť do popredia každého jednotlivca, každého človeka, ale i každý národ, ktorý sa na ne naladí a začne jednať v ich duchu. Je teda iba čisto na nás, či zachytíme tieto nové impulzy univerza a prispôsobíme sa im, alebo sa budeme stále kŕčovito orientovať na to staré, ktoré má zatiaľ ešte veľkú silu a moc. A preto aj veľa prívržencov.

Ale táto moc sa už rúca! Už kolíše, pretože stráca doterajšiu podporu univerza, hoci sa ešte z posledných síl snaží udržať doterajšie status quo. Rozpadávajúca sa moc západu sa dostáva do agónie, čím sa ale stáva mimoriadne nebezpečnou, pretože ako sa vraví, zdochýnajúci kôň najviac kope.

Je to teda celé ako z rozprávky o dvanástich mesiačikoch, kedy žezlo vlády drží v rukách určitú dobu vždy jeden z nich, a potom odovzdá svoju vládu druhému. A tak teraz aj my žijeme v dobe, kedy musí racionalistický spôsob západného typu myslenia, ktorý priniesol svetu mnoho dobrého, chtiac nechtiac nevyhnutne odovzdať žezlo vlády do rúk intuitívneho, o dobro celku a o spoluprácu usilujúceho spôsobu myslenia východného typu.

Lebo to, čo vytvoril západ doposiaľ, predstavovalo určitý nevyhnutný stupeň vývoja ľudskej civilizácie. Predstavovalo to určitý schod, na ktorom naša civilizácia stála dlhé obdobie obidvomi svojimi nohami. Avšak nastáva čas vyložiť v prirodzenom vývoji nohy na ďalší schod, pričom to staré a predošlé sa nikde nestráca. Odnášame si to totiž so sebou, ako nevyhnutnú a potrebnú súčasť nášho predchádzajúceho vývoja.

PS. Ono je v podstate bezpredmetné rozlišovať medzi spôsobom myslenia západného a východného typu. V skutočnosti totiž existuje len myslenie konštruktívne, alebo nekonštruktívne. Len myslenie z hľadiska ďalšieho evolučného vývoja našej civilizácie perspektívne, alebo neperspektívne. Nerozhodujú teda žiadne hranice, ani žiadne národné obmedzenia, pretože predstaviteľov oboch týchto typov myslenia môžeme nájsť v každom národe.

Zároveň však ale platí, že toho perspektívneho a konštruktívneho typu myslenia a vnímania sveta sa percentuálne nachádza oveľa viacej na takzvanom východe a naopak, toho nekonštruktívneho a neperspektívneho oveľa viacej na západe.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.2
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

144 komentářů

 1. Brilantní analýza, děkuji, zdá se mi, že je to přesně tak, jak říká autor, souhlasím s ním.

 2. Jako spirituálně orientovaný člověk, bych snad i panu Šupovi uvěřil. Kdybych nevěděl, že Čína jednoznačně a Rusko skrytě, jsou stále diktatury. A kolektivismus byl a je jedním ze znaků totalitních společností. Ne že by Západ neměl chyby, ale pořád je to svobodnější společnost než Rusko a tím spíše Čína. O upadajícím a zahnívajícím Západu nás učili ještě za socialismu. Dělali jsme si z toho legraci, že to zahnívání je cítit až k nám. A kde jsou dnes socialistické a kolektivistické evropské státy? Už neexistují. Zato ty západní demokratické stále ano. Nepopírám, že demokratické zřízení bude mít jednou také svůj konec. A jak doufám, přijde něco lepšího. Ale vláda komunistické strany jako v Číně, nebo novodobého cara jako v Rusku to nebude.

  1. Martine,
   zkuste si představit, jak to vámi šlehne, až vám bude vyjasněno, že nechápete pravdu a že jste zamrzl v minulém století.

 3. Dinosaury nedostala z téhle planety žádná změna „vyžarovania univerza“. S největší pravděpodobností je spláchl asteroid Chicxulub (jestli tedy ten nepovažuje pan Šupa za vyžarovanie:) v kombinaci s běsněním sopek v Dekkánu … Změna vyzařování univerza kolem nás většinou život spolehlivě ničí, stačí jedna blízká supernova …

  Jinak se povšimněte velmi zajímavý fakt, že pan Šupa jako náboženský dogmatik par excellence když se mu to hodí zcela ignoruje bibli a její stvoření světa včetně zkamenělin dinosaurů během 7 dní:)

  1. Zatím dle předchozích článků autora všechno řídil Bůh a terazky to řídí vyžarovanie univerza, které si po vyhubení dinaosaurů před 66 miliony let zdřímlo a teď změny vyžarovania dohání, nebýt Vladimíra Vladimíroviče, tak už je dohnalo.

 4. Netvrdím, že se nemohu mýlit. Už jsem zažil dost velké změny i poznání, že to, čemu jsem věřil, je jinak. Ale jedna věc se pokud vím nezměnila. Je popsaná v bibli. Podle ovoce jejich poznáte je. Čínští komunisté a ruští postkomunisté, obojí nacionalisté, se stále chovají tak, že tím popírají svou orientaci v souladu se zákony vesmíru, tedy i Božími. Jen jsou modernější a vyspělejší. Ve své podstatě jsou však stále stejní jako v minulém století. Proto je dobré si z minulosti vzít poučení. To neznamená, že člověk v minulosti zamrzl. V každém případě čas ukáže, jak se věci mají.

  1. Po ovoci… Nutno posuzovat také další aktéry světového dění. Zde v příspěvku nacházím hodnocení jen dvou států. Ostatní jsou v souladu se zákony vesmíru, nebo jsou lepší – horší?

 5. 1) Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.
  2) Nic ve zlém – různí troubové u nás si myslí, že jsou chytřejší než 150 milionů Rusů, nebo miliarda Číňanů (a že by jim lehce dokázali vládnout).
  3) Indiánské přísloví: Nesuď člověka, dokud jsi aspoň dvě luny nechodil v jeho mokasínech.

  1. No raději si na ty plody počkám. Já bych tak dopředu moc nejásal. Já jsem se tam s nimi dost přel o to, že ta teorie má vadný vztah k Bohu a vždycky mě tam utloukli. Jestliže je vada v základu teorie, tedy vadný vztah k Bohu, tak pochybuji, že to bude dobře fungovat. Ten vztah k Bohu si tam musí poopravit:-))

 6. Lojza píše: „Ten vztah k Bohu si tam musí poopravit“. Uznávám, že ta „koncepce vidění světa ksb“ nešpecifikuje a ani zvláštně nevyzdvihuje požadavky duchovně žijícího člověka, ale svoji pozornost soustřeďuje hlavně na politické a společenské otázky. Ono skloubit tyto dva požadavky (duchovní a světský) je dost nesnadné. Domnívám se, že by k tomu nenalezl řešení ani náš „všeznalý“ Venda, nebo naše „osvícená“ Hviezdička…

  1. „Ono skloubit tyto dva požadavky (duchovní a světský) je dost nesnadné.“- konec citace.

   Myslím si totéž. Žádná duchovní či posvátná kniha není napsána tak, že by dávala návod, jak se zachovat ve všech možných situacích, které mohou v životě nastat. Ono to ani není možné – život přináší nepřeberné množství dilemat. Tak například v divadelní hře Ferdinanda von Schiracha Teror se řeší vina či nevina pilota stíhačky, který se z důvodu nedostatku času o vlastní vůli rozhodne setřelit Airbus se 164 cestujícími, který unesl terorista. Stroj letí na lince Hamburk–Mnichov a z donucení únosce má dopadnout na stadion, kde právě 70 000 diváků sleduje fotbalový zápas… Dovede si někdo představit katalog možných událostí, které člověka v životě potkají?

   Někteří lidé mají pro každou situaci citát ze svaté knihy, třeba z Bible. Například pacifisté hlásající „neodporovat zlu zlem“ si berou na pomoc Matoušovo evangelium /5:39-40/: … kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou, a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.- konec cit. Zkuste se takového pacifisty zeptat, co udělá když mu nějaký zločinec znásilní dceru. Nabídne mu ke znásilnění i svoji druhou dceru? … Pacifismus je absurdní filozofie. Příkladem může být Mnichovská zrada. Daladier a Chamberlain byli při návratu z Mnichova vítáni na letišti davy, které jim provolávaly slávu za záchranu míru v Evropě. Winston Churchil poznamenal: „Mohli jsme si vybrat mezi válkou a hanbou. Vybrali jsme si hanbu, ale válku budeme mít taky.“ …Jakýsi katalog událostí, který nám může být vodítkem při našem rozhodování, přece jen existuje. Jsou to dějiny. Můžeme poučit z chyb našich předků.

   Zbývá otázka, zda je Bible ve věci citovaného Matoušova evangelia nesmyslná. Podle mého nikoliv. Vždyť Ježíšovo trpné přijetí nespravedlivého rozsudku od Piláta je toho dokladem. Ježíš svu smrtí dokázal, že mu jeho nepřátelé mohou sice vzít „biologický“ život, ale to podstatné, duši vzít nemohou. Zkusme si představit, že by kvůli záchraně života své učení veřejně odvolal. O jeho poselství bychom dnes nic nevěděli…

   Obětovat vlastní svobodu či život za prosazení nějaké myšlenky je hrdinství. Obětovat totéž u cizího člověka je však špinavost!

  2. To nastavení tváře pro eventuální druhý poliček, to není zcela pochopeno. Ani Vy, pavle v netušíte, že jde o karmickou zátěž a pokud nám někdo dává karmickou odplatu, tedy facana přes celá ústa, je dobré to přijmout, ba co dím, nastavit i druhou tvář, aby případně byl splacen karmický dluh toho fackovaného celý. Ovšem to by tu nesměl převládat Mojžíšův zákon….oko za oko, zub za zub.

   Omlouvám se za můj vstup. Pod články pana Šupy, který sem nechodí diskutovat, nediskutuji a navíc se tu za tři dny podařilo vyjít na světlo boží mnoha nesmyslům. Ryzího anonyma „Kolemjdoucího“ prosím, aby si mne nebral do úst. Díky za pochopení.

  3. Jedna hadanka: kdo múže dát jinemu cokoliv na svete i když sám nema vubec nic?

  4. Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

  5. Anonym Kolemjdoucí rád Vendovi v jeho prosbě vyhoví.
   Odpověď Anonymovi na jeho hádanku zní: – Je to Bůh Stvořitel světa. Stvořil ho pro nás a ne pro sebe.

  6. Drobně reaguju na Kolemjdoucího.

   ad/ Ono skloubit tyto dva požadavky (duchovní a světský) je dost nesnadné.

   Skloubit vodu s ohněm ? – pošetilost, nepochopení……proč?

   Proč vůbec vyvíjet snahu o skloubení dvou tak rozdílných požadavků (duchovních a světských)? A jaké má požadavky duchovně žijící člověk? Kdo to může upřesnit? Jakákoliv koncepce, třeba ta soustředěná na politické a společenské otázky, je jen zase výmysl lidí v této materiální rovině a s jeho duchovním vývojem /člověka/ nemá nic společného. Odvádí ho.

   Dobro, jeho konání a žití jako aspekt duchovní cesty, to je shoda a nebo vědomý postup ke shodě našeho vnitřního, ale /dočasně/ odděleného JÁ k božskému Prazákladu, který mu vlastně, a to je důležité si uvědomit, propůjčil a navždy propůjčuje samotné bytí!

   Opak takového konání a žití může být nazván zlem, a to je definováno jako vědomé stupňování oddělenosti tohoto věčného JÁ od božského Oceánu bytí, zmíněného Prazákladu. I jen odpírání uznat, že tento Prazáklad – Bůh vůbec existuje, může být hodnoceno jako projev nevědomosti, ale ať je to tak či onak, zpravidla je počátkem a tím i základní podmínkou pro vznik zla. Důsledkem je pak to, že takovýto jedinec, a je jich v lidské populaci drtivá většina, je ovládán myslí a uspokojováním smyslových přání a tužeb.

   A tak je pro začátek dobré pochopit třeba i jen toto – uvedl to ve svém nějakém předchozím článku jeden zdejší autor a já si tu myšlenku uložil:
   „Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují. Ale tato konečná pravda nemůže vstoupit do mysli člověka do té doby, dokud se nalézáme na lidské úrovni; neboť v absolutní realitě neexistuje ani člověk, ani jeho mysl jako taková. (Samozřejmě duše se od mysli odlišuje.)“

 7. Sám klidně půjdu rád za Ruskem a budu o tom říkat všem svým známím. Ale až se začne naplňovat Anastaziin obraz, až Vladimir Vladimirovič bude rozdávat půdu na rodové osady a né na golfové hřiště.
  Dokud bude vést hybridní války okupovat vojensky území cizích států, dokud bude podporovat jiné k vymydlení jiných viz Afrín!!! kde vyvraždili komunity Jeziídů (mmchdm slyšeli jste o jejich stromech lásky?!)
  Do té doby je to pouze služebník temnot a založení rodového statku je pravděpodobnější spíše v ČR.
  Takže do té doby je u mne autor tohoto článku pouze zmanipulovaný jedinec s názorem co nestojí ani za zlámanou grešli!!!!!!!!

 8. Jen doplnění. O Rusku a Číně jsem psal proto, že je jako příklad uvedl autor článku. Mnou napsané výhrady nebyly na adresu národů, ale vládnoucích vrstev těchto států. Všichni Číňané zcela jistě nejsou komunisté a všichni Rusové nejsou přesvědčení voliči Vladimíra Putina. Co se týká jiných států, nenapadá mne žádný, který by v současnosti fungoval výrazněji v souladu s kosmickými zákony. Snad se toho dožijeme. Pokud se zastávám demokracií, je to proto, že i přes mnohé chyby respektují více než diktatury svobodné rozhodnutí člověka. Například ve věcech duchovních. Taková Čína je ovšem oficiálně ateistická a je známá pronásledováním náboženských menšin. Jak vlastních náboženských směrů, tak cizích (křesťanství). Nedovedu si představit, že takhle by se choval stát fungující v souladu s kosmickými zákony.

 9. Martine, jste si jist, že víte jaké jsou kosmické-Boží zákony? Dokážete si představit, že by se Vaše představy o tom co je v souladu, co je chtěno, mohlo neshodovat se záměrem stvořitele?

  1. Milenie, a co považujete za „záměr stvořitele“? Konečné cíle bytí? Nebo i dílčí projevy zákona akce a reakce. (i člověk, jehož cílem je být zdravý, když nastydne, tak onemocní – je snad jeho nastydnutí a léčení záměrem, nebo je nadále v souladu s cílem zdraví, nebo není?) Každá otázka tak v podstatě donekonečně může vyvolávat následné otázky ve smyslu jak co kdo myslel a co si představuje za jednotlivými slovy.
   (dále bez sledování a jakéhokoliv komentáře)

  2. mihnoucí se zde,

   záměr stvořitele je zcela vše co se děje, tedy i Vaše položené otázky s dovětkem:
   (dále bez sledování a jakéhokoliv komentáře)
   Konečné cíle? jen člověk v časoprostorovém vesmíru uvažuje takto, zkusme se na to podívat z pohledu věčnosti. Jsem věčný Duch-vědomí a disponuji neomezenými možnostmi, co si s tím počnu?
   Proč by měl být cíl nenastydnout, pro koho je takový stav žádoucí? Svět je neustále v pohybu, stále se dějí změny, nejde aby byl jen setrvalý stav. Nastydnutí je následek předešlé příčin, jde přemítat jen nad tím, jestli šlo nenastydnout, tedy jestli šlo neudělat příčinu nastydnutí, jestli jsem to měl ve svých rukou nebo ne.

   Z pohledu člověka, nerozumím stvoření, neznám důvody existence, nevím proč se jeden narodí v chatrči, druhý v paneláku a třetí na zámku. Jeden je zdravý jiný postižený, někoho týrají rodiče. Znám jen malinký výsek existence, jen svět jak ho jsou schopny zachycovat mé smysly. Už vím i to, že jsou tu všude frekvence v ohromném rozsahu z něhož kousíček vnímám zrakem a kousíček sluchem, a další jsem schopen detekovat technikou. Mam obrovskou škálu možností jak se k životu postavit, opět je otázka jestli si ten postoj mohu zvolit, nebo nikoli. Co mě zformovalo jestli budu dělat závěry na základě techniky a vědy nebo na základě starobylých písem a povídání nějakých duchovních?

  3. Co se týká kosmických – božích zákonů, vycházím ze stejného zdroje jako autor článku a do jisté míry i další zdejší autor, pan Staněk. Tedy z knihy Ve světle Pravdy – Poselství grálu a z evangelií. A také s tím souvisejícího vlastního pozorování světového dění a známé historie. Nepřijímám to nekriticky a přemýšlím nad tím. Ostatně s výše uvedenými autory se v řadě věcí neshoduji. A dokážu si představit, že by se moje představy o tom, co je v souladu s těmito zákony mohlo neshodovat se záměrem Stvořitele. Pořád se učím. A také jsem se v životě někdy mýlil. Ale jsem přesvědčen, že lidstvo se skutečnou Boží vůli dozví. Měli bychom se toho dožít.

  4. Milenie
   au,au,au
   ad: opět je otázka jestli si ten postoj mohu zvolit
   záleží jen na tobě a tvém vědomí. Pravděpodobnost volby je jasná, ale volba je vždy tvá. Nikoho jiného. Jen tvá.
   Ad: jestli budu dělat závěry na základě techniky a vědy nebo na základě starobylých písem a povídání nějakých duchovních?
   Nikdy,nikdy ne podle čehokoli, nebo kohokoli jiného, než dle svého vědomí a svědomí.

  5. Stephen Hawking

   „Všiml jsem si, že lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno a my na tom nic nemůžeme změnit, se rozhlížejí před tím, než přejdou ulici.“

  6. A musím jen dodat, že jako správný služebník boží přijímám tento úděl s naprostou pokorou a oddaností. Je mi to milejší, než zemřít žízní na Sahaře:-))

  7. Leo,
   Z čeho se utvořilo to vědomí a svědomí, jak se v člověku vzalo?

  8. Psal Matrix 13.5.2018 (12:14)
   Stephen Hawking: „Všiml jsem si, že lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno a my na tom nic nemůžeme změnit, se rozhlížejí před tím, než přejdou ulici.“

   Co když v tom není není rozpor. Například: Chce-li člověk uvařit vejce a vložit ho právě až do vařící vody, pak – bude sledovat (rozhlížet se), zda už voda vře nebo ještě ne.
   Přitom je výsledek předurčený, jaký bude výsledek při předčasném nebo vhodném vložení vejce.
   Podobně s rozhlížením z chodníku na silnici. Když se jednou zapomene rozhlédnout… (a takových případů bylo, kdy člověk opomene obvyklou opatrnost)

  9. Svědomí? Jen fraktál líbí- nelíbí
   Vědomí? V chytrých brožurkách pravdu nenajdeš a živý ti ji nepoví
   A já??? Padlý Leo??? Já už vůbec ne.:))))))))))
   Měj se. :)

 10. (nejen) pro Milenium

  „Konečné cíle? jen člověk v časoprostorovém vesmíru uvažuje takto, zkusme se na to podívat z pohledu věčnosti.“

  Tedy dle mého „mihnoucí se“ nejspíš zmiňoval konečné cíle bytí právě z hlediska pohledu věčnosti.

  Časoprostorový vesmír – to je tedy zase otázka – vše stvořené (na rozdíl od věčného nestvořeného). Tedy včetně toho stvořeného bez vývoje. Hovoří tady ale všichni stejným jazykem? Nu, zřejmě je opravdu rozumné se tu jen mihnout, nebo ani to ne. Takže chápu prvního mihnoucího se.

 11. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  1. ad. Co je sprosté, to je sprosté (a vždycky je v tom arogance)

   sprostost->sprostý=
   1.s omezenými schopnostmi,nechápavý,nerozvážný,nerozumný,hloupý
   2.obmezenost,hloupý,nemoudrý,nerozumný,malicherný,bez vtipu,nesmyslný,prázdný
   3.negativně hodnocený,nepříjemný,protivný,odporný,hloupý,hrubý
   4.hovor.exspr. nepředpokládaný,náhodný->má sprosté štěstí
   5.zastarale:řadový,běžný,obyčejný,prostý,jednoduchý

   sprostost->s + prost=zbavený + os= Ós -> „zbaven Boha“,“zbaven Boží přítomnosti“= „BezBoha“= „bezbožník“= bez rozumu+bez soucitu->bez moudrosti

   PS: V dnešní době se používá mnoho sprostých/hloupých,prázdných,bezbožných,../ slov,
   která se považují za slušná a mnoho slušných slov,která jsou však bezbožná/prázdná,hloupá,/.

   Jinými slovy:

   „Co je pro hlupáka slušnost,to je pro moudrého bezbožnost.Co je pro hlupáka bezbožnost,
   to je pro moudrého sprostosta.“

 12. Ale copak, copak.
  Nestranný pozorovateli. Pravdu je přece třeba obrousit, rašpličkou či smirkem uhladit, aby byla věcná, a slušná. Jinak se dotknete zjemnělých duší těch, kdo zde diskutují věcně a slušně.
  Tož víte co, jedno je jasné, od obroušených a uhlazených slovíček, věcně a slušně se zde vyjadřujících podvědomě očekávám kudlu do zad. Od Vás alespoň vím, že co na duši, to na jazyku a bez kudly.
  No jo no, asi už nejsem jemná citlivka, že by se mi to až tak eklovalo. No fuj, do plamenů pekelných i se mnou?
  S úctou matka

  1. Tedy ještě s vyjímkou Degona (a pár dalších, kteří diskutují jen občas). I on se vyjadřuje, co na duši, to na jazyku a kudla od něj rozhodně nikomu nehrozí.

  2. Ad: Tož víte co, jedno je jasné, od obroušených a uhlazených slovíček, věcně a slušně se zde vyjadřujících podvědomě očekávám kudlu do zad. Od Vás alespoň vím, že co na duši, to na jazyku a bez kudly.
   Souhlas :)
   Mnohým je milejší forma, nežli obsah :(
   Ale jsem si vědom, že admin musí diskusi korigovat, aby předešel velmi slušným a zdvořilým udáním.

  3. Jsem rád, když se někdo identifikuje. Takže * se rovná matka. Tj.novinka. Nastala ta změna vyzařováním ? /hi,hi/

   Matrix tu nazývá jednoho diskutujícího Honzou. Tím Honzou je myšlen ten Honza, co tu kdysi účinkoval s paní Věrou? Ale je to jedno, i já jsem Anonym u Vendy /AuV/.

   Škoda, že Vendovo pozvání na setkání zdejších diskutujících nedopadlo. Již jsme se mnozí mohli znát osobně.

   Můj názor – tento článek má některé zajímavé body, které zřejmě vznikly v procesu myšlení autora – tedy bez důkazů; změna konkrétního záření ve vesmíru ?, dopad na Rusko a Čínu ?, změna vesmírného cyklu a její podpora analyticko kritickému a racionalisticko individualistickému způsobu myšlení, vyvyšování národů, zvláště „Západu“…..atd. ??

   Autor by měl za vším vidět člověka. Stačí jedinec, který změní další, ti v něm vidí vůdcovství. A i když to může být velmi „nízké, na úrovní iluzí ve hmotě“, mění se pak často celé národy v např. fanatický dav, kupř. vojáků či konzumentů…. . Na této planetě / jistě i na dalších / operuje významně negativní mysl, a to ve smyslu ovládání člověka, jeho tělesnosti, pudů, emocí. Co likviduje západní civilizaci = kardinální otázka = jednoduchá odpověď – sám člověk a jeho „úspěchy“ ve vývoji. Příroda, planeta, jako živý organismus se umí bránit a umí to použít v pravém okamžiku. Hlavní popud je však tam „nahoře“, ve sféře, kterou člověk nikdy nepochopí. Proto je podivné říci, že změnu působí vyzařování. Výmluva na nějaké záření je zbytečně složitá, neprokazatelná a matoucí. A v důsledku alibistická. Prokázat však lze podíl člověka na likvidaci sebe sama, ostatních forem životů, přírody, a to jako následek jeho „lidských“ činů.

   Bhagavadgíta říká ve 4.zpěvu, a to je naděje – ne vyzařování:
   6. Ačkoli jsem nezrozený a neměnný, ačkoli jsem pánem tvorstva a ovládám Svou nekonečnou podstatu, přesto vstupuji do tohoto světa oděn v roucho klamu. 7. Když ctnost upadá, když spravedlnost je šlapána v prach, tu vždy se rodím, zplodiv sám sebe, abych znovu obnovil svůj řád. 8. Rodím se v každém věku, abych chránil dobré, ničil zlé a dával průchod spravedlnosti. 9. Ten, kdo vskutku zná Mou přirozenost, Můj pravý původ, odvrhne v okamžiku smrti své tělo, a nezrodí se znovu v tomto hmotném světě. 10. Přichází ke Mně osvobozen od vášně, odpoután od strachu, oproštěn od hněvu, Mnou naplněn a očištěn Poznáním. 11. Věz, že na konci každé cesty čekám Já, neboť všechny cesty jsou Moje cesty! A jak lidé přistupují ke Mně, tak je přijímám i Já, Ardžuno! Lidé ze všech stran se ubírají Mou stezkou, synu Prthy! 12. Ti, kteří si přejí světského zdaru, se klaní světským bohům, neboť v tomto světě rychle přichází zdar rodící se z činů. ………atd.

   Všem zdar /pomíjivý/ rodící se z činů – vyzařování může leda dát českému hokeji medaili a nebo také vypadnutí ve čtvrtfinále. K té medaili se nemodlete – to je mé doporučení. Ta Nejvyšší Síla na tyto starosti kašle, zrovna tak na USA, Čínu či jiné starosti a radosti pomíjejících životů lidí. Duše je věčná – HIP HIP HURÁ.

   Kruciš, to jsem se rozepsal. Ale byl půst, neb Venda byl na soustředění jógy.

  4. Neglorifikujte sprosťáky.
   Arogance je odporná v každém případě.
   Ať už vám vrazí kudlu do zad zoufalý zamaskovaný slušňák,
   nebo vám vrazí kudlu do břicha sprosťák tzv. bez masky
   (a ještě si u toho chrochtá).

   Sprostota není od Boha
   a podle zákona „svůj k svému“ se do nebe žádný sprosťák nedostane.
   A že v sobě všichni sprostotu jak součást ega máme,
   to je právě proto, abychom se ji naučili ovládat.

   Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost.

  5. AD: Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost.Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost. Být na sprostotu pyšný je do pekla volající zvrhlost.
   au

  6. ad. Leo 15.5.2018 (10:46)
   Ano, děkuji, admina samozřejmě chápu. Býti adminem, nejednala bych zřejmě jinak.

  7. ad. AuV 15.5.2018 (11:10)
   Jsem rád, když se někdo identifikuje. Takže * se rovná matka. Tj.novinka. Nastala ta změna vyzařováním ? /hi,hi/….
   AuV, jste zde velmi, velmi krátkou dobu, takže nevíte, jaký nick jsem kdy používala a proč jsem dočasně opustila nick „*“. Vaše domněnky o změně vyzařování jsou tedy velmi zvláštní.
   Jo a kdyby něco, používala jsem zde i nick Zdenka-matka. Dříve jsem samozřejmě změnu nicku oznamovala.
   Ale necítím se povinována, oznamovat Vám to. Kdo pamatuje a ví, či je vědomí, nepotřebuje žádné oznamování, necítí se býti žádným nickem vázán.

   Zbytek Vašeho textu – nemám ani čas, ani chuť číst. Víte co, někdo má za výsměchem kudlu, jiný slzy. Vy se umíte vysmívat krásně, krásnými slůvky dokonce též.

  8. ad.
   JK 15.5.2018 (11:35)

   Nezaměňujte prosím domnělou sprostotu s tou skutečnou.

   Skutečně myslíte, že by onen Nestranný pozorovatel byl schopen toho, co oni skuteční sprosťáci?

  9. „nemám ani čas“ = kdo nemá čas ten nechce

   Víte dokud se někoho ta sprostota netýká osobně, tak se to krásně posuzuje. To že je někdo sprostý, neznamená, že neumí bodnout do zad, vůbec to spolu nesouvislí. Dva druhy sprostoty? Jako vážně?

  10. ad. Matrix 15.5.2018 (14:19)
   Matrixi, já psala: „…nemám ani čas, ani chuť číst….“ Uvažujete tedy velmi správně, že ani nechci.

   ad. „…Víte dokud se někoho ta sprostota netýká osobně, tak se to krásně posuzuje. To že je někdo sprostý, neznamená, že neumí bodnout do zad, vůbec to spolu nesouvislí. Dva druhy sprostoty? Jako vážně?…“

   Ano, souhlasím. Když se týkala kdysi kdesi na webech mne osobně, nikoho to nezajímalo a hrrr, všichni proti jednomu, tedy proti mě.
   Nemíním psát proti sobě, být zlatá svatá jen proto, abych se zavděčila. Stejně to nikoho nezajímá.

   Ano, i sprosťák umí bodnout do zad.

   Ale nepsala jsem o domnělé sprostotě? Ta není totéž, co skutečná sprostota.

   Kdysi jsem si myslela, jak jsem slušná, jemná, když odmítnu vyslovit ono inkriminované slovo „h…“ jenže až jsem ho vyslovila, bylo mi ze sebe samotné na zvracení. A vidíte, někdo dokáže býti sprostým i bez sprostých slůvek dodnes.

   Krásné, líbivé hračky, i ve formě slůvek, básniček,… umí lidé používat. Já nejsem vyjímkou. Ale opravdu se snažím, aby to nebylo až takto sprosté:

   „na jazyku med
   v srdci jed.“

   matka, nebo chcete-li Zdenka matka

  11. Matko,

   …Nezaměňujte prosím domnělou sprostotu s tou skutečnou…
   Co je sprosté, to je sprosté (a vždycky je v tom arogance).
   Navíc domnělou sprostotu neznám – to má být newspeak?

   …Skutečně myslíte, že by onen Nestranný pozorovatel byl schopen toho, co oni skuteční sprosťáci?…
   Vím, že Nestranný pozorovatel zde jako nestranný pozorovatel většinou nevystupuje.
   A čeho dalšího je schopen, to není moje věc, to je věc jeho ega.

  12. ad. JK 15.5.2018 (20:04)
   „…Matko,

   …Nezaměňujte prosím domnělou sprostotu s tou skutečnou…
   Co je sprosté, to je sprosté (a vždycky je v tom arogance)…..“

   Jak poroučíte.

   „…Co je sprosté, je sprosté…“
   Zajisté, jen se někdy halí do různých masek a tváří se slušně…
   Chápete? Nechápete. Hele, často mi říkali různě, i čarodějnicí mne nazývali. Velmi slušně se tvářili ti, kdo čarodějnice upalovali.

   Eh, samozvaní slušní, spravedliví….

  13. Dada
   Velmi rád sleduji, jak všickni zapojili svoji sebereflexi a předvedli svoji inteligenci a poukázali na egoismus těch druhých. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   Bješte, bješte, zadní bradou.
   Ách :), to jsem nádherně slušný a zdvořilý

  14. Matko,

   …i čarodějnicí mne nazývali. Velmi slušně se tvářili ti, kdo čarodějnice upalovali…

   Nabízím vám jednoduchou orientaci ve vámi popsané frustraci:
   1) slušňák může být sprostý (a v takovém případě je nesmysl ho podporovat)
   2) sprosťák je sprostý (a je nesmysl ho podporovat)
   3) moudrý ví, že to tak je (a sprosťáky nepodporuje)

   Jak už jsem napsal, sprostota není od Boha a v nebi neexistuje – zatímco v pekle ano.

 13. Diskutujeme ke zdejšímu článku o likvidaci: „Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!“ Takové téma – změna či likvidace kultury – má i článek: „Nekontaktovaní: Indiánský kmen Huaoranů brání svou izolaci a zabíjí všechny vetřelce“
  I na jihu Ameriky zbývají divoši, kteří chtějí mít svobodu, svou. Žijí na svém území, v pralese. Jenže příchozí jim to nepřejí. Svoboda bývá hodně oslavovaná, ale její dodržování pak méně. Svoboda nám, ale těm druhým?
  http://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/87035/nekontaktovani-indiansky-kmen-huaoranu-brani-svou-izolaci-a-zabiji-vsechny-vetrelce.html

 14. V článku pana Šupy se mimo jiné mluví o tom, že „západní způsob myšlení“ je založen na individualismu, zatímco ten východní na kolektivismu. Autor naznačuje, že východní způsob myšlení je kvalitnější, protože vlastností kolektivismu je solidarita mezi lidmi. Kolektivismus jsem poznal na vlastní kůži – mládí i střední věk jsem prožil v „reálném socialismu“, kde byl kolektivismus vzýván a pěstován. Jeho součástí bylo popírání soukromí jako čehosi nepatřičného. Projevovalo se to například tak, že výše mzdy ve firmě byla veřejná. Tato okolnost ve spojení s další ideou kolektivismu – rovnostářstvím byla příčinou bezdůvodné závisti mezi kolegy. Důsledkem rovnostářství byla koneckonců i absence solidarity. Člověk byl vnímán jako jedno z koleček ve stroji představujícím společnost. Pokud konal v souladu s konvencemi, neměl problém. Pokud ne, ocitl se v osamocení jako veřejný škůdce. Jistota, že se ho nikdo nezastane, když se odchýlí od stanoveného kurzu, byla příčinou odcizení mezi lidmi. Největší vadou kolektivismu je absence odpovědnosti. Pokud jsou rozhodnutí přijímána kolektivně, nelze v případě chybného rozhodnutí určit viníka. Rozhodování bez rizika je pak velice lehkovážné – obvykle mylné.

  Když si nějakého člověka vážíme, řekneme, že je to osobnost. Co to znamená? Nic jiného než to, že ten člověk není tuctový člen společnosti, že je to individualita – někdo kdo se odlišuje. Například tím, že dokáže „za svou pravdou stát“. Za individualitu můžeme označit každého člověka, kterého společnost v pravém slova smyslu označuje jako hrdinu. Za individualitu jistě můžeme označit významné vědce, jakým byl například Albert Einstein, když popřel obecnou platnost Newtonovy fyziky (a mnozí ho kvůli tomu měli za blbce). Je zřejmé, že individuality (potažmo individualismus) jsou solí země.

  Mnozí lidé vycházejí z domněnky, že individualismus je synonymem pro sobectví. Bezpochyby jsou individualisté, kteří se sobecky chovají. Avšak není to obecným jevem. Je hodně altruistických individualistů (např. Albert Schweitzer, Bill Gates, Warren Buffett ….) Jejich dobrovolná solidarita je o to cennější, že je směrována tam, kde opravdu pomáhá a nedosáhnou na ni ti, kdo pomoc vpodstatě nepotřebují.

  Není pravdou, že

  1. @ – Za individualitu můžeme označit každého člověka, kterého společnost v pravém slova smyslu označuje jako hrdinu.

   Tvl., ty se nech fakt léčit. Čemu říkáš společnost? Čemu říkáš pravý smysl slova? Newspeek jak z praku a Orwell se obrací v hrobě jak ventilátor.

 15. Pro „Luboš 16.5.2018 (9:56)“: No vidíš, docela pěkně si poukázal na tu nesnadnost skloubení duchovnosti se světským, neboli pozemským životem. Už jen zbývá označit ten duchovní svět jako „DOBRO“ a ten pozemský jako „ZLO“. Tím se dostáváme k jádru gnostické nauky o duši, která je stvořená Bohem Otcem a materiálním světem, který je emanací Démiurga a je z pohledu věčnosti pouhým zdáním – fikcí reality. Díky za názor…

  1. Kolemjdoucí,
   představte si, že na tomto světě jsou třeba i zamilovaní lidé, že tady existuje láska. To je taky „ZLO“?

 16. @ – Jak už jsem napsal, sprostota není od Boha a v nebi neexistuje – zatímco v pekle ano.

  Nebe – peklo, černá – bílá, aneb krásný a ducha (s)prostých svět dnešních úderníků ducha..:-)) No řekněte, není už toto samo o sobě peklo..:-)

  Milý „JéKá“ VŠECHNO je v hlavě! Což pro místního ADMINA platí jakbysmet.

  1. …Milý „JéKá“ VŠECHNO je v hlavě…

   Nemilý v masce Nestranného pozorovatele,
   teprve až nebudeš mít hlavu vraženou do sprostot,
   a sprostoty do hlavy,
   teprve pak pochopíš, že všechno je v srdci.

  2. ad. JK 16.5.2018 (19:55)
   „…Milý „JéKá“ VŠECHNO je v hlavě…

   Nemilý v masce Nestranného pozorovatele,
   teprve až nebudeš mít hlavu vraženou do sprostot,
   a sprostoty do hlavy,
   teprve pak pochopíš, že všechno je v srdci.“

   Nemilost v srdci…?

  3. Matko,

   …Nemilost v srdci?…

   Když všechno, tak všechno – i nemilost je v srdci.
   Lidé si myslí, že myslí hlavou, jenže je to jinak. Nebýt srdce, lidé by vydávali jen šumy a brumy. Srdce je „anténou“ a mozek je „zesilovačem“ (plus ovladačem senzorů).
   Takže na jakou stanici je srdce naladěno, jedině to člověk dál zpracovává a vyjadřuje.

  4. ad. JK 17.5.2018 (20:08)
   „…Když všechno, tak všechno – i nemilost je v srdci….“

   No vida, vida, tož i sprosťáky je možné v srdci mít :-)

  5. Matko,

   …No vida, vida, tož i sprosťáky je možné v srdci mít…

   Jistě, ale nepleťte si pojmy.
   Každý v srdci ví, co je sprostota – jinak by sprostotu ani neuměl rozeznat.
   Ovšem jenom ten, komu jsou sprosťáci v srdci milí
   (ten, kdo je s nimi „na stejné vlně“)
   je má za vzor, případně má důvod je obhajovat.

   Navíc, ve sprostotách žádná skutečná Pravda nemůže být,
   protože Pravdy nemají sprostý obsah
   a forma u nich musí odpovídat obsahu.
   I proto je nesmysl cokoli sprostého hájit.

  6. JK 18.5.2018 (14:21)

   Nemyslím, že jde o to, dobrat se stejné vlny slov.
   Ten, koho hodnotíte jako sprosťáka, může mít v srdci daleko více lásky, než samozvaní slušňáci, dogmatici, učenci a znalci všeho možného i nemožného,….
   A také radosti, která občas vykoukne.

  7. To je normální, jedné ženě z tisíce, sprosťáci imponují, nic neobvyklého.

  8. ad. Matrix 18.5.2018 (21:35)
   „To je normální, jedné ženě z tisíce, sprosťáci imponují, nic neobvyklého.“

   Ale kdepak. Imponuje mi, když se Vámi oficiálně onálepkovaný sprosťák ke mně zachová slušně. A tím, že „pode mnou podtrhne židli“, mi umožní uvědomění si bloku, umožní růst,…

   A ostatní, kteří mi neimponují? No, to by byl zbytečný boj s větrnými mlýny, byli byste jako Don Quichot de La Manche a já též.

  9. Matičko:)
   Opravdu svádíš marný boj s větrnými mlýny a co je horší, s lidskou normálností
   Ta neumožňuje říkat o mrtvém, že je mrtvý. O hloupém, že je hloupí. Dogmatikovy, že je dogmatik.
   Normálnost vyžaduje!!! Říkat a myslet si věci, které nemají s pravdou naprosto nic společného. Jsou jen iluzí.
   Iluzí, kde mrtví jen usnul. Hloupí není hloupí, je jen jiný. Dogmatik je hlasem božím a demagog je nositel pravdy a přespáním v knihovně se člověk stává moudrým.
   Prosím, neber lidem jejich iluze. Nic jiného nemají a nechtějí mít.
   Nejsou připraveni.
   Tzn. Když norm-ální někoho označí za sprosťáka, ponechám ho jeho iluzi o patentu na pravdu a hlavně mu nebudu nastavovat zrcadlo.:)))))))

  10. ad. sprosťák Leo 19.5.2018 (17:43)

   Tak dlouho již zkouším býti normou a jak vidím, stejně je to marné, je to marné, je to marné. Nedaří se mi to, zařadit se dle přání ani svého nejbližšího okolí.
   No co, zkusím vhodit do soukolí lopatek svého větrného mlýnu písek, třeba se zadrhne a stanu se normou….

  11. Sprosťáku Leo,

   Dotaz: vaše úsilí o rozkvět sprosťáctví, při podpoře matky a zdejšího hnojometa,
   je výběrové, nebo všeobecné? To znamená:
   chcete, aby byli sprostí jenom někteří na některé, nebo všichni na sebe navzájem?

   A když budou sprostí úplně všichni, konečně se o hloupých bude moci říkat, že jsou hloupí, o mrtvých, že jsou mrtví, dogmatici budou vyhynulým druhem a pravda nebude privatizovaná?

  12. Matičko :)
   Je možné a známe to a každý se někdy spojil s davem, někdy vědomě, někdy nevědomě.
   Ale přijmout plně a vědomě normálnost, a zařadit se trvale do davu by znamenalo stát se někým naprosto jiným než je tvoje přirozenost Zdenka. A když se dívám na zhovadilosti, nejen v myšlení , ale i v konání a tvorbě normálních lidí, je mi z toho zle a raději upřednostním divnou a nenormální přirozenost Lea
   Normálnost má sice krásná hesla a nálepky, ale realita je jiná.
   Lidská normálnost je chamtivá, ulhaná, sobecká,ustrašená a přitom agresivní, plná schizofrenie a falešných představ.
   Jsem rád za Zdenku (matku) jaká je. :)

  13. JK
   Ad: vaše úsilí o rozkvět sprosťáctví, při podpoře matky a zdejšího hnojometa
   Tvé představy o mě jsou naprosto milné.
   Mé vyjadřování je jiné, než Honzovo, Vendovo, matčino, nebo tvé. Ale respektuji styl a způsob vyjadřování každého. Jediné vůči čemu se vyhrazuji jsou demagogické představy, psané, nebo řečené jakoukoli formou.
   Ad: zdejšího hnojometa
   Za tato slova tě dle tvých kritérií označuji sprostým hovadem. A máš to sprosťáku.
   Ad: dogmatici budou vyhynulým druhem
   Fajn představa, ale tak to nebude. Člověk je velmi hloupé stvoření a vždy se najdou jedinci, kteří chtějí svoji vůli vnutit ostatním. Momentálně jsi to ty.
   Ad: pravda nebude privatizovaná?
   No tak se ji nepokoušej privatizovat a bude lépe na světě.:)

  14. Lidičky,
   vždyť to říkám pořád, že žádná pravda neexistuje. Je jenom moje pravda a můj pohled na svět. Pravdy těch ostatních a pohledy na svět těch ostatních jsou lež.

  15. Je to jednoduché lidi, stačí být sprostý a pravda bude na naší straně. Nepůjdete s davem a kdo tohle nechápe, je pokrytec a dogmatik. A hlavně pravdu nebude privatizovat. To je geniální!

  16. Sprosťáku Leo,

   žádné moje mylné představy: za sprosťáka ses označil sám a je očividné, že podporuješ zdejšího hnojemeta (čemuž se nelze divit, když si sám na sprosťáctví zakládáš).

   Navíc to máš v hlavě pomotané.
   Když je někdo naplněn fekáliemi natolik, že se z něho kdykoli stává mentální hnojomet,
   je sprostým hovadem ten, kdo to obhajuje – nikoli ten, kdo s takovým jednáním nesouhlasí.

  17. JK
   A vida ho slušňáka, jaká je z něj dršťka nevymáchaná.
   Takhle bojuješ za slušnost? :)))))))))))))))))

  18. ad. Leo 20.5.2018 (12:23)

   Děkuji, Leo. Nápodobně. :-)

   Dnes jsem mluvila se „svou“ bylinkářkou. Prý je šílené, co jsem udělala. Tož jsem ji opravila, že jsem jen udělala, co bylo možné a šílené to rozhodně nebylo. Člověk občas neví, že něco nelze udělat a tak to udělá a ono to funguje. Dary jsou různé, i dar činu … :-) A když se dobrý čin povede, člověk získá další sílu,… :-)

  19. ad. JK 20.5.2018 (10:43)

   prázdnota je krásná záležitost. Umožňuje člověku odpočinout si…

  20. Matka
   Ad: Člověk občas neví, že něco nelze udělat a tak to udělá a ono to funguje.
   Já tomu říkám „VÝZVA“
   Mám na to? nebo ne?
   Nejvíce jsem zvědavý, jak zvládnu život a hospodářství s minimem vody.
   Tam, kde jsem to bude extra výzva. Nemám obavy, jen jsem nedočkavý, jak to zvládnu.:)
   měj se.:)
   Ps: včera jsem sklízel šalvěj. Úžasně voní.:)

 17. Leo 16.5.2018 (12:10) – Ách :), to jsem nádherně slušný a zdvořilý

  No konečně!, aspoň někdo, Leo.:-)) Voalááá a vítej v klubu. Netušíš jak se bavím mezi těmi místními slinty o slušnosti, toliko pokrytectví nejhrubšího zrna.

  1. Nenazval bych to pokrytectvím. Oni jsou opravdu přesvědčeni o své pravdě.

 18. @ – Ono skloubit tyto dva požadavky (duchovní a světský) je dost nesnadné.

  Ale hovno, jakýpak skloubit, jakýpak nesnadný, stačí chtít. Kdo chce, ten může, kdo nechce, hledá důvody. „Vykloubenost“ je znamením doby. Stačí se umět dívat.

  1. Nestranný pozorovatel napsal:
   „@ – Jak už jsem napsal, sprostota není od Boha a v nebi neexistuje – zatímco v pekle ano.
   Nebe – peklo, černá – bílá, aneb krásný a ducha (s)prostých svět dnešních úderníků ducha..:-)) No řekněte, není už toto samo o sobě peklo..:-)
   Milý „JéKá“ VŠECHNO je v hlavě! Což pro místního ADMINA platí jakbysmet.“
   Pak se napsal:
   „Ale hovno, jakýpak“

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference