mapa stránek || vyhledávání

O přítomnosti Nadjá

Nejvyšší poznání není jen výsadou několika vyjímečných duší, ale je cílem života každé lidské bytosti. Veškerá existence je ukotvená v božské Univerzální mysli, proto nemůže být žádný člověk skutečně odloučen od boží přítomnosti ve svém nitru, i když to bude považovat za nemožné nebo za pouhý projev nějaké náboženské víry.

Boží přítomnost obsažená v našem nitru je s námi vždy a všude, přestože si její přítomnost neuvědomujeme, ve skutečnosti od ní nemůžeme být odděleni. V každém z nás je kromě individuality také stále přítomno naše vyšší Já. Jedině jeho prostřednictvím můžeme dosáhnout nejvyššího dobra. Ono je tichým svědkem všeho, čím procházíme, a stejně tak je přítomno i v našem hlubokém spánku.

To, co je obvykle nazýváno vyšším Jástvím, nebo také moudrou, laskavou a božskou duší, existuje v srdci všech a Paul Brunton to výstižně pojmenoval Nadjá. Narozdíl od naší pomíjivé osoby je ono naší trvalou a neměnnou podstatou. To, že o něm nevíme, je dáno tím, že je ukryto pod myšlenkami, touhami a osobní zaujatostí, vzdáleno pouze úrovni našeho vědomí. Je naším andělem strážným i tajným svědkem.

Z pohledu naší běžné zkušenosti v tomto hmotném projevu je nám svět Nadjá nedosažitelný, neboť se nachází mimo čas a prostor a cesta k němu je možná pouze prostřednictvím našeho vědomí. Každý hledající dříve či později začne vědomě vstupovat do jeho přítomnosti a začne chápat, že toto je věčný život. Jeho existence nepodléhá času, protože je ukotveno ve věčném bytí.

Denně věnujeme pozornost tolika malichernostem všedního života, a to co je nám nejblíže ponecháváme bez povšimnutí. Každý z nás podvědomě touží po dokonalém vnitřním štěstí, ale většina lidí jen otročí svému egu, aniž by si uvědomovala skrytou přítomnost Nadjá. Ono je stále v našem dosahu a trpělivě čeká až k němu obrátíme pozornost. Jeho odhalením částečně ztratíme svou omezenou individualitu a získáme individualitu vyšší, nesrovnatelně moudřejší.

Když Ježíš prohlásil: “Království nebeské je ve vás“, tak nám určil minimálně směr, ve kterém ho máme hledat. Ať je člověk jakkoli hříšný, neztrácí právo na to, aby si jednoho dne uvědomil jeho přítomnost díky vlastní vnitřní zkušenosti. Hledající nemůže trvale zbloudit, neboť to, co tak vroucně hledá, je stále přítomno v jeho nitru a bude to odhaleno, pokud pronikneme dostatečně hluboko nebo když to milost umožní.

Je paradoxem, že není třeba žádného úsilí, abychom jej získali, ale je třeba udělat vše pro to, abychom se zbavili všech překážek, které nám brání v jeho odhalení. Pokud si myslíme, že máme dosáhnout něčeho nového a nepřítomného, vytváříme představy, které brání v jeho dosažení. Nemůžeme ho hledat jako cosi vzdáleného a těžce dosažitelného, neboť jsme s ním navždy spjati ve své nejvnitřnější podstatě. Nebudeme to my, kdo ho dosáhne, ale ono se zmocní nás svou milostí. Proto se konec hledání nachází v tichém odevzdání.

Jakmile si jednou uvědomíme jeho přítomnost, získáme jeho vedení, které nám umožní přijmout správné etické i morální rozhodnutí v jakékoli situaci. Pokud s ním navážeme trvalý kontakt, získáme podporu jeho vyšší síly v každém okamžiku. S jeho příchodem budou zničeny vady našeho charakteru, získáme nesmírný mír mysli a citovou svobodu. Obdržíme pocit vnitřní spokojenosti, dokonalé a nezávislé na vnějších podmínkách.

Každý, kdo se bude zcela vážně věnovat hledání, může kdykoli získat záblesk jeho skutečnosti. Tento zážitek mu umožní uvědomit si stálou přítomnost Nadjá. Bude uveden do jiné úrovně bytí, v jehož vznešené atmosféře nemohou existovat negativní myšlenky. Zde se bude cítit celistvý sám v sobě a sjednocen s přírodou. Každý záblesk je svědectvím této věčné přítomnosti v našem nitru. Tyto vzácné okamžiky duchovního povznesení překonají svou intenzitou běžné události v našem životě. Bude to ale jen dočasné, neboť zvyky a sklony jeho ega znovu zvítězí a odeberou mu toto vnímání. Proto je třeba, aby pomocí studia a meditace povznesl svůj charakter a vyvinul vnitřní sílu potřebnou k udržení stavu neosobnosti.

Jakmile se Nadjá ujme vlády a ego ztratí svou výsadní pozici, nebude již třeba v životě hledajícího volit mezi dvěmi možnostmi. Objeví se vždy jediná a jasná volba bez pochybností a ta bude projevem intuice. Ego zůstane přítomno, nadále bude myslet, cítit a konat, ale pouze pod vedením tohoto vyššího Já. Pocity strachu mu budou cizí, neboť bude žít v radostném vědomí, že je neustále podporován boží silou.

Tato Nekonečná síla nám umožní vykonat mnohem více než jsme byli schopni s pomocí našeho ega. Přestože si myslíme, že jsme plně soběstační, jsme na ní vždy a zcela závislí. S její tichou vnitřní podporou budeme statečně snášet veškeré nepříznivé události v našem životě, neboť získáme moudrost a pochopení jak na ně správně nahlížet.

Správné pochopení toho, čím skutečně jsme, pokořuje naše ego, ale zároveň nás naplňuje radostí a štěstím z našeho skutečného původu. Když v našem životě selže jakákoli vnější pomoc, nezbude než se obrátit do nitra k božskému Nadjá. To, co od něj můžeme získat, má pro nás nesrovnatelně větší cenu než cokoli jiného, co bychom mohli získat jinde. Bude naším nejmilovanějším společníkem, a i kdybychom byli úplně opuštění, nikdy nebudeme zoufalí, neboť budeme stále pociťovat jeho radostnou a láskyplnou přítomnost.

Veškerá naše světská zkušenost je projevena v čase, ale když myšlenky ustanou, čas se zastaví a my se ocitneme na prahu věčnosti. Pak máme na dosah jasné a nekonečné štěstí, ve kterém nám bránily nespoutané a neovládnuté myšlenky. Ono není tím co má být dosaženo, neboť je stále přítomno, ale má být realizováno v našem vědomí. Nikdo jej nemůže minout, protože jeho konečná realizace je daná předurčením duchovní evoluce člověka, jejímž záměrem je přimět člověka, aby hledal a nalezl svou duši.

Největšího hříchu se dopouštíme, když nevěnujeme pozornost jeho tiché přítomnosti. Ono bylo tak dlouho mimo naše vědomí, že jsme ho začali pokládat za neskutečné. Přitom jsme zcela závislí na této nekonečné životní síle a představa naší oddělenosti je pouze iluzorní a dočasná. Naším úkolem je překonat tento návyk a nedůvěru do té doby, dokud se vlastní zkušeností nepřesvědčíme o opaku.

Pokud alespoń na chvíli pocítíme jeho posvátnou přítomnost, nebudeme už nadále spokojeni s naším materialistickým způsobem života. Člověk, který nemá zájem o tuto vznešenou zkušenost a záměrně se od ní odvrací, po ní bude zcela určitě jednoho dne silně toužit.

Protože Nadjá je přítomno v srdci, může ho poznat každý z nás, pokud bude ochoten se mu zcela odevzdat. To, že je zde stále, je zárukou i nadějí, neboť každý, kdo ho bude upřímně hledat, jej musí jednoho dne naleznout. Tichá, klidná a uctívající mysl je velmi blízko nejvyššímu poznání, které bude odhaleno prohlubováním vědomí.

Pokud máme dostatečnou víru v přítomnost svého vyššího Já, nemusíme hledat vnější pomoc. Budeme-li dost trpěliví a vytrvalí, abychom ho mohli hledat v nitru, obdržíme jeho vedení. V našem nižším jáství nikdy nenalezneme skutečný mír, ale v přítomnosti Nadjá jej budeme znát trvale. Paprsek božské duše je stále přítomen v každém člověku, ale pouze ten, kdo jej odhalí, může vyciťovat jeho vznešenost a slávu.

* * *

Paul Brunton: „Jakmile jednou cítíme Nadjá v srdci jako živoucí přítomnost, ono vyzdvihne vědomí ze sevření oněch částí bytosti, kde jsou egoistická přání, osvobodí je z výkyvů nálad a emocí, které se v těchto částech nacházejí. Dává pocit vnitřního uspokojení, které samo o sobě je dokonalé a nezávislé na vnějších okolnostech.“
 

Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona: Svazek14, INSPIRACE A NADJÁ
 

Zdroj: www.paulbrunton.cz (MCphil)

Doporučil: Leonard Degon

hodnocení: 4.7
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

55 komentářů

 1. Nádherně zpracováno.
  Ano, je jen na každém z nás, odvrátí-li se.
  Přesto nebudeme nikdy odděleni a láska (nadjá) byla, je a bude v každém okamžiku s námi :-)
  Je to dobrý partner :-)

  1. Zdravím Vás matko a som rád, že ste zaujala svoje stanovisko aj k problematike Nadjá. Je to zaujímavý fenomén, ktorý je úzko spätý s kresťanským pojmom anjela strážneho, alebo so staroegyptským pojmom Ka, ktorý nás spája s Bohom v stavoch osvietenia, alebo tzv. „tretím okom“. Ja som tento pojem Nadjá v minulosti často diskutoval s Jargom (Jaroslavom Gonosom) v súkromnej korešpodencii a mám aj jeho príspevky a poéziu, ktoré boli svojho času tu publikované. Bol to vynikajúci, duchovne čistý a osvietený človek, ktorý si zaslúži našu stálu spomienku. Ak by mal niekto záujem, môžem tento materiál poskytnúť…

   1. I já Vás zdravím, Degone. Také jsem si vytiskla příspěvky, které na Gnosis Jargo publikoval.

    Určitě by stálo za to, kdyby zde byly znovu zveřejněny.

    Co se týká Nadjá – ať již „Ho“ nazveme jakkoliv, nemůže podléhat pojmům, pojmenováním, protože je „To“ nepojmenovatelné. Jak bych mohla slovem pojmenovat jeho přítomnost? A tak pojmenování slouží snad jen pro lidskou komunikaci o „Něm“ :-)
    A pokud to někdo umí vyjádřit čistými slovy či básní, pozvedá to člověka :-)

   2. Zápisky Paula Bruntona z ktorých je úryvok sú dosť ťažko pochopiteľné pre toho kto nevie čo vyjadrujú jeho základné pojmy ako Nadjá , ego atď. Pre toho nemá význam takéto a podobné knihy čítať. Jaroslava Gonosa si aj ja pamätám, neviem či bol osvietený , jeden článok, možno jeho posledný som ešte našla. Na konci je odkaz na už spomínaného P.Bruntona, R. Maharišiho, atď čiže študoval a zaoberal sa východnou filozofiou. . Spomínaní autori sú aj mne blízki , snáď preto mi boli blízke aj jeho články .

    1. V počítači mám tieto jeho články. Ak by bol o ne záujem, môžem ich poskytnúť. Bol vzdelaný vo východných naukách a tiež dosť cestoval, ako náš Venda. 2 roky bol v Anglicku.
     Ježiš, Buddha a Osvietenie – 08.06.2010
     Boh a Transformácia zeme – 11.05.2010
     Božská Láska – 01.05.2010
     Meditácia, cesta k Božskej Láske, pravé „The Secret“ – 21.04.2010
     2012 a Duchovné Vedomie – 14.04.2010
     Vstúp do lásky – 13.04.2010
     Náboženstvo človeka v 3. tisícročí – 08.04.2010
     Potreba svetla – 04.04.2010
     Duša a Boh – 27.03.2010
     Myseľ a Hľadanie vo veršoch – 24.03.2010
     Hľadanie Duchovného Stavu – Svetla – 22.03.2010

 2. matko,píšeš:

  ….Přesto nebudeme nikdy odděleni a láska (nadjá) byla, je a bude v každém okamžiku s námi :-)
  Je to dobrý partner :-)…..

  Lenže ruka v ruke chodí s Nadjou aj ten Jokker, to Temno, ktoré tiež pochádza od Nebeského Taťuldu. Ani jeden z menovaných citov neexistuje samostane. Oni sú ako nerozlučné dvojčatá. Tam kde zaniká Nadja, chystá sa na javisko ten podlý a zhúžvaný Jokker…

  …A samozrejme niekedy plati aj opak, hoci tu už taká jednoznačnosť nie je samozrejmá, akoby sa na druhý pohľad zdalo…

  Miesenie a prevaľovanie oboch citov v jednom človeku , či ako tieto ,,ONÉ“ nazvať , je práve ,,TO“, čo sa s nami na javisku života deje…

  Ano, kľudne poviem závidám takým, ktorí celý život prežijú ako ,,slnečné obdobie“, bez toho , aby sa objavil čo len jeden jediný mráčik nad ich
  Nebíčkom..

  Sranda je ale v tom, že aj títo ,,šťastlivci“ skončia ako ,,potrava pre červy“, či plamene krematória, ako tí, čo sa celý život ťahali z problémov do tých ďalších…

  Prečo súdruhovia veriaci, prečo ???

  1. Ptáte se Gilgamešova noho, „…prečo ???…“
   No proč, protože je to možné, případně aby byla ta sranda, jak píšete. Jako důvod dobrý, ne?
   A i jinak jste to napsal velmi dobře, ano, je to tak.
   Tedy až na to, že existuje i jiný Žolík, který je nositelem nikoliv srandy, ale humoru a smíchu, který není podlý, lačný pádu či zániku Nadjá….

 3. ad.: Konkrétněji prosím k těm chybám. Šlo by to? Dík.

  Přesunul jsem se raději sem. Nechtěl jsem už zde moc diskutovat, vše co jsem chtěl objasnit, je objasněno už pod Slabikářem 2. Ta diskuse byla velmi přínosná. Nechci se opakovat, ale uložil jsem si ji ve Wordu a je toho 66 stránek.
  Nejlepší na tom je, že při tom objasňování jsem se nejobjasněnějším stal já. Neboli dokázal jsem si ty myšlenky utříbit tak, že jsem to dokázal vysvětlit. Nejlépe zvládne učivo ten, kdo to dokáže někomu vysvětlit.

  A k těm chybám?
  ad.: naše vyšší Já. Jedině jeho prostřednictvím můžeme dosáhnout nejvyššího dobra.

  Na nejvyšší dobro jsem alergický ve všech Staňkových článcích. Žádné nejvyšší dobro neexistuje.

  ad.: je nám svět Nadjá nedosažitelný, neboť se nachází mimo čas a prostor a cesta k němu je možná pouze prostřednictvím našeho vědomí. Každý hledající dříve či později začne vědomě vstupovat do jeho přítomnosti a začne chápat, že toto je věčný život. Jeho existence nepodléhá času, protože je ukotveno ve věčném bytí.

  Jestliže něco nepodléhá času a je věčné, je taky nevědomé. Tudíž nemůžeme získat (ad: získáme individualitu vyšší, nesrovnatelně moudřejší.)

  ad.:Jakmile se Nadjá ujme vlády a ego ztratí svou výsadní pozici, nebude již třeba v životě hledajícího volit mezi dvěmi možnostmi.

  To je blbost, vždycky jsme vystaveni nutnosti volby.

  ad.: Pocity strachu mu budou cizí, neboť bude žít v radostném vědomí, že je neustále podporován boží silou.

  Pocity strachu nikdy nezmizí. Se strachem bojují i nejduchovnější lidé.

  ad.: Protože Nadjá je přítomno v srdci,

  To nebudu ani komentovat…..

  1. @ – Nejlepší na tom je, že při tom objasňování jsem se nejobjasněnějším stal já.

   Pobyt na velíně a záření atomový elektrárny dělá zázraky.

    1. @ – Lojzovo selfíčko z velína

     Ano, ano. Atomová elektrárna, to jsou Lurdy hadr. Zázraky, srdíčka, kosočtverce, zkrátka halucinace všeho druhu.

    2. Ten obrázek je krásný, jen ta postava naspodku tam nějak překáží…

  2. Lojzo,
   nevládnu natolik slovem, abych byla schopna s Vašim textem polemizovat, nebo mu dát za pravdu.
   A závěr? Vytrhnu z celku. Každý sám má bojovat na své duchovní cestě – ale bojuje člověk ? Nebo třeba ten strach přijímá a rozpouští ho? Nebo se jej bojí a tak bojuje? Co vlastně tvořím? Bojuji, či přijímám a rozpouštím? Toť otázka.
   A je-li Nadjá skutečností, nebo dokonce je přítomností? To je nejspíš na cítění každého jednotlivce. A i kdyby to byl jen konstrukt, přesto pomáhá-li, beru všemi deseti. Tedy než dospěju a dospěji k lepšímu konstruktu, nebo příště zajisté již k jedinému správnému poznání, že ano. Pak odhodím svůj dudlík v dál.

   1. Noční teploty klesnou na -8/-15°C, odpolední budou -6/-2.

    Činím, co mě dělá šťastnějším. Přemýšlím o rozmanitých podobách něčeho, co ani většinou zobrazit nijak nelze.

    1. jj
     tedy – někdy se držím možná zbytečně podoby dudlíku :-)

 4. matko, píšeš:

  …..tedy – někdy se držím možná zbytečně podoby dudlíku :-)

  Matko, chcem Ťa aj potešiť a obšťastniť Ťa myšlienkou, že nie je všetko zelené, čo je ,,dobré“…

  … Niektoré ,,pomocnice muža“-teda použijem biblický výraz pre ženy, ktoré nemá-
  jú podľa KC ,,dušu“, už viac ako tristo pätnásť rokov praktizujú ,,dudlanie“ nielen s gumovým cumlíkom . A podľa ich písomných záznamov , ktoré sa našli v usadeninách ich ,,denníčkov“ sú šťastné, lebo robia iných šťastnými …

  …. ,,A votom to je“…

  viď Pr.21.321

  1. Gilgamešova noho – Vy se nezdáte, ale slovem vládnete nejen geniálně, ale „obávám se“ že i poněkud moudře.
   – s tím dudlíkem to byl úžasnej příběh, určitě jsem o tom již psala, že jsem kdysi darovala jednomu kamarádovi opravdický dětský dudlík. Nedal najevo, že je vyveden z míry, a dal jej do kapsičky a stalo se, že jsme vzápěší šli na setkání s další kamarádkou. Ona najednou začala vykládat, že už dospěla a dudlík může zahodit, že už jej nepotřebuje, nebo tak nějak podobně. V tu chvíli onen kamarád sáhl do kapsičky a dudlík jí daroval na památku. Někdy se jí musím optat, jestli jej ještě má.
   – pomocnice muže – musí to být úžasný ženy, když dokáží býti šťastné, …lebo robia iných šťastnými … také jsme kdysi o oněch pomocnicích hovořili a došli jsme k tomu, že jejich nejméně 3 čakry odspodu jsou nějak chráněny, aby mohly být šťastny a štěstí mužům rozdávat.
   Sama zřejmě své čakry k tomuto chráněny nemám a jsem si toho vědoma, ani o tu ochranu nežádám a tak nejsem schopna, či spíše ochotna někoho takto robit šťastným. Ano a votom to je.

   1. ad.:také jsme kdysi o oněch pomocnicích hovořili a došli jsme k tomu, že jejich nejméně 3 čakry odspodu jsou nějak chráněny, aby mohly být šťastny a štěstí mužům rozdávat.

    Ty dvě čakry odspodu byste měly nechat fakt mužům a věnovat se 3, 4 a 5 čakře. Pak budete chráněny a můžete štěstí rozdávat. (4. čakra je to žebro z Adama, 3. a 5. je trochu masa okolo toho žebra:-))

    1. Lojzo, tvrdě, leč na rovinu nyní říkám: „Ne“.

     I když nikdy neříkej nikdy.

    2. Lojzíku, nikoliv, jen druhým i prostřednictvím těla přizabitá duše a tím pádem vyhasl i zdroj radosti druhému…. To se holt někdy stane, že „křídla jsou člověku polámána ….

    3. V tom případě KARMA! Pokud nevyřešíte problémy v současném životě, dostanete je v příštím životě znovu. A možná, že ještě za horších podmínek.

 5. Ale nic si z toho nedělám, vymyslím na to mnemotechnickou, nebo dokonce i memotechnickou pomůcku a pak díky tomu možná vymažu i „nikdy“, nebo se stanu feministkou. Život je holt pestrý.

 6. Když píšeme o Nadjá,
  dovolím si citovat,
  i na základě svého poznatku říci:

  Ony existují,
  existují:

  „…bytosti stvořené Láskou
  Svým tvořením se některé z nich dostaly až do dnešních dnů,
  kde žijí pouze ve své iluzi o opaku Lásky.
  Ale žádný opak neexistuje,
  protože vše vzešlo z Lásky
  a k Lásce se opět navrátí…“
  A tak Ti,
  kteří si na svých cestách uchovali vědomí Lásky,
  spojují své životy s Těmi,
  kteří se ponořili do vlastního světa,
  aby jim ukázali,
  že mohou opět tvořit krásný svět
  a život v něm tak,
  jako na počátku tvořili společně s Láskou…“

  „Říká se jim Andělé Lásky.
  Ty jsi jedním z nich…
  …a nezapomeň,
  přišli jsme ti říci,
  že jsme s tebou,
  že patříš k nám,
  a že Láska na nás
  už čeká.“

  Bez symbolů, bez pomůcek,
  s otevřeným hledím
  člověk prochází
  branou svého srdce,
  branou věčnosti.

  1. Už mi z té Lásky naskákaly alergické pupínky po celém těle. Možná je právě ta Láska zdrojem Vašich problémů. Nepsala jste v nějakém jiném příspěvku něco o páce? A že ta páka má dva konce? Jeden konec páky je Láska a ten druhý?… (ten opomíjíte).

   1. ad.
    Lojza pro matku 1.2.2017 (6:25)
    – znáte mateční stromy, třeba ten z Avatara? Pokud je vytržen z kořenů, jeho větve (křídla) zlámána, již nemá možnost něco řešit. Jó, že je to karma? Ne. Jen hulvátství, bezohlednost lidí, obsluhujících stroje.

    – alergické pupínky? Bingo. Nesedí na oné druhé straně páky? Pak nezbývá, než odejít. To lidé dělávají. Zlomí křídla, odejdou a ještě se cítí ublížení, vztekají se.

    1. I hulvát obsluhující stroje jasně vidí, že máte, matko, v srdci velkou bolest. Ale nic se opravdu neděje náhodně. Přestaňte se litovat!
     Já se Vás ptám: Kde byla ta Láska když Vás vytrhávali z kořenů a lámali Vám větve? Proč se Vás nezastala ta Láska s velkým L? Anebo že by to byla Vaše Láska, která dotyčnému či dotyčným dovolila vyrvat Vás z kořenů a polámat Vám větve? Neboli ta druhá strana páky je o tom, že jste si to neměla nechat líbit a měla jste bránit se. Právo na obranu má člověk vždycky.

     A pro anonymnú:
     ad.: citát o Láske, ona je absolútna preto nemá opak

     Kdo toto opravdově, ale opravdově žije, tak skončí v blázinci.

    2. zrovna jsem k tomu napsala komentář.
     Jestliže druhý něco za vás podepíše,…atd. atd. nemá to co dělat s tím, že něco dovolím.
     Lépe skončit v blázinci s láskou v srdci, než s takovou bolestí. Lépe ji transformovat na onu Lásku. A já ji potkala. Nejednou.
     Aby ji potkal také ten druhý, způsobím mu bolest, nesmírnou, ponížením jeho ega, vším, co v tomto životě mám…ať může také najít.

    3. Už jsem se v tom ztratil. Už vůbec nevím, o čem je řeč.

    4. Já vím, Lojzo.
     Jenže pro zpětnou vazbu Vám napíši: „Díky, pomohl jste mi si upřesnit, že ten proud slz, který se mi již podařilo před chviličkou zastavit, nebyl bolestný, ale očistný, životodárný. A za to (nejen) Vám děkuji :-)“ A nyní budu mít sílu, zkusit – jak to psával Honza – podtrhnout židli pod „Malým Napoleonem“.

   2. a přece jen ještě k tomu řešení problémů – ale řeším, řeším. Jenže pokud o problému nevím a on najednou krutě vyskočí a teprve pak následuje „přiznání“ viníka, co se mu zas „povedlo“ …, je řešení opravdu, opravdu dost zajímavé, pokud mám zabránit následné katastrofě pro druhého. Ale su nesmírně ráda, když za cenu dalších zlomených oných křídel, zachráním, co se dá, tož su ráda, že následuje úsměv, jako že to je přeci samozřejmé, co bych chtěla a okamžitě následuje zamračení a pokárání, co mi to tak dlouho u výslechu trvalo,….jó, naskakuj mu ze mne krásný pupínky.

 7. Lojzík, matička použila pekný citát o Láske, ona je absolútna preto nemá opak, alergické pupínky máš z lásky pretože si ju zamieňaš s motýlikmi v 3-tej čakre keď si so sympatickou osobou opačného pohlavia.

  1. jj, když jsem celou tu báseň po prvé slyšela, tekly mi slzy úlevy proudem, protože do té doby jsem vůbec netušila, že něco takového je přítomno i pro mne a to bezevšeho….

 8. matička poznám , aj mne dlho trvalo dokedy som pochopila rozdiel medzi láskou a Láskou bezpodmienečnou nielen v hlave, …

  1. jsou to okamžiky, které přijdou, když to člověk vůbec nečeká :-) Ale i ty chviličky stojí za to :-)

 9. Kristova noha,

  To sa tak stáváva, keď organizmy ,,bez duše“ pošteklí slovom Lojza kokrheľ…

  Však vy ste si tu urobili stretko ježibáb , so strigôňmi …

  A kde sa podeli tie poučné slová ,,proroka Vendu“ o Ježišovej ceste ku Svetlu a Láske ..

  Jeho slová-semená dopadli na suchú šarapinu a odkväcli…

  Bože môj, bože môj…

 10. Matko, prišiel čas, aby som zareagoval na Vaše slová: Ony existují:- bytosti stvořené Láskou…
  Všetok duchovný život a teda aj láska sa vždy musí vzťahovať k živým bytostiam a nie k mŕtvej matérii a tak aj Ježišove slová o láske a Duchu sv. sa vždy spájajú so životom. Pre materialistu, ktorý verí tomu, že život pochádza z matérie a smrťou tela všetko končí sú všetky slová života nezmyslom a planým táraním. (Nechajte mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych, ale vy poďte za mnou…).
  Píšete, že láska je dvojaká- egoistická a tá nezištná, ale to platí aj o emóciách. Muži nemajú radi emócie a hanbia sa za ne a svoje dojatie nedávajú tak okato najavo, ale to neznamená, že sú bez akéhokoľvek citu. Ich láska nie je slovná, ale praktická, ktorá sa prejavuje činmi, viď. milosrdný samaritán.
  Bruntonov pojem „Nadjá“ je podľa mňa trochu zavádzajúci, lebo nevyjadruje tú spätosť so životom, ktorá pre správne pochopenie je tu nutná. Naplno však vyjadruje, že sa týka vyššieho života a bytia od nášho pozemského „ja“ a že súvisí s Bohom, ktorý sa vo stvorení viditeľne neprejavuje. Ako povedal Lao-ć: „Tao zjavné, nie je skutočné Tao“.
  Som rád, že sa tu nájde dostatočný počet ľudí, ktorých nezaujímajú iba „vedecké problémy“, ale aj tie, ktoré sa týkajú „Hledání Světla“ a múdrosti. Vo svete je málo skutočnej múdrosti na rozdiel od vychytralosti, ktorá sa prejavuje spoločenskou korupciou a zločinnosťou. Tú „múdrosť života“ vo svete nikto nevyučuje a nehlása, hoci by to mala byť úloha školstva, kultúry a náboženstiev. Preto sa niekedy pýtam sám seba, či má táto naša spoločnosť ešte dajakú reálnu budúcnosť???

  1. ad.:Preto sa niekedy pýtam sám seba, či má táto naša spoločnosť ešte dajakú reálnu budúcnosť???

   No nemá, ale Bůh zatím váhá použít tlačítko RESET. Prý po Potopě slíbil, že už to nikdy neudělá…. (aspoň tak je to prý napsáno v té knize knih)

   1. Není snazší, než použít RESET, vytvořit novou společnost, zemi, planetu?
    Sliby, chyby – život není statický, neměnný . Viz záplavy v Asii před několika lety, které se rovnaly menší potopě.

    1. Tam zahynulo 110 000 lidí. To je jejich 14 denní (re)produkce.

  2. Ano, Degone,
   – bytosti stvořené Láskou, byly poslány do živých fyzických těl.
   – Co se týká emocí a činů – ano, projevují se různě. Více bych k tomu nepsala, ale neexistuje jen milosrdný samaritán.
   – Co se týká Nadjá – používám jiné slovo i vědění pro jeho pochopení, Bruntonův výklad pojmu Nadjá neznám detailně.
   – vědecké problémy – pokud nás lidské činy nezničí, vědci jednou popíší daleko více, než nyní :-)
   Jestli však má naše společnost nějakou reálnou budoucnost? Neptám se. Ale třeba se zeptám.

 11. Degone, píšeš:

  …Preto sa niekedy pýtam sám seba, či má táto naša spoločnosť ešte dajakú reálnu budúcnosť???

  Nie, tento náhodný zhluk ,,opicočlovekov“ je určený na samozánik a je to v konečnom dôsledku ozaj dobre, lebo až potom si Príroda oddýchne od Netvora z hlbín Zemeplacky.

  Tak za cca 150 rokov si dodrabať svoju Prírodu, by nedokázali ani elefantovia, či tí odporní diníci..

  Keby nebolo toho literárneho hrdinu, toho Tajtrlíka Nebeského , bolo by to naozaj dobré…

  Takto, že stvoril toho Adama a potom keď už pretiahol všetky samice živočíšneho druhu okolo ,,seba sa“ potom stvoril Evičku . A ďalšia JEHO obludná chyba bola v tom, že ponechal ,,pri živote po Potope“, toho opilca toho Noea.

  Ten mal v sebe všetky Kainove gény a tak ten Blbeček Nebeský zase otvoril Pandorinu skrinku a teraz žne to , čo ,,zasial“……

  Okrem nevzdeklaných a psychicky narušených , väčšina na neho ,,serie“, lebo vtedy , keď mal, nepoužíval Rozum, Intuíciu a …

  Za ďalších cca stopäťdesiat rokov tu nezostane na Zemeplacke žiadne divé zviera, ani motýľ, ani tá ohavná voš lonová, či ryba, či homárik, ani ten škaradý vták emu …

  Človekovia budú v budúcnosti možno požierať v laboratóriách narastuvšie kuracie prsia, plece z ťavy, či tzv . umelé mäso, či larvy odpadu, toho hmyzového…

  ……Je otázné, ako bude dýchateľný vzduch, či vôbec budú nejaké lesy a či voda bude pitná, či ,,sa nebude chodiť“ v skafandroch a tak ..

  Mať tak ,,Lapidofilovú guľu“, či ,,tretie oko“, povedal by som vám viac…

 12. G.noho: Píšeš: „Mať tak ,,Lapidofilovú guľu“, či ,,tretie oko“, povedal by som vám viac“. – Netreba mi viac povedať, lebo to, čo sa mne dostalo ako vízia „KONCA“ presahuje všetky Tvoje predstavy. Technické okolnosti okolo mojej vízie sú zanedbateľné. Ale zemeguľa sa podobala na povrch Mesiaca, alebo Marsu iba s tým rozdielom, že všade bol prach a popol bez akéhokoľvek organického materiálu, alebo života. Tiež, neviem povedať kedy, akým spôsobom a ako dlho to všetko prebehlo. Aj z toho vyplývajú tie moje obavy o osud pozemského života. Ale viem aj to, že život podobný tomu pozemskému jestvuje aj inde vo vesmíre…
  Pekný deň!

  1. Dobrá, zeptám se. Zatím jsem kdysi „viděla“, jak se desky „Zeměvajca „rozklížily, kmitaly, zářily, ale posléze zapadly (díky určitým kruhům, které je udržely), zpět, tak jak mají. To se stalo po tsunami v Asii, kdy zeměkoule ještě nějaký čas kmitala, než se zklidnila.
   Na zbytek se zeptám, pokud mám odpověď znát… ale jasné je, že existují supervulkány.

 13. Degone, píšeš:

  …Ale zemeguľa sa podobala na povrch Mesiaca, alebo Marsu iba s tým rozdielom, že všade bol prach a popol bez akéhokoľvek organického materiálu, alebo
  života….

  No, do frasa, ak toto bude koniec a takýto, tak potom sa splní vízia všetkých stromov a zvieratiek z celej Zemeplacky, že ten odporný Človek sa stratí, ako ,,prd v záhyboch gatí“, a je pre nich akože dobrá správa, ale to ,,interferno“, ten prach bez života, to už je aj pre mňa ako milovníka napr. plejtváka obrovského, niečo hrozné…

  Aj zvieratká , aj tie nevinné stromy aj bambusovníky, a aj hovniválkovia ,tí usilovní ,,tlačiči“ sušených sračiek , dojdú ,,do konečnej“ ???

  Škoda, že si nám Degone povedal, len to ,,C“ ale to ,,A“ a ,,B“ si zamlčal…

  …Snáď nám Degone nechceš tvrdiť, že tento strašný koniec bude bez
  ,,Poučenia z krízového vývoja „…

  Stop Degone, srandičky bokom , ja chcem vedieť viac , ak je to možné…
  Stačilo by na začiatok len jeden, či dva detaily ,ako sa to celé začne ..

  …….Čo bude tým ,,spúšťačom“…A ani náhodou nechcem čítať, ani počuť o tom, kedy sa to začne…

  Ja som to tušil, ja som to tušil…

  1. G.noho: Som rád, že nestrácaš svoj povestný humor ani v prípade takej hororovej vízie, ktorú som tu vo svojom príspevku naznačil. To, na čo sa pýtaš (spúšťač) som ja dešifroval ako ľudský zámer s vopred naplánovaným cieľom – odpočítavané spustenie vo vojenskej centrále, aj keď tie následky neboli plánované také, ako nastali. Bližšie okolnosti nepoznám, ani celkový rozsah následkov. Nemôžem tvrdiť, že táto vízia je pravdivá a že sa všetko stane tak, ako som to popísal. Ale väčšinou vízie ukazujú realitu, ale bez časopriestorových údajov. Takže, tak…

  1. Myslím, že si naša anonymná zaslúži poďakovanie a uznanie za bližšie osvetlenie toho pojmu „Nadjá“ poukazom na jeho spätosť s jógou, ale ja by som upriamil pozornosť nášho čitateľa aj na jeho spätosť s významovým pojmom „Tao“, čo sa prekladá ako „Cesta“, alebo Pôvodca celého stvorenia, teda – Boh. Toto spojenie Boh ako Cesta, má svoj význam nielen pre samotného človeka, ale aj pre celú ľudskú spoločnosť. Nie je to cesta viery (uver a budeš spasený), ale skôr Cesta Pravdy, teda aj vedy, ktorá skúma podstatu stvorenia. Táto „Cesta Nadjá“ je individuálna, ale aj celospoločenská. Kto po nej kráča nemusí sa obávať zblúdenia, lebo je s ním a vedie ho svojím svetlom – samotný Pôvodca…
   Pekný deň!

   1. Rado sa stalo:-) Tao – Cesta, Pravda, Život. V kresťanskej terminológii Ježišov výrok Ja SOM Cesta, Pravda a Život. Keď sa zbavíme nevedomosti a pochopíme čo pojmy znamenajú nie je problém z východnými ani s kresťanskými náukami . Nadjá môžeme preložiť aj ako naše pravé JA. Nie som pesimistka ale nemám ani ružové okuliare , preto nejaké „osvieteneie “ vo veľkom meradle, život v  Nadjá , v Bohu alebo v sahadža samádhí určite nebude. Ľudia sa uspokoja s vierou a rituálmi.

    1. Degon pre anonymnú
     S tým, čo ste napísala súhlasím a dokonca aj s tým, že Nadjá nemôže nič zmeniť u ľudí „vo veľkom meradle“, lebo prevážna väčšina ľudí je založená materiálne a žije iba v materiálnych potrebách. Ale domnievam sa, že na toto fórum chodia hlavne ľudia, ktorí hľadajú svetlo múdrosti a tým to už má čo povedať. Ale, stále tu bude problém dorozumenia sa, lebo na rovnaké pojmy jestvuje množstvo rôznych výrazov, ktoré budia dojem, že je tu reč o rôznych veciach. Polemikou sa môžu tieto nejasnosti vyjasniť a ozrejmiť a môže nastať zhoda a jednota. A to je už krok vpred. Aj preto Vám ďakujem za Vašu snahu o vyjasnenie…

 14. Bohužel mám v horoskopu asteroid Cheiron v devátém domě a to prý znamená krizi v napojení na své vyšší já. Napište prosím na toto téma článek. Prý jsou doporučovány práce s léčiteli ale to může stát spoustu peněz invalidního důchodce jako jsem já. Taky prý pomáhají meditace na to napojení ale nemůžu žádný na netu objevit.

 15. Marku,
  to, že máme něco v horoskopu, tedy v osudu, tedy máme před sebou nějaké karmické vyrovnání je nutné přijmout, jen tak budou následky nejmenší. Pokud k tomu budete mít naopak odpor, obavy, lítosti, a použijete některé z praktik které zmiňujete (je to bílá magie) můžete si pouze na přechodnou dobu zlepšit stav s následným zaručeným zhoršení. Nemůžete ničím změnit dráhu vesmírných těles a tedy dopady na hmotu těl.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference