mapa stránek || vyhledávání

Karma (2.)

V prvním článku jsem citoval větu profesora J. Davidsona, ze které vybírám:

„Univerzální Mysl rozděluje Jednotu Boží tvořivé síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených částí.“

Pro představu, vše, co se děje v myšlenkové úrovni, a ta má značnou převahu nad tou skutkovou, je uzavřeno jakoby v bublině, jejíž slupkou, povrchem bubliny, ale směrem pak dovnitř, je právě ta oblast kauzální – příčinná – v článku pojmenovaná jako Univerzální Mysl.* V té se pak opravdu dějí „věci“, protože vlivem myšlenek, činů a skutků se v ní vše ukládá jako semínka odkvetlých pampelišek do půdy. A ty potom, jak káže přírodní zákon, klíčí, zrají a tvoří! Tato oblast kauzality přináší každému jednomu tvůrci vždy spravedlivou odměnu pro život hmotný.

Je logické, že myšlenkový proces předchází skutkům, je prvotní, a to i na té nevědomé úrovni, kdy člověk z nějakého nepochopitelného důvodu provede něco, za co se pak může třeba jen stydět /to je ten lepší případ/, či může být pak dokonce podle lidských zákonů i potrestán. Ta hnusná prvotní myšlenka, jako do té doby skrytý impuls, jde mimo proces rozlišovací části mysli a nekontrolovaně exploduje pak v konání jako emoce. Policie, její odborný psycholog, dá dobrozdání – nezvládl svůj emoční stav. I tak se může projevit karma. Ta totiž není nějakým vždy klidným potůčkem, když využiji obrazného vyjádření, líně tekoucím a meandrujícím v louce s vrbičkami a petrklíči. Někdy je to i rozbouřená říčka nenadálým přívalem vod, v tomto případě impulsů, které člověk, jehož se to týká, nemá moc nijak a nějak ovlivnit. O to víc je pak dobré se z toho svého konání poučit, sám sebe neodsuzovat, ale hledat i odpuštění, byť i nevím – za co? /soudruzi/ Třeba jen uznat; tak toto se mi stalo jako projev za něco, co jsem dříve učinil.

Nechť se člověku stane v reálném životě cokoliv, do větší či menší míry to ovlivní jeho mysl. Všechny mentální aktivity /a že jich člověk má neurekom/, zanechávají v mysli nějaké stopy, které časem, jako ta drobná semínka, přinášejí ovoce a znovu se stanou později příčinami nějaké další myšlenky a dalšího konání. Například duševní dojmy z dětství, z období zrání, sehrávají hlavní úlohu při vytváření charakteru a chování se každého dospělého člověka /jak dobře se hodí – co se v mládí naučíš, ve stáří jakoby najdeš – nejde ale o stáří věkem, ale o uzrání, které se může dostavit a projevit až i v příštím životě duše, v jejím novém vtělení/. Mysl je proto integrální součástí chaotického spletence příčin a následků. A jsem opět u neměnného karmického zákona.

Ten nepřipouští žádné výjimky. Nic nebude správcem karmy zapomenuté nebo odpuštěné. Tento zákon je položen na spravedlivém vypořádání, protože… cokoliv vstoupí do mysli, je již tady, ve světě a je to již vyjádřené tím zasetím semínka. Nechť již člověk pak vykoná jakékoliv skutky, na jevišti lidské komedie – dramatu – truchlohry… se projeví odpovídající reakcí. Pro představu. Nějaký člověk si vytvoří silnou náklonost k někomu, kdo zemře dříve, takže nebyla žádná možnost na to, aby se vyrovnaly všechny dojmy v jejich myslích, ať již pozitivní nebo negativní. A nebo jiná představa ne nijak obtížná; někdo je plný přání a tužeb, které se mu nikdy nenaplnily a výsledkem je pak to, že s těmi neplněnými přáními, která jsou uložena v jeho mysli a jsou tam aktivní, zemře. V obou příkladech – v mysli ještě stále zůstává „nedokončený obchod“. Vlastně, během lidského života je často jen velmi málo možností, aby všechny myšlenky a skutky daného člověka náležitým a spravedlivým způsobem přinesly svoje ovoce. A proto jednotlivec umírá se všemi nahromaděnými pozůstatky ve své duši a v mysli, které budou stále čekat, aby se projevily. A takto existuje množství potencionálních příčin, jež čekají, až se projeví v nahromaděných důsledcích.

A to je Satanův trumf! S jeho pomocí drží duše na hmotné úrovni, protože neexistuje žádný jiný způsob, kterým by se zmíněné potencionální příčiny mohli realizovat v důsledcích, přinést po zasetí nespočítatelného množství semínek nějakou odpovídající úrodu plodů. A opět zdůrazňuji – to je karmický zákon příčiny a následku-důsledku. U drtivého procenta populace pak přináší důsledek, v rámci zákonného zřetězení – další možnou, a ne jednu, novou příčinu.

A tak přichází i nutná reinkarnace. /A o tom a dalším zase někdy příště./
 

Václav Žáček /Venda/


*) – Vysvětlivka – co je vně té tzv. bubliny, ohraničené slupkou Univerzální Mysli, kterou vytváří – viz. odpověď na minulou kontrolní otázku – je to iluze, jinak Mája, to není předmětem tohoto článku. Ale evokuje to další kontrolní otázku pozornému čtenáři:

„Pracuje mysl mimo tuto takto popsanou bublinu“?
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

35 komentářů

 1. Tak jako podnikatel u nového projektu zvažuje míru rizika, tak i zločinec uvažuje ekonomicky a nejde do akce, kde je riziko (vězení) příliš velké. Odžívání karmického dluhu v příštím životě je totéž co život vězení. Když chci udělat obrovský podraz, který mi přinese závratný zisk, musím počítat s tím, že v příštím životě za to zaplatím. Ale nikdy to nebude konec mých nadějí, takže si řeknu, že se polepším, ale až někdy příště, až vyjdu z „karmického vězení“. Koncept karmy předpokládá nekonečně mnoho šancí se polepšit a není tedy nutné na to spěchat. Proto karma postrádá logiku.

 2. –>pavel v.
  Píšete: „Proto karma postrádá logiku.“
  Venda vidí logiku: Příčina–> následek.
  To souhlasí zapadlo Slunce —> je noc. Bylo to tak vždycky. Teď je to karma.
  Já bych ty dva články spojil dohromady
  Karma = Virtuální realita.
  Piloti nají trenažéry s virtuální realitou pro výcvik řízení letadla.
  Venda tady vede karmický výcvik. Slabší jedinci už odpadají, tvrdé jádro bude mít karmu jako spravedlivou odplatu.

  1. V otázce karmy mám blíže k Vendovi než k vám. Stejně jako on jsem přesvědčen, že člověk po biologické smrti žije dál a že bude nucen svým utrpením zaplatit za zlo, které způsobil, nebo dostane odměnu za prokázané dobro. Zlem se myslí i lhostejnost k utrpení jiného člověka – viz Mt 25,31-46:

   31„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. 32Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. 34Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. 35Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě, 36byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘
   37Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? 38Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě? 39Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?‘ 40Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.‘
   41Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. 43Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 44Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?‘ 45Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.‘ 46Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

   Podle Vendy by Bůh byl nehumánní, kdyby nějakého člověka nechal trápit ve věčných mukách, proto podle něj člověk dostává opakovaně jakýsi reparát (reinkarnaci) a znovu zkouší, zda se mu podaří se ve fyzickém životě kvalifikovat pro život v Boží přítomnosti. Podle Bible má člověk jen jednu šanci.

   Podotýkám, že z křesťanského hlediska tělo a duše tvoří jednotu. Po biologické smrti člověk zůstane tím, kým byl v pozemském životě. Například pokud byl zaslepený nenávistí, bude zaslepený stejnou nenávistí i po smrti a nikdy neprohlédne. Dobrovolně se přidá k lidem stejného ražení jako je on sám. Je to něco podobného, jako když si fotbaloví rowdies z nepřátelských klubů domluví bitku na nějaké louce. Pro mě je taková akce naprosto nepochopitelná, ale děje se to. Předpokládám, že člověk, který se dostane do „pekla“ si ve své zaslepenosti ani neuvědomí, že se v „pekle“ nachází a bude se „bavit“ tím, že bude dělat peklo ostatním (oni jemu taktéž). Takový člověk by ani nebyl ochoten z „pekla“ odejít, protože by tam měl jisté nevyřízené účty a touhu se pomstít. Nikdo nedokáže vymyslet horší peklo než člověk.

 3. Tak Slunce zapadlo? Kam asi? Za obzor?

  Sákriš, ono se to tak jeví všem lidem, to je pravda, ale planeta se otáčí, Slunce nikam nezapadá. To Vy nevíte? Takže „je noc“, to není karma.

  Karma, ve smyslu, který tu popisuji, se ale týká člověka a jeho konání, myšlenek, činů.

  ad/ Já bych ty dva články spojil dohromady

  Pardale, to můžete.

  Definoval jsem tu „karmický zákon příčiny a následku-důsledku.“ Myslím, že i dostatečně.
  Již dříve jsem ho definoval – každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá. Pan Šupa ve svém nejnovějším článku to definuje….“konkrétne ide o Zákon spätného účinku.“. Alois cituje Bedřicha Kočího a ten karmu definuje jako „Věčný zákon odplaty“.

  To „kdo“ v té mé definici značí člověka, ne planetu, ne mrak, ne bouřku, ne sníh, ne střídání ročních období…..atd..

  ad/ Karma = Virtuální realita.

  Nesouhlasím.

  Pardale, moc Vás prosím, můžete k tomu podat stručné vysvětlení? Jak tomu mám rozumět, jaký je podle Vás vztah mezi karmou a virtuální realitou. Abych Vám pomohl – slovník cizích slov ABC,cz. vysvětluje tento pojem : virtuální realita >> (infor.) uživatelské rozhraní (simulace) napodobující skutečné vnímání prostoru. A tentýž slovník ke karmě?
  karma, karman, karmán >> souhrn všech činů člověka, které ho doprovázejí jako odměna nebo trest do dalších životů

  Děkuji a těším se na Vaše poučení.
  Václav Žáček

  1. Vendo
   https://hledani.gnosis.cz/karma/
   Píšete:
   „Nutně dodávám, tento zákon karmy funguje i na úrovni lidské mysli stejně jako na úrovni hmoty.“

   Nyní tvrdíte, že ne, karma není na úrovni hmoty, ale týká se člověka.
   „Karma, ve smyslu, který tu popisuji, se ale týká člověka a jeho konání, myšlenek, činů.“
   Hlavně mi nepište, že jsem tomu nerozuměl. Evidentně popíráte sám sebe a nerozumíte si.
   Můj názor:
   Vlastnosti hmoty popisují přírodní zákony, často je lze vyjádřit jako matematické formulace, třeba rovnice. Zákon karmy nelze vyjádřit nijak, jen lze opakovaně psát, že karma existuje.

   Jsem rád, že jste vyřešil jazykový koutek, píšete :“ Slunce nikam nezapadá.“
   Takže oprava :“zapadlo slunce —> je noc. Bylo to tak vždycky. Teď je to karma.“

   Váš článek Virtuální realita není o virtuální realitě (..napodobující skutečné vnímání světa), co tu definujete. Do diskuze jste k jakoby virtuální realitě splácal směs desinformací. Z článku věřím tomu, že Boženka měla novou čepici.

   1. Pardale, v tomto světě iluzí se dějí věci, co??

    Napsal jste mi:

    ad/Do diskuze jste k jakoby virtuální realitě splácal směs desinformací. Z článku věřím tomu, že Boženka měla novou čepici. / cha, cha – zase ten Váš humor/

    Já právě tím, přes tu tzv. tzv. virtuální realitu, ukazuji na tu neskutečnost, iluzi tohoto světa, lišící se od té nejvyšší reality, kterou tady nepoznáte, ani Vy, ani já. Ten pilot nebo lékař si zkusí na trenažeru něco, ale v praxi, v životě to tak není. Může se stát pravý opak toho, co si nazkoušel, chyba člověka. Člověk přemýšlí o realitě. Rád by, kdyby existovaly na mnohé situace trenažery. Ale tak to není. Ta zdejší realita není vždy pravdou, i když se to tak může jevit mysli.

    A ještě ke karmě.

    Karma je zákon pro člověka. Doslova jsem napsal – cituji : „Vím, že vše, co se stane v úrovni Univerzální Mysli, se stane vždy z nějakého důvodu. Jinými slovy, za vším je vždy nějaká příčina. No a je nasnadě, že jakmile se všechny skutky a události dějí /karma je ze slovesného základu „kr“ – konati, činiti/, jakmile začal proces vědomého konání, přicházejí vždy z vytvořených příčin odpovídající důsledky. A to je základní zákon Univerzální Mysli. Zjevně působí v oblasti hmoty, kde je pak vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip fungování potvrzují.“ /celý článek zde: https://hledani.gnosis.cz/karma/ /

    Zdůrazňuji tu poslední větu – „Zjevně působí v oblasti hmoty, kde je pak vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip fungování potvrzují.“

    Ve vyšších světech, astrálním, kauzálním, až do oblasti té pomyslné slupky Univerzální Mysli – obal iluze=Máji, tam duše karmu netvoří. Duše tam nemají těla, nemohou konat. Chápete to už trošku?

    Zjevně působí v oblasti hmoty!! Tam, kde je člověk jako hmotná bytost se svým hmotným tělem, tam, kde člověk ve hmotě koná. Tam karma zjevně působí./ a tu noc nezpůsobil svým konáním člověk….chápete to? Noc není karma. /

    Dlažební kostka, hmota, kterou demonstrant uchopil a hodil na policistu a způsobil mu vážné zranění, ta za nic nemůže. To je Vám snad jasné. Ale právě ve hmotě se projevujeme, konáme, činíme, hříchy i opačně, pozitivně jako dobré skutky-dobrou karmu. Ve hmotě, Pardale, ve hmotě. Jinde člověk žijící v hmotném těle nemůže konat. A tedy ve hmotě a s hmotou?!! Dlažební kostku v astrální oblasti nenajdete.

    napsal jste mi:

    ad/Zákon karmy nelze vyjádřit nijak, jen lze opakovaně psát, že karma existuje.

    A co je na tom špatného? Karma je vyšší zákon. Jakou rovnici byste chtěl napsat.
    Jdete – máte důvod, myslíte si to, a svému sousedovi vrazíte jednu pěstí, protože to považujete za to nejlepší řešení pro nějaký sousedský problém.

    Proboha, jakou rovnici na to chcete sestavit? Jaký hormon v jakém množství a na co a kde zapůsobil v mozku, jaké svaly přes nervy se daly do pohybu tak, aby ta rána dopadla na čelist souseda? To si vážně myslíte, že chování a jednání mezi lidmi lze matematicky vyjádřit?

    Soused to přijme, uvědomí si, že máte pravdu a dokonce se Vám omluví. Ale Vy jste mu ublížil, třeba i vyrazil zub a již i ta prvotní myšlenka tohoto aktu násilí, rána pěstí, byla příčinou jeho zranění a následek – karmická zátěž. Hoďte to do rovnice, matematicky to formulujte a máte u mě flašku koňaku.

    A nebo to soused nepřijme, vezme na Vás sekyrku a Negativní síla má hody – mysli dvou lidí konají, mstí se, těla ve hmotě konají a dospěje to třeba až k zapálení domu či vraždě?

    Pardale, vím, že jste člověk uvážlivý, a proto, konejte s klidnou myslí. V tomto životě ještě asi nebudete chápat karmu, reinkarnaci a duši. Snad příště.

    Václav Žáček

   2. Vendo,
    myslím, že je to poslední Váš diskuzní příspěvek, který jsem četl. Čím jsem mohl obohatit tuto diskuzi, to jsem už udělal.
    Myslel jsem, že má smysl oponovat karmické bublině, kterou jste tady stvořil. Nemá to smysl, bublina se tak nafukuje, že sama praskne a rozplyne se – to je tem zákon samovolného růstu entropie (chaosu).
    Nemám sil se bavit o tom, jestli Slunce (slunce) zapadá a pak noc je nebo není důsledkem toho západu.
    Pohyb dlažební kostky fyzikálními zákony popsat lze.
    Já mluvím o tom, že když třeba pes přeskočí stoku (kvůli emocím, cítí za ní stopu), tak to řídí mozek podobně jako u člověka.
    Takže spravedlivá karmická odplata za to, že jsem i já přeskočil stoku, to je prostě humoreska. Stejně jako další bajky jako akce a reakce o karmě údajně stejně ve světě hmoty (tedy fyzikálním světě).
    Napsal jsem to na konci tohoto článku, zkuste si alespoň teď přečíst si tam , jak odporujete sám sobě. Jediné, co v diskuzi řešíte je to, že musíte mít pravdu. Rozporujte každý protiargument, i když tím odporujete, tomu, co ve svým spisech a diskuzi už psal. Vytváříte paralely, které jsou mimoběžné. Hod dlažební kostkou řídí mozek a emoce. Po návštěvních hází občas i opice. Psal jste, že zvířata mají karmu a zlý člověk ji může zdědit. Když jsem se ptal, jestli lepší karmu mají šikovnější mravenci, tak odpověď žádná.
    Svévolné výklady Bible směrem ke karmě děláte pořád.
    Myslel jsem, že čtení Bible má dát emocím a myšlení správný směr. Jako v proudu řeky, kam plavat. Vy se v Bibli plácáte, abyste udržel své argumenty nad vodou.

    ..> Nějaký skrytý soudruh //Kontrolní otázka, soudruhu 29.1.2021 (8:06)// tady klade otázky : „Kde se berou touhy, přání, snaha něčeho dosáhnout, snaha se rozmnožit, pud sebezáchovy atd.?“
    Komentář: Podívejte se na seriály o zvířatech na Prima ZOOM nebo i ČT2. Tam snaha dosáhnout lepších podmínek pro život, snaha se rozmnožit, pud sebezáchovy atd. jsou v chování zvířat to základní. Je to vlastnost života na zemi, jehož jsme součástí.

   3. Pardale, stále jsem nepochopil, proč vás karma tak strašně irituje. Zda je vám proti mysli myšlenka reinkarnace, nebo představa, že člověk po biologické smrti ponese ve svém dalším životě důsledky toho, jaký život vedl. O tom, že smrtí život nekončí, podává svědectví Bible. Nevím, jaký vztah máte k tomu svědectví vy. Považujete Bibli za pohádky(mýty)jako ateisté?

   4. Pavle V., klobouk dolů – Vaše dva příspěvky směrem k Pardalovi jsou, počkejte si – /ze seriálu „Jak jsem poznal vaší matku“/ dobré !!

    Chtěl jsem Pardalovi něco rozšířit k evangeliu Lukáše, ale Alois tu dnes byl a píše k některým podobenstvím z evangelií svůj článek. A zrovna toto tam má zahrnuto. Tak mu nelezu do zelí.

    Proč Pardala irituje karma?? Dobrá otázka. Ale odpověď je stručná – on na karmu nevěří – nejde ji vypočítat, nejde ji formulovat rovnicí, zkrátka, karma, reinkarnace a duše je tady, v hledání SVĚTLA pro pana Pardala, podle mě nic víc, než pořádně rudý hadr.

    Chtěl jsem napsat víc, ale přijel jsem pozdě. Po delší době jsem si totiž udělal výlet vlakem. Jaký máte názor – vrátí se ještě svět do tzv. normálu – něco ve smyslu před listopad 2019?? A kdy?? A co musí být naplněno??

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   5. Vendo,

    Platón považoval za základní prvky světa 5 živlů (oheň, voda, vzduch, země, éter). Z hlediska dnešní vědy jsou tyto představy směšné. Podobně neudržitelnou se dnes jeví nauka o práně a čakrách. Věda dnes dokáže tyto věci vysvětlit mnohem racionálněji. Popis vzniku světa, jak je popsán v Genesis, je v rozporu s realitou. Nejprve měl Bůh stvořit zemi a až po vzniku rostlin umístil na nebe svítilny – slunce, měsíc a hvězdy. Tento nonsens ukazuje, že nelze chápat Bibli doslovně, že Bible není vědeckou knihou a že popisované události jsou jen podobenstvím. Také fyzikové používají podobenství. Model atomu Nielse Bohra je také jen přiblížením skutečnosti, ale v realitě je to poněkud jinak. Podobenství používáme, když něco vysvětlujeme dětem, protože jim chybí celá řada poznatků, bez jejichž znalosti věc postrádá smysl. Pokud my, věřící lidé neopustíme představy, které měli lidé v době sepsání svatých knih, dosáhneme jedině toho, že si lidé budou myslet, že víra je založená na nesmyslech. Zaryté trvání církevních představitelů na doslovném znění Bible způsobilo, že hodně lidí od víry odpadlo. Ani Bhagavadgítu nelze v tomto smyslu chápat doslovně.

    Zákon karmy v křesťanské nauce neplatí. Podobně jako pozemské soudy přiznává Bůh člověku, který projeví lítost, polehčující okolnosti, tedy milost. Na rozdíl karmy, kterou spravuje ne Bůh, ale Satan.

   6. –>Pavel v.
    Pavle, asi jste nečetl můj odkaz k vysvětlení podobenství o dlužníkovi. Zbytečně mi vytýkáte to, s čím souhlasím. Ale je dobré vidět, jak blíže nejmenovaný nad Vaším názorem smeká klobouk a vlézá se až tam.
    http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-a/mt-1821-35/
    Ve střední části textu jsou tři fáze jednání krále s dlužníky a jejich potrestání, kde král zastupuje Boha.
    Boha, který odpouští, ale ne všechno.
    Váš názor, že doslovné chápání Bible odradilo od křesťanství, je hezký. Často máte vize KDYBY TAKBY. Takže, když se toho budu držet : Kdyby nebylo Bible, tak by nebylo od čeho odpadat. Naopak Bible přivedla ke křesťanství celé generace po mnoho staletí.
    Bible kralická měla nezastupitelný význam pro udržení českého jazyka a základní gramotnosti v českém jazyce. Čili podporovala národní cítění dřív, než se národní buditelé probudili.
    Když už máme v přetřasu Boženu Němcovou: Za Julia Fučíka a ministra Zdeňka Nejedlého byla Božena Němcová bojující.
    Autorky na ČT z ní udělaly Boženu Němcovou pelešící.
    Nějaký knihkupec v TV říkal, že nejžádanější knihou ( v poslední době?) byla ku podivu Babička. Takže nakonec rozumný názor : Božena Němcová jako spisovatelka.

    Zřejmě tento server čeká seriál výkladů od Bible kamsi. Taky metoda, jak odradit od křesťanství.
    Výklad dělala církev po staletí, liturgie v kostele a je to dobře propracovaný srozumitelný výklad.
    https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
    liturgie po týdnech na období měsíce včetně krátkého komentáře.
    Na celý rok
    http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp

   7. Vlastenectví, národovectví, nacionalismus, nacionální socialismus ani nacismus mě nebere, takže Boženu Němcovou nedokážu ocenit. Kdo zažil servilitu Čechů k primitivům během „normalizace“, už asi nikdy vlastencem nebude. Odmítám představu, že jiné národy mají národovce, zatímco my máme vlastence :-)

    V naší zemi byl kdysi ateista raritou. Dnes je raritou věřící člověk. Podle mého si za to může církev sama. Na vině je naprostý formalismus. I oficiální výklad Bible je prosáklý formalismem. Tak například vámi předložené podobenství o nemilosrdném služebníku a předložené interpretace http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-a/mt-1821-35/ Ta interpretace je neobyčejně povrchní. Jejím nevysloveným předpokladem je, že když někomu odpustím, dotyčný půjde do sebe a ocení to. V praxi tomu tak není. Když někomu odpustíte, obvykle to dopadne následovně:
    1. Bude vás považovat za slabocha, který si ani nezaslouží, aby se s ním jednalo seriózně.
    2. Vezme to jako vaše uznání jeho nadřazenosti nad vámi.
    3. Zvykne si na vaši servilitu, bude ji považovat za svůj nárok.
    Američan, když ho někdo povede, je ochoten prosoudit celý svůj majetek, aby dosáhl nápravy. Jeho argument zní, že pokud podvodník bude odsouzen, bude do určité míry zabráněno, aby podvedl jiné. Vzniká otázka: Je zmíněný Američan sudič nebo ušlechtilý člověk? Zde jsem uvedl příklady, na něž vámi předložená interpretace Bible nepamatuje. Znám to z vlastní zkušenosti. Církev v kostele předkládá neživotné situace, které jsou jim v praxi k ničemu. Výsledkem je, že věřící lidém se od těch ostatních prakticky nijak neliší a nemohou být nikomu příkladem.

   8. Pavle,
    pročítám vánoční dárek 3. díly E. Kintzl: Ztracená Šumava. Osmdesátiletý pamětník, žádné smutné čtení, spíš lehký humor, staré příběhy a nalézání krásy přírody. Pořád horalská soudržnost, dokud nepřišli fašisti a komunisti. Německý nacionalismus- vyhnání Čechů, český nacionalismus- vyhnání Němců definitivně. Rozstřílení vesnic dřevařů, sklářů, zahrnutí chalup, kde se v křesťanské lásce rodilo osm i deset dětí.
    Píšete :“Církev v kostele předkládá neživotné situace, které jsou jim v praxi k ničemu. Výsledkem je, že věřící lidé se od těch ostatních prakticky nijak neliší a nemohou být nikomu příkladem.“
    No nevím, vyrostl jsem na vsi v době kolektivizace, která Bohu nepřála, ale Bůh tam ještě žil. Nikde se nikomu nic neztratilo, kromě toho, co sebrali komunisti. Takže mi moc stejná nepřipadá tehdejší křesťanská morálka a pak komunistická.
    Když se šlo na pole, dům se zamykal tak, že se klíč pověsil zevnitř na vrata vedle díry, kudy prolézaly slepice. Byt byl zajištěný tím, že se vytáhla klika a dala se na silné futro nad dveřmi k malému okénku.
    To, co je dnes nezpůsobila špatná výchova křesťanská nebo špatné kázání v kostele.

   9. Pavle, píšete:

    V praxi tomu tak není. Když někomu odpustíte, obvykle to dopadne následovně:
    1. Bude vás považovat za slabocha, který si ani nezaslouží, aby se s ním jednalo seriózně.
    2. Vezme to jako vaše uznání jeho nadřazenosti nad vámi.
    3. Zvykne si na vaši servilitu, bude ji považovat za svůj nárok.
    ____________

    Odpuštění vnímáte jako servilitu, to není dobré.
    Odpouštění je v mezilidských vztazích jednou ze základních morálních disciplin. Téměř denně jsme konfrontováni se situacemi, které se nám mohou příčit, ale bez odpouštění bychom se brzy nehnuli z místa. A platí to obousměrně.

   10. Ještě bych dodala, že novozákonní „odpouštějte“ je v přímém kontrastu se starozákonním recipročním „oko za oko, zub za zub“, a v tom spočívá celá revoluce té kristovské výzvy. Zlo plodí zase jen zlo a pokud se nepřeruší linie nekonečných odvet, zlo pokračuje a roste. Odpuštěním je možné dosáhnou klidu a míru.

   11. Měl jsem kamaráda, byl po otci komunista a po mamince věřil v Boha. Ptal jsem se ho: „Jirko, jak to jde dohromady? Vždyť komunisté jsou ateisté?“ On mi vysvětloval, že život je mnohem komplikovanější, než si myslím. Nesmazatelně se na něm podepsalo vyprávění jeho otce o jakémsi sedlákovi, který zbouchl děvečku a pak ji bez prostředků vyhnal ze statku. Svět před příchodem komunistů nevypadal jako v románu Jan Cimbura. Bezpráví nedosahovalo rozměrů jako za komunistů, ale bylo také. Jednou jsem poslouchal veřejnou zpověď jakéhosi komunisty, jak vstoupil do strany. Před vstupem trpěl nevýslovnou bídou a komunismus chápal jako šanci pro ty nejchudší. Byl to prostý člověk a nesnažil se obhajovat hrůzy, které komunismus později přinesl a na kterých nesl spoluvinu. Mluvil o tom, jak se mu to později začalo zajídat, ale prakticky už nebylo cesty zpět (ven).

    Pro inspiraci o interpretaci Bible https://www.youtube.com/watch?v=1Fjx-Pk3WYM

   12. Věro, odpuštění není jen o slovech, ale o činech. Virtuální svět, třeba tato diskuze, tady se odpouští virtuálně. Jeden den jsem nejmilejší diskutér, druhý den, aniž bych něco měnil, tak jsem ho údajně dehonestoval.
    Asi si to idealizuji, dřív celé generace si odpouštěly tváří v tvář. Byl to i křesťanský postoj: odpustit, a ne opustit.
    Není to jednoduché, když po čase vidíte člověka, který vědomě lhal a měl z toho prospěch a pomohl k horšímu rozhodnutí, které poškodilo nejen mě, ale i rodinu. Řekl jsem si, že s ním nikdy nepromluvím. Ale po létech přišel, v ruce nesl krásnou malou dceru. Řekl jsem si, že názory nemění jenom blbec. Ne každý si odpuštění zaslouží a měl by i on pro to něco udělat, nejspíš první maličký krůček.
    Záleží to na obou stranách. Učí se to i děti odmalička- upřímná lítost a slzy spouští emoce včetně snahy bezbranné dítě chránit. Pláč ovlivňuje i hormony prolaktin, dopamin.

   13. Pardale, vždyť jen skutky hovoří. S přízní na internetu je to jako na houpačce, jeden den mě Pavel „miluje“ a druhý den si o mě neopře ani kolo. A jak k tomu chudák ženská přijde, že ano….:-))
    Ještě že je po ruce batolátko mazlivé a heboučké, které zahojí všechny křivdy, které kdo na babičce napáchá.
    Odpouštět, odpouštět a ještě jednou odpouštět. V ideálním případě tomu, kdo o odpuštění požádá, ale i bez toho se to musí zvládnout, jinak se člověk užere.
    Četla jsem nějaký článek nebo rozhovor, už si nepamatuju s kým to bylo, nějaké psychologické téma, jak mentálně zpracovávat konflikty. Končilo to inspirativním návodem, jak rychle a efektivně řešit vztahové kolize, spory, neshody. Stačí na to prý pouhá tři slova – minimální námaha s maximálním efektem: „seru na to“.
    :-))

   14. Pavle, píšete: „V naší zemi byl kdysi ateista raritou. Dnes je raritou věřící člověk. Podle mého si za to může církev sama. Na vině je naprostý formalismus. I oficiální výklad Bible je prosáklý formalismem“.
    Pavle, jistě chápete, že diskuzí tady se to nevyřeší. Předpokládám, že jste už zašel za představitelem církve, tedy farářem, a vysvětlil mu, že to dělá špatně a jak se to dělat má. Mnohokrát jste psal, jak BY SE MĚLO pomáhat uprchlíkům.
    Církev pořádá sbírky na pomoc křesťanům, takže stačí zajít do kostela v době sbírky a fest přispět.
    https://www.katyd.cz/clanky/ceska-pomoc-krestanum-na-blizkem-vychode.html

  2. astro.cz
   „Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 25. 1. do 31. 1. 2021. Měsíc bude v úplňku. Většina planet je úhlově blízko Slunci. Večer je dobře vidět hlavně Mars…Na večerní obloze zůstává výrazný Mars (0,3 mag). V koronografu SOHO se pohybuje slabší Saturn a jasný Jupiter.“
   Takže Lze psát že pohybuje Saturn, Jupiter, ..Měsíc a Slunce, jsou to kosmická tělesa, tedy se píší s velkým písmenem.

 4. Po pár dnech jsem se dostala na stránky Hledání Světla webu Gnosis.
  Zaujala mě otázka v závěru článku:

  *) – Vysvětlivka – co je vně té tzv. bubliny, ohraničené slupkou Univerzální Mysli, kterou vytváří – viz. odpověď na minulou kontrolní otázku – je to iluze, jinak Mája, to není předmětem tohoto článku. Ale evokuje to další kontrolní otázku pozornému čtenáři:

  „Pracuje mysl mimo tuto takto popsanou bublinu“?

  Stručná odpověď:

  Univerzální Mysl je zdrojem jednotlivých myslí, již individuálních, tj. přidělených sestupující duši do hmotného stvoření. To „ohraničení slupkou“ mi napovídá, že při výstupu duše nad ni již mysl nepracuje. Chápu to tak, že se duše zbavuje mysli, která byla nezbytně nutná v oblasti hmotné, astrální a kauzální. Mysl se navrací do svého zdroje. Něco podobného, tedy k rozluštění hádanky, jsem nalezla zde – https://www.paulbrunton.cz/…htm

  Marie Š.

  P.S. článek je dobrý a nemám k němu nic. Širší doplnění jsem si našla ve Vašich úplně prvních článcích ke karmě. Viz – Karmický zákon… jsme u samotné karmy (2. část) Karmický zákon… aneb jak si usteleš, tak si i lehneš! (1. část)

   1. Dobrý den,
    Vaše otázka mohla být doplněna celým pojmenování. Vaše otázka – Jaký je rozdíl mezi Myslí a myslí? Správně tam mělo být Univerzální Myslí. Ale to je drobnost.
    Mohla být Vaše otázka položena tomu, kdo to pojmenování tu použil.

    V úvodním článku „Karma“ napsal Václav Žáček toto: Lidská mysl je prvním darem pro duši, a nezbytným, při její sestupné cestě do hmotné úrovně. K předání dochází v oblasti zvané „Univerzální Mysl“. /dále jen UM/ …….https://hledani.gnosis.cz/…ma/

    Podle mě jde evidentně o překlad názvu oblasti / z hinduismu / do českého jazyka. Když si vezmete k ruce Bhagavdgítu, najdete tam ve všeobecném rejstříku popis desítek názvů a jmen psaných velkými písmeny. Podle mě jde u UM o část oblasti Brahmánda.

    A tedy moje laická odpověď. Univerzální Mysl je oblast, zatímco mysl je první obal duše, nástroj, který z UM pochází a který je nezbytný pro působení duše v nižších oblastech.

    Stačí Vám to takto?

    Pěkný den na zasněženou Vysočinu. Jste blízko Nového Města na Moravě? Kdyby byla normální situace, jela bych tam na závody SP v biatlonu. Mám to tam ráda.

    Marie Š.

   2. ad – Stačí Vám to takto?
    ________________

    Mně ne. A vám?

   3. ad – V úvodním článku „Karma“ napsal Václav Žáček toto: Lidská mysl je prvním darem pro duši, a nezbytným, při její sestupné cestě do hmotné úrovně.
    _______________________

    Paní Marie, Václav Žáček se v průběhu diskusí vyjadřoval o mysli jako o jakémsi fuj, které je nutné potlačit, ba téměř skoro zahubit. Teď najednou otočka a mysl je prvním nezbytným DAREM PRO DUŠI atd. Proč to vy, karmoši máte tak komplikované, že už sami nevíte čí jste? Proč z odlišných náboženských systémů vyrábíte tak prapodivnou paštiku, která se nedá pozřít? Věřit se tomu nedá, nevěříte tomu ani vy sami, tak co je opravdovým motivem vašich skutků? Mně se to jeví tak, že jste prostě jen opojeni sami sebou.

   4. Paní Marie, jsem rád, že se nenecháváte zatáhnout do diskuze, která je pro Vás celkem zbytečná. Podle mého názoru, ale můžete se mnou pochopitelně i nesouhlasit, by Vám odebírala energii.

    Vaše odpověď, kterou s dovolením kopíruji je dostatečná a je na ni vidět, že máte pevný názor. – „Univerzální Mysl je oblast, zatímco mysl je první obal duše, nástroj, který z UM pochází a který je nezbytný pro působení duše v nižších oblastech.“

    Za sebe nevidím žádný důvod, proč to dál vysvětlovat. O mysli jsem tady psal před mnoha léty a protože jste tu krátkou dobu, dovoluji si dát Vám sem odkazy:
    https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/

    Vybírám základní myšlenku : „Mysl! Získává energii z DUŠE, z božské podstaty člověka, se kterou je přímo svázána. Toto naše pravé duchovní JÁ je však ve většině lidských bytostí touto myslí ovládáno, i když by tomu mělo být naopak. Je v jejím područí! Dominantní mysl je totiž směrem do hmotného světa vybavena svými smysly, které ji zprostředkovávají nejen široké pole informací, ale dávají ji prociťování a prožívání a tím i základy pro zvyky a její chtění!“

    A pak ještě druhé pokračování – viz – https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/

    Tam upozorňuji na vášně mysli, kterým člověk často podléhá. Je jich pět a zaujímají v postojích člověka opravdu to negativní.

    Zkuste se na to podívat a případně mi napsat, jaký na to máte názor.

    Ještě poznámka. Někteří místní diskutující již za téměř deset roků vědí, co tady zastávám k fenoménu mysli a vlastně i ke karmě, reinkarnaci, duši či Duchu jako Slovu. Za sebe mohu říci, že nestojím již o to diskutovat s lidmi, kteří zastávají naprosto protichůdné postoje.

    Budu se těšit na Vaši případnou reakci.

    Václav Žáček

 5. Paní Marie,

  co jsem nikdy na vaší reinkarnaci nepochopil je to, že já nevím, co člověk, který měl přede mnou moji duši (nebo ona měla jeho tělo) udělal. Nevím ani, zda spáchal něco dobrého či zlého – netuším, zda je karma mojí duše pozitivní či negativní. Nemám se úplně zle (žádný kámen netlačí mě v botě), je moje karma OK. Ti, co zažili obrovskou trýzeň koncentračních táborů, spláceli dluh minulých životů? A ti, co jim tu trýzeň způsobili a nic jim nescházelo, měli to jako odměnu za pozitivní karmu?

  Pavel

  1. Pane Pavle V., napsal jste /cituji část/ …..co jsem nikdy na vaší reinkarnaci nepochopil je to,…. . Musím sdělit, že reinkarnace není moje. K jejímu pochopení je třeba pochopit karmický zákon. Pak to jde již jednoduše.

   Víc zatím nestíhám.

   Marie Š.

   1. Paní Marie,

    že jsem psal o „vaší“ reinkarnaci, nebylo úplně fér – omlouvám se.

    Protože Marie nemá čas, uvítal bych odpověď od kohokoliv jiného, kdo v reinkarnaci věří. Reinkarnace se mi jeví velmi nelogická. Nelogické je, že člověk má odčinit hříchy, o nichž nic netuší. Je to něco podobného, jako kdyby za vámi někdo přišel, abyste zaplatil dluh za vašeho příbuzného, ale neřekl vám, kdo ten dluh vytvořil.

    Pavel

 6. Pane Vendo, dovolte mi jednu stručnou otázku: To, co píšete, myslíte doopravdy vážně, nebo si z nás jenom tak střílíte?

  1. Co tím myslíte? Ten článek nebo něco konkrétního v diskuzi?

 7. Návštevníku, mne to připadá, jako s tou vtipní televizní reklamou STV (podpořte je), kde ukáží starého dědečka pomalu se v pižamu plížit chodbou starobince na záchod pomocí chodícího stolečku a s komentářem, že když budete mít štěstí, tak se taky můžete dožít vysokého věku… (tak tohle by mělo být to „štěstí“, které nás ve vysokém věku čeká)???
  __________________
  Co se týče té otázky pana Vendy, to je jako s chytáním ryb v potoce. Jeho otázka je pouhá návnada! Hledá si svého posluchače – svojí naivní rybičku.

 8. → Vaše odpověď, kterou s dovolením kopíruji je dostatečná a je na ni vidět, že máte pevný názor.
  _________________ Miluju „pevné názory“, toliko prazáklad všech s&h.:-))) Tak kopíruj, když si myslíš, že myslíš, Vendelíne.:-)))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference