mapa stránek || vyhledávání

Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

Nedávno som si znovu opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo nám má všetkým určite čo povedať, len ho treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

Skôr ale, ako začneme hovoriť o filme, treba zdôrazniť, že každý spisovateľ, alebo v našom prípade scenárista, sa vo svojej tvorivej inšpirácii vždy vnútorne napája na určité jemnejšie úrovne univerza, odkiaľ čerpá. A podľa charakteru toho, o čom píše, ale aj podľa charakteru svojej vlastnej osobnosti a povahy sa môže napojiť buď na úrovne vyššie, alebo na úrovne nižšie. V prípade scenára toho filmu išlo o napojenie vyššie, ale žiaľ, konečná podoba bola výrazne skreslená a príliš zmaterializovaná. Ale aj napriek tomu má film predsa len značnú hodnotu.

Jeho dej prebieha v post apokalyptickom svete. Nad ľuďmi zvíťazili stroje a zotročili ich. Uviedli ich do stavu akéhosi hybridného spánku, poskytujú im základnú výživu a čerpajú z nich biologickú energiu. A tieto živé ľudské batérie prežívajú počas svojho hybridného spánku určitý snový stav, ktorý vnímajú ako realitu. Je to však len neskutočná, strojmi umelo vytvorená realita matrixu. Je veľmi podobná životu, aký žijeme my dnes. Dokonale totiž simuluje ilúziu skutočného života so všetkými jeho starosťami, námahami, prácou a užívaním si.

Víťazstvo strojov by bolo dokonalé, keby neexistovala skupina ľudí, ktorým sa podarilo pochopiť, ako sa veci majú. Ktorým sa podarilo odpojiť z hybridného spánku a ktorí začali usilovať o likvidáciu matrixu. Zo skutočnej reality doň prenikajú pomocou počítačových programov a ich vodcom je Morpheus.

Morpheus sa dozvedel, že v matrixe žije vyvolený, ktorý ho je schopný zničiť a začal ho hľadať. Tak našiel Nea, hlavného hrdinu. Odpojil ho od matrixu, prebudil do skutočnej reality a začal ho pripravovať na jeho rozhodujúci boj.

Časom ale došlo k tomu, že strážcom matrixu, takzvaným agentom, sa podarilo zajať Morphea a mučením z neho chceli dostať prístupové kódy k raju, aby mohli zničiť tých zopár ľudí, žijúcich v skutočnej realite a tým pádom dovŕšiť absolútnu nadvládu strojov nad ľudstvom.

Neo, spolu so svojou priateľkou Trinity sa rozhodnú Morphea oslobodiť, čo sa im aj podarí. Morpheus a Trinity uniknú z matrixu do skutočnej reality, ale Neo to už nestihne. Zostáva v ňom uväznený a musí bojovať s agentmi. Tí ho napokon zastrelia.

Neo zomiera vo svojom fiktívnom tele v matrixe, ale zároveň zomiera aj v skutočnej realite. A v skutočnej realite stojí pri ňom Trinity, ktorá sa do neho zamilovala a bozkáva ho na rozlúčku. Avšak jej bozkom z lásky sa Neo prebúdza k životu a zároveň sa prebúdza k životu aj v matrixe. Agenti to spozorujú a začnú doňho strieľať. Silou lásky však Neo víťazí nad strojovou realitou matrixu. Gestom ruky zastavuje letiace guľky, zničí agenta Smitha a snová realita sa začne rozsýpať…

Toľko k deju filmu. Kto ho videl, musí vytušiť určitú zvláštnu súvislosť s našou súčasnosťou. Pokúsme sa teda teraz ozrejmiť túto súvislosť a ukázať si, ako to s nami samými naozaj je.

Hlavné posolstvo filmu je prosté a jednoduché: realita, v ktorej žijeme a ktorá je pre nás absolútne všetkým, je v podstate len akási dočasná ilúzia. Nie je to skutočná, pravá, večná a autentická realita. Je len čosi ako materializovaná ilúzia, za ktorou sa skrýva realita
skutočná.

„Kto sa pozerá von, vidí ilúziu! Kto sa pozerá dovnútra, vidí skutočnosť,“ hovorí dávna indická múdrosť. Skutočná realita, tá večná, pravá, trvalá a nehynúca, je teda realitou vnútra! Realitou srdca! Realitou ducha a realitou citu! To je skutočnosť, v ktorej žije naše najvnútornejšie „ja“! Naše najhlbšie, duchovné, najvnútornejšie „ja“! To sme v skutočnosti my samotní! Skutočná pravda bytia je teda pravdou ducha, v ktorej žije a prebýva naše pravé „ja“.

A toto naše pravé ja, podobne ako vo filme Matrix, sníva sen ilúzie hmoty. Sníva sen ilúzie tela. Sen ilúzie materiálnych túžob, žiadostí, potrieb, vášní a všetkých obrovských možností hmotného sveta. To je pre nás realita, ktorá sa nám stala všetkým. Považujeme to za to jediné, čo môžeme od života očakávať, ale v skutočnosti ide len o materiálnu ilúziu reality matrixu, v ktorej sme sa svojim mylným a obmedzeným nazeraním na svet sami uväznili.

Tak sme sa stali bytosťami, plne zotročenými hmotným svetom. A toto naše zotročenie sa prejavuje falošnou hodnotovou hierarchiou, ktorú sme si vytvorili na základe svojej fatálnej zámeny snovej reality hmoty za pravú realitu ducha. Našimi najvyššími hodnotami sa totiž stali jedine hodnoty hmotné.

Mať vlastniť a užívať si! Peniaze, majetky a moc! Pozemská sláva a veľkosť!

Dôsledkom týchto „hodnôt“ je však nárast bezohľadnosti, chamtivosti, podvodu, klamstva, nečestnosti a všetkých ostatných negatívnych vlastnosti, ktoré z našej pomýlenej hodnotovej hierarchie nevyhnutne pramenia. Žijeme preto vo svete zla, ktorý vznikol z našej zámeny ilúzie za skutočnosť.

A táto, nami samými vytvorená ilúzia výlučnosti materiálnej reality a falošných hodnôt z nej plynúcich, spôsobuje ľuďom mnoho bolesti, nepríjemností, stresu, nepohody, konfliktov a utrpenia. V tomto hodnotovo zvrátenom svete sa totiž často darí ľuďom bezcharakterným, bezohľadným a nečestným, ktorí vytvárajú zo zeme peklo. Títo ľudia osobne profitujú z matrixu a preto sa ho snažia udržať. Preto podporujú komerčnú plytkosť a tupý materiálny konzum. Preto podporujú zvrátenosť, drogy, násilie a hazard. Obyvateľstvo totiž musí byť plne pohltené tým, čo im matrix ponúka, aby z neho nikdy nenašlo cestu von.

Sú ale mnohí, ktorí vnímajú a tušia, že materiálna realita nemôže byť všetkým. Že musí jestvovať aj niečo iné a hlbšie. Títo ľudia začínajú tušiť ilúziu a klam dočasnej materiálnej reality matrixu a jej pomýlených hodnôt. Začínajú tušiť, že všetko môže byť inak, podobne ako Neo, hlavý hrdina filmu.

A presne toto sú ľudia, ktorí sa svojim vnútorným tušením stávajú pripravenými na odpojenie od matrixu. Preto bývajú kontaktovaní zo strany skutočnej reality. Zo strany skutočnej pravdy! Pravdy ducha, srdca a citu! Sú vnútorne oslovení a majú, podobne ako Neo možnosť rozhodnúť sa, či chcú zostať naďalej v matrixe, alebo sa chcú konečne prebudiť do skutočnej reality.

Ak sa rozhodnú pre skutočnú realitu, spoznajú pravdu. Pravdu o dočasnej ilúzii matrixu materiálneho sveta a s ním spojených, nízkych, materiálnych hodnôt. Pravdu o pravom svete bytia ducha, v ktorom vládnu pravé a vznešené hodnoty, akými je spravodlivosť, ľudskosť, čestnosť a dobro. Jedine toto je totiž to večné, pravé a skutočné! Všetko ostatné je len omyl, ktorý zotročuje človeka.

No a vrcholným momentom filmu, ale i celého nášho života ako takého, je poznanie všemocnej sily lásky. Poznanie, že zlomiť ilúziu matrixu je schopná jedine láska. Láska k pravde, láska k človeku, láska k dobru, láska k spravodlivosti a láska k Bohu. Jedine silou lásky k pravým hodnotám bytia môže každý z nás zvíťaziť nad matrixom! Najskôr sám v sebe a sám za seba, čím sa stane vyvoleným, podobne ako Neo.

Vyvoleným k tomu, aby aj on bojoval s matrixom a porazil ho! Ale nie zbraňami, ako vo filme, ale silou rozvíjania dobra, spravodlivosti, čestnosti, ohľaduplnosti a duchovnosti. Čím viac človek takým bude, tým viac bude otriasať ilúziou matrixu jedinečnosti dočasnej reality hmoty a tiež všetkými, s touto ilúziou spojenými, nízkymi materialistickými hodnotami.

Až napokon, pri dostatočnom množstve v skutočnej realite ducha ukotvených ľudí, bojujúcich proti materiálnej zvrátenosti pseudo hodnôt matrixu prostredníctvom rozvíjania skutočného dobra a cností, dôjde k tomu, že ilúzia padne. Že padne ilúzia výlučnosti hmoty a ľudia spoznajú realitu takú, aká v skutočnosti je. Spoznajú realitu ducha, srdca a dobra, ktorá je jedinou pravou realitou.

Súčasnú, falošnú, pomýlenú a pokrivenú realitu výlučnosti matrixu materialistickej reality potom vystrieda pravá realita pravdy ducha, citu, ľudskosti, spravodlivosti a ušľachtilosti. Tá nanovo a na svoj vlastný obraz sformuje i materiálny svet tak, že sa v ňom všetko stane skutočné a pravdivé.

Je teda na nás, dokedy zostaneme veriť ilúzii matrixu, dokedy ho budeme živiť svojim presvedčením, že je to jediná realita a dokedy budeme uctievať pseudo hodnoty, ktoré tento náš omyl nevyhnutne doprevádzajú. Je na nás, dokedy necháme svoje pravé „ja“ v hybridnom spánku a v otroctve nedôstojného, iba čisto materiálneho bytia.

Zo skutočnej reality ducha však zaznieva tiché volanie ku všetkým, ktorí začínajú tušiť pravdu o podstate bytia, aby sa stali vyvolenými…
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

16 komentářů

 1. ..takže vyšší realita, či jak píše M.Š., pravá realita? Něco k tomu píšu v samostatném článku.

  1. Ano, je to realita Ducha, který stvořil tuto hmotnou realitu. Tento Duch, toto Božské vědomí se dělí na Duchy jednotlivých vesmírů a ti se zase dělí, také dočasně na vědomí jednotlivých planet, a tam se dělí na duše. Postupem vývoje a vracení se do jednoty se „rozplynou“ individualizované duše a následně i Duchové-vědomí planet a pak vesmírů, vše se spojí do jednoho JSEM. Dospěje se do jednotného Ducha-vědomí-Boha stvořitele. A vše se začne opět roztahovat a rozdělovat, a pojede se nanovo, exploze-imploze.
   Tělo, ego a mysl člověka jsou autonomní záležitostí a dochází k utvoření hmotného vědomí s uvědoměním si já. Je tam i nesmrtelné vyšší JÁ, což je Duch, pozorovatel za egem a myslí těla, který podléhá informacím od hmoty a ztotožňuje se s ní a s jejím hmotným vědomím. Duchovně smýšlející, ale ještě v oddělenosti žijící lidé ještě bez aktivovaného třetího oka používají označení duše, jako individualizované částečky Ducha. Ten, který má již třetí oko otevřené vnímá jednotu a tedy pouze Ducha, a duše už pro něj neexistuje, stejně jako reinkarnační šňůra životů jedné duše. Uvědomuje si, že za vším a každým byl vždy jeden jediný a společný Duch – Božské vědomí.

  2. To říkala Ivanka nebo Milenium? Měl jste více dávat pozor v hodinách fyziky. Nevím, jak by nehmotné vědomí mohlo stvořit hmotný vesmír.

   ad.: A vše se začne opět roztahovat a rozdělovat, a pojede se nanovo, exploze-imploze.

   A Pardal má konečně odpověď, co bude po smrti vesmíru.

  3. „nehmotné vědomí mohlo stvořit hmotný vesmír“?
   Nabízí se, že nemohlo stvořit hmotu. Vychází, že místo toho všem tvorům stvořilo zážitky.

  4. Pánové, nesnažte se toto pochopit lidsky racionálním omezeným rozumem, jako by chtěla rybka v akváriu chápat kde že se bere každý den na hladině to krmení. Vždyť ta „hmota“ je zhruba 1% něčeho a zbytek je prázdno, už i věda toto ví.
   Hmota je formou energie a myšlenky i Bůh není nic jiného.

  5. ad.: Hmota je formou energie a myšlenky i Bůh není nic jiného.

   Milénium, kdybyste chodilo někdy do školy, tak byste tam mohlo potkat předmět, který se nazývá fyzika. Tam platí jeden nezpochybnitelný zákon o zachování energie. Takže pokud vezmu náš vesmír jako uzavřený systém, tak v něm musí platit zákon o zachování energie. A žádné vědomí nám tady nemůže žádnou planetu ubrat ani přidat a přetransformovat ji na vědomí, které stojí mimo tento stvořený svět.

   Tak si běžte ty svoje názory na exploze-imploze či extáze vykládat rybičkám do akvária. Ty tomu třeba budou věřit.

  6. Lojzo a co takhle dialektickým materialismem? Asi jste si nevšiml, že oficiální věda a dokonce i představený spolku skeptiků Sisyfos, pan astronom Jiří Grygar vysvětluje vznik vesmíru velkým třeskem, tedy veškerá hmota ve vesmíru vznikla z nepatrného bodu.

  7. Já s „oficiální vědou“ ani se spolkem Sisyfos ani s panem Grygarem nemám žádný problém. Měl bych problém s tím „nepatrným bodem“, ze kterého to všechno vzniklo.

   Ten nepatrný bod je posel ze 4D, z 5D nebo z 2134587D?

 2. Real And Urgent Spell Caster Reviews To Solve Your Relationship and Divorce Problems Dr. Ugo +13863369876

  Hello my name is Sarah Douglas, i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr. Ugo helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because another lady has used a black magic on him. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr. Ugo . I then contacted him for help to get my love and my life back, he helped me cast a powerful love spell and to my greatest surprise after 24 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him. We are now happily married and all thanks goes to Dr. Ugo Wonders for helping me save my relationship. you can contact Dr. Ugo through his email address generalspelltemple@gmail.com or call his direct mobile number on +13863369876 website: https://generalspelltempleblog.wordpress.com/

 3. @ – oficiální věda

  Co to je, kdo to je, co to znamená?.:D

  1. Věda – obor poznání, vnucovaný lidem moderními státy. Ochotný brát za důležité jen to, co věda sama objevila svými metodami.

 4. Třeba čínská alternativní medicina není oficiální věda, i když někomu pomůže.

 5. ad.chodilo,mohlo,…

  To- srdce,srdíčko-rod střední,vzor město.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference