mapa stránek || vyhledávání

Pavlovy rozpravy…

„Kdo hledá, bývá očekáván. Kdo čeká, je jen nalezen.“ (J.Seifert)

Setkal jsem se tu, při čtení článků a diskuze s mnoha významnými jmény osobností, které jsou pro někoho vzory či vůdci. Tito lidé přinášeli poznání, to, co v určité fázi svého vývoje člověk hledá. A člověk, ne však všichni, z toho ve svém čase může poskládat svoji skládanku pohledu na svět a jeho vnímání. A v tom byl a je jejich přínos!

Jsem rád za každý posun na této cestě. A tak pro uvědomění si, koho jsme tu „měli“, sepsal jsem pár jmen, bez udání kdo je kdo a v jakém oboru byl znám. (To je společnost, co?)

Petr D. Francuch, Emanuel Swedenborg, Jelena Petrovna Blavatská, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš, Stanislav Grof, Ježíš Kristus, Krišna, Buddha, Rudolf Steiner, André Van Lysebeth, Aldous Huxley, Karel Makoň, Mistr Eckhart, Džalal al-din Rumi, Nikola Tesla, Albert Einstein, Daniil Andrejev, Lev Nikolajevič Tolstoj, Jan Ámos Komenský, William Law, Dante Alighieri, Mikhail Naimy, Lao-c‘, Mojžíš, William Shakespeare, Pavel z Tarsu, Edgar Cayce, Aristotelés, Ezechiel, Gándhí, Jákob, Leonardo da Vinci, Jan Křtitel, Platón, M.K.E.L. Planck, Rámakrišna, A. Shopenhauer, Cicero, Šalamoun, Voltaire, Zarathuštra, Filón Alexandrijský, Jeremiáš, Plutarchos, Diogénes, Jakob Lorber, Issac Newton, Bruno Groninger, Josef Staněk, George Orwell, Guru Nának, Svatý Jan z Kříže, Nikolaj Levašov, Richard Rohr, Josephus Flavius, Paul Johnson, Lásló Ervin, František Bardon, Josef Jonáš, Don Miguel Ruiz, O.E. Bernhardt, Ramdass, František Koukolík, G.B. Shaw, J.J.J. Miška, Sergej N. Lazarev, Ludwig Wittgenstein, Josef Zezulka, Stephen W. Hawking, Christian Opitz, Milan Kučera, Konfucius, Sokrates, Immanuel Kant, Milan Šupa, Miroslav Hrabica, … a mnozí další.

Název dnešního článku je „Pavlovy rozpravy….“ Dostalo se mi totiž do rukou pět dílů knihy významného člověka své doby, pana Bedřicha Kočího. V pěti knihách v edici „Práh mezi světy“ bylo uveřejněno celkem sto jeho přednášek či rozprav o věcech pozemských i věčných. Bedřich Kočí se narodil v roce 1869 a zemřel v roce 1955. Pro toho, komu stačí informace z Wikipedie, odkaz na ni:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Ko%C4%8D%C3%AD

Bedřich Kočí (1869-1955), fotografie pořízena před rokem 1929.

Byl významným vydavatelem a ke cti mu sloužilo to, že se zaměřil významně na autory české. Jeho dobrým počinem bylo i vydávání knih pro chudší obyvatele, které byly cenově velmi dostupné. Např. Babička B. Němcové se prodala v počtu 370.000 výtisků. Vydal pro mládež všechna díla J. Verna. Ale Bedřich Kočí byl také velmi známým léčitelem. Jako věřící člověk dokázal léčit a vpravdě za ním chodily zástupy nemocných. Od obyčejných lidí až po ministry vlády. Jsou doloženy a dochovány lékařské zprávy, kdy B. Kočí navrátil slepým zrak, lidé upoutáni na invalidním vozíku mohli po jeho zásahu opět chodit. To vše, doslova zázraky, prováděl B. Kočí zdarma. Kdo by se chtěl seznámit více o jeho léčení, nechť si zakoupí knihu „B. Kočí – O DUCHOVNÍ LÉČBĚ“.

Jak jsem již napsal, byl hluboce věřícím člověkem a pokora a láska mu přinesly tento dar. V jeho rozpravách však najdeme kapitoly, které ukazují, že byl i mystikem a že jeho vhledy mu otevřely i témata, která by se mohla někomu jevit jako rozpor s křesťanstvím.

V prvním díle například přednáška s názvem „Od smrti k novému životu“. Je tam mj. uvedeno, že:

„…k ovládání hmotného těla duše potřebuje celou stupnici těl duchovních, a to hlavně tělo kausální, mentální a astrální.“

Také je tam přednáška s názvem „Naše astrální tělo a jeho důležitost pro náš život“. Autor tam napsal, že lékařská věda, která před operací uspává pacienta narkózou, nedělá vlastně nic jiného, než že odstraňuje /dočasně/ citlivé tělo astrální, aby tělo hmotné se stalo necitlivým.

V druhém díle je krásná rozprava „O duši“ a hlavně přednáška s názvem „Věčný zákon odplaty – karma“. Zaznělo v ní, že:

„Věčný zákon odplaty zahrnuje v sobě také poučení o příčinách a následcích, a proto máme mít stále na paměti, že si svou karmu, svůj osud sami tvoříme, a to nejen svými skutky, nýbrž i každým svým slovem, každou myšlenkou. Každý je tvůrcem svého štěstí, a proto nikdo nemá práva naříkati na svůj osud nebo příčiny svého utrpení sváděti na někoho jiného, nebo dokonce naříkati na nespravedlnost Boží.“

V třetím díle je vypovídající rozprava s názvem „Klad a zápor života“. Životní klad musí podle autora zahrnovat lásku, dobro, spravedlnost, poctivost, pravdu, ochotu pomáhat druhým, pokoru, vlídnost, snášenlivost, a to vše s doprovodem veselé mysli. Na druhé straně uvádí autor zápor života, kterým je sobectví, lež, přetvářka, nenávist, závist, nepřejícnost, mstivost, ochota vidět ve všem jen to nejhorší, strach před věcmi, které se nikdy ani nestanou, podezřívavost, žárlivost, škodolibost, nesnášenlivost, pýcha, domýšlivost, neochota, nevíra či malověrnost, bezohlednost, mravní nečistota a podobné špatnosti. Stačí kterákoliv z uvedených vlastností, aby učinila člověka nespokojeným a nešťastným.

Moje krátké seznámení s tímto celkem málo známým autorem ukončím dvěma „výlety“, kdy chválil klid. Podle něj je klid nejcennější koření lidského života, to nejdůležitější a nejpotřebnější pro náš život duchovní i hmotný, klid je – Bůh sám. Připomíná, že:

„Pán Ježíš, když chtěl mluvit s Otcem Svým, šel vždy do samoty a naprostého klidu. Proto nebral s sebou ani své nejmilejší apoštoly, nikoho, aby nikdo nemohl rušit potřebný klid. Vzdálen od lidí, v úplném tichu se soustřeďoval, aby mohl slyšet hlas Otce Nebeského, aby s Ním mohl rozmlouvat a přijímat Jeho pokyny pro Svůj učitelský a mesiášský úkol.“

Poslední téma rozpravy, kterého si povšimnu delší citací je to, jak získat klid. Autor uvádí:

„Klid v běžném slova smyslu znamená cosi jako vnitřní pohodu, vyrovnanost, spokojenost se sebou samým, mír kolem sebe i v sobě. Proto nejdůležitější podmínkou každého okamžiku klidu je klid svědomí, které nemá, co by nám vyčítalo. Tak se ocitáme před prvním požadavkem, to jest zachování Zákonů Božích. Na prvém místě těchto Zákonů Božích je láska. Naplnit nitro své láskou, milovat všechny své bližní a všechno, co kolem sebe vidíme.

Dovedeme-li toto, pak jsme již na poloviční cestě k získání klidu, neboť láska, která naplní naše nitro, jest Bůh Sám a Bůh je věčný, absolutní klid.

Milujeme-li všechny své bližní, pak musíme také všem tuto lásku dokázat skutky a ne pouze slovy. To znamená, nesmíme nikomu ubližovat, nesmíme nikoho podvádět, nesmíme nikomu lhát. Kolísáme-li ve svém úmyslu milovat všechny své bližní a odchýlíme-li se časem pod vlivem sobectví od správné cesty, je zcela pochopitelné, že u svého bližního vyvoláme nespokojenost, která se pak silou jeho myšlenky vrací k nám zpět. Taková nevlídná vzpomínka na někoho druhého dovede nás připravit o klid, a to jen naší vlastní vinou, protože nespokojenost toho, komu jsme ublížili, vyvolala neklid, který zachvátí i nás.

Další, neméně důležitou podmínkou klidu jest zachovávání všech zákonů lidských. Tyto zákony byly nám dány k zachování a udržování společného pořádku a kázně. Jak vytrvale dovede mučit svědomí! Co bezesných nocí prožije ten, který se prohřešil proti zákonu! I když se jedná v celku o maličkosti, které dle právního řádu jsou zvány jen přestupky, i takové věci připraví vás důkladně o klid.“

Nu, a autor v této rozpravě končí přáním, které se i pro tento čas konce roku velmi hodí:

„Přeji vám všem, abyste dovedli vždycky a za každých okolností zachovat si v nitrech svých trvalý Boží mír a klid. Přeji vám, aby se tento klid rozrostl ve vašich nitrech tak mocně, abyste nikdy nepoznali trýzeň neklidu. Bůh vám k tomu pomáhej!“

 

Alois Vrobel
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

20 komentářů

 1. Milý Aloisi,
  jeden náš zdejší soudruh je přímo radostí bez sebe, když někdo napíše něco osobního. Trochu radosti mu neuškodí, že a tak tady je? Tak jsem ti nedávno půjčil Pavlovy rozpravy. Malé marodění, bez toho, že bys jel do Pardubic nebo do Litomyšle na test, horký čaj, kapky do nosu, paralen a dobrá kniha, to nebylo špatné léčení, že? A včera jsem byl pro tvarůžkové speciality z Loštic /kdo znáte rychlostní komunikaci R35 z Mor.Třebové do Mohelnice, tak na půli cesty je motorest Studená Loučka a tam je speciální obchod těchto dobrot / a ty jsi zatím seděl u mého počítače a psal. Jsem rád, že dnes je tu tvůj článek.

  Bedřich Kočí je pro mě člověk /tedy byl/ s rozhledem, trošku archaickým jazykem /to mi nevadí/, ale hlavně s vírou. A jeho rozpravy jsou prostě i n s p i r u j í c í !!

  Inu, kápl jsi mi to noty. Děkuji.

  Václav

 2. Alois svůj článek uvádí citátem (údajně) od J Seiferta:
  „Kdo hledá, bývá očekáván. Kdo čeká, je jen nalezen.“

  Může tomu ale být i jinak. Kdo hledá, nemusí být ani očekáván a nemusí být ani vítán. Kdo čeká, může se dočkat setkání a nebo být objeven.

 3. Pane Vrobele,

  dovolte, abych citoval z vašeho článku: „Na druhé straně uvádí autor zápor života, kterým je … lež, … ochota vidět ve všem jen to nejhorší, strach před věcmi, které se nikdy ani nestanou …“.
  Táži se: Nejsou tyto mravní zásady pobídkou nezveřejňovat konspirační teorie, u nichž si nejste jist, zda neobsahují lež?

   1. Zajímavé, ale s křesťanskou vírou neslučitelné. Neumím si představit, že lidé jako Stalin a Hitler by dokázali potlačit svoje sobectví. O Hitlerovi je známo, že když už věděl, že všechno je ztraceno, bloumal svým podzemním krytem, živil se šlehačkovými dorty a neustále si vyčítal, že nedokázal být ke svým podřízeným tak tvrdý jako Stalin – domníval se, že prohrál válku, protože byl příliš shovívavý. Lidé jako Karel Vaš nemají dostatečnou inteligenci, aby byli schopni jednat empaticky. Stejně tak nemůžete očekávat, že lev ušetří ulovené gazelí mládě. Lev nemá nic takového, čemu se říká svědomí a výše uvedení lidé byli také zvířaty v lidské podobě.

    Představa, že všichni lidé nakonec dojdou do království Božího je mylná. Dojdou tam jen ti, kteří projeví ochotu k obrácení – ochotu potlačit svou pýchu a naučit se přiznat svůj omyl. Takoví lidé jsou v populaci velmi vzácní. Drtivá většina lidí vás rychle pošle do pryč, pokud byste mluvil o něčem, co odporuje jejich předsudkům. Existuje domněnka, že v životě po životě budou lidé nadaní jakýmsi lepším zrakem, který jim umožní lépe rozeznávat dobro a zlo. Zkušenosti těch, kdo prožili klinickou smrt, svědčí o opaku. Kdo byl v tomto životě primitivním sobcem, bude jím i v životě příštím, bude stále v zajetí své pýchy.

   2. Děkuji panu Staňkovi za podnětný článek. Je to článek velmi duchovní, byť tam má mnoho moderních vědeckých poznatků.

    Čtenářům sděluji ještě to, na co jsem zapomněl. Knihy, těch pět co jsem četl a z nichž čerpám, vydalo nakladatelství AGAPE Brno.

    Alois

 4. Cit. z článku:
  Setkal jsem se tu, při čtení článků a diskuze s mnoha významnými jmény osobností, které jsou pro někoho vzory či vůdci. Tito lidé přinášeli poznání, to, co v určité fázi svého vývoje člověk hledá. A člověk, ne však všichni, z toho ve svém čase může poskládat svoji skládanku pohledu na svět a jeho vnímání. A v tom byl a je jejich přínos!
  /Alois Vrobel/

  Otázka:
  Proč se autor rozhodl nabídnout svým bližním citace z díla pana Bedřicha Kočího?

  1. Alois přijde dnes po obědě k počítači.

   Dovolím si napsat svoji odpověď / za sebe / proč se asi tak autor rozhodl.

   Asi proto, že takoví lidé, jako jsou ti, co je Alois uvádí, přinášeli poznání, to, co v určité fázi svého vývoje člověk hledá. A člověk z toho ve svém čase může poskládat svoji skládanku pohledu na svět a jeho vnímání. Asi proto ty citace od Bedřicha Kočího, asi je považuje za přínosné, že? Nejméně pro svoji duchovní cestu.

   Za sebe píšu, není to obtížné pochopit.

  2. Paní Věro, podivuji se, že jste se ve svém příspěvku pod mým článkem nezeptala otázkou přímo mě? Formulace např. „proč jste se rozhodl nabídnout svým bližním citace z díla pana Bedřicha Kočího?“

   Uvedu zde názvy dvacíti přednášek B.Kočího ze IV.dílu. Možná již pak nebude třeba odpověď. Ale pro jistotu ji uvedu. Téměř sto let staré myšlenky Bedřicha Kočího mají pro mě platnost i v naší době.

   /čísla značí vždy číslo přednášky /

   60. Začátek duchovního roku
   61. Království nebeské a Království Boží
   62. Z nitra všecko se vyvíjí
   63. Vnitřní život člověka
   64. Význam pozdravu a přání
   65. Jest náš život bdění nebo snění?
   66. Víra a pověra
   67. Pohádky
   68. Jak proměníme zlo v dobro
   69. Spoutané duše
   70. Optimismus a pesimismus
   71. Kritičnost
   72. Světlo věčné nechť také svítí všem žijícím lidem
   73. Proč lidstvo tolik trpí
   74. Utrpením rosteme
   75. Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší
   76. Tajemství úspěchu
   77. Pravda a lež
   78. Práce
   79. Hvězda betlémská
   80. Připravme se na druhý příchod Páně

   1. ad – Paní Věro, podivuji se, že jste se ve svém příspěvku pod mým článkem nezeptala otázkou přímo mě?
    _______________

    Jeden pán (jeden soudruh) se podivuje, přestože podobným způsobem sám koná. A nejen on, ale i jeden další pán (soudruh), onomu prvnímu pánovi (soudruhovi) blízký jako jedno tělo a jedna duše.

    Nuže dobrá, Aloisi. Takže se zřejmě s myšlenkami Bedřicha Kočího ztotožňujete, považujete je za obohacující a proto je předkládáte svým bližním?

  3. Aloisi, já žasnu, co za těch pár chvil týdně za několik měsíců, co jete na internetu tady u Vendy stihnete:
   „Setkal jsem se TU, při čtení ČLÁNKŮ A DISKUZE s mnoha významnými jmény osobností, které jsou pro někoho vzory či vůdci. Tito lidé přinášeli poznání, to, co v určité fázi svého vývoje člověk hledá. A člověk, ne však všichni, z toho ve svém čase může poskládat svoji skládanku pohledu na svět a jeho vnímání. A v tom byl a je jejich přínos!
   Jsem rád za každý posun na této cestě. A tak pro uvědomění si, koho jsme tu „měli“, sepsal jsem pár jmen, bez udání kdo je kdo a v jakém oboru byl znám. (To je společnost, co?)
   Petr D. Francuch, Emanuel Swedenborg, ::“
   O těch dvou a Novém zjevení Ježíše Krista se diskutovalo u Vendova článku roku 2014
   https://hledani.gnosis.cz/spokojenost/comment-page-1/
   heslo: Emanuel Swedenborg hledani.gnosis.cz
   No a těch jmen máte pěkný odstavec jakoby je Venda napřed vysypal z rukávu. Pět knih pro Vás vytáhl z regálu. Takže napřed vyskládanka a pak skládanka pohledu na svět? Chystáte s Vendou pro ctěné čtenáře nějaký test, čím která osobnost přispěla k  duchovnímu, náboženskému, filosofickému, astrálnímu a karmovnímu rozvoji.? Jinak nevím, co tady s těmi jmény nacvičujete.
   Já se hlásím, že Isaac Newton přispěl matematice, fyzice mystice a alchymii. Max Planck přispěl kvantové fyzice.
   Albert Einstein vytvořil teorii relativity a fotoelektrického jevu, taky přispěl ke kosmologii.

   1. Pardale,

    na stránky gnosis si chodím číst k Václavovi více jak sedm roků. Kdybych počítal, že jeden rok návštěv u počítače měl pro mě jen 200 dní, tak není problém si to spočítat. Zpravidla se jednalo o všední dny, kdy důchodce Václav bývá dopoledne doma sám. A také odhad dvě hodiny na internetu denně není nijak velký, že? Takže 7 x 200 x 2 = 2.800 hodin /ale asi i víc/ mi stačilo k tomu, abych se dokázal / s pomocí Václava / v článcích orientovat a číst i některé jiné zdroje. Někdy od roku 2016 tu i diskutuji.

    ad/ Jinak nevím, co tady s těmi jmény nacvičujete.

    No třeba to, že odkazy na tyto osobnosti a citace z jejich děl, jsou protiváhou těch různých nesmyslů, které jsou tady často uváděny.

    No a nenacvičuji nic. V některých mých posledních článcích jsem mírně představil některá jména významných osobností a některé jejich myšlenky. Nic víc za tím nehledejte. Vy zase pod jinými články operujete s odkazy na jiná jména či na weby, které Vám vyhovují. Dokonce, když jsem ten seznam psal, jsem se podíval i do Vašeho článku – viz. https://hledani.gnosis.cz/alchymie-a-chemie-alchymiste-v-cechach-kamen-mudrcu-transmutace-elixir-mladi-a-podvody-2-dil/ Ano, jsou tam na dvě desítky jmen, na které se odvoláváte, jejichž práci vzpomínáte. Většinu jmen jsem vynechal, protože se u jiných autorů neobjevovala a necítil jsem od nich žádný přínos pro duchovní vzestup člověk.

    Pardale, přeji Vám do roku 2021 větší míru laskavosti, pochopení a poznání.

    Alois

    Pro ostatní – Pardalova invence na počátku – tedy rok 2008 – je obdivuhodná. Doporučuji laskavým čtenářům se na ni podívat. Povšimněte si v článku k alchymii /viz.odkaz/ jeho seznamu velikánů. Možná ke dvou stovkám jmen!! Kde se ten můj, povrchní výčet na něj hrabe!

   2. Aloisi,
    jsem v pohodě, díky za pochvalu mých kdysi článků o alchymii.
    Můj encyklopedický seznam alchymistů a přírodovědců a filosofů na konci
    https://hledani.gnosis.cz/alchymie-a-chemie-alchymiste-v-cechach-kamen-mudrcu-transmutace-elixir-mladi-a-podvody-2-dil/
    je abecední, obsahuje období, kdy tvořili ( alchymie byla filosoficko- přírodovědná oblast, později základ chemie) a čím přispěli.
    Takže nerozumím, co přináší Vaše splácanina jmen ani podle abecedy ani podle oblastí ( které nejsou uvedena vůbec). Prostě jste hodil vlnu, o jaké velikány se opíráte. A ta vlnka ke mě dorazila jako chabé šplouchnutí.
    Žil jsem v nevědomosti. Vy píšete .“na stránky gnosis si chodím číst k Václavovi více jak sedm roků.“ Dobře, vyskytoval jste se jako poltergeist u Vendy a vynořil jste se jako A u Vendy ( říkal jsem mu AuVenda), pak AuV ( třeba prosinec 2017 https://hledani.gnosis.cz/nabozenstvi-a-co-dal/
    , pak bylo karmicky správné nebýt anonymní, takže Alois a každý ví, že Vrobel.
    Články píšete od října 2018. No a že jste se zařadil jako Vendův učeň, to je Vaše volba. A nezávidím Vám,
    https://hledani.gnosis.cz/author/alois-vrobel/

    Píšete zde v diskuzi: „ad/ Jinak nevím, co tady s těmi jmény nacvičujete.
    No třeba to, že odkazy na tyto osobnosti a citace z jejich děl, jsou protiváhou těch různých nesmyslů, které jsou tady často uváděny.“
    No právě, že ty odkazy neuvádíte, takže nacvičujete cosi, čemu nerozumím.

   3. Pardale díky.

    Mám jeden maličký dotaz, který mi přišel k Vaší závěrečné větě, která zní a ve které si stěžujete: „No právě, že ty odkazy neuvádíte, takže nacvičujete cosi, čemu nerozumím.“

    Uvádím řadu odkazů v mých článcích právě u čtyřech konkrétních osobností. Pro pořádek, tady jsou :
    https://hledani.gnosis.cz/moudro-guru-nanaka/
    https://hledani.gnosis.cz/mystik-stare-persie/ – Maulví Rumí
    https://hledani.gnosis.cz/juan-de-yepes-svaty-jan-z-krize/
    a nakonec ty „Pavlovy rozpravy“ viz. nahoře.

    Uvádím tam, právě že tam uvádím jejich citáty. Ne že ne. A tak, když ty citáty uvádím, tak tomu rozumíte?

    Děkuji za odpověď.

   4. Aloisi, budu stručný. V článku uvádíte chaotický seznam jmen, který jsem už hodnotil: „Vaše splácanina jmen ani podle abecedy ani podle oblastí (které nejsou uvedena vůbec)“.
    Když myslíte, že to někoho obohatilo, tak dobře a buďte v pohodě. Já takové ptákoviny řešit nehodlám. Vy to taky neřešíte, hodíte si klasickou výhybku jinam. Tomu se teď říká hledání pravdy.
    Takže to není o tom, že třeba u článku https://hledani.gnosis.cz/moudro-guru-nanaka/ uvádíte jeden odkaz a ještě ne na jména, ale na sikkhismus.
    Beru to jako, že jezdíte na křižovatce na zelenou a jednou jste to vzal na červenou.

 5. citace z článku:

  „Věčný zákon odplaty zahrnuje v sobě také poučení o příčinách a následcích, a proto máme mít stále na paměti, že si svou karmu, svůj osud sami tvoříme, a to nejen svými skutky, nýbrž i každým svým slovem, každou myšlenkou.“

  Co vy na to, Aloisi, Vendo, Aido, Marie? Přece není možné, aby tolik lidí stálo tu zmiňovanou frontu….

  1. Věro, máte to špatně. Správné znění je: Hynku, Viléme, Jarmilo …

 6. Tak jsem se podívala na ten článek pana Pardála.
  Jeho seznam, asi z většiny překopírovaný z různých zdrojů, měl jinou roli než ten Váš jakoby nahodilý, neabecední seznam těch osobností, které tu byla někdy citovány.

  Ale možná překvapíte a budete postupně uvádět k jednotlivým jménům své krátké články. Kdo ví?

  Mějte se hezky.
  Marie Š.

  1. –> Marie Š. , je hezké, že pomáháte Aloisovi vybřednout z jakéhosi nesmyslného seznamu, Alois chtěl pomoci Vendovi vybřednout z mánie odkazů, které tu za jeden den vysázel. Tedy klasika : Musíme si pomáhat.
   Takže ten můj seznam ( jak je zřejmé z toho, že je zaměřený na alchymii + spjatou filosofii a objevy alchymie v Čechách)
   https://hledani.gnosis.cz/alchymie-a-chemie-alchymiste-v-cechach-kamen-mudrcu-transmutace-elixir-mladi-a-podvody-2-dil/
   jsem v roce 2008 nekopíroval, ale tvořil z knih, tehdy se to tak dělalo. Použité zdroje jsou na konci článku.
   Dnes je snadno na první ránu Google a Wilipedie.
   Třeba jeden z prvních v mém seznamu Avicenna má dnes třeba snadno dostupné a pořád moudré citáty
   https://www.awashop.cz/avicenna-c1603/
   „Avicenna, citáty:
   „’Rozum‘ je síla duše, schopná zmocnit se vědění.“
   „Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.“
   „Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“
   „Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“
   „Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“
   „Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“
   „Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!““
   Docela pěkně: zlo je překážkou dobra. Mírněji řečeno – zloba je překážkou dobré mysli. Člověk, který se neustále zlobí (kdeco pociťuje jako urážky) nemá duši jako čistá řeka, ale jako kalužinu.

   https://hledani.gnosis.cz/koronavirus-je-umely-alebo-prirodny-a-co-z-toho-pre-nas-vyplyva/
   Venda19.12.2020 (15:06) v diskuzi píše :
   „Ani za to, co se píše v tomto článku, nenesu žádný díl odpovědnosti.“
   Takže to Venda opravdu napsal, sděluji to, aby se ta voda vyčistila. A článek Věry Odpovědnost je mimo jiné reakcí na to. co napsal.
   Což je zřejmé z úvodního citátu. Tedy ne, že Věra má zodpovědnost za šarvátku kolem citátů, která se pak strhla. Sběrný dvůr s nevěrohodnými odkazy začal Venda.

  2. Ano, tak, jak to píšete, tak to i bylo.

   Pardal / ne Pardál, na to dlouhé á pozor / tu zveřejnil přímo vědecké pojednání o alchymii. Můj článek je proti jeho mini, nula nula nic. On to ví a přece chce po mně víc. Ale já takové ambice nemám.

   Jen ten jeho seznam učenců je na desíti stranách při písmu vel. 11 a dva díly o alchymii na téměř šedesáti stranách. Je to nepoměr. A pro mě i důkaz, že nechci víc. Jen někomu poskytnout informaci a ne něco, co by mohlo mít ambice na knihu.

   Paní Marie, ještě pár významných lidí mám „v rukávu“.

   Mějte se dobře.
   Alois

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference