mapa stránek || vyhledávání

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni boli za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi.

Vo všetkom tomto ide o niečo oveľa hlbšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide tu totiž o vzájomné pnutie medzi dvomi typmi myslenia a cítenia, ktoré úzko súvisia so súčasnou zmenou charakteru vesmírneho žiarenia.

Toto žiarenie totiž doteraz podporovalo individualizmus a racionálno analytické myslenie, príznačné pre západný svet. Odteraz však začína byť vesmírom podporovaný východný typ myslenia a vnímania sveta, postavený na intuitívnosti, spolupráci a kolektívnom úsilí o dobro celku.

Celkom reálne sa tieto tendencie začínajú čoraz viditeľnejšie prejavovať práve vzostupom Ruska a Číny, zatiaľ čo naopak na západe začína celkom viditeľne dochádzať k rozličným rozkladným, až seba deštruktívnym procesom.

Takéto je súčasné dianie v hrubých rysoch a my sa teraz pozrime na celú vec trochu detailnejšie, pretože jeho dôsledky sa bytostne dotýkajú každého z nás.

Vývoj na našej planéte je univerzom riadený celkom konkrétnym smerom, a tento smer je určovaný, alebo inak vyjadrené, doslova vynucovaný celkom konkrétnym typom vyžarovania vesmíru.

V minulosti žili trebárs na našej planéte dinosaury a iné obrovské jaštery. Existenciu a rozvoj tohto typu fauny, ale aj flóry podmieňoval konkrétny charakter vyžarovania univerza. Po čase sa však toto vyžarované zmenilo a zobralo vietor z plachiet jašterom, ktorí boli dovtedy vedúcim živočíšnym druhom. Jeho zmena znamenala pre nich záhubu, avšak otvorila dvere k možnosti plného rozvinutia nového vedúceho živočíšneho druhu, a síce cicavcov. Tým došlo k zahájeniu ďalšieho veľkého časového cyklu vo vývoji života a vedomia na našej planéte.

No a podobným spôsobom to pokračovalo až do novoveku, kedy opäť nová zmena vesmírneho cyklu začala podporovať analyticko kritický a racionalisticko individualistický spôsob myslenia. Všetky národy, ktoré sa dokázali naladiť na tento typ žiarenia, boli s podporou univerza vynesené nahor a stali sa vedúcimi. A boli to predovšetkým národy západné. Ich postupný, intelektuálno racionálny rozvoj začal stredovekou učenosťou, prudko expandoval v renesancii, neskôr v osvietenstve, potom v technickej revolúcii, a nakoniec vyvrcholil vedecko technickým rozvojom súčasného typu.

Západný racionalizmus dal svetu mnohé nové poznatky, objavy a vynálezy. Došlo k obrovskému rozvoju matematiky, fyziky, astronómie, mechaniky, filozofie a mnohých iných odvetví. Išlo o obdobie vo vývoji ľudstva, ktoré malo svoj obrovský význam a posunulo ho výrazným spôsobom dopredu v mnohých oblastiach. Ľudia sa prostredníctvom svojho analyticky racionálneho myslenia stali doslova pánmi sveta. A nie len doslova, ale celkom konkrétne sa na absolútny vrchol vyšvihli práve národy racionalisticky a technicky zdatné.

Tieto národy sa však žiaľ na základe svojej prevahy začali vyvyšovať nad ostatných. Začali sa nad nich nadraďovať, začali si ich podmaňovať a zotročovať, pretože zaostalejší obyvatelia iných krajín jednoducho nedokázali čeliť svojimi lukmi a šípmi delám a puškám dobyvateľov.

Ešte pred nástupom veľkého vesmírneho cyklu podporujúceho západný racionalizmus sa dostalo celému svetu dôrazného upozornenia, že vždy a za každej situácie je treba mať na zreteli najvyšší princíp bytia, spočívajúci v úcte a láske k blížnemu, ako k sebe samému. Poznanie a uplatňovanie toho princípu sa totiž malo stať akousi záchrannou brzdou. Tá mala zabrániť tomu, aby vedúce národy sveta nezneužívali všetkého toho, čoho mohli dosiahnuť za podpory univerza. Aby toho nezneužívali vo forme akejkoľvek nadvlády človeka nad človekom, alebo národa nad národom. Lebo ničím nekorigovaný racionalizmus má tendenciu zvrhnúť sa práve k takémuto zneužívaniu.

Žiaľ národy, ktoré boli univerzom vynesené na vrchol, nedbali princípu lásky k blížnemu, a preto svoju nadobudnutú moc zneužili vo forme kolonializmu, bezcharakterného uctievania peňazí a kapitálu, rozpútavaním vojen, ekonomickým zotročovaním národov, alebo ich okrádaním o prírodné zdroje. Vedúce národy upadli do dychtivosti po moci a vplyve, do bezuzdného užívania, do nemravných zvráteností a do mnohých iných negatívnych vecí.

No a v súčasnosti dosahuje zvrátenosť tohto spôsobu myslenia svojho vrcholu. Pekné slová o humanizme, demokracii, ľudských právach a iných ušľachtilých veciach sa stali len zástierkou bezohľadnosti, chamtivosti a geopolitických, či čisto ekonomických záujmov. Zástierkou neovládateľnej túžby po absolútnej moci nad ľuďmi a národmi, prostredníctvom ich totálneho zotročenia, ako konečného cieľa.

Avšak na vrchole bodu už v súčasnosti absolútne zvráteného princípu racionalisticky individualistického myslenia západného typu dochádza k pravidelnej cyklickej zmene vesmírneho žiarenia, ktorá má posunúť našu civilizáciu opäť o ďalší krok dopredu v jej vývoji.

Svet začína byť univerzom tlačený do novej kvality! Ak totiž kedysi hovoril Kristus o láske k blížnemu ako o možnosti, nový typ vyžarovania vesmíru to teraz prináša ako požiadavku! Ako nevyhnutnú požiadavku uskutočnenia nového evolučného kroku vo vývoji ľudskej civilizácie. Kto túto zmenu charakteru vyžarovania vesmíru zachytí a bude kráčať s ňou v súlade, toho sily univerza vynesú na vrchol a budú ho podporovať.

Vesmírne žiarenie začína teda podporovať snahu o kolektívne dobro a snahu o dobro celku, namiesto predchádzajúcej individualizácie. Začína podporovať intuíciu a ľudskosť, namiesto doterajšej racionality. Začína podporovať spoluprácu a rovnosť, namiesto doterajšieho hierarchického nadraďovania bohatých a mocných nad chudobnejších a slabších.

Reálnou ukážkou tých dvoch pólov, to jest starého a už zdegenerovaného spôsobu myslenia západného typu a nového, konštruktívneho a na spolupráci založeného myslenia východného typu, získame porovnaním zahraničnej politiky západu a Ruska. Zo strany západu ide stále len o zastrašovanie, vyhrážky, agresivitu a neustále vyvolávanie konfliktov, s kŕčovitou snahou udržať si za každú cenu svoju prevahu a profitovať z nej. Na rozdiel od toho minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov hovorí všade, kde len príde, o spolupráci. Je priam do očí bijúce a jasne viditeľné, ako západ vsádza iba na provokáciu a konfrontáciu, zatiaľ čo východ usiluje o spoluprácu.

Aby sme ale dobre rozumeli, aj princíp rozvoja rozumovej racionality bol vo vývoji ľudstva potrebný a priniesol mu nesmierne veľa úžitku. Bol to nevyhnutný krok, ale keďže žiaľ nebol poprednými národmi sveta, ktoré zachytili toto vesmírne žiarenie a dlho kráčali v jeho podpore, dostatočne razantne korigovaný princípom lásky k blížnemu, dospel nevyhnutne až do zdegenerovanej podoby, v akej ho poznáme dnes, trebárs s jeho presadzovaním gender ideológie, ktorá okrem rodu mužského a ženského pozná ešte ďalších päťdesiat rodov.

A podobných, vyslovene zvrátených prvkov je v súčasnosti na západe veľmi veľa. Je očividný doslova až kolaps logického myslenia, keď napríklad príslušníci komunity LGBTI vítajú imigrantov, pričom v krajine, odkiaľ migranti prichádzajú hrozí za homosexualitu trest smrti. A ak by imigranti zaviedli právo šaríja na území Európy, hrozil by trest smrti homosexuálom aj tu.

Alebo spomeňme skutočnosti, idúce priam proti základnému pudu sebazáchovy a sebaúcty, kedy sa ozbrojení nemeckí policajti dajú zmlátiť migrantmi len preto, aby v prípade adekvátnej odpovede na ich násilnosti neboli označení za politicky nekorektných, alebo za islamofóbov.

Ak sme teda na začiatku hovorili o polarizovaní našej spoločnosti, veľmi úzko to súvisí so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami. Ide totiž o stret medzi ľuďmi, poplatnými západnému typu racionalistického myslenia, ktorý má ešte stále reálnu moc a opodstatnenie svojho ďalšieho trvania vyvodzuje z toho, čo doposiaľ vytvoril, i keď už v podstate stráca vietor z plachiet.

Na druhej strane barikády stoja ľudia nového, intuitívneho, na spolupráci a rovnosti založeného, východného typu myslenia, cítenia a vnímania sveta, ktorých začínajú pretláčať do popredia sily vesmíru. A tieto sily budú tlačiť do popredia každého jednotlivca, každého človeka, ale i každý národ, ktorý sa na ne naladí a začne jednať v ich duchu. Je teda iba čisto na nás, či zachytíme tieto nové impulzy univerza a prispôsobíme sa im, alebo sa budeme stále kŕčovito orientovať na to staré, ktoré má zatiaľ ešte veľkú silu a moc. A preto aj veľa prívržencov.

Ale táto moc sa už rúca! Už kolíše, pretože stráca doterajšiu podporu univerza, hoci sa ešte z posledných síl snaží udržať doterajšie status quo. Rozpadávajúca sa moc západu sa dostáva do agónie, čím sa ale stáva mimoriadne nebezpečnou, pretože ako sa vraví, zdochýnajúci kôň najviac kope.

Je to teda celé ako z rozprávky o dvanástich mesiačikoch, kedy žezlo vlády drží v rukách určitú dobu vždy jeden z nich, a potom odovzdá svoju vládu druhému. A tak teraz aj my žijeme v dobe, kedy musí racionalistický spôsob západného typu myslenia, ktorý priniesol svetu mnoho dobrého, chtiac nechtiac nevyhnutne odovzdať žezlo vlády do rúk intuitívneho, o dobro celku a o spoluprácu usilujúceho spôsobu myslenia východného typu.

Lebo to, čo vytvoril západ doposiaľ, predstavovalo určitý nevyhnutný stupeň vývoja ľudskej civilizácie. Predstavovalo to určitý schod, na ktorom naša civilizácia stála dlhé obdobie obidvomi svojimi nohami. Avšak nastáva čas vyložiť v prirodzenom vývoji nohy na ďalší schod, pričom to staré a predošlé sa nikde nestráca. Odnášame si to totiž so sebou, ako nevyhnutnú a potrebnú súčasť nášho predchádzajúceho vývoja.

PS. Ono je v podstate bezpredmetné rozlišovať medzi spôsobom myslenia západného a východného typu. V skutočnosti totiž existuje len myslenie konštruktívne, alebo nekonštruktívne. Len myslenie z hľadiska ďalšieho evolučného vývoja našej civilizácie perspektívne, alebo neperspektívne. Nerozhodujú teda žiadne hranice, ani žiadne národné obmedzenia, pretože predstaviteľov oboch týchto typov myslenia môžeme nájsť v každom národe.

Zároveň však ale platí, že toho perspektívneho a konštruktívneho typu myslenia a vnímania sveta sa percentuálne nachádza oveľa viacej na takzvanom východe a naopak, toho nekonštruktívneho a neperspektívneho oveľa viacej na západe.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.2
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

144 komentářů

 1. @ – „Co je pro hlupáka slušnost,to je pro moudrého bezbožnost.Co je pro hlupáka bezbožnost, to je pro moudrého sprostosta.“

  Těžko přetěžko tomu mnohým (bez porozumění kontextu) porozumět. Bezbožnost, bezbožectví, pokrylo tuto krajinu.

 2. Matouš 5

  27 »Ακούσατε ότι ειπώθηκε: “Δεν πρέπει να μοιχεύσεις”.

  „Slyšte,dobře bylo řečeno:“Nejsou kněží/faráři,duchovní,rabíni,imáni,mistři,atd./spojením.“

  28 Αλλά εγώ σας λέω ότι όποιος εξακολουθεί να κοιτάζει μια γυναίκα+έτσι ώστε να την ποθήσει έχει ήδη μοιχεύσει+ μαζί της στην καρδιά+ του.

  „Tam ego jejich mluví,dobrý ideál stále dokola vyžaduje+
  to v klidu Oráče jdi mému spojení+zlato Zvuk uvnitř srdce+to je ono.“

  *klid = ztišení mysli
  *Oráč = Otec ; orat =ucházet se o nevěstu->pověst o Přemyslu Oráči a další pověsti včetně Václava,Ludmily atd., je vlastně duchovní literaturou s návodem jak dojít vědomého spojení s Ós,jaké změny nastanou v myšlení->tedy pojednává,tak jako Bible o vnitřní proměně člověka,o změně myšlení a tím i lidského vědomí.

  *smilstvo= stýkání se s kněžími,faráři,duchovními,rabíny,imány,mistry,atd.

 3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Přemysl_Oráč
  „Aj, vyberte ze středu svého posly, nechť jdou na stranu severní*, děla kněžna Libuše, za horami oněmi je říčka nevelká Bílina zvaná. Na jejím břehu viděti jest vesnici, jež Stadice (blízko Ústí nad Labem) slove. Za vsí se úhor nachází – dvanáct kročejů zšíři, dvanáct kročejů zdéli… Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly*. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, plášť a přehozy a jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…

  Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích
  Pak byli určeni poslové, aby tomu muži vyřídili Libušin vzkaz. Když kněžna viděla, že cestu neznajíce zaváhali, pravila: Neváhejte, jen jděte bez starosti a následujte mého koně*. On vás povede cestou pravou i zpět dovede, neboť cestu tuto již nejednou šlapal… Lichá se šíří pověst o tom, že paní sama po soumraku cestu tu sama konávala a zpět se za úsvitu vracívala.“

  * stranu severní- >duchovní rovina

  * se dvěma voly.-> pravicí i levicí

  *vůl = představuje částečně domestikovaní a ovládnuté pudy mužské sexuální stránky v denním vědomí = v podvědomí

  * této zemi = tomuto vědomí

  * se dvěma voly-> pravicí i levicí

  * následujte mého koně-> kůň = na koni jezdí Láska bezpodmínečná,Soucit,Milosrdenství->Epona

  *říčka-symbol očisty/závislostí,falešných představ a domněnek/

  *Bílina->bílit = čistit;aktivní snaha o změnu náplně mysli,jenž se spojuje s  poznáním/světlem/a moudrostí;viz.:

  “ Bůh je barvíř. Jako dobrá barviva, jež se nazývají pravými, zanikají s věcmi, které byly jimi pomalované, tak se to má s těmi, které barví Bůh. Protože jsou jeho barvy nesmrtelné, je také to, (co nabarvil,) nesmrtelné skrze jeho lék. Bůh ty, které barví, noří do vody.

  Pán vstoupil do Leviho barvírny. Vzal sedmdesát dva barev a vhodil je do kotle. I vyňal je ven a všechny byly bíle. A pravil: „Tak přichází Syn člověka jako barvíř.“ /FE/

  *břeh-střet vědomí a nevědomí;nástup k novým prožitkům ve vniřtním světě;břeh je oporou pro odvářné průniky do nevědomí

  *vesnice-klid,radost;rodina

  *Stadice->стадици = KROKY /stádia,fáze/

  *slove = слове = считающийся =>po krocích převádí,překládá,poukazuje

  *úhor= pustina,poušť->dobrovolné odloučení a samota spolu se vzdáním se všech sexuálních aktivit

  *dvanáct kročejů zšíři, dvanáct kročejů zdéli-> Zodiak,Kruh;12= viselec = Essus/Jesus/ dřevorubec->Otec

  12×12=144 tisíců/hojnost a sebepoznání se vpravdě/

  12 apoštolů představuje 12polí Zodiaka,které jsou součástí pole třináctého,jež v sobě

  obsahuje všechny

  12 synů Jákobových= 12 jejich závětí=12 zkušeností,kařdá z 12 úhlů pohledu->

  ->kulatý Artušův stůl/ stůl=>náplň vědomí

  *Přemysl-> pře = argument + mysl->rozum

  *Libuše-> od lúbi/любовь/=milovat+še = přesto->“přesto milovat“; též „Jádro,Zdroj“

  *manžel->Stín nevědomí

  *potomstvo->dcera,syn,vnouče

  *vzkaz->nastane změna

  *lid-předstíraná krása a zakrývaná špatnost

  * této zemi = tomuto vědomí

  *poslové/běžte do světa/->vyslanci citové roviny,kteří předávají informace týkající se

  citové náplně mysli

  *říza -odevzdávání povrchnosti osobnosti-> nalézání neegoistického stavu mysli

  *plášť- ochrana pudů a pudových emocí před citovou a duchovní rovinou;odevzdání

  pláště vede k vnitřní disciplíně

  *přehoz-/pléd-velký vlněný šátek nebo přehoz/->nevyřešené emoční vztahy,

  personifikace pudů a emocí

  *muž -> mysl,duch/man/

  *kníže -> představuje významnou pomoc na cestě k duchovnosti ovšem s velkým

  nebezpečím pýchy a opětovného pádu

  *kněžna->představuje významnou pomoc při procesu sjednocování mysli/ducha/

  *******************************************

  http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/0026-schuzka-14-01-1996-stare-povesti-ceske-aneb-libuse-a-premysl–300745

  „Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu, druhý je od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé.“

  *vůl -> představuje domestikované a ovládnuté pudy mužské sexuální stránky v denním vědomí = tedy v podvědomí

  *strakatí->podřízenost

  bílý pás-> sexualita pod ochranou oráče

  bílá hlava-> božský rozum

  od čela po zádech bílý ->vědomé ovládnutí vnitřní sexuální síly pomocí rozumu a vůle

  zadní nohy bílé-> ovládnutá sexualita,která zpětně mění způsob myšlení

  ***********************
  „Knížecí pár pak měl, podle velmi pozdní tradice, tři syny: Nezamysla, Radobýla a Lidomíra.“

  *tři-symbol skutečné jednoty->sjednocení ducha

  *synové- podvědomé splynutí dvou myslí->spojení s Matkou,Láskou bezpodmínečnou->Božské dítě

  *synové jsou bratry-symbol pro uvědomění si sebe sama v každé roli

  *Nezamysl-> ne+zamysl-> не+замысль->ne+plán->“Neplánuje“,protože žije přítomností

  *Radobyl-> Ra=“květina,květ“-> Láska bezpomínečná,Soucit,Pravda,Spravedlnost+dobyl=> „Dobyl Svatý grál ve svém srdci“

  *Lidomír-> lida=olovo,Lida=“vůdce“;Mira= „oceán,moře“->emoce=>“vítězství nad emocemi“-> „chůze po vodě“

  *Ludmila-> Luda=“láska k lidem“,Mila=“Soucit“->“Láska a soucit k lidem“-Matka;

  Lu->od lumină,lux,luz,luce, lumen,=světlo+damila=Paní->“Paní světla“

  *Damil-Damil je vrch, nacházející se mezi Tetínem a Berounem. Má nadmořskou výšku 396 m.

 4. Matouš 9
  20 Και μια γυναίκα που έπασχε από ροή αίματος+ επί δώδεκα χρόνια πλησίασε από πίσω και άγγιξε τα κρόσσια του εξωτερικού του ενδύματος·+

  „A moje žena pramen proudící krve potřebné k životu+ koněm dvanácti ,celé věky se přimlouvá/doprošuje/,přestože je domovem/rájem/ a světlem noci/hvězdou/, křížů obou středem, pata/cíl,konec/je Matka Boží.“

  *Pramen-Zdroj života,probuzení citu,zrození,poznávání skrytých skutečností,požehnání
  *proudící krve= lásky bezpodmínečné,milosrdenství
  *kůň= Cit,Soucit,který převádí zkušenosti na Moudrost
  *koněm 12= středem a osou Zodiakovou,Otce;osou 12 „apoštolů“,které obsahuje Otec v sobě
  *Domov= Otcova slova:“Domov je tam,kde je Matka.“,tam je ducha spočinutí
  *12 απόστολος = από+στολ+ος =12 kolem stolu Ós =12 okolo vědomí Boha
  /je nalezen artefakt 12 kalíšků okolo většího třináctého,do kterého se přesně po okraj vejdou obsahy těch 12,z materiálu neznámého současné civilizaci,starého více než 14 000 let/

 5. Hviezdičko-matko: – Celkom ste ma svojím odhalením pobavila. Ale chápem, že dlho sa hrať jednu hru človeka nebaví, keď na svete jestvuje toľko iných a rovnako zaujímavých hier? Som zvedavý s čím prídete teraz. Tá téma s tým „sprosťáctvím“ je už nudná a zbytočne sa rozmazáva. Ja by som pre Vás navrhovat tému – „láska“. Na lásku jestvuje množstvo rôznych pohľadov a preto by bolo treba tú tému trochu viac osvetliť už aj preto, že Vy ako žena máte k tejto téme blízko. Ako chápe a prežíva lásku muž a ako žena? Ja som sa v poslednej dobe presvedčil, že muž a žena chápu lásku celkom odlišne. Pre muža je láska nie vzťah, ale prostredie, niečo ako je pre tento svet svetlo, vzduch, alebo voda. Preto keď hovoríme o Bohu, že je Láskou a Pravdou, tak to nie je vo vzťahu, ale prostredím.
  Pekný deň prajem – naplnený svetlom a láskou…

 6. @ – Nemilý v masce Nestranného pozorovatele,

  Ale no tak, o jakých maskách to mluvíš? Že by podle sebe, soudím tebe, aneb kdo nejde s námi, jde proti nám?

 7. ad. JK 16.5.2018 (12:18)

  Chápu. Žijeme na Zemi.
  Takže chápejte, podporuji ty, které uznám za podporování hodné, i kdyby nehodnými byli. S tím, že mou podporu vůbec nepotřebují.

 8. No dobrá, Degone, odpovím. Možná tak, jak je možné naplněného světlem a láskou trápit.
  Případně tak, jak je možné naplněného světlem a láskou podpořit. Nebo také možná neodpovím. Uvážím to ještě.
  Á, už vím. Jinak odpovím.

  Monika je krásná žena,
  mladá štíhlá blondýnka, modrooká.
  Však drogy se načas staly jejím společníkem.
  Cestu hledá, nachází, nyní je nezávislá na drogách.
  Dítě, toužím druhé dítě mít, nedaří se však,
  stěží slzy za víčky udrží.
  Soucitně na ni hledí přátelé, poradit neumí.
  Za pár týdnů opět,
  dítě, já chci dítě mít,
  však nedaří se.
  Za pár týdnů stejná písnička.
  „Ale Moniko, nezoufej, dítě je velmi blizoučko,
  cítím jeho duši, kolem tebe je.“
  Monika se dívá, nerozumí, o čem hovořím.
  A tak za pár týdnů pláče, dítě,…
  „Moniko, nejvyšší složka dítěte se již rozhodla,
  Vy jste pro mne správní rodiče, s Vámi já chci být.
  Nádherná duše k Vám přichází.“
  Monika nerozumí ničemu.
  Za pár týdnů však přichází,
  rozzářená, mává těhotenskou kartičkou.
  A tak po šestinedělí
  přiváží ukázat svého synáčka,
  duši nádhernou,
  která však zde na Zemi zapomene,
  bude se nevědomým lidem jevit lidsky,
  mnohdy sprostě,
  až nelidsky.

  A přec – i nad ním jsou rozprostřena křídla andělská.

  P.S. Kdysi jsem tato křídla andělská nakreslila – jsou i nade mnou rozprostřena, jsem pod jejich nesmírnou ochranou, ochranou lásky.
  Jsem toho hodna, či ne (jsem slušná či ne?)? Neptají se, jen mne láskou halí a chrání.
  A díky tomu žiji.

  Jo a můj nick „*“ a ty další ? Jejich změna nebyla z nudy. Ale blíže bych se k tomu již nevracela. Je to zbytečné.

  1. Ďakujem matke za odozvu. Chápem a rozumiem, že každý môžeme dať s láskou iba z toho, čo máme. Inak je to pekne emočne napísané, máte na to talent. Skúšate niečo zo svojej tvorby aj publikovať? Možno by ste celkom slušne so svojimi znalosťami a predstavami obstála ako autorka pre ženskú a detskú časť našej populácie. Tá mužská časť má ale trochu iné záujmy a uplatňuje sa iným spôsobom. Je to vidieť aj na tomto webe.
   Pekný deň, želám!

  2. ad. Degon 18.5.2018 (8:19)
   Degone, kdysi se mne jeden člověk ptal na totéž, jestli zkouším publikovat svá „říkání“.
   Nikoliv, jen kdysi jako host na blogu u Expositora, občas jinde v komentářích. Ale jinak ne.
   Tedy brzy bude pro veřejnost k vidění 5-6 mých obrazů, a to na výstavě na našem místním zámku. Mohla bych obrazy doprovodit slovním „říkáním“, ale tuším, že bych pak zde, u nás, už vůbec nevydržela.

 9. @ – Oni jsou opravdu přesvědčeni o své pravdě.

  Asi ano. Já tomuto druhu „přesvědčení“ říkám privatizace pravdy. Ve finále to není zase nic nového pod sluncem, zase a jen hovna a sračky. Všechno už tu bylo. A jak říkám: stačí se umět (naučit) dívat.

 10. @ – Tak dlouho již zkouším býti normou a jak vidím, stejně je to marné, je to marné, je to marné.

  Zákonitě, matičko, zákonitě. BUĎTE, učí Ježíš. Serte na všechny a buďte svá, stejně to za vás nikdo neudělá.

  1. Všade na celom svete je len klamstvo, lož a podvod. Ako by sa ani žiť inak a lepšie nedalo…

  2. Honza, Degon
   :) rezonance
   to je pro mě již dlouho výzva, být nenormálním. Být Leo.

 11. Všade na celom svete je len klamstvo, lož a podvod.

  Každý vidí to co chce vidět. Nerezonuji. Leo buď raději normální. Uděláš tak pro okolí a sebe líp. Už jen proto, že nebudeš nebezpečný sobě a okolí.

  1. Matrix :)
   Ad: Nerezonuji
   Ano, to je tvoje přirozenost a proti tomu žádný dišputát. :) to je fakt.(pravda)
   Ad: buď raději normální. Uděláš tak pro okolí a sebe líp. Už jen proto, že nebudeš nebezpečný sobě a okolí.
   Nepokoušej se mi podsouvat své představy (lži) o tom co a jak bych měl dělat a jak se chovat. To už tu bylo. Norimberské trychtýře.
   Ad: Už jen proto, že nebudeš nebezpečný sobě a okolí.
   Ano, jsem takový, jsem i vstřícný, jsem i líný i pracovitý, usměvavý i trudomyslný, laskavý i nasraný, atd.atd. atd. atd. atd. atd. atd. atd.
   Ale co nejsem, je černobýlí souhlasič, se vším co kdejaký chytrolín považuje za pravdu, nedej bože za vůli boží. Uf.
   Prosím, nechtěj lidi normovat, dle svých představ.

  2. Ano, to je tvoje přirozenost a proti tomu žádný dišputát. :) to je fakt.(pravda)

   Leo nemel nesmysly.

   Nepokoušej se mi podsouvat své představy (lži) o tom co a jak bych měl dělat a jak se chovat.

   Jak jsou mé představy (lži)?

   Prosím, nechtěj lidi normovat, dle svých představ.

   Jaké jsou mé normy a představy?

  3. Matrix
   Matrix
   20.5.2018 (14:37)

   O, Ou. Ne,ne. Tuhle hru s tebou hrát nebudu.
   Ano, umím tu hru, kdo je lepší fabulant. Já jí říkám hra na blbečka. Ale již dlouho, dlouho jsem ji nehrál a hrát nechci a nebudu.
   Měj se.

  4. O, Ou. Ne,ne. Tuhle hru s tebou hrát nebudu.

   Leo je mi to jasné. Ty ani nemůžeš! Protože, jsem ti žádné mé představy, natož lži nepodsouval. Proto je nedokážeš uvést, je to easy. Hrej si dál na tajemno :)

  5. @ – Leo buď raději normální.

   Co to je (být) normální? Povídej. Názor ovce mě vždycky zajímá. Zajímá, abych se mu vyvaroval a vyhnul obloukem.

  6. Matrix
   Ad: Leo je mi to jasné.
   :o
   No, tak si to človíčku užij. :)))))))))
   Měj se

 12. @ – Být Leo.

  Hm, BÝT, no to dá docela záhul. Notabene v tak toxickém prostředí (neboli sračky a hovna*), jakým je to současné. Každopádně, držím ti palce..:-)

  *sorry jako, admine.

  “Jediná možnost, jak se vypořádat s nesvobodným světem, je stát se tak absolutně svobodným, že už Vaše existence bude akt rebelství.” (Albert Camus)

 13. @ – Protože, jsem ti žádné mé představy, natož lži nepodsouval.

  Celej jseš, sakumprásk, jedna velká LEŽ. Akorát, že o tom nevíš. Nomen omen, přece.

  1. Celej jseš, sakumprásk, jedna velká LEŽ.

   Máš důkaz, nemáš. Tak nemel nesmysly.

 14. @ – Máš důkaz, nemáš.

  Sám jseš důkaz. Důkaz evidentní a „hmatatelnej“, až k posrání. Že nerozumíš větě – Celej jseš, sakumprásk, jedna velká LEŽ – neřeším, to je tvůj problém. A stejně jak ti vzkazuje Leo, na blbečka si hraj sám. Už jen volba nicku, je docela prda do palice, aneb, nic není náhoda, vybral sis sám. Kdo chce vidět, vidí…

  ps: neočekávám, že ti docvakne a prozřeš. jseš jen součást Matrixu (manipulace), stejně jako její oběť.

  Dokud bude Matrix existovat… Nikdy nebude lidstvo svobodné. (Morpheus)

  1. Zase máš jen výplody choré mysli.

   Volba nicku, to sedí od pozorovatele, který tu sází jeden hloupý koment za druhým.

 15. @ JK – 20.5.2018 (18:36)

  Tvl., ty musíš mít asi hodně těžkej život… Říká ti něco slovíčko: ODSTUP ?

 16. @ – Anonym – 19.5.2018 (7:53) – Pak se napsal: „Ale hovno, jakýpak“

  A ty jseš kterej? Ptám se pro pořádek, protože uzřít – „pak se napsal“ – k tomu přímo vybízí. Na to – „pak se napsal“ – fakt nemám, proto ta otázka.

 17. @ – Matrix 20.5.2018 (19:12)

  Tak ještě jednou, opáčko: neočekávám, že ti docvakne a prozřeš. jseš jen součást Matrixu (manipulace), stejně jako její oběť.

  1. Seš moc fixovany na Matrix. Někdo by ti měl říct, že to byl jen film, tedy žádná realita.

   To ostatní jsou jen tvé domněnky a bludy, s tím já nechci mít nic společného. Odstup satane nestranný pozorovateli.

 18. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  1. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  2. Dlouho žádná reakce to je neobvyklé, Nestranný pozorovatel už má asi po rozdávání léků hi hi :) Já za to ale nemůžu, to Bůh, nestranný má špatnou karmu. Dělá špatné věci, tak se mu to vrací.

  3. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference