mapa stránek || vyhledávání

Témata k závěru…

Fyzikové z CERNu provedli super přesné měření magnetického momentu antiprotonu a nenašli žádný rozdíl mezi vlastnostmi materie a antimaterie, což učinilo tajemství zmizení antihmoty a existenci vesmíru ještě více záhadnou, stojí v článku, který byl publikován v magazínu Nature.

/Vědecky založení diskutující mají možnost jít do značně větší hloubky s tímto odkazem – viz.: https://www.nature.com/articles/nature24048./

„Všechna naše měření ukazují na to, že materie a antimaterie mají naprosto stejné vlastnosti. Jinými slovy, vesmír prostě nemůže existovat. Realita ovšem hovoří o opaku. Nutné rozdíly někde musejí existovat, my ale nyní prostě nechápeme, kde je máme hledat. Vzniká otázka — co narušilo symetrii vlastností materie,“ prohlásil Christian Smorra, fyzik z Institutu RIKEN v Saitamě (Japonsko). převzato

Co je to tedy ta tzv. realita, která na tvrzení, že vesmír nemůže existovat, hovoří o opaku. Co tedy my, lidé s pěti značně omezenými smysly pro vnímání světa, můžeme dělat? Nic a nebo něco jako mít víru v jistou existenci či naopak být uzavřen v přechodné chiméře existence a iluze, které vždy končí osvobozující smrtí?
 

ILUZE, REALITA…

Někteří vzdělaní lidé připouštějí i dnes existenci mystiky, mystických vizí jako výsledku mystických transportů, ač jej sami nikdy neuskutečnili. Vidí v nich ale pouhou lidskou reflexi vlastních úvah člověka, toho tzv. mystika, jako odraz jeho mysli z toho, co tam jako podklad bylo vloženo, tedy jako podněty, které vyvolávají před mentálním zrakem různé obrazy. Prý je to výsledek velmi intenzivní představivosti. Mystik nevidí objektivní realitu, je prý v zajetí subjektivních myšlenek a idejí? Je to prý pouhá představivost, iluze či přelud jako výraz a výplod jejich vlastního mozku a vlastních idejí? Jsou tyto výhrady pravdivé? Nechci si teď na položené otázky odpovídat. Snad to další text objasní více.

Jak jednoduché je ale napsat k poznané vůni fialky; kamarád mi utrhl květ fialky a řekl, takhle voní fialka; tentýž utrhl stonek libečku a řekl, takhle voní libeček… a já mám tak své praktické poznání, pokud mu mohu věřit, že sám ty rostliny znal. Jakým vzorcem z propracovaného vědního oboru chemie lze vytvořit vzorec vůně fialky, libečku, máty, růže!? To také nevím.

Narodí se člověk. Je od svého narození zcela hluchý a slepý. Lékaři na to přijdou brzy. A tento člověk, jinak zdravý, jak se vyvíjí? Co poznává…? Neslyší, nevidí, má jen čich, hmat a chuť, ale kontakt se světem mimo něj, poznání reality? Na tento brutální příklad možného lidského údělu v naší představivosti lze odpovědět – potřebujeme smysly, abychom ten kontakt s naším světem získali. Aby se v nás postupně probouzelo a probudilo kompletní vědomí světa. Spím-li a zdá se mi sen, jsem v tom okamžiku bez vědomí, mé tělo leží v posteli, zrak je vypnutý, vnímání okolí je značně i od jiných smyslů utlumeno a já prožívám odehrávající se děj snu. Vidím v něm svět, který bez mé vůle do „mne“ sám přišel, lidi známé či zcela neznámé obličeje, krajinu známou či také neznámou, zážitek příjemný či nepříjemný. Jakmile se probudím a získám opět své bdělé vědomí, kdy se zapnou do „provozu“ smysly, přichází uvědomění si, že to nebyla skutečnost, že to byl jen sen. I když jsem se mohl probudit s pláčem, strachem či smíchem. Ale po tom uvědomění si, že skončilo snění, jsem opět ve „svém reálném“ světě. A jaký důkaz potřebuji, že to, co jsem prožíval, byl jen sen? Žádný, protože z iluze snění jsem vstoupil do své skutečné reality. Je ta ale opravdu skutečná? Není všechno to, co dělám rukama, na co myslím, co plánuji udělat…, jen jiný „typ“ snění? Propracovaného k jisté dokonalosti a sem umístěného za jistým účelem? Sen ve spánku trvá sekundy a po probuzení, než si uvědomíme, že to byl jen sen, můžeme mít pocit i dlouhé prožité události. V nekonečném čase pak probíhající sekundy jsou minutami, roky ale i eony. Je náš život žitý v této pozemské realitě dlouhý? S čím to lze srovnat? Například sedmdesát pět roků a oproti tomu čtyři miliardy let. Jaký je to nepatrný zlomek. Díky paměti navazujeme v dalším dnu života na předchozí události a na vědomí si sebe sama. Neumím si představit, že bych neměl paměť a každý den bych začínal od nuly.

Ale zpět již k podstatě. Žijeme v jisté úrovni stvoření, tak to cítíme. Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět. Stvoření je vrstevnaté a tedy každé má nějakou danou úroveň, kterými se odlišují. Na vrcholu, na posledním a nejvyšším stupni realita existuje v čiré absolutní pravdě a čistotě. Je tam jediná, plná a nedělitelná. Je vším, vše zahrnující a vše překonávající. Čím níže sestupujeme „dolů“, tím více se postupně realita jeví v různých formách, které jsou neskutečné a iluzorní do té míry, v jaké je vzdálena od nejvyšších vrcholů duchovní transcendence. A nakonec vcházíme do našeho hmotného světa. Tady je realita již zcela skrytá, lze ji vidět jako zdání jevů (fenoménů), které vnímáme fyzickým zrakem jako mnoho různých věcí. Jevy (fenomény) každé jednotlivé oblasti jsou pravdou pro daný region stejného řádu, tato pravda pak je stejného řádu jako existence tohoto regionu. Když pak porovnáme poznání tohoto hmotného světa získané intelektem /subjektem/ s transcendentním poznáním mystického transportu, lze shledat, že v tomto materiálním světě je naše existence skutečná, ale z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.

Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují. Ale tato konečná pravda nemůže vstoupit do mysli člověka do té doby, dokud se nalézáme na lidské úrovni; neboť v absolutní realitě neexistuje ani člověk, ani jeho mysl jako taková. (Samozřejmě duše se od mysli odlišuje.) Jak může tedy opravdové poznání vstoupit do iluzorní neskutečné mysli? Naše mysl a i my neexistujeme ve stejném smyslu, v jakém neexistuje náš svět.

Jsme v nejnižší části stvoření, kde nevládne dokonalost. Pro nás, jako lidské bytosti, tento svět existuje, protože pro oklamanou mysl je tento svět iluze realitou. Tento tzv. svět je realitou stejného řádu jako my samotní; jsme-li tedy my, pak je svět také. Ale jsme-li my neskuteční, pak svět je také neskutečný. Toto je konečná absolutní transcendentní pravda. Poslední ale. Ale jsme-li neskuteční, pak naše činy, skutky, přání, myšlení, vše je neskutečné a pak nevyvstává otázka protimluvu, protože to přináleží myšlení a myšlení je také nereálné. Pro mystiky absolutní poznané úrovně je realitou pouze transcendentní Jediný, zatímco pro nás je realitou tento svět mnohosti. Oni zahrnují absolutní realitu, my se potácíme v relativní realitě neboli ve zdání. A nutno dodat, že pro člověka, který existuje v tomto světě iluzí a zdání, existuje také jeho svobodná vůle, ovšem také iluzorní. V čem hledat nepřipoutanost mystiků? V překonání všech závislostí k věcem našeho světa a osvobození duše od pout světských přání a poddanství karmy. A ještě, pravda našeho regionu je pravdou vždy jen pro naši nižší úroveň stvoření, ale není pravdou konečnou. Psát o výstupu k absolutnímu Jedinému, o Jednotě, Harmonii a Lásce, jimiž jsou tvořeny nejvyšší Zákony, které mystik ve své transportu poznává, je již zbytečné. Tady v této úrovni to nelze ani v nejmenším pochopit.

Lidské představy a obrazotvornost zde, v tomto světě, jsou výplody naší mysli, čerpající ze zprostředkovatelské funkce našich smyslů a to, že trvají v životě ty desítky let, neznamená, že nežijeme v iluzi. Náš zdejší žitý sen také jednou skončí smrtí těla a „probudíme“ se proměnou do vyšší úrovně. Zda v ní již zůstaneme /s pozdějším dalším výstupem do vyšších prosvětlených sfér/ či se vrátíme do zdejší pozemské reality, to nemáme zcela ve svých rukou. Mystická cesta však nabízí poznání vyšší reality ještě za života v hmotném těle, což naplňuje hlavní cíl života. Ježíš říkal – tam, kam jdu já, vy nemůžete… Některým nabídl vstup do nitra a vhled do vyšší úrovně – viz. jeho proměnění se na hoře v evangeliu Matouše /kapitola sedmnáctá/. A to je ten primární důvod, že se vybraným duším, které jsou připraveny na cestu sebepoznání přes své nitro, dostává nezištné pomoci mystiků. Ten jeden z nejvýznamnějších poslů Boha-Otce, Ježíš Kristus, říkal: „Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ /Jan 13:36/ Stát se synem světla, co to asi je? Odpověď není složitá; zbavit se natrvalo žití v iluzi tohoto světa. Za sebe píši, že ale neželím reality tohoto světa. Z jistého důvodu jsem se do něj musel zrodit /a ne jednou/. Je to region pomíjivosti a nenabízí pravdu. Na závěr odkazuji na Ježíšovo největší přikázání z Matouše, kapitola 22:34 až 40. To je začátek ne lehké cesty vyjití ze světa iluze do reality prosvětlení.

Své povídání ukončím úvodem z Jana – „Na počátku bylo Slovo…“ jako informace, jako Jeho tvůrčí jedinečná Síla, vyvěrající a adekvátně působící neustále, a to ve všech dimenzích Stvoření současně. Tak, jako vnímá člověk svým nedokonalým smyslem, zrakem, jen část působení světla zde, v pozemských podmínkách, tak i působení tvůrčí Síly nelze v těch samých podmínkách plně využít. Příkladem může být myšlenková spekulace o naší lidské paměti jako o nějakém konkrétním místu v mozku člověka. Hledat tam uložení toho, co jsme prožili a co si pamatujeme, je špatné. Ve skutečnosti je, byla a bude vždy paměť vytvořena a dána člověku z virtuálního potenciálu všech informací pro něj uložených a jemu poskytnutých z vyššího řádu, a ten je doslova živnou půdou samotného bytí, tvůrčího projevu Slova, na které je v menší či větší míře člověk napojen. Tento vyšší řád je tak samotným Bohem. Člověk, jak jej my sami důvěrně známe, jak sami sebe prožíváme, je v této úrovni svého života odsouzen k nevědomosti. Může mít sto škol a titulů, leč pořád je jen uzavřen v kruhu, který ho zde nepustí k poznání absolutní reality. Stále neví, co je nad jeho možností poznání úrovně této pomíjivé hmoty a žije v realitě, která je iluzí. Co však může, spočívá v tom, že právě zde se mu může nabídnout vstup na začátek nové Cesty, jako naplnění smyslu lidského života. A on to může přijmout.
 

Václav Žáček /Venda/
S použitím poznatků mé Cesty a praxe učení Sant Mat a též i knihy významného indického učence L.R.Puriho.
 

Pro lidi, kteří věří, že se civilizace zachrání, dá zachránit, je tu odkaz. Živí z tohoto světa nevyvázneme. Tak, jako někdy můžeme hovořit dlouze o snu, budeme po naší smrti hovořit o životě zde. Ale jaký to má význam – co je to život tady?:

https://www.youtube.com/watch?v=pCufsYvGTHA
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

43 komentářů

 1. „Realita ovšem hovoří o opaku. Nutné rozdíly někde musejí existovat, my ale nyní prostě nechápeme, kde je máme hledat. Vzniká otázka — co narušilo symetrii vlastností materie,“ prohlásil Christian Smorra,fyzik z Institutu RIKEN v Saitamě (Japonsko).“
  Japonský fyzik by měl oči ještě šikmější z vysvětlení, které Venda k jeho výroku podal :
  „z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.
  Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují. “
  A už soudruzi z trancendentní reality přišli na to, kde udělali chybu?

  Ve vakuu na úrovni kvantové mechaniky probíhají vznik a zánik virtuálních párů části a antičástic neustále.
  http://www.osel.cz/6852-virtualni-castice-vakua-mozna-hybou-rychlosti-svetla.html
  „Například vakuum, prázdný prostor, podle kvantové teorie vlastně není tak prázdné, jak by se snad zdálo. Z Heisenbergova principu neurčitosti vyplývá, že vakuum vlastně hýří aktivitou. Například se v něm neustále objevují a zase mizí páry virtuálních částic a antičástic, které se sice v mnoha směrech chovají jako reálné částice, ale existují pouze v omezeném čase a prostoru. Mají na svědomí tak pozoruhodné záležitosti, jako je legendární Casimirův jev.“
  Článek v Nature píše, že nebyl nalezen rozdíl magnetických momentů částic a antičástic. A jak říká japonský vědec: neví se a nechápeme, co narušilo symetrii ve prospěch částic, ani kde ty rozdíly hledat.
  Což neznamená, že tyto rozdíly neexistavaly, čehož dokladem je existence našeho vesmíru i nás samotných.
  No a Venda z toho trascendentně vyvodil, že neexistujeme.

  1. Z článku citace: z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.
   Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují.

   K tomu upřesním:
   Hmota má na naše vnímání vliv – pak je ale poněkud pošetilé právě tím se ujistit, že ona existuje nezávisle na našem vnímání. Že by existovala i po zmizení posledního vnímajícího tvora ze světa.
   Vždyť hmota o své existenci nás přesvědčuje jen svou existencí. Ernst Mach zodpovědně: máme smyslové zážitky, ale co je za nimi, nevíme.
   Z matematického posuzování vymyšleného Euklidova prostoru se lze vrátit ke smyslům. Matematicky zpracovat zrakové vnímání. Tím vznikne posouzení hmoty – na hmotě nezávislé.

 2. Článek jsem četl již před jeho odesláním panu provozovateli stránek gnosis. Říkal jsem Vendovi, že je to moc „silné“. Ty uvozovky značí, málo pochopitelné. Uvědomil jsem si, že Venda staví proti sobě dvě vnímání světa. V úvodu ten CERN /pro materialisty/ a pak větší část s nadpisem „Iluze, realita….“ pro ty co hledají něco „nad tělem“, fyzičnem. Píše to i v začátku :
  ad/ Co je to tedy ta tzv. realita, která na tvrzení, že vesmír nemůže existovat, hovoří o opaku. Co tedy my, lidé s pěti značně omezenými smysly pro vnímání světa, můžeme dělat? Nic a nebo něco jako mít víru v jistou existenci či naopak být uzavřen v přechodné chiméře existence a iluze, které vždy končí osvobozující smrtí?

  Ten článek je ale pro mne přínosný a chtíc, nechtíc, nabízí něco k zamyšlení. Je jisté, že materialista ze své pozice neustoupí. Ale o to nejde. Vyhledal jsem si Vendův loňský článek „Smrt….“, který mne tenkrát zaujal. Měli jsme v rodině pohřeb a při tom smutku v obřadní síni jsem se obíral tou zásadní transformací. V závěru tam píše :
  P.S.

  Smrti není třeba se obávat, obzvláště když jsme prožili čestný a spravedlivý život. Smrt je pouze jméno procesu, ve kterém naše duše opouští tělo a vystupuje do vyšších oblastí. Je to pouhý odchod duše z dosahu hmotných smyslů a vstup do astrálních, kauzálních či ještě vyšších regionů Stvoření. Je to jednoduché odložení oděvu, který jsme nosili na tomto světě, což však neznamená zrušení či zničení naší bytosti. Pravý život existuje i po smrti fyzického těla, i když jej nemůžeme spatřit.

  Pěkný jarní den přeji všem. Dnes jdeme prohlédnout jak se bude dařit medvědímu česneku. Chtělo by to více vláhy.

 3. Až ke konci článku mě to začalo trochu drhnout, ale celkově pěkné.
  Nejen lidskými smysly vnímaná realita je mentální povahy, vše se odehrává ve vědomí, dalo by se říci snu stvořitele, i když nesmíme zapomenout na to, že na „skafandry“ v této realitě působí síly, které jej (tělo) dokážou i pěkně zmasakrovat za doprovodného efektu slušné bolesti.

  AuV
  Ta smrt je takto popsána z pozice člověka, který se ještě považuje za tělo, které má ještě nějakou duši. Z vyššího stupně poznání to jde popsat tak, že při smrti těla dojde k odpoutání se nás samých – Božského vědomí od těla.

 4. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1521841538
  Stříbrný bludný balvan za ezoteriká bádání a publikace. Také pyramidy, minozemštané, Nibiru , pyramidy na Znojemsku apod..
  “ Nicméně optimisticky dodá: „My se vyvíjíme jen mikroevolučně, ale zdokonalujeme se a u některých se jejich vědomí přesouvá do vyšší formy bytí, a když se otevřeme vyšším dimenzím, můžeme mít vědomí jako v prvohorách.“
  Když čtu poslední odstavec Vendova článku, je v něm zrnko bludného písku, že paměť nesídlí v mozku.
  „Příkladem může být myšlenková spekulace o naší lidské paměti jako o nějakém konkrétním místu v mozku člověka. Hledat tam uložení toho, co jsme prožili a co si pamatujeme, je špatné.Ve skutečnosti je, byla a bude vždy paměť vytvořena a dána člověku z virtuálního potenciálu všech informací pro něj uložených a jemu poskytnutých z vyššího řádu.“

  1. Pardale, to je jedna z věcí co mi tam drhlo. V mozku je nejen paměť, ale jsou tam uložené i všechny myšlenky a rozhodnutí na celý život toho biologického skafandru :o)

 5. Pánové, uvedu jen hesla a kdo ví, orientuje se v nich a v souvztažnostech bez problémů. Nechtěl jsem je v článku „Témata k závěru….“ již rozebírat. :
  éter – akáša, morfogenetické pole /moderní pohledy/, éterické, astrální, kauzální tělo… .
  A mozek člověka? Odpovězte si sami. Vaše odpověď bude přesně v intencích vašeho individuálního poznání a zkušeností.

  Václav Žáček

  1. Vendo,
   je dobře, že to už nebudete rozebírat.
   Mozek existuje, je reálný, má fyzikální chemické vlastnosti a to i u zvířat.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%BD_mozek
   Lékařské fyzikální metody (https://www.wikiskripta.eu/w/Elektroencefalografie) atd. jsou schopny určit aktivitu částí mozku.
   Vaše
   „éter – akáša, morfogenetické pole /moderní pohledy/, éterické, astrální, kauzální tělo… “
   se opírá o dojmy, to je činnost v mozku, což v oblasti paměti svým článkem popíráte.
   Není to přímo definice kruhem, ale asi tak hodně výstřední elipsou.

  2. jak-je-mozne-zit-bez-mozku-pry-docela-dobre

   Někteří zdejší diskutující jsou toho živým příkladem.

  3. Sedí mozková mrtvice na stromě a skočí na policajta. Třepe s ním a nic. Ten jde klidně dál. Á, já jsem blbá, vždyť já jsem mozková.

 6. Kdo hledá, nachází. I Vendův zdánlivě kontroverzní text má svůj pevný základ. Díky českému mystikovi Minaříkovi /nejen jemu/ jsem leccos pochopil. Jeho komentáře k dílu „Pataňdžaliho jógasútra“ jsou často obtížné k pochopení pro člověka, který se dá lehce ovlivnit /viz. Ježíšovo podobenství o rozsévači/ či je plně v zajetí představ – iluzí o tomto materiálním světě.

  Jen část z úvodu, očíslovány jsou sútry a pak je komentář pana Minaříka:

  1. Začíná se návod k józe.

  Slovo jóga značí spojování. Týká se spojování vrozené schopnosti uvědomění a myslícího principu s žádoucími kvalitami přírody. Účelem tohoto spojování je proměna vrozených intelektuálních a mravních hodnot bytí v hodnoty duchovní. To se má projevit především rozvojem transcendentního uvědomění a povznesením mysli nad všechen smyslový svět, který nás tísní svým sansárovým charakterem. . . . . . . .

  2. Jóga je ovládnutí procesů, které zachvacují duševní přirozenost.
  . . . . . . . . . .

  3. Pak se činitel registrující vjemy projeví ve svém vlastním stavu.

  Činitelem, který registruje vjemy, je zrcadlící princip bytí, který se také označuje jménem zřec. Jeho zvláštností je, že nemusí být nepohnutý, má-li odrážet jevy zevního světa. Není-li však nepohnutý, odráží tyto jevy stejně jako neklidná hladina vody a kontury jevů se jeví neurčité, zkreslené, ba i fantastické. Podobný je i stav člověka, který své názory vytvářené nezávisle na skutečnosti aplikuje na všechno, co vidí, aniž dbá na základní požadavky objektivity. A když je neklid zřece nadměrný, stává se člověk psychopatem. Jóga se snaží této neutěšené situaci předejít. Proto doporučuje ovládnout procesy (změny) v duševní přirozenosti a tím dospět k takovému uklidnění, aby se zrcadlící princip stal zcela nehybným a tím způsobilým odrážet jevy zevního světa tak, jak jsou. Když se to stane, stal se člověk mudrcem, člověkem, který vidí všechno a také vše správně rozlišuje.
  . . . . . . . . . . . .

  4. Jinak je ve stavu, který odpovídá procesům duševní přirozenosti.

  Je psychologickou záhadou, jak je možné, že i neklidná hladina principu vnímání dovoluje alespoň relativní shodu názorů všech lidí na jevy vnějšího světa. Můžeme-li neklid této hladiny přirovnat k neklidu hladiny vody, dovodíme si, k jak individuálnímu zkreslování věcí může u lidí docházet. Lidský svět však má tu zvláštnost (která má magické podklady), že lidské zkušenosti pomáhají vytvářet všeobecně uznávané konvence. Shoda v názorech je proto ovšem jen relativní, ačkoli na druhé straně nutí každého, aby se opíral o to, co zjišťují smysly. A tak je stav pocházející z uklidnění hladiny duševní přirozenosti všeobecně nedosažitelný. Lidé mají společnou zlou karmu v tom, že nemohou poznat osvobozující momenty, jaké vznikají z pozorování zřece jejich vlastního bytí. Dokonce mají předurčeno, aby zanikli, jako zaniká všechno, co je neklidné, proměnlivé. Hladina jejich duševní přirozenosti se totiž vlní jako hladina moře. To je stav protikladný prapočátečnímu stavu světa nebo kosmu. Neboť prapočátečním stavem světa byl klid, který se tím, že se stal neklidem, stal světem pomíjivým. Takový svět musí zaniknout v klidu, ale to se stane až po bolestných zkušenostech.

  – – – – – – – – – – – –
  Dodám jen, že my jsme tu v postavení slepce, kterého vede slepý. Oba spadnou do jámy. Je třeba se té slepoty zbavit a dělat vše proto, abychom pokročili, odpoutali se z tohoto světa tzv.reality, spíše iluze. Jak píše autor: “ Náš zdejší žitý sen také jednou skončí smrtí těla a „probudíme“ se proměnou do vyšší úrovně. . . . . “ A to je nadějné.

 7. Díky. A to jste citoval jen část čtyřech súter.
  Zítra se k tomu ještě vrátím.
  Pozdrav na Moravu.

  Václav Žáček

  1. Pro pana Krbce.

   Ano, najde se mnoho knih, kde je něco popsáno. Nejlepší je však začít, s pokorou a láskou a následně po dlouhé práci /nic není zadarmo / získat vstup do vlastního nitra a nabytí vlastní zkušenosti. Na začátku mé vlastní tzv. změny jsem si koupil vzácnou knihu „Jóga – od staré Indie k dnešku“ Někdy koncem sedmdesátých let 20.století. Přiznám se, že mimo popis fyzického cvičení to byl pro mne text, kterému jsem z velké části nerozuměl. Například část „Kulturně historický aspekt jógy a její třídění“ autora Zdeňka Bašného. Jak mne, tenkrát ještě zcela nevědomého člověka, měla oslovit karmajóga, bhaktijóga, džňánajóga, jóga Bhagavadgíty….a další? No a dnes? Nejen teorie, ale postupně větší a větší dávky praxe. Práce na sobě samém a tím i pochopení smyslu života. Není to málo, přesto však to „větší, vyšší“ mne teprve čeká. Kdo to umí posoudit?

   Vím, že k tomu mému článku se mnozí nechtějí či nemohou vyjádřit. Vašemu pohled, který naznačujete přes starého indického jogína a jeho sútry – žil cca dvě stě let před Ježíšem – chápu, ale i tento text může být pro mnohé nestravitelný. Každý člověk prochází v tomto světě vývojem. Někdo se neprobudí, i kdyby žil ve hmotě v jednom životě sto padesát roků, někdo je vzhůru ještě za života ve fyzickém těle.

   Jedna z významných jogínek a spoluautorka výše zmínění knihy Milada Bartoňová vystihla základní princip směřování v sebepoznání:
   Otče drahý,
   Otče můj,
   jen Ty sám mě veď a inspiruj,
   neboť v Tobě jen ten nejvzácnější poklad mám,
   Veď a inspiruj mne jen Ty sám

   Kdo pochopí tak je na pokraji toho, že někdy v budoucnu se z tohoto světa, z této reality a iluze, dostane. Přeji k tomu všem mnoho úspěchů.

   Díky pane Krbče za příspěvek.
   Václav Žáček

 8. Vendo,
  Vy jste napsal spoustu článků o meditaci. Já jsem se nikdy k tomu moc nevyjadřoval, ale dnes to zkusím:

  Jednou jsem četl knihu, myslím, že se jmenovala „Transcendentální meditace“. A ta meditace se mi líbila v tom, že tato meditace člověku usnadňuje dosáhnout svého cíle. Já už si to přesně nepamatuji, ale bylo to něco v tom smyslu, že má ta meditace umožnit člověku uskutečnit ten svůj vysněný cíl. Pokud toužím být dobrým právníkem či doktorem, pokud chci učinit nějaký technický objev, pokud chci imponovat ženě, atd… A k tomu je určena.

  A to se mi líbí. My zde na Zemi máme smysly, vědomí, ruce, nohy, mozek a to vše nám umožňuje se nějak projevit v tomto Stvoření. A to je naším úkolem. Na co je nám nějaká meditace, kdy si lehneme na postel, nic neděláme a vyvoláváme v hlavě nějaké zážitky. Dokážeme tímto způsobem rozmnožit nám Bohem darované hřivny? Asi ne, spíše je zakopáváme, či odmítáme, což je podle mě špatně.

  Pozitivní účinek nějakého normálního meditačního cvičení bych viděl v tom, že se člověk zklidní a nemusí usínat pod práškama.

  1. Lojzo,
   kdo chce zde v hmotě dosahovat své cíle?
   Falešné já – Ego. Ego je od těla, cítíte se být svým tělem, líbí se Vám podléhat jeho výbojům, rozmarům a choutkám?

  2. Milenium,
   řeknu to slušně: Už s tím egem běžte do pr.dele. Pětkrát jsem se Vás ptal na smysl života, neodpovíte, nevíte. Ptal jsem se Vás několikrát na výklad podobenství o hřivnách a marnotratném synovi, zase nic.
   AuV se Vás ptal, kde je karma v popelu mrtvého člověka, zase nic.
   Ptal jsem se Vás několikrát, proč Bůh ukončil svoji tvorbu právě v 5D, zase nic.

   Na všechno je odpověď jen EGO!

  3. ad/ „Já už si to přesně nepamatuji, ale bylo to něco v tom smyslu, že má ta meditace umožnit člověku uskutečnit ten svůj vysněný cíl. Pokud toužím být dobrým právníkem či doktorem, pokud chci učinit nějaký technický objev, pokud chci imponovat ženě, atd… A k tomu je určena.“

   Nechci poučovat. Meditace je stručně řečeno „vyprázdnění mysli“ – máte pravdu, psal jsem tu o ní vícekrát.

   Ve vyprázdněné mysli nesmí existovat světská přání, stát se doktorem, imponovat ženě. To není meditace, to není její cíl.

   Víc Vám dnes nenapíši. Jen ještě to, že byste se mohl podívat na techniku sankalpy. Třeba zde. Tam je primární přání!!!! Ale pozor, vždy toto váže ke světu, k novému zrození:
   https://www.jogadnes.cz/joga/sankalpa-uverte-a-vse-se-podari-3287/

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  4. Vendo,
   díky za odkaz. Je to to samé jako knihy typu: Síla pozitivního myšlení, Moc podvědomí, Myšlením k bohatství, atd…

   ad.: Nechci poučovat. Meditace je stručně řečeno „vyprázdnění mysli“

   To vyprázdnění mysli je stejné jako Mileniovo vše ignorovat. Já si myslím, že jsme tady na tom světě, abychom něco udělali, nějak se projevili, něco dokázali. O to Bohu jde, to je to, co po nás chce. Až o ty naše smysly po smrti přijdeme, tak budeme mít vyprázdněnou mysl až až.

  5. Milý Lojzo,
   nechtějte po nikom aby věděl vše a dokonce to uměl každému podat tak, aby to ze svého stupně vývoje pochopil.
   Ego je zde opravdu klíčové, a dokud to Lojza nepřijme a toto nepochopí bude ho silně ovládat, bude útočít, vykřikovat a odžívat si bolesti.
   O karmě a popelu? nejsem si vědom takto nesmyslně pojaté otázky od AuV, a i Lojzův dotaz na ukončení Boží tvorby v 5D jsem doposud neregistroval. Ostatně nic takového jsem o 5D nikdy nepsal, protože 5D není žádným koncem ani vývoje ani tvorby.

  6. Lojzo, jó, máte pravdu. Např. Síla pozitivního myšlení je kniha autora z minulého století. Moc podvědomí….stejné.

   Sankalpa je prastará technika jógy. Samozřejmě, že mnoho psychologů se nechalo různými technikami inspirovat. Jen pro vysvětlení : san = hluboká touha, která se vytvořila v srdci , kalpa = pravidlo, které musí být dodržováno před všemi pravidly

   Je spojena s relaxací a ta je také prastará, jako třeba technika jóga nidra.

   Sankalpu jsem zmínil proto, aby byl zřetelný rozdíl mezi vědomým přáním / Vaše stát se doktorem, naplnění vysněného přání…. / a stavem vyprázdněné mysli.

   Dalo by se s Vámi souhlasit, že máme smysly, vědomí, ruce a nohy……..pro projevení se zde. Ale jaké projevení, toť otázka?? Co je naším úkolem zde na Zemi? Stát se právníkem, doktorem, inženýrem, imponovat ženě? Dovolím si říci, ne.

   Meditace není v žádném případě – lehnout si na postel a vyvolávat v hlavě nějaké zážitky. Pak je popřena podmínka – vyprázdněná mysl.

   A ignorace? Opravdu si myslíte, že meditace je o ignorování? A co to je „něco udělat“? Pětkráte jste se ptal Milenia na smysl života? Myslíte si, že se ptáte toho pravého? Jestliže máme spočítány všechny vlasy na hlavě, nechme si tu otázku odpovědět od Něho. Ale, pozor! Jeho milost, to je alfa a omega postupu k poznání smyslu života, k zodpovězení té otázky. Bez milosti si jen můžete něco myslet, že víte.

   Smysly po smrti a pak vyprázdněná mysl? Také ne, ale nevnucuji Vám to. Smysly jsou pouhými nástroji mysli, čidla, která zprostředkovávají za života ve svých možnostech vidění, slyšení….., atd.. Mysl doprovází duši do té doby, než se ona od ní sama oprostí. Je to ve značně vyšších úrovních, než je tento svět pomíjivé reality. Jestli si myslíte, že Bůh po nás chce, abychom něco hmotného budovali v tomto pomíjivém světě? Prosím, je to Vaše mínění. Pak je Vám ale asi pro tento život zabráněno poznat jeho smysl.

   K těm hřivnám se možná ještě vrátím odpoledne.Jen napovím stručně – promarněný život.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  7. ad.: Dalo by se s Vámi souhlasit, že máme smysly, vědomí, ruce a nohy……..pro projevení se zde. Ale jaké projevení, toť otázka?? Co je naším úkolem zde na Zemi? Stát se právníkem, doktorem, inženýrem, imponovat ženě? Dovolím si říci, ne.

   Dovolím si říci, že ano. Kdo nemá pro život žádné cíle, skončí na psychiatrii.

 9. Lojzo, k Vašemu: “ Já si myslím, že jsme tady na tom světě, abychom něco udělali, nějak se projevili, něco dokázali.“
  To jste naplnil ranními řádky : „řeknu to slušně: Už s tím egem běžte do pr.dele“
  Z napsaného o meditaci je zjevné, že Lojza je na začátku vývoje v bílé magii, kdežto Venda se už blíží ke konci. To píšu jen jako názorný příklad pro čtenáře, ne jako nějaké hodnocení, nebo dokonce odsuzování někoho.

  1. Lojzo do třetice,
   Vaše: „Mileniovo vše ignorovat“, je takto doslova jen z Vašeho pohledu. Zdaleka to takto není, ale nelze to zde jednoduše vysvětlit. Je to o mnohaleté transformaci přes informace, které k sobě musí člověk nejprve alespoň pustit, až následně může začít změna vědomí. Silné ego je dokonalý štít pro takové informace.

 10. Milenium,
  abych si Vás nepřestal úplně vážit, odpovězte mi zde, prosím, v tomto vlákně na následující otázky. Za rok a půl jste nebylo schopno na ně odpovědět. Jen samé úskoky a že nejsme na Vašem stupni vývoje (tedy 5D), tudíž to nejsme schopni pochopit.
  1/Pětkrát jsem se Vás ptal na smysl lidského života, neodpovíte, nevíte.
  2/Ptal jsem se Vás několikrát na výklad podobenství o hřivnách a marnotratném synovi, zase nic.
  3/ Jaký je Váš výklad Ježíšova kázání na Hoře? Výklad Blahoslavenství.
  4/ AuV se Vás ptal, kde je karma v popelu mrtvého člověka, zase nic.
  5/ Ptal jsem se Vás několikrát, proč Bůh ukončil svoji tvorbu právě v 5D, proč ta tvorba nepokračuje třeba do 999D.

  Děkuji za případnou odpověď bílému mágovi.

  1. Lojzo, přestat si mě vážit, no prosím, pro mě to nemá žádnou hodnotu, tu to může mít jen pro ty, co žijí v představách smyslu a hodnot života jako má zatím ještě Lojza. Milenium zná svět a představy ve kterých žije Lojza, protože je také měl, Lojza ale ještě nezná představy Milenia. Proto Lojza nemůže chápat a přijmout Milenia,ale naopak to není problém, to je celé.
   Podsouváte druhým své konstrukty a utočíte, je to zkouška od hmoty ohledně stavu nejen Milenia. Jak na to bude reagovat, jestli se ještě dokáže chytnout a prožívat urážku, nepřijetí, zlost.
   Od samého začátku má Lojza slušný problém, který si vyrábí svým egoismem, přes který si výrok o rozdílném stupni vývoje překládá jako něčí snahu o ponížení Lojzi, a toto si jak vidno vláčí stále s sebou.
   Nebudu se snažit Vám odpovídat na položené otázky, minimálně na tu o smyslu života jsem odpověděl a dokonce vícekrát a nic to nepřineslo. A opravdu není v mých silách, ale ani úmyslu zajistit aby jste jí mohl za odpověď považovat. Tedy není faktem, že jsem neodpověděl, faktem je, že vy chcete jinou odpověď, odpověď která bude zapadat do světonázoru Lojzi. Takovou odpověď od Milenia neočekávejte, naše světonázory se od sebe hodně liší.

   A k 5D, nikde jsem nenapsal, že se cítím být vědomím již v 5D, ale zcela jistě vím, že jsem napsal, že Milenium je v přechodové bráně (4D)a je mu jedno, jestli projde nebo ho to ještě stáhne do 3D.
   Také jsem nikde nenapsal, že 5D něco končí jak se mylně domníváte a zároveň podsouváte.
   5D je změněný a neegoistický stav vědomí všech lidí na planetě, který je naplněním onoho sestoupení nebe na zemi, a ekonomicky si ho lze představit jako bezpečně funkční komunismus bez možnosti jakéhokoli zvrhnutí se k něčemu jinému.

  2. Milénium,

   Jak jste se o 5D dozvěděl? Pakliže ne vy osobně z vlastní zkušenosti, tak kdo o ní mluví? Jde mi o to získat zdroj této informace. Aby to nebyl jen nějaký něčí sen, představa za účelem výhody, nebo zisku. Který jen ostatní nepapouškují, víte jak to myslím.

  3. Takže odpovědi jsem se nedočkal, protože to nevíte. Zase jen bla, bla, bla.

   ad.: Podsouváte druhým své konstrukty a utočíte, je to zkouška od hmoty ohledně stavu nejen Milenia. Jak na to bude reagovat, jestli se ještě dokáže chytnout a prožívat urážku, nepřijetí, zlost.

   Tak schválně: Milenium je namyšlená kráva paní učitelka.

   Doufám, že to s Vámi nic nedělá. A já jsem se vykoupil prožitkem a už s Vámi DOOPRAVDY končím.
   Sbohem.

  4. Ale no tož tak, Lojzo,
   my přece víme, že 5 D je sice fajn, ale ani 9 D není konečnou :-)
   Ale zas je fajn, že víme, že Ti ve 3 D a 4 D si zasluhují naši úctu, protože i když nevědí, žijí v tom, v čem žijí a to vyžaduje odvahu,… Ale my již nemusíme a není žádnou podmínkou, aby oni věděli, že neví…
   Aj, trošku to motám, že ano :-) A vlastně jsem okamžitě po napsání zapomněla, co že vlastně nemusíme … :-(

  5. Matrixi,
   není to nic od Milenia, je to od zdroje, který mam prozkoumaný a je pro mě velmi důvěryhodný. Tím je pani Ivanka Adamcová, která to má z vlastní niterné komunikace s božstvím.

  6. Lojzo, žádný prostor 999D nás nečeká, bude to ještě horší : komunismus.
   Milénium píše :“5D je změněný a neegoistický stav vědomí všech lidí na planetě, který je naplněním onoho sestoupení nebe na zemi, a ekonomicky si ho lze představit jako bezpečně funkční komunismus bez možnosti jakéhokoli zvrhnutí se k něčemu jinému.“
   To je fakt Boží dopuštění, tak směřováním k Bohu, směřováním k 5D vědomí a potlačování ega se dostaneme ke komunismu, až na věky věkův, amen.
   To je zralé na studený mokrý hadr na hlavu , dokud Milénium je ještě v 3D prostoru.

  7. Kdyby soudruzi v SSSR neudělali chybu a nezačali před 30 lety s perestrojkou, tak jsme tu už mohli mít 5D-komunismus. A nemuseli bychom to brát oklikou přes dalších 499 životů s vyhasínáním ega.
   Tož tak.
   Hezké 3D Velikonoce všem:-)

  8. Pardale, nechytejte paniku, 5D tu Bude kompletně až po vymření nedozrálých a dokončení vývoje těch co na to jsou již připraveni, takže tak za 30-40let.
   Komunismus je utopií a pro některé i strašákem pouze za egoistických podmínek do kterých doposud dospěla naše civilizace. Za 40 let to bude jinak, ale to se už nebude týkat hmoty Pardala ani Milenia.

  9. Milenium 29.3.2018 (12:32)
   Vy se tak mýlíte a ani o tom nevíte :-(

  10. Matko,
   nač to mračení, vyjevte svou vizi, nestyďte se.

  11. pro Milenium 29.3.2018 (12:32)
   Tak on ten studený mokrý ručník na hlavu nepomohl, asi je třeba zchladit ego i jinde.

   Komunismus už je za humny za 40 let, i kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, rudý prapor zavlaje. Dost už bylo ega..

  12. Pardale,
   se kterými autory článků, nebo diskutujícími zde sdílíte shodné názory (alespoň z více jak 50%) Obohatil Vás zde informačně někdo?
   Děkuji za případnou odpověď.

 11. Dobrý článek a i dobré některé komentáře. Souhlasím s tím, že jsme tu v nízké a pomíjivé úrovni. Ale člověk se cítí vrcholem, pyšně si tu vykračuje, žije, ničí !
  Ještě bych Vendovi doporučil napsat něco o zdejším světě hmoty, který má pod správou padlý anděl ? I tam je velký kus pravdy.

  Pěkné velikonoční svátky všem.

  1. Stejně tak jsou i lidé padlí :-( či mnohdy spíše podlí, podřezávají si pod sebou vlastní větev a škodí, škodí,…
   Nu, naděje vánoc již byla, nyní tedy velikonoce :-)

  2. Luboši dík. Mám rozdělané články k Pavlovi z Tarsu, k práně a jejímu účelu v této nejnižší úrovni a také k negativní síle, která tu má svá jistá poslání. Ale jaro a jiné aktivity klepou čím dál víc na dveře. Uvidím.
   Pěkné svátky.
   Václav Žáček

 12. ad. Milenium 29.3.2018 (14:52)
  Matko,
  nač to mračení, vyjevte svou vizi, nestyďte se.

  Zřejmě nečtete mé komentáře. I ony bývají velmi často vyjevenou vizí. Bez mračení se a studu.

  Nejspíš zde nejste dost dlouho, nebo pro své vlastní světlo světlo nevidíte.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference