mapa stránek || vyhledávání

Juan de Yepes (Svatý Jan z Kříže)

Arnold van Westerhout - Svatý Jan od Kříže

Arnold van Westerhout – Svatý Jan od Kříže, ilustrace z knihy o sv. Terezii z Ávily (vyd. 1719).

Ve španělském městě Fontiveros se roku 1542 narodilo dítě, kluk, který měl dlouho toto své civilní jméno. Poměry v rodině byly velmi chudobné a tak mohl navštěvovat jen školu pro chudé. Ve věku sedmnácti let vstoupil do jezuitské školy a po studiu pracoval v nemocnici jako kaplan. Ve věku jednadvaceti let se přidal ke karmelitánským novicům a obdržel jméno „Bratr Jan svatého Matyáše“.

Jan z Kříže je nerozlučně spjat s dílem svaté Terezie z Ávily. Oba se snažili o určitou reformu karmelitánského řádu. Šlo jim o jeho prostotu a tím i o dodržování přísných mnišských pravidel. Za tyto snahy, které vedly až k rozporům v církvi, byl i krátce uvězněn. V temné vězeňské kobce napsal své nejlepší verše. V jeho tvorbě je cítit základní poslání, jímž je popis cesty k Bohu. Ve sbírce básní „Tmavá noc“ značí aspekt „noci“ stav, kterým musí nahá a očištěná duše projít, aby se dostala ke svému cíli. Největší zájem věnoval však Jan z Kříže těm, kteří ve svém duchovním životě trpí.

Tento mystik je dost citován v díle „Věčná filosofie“ – autor A. Huxley.

Pro kapitolu Podstata prazákladu vybral a cituje autor tyto jeho skvostné myšlenky:

„Jedna z největších milostí v tomto pomíjejícím životě jest, vidí-li člověk tak jasně a chápe-li tak hluboce, že Boha vůbec nemůže pochopit. Takové duše jsou na tom asi tak, jako svatí v nebi, kde tito zažívají Boha co nejdokonalejším způsobem a zároveň co nejjasněji poznávají, že zůstává nekonečně nepochopitelný. Neboť, kdo má méně jasný pohled, nepoznává tak jasně jako ti ostatní a v té míře je předčí v pohledu.“

V kapitole Láska je uveden krátký citát:

„Hodnota lásky nepozůstává v přehnaných citech, nýbrž v odpoutanosti, trpělivosti ve všech zkouškách k vůli Bohu, kterého milujeme.“

A podle mě je i pravou perlou tato jeho pravda:

„Duše žije z toho, co miluje, spíše než v těle, které oživuje. Vždyť ona nezná život v těle, nýbrž spíše jej propůjčuje tělu a žije v tom, co miluje.“

A. Huxley píše v kapitole Pravda o Homo loquax, člověku – mluvícím zvířeti, které má hlavní schopnost naivně se nadchnout, vydat se na pospas vlastním slovům, tak jako tomu bylo, když se stavěla babylonská věž. V posledních letech byla uveřejněna mnohá díla o semantice. Také jsme si museli dát líbit ohromné množství nacionalistické, rasistické a válečné propagandy. Nikdy dřív tolik nadaných mužů nevarovalo lidstvo před nebezpečím špatné řeči – a nikdy politici neužívali slov tak lehkomyslně a nikdy dříve je publikum nebralo tak vážně. Tato skutečnost dostatečně dokazuje, že přes všechny nové formy staré problémy zůstaly takovými, jakými vždy byly – naléhavými, nevyřešenými a podle všeho též neřešitelnými. A doplňuje to citátem sv. Jana z Kříže:

„Všechno, co si v tomto životě představivost představuje a co rozum chápe a může pochopit, není a nemůže být přímou cestou ke spojení s Bohem.“

A co je dobré podle tohoto křesťanského mystika k sebepoznání?:

„Všechno dobré, co máme, je nám propůjčeno. Bůh je vlastníkem, Bůh působí a jeho dílo je Bůh.“

Pro mlčení vybírám citát:

„Otec vyslovil jedno Slovo; to Slovo jest Jeho Synem, a On Ho vyslovuje věčně v ustavičném mlčení; a v mlčení to duše musí slyšet.“

K psaní knih přiměl sv. Jana z Kříže zápas duše s vnitřními zkouškami, které přicházejí ze zevního světa.

„Nyní tě však Bůh vzal za ruku a vede tě temnotou, podobně jako vede průvodce slepého člověka podél podivné cesty, jejíž konec si prostě ani nemůžeš představit. Sám by jsi nikdy nebyl schopen tuto cestu nalézt, natož dojít na její konec.“

 

Odkaz:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_od_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe
 

Alois Vrobel
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

57 komentářů

 1. Můj oblíbenec ze španělské „líhně“ je Miguel de Molinos.

 2. Svatý Jan od Kříže…./nebo z Kříže/, zrovna jako sv.Augustin, Mistr Eckhart, sv.František Saleský a mnozí další patřili mezi výrazné osobnosti pravého lidství. Napsat dnes v 21.století, že je něco z minulosti iracionální, třeba náboženství, to je velmi povrchní přístup, protože to nebere na zřetel žádné souvislosti vývojů lidské společnosti a kultury v různých oblastech světa v různých časech. Samozřejmě, připustím-li, že Bůh je transcendentní, tak ho nelze poznat smysly a rozumem. Ti jmenovaní významní lidé-mystici, a mnozí další, říkají v různých modifikacích to, že mysl musí zaniknout a musí nastat stav zcela čistého oproštěného vědomí. To je Bůh. Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!

  Pravdou zdejšího světa je, že někteří lidé mají silné lpění na svém egu a to je pro ně nějakým primárním světlem, podle mě však stále ještě tmou nevědomosti. Spoléhat se na rozum, na smysly? V Korintským 1., kap 2. verš 9. říká Pavel:“ „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

  To jen tak na okraj moudrosti poznání, které je na hony vzdáleno lidskému rozumu. Někteří lidé sebe sami preferují, ale tma jejich poznání je ještě hlubokou tmou.

  Aloisy, díky za příspěvek velmi silných myšlenek. Přichází mi takové srovnání, které Vám bude jasné, obzvláště když byste věděl, že při výstupu do vyšších oblastí působení Ducha máme otevřeny vnitřní smysly zraku a sluchu. Ty zdejší, naše v lidském těle, tam nefungují. Evangelista Jan říká /5:23/:“Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“

  Víra a vnitřní zkušenost – tu bych přála každému, kdo je připraven přijmout Jeho Slovo.

  Na závěr ještě zdůrazním jednu pasáž z Vašeho článku, tu, která říká: „Všechno, co si v tomto životě představivost představuje a co rozum chápe a může pochopit, není a nemůže být přímou cestou ke spojení s Bohem.“

  Pozdrav všem.
  Marie Š.

  1. Marie píše:
   „Napsat dnes v 21.století, že je něco z minulosti iracionální, třeba náboženství, to je velmi povrchní přístup, protože to nebere na zřetel žádné souvislosti vývojů lidské společnosti a kultury v různých oblastech světa v různých časech. “

   Následuje další myšlenka:

   „Samozřejmě, připustím-li, že Bůh je transcendentní, tak ho nelze poznat smysly a rozumem. Ti jmenovaní významní lidé-mystici, a mnozí další, říkají v různých modifikacích to, že mysl musí zaniknout a musí nastat stav zcela čistého oproštěného vědomí. To je Bůh. Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!“

   Dále následuje:
   „Spoléhat se na rozum, na smysly? V Korintským 1., kap 2. verš 9. říká Pavel:“ „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

   To jen tak na okraj moudrosti poznání, které je na hony vzdáleno lidskému rozumu. “

   No a rozbor končí:
   „Na závěr ještě zdůrazním jednu pasáž z Vašeho článku, tu, která říká: „Všechno, co si v tomto životě představivost představuje a co rozum chápe a může pochopit, není a nemůže být přímou cestou ke spojení s Bohem.“

   Takže si dovolím smyčku na závěr: víra v Boha (a náboženství) je iracionální, svými citacemi to – zřejmě nechtěně – potvrzujete, paní Marie.

  2. Paní Marie, děkuji za Vaší reakci na můj malý článek.

   Pozorně jsem si ji přečetl a jsme spolu ve shodě, cítím to tak. Je zcela přirozené, že někteří lidé ještě, to ještě zdůrazňuji, nemohou chápat to, co jste mi napsala. Poznání vyrůstá zevnitř a je výsledkem zkušeností tam poznaných. To, co lidé jako Ježíš Kristus, Sv.Jan od Kříže, Mistr Eckhart, J.A.Komenský či desítky gnostiků, lidí s poznáním, věděli, že vnitřní cesta nemůže být pochopena rozumovými důkazy. Proto je jejich popis pro někoho nepochopitelný, neumí si vyložit metafory či záměrně skryté informace. Na počátku musí být vždy víra. Vždyť ta odlišovala třeba K.Kolumbuse od jeho vrstevníků, tvrdě šel za svojí vírou. Člověk sám nezíská nic, co by mu nebylo dáno vyšší mocí. Třeba evangelista Jan napsal slova /3:27/ „Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe“
   Dokud člověk ve svém životě lpí na světě, na majetku, na vztazích a má stovky přání, je jeho tělo hrobem pro duši. Ovládnout mysl, potlačit ten lidský rozum, který lpí, má chtivost a chtění, neovládá své emoce, vyvyšuje se nad druhé, to je to, oč tu jde. A s tím přichází, jak píšete, čisté, dodám průzračné vědomí….a poznání.

   Děkuji Vám.
   Alois

  1. Márty, děkuji za odkaz. Ukázka básní a mnoho dalších odkazů jsou velmi inspirativní. Přiznávám, že mé úryvky v textu článku jsou čerpány z díla také uvedeného A.Huxley a něco z literatury Sant Mat, kterou mi zapůjčil kolega Václav Žáček. Váš odkaz může být pro mnohé čtenáře těchto stránek velmi přínosný. Ode mne to může být bráno jen jako poukázání. Ještě jednou díky.

   Teď pročítám cizojazyčné ukázky z díla dalšího významného muže, Santa z Háthrasu Tulsí Sáhiba. Možná bude o něm další můj malý článek.

   Alois Vrobel.

   1. Našel jsem v pár souvětích to, co ukazuje na podstatu náboženství.
    „Bůh neurčuje takové ušlechtilé poslání /mystické zření/ jen pro některé duše. Naopak, přeje si, aby je přijali všichni. Nachází však jen málokteré, kteří mu dovolují, aby pro ně mohl připravit tak vznešené věci. Mnozí, když jim uloží zkoušky, se vyhnou práci a zdráhají se vzít na sebe odříkání a sebekázeň, místo aby se odevzdali s dokonalou trpělivostí, což je nutné.“ / Sv.Jan z Kříže/

    Co rozum nechápe a nemůže pochopit, je tou jedinou a přímou cestou k Otci, našemu Bohu. Intelektem a rozumem se k němu nedostaneme.

    Souhlasím s paní Marií….že mysl musí zaniknout a musí nastat stav zcela čistého oproštěného vědomí.

   2. Venda píše:

    Souhlasím s paní Marií….že mysl musí zaniknout a musí nastat stav zcela čistého oproštěného vědomí.
    _____________________

    Souhlasíte, Vendo, i se mnou, že náboženství je iracionální?
    A ještě jedna otázka: často opakovaná fráze „mysl musí zaniknout“. Co tím přesně máte na mysli a jak poznám, že mi zanikla mysl?
    Děkuji za krátké odpovědi.

   3. ad.
    Věra z Vysočiny21.11.2020 (10:18)
    „… jak poznám, že mi zanikla mysl?….“

    Přeci až smícháte remdesivir s MMS a píchnete do žíly.

   4. Věro. Taky nevím, co je „mysl musí zaniknout“, snad je to myšleno jako zklidnění.
    Kniha Kareen Zebroffová : Jóga pro každého.
    Pozice mrtvoly (Šavásana)- str.104-105.
    Není to, jak název by mohl napovídat, zklidnění mysli jako přípravu do truhly. Autorka, která to s mudrováním kolem jógy nepřehání, píše :“Zaplašte všechny tíživé myšlenky, zkuste „myslet“ co nejméně. Zabývejte se jen příjemnými věcmi. Nezaujatě, bez vášně a klidně pozorujte v duchu sami sebe, jak přicházíte a odcházíte. V sanskrtu se tato pozice nazývá „poloha mrtvoly“. Je to pozice dokonalého uvolnění celého těla. Dnešní člověk se téměř již uvolnit nedokáže. Čteme sice, díváme se na televizi nebo spíme, ale pouhé ležení ještě neznamená, že se zbavíme nervového napětí, které se v nás nastřádalo. Naše těle se musí znovu naučit hlubokému uvolnění. Budete-li toto vyvážené cvičení provádět několik týdnů, získáte schopnost uvolnění, aniž byste museli procházet všemi jeho jednotlivými fázemi.“
    Můj názor: Autorka nedělá z ničeho vědu. Použila jinde výraz jógová spoušť, to je kdykoli se naskytne chvíle času (třeba i v autě stojícím na červenou) může zlepšením postoje, zlepšením posazení, protažením svalů, hlubším dýcháním atd. zlepšit dýchání a proudění krve, které je často narušeno monotónní pozicí, hlavně sezením.
    Vlastní zkušenost: Polohu mrtvoly lze krátkou dobu cvičit před usnutím v posteli a ráno při probuzení.
    Podstata cviku : Tělo leží na rovné podložce, hlava mírně zakloněná, ruce podle těla. Silně protáhneme špičky nohou dopředu, pak silně dozadu. Pak zvednout paty několik cm při natažených nohách. Při uvolnění vydechnout ( na naposled). Ze začátku je člověk překvapen, jak se při tom zpevnění a uvolnění jako mrtvola zadýchá. Pak se zvedá pánev se staženými půlkami a zase uvolní. Pak lopatky a hrudník. Pak týlem tlačit do podložky a uvolnit. Pozice má trvat asi 5 vteřin. Autorka nepopisuje nic o dýchání. Myslím ale, že při propnutí těla se dech zadrží, pak uvolní, jinak mi to hlava nebere.
    Je to poměrně živá mrtvola, jak ji popisuje autorka Zebroffová.
    Jiné popisy doporučují jen ležet, trvale zavření očí, uvolnění myšlenek a přirozené dýchání.
    https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/pozice-mrtvoly-savasana
    https://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-praxe/savasana-po-praxi-asan-na-umreni

    V posteli není zdravé ovzduší, člověk by měl cvičit po vyprázdnění atd. V posteli možná jsou roztoči, ti ale můžou být i na koberci. Takže pustit všechno i roztoče z hlavy. Když člověk nemůže usnout, nebo po probuzení v noci znovu usnout, tak je to cvičení, které nemusí ani vedle spící osobu vzbudit. Když ji to vzbudí, může mít myšlenky vás v mrtvolu proměnit.
    https://www.jogadnes.cz/joga/savasana-pozice-mrtvoly-2890/
    Zde polohu mrtvoly popisuje jinak.

   5. Odpovědi pro paní Věru:

    Vaše tři otázky – první = iracionalita náboženství – nesouhlasím.

    K druhé – při výstupu duše do jedné vyšší duchovní oblasti při cestě návratu k Bohu je mysl již nepotřebná a vrací se do svého zdroje. Zde, v tomto životě je důležité mysl „pouze“ ovládnout. Ty uvozovky značí, že je to obtížné.

    Třetí – Vaše poznání – bude to přirozeně prožitá zkušenost samotné duše; taková duše se již do nového zrození nerodí.

    Venda

   6. ad Vaše tři otázky – první = iracionalita náboženství – nesouhlasím.

    Podle vás je tedy náboženství (a víra) racionální?

   7. Vendo, Marie píše:

    “ Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!“

    Souhlasíte s tím výrokem?

   8. Odpověděl jsem Vám dostatečně.

    Přesto doplním. V r. 2017 jste na tento web nechodila. Dal jsem sem několik článků – doporučuji je pro pochopení a jistě v nich najdete odpověď na svoji otázku.

    Kliknete na „vybrat autora“, na mé jméno a pak si je podle názvu můžete otevřít.

    Upřímně, už Vás slyším; přece si nemyslíte, že budu něco od Vás číst. Nemám pravdu?

    Dal jsem do těchto článků řadu souvislostí a mého pochopení. A tak opět napíšu to co dnes ráno v 7:10 .

    Názvy článků, které zřejmě neznáte:

    Pohledy na … FILOSOFIE (5.11.2017)
    FILOSOFIE – ukončení… (19.11.2017)
    Od filosofie k náboženství… (29.11.2017)
    Náboženství… a co dál? (29.12.2017)
    Co po filosofii, co po náboženství… (17.2.2018)
    Témata k závěru… (22.3.2018)

    Venda

   9. Vendo, vždyť po vás tolik nechci, jen jedno slovíčko:

    “ Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!“

    Souhlasíte s výrokem paní Marie?

   10. Vendo, s dovolením vložím vaši odpověď do správného vlákna.

    Venda píše:
    Venda
    22.11.2020 (20:19)

    Ano, tady bude to jedno slovíčko:

    Věra z Vysočiny22.11.2020 (17:34)
    Vendo, vždyť po vás tolik nechci, jen jedno slovíčko:

    “ Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!“

    Souhlasíte s výrokem paní Marie?

    Ano.

    Václav Žáček

    P.S.
    Paní Marie rozumí duchovní cestě.
    ____________________________

    Dobře.
    Pak tedy, prosím, objasněte, proč nesouhlasíte s Věrou, která říká, že víra a náboženství je iracionální, když souhlasíte s výrokem Marie, která říká „Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno…“

    Protože s vámi, Vendo, soucítím a chápu, že když se někdo zamotá do vlastní krinolíny lariatu, blbě se mu vstává, odpovím za vás. Ty výroky jsou totiž úplně stejné podstaty. S Věrou nesouhlasíte, protože Věra, s Marií souhlasíte, protože Marie. Tak až zase budete smolit článek dlouhý jako nohavice o tom, jak člověk musí sublimovat, zbavovat se mysli, žádostivosti a podobně, tak si na tuhle anekdotu vzpomeňte:-)

   11. Paní Věro, zkuste prosím co nejstručněji, stačí jednou větou, definovat náboženství.
    Děkuji.

    Venda

   12. Vendo jedna věta? Bohumil Hrabal napsal (mimo jiné) jednu roztomilou novelu, jmenuje se Taneční hodiny pro starší a pokročilé, čítá kolem sta stránek a celý text je jedna věta.
    https://www.antikvariatpocta.cz/21917-tanecni-hodiny-pro-starsi-a-pokrocile

    Vendo, vy, takový protřelý karmoš a chcete po mě jednou větou definovat pojem náboženství? Proč? Je to nutné? Po těch xx letech aktivní účasti na diskusích Gnosis požaduje Václav Žáček po Věře definici pojmu „náboženství“. Vždyť si definici najděte sám, když to potřebujete nějak oficiálně sesumírovat, třeba tohle je hezky formulováno:
    „Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.“
    https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD

   13. Věro, sama za sebe neumíte, neznáte, nevíte.

    Doslova žebráte o moji stručnou odpověď a po ní pak hledáte obranu své neznalosti ve wikipedii. Tam je Vaše poznání, tam je pro Vás /a podobným/ Váš rozum – intelekt, Váš svět.

    Již beze mně.

    Václav Žáček

   14. Vendo, to je zase úprk par excellence přesně ve stylu Venda Žáček:-))
    Nejdřív se vyplížíte z vlákna, pak položíte únikovou (roz. blboučkou) otázku a následně vyrazíte do útoku, že Věra neumí, nezná, neví:-))
    Ono to Vendo spíš vypadá, že nevíte kudy kam a ne, že Věra neumí, nezná, neví.

 3. Milé dámy, nenechte se nachytat na ty mužské chytristické provokace, které mají za účel Vás zatáhnout do té jejich nesmyslné diskuse, které k ničemu nevedou. To je cesta do blázince. Držme se jen reality, zdravého rozumu a lásky…

  1. Návštěvníku, já „špatně rozumět česky“, nevím, co má znamenat Vendovo:“při výstupu duše do jedné vyšší duchovní oblasti při cestě návratu k Bohu je mysl již nepotřebná a vrací se do svého zdroje. Zde, v tomto životě je důležité mysl „pouze“ ovládnout. Ty uvozovky značí, že je to obtížné.“
   Hledání cesty jak ovládnout duši s cílem ji dostat do vyšší duchovní oblasti, kdy mysl je už nepotřebná, se asi už projevuje.
   Připadá mi to jako nápis na dveřích jednoho pokoje na koleji :“Neklepejte, nejsme doma, jsme na cestě k socialismu“.
   A výsledek hledání cesty do vyšších duchovních oblastí a ovládnutí mysli je zatím podobný jako ta iluze socialismu.
   Jen se nestojí fronta před drogerií na prášek na praní miminkovského oblečení, kterého nějaký soudruh objednal pro kraj 10 x méně, když se trochu seknul v desetinné čárce. Asi neovládnul v tomto životě mysl nebo mu ji ovládla vodka stoličná. To se tady, kde se tvoří iluze ve velkém, stát nemůže.

 4. Návštevník má pravdu, že každá diskusia s týmito pánmi je iracionálna a teda zbytočná – je to strata času a nervov. Oni si nikdy nepripustia, že by sa mohli mýliť, alebo že by čokoľvek mohlo byť inak, lebo im to ich EGO nedovolí. A proti EGU – žiadny dišputát! Ženy vynikajú nad mužským EGOM inými vlastnosťami, ktoré zasa muži nemajú a tak je to vyrovnané. Majú aj negatívne vlastnosti, ako je márnivosť, ale to sa im odpúšťa…
  Pekný jesenný deň, pokiaľ možno bez toho zlého Covidu 19!

 5. Od diskutujících jsou tu doplněny moudra:

  „Ovládnout mysl, potlačit ten lidský rozum, který lpí, má chtivost a chtění, neovládá své emoce, vyvyšuje se nad druhé, to je to, oč tu jde. A s tím přichází, jak píšete, čisté, dodám průzračné vědomí….a poznání.“

  A ještě:

  „Bůh neurčuje takové ušlechtilé poslání /mystické zření/ jen pro některé duše. Naopak, přeje si, aby je přijali všichni. Nachází však jen málokteré, kteří mu dovolují, aby pro ně mohl připravit tak vznešené věci. Mnozí, když jim uloží zkoušky, se vyhnou práci a zdráhají se vzít na sebe odříkání a sebekázeň, místo aby se odevzdali s dokonalou trpělivostí, což je nutné.“

  I křesťanští mystici razili myšlenku na vítězství nad myslí a to, aby hledající-putující na cestě nebyl pod vlivem smyslů.

  Rozum – intelekt nelze vyřadit tady v oblasti hmoty. Není iracionální mít víru v Boha a k tomu, co významní lidé přinesli světu v dávných i nedávných věcích. Pak je však již cesta přímého poznání, kde musí být dominantní /nad rozumem/ duše.

  Iracionální značí vymykající se rozumu. Je omylem myslet si, že Boha lze pochopit rozumem. Nelze. Znovu se vrátím k jasnému příkladu – iracionální činností je kouření, protože rozum ví, že to škodí zdraví. Tady je označení iracionální správné.

  Kdo ví, co je smyslem náboženství, má v tom jasno. /moje malá poznámka – náboženství ale dotvořil člověk. Tam je problém./

  Zdravím a upozorňuji, že ve svém malém článku jsem citoval jen některá moudra Sv.Jana z Kříže týkající se jen třeba mlčení, sebepoznání, lásky či podstaty prazákladu.

  Kdo chce hledat více a do hloubky, měl by se zaměřit na zrovna ty křesťanské mystiky. Já jsem jen upozornil na Sv.Jana z Kříže.
  Vstupní informace třeba tady. https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=211

  A co bylo vydáno česky /podle wikipedie/ –
  Výstup na horu Karmel. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-420-2.
  Temná noc. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. ISBN 80-7192-055-X.
  Duchovní píseň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-436-9.
  Živý plamen lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-435-0.

  Zde, v tomto světě lze hledat úrovní intelektu – rozumu. Pro někoho to může být doslova ten „odrazový můstek“ třeba k cestě mystického, transcendentního poznání.

  Alois

 6. Pardale, chápu Vás, že nerozumíte tomu vyjádřování pana Vendu, tomu rozumí jenom Pan Honza, který je taky dokáže trefně okomentovat. Ale, kdyby ste si přečetl jeho staré články, které doporučil pani Věre, tak by ste možno pochopil, jak to myslí. No a když ne, taky se svět nezroutí. Tak hodně trpezlivosti a hlavně – nosit roušky! To prej pomáhá…

  1. Návštěvníku, můžete mi prosím napsat, které mé vyjádření zde pod tímto článkem pan Honza trefně okomentoval?
   Díky.

   Václav Žáček

   1. Návštěvníku, odpovíte mi na můj dotaz?
    Díky
    Venda

 7. Ano, tady bude to jedno slovíčko:

  Věra z Vysočiny22.11.2020 (17:34)
  Vendo, vždyť po vás tolik nechci, jen jedno slovíčko:

  “ Lidské racio, byť někdo lpí jen na něm, musí být Cestou duchovní překonáno a pak nastává onen stav, kdy Bůh je tím „Jsem, který Jsem!“

  Souhlasíte s výrokem paní Marie?

  Ano.

  Václav Žáček

  P.S.
  Paní Marie rozumí duchovní cestě.

 8. → Ono to Vendo spíš vypadá, že nevíte kudy kam a ne, že Věra neumí, nezná, neví.

  Co je, to JE. To JE všechno:-))))

  1. ad. „Honza23.11.2020 (17:26)
   → Ono to Vendo spíš vypadá, že nevíte kudy kam a ne, že Věra neumí, nezná, neví.

   Co je, to JE. To JE všechno:-)))) “

   Aneb přítomný okamžik.

   Možná trochu mimo téma (vše souvisí se vším) na(o)píši, co již nejspíš znáte:

   „…Každá buňka vašeho těla tvoří jeden samostatný vesmír. Má svou dokonalou inteligenci naprogramovanou tak, aby byla tím, čímkoliv zrovna je.
   Vy sami jste naprogramováni, abyste byli sebou, ať už jste čímkoliv, a programu vůbec nezáleží na tom, co si myslíte, že jste. Program se nenachází v uvažující mysli. Je obsažen v těle, v tom, co označujeme za DNA, a na začátku jeho moudrost instinktivně následujete. ,…..“

   :-)

 9. Pane Václave,
  zdravím Vás.

  Věra se silně zapojila do diskuze a svoji myšlenku o racionalitě – iracionalitě náboženství si vydedukovala z mého diskuzního příspěvku.

  Podívala jsem se zatím zběžně na Vaše články, které jste ji jako komplexní pohled nabídnul. (ještě se k nim v naší korespondenci později vrátím) Je v nich zásadní a srozumitelné vysvětlení. Obsah článků je postaven jako růst k vrcholu, a to objasněním s argumenty, až k mysticizmu. Ten ponechává filosofii a náboženství přirozeně za sebou, protože má zcela jiné atributy. Ale neznamená to, že mystik vidí náboženství či filosofii jako iracionální. Ne! Hledala jsem vhodný příměr a našla a ten Vám také pošlu mailem. /kdybych ho uvedla zde, zase by nasměroval diskuzi asi jinam/ Jak jsem tu pochopila, jsou tu diskutující tvořící jen nějakou opozici proti Vám a některým dalším lidem. A to je zcela zbytečné, protože ta diskuze zde nikoho nenutí měnit své názory, své filosofie či vyznání. Naopak, lidé si mají vyměňovat své zkušenosti a poznání. Jen takovou nedávnou perličku. Po mém letním vstupu na tyto diskuzní stránky jsem byla napadnuta tou paní Věrou, a to zcela nepochopitelně. Pod jejím článkem – https://hledani.gnosis.cz/…nts – napsala najednou toto :

  Věra z Vysočiny 14.9.2020 (17:02)
  Tak už se z opice probrali „rebelové“ Luboš, Marieš, Aloiš. Jen guru Venda ještě koulí očima.
  Vítejte v klubu :-)))))))))))))))))

  Chápete to? Z jaké opice? My dva jsme si pod tímto jejím článkem, který cituji v odkaze, vyměnili někdy v srpnu dva příspěvky a najednou ona takhle.

  Pane Václave, Váš příspěvek ke „klidu“ je přínosný. Na kurzech, kterých jsem se dosud zúčastnila, a byť byly pod vedením výborných lektorů, jsem se ještě s celým postupem techniky jóga-nidra, nesetkala. S relaxací ano.

  Pěkný den a díky.
  Marie Š.

  1. Zdravím Vás, paní Marie,
   díky za Váš příspěvek, který jste mi adresovala.

   Pro příště, jestli budete souhlasit, můžeme diskutovat a vyměňovat si zkušenosti již jen mailem. Pan Degon nemůže rozdýchat, že si mohou dva / i více lidí / psát mailem. Na Slovensku asi neznají, že si lidé takto dopisují.

   Poslední věc. Paní Věra, která promptně zareagovala na Váš včerejší diskuzní příspěvek určený mně, je trochu divná. Všimla jste si, že jste napsala našemu kolegovi Aloisovi pod jeho článkem 4.11.2020 (12:21) a Věra v týž den zareagovala na Vás až po 18. hodině?? Napsala doslova – To vy jste dedukovala z mého příspěvku o iracionalitě náboženství a víry a reagovala jste tímto:………….

   Jak jste mohla reagovat na její příspěvek, který ona napsala až cca 6 hodin po Vás? Umíte si to vysvětlit? Já ne. Má to logiku?

   A tak, jestli přistoupíte na můj návrh, můžeme si psát mailem. Ještě Vás poprosím, když přesto budete chtít mi něco sdělit přes zdejší diskuzi, třeba k mému článku, tak do jména napište, že je to určeno pro mě, tak, jak jste to udělala včera.

   „Tak už se z opice probrali naši rebelové…….“ – toto napsala podle Vás Věra.

   Paní Marie, také tomu nerozumím, proč takto uráží. Že mě, Aloise, to bych celkem chápal, my ji totiž nelezeme……/víte kam?/ ale Luboše, který sem napíše jednou za měsíc či dva a Vás, která jste sem napsala poprvé kdysi v srpnu?

   Ale dovolím si jednu mini úvahu. Paní Věra tu často píše o svém pití vína. A v těch 17:02 kdy Vás / a další / takto bezdůvodně napadla, již mohla mít v sobě nějaký alkohol???

   Jinak si to neumím vysvětlit.

   Ta jóga – nidra patří do techniky pro pokročilé cvičence jógy. Ale zklidnění je to náramné, když se to podaří.

   Tak buďte klidné mysli i Vy.

   Zdravím Vás.
   Václav Žáček

   1. Vendo, až zde budete psát „výhradně“ Marii, nepište o Věře. Asi i karmoš pochopí (resp. měl by…), že debata o třetí osobě se týká i této osoby.

    píšete:
    Jak jste mohla reagovat na její příspěvek, který ona napsala až cca 6 hodin po Vás? Umíte si to vysvětlit? Já ne.

    Vendo, vysvětlení je prosté. Když dohledáváte příčinu, je potřeba použít retrospekci.

   2. Píšete výhradně pro Marii Š, ale pro jistotu to zveřejníte zde.
    Píšete výhradně pro Marii Š, ale pomlouváte Degona, Věru z Vysočiny, …
    Duchovní člověk nepohrdá lidmi, neuráží je skrytými, a zdánlivě slušnými invektivami.
    Píše na rovinu.
    Sorry, ale jen a jen jste mi potvrdil, že jogíni (čest vyjímkám mezi nimi) nikolivěk. To, co zde v komentářích veřejně produkujete, je jen a jen tělesný škleb, který ovšem velmi dobře ovládáte.
    Aneb pýcha-pytel-pysk-netopýr-slepýš-pyl…. Vyberte si.

    Víno umí v optimální dávce srdce rozzářit. Tělesný škleb nikoliv.

   3. Matko, reaguji na Váš příspěvek z dnešního dne napsaný ve 13:10.

    Matko, paní Marie mi napsala a já považoval za slušné a normální ji ještě odpovědět.
    Současně s touto odpovědí pro Marii Š „výhradně“ jsem ji napsal mail a poprosil ji, ať již nereaguje. Jestli to bude akceptovat, to je jen a jen na ni.

    Matko, nejmenovaný člověk, který tu diskutuje napsal o nás – 14.9.2020 v 17:02
    Tak už se z opice probrali „rebelové“ Luboš, Marieš, Aloiš. Jen guru Venda ještě koulí očima.
    Vítejte v klubu :-)))))))))))))))))

    Proč sem psala o těchto lidech a takto, to nevím? Vy to víte?

    Matko, chtěl bych znát Váš názor. Jeden zdejší diskutující člověk mi vyčítá, že když píši někomu jinému, tak nemám psát o něm. Kladu si otázka, kdo to sem asi zavedl????

    /bylo to pod mým článkem – viz. https://hledani.gnosis.cz/sobeckost/comment-page-1/#comments /

    Věra z Vysočiny 22.8.2020 (10:03) (- citovala kamoše Honzu )
    ad – že cokoli co člověk dělá, dělá v konečném důsledku pro sebe.
    ———–

    No právě. Takže ne pro admina, ale pro sebe. Myslím, že Venda ve své blbosti rozmázl něco, o co někdo nestál a proto bych se v tom raději moc nešťourala. Ať věci jdou dál svou cestou. Nevím jak ty, ale já rozhodně nemusím vědět (a řešit) všechno.
    Pa:-)

    Psala Honzovi, psala o mně ??
    Jaký na to máte názor?

    Pod svým článkem o ničem – viz. https://hledani.gnosis.cz/clanek-o-nicem/

    Odepsal jeden zdejší diskutující člověk člověku s nickem Kolemjdoucí toto:

    Věra z Vysočiny 16.8.2020 (15:15)
    Milý kolemjdoucí, lásku a porozumění přišla šířit paní Marie k Václavovi. Možná dostane i klíče. Jen by se měl Venda víc snažit, a neplácat nesmysly o neposkvrněném početí a velkém schizmatu v církvi, aby té lásky nebylo moc.

    Tedy ne mně či paní Marii, ale píše o nás další osobě.

    Myslíte si, že to již 16.8. 2020 sem zavedl tento diskutér ?

    A tak si opravdu z uvedeného myslím, že já jsem tu praxi psát o někom / ne hezky / sem nezavedl.

    Mějte se hezky.
    Venda

   4. Ale Věro, připravte se, diskuze půjde jinam, Venda je na jiné cestě: „Moji cestou je bhakti jóga“. Učení Sant Mat má jistě v batůžku sebou.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti
    Citace není kopírována souvisle, jen kusy odstavců : Bhaktijóga je jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá boha v některé jeho podobě (Višnu, Šiva, Šakti,…) a odevzdává mu svůj život. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi nepravého ega, žák ‚zapomíná na sebe‘ a jogín dosahuje osvícení. pravá bhakti joga je uctívat šrí Krišnu Nejvyšší Osobnost Božství
    BHAKTIJÓGA, cesta lásky, do oblasti citů a emocí,
    Jóga lásky a oddanosti. V této józe uctívá bhakta božstvo v některé jeho podobě (Višnu, Šiva ap.). Sebeobětování ruší iluzi nepravého ega a jogín dosahuje osvícení.

    https://duchovno.doktorka.cz/falesne-ja
    To, jak se slovo „já“ běžně používá, dokládá základní omyl, hrubé nepochopení toho, kdo jsme. Dává nám falešný pocit identity, tzn. ego. Albert Einstein, který viděl hluboko nejen do podstaty prostoru a času, ale i do lidské přirozenosti, tuto iluzi nazýval „optická iluze vědomí“.  Falešné já se pak stává základem pro interpretaci, nebo spíše nesprávný výklad reality a všech myšlenkových procesů, vazeb a vztahů.

    https://www.jogadnes.cz/joga/bhaktijoga/
    Zde je toho hodně a jako obvykle se to rozdělí, zde na 4 další části.

    Můj závěr : Já (ego) je hrubé nepochopení toho, kdo jsme. Falešné ego nesprávně vykládá realitu a myšlenkové procesy, vztahy..
    Sebeobětování ruší iluzi nepravého ega.
    Takže správně vykládá realitu, když před tím byla vykládána nesprávně.
    No a tím správným výkladem reality (našeho světa, nic jiného reálného není, než náš svět) směřuje k tomu racionálnímu/iracionálnímu/transcendentnímu Bohu, který z našeho reálného věta není.
    Vydat se na takovou cestu, to chce dobré boty, doporučuji kožené pracovní farmářky a mazat bezbarvým krémem na boty.
    A občas se sám namazat něčím pro zklidnění ducha. Cesta je dlouhá…

   5. Vendo, tomu se říká „mít na něho/na ni složku“. V tom jste s Aloisem opravdu mistři, vaše práskačská mentalita se nezapře.
    Vendo, někdo zkrátka občas potká svoji Nemesis a vy holt máte tu smůlu, že jste natrefil na Pardala, na Honzu, na matku, na Degona, na Věru z Vysočiny…. Je to asi karma, svoje hříchy byste měl splatit. Bohužel jste si to ve své hlouposti neuvědomil a na svém image jste napáchal nevratné škody.

    Pište si s Marií třeba na čelo, každému je to úplně jedno, věřte, že je tomu tak. Jestli je to Marie nebo Alois nebo Můj milý deníčku je taky úplně jedno. Jsou to věci každému totálně ukradené a hodnoty použitého toaletního papíru. Jen vy – vaše ego – trpíte bludem, že Hledání Světla žije Růžovou zahradou z Moravské Třebové a že bez té vaší telenovely (jdeme na šípky, jdeme na fotbal, Věra napsala…) by byl „čtenář“ neodpustitelně ochuzen. Vendo – není tomu tak. Nikdo z diskutujících, kromě vás (o tom jsem přesvědčená), si nic o nikom nearchivuje, nesbírá, nesložkuje a nedohledává. Všechno, co se zde napíše, v příští vteřině odvane vítr času, je to minulost, ve které se hrabete jen vy, protože jste podlehl sebeklamu vyjímečnosti. Nikdy nepřiznáte chybu nebo omyl, proto jste tak směšný. A ve snaze odvrátit od té katastrofy pozornost se mrskáte až po uši ve svých vlatních výkalech. Nu což, když to tak chcete…
    Tak na vaše zdraví, Václave, připíjím vám tentokrát znovínským Tramínem Červeným – skutečně excelentní vybraná kolekce :-)

   6. ad. Venda pro Matku /výhradně/25.11.2020 (20:00)
    Jak jsem psala. Otřel jste se i o další lidi.
    A nezapomeňte, jsem zde již velmi dlouho a pamatuji.
    Pokud bude toto fórum nadále ničeno a zničeno, …
    u toho asistovat nikomu nemíním.
    Nastudoval jste doufám ona moudrá slova…

   7. Aneb jak píše Pavlínka – přišli jste si zabojovat?
    Tož beze mne.
    S tím, jak to zde ničíte, nechci mít nic společného.
    To je má jasná výhrada.

   8. Matko, není třeba vidět věci tak dramaticky. I ten boj je občas potřeba, trochu se rozčeří vody a zase je klid. Když je klid moc dlouho, nastoupí nuda. Venda nemá nic jiného na práci než pindat o tom, co kdo napsal a v jakém pořadí, dělat na druhé složky a občas se v tom ztratí. Ale není to žádný zločinec. Buďme velkorysí. Je to náš bližní a mějme ho rádi. Možná měl těžké dětství:-))

   9. ad. Věra z Vysočiny25.11.2020 (22:39)
    Kdysi dávno jsem byla v oné věhlasné Moravské Třebové s jedním zesnulým spoluobčanem. Stavili jsme se před další cestou v jakési tamní restauraci na kafe,…
    Bylo tam krásně, díky onomu člověku u společného stolu.
    Pak jsme jeli kousek dál a tam bylo teprve krásně, již bez rušivých okolních energií „Mor. Třebové“.
    Toto „škleb těla“, syndrom učitele (nutkání neustále každého, co by nezkušeného žáčka, škatulkovat, známkovat, odsuzovat) a další,… hned tak poznat nemůže a přitom to má tak blizoučko,… Možná je to i dobře, ne každý by to zvládl a možná by po poznání i skončil ve strži.

   10. ad. Věra z Vysočiny26.11.2020 (8:29)
    To sice jo, všichni jsme hvězdičkami na společném rouchu Otcově, Jenže takových invektiv jsem zažila v životě zde, i na různých webech, až až a nejsem na to nadále zvědavá. Takže i ty hvězdičky si vybírám dle svého.
    Výmluva na dětství? Jako mám také začít psát romány, že na otázku, kam jdu,… jsem odpovídala: „Za vlkama,…“

    Jak se uměl chovat a psát Jargo,… nepasoval sám sebe mezi elitu,…

   11. Matko, pokud kdokoliv dovolí proniknout do své mysli diskuse na webech tak hluboko, že se stanou tzv. jeho životem, je něco špatně. Říká se tomu závislost.

   12. ad. „…Věra z Vysočiny26.11.2020 (15:11)
    Matko, pokud kdokoliv dovolí proniknout do své mysli diskuse na webech tak hluboko, že se stanou tzv. jeho životem, je něco špatně. Říká se tomu závislost…..“

    Nebo si člověk uvědomí zdejším „zrcadlením“ některé souvislosti, mozaika „zacvakne“ a člověk se přestane trápit, je na „samozvaných elitách“ nezávislý a naplno to vysloví.

    I pak se srdce svobodně rozzáří.

 10. Tá podobnosť je úžasná. Ako by ich jedna mater mala…
  Venda 30.10.2020 (10:48)
  Zdravím Vás, pane Šupo,
  dal jsem Vašemu článku, po prvním přečtení, 5 bodů. Ještě si v něm něco prostuduji a pak se Vám ozvu na Vaší mailovou adresu. Našel jsem v něm některé perly, ale nechci se o ně dělit s lidmi, kteří většinou mou diskuzi shazují.
  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

  Marie Š pro Vendu 24.11.2020 (10:51)
  Hledala jsem vhodný příměr a našla a ten Vám také pošlu mailem. /kdybych ho uvedla zde, zase by nasměroval diskuzi asi jinam/ Jak jsem tu pochopila, jsou tu diskutující tvořící jen nějakou opozici proti Vám a některým dalším lidem.
  Pěkný den a díky.
  Marie Š.

  1. Ano, Degone, když něco kejhá jako husa, většinou je to husa.

 11. Marie, píšete:

  „Věra se silně zapojila do diskuze a svoji myšlenku o racionalitě – iracionalitě náboženství si vydedukovala z mého diskuzního příspěvku.“

  Ono to tak úplně není pravda, že, paní Marie. To vy jste dedukovala z mého příspěvku o iracionalitě náboženství a víry a reagovala jste tímto:

  “ Napsat dnes v 21.století, že je něco z minulosti iracionální, třeba náboženství, to je velmi povrchní přístup, protože to nebere na zřetel žádné souvislosti vývojů lidské společnosti a kultury v různých oblastech světa v různých časech. Samozřejmě, připustím-li, že Bůh je transcendentní, tak ho nelze poznat smysly a rozumem.“

  Na moji odpověď jste nereagovala, prozatím nediskutujete se mnou, ale o mně. To je pochopitelně vaše volba, ale je to zbabělé a pokrytecké.

 12. Paní Marie,

  zdravím Vás. Chystáme se s Václavem shlédnou TV kopanou. To asi ale ženu nemusí zajímat.

  Tato diskuze pod mým článkem se vrtla malounko jinam, ale nechť. Vrátím se k neslavnému ukončení diskuze mezi Václavem a Věrou.

  Ta se Václava zeptala:

  21.11. v 10:18 – její otázka – „Souhlasíte, Vendo, i se mnou, že náboženství je iracionální?“

  Venda ji 22.11.2020 v 7:10 k iracionalitě náboženství napsal, že s tím nesouhlasí.

  paní Věra asi nevěřila svým očím a 22.11.2020 v 9:06 se zeptala ještě jednou – „Podle vás je tedy náboženství (a víra) racionální?“

  Věra prokázala obrovský pozorovací talent; když Václav odpověděl, že náboženství není podle něho iracionální, chtěla se ještě jednou utvrdit, že je tedy racionální?

  na to již pochopitelně Venda neodpovídal.

  Paní Věra pak 3 x tlačila na Vendu pro odpověď na některé Vaše myšlenky /mimochodem skvělé/ a Venda ji na závěr jednoznačně odpověděl – ANO. Ona to Věra chtěla jedním slovíčkem !

  A protože Venda odpověděl ještě na její další dvě otázky, dovolil si pak zeptat se na pojem náboženství. Paní Věra se ptala na přídavné jméno iracionální – racionální a pan Venda si dovolil po pěti otázkách paní Věry mít na ni jen jednu, a to k podstatnému jménu náboženství, které ona označovala iracionální – racionální??

  A Venda ji 23.11. poprosil – doslova – „zkuste prosím co nejstručněji, stačí jednou větou, definovat náboženství.“

  No to si Václav dovolil moc, chtít po ní něco. Ale pro mě bylo pochopitelné, že když paní Věra tak šermuje přídavným jménem pojícím se k náboženství, chtěl vědět její vlastní definici náboženství.

  Chápete to, že?

  A paní Věra s popuzenou reakcí /invektiva že Venda je karmoš/ mu nakonec dala i odkaz na wikipedii.

  Nedivím se, že Venda ji odpověděl to, co ji odpověděl.

  Pro pořádek a úplnost – její odpověď na Vendovu otázku :
  „Vendo, vy, takový protřelý karmoš a chcete po mě jednou větou definovat pojem náboženství? Proč? Je to nutné? Po těch xx letech aktivní účasti na diskusích Gnosis požaduje Václav Žáček po Věře definici pojmu „náboženství“. Vždyť si definici najděte sám, když to potřebujete nějak oficiálně sesumírovat, třeba tohle je hezky formulováno:
  „Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD

  Paní Marie, jsem rád, že tu paní Věra diskutuje. Někdy jedná sice popuzeně, možná neumí ovládnout emoce, ale vždyť i ona je jenom člověk. A co je přínosné, je vtipná, viz. její anekdota pod mým článkem. A sama si i položí otázku / určenou Vendovi, sama si na ni i odpoví. A nejen to, z této odpovědi učiní i k Vendovi svůj závěr.

  Paní Marie, kdo chce pochopit rozdíl mezi filosofií – náboženstvím – mysticismem, jak a čím se projevují a jak a čím k nim člověk přistupuje, může hledat právě v dílech – citátech těch velkých mužů a žen minulosti. O jednom jsem tu napsal v článku.

  Kdyby paní Věra více přemýšlela nad tím článkem – nad moudry Sv.Jana z Kříže – tak pochopí. Prozradím Vám na ni jeden můj postřeh – ona články /některých autorů, např. od Václava / nečte, to tu přiznala a chytá se až diskuze. Zvláštní přístup, že?

  Mějte se moc hezky. Jdeme s Václavem do Paříže!!

  Alois

  1. Aloisi, paní Marie zřejmě neumí číst, že? Je to od vás hezké, že jí celý dialog znovu opakujete jako osobě momentálně zaostalé…
   Co se týká článků, nečtu žádné, co mají víc jak tři odstavce. Genialita je v jednoduchosti, co je navíc, je vata.

   No a co vy, Aloisi? I vy si myslíte, že náboženství je racionální, i když vaše jednovaječné trojče paní Marie napíše „Samozřejmě, připustím-li, že Bůh je transcendentní, tak ho nelze poznat smysly a rozumem.“
   Nebo je zde ještě jiná varianta, že Bůh transcendentní není?
   Ó pardon, ještě je v hledáčku Bůh potenciální a ten se jmenuje Venda.

   Ale abyste neřekli, že nemám dobrou vůli, ustoupím v tomto sporu pro blaho věci a zformulujeme to za pomocí citací zdejších karmošů:

   „Není iracionální mít víru v Boha a k tomu, co významní lidé přinesli světu v dávných i nedávných věcích. Pak je však již cesta přímého poznání, kde musí být dominantní /nad rozumem/ duše.“
   (slovosled poněkud spatlaný, nesrozumitelný, zřejmě sám autor neví, co píše)

   „Iracionální značí vymykající se rozumu. Je omylem myslet si, že Boha lze pochopit rozumem. Nelze.“

   Z toho vyplývá že:

   „Boha nelze pochopit rozumem, ale víra v Boha je proces rozumu a náboženství je racionální soubor vztahů k transcendentním představám a zkušenostem.“

   Takhle je to v pořádku, karmoši? Napsali jste si to sami, tak teď mudrujte, hlavy.

   1. Pro karmoše /výhradně/

    Jen aby to nezapadlo – toto je extrakt vašich mozečků, vysublimovaný ve sporu o /i/racionalitu víry a náboženství:

    „Boha nelze pochopit rozumem, ale víra v Boha je proces rozumu. Náboženství je soubor racionálních vztahů k transcendentním představám a zkušenostem.“

 13. https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t66.36240-6/10000000_396466388400581_4545304532149866489_n.mp4?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=1sEGjrAgoJ8AX9UpWIM&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=ffc2c35fbf0ae0f136e8419b89359f3f&oe=5FE2CA6F

  Co potlačuje lidskou přirozenost?
  Není to důsledek nějakého většího záměru?
  I na tyto otázky hledá odpověď dokument.

  V mém článku jsou tyto pravdivé myšlenky Sv.Jana z Kříže: „Všechno, co si v tomto životě představivost představuje a co rozum chápe a může pochopit, není a nemůže být přímou cestou ke spojení s Bohem.“

  Dost to souvětí napovídá. Rozum je na cestě k Bohu jedním z prvních stupňů pro poznání.

  Zrovna jako je známo z historie, že nejprve byl vynalezen parní stroj, než se došlo k těm nejmodernějším dopravním prostředkům současnosti, zrovna tak nelze přeskočit rozum.

  Intelektem pochopíme principy naší cesty k vyšším ideálům. V ní již ale nastupuje jediná možná cesta – mystické poznání. Pro ně je nutný duchovní transport. Kdo to může objektivně posuzovat, prošel realizací. Mystické transport je přímé poznání vyšší skutečnosti. Není to představa naší omezené mysli – rozumu.

  To se dá vyčíst z článků Václava, na které tady 22.11. znovu upozornil. ALE, zase jde jen o informaci. Pak jde již o to postavit se k tomu veškerou silou – viz. předpoklad – Nejvyšší přikázání z Matouše.

  K seberealizaci:
  „To, co je pro všechny bytosti nocí,
  je pro mystika časem bdění;
  když ostatní bdí,
  je pro toho, kdo zkoumá své nitro čas noci.“
  /Bhagavadgíta, kap. II, verš 69./

 14. Pre Věru z Vysočiny(26.11.2020-8:29):
  – Súhlasím s Vaším hodnotením a tiež si myslím, že nášho blížneho by sme mali mať radi – veď je to tiež – iba človek. A kto vie, akú mohol mať mladosť… A nečudujme sa potom tomu, že si vytvoril svoju vlastnú karmickú cestu racionálneho a iracionálneho náboženstva. Mne sa jeho túžba páči, aj keď s ním nie som v zhode. A preto platí – majme sa navzájom radi a to doslova! Sme iba blúdiaci a hľadajúci ľudia…

  1. Degone, bloudit a hledat by nemělo trvat věčně, alespoň určitou poměrnou část života by měl člověk setrvat v nalezení, jinak bylo hledání marné a člověk odchází ze světa neukojen, neuspokojen, necelistvý.
   Pomalu se blíží advent, přichází čas ztišení, čas Vánoc. Někdo žehrá na zavřené obchody, na překážky v cestě k blahobytu, dárky, atd. A přiznám se – mně se to takhle docela líbí, jsem spokojená v tom čase odříkání, svým způsobem mi to velice vyhovuje. Je velká šance prožít tento čas jinak. Jediné, čeho je mi líto, je osamění starých lidí ve starobincích. To je zlá situace. Depresivní samota ve vzpomínkách…

   https://www.youtube.com/watch?v=XkAzZkkojIE

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference