mapa stránek || vyhledávání

Prečo sme v takejto katastrofálnej situácii? A ako sa z nej dostať?

To, čo prežívame v súčasnosti, nemá z globálneho hľadiska na našej planéte obdobu. Hovorí sa, že takejto výzve svet nečelil od druhej svetovej vojny. Či si to chceme priznať alebo nie, okolo nás prebieha niečo výnimočné, o čom sa bude ešte dlho hovoriť. Niečo, čo na dlhé obdobie poznamená národy zeme. Niečo, čo vstúpi do histórie a čoho sme práve my priamymi účastníkmi.

Vo všednej každodennosti života o tom mnohí vôbec takto nepremýšľajú. A už vôbec nepremýšľajú o základných hybných silách tohto diania a o jeho najhlbšej vnútornej príčinnosti. Preto ich ani len nenapadne, že jeho podstata je duchovná. Že žijeme v dobe súdu, predpovedanej prorokmi. A že tento súd spočíva v prežívaní dôsledkov všetkého nášho nesprávneho minulého jednania.

Ľudstvo je súdené neomylnými zákonmi Pána a súd spočíva vo vyvodení dôsledkov. Vo vyvodení dôsledkov z toho, ako sme žili, ako sme uvažovali a aké hodnoty sme preferovali. A tieto dôsledky na nás teraz dopadajú ako trest Boží.

Ale Pán nás netrestá! Trestáme sa my sami prostredníctvom jeho zákonov, v ktorých nerešpektovaní a ignorovaní sme si sami pre seba svoj trest utkali. Celkom konkrétne ide o Zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom musí ľudstvo v súde zožať všetky neblahé dôsledky toho, čo sialo.

A pretože táto problematika je mimoriadne vážna, pozrime sa na ňu podrobnejšie. V prvom rade bude však potrebné pozrieť sa predovšetkým do nášho vlastného vnútra, pretože to, čo teraz navonok reálne prežívame, je len vonkajším zviditeľnením vnútorných dejov, ktoré sme dlhodobo nosili a skrývali v sebe. A to hlboko v nás usadené a formované sa napokon prejavilo navonok. A pretože to nebolo dobré, prejavilo sa to negatívne. Dá sa teda povedať, že to, čo ľudstvo i jednotlivci dlhodobo siali vo svojom vnútornom naladení, vo svojich myšlienkach, pocitoch a citoch, i vo svojej hodnotovej orientácii, práve to teraz všetci navonok reálne žijeme a sme nútení prežívať na vlastnej koži.

Ako to funguje? Ak sa pozrieme na základnú štruktúru nášho vnútorného života, môžeme v nej nájsť dva základné rozhodujúce činitele. Môžeme v nej nájsť dva základné prvky, alebo dve naše vnútorné „ja“. Jedno vyššie a jedno nižšie.

Tým nižším je naše rozumovo materiálne „ja“ a tým vyšším je naše citovo duchovné „ja“. Takto to bolo dané Stvoriteľom a v tomto zmysle, čiže práve v tomto hierarchickom členení mali ľudia so svojimi dvomi vnútornými „ja“ zaobchádzať. To vyššie malo viesť a to nižšie malo poslúchať a naplňovať jeho pokyny. Týmto spôsobom by sa všetko vyvíjalo správne a náš svet by nikdy nedospel do toho stavu, v akom sa dnes nachádza.

My sme však žiaľ nerešpektovali správnu hierarchiu svojich dvoch vnútorných „ja“, a všetku svoju pozornosť, starostlivosť, záujem a dôraz sme venovali jedine svojmu nižšiemu, rozumovo, racionálne, materiálnemu „ja“. S týmto „ja“ sme sa plne vnútorne stotožnili a začali sme ho vo svojom vnútri považovať za kľúčové.

Ba čo viac, začali sme ho považovať za jediné, takže sme napokon zabudli, že v našom vnútri sa skrýva ešte aj nejaké iné, vyššie, duchovno citové „ja“. Preto ľudia napĺňali hlavne potreby svojho nižšieho „ja“ a ignorovali potreby svojho vyššieho „ja“.

Potrebami nášho nižšieho rozumového „ja“ je predovšetkým materiálne zabezpečenie, materiálny prospech a materiálne užívanie si. Pre našu civilizáciu sa tak stali rozhodujúce len hodnoty rozumovo materiálne. Hodnoty duchovné, citové boli ignorované a odsunuté bokom. Hodnoty svedomia, cti, morálky, mravnosti, spravodlivosti, čistoty, ľudskosti a duchovnosti začali byť podriadené hodnotám matérie a konzumu. To vyššie a ušľachtilejšie v nás v podobe nášho citovo duchovného „ja“, ktoré malo viesť a mravne korigovať správanie nižšieho, rozumového „ja“, bolo odsunuté bokom a akoby uvrhnuté do väzenia.

Týmto spôsobom sa však nižšie rozumové „ja“ bez morálnej korekcie vyšším duchovným „ja“ úplne vymklo spod kontroly. Ľudia, plne stotožnení so svojim nižším rozumovým „ja“, ktoré prestalo byť usmerňované niečím vyšším, sa akoby odtrhli z reťaze, a vo svoje snahe o napĺňanie hmotných žiadostí začali čoraz viacej skĺzavať k bezohľadnosti, sebectvu, chamtivosti, nespravodlivosti, zvrátenosti a mnohým iným podobným veciam.

Ľudia sa stali žalárnikmi svojho vyššieho, citovo duchovného „ja“, ktoré uväznili za mrežami vlastných, nikdy nekončiacich materiálnych potrieb. A za týmito mrežami ich duch chradne, hladuje a hynie. Nedostáva sa mu naplnenia jeho potreby rozvíjania lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, dobra, mravnosti ušľachtilosti a poznania a naplňovania Vôle Stvoriteľa.

Takýto je dlhodobý vnútorný stav ľudstva. A tento stav sa stále stupňoval, až začal dosahovať svojho vrcholu. Začal dosahovať maximálneho stotožnenia sa ľudí so svojim nižším, rozumovo materiálnym „ja“ a maximálneho vzdialenia od svojho vyššieho, duchovno citového „ja“.

Avšak to, čo v sebe dlhodobo vnútorne nesieme a skrývame, má tendenciu postupne prerásť aj navonok. Má tendenciu zhmotniť sa! Má tendenciu i navonok, na vlastnej koži dať ľuďom prežiť to, čo nosia vo svojom vnútri a akí vnútorne sú.

A preto sa vonkajšie pomery žalárnikov vlastného ducha začali postupne meniť k tomu, aby boli oni sami uvrhnutí do žalára. Konkrétne sa to vo fyzickom svete začalo diať tak, že sa začala vytvárať určitá svetová elita. Elita najviac rozumovo prešpekulovaných. Elita najbohatších a najmocnejších, ale aj najviac vzdialených od všetkého duchovného. Elita, ktorá vo svojej racionálno materiálnej zvrátenosti nakoniec dospela k temnej vízii a k temnému cieľu. Je ním absolútna svetovláda s úplným podmanením, zotročením a zdecimovaním ľudstva na takzvanú zlatú miliardu.

A táto elita ide pomaly, krok za krokom za svojim cieľom. Je tak bohatá, že si dokáže kúpiť takmer všetky mienkotvorné médiá a ich prostredníctvom formuje vedomie obyvateľstva želaným smerom. Médiá obhajujú kroky, uskutočňované svetovými elitami ako niečo, čo má slúžiť ku prospechu ľudí, ale v skutočnosti to slúži predovšetkým ku prospechu elity, a je to vždy len ďalší krok na ceste k dosiahnutiu jej cieľa, zadefinovaného ako Nový svetový poriadok (NWO).

No a tu sa už dostávame k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Ku koronavírusovej pandémii. Je otázne, či je koronavírus prírodného pôvodu, alebo bol umelo vyrobený. Každopádne však prišiel svetovládnej elite veľmi vhod, pretože práve na pozadí dnešnej pandémie začína zrýchlenými krokmi napredovať k svojmu cieľu. Všimnime si, že všetky národy zeme sú pod zámienkou boja proti pandémii postupne zbavované najrozličnejších práv a slobôd. Ľudia sú neustále kontrolovaní. Obmedzuje sa pohyb na hraniciach a domáce väzenie i práca z domu sa stávajú realitou. Život spoločnosti bol zredukovaný len na to najnutnejšie. V obyvateľstve je médiami neustále vzbudzovaný strach a ako na spasenie sa čaká na vakcínu.

Avšak v takzvaných konšpiračných kruhoch sa hovorí, že práve k tomuto bodu malo všetko dôjsť. Že v ľuďoch mal byť zámerne vyvolaný panický strach pred niečím, na základe čoho obyvateľstvo vďačne a dobrovoľne pristúpi k vakcinácii. Existujú však podozrenia, že práve prostredníctvom vakcíny chce elita obmedziť plodnosť ľudstva, a tým začať s jeho redukciou na spomínanú, zlatú miliardu. Iná teória zase hovorí, že vakcína zasiahne ľudskú DNA takým spôsobom, že z nás vytvorí ľahko ovládateľné ľudské hybridy. Že naša DNA bude zmenená a my prestaneme byť ľuďmi. Staneme sa len poslušnými biorobotmi v rukách elity, plniacimi jej priania.

Finále zotročenia ľudstva nastáva! Náš tupý materializmus a naše nepatričné vyzdvihovanie nižšieho rozumového „ja“ nás doviedli až k tomuto bodu. A došlo k tomu preto, aby sme pochopili, čo takýto posun vnútornej hierarchie prináša. Aby sme poznali, k čomu to vedie. Aby sme pod hrozbou straty podstaty našej ľudskosti poznali fatálny omyl, spočívajúci v nesprávnom vyzdvihovaní nášho rozumovo racionálneho „ja“ nad nášho ducha.

Udalosti dospeli až sem preto, lebo Vládca univerza nás prostredníctvom svojho Zákona spätného účinku necháva prežívať dôsledky nášho vlastného jednania a myslenia, ktoré sa pre nás teraz stali súdom. Čo sme siali, to žneme! Pretože sme odopreli darovať slobodu a voľnosť svojmu vlastnému duchu, ani my sami si nezaslúžime byť slobodní! Pretože sme sa stali žalárnikmi vlastného ducha, zaslúžili sme si, aby sme aj my sami boli uvrhnutí do žalára! Civilizácia s uväzneným duchom sa sama stáva jedným veľkým väzením! To nie je žiadna fikcia, ale skutočnosť, ktorá sa odohráva pred našimi očami, a ktorú sme v súčasnosti nútení prežívať na vlastnej koži.

Zásadná otázka znie, čo s tým urobiť a ako sa z toho dostať?

Tu nepomôžu iba protesty! Tu nepomôže iba vzpieranie sa rôznym vládnym nariadeniam, presadzovaným pod taktovkou svetovládnych elít. Tu nepomôže iba občianska neposlušnosť! To všetko je dobré, ale nedostatočné! Rozhodujúcim faktorom je však jedine nevyhnutná zmena toho vnútorného, kvôli čomu sme sa do takejto situácie dostali. Rozhodujúcim faktorom je povýšenie nášho vnútorného, duchovno citového „ja“ na miesto, ktoré mu patrí! Na piedestál našej osobnosti! Naše duchovno citové „ja“ a s ním súvisiace hodnoty sa pre nás musia stať prvoradé! Máme sa stať ľuďmi ducha a citu! Ľuďmi, ktorých ľudskosť i celé ich bytie stojí na hodnotách, ako je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, nezištnosť, skromnosť, láska, mravnosť, čistota, dobro a úcta k Stvoriteľovi i k jeho Vôli! Jedine takto vnútorne hodnotovo orientovaný človek je duchovne slobodný, a preto si zaslúži i vonkajšiu slobodu! A v nevyhnutnom účinku Pánovho zákona spätného pôsobenia potom aj zožne vonkajšiu slobodu ako dôsledok vlastnej, dobrej a správnej sejby. Len duchovne slobodní ľudia si zaslúžia žiť v pravej a skutočnej slobode! A tej sa im aj dostane! Žalárnici vlastného ducha však budú uvrhnutí do žalára! Budú v ňom väznení, zbavení vlastného človečenstva a nakoniec zahubení!

Ako teda obstáť v dnešnej dobe?

Jedine tak, že sa stotožníme s vlastným duchom a jeho hodnotami! Jedine tak sa staneme ľuďmi ducha a jedine ľuďom ducha, plne stotožneným so svojim vyšším, duchovno citovým „ja“, sa od Vládcu univerza dostane v dnešnej dobe toľko podpory a pomoci, aby mohli obstáť v ťažkých očistných búrkach, zapríčinených otrokmi ľudského nižšieho, rozumovo materiálneho „ja“ a jeho nízkymi, materiálno konzumnými hodnotami.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

27 komentářů

 1. ad/A že tento súd spočíva v prežívaní dôsledkov všetkého nášho nesprávneho minulého jednania.

  Není to KARMA?

  ad/Ale Pán nás netrestá! Trestáme sa my sami prostredníctvom jeho zákonov, v ktorých nerešpektovaní a ignorovaní sme si sami pre seba svoj trest utkali. Celkom konkrétne ide o Zákon spätného účinku.

  Je to KARMA, zde pojmenovaná jinak, ale stejná co do působení.

  ad/ Dá sa teda povedať, že to, čo ľudstvo i jednotlivci dlhodobo siali vo svojom vnútornom naladení, vo svojich myšlienkach, pocitoch a citoch, i vo svojej hodnotovej orientácii, práve to teraz všetci navonok reálne žijeme a sme nútení prežívať na vlastnej koži.

  KARMA……., ale uvědomuji si, že ta setba není jen z tohoto života, kupř. jen od naší poválečné generace………, spíše naopak; jsou tam i staré hříchy předchozích zrození!

  ad/ My sme však žiaľ nerešpektovali správnu hierarchiu svojich dvoch vnútorných „ja“, a všetku svoju pozornosť, starostlivosť, záujem a dôraz sme venovali jedine svojmu nižšiemu, rozumovo, racionálne, materiálnemu „ja“. S týmto „ja“ sme sa plne vnútorne stotožnili a začali sme ho vo svojom vnútri považovať za kľúčové.

  VLÁDNOUCÍ MYSL…..A EGO, nástroj Negativní síly v člověku,že?

  ad/ Potrebami nášho nižšieho rozumového „ja“ je predovšetkým materiálne zabezpečenie, materiálny prospech a materiálne užívanie si. Pre našu civilizáciu sa tak stali rozhodujúce len hodnoty rozumovo materiálne. Hodnoty duchovné, citové boli ignorované a odsunuté bokom. Hodnoty svedomia, cti, morálky, mravnosti, spravodlivosti, čistoty, ľudskosti a duchovnosti začali byť podriadené hodnotám matérie a konzumu.

  NEGATIVNÍ SÍLA nenechá lidskou mysl odpočívat. Proč by to dělala?

  ad/ . . . . . sa akoby odtrhli z reťaze, a vo svoje snahe o napĺňanie hmotných žiadostí začali čoraz viacej skĺzavať k bezohľadnosti, sebectvu, chamtivosti, nespravodlivosti, zvrátenosti a mnohým iným podobným veciam.

  To nejsou věci, to je MYSL v područí degradujících vášní. A teď bez otázky.

  ad/…….duch chradne, hladuje a hynie. Nedostáva sa mu naplnenia jeho potreby rozvíjania lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, dobra, mravnosti ušľachtilosti a poznania a naplňovania Vôle Stvoriteľa.

  DUCH SVATÝ nikdy nechřadne, to jen mysl ovládá duši, která je DUCHEM vyživována, ale propadá se to vlivem MYSLI v nic – lidské tělo slouží přece NEGATIVNÍ SÍLE, že?

  ad/ Takýto je dlhodobý vnútorný stav ľudstva. A tento stav sa stále stupňoval, až začal dosahovať svojho vrcholu.

  KONEC to ale ještě není……….setba a z ní úroda se musí sklidit.

  ad/ Avšak to, čo v sebe dlhodobo vnútorne nesieme a skrývame, má tendenciu postupne prerásť aj navonok. Má tendenciu zhmotniť sa!

  A to je ZÁKON KARMY a sklizně, že?

  ad/ Všimnime si, že všetky národy zeme sú pod zámienkou boja proti pandémii postupne zbavované najrozličnejších práv a slobôd. Ľudia sú neustále kontrolovaní. Obmedzuje sa pohyb na hraniciach a domáce väzenie i práca z domu sa stávajú realitou.

  Že by již tak často vzývaný příchod ANTIKRISTA…..Můžeme to brát jako OSUD jednocho každoho z těch, kterých se to týká,že?

  ad/….Že naša DNA bude zmenená a my prestaneme byť ľuďmi. Staneme sa len poslušnými biorobotmi v rukách elity, plniacimi jej priania.

  PAMATUJI SI ROK 1968 – říkalo se v něm to, co mělo být vrcholem našeho tehdejšího pojetí demokracie: „“Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ Dnes stačí říci něco a hned je člověk prokremelský, proputinovský, konspirátor, šiřitel fake news…… . Ale BŮH je mnohem více, než vzpomenuté elity, že ano?

  ad/ Finále zotročenia ľudstva nastáva! Náš tupý materializmus a naše nepatričné vyzdvihovanie nižšieho rozumového „ja“ nás doviedli až k tomuto bodu. ……

  KDO je tím vinen a snad je už i KONEC?

  ad/ Udalosti dospeli až sem preto, lebo Vládca univerza nás prostredníctvom svojho Zákona spätného účinku necháva prežívať dôsledky nášho vlastného jednania a myslenia, ktoré sa pre nás teraz stali súdom. . . . . . .

  Jedno zklidnění – NETÝKÁ SE TO KAŽDÉHO. Mohou pomoci blahoslavenství, které mnozí z lidí žijí?

  ad/ Tu nepomôžu iba protesty! Tu nepomôže iba vzpieranie sa rôznym vládnym nariadeniam, presadzovaným pod taktovkou svetovládnych elít. Tu nepomôže iba občianska neposlušnosť! To všetko je dobré, ale nedostatočné! Rozhodujúcim faktorom je však jedine nevyhnutná zmena toho vnútorného, kvôli čomu sme sa do takejto situácie dostali. Rozhodujúcim faktorom je povýšenie nášho vnútorného, duchovno citového „ja“ na miesto, ktoré mu patrí!

  Někteří lidé mají možnost vydat se na CESTU POZNÁNÍ a co je k ní potřebné? Učinit první krok a vytrvat, s trpělivostí, s láskou………

  ad/ Jedine tak, že sa stotožníme s vlastným duchom a jeho hodnotami!

  ĆLOVĚČE, POZNEJ SÁM SEBE, v pravdě a lásce a ve světle.

  Matouš 6-33:
  „Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“.

  Pane Šupo, díky za článek. Naše životní pouť v těle Vašem, mém, každý má to své jedno přidělené, je epizodou velké školy pro duši, pro to vyšší JÁ. Někdo ani, třebas je již na samém sklonku života, nezačne litovat svých hříchů. Ba co je smutnější, ani o nich neví. Je v zajetí, jak Vy píšete v konzumu, materialismus, požitcích smyslů…..atd.. Každý máme možnost objevit tu drahocennou perlu a uvědomit si ty pravé hodnoty. Někdo o tom ani neví, jiný by to ani nechtěl. Vždy však existuje naděje. Bůh ji dává v záchraně vyvolených.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Uff, to byl tedy dlouhý komentář. Se divím, že Vás ty karmické elaboráty ještě nepřestaly bavit.

   1. Venda pro pana Šupu 27.1.2021 (14:31)

    Není to KARMA?
    Je to KARMA, zde pojmenovaná jinak, ale stejná co do působení.
    KARMA……., ale uvědomuji si, že ta setba není jen z tohoto života, kupř. jen od naší poválečné generace………, spíše naopak; jsou tam i staré hříchy předchozích zrození!
    VLÁDNOUCÍ MYSL…..A EGO, nástroj Negativní síly v člověku, že?
    NEGATIVNÍ SÍLA nenechá lidskou mysl odpočívat. Proč by to dělala?
    To nejsou věci, to je MYSL v područí degradujících vášní. A teď bez otázky.
    DUCH SVATÝ nikdy nechřadne, to jen mysl ovládá duši, která je DUCHEM vyživována, ale propadá se to vlivem MYSLI v nic – lidské tělo slouží přece NEGATIVNÍ SÍLE, že?
    KONEC to ale ještě není……….setba a z ní úroda se musí sklidit.
    A to je ZÁKON KARMY a sklizně, že?
    Že by již tak často vzývaný příchod ANTIKRISTA…..Můžeme to brát jako OSUD jednoho každého z těch, kterých se to týká, že?
    PAMATUJI SI ROK 1968 – říkalo se v něm to, co mělo být vrcholem našeho tehdejšího pojetí demokracie: „“Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ Dnes stačí říci něco a hned je člověk prokremelský, proputinovský, konspirátor, šiřitel fake news…… . Ale BŮH je mnohem více, než vzpomenuté elity, že ano?
    KDO je tím vinen a snad je už i KONEC?
    Jedno zklidnění – NETÝKÁ SE TO KAŽDÉHO. Mohou pomoci blahoslavenství, které mnozí z lidí žijí?
    Někteří lidé mají možnost vydat se na CESTU POZNÁNÍ a co je k ní potřebné? Učinit první krok a vytrvat, s trpělivostí, s láskou………
    ĆLOVĚČE, POZNEJ SÁM SEBE, v pravdě a lásce a ve světle.
    Matouš 6-33:
    „Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“.
    Pane Šupo, díky za článek. Naše životní pouť v těle Vašem, mém, každý má to své jedno přidělené, je epizodou velké školy pro duši, pro to vyšší JÁ. Někdo ani, třebas je již na samém sklonku života, nezačne litovat svých hříchů. Ba co je smutnější, ani o nich neví. Je v zajetí, jak Vy píšete v konzumu, materialismus, požitcích smyslů…..atd.. Každý máme možnost objevit tu drahocennou perlu a uvědomit si ty pravé hodnoty. Někdo o tom ani neví, jiný by to ani nechtěl. Vždy však existuje naděje. Bůh ji dává v záchraně vyvolených.
    Pěkný den.
    Václav Žáček

    P.S.
    Když jsem odstranil texty z článku, které komentuji a na které kladu pár otázek, tak to není tak dlouhé.
    Nejde totiž o elaboráty, ale o to, na co se reaguje. Kdo porozumí, ví, kdo neporozumí, neví.

 2. Na španělskou chřipku umřelo 17 až 100 milionů lidí. Tehdy umírali lidé spíše mladší. Na covid zatím umřelo 2,2 milionu lidí. Tato čísla nezapadají do teorie, že aktuální pandemie je bičem, který si lidstvo upletlo samo na sebe.

  Byla pandemie vyvolaná uměle s cílem omezit svobodu lidí. Co by tím ti, kdo ji vyvolali, získali? Jediným, kdo měl motiv, byl farmaceutický průmysl? Vyvolal pandemii čínský farmaceutický průmysl? Nelze to vyloučit, ale ani dokázat. Při nedostatku důkazů však musíme obviněného považovat za nevinného.

  Podle mého pandemie nastavila zrcadlo společnosti. Stala se jakýmsi měřítkem disciplinovanosti lidí. Podle https://www.worldometers.info/coronavirus/ má Česko 1487 mrtvých na milion obyvatel. Tchaj-wan má 0,3 mrtvých na milion. Co je příčinou tak obrovského rozdílu. Jsem přesvědčen, že jen tím, že Tchaj-wanci dodržují, co vláda nařídí. Jejich úspěšnost spočívá v důsledném trasování a testování. V Česku trasování nefunguje, protože infikovaní při něm úmyslně lžou – nenahlásí své kontakty, aby tito lidé nemuseli do karantény a neměli z toho vyplývající finanční ztráty. Ministr zdravotnictví koronavirus zlehčuje. Dnes dopoledne mluvil v televizi imunolog Hořejší. Kritizoval Blatného a řekl, že nemůže pochopit, proč vláda nestíhá lidi, kteří demonstrativně porušují její nařízení. Může však premiér někoho stíhat, když sám má máslo na hlavě?

 3. Toto je ze Zvědavce.

  Vážení spící a pomáhající občané politikum v podvodu s covidem, co takhle data?

  Tanzánie nevzala úplatek od světovlády poté, co otestovali pozitivně na koronavirus papáju, kozu a křepelku. Vykopli je a coronavirus si u nich neškrtne.

  Švédové zachránili ekonomiku, nebuzerovali a neomezovali lidi a výsledek? Méně mrtvých, než Česku, které terorizuje gang podělaných, neschopných politiků v čele s magorem Blatným, lhářem Prymulou a totalitářem Hamáčkem.

  Počet případů Počet mrtvých Nakažení na milion Mrtví na milion Obyvatel
  Tanzánie 509 21 8 0,3 60 735 831
  Švédsko 588 062 12 115 58 012 1 195 10 136 855
  Česko 1 021 477 16 976 95 279 1 583 10 720 869
  Zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/

  1. Chudé země mají malou úmrtnost na covid, protože průměrný věk je nízký a mladí lidé covid v pohodě přežijí. Tanzánie má průměrný věk 65,5 Česko 79,4.

   Počet mrtvých na milion:
   Česko 1571
   Švédsko 1191
   Tchaj-wan 0,4

   Proč má Tchaj-wan tak vynikající výsledky? Je to dané exponenciální funkcí. Zpočátku se dlouho zdá, že růst je pomalý. Ale pak to najednou začne zběsile růst. Dokud je případů málo, dají se nakažení včas vystopovat a dát do karantény (Tchaj-wan). Jakmile se „protrhne hráz“, je všechno v pekle (Česko).

   1. Dlouho jsem nemohl pochopit, proč se říká, že nákaza covidem má exponenciální průběh. Zdálo se mi, že správnější by bylo mluvit o geometrické posloupnosti. Například na začátku jeden nakažený nakazí další dva. Z nich každý nakazí další dva = 4. Následuje 8;16;32;64… To je geometrická posloupnos s kvocientem 2. Jak to sovisí s exponenciálou? Na wikipedii jsem našel:Geometrickou posloupnost s nezápornými členy lze chápat jako zúžení exponenciální funkce na obor přirozených čísel. https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%A1_posloupnost https://cs.wikipedia.org/wiki/Exponenci%C3%A1ln%C3%AD_funkce

    O geometrické posloupnosti se traduje notoricky známá historka o indickém mudrci jménem SissaibnDahir. Ten prý vynalezl tuto hru pro indického vládce a jako odměnu chtěl zrnka obilí, která se naskládají na šachovnici obsahující 64políček. Na první políčko jedno zrnko, na druhé políčko dvě zrnka, na třetí čtyři a tak dále vždy na další políčko dvojnásobek počtu zrnek zpředcházejícího políčka. Vládce mu to slíbil, ale brzy zjistil, že počet zrníček je tak velký, že by celá produkce jeho říše nestačila… Potřeboval by přibližně 1000 celosvětových sklizní pšenice, jaká byla v roce 2008.

    Tato historka názorně ukazuje zvláštní vlastnost geometrické posloupnosti. Zpočátku se zdá, že růst je pomalý, ale zdání klame – brzy nastane pohroma. V případě šíření covidu je kvocientem takzvané reprodukční číslo. Toto číslo udává, kolik dalších lidí nakazí covidem zasažený pacient. Je-li toto číslo 1, pak počet nakažených roste lineárně – na každém políčku šachovnice bude stejný počet zrnek. Bude-li reprodukční číslo například 0,5, bude na každém dalším políčku šachovnice polovina zrnek, než na tom předchozím, takže jednou nastane den, kdy to další políčko bude prázdné.

    Je zřejmé, že jediný způsob, jak zamezit fatálnímu šíření covidu je vrátit se na začátek křivky, kde je málo případů a dají se snadněji uhlídat (viz. Tchaj-wan). To znamená tvrdý lockdown (včetně zaměstnání). Toto řešení navrhoval šéf lékařské komory Kubek v Otázkách Václava Moravce. Proti hovoří dvě věci: lockdown nelze provést dokonale (některá zaměstnání musí fungovat za všech okolností), znamenal by obrovskou ztrátu příjmů pro státní pokladnu.
    Kubek říkal, že tato ztráta by byla jen krátkodobá, takže její efekt by byl nižší, než menší ztráta trvající dlouho. Vývoj od té doby dává Kubkovi zapravdu. Počet nakažených, přeplnění nemocnic a počet mrtvých neklesá.

    Naši zemi by mohlo zachránit, kdyby její premiér znal alespoň matematiku ze střední školy. K tomu se váže notoricky známý vtip: Potkají se dva spolužáci. Jeden z nich vystoupí z Rolls Royce, druhý z tramvaje. Jeden je nóbl oblečen a doprovázen luxusním blonďatým modelem, druhý je cosi jako chudý příbuzný. Ten druhý je univerzitním profesorem a ptá se toho bohatého: „Franto, jak to děláš? Ve škole jsi propadal.“ Franta říká: „Nakoupím zboží a prodám je za dvojnásobek. Mně těch 5% marže bohatě stačí.“

    všeobjíma

   2. Tanzánie a její covid je aktuálně to, co nutně potřebujeme řešit, jasňačka.
    Homo sapiens má řekněme 4% neandrtálských genů, z to tři markery u těchto genů mají vliv na onemocnění covid a jeho průběh. Afričané ( jižní) ve styku s neandrtálci nebyli. Člověk může mít jeden, dva nebo tři tyto markery. Když má tři, tak se jeho rizikovost ke covidu zvýší o 19%. Nicméně Tanzánie nemá (vidět) covid hlavně proto, že netestují (viz https://www.worldometers.info/coronavirus/ ) a málo cestují.

    Pavle, je to jako obvykle o hodně složitější. Zabránit masivní epidemii se dalo na podzim, kdy trend grafu klesal.
    Viz moje grafy
    https://hledani.gnosis.cz/covid-19-trendy-do-vanoc/
    např. červená křivka v
    https://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/Covid-trend-4.-25.11.-nahled.jpg
    Ale rozvolňovalo se.
    V lednu graf rostl
    https://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/Covid-pocet-pozitivnich-testu-12-2020.png

    Nejde o to, že dle Vás premiér neumí středoškolskou matematiku. Matematika byl likvidační předmět na technikách, přírodních vědách i na ekonomických. Babiše nehájím ani trochu. Podstata problému není v matematickém chápání, ale v koeficientu reprodukce R, který nelze jednoduše odhadnout. Závisí na omezeních, na chování lidí a zvláště na důvěře vládním opatřením a vládě vůbec.
    Viz Dánsko, kde premiérka pomohla zajistit v EU největší testování a velké % očkování a sama se očkovat nenechala, protože nesplňuje přednostní věkovou kategorii.
    Měsíc leden ČR 2021 – % pozitivních testů bylo 1.1. přes 50% a 31.1,bylo přes 30%, průměr za měsíc byl 34%. Trend % klesá, stejně jako trend denních pozitivních testů i trend početu pozitivních přepočtený třeba na 24 000 testů.
    Dole jsou tři rovnice, které vyjadřují totéž- pokles % pozitivních případů v trendu vyjádřeném pomocí x, kde x je 1 až 31 tedy den v měsíci.
    Řada je
    f(x) =42,14exp(-0,01425x) =42,14e^(-0,01425x)
    Exponenciální se základem e=2,71828 ( Eulerovo číslo), exponent je záporný.
    f(x) =51,53x^-0,17
    Mocninná se záporným exponentem
    f(x)=0,04155x^2-1,84757x+ 49,6673
    Polynomická druhého stupně (mnohočlen se záporným lineárním členem).
    f(x) = -0,518x + 42,36
    Lineární trend, se záporným koeficientem x.
    Psal jsem už mnohokrát, že exponenciální může být růst (když exponent je kladný) nebo pokles, když exponent je záporný.
    Takže vyjádření, že má exponenciální průběh, to neznamená rozumného nic. Nejde o to, jak se trend vyjádří, ale jaký je. Aby se něco vyřešilo, musí trend dlouhodobě a silně klesat. Hodnocení pomocí PES – ani ten dlouhodobě neklesá.

   3. Pardale, je to ještě složitější, když vezmete v úvahu, že dvacetimilonový Tchaj-wan má kumulativně 924 nakažených (Česko 1 milion) a 9 mrtvých (Česko 17129). Úspěch Tchaj-wanu je dán důsledným testováním a trasováním nakažených. Díky zvládnutí nákazy nemusel Tchaj-wan uzavřít ekonomiku ani na den. Země bude mít i v roce 2020 hospodářský růst, a život tam, s výjimkou cizineckého turistického ruchu, běží normálně, včetně všech kulturních a sportovních akcí. Tchajwanská zkušenost v boji s koronavirem je samozřejmě jako celek do Česka nepřenosná. Už proto, že nežijeme na ostrově. To, co bychom si ale mohli z tchajwanské zkušenosti vzít, je disciplinovanost vůči zdravotním nařízením. Pak ohleduplnost každého jednotlivce ke svému okolí a důvěra ke státním orgánům. A tomu, co doporučují a nařizují. Důvěra, kterou můžeme mít, pokud si to tyto státní orgány svou prací a jejími výsledky, skutečně zaslouží.

 4. Pan Šupa je Slovák a napsal článek, který může platit možná více na slovenské občany, ale můžeme se zamyslet, pro naši slovanskou blízkost a dlouhá léta i společnou minulost, i nad námi v ČR.

  ? ? ? ? ? ? Od r. 2013 – do roku 2020 – Co přinesl p.Babiš ? ? ? ? ? ? ?
  1. NIC České republice neukradl
  2. Od nástupu do vlády zvedl minimální mzdu z 8.500 na 14.600 korun.
  3. Zvedl průměrnou mzdu z 25.768 na 34.116 Kč
  4. Zvedl průměrný důchod z 11.065 na 14.326 Kč.
  5. Sestřičkám byl zvýšen plat z 28.963 na 46.217 korun.
  6. Lékařům byl zvýšen plat z 59.556 korun na 86.859.
  7. Učitelům byl zvýšen plat z 26.535 na 42.469 korun. Ostatním profesím ve školství
  byl zvýšen plat z 15.480 na 24.125 korun.
  8. Policistům byl zvýšen plat z 32.646 na 49.534 korun.
  9. Hasičům byl zvýšen plat z 33.904 na 50.146 korun. Vojsku byl zvýšen plat z
  36.961 na 51.308 korun.
  10. Průměrný plat ve státní sféře byl zvýšen plat z 25.880 na 39.569 korun !

  Zajímavé ale je, že hodně lidí, kterým bylo přilepšeno a mají kvalitní zaměstnání ve státních či příspěvkových organizacích, se stále proti Babišovi ohrazují a stojí proti němu …

  My, obyčejní občané, my, kteří se po revoluci chytli práce, my bývalí
  živnostníci a drobní podnikatelé, kteří předtím o vše přišli, kterým se zvyšují daně, znesnadňuje život a zvyšují daně, my však známe pravdu o pozadí a víme, že nepomoci Babišovi, rovná se předání moci velezrádcům republiky, zlodějům a gangsterům, dobře placeným Sorošovým agentům především z řad Milionu chvilek a politických stran tzv. demobloku ODS, STAN, KDU ČSL, TOP 09, a hlavně Pirátů.
  /Obdržel jsem to z důvěryhodného zdroje. Kdo se vyznáte ve vyhledávání na netu a kdo znáte čísla u vám blízkých skupin /třeba učitelé, zdravotníci, vojáci……/ napište prosím, jestli jsou ty údaje v něčem pravdivé nebo v něčem lživé. Díky. Václav.

  1. Andrej Babiš ukradl dotaci 50 milionů Kč na stavbu Čapího hnízda. Celková suma na výstavbu činila cca 450 milionů, takže dotace státu dělala jen zlomek nákladů. Peníze na stavbu půjčila banka HSBC a Babiš ručil svým majetkem. Projekt Čapího hnízda byl vysoce ztrátový a banka by tedy peníze nepůjčila, pokud by Čapí hnízdo nepatřilo Babišovi. Čapí hnízdo bylo vybudováno pro turistické účely, ale turistika by ho neživila. Dceřinné firmy Agrofertu zadávaly Čapímu hnízdu drahé zakázky na reklamu, které si započítaly do nákladů. Babiš tak zabil dvě mouchy jednou ranou, zajistil příjmy jinak prodělečného Čapího hnízda a ušetřil na daních dceřinných firem. Důkazy o krádeži této dotace přinesl vyšetřovací úřad OLAF a Babiš dotaci vrátil. Jestli dotace nebyla ukradená, proč ji vracel? Jestli nebyla ukradená, proč Babiš nesedí ve vězení? Protože má tolik peněz, že si může kohokoliv koupit?

   Evropská komise rozhodla, že neproplatí dotaci 100 milionů korun na lepší tousty značky Penam (ze svěřenského fondu Andreje Babiše). Dotaci už holding Agrofert obdržel od České republiky, tedy z peněz náš všech, podle Bruselu však neoprávněně. Podmínkou získání dotace byla především inovativnost projektu, kterou podle nezávislých hodnotitelů Evropské komise toustová linka nesplnila.
   O jakou inovaci se jednalo? „Inovace spočívá v uvedení tří zcela nových produktů na trh bez konzervačních látek a se sníženým obsahem soli,“ brání dotaci pro Agrofert české úřady. Tedy odebrání ingrediencí, které do normálního chleba vůbec nepatří nebo jenom v omezené míře, prezentuje Agrofert jako inovaci. „Kontroloři (Evropské komise) ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Projekt tak podle nich nebyl inovativní. „Je to pouze kvalitativní úprava produktu, který žadatel – a stejně tak i jeho konkurenti – už vyráběl,“ pokračují kontroloři.”

   To byly ukázky, jak se Babiš soukromě obohacuje na úkor Česka.

   V materiálu pana Šupy se píše, že Babiš zvedl důchody. Je to lež. Nezvedl je Babiš, zvedla je Maláčová. Dokud byl Babiš ministrem financí v Sobotkově vládě, chtěla ministryně Michaela Marxová-Tominová důchody zvýšit, ale Babiš se tomu zuřivě bránil. Mezi roky 2012 a 2020, co je Babiš v politice, se zvedl hrubý domácí produkt z ze 4042 na 5647 miliard Kč, tedy o 40%. Pokud by údaje pana Šupy o růstu důchodů z 11.065 na 14.326 Kč byly správné, zvedly se průmněrné důchody jen o 30%. Babiš důchodce vlastně ožebračil.

 5. Známá dezinformátorka a nadšená podporovatelka Tomia Okamury Jana Peterková má problém. Policie s ní zahájila úkony v trestním řízení za šíření poplašné zprávy. Ve svém velmi sledovaném videu tvrdila, že nemocnice jsou prázdné, zdravotníci se flákají, přičemž celá epidemie koronaviru je jen záminka, aby armáda mohla odvážet „naše děti“ a násilím jim aplikovat vakcínu.

  Server Manipulátoři v minulém týdnu upozornil také na případ primáře oddělení klinické biochemie a hematologie MUDr. Ctirada Musila z nemocnice v moravském městě Hranice. Ačkoli je lékař a dokonce primář, šířil Musil o koronavirové epidemii zcela zjevné nesmysly ve videu nazvaném „Kecy ze špitálu“ na youtubovém kanále „Moravský troll„. Video zhlédlo skoro 300 tisíc uživatelů. Tvrdil v něm, že žádný koronavirus pacienty v nemocnicích nekosí a že příznaky nemoci covid jsou jen banální problémy, které vůbec nepatří do nemocnic. Vysoké statistiky úmrtí pacientů podle Musila vůbec nemusí souviset s koronavirem. Stal se tak okamžitě hvězdou dezinformační scény. Lidé ho na sociálních sítích chválí a posílají mu nadšené vzkazy kupříkladu tohoto znění: „Děkujeme, že tu konečně někdo řekl pravdu!“ https://www.forum24.cz/dezinformatori-jana-peterkova-a-primar-musil-doplatili-na-sve-kecy-ze-spitalu/

  1. Rádio Jerevan v akci… Aneb bludy a kognitivní poruchy tisíckrát jinak.

  2. A co já s tím?

   Solidní by bylo, kdybyste mimo odkaz na to, že Peterková a Musil na něco doplatili, sem dal ještě odkaz na ty jejich kecy. Aby byla informace kompletní, tedy od obou stran.

   To Vy asi neuděláte, že?

   Pěkný večer.

 6. Byli jsme svědky extrémního chucpe, kdy bývalý agent StB, tunelář a zloděj drze napadl předsedu Ústavního soudu, Pavla Rychetského a obvinil ho:

  „Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi.“Aktuální nález podle něj otřásá důvěrou občanů v politiku jako takovou, mění pravidla stranické soutěže, „zbortí ústavní systém naší země“ a ukazuje, že „tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci.“

  Toto obvinění přišlo poté, co Ústavní soud zrušil některé paragrafy volebního zákona, protože jejich důsledkem byla do očí bijící nespravedlnost při výpočtu mandátů z počtu získaných hlasů – například STAN potřeboval na jednoho poslance dvakrát více voličských hlasů než ANO. Podle mého důvěrou občanů otřásá právě tato nespravedlnost, kterou společně vymysleli Václav Klaus a Miloš Zeman v rámci takzvané „opoziční smlouvy“. Ústavní soud zemi neřídí – v jeho pravomoci je pouze zrušit paragrafy v rozporu s Ústavou, ale nemůže navrhnout místo nich nějaké jiné!

  V Babišově vyjádření se zrcadlí jeho totalitní chápání demokracie – on vyhrál volby, tak má právo o všem rozhodovat. Nemá, smí rozhodovat jen o tom, co mu dovoluje Ústava.

  „Načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí,“ prohlásil Babiš a Pavla Rychetského obvinil z podjatosti. „Ruší volební zákon, na kterém se sám podílel a který obhajoval. Popírá sám sebe. V roce 2000 sloužil politickým zájmům a v roce 2021 slouží jiným politickým zájmům.“

  Zde se Babiš dopustil další hanebnosti, když ze zrušení části volebního zákona viní Pavla Rychetského, jakoby Rychetský rozhodoval o všem sám. Pro uvedenou věc hlasovalo 11 z 15 soudců ÚS. Zbývající 4 proti rozhodnutí protestovali. Ale až po. Během projednávání na Ústavním soudě nevznesli žádnou námitku (zesměšnili by se před kolegy).

 7. Člen iniciativy Sníh, imunolog Václav Hořejší v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o řešení katastrofálního stavu covidové pandemie v ČR s 17 642 mrtvými. Pandemie stagnuje, ale až k nám pronikne britská mutace, znovu se rozhoří. Hořejší navrhuje radikálně zesílit testování pomocí antigenních testů. Pokud to nezabere, pak tvrdý lockdown (včetně zaměstnání), aby nedošlo k zahlcení nemocnic.

  Za příčiny neblahého stavu označuje neschopnost ministra, jeho zlehčování pandemie, které silně podpořilo odpůrce protipandemických opatření. Hořejší nechápe, že policie toleruje demonstrace, jejichž účastníci otevřeně porušují vládní nařízení. Skutečnost, že velké procento lidí nařízení ignoruje zavinila vláda svojí slabostí. Obrovský vliv má i papalášství. https://radiozurnal.rozhlas.cz/britskou-mutaci-zastavi-tvrdy-lockdown-ministrem-zdravotnictvi-mel-byt-smejkal-8423018

  Připojím i vlastní názor. K největšímu šíření covidu dochází podle mého v zaměstnání. Tam jsou relativně mladí lidé, kteří nejsou covidem ohrožení, tak na nějaká opatření kašlou. Že ohrožují jiné, s nějakou komorbiditou, je jim jedno. Koronavirus je testem sobectví.

 8. František Ringo Čech prý napsal toto. Zdá se to být i odpovědí na otázku v názvu článku pana Šupy. On to asi myslel na Slovensko, ale i v Čechách někteří lidé vidí problémy:

  Ringo Čech se pořádně naštval a napsal pravdu o tom o čem se v ČR nesmí mluvit

  STRUČNÁ BILANCE

  1) revize kotle (800-1500 CZK)

  2) revize komína (800 CZK)

  3) v elektřině platím nesmyslné větráky či Slunce

  4) ve vodě platím Francouze

  5) v tabáku neziskovky

  6) uhlí už je dneska drahé jako s*ině, a je čím dál horší

  7) cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro skopčáky

  8) zakázali mi kouřit v hospodě

  9) vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery

  10) kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho

  11) když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu šetřil

  12) platím na auto pojistku, dálniční známku, technickou, teď i nějakou pokutu, mám nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit

  13) k doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit – počet lékáren roste jak houby po dešti

  14) v krámě kupuji jedovaté potraviny z dovozu

  15) výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje

  16) na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici

  17) kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz

  18) Halíkové, Kalouskové, Fialové, Němcové, Šabatové, Bendové, Gazdíkové, Schwarzenbergové a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce…

  A mohl bych pokračovat… Už mě to pořádně se*e!!!

  A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší nepřítel je Rusák!!!

  Ho*no…, spíše EU, Merkelová, Söros a podobní!!!

  Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici…

  Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě ku*va tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako tenhle náš dobytek, který sedí za moje, ale i tvé peníze ve vládě, parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích státní správy a státní moci !

  Já nemám strach vyjádřit svůj názor. PROSÍM TĚ, JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI KONÁNÍ NAŠÍ VLÁDY, ALESPOŇ SI TO PŘEČTI, KDYŽ S TÍM SOUHLASÍŠ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO TVÝM DALŠÍM PŘÁTELŮM, MOC TI DĚKUJI ZA PODPORU… NIC TĚ TO NESTOJÍ, ALE DÁŠ ASPOŇ VĚDĚT DALŠÍM, DĚKUJI TI !

  Kdo souhlasí, ať potvrdí souhlas dole:

  Milí Češi, Slezané, Moraváci i Slováci, tento režim je již tak zkorumpovaný a politici tak pyšní a přesvědčení o své neomezené moci, že se nestydí rozkrádat stát různými privatizacemi, amnestiemi a rozprodáváním státního majetku za hubičku kamarádům s tučným všimným pro sebe, a potom přidat důchodcům s příjmem okolo jedenácti tisíc 700 – 900 korun, ale poslancům, kteří s vedlejšími přivýdělky v různých podnikových radách berou statisíce dají 14 % ze základu, soudcům 9 % a další vyjmenovávat by bylo na týden.

  Co je ale do nebe volající, že „Oni, tmaví, ukřičení a stále se ohánějící diskriminací“ – dostanou bez práce byt, sociální dávky, příspěvky na energie, zařízení bytu, zdravotní péči i školné a dokonce ochranu policie. A ještě stále vykřikují, že pro ně stát nic nedělá a že je lidé označují hanlivým názvem „nepřizpůsobiví“ ! Je jedno, jak je budeme nazývat, jestli Romové nebo muslimové. Státní agentura pro začleňování Romů obdržela v minulých letech od státu opět částku 200 000 000,- Kč a na děti s leukémií se sbíraly víčka od Petek! Přitom nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy Kč dotací na přistěhovalce a lidi v tísni ! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro naše nemocné děti, opuštěné děti v Klokánkách či invalidy ? Dovážejí se v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU, ale naše děti jim za pomoc nestojí, pro ně peníze nejsou ?! Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme? Náš slavný státní rozpočet nemá peníze na centra pro slepé, vozíčky pro postižené, lůžka pro staré a nemocné, děti v Klokáncích.

  Ale kolik peněz z naší práce stojí taková normální „romská rodina“ a co teprve bude stát daleko početnější „muslimská rodina“, pokud si je sem necháme nalézt a množit se“? MUSLIMOVÉ a ROMOVÉ budou mít téměř vše zadarmo: bydlení, léčení i školství a sociální dávky budou mít 2x takové než důchodci a lidi, co přišli o práci, tedy ti, kteří celý život pracovali pro vlast, budovali ji a hlavně – odváděli daně ! Ti, kdo poctivě pracují, živí líná, sprostá a primitivní individua, která nikdy pracovat nebudou a žene se sem horda ještě horších, kteří nás nebudou jen vyžírat, ale půjdou nám přímo po krku! Budeme se bát ozvat se, aby nám ještě nebylo vyčteno nějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně ? Ať si je vezme na měsíc domů a pak něco říká do médií. Zrovna tak jako Husajn z OSN, který nás kritizuje a přitom jeho bohatá Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta – bratra ve víře se stejným jazykem i zvyky! Proč za nabízených 800 miliard Eur, která chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě, pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci? Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisíce let práce našich předků ! NEDOVOLME TO ! Kdybych vylovil zlatou rybku, přál bych si, aby se ženy politiků z nákupu vracely uličkou „černé většiny“ po pokálených schodech a měly od nich počmárané a poničené dveře. Aby za rozbitým oknem poslouchali hluk, nadávky, vulgarity a řvaní – lidové umění utiskované menšiny – a napjatě hlídali, kdy se za rohem objeví jejich ratolest, plížící se se strachem ze školy. A aby si vyzkoušely žít bez blahobytu, ochranky a střežených rodinných haciend a třásly se strachy, kdy si je vyhlídne nějaký nadržený imigrant plný testosteronu a znásilní ji, či jako zvrhlý pedofil bez váhání použije ke svému chtíči její malou dcerku a zařadí je tak obě do kolonky „neobjasněné zločiny“! Toto už se totiž běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali s otevřenou náručí a oni už jsou rozlezlí a přesvědčují nás, že jsou pány území, která zabrali! V Anglii říkají znásilněným holčičkám „EASY MEAT“ – snadné maso! Soudci se jich bojí a odsoudí raději místní obyvatele. Opravdu Vám to nedochází, páni poslanci a senátoři, nebo máte pocit, že Praha je daleko a vás se to stejně netýká, neboť to vaše ochranka nedovolí? Kolik z vás by je chtělo mít za sousedy? Nebo si tímto způsobem zvete k udržení své moci další miliony nových voličů a hodláte z nich udělat ozbrojené Lidové milice jako Merkelová ? Tam již údajně chodí po městech a upozorňují na nevhodné oblečení, zakazují Rakušákům jódlovat, chodit se psy, kde se pohybují muslimové, neboť je to nečisté. Ve Francii vypalují kostely… Všechno je uráží a salámovou metodou odkrajují stále více našich práv a zvyků ve jménu diskriminace a práva šária. Někteří starostové měst již vyvlastňují nadměrné byty, aby měli ubytování pro imigranty, vlastní vojáky vystěhovali z kasáren do stanů, blíží se zima a vůbec jim to není blbé. Kdy začnou totéž dělat i naši přisluhovači EU s námi?! Dr. Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa! Na plánování dovozu osmnáctiletých „sirotků“, či hádání se o přijímání celých rodin, jsme jí ani poslancům ve volbách mandát nedali. Žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší země nadělat otroky ! ISLÁM není slučitelný s jakoukoli demokracií, je to TROJSKÝ KŮŇ V EVROPĚ! Čím víc nás bude nesouhlasit, tím více se budou nuceni i politici zamýšlet nad svou i naší existencí. Zlo využije vždy náš soucit jako slabinu ve svůj prospěch! My jsme je sem nezvali, ani je tady nechceme!

  NECHCEME BÝT DISKRIMINOVANÍ VE VLASTNÍ ZEMI A ZE SVÉ PRÁCE ŽIVIT DARMOŽROUTY ODKUDKOLI! CHCEME BEZPEČNOU BUDOUCNOST A SVOBODY PRO NAŠE DĚTI! A POKUD NAŠI POLITICI NECHTĚJÍ BOJOVAT ZA NAŠE PRÁVA A BRÁT OHLEDY NA NAŠE POŽADAVKY, MUSÍ BÝT ODVOLÁNI, JSOU NÁM NA NIC!

  1. Podobným způsobem Hitler mluvil o židech. Rasistickou štvavou kampaň zažila naše vlast během hilsneriády. Podobně jako zde muslimové, byli tehdy i židé obviňováni, že jsou zvrácení. T. G. Masaryk se proti pověstem o jejich zvrácenosti postavil a čeští vlastenci mu vyhrožovali smrtí. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hilsneri%C3%A1da

   Je legrační, když údajně spirituální člověk zveřejní příspěvek plný lží, nadávek a nenávisti.

   1. → Je legrační, když údajně spirituální člověk zveřejní příspěvek plný lží, nadávek a nenávisti.
    ____________________:-)))))))))))))))))))))))))))))) OMG!..:-)))))))))))))

 9. Autor píše hned na začátku :
  To, čo prežívame v súčasnosti, nemá z globálneho hľadiska na našej planéte obdobu. Hovorí sa, že takejto výzve svet nečelil od druhej svetovej vojny. Či si to chceme priznať alebo nie, okolo nás prebieha niečo výnimočné, o čom sa bude ešte dlho hovoriť. Niečo, čo na dlhé obdobie poznamená národy zeme. Niečo, čo vstúpi do histórie a čoho sme práve my priamymi účastníkmi.

  Dodám. Těžké morové rány v minulých staletích, ta také bylo něco a protože tehdy byla minimální informovanost, nemohl nikdo varovat lidstvo, že se tak děje z důvodu, že je to jako nějaký důsledek pro lidstvo. Za co? Za upalování, mučení lidí…..? Kdo toto ví?

  Autor totiž píše: Ľudstvo je súdené neomylnými zákonmi Pána a súd spočíva vo vyvodení dôsledkov. Vo vyvodení dôsledkov z toho, ako sme žili, ako sme uvažovali a aké hodnoty sme preferovali. A tieto dôsledky na nás teraz dopadajú ako trest Boží. /jako známý karmoš dodám – karmický dluh obdrží, tedy dopad za předchozí konání může obdržet i lidská velká skupina, ba i celý národ/

  A autor vidí příčinu v tom, jak jsme žili, jak jsme uvažovali a jaké hodnoty jsme preferovali. Prostě je to i dnes dopadající trest Boží??

  Svět se však změnil a tak i tento trest v dnešní době značí pro někoho výdělek. Na jedné straně vzbudit u lidí strach, na druhé jim nabídnout dnes stovky léků a receptů, jak nad ním vyzrát, jak vyléčit nemoc, její příznak, jak si zachovat život. /jako indický karmoš dodávám – a temný anděl smrti Jama se nechechtá, protože ví, že to zachování života nelze uskutečnit natrvalo, je to jen chiméra /

  Tady je odkaz, kde je kritizována tzv. vakcína?? Kdo to umí a čím vyvrátit. Faktem ale je, že výrobci tzv. vakcín se doslova perou o trh, a protože lidí jsou miliardy, a tím je to i velký trh a tím je to i velký obchod / a zisky/:

  https://rumble.com/embed/va059u/?pub=4

   1. Venda píše :“jako známý karmoš dodám – karmický dluh obdrží, tedy dopad za předchozí konání může obdržet i lidská velká skupina, ba i celý národ/“
    Komentář: spravedlivá karmická odplata pro celý národ?
    Spravedlivý člověk je v Bibli ten, který nehřeší. Jeho odměnou je život věčný v nebi.
    Údajně spravedlivá karma tedy postihuje i spravedlivé.
    Prostě jako ve Švejkovi, kdy sapér Vodička při hospodské rvačce vzkřikl mocným hlasem : „Vinej, nevinej, berte to po řadě!“.

 10. Pane Šupo,
  máte ty pojmy nižšieho „ja“ a vyššieho „ja“. Trochu hodně popletené. Definice toho Vašeho vyššího já mi připomíná Freudovskou definici Superega:

  Superego, neboli „nadjá“, je podle Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti. Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím.

  Jenže v dnešní moderní psychologii se již pojem superego nepoužívá. Mnohem výstižnější vyjádření toho vyššího já je Jungovo „bytostné Já“. A to žádnou morálku nemá. Takže je celý Váš článek úplně špatně.

 11. Ahoj všem. Jsem u Václava a budeme dnes ponocovat. FOTBAL!! Slavia Praha hraje v Anglii. Těšíme se.

  Jsem tu dřív a poslouchám na netu Milana Calábka – je to z 23.2.2021 z rádia, z pořadu který moderuje moje oblíbená paní Martina Kociánová.

  Tady je to k poslechu : https://www.youtube.com/watch?v=W5uShsDrAac

  Moje upoutávka pro vás, milí návštěvníci. Již rok žijeme s koronavirem !! :

  -poslechněte si o molekulárním – genetickém základu koronaviru
  -vyhodnoťte si genetické hledisko mutace, ty staré a překonané D614, D614G
  -koronavirus patří mezi RNA viry
  -koronavirus má „jen“ 1 až 2 mutace za měsíc
  -britská variace B117 je nebezpečná v tom, že nedodržuje molekulární hodiny
  -britská má 23 variací
  -a otázka – budou na něj platit vakcíny?
  -nový virus napadá již mladší lidi
  -dozvíte se, co brání protilátkám útočit na virus?
  -věnujeme dostatečnou pozornost novým mutacím?
  -vir se neustále vyvíjí a dává se přednost vakcíně před lékem – to již je k povšimnutí
  -brazilská mutace je nejhorší /zatím/
  -a proč je na tom ČR tak špatně? MOC jsme se prý v létě 2020 otevřeli……………

  Včera jsme byli s Václavem v lese hledat houbu, která podporuje imunitu /a má mnohé další účinky/ a dnes již máme první dávku. Nasušeno, rozmixováno na prášek – každý máme cca 60 dávek /čajových lžiček/

  Kdo by měl zájem – tady je odkaz : https://mudr-alena-hamplova.cz/brezovnik-obecny-vynikajici-drevokazna-houba/

  Ještě jen dodám, že jsme původně hledali rezavec šikmý / na Sibiři znám jako čaga /. Tu jsme ale nenašli.

  Tak se mějte fajn a něco pro to dělejte.
  Alois

 12. Máme cca 20 tisíc mrtvých na covid (nejsou to lidé, kteří uklouzli na banánové slupce).

 13. Covid si u nás již vzal cca 20000 obětí – nejsou to lidé, kteří uklouzli na banánové slupce. Naši situaci asi nejlépe vystihuje mapa Evropy na stránkách Seznam.cz, na níž je barevně znázorněna intenzita zamoření – zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aktualni-mapa-stredni-evropy-hranice-vykresluje-koronavirus-144415

  Před měsícem proběhl v Otázkách Václava Moravce rozhovor ministra Blatného s předsedou lékařské komory Milanem Kubkem. Blatný pandemii zlehčoval, Kubek předpovídal silné zhoršení a žádal opravdový lockdown. Kubkova předpověď vyšla a lockdownu se nakonec stejně nevyhneme (s křížkem po funuse). Kde jsme mohli být, kdyby nebylo Babišovy pýchy a jeho snahy udělat si z boje proti pandemii svoje public relations? Tak to dopadá, když stát řídí populista. Tady je dárek 5000 Kč důchodcům platný asi jako mrtvému zimník.

 14. Ve zdroji informací je to potvrzeno vědečtějším jazykem – úryvek např.: „Co teď víme o variantách covidu je jen špičkou ledovce. V České republice bohužel schází politická prozíravost a odhodlání plošně číst genomy covidu, abychom měli přehled o aktuální situaci s variantami a mohli na tuto situaci nějak reagovat. V Německu a Rakousku už detekovali „jihoafrickou“ variantu, která minimálně zčásti obchází stávající očkování a imunitu po prodělání nemoci. Může už klidně být u nás. Také u nás kdykoliv může vzniknout nová varianta, která by nám mohla pořádně zatopit. Ještě rozhodně není konec. Bez čtení sekvencí genomů zůstáváme slepí a zranitelní.“

  Zdroj: https://www.osel.cz/11594-boj-s-variantami-ma-mutovani-covidu-vubec-nejake-hranice.html

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference