mapa stránek || vyhledávání

Ego, to, co vytlačuje ze srdce člověka Boha… (1.)

Jan, kap. 12 – verš 24:

Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Z bible on-line: https://www.bible21.cz

Kristus zde učí, že tak jako zrno nemůže nést plody, dokud nezemře, tak ani lidská bytost nemůže žít v Duchu a poznat Boha, dokud zcela nepotlačí své ego. Tak jako zrno, které je zaseto, přinese úrodu jen tehdy, když se spojí se zemí, podobně i lidské ego musí být zabito a spojit se tak říkajíc se zemí /s podstatou pro růst/. Dokud se nezbavíme svého ega, jsme natolik naplněni neřestí, že v nás není místo pro Boha a my zůstaneme sami. Jinými slovy jsme-li naplněni svým egem /ovládáni/, nikdy si nemůžeme být vědomi Boha. Chceme-li dojít úplného poznání a realizace Boha, musíme zcela odstranit své ego /jeho působení/. Do té doby, dokud v nás přebývá byť i jen jedno jediné smítko ega, nejsme stále dosti čistými a nemůžeme dojít k opravdovému poznání Boha. Protikladem ega je pokora, pokora a ego jsou neslučitelné. Jakmile v sobě rozvineme ctnost pokory, ego nás zcela opustí. Jedná se ovšem o pokoru, která pramení zcela přirozeně z našeho nitra. Pokora pouze předstíraná je ve skutečnosti jiným druhem falešné pýchy, která jenom dále prohlubuje naše ego.

Autorem tohoto komentáře je Mistr učení Sant Mat, Maharaj Charan Singh Ji, nar. 1916 – zemřel 1990 – více o duchovním centru v Déře, Indie zde: http://www.rssb.org/dera_documentary_videos.html

Informace k doplnění:

Ego, jinými slovy pýcha, egoismus, je jednou z pěti vášní mysli člověka. V sanskrtu má pojmenování ahankára /ahamkára/ a značí jednu ze čtyř kvalit mysli. Ego začíná působit již od dětství a zřídka přestane působit do smrti. Jeho projevem je pýcha na sebe sama, samolibost, nemístná touha po sebeuplatnění, povýšený postoj, panovačnost, hledání chyb na jiných; svá přání nazývá právem, své názory vnucuje jiným. Opakem ega, čili jeho smrtí, je zmíněná pokora a skromnost. Hlavním úkolem ega je zahrazení cesty k Pravdě.

S úctou

Alois Vrobel /bývalý AuV, tj. jméno und příjmení a nebo také „Anonym u Vendy“/

Informace pro čtenáře: Rozhodl jsem se psát drobné články, kde se odvolám na nějakou autoritu a poté dodám některé své informace, kterým věřím. Může to být z Bible, učení Véd, děl Rudolfa Steinera či H.P.Blavatské… aj. Je totiž nepopiratelnou skutečností, že každý hledající člověk musí nejprve získat jisté poznání z teorie; něco, co ho zaujme. Pak to něco může být impulsem pro další cestu k vlastnímu poznání.

hodnocení: 4.3
hlasů: 9
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

174 komentářů

Přidat komentář
 1. https://www.suenee.cz/skryte-schopnosti-dna/

  *Ze čtyř prvků A,C,T,G, které jsou jako bity genetické abecedy, vznikají kombinací tří z nich tzv. triplety, kterých může být 43 = 64. Jsou to v podstatě znaky genetického písma. Je neuvěřitelné, že tento systém kódování je podobný, jako tisíce let starý čínský věštecký systém I-ťing, kde triplety jsou tvořeny třemi čárami buď celými nebo přerušenými, kterých může být 23 = 8 druhů a složením dvou vzniká hexagram, kterých je 26 = tedy také 64.
  Podobný způsob se používá u počítačů…

  *Od počítače se lišíme pouze tím, že naše stavební materiály jsou organické látky, počítač je z anorganických látek.

  *Genetická informace je tedy složitý smysluplný a jednoznačný program, pro vznik živého organismu.

  *Jak praví Bible, že na počátku bylo slovo, je možné tvrdit, že toto slovo je informací, na jehož základě byla zakódována DNA./pozn.:Jan 1:6
  “6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.
  ->program nazvaný :Jan Křtitel

  *DNA má strukturu jazyka, je možné, že tělesné funkce můžeme ovlivňovat i slovy či hudbou, a dokonce i nevyslovenými myšlenkami.

  *Vlastnosti DNA zkoumali ruští vědci Garjajev a Poponin, kteří tvrdí, že DNA je ovlivňována vyzařováním spirálovitě rotující (torzní) energií z éteru, která je podstatou přenosu informace z jemnohmotných struktur./pozn.spirálovitě rotující=>vír/

  *Zvláštní kapitolu představují chronická onemocnění nebo dědičné choroby, které jsou způsobeny trvalým poškozením DNA. Zde může pomoci jen přeprogramování DNA. K tomu mohou sloužit kupodivu i tradiční šamanské metody, třeba působení “zvuku”…

  *Všechno je energie. Ohledně hmoty Einstein jednou poznamenal: „Všichni jsme se pletli. Co jsme nazývali hmotou, byla energie, jejíž vibrace byly tak snížené, že byla vnímatelná smysly. Žádná hmota není.“

  *Ať už si to uvědomujeme nebo ne, v podstatě si s naší DNA povídáme a ona si povídá s námi. Je fascinující hloubat nad tím, že původ jazyka může být v podstatě připisován DNA. Řeč genů je daleko starší než jakýkoliv lidský jazyk. Tím mám na mysli, že předcházela všem jazykům. „DNA gramatika“ posloužila jako vzor pro vývoj lidské řeči.

  *Starověké civilizace věřily, že každá duše má svou vlastní hudební frekvenci, něco jako individuální zvukový otisk v každé buňce těla. Má se za to, že v pradávné Atlantidě se tomuto zvukovému otisku říkalo „wam“, neboli hudba duše.

  *Tělo je schopno samoléčby, geneticky naprogramovaným nástrojem, skrývajícím se v DNA.


  https://www.matrix-2001.cz/clanek/dna-muze-byt-ovlivnena-a-preprogramovana-slovy-a-frekvencemi-3948

  *Lidská DNA je biologický internet a v mnoha aspektech je na vyšší úrovni než ten umělý.

  *Zjistili, že alkalické úseky naší DNA se podobají běžné gramatice a mají stanovena jednotlivá pravidla právě tak jako naše řeč. Lidská řeč a jednotlivé jazyky se neobjevily náhodně, ale jsou zobrazením naší vrozené DNA.

  *Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzorce ve vakuu, tím vytvoří magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty takzvaných Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr.

  Jsou to tunelová spojení mezi zcela odlišnými oblastmi ve vesmíru, jimiž může být informace přenesena mimo čas a prostor. DNA přitahuje tyto jednotky informací a předává je našemu vědomí.

  *Vše, co si myslíme, že víme o DNA, se mění. Na podporu naší původní hypotézy se objevily čtyři nové studie, které všechny hovoří o tom, že DNA a život, jak ho známe, jsou uspořádány univerzálním energetickým polem, které zřejmě disponuje vědomím.

  1. Běžné podmínky ve vesmíru způsobují samovolnou tvorbu šroubovic podobných DNA. [Viz jeden z našich minulých článků].
  2. Vychází najevo, že „odpadková DNA“ je stejně aktivní jako samotné geny – což zcela pohřbívá všechny mainstreamové modely toho, jak DNA funguje.
  3. Bakterie vypěstované ve vesmíru jsou o 300 % toxičtější než bakterie vypěstované v identickém prostředí na Zemi.
  4. Jednoduchý mořský organismus se samovolně vyvine poté, co je na něj posvíceno speciálním druhem světla.

  To jsou pouze nejnovější příspěvky do pozoruhodného penza informací a dat, která jsme shromažďovali od roku 2000, kdy jsme si poprvé uvědomili, že „předtím, než existovala DNA, musela tu být nějaká Vlna, která ji vytvořila.“


  *Elektrony vypadají jako částice, protože na „druhé“, hyperdimenzionální straně proudí jako vlny.

  *Tyto transformace mezi stádiem „částice“ a „vlny“ mohou být nasměrovány tak, aby fungovaly jako signály pro „zapnout“ a „vypnout“, jichž se využívá v digitálních počítačích.

  *Unikátním kvantově-mechanickým vlastnostem „mikroshluků“ rozumíme jen stěží. V rámci jednoho mikroshluku se zdá, že „VŠECHNY elektrony se vymaní z vlivu svých jednotlivých atomů a začnou obíhat kolem středu celého shluku – a už ne kolem jednotlivých jader svých atomů!“

  *Jak jsme již psali dříve, mikroshluky bortí teorie, které předkládá mainstreamová kvantová fyzika. Atomy nemohou být tvořeny elektrony obíhajícími okolo jádra. Místo toho, abychom „elektrony“ vnímali takto, považujeme je za něco, co reprezentuje plynutí hyperdimenzionální energie z „paralelní reality“, o níž jsme již mluvili. Zároveň je považujeme za to, co samotný atom – okamžik po okamžiku – VYTVÁŘÍ.

  https://www.matrix-2001.cz/clanek/prulomove-objevy-ruskych-vedcu-v-oblasti-dna-dna-a-kvantovy-pocitac-druha-cast-5-3543

  1. Hvězdičko, nemáte pravdu.
   Jan, kapitola první, verš první zní: “Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.”

   A to je obrovský rozdíl – mezi slovem a Slovem na počátku.

   Malé poučení pro Vás z Vašeho textu:”….že „předtím, než existovala DNA, musela tu být nějaká Vlna, která ji vytvořila.“

   Už chápete?

   Pěkný den.

  2. Jan 1:6

   6 Εγέρθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος στάλθηκε ως εκπρόσωπος του Θεού:+ το όνομά του ήταν Ιωάννης.

   “6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.
   ->program nazvaný :Jan Křtitel
   ——————————
   JAN 1
   1 Vnitřního spojení jsem princip/podstata/ + jsem Zvukem tří -Svaté slovo/hlásím se Zvukem/+a Zvuk tří -Svaté slovo je univerzálním /společným/ Božím darem +a Hlas tří Svaté slovo je Hlasem Božím.
   *zvuk->vlnění= šíření kmitů prostorem->Otcova slova: “Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.”

   2 Já jsem vnitřního tónu rozsah/spřežení/ +společně/ruku v ruce/ s Darem Božím.

   3 Vše se zrodilo uvnitř bytí uprostřed Zvuku +a bez něj nezrodí se ani vnitřní ze sebe/vlastní/ bohatství.

   4 Uprostřed Zvuku je Žiwa =Syn= Duch Svatý=Soucit +a Živa je zář/=Jitřenka/,světlem Ducha/mysli/.

   5 A Zář světla/=zvuku/ uvnitř hmoty nástroj úplnosti Moudrosti/= sté ovce/ + a nevědomost/nejistota/nemá moc převládat proti ní.

   6 Byl pozvednut/spuštěn program/ způsob /cesta/ vidět, jenž byl poslán jako program člověka/dědice/ Božího: název jeho je “Pěstovat Zvuk Milosrdenství/Soucitu”.

   7 Prázdný jsem přišel pro jistotu + s cílem podat svědectví související se světlem/září,zálivem/+proto,aby se každý duch /mysl/ mohl sám přesvědčit jeho prostřednictvím/->toho svědectví/.

   8 Nejsem tím světlem/září,klidem/+ale předem určen nebeským Otcem k dávání důkazu/svědectví/+ v úctě/respektem/ ke světlu/Jitřence,Synu= zraku Božímu/.

   9 Skryté /skutečné,pravdivé/ světlo/zář,záliv/+ které čistí ohněm/mečem rozumu/+uvnitř proti vám oddaný/věrný čistý,pravdivý/ má na sobě šaty osobnosti/mysli/+bylo určeno urychlit/zkrátit/ vnitřní cestu příchodu Vědomí.

   10 Prázdný/odpojen/ jsem pronikal/postupoval/ vědomím + a vědomě stal se uvnitř existence/bytí/zprostředkovatelem/médiem/+ale vědomí nepotkal.

   11 Stal se uvnitř jeho vlastním mu místem souzení/prokladem,mezerou/,ale podobné skrytému zvířecímu doupěti/jeskyni->podvědomí,nevědomí/pro jeho nepřijímání/nevnímání,nepřijetí/.

   12 Tak zvuk/způsob/ jeho přijímání/příjmu/+uvnitř odpojen ,dává moc stát se pláštěm nevlastním/falešným bohem,falešným egem/.12 Tak Zvuk jeho přijímání +uvnitř prázdnoty se stává napajedlem/spojením/ dětí Božích.

   13 A ony se zrodily,ne mimo rozdělení/krve=falešného ega/,ani mimo tělesné vůle,ani mimo člověka,ale ze Zvuku Božího.

   14 Zvuk třech Svaté slovo se stalo neprůhledné pro maso/pudy/a dům vnitřního života uprostřed nás,a dostávám zobrazení/obrazy,názor,pohled/ její slávy ním/přes něj/,sláva její podobná,jenž má,přemůže Mocného/Silného/samojediným Synem/Zrakem,”okem”Božím/ to je mu Otec jeho a já je úplný/kompletní/,za to všechno Pramen a Pravda na prvním místě.

   15 “Pěstování tónu milosrdenství/Soucitu mi dává důkaz/svědectví/,ano,jásá nad vším– je zpět/doma/kdekoliv/všude/ — říkám:« Že tam,kdo přichází zpátky,důl obdrží,bude opásán uvnitř mě bojem,vzhledem k tomu,že existoval přede mnou.”
   *Pěstování tónu/zvuku/ milosrdenství/Soucitu /=>Yoga-> Yo = “pěstovat”+Ga=”svatý”;svatý od svátost->stavba duhového mostu = spojení

   17 Protože spravedlnost byla dána prostřednictvím spojení +/ona/ Vesmírná Duše přinesla Zvuk Soucitu/požehnaní/+/ona/ Harmonie/vznešená Paní/Dáma/+stává se Živou/ Pravdou/ prostřednictvím tvé vnitřní mysli/ducha/ Milostí /zasvěcením,pomazáním/.

   19 A ona je důkaz pěstování zvuku/hudby/ Soucitu, kdy jste na správné cestě lokalizovali uvnitř/v nitru/svatyni/duchovní zasvěcení/ a spojení od osvětlení ,žrec prozíravý, kvůli tomu se uvnitř zeptá: «Jakýkoliv/který/ zvuk ty jsi ;» Kde to je,tady?->kdo je to tady,kdo jsem já?
   */ní*/ ->ta Ιερουσαλήμ Jerousalím
   Ye = “osvětlení”->světlo
   Rouse = “Růže”;”kropítko”
   Alim=”prozíravý,moudrý”

   *Lewy=”Spojený”->je ve spojení
   *Ioudios =”jsou na správné cestě”,”věřící->mají vír/spojení/”
   *Ιωάννη = “pěstování zvuku Soucitu/Milosrdenství”=>PROGRAM-> yoga->
   *Yoga->Yo= pěstování+Ga = svátosti/spojení/->spojení přes zvuk/vír/=>kmitočet

   20 A toto je vnitřní přiznání a ne jehněte pouzdro/plášť,hrob/,ale stejně smýšlející uvnitř : «Já nejsem kříženec dvou sil».

   25 Z tohoto důvodu si ho prověřovali a zeptali se : « Pak proč křtíš/barvíš na bílo/+pokud nejsi Pomazaným ani Okem Božím ani Vidoucím;»

   34 A já poznal/zjistil/ jsem to,a daruji/zanechávám/ důkaz/výpověď,testament,odkaz/ že zpět tón/znovu/ mám/je,jsem/ Gios od/ze/ Zvuku Boha/Ós->Áss/.
   *Gi= statečná;G=> “vstup do Jednoty Svatého Ducha”*Ós = “Divine” = boží,božský, svätý, , nadprirodzený; vnímať, rozpoznať, vidieť

   J 4:22. “Poráží vás automaticky hluboko zakořeněné názory a tradice,kterým nerozumíte,my v klidu pozorujeme/zkoumáme/ příčiny/a tím i důsledky/ těchto hluboce zakořeněných názorů a životních překážek/=zkušeností/,které jsme schopni v nitru spojovat světlem drahokamu;cílem ducha spasení je sjednocování v hlubinách nevědomí září drahokamu,neboli světlem Boha.”

   PS: Vlna/=Gal/ = Zvuk.

  3. Pravda je mnohem jednodušší a tady, Hvězdičko, je od Vás příliš /zbytečných/ slov.
   Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

  4. Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

   pravil ten který přesně toto stále dělá :))))

 2. Člověk je člověkem právě proto, že má v sobě jak energii dobra, tak energii zla. Obě jsou oddělené – jako dva systémy v jednom organismu – a svobodná vůle člověka je právě „přepínačem“ mezi nimi. Proto také odvěká bitva mezi silami dobra a silami zla není o to, zda a proč existuje zlo a dobro – bojuje se právě o svobodnou vůli člověka.Jedině skrze svoji svobodnou vůli člověk “obohatí” jeden z těch dvou táborů.

  Takže kdo lidi přesvědčuje (jakkoli sofistikovaně) o tom, že svobodnou vůli nemají, nebo dokonce, že síly zla neexistují, je rafinovaným stoupencem sil zla.

  1. JK
   jste zastáncem konceptu dobro/zlo, jinak by jste nemohl být stoupencem církve, která toto přinesla a operuje tím.
   Otázka svobodné vůle je opravdu klíčová, ad ní se odvíjí vše ostatní. Uvědomoval jsem si to už před lety, a tehdy jsem na setkání s mistrem krija jógy, který přijel za svými žáky z Indie vznesl otázku na svobodnou vůli. Odpověděl tenkrát velmi nejednoznačně až vyhýbavě. Od té doby mě toto zajímalo a po nějaké době jsem se setkal s názory, že jako lidé s egem ji nemáme. Mému egu se to nejdříve vůbec nelíbilo, ale postupem času jak egoismy těla slábli a narůstalo poznání podpořené sledováním dění světa a mezilidských vztahů jsem přijal, že ji nemám. Od té doby uplynulo zase mnoho vody a nepřišlo nic, co by mělo váhu toto zvrátit, žádné důkazy, naopak přibývají ty podpůrné.
   Chápu a respektuju, že to mají lidé jinak, není ještě čas na masové rozšíření tohoto poznání.

   Dobro a zlo jsou relativní pojmy.
   Dokážete opravdu rozlišit vždy co je dobro a co zlo, a dokážete to posoudit nestranně?
   Preferoval jste třeba nějakým způsobem umístění svého potomka na školu vůči ostatním uchazečům? Je to dobro nebo zlo? A pro koho?
   Vidíte jako dobré aby se potomek dostal na tuto dobrou školu, tak jste schopen k tomu dopomoci třeba nabídkou účasti na opravě budovy školy, nebo sponzorským darem. Ale díky omezeným místům se tam nedostane někdo jiný, a pro něj je to špatné, a Vaší snahu vyhodnotí jako zlo.
   Velké záplavy v roce 2002 byly zlem pro postižené a dobrem pro firmy které získaly na opravách práci, zároveň to roztočilo ekonomiku a postižení díky pojistce, nebo charitě nakonec mají v mnoha případech domy v lepším stavu než před katastrofou.
   Kdyby za Vámi přišli za války gestapáci, kteří by se domáhali prozrazení úkryt třeba partyzánů o kterém by věděli, že ho znáte, a pokud ho neprozradíte vystřílí celou rodinu, co by jste udělal? Jak by se dobro ve Vás mohlo projevit? Dokázal by jste obětovat čtyři členy rodiny za deset partyzánů? Lidé v mnoha případech nerozhodují mezi objektivním dobrem a zlem, ale mezi subjektivním, vnímaném skrze ego. Objektivně to lze vidět a rozhodovat až když ego nedominuje, a kdy již vím, že tento svět není skutečností a nejde v něm o život. Jen tehdy mohu obětovat sebe a rodinu místo deseti jiných. A protože se obětuje pouze uměle stvořená hmota, tak je jedno, jestli bude zabito 4 nebo 10 těl, ale to samotné rozhodnutí obětovat své tělo a blízkých je to, co se počítá, to je pro duši hodnotou a krokem vpřed. A toto dokáže udělat až člověk v konečném stádiu vývoje, až když dosáhne stavu kristovství. Do té doby v něm není síly která by překonala pud strachu a sebezáchovy které jsou pevně zakotveny v DNA těla. Při dožití se do kristovství toto již DNA neobsahuje, a naopak je tam nastaveno to beránkovsky pokorné přijetí osudu. Ježíš nám tuto pokoru k Otcově vůli předvedl, toto je pravá výra v Boha, jeho všemohoucnost a moudrost.

  2. Ještě k té svobodné vůli, i v Bibli je schované, jak to s ní je.
   Lk 16,19-31 závěr:
   ” Boháč řekl: “Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.” Abrahám odpověděl: “Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!” On však odporoval: “Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.” Odpověděl mu: “Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.”

   Proč by ti bratři neuposlechli, když by přišel někdo z mrtvých a podal jim svědectví z druhé strany, jak trpí jejich bratr, který žil jako oni žijí? Pokud mají svobodnou vůli, tak proč by za přispění takto pádných informací nezměnili své chování? Proč by se neměli dát přesvědčit?
   Je jediná odpověď, protože ji nemají, těla jednou podle programu v DNA.

  3. Milenium a jeho čirá spekulace. Nestalo se to, ale Milenium spekuluje :

   “Proč by ti bratři neuposlechli, když by přišel někdo z mrtvých a podal jim svědectví z druhé strany, jak trpí jejich bratr, který žil jako oni žijí? Pokud mají svobodnou vůli, tak proč by za přispění takto pádných informací nezměnili své chování? Proč by se neměli dát přesvědčit?
   Je jediná odpověď, protože ji nemají, těla jednou podle programu v DNA.”

   Jak to víte?

 3. ad.Venda 14.11.2018 (13:10)
  Pravda je mnohem jednodušší a tady, Hvězdičko, je od Vás příliš /zbytečných/ slov.
  Proč hledat v Bibli, vysvětlovat, lámat si jazyk, když Slovo je v nás?

  ——————————————
  Proč si informace ověřovat v Písmech?
  Abych zbytečně nenaletěla podvodníkům,”duchovním”,”guruům” jako jsi ty,co používají
  květnatá slova k šíření lží a k zamaskování svého zla,které je i tak zjevné víc než dost.

  Tvrdíš,že slovo je v tobě.Že jej není “slyšet”,jen zášť a aroganci.

 4. Když to tady tak čtu, došlo mi, oč zde jde.
  Web je o hledání světla, tedy pravdy. Každý zde má nějakou představu o pravdě, a protože si je vědom, že to nemusí být ta správná pravda, tak ji sem skrze články či příspěvky dává do placu k posouzení. Pokud se dočká kladného přijetí a souhlasných reakcí je spokojen, jeho pravdu podporují i jiní. To dává pocit klidu, že jdu správnou cestou, nebo, že jsem objevil v té záplavě i protichůdných informací ty správné. Ale ten klid a výru v přijatou představu naopak nabourávají nesouhlasné reakce. Ty se nám přirozeně nelíbí, protože se snaží rozkopat nám naše bábovičky. A podle síly egoismu těla vypadají dané reakce na ty nesouhlasy, a přirozeně i ty reakce samotné. Protože i reagující je článkem, či příspěvkem postaven do role toho, kdo to srovnává se svou představou. A budou tu i tací, kteří sem píší z jiného důvodu. Jejich ego je silnější než těch výše popsaných, a proto o své pravdě ani nějak nepochybují a prostě ji prezentují jako jasnou pravdu, a je to pro ně způsob sebe prezentace. Pokud je přijetí jejich slov kladné roste v autorovi pocit důležitosti a pýchy, ego se tetelí. V opačném případě se ego cítí ohrožováno a tak musí jít do protiútoku a dát protivníkovi za vyučenou, aby se příště už nepletl do záležitostí skrze které ego tak krásně roste. Dokázat to zde číst nezaujatě a s nadhledem je velmi poučné, i zábavné. A pokud je člověk otevřený, může se zde i ledacos dozvědět.

 5. Diskuze přestává odpovídat “gnosis”, přechází do žabomyších konfliktů, rádoby duchovních poznámeček.
  – Škoda, kdysi měla určitou úroveň.
  Neberte si příklad z parlamentu.
  Veselé Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.

  1. kolemjdoucí2

   Jsou tři základní možnosti jak se lze zachovat:
   1. zapojit se a svými kvalitami pozvednout úroveň
   2. nečíst
   3. zkritizovat to zde, a tím mít pocit, že jsem lepší než Ti co se zde zapojují

 6. MATOUŠ 10:37-39
  37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
  38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
  39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

  37 Αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για πατέρα ή μητέρα παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου· και αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για γιο ή κόρη παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου.+ 38 Και όποιος δεν δέχεται το ξύλο του βασανισμού του και δεν ακολουθεί πίσω μου δεν είναι άξιός μου.+ 39 Αυτός που βρίσκει την ψυχή του θα τη χάσει, και αυτός που χάνει την ψυχή του για χάρη μου θα τη βρει.+

  překlad:
  *37 Kdo se sám cítí být víc než láska uvnitř Otce Matky dřív,nežli projde mnou/zkušeností mou/,není schopen mi porozumět, a kdo sám se cítí být víc než láska duše k moudrosti/vědění/ dřív,než projde mnou,není schopen pochopit mě.

  *38. A kdokoliv nepřijme prubířský kámen/pilíř,strom/ můj a neslyší uvnitř můj hlas,není mne hoden.

  *nepřijme->neakceptuje,nebere na vědomí
  *prubířský kámen-> obtížná zkouška rozhodující o skutečných kvalitách dané osoby;měřítko znalostí či schopností;
  *ověřením->přes vlastní zkušenost a v průběhu jejím zkoumáním,prověřováním,studováním

  *39 Sám kdo objeví krev života,vítězství neobelstí,a sám kdo ztratí ducha jeho uvnitř,milosrdenství ke mně mu vzkříšení přinese.

  *krev života->sexualita
  *ztratit ducha krve života->ztratit sexuální mysl podvědomí přes spásnou sexuální askezi
  *milosrdenství k sexualitě porozuměním bez odsuzování mu znovuzrození,tedy změnu myšlení,přinese

  ———–
  Izajáš
  Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných
  a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
  “Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv;otevírám duchovní život,abych našel někoho,
  kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.
  Kdo je se Mnou?”

  Ezechiel
  Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající “herec”,takže si nehrej
  na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference