mapa stránek || vyhledávání

Klíč k pochopení vánoční legendy o Kristově narození

Konfucius, Lao-tse a buddhistický arhat, výřez z díla čínského malíře Ding Yun Penga (1547-1628).

Konfucius, Lao-tse a buddhistický světec – arhat, výřez z obrazu čínského malíře Ding Yun Penga (1547-1628).

Jako předmluvu považuji za užitečné zdůraznit, proč je v lidstvu nutné, (na jakékoliv planetě ve vesmíru, kde žijí lidé,) vtělení části Boha-Podstaty světa. A proč to na Zemi předvídali jako vtělení Boha v lidském těle všichni významní myslitelé a zasvěcenci mystérií. Zoroasterem a indickými a čínskými mystiky počínaje, řeckým Sokratem pokračujíc a židovskými proroky konče. Obvykle uvádím velmi logické Sokratovo zdůvodnění. Tentokrát se mi jeví jako užitečné doplnit jej zdůvodněním na základě učení čínského taoismu, odvozené od vhledu Lao-tseho.

Ten ve svém náhledu na svět líčí lidský život jako „cestu“ nedefinovatelným tao. (Stvořením.) Smyslem poučování lidí více vidoucími duchovními učiteli je podle něj ukázání „správného chování“ (etiky) na této cestě. To se má dít vždy s přihlédnutím k životním okolnostem a umístění zrozence. Jeho a Konfuciovy zásady chování dodnes učí čínský taoismus a konfucianismus. „Správným chováním“ je chápán soulad se zákony „tao“ neboli stvoření. Kdo pravidla „cesty“ nečiní, zatěžuje se podle učení tao negativní karmou. Židovsko-křesťanská terminologie totéž pojmenovává jako „boží trest“.

Jenže ani Lao-tse neříká, odkud a proč se na tuto „cestu“ životem lidský duch vlastně dostává. Kam vlastně jde, jaký smysl neboli vyústění má jeho i dobře žitá „cesta“ ! Neboli ani Starý mistr Lao-tse nebyl schopen svým žákům říci, jako všichni staří mystici a proroci, jaký je nejen smysl světa kolem, ale i smysl (účel) existence člověka v něm.

Logicky příčinu této neschopnosti v „Podobenství o jeskyni“ zdůvodňuje Sokrates! Říká, že toto může lidem sdělit jen ten, kdo ze „světa idejí“ (duchovní dimenze, božského prastvoření) pochází!!! Jen takto vybavený Duch dovede průběh, spojitost a smysl dějů v obou světech (hmotný a duchovní) celistvě a správně vyložit. Tohoto nadhledu nemůže dosáhnout před počátkem všeho stvoření neexistující duch! Jen sám Tvůrce může realizovat poučení člověka formou „zjevené pravdy“! Je to jeho výpomoc po Pravdě toužícím lidským duchům v těle! Přesněji řečeno, může to vykonat jen Jeho oddělená a vtělená část. Starověkou terminologií „Syn Boha“ tedy Stvořitele“ (Otce) jak hmotného, tak i duchovního světa. Jen On má kompetenci neboli nadhled z hlediska věčnosti. A když se tato část Boha jako boží Syn mezi lidmi zrodí, právě a jen podle tohoto poučení jej lidé mohou poznat!!!

Přístup starých zasvěcenců a proroků je logický, jako celé hmotné stvoření. Pro výklad smyslu existence vesmíru a člověka v něm může být způsobilý pouze ten, který existoval už před jeho počátkem (vesmíru, velkým třeskem) a bude i po něm! Jen takový zná celou kontinuitu věčnosti! (Připomínám Ježíšova slova ve stavu naladění na vyzařování Otce: „Já jsem alfa i omega!“) Proto narození „Syna božího“ na jakékoliv planetě ve vesmíru je z principu věci klíčovou událostí dějin na planetě, na níž skupina duchů právě prodělává svůj vývoj hmotností k věčnosti. Myslím svou „cestu“ nejen hmotnou, ale i její jemnohmotnou (záhrobní) dimenzí.

Výše uvedeným popisem považuji za pochopitelné, kterým kardinálním ukazatelem se vykáže jako pravý „Syn boží“! Je to sdělení těm, kteří chtějí naslouchat, jaký je smysl a vyústění jeho vlastního pozemského života! Všechny ostatní poznatky a moudrosti musí být od tohoto vysvětlení odvozeny. Jinak se časem ukážou jako plané a „řádově“ druhotné. (Ježíš to definoval slovy: „Co je platno člověku, kdyby celý svět získal, ale svou duši ztratil?“) Co asi na tento výrok říkají zbohatlíci před svou smrtí? Vždyť se deklarují jako „velcí křesťané“! Se stálou návštěvou „bohoslužeb“ ve chrámech Páně? Jako kdyby největším chrámem Páně nebyl sám vesmír a jeho pěveckým sborem sbor přírody!

Poznatkem o nutnosti příchodu Syna božího neboli Mesiáše poučili ve Starém zákoně Izraelity Mojžíš a další proroci. S tím, že za věrnost boží vůli budou Židé odměněni tím, že na planetě Zemi se tento Mesiáš zrodí právě v židovském národě. Na základě těchto proroctví palestinští Židé staletí čekali a stále nic. (A stále čekají.) Teprve zakladatel esejské „sekty“, (esejci byli přísně zbožná židovská sekta,) nazývaný Učitel spravedlnosti pochopil, že za zrození Krista je nutné Boha usilovně prosit! Jeho pokyn prováděla tajná a pronásledovaná třetí větev židovství, nazývaná esejci. A vydrželi se za to modlit celých 150 let.

(Podle Josepha Flavia žilo v Izraeli asi 1000 rodin esejců. (Vedle farizeů a saduceů.) Neuznávali kněžstvo jeruzalémského chrámu a měli svou duchovní základnu v Kumránských jeskyních.)

Člověku se smyslem pro Spravedlnost nemůže být proto divné, že se právě mezi nimi narodil prorok příchod Krista oznamující. Jan Křtitel. Ten ještě v podobě plodu těhotné Anny označil jeho matku Marii, a tím příchod Mesiáše oznámil. Později zbožné židy (esejce) podněcoval k očistě duše (aury) vodou. Se slovy: „Připravte cestu Páně!“ Aby se u pokřtěných vůbec objevila schopnost Mesiáše poznat a chápat.

V té době velikého očekávání se v komunitě esenským zrodila a pohybovala zdánlivě nenápadná, ale vyzařováním osobnosti odlišitelná dívka Marie. Záhy osiřela (aby nebyla nadměrně rodiči „řízena“) a žila v Nazaretu pod ochranou svého nevlastního strýce Josefa. („Kanonické“ líčení kolem dalších dějů si může každý přečíst v evangeliu Matoušově a Lukášově. Jen poznamenávám, že byly napsány mnoho desítek let po v nich líčených dějích. Proto je vůči tam uvedeným jednotlivostem vznášeno mnoho námitek. Podle mne i částečně správných s tím, že základní duchovní děje v nich jsou popsány přesně! Komu kanonický popis vyhovuje, nechť se jej drží a neudělá chybu. Kdo chce o věcech více přemýšlet, může se do tehdejších dob a událostí vydat s mým následným popisem.)

Marie o svém poslání podvědomě věděla, jen nevěděla, jak přesně se odehraje. A zejména že musí být ona a její opatrovník Josef vystavena Satanově zkoušce. Věděla ze slov proroků Starého zákona, že Mesiáš se musí narodit z panny.

Proč z panny může každý vidoucí pochopit až dnes. Je to podle sledování dějů v mimotělních stavech proto, že prvním pohlavním prožitím se zásadně mění toky energií ženy!!! Tak, že se její duše pevně připoutá k hmotnému tělu, (ztratí „naivní“ snivost,) a v důsledku toho jsou i všichny následně porození duchové (děti) vlivem hmotností těla omezení. Ztratí vnímání čistoty ráje a získají svobodu rozhodování. (Pád z ráje.) Tedy takoví zrozenci mají už uzavřený vhled i do pozemských mimosmyslových dějů!!! Nejsou jasnovidní, jak se dnes říká. Přesto se dodnes občas malou „poruchou“ stává, že malým dětem se vhled do zákulisí neuzavře zcela a vidí leccos pro dospělé šokující!!! A rodiče jim viděné „vysvětlují“ jako fantazírování! Kdyby ne, byly by z nich proroci. Syn boží musí mít ale pro splnění svého poslání toto vidění plně zachováno! A v Řádu stvoření je to jen při zrození z žen, které nebyly sexuálním dějem proměněny. Tok jejich vitálních energií zůstal panenský. Tehdy se musí stát matkou, ale jejich duše i duše jejich dětí nejsou nadměrně připoutány k hmotnému tělu! (Poznámka. Lze tu nalézt i analogii odjinud: děti rozené porodními cestami jsou povahově jiné, než rozené císařským řezem! Viz nálezy psychologů a psychoanalytické práce třeba Stanislava Grofa.)

Zvěstování Panny Marie, obraz neznámého autora z 18. století.

Zvěstování Panny Marie, obraz neznámého autora z 18. století.

Pohybem v čase jsme dospěli až do chvíle, kdy Marie jednoho dne zjistila, že bez vědomého sexuálního styku s mužem je těhotná. Uvědomila si, co by to v tehdejších přísných poměrech mohlo znamenat. Nejméně zapuzení z komunity, nebo i ukamenování. Přesto tuto život ohrožující situaci přijala jako rozhodnutí živého Boha. Rozhodnutí přijmout jakýkoliv úděl v životě jako přímé projevení vůle Stvořitele člověka (i smrti) je vždy a všude klíčovou zkouškou oddanosti Řádu stvoření. (Vykonavatelem této zkoušky je jako vždy Satan skrze „své“ lidi.) Přijetím údělu těhotenství židovské dívky bez otce potvrdila dívka Marie naprostou oddanost Vůli a tím překonala Satanovu hrozbu. Tak osvědčila svoje předurčení. Před Bohem se stala hodnou být „čistou schránou pro vtělení Mesiášova ducha“, neboli zrozený Ženským principem z božské sféry na planetě Zemi. Vyjevila duchovní kvalitu Bohorodičky! Teprve toto rozhodnutí, (nést cokoliv v životě, i zdánlivě nespravedlivé,) ji trvale spojilo zářícím duchovním mostem s božskou sférou. (Abdrushinovou terminologií s Prakrálovnou, podle Zoroastera s Bohyní nebes.) Doslovné znění přihlášení se k Vůli v Evangeliu: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu“. Atd. (Luk 1, 40.)

Teprve po naladění duše dívky Marie na dimenzí čistoty se jí mohl objevil anděl Gabriel, neboť andělé se pohybují jen ve vibraci čistoty a dokonalosti! (Pomyslete na ty současné hlupáky, kteří ve „vědeckých“ spisech vykřikují, že kdyby byli andělé, tak by je viděli!) Z principu: „svůj k svému“ se poslové dimenze čistoty mohou zjevit a komunikovat jen těmi na „stejné notě“. Pro čistotu duše Marie mohl anděl pronésti ono známé blahoslavenství: „Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou!“ Neboť Pán je jen s čistým!

Nastalou ošemetnou situaci ale musela těhotná Marie sdělit svému poručníkovi Josefovi. Jakmile se o jejím stavu dověděl, představil si rozumově všechny následky přísného Zákona. Utekl z domu do pouště a chtěl zemřít. Tím chováním ale vyjevil, že odmítá vydat těhotnou Marii zákoníkům! Dal najevo, že on Josef nechce židovské zákony aplikovat bez lásky!!! Cítil lásku (všelásku) jako silnější než je litera psaných náboženských kánonů! Tím i on se dostal do vibrace lásky a milosti. Proto i jemu se mohl zjevit anděl! Když v poušti Josef vysílením usnul, anděl mu vysvětlil situaci. Poučil jej, že nedošlo k porušení zákona Marií. Tím posvětil Josefův přístup ke způsobu výkonu náboženských příkazů: Láska je nadřazena nad všechna platná písma! (Viz evangelium podle Jana.) Bez ní jakékoliv náboženské zákony není možné správně naplňovat, což platí dodnes! Kdyby si tohoto principu byla církev po dvě tisíciletí vědoma, čeho mohla být ušetřena!

(Poznámka: způsob otěhotnění Marie úmyslně nebudu popisovat, protože o tom se vedou spory všeho druhu, o nichž si myslím, že jsou všechny „nepřesné“. Na uvedení mého vhledu není doba a v tuto chvíli by nebyl pochopen.)

Z tohoto legendického obrazu někdejšího vánočního dění se vynořuje první ze symbolik vánoc. Kromě nadřazenosti lásky je to vzor, archetyp správného chování muže k ženě, zejména těhotné. Neboť Josef, tváří v tvář hrozbě, vsadil celou svou pověst a existenci k záchraně ženy Marie a jejího dítěte! Jak je aktuální zejména dnes, v neduchovní Evropě. Jak zde chybí tento bohulibý vzor mužského chování!

Josef veden již tehdy záměrem sloužit matce a dítěti rozhodl se proto „právně ošetřit“ tuto ošemetnou věc. Nechal se s Marií oddat, protože to náboženské předpisy umožňovaly. Jenže po několika měsících se začalo blížit datum porodu a při něm by se projevilo, že k těhotenství došlo před sňatkem! Tedy nikoliv kvůli sčítání lidu, jak se později omylně domyslelo a do legendy zapsalo, ale k zamlžení očí nehodných se Josef vydal do Betléma. Prozřetelný kvůli ochraně Mariiny a své cti se před porodem vydal na cesty. V Betlémě se v jemu známé esejské rodině Marii narodilo dítě Ježíš. Jenže i na Kumránu byli čelní představitelé esejských jasnovidní. Proto také oni poznali, že očekávaný Mesiáš se v Betlémě právě narodil. Tušili, kde Josefa s Marií najdou. U některé z esejských rodin.

Klanění Tří králů, detail z obrazu vlámského malíře Rogiera van der Weyden (1400-1464).

Klanění Tří králů, detail z obrazu vlámského malíře Rogiera van der Weyden (1399/1400-1464).

Ve vánoční legendě jsou Kumránští duchovní vůdcové představováni v roli „mudrců od východu“! Když díky svým dispozicím na místě poznali, že Mariino dítě má očekávané „vyzařování“, poklonili se mu a dali ony v legendě zmíněné dary. Když se ale vrátili na Kumrán, neprozřetelně to prozradili v místní komunitě. „Tři králové“ se tedy zachovali jako „tři žvanilové“. Měli počítat, že v komunitě má král Herodes svého špeha! Všichni vládcové se přece obávají o trůn a klid v kraji! Zejména ti lumpové. Herodes ale přesně nevěděl, v které esejské rodině se to stalo, proto vyslal nájemné vrahy do jemu známých esejských rodin v Betlémě. Tím se do legendy dostalo zabití neviňátek „z budoucího Mesiáštví podezřelých“. S přehnaným počtem, bylo jich několik. (Poznámka: podněcovatele těchto vražd později sděloval křtěným Židům Jan Křtitel a právě za to byl Herodem umlčen. Herodes se bál krevní msty ze strany rodin zavražděných.)

Před tímto nebezpečím byl Josef andělem varován a proto urychleně opustil Betlém. Jak přesně praví legenda. Až Herodes umřel a na malém Ježíškovi nebylo přesně určitelné stáří, vrátili se oba s Marií do Nazaretu.

Protože kvůli stálému pronásledování křesťanů byly události kolem Ježíšova narození zapsány až několik desetiletí po popisovaných událostech, tedy s malými technickými nepřesnostmi, dostaly se do jejich evangelijní podoby podružné nepřesnosti. Ty nic nemění na síle a názornosti vysvětlení základních duchovních zákonů kolem ženy, muže, rodiny. Jsou to:

 1. Žena se v každých okolnostech života má řídit boží vůlí, i když je tato v daných okolnostech zdánlivě nevýhodná či dokonce ohrožující. (Marie je vzor všech žen.)
 2. Muž všechny okolnosti života musí posuzovat nejen z hlediska formálních zákonů, ale vždy i z hlediska lásky a všelásky. (Josefův přístup nadřazení lásky výslovně oceňuje Bůh trvalým vysíláním anděla k němu.)
 3. Bohem milovaný muž je ochráncem všech žen a dětí bez ohledu na to, zda je jejich genetickým otcem. (Vzorem je pěstoun Josef.)
 4. Jedině rodina je dokonalé prostředí pro zrozování a růst dětí. (Pro své ideálně žité rodinné zázemí mohl Mesiáš zdárně zakončit svou pozemskou misi k lidem.)
 5. Bohatství rodiny není žádnou podmínkou pro její kvalitu, ale pouze duchovnost muže a ženy.
 6. Je-li v rodině žito spojení s Bohem (duchovnost), stará se tento i o transcendentní ochranu všech členů, aby tito mohli naplnit své inkarnační zadáví, své poslání.
 7. Do pozadí očím zakrytých části dějů vidí málokteří. Proto se nevidoucí mají vciťovat do legend a pohádek a pak zjistí, že je v nich více Pravdy, než vůbec tuší.

Právě tyto zákony z Řádu stvoření dávají vánoční legendě onu mystickou sílu, přetrvávající tisíciletí a trvající na věčnost.

Ještě si dovolím poznámku k synchronizaci oslav slunovratu a narození Ježíšova. Neví se, ve kterém měsíci se Ježíš narodil. Ale ti, kteří ustanovili narození Ježíšovo synchronně se slunovratem, učinili tak ve stavu osvícení. Přesvědčit se o tom může každý. Může to zažít tak, že když před slunovratem vejde večer ztišen do lesa a začne vnímat, „uslyší“ naprosté ticho. Bytosti lesa spí! Když vejdete v tutéž dobu a na stejném místě do lesa na den Božího narození (po slunovratu), uslyšíte, jak se bytosti přírody probouzí. I včely zavřené ve sklepě, nemající styk se světlem, na slunovrat reagují probuzením. Slunce je ve hmotnosti symbolem Světla, Boha dárce života. Syn boží je „osvětlitel“ smyslu života člověka. V přeneseném slova smyslu dárcem světla poznání příčiny bytí na tomto světě i po něm. Podrobně se Ježíšovým výkladem smyslu života zabývám v knize „Otevření duchovního oka“. (Agape Brno, tel. 543213006.)

Užijme si proto i letos plně duchovní pozadí vánoční legendy a radosti z toho, že i na tuto Zemi přišel ten, který jediný může osvětlit člověku účel jeho bytí z hlediska věčnosti. A to srozumitelně v podobenstvích, jak jsou zachycena v Evangeliu, tedy ve formě radostné zvěsti. Oznamuje v nich oněm „na skále stojícím“: „Já jsem Cesta (způsob přístupu k životu), Pravda (o smyslu světa) a Život věčný (na smrti hmotného těla nezávislý)!“
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.9
hlasů: 36
Tisk Tisk

90 komentářů

 1. Opravte si. Matkou Jana Křtitele nebyla nijaká Anna, ale Alžběta – viz. Lukáš 1:7,36, 56,57…… .

 2. Píšete: „Říká, že toto může lidem sdělit jen ten, kdo ze „světa idejí“ (duchovní dimenze, božského prastvoření) pochází!!! „

  Pojem „božské prastvorenie“ je terminologický nezmysel. Ako môže byť niečo „božské“, ktoré je večné a zároveň „prastvorenie“, ktoré je stvorené.

  Ďalej píšete, že zmysel života môže priniesť len ten, ktorý zo sveta ideí pochádza. Lenže duchovná dimenzia je jedna časť a božská je iná časť. A aj jednotlivé časti duchovných dimenzií majú svoje úrovne. Kde teda má byť podľa vášho článku ten svet ideí?

  Podľa vášho článku by sa teda musel Syn Boží narodiť na každej planéte, o tejto nutnosti ale nikde nie je zmienka.

  V článku sa odvolávate na Abd-ru-schinovú terminológiu „(Abdrushinovou terminologií s Prakrálovnou, podle Zoroastera s Bohyní nebes.) „ Avšak článok (vysvetlené počatie Ježiša a nutnosť narodenia Syna Božieho) je v rozpore s Jeho vysvetleniami.

  1. Četl jste Bhagavádgítu? Tam se o Velkých třesách hovoří tak, že jich bylo několik a z každého po velkém křachu zůstal jeden sbor cherubínů. Jestliže jste vybaven jen vědomostmi scholastiků anebo dial. materialistů mlčte a budou vás Hruštinče za chytrého považovat.

   1. Pane Staňku, k vánocům a legendám nechci diskutovat.

    Ale sám jste sem přinesl informaci, která mne zajímá.

    Píšete – „Četl jste Bhagavádgítu? Tam se o Velkých třesách hovoří tak, že jich bylo několik a z každého po velkém křachu zůstal jeden sbor cherubínů. “

    Byl byste prosím tak laskav a dal mi odkaz na kapitolu – zpěv – sloku, kde se v ní píše o cherubínech?

    Děkuji.
    Václav Žáček

    1. Přecenˇˇujete moji pamětˇˇ.V znáte něco nazpam졡t a s čísly veršů?

    2. Jsem nadšen, že jste na mne zareagoval. Již jsem si myslel, že se počet dotazů, podotýkám zdvořilých, které jsem Vám pod Vašimi články pokládal, zvětší o další.

     Neznám zpaměti verše – dokonce ani Kytici K.J.Erbena, moji v mládí oblíbenou.

     Tady máte možnost si stáhnout Bhagavathítu v pdf.

     http://www.ulozto.cz/hledej?q=bhagavadgita%20pdf

     Pane Staňku, teď mám jiné úkoly. Ale přivítám když mi budete moci zodpovědět můj dotaz třeba do 1 měsíce?

     Děkuji a pěkný den.

     Václav Žáček

    3. Haló, pane Staňku, jste tam ? Měsíc uplynul.

     Pře měsícem jste sem napsal :

     „Četl jste Bhagavádgítu? Tam se o Velkých třesách hovoří tak, že jich bylo několik a z každého po velkém křachu zůstal jeden sbor cherubínů.“

     A pak jsem Vás poprosil, abyste mi dal odkaz na kapitolu – zpěv – sloku Bhagavádgíty, kde se v ní píše o cherubínech?

     Dal jsem Vám i odkaz na stažení : http://www.ulozto.cz/hledej?q=bhagavadgita%20pdf

     Nijak jste nereagoval a tak se jen zdvořile ptám, jestli Vám ten měsíc stačil a zda již víte, kde jsou v Gítě cherubíni ??

     Za případnou odpověď děkuji.

     Václav Žáček

 3. Ano, bude co nevidět čas vánoc. Stovky manipulativních reklam v TV, všichni se budou ohánět Ježíškem nebo Santou.

  Proto je dobré připomínat si i legendy. Vše, co nás vede na cestě k Bohu je dobré.
  O smyslu vánoc je zbytečné se dohadovat. Narodil se Syn a postupně s ním vznikala změna. Svět ji potřeboval, římská říše šla ke svému konci. Židé čekali již mnoho let mesiáše, mnozí ho prošvihli, mnozí křičeli – ukřižujte ho – jeho krev na našich rukou !

  Vánoce jsou svátky, které si nechci kazit diskuzí o nepřesném nebo jinak pojatém výkladu sděleného článkem pana Staňka.

  Sám jsem také něco těsně před vánocemi napsal :

  před svátky v r.2013
  http://hledani.gnosis.cz/narodil-se-kristus-pan/

  před svátky vánoc r.2014
  http://hledani.gnosis.cz/vanocni/

  Tady jsem uvedl věčné pravdy a k nim vánoční souvztažnosti :

  „To, co existuje, je jediné; mudrci to nazývají různými jmény.“

  Již před několika tisíciletími vyslovené a později napsané veliké moudro poznání. Vše je jedno s Nejvyšší bytostí. Jinak, jedinou bytostí jsou i všichni lidé a vše živé tohoto světa. Ve skutečnosti je vše, co žije, jediným životem, má tentýž původ, tutéž podstatu, a tu proniká a oživuje jediný univerzální Duch. Právě v tomto Jednom všechno žije, pohybuje se a prožívá svou existenci…! Kdy tuto pravdu pocítit v plné síle, než v nastolené harmonii, třeba i Štědrého dne.

  „Srdcem učení o jednotě všeho je láska…“

  Srdce je orgánem fyzického těla, bez kterého by nemohlo žít. Srdce duchovní má každý člověk, ale, bohužel, dost velké procento lidí si ho vůbec neuvědomuje. A láska? Je přímo božským pojivem, jež váže všechny živé bytosti v jediný chrám Světla. Při výstupu do vyšších oblastí vnitřního světa bude toto poznání naprosto zřetelné, bude to Pravda, která se upřímně hledajícímu odhalí…! Proto tolik symbolických, ale vnějších světel v rozzářených vánocích. Je třeba však hledat tu věčnou záři naší duše.

  Pěkný večer

  Václav Žáček

 4. Vendo, píšeš:

  …Je třeba však hledat tu věčnou záři naší duše.

  Ozaj vieš aj povedať Vendo, v akom frekvenčnom pásme žiari napríklad Tvoja duša?
  Lebo ako vieš, tí moderní americkí vedci zistili, že duša je zastaralý názor a ten moderný je TOBOLKA..

  Ale to nie je jedna tobolka, ale množstvo toboliek Ich velkosť je cca 0,1 nanomilimeter a nežiari.

  To je takzvaný etalón priemerného človeka s IQ cca 52 a je veriacim prvého levela a je úplne tmavý, nežiari…

  Všetkočo mu v detstve narozorávali rodičia, jeho velebnosť a učitelia na hodinách náboženstva uveril a ako posol dorých správ ich šíri vo svojej rodine, rodnej vieske, či v rodnom panaláčiku , ďalej…

  Odmenou mu bude účasťna ,,spásaní“ v paneláčiku Taťuldu, ktoré ako vieme, sa nachádza nad Blanou , ktorá je natiahnutá akošapitó nad Zemeplackou…

  Ludkovia, nezabúdajte blíži sa výročie Stvorenia sveta, takže sekt nech tečie potokom a tých cca 6452 rokov od tejto udalosti oslávte, ako by to urobili ,,Adamiti“…

  Tak nám nadprirodzené sily naďalej pomáhajte, ako ste boli doteraz zvyknuté…

  1. Gilgamešova Noho,

   píšete – „Tak nám nadprirodzené sily naďalej pomáhajte, ako ste boli doteraz zvyknuté…:

   Zdá se to být prosba, nejméně se obracíte o pomoc ??

   Můžete mi prosím objasnit ke kterým nadpřirozeným silám se obracíte a na které vlastně věříte???

   Nemusíte to nijak komentovat. Stačí je jen uvést.

   Děkuji

   Václav Žáček

 5. Je to pěkné pojednání vážený autore p Staňku,
  …avšak do vánoc je ještě dost brzy. Podle svého vnímání, jako prioritní svátek v tomto deštivém období vnímám svátek „dušiček“. Svátek, který přijde až za cca 15 dní. Toto období je přeci neodmyslitelné před zimním slunovratem. Svátek zesnulých začne tkát pojivo a sílu k prosincové neobyčejné slavnosti. Jak je v článku správně řečené, není třeba předbíhat událostem a být zbytečně netrpělivý. Čas je v této záležitosti ke každému stejně spravedlivý.

 6. Dávid, píšeš:

  …..Podle svého vnímání, jako prioritní svátek v tomto deštivém období vnímám svátek „dušiček“….

  Už si uvedom Davide, že pojem ,,dušičky“ je spiatočnícky pojem, ktorý má korene ešte v prvopočiatkoch kresťanskej sekty.

  Dnešný moderný kresťanský systém pozná len pojem TOBOLKY…

  Takže v duchu doby, nasleduje sviatok všetkých TOBOLIEK…

  Neviem však, či sa do tohoto sumáru rátajú aj tobolky džihádistov a podrezávačov krčných tepien a mohamedánov, ktorí sú tiež dietkami Hospodinovými skrze Abraháma, ktorý ako aktívny samec splodil za PánBožkovej pomoci aj predchodcu Araba s tou ONOU…

  A pýtam sa oprávnene, bolo nám treba Abraháma, aby skrze neho vyrástli islamisti
  a Islamský štát, ako protyp nového Aztéka ?

  1. Anonymní má zřejmě znalosti a kvalitu terminologie z filmu Homolka a tobolka! Až se jednou budou kolem jistých lumpů ptát: Bylo nám potřeba anonymních jako vzorů rodičů?

 7. Pane Staňku, píšete…

  „Pohybem v čase jsme dospěli až do chvíle, kdy Marie jednoho dne zjistila, že bez vědomého sexuálního styku s mužem je těhotná.“.

  …a o něco níže…

  (Poznámka: způsob otěhotnění Marie úmyslně nebudu popisovat, protože o tom se vedou spory všeho druhu, o nichž si myslím, že jsou všechny „nepřesné“. Na uvedení mého vhledu není doba a v tuto chvíli by nebyl pochopen.)

  Proč myslíte, že by Vás čtenářové nepochopili? Klidně Vaši přesnou pravdu napište, nebojte se, ba ani údajné nevhodnosti doby…já mám za to, že se jednalo o umělé oplodnění na palubě vesmírného korábu, kam byla k onomu aktu účelově přetransportována, ne unesena…:-)

  1. Zdenkovi. Protože sleduji tento web a úroveˇˇn jeho dopisovatelů. To je vyšší dívčí a tak si to každý vezme podle své úrovně. Ti nejméně dovtipní mají náměty na vtipy.

 8. Vendo, Ty si robíš so mňa žarty, keď píšeš:

  … Můžete mi prosím objasnit ke kterým nadpřirozeným silám se obracíte a na které vlastně věříte???

  Velmo dobre vieš, že mojimi najoblubenejšími nadprirodzenými silami a ktorým aj verím z hĺbky mojich dýchacích orgánov, sú:

  Dedo vševedo, Janko a Marienka, Braček Jelenček, Traja zhavranelí bratia, Pinokio so svojou družkou Pinokiádou, lebo sa nestihli ešte ,,zobrať“ a Dvanásti mesiačikovia , ktorí pôsobia tak ludsky, až je to neludské…

  Odporné sú mi nadpriropdzené sily tipu : Vlk, ktorý stále prenasleduje úbožiačika-zajačika, Kocúr Bonifác, ktorý stále ,,hluší“ myšku Zubajku,
  Ľadová královná a brat Joachym…

  Najodpornejší sú tí vymyslení v náboženských dristoch kresťanskej sekty, mohamedánskej sekty, hinduistickej sekty,bohovia Clingónov a bohovia Mastidontov…

  Týchto dávam , ako to už zrobil prvý súdruh na Zemeplacke ,súdruženko a prvý preceda univerzálneho proletariátu V. I. Uljanov, do kategórie Ópiáty ludstva…

  1. Asi jste sice „anonymní“, ale nadále Gilgamešova Noha, že?

   Neptal jsem se na pohádkové bytosti, ale na nadpřirozené síly.

   Ale nechť, neodpovídejte.

   Já jsem Vám dlužen odpověď na Vaši otázku :
   Ozaj vieš aj povedať Vendo, v akom frekvenčnom pásme žiari napríklad Tvoja duša?

   Je stručná – nevím. Je to na něco dobré vědět?

   Ale protože se oba pohybujeme mimo téma článku pana Staňka, není potřeba dále takto diskutovat. Alespoň z mé strany.

   Václav Žáček

 9. Vendo, odhalil si ma ako detektív Babočkin zlodeja ponožiek zo šnúry na povale.

  Naozaj som si nevšimol, že pod časťou ,,Napsat komentár“, sa mi stratili prihlasovacie údaje, ktoré ma charakterizovali ako Gilgamešova noha.

  A automat mi pripísal Anonymní… Mea culpa, mea minima culpa…

  Ale klobúk dolu, si pozorný a dôvtipný čitatel..

 10. Vaše ohodnocení „Ale klobúk dolu, si pozorný a dôvtipný čitatel..“ je mi zcela jedno.

  Vy se umíte vyhýbat odpovědím podle praxe současných politiků. Zeptejte se mne na co chcete a já vám odpovím na co chci já.

  Dvě otázky z mého příspěvku z 16.10.2015 (10:55)jsou stále nezodpovězeny.

  Aby se pan Staněk nehněval, že mu tady pod tématem vánoc takto diskutujeme, zvu Vás pod můj poslední článek.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 11. Vendo, píšeš:

  …Neptal jsem se na pohádkové bytosti, ale na nadpřirozené síly…

  Nie nezabudol som odpovďať, ale nechcel som Ti spôsobovať duševnú újmu, lebo moja odpoveď je zrejmá už z minulých reakcií na články.

  Ja osobne nevidím žiadny rozdiel medzi rozprávkovými bytosťami a nadprirodzenými silami. Všetko sú to bludy, na oblbovanie. Rozprávkami oblbujeme deti a náboženskými dristami neschopákov , ludí s nižším životným libidom i keď môžu mať aj vyššie IQ ,ludí neschopných žiť samostatne život, ,,Keď im už bol vnútený sexom rodičov“..

  Zopakujem život nám bol vnútený bez nášho súhlasu a ako ho kto prežije, to už je viac menej v jeho rukách a nohách, keď je napr. turista po Zemeplacke, alebo po Astrály…

  Obidve podkategórie sú vymyslené luďmi na oblbovenie iných ludí, pre účely zrobenia hlavne svojho BLAHA…

  Však vieš LOGOS pre niekoho je viac, ako REALITA , i keď Logos je len obyčajné SLOVO, nech bolo u kohokolvek, kedykolvek a kdekolvek..

  1. ale Vy se obracíte na nadpřirozené bytosti – cituji Vás ještě jednou :

   „Tak nám nadprirodzené sily naďalej pomáhajte, ako ste boli doteraz zvyknuté…“

   Jeníček a Mařenka? Nějaké slovenské děti by Vám to věřily, že? Ale nemohu Vás nijak nutit to objasnit.

   Venda

 12. ad. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu“. Atd. (Luk 1, 40.)

  „Má Láska velebí Pana a má mysl jásá v Lásce bezpodmínečné,všeobjímající.“
  —————————————-
  Pozor,Bible ani jiná pravá Písma nejsou popisem historických událostí.
  Pojednávají o vnitřním životě v člověku,tedy uvnitř,nikoliv vně.

  Jan Křtitel a Ježíš jsou představiteli pudové,citové a duchovní roviny mužského principu vlastní psýché.
  Zrovna tak Alžběta a Marie jsou představitelkami duchovní a citové roviny ženské principu vlastní psýché.

  Ti všichni jsou součástí psýché každého člověka.

  PS:Člověk,který zná sám sebe vpravdě,
  nepotřebuje státy,hranice,vlády,věznice,školy,banky,či systémy,atd.
  Takový člověk si je vědom toho,že se zde uvnizř rozložil a aby se pak poskládal a naučil se rozlišovat,nikoliv rozdělovat.Žije již trvale napojen
  na Božského Otce,tedy Duch i Božskou Matku,tedy Duši a když Je nalezl v sobě samém,spojil je v sobě samém,ve svém srdci,ve svém vědomí svou láskou bezpodmínečnou.

  1. Hvězdičko, konečně jste zachránila duchovní inteligenci diskutujících, jen malá námitka: i duchovní děje se dějí na hmotném podkladě.

  2. Hvězdičko, mám na vás otázku-vy věříte, že se Ježíš skutečně narodil „z panny“, tedy nějakým nadpřirozeným zásahem, a ne normálním způsobem?

   1. Šárí. Narodil se z panny a přitom přirozeným způsobem. Tj. vše podle zákonů početí a rození hmotných těl. K tomu je nutné vidět toky energií a není to vysvětlitelné tomu, kdo je v moci hmotného uvažování. Ale vysvětlovat to nebudu a věřte že vet. a hum. gynekologii ovládám. Měl jsem červený diplom.

    1. Vás se skutečně neptám, vaše odpověď je v článku. Chci znát názor Hvězdičky.

     Vysvětlovat není co. Kdyby Stvořitel chtěl, aby Marie otěhotněla jako panna, tak by to nepochybně dokázal zařídit „levou zadní“. Že by si všemohoucí bytost neporadila, o to strach nemám, když si poradí kdejaký veterinární inseminátor.

    2. O otěhotnění z ducha svatého se už tolik nadiskutovalo a myslím si, že to k ničemu nevede. Je to skutečně tak důležité? Důležité jsou přece slova a skutky Ježíše a nikoli to, jestli Marie byla panna nebo ne.
     A já bych v tom viděl jenom zkomolení Bible. Zavedením celibátu bylo potřeba udělat sex jako hříšný. Z tohoto důvodu je pak možná vyškrtnuta z Bible i ta svatba Ježíše, přidáno početí z ducha svatého a pasování Josefa do role otčíma. Žel to neproškrtali pořádně, tak jsou tam takové pasáže, které nedávají smysl a toto popírají.
     A pokud je potřeba vyzdvihnout nějakou postavu, tak se ten zázrak početí z ducha svatého vždycky hodí.

    3. U žraločích samiček existuje ojedinělá možnost samoreprodukce, tedy spontánní dělení vajíčka bez přispění spermie, …pokud taková možnost existuje i u člověka, pak by se dalo o panenském početí Panny Marie uvažovat, …pokud tato možnost stvořitelem lidskému tělu dána nebyla, pak chápu panenské početí tak, že se Ježíš narodil počestné dívce, což má být vzorem pro všechny dívky, a úplně mi toto vysvětlení stačí, žádnou složitou esoteriku bych v tom neviděl, Marie byla zkrátka cudná a nesmírně hodná, proto si ji Ježíš vybral za Průchod do našeho světa. Že se potom věnoval i nevěstkám, je věc jiná, šel naproti všem lidem, ne jenom těm dobrým…

   2. Pro Šárí:

    ad.Hvězdičko, mám na vás otázku-vy věříte, že se Ježíš skutečně narodil „z panny“, tedy nějakým nadpřirozeným zásahem, a ne normálním způsobem?
    ———————-
    Alegorie narození Ježíše z Panny Marie je JINOTAJ,který ve skutečnosti
    „mluví“ o narození ducha z duše,tedy o tom,že duše začala myslet sama.
    Jinými slovy:
    Jezuliatko je Duchem samotné Marie(duše),tedy její myslí,tedy Duchem Duše,tedy jejím „Synem“.Synem,který myslí s láskou.Duch,který myslí s Láskou,to je Duch Svatý,který spojuje,nakolik je součástí jeho srdce Láska bezpodmínečná.
    Matka,Láska bezpodmínečná je Pannou,NadDuší,která se naučila myslet sama,takže se stala Duchem Svatým.Je Duší,kterou žádná mocnost nepošpinila.
    To je pravý obraz a odkaz.

    *mocnost- má Moc, Sílu, Vliv

    alegorie:
    obrazně symbolické literární nebo výtvarné *zobrazení abstraktních pojmů, lidských vlastností, událostí ap.,* jinotaj

    jinotaj:
    • Je obrazné vyjadrenie myšlienky, alebo predstavy, ktoré má iný ako primárny doslovný význam. Inotaj má totiž v sebe obsiahnutý druhý význam, ktorý je hlbší, skrytý a väčšinou tento pravý význam pochopia len ľudia zasvätení*

    *zasvätiť -(koho do čoho, zried. i o čom) niekoho s niečím podrobne, dôkladne, dôverne oboznámiť;niekoho o niečom dôkladne informovať

    PS:Takže surogát, jako napodobenina něčeho hodnotnejšího,je vcelku výstižná.
    Chybou je,že se lidé naučili uctívat představy(surogáty) a na Živou Pravdu
    zapomněli.
    „ukřižování Syna“ je ukřižováním Ducha Svatého.Je ukřižováním přímého SPOJENÍ
    s Božstvím,se Zdrojem v člověku samém,v sobě samém.

    1. Hvězdičko,
     nevím čím to je, ale já ani jednomu Vašemu příspěvku nikdy nerozumím:-(

    2. Jo, já si to myslela :-)))

     Díky za odpověď.

     Je fakt, že s vašimi odpověďmi si musím dát trochu práce, abych je pochopila. Potom se ale často divím, jak jste dobrá.

 13. dička, píšeš:

  …Žije již trvale napojen
  na Božského Otce,tedy Duch i Božskou Matku,tedy Duši a když Je nalezl v sobě samém,spojil je v sobě samém,ve svém srdci,ve svém vědomí svou láskou bezpodmínečnou…

  Uverím mnohým veciam, ale toto je už aj pre mňa silné ,,tee“ . Ako múže byť niekto napojený na Nebeského Taťuldu. To napojenie je šnúrkou, hadicou
  ,dialkovým ovládaním ?

  Daj niečo, ako si to predstavuješ…

  A kto ETO Božská Matka? Je to nový prvok, pretože Božský Otec, vraj nemal konkubínu. Aspň som o tom, ešte nepočul. Žil vraj ,,single“..

 14. ad Milan : „Z tohoto důvodu je pak možná vyškrtnuta z Bible i ta svatba Ježíše, přidáno početí z ducha svatého a pasování Josefa do role otčíma. Žel to neproškrtali pořádně, tak jsou tam takové pasáže, které nedávají smysl a toto popírají.“

  Jsou pasáže v Bibli, které někdo nepochopí za celý život a je to v pořádku. Přístup typu – „nedává mi to smysl a proto je to asi přidané/změněné“ – je však naprosto chybný. Stejně tak nechápu jak by do celého Ježíšova příběhu a mise zapadala jeho domnělá svatba. Za to chápu, komu se to náramně hodí-shodit Ježíšovo božství a vytvořit z něj pouze jednoho duchovního učitele a člověka, který měl ženu a dvě děti.

  1. Hm, já zastávám právě ten názor, že Ježíš byl prostě normální duchovní učitel. Měl-li manželku a děti, není pro mně důležité. Ježíšovský kult a zbožštění podle mně vyrobila až církev.

   Zajímalo by mně, komu se tento můj názor tak náramně hodí. Že by Satanovi?

   1. Já, Jeshua, jsem byl člověkem z masa a kostí. Jedinečným a do jisté míry vykonstruovaným aspektem „výtvoru – Ježíše“ bylo, že jsem dostal své Kristovské já z budoucnosti. Nestal jsem se Kristem na základě své minulosti a tedy zkušeností. Nedosáhl jsem osvícení přirozenou cestou, ale prostřednictvím zásahu tak říkajíc zvenčí, esencí Kristovské energie z budoucnosti. Souhlasil jsem s tím hrát tuhle roli předtím, než jsem započal svůj život na Zemi. Souhlasil jsem s tím být „zastíněn“ přítomností Ježíše jako aktem služby a také proto, že jsem hluboce cítil touhu poznat skutečnost mých nejhlubších potenciálů.
    Ježíš, mé budoucí já ze sfér světla, se stal za jedno s Kristovskou energií. Přesto zde na Zemi nereprezentoval veškerou energii Krista, protože tato energie zahrnuje víc než je Ježíš. On je její jednou částí či jednou buňkou.
    Kristus či Kristovská energie (je to spíše jako energetické pole než osobní entita) je kolektivní energií, která má mnoho aspektů či „buněk“, které spolupracují takovým způsobem, že fungují jako jeden „organismus“. Všechny buňky do celku jedinečně přispívají a zakouší samy sebe jako jednotlivce a stejně tak jsou tohoto celku součástí.

    Pamela Kribbe, ZPRÁVY OD JEŽÍŠE / JESHUA

   2. Šárí, nejste sama kdo Ježíše považuje pouze za učitele. Dobře to vystihuje tento výňatek: „Když pak Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne, Syna člověka, mají lidé?“ A oni řekli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ On jim řekl: „A za koho mne máte vy?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha!“ Ježíš mu tedy řekl: „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. (Mt 16,13-17)

  2. Milý Lukáši, po shlédnutí Vašich stránek (nick=link) vím, že nelze od Vás čekat nic jiného než co jste napsal. Myslím si však, že Vaše plísnění p. Milana je kontraproduktivní. P. Milan píše „O otěhotnění z ducha svatého se už tolik nadiskutovalo a myslím si, že to k ničemu nevede. Je to skutečně tak důležité? Důležité jsou přece slova a skutky Ježíše a nikoli to, jestli Marie byla panna nebo ne.“ I pro mně je Ježíš Kristem pro jeho slova/učení/skutky. To je prvořadé, nikoliv zda proměnil víno ve vodu, zda byla Marie panna atd. Osobně nechápu, jak jde např. dokupy Kristův rodokmen in Mat 1,1 nebo Luk 3, 23 s následujícím konstatováním (Mat 1, 18) „Když jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi ukázalo se, že jest, ještě dříve než se sešli, v požehnaném stavu z Ducha svatého“ – myslíte, že bych měl kvůli této světské nelogičnosti úplně odvrhnout Ježíše a vylít s vaničkou i dítě? U podobných věcí, na kterých bazíruje ortodoxní věřící, si běžný člověk jenom poklepe na čelo, že jde o pitomost a odvrhne i vše s tím spojené. Pak se církevní činovníci diví, proč se jím nedaří získávat další ovečky a proč se tak hodně lidí raději přihlásí k ateistům.

   1. Pane Udo ještě před rokem jsem byl horlivým zastáncem esoteriky, meditací, reinkarnací, karmy a všech možných cest k Bohu. Nyní již nejsem. Svůj zážitek a poznání s Ježíšem nikomu nechci vnucovat, sdělovat jej však cítím za potřebné. Od jisté doby díky Bohu vím, že v Bibli je pravda a i když jsem byl dříve přesvědčen o tom, že je celá zašifrovaná v esoterních významech a tajemstvích a jinak ji ani nelze číst, už vím, že to tak není (i když netvrdím, že Písmo nemá víc úrovní výkladu). Dříve jsem to jen nechápal-nechtěl a nemohl „uvěřit“. Lépe by bylo napsat – „Bůh mi zakalil srdce a rozum, abych Písmu nerozumněl.“ Komu nedá Ježíš napít živé vody tak nemůže skutečně uvěřit v srdci…ale zároveň platí, že každý kdo k Němu upřímně přichází s pokorou, tak On mu té vody napít dá. Odkáži Vás na Jan 4,5-42 – Samaritánka u studny.

    Tím vůbec nechci tvrdit, že chápu celé Písmo, to by byla nepravda. Ale díky Boží milosti si dovolím napsat, že chápu (srdcem nikoliv rozumem) základní poselství evangelia – a změnilo mi to život. Dříve jsem jej četl také, chápal jsem jej pouze rozumově. Platilo na mě toto:“Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.‘(Řím 11,8).

    Ptáte se, zda by čitatel Bible kvůli rozumové nelogičnosti určitých pasáží měl zavrhnout Ježíše. Samozřejmě, že nikoliv – ale často se to tak děje. Chci druhé k Bibli vést, nikoliv je od ní odvádět, ale právě proto jsem napsal, že při četbě Bible není dobrý přístup označit text, kterému nerozumím, za špatně přeložený/změněný! Chápu, že mnoho lidí nechce slyšet o Bohu a Ježíši právě kvůli pověsti církve, ale to je velmi laciná výmluva. Nehlásím žádnou denominaci, ale pouze živého Ježíše. Jeho pravá církev je ta duchovní – zde jsou skutečně „věřící“ (ti s živou vírou), tedy lidé kteří přijímají Ducha sv. a jsou Kristovým tělem zde na Zemi. Pokorná četba Bible může být jednou z cest k živému Ježíši Kristu. Mějte se co nejlépe!

    1. Lukáši,
     měl bych na Vás dva dotazy:
     1/ kolik je Vám let
     2/ ke které církvi či sektě se hlásíte – vypadáte totiž jako jejich čerstvě polapená ovečka

    2. Milane, 31let, hlásím se k duchovní církvi Ježíše Krista, nikoliv k žádné pozemské denominaci. Je ale pravda, že v poslední době rád chodím do malého sborečku Jednoty Bratrské. Své poznání a obrácení nestavím na setkání s ní, s žádnou jinou církví ani s žádným člověkem. Mimochodem, až když jsem zažil co jsem zažil tak jsem na internetu hledal a takovým obrácení ke Kristu (tedy moment, kdy se člověku dává Bůh osobně poznat a to člověka změní, to není to samé jako rozumově uvěřit!) je i na českém internetu mnoho. Každé jiné podle životního příběhu jedince, ale se stejným výsledkem. Třeba tady jsou některé.

     Po letech meditací a čtení stovky knih jsem byl ve slepé uličce a byl jsem dokonce na „Boha naštvaný“, že mi zakazuje meditovat a dále číst (jak jsem s tím začal tak se mi začala šíleně motat hlava, jinak jsem mohl cokoliv). A On mě mezitím, ve své stěží pochopitelné lásce, odvedl od toho co je cesta do „duchovna“, ale ne k Němu(!) a pak se mi dal poznat.

    3. Reakce na Lukáš 20.10.2015 (6:42)
     Lukáši, BINGO! Jednotu Bratrskou jsem poznal na první pohled. Podle mne jsou to fanatici.

    4. Milane, co tu píši nemá s žádnou církví nic společného. To Bůh mi dal sám sebe poznat (ačkoliv vím, že mi to nevěříte-naštěstí/bohužel Vám to dokázat nemůžu ani nemusím), chápu, že toto jsou stránky duchovních a esoterních „pravd“ a přístupů, které jsem dříve hltal stejně jako tuny dalších knih a počítal jsem dobře, že se svými slovy o živém Ježíši a o pravdivosti Bible zde narazím. Je to zcela jednoduché, duchovní poznání je jako hora a na tu horu je milión možných cest. K Bohu-Otci-Stvořiteli je však jedna jediná, úzká a tou je Ježíš Kristus (a nikoliv jakákoliv pozemská filosofie, učení, meditace, čištění karmy nebo jakákoliv církevní organizace/sekta).

    5. Milý Lukáši, stejně jako p. Milan jsem přesvědčen, že zde je zapotřebí rozlišovat věci opravdu důležité a podružné. Uvedl jsem v návaznosti na p. Milana: „O otěhotnění z ducha svatého se už tolik nadiskutovalo a myslím si, že to k ničemu nevede. Je to skutečně tak důležité? Důležité jsou přece slova a skutky Ježíše a nikoli to, jestli Marie byla panna nebo ne.“ I pro mně je Ježíš Kristem pro jeho slova/učení/skutky. To je prvořadé, nikoliv zda proměnil víno ve vodu, zda byla Marie panna atd.

     Zda je každé slovo v Bibli svaté nejsem na rozdíl od vás přesvědčen. Bible prošla mnoha rukama. Některé její části byly jistými lidmi přepsány tak, aby sloužila jejich cílům. Pro mne je proto důležité porozumět duchu toho, co je v ní napsáno a nenechat se rozptylovat podružnostmi typu zda Marie byla opravdu panna a pannou zůstala až do konce života apod.

    6. Zdravím Udo. Já nepsal, že je každé slovo v Bibli svaté, psal jsem, že je Bible pravdivá, což je pouze můj názor. Upozorňoval jsem a stále upozorňuji na to, že pokud v dané době něčemu v Písmu nerozumím (například i tak, že to můj rozum nechápe a nepovažuje za pravdivé/logické) tak to ještě neznamená, že je taková část přepsaná/změněná/lživá. Za tímto si stojím a chtěl jsem aby to tu zaznělo, dále je to na každém. Jinak s Vámi zcela souhlasím!

    7. Milý Lukáši, Bible je označována jako Písmo svaté a z toho se odvozuje/vyplývá, že je pravdivé (pravdivá). Nebo Písmo svaté může být LŽIVÉ? Pochybuji, že by s tým církevní autority souhlasily (pokud se nemýlím adj. svatý je vynález křesťanství).

     Vaše vymezení se k tomu, čemu v Písmu nerozumíte, v zásadě chápu. Ale je to vaše cesta.
     Moji jsem již shrnul výše (Bible prošla mnoha rukama. Některé její části byly jistými lidmi přepsány tak, aby sloužila jejich cílům. Pro mne je proto důležité porozumět duchu toho, co je v ní napsáno a nenechat se rozptylovat podružnostmi typu zda Marie byla opravdu panna a pannou zůstala až do konce života apod.)

    8. 1) Všechny náboženské texty jsou inspirovány Bohem – tedy i ty, které jsou v Bibli. Jsou ovšem napsány skrze prostředníky a to má za následek jejich určité zkreslení. Není to nic divného, vždyť stejný film popíše každý člověk jinými slovy a s důrazem na něco jiného. Zároveň jde přitom o vzdělání a slovní zásobu prostředníků, která před dvěma tisíci let byla pochopitelně jiná, než dnes.

     2) Chápání těchto textů, to je úplně jiná úroveň. Vesměs jde o duchovní literaturu, kterou hmotným způsobem nikdy nelze správně pochopit. Duchovno k nám přece nemůže mluvit jinak, než v symbolech. Zkuste si třeba představit, jak byste divochovi vysvětlovali, co je to raketoplán a proč a jak funguje.

     3) V neposlední řadě pak duchovní texty záměrně vyznívají tak, aby byly neproniknutelnou hradbou pro ty, kteří k jejich správnému chápání ještě nedorostli.

    9. Jsou ovšem napsány skrze prostředníky a to má za následek jejich určité zkreslení.

     Žádné zkreslení, síla Boha přesahuje nějaké lidské zkreslení. Kdyby to tak nechtěl, tak ta bible tak nebude.

    10. O.K., tím zkreslením jsem neměl na mysli újmu na textu, ale schopnosti písaře, s nimiž samozřejmě Bůh počítá (jiný písař, inspirovaný Bohem, by stejnou věc napsal jinak – viz třeba čtyři různá evangelia o jedné misi Ježíše Krista).

  3. Tak můžete do konce života přemýšlet o rodokmenu Josefa:

   Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
   Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
   Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
   Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
   Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
   a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
   Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
   Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
   Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše ,
   Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše,
   Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
   Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
   Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra,
   Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
   Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
   Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

   1. Milane, otcem Ježíše byl bez rozvíjení podrobností do panny Marie seslaný Duch svatý. Svatý Josef byl snoubencem Marie, čte se to tak i v kostele, vzal si za ženu a chtěl ji tím mimo jiné ochránit před pohanou v těhotenství.

    1. Pro Pardala:

     A co má být, že se to tak čte v kostele?

     Ještě jednou první a poslední větu mého předchozího příspěvku:
     Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.

     Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

    2. Milane, dobře, četl jsem chybně „z nichž“ bylo psáno „z níž“. V kostele se čte i rodokmen sv. Josefa, to co jste psal, a to na Vánoce. Tož tak.

    3. Evangelium sv Matouše : Mesiášův rodokmen : str. 1256 bible.pdf : „Jákob zplodil Josefa, Muže Marie, z níž se narodil svatý Kristus“.
     Mesiášův rodokmen se tedy týká Sv. Josefa, který nebyl otcem Ježíše.

     Podle CTRL+F výraz „zplodil Josefa“ je v bibli jen jednou u Evangelia sv. Matouše.
     Evangelium podle Lukáše hned na začátku o Marii :“ počneš .. a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš….Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida“
     Otce Davida. Čili to vypadá, jako by Ježíš byl z rodu Davidova.

   2. Ano, to je verze evangelia dle Matouše, Lukáš šel na to trochu jinak, pozpátku. V každém případě je zajímavé porovnat obě tyto verze tzv. Ježíšova rodokmenu.
    U Matouše jde o zplození („Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jakuba“ atd. atd.), ale Josef přece nezplodil Ježíš, tudíž co je to za „rodokmen“?

    1. Taky si pamatuji, že jsem tuhle litanii v bibli viděla, a nějak mi to nikdy nedávalo moc smyslu. A když si teď uvědomuji, že to ani nemá být Ježíšův rodokmen, dává mi to smysl ještě míň.

     Není někde v bibli, že Mesiáš má přijít z Abrahámova rodu?
     Ovšem, on vlastně z Abrahámova rodu není, to je jen Josef.
     Není tam někde i Mariin rodokmen? A byla aspoň ta Marie matkou, že ano? Nebyla jen surogátní matkou kompletně božského embrya?

    2. Musel jsem se podívat do slovníku, co je to surogátní. Ale ani tak mi to smysl nedává.
     A co se týče rodokmenu Marie: Tehdy ještě nebyla emancipace a rodokmen byl vždy jen podle mužů. Proto také ženy přejímají mužská příjmení v-dávají se, po slovensky vydávajú sa, po rusky vejti za muž. Takže pak ani neexistovaly taková individua jako Tereza Robinzon či Emma Smetana.

    3. Milane právě proto, že ženy bez emancipace přejímají mužské příjmení existují jména jako Emma Smetana :) Smetana je příjmení jejího manžela, které ta žena převzala. Pravda, v české (slovanské) kotlině je zvykem to jméno manžela trochu poopravit/zprznit přechylováním. V neslovanských jazycích se příjmení nepřechyluje a Emma Smetanová (správně česky) by nebyla považována za manželku páně Smetany:)

     S emancipací to nemá nic společného, za tu lze považovat spíše ono slovanské přechylování příjmení manželek. Emancipované jsou typy co si ponechávají příjmení původní nebo jména obě (Auš-Svobodová, Konvalinka-Průšová a podobné patvary :)

   3. To ale nejsou žádné lidské rodokmeny,které jsou uváděny v Bibli.
    Je to alegorie.Je to podrobně rozepsaný sled psychologických dějů
    v člověku.

 15. Pardále píšeš:

  .. Vysvetli mi prosím ŤA to, čo si napísal: otcem Ježíše byl bez rozvíjení podrobností do panny Marie seslaný Duch svatý.

  Ako vieš, Duch svätý mohol ,,preniknúť“ do Marienky len otvormi, ako sú ústa, konečník, nozdry , vagína.. Možno som ešte na niečo zabudol..

  A dúfam, že vieš o tom, že keď do týchto otvorov v žienke akejkolvej prenikne spermia, po čase, chuďátenko HYNIE ..

  Duch svätý je podla Teba čo? Plyn, miazga Hospodinova, nehmotná esencia vyliačená ešte pred Velkou trieskavicou, či niečo ako Gin z flaše, podla Rozprávky tisíc a jednej noci?

  Ako ja mám ,,zbaštiť“, túto blbosť, keď ani človek nemôže oplodniť iný druh živočícha, i keď je do neho zamilovaný ako blázon. Viď kozenky, ovečky, opice ktoré NIEKTORÝM prirástli k srdcu , ako ich ,,mangelky“. A nejde to ani opačne..

  Darmo by ,,chceli“ mať dietky, PRÍRODA nepustí. A potom, že bezvajčný Dúšik svätý to dokázal? Túdle núdle….

  Ani ON nedokáže spolu s Hospodinom obísť Prírodné zákony, ktoré vraj ON stvoril…

  Jednoducho na tomto bode, padá celé učenie kresťanskej sekty , hoci Ty konštatuješ, že je to ,,bez rozvíjení podrobností“..

  Ak TOTO chceš zamiesť pod koberec, NENDE TO.

  Je to BOD ZLOMU krsťanského náboženstva.

  Nevieš Ty a cirkevný opisovači už viac sko 2000 rokov vysvetliť, ako je možné oplodniť židovskú Marienku bez ,,ejakulátu“ ako takého, kde sú okrem iného aj také detaily, ako spermie..

  Genetika , embryológia, NEPUSTIA..

  Keď vieš, napíš , chcem otrčiť svoje kopytá ako ,,osvetlený“…

 16. Mě se to pojednání o Marii, Josefovi a Kristovi fakticky líbí. Pouze Vyšší instance ví, jak to v té době probíhalo od početí až k přítomnému pokračování světa.

  Tzv „nasrávacím“ elementem bývají vždy ateisti, protože byli, jsou a budou vychováváni ve vakuu názorových přeměn a momentálně nemají po ruce nic jiného, než po ostatních jinak uvažujících lidech – házet šutry.

  1. Davide, vy jste to trefil. Proto ihned vyrojení ateistů. A ta prostoduchost těch, kteří si myslí, že pouze sexem se otěhotní. Ti lidi nikdy neslyšeli, že dnes na venkově žádný skákající býk není, dokonce je to zakázané z nákazových důvodů. A všechny jalovice jsou ku podivu březí. A což teprve vysoké civilizace ve vesmíru! Kdyby četli bibli, i Abrahámova Sára nemohla otěhotnět, dokud ji nenavštívili „dva cizinci“, kteří před tím mluvili s A. a slíbili mu syna! Znám dva způsoby otěhotnění bez sexu, s panenskou blanou, ale nemám potvrzené, zda jeden z nich či jiný byl použit. Proto nechci nic říkat, protože by to vyvolalo zuřivost „černých“. Tajemstvím je to podle mne proto, že kdo věří v panenství Marie má možnost dočkat se v krizi od ní mimořádné podpory, zázraku. Kdo ne, tuto možnost nemá! Proto se zjevení a zázračná uzdravení dějí jen v církvích „panenských“. Katolíci, pravoslavní, ortodoxní, řečtí kat atd. Ne u evangelíků, ač tyto z mých poznatků nalézám jako více dodržující zákon a čestnější. A po tomto příspěvku koukejte ten mazec!!!

 17. Davide , píšeš :

  Tzv „nasrávacím“ elementem bývají vždy ateisti, protože byli, jsou a budou vychováváni ve vakuu názorových přeměn a momentálně nemají po ruce nic jiného, než po ostatních jinak uvažujících lidech – házet šutry….

  Nič v dobrom, ale my ,,ateisti“ sme velmo flexibilný a sme v permanentnom Advente, lebo vždy očakávame odpovede z náboženských kruhov, ako i z vedeckých. Po zvážení situácie sa rozhodneme, ktorej teórii na určitý čas dáme tzv. dočasnú dôveru. Upozorňujem, že som nepoužil Logos ,,Vieru“, ale som použil zvrat – Logosko ,,dočasná dôvera“..

  Však falošná kresťanská sekta mi dáva na príklade LOTRA z kríža vedla TOHO, že keď si to ešte v poslednej sekunde ,,rozmyslým“, budem ,,SPÁSANÝ“ do konca Sveta…

  Ja osobne neverím ani momentálne silnému vredeckých teórií, že Svet v biblickom a aj vedeckom ponímaní vznikol z ,,HOVNA“, teda z takého malinkatého bodíku.

  Túdle nudle, Ja som presvedčený, kým nedôjde k podaniu novej teórie, že Svet je tu odjakživa , ale jeho trvanie je len DOČASNÉ. Presne ako bola internacionálna pomoc ZSSSR u nás a následná ,,dočasná“ okupácia…

  Všetko v materialnom Svete je len dočasné, a Duchovný Svet je len výplodom chorých mozdgov, lebo bez nadprirodzených síl si veriaci prvého levelu , sám bez ,,ich pomoci “ nevie zaviazať ani šnúrky na ,,papučiach“…

  1. Gigameš, Ty si ako turecká telenovela, keď človek nevidí 3O častí, a náhodou kúsok ďalšej zachytí, stále vie o čo kráčí:-)Mal by si byť trochu inovatívny, veď vieš že aj v seríáli ktorý beží celý rok sa sem-tam niečo udeje. Sú s tebou nie núdle ale nuda.Tvoje „vptipné“ výrazivá tu už všetci poznajú.

 18. Pane Staňku, já vaše články čtu opravdu rád a oslovují mne, zejména pak váš „alternativní dějepis“, který se ukázal jako velmi zajímavý a podnětný (konkrétně jsme se s „vyciťujícími“ přáteli shodli na funkčnosti „prokletí“ Císaře Rudolfa). K tomu, co zde v diskuzi padlo – pro mě je osobně nejdůležitější věcí při pozná(vá)ní POKORA. Nevím všechno a nevím dost, ale nikdy bych si neosoboval právo hodnotit něco, že je špatně, neúplně či jakkoliv jinak. Vždy pracuju s tím, že „já jsem to zatím nepochopil tak, jak to bylo, ve své hloubce myšleno“. A je jedno, zda to je Bible, Korán, Bhagavadgíta nebo Příručka o obsluze pračky. Slovo pochopit pak interpretuju jako z angličtiny: understand, podchytit, uchopit celým svým bytím, každičkou buňkou.
  Také se domnívám, že k těmto článkům by neměla být povolena diskuze, protože ta podle mne dost snižuje celkovou úroveň. Je to jako v podobenství o perlách a sviních. Na druhou stranu, zaplaťpánbu za to, že i zde se čas od času, nějaká perla urodí.

  1. Štěpáne, udělal jste mi radost hned po ránu. Proto ty články píši, aby lidé samostatně přemýšleli o věcech a nebrali napsané jako Pravdu. Ta debata pod články je pod vší úroveň proto že je nevěcná!!! Je to jen zuření těch, kteří si o sobě myslí, že ji mají. Podívejte se na ten tón a nevěcnost pod mými články zpět. Je to vždy předběžné znění, námitky pod beru do úvahy a pak teprve to vychází v Pheonixu pro 50 tis. čtenářů. Takže i zběsilcům jsem vděčen.

   1. Jen jestli jste alespoň jednou ty zběsilce uvedl jako spoluautory článku!

 19. Tušják píšeš :

  ………Také se domnívám, že k těmto článkům by neměla být povolena diskuze, protože ta podle mne dost snižuje celkovou úroveň. Je to jako v podobenství o perlách a sviních….

  Ja som ako vo vytržení, keď čítam tieto slová, vnímam ich ako od Nebeského taťuldu, lebo ON ,,stvoril“ na svoj obraz aj tú ,,chátru“, jezuitov, ktorí po Bielej hore aj so súdruhom Koniašom boli medzi prvými, čo ,,začali hru na spalovanie kníh“ .

  Ze prečo?

  Tu sa zrodil nový JEZUITA , lebo to čo píše, ináč chápané ani nemôže byť. Že vraj :….Také se domnívám, že k těmto článkům ,,by neměla být povolena diskuse“..

  Počúvaš to, alebo keď Nebeský taťulda vieš aj čítať, chápeš, čo tu Tvoj verný ,,gleját“, pertraktuje? Že vraj ,,neměla být povolena diskuze, protože“…

  Hotová Sodomka, Gomorka..

  A Tebe Otecko nebeský to nevadí, že niekto TU przní ,,volný pohyb atómov“?…
  Keď si TO vraj pri Stváraní sveta sám nakreslil, zhotovil a dal do kolobehu života?

  Hotová Atlantída, planéta Nubiru..

  1. Ta zuřivost anonyma ateisty nad upřimné řádky toho diskutujícího před ním, který nemá žádnou moc. Že si tento Anonym-„hrdina“ a jezuitožrout netroufne na skutečné dnešní darebáky s mocí, kteří cenzurují ještě dnes, když už to jezuiti opustili, vše!!! Asi si nebyl schopen všimnout toho, jak Sodoma a Gomora je v běhu kolem něj. A nebo má v kalhotách?

 20. Zeptejte se svého kněze 10: Rozhovor s Markem Orko Váchou
  http://www.osel.cz/8496-zeptejte-se-sveho-kneze-10-rozhovor-s-markem-orko-vachou.html
  „Nejde o to, že máme občas nesprávné představy o Bohu. Jde o to, že všechny naše představy o Bohu jsou nesprávné….Shodněme se na úvod na tom, že Bůh, tak jak si jej představujeme..naštěstí neexistuje. S duší je to stejné.
  ..mnoha vědcích z oboru biologie, chemie a fyziky, kteří jsou jinak ve své vědě velmi pečliví, je, že se naprosto neobtěžují zjistit si, co je to vlastně křesťanství a dosti bohorovně kritizují, ne křesťanství samotné, nýbrž svoje představy o něm. ..život po smrti nějak pokračuje v jiném modu existence. To, co definuje křesťanství, jsou stará známá dogmata.
  Co po smrti…každou vteřinu je třeba si být vědom, že jsou to nic než představy.
  Ve vzkříšení těla věřím, v tom smyslu, že můj život, život tohoto konkrétního Marka Váchy bude nějak pokračovat. Když bychom si ale chtěli věc představit konkrétně, velmi rychle se dostaneme do problémů: moje tělo po smrti bude tělo novorozence, starce, jinocha, koho vlastně? Znovu chci říct, že všechny naše představy jsou nesprávné. Jak přesně bude život po smrti pokračovat, to nikdo neví.
  Najdete tam vždy formulace ve smyslu, že „Lidské stvoření má být chráněno jako osoba a takto s ním má být jednáno už od jeho početí, a proto od tohoto okamžiku mají být také uznávána jeho práva jakožto osoby, z nichž první je neporušitelné právo na život“ (to je z Evangelium vitae) ale nic o duši. .. V žádném případě tak nelze zastávat názor, že duše vzniká spolu se zygotou /moje poznámka zygota vzniká při oplození/.
  JŠ: „Vůbec se mi nelíbí, že jste se dopustil argumentační chyby (slippery slope), která implikovala, že povolení potratů vede k „potratům po narození.“ A že apelujete na city v této diskusi, když fetus nazýváte mládětem. Podle mě nazývat mládětem plod, který může být samovolně vstřebán matkou, nebo jeho dvojčetem, je zavádějící (ale v této tématice nejsem expert – pouze se mi nelíbí apelování na city).
  Podle mě by měl potrat záviset na rozhodnutí matky či rodičů.“
  M. Vácha dále :“ Dopouštíte se neuvěřitelné – nebo uvěřitelné – chyby mnoha novinářů či lidí nevychovaných v náboženském kontextu. Že vnímáte katolíky jako jakýsi ukázněný pochodující čtyřstup lidí s jedním názorem, který jim je diktován z Vatikánu, nepřemýšlejících, nepochybujících, věřících a vyznávajících, majitelé konečné pravdy, kteří neproblematicky ví, jak to je, kráčejících jak na vojenské přehlídce stále vpřed.
  Podobně jako mezi ateisty, je zde celá plejáda názorů, představ a chování, od nekritického přijímání autorit až po jejich stereotypní odmítání. To není názor, ale fakt.“

  V textu jsou církevní dogmata :
  „Každá jednotlivá duše je stvořena z ničeho bezprostředně Bohem… v okamžiku početí.
  Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou prosty všech hříchů a trestů za hříchy, vcházejí do nebe.
  Nebeská blaženost trvá věčně.
  Stupeň nebeské blaženosti je u jednotlivých blažených rozdílný podle stupně jejich zásluh.
  Duše těch, kteří umírají ve stavu osobního těžkého hříchu, jdou do pekla.
  Pekelný trest trvá věčně.
  Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou ještě zatíženy lehkými hříchy nebo časnými tresty za hříchy, jdou do očistce.
  Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.
  Mrtví vstanou numericky s týmž tělem, jaké měli na zemi.
  Kristus bude po svém příchodu soudit všechny lidi.“

  Ještě jednou : dogmata říkají, že :“Každá jednotlivá duše je stvořena z ničeho bezprostředně Bohem… v okamžiku početí.“
  Kněz a molekulární biolog Vácha říká opak : „V žádném případě tak nelze zastávat názor, že duše vzniká spolu se zygotou /moje poznámka zygota vzniká při oplození/.“
  A pak to pan Vácha vylepšil :“když chci zjistit, co hlásá katolická církev, tak si musím nejspíše najít na síti její dogmata. A pak se mě ptáte, zda jim všem „věřím“ a zda tedy, pokud bych jedinému nevěřil, měl být exkomunikován nebo že když by se jedno ukázalo, že „neplatí“, že se tedy zhroutí celá stavba katolické církve. ..Dogma nikdy nebylo vystřeleno nazdařbůh (krásné slovo) od pasu, ale vždy je odpovědí na dobový problém. Prvních šestnáct století nikoho netrápilo, které knihy budou patřit do bible a které ne. Prvních šest století to byla dost divočina, pak se to nějak ustálilo, ale nikdy z toho nebylo dogma – z tak důležité věci! Až přišel Martin Luther a ohlásil, které knihy do bible patří. No a katolická církev (nyní již) na Tridentském koncilu vyhlásila dogmatem, které knihy to budou. Je to o několik víc, než měl Luther.“

  Článek pana Staňka odlišuje dvě duše , panenskou a ženskou, která: “ Tak, že se její duše pevně připoutá k hmotnému tělu, (ztratí „naivní“ snivost,) a v důsledku toho jsou i všichni následně porození duchové (děti) vlivem hmotností těla omezení. “

  A teď tu o chytré horákyni…

  1. Pardál jako obvykle, zakryt anonymitou, poučil všechny kolem sebe, neb vidí, že jsou blbci. Protože nemají JEHO PRAVDU!

   1. Pane Staňku a nějaký ( neblbý) argument proti tomu, co jsem psal by nebyl? Pan Vácha říká, že křesťané nejsou jednotný stejně smýšlející zástup. Podobně jako mezi ateisty, je zde celá plejáda názorů, představ a chování, od nekritického přijímání autorit až po jejich stereotypní odmítání. To není názor, ale fakt. Nemám stejný ( jediný správný) názor jaky Vy. No a co?
    Nikde jsem neřekl, že jsou všichni blbí. Chápu, že jsem Vám šlápl na kuří oko a je z toho Vaše vskutku duchovní, oduševněná, křesťanská odpověď …
    Vácha :Církevní dogmata se mění a ani kněz je nemusí dodržovat. Boha ani duši se nelze představit, každá představa je špatná. Proč bych já měl věřit tomu, co hlásáte, jenom proto, že máte svůj samorostlý duchovní přístup, který nepotřebuje podklady a důkazy?

    1. Boha si představit nelze, ale duši ano – pomocí Jógy!!! :-) Duše je poznána doslova jako: Kulatý Stav Ticha.

    2. Jendo, vy jste tu duši viděl, nebo o tom slyšel od vydělávajících z jinak užitečné jogy? Prý kulatý stav ticha, to jsem se nasmál. Sdělil vám to ten, co viděl kolový hov…. Já jsem při vymístění viděl. Není shodná s tělem, protože astrální tělo se podobá povaze žijícího člověka. Každý má vnitřní tvář s tím, že ve hmotě mohou hajzlové vypadat krásně a lidé krásní zevně škaredě. Proto královny krásy jsou vesměs ku…, nebo se začnou prodávat a stanou se jimi. Sám to vidím ojediněle při OBE, ale znám lidi, kteří pravou tvář mohli vidět po mžikovém uvedení do ZSV. Mnozí to ale vyciťují. Otec to vyciťoval a vždy měl pravdu. Říkal, ty mě nebudeš nic vykládat o lidech! Ty jsi neprožil protektorát!!! Tam na prohlédnutí člověka záleželo přežití! A jak prohlédli současní „mládežníci“ druhé tváře lidí je dobře vidět na tom, jakou reprezentaci si zvolili! Za něco tam stojí jen Zeman a Okamura. A kdo si myslí jinak, je slepec A DOPLATÍ NA TO!!!

    3. Kulatý Stav Blaženého Ticha – to je empirie, tak jsem to zažil, Duše sama sebe okamžitě pozná, jakmile zastaví mysl, tak spadne sama do sebe, neměl jsem žádné úrovňové vize, pouze zastavenou mysl – samádhi (zajisté víte, že těch je více druhů, nespočet, co člověk to množina jevů), …to je vše, víc nevím, pouze si pamatuji ten lahodný stav, na ten duše při svém probuzení již nezapomíná, je to jako se naučit jezdit na kole, to už také nezapomenete! :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference