mapa stránek || vyhledávání

Ego, to, co vytlačuje ze srdce člověka Boha… (1.)

Jan, kap. 12 – verš 24:

Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Z bible on-line: https://www.bible21.cz

Kristus zde učí, že tak jako zrno nemůže nést plody, dokud nezemře, tak ani lidská bytost nemůže žít v Duchu a poznat Boha, dokud zcela nepotlačí své ego. Tak jako zrno, které je zaseto, přinese úrodu jen tehdy, když se spojí se zemí, podobně i lidské ego musí být zabito a spojit se tak říkajíc se zemí /s podstatou pro růst/. Dokud se nezbavíme svého ega, jsme natolik naplněni neřestí, že v nás není místo pro Boha a my zůstaneme sami. Jinými slovy jsme-li naplněni svým egem /ovládáni/, nikdy si nemůžeme být vědomi Boha. Chceme-li dojít úplného poznání a realizace Boha, musíme zcela odstranit své ego /jeho působení/. Do té doby, dokud v nás přebývá byť i jen jedno jediné smítko ega, nejsme stále dosti čistými a nemůžeme dojít k opravdovému poznání Boha. Protikladem ega je pokora, pokora a ego jsou neslučitelné. Jakmile v sobě rozvineme ctnost pokory, ego nás zcela opustí. Jedná se ovšem o pokoru, která pramení zcela přirozeně z našeho nitra. Pokora pouze předstíraná je ve skutečnosti jiným druhem falešné pýchy, která jenom dále prohlubuje naše ego.

Autorem tohoto komentáře je Mistr učení Sant Mat, Maharaj Charan Singh Ji, nar. 1916 – zemřel 1990 – více o duchovním centru v Déře, Indie zde: http://www.rssb.org/dera_documentary_videos.html

Informace k doplnění:

Ego, jinými slovy pýcha, egoismus, je jednou z pěti vášní mysli člověka. V sanskrtu má pojmenování ahankára /ahamkára/ a značí jednu ze čtyř kvalit mysli. Ego začíná působit již od dětství a zřídka přestane působit do smrti. Jeho projevem je pýcha na sebe sama, samolibost, nemístná touha po sebeuplatnění, povýšený postoj, panovačnost, hledání chyb na jiných; svá přání nazývá právem, své názory vnucuje jiným. Opakem ega, čili jeho smrtí, je zmíněná pokora a skromnost. Hlavním úkolem ega je zahrazení cesty k Pravdě.

S úctou

Alois Vrobel /bývalý AuV, tj. jméno und příjmení a nebo také „Anonym u Vendy“/

Informace pro čtenáře: Rozhodl jsem se psát drobné články, kde se odvolám na nějakou autoritu a poté dodám některé své informace, kterým věřím. Může to být z Bible, učení Véd, děl Rudolfa Steinera či H.P.Blavatské… aj. Je totiž nepopiratelnou skutečností, že každý hledající člověk musí nejprve získat jisté poznání z teorie; něco, co ho zaujme. Pak to něco může být impulsem pro další cestu k vlastnímu poznání.

hodnocení: 4.4
hlasů: 16
Tisk Tisk

231 komentářů

 1. https://www.suenee.cz/skryte-schopnosti-dna/

  *Ze čtyř prvků A,C,T,G, které jsou jako bity genetické abecedy, vznikají kombinací tří z nich tzv. triplety, kterých může být 43 = 64. Jsou to v podstatě znaky genetického písma. Je neuvěřitelné, že tento systém kódování je podobný, jako tisíce let starý čínský věštecký systém I-ťing, kde triplety jsou tvořeny třemi čárami buď celými nebo přerušenými, kterých může být 23 = 8 druhů a složením dvou vzniká hexagram, kterých je 26 = tedy také 64.
  Podobný způsob se používá u počítačů…

  *Od počítače se lišíme pouze tím, že naše stavební materiály jsou organické látky, počítač je z anorganických látek.

  *Genetická informace je tedy složitý smysluplný a jednoznačný program, pro vznik živého organismu.

  *Jak praví Bible, že na počátku bylo slovo, je možné tvrdit, že toto slovo je informací, na jehož základě byla zakódována DNA./pozn.:Jan 1:6
  „6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.
  ->program nazvaný :Jan Křtitel

  *DNA má strukturu jazyka, je možné, že tělesné funkce můžeme ovlivňovat i slovy či hudbou, a dokonce i nevyslovenými myšlenkami.

  *Vlastnosti DNA zkoumali ruští vědci Garjajev a Poponin, kteří tvrdí, že DNA je ovlivňována vyzařováním spirálovitě rotující (torzní) energií z éteru, která je podstatou přenosu informace z jemnohmotných struktur./pozn.spirálovitě rotující=>vír/

  *Zvláštní kapitolu představují chronická onemocnění nebo dědičné choroby, které jsou způsobeny trvalým poškozením DNA. Zde může pomoci jen přeprogramování DNA. K tomu mohou sloužit kupodivu i tradiční šamanské metody, třeba působení „zvuku“…

  *Všechno je energie. Ohledně hmoty Einstein jednou poznamenal: „Všichni jsme se pletli. Co jsme nazývali hmotou, byla energie, jejíž vibrace byly tak snížené, že byla vnímatelná smysly. Žádná hmota není.“

  *Ať už si to uvědomujeme nebo ne, v podstatě si s naší DNA povídáme a ona si povídá s námi. Je fascinující hloubat nad tím, že původ jazyka může být v podstatě připisován DNA. Řeč genů je daleko starší než jakýkoliv lidský jazyk. Tím mám na mysli, že předcházela všem jazykům. „DNA gramatika“ posloužila jako vzor pro vývoj lidské řeči.

  *Starověké civilizace věřily, že každá duše má svou vlastní hudební frekvenci, něco jako individuální zvukový otisk v každé buňce těla. Má se za to, že v pradávné Atlantidě se tomuto zvukovému otisku říkalo „wam“, neboli hudba duše.

  *Tělo je schopno samoléčby, geneticky naprogramovaným nástrojem, skrývajícím se v DNA.


  https://www.matrix-2001.cz/clanek/dna-muze-byt-ovlivnena-a-preprogramovana-slovy-a-frekvencemi-3948

  *Lidská DNA je biologický internet a v mnoha aspektech je na vyšší úrovni než ten umělý.

  *Zjistili, že alkalické úseky naší DNA se podobají běžné gramatice a mají stanovena jednotlivá pravidla právě tak jako naše řeč. Lidská řeč a jednotlivé jazyky se neobjevily náhodně, ale jsou zobrazením naší vrozené DNA.

  *Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzorce ve vakuu, tím vytvoří magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty takzvaných Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr.

  Jsou to tunelová spojení mezi zcela odlišnými oblastmi ve vesmíru, jimiž může být informace přenesena mimo čas a prostor. DNA přitahuje tyto jednotky informací a předává je našemu vědomí.

  *Vše, co si myslíme, že víme o DNA, se mění. Na podporu naší původní hypotézy se objevily čtyři nové studie, které všechny hovoří o tom, že DNA a život, jak ho známe, jsou uspořádány univerzálním energetickým polem, které zřejmě disponuje vědomím.

  1. Běžné podmínky ve vesmíru způsobují samovolnou tvorbu šroubovic podobných DNA. [Viz jeden z našich minulých článků].
  2. Vychází najevo, že „odpadková DNA“ je stejně aktivní jako samotné geny – což zcela pohřbívá všechny mainstreamové modely toho, jak DNA funguje.
  3. Bakterie vypěstované ve vesmíru jsou o 300 % toxičtější než bakterie vypěstované v identickém prostředí na Zemi.
  4. Jednoduchý mořský organismus se samovolně vyvine poté, co je na něj posvíceno speciálním druhem světla.

  To jsou pouze nejnovější příspěvky do pozoruhodného penza informací a dat, která jsme shromažďovali od roku 2000, kdy jsme si poprvé uvědomili, že „předtím, než existovala DNA, musela tu být nějaká Vlna, která ji vytvořila.“


  *Elektrony vypadají jako částice, protože na „druhé“, hyperdimenzionální straně proudí jako vlny.

  *Tyto transformace mezi stádiem „částice“ a „vlny“ mohou být nasměrovány tak, aby fungovaly jako signály pro „zapnout“ a „vypnout“, jichž se využívá v digitálních počítačích.

  *Unikátním kvantově-mechanickým vlastnostem „mikroshluků“ rozumíme jen stěží. V rámci jednoho mikroshluku se zdá, že „VŠECHNY elektrony se vymaní z vlivu svých jednotlivých atomů a začnou obíhat kolem středu celého shluku – a už ne kolem jednotlivých jader svých atomů!“

  *Jak jsme již psali dříve, mikroshluky bortí teorie, které předkládá mainstreamová kvantová fyzika. Atomy nemohou být tvořeny elektrony obíhajícími okolo jádra. Místo toho, abychom „elektrony“ vnímali takto, považujeme je za něco, co reprezentuje plynutí hyperdimenzionální energie z „paralelní reality“, o níž jsme již mluvili. Zároveň je považujeme za to, co samotný atom – okamžik po okamžiku – VYTVÁŘÍ.

  https://www.matrix-2001.cz/clanek/prulomove-objevy-ruskych-vedcu-v-oblasti-dna-dna-a-kvantovy-pocitac-druha-cast-5-3543

  1. Hvězdičko, nemáte pravdu.
   Jan, kapitola první, verš první zní: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“

   A to je obrovský rozdíl – mezi slovem a Slovem na počátku.

   Malé poučení pro Vás z Vašeho textu:“….že „předtím, než existovala DNA, musela tu být nějaká Vlna, která ji vytvořila.“

   Už chápete?

   Pěkný den.

  2. Jan 1:6

   6 Εγέρθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος στάλθηκε ως εκπρόσωπος του Θεού:+ το όνομά του ήταν Ιωάννης.

   “6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.
   ->program nazvaný :Jan Křtitel
   ——————————
   JAN 1
   1 Vnitřního spojení jsem princip/podstata/ + jsem Zvukem tří -Svaté slovo/hlásím se Zvukem/+a Zvuk tří -Svaté slovo je univerzálním /společným/ Božím darem +a Hlas tří Svaté slovo je Hlasem Božím.
   *zvuk->vlnění= šíření kmitů prostorem->Otcova slova: “Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.”

   2 Já jsem vnitřního tónu rozsah/spřežení/ +společně/ruku v ruce/ s Darem Božím.

   3 Vše se zrodilo uvnitř bytí uprostřed Zvuku +a bez něj nezrodí se ani vnitřní ze sebe/vlastní/ bohatství.

   4 Uprostřed Zvuku je Žiwa =Syn= Duch Svatý=Soucit +a Živa je zář/=Jitřenka/,světlem Ducha/mysli/.

   5 A Zář světla/=zvuku/ uvnitř hmoty nástroj úplnosti Moudrosti/= sté ovce/ + a nevědomost/nejistota/nemá moc převládat proti ní.

   6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.

   7 Prázdný jsem přišel pro jistotu + s cílem podat svědectví související se světlem/září,zálivem/+proto,aby se každý duch /mysl/ mohl sám přesvědčit jeho prostřednictvím/->toho svědectví/.

   8 Nejsem tím světlem/září,klidem/+ale předem určen nebeským Otcem k dávání důkazu/svědectví/+ v úctě/respektem/ ke světlu/Jitřence,Synu= zraku Božímu/.

   9 Skryté /skutečné,pravdivé/ světlo/zář,záliv/+ které čistí ohněm/mečem rozumu/+uvnitř proti vám oddaný/věrný čistý,pravdivý/ má na sobě šaty osobnosti/mysli/+bylo určeno urychlit/zkrátit/ vnitřní cestu příchodu Vědomí.

   10 Prázdný/odpojen/ jsem pronikal/postupoval/ vědomím + a vědomě stal se uvnitř existence/bytí/zprostředkovatelem/médiem/+ale vědomí nepotkal.

   11 Stal se uvnitř jeho vlastním mu místem souzení/prokladem,mezerou/,ale podobné skrytému zvířecímu doupěti/jeskyni->podvědomí,nevědomí/pro jeho nepřijímání/nevnímání,nepřijetí/.

   12 Tak zvuk/způsob/ jeho přijímání/příjmu/+uvnitř odpojen ,dává moc stát se pláštěm nevlastním/falešným bohem,falešným egem/.12 Tak Zvuk jeho přijímání +uvnitř prázdnoty se stává napajedlem/spojením/ dětí Božích.

   13 A ony se zrodily,ne mimo rozdělení/krve=falešného ega/,ani mimo tělesné vůle,ani mimo člověka,ale ze Zvuku Božího.

   14 Zvuk třech Svaté slovo se stalo neprůhledné pro maso/pudy/a dům vnitřního života uprostřed nás,a dostávám zobrazení/obrazy,názor,pohled/ její slávy ním/přes něj/,sláva její podobná,jenž má,přemůže Mocného/Silného/samojediným Synem/Zrakem,”okem”Božím/ to je mu Otec jeho a já je úplný/kompletní/,za to všechno Pramen a Pravda na prvním místě.

   15 “Pěstování tónu milosrdenství/Soucitu mi dává důkaz/svědectví/,ano,jásá nad vším– je zpět/doma/kdekoliv/všude/ — říkám:« Že tam,kdo přichází zpátky,důl obdrží,bude opásán uvnitř mě bojem,vzhledem k tomu,že existoval přede mnou.”
   *Pěstování tónu/zvuku/ milosrdenství/Soucitu /=>Yoga-> Yo = “pěstovat”+Ga=”svatý”;svatý od svátost->stavba duhového mostu = spojení

   17 Protože spravedlnost byla dána prostřednictvím spojení +/ona/ Vesmírná Duše přinesla Zvuk Soucitu/požehnaní/+/ona/ Harmonie/vznešená Paní/Dáma/+stává se Živou/ Pravdou/ prostřednictvím tvé vnitřní mysli/ducha/ Milostí /zasvěcením,pomazáním/.

   19 A ona je důkaz pěstování zvuku/hudby/ Soucitu, kdy jste na správné cestě lokalizovali uvnitř/v nitru/svatyni/duchovní zasvěcení/ a spojení od osvětlení ,žrec prozíravý, kvůli tomu se uvnitř zeptá: «Jakýkoliv/který/ zvuk ty jsi ;» Kde to je,tady?->kdo je to tady,kdo jsem já?
   */ní*/ ->ta Ιερουσαλήμ Jerousalím
   Ye = “osvětlení”->světlo
   Rouse = “Růže”;”kropítko”
   Alim=”prozíravý,moudrý”

   *Lewy=”Spojený”->je ve spojení
   *Ioudios =”jsou na správné cestě”,”věřící->mají vír/spojení/”
   *Ιωάννη = “pěstování zvuku Soucitu/Milosrdenství”=>PROGRAM-> yoga->
   *Yoga->Yo= pěstování+Ga = svátosti/spojení/->spojení přes zvuk/vír/=>kmitočet

   20 A toto je vnitřní přiznání a ne jehněte pouzdro/plášť,hrob/,ale stejně smýšlející uvnitř : «Já nejsem kříženec dvou sil».

   25 Z tohoto důvodu si ho prověřovali a zeptali se : « Pak proč křtíš/barvíš na bílo/+pokud nejsi Pomazaným ani Okem Božím ani Vidoucím;»

   34 A já poznal/zjistil/ jsem to,a daruji/zanechávám/ důkaz/výpověď,testament,odkaz/ že zpět tón/znovu/ mám/je,jsem/ Gios od/ze/ Zvuku Boha/Ós->Áss/.
   *Gi= statečná;G=> “vstup do Jednoty Svatého Ducha”*Ós = “Divine” = boží,božský, svätý, , nadprirodzený; vnímať, rozpoznať, vidieť

   J 4:22. “Poráží vás automaticky hluboko zakořeněné názory a tradice,kterým nerozumíte,my v klidu pozorujeme/zkoumáme/ příčiny/a tím i důsledky/ těchto hluboce zakořeněných názorů a životních překážek/=zkušeností/,které jsme schopni v nitru spojovat světlem drahokamu;cílem ducha spasení je sjednocování v hlubinách nevědomí září drahokamu,neboli světlem Boha.”

   PS: Vlna/=Gal/ = Zvuk.

  3. Pravda je mnohem jednodušší a tady, Hvězdičko, je od Vás příliš /zbytečných/ slov.
   Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

  4. Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

   pravil ten který přesně toto stále dělá :))))

 2. Člověk je člověkem právě proto, že má v sobě jak energii dobra, tak energii zla. Obě jsou oddělené – jako dva systémy v jednom organismu – a svobodná vůle člověka je právě „přepínačem“ mezi nimi. Proto také odvěká bitva mezi silami dobra a silami zla není o to, zda a proč existuje zlo a dobro – bojuje se právě o svobodnou vůli člověka.Jedině skrze svoji svobodnou vůli člověk „obohatí“ jeden z těch dvou táborů.

  Takže kdo lidi přesvědčuje (jakkoli sofistikovaně) o tom, že svobodnou vůli nemají, nebo dokonce, že síly zla neexistují, je rafinovaným stoupencem sil zla.

  1. JK
   jste zastáncem konceptu dobro/zlo, jinak by jste nemohl být stoupencem církve, která toto přinesla a operuje tím.
   Otázka svobodné vůle je opravdu klíčová, ad ní se odvíjí vše ostatní. Uvědomoval jsem si to už před lety, a tehdy jsem na setkání s mistrem krija jógy, který přijel za svými žáky z Indie vznesl otázku na svobodnou vůli. Odpověděl tenkrát velmi nejednoznačně až vyhýbavě. Od té doby mě toto zajímalo a po nějaké době jsem se setkal s názory, že jako lidé s egem ji nemáme. Mému egu se to nejdříve vůbec nelíbilo, ale postupem času jak egoismy těla slábli a narůstalo poznání podpořené sledováním dění světa a mezilidských vztahů jsem přijal, že ji nemám. Od té doby uplynulo zase mnoho vody a nepřišlo nic, co by mělo váhu toto zvrátit, žádné důkazy, naopak přibývají ty podpůrné.
   Chápu a respektuju, že to mají lidé jinak, není ještě čas na masové rozšíření tohoto poznání.

   Dobro a zlo jsou relativní pojmy.
   Dokážete opravdu rozlišit vždy co je dobro a co zlo, a dokážete to posoudit nestranně?
   Preferoval jste třeba nějakým způsobem umístění svého potomka na školu vůči ostatním uchazečům? Je to dobro nebo zlo? A pro koho?
   Vidíte jako dobré aby se potomek dostal na tuto dobrou školu, tak jste schopen k tomu dopomoci třeba nabídkou účasti na opravě budovy školy, nebo sponzorským darem. Ale díky omezeným místům se tam nedostane někdo jiný, a pro něj je to špatné, a Vaší snahu vyhodnotí jako zlo.
   Velké záplavy v roce 2002 byly zlem pro postižené a dobrem pro firmy které získaly na opravách práci, zároveň to roztočilo ekonomiku a postižení díky pojistce, nebo charitě nakonec mají v mnoha případech domy v lepším stavu než před katastrofou.
   Kdyby za Vámi přišli za války gestapáci, kteří by se domáhali prozrazení úkryt třeba partyzánů o kterém by věděli, že ho znáte, a pokud ho neprozradíte vystřílí celou rodinu, co by jste udělal? Jak by se dobro ve Vás mohlo projevit? Dokázal by jste obětovat čtyři členy rodiny za deset partyzánů? Lidé v mnoha případech nerozhodují mezi objektivním dobrem a zlem, ale mezi subjektivním, vnímaném skrze ego. Objektivně to lze vidět a rozhodovat až když ego nedominuje, a kdy již vím, že tento svět není skutečností a nejde v něm o život. Jen tehdy mohu obětovat sebe a rodinu místo deseti jiných. A protože se obětuje pouze uměle stvořená hmota, tak je jedno, jestli bude zabito 4 nebo 10 těl, ale to samotné rozhodnutí obětovat své tělo a blízkých je to, co se počítá, to je pro duši hodnotou a krokem vpřed. A toto dokáže udělat až člověk v konečném stádiu vývoje, až když dosáhne stavu kristovství. Do té doby v něm není síly která by překonala pud strachu a sebezáchovy které jsou pevně zakotveny v DNA těla. Při dožití se do kristovství toto již DNA neobsahuje, a naopak je tam nastaveno to beránkovsky pokorné přijetí osudu. Ježíš nám tuto pokoru k Otcově vůli předvedl, toto je pravá výra v Boha, jeho všemohoucnost a moudrost.

  2. Ještě k té svobodné vůli, i v Bibli je schované, jak to s ní je.
   Lk 16,19-31 závěr:
   ” Boháč řekl: “Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.” Abrahám odpověděl: “Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!” On však odporoval: “Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.” Odpověděl mu: “Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.”

   Proč by ti bratři neuposlechli, když by přišel někdo z mrtvých a podal jim svědectví z druhé strany, jak trpí jejich bratr, který žil jako oni žijí? Pokud mají svobodnou vůli, tak proč by za přispění takto pádných informací nezměnili své chování? Proč by se neměli dát přesvědčit?
   Je jediná odpověď, protože ji nemají, těla jednou podle programu v DNA.

  3. Milenium a jeho čirá spekulace. Nestalo se to, ale Milenium spekuluje :

   „Proč by ti bratři neuposlechli, když by přišel někdo z mrtvých a podal jim svědectví z druhé strany, jak trpí jejich bratr, který žil jako oni žijí? Pokud mají svobodnou vůli, tak proč by za přispění takto pádných informací nezměnili své chování? Proč by se neměli dát přesvědčit?
   Je jediná odpověď, protože ji nemají, těla jednou podle programu v DNA.“

   Jak to víte?

  4. Milenie,

   nevěřte tomu, že čím více slov se z vás vysype, tím více máte pravdy. A naopak věřte tomu, že já nemám tolik času na blbosti, jako vy. Takže jen bodově:

   …Dokážete opravdu rozlišit vždy co je dobro a co zlo, a dokážete to posoudit nestranně?..
   Zvířata a mentálně pokřivení lidé to samozřejmě nedovedou.
   Moudří lidé se však řídí pravidlem:
   Co změnit nemůžeš, to v klidu přijmi. A co můžeš zlepšit, zlepši (máš k tomu svobodnou vůli).

   …Proč by se neměli dát přesvědčit? Je jediná odpověď, protože ji (svobodnou vůli) nemají, těla jednou podle programu v DNA…
   To je sice jediná odpověď – ovšem fanatika s pokřivenou myslí.

   Skutečnost je taková, že:
   Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se PŘESVĚDČIT…
   Stejně jako jste si vy – ze svobodné vůle – vypěstoval víru, že nikdo nemá svobodnou vůli a i kdyby k vám nyní mluvil Ježíš Kristus, nedal byste se PŘESVĚDČIT, že je to pitomost.
   Navíc z vaší svobodné vůle – vždyť vás nikdo ničím neohrožuje.

  5. JK
   „…Proč by se neměli dát přesvědčit? Je jediná odpověď, protože ji (svobodnou vůli) nemají, těla jednou podle programu v DNA…
   To je sice jediná odpověď – ovšem fanatika s pokřivenou myslí.Skutečnost je taková, že:
   Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se PŘESVĚDČIT…“

   Rád si přečtu odpověď jasně myslícího JK, protože jeho věta „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se PŘESVĚDČIT…“ je pouhým konstatováním stavu, nikoli jeho vysvětlením.

  6. Venda
   „Milenium a jeho čirá spekulace. Nestalo se to, ale Milenium spekuluje :
   “Proč by ti bratři neuposlechli, když by přišel někdo z mrtvých a podal jim svědectví z druhé strany, jak trpí jejich bratr, který žil jako oni žijí? Pokud mají svobodnou vůli, tak proč by za přispění takto pádných informací nezměnili své chování? Proč by se neměli dát přesvědčit?
   Je jediná odpověď, protože ji nemají, těla jednou podle programu v DNA.”
   Jak to víte?“

   Čirá spekulace píšete, může být. Co Vám brání napsat své rozumné vysvětlení té věci?

   Co se jako nestalo, to co Bible popisuje tímto odstavcem?
   A co jak vím? Jak vím to jediné vysvětlení? protože mi jiné nenapadá, nemám v paměti a ani DNA jinou informaci která by mi k tomuto přišla do mysli.
   Rád si přečtu vysvětlení od ostatních, protože já sem píšu z důvodu předkládání mých informací za účelem je moci modifikovat pokud dostanu od ostatních pro mé vnímání pádné protiargumenty.

  7. JK
   „Zvířata a mentálně pokřivení lidé to samozřejmě nedovedou.
   Moudří lidé se však řídí pravidlem:
   Co změnit nemůžeš, to v klidu přijmi. A co můžeš zlepšit, zlepši (máš k tomu svobodnou vůli).“

   Odpověděl jste Šalamounsky, tak, že jste se osobní odpovědi vyhnul. No na to máte právo.
   Zajímalo by mě mechanismus, jak moudrý zjistí, co změnit nemůže, a co ano. To jsme zase v podstatě u mých prvních dotazů, a Vy můžete zase odpovědět nekonkrétně, třeba,že moudrý to prostě dokáže.
   Omlouvám se předem, že mohu věnovat více času duchovním poznáním nežli Vy, a že Vás svými dotazy zdržuji. I když si to nemyslíte, tak mě i Vaše příspěvky obohacují, i když jinak, než by si JK přál, to ale nic nemění na hodnotnosti toho obohacení.

  8. Milenie

   …Rád si přečtu odpověď jasně myslícího JK, protože jeho věta „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se PŘESVĚDČIT…“ je pouhým konstatováním stavu, nikoli jeho vysvětlením.

   To není moje věta, je to věta z Bible a přitáhl jste ji sem vy – já jsem ji použil právě jako ukázku, jak si odporujete – a vy to vaším přídavkem ještě potuplujete.

   “Zvířata a mentálně pokřivení lidé to samozřejmě nedovedou.
   Moudří lidé se však řídí pravidlem:
   Co změnit nemůžeš, to v klidu přijmi. A co můžeš zlepšit, zlepši (máš k tomu svobodnou vůli).”
   Odpověděl jste Šalamounsky, tak, že jste se osobní odpovědi vyhnul…
   Ničemu jsem se nevyhnul – to byla moje osobní a jasná odpověď.

   Zajímalo by mě mechanismus, jak moudrý zjistí, co změnit nemůže, a co ano…

   Takže vy vůbec nevíte, co je moudrost (proto vůbec nevíte, jak s ní zacházet), ale máte pytle slov a „argumentů“ k hlásání vaší filosofie.
   Milenie, nerad to říkám, ovšem tak se chovají jen opravdoví blbci (kteří však nepochopí, že jsou blbci).
   A než se to změní, nemáte žádnou možnost pochopit „mechanismus, jak moudrý zjistí, co změnit nemůže, a co ano…“

  9. JK
   děkuji, vím už, jak se věci u JK mají.
   Satan je mocný oponent, dělá co může, a prozrazuje se pliváním ohnivých slin a nadáváním.
   Nebudu ho dále dráždit, pokračování a eskalace by mohla přivodit poškození těla, ale možná to tak má být, pokud to máte v DNA.

  10. JK
   15.11.2018 (14:04)
   Takže vy vůbec nevíte, co je moudrost (proto vůbec nevíte, jak s ní zacházet),

   Pár moudrých jsem potkal, ale žádný se neprojevoval jako vy. Nikdo z nich druhé neměl potřebu ponižovat a nadávat.

  11. pro AuM

   Pár moudrých jsem potkal, ale žádný se neprojevoval jako vy. Nikdo z nich druhé neměl potřebu ponižovat a nadávat…

   Podle vás moudří neznají slovo blbec a nesmějí ho v krajním případě používat?
   U mne nebyly motivem negativní emoce, nýbrž snaha, ať se Milenium vzpamatuje.
   Bohužel se to ukázalo jako marnost, protože reagoval jen dalším nesmyslem, kterým navíc sám sobě protiřečí.
   … eskalace by mohla přivodit poškození těla, ale možná to tak má být, pokud to máte v DNA…

   Jak může pochybovat, když tvrdí, že vše je naprogramované, navíc nikdo za nic nemůže a zločinci jsou rovni světcům?
   Čili i to, co jsem napsal, bylo správně, stejně jako fakt, že podle jeho vlastních slov nezná mechanismus „jak moudrý zjistí, co změnit nemůže, a co ano“ – a v této nevědomosti, zakódované v jeho DNA, musí podle jeho filosofie i zemřít…
   (A kolik pravdy může být ve filosofii, vytvořené s absencí moudrosti?)

   Pak je tady druhá možnost: že mám pravdu já, on by se měl vzpamatovat a s těmi urputnými nesmysly přestat.

  12. Pro JK

   Moudří znají přirozeně všechna slova, ale protože jsou moudří, tak pro ně neexistuje možnost aby použili nadávku a ponižování druhého. Posloucháním nadávek se nikdo neprobudí, to moudrý dobře ví. A víte proč, protože když chci aby druhý mohl pochopit a přijmout co mu říkám, tak se mu u toho nesmí spustit nepříjemné pocity, nesmí mít pocit, že je na něj útočeno.
   Nadávání druhým je výrazem zoufalství a zloby a předchází to násilnému chování.
   Neumíte si se sebou poradit, tak to letí touto formou ven.

  13. Milenuim

   To vaše DNA, je strašná ptákovina, upněte se na něco jiného užitečného. Opravdu, nemá to v sobě napsanou budoucnost člověka! Když sníte něco radioaktivního, trochu polonia a do pár dní je po vás, prostě se vám to DNA rozpadne.

  14. Matrixi,
   “ Opravdu, nemá to v sobě napsanou budoucnost člověka! Když sníte něco radioaktivního, trochu polonia a do pár dní je po vás, prostě se vám to DNA rozpadne.“

   Přirozeně, při smrti těla program došel do konce, tělo se rozpadne a vrátí se k prvkům planety. Duše se odpoutá, a čeká jí další tělo s dalším programem.
   Nemůže být v DNA budoucnost těla po jeho likvidaci

  15. JK
   Z Vašeho příspěvku
   „… eskalace by mohla přivodit poškození těla, ale možná to tak má být, pokud to máte v DNA…
   Jak může pochybovat, když tvrdí, že vše je naprogramované, navíc nikdo za nic nemůže a zločinci jsou rovni světcům?“

   Pochyby tam nejsou, já přirozeně nevidím do vašeho DNA, ale znám mechanizmy, tak vím, že takovéto akce přinášejí dané reakce. A tedy vím co může být, ale nemohu vědět, že k tomu v tomto případě i přijde.

   Padouch i světec jsou herci a jejich role. Realita obou je však vyvíjející se duše, a ty jsou si rovné, liší se pouze stupněm vývoje, tedy mírou zkušeností. Milenium žije pouze trochu jinou realitou než Vy, to je celé.

  16. Milenie,

   …A tedy vím co může být, ale nemohu vědět, že k tomu v tomto případě i přijde…
   Tak o tom v tomto případě nemluvte. A vždy mluvte jen o tom, co znáte a na co máte důkazy.

   Padouch i světec jsou herci a jejich role…
   Což znamená, že i sám sebe označujete za herce. Jenže herec plný protimluvů, s absencí moudrosti, mi nemá co říci. Obrazně řečeno, v takovém případě mne zajímá autor a režisér.

   Realita obou je však vyvíjející se duše, a ty jsou si rovné, liší se pouze stupněm vývoje, tedy mírou zkušeností.
   Duše se liší především schopnostmi – takže aktuálně skoro vším.
   Duše jsou si obecně rovny pouze v tom, že jejich zárodky v sobě mají ducha z Boha – ale co z nich vyroste, to je silně individuální.

   Milenium žije pouze trochu jinou realitou než Vy…
   To není trochu jiná realita. To je filosofie umrtvující svobodnou vůli člověka, filosofie podporující zločince a filosofie s absencí moudrosti. Sladký jed z pekla.

  17. Realita obou je však vyvíjející se duše, a ty jsou si rovné, liší se pouze stupněm vývoje, tedy mírou zkušeností.

   Milénium, ale rovné si nejsou, když mají jiné zkušenosti. Satan on má rád tyhle zamotaninky, dívá se na to, jak si nad tím lidé láme hlavu.

 3. ad.Venda 14.11.2018 (13:10)
  Pravda je mnohem jednodušší a tady, Hvězdičko, je od Vás příliš /zbytečných/ slov.
  Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

  ——————————————
  Proč si informace ověřovat v Písmech?
  Abych zbytečně nenaletěla podvodníkům,“duchovním“,“guruům“ jako jsi ty,co používají
  květnatá slova k šíření lží a k zamaskování svého zla,které je i tak zjevné víc než dost.

  Tvrdíš,že slovo je v tobě.Že jej není „slyšet“,jen zášť a aroganci.

 4. Když to tady tak čtu, došlo mi, oč zde jde.
  Web je o hledání světla, tedy pravdy. Každý zde má nějakou představu o pravdě, a protože si je vědom, že to nemusí být ta správná pravda, tak ji sem skrze články či příspěvky dává do placu k posouzení. Pokud se dočká kladného přijetí a souhlasných reakcí je spokojen, jeho pravdu podporují i jiní. To dává pocit klidu, že jdu správnou cestou, nebo, že jsem objevil v té záplavě i protichůdných informací ty správné. Ale ten klid a výru v přijatou představu naopak nabourávají nesouhlasné reakce. Ty se nám přirozeně nelíbí, protože se snaží rozkopat nám naše bábovičky. A podle síly egoismu těla vypadají dané reakce na ty nesouhlasy, a přirozeně i ty reakce samotné. Protože i reagující je článkem, či příspěvkem postaven do role toho, kdo to srovnává se svou představou. A budou tu i tací, kteří sem píší z jiného důvodu. Jejich ego je silnější než těch výše popsaných, a proto o své pravdě ani nějak nepochybují a prostě ji prezentují jako jasnou pravdu, a je to pro ně způsob sebe prezentace. Pokud je přijetí jejich slov kladné roste v autorovi pocit důležitosti a pýchy, ego se tetelí. V opačném případě se ego cítí ohrožováno a tak musí jít do protiútoku a dát protivníkovi za vyučenou, aby se příště už nepletl do záležitostí skrze které ego tak krásně roste. Dokázat to zde číst nezaujatě a s nadhledem je velmi poučné, i zábavné. A pokud je člověk otevřený, může se zde i ledacos dozvědět.

  1. Milenium, gratuluji! Vystihl jste to perfektně! A to vôbec nemyslím ironicky…

  2. ad. Milenium 14.11.2018 (15:30)
   …. ten klid a výru ….
   Bingo. O to jde. i Vaše víra může býti výrou a houkat…?
   Pak je lépe se uzavřít, takovým pravdám, nepravdám….

  3. „Když jsem mu řekl, že za pravdu o Bohu položím i život, tak ho to očividně zarazilo.“

   Jen klid, matko, Milénium je za tu výru /houkání/ ochotno položit i život!
   Takže tu bude houkat až do konce života.

  4. Někdo je schopen položit život za císaře pána (Švejk) a někdo za 5D. Oba jste komici.

 5. Diskuze přestává odpovídat „gnosis“, přechází do žabomyších konfliktů, rádoby duchovních poznámeček.
  – Škoda, kdysi měla určitou úroveň.
  Neberte si příklad z parlamentu.
  Veselé Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.

  1. kolemjdoucí2

   Jsou tři základní možnosti jak se lze zachovat:
   1. zapojit se a svými kvalitami pozvednout úroveň
   2. nečíst
   3. zkritizovat to zde, a tím mít pocit, že jsem lepší než Ti co se zde zapojují

 6. MATOUŠ 10:37-39
  37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
  38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
  39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

  37 Αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για πατέρα ή μητέρα παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου· και αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για γιο ή κόρη παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου.+ 38 Και όποιος δεν δέχεται το ξύλο του βασανισμού του και δεν ακολουθεί πίσω μου δεν είναι άξιός μου.+ 39 Αυτός που βρίσκει την ψυχή του θα τη χάσει, και αυτός που χάνει την ψυχή του για χάρη μου θα τη βρει.+

  překlad:
  *37 Kdo se sám cítí být víc než láska uvnitř Otce Matky dřív,nežli projde mnou/zkušeností mou/,není schopen mi porozumět, a kdo sám se cítí být víc než láska duše k moudrosti/vědění/ dřív,než projde mnou,není schopen pochopit mě.

  *38. A kdokoliv nepřijme prubířský kámen/pilíř,strom/ můj a neslyší uvnitř můj hlas,není mne hoden.

  *nepřijme->neakceptuje,nebere na vědomí
  *prubířský kámen-> obtížná zkouška rozhodující o skutečných kvalitách dané osoby;měřítko znalostí či schopností;
  *ověřením->přes vlastní zkušenost a v průběhu jejím zkoumáním,prověřováním,studováním

  *39 Sám kdo objeví krev života,vítězství neobelstí,a sám kdo ztratí ducha jeho uvnitř,milosrdenství ke mně mu vzkříšení přinese.

  *krev života->sexualita
  *ztratit ducha krve života->ztratit sexuální mysl podvědomí přes spásnou sexuální askezi
  *milosrdenství k sexualitě porozuměním bez odsuzování mu znovuzrození,tedy změnu myšlení,přinese

  ———–
  Izajáš
  Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných
  a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
  „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv;otevírám duchovní život,abych našel někoho,
  kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.
  Kdo je se Mnou?“

  Ezechiel
  Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej
  na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

 7. Do třetice si nemohu odpustit citát z knihy „Princip stínu“:

  „Když má být ego rozpuštěno, hrozí, že na opačném pólu bude expandovat a slavit trapné triumfy. A tak se nadhodnocená ega stala obchodní značkou spirituální scény. Někteří – a není jich málo – se považují za něco lepšího a chovají se patřičně arogantně a elitářsky.“

  1. Taky jeden, z Eckhart Tolle – Nová země

   „Ego není ničím jiným než ztotožňováním se s formami, především těmi myšlenkovými. Kdyby existoval ďábel, má jen relativní existenci, ne absolutní, zněla by jeho definice asi takto: plné ztotožnění se sférou forem s fyzickými, myšlenkovými i emočními formami. Ve výsledku to znamená, že si člověk vůbec neuvědomuje své propojení s celkem, vnitřní jednotu se všemi „ostatními“, ani se Zdrojem. Taková zapomnětlivost je skutečně prvotní hřích, jenž dává prostor utrpení a iluzi. Jaký svět budete vytvářet, když podlehnete iluzi naprosté oddělenosti, která bude ovládat a řídit veškeré vaše myšlenky a činy? Odpověď na tuto otázku naleznete snadno pozorujte, jak se k sobě lidé chovají, přečtěte si nějakou knihu o historii nebo se podívejte na televizní zpravodajství.“

  2. Milenium,
   my se rozcházíme celou dobu v jedné zásadní věci:
   Já tvrdím, že: svět je rozložen do polarit – dobro a zlo. Bůh (Jednota) stojí nad tím vším (mimo tuto polaritu)
   Milenium tvrdí: polarita je tento svět, satan (zlo) vs. Bůh (dobro) Takové (křesťanské) vidění světa já naprosto odmítám a nic mě nepřesvědčuje o tom, že by svět takto fungoval. (Ani Eckhard Tolle.)

   V tom se nemůžeme po celou dobu shodnout. Nechť si každý vybere, co považuje za správné.

  3. …Kdyby existoval ďábel, má jen relativní existenci, ne absolutní…
   Satan je reálná bytost (cílevědomá energie), stejně jako Kristus

   … definice (ega) asi takto: plné ztotožnění se sférou forem s fyzickými, myšlenkovými i emočními formami…
   Právě proto se sem každý člověk narodí – a učí se to, co se jinde naučit nemůže.

   …Ve výsledku to znamená, že si člověk vůbec neuvědomuje své propojení s celkem, vnitřní jednotu se všemi “ostatními”, ani se Zdrojem…
   To je záměr Boha, aby měl člověk autentický pocit, že začíná „od nuly“ a že následné znovunalezení Boha v sobě je jeho osobní zásluhou (protože co je zadarmo, to je bezcenné)…

   Jaký svět budete vytvářet, když podlehnete iluzi naprosté oddělenosti, která bude ovládat a řídit veškeré vaše myšlenky a činy?..
   Ego (nikoli oddělenost) bude – ze svobodné vůle – vytvářet vlastní svět vlastními myšlenkami, které zhmotní jeho vlastní realitu. Že jsou to iluze (podobně, jako to, co zde leckteří předvádějí), to ego pochopí teprve tehdy, až se spojí s duchem z Boha.

   Ego je pro Boha unikátní materiál. Je totiž původem ze Satana, který není součástí trojjedinného Boha, takže ten si může stvořit cokoli – kromě ega. Proto také Satan vytváří všemožné aktivity, aby v každém člověku zabránil „částečce z něho“ vystoupat k Bohu.

   A kdo si myslí, že své ego musí utlumovat tak, až nakonec zmizí, myslí špatně. Utlumováním se mění intenzita, nikoli kvalita ega. Ego je nezničitelné a když bude utlumované ego zbaveno umělých zábran, objeví se opět naprosto stejné.
   Zatímco s duchem z Boha se může spojit – a být tak Božím synem/dcerou – pouze zušlechtěné ego.

   Stručně a jasně: Milujte svá ega a dodávejte jim potravu hodnou Božích dětí.

  4. Lojzo,
   je dobré, že jste sem přednesl tuto Vaší představu, protože se můžete dozvědět, jak to skutečně
   Milenium vidí.
   Milenium se mnohokrát distancoval od církevních konceptů a představ.
   Pro něj není Bůh=dobro a satan=zlo, a nevnímá ani Satana a Boha jako nějaké proti polarity.
   A dokonce jsem několikrát zde psal, že satan je energie která nejde proti Bohu, ale slouží mu. Udržuje duše v tělech v egoistickém a od celku odděleném stavu, což je Boží záměr a jeho vůle. Přesněji řečeno doposud byla, protože se nacházíme ve zlomové době, kdy je v plánu Boha část duší nechat projít do nových podmínek. E. Tolle popisuje, že u některých lidí dochází k proměně vědomí do nového stavu.
   Z tohoto tedy vyplívá:
   Bůh je nepolarizovaný, je jednotou a současně vytvořil polaritu. Bez ní by se nedal stvořit tento vesmír a naše realita. Satan je stejně jako hmota prostředek a je stvořen ale zároveň tvořen Bohem. Bůh vše stvořil ze sebe, nic vně něj není.

  5. …Bůh je nepolarizovaný, je jednotou a současně vytvořil polaritu…
   V jedné půlce věty popírat půlku druhou (a pak ještě jednou), to už vyžaduje notně notnou dávku slepé víry.

   Je naprosto jasné, že když Bůh vytvořil polaritu, nemůže být nepolarizovaný (kde by ta polarita byla, když zároveň „Bůh vše stvořil ze sebe, nic vně něj není“? A taky je jasné, že jednota nemůže (ani s kouzelnou hůlkou) vytvořit polaritu, protože v jednotě není nic, co by se dalo polarizovat.

   Jak to tedy ve skutečnosti je?

   Trojjediný Bůh má tři „organismy“ (proto je trojjediný): Bůh Otec, Bůh Syn a Duch Svatý (Matka). Každý „organismus“ má specifickou roli a Satan není součástí této trojjedinosti – podobně, jako třeba střeva nejsou součástí srdce v člověku. A podobně, jako je člověk se všemi svými organismy v jednotě, tak i Bůh je se svou tvorbou v jednotě (což dohromady znamená dvanáct různých úrovní).

   Ovšem člověk, který kráčí k „organismu“ Satan (kde jsou pekla), nekráčí k „organismu“ Bůh Syn (kde jsou nebe).
   A kam kráčí, k tomu má každý člověk svobodnou vůli (pokud není v osidlech slepé víry).

  6. JK,
   zjevně si nerozumíme, možná každý vnímá jinak slovo polarita-nepolarizovaný.
   Lojzovi jsem se snažil popsat svou představu, že Bůh není jen dobro, že není polarizován do jedné z protikladných poloh, ale, že obsahuje oboje, že je celek a jednota.
   Což je i logické, když neexistuje nic vně něj.

 8. Dilema: Kdo hodil květiny na Národní do koše? Ego nebo vyšší princip mravní?

  1. Co je to „vyšší princip mravní“? kde se vzal? až nalezením odpovědi lze přistoupit k dumání nad Vaším dilematem.

  1. Takže to nevíte.
   Bůh stvořil vše, tedy i egoismus a satana. Toto znamená pocit oddělenosti a díky tomu může existovat porovnávání něčeho vůči něčemu dalšímu.
   Co mě donutí jít a vyhodit květiny do koše? Zlost a vztek na ty co je položili. Proč? Protože je samé, nebo jejich činy, či oboje vnímám jako něco špatného, třeba projev drzosti. Proč to takto vnímám ? protože jsem nabyl pocit, že já bych se takto nechoval, že jsem lepší. Tím pádem hodnotím ty druhé jako horší a špatné a navíc mě mé ego nutí to dát najevo tím, že půjdu a vyhodím květiny, do koše. Co jsem udělal? Zmařil jsem hodnotu a něčí dar. Tím jsem se stal stejným jako jsou ti na jež jsem svým činem demonstrativně reagoval. Nelibí se mi egoistické chování politiků a dám to najevo egoistickým činem. To je typicky lidské chování, tedy chování duchovně nevyzrálého a nemoudrého člověka.

  2. Milénium vy jste si na to teď prakticky odpověděl.

   Bůh stvořil satana, zlo ani egoismus ne. Zlo je záhada Vesmíru a neví se kde se vzalo! Satan chtěl být rovný Bohu, satan je nejinteligentnější stvořená bytost, anděl a chtěl ukázat, že umí vládnout na Zemi. Tím jak se pořád vzdaluje Bohu se víc a víc zatvrzuje a zlo stoupá. Budete souhlasit? Lidé nemají v sobě čistě Boha, ale i něco satanského, to je to chování nevyzrálého nemoudrého člověka egoismus od satana a zlo taktéž, které přisuzujete i Bohu.

  3. Připusťme, že dotčení politici nejednají správně.
   Co by udělal Ježíš, šel by sebrat a vyhodit květinové dary?
   Co dělal a co říkal, když ho vládnoucí té doby vyslýchali, a když ho vojáci křižovali? Říkal, jste zlo, děláte špatnost, můj otec na nebesích se vám pomstí, všechno si odpykáte?
   Při výsleších se nikterak neobhajoval a neprotivil, a při křižování pravil „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

   Matrixi, zkusme se prostě smířit s tím, že máme rozdílné představy. To je projev tolerance a moudrosti.

  4. To už tady bylo. To bude asi tím, že Ježíš měl 5D vztek – např. když bořil stánky v chrámu, tak se vůbec při tom nerozčílil.

 9. Ano, byla to od něj pouhá demonstrace bez prožívání zlosti. Kdo něco takového se svým tělem neprožil, nebude zřejmě schopen si ani představit, že to je vůbec možné.
  5D reakce tohoto tipu se od té člověka spadajícího do 3D liší jen tím, co se skrývá a doprovází čin. Lze dát políček z lásky a nebo ze vzteku. To je obrovský rozdíl, a rozdílná bude i následná reakce protistrany.

  Jsem si jistý, že anonymem jsou nezřídka lidé, kteří se jindy podepisují, není těžké uhádnout kdo je za tímto. Není to nějaké zlo jen si potřebují nějak pomoci od tlačení ega. To už neví jak lépe prosadit svou víru a názor, tak dostalo nápad jak udělat, že ten názor jako zastávají i další.

  1. Políček z lásky je 5D políček,
   políček ze vzteku je 3D políček?

   Jak že to psal ten Dahlke? „Trapné triumfy?“ Tenhle obrat musel vymyslet snad jenom kvůli Vám, Milenium. Ten sedí na všechny Vaše příspěvky.

  2. Já tomu rozdílu naprosto rozumím.

   Lojzo, jen si ulevte Milenia se to počítám ani trochu nedotkne.
   Když jste stále u tohoto pána, je vám známo, že Dahlke praktikuje půsty, včetně biblického trvajícího 40 dní? K obědu si kolikrát dává jen hrst semínek a ořechů. Nejí vůbec maso, ani mléčné produkty, nekouří ani nepije alkohol. Jak jste na tom v tomto ohledu, souhlasíte s takovým přístupem, a vezmete si ho za své stejně jako myšlenky z jeho knih? Nebo budete jen takový polovičatý, co se vám hodí a líbí. A jsme opět u egoismu. :o)

  3. Pan Dahlke se konkrétně v této knize přiznává, že má a celý život měl se „žraním“ problémy. Proto vyzkoušel na sobě všechny možné i nemožné diety a napsal o tom nespočet knih.

   A neznamená to, že pokud se mi líbí jeho myšlenky, že u toho musím zobat proso:-))

  4. „Pan Dahlke se konkrétně v této knize přiznává, že má a celý život měl se “žraním” problémy.“
   Tak tu máme i jeho egoismus, a ještě k tomu fanatizmus.
   Pro vysvětlení, když žeru a vadí mi to, je to projev egoismu stejně, jako když mi vadí něco na druhém. A vyřešit žraní opakem, a dost krutým asketizmem v jídle je fanatismus. Proč nejíst rozumě a s mírou, to není nic pro mě, já nejsem jako ostatní, já jsem lepší a všem to dokážu. Rozumím mu, protože jsem tímto také prošel, ale nedošel jsem až k těm úplným krajnostem. Nikdy jsem nedržel dlouhý půst, a jako hlavní jídlo jsem nejedl jen hrst semínek a oříšků.
   A protože jsem si prošel teoreticky a i prakticky různé možné stravovací způsoby tak vím, že proso určitě nezobe. Když si dá semínka, tak to bude sezam, mák, slunečnice, lněné semínko a k tomu nějaké ty ořechy. Proso, je klas traviny, který obsahuje zrna zvané jáhly. Je to tedy příbuzné pšenici a žitu, a to se nejí syrové, tedy pokud nejste pták. Tak jste se Lojzo zase něco dozvěděl. :o)

  5. Akorát proč řešíte čím se kdo nacpe a ještě o tom někdo píše knihy? To je každého věc, čím si zničí zdraví. K Bohu to nikoho nepřiblíží ani nevzdálí.

 10. Doplnění z jedné diskuze z jiného webu:
  Svatopluk Mára
  a na téma: „Po odchodu z tohoto světa…“ existuje Zákon tíže, který vyjadřuje, že každá duše vystoupá tam, kam patří podle „své zátěže“, čili kam patří svým, během života vytvořeným mementem, t.j. nasbíranými zkušenostmi a reakcemi na ně, neboli svojí „výslednou vibrací“, která ji přivede do prostředíi se stejnou vibrací, kde zakotví. Možná je to tak nějak… :-) nezbývá mi, mému mozku než věřit, intuice je na tom lépe a přijmout, že například náhoda neexistuje jí nedělá problém, rozhodně z toho mám nesrovnatelně lepší pocit, než z náhody existující. Zvláště když rozšiřující se pensum vědomostí mi říká, že pokud snad neplatí, že „vše je dáno do nejmenších detailů…“ čili žádná náhoda… a tedy svobodná vůle = 0, pak poněkud mírnější verze říká, že jsme natolik „shora inspirováni“ možnostmi volby – předvýběr na míru potřeb vývoje toho dotyčného – , že to vyjde nastejno. Jen navíc vzniká iluze jakési svobodné volby.., mezi možnostmi, které jsme si „sami připravili“ svojí předchozí (svobodnou) volbou… :-) A řešení? přijímat BEZ ODPORU, co přichází a vyrovnat se s tím co možná čestně, i za cenu okamžité ztráty, která se v dobro obrátí v podobě příznivější nabídky dalších předvolených možností… Jinak a naplno řečeno, jsme nástrojem k manifestaci Boží vůle na Zemi, vše ostatní je iluze. Na příklad naše existence jako osobnosti… nižší já. atd, Nic netvrdím, třeba jsem to špatně pochopil, ale pro mne to má logiku, proto to píšu. Snad smím ještě napsat, že mi to funguje.

  Zpočátku je popsán zákon karmy-modernějším jazykem. Líbí se mi.

  A přechod do 5D – viz. tady:https://www.psychologiechaosu.cz/kvantove-vedomi/ocekavany-presun-pate-dimenze/

  Pan Milenium stále je někam „spadající“, ale pro něj /a některé další/ je dobré, že ví vše a jeho ego se tu bude držet jako to přisáté klíště. Ale i tak se může a nakonec, jsem tomu rád. Zrovna jako třeba i provozovatel stránek. Proč ne?
  Pěkný den všem.
  Vrobel

  1. Aoisi, už je to tady zas. Před rokem 2012 byl v módě přechod, všude Transformace vědomí pro vyvolené. A v roce 2012 nic. Poučení z toho bylo neslibovat nic konkrétně. Když se budeme snažit, do 5D někdy vyvolení nakouknou a pak zase zpět do reality 5D.

  2. Potíž je v tom, že neznámý autor, jehož skvělé „myšlenky“ se nesmí kopírovat a má na ně autorská práva, nemá ani elementární znalosti středoškolské fyziky. Plete si totiž mj. pojem dimenze a frekvence. (Zvyšováním frekvence se dostanu do dimenze 5D.) Takže je to ezoblábol, jako vždy.

  3. Zkuste být Pardale pozornější, děláte v příspěvcích dost chyb.
   5 a 3 jsou sice na pohled podobné číslovky, ale …
   Transformace vědomí probíhá, a 2012 byl zlomový rok. Není vhodné dělat obecné závěry na podkladě osobních pocitů. Že na sobě nic nepozoruji neznamená, že se nic neděje u někoho dalšího.
   Například pro mě byl rok 2013 velmi zásadní.

  4. Lojzo, tady se neřeší podstata věci, jak píšete dimenze a frekvence se nerozlišuje, prostě bláboly 5D. Řeší se to , že Pardal se naštval a dovolil si napsat něco s překlepy. Takže to Anomymovi opravím a snad se dozvím, jak mu ta Transformace pomohla v roce 2013.
   „Aloisi, už je to tady zas. Před rokem 2012 byl v módě přechod, všude Transformace vědomí pro vyvolené. A v roce 2012 nic. Poučení z toho bylo neslibovat nic konkrétně. Když se budeme snažit, do 5D někdy vyvolení nakouknou a pak zase zpět do reality 3D.“

  5. Pardalovi
   Právě od roku 2013 vnímám sebe a svět dost odlišně než do té doby. V tento rok jsem byl přiveden ke spiritualismu, ke kterému jsem měl už nějakou dobu nakročeno, ale chyběl výrazný a zlomový impuls, a ten se právě tenkrát objevil. Přestal jsem se bát smrti a budoucnosti obocně a když to zkrátím, tak se mi převrátil žebříček hodnot a uhladili se mezilidské vztahy.

  6. Ano, karma působí od té doby obocně rychleji:-))

 11. Aloisi, děkuju za to vyjádření Svatopluka Máry. Ten pán se jeví jako moudrý člověk, na jeho příspěvky jsem už před časem někde také narazil.
  Píše krásně o náhodě, svobodné volbě, a přijímání bez odporu, celé to mohu podepsat. Mě to také dává logiku, a také mi to funguje.

 12. Mooji:
  Opravdové já je neměnné pozadí, podkládající měnící se svět jevů. Je to jen neosobní Vědomí, neměnné a blažené. V zakusitelném stavu září jako čistý, subjektivní, vědomý pocit „já jsem“. Tato „já jsem-nost“ je neosobní a je totožná s vědomím – polem uvědomování. Je to přímé vyjádření čisté subjektivity. Šri Nisargadatta Maharadž, velký mudrc, to popisuje jako dveře, které se houpají jedním směrem do projevu a druhým směrem do nekonečnosti. Toto to krásně vyjadřuje. Všechny události se zjevují jako pohyby ve vědomí a jsou v něm rozeznávány touto vědomou přítomností „já jsem“, toto je „svědek“ neboli uvědomovací princip, kterým jsme, zatímco zde je tělo.

  tazatel: Takže jsme tělem nebo v těle nebo něčím odděleným?

  Mooji: Ponech to prosím teď být, prostě zůstaň otevřený, dovolující nechat ve vědomí slyšet to, co je říkáno, bez snahy spojovat kteroukoli konkrétní myšlenku nebo představu s tím, co je slyšeno – nech jednoduše poslouchání ať se prostě „stane“, tak jak je. Ty jsi ZA poslouchající myslí. Sleduj myšlenku „já“ – toto není pravé „já jsem“. Ta se objeví, když se neosobní „já jsem“ ztotožní s tělem, což je zpravidla nástroj, skrz který se toto „já jsem“ s pomocí vitální (oživující) síly projevuje. Tato identifikace dává vzniknout egu neboli individualitě – pocitu „já“. Čili jak vidíš, pocit individuality nemůže existovat bez podpory neosobního vědomí a ego tudíž musí být samo také proměnlivým vyjádřením tohoto tvůrčího vědomí. A v tuto chvíli se pouze chová jako podmíněné vědomí, které věří, že je tělem a myslí. Dále vyvstává znalost „jinakosti“ (něčeho druhého, od nás odlišného) a základní pud se bránit nebo chránit se… vyvstává pocit „tohle mám rád“, „tohle nemám rád“ společně s hodnoceními, strachy, touhami, připoutanostmi a celá ta hra vzájemných vztahů a protikladů. My, jakožto individualita/bytost jsme fascinováni zakoušením a jsme na něm závislí, což je přirozené a samo o sobě to není nic „špatného“, pokud je to viděno jako hra či vyjádření vědomí v projevu, kterým jsme. Ale viděno z perspektivy individuality, s celým jejím osobním soukromým programem – Velký problém ! (Smích…)

  Teď poslouchej, není tu vůbec nic, co by se mělo „udělat“ a nikdo, kdo by měl něco udělat nebo změnit. Pouze se musí stát změna v porozumění a vše bude v pořádku. Vše je Jedno. Vezměme si jako příklad třeba vysunovací anténu od rádia, je to jedna věc – to reprezentuje Absolutno. Povytáhni nebo vysuň jednu část – objeví se neosobní „já jsem“; je to ale stále jedna věc. Povytáni ji víc – vyraší myšlenka „já“/individualita a zároveň se zapojí do hry zosobněný projev/svět. Jednota projevující se jako projev a neprojev, dva aspekty jedné Skutečnosti. Taková je hra v divadle vědomí. Jsi konečný svědek; Šťastný, nedotčený a úplný. To jsi Ty! Není to nic osobního. Není to kompliment, věř mi.

  tazatel: Prosím mohl bys zopakovat tu část o „divadle vědomí“?

  Mooji: Ne! Nebudu to opakovat. Právě teď, buď pozorný, otevřený a přítomný ale zároveň neutrální, bez toho aby se tvá pozornost hnala za nebo skončila u nějaké jednotlivé myšlenky. Toto je pozice, kam tě zvu. Důvěřuj svému intuitivnímu poslouchání. Je to tvá mysl, objevující se jako bdělý hledající, který usiluje o dosažení přesnosti a pak je chycen s pocitem, že propásl něco zásadního. V tomto případě to je jemná forma odporu či vyhýbání se. Má rada je: pokud to propásnete, tak to prostě nechte být. Vše je nyní v pořádku. Opravdové „ty“ je zde za tím vším, bezúsilně pozorující; odtamtud je pociťováno vyvstávání pocitu ztrácení a nacházení a je odloženo jako „ne-skutečné“ – „neti neti“, jak říká mudrc. Ty, jakožto vědomí nejsi nějaký konkrétní pocit.

  Myšlenky a pocity přicházejí a odcházejí jako vlny hrající si na hladině oceánu. Nech ať vše přichází a odchází samo od sebe, to je pro vlny přirozené. Oceán, voda, vlny – vše jedno a to samé. Zůstaň pouze jako svědek. Pro vědomí není nic ztraceno nebo nalezeno nebo dobré či zlé. Je to neposkvrněný základ oproti kterému tančí stín mysli/světa jmen a tvarů tanec své zdánlivé existence.

  tazatel: Ale Mooji, zcela jistě je to bdělost, která nás ujišťuje, že to chápeme správně, díky které se můžeme vyhnout neporozumění; obzvlášť když toto vše je pro mne nové, stejně tak spousta knih a učitelů poukazuje na bdělost jako nutnou kvalitu nebo schopnost pro duchovní růst.

  Mooji: Toto je pravda, jen pokud zde opravdu je „někdo“, kdo bude používat toto pochopení. Ale pokud budete opravdově pátrat, tento „někdo“; „osoba“ či „individualita nebude nalezena! Vše je pouze vědomí – „ty“, „já“, mluvení, poslouchání, satsang, každý zde, vše – vše je vědomí; toto je nádherné odhalení! Vědomí hovořící s vědomím o vědomí skrze vědomí. Jak jednoduché! Ale jak matoucí to je, pokud je to hledáno skrze ego-mysl. Podívej se, poukazuji tam, kde jsi právě teď, zůstat s tím, nic víc, ale tvá mysl přistála v nějakém bodě, kde jí to fakt moc zajímá. Ve chvíli kdy si byl zaneprázdněn snahou to uchopit, prošvihnul si všechno ostatní – toto je nazýváno hrou zvanou „mája“ (kosmická iluze). Je to jako když si čteš knihu o exotickém ovoci a reggae hudbě běhěm toho, co kráčíš jamajským ovocným trhem! (smích…) Jeden zenový mistr, který se jmenoval Bankei řekl: „Je to jako muž, kterému upadl do moře meč přes palubu lodi a on si označuje na boku lodi místo, kde mu meč spadl do vody.“ (velký smích…)

  tazatel: Právě teď, jak to říkáš, vše se zastavilo. Nemohu myslet. Nejsou zde žádné myšlenky. To je úžasné!

  Mooji: A co je tím, co si to uvědomuje?

  tazatel: Nic…Já.

  Mooji: Já – nic, pozorující zastavenou mysl. Když se mysl zastaví, dá se tomu ještě vůbec říkat mysl?

  Mooji: A teď?

  tazatel: Ticho a klid.

  Mooji: Pro koho?

  tazatel: Zde…pro mne.

  Mooji: Pro tebe? Jsi si jistý? Co, kde a jak přesně v tom „ty“ vypadáš?

  tazatel: Ne já; jen ticho a hluboký klid a opravdový pocit vděčnosti. Je to správně?

  Mooji: Ty mi to řekni.

  tazatel: Ano. Vděčnost za to, že jsem to slyšel a viděl tak jasně. Děkuji ti.

  Mooji: Nemáš zač. Já děkuje samo sobě. Nádhera!

 13. „Jádro, podstatu nelze vyjádřit žádným způsobem. Já s vámi pokračuji v rozhovorech, ale to, co říkám, není to, co bych rád řekl. To, co bych vám rád řekl, slovy říci nelze, a to, co bylo řečeno, není to, co bych vám rád sdělil. Je to věčné dilema, mystické dilema. Víš, ale nedokážeš to říci, a cokoli jsi řekl, není to, co znáš.“
  Osho

  1. Konečně klidně podané informace. O mystice jsem tu také psal a mnoho se tu o ní diskutovalo. Anonymná či anonymní /?/ ví, o čem píše? Díky.

 14. Ano Vendo anonymná vie o čom hovoril Osho, pretože on žiadnu knihu nenapísal, pod jeho menom sú výlučne záznamy jeho prednášok.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference