mapa stránek || vyhledávání

Poznanie, či Babylonská veža? (2. časť)

Mnohé z novších i starších článkov v populárnych časopisoch nepomáhajú duchovne nahor, ale naopak, sťahujú strmhlav nadol. Týka sa to rovnako kníh, médií, filmov atď. Namiesto pomoci, vedú ľudí k pokušeniu a pádu.

Jeden z článkov, ktoré som našla, bol venovaný téme o slobodnej potrebe polygamie pre vzostup človeka u nás. Odporúčaný návrat k polygamii je pre naše končiny šokujúci. Bol by to vývojový krok späť!

Tzv. biela ľudská rasa žijúca na Zemi je zo všeobecného hľadiska v súčasnosti duchovne najzrelšia. Nie je to rasistické prehlásenie, ani podceňovanie iných rás, ale viditeľná skutočnosť, ktorá sa dlhodobo profilovala a postupne odrážala v štýle života ľudí. V hodnotách, ktoré vyznávali, a ktoré pretvorili, zhmotnili a zanechali aj pre ostatných ľudí v umení, v hudbe, literatúre, architektúre, divadle a pod. Kolískou umenia a kultúry sa stala Európa. Históriou preverené hodnoty pretrvali, stali sa známe a uznávané po celom svete. Pravé hodnoty, ktoré mnohí priniesli, poklady ktoré vytvorili a zanechali, dodnes povznášajú ľudských duchov k ušľachtilosti, harmónii.

História svedčí žiaľ aj o tom, že ani ľudia bielej rasy nežili najideálnejšie. Nelichotivý súčasný stav ľudstva na Zemi je alarmujúci. Ale stále je tu aj možnosť zmeny k lepšiemu.

Do všetkých rás žijúcich na Zemi sa počas ich vývoja inkarnovali aj vyšší duchovia, s úlohou priniesť duchovný i spoločenský pokrok, trvalé hodnoty, ale na celkovom pokroku a duchovnom pozdvihnutí rasy, krajiny, sa spolu-podieľa viacero dôležitých faktorov, ktoré prináša prirodzený, správne nasmerovaný vývoj. Duchovný vzostup človeka neslúži len neviditeľnému duchu v duši, alebo len samotnému jednotlivcovi, ale sa naplno prejavuje, odráža v jeho prostredí, a v spolunažívaní ľudí. Človek tak zvnútra zušľachťuje seba, a zároveň zušľachťuje a povznáša prostredie, v ktorom žije.

Do krajín Európy, ktoré sú prirodzeným domovom bielej rasy, aj z hľadiska klimatického pásma, sa v súčasnosti nie náhodou inkarnoval vysoký počet najzrelších ľudských duchov. Dôležitý význam o vhodnom mieste pre inkarnáciu duše, jej život a duchovný vzostup nám pomôžu lepšie pochopiť napr. krvné skupiny, genetické mutácie krvnej skupiny 0.

Z histórie vývoja ľudstva sa dozvedáme, že najstaršou a stále najpočetnejšou krvnou skupinou na Zemi je 0. Z nej sa postupne mutáciou vyvinuli krvné skupiny A, B, a AB. Na zmenu a vytvorenie nových krvných skupín nevplývala len migrácia veľkých skupín ľudí, zmena životných podmienok, spôsob stravovania, ale aj vtelené duše potomkov, ktoré priniesli nové vyžarovania do ľudských tiel.

Krv je najdôležitejšia tekutina pre život človeka. Od pradávna jej ľudia pripisovali magickú silu a tajomnú moc. Je to najmä preto, lebo krv, jej vyžarovanie, je mostom pre prejav ducha v hmotnosti. Na vyžarovanie krvi sa úzko viažu osobnostné, charakterové vlastnosti, temperament, genetika, duchovná zrelosť a poznanie človeka. Ľudia s najstaršou a najpočetnejšou krvnou skupinou 0 sú „staré“, skúsené duše. Inkarnovali sa na Zem mnohokrát, od počiatku vývoja človeka až podnes. Fyzicky žili na rôznych miestach v rôznych historických dobách v rôznych podmienkach. Majú bohaté citové zážitky, osobné skúsenosti, ktoré sa navždy „vryli“, vpísali do ich duší. Ak v súčasnosti žijú opäť na Zemi, tak najmä kvôli tomu, aby konečne duchovne postúpili, zavŕšili správne svoj duchovný vývoj. Mnohí z nich majú aj dôležité poslanie, pomáhať nahor ostatným. Záleží od ich slobodného rozhodnutia či svoje skúsenosti využijú v prospech dobra, alebo zla, a či splnia svoje poslanie, kvôli ktorému sú opäť tu.

Cieľom tohto článku nie je priniesť presné demografické rozdelenie obyvateľstva podľa krvných skupín, ale na ilustráciu dôležitosti miesta narodenia, uviesť niekoľko príkladov. Najpočetnejšiu skupinu ľudí s krvnými skupinami 0 a A tvoria ľudia bielej rasy, žijúci v Európe. Žijú tu aj ľudia s krvnou skupinou B, a tiež AB, ale v menšom počte. Krvnú skupinu AB má na Zemi okolo 5% obyvateľstva.

Biela rasa žije aj na iných kontinentoch, no nie všetky miesta pre život sú prirodzené pre bielu rasu, najmä ak sa na takéto miesto presťahovali ľudia, ktorí sa narodili napr. na severe Európy a neskôr sa usadili natrvalo v prostredí takmer s opačným charakterom klimat. pásma. Takáto radikálna zmena pásma oslabuje fyzické telá ľudí, ktoré „povstali“ z inej rodnej hrudy zeme, s celkom iným vyžarovaním. Pôvodné vyžarovanie miesta narodenia, jeho klímy, je dôležité na udržanie zdravého a silného fyzického tela, ktoré zároveň slúži na podporu správneho vývoja ducha. Takže nič nie je náhodné.

Na juhu Európy, a ešte ďalej na východ, v Ázii, prevláda u ľudí krvná skupina B, kde v prevahe žijú farebné rasy. No napr. v Iráne žije veľký počet ľudí s krvnou skupinou 0. Ak to porovnáme podľa vývoja krvných skupín, môžeme konštatovať, že ľudia s krvnou skupinou B sú „mladšie“ duše. No neplatí to paušálne! Na presnom určení miesta a rasy každej novej inkarnácie, sa okrem krvnej skupiny podieľajú aj ďalšie faktory. Všetky faktory vyhodnocujú prírodné zákony do výsledného „sumáru“ pre jednotlivé inkarnácie. Život je pohyb a zmena. Každý dostal dar slobodného rozhodnutia a počas života na Zemi môže stúpať duchovne nahor, klesnúť ešte hlbšie, alebo ostať približne na tej istej úrovni poznania, s ktorým sa narodil. Záleží na tom, ako nasmeruje svoj život na pozemských cestách. Toto všetko stále spravodlivo zhodnocujú prírodné zákony, čo sa odzrkadlí v budúcom osude človeka. Dôkazom toho sú aj u nás žijúci jedinci vo viditeľne rozdielnej kvalite života, ale aj s inou farbou pleti, napr. rómovia, u ktorých prevláda krvná skupina B.

V súčasnosti nie je ľahké presne určiť, aké zastúpenie krvných skupín pôvodných obyvateľov v tej ktorej krajine jednoznačne prevláda, pretože vplyv globalizácie a zhoršujúce sa ekonomické a sociálne podmienky výrazne vplývajú na migráciu ľudí, ktorí sa presúvajú z ekonomicky zaostalejších krajín do vyspelejších krajín. Tým sa súčasne rozšírila možnosť pre uzatváranie zmiešaných partnerstiev. No miešaním rás sa významne oslabujú fyzické telá spoločných potomkov. Z uvedeného vyplýva, že nie je náhoda, kde a prečo sa narodíme. Netreba to podceňovať.

Polygamia (mnohoženstvo) sa vyskytuje hlavne v krajinách smerom na východ, kde sú inkarnovaní ľudskí duchovia, ktorí ju z vývoja nevylúčili. Vesmírne zákony v našom svete všetko prísne a spravodlivo organizujú. Len človek to nerešpektuje! Presúvaním ľudí po svete, aj v podsúvaní scestných informácií a vzorov usilovne pracujú temné páky globalizácie. Teóriu o slobodnej potrebe polygamie u nás, treba rozhodne považovať za scestnú.

Je osobnou vecou každého človeka, či chce udržiavať intímny vzťah s ďalším partnerom. Správne by malo predchádzať ukončenie existujúceho, nevyhovujúceho vzťahu. V opačnom prípade by u nás nastala hotová Sodoma – Gomora ak by sa ľudia takých odporúčaní chytili. Súčasný stav v našom svete už aj bez toho ukazuje, že veľká časť ľudí je pod prahom zániku Sodomy – Gomory. Polygamia, ktorú článok v snahe dať ju u nás na roveň s monogamiou, prejde len s narušeným mravným princípom v človeku.

Život v našom polarizovanom svete nám umožňuje slobodné rozhodovanie, slobodný výber. Protipóly sú dynamickým prvkom pre vývoj. Ale bez oporného mravného bodu je duchovný vývoj ľudí nemožný. Pokušenie rôzneho druhu tu stále bolo a je. Vždy prichystané nové, rafinovanejšie. Nevynechá nikoho a nič. Boj Svetla a temna vrcholí.

Je prepotrebné ukázať ľuďom duchovnú oporu. Pevné, čisté, mravné zásady, poznanie Vôle Božej – prírodných zákonov, ktoré sú pomocou a záchranou pre ľudstvo.

Kto sa rozhodol pomáhať, významne ovplyvňovať mienku ľudí či už, ako redaktor duchovného časopisu, vydavateľ kníh, alebo duchovný učiteľ, liečiteľ a pod., mal by najprv usilovne popracovať na sebe. Uvedomiť si obrovskú zodpovednosť za každé slovo, ktoré ľuďom k pomoci sprostredkuje, či osobne odovzdáva. Vyhýbať sa všadeprítomným nástrahám, aby sa nestalo, že zaslepený poznaním pseudo-pravdy, vyšperkovanej zrnkami skutočnej Pravdy, stiahne so sebou ďalších „do jamy“ duchovného zatratenia.

Ohlasovať ľuďom Pravdu nie je hra, príjemne mraziaca mystikou zahalená zábava a platené zamestnanie. Či vystavovanie múdrostí v časopisoch, knihách, na internetových blogoch, niečo ako „národný šport“. Je to predovšetkým len a len obrovská zodpovednosť pred Bohom i pred ľuďmi!

Bez mravného, oporného bodu v duši človek „zdivie“, stáva sa sebcom, voľnomyšlienkárom, neznabohom. Také sú aj mnohé teórie a filozofie, ktoré vymyslel ľudský rozum. Pravda je jednoduchá, jasná a prirodzená. Čo nezodpovedá tomuto kritériu je blud. Preto buďme bdelí a ostražití, aby sme dokázali rozoznať a vycítiť či to, čo k nám prichádza je z Pravdy.
 

Alžbeta K.
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference