mapa stránek || vyhledávání

Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

A paradoxne, ich konštatovanie je vo svojej jednoduchosti oveľa bližšie k pravde, ako všetky fundované hodnotenia politikov, zdravotníkov a ostatných kompetentných, vyjadrujúcich sa k súčasnej kríze. V tomto konštatovaní sa totiž skrýva jadro celého problému!

Žiaľ, pre moderných ľudí je však vo všeobecnosti príznačné, že vo vzťahu k akémukoľvek problému sa budú radšej zaoberať tisícami podružných vecí, len nie jeho podstatou. Len nie tým, čo je najzásadnejšie, najrozhodujúcejšie a prvoradé.

Takto je tomu samozrejme aj v prípade koronavírusovej krízy, ktorej čoraz intenzívnejší dopad na náš každodenný život je skutočne trestom Božím. A my všetci by sme si mali v prvom rade položiť otázku, za čo nás to vlastne Pán tak tresce?

Odpoveď je jednoduchá: za to, že robíme niečo zle, pretože ak by sme jednali dobre a správne, nebolo by nijakého dôvodu trestať nás.

A čo teda robíme zle? Čo nerobíme tak, ako Pán chce? V čom sa tak veľmi priečime Jeho Vôli, že na nás dopustil takéto súženie, ktorého konečné riešenie a definitívne vyriešenie je v nedohľadne? Toto sú zásadné otázky! Tieto otázky si je treba klásť v súvislosti s koranvírusovou krízou! Týmto smerom by sme mali uvažovať a hľadať! Keby sme tak urobili, odpovede by sme určite našli.

Ale žiaľ, týmto smerom sa myslenie ľudí neuberá, pretože naši súčasníci majú na to svoj vlastný názor. Majú svoje vlastné riešenia. Riešenia, ktoré síce majú z materiálneho hľadiska svoje opodstatnenie, ale zostanú vždy len niečím dielčím a druhoradým, pretože im chýba ambícia dopracovať sa k skutočnej podstate celého problému. A tá je duchovná! Nám však chýba ambícia problém riešiť a vyriešiť komplexne, v jeho duchovno materiálnom prepojení.

V kostoloch sa začínajú objavovať oznamy o slúžení omší za odvrátenie pandémie. Je to krok správnym smerom, ale treba si úprimne povedať, že omše a modlitby už nestačia. Veď predsa aj pred koronavírusovou krízou chodili ľudia do kostola a modlili sa, a napriek tomu k nej došlo.

Modliť sa je správne, ale už je treba úplne iného druhu modlitieb! Už je treba modlitieb činu! Už je treba, aby sa to, čo sme sa doteraz modlili, v nás samotných uskutočnilo v čine. Už je treba čin a jednanie! Už je treba viditeľnú zmenu života! Už je treba zmenu hodnotového systému!

Lebo žiaľ to, čo bolo doteraz, boli viacmenej len prázdne slová! To však, čo sa teraz od nás očakáva, je reálne jednanie. Je reálne jednanie v súlade s Vôľou Najvyššieho! A tá nám bola sprostredkovaná v Desatore prikázaní a v Ježišovom učení o láske k Stvoriteľovi a k blížnemu.

To, že nás Pán trestá, je svedectvom nedostatočnosti našich modlitieb, ktoré zostali iba v rovine slov a doteraz sa nepremenili v čin. Doteraz sa nestali konaním. Vôli Pána doteraz nezodpovedá ani náš život, ani naša hierarchia hodnôt, ani náš spôsob myslenia.

Lebo len čin sa počíta! A pretože činu niet, dopadá na nás trest Boží! Pán nás trestá, aby ukázal, aký krehký je náš svet a ako rýchlo v ňom môže všetko skolabovať, ak sa už konečne nepohneme správnym smerom.

Pán nám ukazuje, že tu je, že tu vždy bol a vždy bude, hoci náš takzvaný moderný svet už v neho neverí. A preto dáva tomuto modernému svetu pocítiť, aký je maličký. Otriasa nim, aby pochopil, že musí začať fungovať na novom základe.

Lebo čas dozrel a my sa už konečne máme stať pravými ľuďmi! Ľuďmi spravodlivými, čistými, dobrými, čestnými a ušľachtilými. Ľuďmi, majúcimi v úcte blížnych i Stvoriteľa všetkého. Ľuďmi, pre ktorých sú hodnoty dobra a ducha na prvom mieste a všetko ostatné je až na druhom mieste.

Ak toto neprivediem v čin, bude konať Pán a všetkými našimi doterajšími istotami otrasie tak zásadným spôsobom, že v nastávajúcej neistote budú ľudia donútení a dotlačení hľadať jedinú pravú istotu, spočívajúcu v rešpektovaní Vôle Stvoriteľa. Spočívajúcu v poznaní Jeho Vôle a v rešpektovaní Jeho Vôle! V rešpektovaní jeho Vôle nie len prostredníctvom slov modlitieb, ako tomu bolo doteraz, ale najmä prostredníctvom svojho reálneho života. Prostredníctvom spôsobu svojho myslenia a prostredníctvom svojho hodnotového systému.

Toto je od nás očakávané a toto je jediná pravá modlitba za odvrátenie svetovej pandémie! Toto je podstata celého problému! Všetko ostatné, čo sa robí je síce potrebné, ale vzhľadom k tomu, čo máme v skutočnosti sami v sebe a so sebou z duchovného hľadiska urobiť, je len podružné. Všetkými vonkajšími opatreniami bez duchovnej zmeny v podstate len potláčame niečo, čoho podstatu nepoznáme, nechceme ju pochopiť a prijať, a preto to, iba zvonka potlačené, prepukne časom s novou silou a možno trochu iným spôsobom. Ak by sme to ale urobili naopak a riešili prednostne podstatu, jej vyriešením by zmizli aj všetky dôsledky a koronavírusová kríza by ustúpila.

Na dôkaz pravdivosti všetkých, vyššie uvedených tvrdení, sa pozrime na jednu celkom konkrétnu oblasť. A síce, na oblasť umeleckej tvorby, ktorá je súčasnou krízou mimoriadne postihnutá. Umelecká sféra je na kolenách a umelci prosia štát o pomoc, aby mohli vôbec prežiť, a aby spolu s nimi prežilo aj ich umenie.

Umelci sú totiž zväčša ľudia slobodných povolaní a nemajú stále zamestnanie. Sú preto zvyknutí na neistotu. Preto si vytvárajú finančné rezervy, aby dokázali preklenúť neisté obdobie medzi koncom jednej práce a začiatkom druhej. Preto aj istým spôsobom dokázali preklenúť prvú vlnu koronavírusovej krízy, a po jej ukončení a letnom poklese infikovaných optimisticky očakávali jesenné obdobie, kedy sa budú môcť pustiť naplno do práce.

Na jeseň však prišla ešte silnejšia, druhá vlna pandémie. Všetky umelecké aktivity sú obmedzené na minimálnu mieru alebo úplne, avšak všetky ich úspory na horšie časy boli už minuté v prvej vlne krízy. Umelci žiadajú štát o pomoc a o holé prežitie. A nakoniec im asi nezostane nič iného, ako ísť na úrady práce.

Áno, umelecká oblasť je zasiahnutá mimoriadne silným spôsobom, avšak riešenie tejto situácie má dve roviny. Prvá rovina predstavuje riešenie klasického typu, čiže cez peniaze. Cez rôzne podpory, cez rýchle, takzvané helikoptérové peniaze a podobne.

Ale peniaze nie sú všetko! Nie je to totiž také jednoduché a jednostranné, ako si to predstavuje naša civilizácia, postavená predovšetkým na peniazoch. Tento problém má aj druhú, oveľa hlbšiu rovinu. O to sa ale absolútne nikto nezaujíma, pretože ako už bolo spomenuté, nikoho ani len nenapadne ísť s nejakým problémom až k jeho jadru a podstate.

A čo je onou podstatou v tomto konkrétnom prípade? K poznaniu podstaty sa dopracujeme prostredníctvom otázky, prečo bola takto mimoriadne postihnutá práve umelecká sféra? Prečo to práve ju takto extrémne, až existenčne zasiahlo?

Pretože umenie z vyššieho hľadiska, ktoré nikoho nezaujíma, je tu na to, aby bolo vlajkovou loďou pozdvihovania civilizácie, národov i jednotlivcov k vyšším a ušľachtilejším ideálom. Umenie je tu na to, aby robilo ľudí lepšími, ušľachtilejšími a mravnejšími. Aby ich viedlo k vysokým a vznešeným duchovným hodnotám.

O týchto veciach minulé generácie vedeli a napríklad koncom 19. storočia, kedy sa pomaly začala formovať myšlienka našej národnej samostatnosti, bolo hlavným cieľom väčšiny literátov predovšetkým pozdvihovanie vlastného národa. A to po všetkých stránkach. Po stránke materiálnej, po stránke gramotnosti a vzdelania, i po stránke mravnej a duchovnej.

Alebo môžeme uviesť iný príklad. Trebárs barokovú hudbu. Jej cieľom bolo pozdvihovať duše poslucháčov k Stvoriteľovi. „Ku sláve a cti Božej!“ Toto písal Johann Sebastian Bach pod svoje notové partitúry.

A čo dnes? Dnes umenie fatálnym spôsobom rezignovalo na svoje poslanie posúvať civilizáciu, národy a jednotlivcov k niečomu lepšiemu, vyššiemu a ušľachtilejšiemu. Súčasné umenie rezignovalo na svoje pravé poslanie. Vysmialo sa z neho, prestalo byť vlajkovou loďou vzostupu a vykročilo svojou vlastnou cestou. Cestou dekadencie, úpadku, nemravnosti, vulgárnosti a obscénnosti. Umenie už neukazuje cestu nahor, ale nadol do pekiel. A súčasní moderní materialistickí a ateistickí umelci si mysleli, že to tak snáď pôjde donekonečna. Samozrejme, veľká česť všetkým výnimkám.

Avšak Ten, v koho existenciu títo „umelci“ už neveria, im dal tvrdo pocítiť, že tu je a že už má dosť toho hnoja, ktorý produkujú pod rúškom umenia. A preto toto „umenie“ a jeho tvorcov zrazil na kolená. Zahnal ich do existenčných problémov, znemožnil im produkovať ďalšiu špinu a doprial im čas na zamyslenie. Na zamyslenie nad tým, čo vlastne robia a komu tým slúžia. Daroval im priestor, aby si to uvedomili, pretože pri ich doterajšej tvorivej vyťaženosti im chýbal čas na zásadnú hodnotovú sebareflexiu.

Teraz preto čas majú a mali by ho správne využiť. Využiť tak, že zásadným spôsobom prehodnotia svoje ďalšie umelecké smerovanie a konečne pochopia, čo je pravým účelom umenia.

Tieto skutočnosti a tento pohľad však žiaľ absentuje vo všetkých debatách, venujúcich sa záchrane umenia. Hovorí sa v nich vždy len o peniazoch a o štátnej podpore, prostredníctvom ktorej by umelci preklenuli najťažšie obdobie, aby potom mohli nanovo začať s produkciou takej istej mravnej, morálnej, ľudskej a duchovnej úbohosti, ako predtým.

To, o čom sme hovorili v prvej časti textu, sa teda takýmto celkom konkrétnym spôsobom premieta do oblasti umenia. A podobným spôsobom sa to premieta do každej oblasti našej spoločnosti, ba dokonca i do nášho osobného života. Všade tam na nás v súčasnosti dopadá trest Boží!

Tento názor prostých ľudí je pravdivý, ale nesmie zostať iba pri konštatovaní. Musia z neho byť vyvodené konkrétne a zásadné dôsledky pre náš každodenný život. Musíme sa všetci spoločne i každý sám za seba pýtať, prečo na nás tento trest prichádza? Musíme sa pýtať, čo robíme tak zle, že na nás Pán niečo takéhoto dopúšťa? Musíme pochopiť, v čom sa priečime Vôli Najvyššieho, o ktorej správne pochopenie sme sa doteraz vôbec nezaujímali, a preto sme ju ani nemohli správne naplňovať. Musíme poznať Vôľu Najvyššieho, musíme poznať, čo je ňou od nás vyžadované a musíme to začať napĺňať. Musíme sa hodnotovo obrodiť, pretože náš doterajší hodnotový systém bol nesprávny. Musíme sa stať novými, inými a lepšími ľuďmi. Ľuďmi skutočnými a pravými! Takými, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čestnými, spravodlivými, dobrými, skromnými, čistými, ušľachtilými, láskavými, duchovnými a milujúcimi Stvoriteľa.

Boží trest na nás dopadá preto, lebo sme od tohto všetkého na míle vzdialení. Ak to nepochopíme, ak si to nepriznáme a ak to budeme ignorovať, prídu na nás ďalšie tresty, ktoré nás budú ohýbať a tlačiť správnym smerom. A my sa buď v tomto smere ohneme a podvolíme, alebo nás Vyššia Moc definitívne zlomí. Nijakej inej strednej cesty niet.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 8
Tisk Tisk

235 komentářů

 1. Bolo by veľkou chybou sa domnievať, že pán Šupa, nechá tému koronaviru len tak bez povšimnutia a nedá tu najavo svoj názor. Poukazuje na skutočnosť, ako túto hrozbu vnímajú „obyčajní ľudia“, teda „kostolní kresťania“, že to berú ako Boží trest, ale on ako odborník, to vníma ako „Božie dopustenie“, čo je vlastne to isté, ale inak povedané. Veriaci sa tu potýkajú s dvoma extrémami, či Boh ako Láska, svoje milujúce deti trestá, alebo na to má svojho služobníka Satana, čo je vlastne, tiež to isté? A následne potom, pre tento paradox, hľadá dajaké „rozumné“ vysvetlenie. To sa mu pochopiteľne nedarí, lebo na nesprávne položenú otázku, nemožno dať správnu odpoveď!
  Staročínska filozofia I-ťing a následne aj Tao-Te-ťing v jednote s modernou vedou nás však poučuje, že vo svete je všetko rovnovážne a vyrovnané a teda aj ono „zlo“ musí mať aj svoj prirodzený protipól, teda „dobro“. To je zákon prírody, daný samotným Stvoriteľom sveta. Akcia budí reakciu a teda aj ten náš terajší koronavirus má svoje logické príčiny, ktoré ak odhalíme, môžeme naň nájsť aj liek.
  Ale je tu aj druhý aspekt tej našej súčasnej reality. Ak tu máme ono „zlo“, musí tu jestvovať aj dajaké to „dobro“, lebo jedno nemôže bez toho svojho protipólu jestvovať! A to dobro, v tom zle, by sme mali objaviť a využiť. Tá „druhá stránka mince“ čaká na odhalenie…
  Pekný deň!

  1. Zase a opět a znovu sem Degon přináší karmu……akce budí reakci ….a vlastně vše, i to „zlo“ musí mít svůj přirozený protipól, „dobro“. Tak to je a funguje v tomto vyšším zákoně o vzájemném vyrovnání. Ideálem je ta rovnovážnost.

   Díky Degone za jeho připomenutí.

   Alois

   P.S….i za deště je nutné jít ty procházkové 4 až 6 km. Vzduch v lese je báječný. I velebné ticho.

   (tyto věty píšu proto, aby se Jeňýk měl čeho chytit)

 2. Zdravím Vás, pane Šupo,
  dal jsem Vašemu článku, po prvním přečtení, 5 bodů. Ještě si v něm něco prostuduji a pak se Vám ozvu na Vaší mailovou adresu. Našel jsem v něm některé perly, ale nechci se o ně dělit s lidmi, kteří většinou mou diskuzi shazují. Také bych chtěl opět něco upřesnit.

  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

  1. Vendo, ne že bych nějak dychtivě prahla po vašich „názorech“, ale myslím, že pan Šupa nestojí o to, aby mu každý z diskutujících psal reakce na článek na e-mail. Proto je to diskuse pod články, aby se o nich diskutovalo pod články. Je to veřejná forma diskuse a tak by se k ní mělo přistupovat, už s ohledem na práci admina. To, jak přistupujete k jeho práci je nezdvořilé. A pokud už nutně potřebujete otravovat autory článků soukromě, proč to veřejně troubíte do světa? To jako abychom všichni litovali, že jsme o něco přišli, protože je tady na vás někdo zlý?

   1. Věra – a opět trefa do černého!!! – Chudák Venda – jak to přežije, když ho tady nemá nikdo rád???

   2. Nezdvořilé? Nemyslím si to. Již asi 3 x se mi pan Šupa na můj diskuzní příspěvek pod jeho článkem sám ozval na můj mail. Věro, Vy byste opravdu chtěla reakce na svoji diskuzi jaké tu nabízí třeba pan Honza? Proto se panu Šupovi ani nedivím. Je to velmi slušný člověk.

    A Věro, proč hned ty Vaše invektivy …..že něco troubím do světa? To si vážně neumíte odpustit?

    Václav Žáček

   3. Co bych chtěla nebo nechtěla, není důležité. Jen říkám, že pokud se lidé účastní diskuse, kterou jim zprostředkovává někdo jiný, pak by si měl hrát na tom písečku, který je pro ně určen. Z prostého důvodu – aby byla hra v pohybu, protože o nic jiného tady nejde.

    ad invektivy:
    kde nějaké vidíte? Chcete-li panu Šupovi napsat soukromě, tak to prostě udělejte, tady to nikdo vědět nepotřebuje. Vám jde ale především o to, abyste to všem diskutujícím oznámil – tu divukrásnou věc. Tomu se říká – vytroubil do světa, protože trubači troubí na všechny světové strany všechny důležité zvěsti. Např. že Venda napíše na mail panu Šupovi nebo že Alois napíše později.

   4. ad – když ho tady nemá nikdo rád???
    ____________________

    Pokud v množině x o počtu členů y Vendu nemá rád nikdo, znamená to, že Vendu nemá rád (má nerad) žádný člen v množině. Z toho vyplývá, že Vendu mají všichni rádi.
    :-)

   5. Věro,mně spíš připadá dost nezdvořilá a nemístná tato Vaše reakce. Vendova odpověď se Vás totiž naprosto netýkala, jestli jste si nevšimla, byla určena panu Šupovi. Na Váš rozbor nebyl nikdo zvědavý a navíc Vám vůbec nic není do toho, zda Venda autora kontaktuje nebo ne.

   6. Aido, píšete:
    Vendova odpověď se Vás totiž naprosto netýkala, jestli jste si nevšimla, byla určena panu Šupovi.
    _______________________

    Mýlíte se. Vendova odpověď byla určená především a prioritně všem, kromě pana Šupy.

   7. ad/Mýlíte se. Vendova odpověď byla určená především a prioritně všem, kromě pana Šupy.

    Jak mi potom vysvětlíte, paní Věro z Vysočiny, že pan Šupa mi na můj příspěvek pod jeho článek odpověděl, a to hned 2x?? A dnes mu budu zase odpovídat já.

    Paní Věro, prosím Vás, všímejte si mě jen v rámci diskuze k tématu a nenoste sem své špatné domněnky.

    Děkuji

    Václav Žáček

    P.S. kdybyste věděla, co jsem sdělil panu Šupovi, tak byste se na mne zase vrhla a pro svou egoistickou potěchu mě rádoby tepala. To, co napsal Aida je naprosto v pořádku. Stručné a výstižné.

   8. Pane nebo paní pod nickem Aida,
    vidím Vás tu poprvé. Chci Vám tímto poděkovat za Vaši reakci. Já si článků pana Šupy vážím, i když jsme mu často posílal moji výčitku, že nechodí diskutovat. Ale před pár měsíci mi od něj přišla reakce na to, co jsem mu napsal pod dřívější článek a od té doby si můžeme vyměňovat své názory. A vím i proč tu nechodí diskutovat. Adminovi to určitě nevadí, protože některé příspěvky budí u některých lidí zlostné reakce / a také dosti nevědomé /, a pak i urážlivé. Za těch pár roků jsem si na těch pár lidí takto jednajících zde zvykl, ale nechci vystavovat sebe a tím i pana Šupu dalším výpadům. Pod mými články se snažím to snášet.

    Jsem rád, že pan Šupa diskuzi zde sleduje.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   9. Poznámečka
    ad.
    „Věra z Vysočiny6.11.2020 (23:01)
    Aido, píšete:
    Vendova odpověď se Vás totiž naprosto netýkala, jestli jste si nevšimla, byla určena panu Šupovi.
    _______________________

    Mýlíte se. Vendova odpověď byla určená především a prioritně všem, kromě pana Šupy.“
    *********************************
    Dodala bych jen, že nemají odvahu naplno a pravdivě „vyslovit“ ono „Honzovo“ „hovno“ a už vůbec ne si přiznat, že je naplno v nich.
    Jenže jiná cesta není….karma, které věří, je dostihne, a to velmi rychle.

   10. Vendo, píšete: „Jak mi potom vysvětlíte, paní Věro z Vysočiny, že pan Šupa mi na můj příspěvek pod jeho článek odpověděl, a to hned 2x?? A dnes mu budu zase odpovídat já.“

    Vendo, a co hovínko, hovínko už dneska bylo?

    dále píšete: „Paní Věro, prosím Vás, všímejte si mě jen v rámci diskuze k tématu …………“

    …když vy jste Vendo tak rozkošný objekt, kterému prostě nelze odolat. Ano, vím, je to iracionální:-))

   11. Škoda, že Věra z Vysočiny nediskutuje k věci a raději předvádí jakousi myšlenkovou akrobacii založenou na rytí do některých diskutujících.

   12. ad – Škoda, že Věra z Vysočiny nediskutuje k věci a raději předvádí jakousi myšlenkovou akrobacii založenou na rytí do některých diskutujících.
    _________________________

    Škoda, že Aida nediskutuje k věci a raději předvádí jakousi myšlenkovou akrobacii založenou na rytí do Věry z Vysočiny.

   13. Aido, lidé mají různá ega. Někteří fest zbytnělá, snažící se být fest vidět a takovým je jedno, o čem a pod čím vlastně píší. Hlavně psát, psát, psát……a rýt. Nejen na zahrádce, ale i do lidí.
    Číst něčí příspěvek po ránu, je jako nezbytnost po ránu vyvětrat. Přečtu, vyvětrám, a je po smradu. Pak již není důvod se k němu vracet, že?

   14. Ano ano, Aloisi, tak to je. Bude to krásné, až Aida a Alois napíšou něco osvíceného k tématu. Zatím jsou to jen na vyvětrání – smradlavé prdíky Aidy a Aloise :-))

  2. Vendo, taky jsem našel perly a podělím se.
   Pan Šupa píše : „Lebo čas dozrel a my sa už konečne máme stať pravými ľuďmi! Ľuďmi spravodlivými, čistými, dobrými, čestnými a ušľachtilými. Ľuďmi, majúcimi v úcte blížnych i Stvoriteľa všetkého. Ľuďmi, pre ktorých sú hodnoty dobra a ducha na prvom mieste a všetko ostatné je až na druhom mieste.“
   Takovými lidmi jsou lékaři, zdravotní sestry a další zdravotníci. Bojují jako lvi a lvice a postupují vysoké riziko. Před několika dny byl COVID-19 pozitivní každý třináctý (1:13). pracovník ve zdravotnictví. V celé populaci ČR to byl každý čtyřicátý (1:40) člověk. Nedovedu si představit, že právě zdravotníci víc hřešili, a proto postihuje je trest. Neptám se proč Bůh trestá zdravotníky, Bohu se otázky nekladou.
   Moje otázka je jednoduchá : Co Bůh chce ukázat tím, že trestá víc zdravotníky ?
   Boží trest? Trest od jakého Boha?
   Křesťanské Španělsko, křesťanská Itálie, křesťanská Latinská Amerika jsou na tom špatně ( Peru má přes 1000 osob zemřelých na 1 milion, nejvíc na světě). Obrovská nekřesťanská Indie je na tom špatně. Muslimský Irán je na tom špatně. Že by věřili ve špatného Boha?
   https://www.worldometers.info/coronavirus/
   Snad nejvíc atheistické Česko taky špatně. Velmi atheistický Vietnam je na tom dobře.
   Dobře je na tom Čína a Jižní Korea. Čemu věří Číňané, to snad neví ani oni sami :
   https://www.gymsosrym.cz/zaklady-spolecenskych-ved/71-nabozenstvi-ciny
   „Čína je kolébkou mnoha filosoficko-náboženských směrů: ve starověku vzniká konfucianismus a taoismus, které spolu s buddhismem tvoří „tři učení“, jež zásadně formovala čínskou kulturu. Určité prvky těchto tří tradic se staly součástí lidových náboženství, která jsou zaměřena především na rodinu a k nimž mnohdy není zapotřebí nějak navenek vyjadřovat svou příslušnost. Je dokonce možné věřit ve více náboženství najednou, proto se někteří vědci zdráhají mluvit o náboženstvích a raději používají termíny jako „myšlenkové systémy“ apod. Linie mezi lidovými náboženstvími je mnohdy nejasná, což souvisí s čínským způsobem myšlení, které není černobílé (třebaže znak jin a jang ano). Přestože v dnešní Číně vládne komunistická (a tedy ateistická) strana, formálně uznává pět náboženství: buddhismus, taoismus, islám, protestantismus a katolicismus; v poslední době však zažívá obrození také konfucianismus. Je dokonce možné věřit ve více náboženství najednou, proto se někteří vědci zdráhají mluvit o náboženstvích a raději používají termíny jako „myšlenkové systémy“ apod. Linie mezi lidovými náboženstvími je mnohdy nejasná, což souvisí s čínským způsobem myšlení, které není černobílé (třebaže znak jin a jang ano).“
   Ještě jednou otázka :
   Co Bůh chce ukázat tím, že trestá víc české zdravotníky ?
   Předpokládám, že Venda, který je čilém e-mailovém ruchu s panem Šupou, nějakou odpověď nalezne.

   1. Předpokládáte špatně. Ani čilý e-mailový ruch, ani nalezení odpovědi.

   2. Jsou lidé, kteří ještě musí toho moc promyslet, aby pochopili tak základní věc, že od Boha máme svobodu jednání. Dostali jsme svobodu, takže horníkům hrozí zavalení v dole, vojákům smrt v cizí zemi, a zdravotníkům nákaza. Víc než ostatním. Samozřejmá souvislost.
    Člověk bez hlubšího zájmu o náboženství nebo duchovní věci, uvažuje tradičně – Bůh trestá. Pokud by raději hledal ve stylu – vím, že nic nevím, mohl by vědět postupně víc.

   3. —>živ píše :“.. od Boha máme svobodu jednání.Dostali jsme svobodu, takže horníkům hrozí zavalení v dole, vojákům smrt v cizí zemi, a zdravotníkům nákaza. Víc než ostatním. Samozřejmá souvislost.“
    Pan Šupa má nadpis : Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!
    Píše :“Takto je tomu samozrejme aj v prípade koronavírusovej krízy, ktorej čoraz intenzívnejší dopad na náš každodenný život je skutočne trestom Božím. A my všetci by sme si mali v prvom rade položiť otázku, za čo nás to vlastne Pán tak tresce?“
    Podle živ, trestá víc zdravotníky, protože si sami vybrali rizikové povolání. Devadesátilé stařenky si jako povolání nevybrali život v domově seniorů, a jsou velmi riziková skupina.
    Za čo tyto skupiny lidí navíc vlastně Pán tresce, zjevně neví ani autor článku. Ale má v něm asi 23 vykřičníků.
    Vzal jsem plamenná kázání Mistra Jana Husa, má jeden dva vykřičníky na stránce. Zajímavé je si číst starou češtinu, podoba se současnou slovenštinou je zajímavá :“jsa zavržený od pyšných lidí a od chytrcóv tohoto světa, a zvláště od biskopóv, od mistróv, od kněží a od zákonníkóv, jenž sú mu sě vždy protivili,“
    https://lide.cb.cz/pavel.mosner/husova_kazani.htm
    https://lide.cb.cz/pavel.mosner/hus/kazani/hus_postila.rtf
    Pan Šupa píše: “ Musíme sa hodnotovo obrodiť, pretože náš doterajší hodnotový systém bol nesprávny. Musíme sa stať novými, inými a lepšími ľuďmi. Ľuďmi skutočnými a pravými! Takými, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čestnými, spravodlivými, dobrými, skromnými, čistými, ušľachtilými, láskavými, duchovnými a milujúcimi Stvoriteľa. Boží trest na nás dopadá preto, lebo sme od tohto všetkého na míle vzdialení.“
    Hus k tématu nemoci píše :“Tu die svatý Augustin: I proč spasitel světa nazván jest? jedné aby spasil svět. Tehdy což na lékaři záleží, přišel jest, aby uzdravil nemocného. Ten sě sám zabíjie, ktož přikázaní lékařových zachovati nechce; protož ktož přikázanie toho lékařě držeti nechceš, sám sě odsúdíš „

  1. Matko, tá kniha – to je rovnaká demagógia, ako všetko ostatné, čo bolo kedy o Ježišovi napísané. Ale, je to iba môj osobný názor…

   1. Zatím jsem neměla čas si to pořádně poslechnout, snad jen tolik, že Projev Alfréda Strejčka je celkem kultivovaný, není uřvaný,… :-)
    Co se Mistra Ježíše týká, mám rovněž trošku jinou individuální zkušenost ,…

 3. Představa, že Bůh covidem trestá umělce za to, že podle pana Šupy jejich dílo je hnůj, se mi jeví velice přitažená za vlasy. Je totiž celá řada profesí, které byly postiženy možná ještě více, například turistický průmysl, a žádný hnůj nemají na svědomí.

  Každá krize přináší katarzi a nejinak je tomu i s covidem. Prožíváme těžké dny, ale máme naději, že tato krize bude pro nás poučením, abychom neopakovali staré chyby. Příkladem může být ekonomická krize. Před ní existuje řada ztrátových podniků, které žijí na dluh a vytváří jen ztráty. Je dobré, že krize takové podniky zlikviduje. Covidová krize přinesla řadu cenných poznatků:

  1. Čína zpočátku covid zatajovala jako Sovětský svaz Černobyl. Potvrdilo se, že Čína je pro svět nebezpečný totalitní stát. Kdyby covid oznámila včas, nemusel by se do světa tak mohutně rozšířit.

  2. Čína nám dodala úzkoprofilový zdravotnický materiál, ale nechala si za něj velmi dobře zaplatit – neudělala pro nás žádnou oběť.

  3. V první vlně lidé o covidu moc nevěděli, měli z něho strach, proto úzkostlivě dodržovali karanténní opatření a byli jsme úspěšní.

  4. Po odeznění první vlny Babiš jmenoval komisi, která měla připravit stát na druhou vlnu. Sám se postavil do jejího čela. V té době už byl covid dostatečně prozkoumán a bylo jasné, co s ním. Komise měla hlavně zajistit kapacity pro trasování a informační systém. Neudělala prakticky nic a když chtěl ministr zdravotnictví zavést od 1. září zpřísněná opatření (vč. roušek), Babiš jeho rozhodnutí zrušil. Bylo zavedeno až o 10 dní později. Jednalo se o kardinální chybu, která z Česka udělala odstrašující případ pro celou Evropu. Poučením je, že populistická vláda zakládající svou legitimitu na průzkumech volebních preferencí, nemá odvahu udělat omezující opatření, aby o ty preference nepřišla. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/

  5. Stejně jako Babiš měl Donald Trump štěstí, že jeho vláda spadla do období konjunktury a příjmy Američanů vzrostly. Stejně jako Babiš i Trump to vydával za svůj úspěch. Covid a pád ekonomiky pro něj znamenal ztrátu prestiže. Příliš dlouho mu trvalo, než přišel na to, že covid není „chřipečka“. Zlehčováním problému způsobil, že ke dnešnímu dni má USA nevětší počet nakažených i úmrtí na světě. Viz. https://www.worldometers.info/coronavirus/

  1. Pavle, chyby udělali mnozí, nikdo (ani Vám) nebránil chodit i v létě v roušce a poučovat ostatní. Zpětně ví kdekdo, co se mělo udělat. I teď se ví, co se má dělat – sedět doma.
   Také Belgie je znovu na vrcholu evropského zamoření covidem. USA má sice nejvíc obětí, ale v přepočtu na milion obyvatel ne. Více na milion má Peru, Brazílie, Belgie, Španělsko.
   https://www.worldometers.info/coronavirus/

   1. Pardale, nasadíte-li si roušku, chráníte ty druhé a jen málo sebe. Vaše doporučení, že jsem měl v létě chodit v roušce se takto míjí účinkem.

    Tak ještě jednou:

    19. srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznamuje, že od 1. září pod hrozbou až třímilionové pokuty nařizuje nosit roušky ve všech vnitřních prostorách v Česku.„Budou to všechny prodejny, obchodní centra, úřady, restaurace, pošty, kadeřnictví, pedikúra a manikúra. Také kostely, divadla, kina a MHD včetně taxislužby,“ oznámil Vojtěch. „Povinnost nošení roušek je naprostým standardem v zahraničí, Česká republika je v tomto směru anomálií,“ dodává Vojtěch. A přidává varování: „Podzim pravděpodobně nebude snadný. Nemoc se bude šířit kvůli sociální interakci mezi lidmi, riziko přenosu bude mnohem vyšší než přes léto,“ varoval ministr. Premiér Andrej Babiš ve stejný den oznamuje, že o tom nevěděl a povinnost nosit roušky uvnitř se mu nelíbí.

    22. srpna premiér Babiš označil rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha znovu zavádějící nošení roušek v rozhovoru pro Právo za zbytečné. Za případné následky přijal osobní odpovědnost. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes ze svého svěřenského fondu Andrej Babiš zároveň prohlašuje, že virus slábne a opatření jsou více podřízena ekonomickému pohledu, a ne jen názorům epidemiologů.

    24. srpna epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Mluvil o podpásových útocích ze strany vlády.

    Omlouvám se tedy, že jsem zavinil 2. vlnu pandemie v Česku, protože jsem nepřesvědčil stát o této nutnosti.

    Jsou země horší než USA, ale nemají tak vyspělé zdravotnictví. Trump, podobně jako Babiš při druhé vlně, házel epidemiologům klacky pod nohy. Je zcela zřejmé, že pokud by na jeho místě byl někdo jiný, kdo by virus nezlehčoval, mohly by na tom být USA mnohem lépe.

   2. USA má vyspělé zdravotnictví, ale ne pro každého. Zdravotní pojištění pro každého měl ve volebním programu i kandidát na prezidenta Barack Hussein Obama. Nějak se to vytratilo, stejně jako Obama.
    https://www.seznamzpravy.cz/clanek/americky-koronastrasak-lide-bez-zdravotniho-pojisteni-94908
    „Více než 27 milionů Američanů nemá zdravotní pojištění. Devět procent americké populace. Ačkoliv prezident Trump zajistil pro všechny americké občany testování zdarma, stále je nejasné, zda přijde od státu pomoc pro nepojištěné i pro případ, že budou potřebovat velmi drahou intenzivní léčbu (takzvané JIP). „

   3. Není pravda, že všeobecné zdravotní pojištění zvané Obamacare se „nějak vytratilo“, ale naopak Trump udělal všechno pro to, aby ho zlikvidoval. S tímto cílem šel do minulých voleb. Ač se o to snažil, dodnes se mu Obamacare zlikvidovat nepodařilo. Díky Obamacare poklesl počet nepojištěných Američanů přibližně na polovinu. Donald Trump například, aby Obamacare zlikvidoval, dekretem zrušil vyplácení kompenzací pojišťovnám za příjmově slabší. Navíc povolil menším firmám a dalším skupinám společně uzavírat pojištění – levnější, avšak jen s částečným krytím nemoci případů. To má Obamacare jakoby obchvatem definitivně položit. Je ostudou USA, že jako vyspělý stát nemají zdravotně pojištěné všechny občany a že mají tak nekompetentnho prezidenta. O zdravotním pojištění v USA více zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/zdravotni-pojisteni-pro-vsechny-usa-jdou-proti-proudu-40050691

   4. @pavel v
    “ Není pravda, že všeobecné zdravotní pojištění zvané Obamacare se „nějak vytratilo“, ale naopak Trump udělal všechno pro to, aby ho zlikvidoval. S tímto cílem šel do minulých voleb”

    Nejprve se zeptam – Snizila snad Obama Care ceny v nemocnicich, nebo ceny leku v USA ? Nesnizila. Umoznil jak pisete polovine nepojistenych mit zdrv. pojisteni. Ale jak tohle pojisteni bylo financovano ??? Nevite . Ale co je horsi, v demokraticke zemi byli najednou lidi nuceni behem 4 let si povine brat tohle pojisteni jinak platili penale rok od roku vyssi. Proc je potreba odebirat cloveku pravo se svobodne rozhodnout, zdali chce ci nechce byt pojisteny.
    Jinak v masce venku na cerstvem vzduchu chodi jen sebevrazi a lide, jez nejsou schopni kritickeho mysleni. Vy jako zastance tvrdych opatreni kvuli tyhle saskarne, budete jiste schopen vysvetlit kam se letos podely vsechny ostatni nemoci, napr klasicka chripka. Nebo snad jiste vysvetlite proc se dovidame z medii (ktere maji nejvetsi podil na celem tomhle silenstvi) o narustu nakazenych v CR, Nemecku , USA, atd. jako by byl konec sveta, ale neslysime nic o nakazenych z Afriky, Indie, Banglasese, apod. Vzdyt tam vsude je hygiena casto na urovni stredoveku oproti zapadu, tak jakto ze v tzv. vyspelem svete to udajne lidi zabiji po statisicich a v zemich tretiho sveta jen par pripadu, to nedava logiku. To az Vam priste nejaky politik nebo media reknou, ze musite chodit s prominutim v hovnech, abyste se nenakazil nebo nesiril vir, tak budete chodit v tech hovnech, aniz by jste se zamyslel zda ta rada ma nejake logicke opodstatneni ?

 4. → Je zcela zřejmé, že pokud by na jeho místě byl někdo jiný, kdo by virus nezlehčoval, mohly by na tom být USA mnohem lépe.

  Ááá pozor! Pan znalec, alias Pa*lbVé, promluvil. Z výše uvedeného výroku je ZŘEJMÉ, ba přímo do očí bijící, zcela něco jiného.

 5. → Vy byste opravdu chtěla reakce na svoji diskuzi jaké tu nabízí třeba pan Honza?

  Tvl., že ty máš nějakej problém Vendelíne, viď? Ty, Álois a ten Pa*lbVé, teda pánové, vy jste „trojka“ k pohledání, cholera a žlutá zimnice hadr..:-)))

 6. pan Šupa nás straší v článku božím trestem. Ale Bhagavatgíta nás učí něco jiného. Za všechno dobré i špatné si může každá živá bytost sama. Bůh není zodpovědný za naše štěstí nebo neštěstí. Představuje si snad pan Šupa Boha jako zlomyslného staříka schovaného za mrakem, kterému dělá dobře, že sesílá na lidi pohromy ? Verš s významem z Bhagavatgíty :
  Bg. 5.15

  Ani Nejvyšší Pán nepřijímá ničí hříšné či zbožné činnosti. Vtělené bytosti jsou ale zmateny nevědomostí, která zastírá jejich pravé poznání.

  Význam
  Sanskrtské slovo vibhu poukazuje na Nejvyššího Pána, jenž oplývá neomezeným poznáním, bohatstvím, silou, slávou, krásou a odříkáním. Je vždy spokojený sám v sobě; ničí hříšné ani zbožné činnosti Ho neznepokojují. Pán nevytváří pro žádnou živou bytost její danou životní situaci — živá bytost, zmatená nevědomostí, však touží po určitých životních podmínkách, a tím vzniká její řetěz akcí a reakcí. Vzhledem ke své vyšší povaze oplývá poznáním, ale kvůli své omezené moci je náchylná podlehnout vlivu nevědomosti. Pán je všemohoucí, ale živá bytost nikoliv. A Pán je vibhu neboli vševědoucí, zatímco živá bytost je aṇu, nepatrná. Jelikož je živou duší, má schopnost toužit na základě své svobodné vůle. Její touha se pak splní jedině díky všemocnému Pánu. Když je živá bytost zmatená touhami, Pán jí dovolí je ukojit, ale nikdy není zodpovědný za činy a následky, jež určitá vytoužená situace přinese. Zmatená vtělená duše se ztotožňuje s hmotným tělem, které za daných okolností má, a podléhá dočasnému utrpení a štěstí. Pán je v podobě Paramātmy neboli Nadduše stálým společníkem této individuální duše, a proto zná její touhy, stejně jako může člověk cítit vůni květiny, když je v její blízkosti. Touha je subtilní formou podmínění živé bytosti. Pán plní její touhu podle jejích zásluh — “Člověk míní, Bůh mění.” Individuální duše tedy není co do vyplnění tužeb všemocná. Pán však může splnit všechny touhy, a jelikož je nestranný, do tužeb nepatrných nezávislých živých bytostí se nevměšuje. Pokud však některá touží po Kṛṣṇovi, věnuje jí zvláštní péči a povzbuzuje ji, aby toužila takovým způsobem, že Ho bude moci dosáhnout a být věčně šťastná. Védské hymny proto hlásají: “Pán zaměstnává živou bytost zbožnými činnostmi, aby mohla zlepšit své postavení. A Pán ji také zaměstnává bezbožnými činnostmi, aby mohla jít do pekla.”
  Vtělená duše si tedy svou pradávnou touhou vyhnout se vědomí Kṛṣṇy sama způsobuje svoji zmatenost. Proto i když je svou přirozeností věčná, blažená a vědomá, kvůli své nepatrnosti zapomíná na své přirozené postavení služebníka Pána, a tak je polapena nevědomostí. Pod jejím vlivem pak prohlašuje, že Pán je zodpovědný za její podmíněný život. Vedānta-sūtry (2.1.34) rovněž učí: “Pán vůči nikomu nechová nenávist ani zvláštní přízeň, i když to tak vypadá.”

 7. Vážení diskutéři, kdy konečně pochopíte, že náš V…a, který je v podstatě inkarnovaný Kršna – tedy ztělesněný Višnua – už nadále nemá s vámi trpezlivost, když si ho nechcete patřičně ctít a uznávat a tak než si pro něj příjde dr. Chocholoušek, nebude už snášet vaše invektívy a urážky a bude už jen soukromě diskutovat s jeho novým přítelem Milanem Š.
  Tak, to máte zato! vy … Už toho má dost… Jo a punktum!!!

 8. → Ale před pár měsíci mi od něj přišla reakce na to, co jsem mu napsal pod dřívější článek a od té doby si můžeme vyměňovat své názory.

  ______________ Jen esli nekecáš a nelžeš, Vendelíne. Rozhodně by to nebylo poprvý, ty náš zdejší vypravěči. Jmenovitě tobě nevěřím ani pozdrav.

  1. Honzo, jen se podívej, jak dopadla naše Milá Věruška, když porušila ve dvou bodech desatero B.přikázání a to tato: 1.V jednoho boha věřit budeš, a za 2. Nevezmeš jména božího nadarmo.
   Našemu božstvu V…ovi je potřeba se jenom klanět a prosit pokorně o milost. Tak je to! Teď bude muset jít ke zpovědi…

 9. → matka – 7.11.2020 (13:46)

  Krásný, matičko! Pochopila. Pochopila a tím pádem vyhrála sama nad sebou.

 10. Jako kluk jsem viděl řadu slovenských filmů. Měl jsem rád slovenské herce, například Ivana Mistríka (Medená veža) nebo Milana Kňažka. Slovenské herečky byly úžasné fešandy. Přečetl jsem také spoustu slovensky psaných knih. Když se od nás Slovensko odtrhlo, mrzelo mě to, ale necítil jsem žádnou zášť – vážím si svobody a tak ji každému taky přeji. Myslel jsem si, že odtržení od bohatšího Česka bude pro Slovensko ztráta, ale dnes vidím, jak jsem se mýlil.

  Tak například registr smluv, který je mocnou zbraní proti korupci, Slovensko mělo o 5 let dříve než Česko. Podobné je to s registrem beneficientů (obmyšlených) u firem. Slovensko ho již má, my se o něm teprve dohadujeme.

  Slovensko již realizovalo 2 kola plošného testování covidu pomocí antigenních testů. Česko dosud nebylo schopno zajistit ani antigenní testování v domovech důchodců.

  Slovenský specializovaný soud poslal do vazby šest bývalých vysoce postavených policejních důstojníků v čele s policejním prezidentem Tiborem Gašparem. Patří mezi ně i bývalý ředitel Národní kriminální agentury (NAKA) Peter Hraško a další bývalí vedoucí představitelé ozbrojených složek, zadržení před několika dny v rámci operace „Očistec“.

  Po nástupu premiéra Matoviče se rozjelo masivní vyšetřování, přičemž první policejní operace s názvem „Bouře“ proběhla letos v březnu. Během razie bylo zadrženo třináct soudců spojovaných s kauzami miliardáře Kočnera, obviněného z několika trestných činů. Je podezřelý z objednání vraždy Kuciaka, padělání směnek a podplácení soudců. Soudní řízení stále běží, zatím nepadly pravomocné rozsudky. Kromě soudců bylo zatčeno několik dalších lidí, mezi nimi bývalá náměstkyně ministra spravedlnosti Monika Jankovská. Jankovská je rovněž vyšetřována kvůli privatizačním kauzám ve prospěch dalšího miliardáře, Milana Fiľa. Objevují se zprávy o politických zásazích do justice v oligarchův prospěch. Fiľo je rovněž propojený s českými politickými špičkami. Je úzce navázaný na Zemanovu šedou eminenci Martina Nejedlého.

  Třetí navazující operace s názvem „Vichřice“ proběhla koncem října. Policie zadržela a obvinila z korupce a jiných trestných činů mimo jiné dalších pět soudců. Mezi nimi je soudce Nejvyššího soudu Josef Kolcun, podezřelý z přijetí dvou úplatků v celkové výši 1,1 milionu korun.

  Držím vám oba palce.

  1. Život je bílý dům……všude, v Karabachu, v Sýrii i na Slovensku.

   Píší matky premiérovi Slovenska :

   LEN SA TY SKÚS DOTKNÚŤ NAŠICH DETÍ!!!
   MATKA píše Otvorený list plagiátorovi Matovičovi.
   Veľa vecí by som ti povedala! Ale ideálne do očí. No keďže máš od strachu n.sraté v gatiach, skúsim to takto:

   • V marci si nám nechal deti doma. Najprv dva týždne. Potom do konca šk.roka.

   • Veď si len amatér, ktorý potrebuje bodyguarda Naďa ešte aj na tlačovke, aby sa náhodou od strachu nep.sral.

   • Celé leto si si sedel na v.jciach. Nepohol si prstom, aby sa tu situácia ukľudnila. Neurobil si počas leta nič, čo by zabrzdilo 2. vlnu.

   • Potom si zavrel podniky. Tisícky ľudí prišli o svoje životy, o prácu, rodiny…

   • VYDIERANÍM si nás nahnal ako stádo oviec do testovania, ktoré bolo takým fiaskom, že o 3 galaxie ďalej si tvoji rodáci ťukajú na čelo, že čo za idiota to zoslali na Zem.

   • A teraz tu rozprávaš o TESTOVANÍ na školách. No, takto ti to poviem. Tebe zrozumiteľným, tebe pochopiteľným jazykom, lebo človečensky to s tebou nejde.

   • Dotkni sa NAŠICH detí a MY – MATKY sa ti postaráme o to, aby sa TY už NIKDY nedotkol tých tvojich!!!

   • Buď chlap a postav sa pred tlupu matiek!

   • Buď chlap a povedz nám do očí, že nám ideš testovať deti! Si taký chudák, že z tlupy N.SRATÝCH MATERÍ budeš mať naložené v gatiach ešte aj v tom tvojom bezpečnom autíčku, o ktorom si vraj, nevedel..

   • Nebojím sa ani teba, ani toho plešatého, či vyžratého pajáca vedľa teba! Urob si láskavosť a odíď, kým máš čas. Poviem ti totiž jedno tajomstvo!

   • Ale P O – M A – L Y, lebo keď na teba niekto hovorí rýchlo, máš tendenciu nechápať.

   • EŠTE NIKTO NIKDY NEZLOMIL A NEPORAZIL TLUPU NASRATÝCH MATERÍ. Ruky preč od našich detí, lebo ak sa stane, že ťa náaahodou napadne testovať naše deti, budú sa diať veci nevídané.

   • Krásne na tom je, že pred tlupou NASRATÝCH MATERÍ ti nepomôže ani zástup Naďov. Taký č.rák totiž si. Ty z.sraný, narcistický fracek.

   • Ľudmila R. Mária K.

   1. Aloisi, že jestvujú na Slovensku aj takéto bojovné matere viem aj z vlastnej skúsenosti a treba ich v ochrane ich detí brať vážne. Sú ako rozzúrené levice, pred ktorými uteká každý votrelec. S nimi nie sú žarty!!!

   2. Slovník těchto matek by byl vynikající kvalifikací, kdyby některá z nich chtěla u nás kandidovat na prezidentku :-)

   3. Vodní dělo, slzný plyn, to platí i na rozzúrené levice.
    A slovník? Inu, emoce!

 11. Pavle v.: Som rád, že Vás zaujíma politická, kulturná a spoločenská situácia na Slovensku. Ste možno lepšie informovaný, ako ja samotný, ktorý tu politiku, až tak veľmi nemám rád. A nemám rád ani tie polické rozhodnutia Matoviča, ktoré majú tak tvrdý dopad na obyčajných ľudí, ktorí sa ničím neprevinili. Už sa tu hovorí, že pán Matovič je druhý Mečiar a že sa hrá na diktátora. To je zlé znamenie pre Slovensko! Je treba vidieť aj tu druhú stránku mince…

  1. Ať už je to, jak chce, Slovensko na odtržení vydělalo a já jsem již několikrát zvažoval, že mě možná okolnosti donutí tam emigrovat. Považte, zde je prezidentem agent Kremlu a Pekingu. Premiérem bývalý StBák vládnoucí s podporou bolševika.

   Slovensko mě začalo obzvláště zajímat po tragické smrti Jána Kuciaka. Byl to hrdina. Važte si ho.

   1. Hmm, Pavle v.: A čo by ste chcel Slovensku ponúknuť, alebo lepšie, čo by mohlo Slovensko ponúknuť Vám? Aj nad tým ste uvažoval?

   2. Slovensko je pravděpodobně duchovně zdravější než Česko. V roce 1946 proběhly v Československu poslední demokratické volby před čtyřicetiletou dobou temna. Na Slovensku tehdy vyhrála Demokratická strana s 61%. V Česku vyhrál pozdější masový vrah s 43%. Za první republiky jsme měli informace o hrůzách gulagů. Přinesli je českoslovenští legionáři, které se našemu novému státu podařilo ze Sovětského svazu vyreklamovat. Všichni věděli, co je Stalin za zrůdu, ale tvářili se jakoby nic. Je to něco podobného jako když je dnes v Číně milion Ujgurů v koncentrácích a svět se tváří, že o tom neví (business is business).

   3. Pavle, na Slovensko nemusíte složitě emigrovat, můžete se tam jednoduše odstěhovat.

   4. Pavle v., doporučuji zkusit si zvolit k přestěhování nějakou obec – město okresu Rimavská Sobota, Rožňava nebo Trebišov. Tam je možností konat charitativní činnost, až, až! A určitě jde důchod převést na vyplácení v eurech.
    Nedoporučuji přestěhování, byť by to také nebylo složité, do státu jako třeba Francie, zvláště ne nějaké čtvrtě Paříže či Marseille. Také ta eura by nemusely v tomto demokratickém státě stačit na úroveň života, na jakou jste možná tady zvyklý.

    Mnoho štěstí a dobré rozhodování – pohyb je život a změna také!
    Václav Žáček

   5. @pavel v,
    Muzete dat nejaky spolehlivy odkaz na informaci, ze nasi ČS legionari informovali o hruzach gulagu ? Ja jen,ze legionari se aktivne ucastnili boju 1918-1920, nevim o tom, ze by v tomto obdobi existovali uz gulagy. O koncetracnich taborech na Halici za Rakouska Uherska ale nepisete, ani o britskych taborech v burske valce v Africe. Jo to asi byli ty spravne demokraticke tabory, že.

    A kdyz uz si berete do huby legionare, urcite budete i schopen vysvetlit, odkud se vzaly prostredky k zalozeni Legiobanky. Jste si jist, ze to treba nepochazelo z casti ukradeneho carskeho zlata ? Dnes lze spolehlive dohledat, ze zapadni mocnosti (prevazne Velka Britanie) meli nemaly zajem na rozbiti tehdejsiho Ruska a ziskani je ohromneho zdrojoveho bohatstvi.

    Noa ty pohadky o tom, ze Stalin byl zruda – stara ohrana pisnicka. Stalin predevsim pozvedl rusky narod ze zaostaleho stredoveku a udelal z nej na svou dobu mocny a hrdy narod, coz se neda moc rict dnes o češích. Jak rekl Churchil -“Stalin obdrzel zemi s drevenym pluhem, a kdyz ji odevzdal mela tato zeme svuj vlastni vesmirny program.” A to za pouhyvh 30 let. Nemate vubec tuseni cim si lide v SSSR prosli.
    Kopete do Stalina o kterem na 100% nevite vubec nic, ale nezminujete Trockeho (pravym jmenem Bronstein) ,ktery jako pravy intelektual nikdy nehnul prstem, pobyval roky v Americe (takze vubec asi neslouzil cizim zajmum jako spravny žid) a jehoz podpis se vyskytuje nejvice na seznamech popravenych.
    Mohl bych pokravovat, protoze toho je mnohem a mnohem vice, co bylo prekrouceno nebo zamerne pospineno. Kazdy kdo umi cist a neni linej si dohledat informace vi, ze realita je casto jina nez jak vypada.
    Takze nez zase zacnete psat ty sve vyvetrale pohádky ,tak si radeji overte fakta.

    legenda
    Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne zkřížila lež s pravdou
    -Dobrý den. Řekla lež.
    -Dobrý den. Odpověděla pravda.
    -Nádherný den. Řekla lež.
    A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
    -Nádherný den. Řekla tedy pravda.
    -Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.
    Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.
    Běžela lež k vodě a řekla…
    -Ta voda je ještě krásnější. Plavme.
    Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.
    Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.
    Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.
    Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.
    A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.
    Jean-Léon Gerôme, 1896

   6. Obhajovat Stalina je totéž jako obhajovat Hitlera. Z toho důvodu se mi ani nechce hledat onu zprávu o legionářích, kteří se za první republiky vrátili ze sovětského zajetí.

   7. Názor na přesun nějaké části výroby Škodovky z Česka na Slovensko nemám vůbec žádný. Neorientuji se v tom. Mohu však poskytnout zkušenosti z továrny, kde jsem pracoval. Domnívám se, že se ty zkušenosti dají zobecnit.

    Před rokem 89 jsme většinu svých výrobků dodávali do Sovětského svazu. Potom však o ně Rusové ztratili zájem a my jsme spěli k bankrotu. Zachránilo nás, že nás koupila německá firma, převedla k nám část své výroby a dodala i své starší výrobní zařízení, které ovšem bylo modernější, než to, co jsme měli. Mateřská firma polovinu svých německých zaměstnanců vyhodila. Ve stejné době v Česku docházelo k úpadku textilního, oděvního a obuvnického průmyslu. Lidé nadávali, že kapitalisté tento průmysl přesouvají do Číny, aby si namastili kapsy. Tito lidé byli ve schizofrenním postavení, německého zaměstnavatele za přesun výroby chválili, českého odsuzovali.

    Až pochopíme zásadu „čiň druhým, co chceš, aby oni činili tobě“, odnaučíme se snad měřit dvojím metrem.

   8. V životě je změna pevným – častým jevem.
    Když si Němci kupovali „vaši“ továrnu, tak především si kupovali lidskou sílu. Docela kvalifikovanou, že?
    Tady je ještě dnešní doplnění:
    https://www.novinky.cz/auto/clanek/povsik-koncern-vw-cesku-ukradl-nejziskovejsi-vlajkovou-lod-40341951#dop_ab_variant=0&dop_req_id=RwXM6lB7hfe-202011120512&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

    Kdo ví, jestli to není od Německa trest za to, že nechceme tu levnou pracovní sílu z arabských a afrických zemí.

   9. ad – Z toho důvodu se mi ani nechce hledat onu zprávu o legionářích, kteří se za první republiky vrátili ze sovětského zajetí. –
    ___________________

    Tomu se říká pštrosí nemoc.

 12. Česko má smutné prvenství v Evropě co do počtu hospitalizovaných s covidem: 77 na 100 000 obyvatel ke dni 6.11.2020, zatímco u Slovenska toto číslo číslo činilo jen 32. Zdroj: https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/06/world/europe/europe-covid-hospitals.html?searchResultPosition=1

  V Česku už na koronavirus zemřelo 5074 lidí. Na Slovensku 390.

  Pane Degone, važte si toho, že v čele vaší vlády není sebestředný, trestně stíhaný egomaniak.

  1. Pavle v.: Čísla sú ako kúzelný prútik v ruke iluzionistu – ukážu ti presne to, čo si želáš. A čo sa týka toho nášho „zázraku vo vláde“, je tam iba krátko, ale už sú na neho pripravené žaloby, takže: „treba vyčkať času, ako husa klasu“. Slováci sú národ „holubičí“, ale majú aj svojho „Jánošíka“, ktorý sa veľmi s panstvom nehral. A čo sa týka toho rozdelenia ČSR, to nebola vôľa slovákov, ale malej skupinky kariéristov, ktorí si od toho sľubovali „mastné hrnce“ v novom štátnom aparáte, na ktorý potom musí národ krvopotne drieť. To je tá „druhá stránka mince“…

  2. https://tn.nova.cz/clanek/poplach-vedci-nasli-u-netopyru-dalsi-virus-je-podobny-covidu-19.html

   Japonci, předejte to Američanům. Ti si s tím poradí.

   Těch 5074 lidí zemřelo u nás od vypuknutí pandemie v březnu 2020?
   Viděl jsem záběry hospitalizovaných s diagnosami jako je rakovina, zápal plic, cukrovka, nadměrná nadváha, které je dostaly do nemocnice. 5074 mrtvých děleno 8 měsíců / březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen / a potom děleno 30 dnů = 21 úmrtí denně. Ale?! Příčina u kolika z nich pouze covid 19, to není vůbec potvrzené??

   Údaje za rok 2019: Počet zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce a byl tak o téměř 600 nižší než v roce 2018. Meziročně méně bylo zemřelých žen (55,0 tisíce), počet zemřelých mužů (57,3 tisíce) stagnoval. Nejvyšší byl počet úmrtí v lednu (10,4 tisíce) a nejnižší v září (8,7 tisíce).20. 3. 2020

   Pohyb obyvatelstva – rok 2019 | ČSÚ

   A to je cca 312 obyvatel denně. Jsem velmi zvědav, jak se tato úmrtí projeví ve statistice za rok 2020.

   1. Nejčastější příčinou úmrtí v ČR jsou infarkty – průměrně cca 140 lidí denně. Na druhém místě je to rakovina – 80 lidí denně. Koronavirus, který v poslední době vykazuje cca 200 úmrtí denně, se již stal nejčastější příčinou smrti. Navíc zahlcuje nemocnice, takže způsobí i řadu úmrtí nepřímo. Lékaři popisují případy, kdy jejich pacienti by za normálu měli před sebou 10 – 20 let kvalitního života a tito lidé se jim nečekaně hroutí před očima. Jsou i případy úmrtí, kdy lidé umřeli s covidem a jejich nejbližší o tom neměli tušení.
    Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-covid-19-ve-srovnani-s-ostatnimi-pricinami-umrti-124539

    Pokud by Babiš tak nešťastně nezrušil nošení roušek od 1. září, byli bychom na tom podobně jako většina ostatních evropských zemí. Je to jen jeho vina, že u nás zbytečně umřelo a ještě umře několik tisíc lidí (a že jsou zahlcené nemocnice kvůli nakaženému personálu).

   2. Pavle, zkuste jednoduchý orientační test: kolik lidí z vašeho okolí (příbuzní, známí…) zemřelo v letošním roce na rakovinu, infarkt, mozkovou příhodu..a kolik lidí z vašeho okolí zemřelo na koronavirus, resp. Covid-19, protože „koronavirus“ je široký pojem.

   3. Vím o 4 lidech z naší vesnice. 3 z nich zkosil koronavirus. Na co umřel ten čtvrtý, nevím.

   4. ad.
    pavel v12.11.2020 (9:13)
    Typicky stalinistickej postoj. Nás mnogo, že ano. Jedinec nic není.

    Až budete mít v rodině 4 coviďáky, z toho 1 ve špitále, 2 děcka,….
    pak se kasejte. Vytváříte akorát…..Vy víte co.
    A klidně si zajeďte do špitálu, tam to chytnete raz dva i bez statistik…..

   5. Matko, špatně jste mě pochopila. Přečtěte si moje předchozí vyjádření. Já jsem psal, že kvůli Babišovi máme momentálně nejvíce mrtvých na covid v EU. Alois mi odepsal, že na tom nejsme tak zle a že se covid na celkové úmrtnosti nijak podstatně neprojeví. Já jsem mu odepisoval, že dnes je covid nejčastější příčinou smrti, ale poněkud jsem nadsadil číslo, kolik lidí na covid denně umře. Místo 200 je to jen cca 180. Asi tak.

   6. ad. pavel v pro Matku12.11.2020 (15:29)

    Může být, že jsem špatně pochopila, já jsem obecně+ velmi těžce chápající člověk.
    Tož přidám – nesvádějte to zas na Babiše.
    On určitě nesvolával demonstrace a všelijaký setkání rozjařenejch lidí, třeba na mostě.
    Je to o osobní zodpovědnosti. Kterou mi přece nemůže nikdo překazit.
    A jak jsem psala – až budete mít doma 4 koviďáky, z toho jednoho po operaci, 2 děcka,…. pak piště o skvělejch statistikách. Jo a až si to také dotáhnete ze špitálu, pak se radujte, že nejste ve statistice. Zatím.
    A tentokrát píši opravdu hnusně, že ano. Jenže toto je život.

   7. Matko, ministr zdravotnictví nařídil od 1. září roušky a Babiš jeho nařízení zrušil. Zavedly se až o 10 dní později. Mezi tím počet nakažených vyskočil na dvojnásobek a bylo jich tolik, že hygienická služba už je nestačila trasovat. To, že jsme nejhorší v Evropě a že i vy máte s covidem v rodině takové problémy, je způsobeno Babišovým amatérismem.

    Máte pravdu, že řada běžných lidí covid po 1. vlně těžce podcenila. To je však něco jiného, než když ho podcenil Babiš, který má k dispozici data a experty. Většina evropských zemí po první vlně ponechala řadu opatření, jen Babiš všechna zrušil a signalizoval tak, že covid je zcela překonán.

   8. ad. pavel v13.11.2020 (13:08)
    Je to otázka osobní hlouposti a neochoty v rizikových místech si roušku vzít.
    Vidím to kolem sebe a také vyžaduji 2 m odstup, ať se to komu líbí, nebo ne.
    A můžou se všichni chřipečkáři třeba vzteknout. Že jim Babiš ustoupil? Poděkujte jim.
    A vysvětlete mi, jak to, že ….nic, lépe mlčet…..

   9. pavel v13.11.2020 (13:08)

    U nás to nebyl rozhodně Babišův, ani náš amatérismus. Ale amatérismus někoho, kdo měl léčit a ne roznášet breberu. Kde by člověka něco takového napadlo, že ano. Naštěstí se mí blízcí po první operaci podvědomě izolovali a neroznáší to dál. Jak však kdo z nich přežije a s jakými následky?
    Jen pro čísi neochotu vydat pár korun za hadr na puse, nebo špatnou sterilizaci, nebo co …..

 13. Pro Kolemjdoucího: Jak se zdá, tady pravda nikoho nezajímá, ale jenom demagogie. Je mi až k smíchu, když čtu u Pavla v. že se ti naši legionáři z Ruska vrátili – „ze zajetí“. Na Slovensku o tom vědí více, protože tam mají svého generála Štefánika, který dělal u těch legionářů inspekce a to pravděpodobně bylo i příčinou sestřelení jeho letadla a jeho smrti, když chtěl právně stíhat zločiny některých jejich velitelů. A to nebylo politicky žádoucí…

 14. Pro Pavla V.

  U jedné tabulky v odkazu – úmrtí, je uvedeno toto zásadní sdělení:
  Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

  Víte, přijmou do nemocnice člověka ve fázi pokročilé rakoviny, silného astmatu, zápalu plic, srdečního onemocnění, ……. a on jim umře s covidem. Ne ale prokazatelně na covid. Znáte někoho, třeba zdravého čtyřicátníka-padesátníka, který nebyl nemocen a najednou prásk-bum, covid a za 24 hodin byl po smrti? Chci tím říci, že i chřipky, i covid napadne toho i toho člověka /nemocného nebo zdravého/. A kontrolní otázka – čí organismus se lépe brání této nemoci???

  A tak si myslím, že ve statistice za rok 2020 poklesnou třeba úmrtí na rakovinu, protože tam bude nová kolonka, úmrtí na covid / ve skutečnosti ale přece jen na rakovinu s covidem /…., a to je rozdíl.

  Jedna moje kamarádka prodělala před pár dny covid / je ji těch cca 50 let /. Protože byla jinak zdravá, byla po pár dnech vyléčená. Nasadila všechny možné lidové recepty a z léků jen nepatrně paralen atp..

  pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Vendo, je to tak, jak říkáte, že člověk umře „s covidem“, kdy covid není tou hlavní příčinou. Avšak zahlcení nemocnic a karanténa zdravotnického personálu může způsobit, že lidé umřou na jiné nemoci, na které by jinak neumřeli.

   Každá země má poněkud jiná pravidla vykazování a tak je nelze spolehlivě porovnávat. Nicméně to, co se dělo a děje v Belgii je varující.

  2. Venda píše: „A tak si myslím, že ve statistice za rok 2020 poklesnou třeba úmrtí na rakovinu, protože tam bude nová kolonka, úmrtí na covid / ve skutečnosti ale přece jen na rakovinu s covidem /…., a to je rozdíl“.
   – Otázka je, proč se to tak děje? Proč je ve světě taková tendence zamlčovat lidem pravdu a oblbovat je strachem z covidu? Co se tím sleduje??? – Na tuhle otázku neslyším nikde odpověď!

   1. to „– Otázka je, proč se to tak děje? Proč je ve světě taková tendence zamlčovat lidem pravdu a oblbovat je strachem z covidu? Co se tím sleduje???“
    ———————————–
    Odpověď je: Aby v ulicích nebyly mrazicí vozy s mrtvolami, ja před nedávnem v New Yorku.

   2. Pro Kolemjdoucího: Proč, proč, proč nám Pavel v. jenom lže? Pro slepičí kvoč! Protože lháři dokážou jenom lhát a nedokážou mluvit pravdu!
    Proč se lidé jenom zastrašují? – Pro slepičí kvoč! – Protože se potom lidé lépe ovládají. Pravda lidem otvírá oči, ale lež jim oči zakrývá! Jsou jako slepí!
    Proč, proč a proč? To je otázka – proč?

   3. Možná se stalo něco s čím se nepočítalo, ale každopádně se toho výborně využilo. Tím nemyslím těch pár vymaštěnců, kteří jsou vidět.
    Není totiž důležité co se vymyslí a nachystá, ale jaké informace se vytěží z modelů, které se rozběhnou víceméně omylem či náhodou. No a nebo pak cíleným pokusem. A že se v tomhle případě krásně nasimulovala trajektorie patogenů, dá se spočítat směr i čas, účinnost, kapacita a efektivita zdravotních systémů v jednotlivých oblastech a především manipulovatelnost, hranice, kam až jsou lidi ochotni zajít dobrovolně, kdy jsou ochotni dobrovolně udávat (roz. „spolupracovat“), a vlastně – jak málo stačí, aby se pokusná množina nedobrovolných dobrovolníků psychicky a morálně rozložila nebo naopak kdo se dokáže semknout a zůstat silný. To všechno jsou důležitá data, potřebná pro analýzu modelových situací. Raději to nechci rozepisovat dál.

   4. To je ale múdra hlavička, tá naša Viera z V., ako výstižne popísala vznik, vývoj a zmyseľ toho problému Covid 19. Ak by bola aj také fešanda, ako je na tom obrázku s kočíkom, tak by som bol ochotný tam za ňou, na tú Vysočinu, aj emigrovať…

   5. Věro, vaše analýza mi připomněla jednoho politika, který však politikem není, autora těchto slov:

    „Já nevím, kde se staly chyby, nevím, kdě je nějaký zásadní problém, my jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a samozřejmě ano, my jsme hygieny, odevzdala armáda na ministerstvo zdravotnictví 1. 6., a potom jsem dospěl k názoru, že je potřeba znovu vrátit armádu do hry s panem Dzurilou, to bylo 27. července, kdy jsem viděl, že na odběrném místě na Bulovce, že to nefunguje. Takže já si myslím, že se v tom angažuju od rána do večera, nemám žádný pocit, že by sem pochybil.

    My jsme zkrátka rozhodovali, a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo sice, byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli.

    Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bysme dělali něco špatně, nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vir se chová a samozřejmě ako umíraj lidi, umíraj lidi s covidem, ano, a mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje, nebo zkracuje ten život, a mně je to taky strašně líto.“

    (12. 10. 2020, 21:05 na ČT24)

    https://www.scribd.com/document/480251127/ANDYKODY

   6. Pavle, tu analýzu udělá někdo jiný, resp. ta analýza už je dávno hotová.
    Možná pak zase budete usínat se strachem, co s vámi bude. Vy to opravdu nevidíte, jak obrovská manipulace to všechno je a jak jednoduše jsou lidi ovladatelní, vydíratelní a uplatitelní? Nevidíte, jak rychle dokáže patogen obletět zeměkouli? Nevidíte, jak obrovsky se na tomhle stavu dá bohatnout a zároveň přijít o všechno? Jak prostým způsobem se dají celé populace vydírat? Jak se dá jednoduše rozbít zdravotnický systém, jak jednoduše kolabují sociální vazby, jak se jednoduše rozdělí rodiny a jak padá školský systém? Nevidíte, že už teď se ekonomické škody srovnávají s důsledky menší války? Nevidíte ten obrovský „schodek“ státního rozpočtu, který nemá v historii obdoby? A to všechno kvůli infekci, která se dá běžně zvládnout v domácí péči. A vy se tomu smějete jak jojo. Inu, blahoslavení chudí duchem.

   7. Věro,

    mám pocit, že naznačujete jakousi konspirační teorii, podle níž koronavirus byl do světa vypuštěn záměrně s cílem manipulovat lidstvo.

    Všechny konspirační teorie mají jeden společný znak: Působí zlo. To zlo vyvolávají různými způsoby, které jsou navzájem v příkrém rozporu (navzájem se vylučují). Přesto se najdou tací, kteří věří, že to vše musí být pravda. Co dodat?

   8. Pavle, kdybyste se nesmál jak protržené jelito a četl raději dvakrát. Napsala jsem: „Není totiž důležité co se vymyslí a nachystá, ale jaké informace se vytěží z modelů, které se rozběhnou víceméně omylem či náhodou.“
    Nemyslím si, že byl virus vypuštěn záměrně, i když ani to se rozhodně nedá vyloučit. Ale když už se taková věc stane, je jisté, že data, která se z vzniklé situace vytěží, jsou velice cenná a mohou být (a taky jsou) využita (zneužita) počínaje regionální politikou až po tu nejvyšší, tzn. tu, která není vidět. V Česku se v podstatě – co se týká epidemiologické situace Covid-19 – de fakto nic nestalo. A ty důsledky jsou naprosto šílené, a to zdaleka nekončíme, to je teprve začátek. Jestli tohle nevidíte, tak pak Bůh s vámi a smějte se dál, blázni se smáli i cestou do plynové komory.

   9. Vůbec není pravda, že „co se týká epidemiologické situace Covid-19 – de fakto nic nestalo.“ Tak například nick matka, jejíž rodina byla covidem zasažena, má na věc zcela rozdílný názor než vy. Hlavní problém vidím v tom, že jsou přetížené nemocnice a nakažení zdravotníci v karanténě, takže zdravotnictví nemůže fungovat, a kvůli covidu umírají, či budou umírat lidé, kteří jím ani nebyli nakaženi.

    Hlavní vinu nese pan „best in covid“, populista, který vše podřizuje veřejnému mínění a není pak schopen nařídit omezení, která jsou lidem nepříjemná. Po první vlně všechny okolní státy zachovaly nějaká opatření, jen Babiš zrušil úplně všechno a vytvořil pocit, že problém s covidem je za námi. O to těžší pak bylo se k opatřením vrátit. Myslím, že Babišův problém je v tom, že nikomu nevěří a proto chce o všem rozhodovat sám a nedá na názor specialistů.

   10. Pavle, píšete „Tak například nick matka, jejíž rodina byla covidem zasažena, má na věc zcela rozdílný názor než vy.“
    No a rodina, která díky neuvěřitelné karanténové agónii přišla na buben má zase jiný názor, tak to je. Každý může mít jiný názor. Ale dostat zemi do takové ekonomické propasti kvůli infekci, která se dá zvládnout doma s běžnou domácí péčí – to je katastrofa. Nedávno jsem viděla tabulku s údaji, nakolik jsou ve velkých nemocnicích obsazena lůžka na intenzivní péči, většinou to byl údaj na 50%. Personál kolabuje kvůli plošným karanténám, na jednoho covid pozit. připadne cca 10 – 20 karantén. Vám to přijde v pořádku? Mimochodem – ne že bych chtěla nějak exhibovat, ale sama jsem prodělala covid loni v listopadu, takže tak trochu vím, o čem je řeč. Tehdy se to ještě testováním neřešilo, ale zpětně je jasné, co to bylo. Bohužel jsem nakazila několik lidí, ale všichni jsme to zvládli pomocí Paralenu a určitě kvůli tomu nebylo potřeba zabíjet státní ekonomiku, rozvrátit zdravotnictví, školství, živnosti, rodiny.
    To je ale odbočení od tématu. Podstatné je, kdo a jak využije získaných informací z průběhu infekce.

   11. Tchaj-wan se dokázal vypořádat s covidem, aniž by nějak příliš utrpěla ekonomika. Provedli různá opatření, ale ne lockdown. Informace o nich a o Jižní Koreji se k nám dostaly velmi brzy v průběhu první vlny. Stačilo pozvat k nám někoho, kdo by poradil. Když jsem se o tom dozvěděl, nemohl jsem pochopit, proč už u nás dávno dávno někdo není. Pochopil jsem až tehdy, když nám Tchaj-wan nabídl jako dar několik linek na výrobu roušek a naše vláda neměla zájem je do Česka dovézt. Ministr Havlíček tvrdil, že budou konkurencí již zavedeným výrobcům. Nemohu se ubránit podezření, že na covidu chtěl někdo vydělat. Vzpomeňte si, jak ministerstvo zdravotnictví kupovalo strašně předražený zdravotnický materiál.

   12. Nemohu se ubránit podezření, že na covidu chtěl někdo vydělat. Vzpomeňte si, jak ministerstvo zdravotnictví kupovalo strašně předražený zdravotnický materiál.
    _________________

    Já si na to vzpomínat nemusím, protože jsem to pochopitelně nezapomněla. Hlavně to nezapomeňte vy, abyste neplácal cosi o čučkařích. Prodávat roušku za dvacku namísto za 30 haléřů, to na čučkaření nevypadá.
    Ale má to i svoje pozitiva: vymizely všechny ostatní nemoci. No – neberte to!

   13. ad. „pavel v16.11.2020 (8:29)
    Vůbec není pravda, že „co se týká epidemiologické situace Covid-19 – de fakto nic nestalo.“ Tak například nick matka, jejíž rodina byla covidem zasažena, má na věc zcela rozdílný názor než vy….“
    No, pořád si to dávám dohromady, jestli nákaza pochází ze zdejší školky, ale vychází mi spíše, že dcerka si to donesla jako dáreček ze špitálu po první operaci a protože to nikoho nenapadlo, doma to až následně chytli další členové rodiny. Vůči ostatním se izolovali. Někteří členové její rodiny jsou již po 10ti denní karanténě, jeden jejich syn (vnuk) ještě ne, druhý pozitivní zatím nebyl. Průběh mají podle mého velmi mírný, a to i dcerka, která mívá na podzim vždy dýchací problémy. Pokud tedy coroňák nezhoršil její stav a nezapříčinil další operace narychlo. Musíme čekat.
    No ale to, jak ten covid nejen u svých velmi těžce prožívám já, ostatní členové rodiny v žádném případě. A co vidím při nákupu, lidi si ani ten hadr z ohleduplnosti na pusu nedají. Každé procento, které by někoho před nákazou ochránilo, se počítá. Osobně na coroňáka zvědavá vůbec nejsem.

 15. ad.
  Aida11.11.2020 (17:58)
  ad. Alois12.11.2020 (8:49)

  U nás na dědině bychom to řekli úplně jednoduše a na plnou hubu:
  Protože to potřebujete jako prase drbání.

  admine – to není ode mne není vulgarismus, ani invektiva. Je falešné a tedy zbytečné tomu dávat falešnou, načančanou vatu, zastírající pravdu.

  1. Nějak jsem nepochopil, proč se ten policajt odmítl nechat otestovat na covid. Působil na mě jako typický potížista. Máte nějaké vysvětlení?

   Slovensko patří mezi opravdové premianty v boji s covidem. Proto jsou pro mě vaše řeči o fašizmu záhadou. Mám pocit, že si nevážíte dobrého bidla. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prehled-premiantu-koronaviru/r~b197f42224d911ebaabd0cc47ab5f122/v~sl:370cab96b0dc8e2692369e9e1df769d3/

  1. Pavle ,
   https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
   má grafy od 27.10. takže už nějakou dobu , tedy není novinka.
   Data jsou nyní zvláště o počtu testů uváděna se zpožděním. Dnes 12.11 po 18 hodině byl uveřejněn počet testů za 11.11.
   Když přepočtu pozitivní testy na počet testů 45 000 za den, tak třeba jen od 1.11. data klesají málo, v podstatě kolísají kolem mezi 14 000 a 12 000.
   datum ; testy; pozitivní; % pozit.; Přepočet na 45 000 testů
   1. 11. 2020; 20638; 6551; 31,74; 14284,1
   2. 11. 2020; 32709; 9240; 28,25; 12712,1
   3. 11. 2020; 43304; 12088 27,91 12561,4
   4. 11. 2020; 45469; 15727; 34,59; 15564,8;
   5. 11. 2020; 43209; 13233; 30,64; 13781,5;
   6. 11. 2020; 40311; 11547; 28,65; 12890,2;
   7. 11. 2020; 26223; 7721; 29,46; 13249,6;
   8. 11. 2020; 13724; 3608; 26,36; 11830,4;
   9. 11. 2020; 29816; 6047; 20,28; 9126,5;
   10. 11. 2020; 33643; 9015; 26,8; 12058,2;
   11.11.2020; 31060; 8921; 28,72; 12924,8;
   Lineární trend ( data od 27.10 do 11.11) přepočtený na 40 dní dopředu , tedy do 21.12 klesne k 4000 pozitivních za den, exponenciální trend klesne na 6000 pozitivních za den. Průměr % pozitivních je za dobu 27.10…11.11) je 29,1%. Snad nejvyšší v Evropě.
   Lze říci, že počet pozitivně nalezených závisí především na počtu testů a počet testů klesá. Za 40 dnů bude podle trendu průměr (12 000-4000)/2 = 8 000. Pak 40*8000 =320 000 pozitivních do vánoc . Z toho asi 5% pozitivních je hospitalizovaných a asi 2% jsou v těžkém stavu.
   Nemocnice to zatím zvládají s velkým nasazením, ale počet pozitivních denně už lehce klesá.
   Ne všichni pozitivní budou pomocí testů nalezeni, testuje se méně jak 45 000.
   A expert na covid Dušek uvádí, že skutečný počet nemocných je 3x -4x vyšší, než počet testy PCR nalezených.
   Trend je matematické zpracování dat , neohlíží se k žádným budoucím změnám podmínek.
   Záleží na výchozím bodě dat, třeba 7.11 až 9.11. i přepočtený počet na 45 000 testů klesá, klesá i % pozitivních testů.
   Ale 10.11-11.11 zase roste.

   https://www.worldometers.info/coronavirus/
   je světová databáze rozsáhlejší a více aktualizovaná, než na Wikipedii.

   Vendo ,
   Váš odkaz https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/
   používání oxidu chloričitého ( ClO2) proti COVID-19 je nesmysl, hrozí vážná poškození zdraví.
   Bezpečnostní list ( 11 stran) varuje před vdechování, poškozuje sliznice ( oči) , kůži.
   Přečtěte si to.
   https://www.szo.cz/uws_files/bezpecnostni-listy/twinoxide-roztok0_3-bezpecnostni-revize-2016.pdf

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference