mapa stránek || vyhledávání

Pistis Sofie – úvod a ukázka z díla

Úvod

Pistis Sofie – skutečné Ježíšovo učení? Koptský rukopis je jediným dochovaným exemplářem neobyčejného díla, které konkuruje biblickým výkladům odkazu Ježíše a jeho učení. Tzv. Askewův kodex z prostředí egyptských křesťanů-koptů, původem však zřejmě řecký, je znám veřejně již od 19. století. Přes nebo kvůli jeho důležitému a kontroverznímu obsahu je poměrně málo znám.

Ježíš s učedníky, James Tissot (1836-1902)

Ježíš s učedníky, James Tissot (1836-1902)

V textu je zachycena rozprava Ježíše s jeho dvanácti učedníky poté, co vstal z mrtvých, vstoupil do nebe a navrátil se k nim. Na rozdíl od Bible je zde uvedeno, že Ježíš pobýval s učedníky a vyučoval je ještě následujících 11 let. Text má formu rozhovoru, v němž Ježíš hovoří o řádech vesmíru, jeho sférách a mnohých jeho tajemstvích, o různých bytostech, andělech až po nejvyššího Otce. Používá přitom mnoho tajuplných názvů, jmen a obratů. Ráz mluvy je velice mystický a nezasvěcenému značně nesrozumitelný.

Příběh zde uvedený je odlišný od vyprávění evangelií. Ježíš zde podle všeho není ukřižován ani zabit, nýbrž na něj jednoho dne sestoupí světlo a oděje ho do světelného oděvu a vynese na nebesa. Ježíš projde všemi dvanácti vrstvami nebes, všechny je osvobodí a svrhne tyrany a vládce světa na zem.

Když se vrátí Ježíš na zem ke svým učedníkům, vypráví jim, co se stalo a vysvětluje do podrobností význam všech událostí. Učedníci včetně Marie Magdalény a jeho matky Marie se ho vyptávají a Ježíš jim odpovídá.

Ježíš je rozpoznán jako První Tajemství – Prvotní slovo, které pochází od Otce a přišlo na svět osvobodit ho a spasit jeho světlo a dovést určitý počet duší k dokonalosti, aby dosáhly Království světla. Svým příchodem převrátil dosavadní řád světa a umožnil v temnotě uvězněné Pistis Sofii navrátit se do své nejvyšší sféry.

Součástí vypravování je i kompletní příběh o údělu Pistis Sofie – andělské bytosti světla, o jejím původu v třináctém Tajemství, jejím oklamání lví silou od Svéhlavce, jejím pádu, uvěznění a držení temnotou a jejím volání o pomoc. Díky Ježíšově příchodu byla vyslyšena a opět osvobozena a uvedena na své dědičné místo.

S učedníky dále rozmlouvá o nebeském království, o Světle, o duších, o spasení a o završení světa. Jedná se o nesmírně komplikovaný duchovní systém, který na první přečtení není snadné pochopit. Navíc se nepodobá jiným duchovním směrům. Nejblíže mu snad jsou hermetismus a gnosticismus. Zasvěcené výklady vesmírných a nebeských skutečností jakoby ani nepocházely z tohoto světa a nebyly určeny obyčejným smrtelníkům. Kdo je autorem těchto myšlenek? Je to skutečné Ježíšovo učení?
 

Z učení Pistis Sofie

Ukázka z díla – O podstatě Země Světla

Ježíš odpovídá na otázku Marie ohledně lidí, kteří přijmou tajemství Světla, zda budou nadřazeni Zemi Světla a jestli ona je Pokladnicí Světla.

111. O PODSTATĚ ZEMĚ SVĚTLA

1. A Ježíš odpověděl a řekl Marii: „Ptáš se vskutku dobře, se vší přesností a jistotou.

2. Naslouchej tedy, Marie, abych ti mohl říci o [dovršení existence v aeonu a] vzestupu vesmíru.

3. Zatím k němu nedojde; ale již jsem vám o něm říkal: „Až vás povedu na místo dědictví těch, kteří přijali tajemství Světla, potom se vám bude Pokladnice Světla, to místo vyzařování, jevit jako zrnko prachu a jako světlo slunce za dne.“

4. Již dříve jsem řekl: „K tomu dojde v době dovršení a rozpuštění vesmíru.“

5. Dvanáct spasitelů Pokladnice a dvanáct řádů každého z nich, což jsou vyzařování sedmi Hlasů a pěti Stromů, bude se mnou na místě dědictví Světla, protože to jsou pro mě králové v mém království, a každý z nich bude králem nad svými vyzařováními a krom toho každý z nich bude králem podle své slávy, velký ve své velikosti a malý ve své malosti.

6. A spasitel vyzařování prvního hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství v mém království.

7. A spasitel vyzařování druhého hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali Druhé Tajemství Prvního Tajemství v mém království.

8. Stejným způsobem bude i spasitel vyzařování třetího hlasu na místě duší těch, kteří přijali Třetí Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

9. A spasitel vyzařování čtvrtého hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali Čtvrté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

10. A pátý spasitel pátého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Páté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

11. A šestý spasitel vyzařování ze šestého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Šesté Tajemství Prvního Tajemství.

12. A sedmý spasitel vyzařování ze sedmého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Sedmé Tajemství Prvního Tajemství v Pokladnici Světla.

13. A osmý spasitel, to je spasitel vyzařování prvního stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Osmé Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

14. A devátý spasitel, to je spasitel vyzařování druhého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Deváté Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

15. A desátý spasitel, to je spasitel vyzařování třetího stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Desáté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

16.Stejným způsobem i jedenáctý spasitel, tedy spasitel čtvrtého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Jedenácté Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

17. A dvanáctý spasitel, tedy spasitel vyzařování z pátého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Dvanácté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

18. A sedm Amenů a pět stromů a tři Ameny budou po mé pravici, jakožto králové Dědictví ze Světla.

19. Druhý spasitel, tedy dítě Dítěte a devět strážců, budou přebývat po mé levici, jakožto králové Dědictví Světla.

20. A každý ze spasitelů bude vládnout nad řády svých vyzařování, jakožto Dědictví Světla, jak dělali v Pokladnici Světla.

21. A devět strážců Pokladnice Světla bude nadřazeno [druhému] spasiteli v Dědictvých Světla.

22. Druhý spasitel bude nadřazen devíti strážcům v království.

23. Tři Ameny budou nadřazené druhému spasiteli v království.

24. Pět stromů bude nadřazeno třem Amenům v Dědictvích Světla.

25. A Jeou a Strážce závoje velkého Světla, [velký] příjemce Světla, dva velcí průvodci a velký Sabaóth – Dobro, budou králi v prvním spasiteli prvního Hlasu Pokladnice Světla, [spasitel], který bude na místě těch, kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství.

26. Proto vpravdě Jeou a strážce oblasti těch, kdož jsou vpravo, a Melchisedek, velký přijímač Světla, dva velcí průvodci vyjdou z očištěného a naprosto čistého světla prvního stromu až k pátému [stromu].

27. Jeou je vpravdě dozorcem Světla, které vychází první z čistého světla prvního stromu, zatímco stráž závoje těch vpravo vychází z druhého stromu, dva průvodci vycházejí z čistého a naprosto očištěného světla třetího a čtvrtého stromu z Pokladnice Světla, Melchisedek pak vychází z pátého stromu, zatímco Sabaóth – Dobro, jehož nazývám mým Otcem, vychází z Jeou, dozorce Světla.

28. Těchto šest pak na příkaz posledního pomocníka Prvního Tajemství se ocitlo na místě těch vpravo, z důvodu shromažďování horního světla z aeonů vládců, ze světů a všech národů v nich.

29. O každém z nich vám řeknu jeho funkci, k níž byl určen až se bude vesmír rozpínat.

30. Kvůli významu funkce, k níž byly určeni, se stanou spolukráli v prvním [spasiteli] prvního Hlasu Pokladnice Světla, který bude na místě duší těch, kdo přijali První Tajemství Prvního Tajemství.

31. A Panna Světla a velký průvodce středu, koho vládci aeonů nazývají Velký Jeou, podle jména velkého vládce, který je v jejich oblasti, on a Panna Světla a jeho dvanáct pomocníků, od nichž jsi přijala podobu a od nichž jsi přijala sílu, ti všichni se stanou králi prvního spasitele prvního Hlasu na místě duší těch , kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

32. A patnáct pomocníků sedmi Panen Světla, kteří jsou ve středu, se bude šířit v oblastech dvanácti spasitelů a ostatních andělů středu, každý z nich podle své slávy, budou vládnout se mnou v dědictvích Světla. A já budu vládnout nad všemi v Dědictvích Světla.

33. K tomuto, co jsem vám řekl, nedojde však hned, ale až po dovršení aeonu při vzestupu vesmíru, tedy při rozpuštění vesmíru a při dovršení plného počtu dokonalých duší Dědictví Světla.

34. Před dovršením se toto, co jsem vám řekl, nestane, ale každý bude na svém místě, do něhož byl umístěn na počátku, dokud nebude dosažen počet dokonalých duší.

35. Sedm hlasů, pět Stromů, tři Ameny, druhý spasitel, devět strážců, dvanáct spasitelů, ti v oblasti vpravo a v místě středu, každý bude obývat místo, kam byl umístěn, dokud nebude zcela dosaženo počtu dokonalých duší, které zdědily Světlo.

36. I všichni vládci, kteří se káli, budou žít na místě, kam byli umístěni, dokud nebude zcela dosaženo počtu dokonalých duší, které zdědily Světlo.

37. [Duše] přijdou, každá jakmile přijme tajemství, a všichni vládci, kteří se káli, projdou a vstoupí na místo středu. Potom ti ze středu je pokřtí a poskytnou jim duchovní pomazání a zapečetí je pečetěmi svých tajemství.

38. Pak projdou všemi oblastmi středu a projdou oblastí vpravo a nitrem oblasti devíti strážců a vnitřkem oblasti dvojitých spasitelů a nitrem oblastí tří Amenů, dvanácti spasitelů, nitrem [oblasti] pěti Stromů a sedmi Hlasy.

39. Každý jim dá svou pečeť svého tajemství a oni projdou nitrem všech, až přijdou do oblasti Dědictví Světla a každý bude přebývat na místě, jehož tajemství získal jako Dědictví Světla.

40. Zkrátka, všechny duše lidí, které přijmou Tajemství Světla, budou míjet všechny vládce, kteří se budou kát, a budou míjet i všechny z krajů středu, ty z celé oblasti vpravo a budou míjet ty z celé oblasti Pokladnice Světla.

41. Zkrátka, budou míjet všechny oblasti.

42. Budou míjet všechny oblasti Prvního Příkazu a budou procházet nitrem všech a budou putovat do Dědictví Světla až na místo jejich tajemství a každý bude přebývat na místě, jehož tajemství přijal.

43. A ti z oblasti středu a vpravo a ti z celé oblasti Pokladnice [Světla], každý bude přebývat na místě řádu, kam byl umístěn od počátku, až do doby, kdy se vesmír zvedne vzhůru.

44. A každý z nich [bude plnit] své poslání, k němuž byl [jako vládce] určen, aby sklidil duše, které přijaly tajemství, a mohl zapečetit všechny duše, které přijmou tajemství a které projdou jejich nitrem k Dědictví Světla.

45. Toto je tedy, Marie, slovo o tom, nač jsi se mě ptala s přesností a jistotou.

46. To stačí a kdo má uši k slyšení, slyš.
 

citace z: KOZÁK, J. Pistis Sofie. Praha 2007, Onyx

Úvod napsal Ladislav Zelinka

Více na http://thovtovamoudrost.webgarden.cz/
 

hodnocení: 4
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference