mapa stránek || vyhledávání

Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus!

Nemôžem si poradiť, ale ja osobne vidím veľmi veľkú analógiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy, a medzi tým, čo sa dialo kedysi za čias Mojžiša v Egypte. Princíp je totiž ten istý, len forma je iná. A tým princípom je, že Vládca univerza prostredníctvom prírodných dejov prinúti ľudí skloniť sa pred jeho Vôľou, a pod tlakom vykonať to, čo on chce. Pod tlakom ich prinúti ísť tou cestou, ktorú on ukazuje. A ľudská vôľa sa nakoniec musí podvoliť Vôli Vyššej.

K tomu došlo kedysi dávno v Egypte a k tomu dochádza aj v našej najaktuálnejšej súčasnosti. Ibaže ateizmus, materializmus, konzum a plytkosť v myslení to ľuďom znemožňujú vidieť, vnímať, uvedomovať si a chápať. Koronavírus je však každopádne ranou nášmu modernému svetu, a za touto krízou sa skrýva oveľa viac, než je väčšina vôbec ochotná pripustiť.

Lebo hoci sa v súčasnosti v médiách neustále v rôznych súvislostiach hovorí o koronavíruse, chýba to najdôležitejšie. Zúfalo chýba snaha pochopiť duchovné súvislosti tohto fenoménu, a najmä to, k čomu nás chce prostredníctvom neho dotlačiť Vyššia Vôľa.

Poďme však pekne poporiadku a najskôr si veľmi stručne priblížme, čo sa stalo kedysi dávno v Egypte, a čo má aktuálnu paralelu so súčasným dianím.

Židovský národ sídlil v Egypte a Egypťania ho postupne začali čoraz viacej utlačovať. Ich útlak sa stupňoval až do neznesiteľnosti a židia začali prosiť Hospodina o pomoc, pretože nikto iný im pomôcť nemohol.

Ich prosba bola vypočutá a v Egypte sa narodil Mojžiš. Keď Mojžiš dospel, povedal mu Hospodin, aby v jeho mene predstúpil pred faraóna a žiadal od neho prepustenie židovského národa a jeho slobodný odchod z Egypta. Ak tak ale faraón neučiní, bude Hospodin zasadzovať jeho krajine bolestivé údery, aby ho donútil vyhovieť tejto žiadosti.

Faraón neveril v nijakého Hospodina a neveril, že by mohol zoslať na jeho krajinu nejaké rany. A preto židov neprepustil. A tak začali rany dopadať. Bolo ich desať a pod ich tlakom bol nakoniec faraón odonútený kapitulovať.

Ako nátlak na faraóna boli Hospodinom použité rôzne druhy prírodného diania. Spomeňme iba niektoré. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré svojim množstvom zaplavili celý Egypt. Ďalšou ranou boli obrovské množstvá komárov, ďalšou jedovaté muchy, a zase ďalšou kobylky.

No a zvlášť je treba spomenúť dve z rán, pretože majú veľkú podobnosť so súčasným koronavírusom. Jednou boli otvorené hnisavé vredy, ktoré postihli každého Egypťana, a druhou bol mor dobytka.

A čo je ešte zvlášť potrebné zdôrazniť je skutočnosť, že po každej z rán bol faraón vždy opätovne vyzývaný, aby prepustil židov, ale on vždy zatvrdil svoje srdce a neučinil tak. Preto nasledovala jedna rana za druhou, až nakoniec bola vôľa faraóna i celého Egypta zlomená, a vyššia Moc presadila svoje zámery.

A teraz sa pozrime na analógiu so súčasnosťou. Žijeme v dobe, ktorá je dobou prelomovou. V dobe, v ktorej má dôjsť k zásadnému duchovnému posunu vo vývoji vedomia ľudstva. Ľudstvo sa má duchovne posunúť na oveľa vyššiu úroveň, než je dnes. Má nastať koniec starého sveta s jeho pseudo hodnotami, a má byť nastolený začiatok nového sveta. Sveta pravých duchovných hodnôt.

Skutočnosť, že sa tak udeje práve v pnašej dobe, potvrdzuje viacero dávnych i novších proroctiev. Spomeňme trebárs známy Mayský kalendár. Ten dobu duchovného zlomu lokalizuje do obdobia okolo roku 2012. Alebo trebárs Sibyla ju označuje, ako dobu železných vtákov, lietajúcich po oblohe. A podobných proroctiev je oveľa viac.

Nachádzame sa teda v dobe veľkého, duchovno evolučného posunu ľudstva na oveľa vyššiu mravnú, etickú a duchovnú úroveň. Tento zásadný posun vo vedomí ľudstva je prirodzeným krokom vo vývoji celého univerza. Je procesom, prebiehajúcim v súlade s Vyššou Vôľou. V súlade s Vôľou Božou!

Problém je však v tom, že ľudstvo sa vo všeobecnosti stalo ateistické a materialistické, čomu zodpovedajú hodnoty, ním uznávané. Sú to hodnoty matérie a konzumu. Hodnoty peňazí a zisku. Hodnoty svetskej slávy a kariéry.

Ľudia dávno zabudli na Stvoriteľa i na to, že v ich vlastných srdciach sa skrýva jeho iskra. Iskra živého ducha, ktorý prišiel do hmotnosti, aby sa tu rozvíjal a rástol prostredníctvom naplňovania ušľachtilých a vznešených hodnôt ducha. Aby rástol prostredníctvom dobra, spravodlivosti, čistoty, ušľachtilosti a lásky k ľuďom i k Stvoriteľovi.

Toto je cesta, ktorou sme mali kráčať, pretože jedine týmto spôsobom sa môže na zemi rozvíjať a rásť náš duch, aby nakoniec v cnostiach dosiahol ľudskej dokonalosti, a ako duchovne dokonalý mohol opustiť hmotnosť a vojsť do večnej ríše Ducha. Do kráľovstva nebeského. Ono je našim hlavným cieľom a jeho dosiahnutie je jediným pravým zmyslom nášho bytia.

Každý z nás má teda v sebe Božiu iskru v podobe živého ducha! A tento duch v nás, toto naše pravé a vznešené „ja“ túži po Stvoriteľovi. Túži po kráľovstve nebeskom. Túži po duchovnej slobode. Túži po slobodnom rozvoji a raste.

Avšak toto naše pravé „ja“ väčšina ľudí odsunula bokom a do úzadia tým, že sa podrobili diktátu racionality rozumu a mysle. Náš rozum a našu myseľ s jej túžbami, cieľmi a čisto materialistickým zameraním, sme začali vnímať ako stredobod svojej osobnosti. Naše nižšie „ja“ rozumu a mysle sme začali považovať za epicentrum svojej osobnosti tým, že sme sa s nimi a s ich žiadosťami plne stotožnili.

A tak milióny ľudí na zemi považujú za samých seba svoj rozum a svoju myseľ, a na svoje pravé duchovné „ja“ a jeho potreby zabudli. Ich pravé duchovné „ja“ je uväznené a zabudnuté za clonou ich rozumu a mysle. Ich pravé duchovné „ja“ v nich však volá o pomoc a túži po slobode, aby sa mohlo slobodne rozvíjať, rásť v cnostiach a smerovať k Stvoriteľovi.

Tak, ako kedysi trpeli židia pod jarmom Egypťanov a prosili Hospodina o pomoc, a on im pomohol, presne tak isto dnes trpí v ľuďoch ich vyššie duchovné „ja“ pod jarmom rozumu a racionalisticko materialistickej mysle. Trpí a prosí Hospodina o pomoc.

A on prichádza, aby pomohol! Prichádza biť svet svojimi ranami, aby otriasol jeho racionálno materialistickými istotami! Prichádza, aby svet pochopil, že nad našim materialisticko racionalistickým usporiadaním sveta, nad našou ekonomickou, finančnou, vojenskou, a vedecko technickou silou stojí Sila oveľa väčšia, ktorá je schopná všetkým týmto otriasť.

Prichádza, aby ľudia pochopili, že jestvuje vyššia Moc, ktorá je ich schopná všetkých izolovať a zahnať do karantény, a tým im darovať čas na premýšľanie. Na premýšľanie o tom, čo je v živote skutočne dôležité! O tom, aké sú skutočné a pravé hodnoty. O tom, aký má zmysel naše bytie. O tom, či sme skutočne len rozum a myseľ s ich potrebami, alebo máme okrem nich v sebe aj Božiu iskru, v podobe nášho večného ducha s jeho potrebami. S potrebami, ktoré musia byť taktiež naplnené a uspokojené.

Koronavírusová kríza je jednou z prvých rán a jej cieľom je oslobodenie nášho duchovného „ja“ od tyranie nášho nižšieho, rozumovo racionálneho „ja“. Lebo nie rozum a myseľ s ich pozemskými hodnotami a cieľmi je tým, čo v nás má vládnuť. Vládnuť v nás má náš duch s jeho duchovnými hodnotami a cieľmi! Všetko to pozemské musí byť až druhoradé!

Toto je rozhodujúcim poznaním, ku ktorému nás tlačí súčasná koronavírusová kríza, pretože nová doba, nastávajúca vo stvorení, je dobou Ducha. Je dobou slobody ducha a slobodného rozvoja ducha! Jedine duchu, ako tomu najvyššiemu v človeku, má slúžiť jeho nižšie „ja“ v podobe rozumu a mysle. Nižšie „ja“ má slúžiť nášmu vyššiemu „ja“ a nie ho spochybňovať, vysmievať sa z neho, zotročovať ho a zapierať jeho existenciu.

Hospodin, na ktorého sme pod vplyvom svojho nižšieho „ja“, reprezentovaného rozumom, mysľou a ich čisto pozemskou orientáciou, celkom zabudli, tento nami zabudnutý Hospodin opäť povstáva, aby zasadzoval rany ľudskému nižšiemu „ja“ a všetkému, čo vytvorilo, aby ľudia v samote vynútenej izolácie premýšľali, kým vlastne sú. Aby našli samých seba! Aby sa duchovne oslobodili a nastúpili cestu naplňovania pravých, vysokých a ušľachtilých duchovných hodnôt.

Všetko, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch, alebo rokoch, nás bude tlačiť jedine týmto smerom, pretože nastal čas ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. A pretože ľudia nejdú touto cestou dobrovoľne, budú na ňu tlačení Vôľou vyššej Moci nasilu. Čím skôr to pochopíme a vykročíme tam, kam nás vyššia Moc smeruje, tým menej bolestných rán „egyptských“ na nás dopadne.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

10 komentářů

 1. Má přinést koronavirus ránu dnešní civilizaci?

  Pod jiným článkem někdo přinesl tento odkaz: http://desitka.org/spickovy-doktor-odhaluje-skutecnou-agendu-za-epidemii-covid-19-video-titulky-cz/

  Již téměř před dvěma tisíci let věděl Ježíš pomazaný, že je lepší ukládat si své poklady v nebi, kde je neničí rez a nikdo je neukradne. A tedy věděl, že si lidé té doby ukládali své poklady na zemi. Jaký poměr byl mezi těmi a těmi druhými, těžko odhadnout. Člověk také, aby sloužil jednomu pánovi, Bohu, ten by se musel moc a moc změnit. A Ježíš nabádá, aby lidé neměli starosti o to, co budou jíst, jak se šatit, snad se to dalo vyložit, aby tyto „přízemní“ starosti v našich rodinách byly ponechány na Otci. Bohužel, lidé většinou nevěří, že by měli více dávat Bohu a dávají císaři.

 2. Pandemie je boží trest, Západ ochromil strach, hlásá islámský stát. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pandemie-je-bozi-trest-hlasa-islamsky-stat/r~dea5746c7a2011ea8b230cc47ab5f122/

  Pandemie koronaviru je opravdu celosvětovou krizí. Zaprvé kvůli lidským obětem. Zadruhé kvůli ekonomickým ztrátám – částečná odstávka pracovní činnosti způsobí porušení jemného přediva ekonomických vztahů, které se po odeznění epidemie budou těžko napravovat. Nicméně, ukazují se i pozitivní důsledky: Na počátku epidemie političtí vůdcové, kteří svou legitimitu zakládali na hospodářském růstu (Trump, Bolsonaro, Babiš) a odmítali vzít virus na vědomí – prudce omezit pracovní činnost, se podřídili celosvětovému trendu a karanténu také vyhlásili. Zajímavé je i to, že prakticky všechny státy, ať je vláda pravicová nebo levicová, sahají v ekonomice k výrazně levicovým řešením, které se symbolicky nazývá „shazování peněz z vrtulníků“. To znamená vysoké finanční injekce státních peněz na úkor zadlužování státní pokladny. Stávající hospodářská krize je, co do rozsahu, srovnávána s krizí 30. let minulého století. V tehdejší krizi si však politici počínali přesně opačně – ze strachu z pádivé inflace zastavili všechny kohoutky státních financí na rozhýbání ekonomiky.

  Tato krize obnažuje smutný jev ekonomiky vyspělých států – řada domácností nemá žádnou finanční zásobu, která by jim umožnila nějak tu krizi přečkat. To však může do budoucna přinést pozitivní efekt – lidé se snad začnou chovat odpovědněji a přinejmenším přestanou plýtvat. Pozitvním jevem je při snížené ekonomické činnosti i pročištění životního prostředí, zejména snížení smogu nad čínskými megapolemi.

  Příznivým jevem je i skutečnost, že předpokládaný ekonomický pokles ukáže ekonomům sázejícím na hospodářský růst, že i bez něj se světová ekonomika nezhroutí.

  Snad nejvíce pozitivním faktorem této pandemie je, že v plné nahotě ukázala závislost liberálních demokracií na totalitní Číně a že toto poznání přesvědčí Západ o nutnosti být více soběstačný i ostražitý – čínští zahraniční pracovníci v době, kdy si Západ ještě neuvědomoval, co mu hrozí. Jen v Česku Bezpečností a informační služba na začátku března varovala vládu, že čínská ambasáda v Česku od začátku ledna organizovala hromadné skupování roušek či respirátorů. Dle několika zdrojů k nákupům statisíců roušek ambasáda aktivizovala zdejší krajany. Mezi nimi i vlivného muže zdejší komunity Čou Ling-ťiena přímo napojeného na komunistickou vládu.

  Je naprosto zřejmé, že pokud Čína byla svobodným státem a nezatajovala zpočátku informace o koronaviru podobně, jako kdysi Sovětský svaz tajil Černobyl, nemusela by pandemie vypuknout takovou silou. Pro názornost, jak vypadala její geneze:

  Web Axios zveřejnil časovou osu, která zachycuje, jak se šířil koronavirus v Číně a jak se tamní úřady snažily situaci co nejdéle ututlávat.

  10. prosinec 2019: Wej Kuej-sien, první známý pacient s onemocněním Covid-19, začíná pociťovat příznaky nemoci.

  16. prosinec 2019: Pacienta přijímají do nemocnice ve městě Wu-chan s oboustrannou infekcí plic. Zaměstnanci nemocnice zjistili, že pracoval na místním trhu se zvířaty, který je spojován s vypuknutím nákazy.

  27. prosinec 2019: Zdravotnické úřady ve Wu-chanu už vědí, že nemoc způsobuje nový korovinavirus.

  30. prosinec 2019: Ředitelka Wuchanské centrální nemocnice Aj Fen zveřejňuje informace o novém koronaviru na sociální síti WeChat. Dostává za to pokárání a úřady jí nařizují, aby informace o nákaze nerozšiřovala.

  30. prosinec 2019: Lékař z Wu-chanu Li Wen-liang také informuje Číňany na sociální síti WeChat. Upozorňuje, že nový koronavirus je podobný SARS. Úřady ho následně předvolají k výslechu.

  31. prosinec 2019: Čína informuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámého onemocnění.

  1. leden 2020: Výslech dalších osmi lékařů, kteří informovali o novém koronaviru.

  1. leden 2020: Úředník v provincii Chu-pej (jejíž metropolí je Wu-chan) nařizuje laboratořím, kterým se již podařilo identifikovat základní parametry viru, aby netestovaly další vzorky a ty dosavvadní zničily.

  9. leden 2020: Čína oznamuje, že zmapovala genom nového viru. Ve skutečnosti se to čínským vědcům podařilo již o týden dříve, informaci však nesměli zveřejnit.

  13. leden 2020: První potvrzený případ nákazy za hranicemi Číny v Thajsku.

  18. leden 2020: Začínají oslavy čínského lunárního Nového roku. Ve Wu-chanu se na slavnostech scházejí desetitisíce lidí.

  19. leden 2020: Peking do Wu-chanu posílá epidemiology.

  23. leden 2020: Vyhlášení karantény. Wu-chan a tři další města jsou zcela izolována. Wu-chan v tomto čase opouští asi pět milionů lidí, které nikdo neotestoval na onemocnění COVID-19.

   1. Nelze říci, že by Státní zdravotní ústav, který má posouzení rizika elektromagnetického záření ve své působnosti, bral účinky tohoto záření na člověka na lehkou váhu. Svědčí o tom následující článek: https://www.lupa.cz/clanky/lukas-jelinek-szu-mobilni-site-neskodi-zdravi-drzime-je-na-uzde-expozicnimi-limity/
    Pokud byste chtěl postup SZÚ podrobit kritice, nezbývá, než natudovat celou problematiku tohoto problému. Pokud povedete kritiku bez těchto znalostí (fyziky a biologie), budete se podobat batoleti, které kritizuje svého tátu.

 3. O desíti ranách egyptských si dnes čteme snad i jako o nějakém historickém faktu /? – jak moc je doložitelný, těžko říci/. V době sepsání Bible, Starého zákona, Knihy druhé Exodus, si všímali autoři historie kolem roku cca 1200 před. n.l.? Hospodin izraelským kmenům pomohl a umožnil jejich odchodu z egyptského otroctví. Kolik těch příslušníků izraelských kmenů asi bylo? 5 tis., 100 tis., milion, pět milionů? Těžko říci.

  Pan Šupa nehodnotí ve svém článku události ve světě, které se děly po roce např. 200 n.l.. Malé i velké války, přírodní katastrofy, neúrody, hlad, nemoci…… . Protože to není nikde popsané – Starý ani Nový zákon si toho již nemohl všímat, protože oba byly dopsány! Nevšímá si třeba nedávného holokaustu, zda to nebyla ta jedna „egyptská rána“, nevšímá si středověkého moru, jako další možné rány, nevšímá si úmrtí vojáků i civilistů, třeba jen cca 7 mil. Němců, 6 mil. Poláků a 20 milionu Rusů, jako další egyptské morové rány. Morovou ranou mohou být ti škaredí, údajně španělští slimáci, další ranou může být nemoc AIDS, umírání žízní a hladem v mnoha milionových populacích dnešního světa, zamořování atmosféry, nedostatek pitné vody, sucha, záplavy, výbuchy sopek, hurikány.. . Kolik těchto ran po Ježíši by se dalo najít, jako takových, které mnohem větší skupiny obyvatel planety než bylo v exodu členů v izraelských kmenech, musely snášet, které je, či úrodu či výchovu jejich dětí, decimovaly.

  Jak je vidět, to zasažené egyptské území a populace v něm se z těch ran otřepalo, izraelské kmeny odešly, a Egypt žil dál svým životem a nestal se zemí totálního úpadku. Tím jen chci říci, že nic se neděje náhodou. Vše má svůj záměr, svoji příčinu a člověk těžko posoudí a již nikdy nemůže vědět, proč se to či ono děje, jako její následek, zrovna takovým způsobem. Závěrem i na tomto místě lze napsat, že tu vládne neúprosný a vysoce spravedlivý zákon příčiny a následku, karmický zákon. A ten má především každého jednotlivce vést k pravému poznání. Proto tu byl i „instalován“ a šťasten může být ten, kdo vejde na Cestu poznání, svého nového zrodu a tak i možnosti návratu do svého pravého Domova. Těla tu umírala a budou umírat, nemocemi, na vředy, hladem či působením válek nebo i virů. V prach se lidské pomíjející tělo obrátí. Ale duše, ta je věčná a kdo pozná jedinou možnou cestu hledání Boha uvnitř sebe sama, za svého života, ten má dobře nakročeno.

  Václav Žáček

 4. Jdeme nevyšlapanou cestou, jak tu jeden maník napsal. A nebo se všechno neustále opakuje? Člověk má brát život takový, jaký je. Co pomůže nadávat, že něco je už otravné. Je to prostě tak, jak je a když to tak je, tak to tak asi má být. Politici, kteří nic téměř neprodukují, vedou řeči a berou za to slušné platy. Důchodci /někteří/ zvelebují své zahrádky, starají se o sadbu a setbu, ošetřují stromy a mají blízko k půdě. A toužebně koukají do oblohy, kdy již začne pršet. (Mimochodem, letos se bojím sucha)

  Nalezl jsem na Vendově FB článek. Je dlouhý a dávám ho sem celý – k zamyšlení. Berte to, co v něm je jako informaci, jako inspiraci k zamyšlení a nebo, jakmile zjistíte, že to nic pro vás není, přestaňte v zájmu svého zdraví ihned číst.

  Pěkný jarní den !

  Alois

  Od neznámého autora ….

  Nikdy v životě jsem nesepsal nic tak důležitějšího než dnes! Sdílejte prosím tento můj vzkaz našim spoluobčanům a šiřte jej prosím do diskusních skupin a přes messenger či emaily. Můj účet byl bohužel zablokován kvůli obdobným sdělením a v blokaci příspěvek šířit nesmím. Díky!

  Chcete být ochráněni před onemocněním COVID19? Přidejte Vitamín C, D, E, Zinek a Coronavirus nemá šanci. Přijímejte tyto vitamíny ideálně v přirozené formě, ovoce, zelenina, ryby, vajíčka, fazole, červené maso, červené víno, med, neváhejte ale přidat vitamíny formou doplňků stravy! Bohužel dnes již ve stravě není tolik vitamínů a minerálů vlivem špatné zemědělské politiky, neváhejte proto doplňovat i externě farmaceutickými produkty. Buňky silného imunitního systému nedopustí aby virus zapustil kořeny a replikoval se. Není to tolik zásadní, ale ideálně doplňte Jódem, Draslíkem, a Omega3 kyselinami, ideálně ještě Selen a betaglukany. Onemocnění COVID19 se týká pouze lidí co nejedí ovoce, zeleninu, nehýbou se a přijímají pouze cukry, zvláště pak lidem se sníženou imunitou, s diabetesem, astmatiků, lidem s rakovinou a na smrt nemocných lidí (ti by se měli mít obzvláště na pozoru a být raději stále v karanténě i po jejím případném skončení). Na COVID19 nezemřete pokud nejste vážně nemocní či oslabení, je to následek imunologického problému.

  Zbytečná karanténa (pokud jste zdravý jedinec) naopak ničí vaši imunitu, protože nemáte přístup ke slunci (vitamín D) a protože si nebudujete obranyschopnost stykem s coronaviry a dalšími viry a bakteriemi. Karanténa pro zdravé jedince je škodlivá tak jako pro celou populaci a nošení roušky za každých okolností není zdravé. Neposilujete imunitu, naopak posilujete viry uvnitř vás a v roušce si pěstujete bakteriální kalamitu. Když už to musíme nosit, dbejte alespoň doporučení výrobců a nenoste je déle než doporučují!

  Virus SARS2 se nedá zastavit, nikdy ho nikdo nezastaví, bude tu s námi už na věky. Je to nový druh chřipky. COVID19 onemocnění se může projevit pouze u lidí se sníženou imunitou, u nikoho jiného. Pokud máte dostatek těchto základních vitamínů a minerálů, a zdravý organismu, virus nemá žádnou šanci!

  Vakcína Billa Gatese nepomůže nikomu. Naopak, může vás přímo ohrozit na životě. Pokud onemocníte, dejte si vysokou dávku vitamínu C, D a E, zalezte do postele s horkým čajem a nechte tělo prodělat horečku, pomocí které se tělo viru zbaví, jelikož mu vadí teploty nad 38°C. Nemoc pak zmizí. Svými důsledky se nijak tato nemoc neliší od klasické Chřipky, nemoc v 99% případů není smrtelná a má mortalitu nižší než Chřipka typu A (Influenza A). Těžkým případům Vitamín C nitrožilně a onemocnění zmizí do dvou dnů!

  Globální elity, pohrobci nacistů, agenti amerického Deep state, nás všechny chtějí naočkovat, očipovat, zabít a zotročit v rámci nového eugenického projektu na depopulaci a totální kontrolu lidstva. Nemoc není tak závažná jako následky podané vakcíny, zvláště bude-li podána nakaženému jedinci. Tento postup byl realizován již za Španělské chřipky po skončení 1.sv.války a praktikuje se dodnes v Africe. Hodlají nás naočkovat smrtícím koktejlem – Skvalenem, který zaktivuje extrémním způsobem imunitní systém tak, že po zahubení viru začne zabíjet i zdravé buňky. Vakcína vás buď zabije nebo budete minimálně sterilní. Bill Gates veřejně přiznal, že předpokládá, že cca 700tis a více lidí zemře následky „vedlejších účinků“ jeho zázračné vakcíny a to pouze v USA! O sterilizačních účincích samozřejmě mlčí. Není zvláštní, že vakcínu patentoval v patentové kanceláři Evropské unie v listopadu 2019, když o viru do té doby nikdo ještě netušil? Víte, že se přímo v popisu patentu hovoří o tom, že může být vakcína použita k likvidaci („to treat with humans or animals“) nakažených lidí i zvířat? Vakcína obsahuje také sterilizační komponenty jako hliník a olovo a další nebezpečné látky, a sterilizační efekt je podáván jako „vedlejší účinek“. Již to na nás zkoušeli při pandemii prasečí a ptačí chřipky se závadnou Tamiflu vakcínou, kterou odmítl Václav Klaus st. jako prezident a nejvyšší velitel armády ČR na základě doporučení armádních lékařů aplikovat. Zkoušejí to na nás znova a tentokrát ve velkém. Chtějí tu mít zavedený výjimečný stav ideálně na stálo, ideálně na celé planetě a chtějí vás mít pod totální kontrolou s cílem zabít co nejvíce lidí a snížit schopnost reprodukce těch, co to přežijí. Tomu se říká Democida.

  Víte, že statisticky nejčastějším případem č.1 nepřirozené smrti, je smrt z rukou vlády? Democida. Nikdy jste o tomto termínu neslyšeli? Aby ne, jde o akci, ve které se vás snaží váš vlastní stát zabít. A tuto akci na nás všech hodlá praktikovat americký Deep state, chcete-li New world order či chcete-li nově vznikající světovláda. https://youtu.be/rgAAdadSb4I

  „Na území Itálie zemřelo letos v březnu na dýchací potíže 12 352 lidí, loni v témže měsíci přibližně o tři tisíce více, totiž 15 189 a předloni dokonce 16 220,“ říká ředitel Italského statistického úřadu (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo, v rozhovoru pro italský deník Avvenire. Proč se takové manévry nekonaly minulý rok? Hádejte… v ČR je to stejné. 99% nakažených umírá S onemocněním COVID1, nikoliv NA onemocnění COVID19. Aby se dosáhlo maximálního efektu zdání pandemie, Čína na rozkaz NWO nyní dodává do celého světa testy, respirátory a roušky, které jsou ve 40% záměrně kontaminované nákazou. To se dočtete dokonce i v zahraničních massmédiích.

  Média navíc fejkují zprávy o šířící se nákaze, děsí nás hromadnými hroby, frontami před nemocnicemi, které údajně překypují nakaženými a hromadami mrtvých převážených na vysokozdvižných vozících, zabalených do hadru, nakládaných do chladírenských vozů. Americká média se dokonce neštítí vydávat záběry z italských nemocnic za záběry z nemocnic v NY a dalších státech. Občané v USA, Irsku, Německu a dalších zemích se šli sami přesvědčit zda-li se tak skutečně děje a nemocnice zejí prázdnotou. A tak vznikla akce #FilmYourHospital, která již probíhá po celém světě.

  Statistické údaje se extrémně zveličují, falšují a upravují, zejména ve státech Commonwealthu, aby vznikla panika a donutila nás nový eugenický program přijmout a s ním Nový světový řád v podobě nové světové vlády. V ČR a dalších menších manipulovaných státech s vyspělým zdravotnictvím se to nepraktikuje, jelikož by došlo k prozrazení, i proto máme tak zázračné výsledky.

  Další součástí procesu je likvidace ekonomiky pomocí karantény, která způsobí hladomor nejen ve státech 3.světa. Hlady mají dle WHO zemřít následky recese až stamiliony lidí, nyní zemře ročně hlady „pouze“ 10 mil obyvatel planety. Základem ideologie likvidace „zbytečných“ lidí je snižování CO2 (viz Gatesova rovnice CO2=PxSxExC), globální oteplování a další hoaxy. Pravdou však je, že díky kauzám jako #PizzaGate a uniklým emailům Hillary Clinton uveřejněných na WikiLeaks, se globální kryptonacistické elity rozhodly pohnout s realizací plánu světové vlády, jelikož nyní jim jde po krku celý svět. Je to buď oni nebo my. Globální elity započaly novou světovou válku, kde na jedné straně stojí Deep state (NWO) a na druhé straně celé lidstvo. Dalším cílem bude vytvořit strany vojenského konfliktu, vytvořit ozbrojený konflikt mezi USA a Čínou, NATO vs.Rusko a dále poštvat proti sobě členské státy NATO – Řecko vs.Turecko a způsobit občanské nepokoje a občanskou válku na Západě prostřednictvím ilegálních uprchlíků, mezi které infiltroval Deep state teroristy, především z řad ISIS.

  Africké země svorně odmítají testovací vakcíny, které chce WHO zkoušet na Afričanech, jednotlivé státy se bouří. Afričané mají již bohaté zkušenosti s těmito podvody a genocidou (Malárie, Ebola, HIV, Zika) a posílají WHO a corporace Billa Gatese k čertu.

  Při testování vakcín Billa Gatese, sice došlo k vyléčení všech druhů koronavirů včetně SARS, Mers, dokonce i Meningokok, Zíka a dalších, ale krátce po vyléčení se zhroutila testovaným subjektům imunita takovým způsobem, že umírali ve strašných stavech a bolestech. Pro koho si myslíte, že jsou ty koncentrační tábory FEMA a haly plné prázdných lůžek určeny? Pro ty co projdou vakcinací jako za Španělské chřipky, scénář je stejný. Zabije vás vakcína, ale budou to svádět na SARS2 či jeho novou mutaci.

  Víte, že Wuhan bylo první město na světě, které spustilo chvíli před Corona krizí 5G síť? Víte, že jejímu spuštění předcházeli masové protesty místních obyvatel, které čínská vláda brutálním způsobem rozehnala? Víte, že přední lékaři po celém světě již léta varují před 5G? Víte, že 5G způsobuje ovlivnění proudění kyslíku v těle? Víte, že fyzicky slabší lidé zasažení 5G radiací upadají do respiračních komatů? Víte, že 5G takto zabíjí ptáky, kteří po stovkách padají z nebe na zem? Víte, že některé armády a policejní složky nasazují tuto technologii jako novou zbraň proti pouličním nepokojům, kdy proud radiace je nasměrován na dav lidí a ti se pak hroutí v respiračních záchvatech k zemi? Víte, že většina dronů a kyborgů potřebuje supersilný datový proud 5G aby bylo možno je ovládat na dàlku? Víte, že přijímače 5G – wifi routery, již má většina z vás doma? Víte, že naši operátoři již 5G síť začínají stavět i u nás doma? Víte, že lidé po celém světě, zejména v Anglii a Irsku útočí na 5g vysílače, které strhávají nebo zapalují? Víte, že SARS2 byl importován do Wuhanu zkorumpovanými vědci z laboratoří v Marylandu (USA), kteří se na vývoji viru podíleli a pak ho prodali neznámo komu za mnohailionové ($) odměny? Víte, že byli tito vědci zatčeni na území USA a Číny a že probíhá vyšetřování těchto osob? Víte, že ihned po vypnutí 5G sítí ve Wuhanu, se počet obětí propadl na minimum? Víte, že nás Alex Jones z amerických Infowars.com před vším tímto varuje již od r.2018?

  5G vám onemocnění COVID19 samozřejmě nezpůsobí. Pokud budou ale poblíž 5G sítě, tak vám to jako nemocnému hodně přitíží, protože 5G působí negativně na kyslík v těle a pacientům hrozí udušení. Bill Gates chce navíc očipovat všechny obyvatele planety a vyslat satelity s 5G technologii pro sledování lidí aby „zamezil šíření nákazy“, Ellon Musk se již nechal slyšet, že svoje nové satelity pro tento účel klidně zapůjčí. Každý bude mít svoje osobní číslo jako měli židé v koncentračních táborech a kdo nebude mít čip a nebude vakcinován, nebude mu umožněno cestovat ani pracovat. Toto jsou slova Billa Gatese, kdy vysvětloval svoji tzv.“Chytrou karanténu“. 5G síť má být zapojena letos v červnu již i v ČR a v Kolíně ji prý již 2 měsíce testují v provozu! Do chytré karantény se můžete přihlásit již dnes, dobrovolně, pomocí projektů jako je https://erouska.cz/

  Kissinger, Gates, Brown a další globalisté volají po světovládě a využívají corona-krize jako argumentu pro nastolení Novéhonsvětového řádu, který nám cpou již 70 let. MMF se dal již slyšet, že chce nabízet státům bezplatné záchranné půjčky či odpouštět dluhy, pokud se státy připojí k projektu nové světové vlády (NWO).

  V USA a jiných zemích byli lidé nakaženi přímo testy, 40% testů a respirátorů dodaných do USA bylo kontaminovaných SARS2, mnozí lidé v USA byli násilím testováni proti své vůli a poté onemocněli.

  Média po celém světě chrlí propagandu a WHO (sponzorované Gatesem) chrlí zveličená data, pohádky o nemocnicích plných nakažených a mrtvých, lidé kteří se však šli přesvědčit zdali je to pravda narazili na prázdné nemocnice. Akci si lidé nazvali #FilmYourHospital… záběry prázdných nemocnic a pandemických center v Německu, Irsku, Anglii, Spojených států již obletěla svět, zatímco mainstreamová média fejkovala (zřejmě za pomoci najatých herců) fronty nemocných před nemocnicemi. Mezi odkazy najdete neprůstřelné důkazy.
  Některá média se neštítila dokonce použít záběry z Itálie a vydávat je za záběry z nemocnice v New Yorku.

  Necháme si zničit ekonomiku a životy?? Necháme se zotročit a budeme žít doma jako ve vězení? Zůstaneme již navěky ve výjimečném stavu? V Coronafašismu? Necháme na sobě páchat holocaust? Globalisté, nobilita a pohrobci nacistů rozpoutali finální válku proti lidstvu, protože už jsme je prokoukli a dostali strach. Rozpoutali proti nám doslova válku zbraněmi, viry, kontrolovanou migrací, technologiemi a grand finále mají být vakcíny. Velké hubení lidstva, největší genocida v dějinách, započalo. Nenechme se zblbnout! Budíček lidičky!!! Dokud je čas!!!

  Co dělat? 1) vše co tvrdím si ověřte 2) až zjistíte, že mám pravdu, šiřte dál info a varujte ostatní 3) postavte se společně s námi proti povinným vakcínám a zavádění 5G sítí, protestuje proti karanténě a zbytečným opatřením likvidujících ekonomiku, požadujte kompenzace od státu a žádejte o vyšetřování 4) pomáhejme nyní všem těm co jsou nejvíce krizí postiženi – důchodcům, nemocným, lékařům, členům IZS a zaměstnavatelům 5) postavme se společně globální mafii jako jeden muž a žádejme tribunál pro zločince jako jsou Hillary Clintonová, Bill Gates, Henry Kissinger, Gordon Brown 6) Požadujme osvobození a volnost hovořit pro disidenty Juliana Assange, Edwarda Snowdena, davida Icka a pána jehož jméno se nesmí vyslovovat, žádejme zrušení cenzury nejen na sociálních sítích pro Infowars.com a další nezávislá a alternativní média, žádejme svobodu slova a prostor ve veřejnoprávních médiích pro opozici NWO!

  Zdroje a odkazy na podporu mých tvrzení //////////////////

  Dr.Shiva, držitel 4 titulů MIT, Ph.D., profesor imunologie a mikrobiologie, který učí lékaře po celém světě… odborník č. 1 na viry a bakterie hovoří o co tu vlastně jde:
  https://www.youtube.com/watch…

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shiva_Ayyadurai

  https://banned.video/watch?id=5e90fc16a165980087dd6f28

  https://www.extra.cz/na-koronavirus-zrejme-funguje-vitamin-…

  https://www.reformy.cz/henry-kissinger-ma-reseni-koronavir…/

  https://www.youtube.com/watch?v=HrJPUFHj8ps&feature=youtu.be

  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_5wn1qs_bBk

  https://www.arfa.cz/bill-gates-bez-ockovani-proti-covid-1…/…

  https://www.facebook.com/pavel.krejci.pr…/…/1399081016943039

  https://m.mojevideo.sk/4crm

  https://www.youtube.com/watch…

  https://www.telegraph.co.uk/…/bill-gates-backs-1bn-plan-c…/…

  https://ceskoaktualne.cz/…/david-icke-koronavirus-je-mons…/…

  https://stop5g.cz/eu-dalo-cesku-14-miliard-na-5g/…

  https://www.vaticannews.va/…/italsky-statisticky-urad-lonsk…

  https://www.google.com/imgres…

  https://www.arfa.cz/rakve-bez-tel-prazdne-nemocnice-fales…/…

  https://www.kdrtv.co.ke/…/africans-not-guinea-pigs-wetangu…/

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1186637438334449&id=119957711669099

  https://tn.nova.cz/…/nosit-rousky-nema-smysl-tvrdi-who-muze…

  https://banned.video/watch?id=5e827fc7c6d95b0094d95ddf

  https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

  https://banned.video/watch?id=5e8fb52d99c646004910ce57

  https://banned.video/watch?id=5e87be0bc0f23a0097a45493

  https://banned.video/watch?id=5e862ca4df3a610025208454

  https://banned.video/watch?id=5e8251951fdcc500a2e17bd1

  https://banned.video/watch?id=5e80e583478a340041aa8639

  https://banned.video/watch?id=5e8d05ce6975f100996bdbf3

  https://banned.video/watch?id=5e8d11b55234ed00c648dc21

  https://m.facebook.com/story.php…

  https://nbcnews.to/3c6j6xU

  https://m.facebook.com/story.php…

  https://www.casopis-sifra.cz/koronavirus-ma-stejny-prubeh-…/

  https://coloradotimesrecorder.com/…/citing-medical-…/22481/…

  https://nypost.com/…/roger-stone-bill-gates-may-have-creat…/

  https://banned.video/watch?id=5e94f9aa1119f800c2a11dd7

  https://www.blesk.cz/…/unik-koronaviru-z-laboratore-cinane-…

  https://domaci.ihned.cz/c1-66728260-panika-kvuli-koronaviru…

  https://www.casopis-sifra.cz/koronavirus-ma-stejny-prubeh-…/

  Máte další vlastní postřehy, názory či odkazy, potvrzující moji hypotézu? Uveďte je do komentářů prosím. Text si pro jistotu zkopírujte pro opakované uveřejnění v případě zásahy cenzorů Facebooku. Myslíte, že cenzura na facebooku neexistuje? Zamyslete se znovu: https://youtu.be/xfPYxwXS3j8

 5. „Je procesom, prebiehajúcim v súlade s Vyššou Vôľou. V súlade s Vôľou Božou!“
  Nic se neděje co by nebylo Boží vůlí.
  „Problém je však v tom, že ľudstvo sa vo všeobecnosti stalo ateistické a materialistické..“
  Není žádný problém, vše se děje podle Boží vůle, to jen ego, tedy osobnost a pocit oddělenosti přináší hodnocení z pozice domnělé separovanosti od celku, a proto ta entita osobnost něco vnímá jako problém, a posuzuje děje a věci na dobré či zlé. Ale nic takového není, neexistuje, vše je pouze tak jak má být, jak je Boží vůlí.
  „Ľudia dávno zabudli na Stvoriteľa i na to, že v ich vlastných srdciach sa skrýva jeho iskra“
  Existuje pouze stvořitel, neboli Duch, jednota či pravědomí. Člověk je funkcí egoismu oddělená část této jednoty a díky tomu naprogramovanému zapomenutí může probíhat hra na život v této dualitní realitě-vesmíru.
  V podstatě nejde nesouhlasit s tím co autor píše a popisuje, jen s tím zásadním rozdílem, že nic z toho co lidé dělají a nebo nedělají není v jejich rukou, není jejich volbou, ale pouhým vykonáváním Boží vůle, jiná totiž neexistuje.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference