mapa stránek || vyhledávání

Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

A paradoxne, ich konštatovanie je vo svojej jednoduchosti oveľa bližšie k pravde, ako všetky fundované hodnotenia politikov, zdravotníkov a ostatných kompetentných, vyjadrujúcich sa k súčasnej kríze. V tomto konštatovaní sa totiž skrýva jadro celého problému!

Žiaľ, pre moderných ľudí je však vo všeobecnosti príznačné, že vo vzťahu k akémukoľvek problému sa budú radšej zaoberať tisícami podružných vecí, len nie jeho podstatou. Len nie tým, čo je najzásadnejšie, najrozhodujúcejšie a prvoradé.

Takto je tomu samozrejme aj v prípade koronavírusovej krízy, ktorej čoraz intenzívnejší dopad na náš každodenný život je skutočne trestom Božím. A my všetci by sme si mali v prvom rade položiť otázku, za čo nás to vlastne Pán tak tresce?

Odpoveď je jednoduchá: za to, že robíme niečo zle, pretože ak by sme jednali dobre a správne, nebolo by nijakého dôvodu trestať nás.

A čo teda robíme zle? Čo nerobíme tak, ako Pán chce? V čom sa tak veľmi priečime Jeho Vôli, že na nás dopustil takéto súženie, ktorého konečné riešenie a definitívne vyriešenie je v nedohľadne? Toto sú zásadné otázky! Tieto otázky si je treba klásť v súvislosti s koranvírusovou krízou! Týmto smerom by sme mali uvažovať a hľadať! Keby sme tak urobili, odpovede by sme určite našli.

Ale žiaľ, týmto smerom sa myslenie ľudí neuberá, pretože naši súčasníci majú na to svoj vlastný názor. Majú svoje vlastné riešenia. Riešenia, ktoré síce majú z materiálneho hľadiska svoje opodstatnenie, ale zostanú vždy len niečím dielčím a druhoradým, pretože im chýba ambícia dopracovať sa k skutočnej podstate celého problému. A tá je duchovná! Nám však chýba ambícia problém riešiť a vyriešiť komplexne, v jeho duchovno materiálnom prepojení.

V kostoloch sa začínajú objavovať oznamy o slúžení omší za odvrátenie pandémie. Je to krok správnym smerom, ale treba si úprimne povedať, že omše a modlitby už nestačia. Veď predsa aj pred koronavírusovou krízou chodili ľudia do kostola a modlili sa, a napriek tomu k nej došlo.

Modliť sa je správne, ale už je treba úplne iného druhu modlitieb! Už je treba modlitieb činu! Už je treba, aby sa to, čo sme sa doteraz modlili, v nás samotných uskutočnilo v čine. Už je treba čin a jednanie! Už je treba viditeľnú zmenu života! Už je treba zmenu hodnotového systému!

Lebo žiaľ to, čo bolo doteraz, boli viacmenej len prázdne slová! To však, čo sa teraz od nás očakáva, je reálne jednanie. Je reálne jednanie v súlade s Vôľou Najvyššieho! A tá nám bola sprostredkovaná v Desatore prikázaní a v Ježišovom učení o láske k Stvoriteľovi a k blížnemu.

To, že nás Pán trestá, je svedectvom nedostatočnosti našich modlitieb, ktoré zostali iba v rovine slov a doteraz sa nepremenili v čin. Doteraz sa nestali konaním. Vôli Pána doteraz nezodpovedá ani náš život, ani naša hierarchia hodnôt, ani náš spôsob myslenia.

Lebo len čin sa počíta! A pretože činu niet, dopadá na nás trest Boží! Pán nás trestá, aby ukázal, aký krehký je náš svet a ako rýchlo v ňom môže všetko skolabovať, ak sa už konečne nepohneme správnym smerom.

Pán nám ukazuje, že tu je, že tu vždy bol a vždy bude, hoci náš takzvaný moderný svet už v neho neverí. A preto dáva tomuto modernému svetu pocítiť, aký je maličký. Otriasa nim, aby pochopil, že musí začať fungovať na novom základe.

Lebo čas dozrel a my sa už konečne máme stať pravými ľuďmi! Ľuďmi spravodlivými, čistými, dobrými, čestnými a ušľachtilými. Ľuďmi, majúcimi v úcte blížnych i Stvoriteľa všetkého. Ľuďmi, pre ktorých sú hodnoty dobra a ducha na prvom mieste a všetko ostatné je až na druhom mieste.

Ak toto neprivediem v čin, bude konať Pán a všetkými našimi doterajšími istotami otrasie tak zásadným spôsobom, že v nastávajúcej neistote budú ľudia donútení a dotlačení hľadať jedinú pravú istotu, spočívajúcu v rešpektovaní Vôle Stvoriteľa. Spočívajúcu v poznaní Jeho Vôle a v rešpektovaní Jeho Vôle! V rešpektovaní jeho Vôle nie len prostredníctvom slov modlitieb, ako tomu bolo doteraz, ale najmä prostredníctvom svojho reálneho života. Prostredníctvom spôsobu svojho myslenia a prostredníctvom svojho hodnotového systému.

Toto je od nás očakávané a toto je jediná pravá modlitba za odvrátenie svetovej pandémie! Toto je podstata celého problému! Všetko ostatné, čo sa robí je síce potrebné, ale vzhľadom k tomu, čo máme v skutočnosti sami v sebe a so sebou z duchovného hľadiska urobiť, je len podružné. Všetkými vonkajšími opatreniami bez duchovnej zmeny v podstate len potláčame niečo, čoho podstatu nepoznáme, nechceme ju pochopiť a prijať, a preto to, iba zvonka potlačené, prepukne časom s novou silou a možno trochu iným spôsobom. Ak by sme to ale urobili naopak a riešili prednostne podstatu, jej vyriešením by zmizli aj všetky dôsledky a koronavírusová kríza by ustúpila.

Na dôkaz pravdivosti všetkých, vyššie uvedených tvrdení, sa pozrime na jednu celkom konkrétnu oblasť. A síce, na oblasť umeleckej tvorby, ktorá je súčasnou krízou mimoriadne postihnutá. Umelecká sféra je na kolenách a umelci prosia štát o pomoc, aby mohli vôbec prežiť, a aby spolu s nimi prežilo aj ich umenie.

Umelci sú totiž zväčša ľudia slobodných povolaní a nemajú stále zamestnanie. Sú preto zvyknutí na neistotu. Preto si vytvárajú finančné rezervy, aby dokázali preklenúť neisté obdobie medzi koncom jednej práce a začiatkom druhej. Preto aj istým spôsobom dokázali preklenúť prvú vlnu koronavírusovej krízy, a po jej ukončení a letnom poklese infikovaných optimisticky očakávali jesenné obdobie, kedy sa budú môcť pustiť naplno do práce.

Na jeseň však prišla ešte silnejšia, druhá vlna pandémie. Všetky umelecké aktivity sú obmedzené na minimálnu mieru alebo úplne, avšak všetky ich úspory na horšie časy boli už minuté v prvej vlne krízy. Umelci žiadajú štát o pomoc a o holé prežitie. A nakoniec im asi nezostane nič iného, ako ísť na úrady práce.

Áno, umelecká oblasť je zasiahnutá mimoriadne silným spôsobom, avšak riešenie tejto situácie má dve roviny. Prvá rovina predstavuje riešenie klasického typu, čiže cez peniaze. Cez rôzne podpory, cez rýchle, takzvané helikoptérové peniaze a podobne.

Ale peniaze nie sú všetko! Nie je to totiž také jednoduché a jednostranné, ako si to predstavuje naša civilizácia, postavená predovšetkým na peniazoch. Tento problém má aj druhú, oveľa hlbšiu rovinu. O to sa ale absolútne nikto nezaujíma, pretože ako už bolo spomenuté, nikoho ani len nenapadne ísť s nejakým problémom až k jeho jadru a podstate.

A čo je onou podstatou v tomto konkrétnom prípade? K poznaniu podstaty sa dopracujeme prostredníctvom otázky, prečo bola takto mimoriadne postihnutá práve umelecká sféra? Prečo to práve ju takto extrémne, až existenčne zasiahlo?

Pretože umenie z vyššieho hľadiska, ktoré nikoho nezaujíma, je tu na to, aby bolo vlajkovou loďou pozdvihovania civilizácie, národov i jednotlivcov k vyšším a ušľachtilejším ideálom. Umenie je tu na to, aby robilo ľudí lepšími, ušľachtilejšími a mravnejšími. Aby ich viedlo k vysokým a vznešeným duchovným hodnotám.

O týchto veciach minulé generácie vedeli a napríklad koncom 19. storočia, kedy sa pomaly začala formovať myšlienka našej národnej samostatnosti, bolo hlavným cieľom väčšiny literátov predovšetkým pozdvihovanie vlastného národa. A to po všetkých stránkach. Po stránke materiálnej, po stránke gramotnosti a vzdelania, i po stránke mravnej a duchovnej.

Alebo môžeme uviesť iný príklad. Trebárs barokovú hudbu. Jej cieľom bolo pozdvihovať duše poslucháčov k Stvoriteľovi. „Ku sláve a cti Božej!“ Toto písal Johann Sebastian Bach pod svoje notové partitúry.

A čo dnes? Dnes umenie fatálnym spôsobom rezignovalo na svoje poslanie posúvať civilizáciu, národy a jednotlivcov k niečomu lepšiemu, vyššiemu a ušľachtilejšiemu. Súčasné umenie rezignovalo na svoje pravé poslanie. Vysmialo sa z neho, prestalo byť vlajkovou loďou vzostupu a vykročilo svojou vlastnou cestou. Cestou dekadencie, úpadku, nemravnosti, vulgárnosti a obscénnosti. Umenie už neukazuje cestu nahor, ale nadol do pekiel. A súčasní moderní materialistickí a ateistickí umelci si mysleli, že to tak snáď pôjde donekonečna. Samozrejme, veľká česť všetkým výnimkám.

Avšak Ten, v koho existenciu títo „umelci“ už neveria, im dal tvrdo pocítiť, že tu je a že už má dosť toho hnoja, ktorý produkujú pod rúškom umenia. A preto toto „umenie“ a jeho tvorcov zrazil na kolená. Zahnal ich do existenčných problémov, znemožnil im produkovať ďalšiu špinu a doprial im čas na zamyslenie. Na zamyslenie nad tým, čo vlastne robia a komu tým slúžia. Daroval im priestor, aby si to uvedomili, pretože pri ich doterajšej tvorivej vyťaženosti im chýbal čas na zásadnú hodnotovú sebareflexiu.

Teraz preto čas majú a mali by ho správne využiť. Využiť tak, že zásadným spôsobom prehodnotia svoje ďalšie umelecké smerovanie a konečne pochopia, čo je pravým účelom umenia.

Tieto skutočnosti a tento pohľad však žiaľ absentuje vo všetkých debatách, venujúcich sa záchrane umenia. Hovorí sa v nich vždy len o peniazoch a o štátnej podpore, prostredníctvom ktorej by umelci preklenuli najťažšie obdobie, aby potom mohli nanovo začať s produkciou takej istej mravnej, morálnej, ľudskej a duchovnej úbohosti, ako predtým.

To, o čom sme hovorili v prvej časti textu, sa teda takýmto celkom konkrétnym spôsobom premieta do oblasti umenia. A podobným spôsobom sa to premieta do každej oblasti našej spoločnosti, ba dokonca i do nášho osobného života. Všade tam na nás v súčasnosti dopadá trest Boží!

Tento názor prostých ľudí je pravdivý, ale nesmie zostať iba pri konštatovaní. Musia z neho byť vyvodené konkrétne a zásadné dôsledky pre náš každodenný život. Musíme sa všetci spoločne i každý sám za seba pýtať, prečo na nás tento trest prichádza? Musíme sa pýtať, čo robíme tak zle, že na nás Pán niečo takéhoto dopúšťa? Musíme pochopiť, v čom sa priečime Vôli Najvyššieho, o ktorej správne pochopenie sme sa doteraz vôbec nezaujímali, a preto sme ju ani nemohli správne naplňovať. Musíme poznať Vôľu Najvyššieho, musíme poznať, čo je ňou od nás vyžadované a musíme to začať napĺňať. Musíme sa hodnotovo obrodiť, pretože náš doterajší hodnotový systém bol nesprávny. Musíme sa stať novými, inými a lepšími ľuďmi. Ľuďmi skutočnými a pravými! Takými, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čestnými, spravodlivými, dobrými, skromnými, čistými, ušľachtilými, láskavými, duchovnými a milujúcimi Stvoriteľa.

Boží trest na nás dopadá preto, lebo sme od tohto všetkého na míle vzdialení. Ak to nepochopíme, ak si to nepriznáme a ak to budeme ignorovať, prídu na nás ďalšie tresty, ktoré nás budú ohýbať a tlačiť správnym smerom. A my sa buď v tomto smere ohneme a podvolíme, alebo nás Vyššia Moc definitívne zlomí. Nijakej inej strednej cesty niet.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

235 komentářů

 1. Dobrá zpráva
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nove-testy-koronavirus-v-cesku-testovani-covid-19-olomouc_2011191206_vtk?fbclid=IwAR3-NTLJex46tUj-Qrn4rk0mzjdYXUqZk1uldhsL8HcdU8BVI8QEihi-uZE

  Čeští vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli nové zkoušky na odhalení přítomnosti koronavirus. Testy jsou podle informací portálu iRozhlas už i úředně certifikované a připravené k použití.
  České testy mají spojovat rychlost antigenových testů a vyšší spolehlivost PCR testů v jednom testu. Nové testy jsou založeny na metodě PCR, ale při jejím zpracování je vynechán jeden krok, což zaručí rychlejší výsledek jako u klasických PCR testech, a to do jedné hodiny.
  Podle vedoucí výzkumného týmu Evy Kriegovej jsou nové testy citlivostí srovnatelné s PCR testy. „Jsou ale rychleji, protože jsme přeskočili krok izolace. Neprobíhá izolace RNA, ale probíhá už samotná PCR reakce, protože to odebíráme do média, které se dá přímo využít pro vlastní reakci, “ uvedla Kriegová pro iRozhlas.

  Výhodou je poměrně levná cena
  Testy mají i další výhodu, a tou je cena. Vědkyně uvedla, že budou stát maximálně do 500 korun (přibližně 19 eur). Testy byly vyvíjeny ve spolupráci se soukromým partnerem, který má být schopen v případě zájmu vyrobit tisíce testů. Díky kratšímu času potřebnému na jejich vyhodnocení věci doufají, že nahradí antigenové testy, které nedosahují takovou přesnost.
  Podle nedávné české studie , která zkoumala antigenové testy, jsou nespolehlivé a neodhalily nákazu ani u některých lidí, kteří již měli příznaky onemocnění.
  Testy by mohli využít při plošném testování
  Čeští vědci by chtěli využívat jejich testy například při plošném testování nebo při kulturních a sportovních akcích. Dokáží totiž odhalit i bezpříznakových pacientů. „Naše sady mohou sehrát velmi důležitou roli právě v současném uvolňování. Použití je schváleno pouze jeden den, takže v současné chvíli začínáme jednat, kde se budou testy moci použít. Nabídneme je především domovem důchodců, úřadem, fabrika nebo školám, “ vysvětlila vědkyně.

  Na samotný odběr navíc netřeba ani zdravotníka, měl by ho zvládnout každý sám. Probíhá tak, že si každý člověk udělá odběr sám, výtěrem z obou nosních dírek, následně paličku vloží do zkumavky, kterou uzavře a pošle do laboratoře. Tato metoda má eliminovat riziko přenosu nákazy na zdravotnický personál.
  Metodu vyzkoušeli například při testování na studentských kempech u Máchova jezera, kde odhalili i bezpříznakových pacientů.

  Zdroje: iRozhlas , ČTK

 2. Přítel na telefonu mi poslal zajímavý mail, ve kterém je tento popis :

  Co nyní napíši, bylo vypracováno ve Švýcarsku lékařem s právníky. Platí i pro Českou republiku. V zahraničí se za první dny velice osvědčilo. Prosím, zkopírujte si následující body a pak s klidem a úsměvem na tváři jděte k „HYDŘE.“ Platí jak pro testy, tak pro možné „OČKOVÁNÍ.“

  Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám, milé čtenářky a milí čtenáři tadesca, MUSEJÍ předložit.

  Certifikát kvality testu (očkovací látky).
  Podrobnosti o výrobci testu (očkovací látky)
  Dokumenty a licenci od výrobce testu (očkovací látky)
  Výpis ze státního rejstříku firmy výrobní firmy či společnosti která test popřípadě vakcínu vyrobila.
  Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
  Platné firemní licence:
  *osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek (očkovací látky)
  *nežádoucí účinky testovacích tyčinek (očkovací látky)
  *platnou pojistku firmy pro případ negativních následků která testovací tyčinky (očkovací látky) vyráběla a výše odškodnění.
  Dokumenty od osoby, která test (popřípadě očkovací látku) podává.
  *Školení a zaškolení
  *Certifikace osoby za tímto účelem
  *Pracovní povolení
  *Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19
  Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
  V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ,!!!! POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

  – – – – – –
  Takže jo, když nás již masivní přenašeči a síla viru nenechají na pokoji, můžeme i toto v budoucnosti zkusit.

  Alois

  1. Aloisi, než se naučíte rozumět všem ověřením, co píšete (hlavně nezapomeňte na tyčinky do nosu, ty berou nemocnice z Číny, protože jsou levné).
   Píšete :“Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.“
   Asi myslíte očkovací látky. Za 5-7 let bude po koronáči nebo po civilizaci, takže v klidu vyčkávejte, cesta do stanice Hluboká Pod Zemí stejně nikoho nemine, ale líp se bude odcházet se všemi certifikáty. A na zápal plic máte přeci všelék MMS.
   Mohl byste mi s pomocí švýcarských lékařů a právníků poradit, jestli není podvod můj respirátor s označením
   One to ten CE
   EN149:2001-A1:2009 KN 95
   BXX-95001 PPE-FFP2

   Děkuji.

  2. “ když nás již masivní přenašeči a síla viru nenechají na pokoji,

   V tomto pripade se jedna pravdepodobne o schizofrenii, ale klid a zadnou paniku, da se to lecit.

  3. ad – V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ,!!!! POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
   ______________

   Platí to všechno, Aloisi i pro případ propagace a užívání MMS? Stačí odpověď jedním slovem.

   1. Asi svůj dotaz myslíte vážně.

    Vy nevidíte rozdíl mezi případně státem organizovaným testováním či vakcinaci lidí a mezi tzv. alternativou, kterou si ten, kdo ji zkusí rozhodne sám, dobrovolně, svobodně. MMS stát přece nikomu nenutí. Nebo snad ano?

   2. Věro, boj s falešnými a polofalešnými zprávami je marný. Je to jak říkají obchodníci: jeden nespokojený zákazník se dá v dopadu vyvážit tak 10 spokojenými. Strach lidi jako genetické potomky lidí z hodně špatných časů dlouho zachraňoval před nejrůznějším nebezpečím. Jenomže dosah šíření informací byl vzdálenost, kam se dalo dohodit kamene. Dnes je to celý internetový svět a mále pilné překladače ptákovin z angličtiny. Jak říkají Parktinsonovy zákony:
    Odborník na cokoliv je člověk z jiného města, který umí anglicky.

    Připojuji se k trochu zanikající akci Mějme Vendu rádi (MVR).

    A) Nemyslím, že by se mělo házet s patra, že měl Venda mít těžké dětství, což tu někdo psal.
    Myslím si naopak, žil v souladu se svými názory, které se ale snadno mění. Naučil se docela duševně makat a myslí to i s námi tady dobře.
    Nerozumím tomu kam směřuje, teď zrovna k bhaktijóze.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti
    „Bhaktové jsou lidské bytosti, které si uvědomují svoji existenci a dozrály do takového stádia, že pochopily velkou míru příčin a následků ve svém prožívání okolních vjemů. Tito lidé pokud konají, konají vědomě a v souladu se svou vůli. Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“
    To mě vyděsilo – zaměřují na sebe a lásku k Nejvyššímu. To by šlo, ale věta ještě jednou :“Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“
    Snad se letu, ale vypadá to, že láska je jen k Bohu a něco pro někoho udělat, kdo by si to přál. když tak leda náhodou. Taková je to láska bhaktická.

    B) Nemyslím si, že Venda si dělá kopie příspěvků a skladuje je jak pomocník pomocníka příslušníka STB. Nechce uznat svou chybu a tak hledá a hledá a píše a píše.
    Diskuzní příspěvky se dají najít mezi 50 posledními na
    https://hledani.gnosis.cz/diskuse/
    Jiná možnost je přes Google, když se zadá rozumná součást informace a za ní https://hledani.gnosis.cz/
    C) Sebekriticky uznávám, že jsem si dělal legraci. Nelituji toho, ale jsem ochoten se omluvit skoro zmlknout. Dvojce Venda- Alois, říkal jsem jim sám pro sebe Dva samorosti.
    Jak jsem ten člověk z jiného města tak Překladač nabízí Dva samorosti nejspíš jako Two self-growth.
    D) Venda si může zvát domů, koho chce. A psát, co chce. Trochu využívá velkorysosti admina, ale to i já.

    Nevím, jestli, když se všichni polepšíme, bude tu ještě legrace.

   3. Ano, myslím svůj dotaz vážně a prosím o odpověď ANO / NE.

   4. ad. Pardal28.11.2020 (19:52)
    Poznámečka
    – byla jsem na Vendu velmi, velmi příkrá.
    – Ale on si nedá a nedá říci.
    – a my všichni budeme na Vendu i nadále velmi příkří
    – až se bude jiskřit.
    – a on si nedá a nedá říci

    Jako beran si jede ve svý lajně.
    Zachraňovat, ani onou příkrostí nepotřebuje.
    Jede ve svý jedině správný lajně.
    A tak je to v pořádku. Tak to má být.
    Je více cest.
    Tak hledá po svým.
    My však též.
    A tak se bude jiskřit i nadále :-)
    Protože – ne, že si někdo dovolí šlápnout na mý kuří očičko :-)

   5. Pardale, co se týká těch Bhaktů, možná jde o nedorozumění. Píšete: „Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý.“ Srovnejme to s tím, jak jsme my jednali za totáče. Jak jsme pravidelně chodili k volbám, které ve skutečnosti žádnými volbami nebyly, ale byl to akt dobrovolného přiznání nevolnictví. O co lepší by bylo, kdybychom uplatnili svou vůli a odmítli se takových „voleb“ zúčastnit. O co lepší by bylo, kdybychom byli jako Finové, kteří postavili v zimní válce obrovskému bolševickému Rusku. Abychom to dokázali, museli bychom být jinak vychováni. Ne s duší raba, kterou nám 300 let vnucoval habsburský absolutismus. Nemyslím si, že je správné jít hlavou proti zdi, ale myslím, že cestou je pasivní rezistence, metoda, kterou s úspěchem použili Ghándí a Martin Luther King. Mohlo by se zdát, že naše podvolení komunistům byla pouhá fomalita. Opak je pravdou. Tím, že jsme jim dali zelenou, na nás spočívá vina za všechny ty partyzánské války a vraždění, které šířili po světě. Leží na nás stejná vina jako na těch Němcích, kteří volili nacisty.

    Četl jsem, že hodně lidí na smrtelné posteli lituje, že neudělali to, co považovali za správné a místo toho dělali, co se od nich čekalo.

   6. Paní Věro, jsem na TV, sledujeme přenos z biatlonu.

    K Vašemu dotazu a Vaše chtění – odpověď jedním slovem. Ne, na to nepřistupuji.

    MMS není lék. Nepodléhá schvalování SÚKL. To jste asi nevěděla.

    U vakcín, obecně léků, je to zcela určitě jinak. Tam bez souhlasu SÚKL nemůže nic pro léčení lidí projít. Jestli máte čas a chuť, podívejte se do některého příbalového letáku, třeba ibalginu. Tam se lze dočíst, co všechno musí obsahovat.

    A dohledat lze mnohem více zde: http://www.sukl.cz/ a nebo si vyhledat lék i zde: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

    Zkrátka, MMS není uznané léčivo.
    Naposledy tu dal svoji zkušenost pan Anton. Někdo má zkušenost dobrou, někdo může mít špatnou. Někomu pomohl, někomu ne a nebo většina lidí to prostě nezkusila.

    Alois

   7. ad MMS není lék. Nepodléhá schvalování SÚKL. To jste asi nevěděla.
    _______________________

    cit.:
    „Tento přípravek byl dle rozhodnutí Ústavu zařazen mezi léčivé přípravky, a tudíž podléhá povinně registraci, ta mu však nebyla udělena. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že zachází s léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu SUKL,“ uvedla Jaroslava Doležalová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
    (konec cit.)

    https://www.vitalia.cz/clanky/mms-je-v-prve-rade-byznys/

   8. ad – Nemyslím si, že je správné jít hlavou proti zdi, ale myslím, že cestou je pasivní rezistence, metoda, kterou s úspěchem použili Ghándí …
    __________________

    Pavle, zkuste někdy Dějiny 20.století od Paula Johnsona. Na str. 454 je kapitola popisující politickou situaci v Indii v letech 1945 – 47.

  1. Vendo,
   A) Zastal jsem se Vás jako osoby, proti některým diskutujícím, kteří Vás hodnotí příkře. Takže je logické, že píšu jim a ne Vám. Věra reaguje na to v pohodě odkazem na pěknou hudbu. Vaši reakci nechápu jako mnoho jiných reakcí.
   B) Jiná věc je to, co píšete v článcích, diskutujete a děláte odkazy. Tam s Vámi nesouhlasím, lehko se chytáte ptákovin a ještě je rozvíjíte.

   Takže abyste měl v diskuzi ten svůj pořádek, Ordnung muss sein, přeposílán odstavec o bhaktíjóze do Vašeho článku o klidu.
   Přeji tu pohodu a klid alespoň v poloze mrtvoly.

   1. Děkuji za zastání. Jsem dojat. Možná to psal ale jiný Pardal, než kterého znám.
    Venda

   2. Pardale, dovolím si nevyžádanou poznámečku:

    38,25 – 40,52 min. :

    Paní Irena a ROZLUŠTĚNÍ VOYNICHOVA RUKOPISU – část 2. – Poselství naděje a květ štěstí (14.11. 2020)

    https://www.youtube.com/watch?v=e1U5cOvqESo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FYPo4RyY0ItFwAutTovgxdvUMmNJoZePYXgy95k5Fz4owVwE1ag4q5nk

    Takže mým předchozím komentářem mělo být vyjádřeno, že mé příkré usilování bylo nesmyslné.

    Stejně jako případné příkrosti vůči mě. I když jsme všichni hvězdičkami na rouchu Otcově, je třeba, aby si každá hvězdička, i já, mohla sama naleštit své čelíčko, bez nucení jiného učení, cesty, protože mnohé jde naprosto mimo mne, jako by padal nedozrálý hrách zpět na Zemi, aby dozrál, než bude schopen se dotknout mého vnímání, srdce….

    + cca 36,40 min-42,00 min.
    PARALELNÍ SVĚTY a LIDSKÁ KARMA! 🙏🌎 Igor Chaun pro SUENEÉ UNIVERSE (6. 11. 2020)

    https://www.youtube.com/watch?v=vqwszijbNy0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KAa31vgFeGyaGf1zxi_LlMW0Ty0WGThr96u_NmrVm-DOmvtVdxT3M6JM

    Takže Otče: „Děkuji.“ Zvládnu to, i když některé jasné hvězdičky již odešly k tobě…

    I Vám Pardale děkuji :-)

   3. Matko, na videa moc nejsem. Když tam hoši vtipkují o J.F.Kennedym zabitém 1963, že je to sto let, tak to spíš zavírám. Igor Chaun není moje krevní skupina, řekl bych je krevní skupina OO, co se týče rozumných názorů na videu. Paralelní světy, nižší úrovně, života, život v pralese.. Prostě jsem to zavřel a nemám názor žádný.
    islám, že dobře, všichni jsme děti Otce, poslal Syna možná vícekrát…
    Když má Otec rád všechny, tak je může mít rád i tam, kde jsou.

   4. ad. Pardal30.11.2020 (17:31)
    Ano, i když mnozí utíkáme všude možně :-)
    A tím pádem nyní spoléhám spíš na doktory, že bude dobře. Snad.

 3. Chcem sa ospravedlniť za nesprávny údaj, že sa z diskúsie vytratil jeden politický príspevok p. Pardala zo dňa 01.07.2014, čo nie je pravda. Je tam stále pod článkom V.Žáčka s názvom „Voláme po Jednotě – proč ne? Jóga a křesťanství – mají něco společného?“ z 8.6.2014. Tá diskúsia je tam veľmi bohatá a plodná, myslím, že stojí za prečítanie, lebo sa týka aj dnešných dní s tým nešťastným Covidom19…

   1. Aloisi ten s datumom 01.07.2014 20:38 tam mal Pardal iba raz. Úroveň vtedajšej diskúsie bol na vyššej úrovni, ako je tu dnes. A tiež sa viac diskutovalo o obecných záležitostiach. Zdá sa, že za tých 6 rokov sa svet, ale aj ľudia dosť zmenili. Aj postoj p. Žáčka bol dosť odlišný, ako je dnes…

   2. ad Zdá sa, že za tých 6 rokov sa svet, ale aj ľudia dosť zmenili.
    __________________

    To nepochybně, byli jsme o 6 let mladší:-)

  1. Bývalo líp? Možná.

   Pane Degone, přiznávám, že po tom, co jste změnil názor na karmu a nedal jste o tom vědět a po tom, co jste prokázal tu svoji roztržitost a napsal o něčem, co jste napsal, že jste to tak nemohl napsat, ač jste to tak napsal, jsem Vaše příspěvky přestal číst. Pokud by byl nějaký určený mně, tak to bych si ho přečetl.

   Výjimkou je i příspěvek, ve kterém mě jmenujete. Na to bych mohl či měl zareagovat, a to se právě stalo. Nevadí?

   Víte co nechápu, pane Degone, odkud měl Alois vědět, že ten Pardalův příspěvek je z 1.7.2014 z času 20:38?

   Ale celkem o nic nejde. Kamarád Alois byl dnes u mne na televizním sportovním přenosu a v pauze mně říkal, že o mně píšete. Doslova jsem mu řekl – pan Degon mi kdysi rozuměl, teď už ne, změnil se.

   Ale jak jistě víte, vše se neustále mění. Změna je jediná jistota v našich životech, že ano? To je ten pohyb. Jakmile by ustal, život by zanikl.

   Václav

   1. a – Víte co nechápu, pane Degone, odkud měl Alois vědět, že ten Pardalův příspěvek je z 1.7.2014 z času 20:38?
    _________________

    Kuk..!…:-)))))

    …“Prečítal som z môjho počítača jeden diskusný príspevok plný pravdy od Pardala, ešte z 01.07.2014 20:38, ….“

   2. ad/
    …“Prečítal som z môjho počítača jeden diskusný príspevok plný pravdy od Pardala, ešte z 01.07.2014 20:38, ….“

    Co je před těmi tečkami a slovesem predčítal a co je za těmi tečkami po údaji 20:38? Můžete to překopírovat celé?

    Díky.
    Alois

 4. Věro z Vysočiny – Váš inteligentní humor se mi líbí. Je jako lék – možno i na ten „smrtící Coronavirus“…

 5. Zatímco mi paní Věro nabízíte podržení nočníčku, musel jsem uznat, že mému dotazu asi nevyhovíte. A tak jsem hledal sám, kde se vzal časový údaj 20:38.

  Pan Degon, který tu nedávno působil roztržitě a byl za to omluven pro svůj věk, tu napsal a já na to hned reagoval:

  Degon 29.11.2020 (10:31)

  Chcem sa ospravedlniť za nesprávny údaj, že sa z diskúsie vytratil jeden politický príspevok p. Pardala zo dňa 01.07.2014, čo nie je pravda. Je tam stále pod článkom V.Žáčka s názvom „Voláme po Jednotě – proč ne? Jóga a křesťanství – mají něco společného?“ z 8.6.2014. Tá diskúsia je tam veľmi bohatá a plodná, myslím, že stojí za prečítanie, lebo sa týka aj dnešných dní s tým nešťastným Covidom19…

  Dal odkaz na název článku a autora a já si to pochopitelně vyhledal – v ten den, který uvádí tam ale byly 4 příspěvky od Pardala.

  A tak jsem se ho ihned zeptal – viz. :

  Alois 29.11.2020 (13:33)
  Toho 1.7. měl Pardal čtyři příspěvky ?

  A na to mi pan Degon ještě týž den vysvětlil toto:

  Degon 29.11.2020 (15:48)

  Aloisi ten s datumom 01.07.2014 20:38 tam mal Pardal iba raz. Úroveň vtedajšej diskúsie bol na vyššej úrovni, ako je tu dnes. A tiež sa viac diskutovalo o obecných záležitostiach. Zdá sa, že za tých 6 rokov sa svet, ale aj ľudia dosť zmenili. Aj postoj p. Žáčka bol dosť odlišný, ako je dnes…

  Řekl jsem si, aha, ten časový údaj tam měl pan Degon nějak skrytý mezi řádky, ale nenašel jsem ho. Neuměl jsem si to vysvětlit.

  A tak jsem se vracel v diskuzi zpět – a vida, tady to je !!

  Degon 28.11.2020 (18:14)
  Pani Věro z Vysočiny, chápem Vás a súhlasím, ale sa pýtam, kam sa vytratil ten „ľudský rozum“, na ktorý sú mnohí tak pyšní, že sa nepýtajú čo je pravda a čo lož? Alebo, je nám to už jedno? Už nám ide viac iba o to naše „ego“? Nie, čo je pravda, ale o to, kto má pravdu? Zdá sa mi, že PRAVDA je oficiálne v nemilosti a je prísne stihaná. Prečítal som z môjho počítača jeden diskusný príspevok plný pravdy od Pardala, ešte z 01.07.2014 20:38, ktorý bol celý pravdivý, a vydržal na svojom mieste iba krátko. Cenzura ho okamžite likvidovala. Je to smutné. Ale, taká je realita – bohužiaľ…

  Přehlédl jsem to, a to hned ze dvou důvodů :

  1/ píše to Věře z Vysočiny

  2/ necituje tam V.Žáčka a název jeho příspěvku, což mě zaujalo až v Degonovic příspěvku z druhého dne, 29.11. z 10:31

  Takže pro paní Věru z Vysočiny. Podržet nočníček nechci. Nakonec jsem si to našel sám. Trochu se divím, že jste mi nedokázala napsat, ať se podívám do předchozí diskuze a dala odkaz na čas a datum té první zmínky pana Degona.

  Jen tak BTW, pan Degon ve své přetrvávající roztržitosti udělal na chvíli z admina cenzora, který likviduje /snad/ nějaké příspěvky a ještě z toho konstatuje smutnou realitu.

  Za tuto svoji roztržitost se pan Degon omluvil, ale ne směrem k adminovi, kterému přiřkl cenzurování.

  Vím bezpečně, že admin nepouští jen vulgární příspěvky.

  Takže jo, o pomoc jsem žádal Vás, paní Věro, a Vy jste na to zareagovala a především sebe sama zesměšnila svým dotazem, jestli nechci podržet nočníček. Na tento druh diskuze mám jedno označení – žumpa.

  Jestli to čte pan Degon, tak mu kolega Václav Žáček vzkazuje, že již nemusí odpovídat na jeho příspěvek a dotazy v něm, které mu adresoval 29.11.2020 v 18:37.

  Alois

  1. Milý Vendo, verím, že sme stále priatelia, ale chcel by som Vás poprosiť, aby ste odkázal tomu svojmu priateľovi Aloisovi, že na jeho idiotské provokačné odkazy reagovať nebudem, je to pod moju úroveň. Odporúčam Vám nájsť si iného, slušnejšieho kamaráta. Želám všetko najlepšie.
   Kámoš Degon.

   1. Pane Degone,
    díky za oslovení.

    Nevím jaké provokační otázky máte na mysli. Alois se z vlastního zájmu zeptal paní Věry, která odpověděla na moji otázku směřovanou Vám 29.11. v 18:37. Očekával jsem Vaši reakci.

    Věra odpověděla nejasně, Alois to nepochopil /já taky ne/ a tak hledal dál. A sepsal to a své poznání poslal i paní Věře.

    Pane Pardale, o mé kamarády se prosím nestarejte. Kdybyste chtěl, mohli bychom přijet za Vámi na Slovensko a osobně se Vám představit. Aloise Vrobela znám od svých šesti let, chodili jsme spolu do stejné ZDŠ, ne ale do stejné třídy. Pak jsme se oba vyučili řemeslu. Když jsem se oženil, tak jsme se na 5 roků přestěhovali s manželkou jinam, ale mezitím mí rodiče potřebovali pomoc a tak jsem se vrátil. To bylo asi v r. 1978. Od té doby se vídáme s Aloisem často a teď, když jsme oba v důchodu, tak o to víc. Hrajeme spolu šachy, sledujeme sport, chodíme na procházky. Není tu denně. Právě proto nechce počítač, aby se nestal nijak závislým. Oči mu slouží, o to více čte. Má rodinu, není bezdomovoc. Chodí upraven, na rozdíl ode mne se více holí. Jeho zájem je i ta duchovní cesta. Za mojí manželkou nechodí, klíče má jen tehdy, když jedeme s manželkou na dovolenou – často ty slovenské thermály.

    Můj závěr. Napsal jste mi včera a končil tím…..Želám všetko najlepšie.
    Kámoš Degon.

    Včera večer pár hodin potom ale jsem byl pro Vás již zase karmoš.

    Pane Degone, na to, že jsem se obrátil na Vás s přímým dotazem jste mi neodpověděl. Omlouvám se, že jsem Vám poskytl informace o Aloisovi. Nevyžádané informace.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   2. …ve třetím odstavci je chyba – oslovil jsem Vás pane Pardale

    Díky za pochopení.
    Václav Žáček

  2. Aloisi, jestli to čte Venda, tak že už je to Aloisovi všechno jasné a že příště bude při dohledávání příspěvků pozornější.

   1. Věro z Vysočiny, aj tak sa čudujem nášmu karmošovi, že sa priatelí s takým človekom, ktorý sa nezmôže ani na počítač a musí chodiť otravovať svojich známych. To u nás doma máme takých počítačov 6 kusov a pracujú s nimi všetky deti. To je ten Vendov karmoš asi bezdomovec a neviem, či mu dokonca nechodí aj za manželkou. Dnes je to všetko možné. Určite by som takému nedával svoje kľúče od bytu. Kamarátov si treba veľmi dôkladne vyberať, čo Vy na to???

  3. ad Takže jo, o pomoc jsem žádal Vás, paní Věro, a Vy jste na to zareagovala a především sebe sama zesměšnila svým dotazem, jestli nechci podržet nočníček. Na tento druh diskuze mám jedno označení – žumpa.
   ________________

   Aloisi, jak prý máte najít příspěvek s časem 29.11.2020 v 18:37 se ptal Venda, vás se to vlastně vůbec netýkalo. Moje reakce byla prostá informace a Venovi to stačilo. Nikolivěk ale natvrdlému Aloisovi, který se neobejde bez pátravého

   „Co je před těmi tečkami a slovesem predčítal a co je za těmi tečkami po údaji 20:38? Můžete to překopírovat celé? “

   Aloisi, jste normální? O co se snažíte? Kdo vám píše ty články o mudrcích a mourosti, když po mě chcete kopírovat, „co je před tečkami“? Neumím si to jinak vysvětlit, než že vám opravdu přeskočilo.

   Mimochodem – to MMS a SÚKL raději přejdete mlčky, že?

 6. Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!

  Inu, snad onen koronavirus přesně rozezná,
  že někdo píše vulgárně, ale vulgárním není,
  jiný píše slušně, ale slušným není,
  ponižuje vědoucí,…
  další vysloví nevulgární slovo vulgárně a přizná si svou nedokonalost v dokonalosti, atd.
  jiní si nepřiznají nikdy nic a tak ostatní haní,….
  Nu, nechť se daří nám všem – ale těm, kdo slovně škrtí a těm, kdo podřezávají krky, bych nejspíš nepodala ani nočníček.

 7. Milý pane Vendo, cítim sa poctený Vašou podrobnou odpoveďou, ale najmä popisom genézy Vášho priateľstva s Aloisom s ktorým ako vidím, máte veľmi blízky vzťah. Teraz nám všetkým už bude jasné, ako to s vami dvoma je. Čo sa týka tej mojej reakcie na niektoré oslovenia diskutérov, že im neodpovedám, ako by očakávali, je to preto, že ak vidím, že sa polemika dostáva do stavu v ktorom hrozí nekontrolovateľná a škodlivá konfrontácia, tak polemiku radšej ukončím bez vysvetľovania. A takých situácií sa tu vyskytuje viacero a to nielen s Vami osobne. Ako sa vraví: „hovoriť je striebro, ale mlčať je zlato!“. Aj ja niekedy musím veľmi starostlivo zvažovať čo a ako napíšem, lebo viem, že chápanie rôznych ľudí je rôzne a moje dobre mienené slová si môžu vysvetľovať rôzne. Niekedy volím skôr humor, lebo v súčasnom neľahkom období pôsobí pozitívne.
  Pekný deň želám!

 8. → Chodí upraven, na rozdíl ode mne se více holí.

  ___________________ Twl, to je zase masakr…:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  1. Honzo, no jó – jsme jenom lidé a tak se všichni držíme jenom toho lidského, ať jsme bohové, nebo žebráci…

 9. Koronavirová „krize“ je ve své podstatě vynález a projekt satanistů uvnitř globálních amerických elit ovládajících vězšinu světovžch médií. A slouží jim k zavádění trvalého kasárenského režimu pro všechny. Pan Šupa bohužel slouží opaku toho, co si myslí…

  1. ad Zkouším se zamyslet.
   __________________

   Vendo, zkuste to, držím vám palce. Pravda je, že bolest hlavy, zimnice, horečka…jsou úplně běžné reakce imunitního systému na očkování v podstatě čehokoliv.

   ps: díky vám se Gnosis – hledání Světla stává satelitem konspiračních webů.

   1. Věro z Vysočiny

    Pravdou je, že bolest hlavy, zimnice, horečka… jsou úplně běžné reakce imunitního systému na jakoukoliv virózu, bez ohledu na typ viru. Ještě v roce 2019 se tomu říkalo chřipka stejně, jak jsme tomu říkali již v dětství…

    Ohledně očkování –
    předpokládejme, že budeme očkovat positivně testované a zdravé jedince

    U zdravého jedince (nagativního na přítomnost viru), když pomineme po vakcinaci možné zdravotní komplikace jiného druhu, dojde k oslabení stávající obranyschopnosti imunitního systému z principu. Sníží se odolnost jako taková.

    Testem zjištěné „protilátky“ nejsou důkazem vyšší odolnosti organismu.
    Jsou pouze důkazem, že imunitní systém reagoval.

    U positivně testovaného jedince, nevykazujícího příznaky virózy, očkováním dojde jednoznačně ke snížení obranyschopnosti organismu, z důvodu vypořádávání se s obsahem vakcíny.

    P.S.: není Vám podezřelé, že letos na chřipku zemřel NIKDO. Nejspíš ji sežrala „CoVID strašidelná“

    Peter Habina

 10. Prosím ty z vás, kteří máte již ve všem jasno, neotvírejte – nečtěte ten odkaz.

  https://aeronet.cz/news/sef-francouzske-infekcni-kliniky-promluvil-neco-takoveho-v-zivote-nevidel-americke-firmy-pfizer-a-moderna-nesdileji-na-vedeckych-serverech-vysledky-testovacich-kol-svych-vakcin/

  Zodpovědně sděluji, že jsem text nevymyslil a jestli by vám někomu přečtení článku přineslo nějakou informaci, která by vám přinesla změnu pohledu na vakcínu, nenesu za to žádnou odpovědnost.

  Upozorňuji, že vše je na svobodném rozhodnutí čtenáře.

  Jestli je – viz. Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami! – to neumím posoudit.

  Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference