mapa stránek || vyhledávání

DUALITA LIDSKÉHO BYTÍ aneb pravá gnostická a falešná církevní cesta k interpretaci toho, co bývá nazýváno Kristovým učením /2. část/

Plynule navážeme na předchozí výklad o skautském výcvikovém táboru zvaném Země i o tom, co takový učební program obsahuje a kdo a jak se ho zúčastňuje. Dnes to bude zejména o tom, co je cílem tohoto pobytu a jak se dostat až k maturitě jako konečnému aktu bytí v této realitě.
 

Dualita lidského bytí a dvě cesty

Samotná existence duality našeho vesmíru v sobě zahrnuje i existenci dvou cest, po kterých je možno kráčet k cíli vašich inkarnací na této Zemi. Kristus o té první z nich říká, že je úzkou cestou, která k cíli /pozemských inkarnací člověka/ skutečně vede, ale kterou jdou jen nemnozí /a dnes už téměř nikdo/. O té druhé se pak vyslovil v tom smyslu, že je široká, pohodlná a přestože po ní kráčí téměř všichni, ke skutečnému cíli nevede.

Bohužel Kristova slova platí pro lidskou bytost a lidstvo jako takové v plné míře i po dvou tisíci letech. Dnešní člověk jednoznačně preferuje směřování své vlastní pozornosti a napření vlastní vůle a síly k vytvoření podmínek pro svůj život a osobní vývoj ve vnějším světě, tedy směrem ven ze sebe /v makrokosmu/.

Naprosto zapomíná a pravděpodobně ani netuší, že je mu k dispozici i druhá cesta ke směřování pozornosti, vůle a síly v podobě vytváření podmínek pro svůj osobní život a osobní vývoj ve vnitřním světě sebe sama /mikrokosmu/.

Existují tedy dvě cesty směřující k cíli pozemských inkarnací.
Cesta falešná, klamná, směrem ven ze sebe
a cesta pravá do svého nitra.

Lidstvo dnes většinově kráčí po té snadné široké cestě hledání všeho směrem ven ze sebe v okolním makrokosmu. A zcela zapomíná ji uvést do rovnováhy pro sebe nejméně stejně důležitou /a z hlediska konečného cíle mnohem důležitější/ nutností kráčet po úzké cestě do svého nitra. To má pro život nás všech dalekosáhlé negativní důsledky.
 

Cesta hledání směrem ven je falešná

Již jsem zmínil, že cesta hledání všeho směrem ven ze sebe je falešná. Samozřejmě je nutno tuto cestu akceptovat v rozumné míře, protože zajišťuje náš život vezdejší zde na Zemi. Potřebujeme si zajistit místo a prostředky k životu, zajistit své přirozené potřeby vyplývající z naší byť jen částečné příslušnosti k přírodě této Země. Potřebujeme naplnit svoji potřebu po blízkosti jiných lidí, mít děti, šťastně žít. To vše nám může přinést onen vnější svět, tedy makrokosmos.

Ano, makrokosmos. Tento svět vám skutečně může přinést štěstí, lásku a spokojenost. Ovšem vám, kteří jste v esoterice už poměrně slušně vzděláni, snad bez dalšího přesvědčování mohu připomenout, že do tohoto světa a našeho vesmíru je zapracována jako prvotní sféra příčin v duchovních světech a jemnohmotnosti a až druhotnou je pak sféra důsledků ve světě hmotném.

Což neznamená nic jiného než to, že se nám vždy děje to, co si do svého života svými myšlenkami a cítěním sami přitahujeme. A tady nastává kardinální problém. Naprostá většina z žijících lidí dnes si svoji duální existenci neuvědomuje a preferuje jen jedinou složku své bytosti. Téměř osmdesát procent lidí žije z ega s jeho řídícím programem „sobectví a oddělenost“, aniž by příliš dbali na hlas svědomí, který v jejich nitru představuje hlas ducha s jeho programem „láska a sjednocení“.

Kdo ale ve svém nitru /byť nevědomky/ dává v nejrůznějších životních situacích trvale přednost negativním energiím ega /sobectví, chamtivost, touha ovládat, touha vlastnit atd. atd./ a nedokáže ve svém jednání a prožívání života ve vztazích k lidem ve svém okolí trvale upřednostnit program ducha „láska a sjednocení“, vnáší do egregoru odvíjení se vlastní budoucnosti negativní energie, se kterými se tam opět setká. Vše podle zásady na hrubý pytel hrubá záplata.

Platí to ale samozřejmě i opačně. Kdo ve svém nitru /byť třeba nevědomky/ dává trvale přednost pozitivním energiím ducha a dokáže ve svém jednání a prožívání života ve vztazích k lidem ve svém okolí důsledně blokovat program vlastního ega a dává přednost programu duch a s jeho“láskou a sjednocením“, vnáší do egregoru odvíjení se vlastní budoucnosti pozitivní energie, kterými se tam opět setká a bude jimi žít i v budoucnu.

Pokud se mnou můžete souhlasit /a měli byste/, pak je pro kvalitu vašeho života podstatné nikoli to, čím žijete právě teď zvenčí, ale to, jak kvalitně máte nastaveny energie svého nitra.

Protože pokud nic nevíte o tom, že vaše energie do toho egregoru vysílá nejen vědomí vaší součtové duše, nýbrž i podvědomí vašeho ega a nadvědomí vašeho ducha, absolutně nemůžete tušit, jakou budoucnost si v této i v příštích inkarnacích plánujete.

Souhrnné energetické obsahy vašich osobních egregorů se velmi rády a ochotně spojují do egregorů společných. Kvalita energií prožívaných lidstvem v minulosti / první a druhá světová válka, studená válka atd./ způsobuje, že dnes převažuje negativita na všech stupních našich osobních životů i života společenského a lidstvo se dostává stále více a více do prožívání strachů, úzkostí a depresí. A tohle je spirála, která nikdy nekončí a vede /zatím/ toto lidstvo ve vibracích stále dolů.

Jedinou, byť malou šancí pro lidstvo je to, když dojde k pozitivní změně u přispěvatelů do oněch energetických center /egregorů/ určujících budoucnost každého jedince i nás všech. Je tedy třeba transformovat v prvé řadě nikoli tento svět, ale každého z nás v našem vlastním nitru. Jen tehdy, když každá z nás změní své vnitřní vyzařování z převážně /a obvykle/ silně negativního na vyzařování sileně pozitivní, můžeme změnit tento svět.

dualita-lidskeho-byti-obr2
 

Prací na sobě ve vnějším světě nedosáhnete ničeho.
Jen se snažíte zvenčí hasit požár, který plápolá uvnitř vás.
Můžete hasit zvenčí po dalších tisíc inkarnací a nezdaří se vám to.

Požár ve vašem nitru bude neustále propukat znovu i ve vnějším světě.

Zamyslete se proto prosím nad tím, zda je lépe požár hasit efektivně ihned tady a teď ve svém nitru nebo po dlouhá léta či dokonce dlouhé životy bojovat jen s jeho nepřímým stínovým obrazem ve vnějším světě. Zvažte, zda je lépe s bolestí říznout a vyříznout rakovinou zasaženou tkáň vaší psychiky uvnitř sebe teď hned nebo ji následně bolestivě ošetřovat chemoterapií a ozařováním zvenčí bez šance na konečné vyléčení.

Abych ve své snaze otevřít vám zrak a nasměrovat ho správným směrem nezůstal sám, připomenu vám Kristova slova o tom, že vídáte třísku v oku jiných a nevídáte břevna v oku svém. Připomeňme si:

Tomáš 26

Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.

Tím vás chtěla tahle veliká postava lidských dějin upozornit na to, že si zvenčí přitahujete vagón toho hnoje, jehož kyblíček máte v sobě. Co vám dá více práce, vyklidit tu trošku hnoje ze sebe nebo pohnout vagonem ve vnějším světě?

Nemluvě o tom, že když se pustíte do likvidace toho vagonu, pouštíte se do práce hodné Sysifa. Vždy, když si budete myslet, že ho máte nahoře /ten vagón/, vyklouzne vám a můžete začít znovu. Bojujete totiž s iluzí, s neexistujícími fantomy, s větrnými mlýny.

Závěrem pro vás nemám, vážení přátelé, dobrou zprávu. Zejména pro ty z vás, kteří jste dosud nevěnovali a nevěnujete pozornost svému nitru a vztahovým problémům ego–duch v něm.

Fakt, že o těch dvou v sobě a nutnosti jejich uvedení do stavu harmonie vůbec nic nevíte, neznamená nic jiného než to, že pokud vůbec některou z těchto cest jdete, je to ta falešná cesta hledání směrem ven.

Jinak byste ty dva v sobě už dávno našli!

Po zprávě špatné by měla přijít zpráva dobrá. Snad v tomto případě výjimka pouze potvrzuje pravidlo. Protože mám pro vás druhou nedobrou novinu, pokud ji už nemáte z jiných zdrojů.

Onu falešnou linii práce na duchovním spasení směrem ven ze sebe /do makrokosmu/, kterou jste šli a pravděpodobně jdete dosud, vám otevřela, přivedla vás na ni a svou lží a klamem vás na ni drží v posledních dvou tisíci letech římsko-katolická církev a její církve satelitní.

V této souvislosti mám k vám prosbu. V následujících textech bude věnován dostatek místa demaskování skutečné role křesťanských církví západního typu jako přímé páky Satanovy pro působení na lidstvo. Tedy samozřejmě i na vás, a to bez ohledu na to, zda jste věřící či ateisté.

Veden snahou osvětlit věci pro váš život /nejen vezdejší/ důležité, budu nucen špínu, zákeřnost a sprostotu církevní manipulace tvrdě a nekompromisně nazývat pravými jmény.

Vám, kteří budete mít nutkání mne obviňovat z nelásky k církvi a věřícím, ujišťuji, že budete nevědomky pouze hledat zdůvodnění potřeby svého ega odmítnout to, co vám předkládám. A chci vám připomenout /pokud vám to není známo/, že láska není bezbřehá /jako ta církví propagovaná s nastavováním druhé tváře/, ale láska musí být také vždy čistá a spravedlivá.

A tuto lásku k církvi i jejím představitelům, dokonale suplujícím roli Satana v našem světě, bez pochyby nepostrádám.

Přeji vám klid a pohodu do příštích dní.

-pokračování-
 

Pavel Karpeta
http://www.ragauian.cz/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

55 komentářů

 1. Ke druhé části DUALITĚ…. nemám nic zásadního, je to popsáno dobře. Zvláště pak, proč se něčím zaobírat či hodnotit, když bude /budou/ další pokračování.

  Ostatně i v úvodní pasáži tohoto čerstvého příspěvku je naznačeno vše podstatné – Kristus znal, jací lidé byli a jsou a platí to i pro lid dnešní:
  „Samotná existence duality našeho vesmíru v sobě zahrnuje i existenci dvou cest, po kterých je možno kráčet k cíli vašich inkarnací na této Zemi. Kristus o té první z nich říká, že je úzkou cestou, která k cíli /pozemských inkarnací člověka/ skutečně vede, ale kterou jdou jen nemnozí /a dnes už téměř nikdo/. O té druhé se pak vyslovil v tom smyslu, že je široká, pohodlná a přestože po ní kráčí téměř všichni, ke skutečnému cíli nevede.“

  Je možné, pane autore, že se tady k něčemu v diskuzi vyjádříte, než se zase nenadále rozloučíte. Chápu Vás. Proč také neustále něco diskutovat, omílat sdělené a v některém vstupu ještě Vámi dovysvětlené. Ne všichni totiž jsou a budou „naladěni“ na Vaše poznání.

  Pod Vaším prvním článkem k DUALITĚ…. jsem vznesl dotaz, ale než se stačil v diskuzi objevit, tak Vy jste se zde rozloučil. Dotazy jsou pro autory větším motivem, než často zavádějící komentáře diskutérů.

  Otiskuji opětovně můj minulý dotaz – snad nebude pro Vás problém vyhledat ve Vašem prvním článku to, čeho se týká : „…….k některým Vaši myšlenkám bych potřeboval objasnění – píšete v části o vědomí:“K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. “

  Jak a kde se Vám podařilo tyto zásadní informace získat?
  Čím byly specifické ty odpovídající podmínky?
  Kdo vytvořil schrány specialistů mimozemských civilizací?
  V které části Stvoření žijí tito specialisté?

  Děkuji za objasnění – jinak je vše pochopitelné.

  I v tom minulém, i v tomto příspěvku.

  Pěkný den.
  Václav Žáček /Venda/

  1. Vendo, přeji pěkný den… nedělal bych si hlavu z toho, že autor třeba neodpoví… třeba kvůli vytížení sem moc nechodí… zkusil bych případně dotaz u zdroje…

   jinak tohle mne zaujalo: „Čím byly specifické ty odpovídající podmínky?“

   já osobně intuitivně chápu pod těmi podmínkami právě tu multidimenzionalitu těla — mohou se tu setkat bytosti z různých vibračních / frekvenčních úrovní – o tom ostatně mluví mnozí zasvěcenci i mystici

   možná bych to mohl říci i víc technicky – naše tělo je jakýsi most mezi dimenzemi – a to spojení je třeba najít uvnitř své mysli

 2. Téměř osmdesát procent lidí žije z ega s jeho řídícím programem „sobectví a oddělenost“, aniž by příliš dbali na hlas svědomí, který v jejich nitru představuje hlas ducha s jeho programem „láska a sjednocení“.
  ………………………..
  Jak jste autore dospěl k tomu číslu?

  Jinak pro tento článek platí můj názor jako pod článkem pana Šupy.

  PS: zastrašovat, to by šlo vám oběma….

  1. Teď bych si troufl pro změnu mírně oponovat. Nejde o zastrašování. Ovšem, to číslo nejde nijak dokázat, proto je podle mne zbytečné. Jsem zvědav, co Vám pan P.K. odpoví. Ale není potřeba se starat o nějaká procenta a počty lidí. Náš mikrokosmos uvnitř je náš, nikdo z lidí do něho nevidí. Můžeme však být ovlivněni, a to se děje, a to především přijetí vnějších vlivů a neovládnuté mysli.

   Venda

   1. Máte zajisté pravdu. Ale když vidím, jak bývalý praktikující magik, léčitel, student různých duchovních nauk a energií (?) s vlastním pojetím psychologie a psychiatrie splácal všechno dohromady a rozšiřuje to jako své učení a pomoc svým bližním, tak žasnu, kolik lidí je ochotných mu všechno věřit. Vlastně ne, nežasnu, když vezmu v potaz, že každému co jeho jest.
    PS: Viděl jste jeho oči? Ne? Oko do duše okno…

    1. Emo, a kde prosím mohu vidět jeho oči? Ráda bych se podívala do jeho duše…

    2. http://www.matrix-2001.cz/autor/981-pavel-karpeta/
     asi 73 článků, raději moc nekomentuji, prázdné spirály, prostě recyklované věty.
     V podstatě se dozvíme, že existují dvě cesty. Ale soudruzi faráři a soudruh Satan nás vedou špatnou cestou. A ještě k tomu naše ego, pomůže jen rekonstrukce psychiky. V mládí jsme třeba špatně jedli nebo jsme se špatně reinkarnovali a máme to.
     http://www.matrix 2001.cz/files/image/esoterika/image002(4).jpg
     schéma jemnohmoty
     http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/schema-osobniho-padu-do-hmoty.jpg

    3. Pana P.K. vůbec neznám. Na jeho webových stránkách, které jsou v odkaze po tímto výchozím článkem, má uvedeno celé jméno, telefon, mailovou adresu, svá napsaná díla s mnoha jeho názory. Je tam kdesi i jeho IČ i předmět podnikání. Zřejmě si přivydělává i tímto způsobem.

     „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ – pro všechny to neplatí.

     Jeho oči jsem neviděl, neznám ho a ani nestuduji jeho „dílo“. Pan Kukliš, zdejší administrátor obohatil svoji nabídku článků, určitě po dohodě s panem P.K.. Když uvidí, že to je k ničemu, možná se pak něco změní.

     Téma jako dualita, dvě cesty, mikrokosmos, makrokosmos, nitro, vědomí…..atd., to mne zajímá. Proto jsem i zareagoval. U svého prvního nedávného příspěvku DUALITA odešel s tím, že můžeme přijít k němu. Nabídl, za sebe říkám, nepřijdu. Zopakoval jsem mu moje první otázky. Pokud autoři myslí své články jako možné zdroje poučení, mělo by být jejich potěšením, když se pod nimi slušně diskutuje a čtenáři mají zájem – mají na autora dotazy.

     Pokud to tak není / viz.pan Šupa /, je pak všechno jinak a takový příspěvek po přečtení nemá příliš cenu diskutovat. Proto je na těchto stránkách i rubrika autorů – příspěvky čtenářů.

     Pěkný den.
     Václav Žáček /Venda/

    4. Emo, víte, když už někoho obviňujete řekněme ze splácání něčeho ;-) tak nevíte co činíte :)

     Doporučuji si doplnít vzdělání! ON TOTIŽ NEŘÍKÁ NIC NOVÉHO. On se jen snaží dnešním jazykem vysvětlit znalosti, které jsou vyučovány po tisíce let, naposledy toto vysvětloval Kristus… doučte se než budete někoho odsuzovat ;-) Nápověda: heslo ve slovníku se jmenuje Gnóze…

     NESUĎTE ABYSTE NEBYLI SOUZENI!

     Nic vám to neříká?

    5. MH o nauce ragauiana napsal „naposledy toto vysvětloval Kristus“

     Ježíš Kristus sám nic nenapsal a tudíž je předpoklad, že znovu přinést Jeho informace může jen On sám. Svědčil jste o tom, že ragauian znovuobjevil zcenzurované pravé Kristovy informace a pan ragauian se od toho distancoval. Nyní opět říkáte, že to, co říká ragauian, vysvětloval Kristus. Čím a jak chcete toto tvrzení potvrdit? Obávám se totiž, že to, co říkal, či učil přímo sám Ježíš Kristus, si tu v současnosti nikdo přímo nepamatuje, to co bylo dodatečně zapsáno, NEMUSÍ být doslovně tím, co řekl a učil.
     Tak pane ragaiuane a MH, jak to tedy s tím zdrojem toho, co sdělujete, je? Ještě se pane ragauiane distancujete od svědectví pana MH, nebo jste dodatečně změnil postoj?

    6. Já ho z ničeho neobviňuji, jen je to znát, že autor tak dlouho studoval všechno možné, až to spojil v jedno a vykládá to svými slovy. Také nikoho nesoudím, ale můžu napsat svůj názor, že tento člověk, který se zabývá duchovnem, není ten pravý mistr, který by mohl mít své žáky. Ale on je mít bude, protože vždy se někdo najde.
     Já už od jeho prvního článku mám silný pocit, že my diskutující jsme pro něj póvl a nesaháme mu ani po kotníky, cítím nadřazenost.
     Kdysi mu někdo ublížil a on teď chce dokázat, jaký je velký člověk.
     Igor nebo Alžběta s ním natočí video a lidi, kteří jsou líní sami hledat pravdu, pátrat v učení starých mistrů a sami se vzdělávat, mu budou všechno žrát.
     Nojo, no, taková je doba…
     PS: Mě konkrétně je bližší pan Žáček, jeho články jsou potěchou pro duši a dýchá z nich moudrost a pokora. Toho bych jako mistra brala hned.

 3. Pane Karpeta,
  četl jsem oba Vaše články a uvidíme, co tam máte dál. Tohle na mě „dýchlo“ z toho prozatím přečteného.

  Nesouhlasím s Vámi v tom, že všechno, co se nachází „vně“, je nepravdivé a zlé a všechno, co
  je „uvnitř“ je pravdivé a dobré.

  „VNĚ“ je OBRAZEM toho „UVNITŘ“.

  Takže Vaše sdělení, že širokou cestou je cesta do „vně“ a úzkou cestou je do „uvnitř“, je z mého pohledu pěkně záludná LEŽ.

  To cesty do „uvnitř“ jsou dvě. Ta úzká, nepohodlná, která vede do nebe a ta široká a pohodlná
  která vede do pekla.

  1. Ale autor to tak psal a myslím, že i myslel.

   Ta pohodlná a široká je cesta tady v tomto světě, který je sám o sobě peklem, tím, co si většina lidí dobrovolně vybrala. Je tedy a především stavem mysli, která nás tu poutá a nedovoluje nám přejít na tu úzkou a nepohodlnou cestu, která vede z negativního do pozitivního, z duality do reality.

   Ad.“„VNĚ“ je OBRAZEM toho „UVNITŘ“.“ Doplnil bych to. Stoupněte si před zrcadlo. Tady jste ve třech rozměrech, tedy před ním stojíte, v zrcadle je Váš obraz ale již jen dvourozměrný.

   Tady ve světě hmoty je, řečeno přesněji, již jen několika násobný odraz odrazu z odrazu skutečné reality od „TAM“.

   Venda

   1. Pane Vendo,

    Při vší úctě k Vám, vy si pořád myslíte, že v pravém životě (věčném životě) nejsou
    hmotné světy. Co si představujete pod tím, že se rozpustíte v Bohu. Nic takového není. Jednou jste, nosič a zpřítomňovač určitého prvku Boha, v současné existenci pod nějakým jménem a datem narození a kdybyste k tomu měl klíč, přesně by jste věděl, kdo jste a proč jste zde. Bůh je ve Vás a jednou budete plně i v Něm/Ní. Momentálně dnes 29.6.2014 v Něm/Ní ani jeden z nás plně není. Pouze částečně. Souvisí to s pozicí naší planety.

    Hmotné světy jsou obrazem světů duchovních a ty jsou dva. Ten pravý, co se nazývá nebe
    a ten falešný, co se nazývá peklo. Naše hmotná planeta stojí přesně na hranici. A až odejdeme do duchovního světa, teprve tam se rozhodnete, kam půjdete. Pokud se rozhodnete pro pozitivní stav, máte vyhráno. Kdykoliv si tam můžete zvolit zase se inkarnovat do hmoty. Je to tam ale úplně o něčem jiném.

    1. Vy jste tam již byl, pane Karle?
     Nebo jste si to přečetl.

     Je zákonem Boha, že člověk po svém zrození si na nic z minulých životů nepamatuje. Kdyby ano, vyhne se tomu všemu zlému, aby se již nadále nemusel inkarnovat. Ale zákon karmického vyrovnání je určující a neúprosný.

     Poznat svět mimo naše pojetí hmoty, vstoupit do svého nitra a tam poznat ten v článku pana P.K. zmíněný mikrokosmos, jako věrnou kopii makrokosmu, to jde.

     A nyní již jen stručně. Kdysi jsem tu popsal Cestu duše po smrti fyzického těla. Zdrojem je poznání, tedy něco podobného, jako prožíváte Vy při čtení NZK : „Po smrti člověka se duše neodvratně potkává s tzv. poslem smrti, nelze ho minout, protože ON vždy spolehlivě čeká. Křesťanský svět jej nazývá temným andělem či andělem smrti, v Indii to jsou jamdúti – poslové krále smrti Jamy, kteří se o nové příchozí bezezbytku postarají. Je to jejich jediná povinnost. Duši pak čeká určitý soud, rekapitulace předchozího života s následným rozsudkem, který obdrží každá bytost podle svých zásluh. Zajímavé je, že rozsudek není nikdy zpochybňován, protože je vždycky spravedlivý. Přirovnat to lze k tomu, jako byste se společně se svým soudcem dívali na film svého života, vše znovu viděli a spolu s ním souhlasně potvrzovali: „aha, tady jsem udělal velkou chybu, tady jsem byl lumpem, darebákem, tady jsem lhal, podváděl, kradl… atd.“ Není tu žádná obhajoba, nepodávají se žádná odvolání, také se nežádá o milost. Podle závěrečného rozsudku se zemřelý dostává do místa svého nového pobytu, kde zůstává po dobu, která mu byla určena k nápravě. Jak již bylo zmíněno, v případě předchozího špatného života následuje spravedlivý rozsudek – trest, který však není žádnou mstou, ale vždy vede jen k vylepšení charakteru jedince.“

     Zeptal-li by se někdo, kde mám pro toto sdělení důkaz, řeknu jen, že si jej každý, za splnění určitých podmínek, může v tomto životě obstarat sám.

     Pěkný den.
     Venda

 4. Pane Karpeto, jsem jeden z těch 80% ( odkud jste to číslo pochytil, je to opravdu z tohoto světa?) co jdou jinou cestou. Píšete :“Vám, kteří budete mít nutkání mne obviňovat z nelásky k církvi a věřícím, ujišťuji, že budete nevědomky pouze hledat zdůvodnění potřeby svého ega odmítnout to, co vám předkládám.“
  Buďte v klidu, ego a sex za vším viděl už znalec psychoanalýzy Sigmund Freud ( židovského původu a pocházel z Příboru ve Slezsku).
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
  Včera jsme byli v městě našel největším na srazu kmenového klanu. Není jednoduché se prosadit ve svém oboru ve velkém městě a zůstat slušným a užitečným člověkem, ale podařilo se, mám radost. A byla to u dětí v mládí výchova plně křesťanská, římskokatolická pod vlivem té církve, co Vám tak vadí. Tím chci říci, že Vaše schémata široké a úzké cesty a šipky do makrokosmu a mikrokosmu jsou tak nějak k ničemu. Stejně jako známkování církve jako všeho špatného. Církvi vděcíme za západní civilizaci, měl jsem tady na gnosis o tom článek, takže zatím jen odkaz na knihu : Thomase E. Woodse, Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci, vydalo Res Claritatis, Praha 2008.
  Při cestě zpátky jsme jeli kolem oken v našem městě, kde jsme dříve bydleli, dokud byly děti malé. V tom bytě také došlo ke spojení mikro a makrokosmu prostřednictvím ega. A nelitoval jsem toho nikdy. Je v tom Vašem světě vůbec místo na sex nebo pořád řešíte mimoběžné duševní roviny a reinkarnace?
  Takže vyjměte trám z oka svého. Kuk.

 5. „Protože pokud nic nevíte o tom, že vaše energie do toho egregoru vysílá nejen vědomí vaší součtové duše, nýbrž i podvědomí vašeho ega a nadvědomí vašeho ducha, absolutně nemůžete tušit, jakou budoucnost si v této i v příštích inkarnacích plánujete.“

  A proč bychom to měli vědět? Proč bychom vůbec měli něco vědět o takových abstraktních a mozkovnami splácaných pojmech jako jsou: „součtová duše“, „podvědomí ega“, „nadvědomí vašeho ducha“? Abychom prohlubovali disociaci vlastní osobnosti?
  Jakou asi budoucnost si v této i v příštích inkarnacích plánuje autor článku?

 6. Myslíte,že máte pravdu?
  Napřed bychom si měli vysvětlit, co to pravda je. Zkuste si představit, že v těle člověka žijí milióny buněk. Každá ta buňka má jinou pravdu, protože jedna je kostní, jedna je jaterní, každá má jinou funkci, v tom životě žije jinak dlouho, jindy se narodí, jindy umírá, ty buňky se mění, ale pořád se všechny vyvíjí. A pravda buňky při narození je jiná než při úmrtí, protože ona projde dlouhým procesem vývoje a zažije spoustu situací a spoustu dění. Takže člověk každý sám, prožije spoustu jiných pravd podle doby, jak jste procházeli svým životem. Ale to není všechno, protože pravda Boha je součet všech pravd. To znamená, všech lidí žijících. A teď budu mluvit jen o naší planetě, ne o vesmíru, protože to už by bylo nad náš rámec pochopení. Stav na planetě je součet všech buněk žijících v tu chvíli. Jenže ony umírají a rodí se. Takže ta pravda se pořád mění.Každý z nás můžeme akorát rezonovat s pravdou někoho jiného,buď jako jednotlivec,nebo ve skupinkách ,ale vždy tam bude malá odchylka.Já osobně respektuji pravdu toho druhého,přitom ale nemusím souhlasit s jeho názorem,protože už jsem tím třeba prošla,byl tam ale pro mne důležitý prožitek a je jedno,jestli negativní,nebo pozitivní,vše je dobré a vše se počítá.Pro mne je dualita to,když ještě kohokoliv budu posuzovat,jako špatného,nebo mi bude vadit.Bůh je celek a každý z nás je jeho malinkatou částečkou,která je ponořená do hmoty a zapomněla na to,že je celek a že jsem vším a že odporem bojuji jen sama se sebou.Kristus nás učil přijetí svého osudu s pokorou,ale zároveň i respektovávaní osudu těch druhých.Můžu jen poradit,ale potom se stáhnout a nechat toho druhého si jít pro jeho vlastní zkušenost,neboť bez ní by nepochopil a nemohl se posunout dál.V současné době jsou pro mne nejvíce inspirující přednášky Ivy Adamcové,prostě s ní nejvíce souzním……http://www.ivanka-centrumduchovnipomoci.cz/
  S úsměvem J.

  1. -„Myslíte,že máte pravdu?“
   Obávám se, že Vaše představa o pravdě je naprosto chybná. Pokuste se zamyslet nad chaosem, který jste právě definovala…
   Pravda je naopak to věčné, neměnné a vždy platné. Vy jste pouze úspěšně definovala relativismus.

  2. Ivanka říká to, co si každý může zjistit sám. Když vidím, jaké ženy chodí na její přednášku, tak si říkám, že přestali souložit a přeorientovali se na svoje ,,duchovno,,. Visí jí na ústech a obdivují ji a myslí si, že když jedou na přednášku, pracují sami na sobě.
   Mě její přednášky připadají nudné.

 7. Tak se mi začíná jevit, že pan bude dalším autorem, který nebude komunikovat pod svými otištěnými články. Ani na konkrétní dotazy, ani na diskuzi.

  Někdy jde diskuze mimo, s tím mám již zkušenost, ale mohl by, když již dal souhlas administrátorovi s otištěním jeho článků na tomto webu, posoudit ty, který se týkají podstaty jim sděleného a eventuálně reagovat.

  Možná je to ale o tom, že více potřebuje klienty, kterým, jak na svém webu píše,i s platbou počká, než diskutující ?!

  Pěkný den

  Venda

 8. Vážený pane. Vaše povídání je moc pěkně sepsané. Pletete si ale dualitu s opakem, opíráte se o nedoložené citáty, hledáte ven a dovnitř. To všechno dohromady jsou nesmyslné a zavádějící plky o ničem. Víte, ono to chce přečíst víc než jednu knihu. Závěrem mně dovolte ocenit Vaši odvahu související s tím co se Vám podařilo sesmolit.

 9. moji milí diskutující příznivci a přátelé… byl jsem nějakou dobu bez internetu a tak jsem neměl problém dostát svému slibu nulové komunikace… ovšem poté, kdy jsem měl možnost nahlédnout na vaše nové příspěvky, plné úsměvných názorů a vstřícných poznámek hodnotících mne osobně i můj pohled na svět, uvědomuji si, že by bylo nesprávné vám nedat příležitost k další seberealizaci… protože nic na světě není horší než rezignace na vlastní názor a to u vás díky bohu opravdu nehrozí…

  takže pár poznámek k vašim příspěvkům…

  VENDOVI… zdá se, že máme obdobnou krevní skupinu… tedy vlastně úroveň vědomí, která vám umožňuje pochopení záměru řečníka i u tak náročných témat, jakými bezesporu jsou má sdělení… rád bych se vyjádřil k vašemu konkrétnímu dotazu, vzhledem k nutnému rozsahu a k tomu, jak jste správně poznamenal, že vše bude dále v textech rozvedeno a vysvětleno, přijměte pro tentokráte moji omluvu… tímto problémem se postupně zabývají texty šest až devět a právě na základě vaší připomínky jsem zařadil pasáž vysvětlující podrobněji můj pohled do textu, který připravuji s pořadovým číslem dvanáct… pokud projevíte zájem, mohu vám tyhle informace speciálně vyjmout a poslat na váš osobní mail… důvody, jak vidíte kolem, pro tento postup mám jistě pádné…

  EMĚ a JANĚ… těším mne, Emo, že se setkávám s někým, kdo si může dovolit učinit si po přečtení několika desítek řádek komplexní úsudek o autorovi… tato vlastnost je alespoň podle mého názoru výjimečná a soudím, že byste ji měla nějakým způsobem dále rozvíjet… samotná schopnost číst v očích povahu člověka a dokázat se přitom nádherně se otřásat děsem-běsem, to už je opravdu síla a hraničí s s kvalitní schopností tzv. irisdiagnostiky… té byste se mohla jistě po krátkém zácviku věnovat velmi úspěšně, Jano…

  KARLOVI: nemyslím si, že se v názorech na ony dvě cesty až tak lišíme… opět vás odkazuji na další pokračování, kde své pohledy na věc otevřu více… mohu-li jen krátce: vše je věcí lidské mysli a citu… peklo a nebe jsou dva stavy lidské duše, které do značné míry jsou naší vlastní volbou… s peklem a nebem je to jako se Světlem a temnotou… temno je jen absencí světla… peklo je nepřítomnost atributů nebe… právě proto má člověk v inkarnaci hledat nebe a boha v sobě a jejich nalezením eliminovat / nejméně silně oslabit/ tu část sebe sama, která atributy nebe nemá… hledá-li po celý život ze sebe ven, má smůlu…

  PARDALOVI: jsem velmi rád, že jste si už svůj úsudek udělal… mohu proto svoji reakci omezit na minimum… takže snad jen k té křesťanské civilizaci: ano, to ona má na svědomí oněch osmdesát procent lidí, kteří rezignovali na vlastní vzdělávání své duše směrem k duchu a vložili tento aspekt do rukou církví či ateistů… to, co vy považujete možná za vrchol civilizace, pro mne představuje nejhlubší úpadek… argumenty vynechávám, zdá se, že nejste připraven jim naslouchat…

  WAISSBACHOVI: váš problém je, že vy vlastně nevíte, kdo jste… vaše případná odpověď o tom, že jste člověk, je neúplná a a v zásadě nesprávná… jste onou multidimenzionální bytostí a měl byste se pokusit pochopit, jak vlastně fungujete… a právě tohle je možná o té „disociaci“, co odmítáte… čtěte dál, možná změníte názor…

  JARMILE: nic proti… dobře napsáno… jen dotáhněte do konce své poznání a uvědomte si, že ani křesťanský ani jiný bůh za vás nevyřeší fakt, ke kterému se sama přiznáváte… totiž že s odporem bojujete sama se sebou… Kristus vám učil lásce a ne boji…

  pro JJJ:M.: také názor… díky za něj… snad se s vámi někdy v té knihovně potkám…

  1. „váš problém je, že vy vlastně nevíte, kdo jste… vaše případná odpověď o tom, že jste člověk, je neúplná a a v zásadě nesprávná…“

   Ne, to není můj problém, ale váš.

   1. já se s ním ovšem vyrovnávám skvěle… přeji vám, aby tomu tak bylo i u vás po dobu celého tohoto života…

  2. Pane Karpeta,
   souhlasím kompletně s tím, co my odpovídáte. Nic z té Vaší odpovědi není v rozporu s mým poznáním. Tím neříkám nic o Vašem seriálu. Ten se mi zatím moc nezdá.
   Vypíchnul bych z Vaší odpovědi: „hledá-li kdo po celý život ze sebe ven, má smůlu…“

   Každý kdo nemá žádné ponětí o hledání uvnitř (ve škole se to neučí) logicky začne hledat ve vně. Ve vně je vidět, že ti BEZ EMPATIE jsou na tom LÍP. Samozřejmě, že když to přestřelí, skončí „pod zámkem“. Takové je základní nastavení naší planety a je to podivný stav. A tak se to jejich uvnitř mění podle vně. Takhle nějak to mají „praví lidé“.

   Pak tu máme „agenty pozitivního stavu“ (inkarnace z nebe). Ti mají od nějakého svého věku správné uvědomění toho uvnitř, jenže to vně jim dává falešnou odpověď . Když odpověď na empatii je zvrácené a každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, uvádí je to do nejistoty. A mnozí tomu podlehnou a začne se měnit jejich původní uvnitř (pozitivní) podle vně (na negativní).

   A nakonec tu máme „agenty negativního stavu“ (inkarnace z pekla). Ti mají také od určitého věku uvědomění svého „vzhůru nohama“ uvnitř a tak jejich uvnitř souhlasí s následky ve vně. Ti jsou zde jako ryba ve vodě.

   Taková je konfigurace naší planety, takhle nějak to zde funguje. Samozřejmě že toto mnou uvedené jsou vypíchnuté základní aspekty a realita je těžko postřehnutelná, zamlžená, promíchaná.

   NORMÁLNĚ to „VNĚ“ slouží jako POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI toho „UVNITŘ“.
   ZFALŠOVANÉ „VNĚ“ POPÍRÁ SPRÁVNÉ „UVNITŘ“.
   Na naší planetě jsou zfalšované duchovní souvztažnosti.

   Jediným prostředkem proti této „pekelné situaci“ je PEVNÁ VÍRA v Absolutně pozitivního Pána
   Ježíše Krista (dříve Pána Boha).

   A jak jsem už psal. Uvidím, co tam máte pro nás připraveno dál.

   1. Karle, váš popis oněch stavů mezi vnějškem a nitrem člověka nemá chybu… mohu se jen pod něj podepsat… méně už mohu zcela souhlasit s vaším závěrem o tom, že jediným prostředkem proti této „pekelné situaci“ je pevná víra v absolutně pozitivního pána Ježíše Krista… to v případě, že tím máte na mysli obraz JK tak, jak byl vytvořen církvemi tohoto světa… pokud máte na mysli původní Kristovo učení gnostického charakteru, nedeformované tlapkami nenechavých církevních funkcionářů, shodneme se i v tom… rád si s vámi povídám, s vámi je o čem… pokud jde o to, že říkám něco o tom, že má smůlu ten, kdo celá život hledá vně, netvrdím přece, že vně nemá hledat vůbec… je to jen a jen o rovnováze…

  3. „samotná schopnost číst v očích povahu člověka … to už je opravdu síla a hraničí s s kvalitní schopností tzv. irisdiagnostiky… té byste se mohla jistě po krátkém zácviku věnovat velmi úspěšně, Jano… “

   Trošku mimo, ale to neva, že?
   Irisdiagnostika je určování diagnozy (nemoci) pomocí oční duhovky.
   http://www.wojnar.cz/index.action?textBox=co_to_je_irisdiagnostika

   Odezíráním povahy člověka z obličeje se zabývá fyziognomika.
   http://www.ibestof.cz/veda-a-vyzkum/miroslav-dolezal—fyziognomik.html

   1. U mě nejde ani o jedno, jen se divím, že se autor diví, že je možné nahlédnout přes pohled do očí do duše člověka. Pokud je k dispozici i psaný text, tak to jde taky. Prostě někteří mají různé schopnosti, které se nedají vysvětlit rozumem. A je jedno, jak ten člověk vypadá.

    1. Naprosto souhlasím, Emo, mé odkazy se vztahovaly k tomu, aby si pan Karpeta udělal jasno v tom, co vlastně druhým doporučuje. Osobně se nevěnuji ani jednomu oboru, a ani to neplánuji. Bohatě si vystačím se schopnostmi, které popisujete a využiváte i vy.

    2. Jak potěšující potkat našince :) Škoda, že to nemá víc lidí, nemuseli by se pak někteří lidé přetvařovat nebo si na něco hrát….

  4. moji milí diskutující příznivci a přátelé
   ………………………..
   to si docela fandíte

 10. Pane ragauian, píšete pro mě :“takže snad jen k té křesťanské civilizaci: ano, to ona má na svědomí oněch osmdesát procent lidí, kteří rezignovali na vlastní vzdělávání své duše směrem k duchu a vložili tento aspekt do rukou církví či ateistů… to, co vy považujete možná za vrchol civilizace, pro mne představuje nejhlubší úpadek… argumenty vynechávám, zdá se, že nejste připraven jim naslouchat..“
  Dobře, argumenty prostě nemáte, ve svých článcích a odpovědích šlapete vodu a svádíte to na to, že nejsem schopen naslouchat. Jednou nejde internet, podruhé byly zavirované ragauian stránky, potřetí se dozvíme asi, že Vám vypli elektriku. Víme jak nasloucháte Vy. Nasloucháte, nasloucháte a nic. Odpověď ani po 10 dnech žádná. Prostě jste pochopil, že moji duši rekostruovat večer na lekcích po kultůrácích nebudete. Pochopil jste, že Vaše neschopnost mi odpovědět Vám u čtenářů škodí. Takže jako bych tu nebyl.
  Vytvořil jste zjednodušený vajíčkový model světa, což je tak nehorázná blbost, že to ani nejste sám schopen komentovat.
  http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg
  Už jsem nenalezl znovu Váš graf jak ani po 3 placených sezeních se nerekonstruuje duše, až po lekci proti energetickému (?) vampýrismu se graf psychiky narovná. A je to. To se za střízliva nakreslit ani chápat nedá.
  Pardal 23.6.2014 (9:08) – můj komentář k
  http://hledani.gnosis.cz/dualita-lidskeho-byti-aneb-stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1-cast/
  http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg

  Píšete na svých stránkách : „Naprostá většina tzv. pravých lidí žije svými běžnými životy a tuhle sféru poznání zavadí jen občas omylem – a vy jako tzv. nepraví lidé ponoření – obvykle na vlastní žádost – do hmotných těl lidí páté rasy možná právě teď prožíváte svoji pozemskou existenci dost obtížně, řešíte svoji životní případně životní psychospirituální krizi a hledáte cestu z toho všeho ven.“
  Kometář : tak nevím jestli jsem pravý nebo nepravý člověk hmotného těla páté rasy. Nejspíš ani jedno. Ale zatím nejsem zralý na psychiatrii, abych se takými nesmysly jako je životní psychospirituální krize hmotného těla páté rasy zabýval. Cesta z toho všeho ven je snadná- co nejdál od takovýchto textů, které mají pomáhat s duševnem.
  Články o dualitě jsou s předstihem + slibotechnou na
  http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7551-dualita-lidskeho-byti-aneb-o-skutecnem-zasvecenci-kristu-jeho-falesnem-cirkvenim-i-o-manualu-k-prave-ceste-osobni-transformace-4/
  „Smiřte se prosím s tím, že pokud se s tímto manuálem a prostředky, které vám jsou k dispozici k jeho realizaci neseznámíte a nepřijmete je za své, nepohnete se z místa. Smiřte se prosím i s tím, že pak se nikdy nedovíte nic o tom, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co v žádném srdci nevzešlo.“

  1. já na vaši argumentaci prostě nestačím… vaše připomínky obsahují tak hluboký podtext, že mé oko není schopno jej postřehnout… možná bychom si rozuměli lépe, kdybyste se někdy napil a nebyl tak proklatě střízlivý… je opravdu dobře, že alespoň vy víte, o čem hovořím… váš pohled na mne a to, co zde píšu, je jako vždy plně vyčerpávající… skvělé a trefné poznámky bezesporu strhávají masku těm bulíkům, které vám chci věšet na nos… je pro mne přirozeně nepříjemné, být takhle odhalen doslova v přímém přenosu… ale mám vás o to radši… protože tím více potvrzujete to, o čem jsem přesvědčen : že je ještě mnoho lidí, kteří potřebují nastavit zrcadlo… i za tu cenu, že do něj ještě nedokáží pohlédnout… neméně skvělé je, že /byť podle vás jen/ zatím /cituji/: nejsem zralý na psychiatrii, abych se takými nesmysly jako je životní psychospirituální krize hmotného těla páté rasy zabýval… díky bohu, že je tomu tak… vždy jsem si přál prožívat svůj život podobně jako vy jako procházku růžovým sadem, vše znát a umět… bohužel, komu není dáno, tomu není pomoci… za skutečně geniální považuji vaše /již opakované/ vyjádření o tom, že /cituji/: cesta z toho všeho ven je snadná – co nejdál od takovýchto textů, které mají pomáhat s duševnem… třeba se někdy konečně začnete řídit svými bezesporu správnými postoji k nesmyslům, o které nestojíte… nejlépe je začít hned…

   1. ragauiane, jak byste analyzoval osobnost…..která v písemné komunikaci…….neužívá uzavřených souvětí……píše otevřeným slovosledem……..neuvede ani neukončí text……píše rozevlátým nicnesdělujícím stylem……jen tak pindá o ničem……

    1. Věruško, je vaším právem si udělat svůj obraz o mně jako člověku… zpětně ovšem vystavujete známku zase vy sobě… jsou miliony a miliardy lidí, kteří používají uzavřená souvětí… jsem prostě naladěn jinak… mezi každými třemi tečkami je uloženo mnoho dalších informací, které jsou určeny těm, kteří mezi oněmi tečkami dokáží číst… vaše sdělení o „nicnesdělujícím“ stylu a „pindání“ o ničem jen svědčí o tom, že vy mezi ně nepatříte… což pro tento svět není žádná hrůza… pište prosím dál a přijměte mé přání krásného léta…

    2. Paní Věro, pan regauian se nám rozdvojil a jako MH má jeho styl stejné tečkované vynechávky, takové tetování v textu tam, kde si má čtenář domyslet, co autor nedomyslel. V poezii se tomu navození čtenářových představ říká poetismus. Tady to funguje taky tak, pan MH tvoří v jednu v noci a regauian o pár minut po něm.

    3. ale pardále, vy šelmo jedna ryšavá !… vy snad máte u mne špiony… ujišťuji vás, že jsem se nerozdvojil… pan MH je můj spolupracovník, který se zabývá historií církve a zveřejňuje články na mém webu… příteli, kdybyste měl třeba jen jedinou věcnou poznámku, rád bych se vám věnoval… vy svoji diskusi stavíte na zásadní dehonestaci všeho, co se na webu ode mne objeví… jste nádherná a rázovitá figurka českého internetu a být Jaroslavem Haškem, zvěčnil bych vás… ale ať je po vašem… takže zkusme jeden pokus vás uspokojit a podíváme se, co to s vámi udělá… vyčetl jste mi vajíčko z mého článku o Dvou cestách, který vůbec nebyl prezentován zde na webu… nebral jste v úvahu, že šlo o záměrné zjednodušení, které naprosto nemělo za cíl podat jakýkoli obraz kosmogonie tohoto vesmíru, ale bylo zcela účelově použito pro nástin pohybu lidských duší v období mimo inkarnaci… mimochodem, tento článek je stár zhruba čtyři až pět let… a, můj milovaný diskusní partnere, nějak vám ušlo, že částí prvního článku zveřejněného zde je nová verze onoho obrázku /obr.1/, která měla vypovídací hodnotu toho starého obrázku vylepšit… opravdu vám mám slepičit stránky a stránky požadovaných zdůvodnění toho či onoho, když vy vnímáte pravděpodobně jen určité výřezy informací a to jen ty, na kterých se může vyřádit vaše všetečná mysl ?… pardále, zatáhněte drápky, já vás nechci připravit o vaše teritorium, se mnou nemusíte bojovat za každou cenu… pojďte si oprostě povídat… OK ?…

    4. Pane ragauian. Pozor na slunéčka, agresivní asijské ( Harmonia axyridis ) vytlačuje evropské nejhojnější slunéčko sedmitečné, Coccinella septempunctata, naše milé berušky.
     http://www.jarojaromer.cz/invaze/akce/soutez08/13.doc

     Vajíčko vzniku hmotného světa a model vesmíru m+1 a vesmíru m duchovního je něco úplně jiného. Červená šipka sněrem dolů k přechodové zóně a modrá směrem nahoru, taky k přechodové zóně, takže výsledný stav bude přechodný, opravdu pozoruhodné. Osa vibrací je nejvyšší nahoře, takže vibrace vývojem klesají. A nakonec to celé zmodrá až zezelená, zřejmě bez vibrací.
     Obrázek z 1. dílu Vašeho díla na hledani.gnosis.cz
     http://hledani.gnosis.cz/dualita-lidskeho-byti-aneb-stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1-cast/
     je údajně vylepšená verze
     http://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/dualita-lidskeho-byti-obr1.jpg
     Pvůvodní verze je naprosto něco jiného, jak se může každý, tedy i Vy podívat. Prostě si nepamatujete, co jste stvořil, v tom novějším není Země, hlavní to hrbohmota. Zjednodušil jste to tak, že tomu nyní sám nevěříte, čili jste udělal jasný postup dál duchovnem. Hurá. novější verze je sice o něčem jimém, ale je barevná. Závěr : věřit jen barevným obrázkům.
     http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg

     Když Váš popůlnočnínoční souběžný spolupracovník MH nejste Vy a má své církevně založené stránky, sdělte, kde je odkaz na tyto jeho stránky? Papež František se zapojil do boje proti mafii, kterou vystavil zatracení. Co na to církveznalec MH?

     Člověk, který neříká pravdu se snadno splete, protože přechází na pro něj výhodnější verzi. Je prostě zralý na rekonstrukci psychiky u blíže nejmenované firmy.

     Jan Hus zavedl diakritická znaménka, dříve se psalo u nás bez odělovačů slov a vět a diakritiky. Čtenář si to musel nějak přebrat podle smyslu. Vy jste s panem MH zavedli gramatický pojem mnohotečka. Dříve víc hlav, víc ví, dnes více teček.

    5. Je to důležité?
     Také velmi často používám tečky.
     Jo a že ragauian (ne regauian) a MH jsou jedním člověkem za sklem monitoru? No a co, pokud jsou, však zase v jeden celek splynou.

    6. Pane Pardale,

     odjíždím se rekreovat, takže jen rychlovkou…….:-)

     Uvítala bych možnost přečíst si občas Vaše postřehy, povídání o historii a tak, veliká škoda Vašich článků.
     Je nějaká alternativa? Možnost? Cesta?

     Protože je tady katastrofální orientace, po určité době nedohledatelné odpovědi, za týden nic nenajdu, odepište mi prosím pod „Kedlubny“. Díky.

     PS – u rega mě zaujaly jen ty tečky, jinak nic. Asi je to reinkarnované slunéčko sedmitečné :-)

    7. „u rega mě zaujaly jen ty tečky, jinak nic. Asi je to reinkarnované slunéčko sedmitečné :-)“ :-) :-) :-) Ale nějaké moc psavé slunéčko sedmitečné………………………………

    8. jste obě tak sladké, vy nádherné kačenky, vaše jemná ironie urychluje krev v mých žilách a činí mne šťastným… jen houšť vašich nádherných postřehů, moc mne obohacují… slunéčko sedmitečné… úžasné… takhle mne žádná z mých žen nikdy nenazvala… nádhera…

    9. ad – Ale nějaké moc psavé slunéčko sedmitečné………………………………

     V psychologii se tomu říká sublimace. Rege už jistě bude vědět…

     :-)))

  2. Ten vajíčkový model světa, že se do toho pletu, pane Pardale, není až taková hloupost. Ostatně, vajíčko fakticky i symbolicky používaný termín pro vznik života, na úrovni mikro bezesporu, ale na úrovni makro existuje také – jen jsme v něm s celým nekonečným vesmírem všichni a tudíž není vidět.

   To makro nevidíme. Nemá pevně dané obrysy nějakou skořápkou, blánou, či slupkou.

   Oblast stvoření, známí již tisíce let jako Brahmánda, má druhé známé pojmenování „Vejce Brahmy“. Je to druhá duchovní oblast, nad astrálem až po / opět výraz z „latiny“ = sanskrtu / oblast Bhanvar Gupphá. Opravdu, jak říkal Ježíš, u Otce jsou příbytkové mnozí !

   Když o něčem někdo nic neví, neznamená to, že to neexistuje – neberte to prosím osobně.

   Pěkný den.

   1. Vendo, díky za váš komentář.. už jsem odpověděl výše… vy se asi nerozhodnete pro cestu kontaktu mimo tuto diskusi… škoda, mohli bychom si zajímavě nejen psát, ale třeba i povídat na skajpu o věcech, které náš milý pardál zde zase bude cupovat na cáry, aniž by se snažil jim dříve porozumět… i vy pak budete na mne koukat, zda a jak se k snůšce jeho tzv. připomínek vyjádřím či nikoli… tohle opravdu není pro všechny, a vy to víte… ale jak to mohu dostat třeba k vám či ke Karlovi, aniž bych znepokojil v jejich tichém pochrupování pardála, Věru, Emu či Janu ?…

 11. Vendovi: zapomněl jsem dodat, že vám tedy tu požadovanou odpověď v té nejstručnější možné forma připravím… tak do týdne, ano ?…

 12. Pane Pavle,
  napsal jsem Vám již na Vaši mailovou adresu dnes ráno. Vaše adresa ragauian@seznam.cz – asi je správná, že ?

  Jinak mám teď frmol s renovací bytu, kam se tento měsíc budeme, snad již naposledy, stěhovat. Tak se věnuji milým diskutujícím na gnosis.cz jen minimálně.

  Venda

 13. Dobrý deň.
  Neakú dobu sa snažím nájsť čo najviac informácii o živote Katarov. Zaujma ma hlavne ich viera. Vychádzajú z gneze a dualizmu. Priznám sa, mojím koníčkom je historia, ktorá ma doviedla až ku Katarom a som velký odporca RKC. Domievam sa a viac menej verím tomu, že to, čo „stvorila“ katolícka církev a čím manipuluje s veriacimi takmer 2000 rokov je vykonštruované, postavené na učení Pavla z Tarsu a má len málo/ak vobec niečo/ spoločné s kázaním Ježíša.
  Chcela by som Vás poprosiť, vedel by ste ma odkázať na neakú literatúru, kde by som mohla nájsť to čo hladám?
  Ďakujem, s pozdravom AYA.

 14. Z minulosti se dá najít mnohé poučení.
  Kataři, to byli středověcí gnostici.
  Odkazy jsou a pan Degon jich dal dost.
  Pro mne je směrodatné, že jejich název vychází od slovního základu „catharis“, značící očištění. V podstatě to znamenalo čistí.
  Ať již byli v Německu, Itálii, v Bulharsku, Arménii či jižní Francii, byla to ve 12. a začátkem 13.století velmi oblíbená skupina, mimochodem učící reinkarnaci.
  V knize „The historii of the Inquisition in the Middle Ages“ napsal její autor Henry Lea, že to bylo hnutí, které se rozšířilo tak rychle a přitom tak houževnatě odolávalo těm nejsilnějším snahám o jeho potlačení, že se v tom čase dalo vážně mluvit dokonce o ohrožení celé existence křesťanství!!
  A tudíž proces zvaný inkvizice / papež Innocent III./ měl velký cíl, vyhubit gnostické skupiny. Kataři, jak je nazývali pro jejich morálku, čistotu, všeobecnou laskavost a přívětivost „dobrými lidmi“ měli velký cíl – obnovit ve svých životech a svým příkladem původní čistotu Ježíšova učení lásky a duchovnosti.

  jak jsem napsal na úvod – z minulosti se dá najít mnohé poučení. Světská moc toužící po bohatství ruku v ruce s církví, toužící po ovládání lidí přes víru, dokázala i tyto snahy potlačit. Zmíněný papež zorganizoval dokonce křížovou výpravu, kdy snad poprvé bojovali křesťané proti křesťanům.

  Na závěr drobná poznámka – křesťané pak mezi sebou bojovali mnohokráte, žehnali zbraním na té či oné straně. Na jedné straně je vskutku čisté učení Ježíše, na druhé straně je jeho zneužití.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference